Samsung DB55D 55" profesjonell LED skjerm DB55D Brugervejledning

Add to My manuals
171 Pages

advertisement

Samsung DB55D 55

LFD-SKÆRM

Brugervejledning

DB32D DB40D DB48D DB55D

Farven og udseendet kan – afhængigt af produktet – være anderledes, og specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre ydelsen.

Det anbefales at bruge dette produkt i under 16 timer om dagen.

Hvis produktet bruges i over 16 timer om dagen, ophæves garantien muligvis.

Indholdsfortegnelse

Inden produktet anvendes

» Ophavsret

» Sikkerhedsforanstaltninger

Forberedelser

» Dele

» Inden installation af produktet

(installationsvejledning)

» Mål

» Brug af DÆKSELSTIK

» Installation af vægmonteringen

» Fjernbetjening (RS232C)

Tilslutning og brug af en kildeenhed

» Inden tilslutning

» Tilslutning til en pc

» Tilslutning til en videoenhed

» Tilslutning til et lydsystem

» Tilslutning af LAN-kablet

» Tilslutning af netværksmodulet (sælges separat)

» Skift af indgangskilden

Brug af MDC

» Installation/afinstallation af MDC-program

» Tilslutning til MDC

Hjemmefunktion

» Player

» Schedule

» Template

» Clone Product

» ID Settings

» Video Wall

» Natwork Status

» Picture Mode

» On/Off Timer

» Ticker

» More settings

» URL Launcher

Skærmjustering

» Picture Mode

» Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness

/ Colour / Tint (G/R)

» Colour Temperature

» White Balance

» Gamma

» Calibrated value

» Advanced Settings

» Picture Options

» Picture Size

» Auto Adjustment

» PC Screen Adjustment

» Picture Off

» Reset Picture

OnScreen Display

» PIP

» Rotation

» Screen Protection

» Message Display

» Menu Transparency

» Menu Language

» Reset OnScreen Display

Indholdsfortegnelse

Lydjustering

» Sound Mode

» Sound Effect

» HDMI Sound

» Sound on Video Call

» Speaker Settings

» Auto Volume

» Reset Sound

Network

» Network Status

» Network Settings

» Wi-Fi Direct

» Multimedia Device Settings

» Server Network Settings

» Device Name

System

» Setup

» Touch Control

» Time

» Source AutoSwitch Settings

» Power Control

» Eco Solution

» Temperature Control

» Device Manager

» Play via

» Change PIN

» General

» Reset System

Support

» Software Update

» Contact Samsung

» Go to Home

» Reset All

Afspilning af billeder, videoer og musik (medieafspilning)

» Funktioner på oversigtssiden med medieindhold

» Tilgængelige knapper og funktioner under afspilning af billeder

» Tilgængelige knapper og funktioner under afspilning af video

» Tilgængelige knapper og funktioner under afspilning af musik

» Understøttede filformater for undertekster og medieafspilning

Problemløsningsvejledning

» Betingelser, inden du kontakter Samsungs servicecenter

» Spørgsmål & svar

Specifikationer

» Generelt

» Strømsparer

» Forudindstillede timertilstande

Indholdsfortegnelse

Appendiks

» Ansvar for betalingsservice

(omkostning for kunderne)

» WEEE

» Bedste billedkvalitet og beskyttelse mod efterbilleder

» Licens

» Terminologi

Inden produktet anvendes

Ophavsret

Indholdet i denne manual kan ændres uden varsel for at forbedre kvaliteten.

© 2014 Samsung Electronics

Samsung Electronics har ophavsretten til denne manual.

Brug eller reproduktion af denne manual, helt eller delvist, uden tilladelse fra Samsung Electronics er forbudt.

Microsoft, Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

VESA, DPM og DDC er registrerede varemærker tilhørende Video Electronics Standards Association.

Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere.

• Der opkræves muligvis et administrationsgebyr, hvis

(a) en tekniker tilkaldes på din foranledning, og der ikke er nogen fejl ved produktet.

(f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).

(b) du indleverer enheden til et servicecenter, og der ikke er nogen fejl ved produktet.

(f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).

• Du får oplyst administrationsgebyrets størrelse, inden noget arbejde eller besøg i hjemmet udføres.

Sikkerhedsforanstaltninger

Forsigtig!

RISIKO FOR ELEKTRISK STØD - MÅ IKKE ÅBNES

Forsigtig! DÆKSLET MÅ IKKE AFMONTERES, DA DET ØGER RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD. (OG BAGSIDEN)

DER ER INGEN INDVENDIGE DELE, SOM SKAL SERVICERES.

AL SERVICEARBEJDE SKAL UDFØRES AF KVALIFICEREDE MEDARBEJDERE.

Dette symbol angiver, at der er højspænding indeni.

Det er farligt at få kontakt med dele inde i dette produkt.

Dette symbol oplyser om, at produktet leveres med vigtig betjenings- og vedligeholdelsesdokumentation.

Symboler

Advarsel!

Der kan opstå alvorlig eller dødelig personskade, hvis instruktionerne ikke følges.

Forsigtig!

Der kan opstå personskade eller beskadigelse af ejendom, hvis instruktionerne ikke følges.

Rengøring

― Vær forsigtig under rengøring, da panelet og ydersiden på avancerede LCD-skærme nemt bliver ridset.

― Gør følgende ved rengøring.

― Følgende billeder er kun vejledende. Virkeligheden kan afvige fra det, der vises på billederne.

1 Sluk produktet og computeren.

2 Afbryd strømkablet fra produktet.

― Hold strømkablet i stikket, og undgå at røre med kablet med våde hænder. Ellers kan der opstå elektrisk stød.

3 Aftør produktet med en ren, blød og tør klud.

• Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder sprit, opløsningsmiddel eller overfladeaktive stoffer.

!

• Der må ikke sprøjtes vand eller rengøringsmiddel direkte på produktet.

4 Fugt en blød og tør klud med vand, og vrid den hårdt for at rengøre produktet udvendigt.

Aktiviteter, der er mærket med dette symbol, er forbudte.

5

Tilslut strømkablet til produktet, når rengøringen er afsluttet.

6

Tænd produktet og computeren.

Instruktioner, der er mærket med dette symbol, skal overholdes.

Opbevaring

På grund af egenskaberne i højglansprodukter kan det forårsage hvide pletter på produktet, hvis du bruger en UV-luftfugter i nærheden.

― Kontakt servicecenteret, hvis produktet skal rengøres indvendigt (der opkræves servicegebyr).

Elektricitet og sikkerhed

― Følgende billeder er kun vejledende. Virkeligheden kan afvige fra det, der vises på billederne.

Advarsel!

Brug ikke en beskadiget strømledning eller et stik eller en løs stikkontakt.

• Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

Der må ikke være tilsluttet flere produkter i samme stikkontakt.

• Overophedede stikkontakter kan medføre brand.

Rør ikke ved strømstik med våde hænder. Ellers kan der opstå elektrisk stød.

!

!

Sæt strømstikket helt ind, så den ikke sidder løst.

• En løs forbindelse med medføre brand.

!

Tilslut strømstikket til en jordet stikkontakt (kun isolerede type 1-enheder).

• Der kan opstå elektrisk stød eller personskader.

Strømkablet må ikke bøjes eller trækkes i med magt. Vær forsigtig med ikke at anbringe strømledningen under en tung genstand.

• Beskadigelse af ledningen kan medføre brand eller elektrisk stød.

Strømledningen eller produktet må ikke placeres i nærheden af varmekilder.

• Der kan opstå brand eller elektrisk stød.

Rengør evt. støv omkring stikbenene på strømstikket og stikkontakten med en tør klud.

• Der kan opstå brand.

Forsigtig!

!

!

!

Strømledningen må ikke tages ud, mens produktet anvendes.

• Produktet kan blive beskadiget af elektrisk stød.

Brug kun den strømledning, der leveres sammen med produktet fra

Samsung. Brug ikke strømledningen sammen med andre produkter.

• Der kan opstå brand eller elektrisk stød.

Hold den stikkontakt, som strømledningen er tilsluttet til, fri.

• Strømledningen skal frakobles for at afbryde strømmen til produktet, når der opstår et problem.

• Bemærk, at produktet ikke slukkes fuldstændigt, når du trykker på strømknappen på fjernbetjeningen.

Hold i stikket, når du tager strømledningen ud af stikkontakten.

• Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

!

Installation

Advarsel!

Der må ikke stilles stearinlys, insektskræmmere eller cigaretter oven på produktet. Produktet må ikke monteres i nærheden af varmekilder.

• Der kan opstå brand.

Få en tekniker til at montere vægbeslaget.

• Montering ved en ikke-kvalificeret person kan medføre personskader.

• Brug kun godkendte kabinetter.

Produktet må ikke monteres på dårligt ventilerede steder som f.eks. en hylde eller et skab.

• En forhøjet indvendig temperatur kan medføre en brand.

Montér produktet mindst 10 cm ud fra væggen for at tillade ventilation.

• En forhøjet indvendig temperatur kan medføre en brand.

!

Hold plastemballagen uden for børns rækkevidde.

• Børn kan blive kvalt.

!

!

Produktet må ikke monteres på en ustabil eller vibrerende overflade (usikker hylde, skrå overflade osv.).

• Produktet kan falde ned og blive beskadiget og/eller medføre personskade.

• Brug af produktet i et område med for meget vibration kan beskadige produktet eller medføre brand.

Produktet må ikke monteres i en bil eller et sted, hvor det er udsat for støv, fugt (dryppende vand osv.), olie eller røg.

• Der kan opstå brand eller elektrisk stød.

Forsigtig!

!

Produktet må ikke udsættes for direkte sol, varme eller varme genstande som f.eks. en brændeovn.

• Produktets levetid kan reduceres, eller det kan medføre brand.

Produktet må ikke monteres inden for børns rækkevidde.

• Produktet kan falde ned og beskadige børn.

• Da forpartiet er tungt, skal produktet monteres på en flad og stabil overflade.

Madolie, f.eks. sojaolie, kan beskadige eller gøre produktet deformt.

Produktet må ikke monteres i et køkken eller i nærheden af køkkenbordet.

!

SAMSUNG

!

Tab ikke produktet under flytning.

• Der kan opstå produktfejl eller personskader.

Produktet må ikke sættes ned på forpartiet.

• Skærmen kan blive beskadiget.

Når produktet monteres på et kabinet eller en hylde, skal du sikre, at den nederste kant på produktets forparti stikker frem.

• Produktet kan falde ned og blive beskadiget og/eller medføre personskade.

• Montér kun produktet på kabinetter eller hylder af den rigtige størrelse.

Sæt produktet forsigtigt ned.

• Der kan opstå produktfejl eller personskader.

Montering af produktet på et usædvanligt sted (hvor det er udsat for fint støv, kemikalier, ekstreme temperaturer eller megen fugt, eller på et sted, hvor produktet skal køre uafbrudt i længere tid) kan forringe ydeevnen betydeligt.

• Sørg for at konsultere Samsungs servicecenter, hvis du vil montere produktet et sådant sted.

Betjening

Advarsel!

!

!

Der er højspænding inde i produktet. Du må aldrig selv adskille, reparere eller ændre produktet.

• Der kan opstå brand eller elektrisk stød.

• Kontakt Samsungs servicecenter for reparationer.

Inden du flytter produktet, skal du slukke på afbryderen og tage strømledningen og alle andre tilsluttede kabler ud.

• Ellers kan strømkablet blive beskadiget, hvilket kan medføre brand eller elektrisk stød.

Hvis produktet afgiver unormale lyde, en brændt lugt eller røg, skal du straks tage strømledningen ud og kontakte Samsungs servicecenter.

• Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

!

!

Lad ikke børn hænge fra produktet eller kravle op på det.

• Børn kan komme alvorligt til skade.

Hvis produktet tabes eller den yderste afdækning beskadiges, skal du slukke på afbryderen og tage strømledningen ud. Kontakt derefter Samsungs servicecenter.

• Fortsat brug kan medføre brand eller elektrisk stød.

!

Der må ikke efterlades tunge genstande eller ting, som børn kan lide (legetøj, slik osv.), oven på produktet.

• Produktet eller tunge genstande kan falde ned, når børn rækker ud efter legetøjet eller slik, og kan medføre alvorlig personskade.

Når det lyner eller tordner, skal du slukke for produktet og tage strømkablet ud.

• Der kan opstå brand eller elektrisk stød.

Tab ikke genstande og slå ikke på produktet.

• Der kan opstå brand eller elektrisk stød.

GAS

Flyt ikke produktet ved at trække i strømkablet eller andre kabler.

• Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand på grund af et beskadiget kabel.

Hvis der findes en gaslækage, må du ikke røre ved produktet eller strømstikket. Området skal også straks ventileres.

• Gnister kan medføre en eksplosion eller brand.

Løft ikke og flyt ikke produktet ved at trække i strømkablet eller andre kabler.

• Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand på grund af et beskadiget kabel.

!

100

Du må ikke bruge eller opbevare brændbar spray eller brændbare stoffer nær produktet.

• Det kan medføre eksplosion eller brand.

Forsigtig!

Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er blokeret af duge eller gardiner.

• En forhøjet indvendig temperatur kan medføre en brand.

!

Du må ikke indsætte metalgenstande (spisepinde, mønter, hårspænder osv.) eller genstande, der kan brænde nemt (papir, tændstikker osv.), i produktet

(via ventilationsåbningen eller ind-/udgangsporte osv.).

• Sørg for at slukke produktet, og tag strømstikket ud, når der er kommet vand eller fremmedlegemer ind i produktet. Kontakt derefter

Samsungs servicecenter.

• Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand.

Du må ikke sætte genstande, der indeholder væske (vaser, kander, flasker osv.), eller metalgenstande oven på produktet.

• Sørg for at slukke produktet, og tag strømstikket ud, når der er kommet vand eller fremmedlegemer ind i produktet. Kontakt derefter

Samsungs servicecenter.

• Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand.

!

!

-_-

!

Efterlader du skærmen med et fast billede i lang tid, kan der forekomme efterbilleder eller defekte pixels.

• Aktivér strømsparetilstanden eller en pauseskærm med bevægeligt billede, hvis du ikke skal bruge produktet i længere tid.

Tag strømledningen ud af stikkontakten, hvis du ikke har plan om at bruge produktet i længere tid (ferie osv.).

• Ophobning af støv kan sammen med varme medføre brand, elektrisk stød eller strømafledning.

Brug produktet ved den anbefalede opløsning og frekvens.

• Dit syn kan forringes.

Hold ikke produktet på hovedet, og flyt den ikke ved at holde i stativet.

• Produktet kan falde ned og blive beskadiget eller medføre personskade.

Hvis du ser på skærmen med for kort afstand i længere tid, kan det forringe dit syn.

Brug ikke luftbefugtere omkring produktet.

• Der kan opstå brand eller elektrisk stød.

!

!

!

Du bør hvile øjnene mindst 5 minutter for hver time, du bruger produktet.

• Det kan lindre trætte øjne.

Rør ikke ved skærmen, når produktet har været tændt i længere tid, da den kan blive varm.

Opbevar mindre tilbehør uden for børns rækkevidde.

Vær forsigtig, når du justerer produktvinklen eller stativets højde.

• Din hånd eller finger kan komme i klemme og blive beskadiget.

• Hvis produktet vippes med en for stor vinkel, kan produktet falde ned, hvilket kan give personskader.

Der må ikke placeres tunge genstande på produktet.

• Der kan opstå produktfejl eller personskader.

!

!

Skru ikke for højt op for lydstyrken ved brug af hoved- eller øretelefoner.

• For høj lyd kan føre til høreskader.

Pas på, at børn ikke placerer batteriet i munden, når det er taget ud af fjernbetjeningen. Placer batteriet på et sted, som spædbørn eller børn ikke kan nå.

• Hvis et barn har haft batteriet i munden, skal du øjeblikkeligt søge læge.

Ved udskiftning af batteriet skal du isætte det med rigtig polaritet (+, -).

• Hvis det ikke gøres, kan batteriet blive beskadiget, eller det kan forårsage brand, personskade eller skade som følge af lækage af batterivæske.

Brug kun de anførte standardiserede batterier, og brug ikke et nyt batteri og et brugt batteri samtidig.

• Ellers kan batterierne blive beskadiget eller forårsage brand, personskade eller skade som følge af, at den indre væske lækker.

Batterierne (og genopladelige batterier) er ikke almindeligt affald og skal returneres til genbrug. Kunden er ansvarlig for returnering af de brugte eller genopladelige batterier til genbrug.

• Kunden kan returnere de brugte eller genopladelige batterier til et offentligt genbrugscenter eller til en forretning, der sælger samme type batteri eller genopladeligt batteri.

Forberedelser

Kontrol med komponenterne

Komponenter

― Komponenter kan variere på forskellige geografiske steder.

Kontakt forhandleren, hvor du købte produktet, hvis der mangler nogle komponenter.

Udseendet af de virkelige komponenter og genstande kan være anderledes end på det viste billede.

Der medfølger ikke en sokkel til produktet.

Hvis du vil montere et stativ, kan du købe et separat.

Hurtig opsætningsvejledning

Garantikort

(ikke til rådighed visse steder)

Strømkabel

Adapter RS232C(IN) Fjernbetjening

Skrue

(M3L8, 1EA)

(M4L8, 4EA)

D-SUB-kabel

-

+

+

Batterier

(ikke til rådighed visse steder)

DÆKSELSTIK

Følgende elementer kan købes hos din nærmeste forhandler.

Elementer der sælges separat

Vægbeslag Fod RS232C-Stereo-kabel DVI-kabel HDMI-DVI-kabel

HDMI-kabel

Ved hjælp af RS232C-adapteren kan du tilslutte en anden skærm via et RS232Ckabel af typen D-SUB (9 ben).

Sørg for, at du tilslutter hver adapter til den korrekte RS232C IN eller OUT port på produktet.

RCA-kabel

Videokabel

AV-/komponentadapter

Stereokabel

Lydadapter

Netværksboks

DP-DVI-kabel

(Anvendes ved tilslutning af et netværksmodul)

Ekstern sensor

Komponentkabel RCA-stereokabel

Adapter RS232C(OUT) LAN-kabel

Dele

Kontrolpane

Paneltast

Højttaler

POWER

POWER

― Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.

Paneltast

Knapper Beskrivelse

Tænd for produktet.

Hvis du trykker på knappen , når du tænder for produktet, vises kontrolmenuen.

― Hvis du vil lukke skærmmenuen, skal du trykke på paneltasten og holde den nede i mindst ét sekund.

Gå til den øvre eller nedre menu. Du kan også tilpasse værdien for en indstilling.

Gå til venstre eller højre menu.

― Du kan justere lydstyrken ved at flytte paneltasten mod venstre eller højre, når kontrolmenuen ikke vises.

Fjernbetjeningssensor

Tryk på en knap på fjernbetjeningen, mens du peger mod sensoren på fronten af produktet, for at udføre den tilsvarende funktion.

― Brug af andre visningsenheder i samme område som fjernbetjeningen til dette produkt kan betyde, at andre visningsenheder fejlagtigt styres.

Brug fjernbetjeningen inden for 7 til 10 m fra sensoren på produktet med en vinkel 30 til højre eller venstre.

― Hold batterier uden for børns rækkevidde, og genbrug batterierne.

― Brug ikke et nyt og et brugt batteri sammen. Udskift begge batterier på samme tid.

― Fjern batterierne, når fjernbetjeningen ikke skal anvendes i længere tid.

Fjernbetjeningssensor

― Hvis du trykker på knappen på paneltasten, når produktet er tændt, vises kontrolmenuen.

Kontrolmenu

Knapper

Return

Source

MENU

Home

Power off

Return

Beskrivelse

Vælg den tilsluttede indgangskilde.

Flyt paneltasten mod højre for at vælge Source i kontrolmenuen. Når oversigten over indgangskilder vises, skal du flytte paneltasten til venstre eller højre for at vælge den ønskede indgangskilde. Tryk derefter på paneltasten.

Få vist skærmmenuen.

Flyt paneltasten mod venstre for at vælge MENU i kontrolmenuen.

Skærmmenuens kontrolskærm vises. Flyt paneltasten mod højre for at vælge den

ønskede menu. Du kan vælge en undermenu ved at flytte paneltasten i retningen op, ned, venstre eller højre. Hvis du vil skifte indstillinger, skal du vælge den ønskede menu og trykke på paneltasten.

Aktiver Go to Home -tilstand.

Flyt paneltasten mod højre for at vælge Home i kontrolmenuen.

Slukker for produktet.

Flyt paneltasten nedad for at vælge Power off i kontrolmenuen. Tryk derefter på paneltasten.

Afslut kontrolmenuen.

Bagside

― Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan

ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.

RS232C IN

RS232C OUT

RGB / DVI /

HDMI / AV /

COMPONENT /

AUDIO IN

AUDIO OUT

SD CARD

Port

RS232C IN

RS232C OUT

RGB / DVI / HDMI / AV /

COMPONENT / AUDIO IN

AUDIO OUT

SD CARD

USB

DVI IN / MAGICINFO IN

USB

DVI IN /

MAGICINFO IN

HDMI IN

POWER

HDMI IN

AV IN / COMPONENT IN

IR / AMBIENT SENSOR IN

RGB IN

RJ45

COMPONENT IN

RGB IN RJ45

Beskrivelse

Tilsluttes til MDC med en RS232C-adapter.

Modtaget lyd fra en computer via et lydkabel.

Sluttes til en kildeenheds lyd.

Tilslut til et SD-hukommelseskort.

Tilslut til en USB-nøgle.

DVI IN: Sluttes til en kildeenhed med et DVI-kabel eller et HDMI-DVI-kabel.

MAGICINFO IN: Når du vil bruge MagicInfo, skal du sørge for at tilslutte

DP-DVI-kablet.

Tilsluttes til en kildeenhed med et HDMI-kabel.

Sluttes til en kildeenhed med AV-/komponentadapteren.

Leverer strøm til eksterne sensorkort eller modtager signalet fra lysføleren.

Tilsluttes til en kildeenhed med et D-USB-kabel.

Tilsluttes til MDC med et LAN-kabel.

Tyverisikringslås

― Med en tyverisikringslås kan du bruge produktet sikkert, også på offentlige steder.

― Låseenhedens facon og låsemetode afhænger af producenten. Se den brugervejledning, der fulgte med din tyverisikringsenhed, for flere detaljer

― Følgende billeder er kun vejledende. Virkeligheden kan afvige fra det, der vises på billederne.

Sådan låses en tyverisikring:

Afstandslogo

Undlad at trække hårdt i afstandsstykkelogoet. Logoet kan rives eller brækkes af.

1

Fastgør kablet på din tyverisikringsenhed til en tung genstand, som f.eks. et bord.

2

Stik den ene ende af kablet gennem løkken i den anden ende.

3

Sæt låseenheden i tyverisikringsslotten bag på produktet.

4

Lås låseenheden.

En tyverisikringsenhed kan anskaffes separat.

Se den brugervejledning, der fulgte med din tyverisikringsenhed, for flere detaljer

Tyverisikringsenheder kan købes hos elektronikforhandlere eller på internettet.

Fjernbetjening

― Brug af andre visningsenheder i samme område som fjernbetjeningen til dette produkt kan betyde, at andre visningsenheder fejlagtigt styres.

― En knap uden en beskrivelse på billedet nedenfor understøttes ikke på produktet.

Tænd for produktet.

Juster lydstyrken.

Skift indgangskilden.

Vis eller skjul skærmmenuen, eller gå tilbage til forrige menu.

.QZ

1

GHI

4

PRS

7

DEL-/--

VOL

ABC

2

JKL

5

TUV

8

SYMBOL

0

MUTE

POWER

OFF

DEF

3

MNO

6

WXY

9

CH LIST

CH

SOURCE

MENU

HOME

MagicInfo

Player I

Slukker for produktet.

Talknapper

Angiv adgangskoden i OSD-menuen.

Afbryd lyden.

Tænd for lyden: Tryk på MUTE igen, eller tryk på lydstyrkeknapperne (+ VOL -).

Startknap til Player . Knapperne kan variere i henhold til Play via -indstillingerne.

Startknap til Go to Home .

Fjernbetjeningens funktionsknapper kan variere for forskellige produkter.

Lynvalg af de mest anvendte funktioner.

TOOLS INFO

Gå tilbage til forrige menu.

Indstiller sikkerhedslåsen.

RETURN EXIT

PC

A

DVI

B

HDMI

C

SET

IR control

UNSET LOCK

DP

D

Vis informationer om den aktuelle indgangskilde.

Flyt til øverste, nederste, venstre eller højre menu, eller juster indstilling for en mulighed.

Bekræft et menuvalg.

Afslut den eksisterende menu.

Vælg en tilsluttet inputkilde manuelt blandt indstillingerne PC , DVI eller HDMI .

Benyttes i Anynet+ -tilstand og multimedietilstand.

Fjernbetjeningens funktionsknapper kan variere for forskellige produkter.

Sådan anbringes batterier i fjernbetjeningen

Inden installation af produktet

(installationsvejledning)

15

˚

For at undgå personskade skal denne anordning fastgøres sikkert til gulvet/væggen i henhold til installationsvejledningen.

• Sørg for, at vægbeslaget monteres af en autoriseret montør.

• Ellers kan det falde ned og medføre personskade.

• Sørg for at installere det angivne vægbeslag.

Hældningsvinkel og rotation

― Kontakt Samsungs kundeservicecenter for flere detaljer.

• Dette produkt kan hældes med en vinkel på højst 15 i forhold til en lodret væg.

• For at anvende produktet lodret (portræt): Drej det med uret, så LED'en peger nedad.

Ventilation

Installation på en lodret væg

A Mindst 40 mm

B Omgivende temperatur: Under 35 C

• Ved installation af produktet på en lodret væg: Sørg for mindst 40 mm luft mellem produktet og væggen til ventilation, og sørg for, at den omgivende A-temperatur ikke overstiger 35 C.

A

B

Figur 1.1 Set fra siden

B

A

E

C

Figur 1.2 Set fra siden

Mål

2

1

Figur 1.3 Set fra siden

D

4

3

D

Installation på en skrå væg

― Kontakt Samsungs kundeservicecenter for flere detaljer.

Plan

A Mindst 40 mm

B Mindst 70 mm

C Mindst 50 mm

D Mindst 50 mm

E Omgivende temperatur: Under 35 C

― Ved installation af produktet på en skrå væg: Sørg for mindst den specificerede luft mellem produktet og væggen til ventilation, og sørg for, at den omgivende temperatur ikke overstiger 35 C.

5

Modelnavn

1 1 2 2 3 3 4 4 5

DB32D

DB40D

DB48D

721,4

906,6

1075,1

700,4

887,6

1056,1

394,8

500,2

594,9

420,3

524,7

619,4

DB55D 1230,6 1211,6 682,4 706,9

― Ikke alle tegninger har det korrekte målestoksforhold. Nogle mål kan ændres uden forudgående varsel.

Kontroller målene, før du monterer produktet. Der tages forbehold for typografiske fejl og trykfejl.

49,9

49,9

49,9

49,9

Enhed: mm

Brug af DÆKSELSTIK

For at undgå tyveri af SD-hukommelseskortet eller evt. andre USB-enheder skal du montere DÆKSELSTIKKET.

― Når du bruge et DVI-kabel, skal du sørge for at skære siden af DÆKSELSTIKKET først.

― Skær dækselstikket ud inden brug, så det passer til størrelsen på DVI-kablet.

Installation af vægmonteringen

Installation af vægmonteringen

Vægmonteringssættet (sælges separat) gør det muligt at montere produktet på væggen.

Du kan finde udførlige oplysninger om installation af vægmonteringen i de instruktioner, der fulgte med den.

Vi anbefaler, at du kontakter en tekniker for at få hjælp til at montere vægbeslaget.

Samsung Electronics er ikke ansvarlig for nogen skade på produktet eller kvæstelser på dig selv eller andre, hvis du vælger at installere vægmonteringen på egen hånd.

Specifikationer til vægbeslag (VESA)

― Installer vægmonteringen på en solid væg, der er vinkelret i forhold til gulvet.

Inden du fastgør vægmonteringen til overflader som f.eks. gips, skal du kontakte den nærmeste forhandler for at få flere oplysninger.

Hvis du installerer produktet på en skråvæg, kan det falde ned og medføre alvorlige kvæstelser.

• Samsungs vægmonteringssæt indeholder en udførlig installationsvejledning, og alle dele, der skal bruges til samlingen, medfølger.

• Brug ikke skruer, der er længere end standardlængden, eller som ikke er kompatible med VESA-specifikationerne for standardskruer. Skruer, der er for lange, kan beskadige produktet indvendigt.

• I forbindelse med vægmonteringer, der ikke er kompatible med VESA-specifikationerne for standardskruer, kan længden på skruerne afvige. Det afhænger af specifikationerne for vægmonteringen.

• Undgå at stramme skruerne for meget. I modsat fald kan produktet blive beskadiget eller falde ned, hvilket kan medføre kvæstelser. Samsung kan ikke gøres ansvarlig for sådanne ulykker.

• Samsung er ikke ansvarlig for nogen skade på produktet eller kvæstelser, hvis forbrugeren anvender en vægmontering, der er uspecificeret eller ikke er VESA-kompatibel, eller hvis forbrugeren ikke overholder installationsanvisningerne til produktet.

• Undlad at installere produktet med en hældning på mere end 15 grader.

• Sørg altid for, at to personer monterer produktet på væggen.

• Standardmålene for vægmonteringssæt fremgår af nedenstående tabel.

Enhed: mm

Modelnavn VESAskruehulspecifikationer

(A * B) i mm

Standardskrue Antal

DB32D

200 × 200

DB40D

M8 / L 14~16 4

DB48D

400 × 400

DB55D

― Undlad at installere vægmonteringssættet, mens produktet er tændt. Det kan medføre personskader som følge af elektrisk stød.

Fjernbetjening (RS232C)

Kabeltilslutning

RS232C-kabel

Grænseflade

Ben

Bithastighed

Databit

Paritet

Stopbit

Flow-kontrol

Maks. længde

RS232C (9 bens)

TxD (No.2), RxD (No.3), GND (No.5)

9600 bps

8 bit

Ingen

1 bit

Ingen

15 m (kun skærmet type)

• Benlayout

1 2 3 4 5

6

7

8

9

3

4

5

Ben

1

2

6 7 8 9

Signal

Detekter bærebølge

Modtagede data

Afsendte data

Klargør dataterminal

Signaljord

Klargør datasæt

Send anmodning

Parat til at sende

Ringeindikator

• RS232C-kabel

Stik: 9-bens D-Sub til stereokabel

9 5

6

-P1-

1

-P1-

Hun Rx

Tx

Gnd

-P1-

2

3

5

-------->

<--------

----------

-P2-

3

2

5

Tx

Rx

Gnd

-P2-

STEREO

STIK

(3,5ø)

3

2

1

-P2-

LAN-kabel

• Benlayout

1 2 3 4 5 6 7 8

6

7

8

4

5

2

3

1

Ben nr.

Standardfarve

Hvid og orange

Orange

Hvid og grøn

Blå

Hvid og blå

Grøn

Hvid og brun

Brun

Signal

TX+

RX-

NC

NC

NC

NC

TX-

RX+

Signal

TX+

TX-

RX+

RX-

• Stik: RJ45

Direkte LAN-kabel (PC til HUB)

HUB

P2

RJ45

P1

P1

P2

RJ45 MDC

2

3

6

P1

1 <-------->

<-------->

<-------->

<-------->

2

3

6

P2

1

Signal

TX+

TX-

RX+

RX-

LAN-krydskabel (PC til PC)

RJ45

P1

Signal

TX+

TX-

RX+

RX-

2

3

6

P1

1

P2

<-------->

<-------->

<-------->

<-------->

6

1

2

P2

3

Signal

RX+

RX-

TX+

TX-

Tilslutning

• Tilslutning 1

IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT

• Tilslutning 2

RJ45

• Tilslutning 3

RJ45

RJ45 RS232C

OUT

IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT

Kontrolkoder

Visning af kontrolstatus (kontrolkommandoen Get)

Header Kommando ID Datalængde Tjeksum

0xAA Kommandotype 0

Kontrol (kontrolkommandoen Set)

Header Kommando ID Datalængde

0xAA Kommandotype 1

8

9

5

6

7

2

3

4

Kommando

Nr.

Kommandotype

1 Strømstyring

Lydstyrke

Styring af indgangskilde

Styring af skærmtilstand

Styring af skærmstørrelse

Styring af PIP til/fra

Styring af autojustering (PC, kun

BNC)

Styring af tilstanden Videovæg

Sikkerhedslås

0x5C

0x5D

Kommando

0x11

0x12

0x14

0x18

0x19

0x3C

0x3D

Data

Værdi

0~1

0~1

Tjeksum

Værdiområde

0~1

-

0~100

-

0~255

0~1

0

Nr.

10

11

Kommandotype

Videovæg til

Brugerstyring af videovæg

Kommando

0x84

0x89

Værdiområde

-

0~1

• Al kommunikation finder sted hexadecimalt. Tjeksummen beregnes ved at summere alle værdier med undtagelse af headeren. Hvis en tjeksum ender med at være på mere end to cifre som vist herunder (11+FF+01+01=112), fjernes det første ciffer.

F.eks. Tænd & ID=0

Header

0xAA

Kommando

0x11

ID Datalængde

1

Data 1

" Power "

Tjeksum

Header

0xAA

Kommando

0x11

ID Datalængde

1

Data 1

1

12

• For samtidigt at styre alle enheder tilsluttet med et serielt kabel uanset ID'er skal du indstille ID'en til "0xFE" og overføre kommandoer. Kommandoer bliver udført på hver enhed, men der svares ikke med ACK.

Strømstyring

• Funktion

Et produkt kan tændes og slukkes med en computer.

• Visning af strømstatus (Hent strømstatus TIL / FRA)

Header Kommando ID Datalængde

0xAA 0x11 0

Tjeksum

• Indstilling af tænd/sluk (Indstil strøm TIL / FRA)

Header Kommando ID Datalængde

0xAA 0x11 1

" Power ": Strømkode skal indstilles på et produkt.

1: Strøm TIL

0: Strøm FRA

• Ack

Header Kommando ID Datalængde

0xAA 0xFF 3

Ack/Nak

'A'

Data

" Power " r-CMD

0x11

" Power ": Strømkode skal indstilles på et produkt.

• Nak

Header Kommando ID Datalængde

0xAA 0xFF 3

" ERR " : En kode viser den fejl, der er opstået.

Ack/Nak

'N' r-CMD

0x11

Tjeksum

Vær1

" Power "

Tjeksum

Vær1

" ERR "

Tjeksum

Lydstyrke

• Funktion

Lydstyrken på et produkt kan justeres med en computer.

• Visning af lydstyrkestatus (Hent lydstyrkestatus)

Header Kommando ID Datalængde Tjeksum

0xAA 0x12 0

• Indstilling af lydstyrken (Indstil lydstyrke)

Header

0xAA

Kommando

0x12

ID Datalængde

1

Data

" Volume "

" Volume ": En lydstyrkeværdikode kan indstilles på et produkt. (0-100)

• Ack

Header Kommando ID Datalængde Ack/Nak r-CMD

0xAA 0xFF 3 'A' 0x12

" Volume ": En lydstyrkeværdikode kan indstilles på et produkt. (0-100)

• Nak

Header Kommando ID Datalængde Ack/Nak r-CMD

0xAA 0xFF 3 'N' 0x12

" ERR " : En kode viser den fejl, der er opstået.

Tjeksum

Vær1

" Volume "

Tjeksum

Vær1

" ERR "

Tjeksum

Styring af indgangskilde

• Funktion

Indgangskilden på et produkt kan ændres med en computer.

• Visning af indgangskildestatus (Hent indgangskildestatus)

Header Kommando ID Datalængde Tjeksum

0xAA 0x14 0

• Indstilling af indgangskilden (Indstil indgangskilde)

Header Kommando ID Datalængde

0xAA 0x14 1

Data

" Input Source "

" Input Source ": En indgangskildekode kan indstilles på et produkt.

0x14 Pc

0x1F

0x30

0x40

0x21

0x18

0x0C

0x08

0x20

0x22

0x23

DVI

Indgangskilde

Komponent

MagicInfo

DVI_video

RF (tv)

DTV

HDMI1

HDMI1_PC

HDMI2

Tjeksum

0x24 HDMI2_PC

0x25 DisplayPort

― DVI_video, HDMI1_PC og HDMI2_PC kan ikke anvendes med kommandoen Set. De svarer kun på

"Get"-kommandoer.

― Denne model understøtter ikke portene HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 and HDMI2_PC .

― MagicInfo er tilgængelig på modeller, der MagicInfo -funktionen.

― RF (tv) og DTV er kun tilgængelig på modeller, der indeholder tv.

• Ack

Header Kommando ID Datalængde Ack/Nak r-CMD Vær1 Tjeksum

0xAA 0xFF 3 'A' 0x14 " Input

Source "

" Input Source ": En indgangskildekode kan indstilles på et produkt.

• Nak

Header Kommando ID Datalængde Ack/Nak r-CMD

0xAA 0xFF 3 'N' 0x14

" ERR " : En kode viser den fejl, der er opstået.

Vær1

" ERR "

Tjeksum

Styring af skærmtilstand

• Funktion

Skærmtilstanden på et produkt kan ændres med en computer.

Skærmtilstand kan ikke styres, når funktionen Video Wall er aktiveret.

― Denne kontrol kan kun anvendes på modeller, der indeholder tv.

• Visning af skærmstatus (Hent skærmstatus)

Header Kommando ID Datalængde Tjeksum

0xAA 0x18 0

• Indstilling af billedstørrelsen (Indstil billedstørrelse)

Header Kommando ID Datalængde Data

0xAA 0x18 1 " Screen

Mode "

" Screen Mode ": En kode, der indstiller produktets status

0x01 16 : 9

0x04

0x31

0x0B

Zoom

Bred zoom

4 : 3

• Ack

Header

0xAA

Kommando

0xFF

ID Datalængde

3

Ack/Nak

'A' r-CMD

0x18

Tjeksum

Vær1

" Screen

Mode "

" Screen Mode ": En kode, der indstiller produktets status

Tjeksum

• Nak

Header

0xAA

Kommando

0xFF

ID Datalængde

3

Ack/Nak

'N' r-CMD

0x18

" ERR " : En kode viser den fejl, der er opstået

Styring af skærmstørrelse

• Funktion

Skærmstørrelsen på et produkt kan ændres med en computer.

• Visning af skærmstørrelsen (Hent status for skærmstørrelse)

Header Kommando ID Datalængde Tjeksum

0xAA 0x19 0

Vær1

" ERR "

Tjeksum

• Ack

Header

0xAA

Kommando

0xFF

ID Datalængde

3

Ack/Nak

'A' r-CMD

0x19

" Screen Size ": produktets skærmstørrelse (område: 0 - 255, enhed: tommer)

• Nak

Header Kommando ID Datalængde Ack/Nak r-CMD Vær1

0xAA 0xFF 3 'N' 0x19 " ERR "

Vær1

" Screen

Size "

Tjeksum

Tjeksum

" ERR " : En kode viser den fejl, der er opstået

Styring af PIP til/fra

• Funktion

PIP-tilstanden på et produkt kan aktiveres/deaktiveres med en computer.

― Kun tilgængelig på modeller der har PIP-funktionen.

― Tilstanden kan ikke styres, hvis Video Wall er indstillet til On .

― Denne funktion er ikke tilgængelig i MagicInfo .

• Visning af PIP til/fra-status (Hent PIP TIL/FRA-status)

Header Kommando ID Datalængde Tjeksum

0xAA 0x3C 0

• Indstilling af PIP til/fra (Indstil PIP TIL / FRA)

Header

0xAA

Kommando

0x3C

ID Datalængde

1

Data

" PIP "

Tjeksum

" PIP ": Der anvendes en kode til at aktivere/deaktivere PIP-tilstanden på et produkt.

1: PIP TIL

0: PIP FRA

• Ack

Header Kommando ID Datalængde Ack/Nak r-CMD Vær1

0xAA 0xFF 3 'A' 0x3C " PIP "

Tjeksum

"PIP": Der anvendes en kode til at aktivere/deaktivere PIP-tilstanden på et produkt.

• Nak

Header Kommando ID Datalængde Ack/Nak r-CMD Vær1

0xAA 0xFF 3 'A' 0x3C " PIP "

" ERR " : En kode viser den fejl, der er opstået

Tjeksum

Styring af autojustering (PC, kun BNC)

• Funktion

Justerer automatisk pc-systemets skærm med en pc.

• Visning af status for autojustering (Hent status for autojustering)

Ingen

• Indstilling af autojustering (Indstil autojustering)

Header Kommando ID Datalængde Data

0xAA 0x3D 1 " Auto

Adjustment "

Tjeksum

" Auto Adjustment " : 0x00 (hele tiden)

• Ack

Header Kommando ID Datalængde

0xAA 0xFF 3

Ack/

Nak

'A' r-CMD

0x3D

Vær1

" Auto

Adjustment "

Tjeksum

• Nak

Header Kommando ID Datalængde r-CMD Vær1 Tjeksum Ack/

Nak

'A' 0x3D " ERR " 0xAA 0xFF 3

" ERR " : En kode viser den fejl, der er opstået

Styring af tilstanden Videovæg

• Funktion

Video Wall -tilstanden kan aktiveres på et produkt via en computer.

Denne kontrol er kun mulig på et produkt, hvor Video Wall er aktiveret.

• Visning af videovægtilstand (Hent videovægtilstand)

Header Kommando ID Datalængde Tjeksum

0xAA 0x5C 0

• Indstilling af videovæggen (Indstil videovægtilstand)

Header Kommando ID Datalængde

0xAA 0x5C 1

Tjeksum

" Video Wall Mode ": Der anvendes en kode til at aktivere tilstanden Videovæg på et produkt.

1: Full

0: Natural

• Ack

Header Kommando ID Datalængde Ack/

Nak r-CMD Vær1 Tjeksum

0xAA 0xFF 3 'A' 0x5C " Video

Wall

Mode "

" Video Wall Mode ": Der anvendes en kode til at aktivere tilstanden Videovæg på et produkt.

• Nak

Header Kommando ID Datalængde Ack/

Nak r-CMD Vær1 Tjeksum

0xAA 0xFF 3 'A' 0x5C "ERR"

" ERR " : En kode viser den fejl, der er opstået

Data

" Video Wall Mode "

Sikkerhedslås

• Funktion

Pc'en kan anvendes til at aktivere eller deaktivere funktionen Safety Lock på et produkt.

Denne kontrol er til rådighed, uanset om strømmen er tændt eller ej.

• Visning af status på sikkerhedslås (Hent status på sikkerhedslås)

Header Kommando ID Datalængde Tjeksum

0xAA 0x5D 0

• Aktivering eller deaktivering af sikkerhedslås (Indstil sikkerhedslås aktiver/deaktiver)

Header Kommando ID Datalængde Data Tjeksum

0xAA 0x5D 1 " Safety Lock "

" Safety Lock ": Sikkerhedslåsekode, der skal indstilles på et produkt

1: TIL

0: FRA

• Ack

Header Kommando ID Datalængde Ack/Nak r-CMD

0xAA 0xFF 3 'A' 0x5D

" Safety Lock ": Sikkerhedslåsekode, der skal indstilles på et produkt

• Nak

Header Kommando ID Datalængde Ack/

Nak r-CMD

0xAA 0xFF 3 'N' 0x5D

Vær1

" ERR "

Vær1

" Safety

Lock "

Tjeksum

Tjeksum

" ERR " : En kode viser den fejl, der er opstået

Videovæg til

• Funktion

Pc slår produktets videovæg TIL/FRA.

• Få status for videovæg til/fra

Header Kommando ID Datalængde

0xAA 0x84 0

Tjeksum

• Slå videovæg til/fra

Header

0xAA

Kommando

0x84

ID Datalængde

1

Data

V.Wall_On

• V.Wall_On : Videovægkode, der skal indstilles på produktet

1: Videovæg TIL

0: Videovæg FRA

• Ack

Header Kommando ID Datalængde Ack/Nak

0xAA 0xFF 3 'A' r-CMD

0x84

Tjeksum

Vær1

V.Wall_

On

V.Wall_On : Samme som ovenfor

Tjeksum

• Nak

Header

0xAA

Kommando ID

0xFF

Datalængde

3

"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået

Brugerstyring af videovæg

• Funktion

Pc slår produktets videovægfunktion til/fra.

• Få status for videovæg

Header Kommando ID Datalængde

0xAA 0x89 0

Ack/Nak

'N' r-CMD

0x84

Tjeksum

• Indstil videovæg

Header

0xAA

Kommando

0x89

ID Datalængde

2

Vær1

Wall_Div

Wall_Div: Videovæg-skillekode, der er indstillet på produktet

Vær1

ERR

Vær2

Wall_SNo

Tjeksum

Tjeksum

Videovægmodel på 10 x 10

Fra

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0x11 0x12 0x13 0x14 0x15 0x16 0x17 0x18 0x19 0x1A 0x1B 0x1C 0x1D 0x1E 0x1F

0x21 0x22 0x23 0x24 0x25 0x26 0x27 0x28 0x29 0x2A 0x2B 0x2C 0x2D 0x2E 0x2F

0x31 0x32 0x33 0x34 0x35 0x36 0x37 0x38 0x39 0x3A 0x3B 0x3C 0x3D 0x3E 0x3F

0x41 0x42 0x43 0x44 0x45 0x46 0x47 0x48 0x49 0x4A 0x4B 0x4C 0x4D 0x4E 0x4F

0x51 0x52 0x53 0x54 0x55 0x56 0x57 0x58 0x59 0x5A 0x5B 0x5C 0x5D 0x5E 0x5F

0x61 0x62 0x63 0x64 0x65 0x66 0x67 0x68 0x69 0x6A 0x6B 0x6C 0x6D 0x6E 0x6F

0x71 0x72 0x73 0x74 0x75 0x76 0x77 0x78 0x79 0x7A 0x7B 0x7C 0x7D 0x7E N/A

0x81 0x82 0x83 0x84 0x85 0x86 0x87 0x88 0x89 0x8A 0x8B 0x8C N/A N/A N/A

0x91 0x92 0x93 0x94 0x95 0x96 0x97 0x98 0x99 0x9A 0x9B N/A N/A N/A N/A

0xA1 0xA2 0xA3 0xA4 0xA5 0xA6 0xA7 0xA8 0xA9 0xAA N/A N/A N/A N/A N/A

0xB1 0xB2 0xB3 0xB4 0xB5 0xB6 0xB7 0xB8 0xB9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

0xC1 0xC2 0xC3 0xC4 0xC5 0xC6 0xC7 0xC8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

0xD1 0xD2 0xD3 0xD4 0xD5 0xD6 0xD7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

0xE1 0xE2 0xE3 0xE4 0xE5 0xE6 0xE7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

0xF1 0xF2 0xF3 0xF4 0xF5 0xF6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

...

99

1

2

100

Wall_SNo : Produktnummerkode, der er indstillet på produktet

Videovægmodel på 10 x 10: ( 1 ~ 100)

Indstil nummer Data

0x01

0x02

...

0x63

0x64

• Ack

Header

0xAA

Kommando

0xFF

• Nak

Header

0xAA

Kommando

0xFF

ID

ID

Datalængde

4

Datalængde

3

Ack/Nak

'A'

Ack/Nak

'N'

"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået r-CMD

0x89 r-CMD

0x89

Vær1

ERR

Vær1

Wall_Div

Vær2

Wall_SNo

Tjeksum

Tjeksum

Tilslutning og brug af en kildeenhed

Inden tilslutning

Kontroller inden tilslutning

― Inden du tilslutter en kildeenhed, skal du læse den brugervejledning, der fulgte med enheden.

Antallet og placeringen af porte på kildeenheder kan variere fra enhed til enhed.

― Tilslut ikke strømkablet, før alle tilslutninger er udført.

Tilslutning af strømkablet under tilslutning kan beskadige produktet.

― Tilslut lydportene korrekt: venstre = hvid og højre = rød.

― Undersøg porttyperne på bagsiden af det produkt, du vil tilslutte.

Tilslutning til en pc

• Undlad at tilslutte strømkablet, før du har tilsluttet de øvrige kabler.

Kontroller, at du har tilsluttet en kildeenhed, før du tilslutter strømkablet.

• En pc kan sluttes til produktet på flere måder.

Vælg en tilslutningsmetode, der passer til din pc.

― Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.

Tilslutning med et D-SUB-kablet (analog type)

RGB IN

RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT

/ AUDIO IN

Tilslutning med et DVI-kabel (digital type)

DVI IN /

MAGICINFO IN

RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT

/ AUDIO IN

Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel

― Når du slutter en pc til produktet med et HDMI-DVI-kabel, skal du indstille Edit Name til DVI PC for at få adgang til video- og lydindhold gemt på pc'en.

HDMI IN

RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT

/ AUDIO IN

Tilslutning med et HDMI-kabel

HDMI IN

Tilslutning til en videoenhed

• Undlad at tilslutte strømkablet, før du har tilsluttet de øvrige kabler.

Kontroller, at du har tilsluttet en kildeenhed, før du tilslutter strømkablet.

• Du kan slutte en videoenhed til produktet med et kabel.

― Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.

― Tryk på knappen SOURCE på fjernbetjeningen for at ændre kilden.

Tilslutning med et AV-kabel

AV IN / COMPONENT IN

RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT

/ AUDIO IN

Tilslutning med komponentkablet

AV IN / COMPONENT IN

RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT

/ AUDIO IN

Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel

― Lyden bliver ikke aktiveret, hvis produktet er sluttet til en videoenhed med et HDMI-DVI-kabel. For at løse dette skal du også slutte et lydkabel til lydportene på produktet og videoenheden. Når du slutter en videoenhed til produktet med et HDMI-DVI-kabel, skal du indstille Edit Name til DVI Devices for at få adgang til video- og lydindhold, der er gemt på videoenheden.

― Understøttede opløsninger omfatter 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p og 576p.

HDMI IN

Tilslutning ved hjælp af et HDMI-kabel

Brug af et HDMI-kabel eller HDMI/DVI-kabel (op til 1080p)

• Opnå et bedre billede og lydkvalitet ved at tilslutte en digital enhed med et HDMI-kabel.

• Et HDMI-kabel understøtter digitale video- og lydsignaler og kræver ikke et lydkabel.

Tilslut produktet til en digital enhed, der ikke understøtter HDMI-udgang, ved at bruge et HDMI-

DVI- og lydkabler.

• Billedet vises ikke normalt (hvis der er et), eller lyden fungerer muligvis ikke, hvis der er tilsluttet en ekstern enhed, der bruger en ældre version af HDMI-tilstand, til produktet. Hvis der opstår et sådant problem, skal du spørge producenten af det eksterne enhed om HDMI-versionen og anmode om en opgradering, hvis den er for gammel.

• Sørg for at bruge et HDMI-kabel med en tykkelse på 14 mm eller mindre.

• Sørg for at købe et certificeret HDMI-kabel. Ellers vises billedet muligvis ikke eller der kan opstå en forbindelsesfejl.

• Der anbefales et grundlæggende, hurtigt HDMI-kabel eller ét med ethernet.

Dette produkt understøtter ikke ethernetfunktionen via HDMI.

RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT

/ AUDIO IN

HDMI IN

Tilslutning til et lydsystem

― Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.

AUDIO OUT

Tilslutning af LAN-kablet

― Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.

RJ45

• Foretag tilslutningen ved hjælp af et Cat 7-kabel (*STP-typen).

*Afskærmet, parsnoet kabel

Tilslutning af netværksmodulet (sælges separat)

― Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du tilslutter et netværksmodul, i den brugervejledning, der fulgte med til netværksmodulet, da du købte det.

MagicInfo

Hvis du vil bruge MagicInfo , skal du tilslutte et netværksmodul (sælges separat) til produktet.

― Hvis du vil ændre indstillingerne for MagicInfo, skal du køre "MagicinfoSetupWizard" på skrivebordet.

― Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger MagicInfo , på den dvd, der følger med til netværksmodulet.

― Oplysningerne i dette afsnit kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.

― Hvis der opstår et problem, efter at du har installeret et andet operativsystem end det, der fulgte med til netværksmodulet, efter gendannelse af den forrige version af operativsystemet eller efter installation af software, der ikke er kompatibel med det medfølgende operativsystem, kan du ikke benytte dig af teknisk support og vil blive opkrævet et gebyr ved besøg af en servicetekniker. Du vil heller ikke kunne bytte produktet eller få pengene tilbage.

MagicInfo Setup Wizard - v.1.12

Select Application - step 1

MagicInfo Pro (LAN, WAN based version)

MagicInfo-i Premium (Web-based version)

Select Later

Få adgang til MagicInfo-tilstand

1

Når du har installeret og tilsluttet netværksmodulet (sælges separat) til produktet, skal du tænde for det.

2

Tryk på SOURCE på fjernbetjeningen, og vælg MagicInfo .

― Når netværksmodulet sluttes til DVI IN / MAGICINFO IN -porten på produktet, ændres Source fra DVI til MagicInfo .

3 Vælg det program, der skal startes som standard, når MagicInfo starter.

< Back(B) Next(N) > Finish Cancel

MagicInfo Setup Wizard - v.1.12

Select TCP/IP - step 2

Obtain an IP address automatically

Use the following IP address:

IP address: 192 . 168 . 0 . 102

Subnet mask:

Default gateway:

255 . 255 . 255 . 0

192 . 168 . 0 . 1

Obtain DNS server address automatically

Use the following DNS server address:

Preferred DNS server: 10 . 44 . 33 . 22

Alternate DNS server: 10 . 33 . 22 . 11

< Back(B) Next(N) > Finish Cancel

MagicInfo Setup Wizard - v.1.12

Select Language -step 3

Select the language you want to install on the system for menus and dialogs.

Current Language : Engilsh

Chinese [Traditional]

German

English

French

Italian

Japanese

Korean

Russian

Swedish

Turkish

Chinese [Simplified]

Portuguese

< Back(B) Next(N) > Finish Cancel

4

Angiv IP-oplysningerne.

5

Vælg et sprog.

(Standardsproget er English .)

MagicInfo Setup Wizard - v.1.12

Select Screen Type - step 4

Landscape

Portrait

< Back(B) Next(N) > Finish

MagicInfo Setup Wizard - v.1.12

Setup Information

1. Application : MagicInfo Pro [LAN,WAN based version\

2. Internet Protocol [TCP/IP]

IP : 192.168.0.102

3. Language : English

4. Screen Type : Landscape

Cancel

Do not show again

< Back(B) Apply Finish Cancel

6

Vælg en visningstilstand.

7

Dobbelttjek de valgte indstillinger.

― Hvis der ikke vises et udførselsikon, skal du dobbeltklikke på MagicInfo -ikonet på skrivebordet. Ikonet vises nederst til højre på skærmen.

Skift af indgangskilden

Source

SOURCE → Source

Source

HDMI

PC

AV Component PC DVI

To go to Options, press and hold the Enter button.

USB

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Source gør det muligt at vælge en række kilder og ændre navne på kildeenheder.

Du kan vise skærmen fra en kildeenhed, der er sluttet til produktet. Vælg en kilde på kildelisten for at vise skærmen med den valgte kilde.

― Indgangskilden kan også ændres med knappen SOURCE på fjernbetjeningen.

― Skærmen vises måske ikke korrekt, hvis en forkert kilde er valgt for den kildeenhed, du vil skifte til.

― Hvis du vil se detaljerede oplysninger om tilsluttede kildeenheder, skal du trykke på knappen TOOLS fra siden Source .

Edit Name

SOURCE → Source → TOOLS → Edit Name → ENTER E

Nogle gange vises skærmen ikke korrekt, med mindre navnet på en kildeenhed er specificeret i Edit Name .

Desuden er det bedst at omdøbe kildeenheden i Edit Name for at opnå optimal billedkvalitet.

― Listen kan omfatte følgende kildeenheder. Source -enhederne på listen kan variere afhængigt af den valgte kilde.

PC / Cable STB / Satellite STB / PVR STB / Game / Blu-ray / DVD / VCR / AV Receiver / Camcorder / DVI PC /

DVI Devices / TV / IPTV / HD DVD / DMA

― De tilgængelige indstillinger i menuen Picture afhænger af den aktuelle kilde, de indstillinger, der er angivet i Edit Name .

• Ved tilslutning af en PC til HDMI-stikket, skal du indstille Edit Name til PC . I andre tilfælde skal du indstille Edit Name til

AV-enheder.

• Når du slutter en pc til HDMI IN -porten med HDMI-kablet, skal du indstille produktet til PC -tilstand under Edit Name .

• Når du slutter en pc til HDMI IN -porten med HDMI-DVI-kablet, skal du indstille produktet til DVI PC -tilstand under

Edit Name .

• Når du slutter en AV-enhed til HDMI IN -porten med HDMI-DVI-kablet, skal du indstille produktet til DVI Devices -tilstand under Edit Name .

Information

SOURCE → Source → TOOLS → Information → ENTER E

Du kan se detaljerede oplysninger om den valgte eksterne enhed.

Brug af MDC

"MDC" (Multiple Display Control) er et program, der gør det nemt at styre flere skærmenheder samtidig på en pc.

Du kan finde oplysninger om brugen af MDC-programmet i hjælpen, når du har installeret programmet. MDC-programmet kan downloades fra webstedet.

Installation/afinstallation af MDC-program

Installation

― MDC-installationen kan blive påvirket af grafikkortet, bundkortet og netværksforholdene.

1

Klik på MDC Unified -installationsprogrammet.

2

Vælg installationssproget. Klik derefter på " OK ".

3

Når skærmen " Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified " vises, skal du klikke på

" Next ".

4

I det viste " License Agreement "-vindue skal du vælge

" I accept the terms in the license agreement " og klikke på " Next ".

5

I det viste " Customer Information "-vindue skal du udfylde alle oplysningsfelterne og klikke på

" Next ".

6

I det viste " Destination Folder "-vindue skal du vælge den mappesti, hvor du vil installere programmet, og klikke på " Next ".

― Hvis mappestien ikke angives, vil programmet blive installeret i standardmappestien.

7

I vinduet " Ready to Install the Program ", der vises, skal du kontrollere den mappesti, hvor programmet skal installeres, og klikke på " Install ".

8

Installationsstatussen bliver vist.

9

Klik på " Finish " i det viste " InstallShield Wizard Complete "-vindue.

― Vælg " Launch MDC Unified ", og klik på " Finish " for straks at køre MDC-programmet.

10 Genvejsikonet MDC Unified bliver oprettet på skrivebordet efter installationen.

― Ikonet til kørsel af MDC vises måske ikke. Det afhænger af pc-systemet eller produktspecifikationerne.

― Tryk på F5, hvis kørselsikonet ikke vises.

Afinstallation

1 Vælg Indstillinger > Kontrolpanel på menuen Start , og dobbeltklik på

Tilføj eller fjern programmer .

2 Vælg MDC Unified på listen, og klik på Rediger/fjern .

Tilslutning til MDC

Brug af MDC via RS-232C (standarder for seriel datakommunikation)

Slut et serielt RS-232C-kabel til de serielle porte på pc'en og på skærmen.

Monitor 1

RS232C IN RS232C OUT

Monitor 2

Computer

Brug af MDC via Ethernet

Indtast IP-adressen for den primære visningsenhed, og slut enheden til pc'en. Skærmenheder kan sluttes til hinanden med et LAN-kabel.

Tilslutning via et direkte LAN-kabel

― Der kan tilsluttes flere produkter med RJ45 -porten på produktet og LAN-portene på HUB'en.

Monitor 1

RJ45

HUB

Monitor 2

Computer

Tilslutning via et LAN-krydskabel

― Der kan tilsluttes flere produkter med RS232C IN/OUT -porten på produktet.

RJ45 RS232C OUT

Monitor 1

Monitor 2

Computer

Hjemmefunktion

Denne funktion findes i Support → Go to Home .

Åbnes med knappen HOME på fjernbetjeningen.

Player

HOME → Player → ENTER E

Clone Product

Picture Mode

Player

Play various contents sych as scheduled channels, templates or files.

Schedule Template

ID Settings

On/Off Timer

Video Wall

Ticker

Network Status

More settings

― For at bruge funktionen Player skal du indstille Play via til MagicInfo i System .

Afspil forskellige former for indhold, f.eks. kanaler med tilknyttede tidsplaner, skabeloner eller filer.

Du kan afspille kanaler eller indhold ved hjælp af følgende metoder.

• Network Channel : Afspil indhold via serveren.

― For at køre Network Channel , skal du sikre dig, at produktet har forbindelse til serveren.

• Local Channel : Afspil indhold i den interne hukommelse eller fra ekstern hukommelse.

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Godkendelse af en tilsluttet enhed fra serveren

• Indstil MagicInfo Mode til MagicInfo in Server Network Settings .

Godkend og anvend MagicInfo -serveren nu.

― Inden enheden kan godkendes, skal du konfigurere serverens Network Settings .

1

Gå ind på den server, du har knyttet til enheden.

3

Vælg Device øverst på menulinjen.

4

Vælg MagicInfo i menuerne til venstre.

5

Vælg Unapproved i undermenuerne under MagicInfo .

2

Log på ved hjælp af dit id og din adgangskode.

6

Tryk på knappen Approve for enheden på listen over ikke-godkendte MagicInfo-enheder.

7

Angiv de oplysninger, der kræves for at godkende enheden.

• Device Name : Angiv enhedens navn.

• Device Group : Vælg for at angive gruppen.

• Location : Angiv enhedens aktuelle placering.

― Når du trykker på knappen INFO på fjernbetjeningen, når der køres en netværksplan, vises oplysningerne om planen. Kontroller, at den korrekte enhed er valgt, ved at kontrollere enhedens id i oplysningerne.

8

Vælg menuen All for at kontrollere, at enheden er blevet registreret.

9

Når serveren har godkendt enheden, hentes den plan, der er registreret i den valgte gruppe, til enheden. Når planen er hentet, køres den.

― Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du konfigurerer en tidsplan, i brugervejledningen til

< MagicInfo Server >.

― Hvis en enhed slettes fra oversigten over enheder, der er godkendt af serveren, genstartes enheden, så dens indstillinger nulstilles.

Indstilling af det aktuelle klokkeslæt.

En plan køres muligvis ikke, hvis klokkeslættet på enheden er forskellig fra klokkeslættet på serveren.

1

Gå til fanerne Device → Time .

2

Vælg enheden.

3

Vælg Clock Set , og synkroniser klokkeslættet med serveren.

• Når du opretter forbindelse til serveren for første gang, indstilles klokkeslættet på produktet ud fra

GMT-klokkeslættet i det område, hvor serveren er installeret.

• Klokkeslættet på produktet kan ændres fra serveren, som vist i trin 3.

• Hvis du slukker og tænder for produktet, gendannes det indstillede klokkeslæt på produktet til det klokkeslæt, der senest blev indstillet fra serveren.

― Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du administrerer klokkeslættet (planlægning, ferieplanlægning osv.) i brugervejledningen til < MagicInfo Server >.

Player

Browse and play content stored on the selected device.

Device:Internal Contents: All Sort by: File Name Options

1 / 2 item(s)

No channels

Network Channel

No channels

Local Channel

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Network Channel

Afspil indhold, skabeloner og planer, der er konfigureret på serveren.

• Du kan se, om serveren er tilsluttet (godkendelse) i menuskærmbilledet til Player .

Hvis du vil se, om serveren er tilsluttet, når der køres en Network Channel , skal du trykke på INFO på fjernbetjeningen.

1

Vælg Network Channel i menuen Player .

2 Network Channel kører.

Local Channel

Afspil indhold, skabeloner eller planer, der er konfigureret i den interne hukommelse eller fra en ekstern hukommelse.

1 Vælg Local Channel i menuen Player .

― Meddelelsen No channels vises, hvis der ikke er registreret en kanal i Local Channel .

2 Local Channel kører.

Tilgængelige funktioner på siden Player

Oversigtssiden Player indeholder følgende funktioner.

• Device

Vælg enten Internal eller USB for at søge efter den ønskede enhedsoversigt.

All / Internal / USB

• Contents

Vælg en indholdstype som kriterium for at søge efter den ønskede enhedsoversigt.

All / Video / Image / PDF / Flash / Office / My Template

• Sort by

Angiv kriteriet for indholdssortering.

File Name / Recently played

• Options

Menuindstillinger på siden Player

Indstillingsnavn

Play Seleted

Send

Delete

Go to Multimedia

Settings

Handlinger

Vælg og afspil det ønskede indhold.

Kopier indhold til en anden storageenhed.

Slet det ønskede indhold.

Afspil indhold med medieafspilningsfunktionen.

Konfigurer detaljerede egenskaber for indhold.

― På næste side kan du finde oplysninger om funktionen Settings .

Menuen Settings på siden Player

Settings

Settings

Set whether to display content in the original aspect ratio or in full screen size.

Aspect Ratio

Display Duration

Transition Effect

Content Layout

Safely Remove USB

Landscape

Close

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Aspect Ratio

Indstil Aspect Ratio til enten Original eller Full .

• Full / Original

― Denne funktion er kun tilgængelig for filer af typen Videos , Images , PDF og Office .

Display Duration

Indstil varigheden for de enkelte sider i et diasshow.

― Denne funktion er kun tilgængelig for filer af typen Images , PDF , Flash og Office .

Transition Effect

Konfigurer overgangseffekter mellem sider eller scene i et diasshow eller en videofil.

• None / Fade1 / Fade2 / Blind / Spiral / Checker / Linear / Stairs / Wipe / Random

― Denne funktion er kun tilgængelig for filer af typen Images .

Content Layout

Skift afspilningsretningen for indhold til tilstanden Landscape eller Portrait .

• Landscape / Portrait

― Hvis Content Layout er i Portrait -visning, understøttes VP8-videocodec ikke.

Safely Remove USB

Fjerner USB-hukommelsen sikkert

Reset Settings

Gendan alle værdier under Settings til de oprindelige standardværdier, fra dengang produktet blev købt.

Ved kørsel af indhold

Visning af oplysninger om det indhold, der kører

Information

Type:

CH Number:

CH Name:

Software Version:

MAC ID:

Tags:

Server:

USB:

Schedule download:

Network Channel

No channels selected

No channels selected

B2B-EP-MIP-4510

FF-FF-FF-FF-FF-FF

None

Not connected

Not connected

No Schedule to download

OK

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Tryk på knappen INFO på fjernbetjeningen.

• Type : Kanaltype, der afspilles i øjeblikket

― Kun tilgængelig under afspilning via Network Channel / Local Channel .

• CH Number : Det nummer, der er knyttet til den kanal, der afspilles i øjeblikket

― Kun tilgængelig under afspilning via Network Channel / Local Channel .

• CH Name : Navnet på den kanal, der afspilles i øjeblikket

― Kun tilgængelig under afspilning via Network Channel / Local Channel .

• Software Version : Viser softwareversionen af en enhed

• MAC ID : Viser det originale id-nummer for en enhed

• Tags : Tag-indstillinger, som er tildelt fra serveren til en enhed

• Server : Viser forbindelsesstatus ( Connected , Disconnected eller Not approved ) for serveren

• USB : Viser forbindelsesstatus for en USB-enhed

• Schedule download : Viser forløbet af en netværksplan, der downloades fra serveren

Ændring af indstillinger for det indhold, som køres

Playlist

Music

Picture Mode Sound Mode Repeat

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Tryk på knappen TOOLS på fjernbetjeningen under afspilning af indhold for at konfigurere indstillinger som f.eks. Picture

Mode og Sound Mode .

• Playlist

Få vist en oversigt over indholdselementer, der afspilles i øjeblikket.

• Music

Indstil baggrundsmusikken for det indhold, der afspilles i øjeblikket.

• Picture Mode

Tilpasser skærmindstillingerne til det indhold, der afspilles i øjeblikket

Shops & Malls / Offices & Schools / Terminals & Stations / Video Wall / Calibration

• Sound Mode

Tilpasser lydindstillingerne til det indhold, der afspilles i øjeblikket

Standard / Music / Movie / Clear Voice / Amplify

• Repeat

Indstil gentagelsestilstanden.

One / All

Filformater, der er kompatible med Player

• De understøttede filsystemer inkluderer FAT32 og NTFS.

• En fil med en lodret og vandret opløsning, der er større end den maksimale opløsning, kan ikke afspilles.

Kontroller filens lodrette og vandrette opløsning.

• Kontroller de understøttede typer og versioner af video- og lydcodec.

• Kontroller de understøttede filversioner.

Flash understøttes op til version 10.1

PowerPoint understøttes op til version 97 – 2007

• Kun den sidst tilsluttede USB-enhed genkendes.

Multiramme til netværksplan

Afspilningsbegrænsninger

• Der kan højst afspilles to videofiler ( Videos ) samtidig.

• I vandret afspilningstilstand kan der kun afspilles én videofil ad gangen.

• Der kan ikke afspilles mere end én Flash -fil.

• Til Office -filer (PPT- og Word-filer) og PDF -filer er der kun én understøttet filtype ad gangen.

• LFD(.lfd)-filer er ikke understøttet.

Begrænsninger for lydudgang

• Der kan ikke bruges mere end én lydudgang.

• Afspilningsprioritet: Flash fil > netværkets BGM > lokal BGM > videofil i hovedrammen valgt af brugeren

― Netværkets BGM: Indstillingerne kan konfigureres i trin 1, når der oprettes en serverplan.

― Lokal BGM: BGM-indstillingerne kan konfigureres ved hjælp af de værktøjer, der vises, efter der trykkes på knappen TOOLS under afspilning af Player .

― Brugervalgt hovedramme: Hovedrammens indstillinger kan konfigureres i trin 2, når der oprettes en serverplan.

Skabelonfiler og LFD(.Ifd)-filer

Begrænsninger

• Kontroller, at der findes en distribueret mappe (indhold/planer) i Internal / USB -hukommelsen.

Afspilningsbegrænsninger

• Der kan maks. afspilles to videofiler ( Videos ).

• Der kan ikke afspilles mere end én Flash -fil.

• Til Office -filer (PPT- og Word-filer) og PDF -filer er der kun én understøttet filtype ad gangen.

• Der kan ikke afspilles flere videoer ( Videos ) samtidig på en enkelt skærm på en videovæg.

Begrænsninger for lydudgang

• Der kan ikke bruges mere end én lydudgang.

• Afspilningsprioritet: Flash fil > netværkets BGM > lokal BGM > videofil i hovedrammen valgt af brugeren

Indhold

Filtypenavn Objektbeholder Videokodeks

*.mpg

*.mpeg

*.ts

*.tp

*.trp

*.flv

*.vob

*.svi

*.avi

*.mkv

*.asf

*.wmv

*.mp4

*.mov

*.3gp

*.vro

*.m2ts

*.mts

*.divx

AVI

MKV

ASF

MP4

3GP

VRO

VOB

PS

TS

DivX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x

MPEG4 SP/ASP

H.264 BP/MP/HP

Motion JPEG

Window Media Video v9

MPEG2

MPEG1

VP6

Opløsning Billedfrekvens

(fps)

Bithastighed

(Mbps)

1920 x 1080 6~30 30

Lydkodeks

AC3

LPCM

AAC

HE-AAC

WMA

DD+

MPEG(MP3)

DTS Core

G.711(ALaw, μ-Law)

640 x 480 4

Video

• 3D-video understøttes ikke.

• Indhold med en opløsning, der er større end den opløsning, der er angivet i tabellen ovenfor, understøttes ikke.

• Videoindhold med en bithastighed eller billedhastighed, der er større end den, der er angivet i tabellen ovenfor, kan forårsage, at videoafspilningen "hakker".

• Videoindhold afspilles ikke, eller afspilles ikke korrekt, hvis der er en fejl i indholdet eller objektbeholderen.

• Nogle USB-enheder/digitalkameraer er muligvis ikke kompatible med afspilleren.

• Understøtter op til H.264, niveau 4.1

• H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 og AVCHD understøttes ikke.

• Alle videocodecs, undtagen MVC, VP8, VP6:

Under 1280 x 720: Maks. 60 billeder

Over 1280 x 720: Maks. 30 billeder

• GMC 2 eller derover understøttes ikke.

• Understøtter kun BD MVC Spec.

• Visse codecs (MVC, VP8 og MJPEG) understøttes ikke i følgende situationer: Afspilning af forskellige filtyper efter hinanden, afspilning af LFD-filer eller afspilning af filer i vandret afspilningstilstand.

Lyd

• Lydindhold med en bithastighed eller billedhastighed, der er større end den, der er angivet i tabellen ovenfor, kan forårsage, at lydafspilningen "hakker".

• Videoindhold afspilles ikke, eller afspilles ikke korrekt, hvis der er en fejl i indholdet eller objektbeholderen.

• Nogle USB-enheder/digitalkameraer er muligvis ikke kompatible med afspilleren.

• Understøtter op til WMA 10 Pro 5.1 kanaler.

Tabsfri WMA-lyd understøttes ikke.

• QCELP, AMR NB/WB understøttes ikke.

Billede

• Kompatibelt billedfilformat: Jpeg

• Understøttet maksimal opløsning: 15360 x

8640

• Understøttede billedeffekter: 9 effekter

( Fade1 , Fade2 , Blind , Spiral , Checker , Linear ,

Stairs , Wipe , Random )

Flash

• Kompatibel med Flash 10.1

• Flashanimation

Kompatibelt filformat: SWF

• Anbefalet opløsning: 960 x 540

Forsigtig!

Der garanteres ikke en ydeevne, som er sammenlignelig med Flash Player på et

Windows-operativsystem

Optimering er nødvendig ved oprettelse af indhold

• Flash-video

Kompatibelt filformat: FLV

Video

Codec: H.264 BP

Opløsning: 1920 x 1080

Lyd

Codec: H.264 BP

Forsigtig!

F4V-filformatet understøttes ikke

Skærmvideo understøttes ikke

Power Point

• Kompatible dokumentfilformater

Filtypenavn: ppt, pptx

Version: Office 97 ~ Office 2007

• Ikke-understøttede funktioner:

Animationseffekt

3D-figurer (disse vises i 2D)

Sidehoved og sidefod (visse underelementer understøttes ikke)

Word Art

Justering

En gruppejusteringsfejl kan forekomme

Office 2007

SmartArt understøttes ikke fuldt ud. 97 ud af 115 underelementer understøttes.

Indsættelse af objekter

Tegn i halv bredde

Bogstavsafstand

Oversigter

Vertikal tekst nogle underelementer understøttes ikke

Diasnoter og uddelingskopier

PDF

• Kompatible dokumentfilformater

Filtypenavn: pdf

• Ikke-understøttede funktioner:

Indhold på mindre end 1 pixel understøttes ikke pga. problemer med forringet ydeevne.

Maskeret billede og lagdelt billedindhold understøttes ikke.

Indhold med roteret tekst understøttes ikke.

3D-skyggeeffekter understøttes ikke.

Visse tegn understøttes ikke

(Særlige tegn kan være beskadigede)

WORD

• Kompatible dokumentfilformater

Filtypenavn: .doc, .docx

Version: Office 97 ~ Office 2007

• Ikke-understøttede funktioner:

Sidens baggrundseffekt

Visse afsnitstypografier

Word Art

Justering

En gruppejusteringsfejl kan forekomme

3D-figurer (disse vises i 2D)

Office 2007

SmartArt understøttes ikke fuldt ud. 97 ud af 115 underelementer understøttes.

Oversigter

Tegn i halv bredde

Bogstavsafstand

Vertikal tekst nogle underelementer understøttes ikke

Diasnoter og uddelingskopier

Skabelonfiler

• Oprettelse/redigering/afspilning er kun tilgængelig i Template .

LFD

• Understøttet i Network Channel og Local

Channel

• Kompatible dokumentfilformater

Filtypenavn: .lfd

Filformater, der er kompatible med Video Wall

― Se brugervejledningen til < MagicInfo Server > for at få yderligere oplysninger.

Billede Video

• 3D-video understøttes ikke.

• Indhold med en opløsning, der er større end den opløsning, der er angivet i tabellen ovenfor, understøttes ikke.

• Videoindhold med en bithastighed eller billedhastighed, der er større end den, der er angivet i tabellen ovenfor, kan forårsage, at videoafspilningen

"hakker".

• Videoindhold afspilles ikke, eller afspilles ikke korrekt, hvis der er en fejl i indholdet eller objektbeholderen.

• Nogle USB-enheder/digitalkameraer er muligvis ikke kompatible med afspilleren.

• Understøtter op til H.264, niveau 4.1

• H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 og AVCHD understøttes ikke.

• Alle videocodecs, undtagen MVC, VP8, VP6:

Under 1280 x 720: Maks. 60 billeder

Over 1280 x 720: Maks. 30 billeder

• GMC 2 eller derover understøttes ikke.

• Understøtter kun BD MVC Spec.

• Visse codecs understøttes muligvis ikke i vandret afspilningstilstand.

• Kompatibelt billedfilformat: Jpeg, png, bmp

• Understøttet maksimal opløsning: 15360 x 8640

― Et billede med højere opløsning kan tage længere tid at vise på skærmen.

Begrænsninger

• Der kan kun vises én videofil ( Videos ) pr. klient.

― Der kan afspilles forskellige indholdsfiler på en videovægs skærme.

Der kan ikke afspilles to videofiler ( Videos ) samtidig på en enkelt skærm på en videovæg.

Tilgængelig

Tilgængelig Ikke tilgængelig

Schedule

HOME → Schedule → ENTER E

Schedule

Schedule your content on a local channel or edit existing channels.

[CH1]Chnnel 1 [CH2]Chnnel 2 Playing Time

12:00 am

12:30 am

01:00 am

01:30 am

02:00 am

02:30 am

03:00 am

03:30 am

04:00 am

04:30 am

05:00 am

05:30 am

Type : Local

[CH3]Chnnel 3

Device : Internal Options

Add content to create a programme on the channel.

+ Add Programme Schedule your content on

CH 2.

Schedule your content on

CH 3.

Configure the display duration to set how long each item of content will play for.

Set a start time and a stop time for the programme.

Tilgængelige funktioner på siden Schedule

Siden Schedule indeholder følgende funktioner.

• Type

Local : Tilføj eller rediger planer.

Network : Få vist netværksplanen, der er konfigureret på serveren.

• Device

Få vist navnet på en tilsluttet storageenhed.

― Denne indstilling er kun aktiveret, hvis Type er angivet til Local i Device .

• Options

Menuindstillinger på siden Schedule

Indstillingsnavn

Send

Delete

Handlinger

Send konfigurerede planer til en anden storageenhed. Dette svarer til "kopiér"-funktionen på pc'er.

Slet planer.

Settings Standardindholdet afspilles på en kanal, som ikke indeholder programoplysninger.

Konfiguration af kanalplaner

Afspil medieindhold som f.eks. videoer, billeder og musik på et bestemt tidspunkt.

1

Vælg en kanal, du vil konfigurere.

2

Vælg videoer, musik og billeder, du vil føje til kanalplanen.

3

Indstil tidspunktet for, hvornår planen skal afspilles. ( Start Time ~ Stop Time )

4

Omdøb kanalplanen, og vælg derefter en destinationsmappe, den skal gemmes i.

5

Tryk på knappen Save .

― Gælder kun, når Type er angivet til Local .

Redigering af en kanalplan.

Skift indstillinger for en konfigureret kanalplan, f.eks. planens indhold, varighed og navn.

1

Vælg en kanal, du vil redigere.

2

Vælg videoer, musik og billeder, du vil redigere i kanalplanen.

Sletning af indhold: Placer markøren hen over det ønskede indhold, og tryk derefter på knappen E for at slette det.

Flyt helt ud til højre ende af afspilningslisten. Klik på knappen + for at tilføje indhold eller ændre afspilningsrækkefølgen for indholdselementer.

3 Indstil tidspunktet for, hvornår planen skal afspilles. ( Start Time ~ Stop Time )

4 Omdøb kanalplanen, og vælg derefter en destinationsmappe, den skal gemmes i.

5 Tryk på knappen Save .

― Gælder kun, når Type er angivet til Local .

Template

HOME → Template → ENTER E

Template

Select a template to customise.

Market : All Layout : Landscape

1 / 64 item(s)

My template

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Funktionen Template deaktiveres, hvis Video Wall er indstillet til On .

Tilgængelige funktioner på siden Template

Opret unikt indhold med skabeloner. Det er nemt at skabe indhold. Du skal bare ændre billeder og tekst i en skabelon.

Sorter skabelonoversigten efter følgende kriterier.

• Market

• Layout

Landscape / Portrait

1

Vælg en skabelon blandt de medfølgende eksempelskabeloner.

Template

Select in the editable zone to add content or edit the existing text.

Preview

Save

Cancel

Background Screen

New town interior design

Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design

Background Music

2

Organiser en skabelon ved at indsætte tekst-, video-, foto- eller PDF-filer efter dit valg.

Indtastning af tekst

Template

Select in the editable zone to add content or edit the existing text.

Cancel

Background Screen

New town interior design

Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design

Background Music

Edit Text

Font options

Preview

Save

Edit Text

Vælg vinduet Edit Text for at angive tekst.

Font options

Font Colour : Angiv meddelelsens tekstfarve.

Background Colour : Angiv meddelelsens baggrundsfarve.

Background opacity : Angiv, hvor gennemsigtig meddelelsens baggrund skal være.

Alignment : Vælg en justeringstilstand for meddelelser.

Scroll : Angiv meddelelsens rulleretning/-hastighed.

Reset : Nulstil alle indstillinger i Font options til standardindstillingerne.

Indsættelse af indhold som f.eks. videoer, billeder og PDF-filer

Template

Select in the editable zone to add content or edit the existing text.

Edit Item(s) selected

Select item to delete picture1.jpg

Duration Options

Aspect Ratio

Hide Element

Mute

Done Cancel

Show

Konfiguration af baggrundsbillede/-musik

Template

Select in the editable zone to add content or edit the existing text.

Background Screen

Device : Internal

..

Background Colour White Done Cancel

Preview

Template preview is running. It will stop after 20 seconds.

New town interior design

Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design

1 Få vist et eksempel på den oprettede skabelon ved hjælp af funktionen Preview .

2 For at gemme skabelonen skal du trykke på knappen Save .

3

Konfigurer Template Name og Storage .

Save

Duration

Template Name

Storage

23:59:59

Template1

Internal

Save Cancel

4

Tryk på knappen Save , når du er færdig med at oprette indholdet.

Clone Product

HOME → Clone Product → ENTER E

Clone Product

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Eksporter produktindstillingerne til en USB-enhed, eller indlæs indstillingerne via en USB-enhed.

Denne indstilling er nyttig, når du tildeler de samme indstillinger til flere produkter.

Når USB-enheden ikke indeholder en identisk fil

1

Tilslut USB-enheden til en USB-port. Kør funktionen Clone Product .

2

Meddelelsen No cloning file found on the USB device. Copy system settings from this product to the USB storage device?

vises.

Når USB-enheden indeholder en identisk fil

1

Tilslut USB-enheden til en USB-port. Kør funktionen Clone Product .

2

Meddelelsen Cloning file found. Please select an option.

vises.

Kør funktionen Clone from USB eller Clone to USB .

Clone from USB : Anvend indstillingerne for USB-enheden på produktet.

Clone to USB : Kopier produktindstillingerne til USB-enheden.

― Når konfigurationen er afsluttet, genstartes produktet automatisk.

ID Settings

HOME → ID Settings → ENTER E

ID Settings

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Tildel et sæt et ID.

Tryk på u / d for at vælge et nummer, og tryk på E .

Device ID

Indtast ID-nummeret for det produkt, der er sluttet til indgangskablet til modtagelse af indgangssignalet. (Område: 0~224)

― Indtast det nummer, du vil bruge, med taltasterne på fjernbetjeningen.

PC Connection Cable

Vælg en metode til at tilslutte til MDC for at modtage MDC-signalet.

• RS232C cable

Kommuniker med MDC via RS232C-stereokablet.

• RJ45(LAN) cable

Kommuniker med MDC via RJ45-kablet.

Device ID Auto Set

Denne funktion tildeler automatisk et id-nummer til en enhed, der er tilsluttet via et RS232C-kabel.

Video Wall

HOME → Video Wall → ENTER E

Video Wall

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Tilpas layoutet af flere skærme, der er koblet sammen for at danne en videovæg.

Du kan vise en del af et helt billede eller gentage det samme billede på hver af de sammenkoblede skærme.

For at vise flere billeder skal du se MDC Hjælp eller brugervejledningen til MagicInfo. Visse modeller understøtter muligvis ikke funktionen MagicInfo.

Video Wall

Du kan aktivere eller deaktivere Video Wall .

Vælg On for at organisere en videovæg.

• Off / On

Horizontal x Vertical

Denne funktion opdeler automatisk en videovægvisning baseret på en konfiguration af en videovæg-matrix.

Angiv matrix for videovæg.

Videovægvisningen opdeles baseret på den konfigurerede matrix. Antallet af lodrette eller vandrette visningsenheder kan indstilles inden for intervallet 1 til 15.

― En videovægvisning kan opdeles i helt op til 225 skærme.

― Indstillingen Horizontal x Vertical aktiveres kun, når Video Wall er indstillet til On .

Screen Position

Hvis du vil omarrangere de opdelte skærme, skal du justere nummeret for hvert produkt i matrixen ved hjælp af funktionen

Screen Position .

Vælges Screen Position , vises videovægmatrixen med de numre, der blev tildelt de produkter, der er med i videovæggen.

Hvis du vil omarrangere produkterne, skal du bruge retningsknapperne på fjernbetjeningen til at flytte et produkt til et andet nummer. Tryk på knappen E .

• All Displays : Tildel skærmpositioner til alle skærme. Så behøver du ikke at konfigurere en videovæg til individuelle skærme.

• Current Displays : Tildel kun skærmpositioner for denne første skærm.

― Der kan højst arrangeres 255 skærme i Screen Position .

― Indstillingen Screen Position aktiveres kun, når Video Wall er indstillet til On .

― Når du vil bruge funktionen, skal du sikre dig, at Horizontal x Vertical er konfigureret.

Format

Vælg, hvordan billederne skal vises på videovæggen.

• Full : Viser billederne på fuld skærm uden kanter.

• Natural : Viser billeder i det oprindelige billedformat uden at forstørre eller formindske størrelsen.

― Indstillingen Format aktiveres kun, når Video Wall er indstillet til On .

Natwork Status

HOME → Natwork Status → ENTER E

Natwork Status

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Kontrollér den aktuelle netværks- og internetforbindelse.

Picture Mode

HOME → Picture Mode → ENTER E

Picture Mode

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Vælg en billedtilstand ( Picture Mode ), der passer til det miljø, hvor produktet skal anvendes.

• Shops & Malls

Velegnet til indkøbscentre.

Vælg enten Videos/Images eller Text , afhængigt af billedtilstanden.

• Offices & Schools

Velegnet til kontorer og skoler.

Vælg enten Videos/Images eller Text , afhængigt af billedtilstanden.

• Terminals & Stations

Velegnet til busterminaler og togstationer.

Vælg enten Videos/Images eller Text , afhængigt af billedtilstanden.

• Video Wall

Velegnet til miljøer, hvor der benyttes videovægvisning.

Vælg enten Videos/Images eller Text , afhængigt af billedtilstanden.

• Calibration

I denne tilstand anvendes indstillingerne for lysstyrke, farve, gamma og ensartethed, der er blevet brugerdefineret i farvekalibreringsprogrammet Advanced Color Management .

For at anvende tilstanden Calibration korrekt skal du sørge for at konfigurere billedkvalitetsindstillingerne, f.eks. lysstyrke, farve, gamma og ensartethed, ved hjælp af farvekalibreringsprogrammet Advanced Color Management .

Gå ind på www.samsung.com/displaysolutions for at hente programmet Advanced Color Management .

On/Off Timer

HOME → On/Off Timer → ENTER E

On/Off Timer

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

― Du skal indstille klokkeslættet, inden du kan bruge On/Off Timer .

On Timer

Angiv On Timer , så produktet tændes automatisk på et tidspunkt og en dag, du selv vælger.

Produktet tændes med den angivne lydstyrke og indgangskilde.

On Timer : Indstil on-timeren ved at vælge en af de syv forskellige indstillingsmuligheder. Sørg for, at du angiver det aktuelle klokkeslæt først.

( On Timer 1 ~ On Timer 7 )

• Setup : Vælg Off , Once , Everyday , Mon~Fri , Mon~Sat , Sat~Sun eller Manual .

Hvis du vælger Manual , kan du vælge de dage, hvor On Timer skal tænde for produktet.

Markeringen angiver de dage, du har valgt.

• Time : Indstil time og minut. Brug talknapperne eller pil op og pil ned til at indtaste tal. Brug venstre og højre pil til at skifte indtastningsfelt.

• Volume : Angiv den ønskede lydstyrke. Brug venstre og højre pil til at ændre lydstyrken.

• Source : Vælg en indgangskilde efter eget valg.

• Contents (når Source er indstillet til Internal/USB ): Gå til USB-enheden eller den interne hukommelsesenhed, og vælg en mappe med indhold, du vil afspille, når produktet tændes. Indholdet kan f.eks. være musik, fotos eller videofiler.

― Denne funktion er kun tilgængelig, når en USB-enhed er tilsluttet.

― Hvis der ikke er musikfiler på USB-enheden eller du ikke vælger en mappe, der indeholder en musikfil, fungerer timerfunktionen ikke korrekt.

― Hvis der kun er én fotofil på USB-enheden, afspilles Slide Show ikke.

― Hvis et mappenavn er for langt, kan mappen ikke vælges.

― Hver USB-enhed, du bruger, har sin egen mappe tilknyttet. Når du bruger mere end én af samme type USB-enhed, skal du sørge for, at de mapper, der er tildelt til hver USB-enhed, har forskellige navne.

― Vi anbefaler, at du bruger en USB-nøgle og en multikortlæser, når du bruger On Timer .

― Funktionen On Timer fungerer måske ikke med USB-enheder med indbygget batteri, MP3-afspillere eller PMP'er fra nogle producenter, da produktet kan være for længe om at genkende disse enheder.

Off Timer

Indstil off-timeren ( Off Timer ) ved at vælge en af de syv forskellige indstillingsmuligheder. ( Off Timer 1 ~ Off Timer 7 )

• Setup : Vælg Off , Once , Everyday , Mon~Fri , Mon~Sat , Sat~Sun eller Manual .

Hvis du vælger Manual , kan du vælge de dage, hvor Off Timer skal slukke for produktet.

Markeringen angiver de dage, du har valgt.

• Time : Indstil time og minut. Brug talknapperne eller pil op og pil ned til at indtaste tal. Brug venstre og højre pil til at skifte indtastningsfelt.

Holiday Management

Timeren bliver deaktiveret i en periode, der er angivet som ferie.

• Add Holiday : Angiv den periode, du vil tilføje som ferie.

Vælg start- og slutdatoerne på den ferie, du vil tilføje, ved hjælp af knapperne u / d , og klik på knappen Save .

Perioden føjes til listen med ferier.

Start : Angiv feriens startdato.

End : Angiv feriens slutdato.

― Delete : Slet valgte elementer fra listen med ferier.

― Edit : Vælg et ferieelement, og rediger derefter datoen.

• Set Applied Timer : Indstil On Timer og Off Timer for ikke at aktivere offentlige fridage.

Tryk på E for at vælge de On Timer - og Off Timer -indstillinger, som du ikke vil aktivere.

Den valgte On Timer og Off Timer vil ikke blive aktiveret.

Ticker

HOME → Ticker → ENTER E

Ticker

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

More settings

HOME → More settings → ENTER E

More settings

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Indtast tekst, mens et video eller et billede vises, og få vist teksten på skærmen.

• Off / On

• Message : Indtast en besked, der skal vises på skærmen.

• Time : Indstil Start Time og End Time for visning af en Message .

• Font options : Angiv skrifttype og farve for teksten i meddelelsen.

• Position : Vælg den retning, du vil have vist en Message i.

• Scroll : Angiv Direction og Speed for rulning i meddelelsen.

• Preview : Få vist de konfigurerede indstillinger for tekster

Menuen for billedindstillinger vises.

URL Launcher

HOME → URL Launcher → ENTER E pm 12:00

January 1 2014

Change URL

URL Launcher

Play various contents sych as scheduled channels, templates or files.

Clone Product

Picture Mode

ID Settings

On/Off Timer

Video Wall

Ticker

Network Status

More settings

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Hvis du ønsker oplysninger om brugen af funktionen URL Launcher , skal du kontakte forhandleren, hvor produktet blev købt.

― For at bruge funktionen URL Launcher skal du indstille Play via til URL Launcher i System .

Skærmjustering

Konfigurer Picture -indstillingerne ( Backlight , Colour Tone osv.).

Layoutet af indstillingerne på menuen Picture kan variere afhængigt af produktet

Picture Mode

MENU m → Picture → Picture Mode → ENTER E

Picture

Picture Mode

· Backlight

·

Contrast

· Brightness

· Sharpness

· Colour

· Tint (G/R)

Terminals & Stations

100

70

50

G50 R50

45

65

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Vælg en billedtilstand ( Picture Mode ), der passer til det miljø, hvor produktet skal anvendes.

• Shops & Malls

Velegnet til indkøbscentre.

Vælg enten Videos/Images eller Text , afhængigt af billedtilstanden.

• Offices & Schools

Velegnet til kontorer og skoler.

Vælg enten Videos/Images eller Text , afhængigt af billedtilstanden.

• Terminals & Stations

Velegnet til busterminaler og togstationer.

Vælg enten Videos/Images eller Text , afhængigt af billedtilstanden.

• Video Wall

Velegnet til miljøer, hvor der benyttes videovægvisning.

Vælg enten Videos/Images eller Text , afhængigt af billedtilstanden.

• Calibration

I denne tilstand anvendes indstillingerne for lysstyrke, farve, gamma og ensartethed, der er blevet brugerdefineret i farvekalibreringsprogrammet Advanced Color Management .

For at anvende tilstanden Calibration korrekt skal du sørge for at konfigurere billedkvalitetsindstillingerne, f.eks. lysstyrke, farve, gamma og ensartethed, ved hjælp af farvekalibreringsprogrammet Advanced Color Management .

Gå ind på www.samsung.com/displaysolutions for at hente programmet Advanced Color Management .

Backlight / Contrast / Brightness /

Sharpness / Colour / Tint (G/R)

MENU m → Picture → ENTER E

Picture

Picture Mode

· Backlight

· Contrast

· Brightness

· Sharpness

· Colour

· Tint (G/R)

Terminals & Stations

100

70

45

65

50

G50 R50

Produktet har flere funktioner til at justere billedkvaliteten.

Picture Mode

Shops & Malls , Offices & Schools ,

Terminals & Stations , Video Wall

Picture Mode Indstillinger Brugerdefinerbare indstillinger

Videos/Images Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness /

Colour / Tint (G/R)

Text Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness

Calibration Backlight

― Når du foretager ændringer af Backlight , Contrast , Brightness , Sharpness , Colour eller Tint (G/R) , justeres OSD i overensstemmelse hermed.

― Du kan justere og gemme indstillinger for hver eksterne enhed, der er tilsluttet til en indgang på produktet.

― Hvis billedets lysstyrke mindskes, reduceres strømforbruget.

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Colour Temperature

MENU m → Picture → Colour Temperature → ENTER E

Picture

Colour Temperature 10000K

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Juster farvetemperaturen (rød/grøn/blå). (Område: 2800K-16000K)

― Hvis Colour Tone er indstillet til Off , er Colour Temperature deaktiveret.

― Hvis Picture Mode er indstillet til Calibration , er Colour Temperature deaktiveret.

White Balance

MENU m → Picture → White Balance → ENTER E

Picture

White Balance

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

2 Point

Justér farvetemperaturen for et mere naturligt billede.

• R-Offset / G-Offset / B-Offset : Juster mørkheden for hver farve (rød, grøn, blå).

• R-Gain / G-Gain / B-Gain : Juster lysstyrken for hver farve (rød, grøn, blå).

• Reset : Velegnet til miljøer, hvor der benyttes videovægvisning.

10 Point

Styrer hvidbalancen i 10 punkts interval ved at justere lysstyrken for rød, grøn og blå.

• Off / On

Level : Vælg det interval, der skal justeres.

Red : Juster niveauet for rød.

Green : Juster niveauet for grøn.

Blue : Juster niveauet for blå.

Reset : Velegnet til miljøer, hvor der benyttes videovægvisning.

― Nogle eksterne enheder understøtter muligvis ikke denne funktion.

― Aktiveret, når Picture Mode er indstillet til Offices & Schools ( Videos/Images ).

Gamma

MENU m → Picture → Gamma → ENTER E

Picture

Gamma 0

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Calibrated value

MENU m → Picture → Calibrated value → ENTER E

Picture

Calibrated value

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Justér den primære farveintensitet.

― Hvis Picture Mode er indstillet til Calibration , er Gamma deaktiveret.

Vælg, om du vil anvende indstillingerne for lysstyrke, farve, gamma og ensartethed, der er blevet tilpasset i farvekalibreringsprogrammet Advanced Color Management til tilstandene Information og Advertisement.

• Don't apply / Apply

― Gå ind på www.samsung.com/displaysolutions for at hente programmet Advanced Color Management .

― Hvis Picture Mode er indstillet til Calibration , er Calibrated value deaktiveret.

Advanced Settings

MENU m → Picture → Advanced Settings → ENTER E

Advanced Settings

Dynamic Contrast

Black Tone

Flesh Tone

RGB Only Mode

Colour Space

Motion Lighting

Medium

Darker

0

Off

Native

Off

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Picture Mode

Shops & Malls , Offices & Schools ,

Video Wall

Picture Mode

Indstillinger

Videos/Images

Brugerdefinerbare indstillinger

Terminals & Stations

Text

Videos/Images

Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone /

RGB Only Mode / Colour Space

Dynamic Contrast / Black Tone

Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone /

RGB Only Mode / Colour Space /

Motion Lighting

Text Dynamic Contrast / Black Tone

― Hvis Picture Mode er indstillet til Calibration , er Advanced Settings deaktiveret.

Advanced Settings

Dynamic Contrast

Black Tone

Flesh Tone

RGB Only Mode

Colour Space

Motion Lighting

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Medium

Darker

0

Off

Native

Off

Dynamic Contrast

Justér skærmkontrasten.

• Off / Low / Medium / High

Black Tone

Vælg sortniveauet for at justere skærmdybden.

• Off / Dark / Darker / Darkest

Flesh Tone

Markeret lyserød Flesh Tone .

RGB Only Mode

Viser farverne Red , Green og Blue med henblik på at foretage finjusteringer af nuance og mæthed.

• Off / Red / Green / Blue

Colour Space

Justerer det farveområde og den farvevariation, der er tilgængelig til at skabe billeder.

• Auto / Native / Custom

― Hvis du vil justere Colour , Red , Green , Blue og Reset , skal du indstille Colour Space til Custom .

Motion Lighting

Reducerer strømforbruget ved at reducere skærmens lysstyrke, når billedet på skærmen bevæger sig.

• Off / On

Picture Options

MENU m → Picture → Picture Options → ENTER E

Picture Options

Colour Tone

Digital Clean View

MPEG Noise Filter

HDMI Black Level

Film Mode

Dynamic Backlight

Off

Off

Off

Normal

Off

Off

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Picture Mode

Shops & Malls , Offices & Schools ,

Terminals & Stations , Video Wall

Picture Mode

Indstillinger

Videos/Images

Text

Calibration

Brugerdefinerbare indstillinger

Colour Tone / Digital Clean View /

MPEG Noise Filter / HDMI Black Level /

Film Mode / Dynamic Backlight

Colour Tone / HDMI Black Level /

Dynamic Backlight

HDMI Black Level / Dynamic Backlight

Picture Options

Colour Tone

Digital Clean View

MPEG Noise Filter

HDMI Black Level

Film Mode

Dynamic Backlight

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Normal

Off

Off

Off

Off

Off

Colour Tone

Hvis inputkilden er PC , DVI eller HDMI (pc-tilslutning).

• Off / Cool / Standard / Warm

Hvis inputkilden er AV , Component eller HDMI .

• Off / Cool / Standard / Warm1 / Warm2

― Hvis Picture Mode er indstillet til Calibration , er Colour Tone deaktiveret.

― Indstillinger kan justeres og gemmes for hver eksterne enhed, der er tilsluttet til en indgang på produktet.

Digital Clean View

Hvis det transmissionssignal, som produktet modtager, er svagt, kan du aktivere funktionen Digital Clean View for at reducere evt. støj og billedtræk, der vises på skærmen.

• Off / Low / Medium / High / Auto

― Det signal, der modtages, er stærkest, når bjælken er grøn.

― Når signalet er svagt, skal du prøve alle indstillinger, indtil produktet viser det bedste resultat.

MPEG Noise Filter

Reducerer MPEG-støj for at forbedre billedkvaliteten.

• Off / Low / Medium / High / Auto

Picture Options

Colour Tone

Digital Clean View

MPEG Noise Filter

HDMI Black Level

Film Mode

Dynamic Backlight

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Normal

Off

Off

Off

Off

Off

HDMI Black Level

Vælger sortniveauet på skærmen for at justere skærmdybden.

• Low / Normal

― Kun tilgængelig i tilstandene HDMI og DVI (AV Timing : 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p).

Film Mode

Denne tilstand er velegnet til at vise film.

Indstiller produktet til automatisk at registrere og behandle filmsignaler fra alle kilder og justere billedet til optimal kvalitet.

• Off / Auto1 / Auto2

― Tilgængelig i AV , Component (480i / 1080i), HDMI (1080i).

Dynamic Backlight

Tilpas automatisk bagbelysningen for at få den bedst mulige skærmkontrast under de nuværende betingelser.

• Off / On

― Dynamic Backlight er ikke tilgængelig, når indgangskilden er indstillet til PC , AV eller Component , mens Video Wall er indstillet til On .

Picture Size

MENU m → Picture → Picture Size → ENTER E

Picture Size

Picture Size

· Position

Resolution

16:9

Off

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Vælg størrelse og billedformat for det billede, der vises på skærmen.

Picture Size

― Forskellige indstillinger for skærmjustering vises, afhængigt af den valgte indgangskilde.

• 16:9 : Indstiller billedet til bred tilstand 16:9 .

• Zoom1 : Bruges til moderat forstørrelse. Afskærer toppen og siderne.

• Zoom2 : Bruges til en kraftigere forstørrelse.

• Smart View 1 : Reducerer 16:9 -billedet med 50%.

― Smart View 1 er kun aktiveret i HDMI -tilstand.

• Smart View 2 : Reducerer 16:9 -billedet med 25%.

― Smart View 2 er kun aktiveret i HDMI -tilstand.

• Wide Fit : Forstørrer billedformatet, så billedet passer til hele skærmen.

• 4:3 : Indstiller billedet til grundlæggende ( 4:3 )-tilstand.

― Indstil ikke produktet til 4:3 -format i lang tid.

De kanter, der vises til venstre eller højre eller øverst og nederst på skærmen, kan medføre skærmefterbilleder, som ikke dækkes af garantien.

• Screen Fit : Viser hele billedet uden afskæringer, når signalerne HDMI (720p / 1080i / 1080p) eller

Component (1080i / 1080p) indlæses.

• Custom : Ændrer opløsningen, så den passer til brugerens ønsker.

• Original ratio : Hvis indgangskilden er PC , DVI , HDMI (pc-tilslutning), vises videoen i det originale billedforhold.

― Tilgængelige porte kan være forskelligt, afhængigt af modellen.

Position

Picture Size

Picture Size

·

Position

Resolution

Custom

Off

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Zoom/Position

Picture Size

Picture Size

·

Zoom/Position

Resolution

Custom

Off

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Justerer billedpositionen. Position er kun tilgængelig, hvis Picture Size er indstillet til Zoom1 , Zoom2 , Wide Fit , Screen Fit eller Custom .

― Hvis du vil bruge funktionen Position efter at have valgt Zoom1 , Zoom2 , Wide Fit , Screen Fit eller Custom , skal du følge denne fremgangsmåde.

1

Tryk på knappen d for at vælge Position . Tryk på knappen E .

2

Tryk på knappen u eller d for at flytte billedet op eller ned.

3

Tryk på knappen E .

Justerer billedets zoom og position. Denne indstilling er tilgængelig, når inputkilden er indstillet til HDMI (1080i/1080p) eller Component (1080i/1080p). Picture Size skal være indstillet til Custom , før indstillingen er tilgængelig.

1

Tryk på knappen d for at vælge Zoom/Position . Tryk på knappen E .

2

Vælg Zoom eller Position . Tryk på knappen E .

3

Tryk på knappen u / d / l / r for at flytte billedet.

4

Tryk på knappen E .

― Hvis du vil nulstille billedet til den oprindelige position, skal du vælge Reset på skærmen Zoom/Position .

Billedet indstilles til standardpositionen.

Resolution

Hvis billedet ikke er normalt, heller ikke selvom opløsningen på grafikkortet er en af følgende, kan du optimere billedkvaliteten ved at vælge den samme opløsning for produktet som pc'en med denne menu.

Mulige opløsninger: Off / 1024x768 / 1280x768 / 1360x768 / 1366x768

Auto Adjustment

MENU m → Picture → Auto Adjustment → ENTER E

Picture

Auto Adjustment

Kun tilgængelig i tilstanden PC .

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

PC Screen Adjustment

MENU m → Picture → PC Screen Adjustment → ENTER E

Picture

PC Screen Adjustment

Kun tilgængelig i tilstanden PC .

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Justerer frekvensværdierne/-positionerne og finjusterer indstillingerne automatisk.

• Coarse / Fine

Fjerner eller reducerer billedstøj.

Hvis støjen ikke fjernes kan med finjustering, skal du bruge funktionen Coarse til at justere frekvensen så godt som muligt

( Coarse ) og derefter finjustere igen. Når støjen er reduceret, skal du justere billedet igen, så det er centreret på skærmen.

• Position

Justering af computerens skærmposition, hvis den ikke er centreret eller ikke passer med produktskærmen.

Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at justere lodret position. Tryk på knappen ◄ eller ► for at justere vandret position.

• Image Reset

Nulstiller billedet til standardindstillingerne.

Picture Off

MENU m → Picture → Picture Off → ENTER E

Picture

Picture Off

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Reset Picture

MENU m → Picture → Reset Picture → ENTER E

Picture

Reset Picture

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Vælg Picture Off for at deaktivere skærmen. Lydstyrken deaktiveres ikke.

Hvis du vil aktivere skærmen igen, skal du trykke på en vilkårlig tast - dog ikke lydstyrkeknappen.

Nulstiller den aktuelle billedtilstand til standardindstillingerne.

OnScreen Display

PIP

MENU m → OnScreen Display → PIP → ENTER E

OnScreen Display

PIP

Rotation

Screen Protection

Message Display

Menu Transparency

Menu Language

Reset OnScreen Display

Medium

English

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Hvis du ønsker oplysninger om PIP -lyd, skal du se instruktionerne for Sound Select .

Hvis du slukker for produktet, mens det er i PIP -tilstand, vil det fortsat være i PIP -tilstand, når du har slukket for det og tændt det igen.

Du bemærker måske, at billedet på PIP-skærmen bliver en smule unaturlig, når du bruger hovedskærmen til at vise et spil eller karaoke.

PIP Indstillinger

Billedet fra den eksterne videokilde vil være på hovedskærmen, og billedet fra produktet vil være på PIP-underbilledskærmen.

Hovedbillede Underbillede

PC AV / HDMI / DVI / MagicInfo

AV

Component

HDMI , MagicInfo

PC / HDMI / DVI / MagicInfo

HDMI / DVI / MagicInfo

PC / AV / Component

PIP

PIP

Source

Size

Position

Sound Select

OK

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Off

PC

Õ

Ã

Main

• PIP ( Off / On ): Aktivér eller deaktiver PIP-funktionen.

• Source : Du kan vælge en kilde til underbilledet.

• Size ( , , , , , , ): Vælg en størrelse for underbilledet.

• Position ( , , , , ): Vælg en position for underbilledet.

― I dobbelt ( , , , ) tilstand kan du ikke vælge Position .

• Sound Select ( Main / Sub ): Du kan vælge at lytte til lyden fra Main -billedet eller fra Sub -billedet.

Rotation

MENU m → OnScreen Display → Rotation → ENTER E

Rotation

Rotate menu

Rotate Content

Aspect Ratio

Landscape

Landscape

Full Screen

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Rotate menu

Konfigurer menuskærmen.

• Landscape : Vis menuen i landskabstilstand (standard).

• Portrait : Vis menuen i portrættilstand på højre side af produktets skærm.

― Kun tilgængelig i PC , DVI , HDMI , MagicInfo -tilstand.

Rotate Content

Roter produktets skærmretning.

• Landscape : Vis skærmen i landskabstilstand (standard).

• Portrait : Vis skærmen i portrættilstand.

― Kun tilgængelig i PC , DVI , HDMI (når en pc er tilsluttet)-tilstand.

Aspect Ratio

Indstil den roterede skærm til fuldskærms- eller original tilstand.

• Full Screen : Vis den roterede skærm i fuldskærmstilstand.

• Original : Vis den roterede skærm i det originale billedformat.

― Kun tilgængelig, når Rotate Content er indstillet til Portrait .

― Kun tilgængelig i PC , DVI , HDMI (når en pc er tilsluttet)-tilstand.

Screen Protection

MENU m → OnScreen Display → Screen Protection → ENTER E

Screen Protection

Auto Protection Time

Screen Burn Protection

Off

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Auto Protection Time

Hvis skærmen viser et stillbillede i en bestemt periode, du definerer, aktiverer produktet pauseskærmen for at undgå dannelsen af efterbilleder/spøgelsesbilleder på skærmen.

• Off / 2 hours / 4 hours / 8 hours / 10 hours

Screen Burn Protection

For at reducere risikoen for skærmefterbilleder er denne enhed udstyret med Screen Burn Protection -teknologi til forhindring af skærmefterbilleder.

Screen Burn Protection flytter billedet en lille smule på skærmen.

Med indstillingen Screen Burn Protection Time kan du programmere det interval, hvormed billedet flyttes, i minutter.

Pixel Shift

Minimer skærmefterbilleder ved at flytte pixels en lille smule vandret eller lodret.

• Pixel Shift ( Off / On )

― Horizontal , Vertical og Time er kun aktiveret, når Pixel Shift er indstillet til On .

• Horizontal : Angiver, hvor mange pixels skærmen flyttes vandret.

• Vertical : Angiver, hvor mange pixels skærmen flyttes lodret.

• Time : Angiv intervallet for udførelse af henholdsvis vandret eller lodret bevægelse.

Tilgængelige indstillinger og optimale indstillinger for Pixel Shift.

Tilgængelige indstillinger Optimale indstillinger

Horizontal (pixels) 0 ~ 4 4

Vertical (pixels) 0 ~ 4 4

Time (minutter) 1 min ~ 4 min 4 min

― Værdien for Pixel Shift kan variere, afhængigt af produktstørrelsen (tommer) og tilstanden.

― Hvis der bliver vist et stillbillede eller et 4:3 -output i en længere periode, kan det forårsage skærmefterbilleder. Dette er ikke en defekt ved produktet.

― Hvis Picture Size er indstillet til Screen Fit , er Pixel Shift deaktiveret.

Screen Burn Protection

Pixel Shift

Timer

Immediate display

Side Grey

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Off

Off

Timer

Du kan indstille timeren for Screen Burn Protection .

Screen Burn Protection -funktionen stopper automatisk efter en angivet tidsperiode.

Timer

Off

Repeat : Vis billedets mønster til efterbilled-forhindring, der er indstillet i Mode ved angivne tidsintervaller (periode).

Interval : Vis billedets mønster til efterbilled-forhindring, der er indstillet i Mode for en angivet tidsperiode (fra Start Time til

End Time ).

― Mode , Period , Time , Start Time og End Time aktiveres kun, når Timer er indstillet til Repeat eller Interval .

• Mode : Vælg et skærmbeskyttelsesmønster til visning.

Pixel : Pixels på skærmen skifter hele tiden til sort.

Rolling bar : En vertikal skyder, der kan rykkes fra venstre til højre.

Fading screen : Hele skærmen bliver lysere, og derefter mørkere.

― Mønstrene for Rolling bar og Fading screen vises kun én gang, uanset den angivne gentagelsestidsperiode.

• Period : Angiv det tidsinterval, der skal aktivere funktionen Screen Burn Protection .

― Indstillingen aktiveres kun, når Repeat er valgt for Timer .

• Time : Angiv den varighed, hvor funktionen Screen Burn Protection skal være aktiveret.

― Aktiveret, når Timer er indstillet til Repeat og Mode er indstillet til Pixel .

• Start Time : Indstil starttidspunktet for at aktivere funktionen til beskyttelse af skærmen.

― Indstillingen aktiveres kun, når Interval er valgt for Timer .

• End Time : Indstil sluttidspunktet for at deaktivere funktionen til beskyttelse af skærmen.

― Indstillingen aktiveres kun, når Interval er valgt for Timer .

Screen Burn Protection

Pixel Shift

Timer

Immediate display

Side Grey

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Off

Off

Message Display

MENU m → OnScreen Display → Message Display → ENTER E

Message Display

Source Info

No Signal Message

MDC Message

On

On

On

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Immediate display

Vælg den pauseskærm, der skal vises med det samme.

• Off / Pixel / Rolling bar / Fading screen

Side Grey

Når skærmen indstilles til billedformatet 4:3, skal du tilpasse de hvide margeners lysstyrke for at beskytte skærmen.

• Off / Light / Dark

Source Info

Vælg, om -skærmmenuen for kilden skal vises, når indgangskilden ændres.

• Off / On

No Signal Message

Vælg, om skærmmeddelelse om intet signal skal vises, når der ikke registreres signal.

• Off / On

MDC Message

Vælg, om MDC-skærmmenuen skal vises, når produktet styres af MDC.

• Off / On

Menu Transparency

MENU m → OnScreen Display → Menu Transparency → ENTER E

OnScreen Display

Menu Transparency Medium

Tilpas menuboksens gennemsigtighed.

• High / Medium / Low

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Menu Language

MENU m → OnScreen Display → Menu Language → ENTER E

OnScreen Display

Menu Language English

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Indstil menusproget.

― En ændring af sprogindstillingen påvirker kun skærmmenuen. Ændringen anvendes ikke på andre funktioner på din pc.

Reset OnScreen Display

MENU m → OnScreen Display → Reset OnScreen Display → ENTER E

OnScreen Display

Reset OnScreen Display

Denne mulighed nulstiller de aktuelle indstillinger under OnScreen Display til fabriksindstillingerne.

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Lydjustering

Konfigurer lydindstillingerne ( Sound ) for produktet.

Sound Mode

MENU m → Sound → Sound Mode → ENTER E

Sound

Sound Mode

Sound Effect

HDMI Sound

Sound on Video Call

Speaker Settings

Auto Volume

Reset Sound

Standard

AV(HDMI)

Current Source

Off

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Du kan vælge en lydtilstand, som passer til dine personlige præferencer.

• Standard : Vælger den normale lydtilstand.

• Music : Forstærker musik frem for stemmer.

• Movie : Giver den bedste lyd til film.

• Clear Voice : Forstærker stemmer frem for andre lyde.

• Amplify : Forøg intensiteten af højfrekvent lyd for at opnå en bedre lytteoplevelse for hørehæmmede.

― Hvis Speaker Settings er indstillet til External , er Sound Mode deaktiveret.

Sound Effect

MENU m → Sound → Sound Effect → ENTER E

Sound Effect

Virtual Surround

Dialog Clarity

Equaliser

Off

Off

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Konfigurer dine foretrukne lydeffekt til den lyd, der udsendes.

― Hvis Speaker Settings er indstillet til External , er Sound Effect deaktiveret.

― Kun tilgængelig, når Sound Mode er indstillet til Standard .

Virtual Surround

Denne funktion giver en virtuel 5.1-kanals surroundsound-oplevelse ved hjælp af et par højttalere med HRTF-teknologi (Head

Related Transfer Function).

• Off / On

― Gælder kun for modellerne DB40D, DB48D og DB55D.

Dialog Clarity

Med denne funktion kan du øge intensiteten af en stemme i forhold til baggrundsmusik eller lydeffekt, så dialogen kan høres tydeligere.

• Off / On

Equaliser

Brug Equaliser til at tilpasse lydindstillingen for hver højttaler.

• 100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (Båndbreddejustering): Justerer niveauet af bestemte båndbreddefrekvenser.

• Reset : Nulstiller equalizeren til standardindstillingerne.

HDMI Sound

MENU m → Sound → HDMI Sound → ENTER E

Sound

HDMI Sound AV(HDMI)

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Sound on Video Call

MENU m → Sound → Sound on Video Call → ENTER E

Sound

Sound on Video Call Current Source

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Vælg, om du vil høre fra AV(HDMI) eller PC(DVI) .

• AV(HDMI) / PC(DVI)

Vælg lydudgang til lyd under et videoopkald.

• Current Source / Video Call

Speaker Settings

MENU m → Sound → Speaker Settings → ENTER E

Sound

Speaker Settings

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Auto Volume

MENU m → Sound → Auto Volume → ENTER E

Sound

Auto Volume Off

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

TV Sound Output

Hvis du lytter til lydsporet for en udsendelse eller film via en ekstern modtager, kan du evt. høre et ekko, som skyldes forskellen i afkodningshastigheden mellem produktets højttalere og højttalerne til lydmodtageren. Hvis dette sker, skal du indstille produktet til External .

• External / Internal / Receiver

― Når du indstiller Speaker Settings til External , slukkes der for produktets højttalere.

Du kan kun høre lyd gennem de eksterne højttalere. Når du indstiller Speaker Settings til Internal , er både produktets højttalere og de eksterne højttalere tændt. Du kan høre lyd gennem begge.

― Hvis der ikke er noget videosignal, er der slukket for både produktets højttalere og de eksterne højttalere.

Lydstyrken kan variere afhængigt af kanalen.

Du kan udligne lydstyrke automatisk, når du skifter kanal.

• Off / Normal / Night

Normal udligner lydstyrken for hver kanal, så lydstyrken er den samme, når du skifter kanal.

Night udligner og formindsker lydstyrken for hver kanal, så hver kanal bliver mere stille. Night er nyttig om natten, når du gerne vil have et lavt lydniveau.

― Hvis du vil bruge lydstyrkekontrollen på en tilsluttet enhed, skal du indstille Auto Volume til Off . Du kan muligvis ikke

ændre lydstyrken på en tilsluttet enhed, hvis Auto Volume er indstillet til Normal eller Night .

Reset Sound

MENU m → Sound → Reset Sound → ENTER E

Sound

Reset Sound

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen. Nulstil alle lydindstillinger til fabriksindstillingerne.

Network

Network Status

MENU m → Network → Network Status → ENTER E

Network Status

Your wireless network and Internet connection are setup and ready to use.

MAC Address

IP Address

Subnet Mask

Gateway

DNS Server

00 : 12 : fb : df : 29 : 76

***.

***.

***.

***.

***.

***.

***.

***.

***.

***.

***.

***.

***.

***.

***.

***.

You are connected to the Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet service provider.

IP Settings Retry Close

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Du kan kontrollere status for netværket og internettet.

Network Settings

MENU m → Network → Network Settings → ENTER E

Network Settings

No network cable or Samsung Wireless LAN Adapter connected.

Please plug in a network cable or a Samsung Wireless LAN

Adapter.

Start

Cancel

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Konfigurer netværksindstillingerne, så der kan benyttes forskellige smarte hubfunktioner, f.eks. internetsøgning, indholdsdeling via et hjemmenetværk og funktionsopdateringer.

Network Type

• Wired / Wireless

Indstillinger for netværk (kablet)

Tilslutning til et kabelnetværk

Du kan tilslutte dit produkt til et lokalnetværk via et kabel på tre måder.

• Du kan tilslutte produktet til dit lokalnetværk ved at tilslutte et eksternt modem til LAN-porten bag på produktet ved hjælp af et LAN-kabel.

Se diagrammet nedenfor.

LAN

Modemstikket på væggen Eksternt modem

(ADSL / VDSL) RJ45

• Afhængigt af, hvordan dit netværk er konfigureret, kan du muligvis tilslutte produktet til dit lokalnetværk ved at tilslutte LAN-porten bag på produktet direkte til et netværksstik på væggen ved hjælp af et LAN-kabel.

Se diagrammet nedenfor. Bemærk, at vægstikket er forbundet til et modem eller en router et andet sted i huset.

LAN-stikket på væggen

LAN

RJ45

LAN-kabel

Modemkabel LAN-kabel

• Du kan tilslutte produktet til dit lokalnetværk ved at tilslutte et IP-delingsmodul, der er tilsluttet et eksternt modem, til LAN-porten bag på produktet. Brug LAN-kablet til forbindelsen. Se diagrammet nedenfor.

LAN

Modemstikket på væggen

Eksternt modem

(ADSL / VDSL)

IP-router

(med DHCP-server)

RJ45

Hvis du har et dynamisk netværk, skal du anvende et ADSL-modem eller en router, der understøtter

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Modemmer og routere, der understøtter DHCP, angiver automatisk den IP-adresse, undernetmaske, gateway og de DNS-værdier, dit produkt skal bruge til at få adgang til internettet. Du skal derfor ikke angive dem manuelt. De fleste hjemmenetværk er dynamiske netværk.

Nogle netværk kræver en statisk IP-adresse. Hvis dit netværk kræver en statisk IP-adresse, skal du angive IP-adressen, undernetmasken, gatewayen og DNS-værdierne manuelt på produktets konfigurationsskærmbillede til kabelnetværk, når du konfigurerer netværksforbindelsen. Kontakt din internetudbyder for at få oplyst din IP-adresse, undernetmaske, gateway og DNS-værdierne.

Hvis du har en Windows-computer, kan du også få oplysningerne på computeren.

― Du kan anvende ADSL-modemmer, der understøtter DHCP, hvis dit netværk kræver en statisk IPadresse.

― På ADSL-modemmer, der understøtter DHCP, kan du også anvende statiske IP-adresser.

Modemkabel LAN-kabel LAN-kabel

Indstil netværksforbindelsen til at bruge internettjenester, som f.eks. udførelse af softwareopgraderinger.

Automatisk Network Settings (kablet)

Opret forbindelse til netværket med et netværkskabel (LAN).

Kontrollér, at netværkskablet er tilsluttet først.

2

3

4

Klik på Status i den viste pop-op-menu.

Klik på fanen Support

Klik på knappen

i den dialogboks, der vises.

Details under fanen Support . Netværksforbindelsesværdierne vises.

Automatisk opsætning

1

Indstil Network Type til Wired på siden Network Settings .

2

Tryk på knappen Connect for at starte Network Settings .

Knappen Connect er kun aktiveret, når LAN-kablet er tilsluttet korrekt.

3

Netværkstestskærmen vises og bekræfter netværksforbindelsen.

Når forbindelsen er bekræftet, vises meddelelsen “ Wired network and Internet connection completed.

”.

― Hvis tilslutningen mislykkes, skal du kontrollere forbindelsen via LAN-porten.

― Hvis den automatiske proces ikke kan finde netværksforbindelsesværdierne, eller hvis du vil konfigurere forbindelsen manuelt, skal du gå til næste afsnit, manuel netværksopsætning.

Manuelt Network Settings (kablet)

Kontorer kan benytte statiske IP-adresser.

Hvis dette er tilfældet, skal du bede din netværksadministrator om at oplyse IP-adresse, undernetmaske, gateway og DNS-serveradresse. Indtast disse værdier manuelt.

Manuel opsætning

1

Indstil Network Type til Wired på siden Network Settings .

2

Tryk på knappen Connect for at starte Network Settings .

Knappen Connect er kun aktiveret, når LAN-kablet er tilsluttet korrekt.

3

Netværkstestskærmen vises, og bekræftelsen starter. Tryk på Stop . Bekræftelsesprocessen stopper.

4

Vælg IP Settings på skærmen for netværksforbindelse. Skærmen IP Settings vises.

5

Vælg det øverste felt, tryk på E , og indstil derefter IP Settings til Enter manually . Gentag indtastningen for hvert felt i IP Address .

― Hvis du indstiller IP Settings til Enter manually , ændres DNS Setting automatisk til Enter manually .

6

Når du er færdig, skal du vælge OK nederst på siden og derefter trykke på E . Netværkstestskærmen vises, og bekræftelsen starter.

Visning af netværksforbindelsesværdierne

Gør følgende for at vise netværksforbindelsesværdierne på de fleste Windows-computere.

1

Højreklik på ikonet Netværk nederst til højre på skærmen.

7

Når forbindelsen er bekræftet, vises meddelelsen Wired network and Internet connection completed.

.

Indstilling for netværk (trådløst)

Tilslutning til et trådløst netværk

Hvis du vil slutte dit produkt til dit trådløse netværk, skal du bruge en trådløs router eller et modem og en

Samsung Wireless LAN-adapter (WIS10ABGN, WIS12ABGNX), som skal sluttes til USB-porten bag på eller på siden af produktet. Se illustrationen nedenfor.

Trådløs IP-router

(router med DHCP-server)

LAN-stikket på væggen

Produkt Bagpanel

― Hvis din trådløse router understøtter WPS (Wi-Fi Protected Setup), kan du oprette forbindelse til netværket via PBC (Push Button Configuration) eller PIN (Personal Identification Number). WPS konfigurerer automatisk SSID'et og WPA-nøglen i en af disse tilstande.

― Hvis din router, dit modem eller enheden ikke er certificeret, kan der muligvis ikke oprettes forbindelse til produktet via "Samsung Wireless LAN-adapter".

― Kontroller, at produktet er tændt, før du tilslutter Samsung Wireless LAN-adapteren.

― Tilslutningsmetoder: Du kan indstille den trådløse netværksforbindelse på tre måder.

Automatisk indstilling (vha. funktionen Automatisk netværkssøgning), Manuel opsætning, WPS(PBC)

― Produktet genkender muligvis ikke Samsung Wireless LAN-adapter, hvis du slutter den til produktet via en USB-hub eller et andet USB-forlængerkabel end det kabel, der medfulgte til produktet.

Samsungs trådløse LAN-adapter

LAN-kabel

Samsungs Wireless LAN-adapter sælges separat og kan købes hos udvalgte forhandlere, webbutikker og hos Samsungparts.com. Samsungs Wireless LAN-adapter understøtter kommunikationsprotokollerne

IEEE 802.11a/b/g og n. Samsung anbefaler, at du bruger IEEE 802.11n. Når du afspiller video via en netværksforbindelse, afspilles videoen muligvis ikke flydende.

― Du skal bruge "Samsung Wireless LAN-adapter" (WIS10ABGN, WIS12ABGNX), hvis du vil anvende et trådløst netværk.

Samsung Wireless LAN-adapteren og USB-forlængerkablet sælges separat og kan købes hos udvalgte forhandlere, webbutikker og hos Samsungparts.com.

― Vælg en kanal til det trådløse IP-delingsmodul, der ikke anvendes i øjeblikket. Hvis den kanal, der er angivet til det trådløse IP-delingsmodul, allerede anvendes af en anden enhed i nærheden, vil det medføre interferens og kommunikationsfejl.

― Dit produkt understøtter kun følgende sikkerhedsprotokoller for trådløse netværk.

Hvis du vælger tilstanden Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n, og krypteringstypen er indstillet til WEP, TKIP eller TKIP AES (WPS2Mixed) på dit adgangspunkt eller din trådløse router, understøtter

Samsung-produkter ikke en forbindelse. Dette er i overensstemmelse med nye specifikationer for Wi-

Fi-certificering.

Automatisk konfiguration af netværk (trådløst)

De fleste trådløse netværk har et valgfrit sikkerhedssystem, der kræver enheder, som har adgang til netværket for at overføres en krypteret sikkerhedskode, der kaldes en adgangskode eller Security Key .

Security Key er baseret på en sikkerhedsfrase, som typisk er et ord eller en serie af bogstaver og tal af en angivet længde, som du bliver bedt om at indtaste, når du konfigurerer sikkerhed for dit trådløse netværk.

Hvis du bruger denne metode til at konfigurere netværksforbindelsen og har en Security Key til det trådløse netværk, skal du indtaste sikkerhedsfrasen under den automatiske eller manuelle konfiguration.

Automatisk opsætning

1

Indstil Network Type til Wireless på siden Network Settings .

2

Funktionen Network søger efter tilgængelige trådløse netværk. Når den er færdig, vises der en liste over de tilgængelige netværk.

3

På listen over netværk skal du trykke på knappen ▲ eller ▼ for at vælge et netværk og derefter trykke på knappen E to gange.

― Hvis den ønskede trådløse router ikke vises, skal du vælge Refresh for at søge igen.

― Hvis routeren stadig ikke kan findes efter flere forsøg, skal du vælge knappen Stop .

Knappen Add Network vises.

Vælg Add Network for at tilføje en trådløs router, der skal oprettes forbindelse til.

4 Hvis skærmen Enter security key.

vises, skal du gå til trin 5. Hvis du vælger en trådløs router, der ikke har sikkerhed, skal du gå til trin 7.

6

Når du er færdig, skal du bruge højre pileknap til at flytte markøren til Next , og derefter trykke på E .

Netværksforbindelsesskærmen vises, og bekræftelsen starter.

― Der etableres forbindelse med routeren, men du kan ikke få forbindelse til internettet.

7 Når forbindelsen er bekræftet, vises meddelelsen Your wireless network and Internet connection are setup and ready to use.

.

Manuel konfiguration af netværk (trådløst)

Kontorer kan benytte statiske IP-adresser.

Hvis dette er tilfældet, skal du bede din netværksadministrator om at oplyse IP-adresse, undernetmaske, gateway og DNS-serveradresse. Indtast disse værdier manuelt.

Visning af netværksforbindelsesværdierne

Gør følgende for at vise netværksforbindelsesværdierne på de fleste Windows-computere.

1

Højreklik på ikonet Netværk nederst til højre på skærmen.

2

Klik på Status i den viste pop-op-menu.

3

Klik på fanen Support i den dialogboks, der vises.

4

Klik på knappen Details under fanen Support . Netværksforbindelsesværdierne vises.

5 Hvis routeren har en sikkerhedskode, skal du indtaste Security Key (sikkerhedskode eller PIN-kode).

Manuel opsætning

1

Indstil Network Type til Wireless på siden Network Settings .

2

Funktionen Network søger efter tilgængelige trådløse netværk. Når den er færdig, vises der en liste over de tilgængelige netværk.

10

Når du er færdig, skal du vælge OK nederst på siden og derefter trykke på E . Netværkstestskærmen vises, og bekræftelsen starter.

11

Når forbindelsen er bekræftet, vises meddelelsen Your wireless network and Internet connection are setup and ready to use.

.

3

På listen over netværk skal du trykke på knappen u eller d for at vælge et netværk og derefter trykke på knappen E to gange.

― Hvis den ønskede trådløse router ikke vises, skal du vælge Refresh for at søge igen.

― Hvis routeren stadig ikke kan findes efter flere forsøg, skal du vælge knappen Stop .

Knappen Add Network vises.

Vælg Add Network for at tilføje en trådløs router, der skal oprettes forbindelse til.

4 Hvis skærmen Enter security key.

vises, skal du gå til trin 5. Hvis du vælger en trådløs router, der ikke har sikkerhed, skal du gå til trin 7.

5

Hvis routeren har en sikkerhedskode, skal du indtaste Security Key (sikkerhedskode eller PIN-kode).

6

Når du er færdig, skal du bruge højre pileknap til at flytte markøren til Next , og derefter trykke på E .

Netværksforbindelsesskærmen vises, og bekræftelsen starter.

WPS(PBC)

Opsætning ved hjælp af WPS(PBC)

Hvis din router har en WPS(PBC) -knap, skal du følge denne fremgangsmåde.

1

Indstil Network Type til Wireless på siden Network Settings .

2

Vælg WPS(PBC) , tryk på E , og tryk derefter på E igen.

3

Tryk på knappen WPS(PBC) på routeren inden for 2 minutter. Produktet henter automatisk alle de netværksindstillingsværdier, det har brug for, og opretter forbindelse til netværket.

4

Skærmen for netværksforbindelse vises, og netværksopsætningen er fuldført.

7

Vælg Stop , mens der er forsøg på at oprette forbindelse. Dette vil stoppe oprettelse af forbindelse.

8

Vælg IP Settings på skærmen for netværksforbindelse. Skærmen IP Settings vises.

9

Vælg det øverste felt, tryk på E , og indstil derefter IP Settings til Enter manually . Gentag indtastningen for hvert felt i IP Address .

― Hvis du indstiller IP Settings til Enter manually , ændres DNS Setting automatisk til Enter manually .

Hvis du vil bruge funktionen, skal din mobile enhed være understøttet af Wi-Fi

Direct .

Wi-Fi Direct

MENU m → Network → Wi-Fi Direct → ENTER E

Indstil for at forbinde produktet til en trådløs mobilenhed. Når du bruger denne funktion, kan du forbinde en trådløs mobilenhed direkte til produktet uden en router.

Følg denne fremgangsmåde for at forbinde mobilenheden til produktet ved hjælp af Wi-Fi Direct:

1 Gå til skærmen Wi-Fi Direct . Produktet søger efter enheder.

2 Tænd funktionen Wi-Fi Direct på din enhed. Vælg den ønskede Wi-Fi-enhed.

• PBC (trykknapkonfiguration): Tryk på knappen WPS(PBC) på din Wi-Fi-enhed inden for 2 minutter. Produktet henter automatisk alle de netværksindstillingsværdier, det har brug for, og opretter forbindelse til netværket.

• PIN : Indtast den viste PIN på din enhed.

― Hvis du vil frakoble enheden, skal du vælge den forbundne Wi-Fi-enhed og vælge Disconnected .

Multimedia Device Settings

MENU m → Network → Multimedia Device Settings → ENTER E

Tillad, at andre enheder på dit netværk, f.eks. smartphones og tablets, kan dele indhold med dit produkt.

Server Network Settings

MENU m → Network → Server Network Settings → ENTER E

Connect to server

Servernetværk

Hvis du vil køre Player , skal du oprette forbindelse til et netværk.

• Hvis indstillingen SSL er aktiveret, konfigureres serveren til at bruge https , og dataoverførslen krypteres.

― Indtast serverens IP-adresse og portnummer. Brug 7001 som portnummeret. (Hvis du ikke kan oprette forbindelse til serveren med portnummer 7001, skal du bede din serveradministrator om at finde det korrekte portnummer og derefter ændre portnummeret).

MagicInfo Mode

Vælg den MagicInfo Mode , der passer bedst til de omgivelser, hvor du bruger produktet.

• MagicInfo

Server Access

Vælg metode for tilslutning til servernetværket.

• Allow / Deny

FTP Mode

Angiv FTP-driftstilstanden.

• Active / Passive

Device Name

MENU m → Network → Device Name → ENTER E

Vælg eller indtast et enhedsnavn.

Dette navn kan vises på netværksfjernbetjeninger over netværket.

System

Setup

MENU m → System → Setup → ENTER E

System

Setup

Touch Control

Time

Source AutoSwitch Settings

Power Control

Eco Solution

Temperature Control 77

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Indledende indstillinger (System)

Når produktet tændes for første gang, skal du konfigurere grundlæggende indstillinger såsom sprog, kanal og tidspunkt.

Tryk på knappen .

― Indtast dit 4-cifrede PIN-nummer. Standard-PIN-nummeret er "0-0-0-0".

Hvis du vil ændre PIN-nummeret, skal du bruge funktionen Change PIN .

1

Valg af et sprog

Tryk på knappen u eller d , og tryk derefter på knappen E . Angiv inputsprog for skærmmenuen.

2 Rotate menu

Konfigurer retning for menusiden.

Landscape / Portrait

3

Network Settings

Konfigurer din netværksforbindelse. Tryk på knappen E for at starte. Hvis du ikke kender oplysningerne for din netværkskonfiguration, eller du vil angive dem senere, skal du vælge Skip . Du kan konfigurere netværksforbindelsen senere via menuen Network .

4

Clock Set

Indstil den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt, og vælg derefter Next .

5 Play via

Vælg den afspilningstilstand, der passer bedst til de omgivelser, hvor du bruger produktet.

― Indstillingstrinnet Play via vises kun, når der er netværksforbindelse.

6 Setup Complete

Congratulations! Setup is complete and you're ready to get started.

Hvis du vil se tv med det pågældende produkt nu, skal du vælge OK .

Touch Control

MENU m → System → Touch Control → ENTER E

System

Touch Control

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Konfigurer funktioner for touch-styring.

Admin Menu Lock

Indstil Admin Menu Lock til at vise administratorindstillingsmenuen, når du trykker og holder med fingeren på skærmen.

• Off / On

― Hvis du vil bruge funktionen Touch Control , skal du tilslutte overlejringssættet til berøringsskærme (sælges separat).

Time

MENU m → System → Time → ENTER E

Time

Clock Set

DST

Sleep Timer

Power On Delay

Off

Off

0 sec

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Du kan konfigurere Clock Set og Sleep Timer . Du kan også indstille produktet til automatisk at tænde eller slukke på et bestemt tidspunkt vha. funktionen Timer .

― Tryk på knappen INFO , hvis du vil se det aktuelle klokkeslæt.

Clock Set

Vælg Clock Set . Vælg Date eller Time , og tryk derefter på E .

Brug talknapperne til at indtaste tal, eller tryk på pil op og pil ned. Brug venstre og højre pil til at flytte fra ét indtastningsfelt til det næste. Tryk på E , når du er færdig.

― Du kan indstille Date og Time direkte ved at trykke på talknapperne på fjernbetjeningen.

DST

Skifter funktionen DST (sommertid) til eller fra.

Off / On

• Start Date : Angiv startdatoen for sommertid.

• End Date : Indstil slutdatoen for sommertid.

• Time Offset : Angiv den korrekte forskydning for din tidszone.

Sleep Timer

Slukker automatisk for produktet efter et foruddefineret tidsrum.

( Off / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min )

― Brug pil op og pil ned til at vælge en tidsperiode, og tryk derefter på E . Hvis du vil annullere Sleep Timer , skal du vælge

Off .

Power On Delay

Hvis du tilslutter flere produkter, skal du justere tændingstiden for hvert produkt for at forhindre overbelastning (inden for intervallet 0-50 sekunder).

Source AutoSwitch Settings

MENU m → System → Source AutoSwitch Settings → ENTER E

Source AutoSwitch Settings

Source AutoSwitch Settings

Primary Source Recovery

Primary Source

Secondary Source

Off

All

HDMI

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Hvis du tænder skærmen med Source AutoSwitch Settings On , og det forrige videovalg ikke er aktivt, vil skærmen automatisk søge efter forskellige videoindgange for den aktive video.

Source AutoSwitch Settings

Når Source AutoSwitch Settings er On , vil videokilden automatisk søge efter den aktive video.

Valgmuligheden Primary Source aktiveres, hvis den aktuelle videokilde ikke genkendes.

Secondary Source -valget bliver aktivt, hvis der ikke er nogen primær videokilde tilgængelig.

Hvis hverken de primære eller de sekundære indgangskilder genkendes, udfører skærmen to søgninger for en aktiv kilde. Hver søgning tjekker den primære og den sekundære indgangskilde. Hvis begge søgninger mislykkes, vender skærmen tilbage til den første indgangskilde og viser en meddelelse, der indikerer, at der ikke er noget signal.

Når valgmuligheden Primary Source er indstillet til All , søger skærmen alle videokildeindgangene to gange i rækkefølge for en aktiv videokilde og vender tilbage til den første videokilde i rækkefølgen, hvis der ikke findes nogen video.

Primary Source Recovery

Vælg, om du vil gendanne den valgte primære input-kilde, når en primær input-kilde er tilsluttet.

― Funktionen Primary Source Recovery deaktiveres, hvis Primary Source er indstillet til All .

Primary Source

Angiv Primary Source for den automatiske indgangskilde.

Secondary Source

Angiv Secondary Source for den automatiske indgangskilde.

Power Control

MENU m → System → Power Control → ENTER E

Power Control

Auto Power On

PC module power

Max. Power Saving

Standby Control

Power Button

Network Standby

Off

On

Auto

Power on only

Off

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Auto Power On

Denne funktion tænder automatisk produktet, så snart det tilsluttes et stik. Det er ikke nødvendigt at trykke på strømknappen.

• Off / On

PC module power

Pc-modulet kan tændes eller slukkes separat fra LFD'en.

Synced power-on

Hvis du vil tænde pc-modulet uden at tænde LFD'en, skal du vælge Off .

• Off / On

Synced power-off

Hvis du vil slukke LFD'en uden at slukke pc-modulet, skal du vælge Off .

• Off / On

Max. Power Saving

Slukker produktet for at reducere strømforbruget, efter at computeren har stået ubenyttet i et angivet tidsrum.

• Off / On

― Kun tilgængelig i PC , DVI , HDMI -tilstand.

Power Control

Auto Power On

PC module power

Max. Power Saving

Standby Control

Power Button

Network Standby

Off

On

Auto

Power on only

Off

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Standby Control

Du kan indstille den skærmstandbytilstand, der skal anvendes, når der modtages et indgangssignal.

• Auto

Strømbesparende tilstand aktiveres, hvis der ikke detekteres noget indgangssignal, også selvom der er sluttet en kildeenhed til skærmen.

Meddelelsen No Signal bliver vist, hvis der ikke er tilsluttet nogen kildeenhed.

• Off

Meddelelsen No Signal bliver vist, hvis der ikke detekteres noget indgangssignal.

― Indstillingen Standby Control aktiveres kun, når Source er indstillet til PC , DVI eller HDMI .

― Hvis No Signal vises, selvom der er tilsluttet en kildeenhed, skal du kontrollere kabeltilslutningen.

― Hvis No Signal Message er indstillet til Off , vises meddelelsen No Signal ikke.

Hvis dette er tilfældet, skal du indstille No Signal Message til On .

• On

Strømbesparende tilstand aktiveres, når der ikke detekteres noget indgangssignal.

Power Button

Strømknappen kan indstilles til enten at tænde for strømmen eller tænde/slukke for strømmen.

• Power on only : Indstil strømknappen til at tænde for strømmen.

• Power on and off : Indstil strømknappen til at tænde/slukke for strømmen.

Network Standby

Denne funktion sørger for, at der stadig er tændt for netværksstrømmen, selv om der slukkes for produktet.

• Off / On

Eco Solution

MENU m → System → Eco Solution → ENTER E

Eco Solution

Energy Saving

Eco Sensor

Screen Lamp Schedule

No Signal Power Off

Auto Power Off

Off

Off

Off

Off

4 hours

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Energy Saving

Reducer strømforbruget ved at justere skærmens lysstyrke.

• Off / Low / Medium / High

Eco Sensor

For at forbedre strømbesparelsen tilpasses billedindstillingerne automatisk til lyset i lokalet.

• Off / On

― Hvis du justerer indstillingen for High under Picture , mens Eco Sensor er aktiveret, deaktiveres Off .

Min. Backlight

Når Eco Sensor er On , kan du manuelt justere skærmens minimale lysstyrke. Min. Backlight er den mørkeste baggrundsbelysning. Sørg for, at indstillingen Min. Backlight er lavere end indstillingen Backlight .

― Hvis Eco Sensor er On , kan lysstyrken ændre sig (blive en smule mørkere eller lysere), afhængigt af den omgivende lysintensitet.

Screen Lamp Schedule

Juster lysstyrken for panelet. En værdi tættere på 100 gør panelet lysere.

• Off / On

Eco Solution

Energy Saving

Eco Sensor

Screen Lamp Schedule

No Signal Power Off

Auto Power Off

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Off

Off

Off

Off

4 hours

Temperature Control

MENU m → System → Temperature Control → ENTER E

System

Temperature Control 77

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

No Signal Power Off

Spar på strømmen ved at slukke for enheden, når der ikke modtages noget signal fra nogen kilde.

• Off / 15 min / 30 min / 60 min

― Deaktiveret, når en tilsluttet computer er i strømsparetilstand.

― Produktet slukker automatisk på et angivet tidspunkt. Tidspunktet kan ændres efter behov.

Auto Power Off

Produktet slukker automatisk, hvis du ikke trykker på en knap på fjernbetjeningen eller rører ved en knap på produktet inden for et udvalgt antal timer, for at undgå overophedning.

• Off / 4 hours / 6 hours / 8 hours

Denne funktion detekterer produktets interne temperatur. Du kan angive et acceptabelt temperaturområde.

Standardtemperaturen er indstillet til 77 C.

Den anbefalede driftstemperatur for dette produkt er 75-80 C (baseret på en omgivende temperatur på 40 C).

― Skærmen bliver mørkere, hvis den aktuelle temperatur overskrider den specificerede temperaturgrænse. Hvis temperaturen fortsætter med at stige, slukkes produktet for at forhindre overophedning.

Device Manager

MENU m → System → Device Manager → ENTER E

Device Manager

Keyboard Settings

Mouse Settings

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Konfigurer indstillinger for eksterne inputenheder, der er tilsluttet produktet.

Keyboard Settings

Konfigurer indstillinger for tastaturtilslutning eller muligheder for et tilsluttet tastatur.

Select Keyboard

Vælg det ønskede tastatur blandt de tilgængelige tilsluttede tastaturer.

― Det er muligt kun at benytte ét tilsluttet tastatur.

Keyboard Options

― Afhængigt af landet.

Keyboard Language

Angiv inputsprog for tastatur.

Keyboard type

Angiv tastaturtype.

Switch Input Language

Konfigurer den tastekombination, der benyttes til at ændre inputsproget.

Device Manager

Keyboard Settings

Mouse Settings

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Mouse Settings

Select Mouse

Konfigurer indstillinger for tilslutning af mus eller indstillinger for tilsluttede museenheder.

― Der kan kun benyttes én af de tilsluttede museenheder ad gangen.

Mouse Options

― Afhængigt af landet.

Primary Button

Vælg en knap på musen, der skal udføre de grundlæggende funktioner (klik og ok).

Pointer Speed

Indstil hastigheden for musemarkøren.

Play via

MENU m → System → Play via → ENTER E

System

Play via MagicInfo

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Change PIN

MENU m → System → Change PIN → ENTER E

System

Change PIN

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Vælg den tilstand for Play via , der passer bedst til de omgivelser, hvor du bruger produktet.

Startskærmen kan se anderledes ud, afhængigt af indstillingerne.

• MagicInfo / URL Launcher

Skærmen Change PIN vises.

Vælg 4 cifre til din PIN-kode, og indtast dem i Enter New PIN . Indtast de 4 cifre igen i Confirm New PIN .

Når bekræftelsesskærmen vises, skal du trykke på knappen Close . Produktet har gemt din nye PIN-kode.

― Standardadgangskode: 0 - 0 - 0 - 0

General

MENU m → System → General → ENTER E

General

Security

BD Wise

Anynet+ (HDMI-CEC)

HDMI Hot Plug

DivX

®

Video On Demand

Game Mode Off

On

On

On

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Security

Konfigurer sikkerhedsindstillinger for tv-kanaler.

Safety Lock

Indstiller sikkerhedslåsen.

• Off / On

Alle menuerne og knapperne på produktet og fjernbetjeningen, undtagen knappen LOCK på fjernbetjeningen, låses af funktionen Safety Lock .

Hvis du vil låse menuerne og knapperne op, skal du trykke på knappen LOCK og derefter angive adgangskoden

(standardadgangskode: 0 - 0 - 0 - 0).

Button Lock

Denne menu kan bruges til at låse knapperne på produktet.

Du kan kun styre produktet med fjernbetjeningen, hvis Button Lock er indstillet til On .

• Off / On

USB Auto Play Lock

Lås USB-hukommelsesenheder, så de ikke kan findes automatisk.

• Off / On

BD Wise

Giver den optimale billedkvalitet til Samsung DVD-, Blu-ray- og hjemmebiograf-produkter, der understøtter BD Wise . Når

BD Wise er indstillet til On , ændres billedtilstanden automatisk til den optimale opløsning.

• Off / On

― Tilgængelig, når du tilslutter Samsung-produkter, der understøtter BD Wise via et HDMI-kabel til produktet.

― Funktionen BD Wise aktiveres kun, når en kildeenhed med BD Wise -funktion er tilsluttet.

General

Security

BD Wise

Anynet+ (HDMI-CEC)

HDMI Hot Plug

DivX

®

Video On Demand

Game Mode

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

On

On

On

Off

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ er en funktion, som gør det muligt at styre alle tilsluttede Samsung-enheder, der understøtter Anynet+, med fjernbetjeningen til Samsung-produktet. Anynet+-systemet kan kun bruges med Samsung-enheder, der har Anynet+funktionen. Du kan kontrollere, om din Samsung-enhed har denne funktion, ved at se, om der er et Anynet+-logo på det.

― Du kan kun kontrollere Anynet+-enheder ved hjælp af produktets fjernbetjening, ikke knapperne på produktet.

― Produktets fjernbetjening fungerer muligvis ikke under bestemte forhold. Hvis det sker, skal du vælge Anynet+-enheden igen.

― Anynet+ fungerer, når den AV-enhed, der understøtter Anynet+ , er på standby eller er tændt.

― I PIP -tilstand fungerer Anynet+ kun, når der er tilsluttet en AV-enhed som primær skærm. Det fungerer ikke, hvis AVenheden er tilsluttet som sekundær skærm.

― Anynet+ understøtter op til 12 AV-enheder i alt. Bemærk, at du kan tilslutte op til 3 enheder af samme type.

Anynet+-menu

Menuen Anynet+ ændres, afhængigt af typen og status for de Anynet+-enheder, der er sluttet til produktet.

Menuen Anynet+

View PC

Beskrivelse

Ændrer Anynet+ -tilstand til PC -tilstand.

Device List

(enhedsnavn) MENU

(enhedsnavn) Tools

Viser Anynet+-enhedslisten.

Viser menuen for den tilsluttede enhed. Hvis der f.eks. er tilsluttet en dvd-afspiller, vises dvd-menuen for dvd-afspilleren.

Viser værktøjsmenuen for den tilsluttede enhed. Hvis der f.eks. er tilsluttet en dvdafspiller, vises værktøjsmenuen for dvd-afspilleren.

― Denne menu er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af enheden.

(enhedsnavn) Title Menu Viser titelmenuen for disken i den tilsluttede enhed. Hvis der f.eks. er tilsluttet en dvdafspiller, vises titelmenuen for filmen i dvd-afspilleren.

― Denne menu er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af enheden.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ (HDMI-CEC)

Auto Turn Off

Search for Devices

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Off

No

Auto Turn Off

Indstiller automatisk en Anynet+ -enhed til Off , når produktet slukkes.

• No / Yes

― Hvis Auto Turn Off er indstillet til Yes , slukkes kørende eksterne enheder, så snart du slukker for produktet.

― Aktiveres muligvis ikke, afhængigt af produktet.

Search for Devices

Skift mellem Anynet+-enheder

1

Tryk på knappen TOOLS , vælg Anynet+ (HDMI-CEC) , og tryk derefter på E .

2

Vælg Device List , og tryk derefter på knappen E .

Hvis du ikke kan finde en enhed, du vil bruge, skal du vælge Refresh for at opdatere listen.

3

Vælg en enhed, og tryk derefter på knappen E . Du kan skifte til den valgte enhed.

― Menuen Device List vises kun, når du indstiller Anynet+ (HDMI-CEC) til On i menuen System .

― Skiftet til den valgte enhed kan tage op til 2 minutter. Du kan ikke annullere skiftet, mens det er i gang.

― Hvis du har valgt en Anynet+-enhed ved at trykke på knappen SOURCE og derefter vælge indgangskilden, kan du ikke bruge Anynet+ -funktionen.

― Sørg for at tilslutte en Anynet+ -enhed ved hjælp af Device List .

Fejlsøgning for Anynet+

Problem

Anynet+ fungerer ikke.

Jeg vil starte Anynet+.

Jeg vil afslutte Anynet+.

Meddelelsen “ Disconnecting

Anynet+ device ...

” vises på skærmen.

Anynet+-enheden afspiller ikke.

Mulig løsning

• Kontrollér, om enheden er en Anynet+-enhed. Anynet+-systemet understøtter kun Anynet+-enheder.

• Kontrollér, om Anynet+-enhedens strømkabel er korrekt tilsluttet.

• Kontrollér tilslutningen af Anynet+-enhedens video-/lyd-/HDMI-kabel.

• Kontrollér, om Anynet+ (HDMI-CEC) er indstillet til On i menuen System .

• Kontrollér, om fjernbetjeningen er kompatibel med Anynet+.

• Anynet+ fungerer ikke i visse situationer. (startopsætning)

• Hvis du har fjernet og derefter tilsluttet HDMI-kablet igen, skal du sørge for at søge efter enheder igen eller slukke og tænde for produktet igen.

• Kontrollér, om Anynet+-funktionen på Anynet-enheden er aktiveret.

• Kontrollér, om Anynet+-enheden er korrekt sluttet til produktet, og kontrollér, om Anynet+ (HDMI-CEC) er indstillet til On i menuen System .

• Tryk på knappen TOOLS for at få vist menuen Anynet+ , og vælg den ønskede menu.

• Vælg View PC i menuen Anynet+ .

• Tryk på knappen SOURCE på produktets fjernbetjening, og vælg en enhed, der ikke er en Anynet+-enhed.

• Du kan ikke bruge fjernbetjeningen, når du konfigurerer Anynet+ eller skifter til en visningstilstand.

• Brug fjernbetjeningen, når produktet har fuldført Anynet+-konfigurationen eller har afsluttet skift til Anynet+.

• Du kan ikke bruge spilfunktionen, når startopsætningen er i gang.

Problem

Den tilsluttede enhed vises ikke.

Mulig løsning

• Kontrollér, om enheden understøtter Anynet+-funktionerne eller ej.

• Kontrollér, om HDMI-kablet er korrekt tilsluttet eller ej.

• Kontrollér, om Anynet+ (HDMI-CEC) er indstillet til On i menuen System .

• Søger efter Anynet+-enheder igen.

• Anynet+ kræver en HDMI-forbindelse. Sørg for, at enheden er tilsluttet til produktet med et HDMI-kabel.

• Nogle HDMI-kabler understøtter muligvis ikke Anynet+-funktioner.

• Hvis forbindelse afsluttes på grund af strømsvigt eller frakobling af HDMI-kablet, skal du gentage enhedsscanningen.

General

Security

BD Wise

Anynet+ (HDMI-CEC)

HDMI Hot Plug

DivX

®

Video On Demand

Game Mode

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

On

On

On

Off

HDMI Hot Plug

Denne funktion benyttes til at aktivere tidsforsinkelsen, når en DVI/HDMI-kildeenhed skal tændes.

• Off / On

DivX

®

Video On Demand

Viser den registreringskode, der er godkendt for produktet.

Hvis du går til DivX Ⓡ -webstedet og registrerer med denne kode, kan du downloade VOD-registreringsfilen.

Yderligere oplysninger om DivX Ⓡ VOD findes på "http://vod.divx.com".

Game Mode

Når du tilslutter en spillekonsol som f.eks. PlayStation™ eller Xbox™, kan du få en mere realistisk spiloplevelse ved at vælge spiltilstand.

• Off / On

― Sikkerhedsforanstaltninger og begrænsninger for Game Mode

Hvis du vil frakoble spillekonsollen og tilslutte en anden ekstern enhed, skal du indstille Game Mode til Off i konfigurationsmenuen.

― Game Mode er ikke tilgængelig, når indgangskilden er indstillet til DVI .

Reset System

MENU m → System → Reset System → ENTER E

System

Reset System

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Denne mulighed nulstiller de aktuelle indstillinger under System til fabriksindstillingerne.

Support

Current Version : Dette er den softwareversion, der allerede er installeret i produktet.

Software Update

MENU m → Support → Software Update → ENTER E

I menuen Software Update kan du opgradere produktsoftwaren til den nyeste version.

― Vær forsigtig med ikke at slukke for strømmen, før opgraderingen er fuldført. Produktet slukker og tænder automatisk, når opgraderingen af softwaren er fuldført.

― Når du opgraderer software, vender alle video- og lydindstillinger, du har lavet, tilbage til standardindstillingerne. Vi anbefaler, at du skriver indstillingerne ned, så du nemt at angive dem igen efter opgraderingen.

Update now

Opdater softwaren til den seneste version.

Auto update

Denne funktion opdaterer automatisk produktet, når det ikke er i brug.

• Off / On

Contact Samsung

MENU m → Support → Contact Samsung → ENTER E

Vis disse oplysninger, når produktet ikke fungerer korrekt, eller når du vil opgradere softwaren.

Du kan finde oplysninger om vores servicecentre og om, hvordan du downloader produkter og software.

― Contact Samsung , og find produktets Model Code og Software Version .

Go to Home

Åbnes med knappen HOME på fjernbetjeningen.

MENU m → Support → Go to Home → ENTER E

Clone Product

Picture Mode

Player

Play various contents sych as scheduled channels, templates or files.

Schedule Template

ID Settings

On/Off Timer

Video Wall

Ticker

Network Status

More settings

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Se kapitlet "Hjemmefunktion" for at få flere oplysninger om undermenuelementer.

Go to Home for at afspille en række forskelligt indhold fra en hukommelsesenhed eller et tilsluttet netværk.

Player

Søg efter eller afspil kanaler eller indhold, der er gemt på enheder.

Schedule

Opret tidsplaner for indhold på lokale kanaler eller rediger gemte kanaler.

Template

Vælg en skabelon til at oprette indhold ud fra.

Clone Product

Eksporter produktindstillingerne til en USB-enhed, eller indlæs indstillingerne via en USB-enhed.

Denne indstilling er nyttig, når du tildeler de samme indstillinger til flere produkter.

ID Settings

Tildel et sæt et ID.

Tryk på u / d for at vælge et nummer, og tryk på E .

Video Wall

Tilpas layoutet af flere skærme, der er koblet sammen for at danne en videovæg.

Du kan vise en del af et helt billede eller gentage det samme billede på hver af de sammenkoblede skærme.

For at vise flere billeder skal du se MDC Hjælp eller brugervejledningen til MagicInfo. Visse modeller understøtter muligvis ikke funktionen MagicInfo.

Natwork Status

Kontrollér den aktuelle netværks- og internetforbindelse.

Picture Mode

Vælg en billedtilstand ( Picture Mode ), der passer til det miljø, hvor produktet skal anvendes.

On/Off Timer

― Du skal indstille klokkeslættet, inden du kan bruge On/Off Timer .

Angiv On Timer , så produktet tændes automatisk på et tidspunkt og en dag, du selv vælger.

Produktet tændes med den angivne lydstyrke og indgangskilde.

Ticker

Indtast tekst, mens et video eller et billede vises, og få vist teksten på skærmen.

More settings

Menuen for billedindstillinger vises.

Reset All

MENU m → Support → Reset All → ENTER E

Support

Reset All

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Denne mulighed sætter alle aktuelle indstillinger for en skærm tilbage til fabriksindstillingerne.

Afspilning af billeder, videoer og musik (medieafspilning)

Få glæde af videoer, fotos og musikfiler, der er gemt på en USB-masselagerklassetype (MSC).

Du kan afspille billeder, videoer eller musik, der er gemt på en storageenhed.

Du kan afspille en lang række forskelligt indhold ved hjælp af følgende metoder.

• Ved brug af en USB-enhed: Afspil medieindhold som f.eks. videoer, billeder og musik fra en USB-enhed.

• Ved tilslutning af en storageenhed: Afspil medieindhold, der er gemt på en storageenhed, f.eks. en smartphone, et kamera, en pc eller en skytjeneste.

Læs følgende, før du begynder at bruge medieafspilning med en USB-enhed

Forsigtig!

• Før du tilslutter en USB-enhed til produktet, skal du sikkerhedskopiere filerne for at være sikker på, at dine data ikke beskadiges eller går tabt.

Samsung Electronics er ikke ansvarlig for beskadiget eller tabt data.

• Afbryd ikke USB-enheden, mens den indlæser.

• USB-enheden genkendes måske ikke, eller filer, der er gemt på enheden, kan måske ikke læses, hvis USB-enheden tilsluttes ved hjælp af et USB-forlængerkabel.

• Filerne på USB-enheden kan være beskadiget eller ude af stand til at blive afspillet, hvis produktet ikke genkender den tilsluttede USB-enhed.

Hvis dette forekommer, skal du tilslutte en USB-enhed til pc'en for at formatere enheden og bagefter sørge for, at enheden er tilsluttet korrekt.

• USB-harddiske, der er større end 2 TB, understøttes ikke.

Enheder, der er kompatible med medieafspilning

• Visse digitale USB-kameraer, smartphones og andre lydenheder er måske ikke kompatible med produktet.

• Medieafspilning er kun kompatibel med USB MSC-enheder.

• MSC er en Mass Storage Class Bulk-Only Transport-enhed.

Eksempler på MSC-enheder omfatter Thumb-drev, Flash-kortlæsere og USB-harddiske. (USB-hubs understøttes ikke).

Disse MSC-enheder skal tilsluttes direkte til en USB-port på produktet.

• Hvis der tilsluttes mere end én Picture Transfer Protocol (PTP)-enhed, er der kun én af dem, der virker ad gangen.

• Nogle af enhederne genkendes måske ikke, hvis der tilsluttes flere MSC-enheder på samme tid. USB-enheder, der kræver højspænding (højere end 500mA eller 5V), understøttes måske ikke.

• USB-enheden genkendes måske ikke eller virker måske ikke korrekt, hvis der vises en overophednings-advarselsbesked, når en USB-enhed er tilsluttet eller i brug.

• Pauseskærmen aktiveres, hvis produktet er i standby i en tidsperiode, der er angivet i Auto Protection Time .

• Strømbesparende tilstand på nogle eksterne harddiske deaktiveres automatisk, når de sluttes til produktet.

Filsystemer og -formater

• Medieafspilning fungerer muligvis ikke korrekt med ikke-licenserede multimediefiler.

• MTP (Media Transfer Protocol) er ikke understøttet.

• Understøttede filsystemer omfatter FAT16, FAT32 og NTFS (read only).

• Medieafspilning understøtter det sekventielle JPEG-format.

Det understøtter ikke det progressive jpeg-format

• Billeder med en højere oplysning tager længere tid at få vist på skærmen

• Den største understøttede jpeg-opløsning er 15360 x 8640 pixels.

• Hvis en fil er inkompatibel eller beskadiget, vises meddelelsen Not Supported File Format.

.

• Når du sorterer filer i mappevisningstilstand, kan der maks. vises 1000 filer i hver mappe.

• Hvis en USB-enhed indeholder 8000 filer og mapper eller derover, kan nogle af filerne og mapperne måske ikke åbnes.

• DRM MP3-filer, der er blevet hentet fra et websted, der opkræver gebyr, kan ikke afspilles.

DRM (Digital Rights Management) henviser til et system, der beskytter ophavsretten til data, der deles på internettet eller andre digitale medier, ved at sikre sikker distribution og/eller forhindrer illegal distribution af data.

Det anbefales, at du bruger en USBharddisk, der har en strømadapter.

Det anbefales, at du fjerner en USB-enhed ved hjælp af Disconnect USB Device funktionen.

Brug af en USB-enhed

Tilslutning af en USB-enhed

1

Tænd for produktet.

2

Tilslut en USB-enhed, der indeholder foto-, musik- og/eller filmfiler, til USB-porten bag på eller på siden af produktet.

3

Siden Player vises automatisk, så snart der sluttes en USB-enhed til produktet.

― Filer, der gemmes på USB-enheden, vises automatisk, hvis der kun er tilsluttet en enkelt USB-enhed.

― For at få vist indhold, der er gemt på USB-enheden, skal du tilslutte USB-enheden til en USB-port på produktet.

Fjernelse af en USB-enhed

Fjernelse af en USB-enhed fra Source

1

Tryk på knappen SOURCE på fjernbetjeningen. Du kan også gå ind på Source ved hjælp af OSD-menuen.

SOURCE → Source

2

Vælg USB under Source , og tryk derefter på knappen TOOLS på fjernbetjeningen. Menuen Options vises.

3 Vælg Disconnect USB Device , og vent, indtil USB-enheden er afbrudt. USB-enheden er frakoblet.

Afspilning af medieindhold fra en pc/mobilenhed

Godkendelse af en pc-/enhedstilslutning

Du kan afspille billeder, videoer eller musik, der er gemt på en pc eller mobilenhed.

For at afspille medieindhold fra en pc eller en mobilenhed på produktet skal du godkendte forbindelsen til pc'en eller mobilenheden.

― Funktionen til medieafspilning er tilgængelig på alle enheder, der understøtter DLNA DMC. DLNA DMC-funktionen gør det muligt at søge efter medieindhold og håndtere afspilningen af indholdet fra et produkt, efter at du har sluttet en pc eller mobilenhed til produktet.

1

Tryk på knappen SOURCE på fjernbetjeningen. Du kan også gå ind på Source ved hjælp af OSD-menuen.

SOURCE → Source

2

Vælg Network under Source . Menuen Network Device vises.

3

Vælg Options på skærmen, og vælg derefter Multimedia Device Settings . Der vises en oversigt over enheder, der er sluttet til produktet.

4

Vælg en enhed, og godkend enhedsforbindelsen. Afspilning er kun mulig på enheder, der har lov til at oprette forbindelse.

― Når du sender en anmodning om at afspille indhold fra en pc eller en mobilenhed, bliver du spurgt, om du vil tillade, at der oprettes forbindelse til produktet. Ved at acceptere kan du nemt forbinde enhederne.

― For at få oplysninger om hvordan du kan konfigurere et netværk, skal du læse afsnittet Network Settings .

― Sørg for, at produktet og pc'en er forbundet til det samme netværksundernet.

Alle IP-adresser består af fire dele, der er adskilt med punktummer.

(Eksempel: IP-adresse 111.222.333.444) Produktet bør have den samme IP-adresse som pc'en, undtagen den fjerde del af adressen, hvis de er tilsluttet det samme undernet. (Eksempel: 111.222.333.***)

Når der er forbindelse til et hjemmenetværk (DLNA)

Du kan afspille indhold, der er gemt på en enhed med forbindelse til et hjemmenetværk.

― Hvis du afspiller medieindhold fra andet end en Samsung DLNA-server, kan der opstå et kompatibilitetsproblem.

― Afspilning af visse former for medieindhold, der deles med en pc eller mobilenhed, er muligvis ikke muligt. Det afhænger af indholdets kodningstype eller filformat.

Nogle af funktionerne er muligvis ikke tilgængelige.

― Hvis netværket er overbelastet, afspilles medieindholdet muligvis ikke korrekt. I så fald skal du bruge en USB-enhed.

1

Tryk på knappen SOURCE på fjernbetjeningen. Du kan også gå ind på Source ved hjælp af OSD-menuen.

SOURCE → Source

2

Vælg Network under Source . Menuen Network Device vises.

3

Vælg en enhed, der er tilsluttet via hjemmenetværket (DLNA). Der vises en oversigt over filer og mapper, der deles med den valgte enhed.

4

Vælg det medieindhold, der skal afspilles fra listen. Afspil det valgte medieindhold.

Funktioner på oversigtssiden med medieindhold

SOURCE → Source → USB

Oversigtssiden med medieindhold på en storageenhed indeholder følgende funktioner.

• Sort by

Sorter medieindholdsoversigten efter det valgte filformat i den visningstilstand, du ønsker.

Denne menuindstilling er ikke tilgængelig, hvis Filter er angivet til All .

• Filter

I forbindelse med Photos , Videos og Music kan du vælge, at der kun skal vises indholdsfiler i et bestemt filformat.

• Options

Denne menuindstilling er ikke tilgængelig, hvis Filter er angivet til All .

Menuindstillinger på oversigtssiden med medieindhold

Indstillingsnavn Handlinger

Slide Show Start et diasshow.

― Denne menuindstilling er ikke tilgængelig, hvis Sort by er angivet til Folder .

Encoding

Rename Playlist

Delete Playlist

Add to Playlist

Play Selected

Send

Index

Vælg et kodningssprog, hvis medieindholdets titel lader til at være ødelagt.

Omdøb en afspilningsliste.

Slet en afspilningsliste.

Føj filer til en afspilningsliste, eller opret en ny afspilningsliste.

Vælg og afspil det ønskede medieindhold fra medieindholdsoversigten.

Send medieindhold til en anden storageenhed. Dette svarer til "kopiér"-funktionen på pc'er.

Vælg et indeks, så du nemt kan finde medieindhold, hvis en storageenhed indeholder meget medieindhold.

― De medfølgende indekser inkluderer datoer og alfanumeriske tegn.

― Denne menuindstilling er ikke tilgængelig, hvis Sort by er angivet til Folder .

Photos

c c c c

Videos

c c c

Music

c c c c c c c

Hvis du trykker på knappen INFO , mens der vælges et enhedsnavn, vises der oplysninger om den valgte enhed.

Hvis du trykker på knappen INFO , mens der vælges en fil, vises der oplysninger om den valgte fil.

Tilgængelige knapper og funktioner under afspilning af billeder

Når du trykker på knappen E eller TOOLS , vises følgende knapper. Tryk på knappen RETURN for at få knapperne til at forsvinde.

• Pause / Play

Start eller stop et diasshow. Brug et diasshow, hvis du gerne vil vise alle billederne i en mappe.

• Previous / Next

Se det forrige eller næste billede.

• Settings

Indstillingsnavn Handlinger

Slideshow Settings Speed : Skift diasshowets hastighed.

Effects : Anvend overgangseffekter mellem billederne.

Rotate

Zoom

Picture Mode

Background Music

Roter billeder.

Zoom ind på billeder, op til 4x.

Skift Picture Mode .

Afspil baggrundsmusik, mens billederne vises.

― Sørg for, at der er gemt en musik på den samme enhed.

― Miniafspilleren vises, mens baggrundsmusikken ( Background Music ) afspilles. Du kan bruge miniafspilleren til at sætte musikken på pause eller at skifte musik.

Sound Mode

Select Speakers

Send

Information

Skift Sound Mode .

― Denne menuindstilling er kun tilgængelig, når der afspilles baggrundsmusik ( Background Music ).

Vælg en højttaler, der kan afspille baggrundsmusikken ( Background Music ).

― Denne menuindstilling er kun tilgængelig, når der afspilles baggrundsmusik ( Background Music ).

Send åbne billeder til en anden storageenhed. Dette svarer til "kopiér"-funktionen på pc'er.

Få vist oplysninger om en fil.

Tilgængelige knapper og funktioner under afspilning af video

Når du trykker på knappen E eller TOOLS , vises følgende knapper. Tryk på knappen RETURN for at få knapperne til at forsvinde.

• Pause / Play

Sæt en video på pause, eller afspil den.

Følgende funktioner er tilgængelige i pausetilstand. Bemærk: I pausetilstand afspilles der ikke lyd.

• Rewind / Fast Forward

Spol tilbage eller frem i en video. Forøg afspilningshastigheden med op til 3x, hvis du har brug for det. Vælg ∂ for gå tilbage til den oprindelige afspilningshastighed.

• Previous / Next

For at afspille den forrige video skal du vælge  to gange. Hvis du vælger 

én gang, afspilles den aktuelle video fra begyndelsen.

Vælg ‚ for at afspille den næste video.

• Settings

Indstillingsnavn Handlinger

Select Scene Thumbnails : Vælg en scene, og afspil videoen fra scenen.

― Thumbnails er ikke tilgængelige, hvis 1) miniaturebilledet for videoen er ikke udpakket endnu,

2) videoen indeholder kun lyd eller 3) videoens varer under 60 sekunder.

Chapter Titles : Vælg og afspil en anden video i samme mappe.

Time Bar : Du kan bruge knapperne l og r til at scanne gennem filen i 10-sekunders intervaller, eller angiv en specifik tidsværdi for at springe til dette sted i videoen.

Repeat Konfigurer Repeat .

Repeat One : Afspil den aktuelle video igen og igen.

Repeat All : Afspil alle videoer i en mappe igen og igen.

Rotate

Picture Size

Picture Mode

Roter et billede.

Ret skærmstørrelsen ( Picture Size ). De understøttede skærmstørrelser varierer afhængigt af billedet.

Skift Picture Mode .

Sound Mode

Select Speakers

Audio Language

Information

Skift Sound Mode .

Vælg en højttaler, der kan afspille lyd fra produktet.

Afspil en video på et bestemt sprog. Denne funktion aktiveres kun, når du afspiller en streamingfil, der understøtter flere lydformater.

Få vist oplysninger om en fil.

Tilgængelige knapper og funktioner under afspilning af musik

Når du trykker på knappen E eller TOOLS , vises følgende knapper. Tryk på knappen RETURN for at få knapperne til at forsvinde.

• Pause / Play

Sæt musikken på pause, eller afspil den.

• Rewind / Fast Forward

Spol tilbage eller frem i musikken. Forøg afspilningshastigheden med op til 3x, hvis du har brug for det. For at afspille den forrige musikfil skal du vælge ∂ to gange.

• Previous / Next

For at afspille den forrige musikfil skal du vælge  to gange. Hvis du vælger  én gang, afspilles det aktuelle musiknummer fra begyndelsen.

Vælg ‚ for at afspille den næste musikfil.

• Repeat

Konfigurer tilstanden Repeat . Repeat One afspiller den aktuelle musikfil igen og igen. Repeat All afspiller alle filerne i en mappe igen og igen.

• Shuffle

Aktiver eller deaktiver blandingsafspilningstilstand.

• Select Speakers

Vælg en højttaler, der kan afspille lyd fra produktet.

• Sound Mode

Skift Sound Mode .

Understøttede filformater for undertekster og medieafspilning

Undertekst

Ekstern

• Synkroniseret MPEG-4-tekst (.ttxt)

• SAMI (.smi)

• SubRip (.srt)

• SubViewer (.sub)

• Micro DVD (.sub eller .txt)

• SubStation Alpha (.ssa)

• Advanced SubStation Alpha (.ass)

• Powerdivx (.psb)

Intern

• Xsub

Objektbeholder: AVI

• SubStation Alpha

Objektbeholder: MKV

• Avanceret SubStation Alpha

Objektbeholder: MKV

• SubRip

Objektbeholder: MKV

• Synkroniseret MPEG-4-tekst

Objektbeholder: MP4

Understøttede billedopløsninger

Filtypenavn

*.jpg, *.jpeg

*.png

Type

JPEG

PNG

*.bmp

*.mpo

BMP

MPO

Opløsning

15360 x 8640

1920 x 1080

1920 x 1080

15360 x 8640

Understøttede musikfilformater

Filtypenavn

*.mp3

*.m4a, *.mpa, *.aac, *.3ga

Type

MPEG

MPEG4

*.flac

FLAC

Codec

MPEG1 Audio Layer 3

AAC

FLAC

Kommentarer

Funktionen Søg (jump) understøttes ikke.

Understøtter op til to kanaler

Understøttede videoformater

• Videoindhold afspilles ikke, eller afspilles ikke korrekt, hvis der er en fejl i indholdet eller objektbeholderen.

• Lyd eller video fungerer måske ikke, hvis indholdet har en standardbithastighed/-billedhastighed over den kompatible billedhastighed, der er angivet i tabellen ovenfor.

• Hvis der er en fejl i indekstabellen, understøttes funktionen Seek (Jump) ikke.

• Afspilningen af en video kan være ujævn, hvis den afspilles via en netværksforbindelse.

• Der kan tage længere tid at vise menuen, hvis videoens bithastighed er over 10 Mbps.

• Nogle USB-enheder/digitalkameraer er muligvis ikke kompatible med afspilleren.

Videodekoder

Understøtter op til H.264, niveau 4.1

H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 og AVCHD understøttes ikke.

Alle videocodecs, undtagen MVC, VP8, VP6:

• Under 1280 x 720: Maks. 60 billeder

• Over 1280 x 720: Maks. 30 billeder

GMC 2 over understøttes ikke.

Understøtter kun BD MVC Spec.

Lyddekoder

Understøtter op til WMA 10 Pro 5.1 kanaler.

Tabsfri WMA-lyd understøttes ikke.

QCELP, AMR NB/WB understøttes ikke.

Hvis Vorbis kun er i Webm-holderen, understøttes op til to kanaler.

*.vro

*.mpg

*.mpeg

*.ts

*.tp

*.trp

*.mov

*.flv

*.avi

*.mkv

*.asf

*.wmv

*.mp4

*.mov

*.3gp

*.vob

*.svi

*.m2ts

*.mts

*.divx

*.webm

Filtypenavn Objektbeholder Videokodeks

VRO

VOB

PS

TS

AVI

MKV

ASF

MP4

3GP

DivX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x

MPEG4 SP/ASP

H.264 BP/MP/HP

Motion JPEG

Window Media Video v9

Opløsning Billedfrekvens

(fps)

Bithastighed

(Mbps)

1920 x 1080 6~30 30

Lydkodeks

AC3

LPCM

ADMPCM

(IMA, MS)

AAC

HE-AAC

WMA

DD+

MPEG(MP3)

DTS Core

G.711(ALaw,μ-Law)

WebM

MPEG2

MPEG1

VP6

MVC

VP8

640 x 480

1920 x 1080 24 / 25 / 30

6 ~ 30

4

40

8

Vorbis

Problemløsningsvejledning

Inden du ringer til Samsungs kundeservicecenter: Afprøv dit produkt som følger. Hvis problemet består: Kontakt

Samsungs kundeservicecenter.

Hvis skærmen stadig er tom: Kontroller pcsystemet, videocontrolleren og kablet.

Betingelser, inden du kontakter Samsungs servicecenter

Afprøvning af produktet

Undersøg, om dit produkt fungerer normalt ved at bruge produkttestfunktionen.

Hvis skærmen forbliver tom, når strøm-LED'en blinker, selvom produktet er sluttet korrekt til en pc, så udfør produktafprøvningen.

1

Sluk for både pc'en og for produktet.

2

Fjern alle kabler fra produktet.

3

Tænd for produktet.

4

Hvis No Signal vises, fungerer produktet normalt.

Kontrol af opløsning og frekvens

Not Optimum Mode vises et kort øjeblik, hvis der er valgt en tilstand, som overskrider en understøttet opløsning

(se Understøttede opløsninger).

Kontroller følgende.

Installationsforhold (Pc-tilstand)

Skærmen bliver ved med at tænde og slukke.

Der er tomme områder ved alle fire skærmkanter, når et HDMI- eller HDMI-DVI-kabel sluttes til produktet og computeren.

Kontroller kabelforbindelsen mellem produktet og pc'en, og sørg for, at tilslutningen er sikker.

De tomme områder, der er på skærmen, har intet med produktet at gøre.

Tomme områder på skærmen skyldes pc'en eller grafikkortet. For at løse problemet: Juster skærmstørrelsen i grafikkortets HDMI- eller DVI-indstillinger.

Hvis menuen til indstilling af grafikkortet ikke har nogen mulighed for at justere skærmstørrelsen, skal du opdatere grafikkortdriveren til den nyeste version.

(Kontakt producenten af dit grafikkort eller din computer for flere detaljer om, hvordan du justerer skærmindstillingerne.)

PC vises altid i Source , uanset om der er tilsluttet en pc.

PC vises i Source , når der ikke er tilsluttet en pc.

Skærmforhold

Strøm-LED'en er slukket. Skærmen vil ikke tænde.

No Signal vises på skærmen.

Not Optimum Mode vises.

Billederne på skærmen virker forvrængede.

Sørg for, at strømkablet er tilsluttet.

Kontroller, at produktet er tilsluttet korrekt med et kabel

Kontroller, at den enhed, der er sluttet til produktet, er tændt.

Denne meddelelse vises, når et signal fra grafikkortet overstiger produktets maksimale opløsning og frekvens.

Se Tabel vedr. standardsignaltilstand, og indstil den maksimale opløsning og frekvens i overensstemmelse med produktspecifikationerne.

Kontroller kabeltilslutningen til produktet

Skærmforhold

Skærmen er ikke tydelig. Skærmen er sløret.

Skærmen virker ustabil og rystende.

Der er skygger eller spøgelsesbilleder tilbage på skærmen.

Skærmen er for lys. Skærmen er for mørk.

Skærmfarven er ikke ensartet.

Hvid ser ikke rigtig hvid ud.

Der er intet billede på skærmen, og strøm-LED'en blinker hvert halve eller hele sekund.

Produktet slukkes automatisk.

Produktets billedkvalitet er anderledes end i forretningen, hvor det blev købt.

Juster Coarse og Fine .

Fjern alt tilbehør (videoforlængerkabel mv.), og prøv igen.

Indstil opløsningen og frekvensen til de anbefalede værdier.

Kontroller, at opløsningen og frekvensen på pc'en og grafikkortet er indstillet inden for et område, der er kompatibelt med produktet. Om nødvendigt: Skift skærmindstillingerne ved at se Yderligere informationer på produktmenuen og Tabel vedr. standardsignaltilstand.

Juster Brightness og Contrast .

Gå til Picture , og juster indstillinger for Colour Space .

Gå til Picture , og juster indstillinger for White Balance .

Produktet er i strømbesparende tilstand.

Tryk på en vilkårlig tast på tastaturet, eller flyt musen for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.

Gå til System , og sørg for, at Sleep Timer er indstillet til Off .

Hvis der er sluttet en pc til produktet, skal du kontrollere pc'ens strømstatus.

Sørg for, at strømkablet er sluttet korrekt til produktet og stikkontakten.

Hvis signalet fra en tilsluttet enhed ikke registreres, slukkes produktet automatisk efter 10 til 15 minutter.

Brug et HDMI-kabel til at opnå HD-billedkvalitet (High Definition).

Skærmforhold

Skærmbilledet ser ikke normalt ud.

Lysstyrken og farverne ser ikke normale ud.

Der forekommer brudte linjer i udkanten af skærmen.

Der forekommer linjer (røde, grønne eller blå) på skærmen.

Skærmbilledet ser ustabilt ud og fryser derefter fast.

Skærmbilledet kan ikke vises på fuld skærm.

Kodet videoindhold kan få skærmbilledet til at se beskadiget ud i scener med objekter, der bevæger sig hurtigt, f.eks. sportsbegivenheder eller actionfilm.

Lavt signalniveau eller lav billedkvalitet kan få skærmbilledet til at se beskadiget ud. Dette betyder ikke, at produktet er defekt.

En mobiltelefon, der er inden for en afstand af én meter, kan forårsage atmosfæriske forstyrrelser på analoge og digitale produkter.

Gå til Picture , og juster skærmindstillingerne, f.eks. Picture Mode , Colour , Brightness og Sharpness .

Gå til System , og juster indstillinger for Energy Saving .

Nulstil skærmindstillingerne til standarderne.

Hvis Picture Size er indstillet til Screen Fit , skal du ændre indstillingen til 16:9 .

Disse linjer forekommer, når der er en defekt i DATA SOURCE DRIVER IC på skærmen. Kontakt et af

Samsungs servicecentre for at få løst problemet.

Skærmbilledet kan fryse fast, når der bruges en anden opløsning end den anbefalede, eller hvis signalet ikke er stabilt. Du kan løse problemet ved at ændre pc'ens opløsning til den anbefalede.

En fil med skaleret SD-indhold (4:3) kan forårsage sorte bjælker i begge sider af et skærmbillede fra en

HD-kanal.

En video med et andet billedformat end produktets kan forårsage sorte bjælker i toppen og bunden af skærmbilledet.

Skift indstillingen for skærmstørrelse til fuld skærm på produktet eller kildeenheden.

Lydforhold

Der er ikke nogen lyd.

Lydstyrken er for lav.

Der er billede, men ingen lyd.

Der kommer atmosfærisk støj fra højttalerne.

Kontrollér tilslutningen af lydkablet, eller justér lydstyrken.

Kontroller lydstyrken.

Juster lydstyrken.

Hvis lydstyrken stadig er lav, når du har skruet op på det maksimale niveau: Juster lydstyrken på pc'ens lydkort eller i programmet.

Hvis der er tilsluttet et HDMI-kabel, skal du kontrollere pc'ens indstillinger for lydoutput.

Gå til Sound , og skift Speaker Settings til Internal .

Hvis der bruges en kildeenhed

• Sørg for, at lydkablet er sluttet korrekt til lydindgangen på produktet.

• Kontrollér kildeenhedens indstillinger for lydoutput.

(Hvis der for eksempel er sluttet et HDMI-kabel til skærmen, skal indstillingen for kabelboksen muligvis ændres til HDMI).

Hvis der bruges DVI-HDMI-kabel, kræves der et separat lydkabel.

Hvis produktet har en indgang til hovedtelefoner, skal du sørge for, at der ikke er sluttet noget til den indgang.

Slut kablet til enheden igen, og genstart enheden.

Kontrollér kabeltilslutningen. Sørg for, at der ikke er sluttet et videokabel til en lydindgang.

Kontrollér signalstyrken, når du har tilsluttet et kabel.

Et lavt signalniveau kan forårsage beskadiget lyd.

Lydforhold

Jeg kan høre lyd, når lydstyrken er slået fra.

Lyden fra skærmen ændres ikke, når Sound Mode ændres.

Der kommer en ekkolyd fra højttalerne.

Når Speaker Settings er indstillet til External , er lydstyrkeknappen og den lydløse funktion deaktiveret.

Juster lydstyrken for de eksterne højttalere.

Lydindstillingerne for de primære højttalere er separate fra indstillingerne for produktets interne højttalere.

Hvis du ændrer eller deaktiverer lydstyrken på produktet, har det ingen virkning på den eksterne forstærker (dekoder).

Lydindstillingerne for de primære højttalere er separate fra indstillingerne for produktets interne højttalere.

Lydindstillingerne på en kildeenhed har ingen virkning på produktets interne højttalerindstillinger.

Forskelle i afkodningshastighed mellem produktets højttalere og eksterne højttalere kan forårsage et ekko.

Hvis det er tilfældet, skal du indstille Speaker Settings til External .

Fjernbetjeningsforhold

Fjernbetjeningen fungerer ikke.

Sørg for, at batterierne er anbragt korrekt (+/-).

Kontroller, om batterierne er brugt op.

Kontroller for strømfejl.

Sørg for, at strømkablet er tilsluttet.

Undersøg, om der er tændt for særlig belysning eller særlige neonskilte i nærheden.

Lydkildeforhold

Der høres en bippende lyd, når min pc starter.

Hvis der er en bippende lyd, når din pc starter, skal din pc til service.

Andet problem

Produktet lugter af plastik.

Skærmen ser ud som om, den hælder.

Der er periodiske udfald i lyd eller billede.

Plastiklugten er normal og forsvinder med tiden.

Tag foden af produktet, og sæt den på igen.

Kontrollér kabelforbindelsen, og tilslut den om nødvendigt igen.

Hvis du bruger et meget hårdt eller tykt kabel, kan det beskadige lyd- og videofiler.

Sørg for, at kablerne er fleksible nok til at sikre holdbarheden. Ved montering af produktet på en væg, anbefales brug af retvinklede kabler.

Der er små partikler på produktets kanter.

PIP -menuen er ikke tilgængelig.

Når jeg prøver at ændre pc'ens opløsning, vises meddelelsen

" The defined resolution is not supported.

".

Partiklerne er en del af produktets design. Produktet er ikke defekt.

Menuen aktiveres og deaktiveres afhængigt af Source -tilstanden.

Meddelelsen " The defined resolution is not supported.

" vises, hvis inputkildens opløsning er højere end skærmens maksimale opløsning.

Du kan løse problemet ved at ændre pc'ens opløsning til en opløsning, som skærmen understøtter.

Der kommer ingen lyd fra højttalerne i HDMI-tilstand, når der et DVI-HDMI-kabel tilsluttet.

DVI-kabler overfører ikke lyddata.

Sørg for at slutte lydkablet til det korrekte indgangsstik for at aktivere lyden.

HDMI Black Level fungerer ikke korrekt på en HDMI-enhed med YCbCr-udgang.

Der er ingen lyd i HDMI-tilstand.

Denne funktion er kun tilgængelig, når en kildeenhed, f.eks. en dvd-afspiller og STB, er sluttet til produktet via et HDMI-kabel (RGB-signal).

De viste farver ser muligvis ikke normale ud. Lyd eller billede er muligvis ikke tilgængelige. Dette kan forekomme, hvis en kildeenhed, der kun understøtter en ældre version af HDMI-standarden er sluttet til produktet.

Hvis disse problemer opstår, skal du tilslutte et lydkabel ud over HDMI-kablet.

Nogle pc-grafikkort registrerer muligvis ikke automatisk HDMI-signaler uden lyd. Hvis det er tilfældet, skal du vælge lydinput manuelt.

Pc

DVI PC

Lydinput

Auto

Audio In (Stereo porte )

Skærmtilstand

Pc-indstillinger

Pc-indstillinger

Yderligere oplysninger om justering findes i brugervejledningen til computeren eller grafikkortet.

Spørgsmål & svar

Spørgsmål

Hvordan kan jeg ændre frekvensen?

Hvordan kan jeg ændre opløsningen?

Svar

Indstil frekvensen på dit grafikkort.

• Windows XP: Gå til Kontrolpanel → Udseende og temaer → Skærm → Indstillinger →

Avanceret → Skærm , og juster frekvensen i Skærmindstillinger .

• Windows ME/2000: Gå til Kontrolpanel → Skærm → Indstillinger → Avanceret → Skærm , og juster frekvensen i Skærmindstillinger .

• Windows Vista: Gå til Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger →

Personlige indstillinger → Skærmindstillinger → Avancerede indstillinger → Skærm , og juster frekvensen i Skærmindstillinger .

• Windows 7: Gå til Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Skærm →

Juster opløsning → Avancerede indstillinger → Skærm , og juster frekvensen i

Skærmindstillinger .

• Windows 8: Gå til Indstillinger → Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger →

Skærm → Juster opløsning → Avancerede indstillinger → Skærm , og juster frekvensen i

Skærmindstillinger .

• Windows XP: Gå til Kontrolpanel → Udseende og temaer → Skærm → Indstillinger , og juster opløsningen.

• Windows ME/2000: Gå til Kontrolpanel → Skærm → Indstillinger , og juster opløsningen.

• Windows Vista: Gå til Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger →

Personlige indstillinger → Skærmindstillinger , og juster opløsningen.

• Windows 7: Gå til Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Skærm →

Juster opløsning , og juster opløsningen.

• Windows 8: Gå til Indstillinger → Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger →

Skærm → Juster opløsning , og juster opløsningen.

Spørgsmål

Hvordan indstiller jeg strømbesparende tilstand?

Svar

• Windows XP: Indstil strømbesparende tilstand i Kontrolpanel → Udseende og temaer →

Skærm → Indstillinger for pauseskærm eller i BIOS OPSÆTNINGEN på pc'en.

• Windows ME/2000: Indstil strømbesparende tilstand i Kontrolpanel → Skærm →

Indstillinger for pauseskærm eller i BIOS OPSÆTNINGEN på pc'en.

• Windows Vista: Indstil strømbesparende tilstand i Kontrolpanel →

Udseende og personlige indstillinger → Personlige indstillinger →

Indstillinger for pauseskærm eller i BIOS OPSÆTNINGEN på pc'en.

• Windows 7: Indstil strømbesparende tilstand i Kontrolpanel →

Udseende og personlige indstillinger → Personlige indstillinger →

Indstillinger for pauseskærm eller i BIOS OPSÆTNINGEN på pc'en.

• Windows 8: Indstil strømbesparende tilstand i Indstillinger → Kontrolpanel →

Udseende og personlige indstillinger → Personlige indstillinger →

Indstillinger for pauseskærm eller BIOS SETUP på pc'en.

Specifikationer

1 Størrelse

2 Visningsområde

H

V

3 Mål (B x H x D)

D

Generelt

Modelnavn

Panel

Mål (B x H x D)

Vægt (uden fod)

Lydoutput

Størrelse

Visningsområde

DB32D

Klasse 32 (31,5" / 80 cm)

698,4 mm (H) x 392,85 mm (V)

721,4 x 420,3 x 49,9 mm

4,8 kg

10 W

H

Modelnavn

Panel

Mål (B x H x D)

Vægt (uden fod)

Lydoutput

Størrelse

Visningsområde

DB48D

Klasse 48 (47,6" / 121 cm)

1054,08 mm (H) x 592,92 mm (V)

1075,1 x 619,4 x 49,9 mm

11,1 kg

10 W + 10 W

B

DB40D

Klasse 40 (40,0" / 101 cm)

885,6 mm (H) x 498,15 mm (V)

906,6 x 524,7 x 49,9 mm

7,5 kg

10 W + 10 W

DB55D

Klasse 55 (54,6" / 138 cm)

1209,6 mm (H) x 680,4 mm (V)

1230,6 x 706,9 x 49,9 mm

15,4 kg

10 W + 10 W

Strømforsyning Vekselstrøm 100 to 240 V vekselstrøm (+/- 10%), 60 / 50Hz ± 3Hz

Se mærkaten på bagsiden af produktet, da standardspændingen kan variere i forskellige lande.

Miljømæssige overvejelser

I drift Temperatur: 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F)

Fugtighed: 10 % ~ 80 %, ikke-kondenserende

Opbevaring Temperatur: -20 C ~ 45 C (-4 F ~ 113 F)

Fugtighed: 5 % ~ 95 %, ikke-kondenserende

― Plug-and-Play

Denne skærm kan installeres og bruges på ethvert Plug & Play-kompatibelt system. Tovejs dataudveksling mellem skærmen og pc-systemet optimerer skærmindstillingerne.

Skærminstallation udføres automatisk. Men du kan om ønsket tilpasse installationsindstillingerne.

― Som følge af fremstillingen af dette produkt er ca. 1 pixel pr. million (1 ppm) lysere eller mørkere på panelet. Dette påvirker ikke produktets ydelse.

― Dette produkt er et digitalt apparat i klasse A.

Strømsparer

Den strømbesparende funktion i dette produkt reducerer strømforbruget ved at afbryde skærmen og ændre farven på strøm-LED'en, hvis produktet ikke anvendes i en bestemt periode. Strømmen afbrydes ikke i strømbesparende tilstand. For at tænde for skærmen igen skal du trykke på en vilkårlig tast på tastaturet eller flytte musen. Den strømbesparende funktion fungerer kun, når produktet er sluttet til en pc med en strømbesparende funktion.

Strømsparer Normal drift

Nominel effekt

Typisk Maks.

Energisparetilstand

(SOG-signal:understøtter ikke

DPM-tilstanden)

Slukket Slukket

(Tænd/slukknap)

Strømindikator Fra Blinker Til Fra

Strømforbrug DB32D 70 W 60 W 77 W 0,5 W 0,5 W 0 W

DB40D

DB48D

110 W

120 W

82 W

95 W

121 W

132 W

DB55D 160 W 125 W 176 W

― Det angivne strømforbrug kan variere under forskellige driftsbetingelser, eller når indstillinger ændres.

― SOG (Sync On Green) understøttes ikke.

― For at reducere strømforbruget til 0: Afbryd med knappen på bagsiden, eller fjern strømkablet. Kobl strømkablet fra, hvis du ikke skal bruge produktet i en længere periode (under ferie o.l.).

Horisontal frekvens

Den tid, det tager at scanne en enkelt linje fra venstre til højre side af skærmen, kaldes en horisontal cyklus. Den inverse værdi af den horisontale cyklus kaldes for den horisontale frekvens. Horisontal frekvens måles i kHz.

Vertikal frekvens

Produktet viser et enkelt billede flere gange pr. sekund (som et fluorescerende lys) for at vise det, brugeren ser. Den hastighed, hvormed et enkelt billede gentages pr. sekund, kaldes for den vertikale frekvens eller opdateringshastigheden. Vertikal frekvens måles i Hz.

Forudindstillede timertilstande

― Dette produkt kan kun indstilles til én opløsning for hver skærmstørrelse for at opnå den optimale billedkvalitet pga. panelets beskaffenhed. Brug af en anden opløsning end den angivne opløsning kan derfor forringe billedkvaliteten. For at undgå dette anbefales det, at du vælger den optimale opløsning, der er angivet for produktet.

― Kontrollér frekvensen, når du udskifter et CDT-produkt (tilsluttet en computer) med et LCD-produkt. Hvis LCD-produktet ikke understøtter 85 Hz: Skift den vertikale frekvens til 60 Hz på CDT-produktet, inden du udskifter den med LCD-produktet.

Modelnavn

Synkronisering

Opløsning

Horisontal frekvens

Vertikal frekvens

Optimal opløsning

Maksimal opløsning

DB32D / DB40D / DB48D / DB55D

30 ~ 81 kHz

48 ~ 75 Hz

1920 x 1080 @ 60 Hz

1920 x 1080 @ 60 Hz

Skærmen bliver automatisk justeret, hvis et signal, der hører til følgende standardsignaltilstande, overføres fra din pc. Hvis det signal, der overføres fra pc'en, ikke hører til standardsignaltilstandene, kan skærmen være tom med strøm-LED'en tændt. Sker dette, skal du ændre indstillingerne i overensstemmelse med følgende tabel, og se i brugervejledningen til grafikkortet.

Opløsning Horisontal frekvens

(kHz)

Vertikal frekvens

(Hz)

Pixelclock

(MHz)

Synkroniseringspolaritet

(H/V)

IBM, 720 x 400 31,469 70,087 28,322 -/+

MAC, 640 x 480

MAC, 832 x 624

MAC, 1152 x 870

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

35,000

49,726

68,681

31,469

37,861

66,667

74,551

75,062

59,940

72,809

30,240

57,284

100,000

25,175

31,500

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

Opløsning

VESA, 640 x 480

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1152 x 864

VESA, 1280 x 720

VESA, 1280 x 800

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1366 x 768

VESA,1440 x 900

VESA,1600 x 900

VESA,1680 x 1050

VESA,1920 x 1080

Horisontal frekvens

(kHz)

37,500

56,476

60,023

67,500

45,000

49,702

63,981

79,976

35,156

37,879

48,077

46,875

48,363

47,712

55,935

60,000

65,290

67,500

Vertikal frekvens

(Hz)

75,000

70,069

75,029

75,000

60,000

59,810

60,020

75,025

56,250

60,317

72,188

75,000

60,004

59,790

59,887

60,000

59,954

60,000

Pixelclock

(MHz)

31,500

75,000

78,750

108,000

74,250

83,500

108,000

135,000

36,000

40,000

50,000

49,500

65,000

85,500

106,500

108,000

146,250

148,500

+/+

-/+

+/+

+/+

-/-

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

-/-

+/+

-/+

+/+

-/+

+/+

Synkroniseringspolaritet

(H/V)

-/-

Appendiks

Ansvar for betalingsservice

(omkostning for kunderne)

― Når der anmodes om service, opkræver vi muligvis (til trods for garantien) et gebyr for serviceteknikerbesøg i følgende tilfælde.

Produktet er ikke defekt

Rengøring af produktet, justering, vejledning, geninstallation osv.

• Hvis en servicetekniker instruerer i, hvordan produktet bruges, eller blot justerer indstillingerne uden at skille produktet ad.

• Hvis en fejl skyldes eksterne miljømæssige faktorer (internet, antenne, kabelsignal osv.)

• Hvis et produkt geninstalleres, eller enheder tilsluttes efter den første installation af produktet efter købet.

• Hvis produktet geninstalleres efter flytning til en anden placering eller flytning til et andet hus.

• Hvis kunden beder om anvendelsesanvisninger pga. et andet firmas produkt.

• Hvis kunden beder om anvisninger i, hvordan netværket eller et andet firmas program produkt bruges.

• Hvis kunden anmoder om softwareinstallation og konfiguration af produktet.

• Hvis en servicetekniker fjerner/rengør støv eller fremmedlegemer inden i produktet.

• Hvis kunden anmoder om en installation efter at have købt et produkt via homeshopping eller online.

En produktskade, som kunden har forårsaget

Produktskade som følge af kundens fejlbetjening eller forkert reparation.

Hvis skader på produktet skyldes:

• Noget har ramt produktet, eller det er blevet tabt.

• Brug af forsyninger eller separate solgte produkter, som ikke er specificeret af Samsung.

• Reparation foretaget af en person, som ikke er tekniker, hos en outsourcing-servicevirksomhed eller partner af Samsung Electronics Co., Ltd.

• At kunden har ombygget eller repareret produktet.

• Brug af produktet sammen med forkert spænding eller ikke-godkendte elektriske tilslutninger.

• At advarslerne i vejledningen ikke er fulgt.

Andet

• Hvis produktet svigter som følge af naturkatastrofe. (lyn, brand, jordskælv, oversvømmelse osv.)

• Hvis alle forbrugskomponenterne er brugt op. (batteri, toner, lysstofrør, hoved, vibrator, lampe, filter, bånd osv.)

― Hvis en kunde anmoder om service, og produktet ikke fejler noget, opkræves der muligvis et servicegebyr. Læs derfor venligst brugervejledningen først.

WEEE

Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)

(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)

Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, headset og USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at forebygge skadelige virkninger på menneskers helbred eller miljøet skal disse genstande bortskaffes adskilt fra andre typer af affald og indleveres på en genbrugsplads med henblik på genindvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for nærmere oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produkt og tilbehør med henblik på miljøvenlig genindvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge anvisningerne i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil må ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)

Denne mærkning på batteriet, i manualen eller på emballagen betyder, at batterierne i dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. Er batterierne mærket med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb, betyder det, at deres indhold af kviksølv, cadmium eller bly ligger over de grænseværdier, som er fastsat i EU-direktiv 2006/66.

Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller miljøet.

Hjælp til med at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug ved at holde batterierne adskilt fra andre typer af affald og ved at indlevere dem på en genbrugsplads.

Bedste billedkvalitet og beskyttelse mod efterbilleder

Bedste billedkvalitet

• Pga. naturen ved produktionen af denne produkt kan ca. 1 pixel pr. million (1 ppm) være lysere eller mørkere på -panelet. Dette påvirker ikke produktets ydelse.

Antallet af underpixels efter -paneltype: 6.220.800

• Kør Auto Adjustment for at forbedre billedkvaliteten. Hvis der fortsat er støj, efter at auto-justering er kørt, skal du justere Coarse eller Fine .

• Efterlader du skærmen med et fast billede i lang tid, kan der forekomme efterbilleder eller defekte pixels.

Aktivér strømbesparende tilstand eller en dynamisk pauseskærm, hvis du ikke bruger produktet i længere tid.

Beskyttelse mod efterbilleder

Hvad er efterbilleder?

Efterbilleder bør ikke forekomme, hvis LCD-panelet fungerer normalt. Normal drift henviser til et videomønster, der skifter hele tiden. Hvis LCD-panelet viser et fast mønster i længere tid (mere end

12 timer), kan der forekomme en lille spændingsforskel mellem elektroderne i de pixels, der styrer de flydende krystaller.

En sådan spændingsforskel mellem elektroder stiger gennem tiden og gør de flydende krystaller tyndere.

Sker dette kan et tidligere billede forblive på skærmen, når mønsteret ændres. For at forhindre dette skal den akkumulerede spændingsforskel nedsættes.

― Efterbilleder bør ikke forekomme, hvis et LCD-panel fungerer under ordentlige forhold.

Sort matrix

Kilde Adgang

TFT

Databus-linje

Port

Fælles elektrode (ITO)

Farvefilter

Pixelelektrode

(ITO)

Lagringskondensator

(Cs)

Forebyggelse af efterbilleder

― Den bedste måde at beskytte produktet mod efterbilleder er at slukke for strømmen eller at sætte computeren eller systemet til at køre en pauseskærm, når produktet ikke bruges. Endvidere er garantiservice begrænset, afhængigt af instruktionsguiden.

• Slukning, pauseskærm og strømbesparende tilstand

Sluk for produktet i to timer, når du har brugt det i 12 timer.

Gå til Egenskaber for skærm > Strømforsyning på pc'en, og indstil produktet til slukning efter behov.

Det anbefales at bruge en pauseskærm.

Det er bedst at bruge en pauseskærm med en enkelt farve eller et bevægeligt billede.

• Almindelig farveændring

Brug to farver

Skift mellem to farver hvert 30. minut som vist herover.

Type 1 Type 2

FLIGHT

OZ348

TIME

20:30

UA102 21:10

FLIGHT

OZ348

TIME

20:30

UA102 21:10

• Undgå kombinationer af en tekstfarve og baggrundsfarve med stor kontrast.

(Lysstyrke: Henviser til en farves lyse eller mørke karakter, som varierer afhængigt af mængden af udsendt lys.)

― Undgå at bruge grå, da dette kan medvirke til efterbilleder.

― Undgå at bruge farver med stor kontrast (sort og hvid, grå).

FLIGHT : TIME

OZ348 : 20:30

FLIGHT

OZ348

:

:

TIME

20:30

• Almindelig farveændring

Brug lyse farver med ensartet lysstyrke.

Interval: Skift tekstfarve og baggrundsfarve hvert 30. minut.

FLIGHT : TIME

OZ348 : 20:30

FLIGHT

OZ348

: TIME

: 20:30

FLIGHT : TIME

OZ348 : 20:30

FLIGHT : TIME

OZ348 : 20:30

Flyt og skift tekst hvert 30. minut som vist herunder.

FLIGHT

OZ348

: TIME

: 20:30

[ Step 1 ] [ Step 2 ]

FLIGHT

OZ348

: TIME

: 20:30

[ Step 3 ]

Regelmæssig visning af et bevægeligt billede med et logo.

Interval: Vis et bevægeligt billede sammen med et logo i 60 sekunder efter fire timers brug.

Licens

Produceret på licens fra Dolby Laboratories.

Dolby og dobbelt D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

Manufactured under a licence from U.S. Patent No’s: 5,956,674, 5,974,380,

5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723,

7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound | 5.1 is a trademark of DTS, Inc. ⓒ 2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the

HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

DivX Certified Ⓡ to play DivX Ⓡ video up to HD 1080p, including premium content.

DivX Ⓡ , DivX Certified Ⓡ and associated logos are trademarks of Rovi

Corporation or its subsidiaries and are used under license.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX Ⓡ is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX

Certified Ⓡ device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified Ⓡ device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the

DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Licensbemærkninger vedr. Open Source

Hvis du anvender Open Source-software, findes Open Source-licenser på produktmenuen.

Bemærkninger vedr. Open Source-licens er kun på engelsk.

Du kan finde oplysninger om Open Source-licensbemærkningerne ved at kontakte Samsung Support eller sende os en e-mail på [email protected].

Terminologi

480i / 480p / 720p / 1080i /

1080p ____ Hver af ovenstående scanningshastigheder henviser til antallet af effektive scanningslinjer, der bestemmer skærmopløsningen.

Scanningshastigheden indikeres som i (interlaced) eller p (progressiv), afhængigt af scanningsmetoden.

- Scanning

Scanning henviser til en proces med at sende pixels, der progressivt danner et billede. Et stort antal pixels giver et tydeligere og mere levende billede.

- Progressiv

I progressiv scanningstilstand scannes alle linjer med pixels én efter én

(progressivt) på skærmen.

- Interlaced

I interlaced scanningstilstand scannes først hver anden linje med pixels fra top til bund, hvorefter de resterende linjer med pixels (de linjer, der ikke blev scannet) bliver scannet.

Non-interlace tilstand (progressiv scanning) og Interlace-tilstand ____

Non-interlace tilstand (progressiv scanning) viser progressivt en horisontal linje fra top til bund på skærmen. Interlace tilstand viser først de ulige linjenumre og derefter de lige numre. Non-interlace tilstand anvendes hovedsageligt i pc-skærme, da den medfører en tydelig skærm, og interlace tilstand anvendes mest i tv.

Dot Pitch ____ Skærmen består af røde, grønne og blå prikker. En mindre afstand mellem prikkerne medfører en højere opløsning. Dot pitch henviser til den korteste afstand mellem prikker med samme farve. Dot pitch måles i millimeter.

Vertikal frekvens ____ Produktet viser et enkelt billede mange gange pr. sekund (som et lysstofrør, der flimrer) for at gengive et billede, som brugeren kan se. Den hastighed, hvormed et enkelt billede gentages pr. sekund, kaldes for den vertikale frekvens eller opdateringshastigheden. Vertikal frekvens måles i Hz.

F.eks. henviser 60 til et enkelt billede, der vises 60 gange på ét sekund.

Horisontal frekvens ____ Den tid, det tager at scanne en enkelt linje fra venstre til højre side af skærmen, kaldes en horisontal cyklus. Den inverse værdi af den horisontale cyklus kaldes for den horisontale frekvens. Horisontal frekvens måles i kHz.

Kilde ____ Indgangskilde henviser til en videokilde, der er sluttet til produktet, f.eks. et videokamera, en videooptager eller en dvd-afspiller.

Komponentporte (grøn, blå, rød) ____Komponentportene, som rummer, overfører og modtager kontrastsignaler, leverer en fremragende billedkvalitet i forhold til andre videotilslutningsmetoder.

Plug & Play ____ Plug & Play er en funktion, der muliggør automatisk udveksling af informationer mellem en skærm og en pc, for at opnå det optimale visningsmiljø. Produktet anvender VESA DDC (international standard) til udførelse af Plug & Play.

Opløsning ____ Opløsning er antallet af de horisontale prikker (pixels) og de vertikale prikker (pixels), der udgør en skærm. Den repræsenterer visningens detaljeringsgrad. En højere opløsning gør det muligt at vise flere data på skærmen og er praktisk ved samtidig udførelse af flere opgaver.

Eksempel: En opløsning på 1920 X

1080 består af 1.920 horisontale pixels

(horisontal opløsning) og 1.080 vertikale pixels (vertikal opløsning).

DVD (Digital Versatile Disc) ____

Dvd henviser til en lagringsdisk på størrelse med en cd, hvorpå du kan gemme multimedieprogrammer

(lyd, video eller spil) med MPEG-2videokomprimeringsteknologi.

HDMI (High Definition Multimedia

Interface) ____Dette er en grænseflade, der kan sluttes til en digital lydkilde eller en High Definition-videokilde uden komprimering med et enkelt kabel.

Multiple Display Control (MDC) ____

MDC (Multiple Display Control) er et program, der gør det muligt at styre flere skærme samtidig via en pc. Kommunikation mellem pc og skærm sker med RS232C (seriel datatransmission) og RJ45-kabler (LAN).

advertisement

Key Features

  • Digital signage flat panel Black
  • 101.6 cm (40") 1920 x 1080 pixels LED 350 cd/m²
  • 8 ms

Related manuals

Download PDF

advertisement