Samsung UD55E-A Videovæg UDE-A 55" Brugervejledning

Add to My manuals
90 Pages

advertisement

Samsung UD55E-A Videovæg UDE-A 55

Brugervejledning

UD46E-A UD46E-B UD46E-C UD55E-A UD55E-B

UH46N-E UM46N-E UH55F-E UM55H-E

Farven og udseendet kan – afhængigt af produktet – være anderledes, og indholdet i brugervejledningen kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre ydelsen.

Der kan opkræves et administrationsgebyr i følgende situationer:

(a) Hvis en tekniker tilkaldes på din foranledning, og der ikke er nogen fejl ved produktet

(f.eks. hvis brugeren ikke har læst denne brugervejledning).

(b) Hvis du indbringer enheden til et reparationscenter, og der ikke er nogen fejl ved produktet (f.eks. hvis brugeren ikke har læst denne brugervejledning).

Du bliver informeret om størrelsen på administrationsgebyret, inden teknikeren kommer på besøg.

© Samsung

Samsung har ophavsretten til denne manual. Brug eller reproduktion af denne manual, helt eller delvist, uden tilladelse fra Samsung er forbudt. Andre varemærker end Samsung egne, tilhører de respektive ejere.

Indholdsfortegnelse

Inden produktet anvendes

Sikkerhedsforanstaltninger 5

Sikkerhedssymboler 5

Elektricitet og sikkerhed 6

Installation 7

Betjening 9

Forholdsregler ved håndtering af panelet 11

Rengøring 12

Opbevaring og vedligeholdelse 12

Forberedelser

Kontrol med komponenterne 13

Komponenter 13

Dele 14

Bagside 14

Fjernbetjening 15

Tilslutning med et IR-stereokabel (sælges separat) 17

Inden installation af produktet

(installationsvejledning) 18

Skift mellem stående og liggende visning 18

Ventilation 18

Installation af vægmonteringen 19

Klargøring før installation af vægmontering 19

Installation af vægmonteringen

Specifikationer til vægbeslag (VESA)

19

20

Fjernbetjening (RS232C) 21

Kabeltilslutning 21

Tilslutning 24

Kontrolkoder 25

Tilslutning og brug af en kildeenhed

Inden tilslutning

Kontroller inden tilslutning

34

34

Tilslutning til en pc 34

Tilslutning med et D-SUB-kablet

(analog type) 34

Tilslutning med et DVI-kabel (digital type) 35

Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel

Tilslutning med et HDMI-kabel

Tilslutning med et DP-kabel

35

36

36

Tilslutning til en videoenhed

Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel

Tilslutning med et HDMI-kabel

37

37

38

Tilslutning til et lydsystem

Tilslutning af LAN-kablet

38

39

Tilslutning af netværksmodulet (sælges separat) 40

MagicInfo 40

Skift af indgangskilden 42

Source 42

Brug af MDC

Installation/afinstallation af MDC-program 43

Installation 43

Afinstallation 43

Tilslutning til MDC 44

Brug af MDC via RS-232C

(standarder for seriel datakommunikation) 44

Brug af MDC via Ethernet 45

Hjemmefunktion

Video Wall 47

Video Wall 47

Horizontal x Vertical 47

Screen Position 48

Format 48

Picture Mode 49

On/Off Timer 50

On Timer 50

Off Timer 50

Holiday Management 51

Network Settings 52

MagicInfo Player I 53

ID Settings 54

ID Settings 54

Device ID Auto Set 54

2

Indholdsfortegnelse

PC Connection Cable 54

More settings 55

Skærmjustering

Picture Mode 56

Backlight / Brightness / Contrast /

Sharpness / Color / Tint (G/R) 57

Color Temperature 57

White Balance 57

Gamma 57

Calibrated Value 57

Picture Options 58

Color Tone 58

HDMI Black Level 58

Dynamic Backlight 58

UHD COLOR 58

Picture Size 59

Picture Size 59

Zoom/Position 59

Resolution 59

Auto Adjustment 60

PC Screen Adjustment 60

Picture Off 60

Reset Picture 60

OnScreen Display

Display Orientation 61

Onscreen Menu Orientation 61

Source Content Orientation 61

Aspect Ratio 61

Screen Protection 62

Pixel Shift 62

Timer 62

Immediate Display 62

Side Gray 62

Message Display 63

Source Info 63

No Signal Message 63

MDC Message 63

Menu Language 63

Reset OnScreen Display 63

System

Setup 64

Time 65

Clock Set 65

DST 65

Sleep Timer 65

Power On Delay 65

MagicInfo I Source 65

Auto Source Switching 66

Auto Source Switching 66

Primary Source Recovery 66

Primary Source 66

Secondary Source 66

Power Control 66

Auto Power On 66

PC Module Power 66

Standby Control 67

Network Standby 67

Power Button 67

Eco Solution 67

Energy Saving 67

Eco Sensor 67

Screen Lamp Schedule 68

No Signal Power Off 68

Auto Power Off 68

Temperature Control 68

Change PIN 68

General 69

Security 69

HDMI Hot Plug 69

Reset System 69

3

Indholdsfortegnelse

Lydjustering

HDMI Sound 70

Sound on Video Call 70

Reset Sound 70

Support

Software Update 71

Contact Samsung 71

Go to Home 72

Video Wall 72

Picture Mode 72

On/Off Timer 72

Network Settings 72

MagicInfo Player I 72

ID Settings 72

More settings 72

Reset All 72

Problemløsningsvejledning

Betingelser, inden du kontakter Samsungs servicecenter 73

Afprøvning af produktet

Kontrol af opløsning og frekvens

73

73

Kontroller følgende. 74

Spørgsmål & svar 81

Specifikationer

Generelt 82

Forudindstillede timertilstande 84

Appendiks

Ansvar for betalingsservice

(omkostning for kunderne)

Produktet er ikke defekt

87

87

En produktskade, som kunden har forårsaget 87

Andet 87

Beskyttelse mod efterbilleder

Hvad er efterbilleder?

88

88

Anbefalede fremgangsmåder mod forebyggelse 88

Licens 89

Terminologi 90

4

Kapitel 01

Inden produktet anvendes

Sikkerhedsforanstaltninger

Følgende sikkerhedsanvisninger er med til at sikre din personlige sikkerhed og forhindre skader på ejendom. Læs nedenstående for at sikre, at produktet anvendes korrekt.

Sikkerhedssymboler

Symbol Navn

Advarsel!

Forsigtig!

Betydning

Der kan opstå alvorlig eller dødelig personskade, hvis instruktionerne ikke følges.

Der kan opstå personskade eller beskadigelse af ejendom, hvis instruktionerne ikke følges.

Forbud Forsøg ALDRIG dette.

Anvisning Følg vejledningerne.

FORSIGTIG!

RISIKO FOR ELEKTRISK STØD. MÅ IKKE ÅBNES.

FORSIGTIG: DÆKSLET MÅ IKKE AFMONTERES, DA DET ØGER RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD.(OG

BAGSIDEN) DER ER INGEN INDVENDIGE DELE, SOM SKAL SERVICERES. AL SERVICEARBEJDE SKAL

UDFØRES AF KVALIFICEREDE MEDARBEJDERE.

Dette symbol indikerer, at der findes højspænding inden i. Det er farligt med enhver form for kontakt med nogen intern del i dette produkt.

Vekselstrømsspænding: Nominel spænding, der er mærket med dette symbol, er vekselstrømsspænding.

Dette symbol angiver, at vigtige dokumenter om betjening og vedligeholdelse er vedlagt dette produkt.

Klasse II-produkt: Dette symbol angiver, at der ikke kræves en sikkerhedsforbindelse til elektrisk jord (jordforbindelse).

Jævnstrømsspænding: Nominel spænding, der er mærket med dette symbol, er jævnstrømsspænding.

Forsigtig! Se brugervejledning: Dette symbol anmoder brugeren om, at se brugervejledningen for yderligere sikkerhedsrelaterede oplysninger.

5

Elektricitet og sikkerhed

Følgende billeder er kun vejledende. Virkeligheden kan afvige fra det, der vises på billederne.

Advarsel!

Rør ikke ved strømstik med våde hænder.

Ellers kan der opstå elektrisk stød.

Strømkablet må ikke bøjes eller trækkes i med magt. Vær forsigtig med ikke at anbringe strømkablet under en tung genstand.

Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand på grund af et beskadiget kabel.

Der må ikke sluttes flere produkter til samme stikkontakt.

Overophedede stikkontakter kan medføre brand.

Sæt strømstikket helt ind, så den ikke sidder løst.

En løs forbindelse med medføre brand.

Rengør evt. støv omkring stikbenene på strømstikket og stikkontakten med en tør klud.

Der kan opstå brand.

Slut strømstikket til en stikkontakt med jordforbindelse. (Undtagen enheder, der ikke har jordforbindelse)

Der kan opstå elektrisk stød eller personskader.

Brug ikke et beskadiget strømstik eller en løs stikkontakt.

Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

6

Forsigtig!

Hold i stikket, når du tager strømkablet ud af stikkontakten.

Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

Sørg for at tilslutte strømstikket korrekt i porten.

Hvis strømstikket ikke sluttes korrekt til porten, kan den frakobles utilsigtet, eller der er risiko for overophedning pga. overspænding, hvilket kan medføre sikkerhedsulykker.

Installation

Advarsel!

Inden du flytter produktet, skal du slukke på afbryderen og tage strømledningen og alle andre tilsluttede kabler ud.

Beskadigelse af kablet kan medføre brand eller elektrisk stød.

Når produktet monteres, skal det stilles et stykke ud fra væggen, så der er tilstrækkelig ventilation.

En forhøjet indvendig temperatur kan medføre en brand.

Brug kun det strømkabel, der leveres sammen med produktet fra Samsung. Brug ikke strømkablet sammen med andre produkter.

Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

Hold den stikkontakt, som strømledningen er tilsluttet til, fri.

Hvis der opstår et problem med produktet, skal strømkablet tages ud, så strømmen til produktet afbrydes helt. Strømmen afbrydes ikke helt, når du trykker på produktets afbryderknap.

Strømkablet må ikke tages ud, mens produktet anvendes.

Produktet kan blive beskadiget af elektrisk stød.

Produktet må ikke monteres på et dårligt ventileret sted som f.eks. en hylde eller et skab.

En forhøjet indvendig temperatur kan medføre en brand.

Hold plastemballagen uden for børns rækkevidde.

Hvis børn misbruger plastemballagen, er der fare for kvælning.

Strømkablet (DC-strømforsyningen) og produktet må ikke monteres i nærheden af varmekilder.

(Stearinlys, varmebaserede insektværn, cigaretter, sprayflasker, varmeanordninger, steder med direkte sollys m.m.)

7

Når produktet monteres, skal det fastgøres sikkert, så det ikke falder ned.

Hvis produktet ikke er fastgjort sikkert, og et barn berører det under leg, kan produktet falde ned, hvilket kan kvæste barnet eller beskadige produktet.

Produktet må ikke monteres i et køkken eller i nærheden af køkkenbordet.

Madolie eller oliedampe kan beskadige eller gøre produktet deformt.

Forsigtig!

Når du løfter og flytter produktet, må du ikke røre ved skærmen. Sørg også for, at mindst to personer er med til at løfte og flytte.

Produktet kan falde ned og forårsage skader på personer eller produktet.

Produktet må ikke lægges ned på forpartiet.

Skærmen kan blive beskadiget.

Hvis skærmen udsættes for direkte sollys i længere tid, kan der opstå misfarvninger af skærmen.

Få en tekniker til at montere vægbeslaget.

Montering ved en ikke-kvalificeret person kan medføre personskader. Brug kun godkendte kabinetter.

Hvis produktet monteres på et usædvanligt sted, kan omgivelserne forårsage et seriøst kvalitetsproblem. Derfor bør du kontakte Samsungs servicecenter inden monteringen.

(Steder, der genererer fint støv, steder, hvor der anvendes kemikalier, steder med for høje eller lave temperaturer, steder med megen fugt eller vand, transportudstyr som f.eks. køretøjer, lufthavne og stationer, der anvendes kontinuerligt i lang tid m.m.)

8

Betjening

Advarsel!

Hvis produktet afgiver en underlig lyd, en brændt lugt eller røg, skal du straks tage strømstikket ud og kontakte Samsungs servicecenter.

Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

Hold batterierne til fjernbetjeningen og små tilbehørsdele uden for børns rækkevidde. Sørg for, at børn ikke sluger nogen af disse.

Hvis et barn har haft batteriet i munden, skal du øjeblikkeligt søge læge.

Hvis produktet tabes eller dets udseende har taget skade, skal du slukke på afbryderen og tage strømledningen ud. Kontakt derefter Samsungs servicecenter.

Fortsat brug kan medføre elektrisk stød eller brand.

Flyt ikke produktet ved at trække i strømkablet eller andre kabler.

Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand på grund af et beskadiget kabel.

Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er blokeret af duge eller gardiner.

En forhøjet indvendig temperatur kan medføre en brand.

Produktet må ikke udsættes for stød.

• Ellers kan skærmen tage skade.

• Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

Du må ikke indsætte metalgenstande (spisepinde, mønter, hårspænder osv.) eller genstande, der kan brænde nemt (papir, tændstikker osv.), i produktet (via ventilationsåbningen eller ind-/udgangsporte osv).

• Hvis der trænger fremmede substanser ind i produktet, skal du slukke for det og tage strømledningen ud. Kontakt derefter

Samsungs servicecenter.

• Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand.

Du må ikke sætte genstande, der indeholder væske (vaser, kander, flasker osv.), eller metalgenstande oven på produktet.

• Hvis der trænger fremmede substanser som f.eks. vand ind i produktet, skal du sørge for at frakoble strømledningen. Kontakt derefter Samsungs servicecenter.

• Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand.

Når det lyner eller tordner, skal du slukke for produktet og frakoble strømledningen.

Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

Der må ikke efterlades tunge genstande eller ting, som børn kan lide

(legetøj, slik osv.), oven på produktet.

Produktet eller tunge genstande kan falde ned, når børn rækker ud efter legetøjet eller slik, og kan medføre alvorlig personskade.

9

Undlad at hænge i eller klatre på produktet.

• Produktet kan falde ned og forårsage livsfarlige kvæstelser.

• Vær særligt opmærksom på, at børn ikke hænger i eller klatrer på produktet.

Når strømstikket er sluttet til en stikkontakt, må du ikke indsætte en spisepind eller en anden ledende genstand ind i en anden stikkontakt.

Desuden må du ikke berøre stikkets ben umiddelbart efter, at stikket er taget ud af stikkontakten.

Ellers kan der opstå elektrisk stød.

Der er højspænding inde i produktet. Du må aldrig selv adskille, reparere eller ændre produktet.

• Kontakt Samsungs servicecenter for reparationer.

• Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

Hvis der konstateres en gaslækage, må du ikke røre ved produktet eller strømstikket.

Sørg for at lufte lokalet ud omgående.

Gnister kan medføre en eksplosion eller brand.

Brug ikke luftbefugtere omkring produktet.

Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

Forsigtig!

Isæt batterierne, så polariteten (+, –) vender korrekt.

Hvis polariteten er forkert, er der risiko for, at batteriet revner, eller at væsken i batteriet kan lække. Dette kan medføre forurening eller beskadigelse af omgivelserne, brand eller personskader.

Der må ikke placeres tunge genstande på produktet.

Der kan opstå produktfejl eller personskader.

Når produktet ikke anvendes gennem længere tid pga. ferie eller af andre årsager, skal du tage strømledningen ud af stikkontakten.

Ophobning af støv kan sammen med varme medføre brand, elektrisk stød eller strømafledning.

Brug produktet ved den anbefalede opløsning og frekvens.

Dit syn kan forringes.

Batterierne (og genopladelige batterier) er ikke almindeligt affald og skal returneres til genbrug. Kunden er ansvarlig for returnering af de brugte eller genopladelige batterier til genbrug.

Kunden kan returnere de brugte eller genopladelige batterier til et offentligt genbrugscenter eller til en forretning, der sælger samme type batteri eller genopladeligt batteri.

Du bør hvile øjnene mindst 5 minutter for hver time, du bruger produktet.

Det kan lindre trætte øjne.

10

Efterlader du skærmen med et fast billede i lang tid, kan der forekomme efterbilleder eller defekte pixels.

Når produktet ikke anvendes gennem længere tid, skal du aktivere strømsparetilstanden eller indstille pauseskærmen, så den viser et billede i bevægelse.

Du må ikke bruge eller opbevare brændbar spray eller brændbare stoffer nær produktet.

Det kan medføre eksplosion eller brand.

Brug kun de anførte standardiserede batterier, og brug ikke et nyt batteri og et brugt batteri samtidig.

Ellers kan batterierne blive beskadiget eller forårsage brand, personskade eller skade som følge af, at den indre væske lækker.

Undlad at betragte produktets skærm for tæt på og gennem længere tid.

Dit syn kan forringes.

Produktet må ikke løftes eller flyttes, mens det er i brug.

Rør ikke ved skærmen, når produktet har været tændt i længere tid, da den kan blive varm.

Når du bruger hovedtelefoner eller øretelefoner, må du ikke skrue for højt op for lyden eller bruge dem i længere tid.

Ellers risikerer du at beskadige hørelsen.

Forholdsregler ved håndtering af panelet

Stil ikke produktet som vist på billedet. Panelet er skrøbeligt og kan tage skade.

Læg produktet ned for at håndtere det som vist på billedet.

(emballagen kan bruges).

Sørg for at bruge håndtagene på bagsiden, når du flytter produktet.

Tag ikke fat i noget område af produkt, der befinder sig inden for 15 mm af fronten.

15 mm

11

Rengøring

Advarsel!

Opbevaring og vedligeholdelse

Der må ikke sprøjtes vand eller rengøringsmiddel direkte på produktet.

• Produktets overflade kan tage skade, eller mærkerne kan blive visket ud.

• Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

Rengøring af ydersiden og skærmen

Aftør overfladen med en let fugtig, blød klud, og aftør derefter med en tør klud.

1 2 3

Forsigtig!

Når du rengør produktet, skal du tage strømstikket ud og aftørre forsigtigt med en blød, tør klud, f.eks. en mikrofiber- eller bomuldsklud, for at undgå ridser.

Produktets overflade kan tage skade, eller mærkerne kan blive visket ud.

Sørg for at bruge en blød, tør klud, f.eks. en mikrofiber- eller bomuldsklud, da produktets overflade og skærmen er følsomme over for ridser.

Fremmede substanser kan nemt ridse produktets overflade eller skærmen.

Brug ikke kemikalier med alkohol, opløsningsmiddel eller overfladebehandlingsmiddel, f.eks. voks, rensebenzin, fortyndingsmiddel, pesticider, luftfrisker, smøremiddel eller rensemiddel, på produktet.

Produktets yderside kan blive misfarvet eller revne, skærmens overflade kan skalle, eller mærkerne kan blive visket ud.

Forholdsregler

Undlad at ridse skærmen med neglene eller skarpe genstande. Ridser kan efterlade mærker eller beskadige produktet.

Der må ikke sprøjtes vand direkte på nogen dele af produktet. Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand, hvis der trænger vand ind i produktet.

På grund af egenskaberne i højglansprodukter kan det forårsage hvide pletter på produktet, hvis du bruger en

UV-luftfugter i nærheden.

• Hvis du fjerner en mærkat på skærmen, kan det efterlade limrester. Rengør limresterne, inden du tager skærmen i brug.

• Undlad at trykke hårdt på produktet eller gnide det. Ellers risikerer du at beskadige produktet.

• Skærmen må ikke aftørres med kemikalier. Ellers kan der opstå produktfejl.

• Kontakt servicecenteret, hvis produktet skal rengøres indvendigt (der opkræves servicegebyr).

• Vi anbefaler at bære rene handsker, når du berører frontpanelet, i stedet for bare hænder.

12

Kapitel 02

Forberedelser

Kontrol med komponenterne

– Kontakt forhandleren, hvor du købte produktet, hvis der mangler nogle komponenter.

– Billederne kan se anderledes ud end de faktiske komponenter.

Komponenter

Komponenter kan variere på forskellige geografiske steder.

Hurtig opsætningsvejledning

Garantikort

(ikke til rådighed visse steder)

Lovgivningsmæssig vejledning Strømkabel

Batterier

(ikke til rådighed visse steder)

Fjernbetjening

Holderring x 4 / Skrue x 4

Eksternt IR-kabel

(ikke til rådighed visse steder)

DP-kabel RS232C(IN)-adapter

13

Dele

Bagside

Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste.

Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.

Port

IR OUT

CONTROL IN

DVI IN (MAGICINFO)

HDMI IN 1, HDMI IN 2

DP IN

RGB IN

DP OUT (LOOPOUT)

AUDIO IN

AUDIO OUT

RS232C IN

RS232C OUT

RJ45

USB

Beskrivelse

Modtager fjernbetjeningssignalet via det eksterne sensorkort og sender signalet via

LOOP OUT.

Leverer strøm til eksterne sensorkort eller modtager signalet fra lysføleren.

DVI IN: Sluttes til en kildeenhed med et DVI-kabel eller et HDMI-DVI-kabel.

MAGICINFO: Når du vil bruge MagicInfo, skal du sørge for at tilslutte DP-DVI-kablet.

Tilsluttes til en kildeenhed med et HDMI-kabel.

Tilsluttes til en computer med et DP-kabel

Tilsluttes til en kildeenhed med et D-USB-kabel.

Tilsluttes til et andet produkt med et DP-kabel.

Når skærmene tilsluttes via DP Loopout, anbefales det at anvende DP-kablet, der fulgte med pakken.

Denne port anvender en algoritme, som er specifik for UHD-opløsningens input og output. Denne port er ikke kompatibel med skærme, der har

FHD-indholdsspecifikke DP Loopout-porte. Det anbefales, at der oprettes forbindelse til loopout-porte mellem de samme modeller.

Modtager lyd fra en kildeenhed via et lydkabel.

Sender lyd til en lydenhed via et lydkabel.

Tilsluttes til MDC med en RS232C-adapter.

Tilsluttes til MDC med et LAN-kabel. (10/100 Mbps)

Tilslut til en USB-nøgle. (Kun til opdateringsformål)

14

Fjernbetjening

Brug af andre visningsenheder i samme område som fjernbetjeningen til dette produkt kan betyde, at andre visningsenheder fejlagtigt styres.

En knap uden en beskrivelse på billedet nedenfor understøttes ikke på produktet.

Tænd for produktet.

Juster lydstyrken.

Skift indgangskilden.

Vis eller skjul skærmmenuen, eller gå tilbage til forrige menu.

.QZ

1

GHI

4

PRS

7

DEL-/--

VOL

ABC

2

JKL

5

TUV

8

SYMBOL

0

MUTE

POWER

OFF

DEF

3

MNO

6

WXY

9

CH LIST

CH

SOURCE

MENU

HOME

MagicInfo

Player I

Slukker for produktet.

Talknapper

Angiv adgangskoden i OSD-menuen.

– Fjernbetjeningens funktionsknapper kan variere for forskellige produkter.

Afbryd lyden.

Tænd for lyden: Tryk på MUTE igen, eller tryk på lydstyrkeknapperne(+ VOL -).

Anvend denne hurtigtast for at få adgang til

MagicInfo Player I .

Denne hurtigtast er tilgængelig, når en netværksboks eller PIM (Plug In Module) er tilsluttet.

Startknap til Go to Home .

Brug fjernbetjeningen inden for 7 til 10 m fra sensoren på produktet med en vinkel 30° til højre eller venstre.

– Hold batterier uden for børns rækkevidde, og genbrug batterierne.

– Brug ikke et nyt og et brugt batteri sammen. Udskift begge batterier på samme tid.

– Fjern batterierne, når fjernbetjeningen ikke skal anvendes i længere tid.

15

Lynvalg af de mest anvendte funktioner.

TOOLS INFO

Gå tilbage til forrige menu.

Hvis flere produkter er tilsluttet gennem funktionen Video Wall , skal du trykke på knappen SET og angive et produkt-id med talknapperne.

Du kan styre produktet ved hjælp af fjernbetjeningen.

Du kan annullere en angivet værdi med SET tasten og styre alle tilsluttede produktet ved hjælp af fjernbetjeningen.

RETURN EXIT

PC

A

DVI

B

HDMI

C

SET

IR control

UNSET LOCK

DP

D

Vis informationer om den aktuelle indgangskilde.

Flyt til øverste, nederste, venstre eller højre menu, eller juster indstilling for en mulighed.

Bekræft et menuvalg.

Afslut den eksisterende menu.

Vælg en tilsluttet inputkilde manuelt blandt indstillingerne PC , DVI , HDMI , eller

DisplayPort .

Indstiller sikkerhedslåsen.

Sådan anbringes batterier i fjernbetjeningen

– Fjernbetjeningens funktionsknapper kan variere for forskellige produkter.

Brug fjernbetjeningen inden for 7 til 10 m fra sensoren på produktet med en vinkel 30° til højre eller venstre.

– Hold batterier uden for børns rækkevidde, og genbrug batterierne.

– Brug ikke et nyt og et brugt batteri sammen. Udskift begge batterier på samme tid.

– Fjern batterierne, når fjernbetjeningen ikke skal anvendes i længere tid.

16

Tilslutning med et IR-stereokabel (sælges separat)

Sørg for at tilslutte det eksterne IR-kabel, mens produktet er slukket. Tænd derefter for produktet.

Styring af flere skærmprodukter via fjernbetjeningen

• Tilslut porten IR OUT på produktet til porten CONTROL IN på det andet skærmprodukt ved hjælp af det særlige stereokabel.

• En kommando, der sendes fra fjernbetjeningen, der er rettet mod produkt 1 modtages af både skærmprodukt

1

og

2

.

Udseendet kan være forskelligt, afhængigt af produktet.

IR OUT

Styring af flere skærmprodukter via et eksternt IRkabel

• En kommando, der sendes fra fjernbetjeningen, der er rettet mod produktet 1 (som det eksterne IR-kabel er sluttet til), modtages af begge skærmprodukter 1 samt 2 .

Udseendet kan være forskelligt, afhængigt af produktet.

1

CONTROL IN

IR OUT

CONTROL IN

1

2

CONTROL IN

2

17

Inden installation af produktet

(installationsvejledning)

For at undgå personskade skal denne anordning fastgøres sikkert til gulvet/væggen i henhold til installationsvejledningen.

• Sørg for, at vægbeslaget monteres af en autoriseret montør.

• Ellers kan det falde ned og medføre personskade.

• Sørg for at installere det angivne vægbeslag.

Skift mellem stående og liggende visning

Kontakt Samsungs kundeservicecenter for flere detaljer.

• Roter produktet med uret for at anvende det lodret (portrættilstand).

Denne model må ikke installeres på et loft, på et gulv eller på et bord.

Ventilation

Installation på en lodret væg

A Mindst 40 mm

B Omgivende temperatur: Under 35℃

• Ved installation af produktet på en lodret væg: Sørg for mindst 40 mm luft mellem produktet og væggen til ventilation, og sørg for, at den omgivende A-temperatur ikke overstiger 35℃.

A

B

Installation på en skrå væg

Kontakt Samsungs kundeservicecenter for flere detaljer.

Plan

A Mindst 40 mm

B Mindst 70 mm

C Mindst 50 mm

D Mindst 50 mm

E Omgivende temperatur: Under 35℃

Ved installation af produktet på en skrå væg:

Sørg for mindst den specificerede luft mellem produktet og væggen til ventilation, og sørg for, at den omgivende temperatur ikke overstiger 35℃.

D

B

C

D

B

E

C

A

18

Installation af vægmonteringen

1

Klargøring før installation af vægmontering

Brug holderringen, hvis du vil installere en vægmontering fra en anden fabrikant ( 1 ).

Installation af vægmonteringen

Vægmonteringssættet (sælges separat) gør det muligt at montere produktet på væggen.

Du kan finde udførlige oplysninger om installation af vægmonteringen i de instruktioner, der fulgte med den.

Vi anbefaler, at du kontakter en tekniker for at få hjælp til at montere vægbeslaget.

Samsung er ikke ansvarlig for nogen skade på produktet eller kvæstelser på dig selv eller andre, hvis du vælger at installere vægmonteringen på egen hånd.

19

Specifikationer til vægbeslag (VESA)

Installer vægmonteringen på en solid væg, der er vinkelret i forhold til gulvet. Inden du fastgør vægmonteringen til overflader som f.eks. gips, skal du kontakte den nærmeste forhandler for at få flere oplysninger.

Hvis du installerer produktet på en skråvæg, kan det falde ned og medføre alvorlige kvæstelser.

• Samsungs vægmonteringssæt indeholder en udførlig installationsvejledning, og alle dele, der skal bruges til samlingen, medfølger.

• Brug ikke skruer, der er længere end standardlængden, eller som ikke er kompatible med VESAspecifikationerne for standardskruer. Skruer, der er for lange, kan beskadige produktet indvendigt.

• I forbindelse med vægmonteringer, der ikke er kompatible med VESA-specifikationerne for standardskruer, kan længden på skruerne afvige. Det afhænger af specifikationerne for vægmonteringen.

• Undgå at stramme skruerne for meget. I modsat fald kan produktet blive beskadiget eller falde ned, hvilket kan medføre kvæstelser. Samsung kan ikke gøres ansvarlig for sådanne ulykker.

• Samsung er ikke ansvarlig for nogen skade på produktet eller kvæstelser, hvis forbrugeren anvender en vægmontering, der er uspecificeret eller ikke er VESA-kompatibel, eller hvis forbrugeren ikke overholder installationsanvisningerne til produktet.

• Sørg altid for, at to personer monterer produktet på væggen.

• Standardmålene for vægmonteringssæt fremgår af nedenstående tabel.

Enhed: mm

VESA-skruehulspecifikationer (A × B) i mm Standardskrue Antal

600 x 400 M8 4

Undlad at installere vægmonteringssættet, mens produktet er tændt. Det kan medføre personskader som følge af elektrisk stød.

20

Fjernbetjening (RS232C)

Kabeltilslutning

RS232C-kabel

Grænseflade

Ben

Bithastighed

Databit

Paritet

Stopbit

Flow-kontrol

Maks. længde

RS232C (9 bens)

TxD (No.2), RxD (No.3), GND (No.5)

9600 bps

8 bit

Ingen

1 bit

Ingen

15 m (kun skærmet type)

• Benlayout

1 2 3 4 5

7

8

5

6

9

2

3

4

1

Ben

6 7 8 9

<Hanstik>

Signal

Detekter bærebølge

Modtagede data

Afsendte data

Klargør dataterminal

Signaljord

Klargør datasæt

Send anmodning

Parat til at sende

Ringeindikator

5 4 3 2 1

9 8 7 6

<Hunstik>

21

• RS232C-kabel

Stik: 9-bens D-Sub til stereokabel

6 1

9

-P1-

5

-P1-

Hanstik Rx

Tx

Gnd

-P1-

3

2

5

----------

----------

----------

-P2-

1

2

3

Tx

Rx

Gnd

-P2-

STEREO

STIK

(3,5ø)

3

2

1

-P2-

LAN-kabel

• Benlayout

1 2 3 4 5 6 7 8

7

8

5

6

2

3

4

1

Ben nr.

Standardfarve

Hvid og orange

Orange

Hvid og grøn

Blå

Hvid og blå

Grøn

Hvid og brun

Brun

NC

RX-

NC

NC

Signal

TX+

TX-

RX+

NC

22

Signal

TX+

TX-

RX+

RX-

• Stik: RJ45

Direkte LAN-kabel (PC til HUB)

HUB

P2

RJ45 P1

2

3

P1

1

6

P1

<-------->

<-------->

<-------->

<-------->

2

3

P2

1

6

P2

Signal

TX+

TX-

RX+

RX-

LAN-krydskabel (PC til PC)

P1

Signal

TX+

TX-

RX+

RX-

2

3

P1

1

6

P2

<-------->

<-------->

<-------->

<-------->

6

1

P2

3

2

Signal

RX+

RX-

TX+

TX-

23

Tilslutning

Sørg for, at du tilslutter hver adapter til den korrekte RS232C IN eller OUT port på produktet.

• Tilslutning 1

• Tilslutning 2

RJ45

IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT

• Tilslutning 3

RJ45

RJ45 RS232C

OUT IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT

24

Kontrolkoder

Visning af kontrolstatus (kontrolkommandoen Get)

Header Kommando ID Datalængde Tjeksum

0xAA Kommandotype 0

Kontrol (kontrolkommandoen Set)

Header Kommando ID Datalængde

0xAA Kommandotype 1

Data

Værdi

7

8

9

5

6

3

4

1

Kommando

Nr.

Kommandotype

Strømstyring

2 Lydstyrke

Styring af indgangskilde

Styring af skærmtilstand

Styring af skærmstørrelse

Styring af autojustering (PC, kun

BNC)

Styring af tilstanden Videovæg

Sikkerhedslås

Videovæg til

Kommando

0x11

0x12

0x14

0x18

0x19

0x3D

0x5C

0x5D

0x84

Tjeksum

Værdiområde

0~1

-

0~100

-

0~255

0

0~1

0~1

0~1

Nr.

10

Kommandotype

Brugerstyring af videovæg

Kommando

0x89

Værdiområde

-

• Al kommunikation finder sted hexadecimalt. Tjeksummen beregnes ved at summere alle værdier med undtagelse af headeren. Hvis en tjeksum ender med at være på mere end to cifre som vist herunder (11+FF+01+01=112), fjernes det første ciffer.

F.eks. Tænd & ID=0

Header

0xAA

Kommando

0x11

ID

1

Datalængde Data 1

"Power"

Tjeksum

Header

0xAA

Kommando

0x11

ID

1

Datalængde

1

Data 1 12

• For samtidigt at styre alle enheder tilsluttet med et serielt kabel uanset ID'er skal du indstille ID'en til "0xFE" og overføre kommandoer. Kommandoer bliver udført på hver enhed, men der svares ikke med ACK.

25

Strømstyring

• Funktion

Et produkt kan tændes og slukkes med en computer.

• Visning af strømstatus (Hent strømstatus TIL / FRA)

Header Kommando ID Datalængde

0xAA 0x11 0

Tjeksum

• Indstilling af tænd/sluk (Indstil strøm TIL / FRA)

Header Kommando ID Datalængde

0xAA 0x11 1

Data

"Power"

"Power": Strømkode skal indstilles på et produkt.

1: Strøm TIL

0: Strøm FRA

• Ack

Header Kommando ID Datalængde Ack/Nak r-CMD

0xAA 0xFF 3 'A' 0x11

Tjeksum

Vær1

"Power"

Tjeksum

"Power": Strømkode skal indstilles på et produkt.

• Nak

Header Kommando ID Datalængde Ack/Nak r-CMD

0xAA 0xFF 3

"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået.

'N' 0x11

Vær1

"ERR"

Tjeksum

Lydstyrke

• Funktion

Lydstyrken på et produkt kan justeres med en computer.

• Visning af lydstyrkestatus (Hent lydstyrkestatus)

Header Kommando ID Datalængde Tjeksum

0xAA 0x12 0

• Indstilling af lydstyrken (Indstil lydstyrke)

Header Kommando ID Datalængde

0xAA 0x12 1

Tjeksum

"Volume": En lydstyrkeværdikode kan indstilles på et produkt. (0-100)

• Ack

Header Kommando ID Datalængde Ack/Nak r-CMD Vær1

0xAA 0xFF 3 'A' 0x12 "Volume"

Tjeksum

"Volume": En lydstyrkeværdikode kan indstilles på et produkt. (0-100)

• Nak

Header Kommando ID Datalængde Ack/Nak r-CMD Vær1

0xAA 0xFF 3 'N' 0x12 "ERR"

Tjeksum

"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået.

Data

"Volume"

26

Styring af indgangskilde

• Funktion

Indgangskilden på et produkt kan ændres med en computer.

• Visning af indgangskildestatus (Hent indgangskildestatus)

Header Kommando ID Datalængde Tjeksum

0xAA 0x14 0

• Indstilling af indgangskilden (Indstil indgangskilde)

Header Kommando ID Datalængde

0xAA 0x14 1

Data

"Input Source"

"Input Source": En indgangskildekode kan indstilles på et produkt.

0x14 Pc

0x18 DVI

0x0C

0x08

0x20

0x1F

0x30

0x40

0x21

0x22

0x23

Indgangskilde

Komponent

MagicInfo

DVI_video

RF (tv)

DTV

HDMI1

HDMI1_PC

HDMI2

Tjeksum

0x24 HDMI2_PC

0x25 DisplayPort

DVI_video, HDMI1_PC og HDMI2_PC kan ikke anvendes med kommandoen Set. De svarer kun på "Get"-kommandoer.

Denne model understøtter ikke portene HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 og HDMI2_PC.

MagicInfo er tilgængelig på modeller, der MagicInfo -funktionen.

RF (tv) og DTV er kun tilgængelig på modeller, der indeholder tv.

• Ack

Header Kommando ID Datalængde Ack/Nak r-CMD Vær1 Tjeksum

0xAA 0xFF 3 'A' 0x14 "Input

Source"

"Input Source": En indgangskildekode kan indstilles på et produkt.

• Nak

Header Kommando ID Datalængde Ack/Nak r-CMD

0xAA 0xFF 3 'N' 0x14

"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået.

Vær1

"ERR"

Tjeksum

27

Styring af skærmtilstand

• Funktion

Skærmtilstanden på et produkt kan ændres med en computer.

Skærmtilstand kan ikke styres, når funktionen Video Wall er aktiveret.

Denne kontrol kan kun anvendes på modeller, der indeholder tv.

• Visning af skærmstatus (Hent skærmstatus)

Header Kommando ID Datalængde Tjeksum

0xAA 0x18 0

• Indstilling af billedstørrelsen (Indstil billedstørrelse)

Header Kommando ID Datalængde Data

0xAA 0x18 1 "Screen Mode"

"Screen Mode": En kode, der indstiller produktets status

0x01 16 : 9

0x04

0x31

0x0B

Zoom

Bred zoom

4 : 3

• Ack

Header

0xAA

Kommando ID

0xFF

Datalængde Ack/Nak r-CMD

3 'A' 0x18

Vær1

"Screen

Mode"

Tjeksum

Tjeksum

"Screen Mode": En kode, der indstiller produktets status

• Nak

Header Kommando ID Datalængde Ack/Nak r-CMD

0xAA 0xFF 3 'N' 0x18

"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået

Styring af skærmstørrelse

• Funktion

Skærmstørrelsen på et produkt kan ændres med en computer.

• Visning af skærmstørrelsen (Hent status for skærmstørrelse)

Header Kommando ID Datalængde Tjeksum

0xAA 0x19 0

Vær1

"ERR"

• Ack

Header

0xAA

Kommando ID

0xFF

Datalængde Ack/Nak r-CMD

3 'A' 0x19

Tjeksum

Vær1

"Screen Size"

Tjeksum

"Screen Size": produktets skærmstørrelse (område: 0 - 255, enhed: tommer)

• Nak

Header Kommando ID Datalængde Ack/Nak r-CMD Vær1

0xAA 0xFF 3 'N' 0x19 "ERR"

"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået

Tjeksum

28

Styring af autojustering (PC, kun BNC)

• Funktion

Justerer automatisk pc-systemets skærm med en pc.

• Visning af status for autojustering (Hent status for autojustering)

Ingen

• Indstilling af autojustering (Indstil autojustering)

Header Kommando ID Datalængde Data Tjeksum

0xAA 0x3D 1 "Auto

Adjustment"

"Auto Adjustment" : 0x00 (hele tiden)

• Ack

Header Kommando ID Datalængde Ack/Nak r-CMD

0xAA 0xFF 3 'A' 0x3D

Vær1

"Auto

Adjustment"

Tjeksum

• Nak

Header

0xAA

Kommando ID

0xFF

Datalængde Ack/Nak r-CMD

3 'A' 0x3D

"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået

Vær1

"ERR"

Tjeksum

Styring af tilstanden Videovæg

• Funktion

Video Wall -tilstanden kan aktiveres på et produkt via en computer.

Denne kontrol er kun mulig på et produkt, hvor Video Wall er aktiveret.

• Visning af videovægtilstand (Hent videovægtilstand)

Header Kommando ID Datalængde Tjeksum

0xAA 0x5C 0

• Indstilling af videovæggen (Indstil videovægtilstand)

Header Kommando ID Datalængde Data

0xAA 0x5C 1 "Video Wall Mode"

Tjeksum

"Video Wall Mode": Der anvendes en kode til at aktivere tilstanden Videovæg på et produkt.

1: Full

0: Natural

• Ack

Header Kommando ID Datalængde Ack/Nak r-CMD Vær1 Tjeksum

0xAA 0xFF 3 'A' 0x5C "Video Wall

Mode"

"Video Wall Mode": Der anvendes en kode til at aktivere tilstanden Videovæg på et produkt.

• Nak

Header Kommando ID Datalængde Ack/Nak r-CMD Vær1 Tjeksum

0xAA 0xFF 3 'A' 0x5C "ERR"

"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået

29

Sikkerhedslås

• Funktion

Pc'en kan anvendes til at aktivere eller deaktivere funktionen Safety Lock på et produkt.

Denne kontrol er til rådighed, uanset om strømmen er tændt eller ej.

• Visning af status på sikkerhedslås (Hent status på sikkerhedslås)

Header Kommando ID Datalængde Tjeksum

0xAA 0x5D 0

• Aktivering eller deaktivering af sikkerhedslås (Indstil sikkerhedslås aktiver/deaktiver)

Header Kommando ID Datalængde Data Tjeksum

0xAA 0x5D 1 "Safety

Lock"

"Safety Lock": Sikkerhedslåsekode, der skal indstilles på et produkt

1: TIL

0: FRA

• Ack

Header Kommando ID Datalængde Ack/Nak r-CMD Vær1

0xAA 0xFF 3 'A' 0x5D "Safety Lock"

Tjeksum

"Safety Lock": Sikkerhedslåsekode, der skal indstilles på et produkt

• Nak

Header Kommando ID Datalængde Ack/Nak r-CMD Vær1

0xAA 0xFF 3 'N' 0x5D "ERR"

"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået

Tjeksum

Videovæg til

• Funktion

Pc slår produktets videovæg TIL/FRA.

• Få status for videovæg til/fra

Header Kommando ID Datalængde

0xAA 0x84 0

Tjeksum

• Slå videovæg til/fra

Header Kommando

0xAA 0x84

ID

1

Datalængde Data

V.Wall_On

• V.Wall_On : Videovægkode, der skal indstilles på produktet

1: Videovæg TIL

0: Videovæg FRA

• Ack

Header Kommando ID Datalængde Ack/Nak r-CMD

0xAA 0xFF 3 'A' 0x84

Tjeksum

Vær1

V.Wall_

On

V.Wall_On : Samme som ovenfor

• Nak

Header Kommando ID Datalængde Ack/Nak r-CMD

0xAA 0xFF 3

"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået

'N' 0x84

Vær1

ERR

Tjeksum

Tjeksum

30

Brugerstyring af videovæg

• Funktion

Pc slår produktets videovægfunktion til/fra.

• Få status for videovæg

Header Kommando ID Datalængde

0xAA 0x89 0

• Indstil videovæg

Header

0xAA

Kommando

0x89

ID Datalængde Vær1

2 Wall_Div

Wall_Div: Videovæg-skillekode, der er indstillet på produktet

Tjeksum

Vær2

Wall_SNo

Tjeksum

31

4

5

6

7

8

9

2

3

Videovægmodel på 10 x 10

1 2 3 4

Fra

1

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

0x11 0x12 0x13 0x14 0x15 0x16 0x17 0x18 0x19 0x1A 0x1B 0x1C 0x1D 0x1E 0x1F

10

11

12

13

14

15

0x21 0x22 0x23 0x24 0x25 0x26 0x27 0x28 0x29 0x2A 0x2B 0x2C 0x2D 0x2E 0x2F

0x31 0x32 0x33 0x34 0x35 0x36 0x37 0x38 0x39 0x3A 0x3B 0x3C 0x3D 0x3E 0x3F

0x41 0x42 0x43 0x44 0x45 0x46 0x47 0x48 0x49 0x4A 0x4B 0x4C 0x4D 0x4E 0x4F

0x51 0x52 0x53 0x54 0x55 0x56 0x57 0x58 0x59 0x5A 0x5B 0x5C 0x5D 0x5E 0x5F

0x61 0x62 0x63 0x64 0x65 0x66 0x67 0x68 0x69 0x6A 0x6B 0x6C 0x6D 0x6E 0x6F

0x71 0x72 0x73 0x74 0x75 0x76 0x77 0x78 0x79 0x7A 0x7B 0x7C 0x7D 0x7E N/A

0x81

0x91

0x82

0x92

0x83

0x93

0x84

0x94

0x85

0x95

0x86

0x96

0x87

0x97

0x88

0x98

0x89

0x99

0x8A 0x8B 0x8C N/A

0x9A 0x9B N/A N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0xA1 0xA2 0xA3 0xA4 0xA5 0xA6 0xA7 0xA8 0xA9 0xAA N/A N/A N/A N/A N/A

0xB1 0xB2 0xB3 0xB4 0xB5 0xB6 0xB7 0xB8 0xB9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

0xC1

0xE1

0xC2

0xE2

0xC3

0xE3

0xC4

0xE4

0xC5

0xE5

0xC6

0xE6

0xC7

0xE7

0xC8

0xD1 0xD2 0xD3 0xD4 0xD5 0xD6 0xD7 N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0xF1 0xF2 0xF3 0xF4 0xF5 0xF6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

32

...

99

100

1

2

Wall_SNo : Produktnummerkode, der er indstillet på produktet

Videovægmodel på 10 x 10: ( 1 ~ 100)

Indstil nummer Data

0x01

0x02

...

0x63

0x64

• Ack

Header

0xAA

Kommando ID

0xFF

Datalængde

4

• Nak

Header

0xAA

Kommando

0xFF

ID Datalængde

3

"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået

Ack/Nak

'A'

Ack/Nak

'N' r-CMD

0x89 r-CMD

0x89

Vær1 Vær2

Wall_Div Wall_SNo

Tjeksum

Vær1

ERR

Tjeksum

33

Kapitel 03

Tilslutning og brug af en kildeenhed

Inden tilslutning Tilslutning til en pc

Kontroller inden tilslutning

Inden du tilslutter en kildeenhed, skal du læse den brugervejledning, der fulgte med enheden.

Antallet og placeringen af porte på kildeenheder kan variere fra enhed til enhed.

Tilslut ikke strømkablet, før alle tilslutninger er udført.

Tilslutning af strømkablet under tilslutning kan beskadige produktet.

Tilslut lydportene korrekt: venstre = hvid og højre = rød.

Undersøg porttyperne på bagsiden af det produkt, du vil tilslutte.

• Undlad at tilslutte strømkablet, før du har tilsluttet de øvrige kabler.

Kontroller, at du har tilsluttet en kildeenhed, før du tilslutter strømkablet.

• En pc kan sluttes til produktet på flere måder.

Vælg en tilslutningsmetode, der passer til din pc.

Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.

Tilslutning med et D-SUB-kablet (analog type)

RGB IN

AUDIO IN

34

Tilslutning med et DVI-kabel (digital type)

DVI IN (MAGICINFO)

AUDIO IN

Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel

HDMI IN 1, HDMI IN 2

AUDIO IN

35

Tilslutning med et HDMI-kabel

HDMI IN 1, HDMI IN 2

Tilslutning med et DP-kabel

DP IN

• Forholdsregler ved brug af DP

For at øge standbyeffektens kapacitet afbryder produktet DP-kommunikationen, når det er slukket eller i strømsparetilstand.

Hvis der slukkes for produktet, mens det er i toskærmstilstand, eller produktet skifter til strømbesparelsestilstand, opdateres ændringer af skærmindstillingerne muligvis ikke.

Dette kan medføre, at skærmbilledet ikke vises korrekt.

Visse grafikkort, der er ikke er kompatible med DP-standarden, kan forhindre, at Windowsstartskærmbilledet/BIOS-skærmbilledet vises, når produktet er i strømsparetilstand. I så

― fald skal du sørge for at tænde produktet, før du tænder for pc'en.

Skærmporten ( DP IN ) på produktet og det medfølgende DP-kabel er designet ud fra VESAstandarderne. Hvis der anvendes et DP-kabel, som ikke overholder VESA-standarderne, kan der opstå fejl i produktet. Samsung har intet ansvar for problemer, som måtte opstå ved brug af et kabel, der ikke overholder standarderne.

Sørg for at bruge et DP-kabel, som er angivet i VESA-standarderne.

36

Tilslutning til en videoenhed

• Undlad at tilslutte strømkablet, før du har tilsluttet de øvrige kabler.

Kontroller, at du har tilsluttet en kildeenhed, før du tilslutter strømkablet.

• Du kan slutte en videoenhed til produktet med et kabel.

Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.

Tryk på knappen SOURCE på fjernbetjeningen for at ændre kilden.

Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel

Lyden bliver ikke aktiveret, hvis produktet er sluttet til en videoenhed med et HDMI-DVIkabel. For at løse dette skal du også slutte et lydkabel til lydportene på produktet og

― videoenheden.

Understøttede opløsninger omfatter 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p og 576p.

Sørg for, at farvestikkene forbindes sammen parvis. (hvidt til hvidt, rødt til rødt osv.)

HDMI IN 1, HDMI IN 2

AUDIO IN

37

Tilslutning med et HDMI-kabel

Brug af et HDMI-kabel eller HDMI/DVI-kabel (op til 1080p)

• Opnå et bedre billede og lydkvalitet ved at tilslutte en digital enhed med et HDMI-kabel.

• Et HDMI-kabel understøtter digitale video- og lydsignaler og kræver ikke et lydkabel.

– Tilslut produktet til en digital enhed, der ikke understøtter HDMI-udgang, ved at bruge et HDMI-DVI- og lydkabler.

• Billedet vises ikke normalt (hvis der er et), eller lyden fungerer muligvis ikke, hvis der er tilsluttet en ekstern enhed, der bruger en ældre version af HDMI-tilstand, til produktet.

Hvis der opstår et sådant problem, skal du spørge producenten af det eksterne enhed om

HDMI-versionen og anmode om en opgradering, hvis den er for gammel.

• Sørg for at bruge et HDMI-kabel med en tykkelse på 14 mm eller mindre.

• Sørg for at købe et certificeret HDMI-kabel. Ellers vises billedet muligvis ikke eller der kan opstå en forbindelsesfejl.

• Der anbefales et grundlæggende, hurtigt HDMI-kabel eller ét med ethernet.

Dette produkt understøtter ikke ethernetfunktionen via HDMI.

Tilslutning til et lydsystem

Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.

Sørg for, at farvestikkene forbindes sammen parvis. (hvidt til hvidt, rødt til rødt osv.)

AUDIO OUT

HDMI IN 1, HDMI IN 2

38

Tilslutning af LAN-kablet

Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.

RJ45

• Foretag tilslutningen ved hjælp af et Cat 7-kabel (*STP-typen).

*Shielded Twist Pair

39

Tilslutning af netværksmodulet (sælges separat)

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du tilslutter et netværksmodul, i den brugervejledning, der fulgte med til netværksmodulet, da du købte det.

MagicInfo

Hvis du vil bruge MagicInfo , skal du tilslutte et netværksmodul (sælges separat) til produktet.

Hvis du vil ændre indstillingerne for MagicInfo, skal du køre "MagicinfoSetupWizard" på skrivebordet.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger MagicInfo , på den dvd, der følger med til netværksmodulet.

Oplysningerne i dette afsnit kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.

Hvis der opstår et problem, efter at du har installeret et andet operativsystem end det, der fulgte med til netværksmodulet, efter gendannelse af den forrige version af operativsystemet eller efter installation af software, der ikke er kompatibel med det medfølgende operativsystem, kan du ikke benytte dig af teknisk support og vil blive opkrævet et gebyr ved besøg af en servicetekniker. Du vil heller ikke kunne bytte produktet eller få pengene tilbage.

MagicInfo Setup Wizard - v.1.12

Select Application - step 1

MagicInfo Pro (LAN, WAN based version)

MagicInfo-i Premium (Web-based version)

Select Later

Få adgang til MagicInfo-tilstand

1

Når du har installeret og tilsluttet netværksmodulet (sælges separat) til produktet, skal du tænde for det.

2

Tryk på SOURCE på fjernbetjeningen, og vælg MagicInfo .

Når netværksmodulet sluttes til DVI IN (MAGICINFO) -porten på produktet, ændres Source fra DVI til MagicInfo .

3

Vælg det program, der skal startes som standard, når MagicInfo starter.

< Back(B) Next(N) > Finish Cancel

40

MagicInfo Setup Wizard - v.1.12

Select TCP/IP - step 2

Obtain an IP address automatically

Use the following IP address:

IP address: 192 . 168 . 0 . 102

Subnet mask:

Default gateway:

255 . 255 . 255 . 0

192 . 168 . 0 . 1

Obtain DNS server address automatically

Use the following DNS server address:

Preferred DNS server: 10 . 44 . 33 . 22

Alternate DNS server: 10 . 33 . 22 . 11

< Back(B)

< Back(B)

Next(N) >

Next(N) >

Finish

Finish

Cancel

MagicInfo Setup Wizard - v.1.12

Select Language -step 3

Select the language you want to install on the system for menus and dialogs.

Current Language : Engilsh

Chinese [Traditional]

German

English

French

Italian

Japanese

Korean

Russian

Swedish

Turkish

Chinese [Simplified]

Portuguese

Cancel

4

Angiv IP-oplysningerne.

5

Vælg et sprog. (Standardsproget er Engelsk .)

MagicInfo Setup Wizard - v.1.12

Select Screen Type - step 4

Landscape

Portrait

< Back(B) Next(N) > Finish

MagicInfo Setup Wizard - v.1.12

Setup Information

1. Application : MagicInfo Pro [LAN,WAN based version\

2. Internet Protocol [TCP/IP]

IP : 192.168.0.102

3. Language : English

4. Screen Type : Landscape

Cancel

Do not show again

< Back(B) Apply Finish Cancel

6

Vælg en visningstilstand.

7

Dobbelttjek de valgte indstillinger.

Hvis der ikke vises et udførselsikon, skal du dobbeltklikke på MagicInfo ikonet på skrivebordet. Ikonet vises nederst til højre på skærmen.

41

Skift af indgangskilden

Source

SOURCE → Source

PC

Source

DVI HDMI1 HDMI2 DisplayPort MagicInfo S

– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Source gør det muligt at vælge en række kilder og ændre navne på kildeenheder.

Du kan vise skærmen fra en kildeenhed, der er sluttet til produktet. Vælg en kilde på kildelisten for at vise skærmen med den valgte kilde.

Indgangskilden kan også ændres med knappen SOURCE på fjernbetjeningen.

Skærmen vises måske ikke korrekt, hvis en forkert kilde er valgt for den kildeenhed, du vil skifte til.

Edit Name

SOURCE → Source → TOOLS → Edit Name → ENTER E

Nogle gange vises skærmen ikke korrekt, med mindre navnet på en kildeenhed er specificeret i Edit Name .

Desuden er det bedst at omdøbe kildeenheden i Edit Name for at opnå optimal billedkvalitet.

Listen kan omfatte følgende kildeenheder. kilde.

Source -enhederne på listen kan variere afhængigt af den valgte

VCR / DVD / Cable STB / HD STB / Satellite STB / AV Receiver / DVD Receiver / Game / Camcorder / DVD Combo

/ DHR / PC / DVI PC / DVI Devices

De tilgængelige indstillinger i menuen Picture afhænger af den aktuelle kilde, de indstillinger, der er angivet i

Edit Name .

• Ved tilslutning af en pc til HDMI IN 1 , HDMI IN 2 -porten skal du indstille Edit Name til PC . I andre tilfælde skal du indstille Edit Name til AV-enheder.

• Når du slutter en pc til HDMI IN 1 , HDMI IN 2 -porten med HDMI-kablet, skal du indstille produktet til PC tilstand under Edit Name .

• Når du slutter en pc til HDMI IN 1 , HDMI IN 2 -porten med HDMI-DVI-kablet, skal du indstille produktet til DVI

PC -tilstand under Edit Name .

• Når du slutter en AV-enhed til HDMI IN 1 , HDMI IN 2 -porten med HDMI-DVI-kablet, skal du indstille produktet til DVI Devices -tilstand under Edit Name .

42

Kapitel 04

Brug af MDC

"MDC" (Multiple Display Control) er et program, der gør det nemt at styre flere skærmenheder samtidig på en pc.

Du kan finde oplysninger om brugen af MDC-programmet i hjælpen, når du har installeret programmet. MDC-programmet findes på webstedet.

Når du trykker på knappen On efter at have trykket på knappen Off , går der ca. ét minut med at kontrollere produktets status. Hvis du vil køre en kommando, kan du prøve at gøre dette, når der er gået et minut.

Installation/afinstallation af MDCprogram

Installation

MDC-installationen kan blive påvirket af grafikkortet, bundkortet og netværksforholdene.

1

Klik på MDC Unified -installationsprogrammet.

2

Vælg installationssproget. Klik derefter på " OK ".

3

Når skærmen " Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified " vises, skal du klikke på " Next ".

4

I det viste " License Agreement "-vindue skal du vælge " I accept the terms in the license agreement " og klikke på " Next ".

5

I det viste " Customer Information "-vindue skal du udfylde alle oplysningsfelterne og klikke på " Next ".

6

I det viste " Destination Folder "-vindue skal du vælge den mappesti, hvor du vil installere programmet, og klikke på " Next ".

Hvis mappestien ikke angives, vil programmet blive installeret i standardmappestien.

7

I vinduet " Ready to Install the Program ", der vises, skal du kontrollere den mappesti, hvor programmet skal installeres, og klikke på " Install ".

8

Installationsstatussen bliver vist.

9

Klik på " Finish " i det viste " InstallShield Wizard Complete "-vindue.

Vælg " Launch MDC Unified ", og klik på " Finish " for straks at køre MDC-programmet.

10

Genvejsikonet MDC Unified bliver oprettet på skrivebordet efter installationen.

Ikonet til kørsel af MDC vises måske ikke. Det afhænger af pc-systemet eller produktspecifikationerne.

Tryk på F5, hvis kørselsikonet ikke vises.

Afinstallation

1

Vælg Indstillinger > Kontrolpanel på menuen Start , og dobbeltklik på Tilføj eller fjern programmer .

2

Vælg MDC Unified på listen, og klik på Rediger/fjern .

43

Tilslutning til MDC

Brug af MDC via RS-232C (standarder for seriel datakommunikation)

Slut et serielt RS-232C-kabel til de serielle porte på pc'en og på skærmen.

Skærm 1

Skærm 2

Computer

44

Brug af MDC via Ethernet

Indtast IP-adressen for den primære visningsenhed, og slut enheden til pc'en. Skærmenheder kan sluttes til hinanden med et LAN-kabel.

Tilslutning via et direkte LAN-kabel

Der kan tilsluttes flere produkter med RJ45 -porten på produktet og LAN-portene på HUB'en.

Computer

Skærm 1

Skærm 2

45

Tilslutning via et LAN-krydskabel

Der kan tilsluttes flere produkter med RS232C IN/OUT -porten på produktet.

Skærm 1

Skærm 2

Computer

46

Kapitel 05

Hjemmefunktion

Denne funktion findes i Support → Go to Home .

Åbnes med knappen HOME på fjernbetjeningen.

Video Wall

HOME → Video Wall → ENTER E

Video Wall

– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Tilpas layoutet af flere skærme, der er koblet sammen for at danne en videovæg.

Du kan vise en del af et helt billede eller gentage det samme billede på hver af de sammenkoblede skærme.

For at vise flere billeder skal du se MDC Hjælp eller brugervejledningen til MagicInfo. Visse modeller understøtter muligvis ikke funktionen MagicInfo.

Video Wall

Du kan aktivere eller deaktivere Video Wall .

Vælg On for at organisere en videovæg.

• Off / On

Horizontal x Vertical

Denne funktion opdeler automatisk en videovægvisning baseret på en konfiguration af en videovæg-matrix.

Angiv matrix for videovæg.

Videovægvisningen opdeles baseret på den konfigurerede matrix. Antallet af lodrette eller vandrette visningsenheder kan indstilles inden for intervallet 1 til 15.

En videovægvisning kan opdeles i helt op til 225 skærme.

Indstillingen Horizontal x Vertical aktiveres kun, når Video Wall er indstillet til On .

47

Screen Position

Hvis du vil omarrangere de opdelte skærme, skal du justere nummeret for hvert produkt i matrixen ved hjælp af funktionen Screen Position .

Vælges Screen Position , vises videovægmatrixen med de numre, der blev tildelt de produkter, der er med i videovæggen.

Du kan ændre rækkefølgen på en visningsenhed ved at ændre enhedens nummer og trykke på knappen E .

Der kan højst arrangeres 225 skærme i Screen Position .

Indstillingen Screen Position aktiveres kun, når Video Wall er indstillet til On .

Når du vil bruge funktionen, skal du sikre dig, at Horizontal x Vertical er konfigureret.

Format

Vælg, hvordan billederne skal vises på videovæggen.

• Full : Viser fuldskærmsbilleder.

• Natural : Viser billeder i det oprindelige billedformat.

Indstillingen Format aktiveres kun, når Video Wall er indstillet til On .

Når du anvender tilstanden Video Wall , anbefales en opløsning på 1280x720P, 1920x1080P eller 3840x2160P.

48

Picture Mode

HOME → Picture Mode → ENTER E

Picture Mode

– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Vælg en billedtilstand ( Picture Mode ), der passer til det miljø, hvor produktet skal anvendes.

• Shop & Mall

Velegnet til indkøbscentre.

– Vælg enten Video/Image eller Text , afhængigt af billedtilstanden.

• Office & School

Velegnet til kontorer og skoler.

– Vælg enten Video/Image eller Text , afhængigt af billedtilstanden.

• Terminal & Station

Velegnet til busterminaler og togstationer.

– Vælg enten Video/Image eller Text , afhængigt af billedtilstanden.

• Video Wall

Velegnet til miljøer, hvor der benyttes videovægvisning.

– Vælg enten Video/Image eller Text , afhængigt af billedtilstanden.

• Calibration

I denne tilstand anvendes indstillingerne for lysstyrke, farve, gamma og ensartethed, der er blevet brugerdefineret i farvekalibreringsprogrammet Color Expert .

– For at de fabriksindstillede indstillinger, såsom gamma, ensartedhed og hvidbalance, indstil Picture Mode til Calibration .

– Hvis du vil kalibrere billedet yderligere, skal du bruge Color Expert . Du kan justere billedkvaliteten

(lysstyrke, farve, gamma, ensartethed), sådan som du foretrækker.

– Gå ind på www.samsung.com/displaysolutions for at hente programmet Color Expert .

49

On/Off Timer

HOME → On/Off Timer → ENTER E

On/Off Timer

– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Du skal indstille klokkeslættet, inden du kan bruge Clock Set .

On Timer

Angiv On Timer , så produktet tændes automatisk på et tidspunkt og en dag, du selv vælger.

Produktet tændes med den angivne lydstyrke og indgangskilde.

On Timer : Indstil on-timeren ved at vælge en af de syv forskellige indstillingsmuligheder. Sørg for, at du angiver det aktuelle klokkeslæt først.

( On Timer 1 ~ On Timer 7 )

• Setup : Vælg Off , Once , Everyday , Mon~Fri , Mon~Sat , Sat~Sun eller Manual . Hvis du vælger Manual , kan du vælge de dage, hvor On Timer skal tænde for produktet.

– Markeringen angiver de dage, du har valgt.

• Time : Indstil time og minut. Brug talknapperne eller pil op og pil ned til at indtaste tal. Brug venstre og højre pil til at skifte indtastningsfelt.

• Volume : Angiv den ønskede lydstyrke. Brug venstre og højre pil til at ændre lydstyrken.

• Source : Vælg en indgangskilde efter eget valg.

Off Timer

Indstil off-timeren ( Off Timer ) ved at vælge en af de syv forskellige indstillingsmuligheder. ( Off Timer 1 ~ Off Timer 7 )

• Setup : Vælg Off , Once , Everyday , Mon~Fri , Mon~Sat , Sat~Sun eller Manual . Hvis du vælger Manual , kan du vælge de dage, hvor Off Timer skal slukke for produktet.

– Markeringen angiver de dage, du har valgt.

• Time : Indstil time og minut. Brug talknapperne eller pil op og pil ned til at indtaste tal. Brug venstre og højre pil til at skifte indtastningsfelt.

50

Holiday Management

Timeren bliver deaktiveret i en periode, der er angivet som ferie.

• Add Holiday : Angiv den periode, du vil tilføje som ferie.

Vælg start- og slutdatoerne på den ferie, du vil tilføje, ved hjælp af knapperne u / d , og klik på knappen Save .

Perioden føjes til listen med ferier.

– Start : Angiv feriens startdato.

– End : Angiv feriens slutdato.

Edit : Vælg et ferieelement, og rediger derefter datoen.

Delete : Slet valgte elementer fra listen med ferier.

• Set Applied Timer : Indstil On Timer og Off Timer for ikke at aktivere offentlige fridage.

– Tryk på E for at vælge de On Timer - og Off Timer -indstillinger, som du ikke vil aktivere.

– Den valgte On Timer og Off Timer vil ikke blive aktiveret.

51

Network Settings

HOME → Network Settings → ENTER E

Network Settings

– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Vis netværksindstillingerne.

IP Setting

IP Address

Subnet Mask

Gateway

Network Settings

Enter manually

***.

***.

***.

***

***.

***.

***.

***

***.

***.

***.

***

Save Close

• IP Setting : Obtain automatically , Enter manually

• IP Address : Indtast IP Address manuelt, hvis IP Setting er sat til Enter manually .

• Subnet Mask : Indtast Subnet Mask manuelt, hvis IP Setting er sat til Enter manually .

• Gateway : Indtast Gateway manuelt, hvis IP Setting er sat til Enter manually .

52

MagicInfo Player I

HOME → MagicInfo Player I → ENTER E

MagicInfo Player I

– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Skift kilden til MagicInfo Player I .

MagicInfo Player I publicerer og afspiller en række forskelligt indhold, herunder oprettet indhold og multimedieindhold (billeder, videoer og lydindhold), fra serveren eller en tilsluttet enhed.

53

ID Settings

HOME → ID Settings → ENTER E

ID Settings

– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Tildel et sæt et ID.

Tryk på u / d for at vælge et nummer, og tryk på E .

ID Settings

Indtast ID-nummeret for det produkt, der er sluttet til indgangskablet til modtagelse af indgangssignalet. (Område:

0~224)

Indtast det nummer, du vil bruge, med taltasterne på fjernbetjeningen.

Device ID Auto Set

Tildel ID-nummer til alle tilsluttede produkter automatisk.

PC Connection Cable

Vælg en metode til at tilslutte til MDC for at modtage MDC-signalet.

• RS232C cable

Kommuniker med MDC via RS232C-stereokablet.

• RJ45(LAN) cable

Kommuniker med MDC via RJ45-kablet.

54

More settings

HOME → More settings → ENTER E

More settings

– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Menuen for billedindstillinger vises.

55

Kapitel 06

Skærmjustering

Konfigurer Picture -indstillingerne ( Backlight , Color Tone osv.).

Layoutet af indstillingerne på menuen Picture kan variere afhængigt af produktet

?

Picture

OnScreen Display

System

Sound

Support

Picture

Picture Mode

Backlight

Brightness

Contrast

Sharpness

Color

Tint (G/R)

Office & School

50

50

50

100

50

50

– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Picture Mode

MENU m → Picture → Picture Mode → ENTER E

Vælg en billedtilstand ( Picture Mode ), der passer til det miljø, hvor produktet skal anvendes.

• Shop & Mall

Velegnet til indkøbscentre.

– Vælg enten Video/Image eller Text , afhængigt af billedtilstanden.

• Office & School

Velegnet til kontorer og skoler.

– Vælg enten Video/Image eller Text , afhængigt af billedtilstanden.

• Terminal & Station

Velegnet til busterminaler og togstationer.

– Vælg enten Video/Image eller Text , afhængigt af billedtilstanden.

• Video Wall

Velegnet til miljøer, hvor der benyttes videovægvisning.

– Vælg enten Video/Image eller Text , afhængigt af billedtilstanden.

• Calibration

I denne tilstand anvendes indstillingerne for lysstyrke, farve, gamma og ensartethed, der er blevet brugerdefineret i farvekalibreringsprogrammet Color Expert .

– For at de fabriksindstillede indstillinger, såsom gamma, ensartedhed og hvidbalance, indstil Picture

Mode til Calibration .

– Hvis du vil kalibrere billedet yderligere, skal du bruge Color Expert . Du kan justere billedkvaliteten

(lysstyrke, farve, gamma, ensartethed), sådan som du foretrækker.

– Gå ind på www.samsung.com/displaysolutions for at hente programmet Color Expert .

56

Backlight / Brightness / Contrast /

Sharpness / Color / Tint (G/R)

MENU m → Picture → ENTER E

Produktet har flere funktioner til at justere billedkvaliteten.

Picture Mode Picture Mode

Indstillinger

Brugerdefinerbare indstillinger

Shop & Mall , Office & School ,

Terminal & Station , Video Wall

Video/Image

Text

Backlight / Brightness / Contrast /

Sharpness / Color / Tint (G/R)

Backlight / Brightness / Contrast /

Sharpness

Calibration Backlight

Når du foretager ændringer af Backlight , Brightness , Contrast , Sharpness , Color eller Tint

(G/R) , justeres OSD i overensstemmelse hermed.

Du kan justere og gemme indstillinger for hver eksterne enhed, der er tilsluttet til en indgang på produktet.

Hvis billedets lysstyrke mindskes, reduceres strømforbruget.

Color Temperature

MENU m → Picture → Color Temperature → ENTER E

Juster farvetemperaturen. (Område: 2800K-16000K)

Hvis Picture Mode er indstillet til Calibration , er Color Temperature deaktiveret.

White Balance

MENU m → Picture → White Balance → ENTER E

Justér farvetemperaturen for et mere naturligt billede.

• R-Gain / G-Gain / B-Gain : Juster lysstyrken for hver farve (rød, grøn, blå).

• Reset : Velegnet til miljøer, hvor der benyttes videovægvisning.

Gamma

MENU m → Picture → Gamma → ENTER E

Justér den primære farveintensitet.

Hvis Picture Mode er indstillet til Calibration , er Gamma deaktiveret.

Calibrated Value

MENU m → Picture → Calibrated Value → ENTER E

Vælg, om du vil anvende indstillingerne for lysstyrke, farve, gamma og ensartethed, der er blevet tilpasset i farvekalibreringsprogrammet Color Expert til tilstandene Information og

Advertisement.

• Don't Apply / Apply

Gå ind på www.samsung.com/displaysolutions for at hente programmet Color Expert .

Hvis Picture Mode er indstillet til Calibration , er Calibrated Value deaktiveret.

57

Picture Options

MENU m → Picture → Picture Options → ENTER E

Picture Mode Picture Mode

Indstillinger

Shop & Mall , Office & School ,

Terminal & Station , Video Wall

Video/Image

Text

Calibration

Brugerdefinerbare indstillinger

Color Tone / HDMI Black Level /

Dynamic Backlight / UHD COLOR

Color Tone / HDMI Black Level /

Dynamic Backlight / UHD COLOR

Dynamic Backlight / UHD COLOR

Color Tone

Hvis Picture Mode er indstillet til Text .

• Off / Cool / Standard / Warm

Hvis Picture Mode er indstillet til Video/Image .

• Off / Cool / Standard / Warm1 / Warm2

Hvis Picture Mode er indstillet til Calibration , er Color Tone deaktiveret.

Indstillinger kan justeres og gemmes for hver eksterne enhed, der er tilsluttet til en indgang på produktet.

HDMI Black Level

Vælger sortniveauet på skærmen for at justere skærmdybden.

• Low / Normal

Denne indstilling er ikke tilgængelig, hvis indgangskilden er indstillet til PC .

Dynamic Backlight

Tilpas automatisk bagbelysningen for at få den bedst mulige skærmkontrast under de nuværende betingelser.

• Off / On

Dynamic Backlight er ikke tilgængelig, når indgangskilden er indstillet til

Wall er indstillet til On .

PC , mens Video

UHD COLOR

• HDMI1 : Off / On

• HDMI2 : Off / On

• DisplayPort : Off / On

Hvis du vil aktivere en UHD-inputkilde, skal du indstille UHD COLOR til On .

Hvis skærme tilsluttes via Loopout, når UHD-opløsningen anvendes, skal du indstille

COLOR til On på alle skærme.

UHD

Der kan højst tilsluttes 25 skærme via Loopout, når UHD-opløsningen er i brug.

Hvis du vil anvende tilstanden UHD COLOR over et HDMI-kabel, anbefales det at anvende et HDMI-kabel, der er kompatibelt med HDMI 2.0. Sørg for, at kablet er kortere end 2m.

Det kan tage tid at skifte UHD COLOR mellem On og Off .

Hvis HDMI/DP-stikket med UHD COLOR aktiveret tilsluttes en enhed, der ikke understøtter

UHD-indhold, fungerer enheden muligvis ikke korrekt. Tilslut en enhed, der understøtter

UHD-indhold.

58

Picture Size

MENU m → Picture → Picture Size → ENTER E

Vælg størrelse og billedformat for det billede, der vises på skærmen.

Picture Size

Forskellige indstillinger for skærmjustering vises, afhængigt af den valgte indgangskilde.

De tilgængelige indstillinger for Picture Size kan variere afhængigt af, om Picture Mode er

Video/Image eller Text .

• 16:9 : Indstiller billedet til bred tilstand 16:9 .

• Zoom1 : Bruges til moderat forstørrelse. Afskærer toppen og siderne.

• Zoom2 : Bruges til en kraftigere forstørrelse.

• Smart View 1 : Reducerer 16:9 -billedet med 50%.

Smart View 1 er kun aktiveret i HDMI1 , HDMI2 -tilstand.

• Smart View 2 : Reducer den øverste og nederste margen på 16:9 -skærmen med 25 %.

Smart View 2 er kun aktiveret i HDMI1 , HDMI2 -tilstand.

• Wide : Forstørrer billedformatet, så billedet passer til hele skærmen.

• 4:3 : Indstiller billedet til grundlæggende ( 4:3 )-tilstand.

Indstil ikke produktet til 4:3 -format i lang tid.

De kanter, der vises til venstre eller højre eller øverst og nederst på skærmen, kan medføre skærmefterbilleder, som ikke dækkes af garantien.

• Screen Fit : Viser hele billedet uden afskæringer, når signalerne HDMI1 , HDMI2 (720p /

1080i / 1080p) indlæses.

• Custom : Ændrer opløsningen, så den passer til brugerens ønsker.

• Original : Viser billeder i den oprindelige billedkvalitet.

Tilgængelige porte kan være forskelligt, afhængigt af modellen.

Zoom/Position

Justerer skærmens størrelse og position.

Denne indstilling kan konfigureres, hvis indgangskilden understøtter 1080i eller 1080p, og

Picture Size er Custom .

Denne indstilling understøttes ikke, når der er tilsluttet en pc.

Følg anvisningerne nedenfor på skærmen Zoom/Position .

1

Tryk på knappen d for at vælge Zoom/Position . Tryk på knappen E .

2

Vælg Zoom eller Position . Tryk på knappen E .

3

Tryk på knappen u / d / l / r for at flytte billedet.

4

Tryk på knappen E .

Hvis du vil nulstille billedet til den oprindelige position, skal du vælge Reset på skærmen

Zoom/Position . Billedet indstilles til standardpositionen.

Resolution

Hvis billedet ikke er normalt, heller ikke selvom opløsningen på grafikkortet er en af følgende, kan du optimere billedkvaliteten ved at vælge den samme opløsning for produktet som pc'en med denne menu.

Mulige opløsninger: Off / 1024 x 768 / 1280 x 768 / 1360 x 768 / 1366 x 768

59

Auto Adjustment

MENU m → Picture → Auto Adjustment → ENTER E

Kun tilgængelig i tilstanden PC .

Justerer frekvensværdierne/-positionerne og finjusterer indstillingerne automatisk.

Picture Off

MENU m → Picture → Picture Off → ENTER E

Vælg Picture Off for at deaktivere skærmen. Lydstyrken deaktiveres ikke.

Hvis du vil aktivere skærmen igen, skal du trykke på en vilkårlig tast - dog ikke lydstyrkeknappen.

PC Screen Adjustment

MENU m → Picture → PC Screen Adjustment → ENTER E

Kun tilgængelig i tilstanden PC .

• Coarse / Fine

Fjerner eller reducerer billedstøj.

Hvis støjen ikke fjernes kan med finjustering, skal du bruge funktionen Coarse til at justere frekvensen så godt som muligt ( Coarse ) og derefter finjustere igen. Når støjen er reduceret, skal du justere billedet igen, så det er centreret på skærmen.

• Position

Justering af computerens skærmposition, hvis den ikke er centreret eller ikke passer med produktskærmen.

Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at justere lodret position. Tryk på knappen ◀ eller ▶ for at justere vandret position.

• Image Reset

Nulstiller billedet til standardindstillingerne.

Reset Picture

MENU m → Picture → Reset Picture → ENTER E

Nulstiller den aktuelle billedtilstand til standardindstillingerne.

60

Kapitel 07

OnScreen Display

?

Picture

OnScreen Display

System

Sound

Support

OnScreen Display

Display Orientation

Screen Protection

Message Display

Menu Language

Reset OnScreen Display

– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

English

Display Orientation

MENU m → OnScreen Display → Display Orientation → ENTER E

Onscreen Menu Orientation

Du kan indstille menuskærmbilledets retning.

• Landscape : Vis menuen i landskabstilstand (standard).

• Portrait : Vis menuen i portrættilstand på højre side af produktets skærm.

Source Content Orientation

Du kan indstille retningen af indhold fra eksterne enheder, der er tilsluttet produktet.

• Landscape : Vis skærmen i landskabstilstand (standard).

• Portrait : Vis skærmen i portrættilstand.

Tilstanden Portrait understøttes ikke, når UHD-opløsningen er i brug.

Aspect Ratio

Indstil den roterede skærm til fuldskærms- eller original tilstand.

• Full Screen : Vis den roterede skærm i fuldskærmstilstand.

• Original : Vis den roterede skærm i det originale billedformat.

Kun tilgængelig, når Source Content Orientation er indstillet til Portrait .

61

Screen Protection

MENU m → OnScreen Display → Screen Protection → ENTER E

For at reducere risikoen for skærmefterbilleder er denne enhed udstyret med Pixel Shift teknologi til forhindring af skærmefterbilleder.

Pixel Shift flytter billedet en lille smule på skærmen.

Med tidsindstillingen Pixel Shift kan du programmere det interval, hvormed billedet flyttes, i minutter.

Pixel Shift

Minimer skærmefterbilleder ved at flytte pixels en lille smule vandret eller lodret.

• Pixel Shift ( Off / On )

Horizontal , Vertical og Time er kun aktiveret, når Pixel Shift er indstillet til On .

• Horizontal : Angiver, hvor mange pixels skærmen flyttes vandret.

• Vertical : Angiver, hvor mange pixels skærmen flyttes lodret.

• Time : Angiv intervallet for udførelse af henholdsvis vandret eller lodret bevægelse.

Tilgængelige indstillinger og optimale indstillinger for Pixel Shift.

Tilgængelige indstillinger

Optimale indstillinger

Horizontal (pixels) 0 ~ 4 4

Vertical (pixels) 0 ~ 4 4

Time (minutter) 1 min.

~ 4 min.

4 min.

Værdien for Pixel Shift kan variere, afhængigt af modellen.

Hvis der bliver vist et stillbillede eller et 4:3 -output i en længere periode, kan det forårsage skærmefterbilleder. Dette er ikke en defekt ved produktet.

Timer

Du kan indstille timeren for Screen Protection .

Screen Protection -funktionen stopper automatisk efter en angivet tidsperiode.

• Timer ( Off / Repeat / Interval )

– Off

– Repeat : Vis mønsteret til forhindring af fastbrænding ved et angivent tidsinterval.

– Interval : Vis mønsteret til forhindring af fastbrænding i et bestemt tidsrum (fra start- til sluttidspunkt).

Når Clock Set er konfigureret, aktiveres Interval .

Period ,

Interval .

Start Time og End Time er kun aktiveret, når Timer er indstillet til Repeat eller

• Period : Angiv det tidsinterval, der skal aktivere funktionen Screen Protection .

Indstillingen aktiveres kun, når Repeat er valgt for Timer .

• Start Time : Indstil starttidspunktet for at aktivere funktionen til beskyttelse af skærmen.

Indstillingen aktiveres kun, når Interval er valgt for Timer .

• End Time : Indstil sluttidspunktet for at deaktivere funktionen til beskyttelse af skærmen.

Indstillingen aktiveres kun, når Interval er valgt for Timer .

Immediate Display

Vælg den pauseskærm, der skal vises med det samme.

• Off / Fading Screen

Side Gray

Når skærmen indstilles til billedformatet 4:3, skal du tilpasse de hvide margeners lysstyrke for at beskytte skærmen.

• Off / Light / Dark

62

Message Display

MENU m → OnScreen Display → Message Display → ENTER E

Source Info

Vælg, om -skærmmenuen for kilden skal vises, når indgangskilden ændres.

• Off / On

No Signal Message

Vælg, om skærmmeddelelse om intet signal skal vises, når der ikke registreres signal.

• Off / On

MDC Message

Vælg, om MDC-skærmmenuen skal vises, når produktet styres af MDC.

• Off / On

Menu Language

MENU m → OnScreen Display → Menu Language → ENTER E

Indstil menusproget.

En ændring af sprogindstillingen påvirker kun skærmmenuen. Ændringen anvendes ikke på andre funktioner på din pc.

Reset OnScreen Display

MENU m → OnScreen Display → Reset OnScreen Display → ENTER E

Denne mulighed nulstiller de aktuelle indstillinger under OnScreen Display til fabriksindstillingerne.

63

Kapitel 08

System

?

Picture

OnScreen Display

System

Sound

Support

System

Setup

Time

MagicInfo I Source

Auto Source Switching

Power Control

Eco Solution

Temperature Control

– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Setup

MENU m → System → Setup → ENTER E

Rediger de indledende indstillinger, der blev konfigureret, da du anvendte produktet første gang. Tryk på knappen .

1

Language

Vælg det sprog, der først skal vises, når du konfigurerer skærmen.

2

Picture Mode

Hvis du indstiller Picture Mode til Calibration , har videovæggen automatisk ensartethed. Indstil tilstanden til Calibration .

– Yes / No

3

Display Orientation

Konfigurer retning for menusiden.

– Landscape / Portrait

4

Network Settings

Indstil IP-indstillingerne, og vælg derefter Next .

5

Clock Set

Indstil den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt, og vælg derefter Next .

6

Complete

Tillykke! Konfigurationen er fuldført, og du er klar til at gå i gang.

64

Time

MENU m → System → Time → ENTER E

Du kan konfigurere Clock Set og Sleep Timer . Konfigurer forskellige tidsrelaterede indstillinger.

Tryk på knappen INFO , hvis du vil se det aktuelle klokkeslæt.

Clock Set

Vælg Clock Set . Vælg Date eller Time , og tryk derefter på E .

Brug talknapperne til at indtaste tal, eller tryk på pil op og pil ned. Brug venstre og højre pil til at flytte fra ét indtastningsfelt til det næste. Tryk på E , når du er færdig.

Du kan indstille Date og Time direkte ved at trykke på talknapperne på fjernbetjeningen.

DST

Skifter funktionen DST (sommertid) til eller fra.

Off / On

• Start Date : Angiv startdatoen for sommertid.

• End Date : Indstil slutdatoen for sommertid.

• Time Offset : Angiv den korrekte forskydning for din tidszone.

Sleep Timer

Slukker automatisk for produktet efter et foruddefineret tidsrum.

( Off / 30 min.

/ 60 min.

/ 90 min.

/ 120 min.

/ 150 min.

/ 180 min.

)

Brug pil op og pil ned til at vælge en tidsperiode, og tryk derefter på annullere Sleep Timer , skal du vælge Off .

E . Hvis du vil

Power On Delay

Hvis du tilslutter flere produkter, skal du justere tændingstiden for hvert produkt for at forhindre overbelastning (inden for intervallet 0-50 sekunder).

MagicInfo I Source

MENU m → System → MagicInfo I Source → ENTER E

Funktionen tilsluttet.

MagicInfo I Source er tilgængelig, hvis et netværksmodul (sælges separat) er

Hvis du trykker på MagicInfo Player I på fjernbetjeningen vises indhold, der er sluttet til netværksmodulet (sælges separat).

• DVI / DisplayPort

65

Auto Source Switching

MENU m → System → Auto Source Switching → ENTER E

Hvis du tænder skærmen med Auto Source Switching On , og det forrige videovalg ikke er aktivt, vil skærmen automatisk søge efter forskellige videoindgange for den aktive video.

Auto Source Switching

Når Auto Source Switching er On , vil videokilden automatisk søge efter den aktive video.

Valgmuligheden Primary Source aktiveres, hvis den aktuelle videokilde ikke genkendes.

Secondary Source -valget bliver aktivt, hvis der ikke er nogen primær videokilde tilgængelig.

Hvis hverken de primære eller de sekundære indgangskilder genkendes, udfører skærmen to søgninger for en aktiv kilde. Hver søgning tjekker den primære og den sekundære indgangskilde. Hvis begge søgninger mislykkes, vender skærmen tilbage til den første indgangskilde og viser en meddelelse, der indikerer, at der ikke er noget signal.

Når valgmuligheden Primary Source er indstillet til All , søger skærmen alle videokildeindgangene to gange i rækkefølge for en aktiv videokilde og vender tilbage til den første videokilde i rækkefølgen, hvis der ikke findes nogen video.

Primary Source Recovery

Vælg, om du vil gendanne den valgte primære input-kilde, når en primær input-kilde er tilsluttet.

Funktionen Primary Source Recovery deaktiveres, hvis Primary Source er indstillet til All .

Primary Source

Angiv Primary Source for den automatiske indgangskilde.

Secondary Source

Angiv Secondary Source for den automatiske indgangskilde.

Power Control

MENU m → System → Power Control → ENTER E

Auto Power On

Denne funktion tænder automatisk produktet, så snart det tilsluttes et stik. Det er ikke nødvendigt at trykke på strømknappen.

• Off / On

PC Module Power

Pc-modulet kan tændes eller slukkes separat fra LFD'en.

Synced Power-On

Hvis du vil slukke LFD'en uden at slukke pc-modulet, skal du vælge Off .

• Off / On

Synced Power-Off

Hvis du vil tænde pc-modulet uden at tænde LFD'en, skal du vælge Off .

• Off / On

66

Standby Control

Du kan indstille den skærmstandbytilstand, der skal anvendes, når der modtages et indgangssignal.

• Auto

Strømbesparende tilstand aktiveres, hvis der ikke detekteres noget indgangssignal, også selvom der er sluttet en kildeenhed til skærmen.

Meddelelsen No Signal bliver vist, hvis der ikke er tilsluttet nogen kildeenhed.

• Off

Meddelelsen No Signal bliver vist, hvis der ikke detekteres noget indgangssignal.

Hvis No Signal vises, selvom der er tilsluttet en kildeenhed, skal du kontrollere kabeltilslutningen.

Hvis No Signal Message er indstillet til Off , vises meddelelsen No Signal ikke.

Hvis det er tilfældet, skal du indstille No Signal Message til On .

• On

Strømbesparende tilstand aktiveres, når der ikke detekteres noget indgangssignal.

Network Standby

Denne funktion sørger for, at der stadig er tændt for netværksstrømmen, selv om der slukkes for produktet.

• Off / On

Power Button

Strømknappen kan indstilles til enten at tænde for strømmen eller tænde/slukke for strømmen.

• Power On Only : Indstil strømknappen til at tænde for strømmen.

• Power On/Off : Indstil strømknappen til at tænde/slukke for strømmen.

Eco Solution

MENU m → System → Eco Solution → ENTER E

Energy Saving

Reducer strømforbruget ved at justere skærmens lysstyrke.

• Off / Low / Medium / High

Eco Sensor

For at forbedre strømbesparelsen tilpasses billedindstillingerne automatisk til lyset i lokalet.

• Off / On

Hvis du justerer indstillingen for deaktiveres Off .

Backlight under Picture , mens Eco Sensor er aktiveret,

Hvis skærmkontrasten ikke er tilstrækkelig, skal du indstille Eco Sensor til Off . Hvis Eco

Sensor er Off , vil det muligvis ikke opfylde energikravene.

Denne funktion kan være anderledes, afhængigt af modellen.

Min. Backlight

Når Eco Sensor er On , kan du manuelt justere skærmens minimale lysstyrke. Min. Backlight er den mørkeste baggrundsbelysning. Sørg for, at indstillingen Min. Backlight er lavere end indstillingen Backlight .

Hvis Eco Sensor er On , kan lysstyrken ændre sig (blive en smule mørkere eller lysere), afhængigt af den omgivende lysintensitet.

67

Screen Lamp Schedule

Panelets lysstyrke justeres i henhold til Screen Lamp Schedule . En værdi tættere på 100 gør panelet lysere.

Denne indstilling aktiveres, når Clock Set er konfigureret.

• Off / On

No Signal Power Off

Spar på strømmen ved at slukke for enheden, når der ikke modtages noget signal fra nogen kilde.

• Off / 15 min.

/ 30 min.

/ 60 min.

Deaktiveret, når en tilsluttet computer er i strømsparetilstand.

Produktet slukker automatisk på et angivet tidspunkt. Tidspunktet kan ændres efter behov.

Auto Power Off

Produktet slukker automatisk, hvis du ikke trykker på en knap på fjernbetjeningen eller rører ved en knap på produktet inden for et udvalgt antal timer, for at undgå overophedning.

• Off / 4 hours / 6 hours / 8 hours

Temperature Control

MENU m → System → Temperature Control → ENTER E

Denne funktion detekterer produktets interne temperatur. Du kan angive et acceptabelt temperaturområde.

Standardtemperaturen er indstillet til 77 C.

Den anbefalede temperatur for Temperature Control er 75 C ~ 80 C (baseret på en omgivende temperatur på 40 C).

Skærmen bliver mørkere, hvis den aktuelle temperatur overskrider den specificerede temperaturgrænse. Hvis temperaturen fortsætter med at stige, slukkes produktet for at forhindre overophedning.

Change PIN

MENU m → System → Change PIN → ENTER E

Skærmen Change PIN vises.

Vælg 4 cifre til din PIN-kode, og indtast dem i Enter a new PIN.

. Indtast de 4 cifre igen i Enter the PIN again.

.

Når bekræftelsesskærmen vises, skal du trykke på knappen Close . Produktet har gemt din nye

PIN-kode.

Standardadgangskode: 0 - 0 - 0 - 0

Skift PIN for at beskytte din enheds sikkerhed.

68

General

MENU m → System → General → ENTER E

Security

Indtast dit 4-cifrede PIN-nummer. Standard-PIN-nummeret er "0-0-0-0".

Hvis du vil ændre PIN-nummeret, skal du bruge funktionen Enter PIN .

Skift PIN for at beskytte din enheds sikkerhed.

Safety Lock

Indstiller sikkerhedslåsen.

• Off / On

Alle menuerne og knapperne på produktet og fjernbetjeningen, undtagen knappen LOCK på fjernbetjeningen, låses af funktionen Safety Lock .

Hvis du vil låse menuerne og knapperne op, skal du trykke på knappen LOCK og derefter angive adgangskoden (standardadgangskode: 0 - 0 - 0 - 0).

Button Lock

Denne menu kan bruges til at låse knapperne på produktet.

Du kan kun styre produktet med fjernbetjeningen, hvis Button Lock er indstillet til On .

• Off / On

HDMI Hot Plug

Denne funktion benyttes til at aktivere tidsforsinkelsen, når en DVI/HDMI-kildeenhed skal tændes.

• Off / On

Reset System

MENU m → System → Reset System → ENTER E

Denne mulighed nulstiller de aktuelle indstillinger under System til fabriksindstillingerne.

69

Kapitel 09

Lydjustering

Konfigurer lydindstillingerne ( Sound ) for produktet.

?

Picture

OnScreen Display

System

Sound

Support

Sound

HDMI Sound

Sound on Video Call

Reset Sound

AV(HDMI)

Current Source

– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

HDMI Sound

MENU m → Sound → HDMI Sound → ENTER E

Vælg, om du vil høre fra AV(HDMI) eller PC(DVI) .

• AV(HDMI) / PC(DVI)

Sound on Video Call

MENU m → Sound → Sound on Video Call → ENTER E

Vælg lydudgang til lyd under et videoopkald.

• Current Source / Video Call

Reset Sound

MENU m → Sound → Reset Sound → ENTER E

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen. Nulstil alle lydindstillinger til fabriksindstillingerne.

70

Kapitel 10

Support

?

Picture

OnScreen Display

System

Sound

Support

Support

Software Update

Contact Samsung

Go to Home

Reset All

– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Software Update

MENU m → Support → Software Update → ENTER E

I menuen Software Update kan du opgradere produktsoftwaren til den nyeste version.

Vær forsigtig med ikke at slukke for strømmen, før opgraderingen er fuldført. Produktet slukker og tænder automatisk, når opgraderingen af softwaren er fuldført.

Når du opgraderer software, vender alle video- og lydindstillinger, du har lavet, tilbage til standardindstillingerne. Vi anbefaler, at du skriver indstillingerne ned, så du nemt at angive dem igen efter opgraderingen.

Contact Samsung

MENU m → Support → Contact Samsung → ENTER E

Vis disse oplysninger, når produktet ikke fungerer korrekt, eller når du vil opgradere softwaren.

Du kan finde oplysninger om vores servicecentre og om, hvordan du downloader produkter og software.

Contact Samsung , og find produktets Model Code og Software Version .

71

Go to Home

Åbnes med knappen HOME på fjernbetjeningen.

MENU m → Support → Go to Home → ENTER E

Se kapitlet "Hjemmefunktion" for at få flere oplysninger om undermenuelementer.

Go to Home for at afspille en række forskelligt indhold fra en hukommelsesenhed eller et tilsluttet netværk.

Video Wall

Tilpas layoutet af flere skærme, der er koblet sammen for at danne en videovæg.

Du kan vise en del af et helt billede eller gentage det samme billede på hver af de sammenkoblede skærme.

For at vise flere billeder skal du se MDC Hjælp eller brugervejledningen til MagicInfo. Visse modeller understøtter muligvis ikke funktionen MagicInfo.

Picture Mode

Vælg en billedtilstand ( Picture Mode ), der passer til det miljø, hvor produktet skal anvendes.

On/Off Timer

Du skal indstille klokkeslættet, inden du kan bruge On/Off Timer .

Angiv On Timer , så produktet tændes automatisk på et tidspunkt og en dag, du selv vælger.

Produktet tændes med den angivne lydstyrke og indgangskilde.

Network Settings

Vis netværksindstillingerne.

MagicInfo Player I

Skift kilden til MagicInfo Player I .

MagicInfo Player I publicerer og afspiller en række forskelligt indhold, herunder oprettet indhold og multimedieindhold (billeder, videoer og lydindhold), fra serveren eller en tilsluttet enhed.

ID Settings

Tildel et sæt et ID.

Tryk på u / d for at vælge et nummer, og tryk på E .

More settings

Menuen for billedindstillinger vises.

Reset All

MENU m → Support → Reset All → ENTER E

Denne mulighed sætter alle aktuelle indstillinger for en skærm tilbage til fabriksindstillingerne.

72

Kapitel 11

Problemløsningsvejledning

Inden du ringer til Samsungs kundeservicecenter: Afprøv dit produkt som følger. Hvis problemet består: Kontakt Samsungs kundeservicecenter.

Hvis skærmen stadig er tom: Kontroller pc-systemet, videocontrolleren og kablet.

Betingelser, inden du kontakter Samsungs servicecenter

Afprøvning af produktet

Undersøg, om dit produkt fungerer normalt ved at bruge produkttestfunktionen.

Hvis skærmen forbliver tom, når strøm-LED'en blinker, selvom produktet er sluttet korrekt til en pc, så udfør produktafprøvningen.

1

Sluk for både pc'en og for produktet.

2

Fjern alle kabler fra produktet.

3

Tænd for produktet.

4

Hvis No Signal vises, fungerer produktet normalt.

Kontrol af opløsning og frekvens

Not Optimum Mode vises et kort øjeblik, hvis der er valgt en tilstand, som overskrider en understøttet opløsning

(se Understøttede opløsninger).

73

Kontroller følgende.

Installationsforhold (Pc-tilstand)

Skærmen bliver ved med at tænde og slukke.

Der er tomme områder ved alle fire skærmkanter, når et HDMI- eller HDMI-DVI-kabel sluttes til produktet og computeren.

Kontroller kabelforbindelsen mellem produktet og pc'en, og sørg for, at tilslutningen er sikker.

De tomme områder, der er på skærmen, har intet med produktet at gøre.

Tomme områder på skærmen skyldes pc'en eller grafikkortet. For at løse problemet: Juster skærmstørrelsen i grafikkortets HDMI- eller DVI-indstillinger.

Hvis menuen til indstilling af grafikkortet ikke har nogen mulighed for at justere skærmstørrelsen, skal du opdatere grafikkortdriveren til den nyeste version.

(Kontakt producenten af dit grafikkort eller din computer for flere detaljer om, hvordan du justerer skærmindstillingerne.)

PC vises altid i Source , uanset om der er tilsluttet en pc.

PC vises i Source , når der ikke er tilsluttet en pc.

Skærmforhold

Strøm-LED'en er slukket. Skærmen vil ikke tænde.

No Signal vises på skærmen.

Not Optimum Mode vises.

Billederne på skærmen virker forvrængede.

Sørg for, at strømkablet er tilsluttet.

Kontroller, at produktet er tilsluttet korrekt med et kabel.

Kontroller, at den enhed, der er sluttet til produktet, er tændt.

Denne meddelelse vises, når et signal fra grafikkortet overstiger produktets maksimale opløsning og frekvens.

Se Tabel vedr. standardsignaltilstand, og indstil den maksimale opløsning og frekvens i overensstemmelse med produktspecifikationerne.

Kontroller kabeltilslutningen til produktet.

74

Skærmforhold

Skærmen er ikke tydelig. Skærmen er sløret.

Skærmen virker ustabil og rystende.

Der er skygger eller spøgelsesbilleder tilbage på skærmen.

Skærmen er for lys. Skærmen er for mørk.

Hvid ser ikke rigtig hvid ud.

Der er intet billede på skærmen, og strøm-LED'en blinker hvert halve eller hele sekund.

Produktet slukkes automatisk.

Produktets billedkvalitet er anderledes end i forretningen, hvor det blev købt.

Juster Coarse og Fine .

Fjern alt tilbehør (videoforlængerkabel mv.), og prøv igen.

Indstil opløsningen og frekvensen til de anbefalede værdier.

Kontroller, at opløsningen og frekvensen på pc'en og grafikkortet er indstillet inden for et område, der er kompatibelt med produktet. Om nødvendigt: Skift skærmindstillingerne ved at se Yderligere informationer på produktmenuen og Tabel vedr. standardsignaltilstand.

Juster Brightness og Contrast .

Gå til Picture , og juster indstillinger for White Balance .

Produktet er i strømbesparende tilstand.

Tryk på en vilkårlig tast på tastaturet, eller flyt musen for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.

Gå til System , og sørg for, at Sleep Timer er indstillet til Off .

Hvis der er sluttet en pc til produktet, skal du kontrollere pc'ens strømstatus.

Sørg for, at strømkablet er sluttet korrekt til produktet og stikkontakten.

Hvis signalet fra en tilsluttet enhed ikke registreres, slukkes produktet automatisk efter 10 til

15 minutter.

Brug et HDMI-kabel til at opnå HD-billedkvalitet (High Definition).

75

Skærmforhold

Skærmbilledet ser ikke normalt ud.

Lysstyrken og farverne ser ikke normale ud.

Der forekommer brudte linjer i udkanten af skærmen.

Der forekommer linjer (røde, grønne eller blå) på skærmen.

Skærmbilledet ser ustabilt ud og fryser derefter fast.

Kodet videoindhold kan få skærmbilledet til at se beskadiget ud i scener med objekter, der bevæger sig hurtigt, f.eks. sportsbegivenheder eller actionfilm.

Lavt signalniveau eller lav billedkvalitet kan få skærmbilledet til at se beskadiget ud. Dette betyder ikke, at produktet er defekt.

En mobiltelefon, der er inden for en afstand af én meter, kan forårsage atmosfæriske forstyrrelser på analoge og digitale produkter.

Gå til Picture , og juster skærmindstillingerne, f.eks. Picture Mode , Color , Brightness og

Sharpness .

Gå til System , og juster indstillinger for Energy Saving .

Nulstil skærmindstillingerne til standarderne.

Hvis Picture Size er indstillet til Screen Fit , skal du ændre indstillingen til 16:9 .

Disse linjer forekommer, når der er en defekt i DATA SOURCE DRIVER IC på skærmen. Kontakt et af Samsungs servicecentre for at få løst problemet.

Skærmbilledet kan fryse fast, når der bruges en anden opløsning end den anbefalede, eller hvis signalet ikke er stabilt. Du kan løse problemet ved at ændre pc'ens opløsning til den anbefalede.

76

Skærmforhold

Skærmbilledet kan ikke vises på fuld skærm.

Lydforhold

Der er ikke nogen lyd.

Lydstyrken er for lav.

Der er billede, men ingen lyd.

En fil med skaleret SD-indhold (4:3) kan forårsage sorte bjælker i begge sider af et skærmbillede fra en HD-kanal.

En video med et andet billedformat end produktets kan forårsage sorte bjælker i toppen og bunden af skærmbilledet.

Skift indstillingen for skærmstørrelse til fuld skærm på produktet eller kildeenheden.

Kontrollér tilslutningen af lydkablet, eller justér lydstyrken.

Kontroller lydstyrken.

Juster lydstyrken.

Hvis lydstyrken stadig er lav, når du har skruet op på det maksimale niveau: Juster lydstyrken på pc'ens lydkort eller i programmet.

Hvis der er tilsluttet et HDMI-kabel, skal du kontrollere pc'ens indstillinger for lydoutput.

Hvis der bruges en kildeenhed

• Sørg for, at lydkablet er sluttet korrekt til lydindgangen på produktet.

• Kontrollér kildeenhedens indstillinger for lydoutput.

(Hvis der for eksempel er sluttet et HDMI-kabel til skærmen, skal indstillingen for kabelboksen muligvis ændres til HDMI).

Hvis der bruges DVI-HDMI-kabel, kræves der et separat lydkabel.

Hvis produktet har en indgang til hovedtelefoner, skal du sørge for, at der ikke er sluttet noget til den indgang.

Slut kablet til enheden igen, og genstart enheden.

77

Lydforhold

Der kommer atmosfærisk støj fra højttalerne.

Jeg kan høre lyd, når lydstyrken er slået fra.

Fjernbetjeningsforhold

Fjernbetjeningen fungerer ikke.

Lydkildeforhold

Der høres en bippende lyd, når min pc starter.

Kontrollér kabeltilslutningen. Sørg for, at der ikke er sluttet et videokabel til en lydindgang.

Kontrollér signalstyrken, når du har tilsluttet et kabel.

Et lavt signalniveau kan forårsage beskadiget lyd.

Juster lydstyrken for de eksterne højttalere.

Lydindstillingerne for de primære højttalere er separate fra indstillingerne for produktets interne højttalere.

Hvis du ændrer eller deaktiverer lydstyrken på produktet, har det ingen virkning på den eksterne forstærker (dekoder).

Sørg for, at batterierne er anbragt korrekt (+/-).

Kontroller, om batterierne er brugt op.

Kontroller for strømfejl.

Sørg for, at strømkablet er tilsluttet.

Undersøg, om der er tændt for særlig belysning eller særlige neonskilte i nærheden.

Hvis der er en bippende lyd, når din pc starter, skal din pc til service.

78

Andet problem

Produktet lugter af plastik.

Skærmen ser ud som om, den hælder.

Der er periodiske udfald i lyd eller billede.

Der er små partikler på produktets kanter.

Når jeg prøver at ændre pc'ens opløsning, vises meddelelsen " Mode not Supported ".

Der kommer ingen lyd fra højttalerne i HDMI-tilstand, når der et DVI-HDMI-kabel tilsluttet.

Plastiklugten er normal og forsvinder med tiden.

Tag foden af produktet, og sæt den på igen.

Kontrollér kabelforbindelsen, og tilslut den om nødvendigt igen.

Hvis du bruger et meget hårdt eller tykt kabel, kan det beskadige lyd- og videofiler.

Sørg for, at kablerne er fleksible nok til at sikre holdbarheden. Ved montering af produktet på en væg, anbefales brug af retvinklede kabler.

Partiklerne er en del af produktets design. Produktet er ikke defekt.

Meddelelsen " Mode not Supported " vises, hvis inputkildens opløsning er højere end skærmens maksimale opløsning.

Du kan løse problemet ved at ændre pc'ens opløsning til en opløsning, som skærmen understøtter.

DVI-kabler overfører ikke lyddata.

Sørg for at slutte lydkablet til det korrekte indgangsstik for at aktivere lyden.

Denne funktion er kun tilgængelig, når en kildeenhed, f.eks. en dvd-afspiller og STB, er sluttet til produktet via et HDMI-kabel (RGB-signal).

HDMI Black Level fungerer ikke korrekt på en HDMI-enhed med YCbCr-udgang.

Der er ingen lyd i HDMI-tilstand.

De viste farver ser muligvis ikke normale ud. Lyd eller billede er muligvis ikke tilgængelige.

Dette kan forekomme, hvis en kildeenhed, der kun understøtter en ældre version af HDMIstandarden er sluttet til produktet.

Hvis disse problemer opstår, skal du tilslutte et lydkabel ud over HDMI-kablet.

Nogle pc-grafikkort registrerer muligvis ikke automatisk HDMI-signaler uden lyd. Hvis det er tilfældet, skal du vælge lydinput manuelt.

Pc

DVI PC

Lydinput

Auto

Audio In (Stereo porte )

Skærmtilstand

Pc-indstillinger

Pc-indstillinger

79

Andet problem

HDMI-CEC fungerer ikke.

IR-sensoren fungerer ikke.

Når pc'en startes, og inputkilden er indstillet til

DisplayPort , vises BIOS- og startskærmbillederne ikke.

Dette produkt understøtter ikke HDMI-CEC-funktionen.

Hvis du vil anvende flere eksterne enheder, der er kompatible med HDMI-CEC-funktionen, og som er tilsluttet HDMI1- og HDMI2-porte på produktet, skal du slukke for HDMI-CECfunktionerne på alle de eksterne enheder. Eksterne enheder omfatter Blue-ray og dvdafspillere.

Hvis en ekstern enhed anvendes, når dets HDMI-CEC-funktion er aktiveret, kan det automatisk stoppe andre eksterne enheder.

Hvis du vil ændre HDMI-CEC-indstillingerne, henvises til brugervejledningen eller du kan kontakte producenten for at få hjælp.

Kontrollér, at sensorens lampe lyser, når du trykker på en knap på fjernbetjeningen.

• Hvis sensorens lampe ikke lyser, skal du slukke på tænd/sluk-knappen bag på produktet og derefter tænde igen.

(Strøm-LED'en lyser rødt, når skærmen er slukket).

Hvis sensorlampen stadig ikke lyser, når du har slukket og tændt igen på tænd/slukknappen, skyldes det muligvis, at et internt stik er frakoblet.

Kontakt det nærmeste servicecenter for at få produktet efterset.

• Hvis sensorlampen, der er tændt, ikke blinker rødt, når du trykker på en knap på fjernbetjeningen, kan det skyldes, at IR-sensoren er defekt.

Kontakt det nærmeste servicecenter for at få produktet efterset.

• Denne funktion er kun tilgængelig, når en kildeenhed, f.eks. en dvd-afspiller og STB, er sluttet til produktet via et HDMI-kabel (RGB-signal).

• Start pc'en, når enheden er tændt, eller når inputkilden ikke er DisplayPort .

80

– Yderligere oplysninger om justering findes i brugervejledningen til computeren eller grafikkortet.

Spørgsmål & svar

Spørgsmål

Hvordan kan jeg ændre frekvensen?

Hvordan kan jeg ændre opløsningen?

Hvordan indstiller jeg strømbesparende tilstand?

Svar

Indstil frekvensen på dit grafikkort.

• Windows 7: Gå til Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Skærm

→ Juster opløsning → Avancerede indstillinger → Skærm , og juster frekvensen i

Skærmindstillinger .

• Windows 8: Gå til Indstillinger → Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger

→ Skærm → Juster opløsning → Avancerede indstillinger → Skærm , og juster frekvensen i Skærmindstillinger .

• Windows 10: Gå til Indstillinger → System → Skærm → Avancerede skærmindstillinger →

Vis egenskaber for netværkskort → Skærm , og tilpas Skærmens opdateringshastighed under Skærmindstillinger .

• Windows 7: Gå til Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Skærm →

Juster opløsning , og juster opløsningen.

• Windows 8: Gå til Indstillinger → Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger

→ Skærm → Juster opløsning , og juster opløsningen.

• Windows 10: Gå til Indstillinger → System → Skærm → Avancerede skærmindstillinger , og juster opløsningen.

• Windows 7: Indstil strømbesparende tilstand i Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Personlige indstillinger → Indstillinger for pauseskærm eller i BIOS

OPSÆTNINGEN på pc'en.

• Windows 8: Indstil strømbesparende tilstand i Indstillinger → Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Personlige indstillinger → Indstillinger for pauseskærm eller BIOS SETUP på pc'en.

• Windows 10: Indstil strømbesparende tilstand i Indstillinger → Personlige indstillinger

→ Låseskærm → Indstillinger for skærmtimeout → Strømstyring & slumretilstand eller

BIOS-opsætning på pc'en.

81

Kapitel 12

Specifikationer

- Størrelse

- Visningsområde

H

V

Generelt

Modelnavn

Panel

Strømforsyning

Miljømæssige overvejelser

Størrelse

Visningsområde

I drift

Opbevaring

UD46E-A / UD46E-B / UD46E-C /

UH46N-E / UM46N-E

Klasse 46 (45,9 ″/ 116,8 cm)

1018,08 mm (H) x 572,67 mm (V)

UD55E-A / UD55E-B / UH55F-E /

UM55H-E

Klasse 55 (54,6 ″/ 138,7 cm)

1209,6 mm (H) x 680,4 mm (V)

AC100-240V~ 50/60Hz

Se mærkaten på bagsiden af produktet, da standardspændingen kan variere i forskellige lande.

Temperatur: 0 ℃ - 40 ℃ (32 ℉ - 104 ℉)

* Ved installation af kabinettet skal den interne temperatur være 40 ℃ eller derunder.

Fugtighed: 10 % - 80 %, ikke-kondenserende

Temperatur: -20 ℃ - 45 ℃ (-4 ℉ - 113 ℉)

Fugtighed: 5 % - 95 %, ikke-kondenserende

82

• Plug-and-Play

Denne skærm kan installeres og bruges på ethvert Plug & Play-kompatibelt system. Tovejs dataudveksling mellem skærmen og pc-systemet optimerer skærmindstillingerne. Skærminstallation udføres automatisk. Men du kan om ønsket tilpasse installationsindstillingerne.

• Som følge af fremstillingen af dette produkt er ca. 1 pixel pr. million (1 ppm) lysere eller mørkere på panelet. Dette påvirker ikke produktets ydelse.

• Dette er et produkt i klasse A. I et hjemligt miljø kan dette produkt muligvis forårsage radiointerferens, hvilket betyder, at brugeren bliver nødt til at tage de fornødne forholdsregler.

• Hvis du ønsker flere enhedsspecifikationer, skal du besøge webstedet Samsung.

• Sådan får du adgang til EPREL-registrering af modellen: UD46E-A / UD46E-B / UD46E-C / UD55E-A / UD55E-B / UH46N-E / UM46N-E / UH55F-E /

UM55H-E

(1) Gå til https://eprel.ec.europa.eu

(2) Find modelidentifikationsnummeret på produktets energimærkat, og indtast det i søgefeltet

(3) Oplysninger om modellen vises på energimærkaten

* Du kan få direkte adgang til produktoplysningerne via https://eprel.ec.europa.eu/qr/##### (registreringsnr.)

Registreringsnummeret kan ses på mærkatklassificeringen på dit produkt.

83

– Horisontal frekvens

Den tid, det tager at scanne en enkelt linje fra venstre til højre side af skærmen, kaldes en horisontal cyklus.

Den inverse værdi af den horisontale cyklus kaldes for den horisontale frekvens. Horisontal frekvens måles i kHz.

– Vertikal frekvens

Produktet viser et enkelt billede flere gange pr. sekund (som et fluorescerende lys) for at vise det, brugeren ser. Den hastighed, hvormed et enkelt billede gentages pr. sekund, kaldes for den vertikale frekvens eller opdateringshastigheden. Vertikal frekvens måles i Hz.

Forudindstillede timertilstande

Dette produkt kan kun indstilles til én opløsning for hver skærmstørrelse for at opnå den optimale billedkvalitet pga. panelets beskaffenhed. Brug af en anden opløsning end den angivne opløsning kan derfor forringe billedkvaliteten. For at undgå dette anbefales det, at du vælger den optimale opløsning, der er angivet for produktet.

Kontrollér frekvensen, når du udskifter et CDT-produkt (tilsluttet en computer) med et LCD-produkt. Hvis LCD-produktet ikke understøtter 85 Hz: Skift den vertikale frekvens til 60 Hz på CDT-produktet, inden du udskifter den med LCD-produktet.

Synkronisering

Opløsning

Horisontal frekvens

Vertikal frekvens

Optimal opløsning

30 - 81 kHz, 30 - 134 kHz (DisplayPort), 30 - 90 kHz (HDMI)

48 - 75 Hz, 56 - 75 Hz (DisplayPort), 24 - 75 Hz (HDMI)

1920 x 1080 ved 60 Hz

Maksimal pixelclock

Maksimal opløsning 1920 x 1080 ved 60 Hz, 3840 x 2160 ved 60 Hz (HDMI1, HDMI2, DP)

148,5 MHz (analog, digital), 594 MHz (DisplayPort, HDMI)

Skærmen bliver automatisk justeret, hvis et signal, der hører til følgende standardsignaltilstande, overføres fra din pc. Hvis det signal, der overføres fra pc'en, ikke hører til standardsignaltilstandene, kan skærmen være tom med strøm-LED'en tændt. Sker dette, skal du ændre indstillingerne i overensstemmelse med følgende tabel, og se i brugervejledningen til grafikkortet.

84

Opløsning

IBM, 720 x 400

VESA/IBM, 640 x 480

MAC, 640 x 480

MAC, 832 x 624

MAC, 1152 x 870

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1152 x 864

VESA, 1280 x 720

VESA, 1280 x 800

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1280 x 1024

Horisontal frekvens

(kHz)

31,469

56,476

60,023

67,500

45,000

49,702

63,981

79,976

31,469

35,000

49,726

68,681

37,861

37,500

37,879

48,077

46,875

48,363

Vertikal frekvens

(Hz)

70,087

70,069

75,029

75,000

60,000

59,810

60,020

75,025

59,940

66,667

74,551

75,062

72,809

75,000

60,317

72,188

75,000

60,004

Pixelclock

(MHz)

28,322

75,000

78,750

108,000

74,250

83,500

108,000

135,000

25,175

30,240

57,284

100,000

31,500

31,500

40,000

50,000

49,500

65,000

-/+

+/+

+/+

-/-

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

Synkroniseringspolaritet

(H/V)

-/+

85

Opløsning

VESA, 1366 x 768

VESA, 1440 x 900

VESA, 1600 x 900

VESA, 1680 x 1050

VESA, 1920 x 1080

VESA, 2560 x 1440

VESA, 3840 x 2160

CEA, 3840 x 2160

CEA, 3840 x 2160

CEA, 3840 x 2160

CEA, 3840 x 2160

Horisontal frekvens

(kHz)

47,712

55,935

60,000

65,290

67,500

88,787

133,313

67,500

54,000

56,250

112,500

Vertikal frekvens

(Hz)

59,790

59,887

60,000

59,954

60,000

59,951

59,997

30,000

24,000

25,000

50,000

Pixelclock

(MHz)

85,500

106,500

108,000

146,250

148,500

241,500

533,250

297,000

297,000

297,000

594,000

+/+

+/-

+/-

+/+

-/+

+/+

-/+

+/+

+/+

+/+

Synkroniseringspolaritet

(H/V)

+/+

86

Kapitel 13

Appendiks

Ansvar for betalingsservice (omkostning for kunderne)

Når der anmodes om service, opkræver vi muligvis (til trods for garantien) et gebyr for serviceteknikerbesøg i følgende tilfælde.

Produktet er ikke defekt

Rengøring af produktet, justering, vejledning, geninstallation osv.

• Hvis en servicetekniker instruerer i, hvordan produktet bruges, eller blot justerer indstillingerne uden at skille produktet ad.

• Hvis en fejl skyldes eksterne miljømæssige faktorer (internet, antenne, kabelsignal osv.)

• Hvis et produkt geninstalleres, eller enheder tilsluttes efter den første installation af produktet efter købet.

• Hvis produktet geninstalleres efter flytning til en anden placering eller flytning til et andet hus.

• Hvis kunden beder om anvendelsesanvisninger pga. et andet firmas produkt.

• Hvis kunden beder om anvisninger i, hvordan netværket eller et andet firmas program produkt bruges.

• Hvis kunden anmoder om softwareinstallation og konfiguration af produktet.

• Hvis en servicetekniker fjerner/rengør støv eller fremmedlegemer inden i produktet.

• Hvis kunden anmoder om en installation efter at have købt et produkt via homeshopping eller online.

En produktskade, som kunden har forårsaget

Produktskade som følge af kundens fejlbetjening eller forkert reparation.

Hvis skader på produktet skyldes:

• Noget har ramt produktet, eller det er blevet tabt.

• Brug af forsyninger eller separate solgte produkter, som ikke er specificeret af Samsung.

• Reparation foretaget af en person, som ikke er tekniker, hos en outsourcingservicevirksomhed eller partner af Samsung Electronics Co., Ltd.

• At kunden har ombygget eller repareret produktet.

• Brug af produktet sammen med forkert spænding eller ikke-godkendte elektriske tilslutninger.

• At advarslerne i vejledningen ikke er fulgt.

Andet

• Hvis produktet svigter som følge af naturkatastrofe. (lyn, brand, jordskælv, oversvømmelse osv.)

• Hvis alle forbrugskomponenterne er brugt op. (batteri, toner, lysstofrør, hoved, vibrator, lampe, filter, bånd osv.)

Hvis en kunde anmoder om service, og produktet ikke fejler noget, opkræves der muligvis et servicegebyr. Læs derfor venligst brugervejledningen først.

87

Beskyttelse mod efterbilleder

Hvad er efterbilleder?

Efterbilleder bør ikke forekomme, hvis panelet fungerer normalt. Normal drift henviser til et videomønster, der skifter hele tiden. Hvis panelet viser et fast mønster i længere tid, kan der forekomme en lille spændingsforskel mellem elektroderne i de pixels, der styrer de flydende krystaller.

En sådan spændingsforskel mellem elektroder stiger gennem tiden og gør de flydende krystaller tyndere. Sker dette kan et tidligere billede forblive på skærmen, når mønsteret ændres.

Disse oplysninger er en vejledning i at forhindre fastbrændte efterbilleder. Ved visning af det samme skærmbillede i længere tid kan der forekomme fastbrændte efterbilleder. Denne funktion er ikke omfattet af garantien.

Anbefalede fremgangsmåder mod forebyggelse

Ved visning af en fast skærm i længere tid, kan der forekomme efterbilleder eller udtværinger.

Sluk for produktet, hvis det ikke skal bruges i længere tid, eller aktivér tilstanden

Strømbesparelse eller en animeret pauseskærm.

• Skift jævnligt farver.

Type 1 Type 2

FLIGHT

SAMSUNG

SAMSUNG

TIME

20:30

21:10

FLIGHT

SAMSUNG

SAMSUNG

TIME

20:30

21:10

• Undgå kombinationer af en tekstfarve og baggrundsfarve med stor kontrast.

Undgå at bruge farver med stor kontrast (sort og hvid, grå og sort).

FLIGHT : TIME

SAMSUNG : 20:30

FLIGHT : TIME

SAMSUNG : 20:30

88

Licens

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI

Licensing LLC in the United States and other countries.

89

Terminologi

480i / 480p / 720p / 1080i /

1080p ____ Hver af ovenstående scanningshastigheder henviser til antallet af effektive scanningslinjer, der bestemmer skærmopløsningen.

Scanningshastigheden indikeres som i (interlaced) eller p

(progressiv), afhængigt af scanningsmetoden.

- Scanning

Scanning henviser til en proces med at sende pixels, der progressivt danner et billede. Et stort antal pixels giver et tydeligere og mere levende billede.

- Progressiv

I progressiv scanningstilstand scannes alle linjer med pixels én efter én (progressivt) på skærmen.

- Interlaced

I interlaced scanningstilstand scannes først hver anden linje med pixels fra top til bund, hvorefter de resterende linjer med pixels (de linjer, der ikke blev scannet) bliver scannet.

Non-interlace tilstand (progressiv scanning) og Interlace-tilstand ____

Non-interlace tilstand (progressiv scanning) viser progressivt en horisontal linje fra top til bund på skærmen. Interlace tilstand viser først de ulige linjenumre og derefter de lige numre. Non-interlace tilstand anvendes hovedsageligt i pc-skærme, da den medfører en tydelig skærm, og interlace tilstand anvendes mest i tv.

Dot Pitch ____ Skærmen består af røde, grønne og blå prikker. En mindre afstand mellem prikkerne medfører en højere opløsning.

Dot pitch henviser til den korteste afstand mellem prikker med samme farve. Dot pitch måles i millimeter.

Vertikal frekvens ____ Produktet viser et enkelt billede mange gange pr. sekund (som et lysstofrør, der flimrer) for at gengive et billede, som brugeren kan se. Den hastighed, hvormed et enkelt billede gentages pr. sekund, kaldes for den vertikale frekvens eller opdateringshastigheden. Vertikal frekvens måles i Hz.

F.eks. henviser 60 til et enkelt billede, der vises 60 gange på ét sekund.

Horisontal frekvens ____ Den tid, det tager at scanne en enkelt linje fra venstre til højre side af skærmen, kaldes en horisontal cyklus. Den inverse værdi af den horisontale cyklus kaldes for den horisontale frekvens. Horisontal frekvens måles i kHz.

Kilde ____ Indgangskilde henviser til en videokilde, der er sluttet til produktet, f.eks. et videokamera, en videooptager eller en dvd-afspiller.

Plug & Play ____ Plug & Play er en funktion, der muliggør automatisk udveksling af informationer mellem en skærm og en pc, for at opnå det optimale visningsmiljø. Produktet anvender VESA DDC (international standard) til udførelse af Plug &

Play.

Opløsning ____ Opløsning er antallet af de horisontale prikker

(pixels) og de vertikale prikker

(pixels), der udgør en skærm.

Den repræsenterer visningens detaljeringsgrad. En højere opløsning gør det muligt at vise flere data på skærmen og er praktisk ved samtidig udførelse af flere opgaver.

Eksempel: En opløsning på 1920 X

1080 består af 1.920 horisontale pixels (horisontal opløsning) og

1.080 vertikale pixels (vertikal opløsning).

DVD (Digital Versatile Disc) ____

Dvd henviser til en lagringsdisk på størrelse med en cd, hvorpå du kan gemme multimedieprogrammer

(lyd, video eller spil) med MPEG-2videokomprimeringsteknologi.

HDMI (High Definition Multimedia

Interface) ____Dette er en grænseflade, der kan sluttes til en digital lydkilde eller en

High Definition-videokilde uden komprimering med et enkelt kabel.

Multiple Display Control (MDC) ____

MDC (Multiple Display Control) er et program, der gør det muligt at styre flere skærme samtidig via en pc. Kommunikation mellem pc og skærm sker med RS232C (seriel datatransmission) og RJ45-kabler

(LAN).

90

advertisement

Key Features

  • Digital signage flat panel Black
  • 116.8 cm (46") 1920 x 1080 pixels LED 500 cd/m²
  • Direct-LED DID 8 ms
  • Ethernet LAN

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents