Panasonic KXTU150EXRN Operativne instrukcije

Add to My manuals
14 Pages

advertisement

Panasonic KXTU150EXRN Operativne instrukcije | Manualzz

Vodič za brz početak upotrebe

Jednostavan mobilni telefon

KX-TU155 EX N

Hvala vam na kupovini Panasonic proizvoda.

Molimo vas da pročitate ovo uputstvo pre upotrebe uređaja i da ga sačuvate za potrebe bududeg informisanja.

Detaljne informacije o funkcijama vašeg telefonskog sistema potražite u uputstvu za upotrebu, koje je dostupno nakon što posetite stranicu za podršku ovog proizvoda na narednoj adresi. www.panasonic.eu

Priložena oprema

Oznaka modela

KX-TU150 EX N

– Adapter za napajanje modela KX-TU150EX (oznaka dela A31A-050055U-EU1): 1 komad

– Adapter za napajanje modela KX-TU155EX (oznaka dela TPA-97H050055VW01): 1 komad

– Punjiva baterija (oznaka dela 454854AR): 1 komad

– Komplet za razgovor (oznaka dela JYK-E112): 1 komad

– Punjač (oznaka dela PNLC1096): 1 komad (samo za model KX-TU155EX)

Važne informacije

SRP

Za vašu bezbednost

Pažljivo pročitajte ovaj odeljak pre upotrebe proizvoda kako biste osigurali pravilan i bezbedan rad uređaja. U suprotnom, postoji opasnost od ozbiljne povrede, gubitka života/imovine ili sprovođenja nelegalnog postupka.

UPOZORENJE

Priključak za napajanje

● Koristite samo izvor napajanja koji je označen na proizvodu.

● Nemojte da preopteredujete električnu utičnicu i produžne kablove. U tom slučaju može da dođe do opasnosti od požara ili strujnog udara.

● Povežite AC adapter u potpunosti na električnu utičnicu. U suprotnom, može da dođe do strujnog udara i/ili prekomernog zagrevanja koje može da dovede do požara.

● Redovno uklanjanjte prašinu sa AC adaptera. Isključite adapter iz utičnice i očistite ga suvom krpom.

Nataložena prašina može da izazove oštedenje izolacije zbog vlage i drugih uslova, što može da dovede do požara.

● Isključite proizvod iz električne utičnice i izvadite bateriju iz telefona ako primetite da ispušta dim, neobičan miris ili emituje neobičan šum. Ovakvi uslovi mogu da izazovu požar ili strujni udar. Uverite se da uređaj više ne ispušta dim i kontaktirajte ovlašdenog servisera.

● Isključite uređaj iz utičnice i nemojte da dodirujete unutrašnjost proizvoda ako je kudište polomljeno.

● Nikada nemojte da dodirujete priključak mokrim rukama. U tom slučaju postoji opasnost od strujnog udara.

● AC adapter je predviđen za upotrebu samo u zatvorenom prostoru.

● Nemojte da koristite priloženi AC adapter uz druge uređaje.

Instalacija

● Proizvod nije otporan na vodu. Kako biste smanjili opasnost od požara ili strujnog udara, nemojte da izlažete proizvod kiši ili vlazi.

● Čuvajte svu opremu, uključujudi SIM karticu i microSD karticu, van domašaja dece kako biste sprečili dete da ih proguta.

● Ovaj proizvod emituje radio talase i može da izazove smetnje u radu drugih elektronskih uređaja.

● Nemojte da vučete adapter za napajanje, da ga savijate ili stavljate pod teške predmete.

● Da sprečite ozbiljno oštedenje, izbegavajte snažne udarce i grubo rukovanje.

● Kako biste izbegli oštedenje ili kvar proizvoda, nemojte da prepravljate SIM karticu ili microSD karticu, ili da dodirujete kontakte zlatne boje na kartici.

Baterija

● Koristite isključivo preporučenu bateriju.

● Postoji opasnost od eksplozije ako bateriju zamenite baterijom pogrešnog tipa. Oslobodite se iskorišdenih baterija u skladu sa informacijama iz uputstva.

● Nemojte da otvarate, bušite, lomite ili bacate bateriju. Ne smete da koristite oštedenu bateriju. U tom slučaju može da dođe do požara, eksplozije, pregrevanja i curenja elektrolita.

● Odmah prekinite sa upotrebom baterije i udaljite je od vatre ako ispušta neobičan miris ili ako iz nje curi elektrolit. Ispušten elektrolit može da izazove požar ili opekotine.

● Nemojte da dodirujete elektrolit ako curi iz baterije. Oslobođen elektrolit može da izazove opekotine ili povrede očiju i kože. Elektrolit može da bude otrovan ako se proguta. Ako dođe do kontakta, isperite zahvadenu površinu vodom i odmah zatražite medicinsku pomod.

2

SRP

Važne informacije

● Budite pažljivi dok rukujete baterijom. Nemojte da dozvolite da provodnici, kao što je prstenje, narukvice ili ključevi dođu u kontakt sa baterijom, u suprotnom može da dođe do kratkog spoja koji de izazvati zagrevanje baterije i/ili provodnika i opekotina.

● Nemojte da koristite ili punite vlažnu bateriju. U tom slučaju može da dođe do požara, eksplozije, pregrevanja i curenja elektrolita.

● Punite isključivo isporučenu ili bateriju predviđenu za upotrebu uz ovaj proizvod u skladu sa uputstvima i ograničenjima iz ovog priručnika.

● Koristite isključivo kompatibilan punjač za punjenje baterije. Nemojte da prepravljate punjač. Nepoštovanje ovih uputstava može da dovede do toga da baterija nabubri ili eksplodira.

● Nemojte da postavljate provodnike, kao što su novčidi ili ukosnice na kontakte za punjenje. To može da dovede do pregrevanja.

● Izbegavajte upotrebu uređaja pri slededim uslovima

– Izuzetno visoke ili niske temperature tokom upotrebe, skladištenja ili transporta.

– Zamena baterija pogrešnim tipom, što može da poništi zaštitnu funkciju.

– Bacanje baterije u vatru ili vrelu pednicu, mehaničko drobljenje ili rezanje baterije mogu da dovedu do eksplozije.

– Izuzetno visoka temperaturi i/ili izuzetno nizak vazdušni pritisak koji mogu da dovedu do eksplozije ili curenja zapaljive tečnosti ili gasa.

Mere bezbednosti pri upotrebi

● Isključite proizvod iz električne utičnice pre čišdenja. Nemojte da koristite tečna ili sredstva za čišdenje u spreju.

● Nemojte da rastavljate proizvod.

● Nemojte da dozvolite da tečnosti kao što je voda ili strani materijali, kao što su metalni predmeti, odnosno zapaljivi materijali uđu u nosač SIM kartice. To može da dovede do opasnosti od požara, strujnog udara ili kvara.

● Nemojte da ostavljate ovaj proizvod u blizini izvora toplote (kao što su radijatori, štednjaci itd.), na mestu koje je izloženo direktnom sunčevom svetlu ili u automobilu. Pored toga, nemojte da držite uređaj u prostoriji sa temperaturom nižom od 0 °C ili višom od 40 °C.

● Savetujemo vam da ne koristite telefon u avionu. Isključite telefon pre ukrcavanja u avion. Isključite funkciju alarma kako telefon ne bi mogao da se uključi automatski. Upotreba telefona u avionu može da predstavlja opasnost po rad avionskih sistema i da ometa bežičnu komunikaciju. Pored toga, može da bude nelegalna.

● Savetujemo vam da ne koristite ovaj proizvod na mestu gde se vrši pretakanje goriva. Podsedamo korisnike da obrate pažnju na ograničenja za upotrebu radio opreme na mestima za skladištenje goriva, u hemijskim postrojenjima ili na lokacijama na kojima se vrši miniranje.

● Neophodno je da vozači neprekidno imaju punu kontrolu na vozilom. Nemojte da koristite telefon tokom vožnje; pronađite bezbedno mesto da se zaustavite pre razgovora. Nemojte da koristite funkciju spikerfona ako de vam to skrenuti pažnju sa puta. Obavezno se upoznajte sa ograničenjima u vezi sa upotrebom telefona u oblasti u kojoj vozite i uvek ih poštujte.

● Radio signali mogu da utiču na pogrešno instalirane ili neadekvatno zaštidene elektronske sisteme motornih vozila (kao što je sistem za ubrizgavanje goriva, sistem vazdušnih jastuka itd.). Više informacija potražite od proizvođača vašeg vozila ili opreme.

● Visok nivo zvuka preko slušalica ili kompleta za razgovor može da izazove gubitak sluha.

● Kako biste sprečili mogude oštedenje sluha, nemojte da slušate zvuk visokog nivoa duže vreme.

● Nemojte da aktivirate LED svetlo u blizini svojih ili tuđih očiju ili da ga okredete u smeru drugih vozila. To može da dovede do povreda ili nesreda.

● Preporučuje se da ovu opremu koristite pri uslovima dobrog prijema. Na mestu sa dobrim prijemom signala. na ekranu de biti prikazan slededi simbol. Primer:

● Preporučujemo vam da koristite komplet za razgovor bez pridržavanja slušalice, a u ovom slučaju telefon treba udaljiti od stomaka trudnice i donjeg dela stomaka adolescenata.

3

Važne informacije

1. Nemojte da bacate bateriju u vatru.

2. Nemojte da ispustite bateriju.

3. Nemojte da rastavljate bateriju.

4. Nemojte da dozvolite da se beba igra baterijom.

SRP

Medicinske napomene

● Kontaktirajte proizvođača personalnog medicinskog uređaja, kao što je pejsmejker ili implantirani defibrilator i saznajte da li je uređaj zaštiden od uticaja spoljašnje radio energije.

● Udruženje za istraživanje bežične tehnologije (WTR - Wireless Technology Research) preporučuje minimalno rastojanje od 15,3 cm između bežičnog uređaja i implantiranog medicinskog uređaja kao što je pejsmejker ili defibrilator kako bi se izbegle mogude smetnje u radu medicinskog uređaja. Ako imate razloga da sumnjate da vaš telefon ometa rad pejsmejkera ili drugog medicinskog uređaja, odmah isključite telefon i kontaktirajte proizvođača pejsmejkera ili drugog medicinskog uređaja.

● Isključite telefon u bolnicama ili zdravstvenim ustanovama ako vas istaknuti propisi opominju da to učinite.

Bolnice ili zdravstvene ustanove koriste opremu koja je osetljiva na spoljašnju radio energiju.

OPREZ

Instalacija

● AC adapter se koristi kao glavno sredstvo za isključivanje uređaja sa električne mreže. Pazite da električna utičnica bude u blizini uređaja i lako dostupna.

● Preporučujemo vam da čuvate pisanu belešku o svim važnim podacima koje ste sačuvali na telefon ili SIM karticu kako biste izbegli slučajan gubitak podataka.

Radno okruženje

● Nemojte da odlažete magnetne kartice ili slične predmete u blizini telefona. Magnetni podaci na karticama sa gotovinom, kreditnim karticama, telefonskim karticama, disketama itd., mogu da budu obrisani.

● Nemojte da odlažete namagnetisane predmete u blizinu telefona. Snažno magnetno polje može da utiče na rad uređaja.

Važna bezbednosna uputstva

Kada koristite uređaj, obavezno poštujte osnovne mere opreza kako bi se smanjila opasnost od požara, strujnog udara i povrede, kao i sledede:

1. Nemojte da koristite telefon u blizini vode. Na primer, nemojte da ga koristite u blizini tuša, umivaonika, sudopere, mašine za pranje veša ili u blizini bazena.

2. Izbegavajte upotrebu telefona kada se puni tokom električne oluje. Postoji izvesna opasnost od električnog udara.

3. Nemojte da koristite telefon za prijavljanje curenja gasa sa na mestu nesrede.

4. Koristite isključivo kabl za napajanje i bateriju koji su navedeni u ovom priručniku. Nemojte da bacate bateriju u vatru. Baterija može da eksplodira. Proverite lokalne propise u vezi sa mogudim specijalnim uputstvima za oslobađanje od ovakvog otpada.

5. Nemojte da nanosite farbu ili da lepite nalepnice na telefon. To može da ometa pravilan rad uređaja.

SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO.

4

Važne informacije

Za najbolje performanse

Okruženje

● Proizvod ne treba izlagati dimu, prašini, visokoj temperaturi i vibracijama.

● Da izbegnete oštedenje, punite bateriju samo uz temperaturu od 5°C do 40°C.

Redovno održavanje

● Obrišite spoljašnje površine proizvoda i/ili kontakte za punjenje mekom i suvom krpom.

● Nemojte da koristite benzin, razređivač ili abrazivna sredstva u prahu.

SRP

Druge informacije

Napomene o oslobađanju od uređaja, prenosu vlasništva na drugo lice ili vradanju na servis

● Proizvod i SIM kartica mogu da sadrže privatne/poverljive informacije. Radi zaštite vaše privatnosti/ poverljivosti podataka, preporučujemo vam da obrišete informacije kao što su kontakti u listi kontakata, dnevnik poziva i SMS/MMS poruke iz memorije pre nego što se oslobodite ovog telefona, date ga drugom licu ili ga vratite na servisiranje.

Oslobađanje od stare opreme i baterija

(Samo za zemlje EU i zemlje sa sistemom za reciklažu otpada)

Ovi simboli ( ① , ② ) na proizvodima, pakovanju i/ili pratedoj dokumentaciji su znak da iskorišdene električne i elektronske proizvode i baterije ne smete da mešate sa običnim otpadom iz domadinstva.

Radi pravilnog postupanja, iskorišdenja i recikliranja starih proizvoda i iskorišdenih baterija, molimo vas da takvu opremu odnesete na odgovarajude prikupno mesto, u skladu sa lokalnom zakonskom regulativom.

Pravilnim oslobađanjem od ovog otpada pomažete u zaštiti dragocenih resursa i sprečavanju mogudeg negativnog efekta na ljudsko zdravlje i okruženje.

Više informacija o prikupljanju i recikliranju elektronskog otpada potražite od predstavnika lokalne komunalne službe.

U slučaju nepravilnog oslobađanja od ovakvog otpada, korisniku može da bude napladena kazna u skladu sa lokalnim zakonima.

Za poslovne korisnike u EU

Ako želite da se oslobodite električne i elektronske opreme, molimo vas da kontaktirate prodavca opreme u vezi sa dodatnim informacijama.

5

SRP

Važne informacije

Informacije o oslobađanju od elektronskog otpada za korisnike van EU

Ovi simboli ( ① , ② ) važe samo u EU. Ako želite da se oslobodite od elektronskog otpada, molimo vas da kontaktirate predstavnika lokalne vlasti ili prodavca opreme u vezi sa informacijama o pravilnom postupku oslobađanja.

Napomene za simbol baterije

Ovaj simbol ( ② ) može da bude upotrebljen u kombinaciji sa hemijskim simbolom. U tom slučaju ukazuje na zahteve iznete u direktivi koja se odnosi na postupak sa otpadom koji sadrži odgovarajudi hemijski element.

Napomene o proceduri za uklanjanje baterije

Uklonite poklopac sa telefona ( ❶ ), podignite bateriju ( ❷ ) i zatim je izvadite ( ❸ ).

Zaštitni znaci

● microSDHC logo je zaštitni znak SD-3C, LLC.

● Bluetooth® oznaka i logotip su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc., i Panasonic korporacija ih koristi pod licencom.

● Ostali zaštitni znaci upotrebljeni u ovom dokumentu su vlasništvo odgovarajudih nosilaca prava.

Obaveštenje

● Telefon podržava microSD i microSDHC memorijske kartice. U ovom dokumentu, termin „microSD kartica” koristi se za sve podržane kartice.

Informacije o ekološkom dizajnu

Informacije o ekološkom dizajnu prema uredbi EU (EC) br. 1275/2008 dopunjene su EU uredbom br. 801/2013.

„ErP Free Web Product Information” dokument dostupan je na slededoj adresi: https://www.ptc.panasonic.eu/compliance-documents

Na gornjoj veb stranici navedene su informacije o potrošnji u mrežnom pripremnom režimu i saveti.

Za više informacija o energetskoj efikasnosti proizvoda, posetite našu veb stranicu, www.panasonic.com i unesite broj modela u polje za pretragu.

Specifična stopa apsorpcije (SAR)

Ovaj model ispunjava međunarodne smernice i zahteve EU u vezi sa izlaganjem radio talasima. Vaš bežični uređaj je predajnik i prijemnik radio talasa. Projektovan je da ne prekorači ograničenja za izlaganje radio talasima, preporučena međunarodnim smernicama. Ove smernice razvijene su od strane nezavisne naučne organizacije ICNIRP i odnose se na bezbedne margine, projektovane da obezbede zaštitu svim licima, nezavisno od uzrasta i zdravstvenog stanja. Pored toga, smernice predstavljaju osnovu međunarodnih propisa i standarda o izlaganju zračenju radio energije.

6

SRP

Važne informacije

Smernice koriste jedinicu mere pod nazivom „Specifična stopa apsorpcije“ (Specific Absorption Rate ili SAR).

Granična SAR vrednost za bežične uređaje je 2 W/kg.

Najviša SAR vrednost za ovaj uređaj na nivou glave je: 0,620 W/kg (KX-TU150EXN), 0,511 W/kg (KX-TU155EXN).

Najviša SAR vrednost za ovaj uređaj na nivou tela je: 1,55 W/kg *1 (KX-TU150EXN), 0,762 W/kg (KX-TU155EXN).

Granična SAR vrednost na nivou udova za bežične uređaje je 4 W/kg.

Najviša SAR vrednost za ova uređaj testirana na uređaju u ruci je: 1,874 W/kg

*2

(KX-TU150EXN).

Najviša SAR vrednost za ova uređaj testirana na uređaju u ruci je: 0,968 W/kg (KX-TU155EXN).

Kako se SAR vrednost meri pri najvišoj snazi prenosa, stvarna vrednost za ovaj uređaj obično de biti ispod navedenih vrednosti. Razlog tome je automatska promena snage u mrežnom pripremnom režimu kako bi se obezbedilo da uređaj koristi minimalnu količinu energije za komunikaciju sa mrežom.

ICNIRP (http://www.icnirp.org)

* 1 Rad uređaja testiran je pri uobičajenom nošenju uz telo pri čemu se poleđina telefona nalazila na rastojanju od 0,5 cm od tela.

* 2 Rad uređaja testiran je pri uobičajenom nošenju uz telo pri čemu se poleđina telefona nalazila na rastojanju od 0 cm od tela.

Specifikacije

● Dimenzije: (oko 121 x 60 x 14 mm)

● Napajanje:

● Težina: oko 100 g (uz bateriju)

100–240 V AC, 50/60 Hz

● Standard:

● Potrošnja (prilikom punjenja):

Dvostruki opseg GSM 900/1800 MHz

Pripremni režim: oko 0,6 W

Bluetooth verzija 3.0, Klasa 2

Maksimalno: oko 4 W

USB verzija 2.0

● Uslovi pri upotreb/punjenju:

● Ekran: TFT ekran u boji dijagonale 2,4 inča

Pri upotrebi: 0 °C - 40 °C,

(QVGA: 240 x 320 piksela)

20% - 80% relativne vlažnosti vazduha (suvo)

● Kamera: 0,3 MP

Pri punjenju: 5 °C - 40 °C

● Opseg frekvencija:

● Baterija:

GSM900: 890,2-914,8 MHz,

935,2-959,8 MHz

GSM1800: 1710,2-1784,8 MHz,

Litijum-jonska, 3,7 V/1400 mAh

● Performanse baterije (u opremi):

Vreme razgovora: oko 7,0 sati

*1

U pripremnom režimu: oko 700 sati

*1, *2

1805,2-1879,8 MHz

Bluetooth: 2,402–2,480 GHz

● Antena:

● Snaga radio talasa:

Interna

GSM 900: 2 W (maks.)

● Tip SIM kartice:

GSM 1800: 1 W (maks.)

1,8 V/3 V

Bluetooth: 2,5 mW (maks.)

● Tim memorijske kartice:

microSD, microSDHC do 32 GB (nije u opremi)

*

1

Radno vreme zavisi od okruženja u kome se uređaj koristi, starosti baterije i uslova. Vrednosti su izračunate prema GSMA TS.09 standardu.

*

2

Indikator dolaznog poziva i indikator poruke trepdu kada postoji propušten poziv ili po prijemu nove poruke. Rad uređaja u pripremnom režimu bide skraden kada ostavite indikator da trepde.

7

SRP

Važne informacije

Opšte informacije

● Ovaj telefon je dizajniran za rad na GSM mreži - GSM 900/1800 MHz.

● Uređaj je dizajniran za upotrebu u Nemačkoj, Italiji, Španiji, Francuskoj, Holandiji, Češkoj Republici, Poljskoj,

Mađarskoj, Hrvatskoj, Grčkoj.

● U slučaju problema, prvo kontaktirajte prodavca opreme.

● Informacije o upotrebi uređaja u drugim zemljama potražite od prodavca opreme.

Deklaracija o usaglašenosti

Panasonic Marketing Europe GmbH ovim potvrđuje da je jednostavan mobilni telefon KX-TU150 i KX-TU155 u skladu sa direktivom 2014/53/EU.

Kompletan tekst EU deklaracije o usaglašenosti dostupan je na slededoj adresi: https://www.ptc.panasonic.eu/compliance-documents

Dodatna/rezervna oprema

Molimo vas da kontaktirate prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod ili prodajnu kancelariju kompanije Panasonic u vezi sa informacijama o prodaji opreme.

Deo opreme Broj modela

Punjiva baterija

Komplet za razgovor

454854AR

Litijum-jonska (Li-Ion) baterija

JYK-E112

Kontrole

8

SRP

Važne informacije

1 Bočni taster

2 Centralni taster

3 Levi taster

4 Taster za pozivanje ([Dial])

5 Zvučnik slušalice

6 Ekran

7 Navigacioni taster

8 Desni taster

9 Taster za prekid razgovora/ isključivanje (*End/Power+)

10 Tastaura

11 USB priključak

12 Taster za aktiviranje lampe

13 Kamera

14 SOS taster

15 Zvučnik telefona

16 Lampa

17 Priključak za slušalice

Indikatori statusa

Naredna tabela prikazuje različite indikatore koji mogu da se jave u traci statusa kada koristite telefon. Izuzev indikatora snage signala i napajanja, ostali indikatori označavaju aktuelni režim i prioritetne postavke telefona.

Ikona Opis

o

Označava snagu mrežnog signala.

Označava trenutni kapacitet baterije.

Znak da postoji poruka koju niste pročitali.

Znak da postoji propušten poziv.

Znak da je za postavku zvuka (Sound Status) odabrano zvono (Ring only).

Znak da je za postavku zvuka odabrana vibracija (Vibrate only).

Znak da je za režim profila odabran režim kompleta za razgovor (Headset mode).

Znak da je funkcija alarma trenutno aktivna.

Znak da je tastatura trenutno zaključana.

Znak da je Bluetooth funkcija uključena.

9

SRP

Važne informacije

Funkcije tastera

Mobilni telefon poseduje sledede tastere:

● Levi i desni softverski taster:

Donji red na ekranu prikazuje funkcije levog i desnog softverskog tastera.

● Taster za pozivanje ([Dial] taster):

Pritisnite taster da inicirate poziv nakon unosa broja ili izbora kontakta iz imenika; ili pritisnite taster da primite dolazni poziv; ili pritisnite taster u pripremnom režimu da prikažete informacije o poslednjem pozivu.

● Taster za završetak poziva (*End+ taster):

Pritisnite taster da završite poziv koji ste inicirali ili primili; ili pritisnite taster da izađete iz menija i vratite se u pripremni režim. Pritisnite i držite taster dve ili tri sekunde da biste uključili/isključili mobilni telefon.

● Tasteri smera (navigacioni taster):

Pritisnite tastere za kretanje kroz opcije kada pregledate listu funkcija. U režimu za uređivanje, pritisnite tastere smera za kretanje kroz opcije.

● Centralni taster:

Pritisnite taster da potvrdite izbor.

● Numerički tasteri, **+ taster i *#+ taster

Pritisnite numeričke tastere *0+ do *9+ da izvršite unos ili uređivanje brojeva i slova/znakova;

Tasteri *#+ i **+ predstavljaju različite funkcije u različitim statusima i menijima.

Držite *#+ dve sekunde u pripremnom režimu da aktivirate ili deaktivirate nečujni režim.

Pritisnite *#+ u režimu za uređivanje da pređete između različitih metoda unosa.

Pritisnite **+ u režimu za uređivanje da odaberete simbol.

Na početnom ekranu, kada telefon nije zauzet pozivom, možete da pritisnete levi softverski taster i zatim **+ taster da zaključate tastaturu. Kada je tastatura zaključana, možete da pritisnete levi softverski taster i zatim **+ da otključate tastaturu.

Pritisnite i držite taster *0+ dve sekunde da unesete simbol “+” na ekranu pripremnog režima. Kada se simbol “+” prikaže, pritisnite taster *0+ brzo da unesete “P” ili “W”. “P” i “W” se koriste za pozivanje lokala; “+” se koristi za međunarodne pozive.

● 1 ( ) taster

Pritisnite taster nešto duže da pozovete broj glasovne pošte, ako ste podesili broj za glasovnu poštu.

● Tasteri 2-9

Pritisnite ove tastere nešto duže da pozovete broj za brzo pozivanje ako ste ga memorisali.

10

Važne informacije

Rukovanje baterijom i SIM karticom

Standardna SIM kartica

SRP

Uključivanje/isključivanje mobilnog telefona

Držite *End+ taster neko vreme da biste uključili mobilni telefon. Prilikom uključivanja na ekranu se prikazuje animacija.

Unesite kôd za zaključavanje i pritisnite *OK+ taster ako vas telefon obavesti da morate da unesete ovaj kôd. Originalni kôd je 1122.

Unesite PIN kôd i pritisnite [OK] taster ako vas telefon obavesti da morate da unesete PIN kôd. PIN kôd obezbeđuje mrežni operater uz novu SIM karticu.

Uđite u interfejs pripremnog režima.

Da biste isključili mobilni telefon, držite *End+ taster neko vreme.

11

SRP

Važne informacije

Punjenje baterije

Litijumska baterija koja se isporučuje uz mobilni telefon može da se koristi odmah nakon otpakivanja.

Indikator nivoa baterije:

Vaš mobilni telefon može da prati i prikaže stepen napunjenosti baterije.

Preostala energija baterije označena je indikatorom nivoa baterije u gornjem desnom uglu ekrana.

Kada preostane mala količina energije u bateriji, na ekranu telefona prikazuje se poruka “Battery low”.

Ako podesite zvučni signal upozorenja, telefon de se oglasiti kada u bateriji ostane mala količina energije.

Animacija punjenja prikazuje se dok se baterija puni. Kada se punjenje završi, animacija nestaje sa ekrana.

Korišdenje adaptera za napajanje:

Instalirajte bateriju u mobilni telefon pre punjenja baterije.

Povežite adapter punjača na USB priključak mobilnog telefona. Vodite računa o tome da adapter bude povezan u potpunosti na priključak.

Povežite priključak punjača na odgovarajudu električnu utičnicu.

Tokom punjenja, crtice na indikatoru nivoa napunjenosti baterije trepdu sve dok se baterija ne napuni u potpunosti.

Normalno je da se baterija zagreje tokom punjenja.

Indikator baterije prestaje da trepde kada se punjenje završi.

Napomena:

Vodite računa o tome da priključak punjača, priključak slušalica i priključak USB kabla povežete uz odgovarajudu orijentaciju. Pogrešno povezivanje ovih priključaka može da izazove grešku prilikom punjenja ili druge probleme.

Pre punjenja, uverite se da karakteristike lokalne električne mreže odgovaraju voltaži i naponu punjača.

AC adapter ili USB veza

Upotreba punjača

Napomena:

Kada ležište povežete na električnu utičnicu, LED indikator na ležištu svetli zeleno.

Kada punjenje počne, LED indikator na ležištu svetli crveno.

Kada se punjenje završi, LED indikator na ležištu svetli zeleno.

Normalno je da se telefon i AC adapter zagreju tokom punjenja.

12

Ka električnoj utičnici

SRP

Korisne informacije

Dodatak 1: Otklanjanje problema

Ako imate probleme prilikom upotrebe mobilnog telefona, vratite telefon na fabričke postavke i zatim proverite narednu tabelu kako biste otklonili problem. Ako je problem i dalje prisutan, kontaktirajte distributera ili servisera.

Greška Uzrok Rešenje

SIM kartica je oštedena

Kontaktirajte dobavljača mrežnih usluga

Greška SIM kartice

Slab kvalitet primljenog signala

SIM kartica nije u odgovarajudem položaju.

Metalni kontakti SIM kartice su prljavi.

Prijem signala je otežan. Na primer, uređaj ne prima radio talase efikasno zbog obližnjih zgrada ili u podrumu.

Proverite SIM karticu

Očistite SIM karticu čistom tkaninom

Pomerite se na mesto na kome se signali prenose efikasno

Zagušenje linije javlja se kada telefon koristite u periodu visokog saobradaja

Izbegavajte upotrebu mobilnog telefona tokom perioda visokog saobradaja

Ne možete da uključite mobilni telefon

Ne možete da pozivate

Baterija je ispražnjena.

Aktivirana je funkcija za zabranu poziva

(Call barring)

Napunite bateriju

Otkažite funkciju zabrane poziva

Mobilni telefon ne može da se poveže na mrežu

Baterija ne može da se napuni

"Battery error" poruka

SIM kartica nije ispravna

Mobilni telefon nije na mestu koje je pokriveno GSM mrežom

Signal je slab

Voltaža prilikom punjenja ne odgovara opsegu voltaže koji je označen na punjaču

Koristite neodgovarajudi punjač ili bateriju

Slab kontakt

Temperatura okruženja prilikom punjenja je suviše visoka ili niska

Kvar baterije

Kontaktirajte dobavljača mrežnih usluga

Pređite na mesto koje je pokriveno signalom

Pređite na mesto na kome je kvalitet signala visok

Uverite se da voltaža prilikom punjenja odgovara opsegu voltaže koji je označen na punjaču

Upotrebite punjač ili bateriju dizajnirane specijalno za mobilni telefon

Uverite se da je priključak pravilno povezan na mobilni telefon

Vodite računa da punjenje sprovodite pri temperaturi od 5-40°C

Standardan broj ciklusa punjenja je oko 300 puta.

13

SRP

Korisne informacije

Dodatak 2: Za vaše budude informisanje

Preporučujemo vam da zabeležite sledede informacije jer de vam biti potrebne prilikom popravke uređaja u okviru garancije:

Datum kupovine Serijski broj (na kartonskoj kutiji ili u odeljku za bateriju)

Naziv i adresa prodavca

Zalepite ovde račun.

Grafički simboli na opremi i njihov opis

Simbol Objašnjenje

1) Naizmenična struja (A.C.)

Simbol Objašnjenje

7) Oprema klase P (oprema kod koje se zaštita od strujnog udara zasniva na dvostrukoj izolaciji ili ojačanoj izolaciji)

2) Jednosmerna struja (D.C.) 8) “ON” (uključeno napajanje)

3) Zaštitno uzemljenje 9) “OFF” (isključeno napajanje)

4) Zaštitna veza sa uzemljenjem 10) Pripremni režim (napajanje)

5) Funkcionalno uzemljenje

6) Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru

Centar za pozive korisnika:

Imejl adresa: [email protected]

Broj telefona: (0)800190068

Panasonic korporacija

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan www.panasonic.com

© Panasonic Corporation 2021

14

11) “ON”/“OFF” (uklj./isklj. napajanje; pritisak-pritisak)

12) Oprez, opasnost od strujnog udara

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement