Samsung SP-A800B Uputstvo za upotrebu

Samsung SP-A800B Uputstvo za upotrebu | Manualzz
Da biste izbegli povrede ili oštećenja imovine pažljivo pročitajte sledeće mere opreza i koristite proizvod u
skladu sa njima.
Slike predstavljaju samo referencu, i nisu primenljive u svim slučajevima (ili zemljama).
Nepoštovanje uputstava označenih ovim simbolom može da dovede do telesnih povreda ili smrti.
Nepoštovanje uputstava označenih ovim simbolom može da dovede do telesnih povreda ili
oštećenja proizvoda ili imovine.
| O napajanju | O montaži | O čišćenju i korišćenju |
Obratite pažnju da čvrsto utisnete utikač jer inače može doći do
požara.
z
Nepotpuno povezivanje može da izazove požar.
Ne upotrebljavajte klimave utičnice niti oštećene kablove za
napajanje.
z
Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.
Ni pod kojim uslovima ne dodirujte utikač mokrim rukama.
z
Postoji opasnost od strujnog udara.
Ne uključujte više uređaja u istu utičnicu na zidu.
z
Postoji opasnost od požara.
Ne postavljajte teške predmete na kabl za napajanje. Izbegavajte
savijanje, povlačenje ili uvrtanje kabla za napajanje.
z
Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.
Pre pomeranja proizvoda proverite da li je proizvod isključen i
izvucite kabl za napajanje iz utičnice na zidu. Osim toga, pre
pomeranja proverite da li su svi priključni kablovi isključeni sa
drugih uređaja.
z
Pomeranje proizvoda bez isključivanja kabla za napajanje može da ošteti
kabl i dovede do požara ili električnog udara.
Da biste uređaj isključili iz struje, utikač morate da izvučete iz
utičnice, pa je važno da možete lako da mu pristupite.
z
To može dovesti do strujnog udara ili požara.
Jedinicu uvek isključujte držeći utikač, a ne kabl za napajanje.
z
Postoji opasnost od požara.
Pre čišćenja proizvoda izvucite utikač.
z
Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.
| O napajanju | O montaži | O čišćenju i korišćenju |
DA BI SE SPREČILO ŠIRENJE VATRE, PROIZVOD UVEK DRŽITE
PODALJE OD OTVORENOG PLAMENA, KAO ŠTO SU SVEĆE.
z
Postoji opasnost od požara.
Kada montirate proizvod u kabinet ili na policu, ne dozvolite da
prednji deo proizvoda viri iz kabineta ili police.
z
Padanje bi moglo da ošteti proizvod ili dovede do telesnih povreda.
Držite kabl za napajanje dalje od grejalica.
z
Obloga kabla za napajanje mogla bi da se istopi i izazove strujni udar ili
požar.
Ne montirajte proizvod na mestima izloženim ulju, dimu, vlazi ili
vodi (kišnici) ili unutar vozila.
z
Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.
Ne montirajte proizvod na mestima bez ventilacije, kao što su police
za knjige ili zidni ormani.
z
To bi moglo da dovede do požara ili oštećenja proizvoda.
Ne montirajte na nestabilnim mestima, na primer na postolju koje je
manje od proizvoda.
z
Ako proizvod padne, mogao bi da povredi decu ili se ošteti. Montirajte na
stabilnom mestu jer je prednji deo proizvoda težak.
U slučaju sevanja i grmljavine, smesta isključite sistem i izvucite
kabl za napajanje iz utičnice na zidu.
z
Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.
Osigurajte da ventilacioni otvori proizvoda ne budu blokirani
stolnjakom ili zavesom.
z
To bi moglo da dovede do požara ili oštećenja proizvoda.
Pažljivo spustite proizvod na zemlju.
z
U suprotnom može doći do oštećenja ili povrede.
Tokom premeštanja nemojte da ispuštate proizvod.
z
U suprotnom može doći do oštećenja ili povrede.
Držite proizvod van domašaja dece.
z
Proizvod koji pada može da povredi decu. Pošto je prednji deo proizvoda
teži od zadnjeg, montirajte proizvod na ravnom i stabilnom mestu.
| O napajanju | O montaži | O čišćenju i korišćenju |
Ne ubacujte metale kao što su štapići za jelo, žice, burgije, niti
zapaljive supstance kao što su papir i šibice, u ventilacione otvore ili
AV priključke uređaja.
z
Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.
Ako voda ili strane supstance uđu u proizvod, isključite ga, izvadite utikač iz
zidne utičnice i kontaktirajte Servisni centar.
Ne rasklapajte, niti pokušavajte da popravite ili izmenite proizvod.
z
Kada proizvodu bude potrebno popravljanje, kontaktirajte Servisni centar.
Postoji opasnost od strujnog udara ili oštećenja proizvoda.
Proizvod držite dalje od zapaljivih sprejeva ili sličnih supstanci.
z
Postoji opasnost od požara ili eksplozije.
Ne postavljajte posude sa vodom, vaze, pića, hemikalije, male metalne
delove ili teške predmete na proizvod.
z
Ako u proizvod uđe neki predmet ili tečnost, to može da izazove strujni udar, požar ili
telesne povrede.
Ne dozvolite deci da na proizvod postavljaju predmete kao što su igračke ili
kolači.
z
Ako dete pokuša da dosegne neki od tih predmeta, proizvod može pasti i povrediti
dete.
Nikada ne gledajte direktno u svetlost lampice na prednjoj strani proizvoda i
ne projektujte sliku na oči.
z
To je naročito opasno za decu.
Kada vadite baterije iz daljinskog upravljača, pazite da ih deca ne progutaju.
Baterije držite van dohvata dece.
z
Ako ih progutaju, odmah se obratite lekaru.
Ako proizvod ispušta dim, neobične šumove ili se oseća miris paljevine,
smesta isključite sistem, isključite utikač iz zidne utičnice i kontaktirajte
Servisni centar.
z
Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.
Ako su igla ili razvodnik utikača izloženi prašiti, vodi ili stranim
supstancama, očistite ih.
z
Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.
Zatražite od Korisničkog ili Servisnog centra da proizvod očiste iznutra
najmanje jednom godišnje.
z
Ako se prašina u proizvodu duže vreme ne čisti, može izazvati probleme sa
proizvodom ili požar.
Blago očistite proizvod pomoću suve krpe ili peškira nakon što isključite kabl
za napajanje iz zidne utičnice.
z
Ne čistite proizvod pomoću hemikalija kao što su vosak, benzen, alkohol, razređivači,
sredstva protiv komaraca, aroma, maziva, rastvori za čišćenje itd.
Kada proizvod ne koristite duže vreme, izvucite utikač.
z
Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.
Obavezno se obratite ovlaštenom Servisnom centru kada postavljate monitor
na lokaciju gde ima dosta prašine, česte su visoke ili niske temperature,
velika količina vlage, hemijskih supstanci ili gde će raditi 24 sata dnevno,
npr. aerodrom, železnička stanica itd.
z
U protivnom, na monitoru može da dođe do ozbiljne štete.
Kada proizvod ispustite ili se kućište polomi, isključite proizvod i izvucite
utikač jer to može izazvati električni udar ili požar.
z
U tom slučaju, kontaktirajte Servisni centar.
Obratite pažnju da ne izgubite poklopac sočiva proizvoda.
z
Korišćenje sočiva bez poklopca moglo bi da ošteti sočivo.
Prilikom zamene baterija pazite da polaritet +/- bude okrenut kako je
naznačeno na mestu za baterije.
z
Neispravan polaritet može da prouzrokuje oštećenje ili curenje baterije, što može
dovesti do požara, povreda ili kontaminacije (štete).
Koristite samo specifikovane standardne baterije. Nemojte zajedno koristiti
nove i stare baterije.
z
To može da prouzrokuje oštećenje ili curenje baterije, što može dovesti do požara,
povreda ili kontaminacije (štete).
Ispravno odlaganje ovog proizvoda
(Odlaganje električne i elektronske opreme) - samo Evropa
(može da se primeni u Evropskoj Uniji i drugim evropskim državama sa sistemima
odvojenog odlaganja otpada)
Ova oznaka prikazana na proizvodu ili njegovoj propratnoj literaturi oznacava da ga na
kraju njegovog radnog veka ne treba odlagati sa ostalim kućnim otpadom. Da bi se
sprečile moguće štetne posledice po okolinu ili ljudsko zdravlje prouzrokovane
nekontrolisanim odlaganjem otpada, odvojite ovaj proizvod od drugih vrsta otpada i
reciklirajte ga da biste potpomogli ponovnu upotrebu materijalnih resursa.
Korisnici u kucama treba da kontaktiraju distributera od kojeg su kupili proizvod ili lokalnu
vladinu kancelariju za detalje kako i gde da odnesu ovaj proizvod na recikliranje.
Poslovni korisnici treba da kontaktiraju svojeg dobavljača i provere uslove i odredbe
kupovnog ugovora. Ovaj proizvod pri odlaganju ne treba mešati sa ostalim komercijalnim
otpadom.
| Karakteristike proizvoda | Prikazi proizvoda | Daljinski upravljač | Specifikacije proizvoda |
Optički mehanizam sa naprednom DLP tehnologijom
- Primenjen je Full HD panel rezolucije 1920x1080.
- Krug boja sa 6 segmenata koristi se za postizanje optimalnih boja.
- Lampa od 300 W poboljšava osvetljaj
Živopisne boje
- Kvalitetno podešavanje slike, a pre svega poboljšanje boja - ovaj uređaj teži realizaciji koordinata
boja koje zadovoljavaju standarde emitovanja u video produkciji.
Smanjen šum ventilatora i rasipanje svetlosti
- Protok vazduha i noseća struktura ventilatora su optimizovani radi smanjenja šuma ventilatora i
rasipanja svetlosnog zraka.
Razni ulazni priključci
- Ugrađeno je mnoštvo ulaznih priključaka, npr. dva HDMI priključka (koji podržavaju HDCP) i dva
komponentna priključka, radi veće mogućnosti povezivanja sa perfernim uređajima.
Korisnička podešavanja
- Ovaj uređaj omogućava podešavanje svih ulaznih priključaka.
- Uređaj ima referentni test signal koji se može koristiti za pozicioniranje i podešavanje.
- Daljinski upravljač ima pozadinsko svetlo radi lakšeg korišćenja u mračnim prostorijama.
| Karakteristike proizvoda | Prikazi proizvoda | Daljinski upravljač | Specifikacije proizvoda |
Prednja/gornja strana
1. Indikatori
7. Ručica za zumiranje
- TEMP (Crvena LED dioda)
Koristi se za povećanje ili smanjenje slike.
- LAMP (plavi LED)
8. Dugme NAPAJANJE (
- STAND BY (plavi LED)
※ Pogledajte odeljak LED indikatori.
2. Fokusni prsten
)
Koristi se za uključivanje i isključivanje projektora.
9. Dugme SOURCE
Koristi se za podešavanje fokusa.
Koristi se za izbor ulaznog signala iz nekog od
spoljnih izvora.
3. Sočivo
10.Dugme MENU
4. Točkić za pomeranje sočiva
Ovo dugme se koristi za ulazak ili izlazak iz
Možete pomerati sliku naviše ili naniže unutar
menija i za kretanje u napred u meniju.
opsega sočiva.
※ Pogledajte odeljak Korišćenje točkića za
pomeranje sočiva.
11.Dugme za izbor i prelazak
(
/
)
Koristite ovo dugme za prelazak na neku stavku
5. Prijemnik signala daljinskog upravljača
menija ili njen izbor.
6. Podesive nožice
Možete podešavati položaj slike podizanjem i
spuštanjem podesivih nožica.
Dugmad sa gornje strane projektora su osetljiva na dodir.
Da biste ih koristili, dodirujte ih laganim pritiskom prsta.
Sadržaj paketa
Vodič za brzo montiranje
Garancija
(Nije dostupno na svim lokacijama)
CD sa Korisničkim priručnikom
Kabl za napajanje
Daljinski upravljač i 2 baterije
Krpa za čišćenje
LED indikatori
●: Lampica upaljena
◐: Lampica trepće
○: Lampica ugašena
TEMP
LAMP
STAND BY
Informacije
○
○
●
○
●
●
○
◐
●
○
◐
○
◐
○
◐
◐
◐
○
◐
○
○
◐
◐
●
Došlo je do problema pri upravljanju DDP IC na uređaju. Pogledajte 4. meru.
◐
◐
◐
Došlo je do problema u radu lampe. Pogledajte 5. meru.
●
◐
●
Istekao je radni vek lampe. Pogledajte 6. meru.
○
◐
◐
Memorija uređaja ne radi pravilno. Obratite se servisni centar.
●
◐
◐
Napajanje uređaja ne radi pravilno. Obratite se servisni centar.
◐
●
◐
Došlo je do problema pri upravljanju točkom boja na uređaju. Pogledajte 4. meru.
Ako pritisnete dugme NAPAJANJE na daljinskom upravljaču ili projektoru, slika
će se pojaviti za 30 sekundi.
Projektor radi normalno.
Ovo stanje se prikazuje kada projektor priprema neku operaciju nakon pritiska na dugme
NAPAJANJE na projektoru ili daljinskom upravljaču.
Pritisnuto je dugme za napajanje radi isključivanja projektora, a rashladni sistem hladi
unutrašnjost projektora. (To traje oko 1 min 30 s)
Pogledajte dolenavedenu 1. meru za slučaj kada rashladni ventilator u projektoru ne radi
normalno.
Pogledajte dolenavedenu 2. meru za slučaj kada poklopac lampe koji štiti lampu nije
dobro zatvoren.
Napajanje se automatski isključuje kada temperatura u projektoru pređe graničnu
vrednost. Pogledajte 3. meru.
Otklanjanje problema označenih indikatorima
Klasifikacija
1. mera
Stanje
Kada rashladni ventilator
ne radi normalno.
Kada poklopac lampe koji
2. mera
štiti lampu uređaja nije
dobro zatvoren ili sistem
senzora ne radi normalno.
Kada temperatura unutar
3. mera
projektora postane
previsoka.
Mere koje treba preduzeti
Ako simptom ne nestane čak ni nakon otkačivanja i priključivanja
kabla za napajanje i ponovnog uključivanja projektora, kontaktirajte
dobavljača proizvoda ili naš servisni centar.
Proverite da li su zavrtnji na donjoj strani projektora dobro pritegnuti.
Ako nisu dobro pritegnuti, kontaktirajte ditributera proizvoda ili servisni
centar.
Podesite položaj projektora u skladu sa gorenavedenim merama
opreza pri instalaciji. Rashladite projektor u dovoljnoj meri pa ga
ponovo uključite. Ako se problem neprestano ponavlja, kontaktirajte
ditributera proizvoda ili servisni centar.
U slučaju da DDP IC ili točak
4. mera
boja ne radi.
Otkačite i ponovo priključite kabl za napajanje i zatim ponovo uključite
projektor. Ako se simptom i dalje javlja, kontaktirajte ditributera
proizvoda ili servisni centar.
Lampa radi neispravno
5. mera
nakon nepravilnog
Isključite napajanje, pustite uređaj da se dovoljno ohladi i zatim ga
isključivanja ili se
ponovo uključite. Ako se problem neprestano ponavlja, kontaktirajte
restartuje odmah nakon
ditributera proizvoda ili servisni centar.
isključivanja projektora.
Proverite vreme korišćenja lampe na informativnom ekranu. Ako je
6. mera
Kada ekran postane tamniji.
neophodna zamena lampe, kontaktirajte ditributera proizvoda ili
servisni centar.
Ovaj projektor koristi ventilatorski rashladni sistem koji sprečava pregrevanje uređaja. Rad ventilatora može
stvarati šum koji ne utiče na radni učinak proizvoda. Šum nije razlog za zamenu uređaja ili povraćaj novca.
Zadnja strana
1. Ulazni priključak za PC (PC IN)
2. Ulazni priključak za komponentni
signal (COMPONENT IN)
3. Ulazni priključak za S-Video
(S-VIDEO IN)
4. Utičnica kabla za napajanje
5. RS-232C priključak
(Za uslužne ulazne priključke)
6. Ulazni priključak za video signal (VIDEO IN)
7. Prijemnik signala daljinskog upravljača
8. Ulazni priključci HDMI IN 2,
HDMI 1/DVI IN
| Karakteristike proizvoda | Prikazi proizvoda | Daljinski upravljač | Specifikacije proizvoda |
1.
DUGME "ON" (
2.
Dugme "COMP1"
3.
Dugme "VIDEO"
4.
Dugme "S-VIDEO"
5.
Dugme "PC"
6.
Dugme "MENU"
7.
Dugme za Svetlo
)
(▲ ▼ ◀ ▶)/"ENTER"
8.
Dugme "INFO"
9.
Dugme "P.SIZE"
10. Dugme "STILL"
11. Dugme "P.MODE"
12. Dugme "OFF" (
13.
)
Dugme "Pomeranje" (
)
14. Dugme "HDMI1"
15. Dugme "HDMI2"
16. Dugme "COMP2"
17. Dugme "RETURN"
18. Dugme "EXIT"
19. Dugme "D.BLACK"
20. Dugme "USER"
21. Dugme "INSTALL"
1. ON ( )
Koristi se za uključivanje projektora.
2. COMP1
Koristi se za prelazak u režim COMPONENT 1.
3. VIDEO
Koristi se za prelazak u video režim.
4. S-VIDEO
Koristi se za prelazak u S-VIDEO režim.
5. PC
Koristi se za prelazak u PC režim.
6. MENU
Koristi se za prikaz ekrana s menijima.
7. Svetlo (▲ ▼ ◀ ▶)/ENTER
Koristi se za prelazak na neku stavku ili njen izbor.
8. INFO
Koristi se za proveru signala izvora, podešavanja slike, podešavanja PC ekrana i radnog veka lampe.
9. P.SIZE
Koristi se za podešavanje veličine slike.
10. STILL
Koristi se za prikazivanje fotografija.
11. P.MODE
Koristi se za izbor režima slike.
12. OFF (
)
Koristi se za isključivanje projektora.
13.
Pomeranje (
)
Koristi se pri upotrebi daljinskog upravljača u mračnoj prostoriji.
14. HDMI1
Koristi se za prelazak u režim HDMI 1.
15. HDMI2
Koristi se za prelazak u režim HDMI 2.
16. COMP2
Koristi se za prelazak u režim COMPONENT 2.
17. RETURN
Povratak na prethodni meni.
18. EXIT
Koristi se za uklanjanje ekrana s menijima.
19. D.BLACK
Menja osvetljenost i kontrast ekrana podešavanjem otvora blende u optičkom sistemu.
20. USER
Koristi se za izbor režima za korisničko podešavanje slike.
21. INSTALL
Koristi se horizontalno i vertikalno obrtanje projektovane slike.
| Karakteristike proizvoda | Prikazi proizvoda | Daljinski upravljač | Specifikacije proizvoda |
Dizajn i specifikacije proizvoda mogu se radi ostvarivanja boljeg radnog učinka promeniti bez prethodne najave.
Specifikacije
Model
Ekran
Lampa
SP-A800B
Veličina
24,1 mm / 0,9 inča
Rezolucija
1920 x 1080
Proizvođač
Texas Instruments
Tip
300 W UHP
Radni vek
2000 sati
Proizvođač
Philips
Color (Boja)
62,2 mil. (1920 x 1080 x 3 x 10 bitova)
Optimalna
rezolucija
1920 x 1080 na 60 Hz
Rezolucija
Maksimalna
rezolucija
1920 x 1200
Ulazni video signal
Video, S-Video, komponentni, analogni iz PC-ja, HDMI
Ulazni signal za sinhronizaciju
Odvojena H/V sinhronizacija, TTL
Maksimalni takt prikaza piksela
162 MHz
Dužina dijagonale ekrana
1016 mm ~ 7620 mm (16:9, dijagonalno)
Opseg rastojanja projekcije
1,5 m ~ 14 m
Potrošnja
Napajanje
energije
Napon
Šum
Manje od 410 W
110/220 Vac +/-10 %, 50/60 Hz +/-3 Hz
Theater : 24dB, Bright : 30dB
431,3 mm(Š) x 468,5 mm(D) x 198,8 mm(V)
Dimenzije
17,0 inch(Š) x 18,4 inch(D) x 7,8 inch(V)
Težina
9,8 Kg / 21,6 lb
Ključne
karakteristike
Osvetljenost
1,000 ANSI
Kontrast
10000:1 (potpuno uključeno : potpuno isključeno)
Trapezoidno
izobličenje
Vertikalno
Radna
Korisničko
Temperatura i
okruženje
vlažnost
Skladišna
Temperatura 50 °F ~ 104 °F (10 °C ~ 40 °C),
Vlažnost (10 % ~ 80 %)
Temperatura -4 °F ~ 113 °F (-20 °C ~ 45 °C),
Vlažnost (5 % ~ 95 %)
Ova oprema klase B projektovana je za kućnu i kancelarijsku upotrebu. Oprema je registrovana u skladu sa
standardima za elektromagnetne smetnje za upotrebu u stambenom prostoru. Može se koristiti u svim
područjima. Klasa A je za kancelarijsku upotrebu. Klasa A je za poslovnu upotrebu, dok klasa B emituje manje
elektromagnetnih talasa od klase A.
DMD panel koji se koristi u DLP projektorima sastoji se od nekoliko stotina hiljada mikroogledala. Poput drugih
vrsta uređaja za vizuelni prikaziv i DMD paneli mogu imati nekoliko loših piksela. Samsung i proizvođač DMD
panela imaju striktnu proceduru za identifikaciju i ograničavanje loših piksela, pa proizvodi neće prekoračiti
maksimalan broj loših piksela koji propisuju naši standardi. Veoma retko mogu postojati i neprikazivi pikseli;
međutim, to ne utiče na kvalitet slike niti na radni vek proizvoda.
Podržani režimi prikaza
Izvor signala
PC, DVI
PC
Rezolucija
Ukupna
(HxV)
rezolucija
640x350
640x400
PC, DVI
640x480
PC
PC, DVI
720x400
Horizontalna sinhronizacija
Vertikalna sinhronizacija
Frekvencija
Frekvencija
[kHz]
polaritet
[Hz]
polaritet
Frekvencija
piksela
[MHz]
Tip
sinhronizacije
800x449
31,5
P
70,1
N
25,2
832x445
37,9
P
85,1
N
31,5
Sep.
Sep.
832x445
37,9
N
85,1
P
31,5
Sep.
800x525
31,5
N
59,9
N
25,2
Sep.
800x525
31,5
N
60,0
N
25,2
Sep.
816x500
35,0
N
70,0
N
28,6
Sep.
832x520
37,9
N
72,8
N
31,5
Sep.
840x500
37,5
N
75,0
N
31,5
Sep.
832x509
43,3
N
85,0
N
36,0
Sep.
Sep.
900x449
31,5
N
70,1
P
28,3
PC
1024x625
35,2
P
56,3
P
36,0
Sep.
PC, DVI
1056x628
37,9
P
60,3
P
40,0
Sep.
1040x625
43,8
N
70,0
N
45,5
Sep.
1040x666
48,1
P
72,2
P
50,0
Sep.
1056x625
46,9
P
75,0
P
49,5
Sep.
1048x631
53,7
P
85,1
P
56,3
Sep.
1088x517
31,0
P
60,0
P
33,8
Sep.
1344x806
48,4
N
60,0
N
65,0
Sep.
1328x806
56,5
N
70,1
N
75,0
Sep.
1360x801
57,7
N
72,0
N
78,4
Sep.
1312x800
60,0
P
75,0
P
78,8
Sep.
1376x808
68,7
P
85,0
P
94,5
Sep.
1520x897
53,8
N
60,0
P
81,8
Sep.
1536x900
63,0
N
70,0
N
96,8
Sep.
1536x901
64,9
N
72,0
N
99,6
Sep.
1600x900
67,5
P
75,0
P
108,0
Sep.
800x600
PC
848x480
PC, DVI
1024x768
1152x864
1280x720
1280x768
PC
1280x960
PC, DVI
1280x1024
P
74,5
Sep.
1696x750
52,5
N
70,0
N
89,0
Sep.
1696x751
54,1
N
72,0
N
91,7
Sep.
1696x755
56,5
N
74,0
P
95,8
Sep.
1664x798
47,8
N
59,9
P
79,5
Sep.
1696x805
60,3
N
74,9
P
102,3
Sep.
Sep.
1712x809
68,6
N
84,8
P
117,5
1800x1000
60,0
P
60,0
P
108,0
Sep.
1728x999
69,9
N
70,0
P
120,8
Sep.
1728x1001
72,1
N
72,0
N
124,5
Sep.
1728x1005
75,2
N
74,9
P
130,0
Sep.
1728x1011
85,9
P
85,0
P
148,5
Sep.
1688x1066
64,0
P
60,0
P
108,5
Sep.
1728x1066
74,6
N
70,0
N
128,9
Sep.
1728x1067
76,8
N
72,0
N
132,8
Sep.
1688x1066
80,0
P
75,0
P
135,0
Sep.
91,1
P
85,0
P
157,5
Sep.
P
60,0
P
85,5
Sep.
1864x1089
65,3
N
60,0
P
121,8
Sep.
1896x1099
82,3
N
74,9
P
156,0
Sep.
1904x934
55,9
N
59,9
P
106,5
Sep.
1936x942
70,6
N
75,0
P
136,8
Sep.
1952x948
80,4
N
84,8
P
157,0
Sep.
1600x1200
2160x1250
75,0
P
60,0
P
162,0
Sep.
1920x1080
2080x1111
66,6
P
59,9
N
138,5
Sep.
1920x1200
2080x1235
74,0
P
60,0
N
154,0
Sep.
858x525
31,5
N
59,9
N
27,0
Sep.
858x525
31,5
N
60,0
N
27,0
Sep.
864x625
31,3
N
50,0
N
27,0
Sep.
1980x750
37,5
P
50,0
P
74,3
Sep.
1650x750
45,0
P
59,9
P
74,2
Sep.
1650x750
45,0
P
60,0
P
74,3
Sep.
2640x1125
28,1
P
50,0
P
74,3
Sep.
2200x1125
33,7
P
59,9
P
74,2
Sep.
2200x1125
33,8
P
60,0
P
74,3
Sep.
2640x1125
56,3
P
50,0
P
148,5
Sep.
2200x1125
67,4
P
59,9
P
148,4
Sep.
2200x1125
67,5
P
60,0
P
148,5
Sep.
858x525
15,7
N
59,9
N
13,5
Sep.
1400x1050
720x576
1280x720
PC, HDMI(DVI)
1920x1080
1920x1080i
1920x1080
720x480i
720x576i
720x480
720x576
1280x720
1920x1080
Component
59,9
47,7
720x480
HDMI
N
1792x795
1440x900
PC, DVI
44,8
1728x1072
1360x768
PC
1664x748
1920x1080i
1920x1080
720x480i
720x576i
Podržane veličine
858x525
15,8
N
60,0
N
13,5
Sep.
864x625
15,6
N
50,0
N
13,5
Sep.
858x525
31,5
N
59,9
N
27,0
SOY
858x525
31,5
N
60,0
N
27,0
SOY
864x625
31,3
N
50,0
N
27,0
SOY
1980x750
37,5
P
50,0
P
74,3
SOY
1650x750
45,0
P
59,9
P
74,2
SOY
1650x750
45,0
P
60,0
P
74,3
SOY
2640x1125
28,1
P
50,0
P
74,3
SOY
2200x1125
33,7
P
59,9
P
74,2
SOY
2200x1125
33,8
P
60,0
P
74,3
SOY
2640x1125
56,3
P
50,0
P
148,5
SOY
2200x1125
67,4
P
59,9
P
148,4
SOY
2200x1125
67,5
P
60,0
P
148,5
SOY
858x525
15,7
N
59,9
N
13,5
SOY
858x525
15,8
N
60,0
N
13,5
SOY
864x625
15,6
N
50,0
N
13,5
SOY
O: Veličina i presken ekrana se mogu konfigurisati, x: Veličina i presken ekrana se ne mogu konfigurisati,
△: Veličina se može konfigurisati
Izvor
Ulaz
Tip
HD
HDMI
SD
HD
Component
SD
Video i
SD
S-Video
HD
PC
SD
PC
Veličina slike
Režim
16:9
Zoom 1
Zoom 2
4:3
Wide fit
1080p
O
O
O
O
O
1080i
O
O
O
O
O
720p
O
O
O
O
O
576p
O
O
O
O
x
480p
O
O
O
O
x
576i
O
O
O
O
x
480i
O
O
O
O
x
1080p
O
O
O
O
O
1080i
O
O
O
O
O
720p
O
O
O
O
O
576p
O
O
O
O
x
480p
O
O
O
O
x
576i
O
O
O
O
x
x
480i
O
O
O
O
576i
△
O
O
△
x
480i
△
O
O
△
x
1080p
△
x
x
△
x
1080i
△
x
x
△
x
720p
△
x
x
△
x
576p
△
x
x
△
x
480p
△
x
x
△
x
576i
△
x
x
△
x
480i
△
x
x
△
x
Režim 16:9
△
x
x
△
x
Režim 4:3
△
x
x
△
x
Režim
16:9
4:3
Zoom 1
Zoom 2
Wide fit
1080p
x
x
O
O
O
1080i
x
x
O
O
O
720p
x
x
O
O
O
Podržana pomeranja
Presken: Isključeno
Izvor
Ulaz
Tip
HD
SD
HDMI
PC
HD
Component
SD
Video I
S-Video
SD
Položaj slike (H/V)
576p
x
x
O
O
x
640 x 480p
x
x
O
O
x
720 x 480p
x
x
O
O
x
576i
x
x
O
O
x
480i
x
x
O
O
x
1280 x 1024/60
x
x
x
x
x
1024 x 768/60
x
x
x
x
x
800 x 600/60
x
x
x
x
x
720 x 400/70
x
x
x
x
x
640 x 350/70
x
x
x
x
x
1080p
O
O
O
O
O
1080i
O
O
O
O
O
720p
O
O
O
O
O
576p
x
x
O
O
x
480p
x
x
O
O
x
576i
x
x
O
O
x
480i
x
x
O
O
x
576i
x
x
O
O
x
480i
x
x
O
O
x
Režim
16:9
4:3
Zoom 2
Wide fit
Presken: Uključeno
Izvor
Ulaz
Tip
Položaj slike (H/V)
Zoom 1
HD
SD
HDMI
DVI
HD
Component
SD
Video i
S-Video
SD
HD
PC
SD
PC
1080p
x
x
O
O
1080i
x
x
O
O
O
O
720p
x
x
O
O
O
576p
x
x
O
O
x
640 x 480p
x
x
O
O
x
720 x 480p
x
x
O
O
x
576i
x
x
O
O
x
480i
x
x
O
O
x
1280 x 1024/60
x
x
x
x
x
1024 x 768/60
x
x
x
x
x
800 x 600/60
x
x
x
x
x
720 x 400/70
x
x
x
x
x
640 x 350/70
x
x
x
x
x
1080p
O
O
O
O
O
1080i
O
O
O
O
O
720p
O
O
O
O
O
576p
O
O
O
O
x
480p
O
O
O
O
x
576i
O
O
O
O
x
480i
O
O
O
O
x
576i
x
x
O
O
x
480i
x
x
O
O
x
1080p
O
O
O
O
O
1080i
O
O
O
O
O
720p
O
O
O
O
O
576p
O
O
O
O
O
480p
O
O
O
O
O
576i
x
x
x
x
x
480i
x
x
x
x
x
Režim 16:9
O
O
x
x
x
Režim 4:3
O
O
x
x
x
| Osnovna podešavanja | Priključivanje na izvor napajanja | Priključivanje video opreme |
Montiranje projektora
Montirajte projektor tako da zrak iz projektora pada na ekran pod pravim uglom.
Postavite projektor tako da sočivo bude u centru ekrana.
Ako ekran nije vertikalan, slika na ekranu možda neće biti pravougaona.
Ne montirajte ekran u svetloj prostoriji. Ako je ekran suviše svetao, slika na ekranu neće biti jasno vidljiva.
Pri montiranju ekrana u svetloj prostoriji koristite zavese.
Projektor možete montirati na sledećim mestima: Front-Floor / Front-Ceiling / Rear-Floor / Rear-Ceiling.
(Za prikaz montažnih položaja)
Za prikaz slike kada se projektor postavi iza ekrana,
Postavite poluprozirni ekran.
Izaberite Menu (Meni) > Setup (Podešavanje) >
Install (Postavka) > Rear-Floor (Otpozadi na
podu)
Za prikaz slike kada se projektor postavi ispred ekrana,
Postavite projektor sa one strane na kojoj su gledaoci.
Izaberite Menu (Meni) > Setup (Podešavanje) >
Install (Postavka) > Front-Floor (Spreda na
podu)
Podešavanje zuma i fokusa
Ručica za zumiranje
Prsten za fokusiranje
Možete podešavati veličinu slike u okviru opsega zumiranja pomoću ručice
za zumiranje.
Fokusirajte sliku na ekranu pomoću prstena za zumiranje.
Ako se proizvod postavi na mestu koje je izvan navedenog rastojanja
projekcije (pogledajte odeljak Veličina ekrana i rastojanje projekcije),
fokusiranje neće biti ispravno.
Nivelisanje pomoću podesivih nožica
Radi nivelisanja projektora podesite njegove podesive nožice.
Nivo projektora se može podesiti za do 3 stepena.
U zavisnosti od položaja projektora može doći do trapezoidnog
izobličenja slike.
Korišćenje točkića za pomeranje sočiva
Pomerajte sliku projektovanu na ekran naviše i naniže unutar opsega sočiva tako što
ćete prstima okretati točkić za pomeranje sočiva sa donje strane projektora.
Veličina displeja i rastojanje projekcije
Postavite projektor na ravnu površinu i nivelišite projektor podesivim nožicama kako biste postigli optimalan kvalitet slike. Ako slika
nije jasna, podesite je pomoću ručice za zumiranje ili prstena za fokusiranje ili pomerite projektor u napred ili u nazad.
Veličina ekrana
Horizontalno
Vertikalno
Min (Z:mm)
Max (Z:mm)
Pomak
(M:inča)
(X:mm)
(Y:mm)
40
886
498
1983,6
1523,1
(Y':mm)
50
50
1107
623
2479,5
1903,9
62
60
1328
747
2975,3
2284,6
75
70
1550
872
3471,2
2665,4
87
80
1771
996
3967,1
3046,2
100
90
1992
1121
4463
3427
112
100
2214
1245
4958,9
3807,7
125
110
2435
1370
5454,8
4188,5
137
120
2657
1494
5950,7
4569,3
149
130
2878
1619
6446,6
4950,1
162
140
3099
1743
6942,5
5330,8
174
150
3321
1868
7438,4
5711,6
187
160
3542
1992
7934,3
6092,4
199
170
3763
2117
8430,2
6473,2
212
180
3985
2241
8926
6853,9
224
190
4206
2366
9421,9
7234,7
237
200
4428
2491
9917,8
7615,5
249
210
4649
2615
10413,7
7996,3
262
220
4870
2740
10909,6
8377
274
230
5092
2864
11405,5
8757,8
286
240
5313
2989
11901,4
9138,6
299
250
5535
3113
12397,3
9519,3
311
300
6641
3736
14876,7
11423,2
374
Ovaj projektor je namenjen optimalnom prikazu slika na ekranu veličine 100 ~ 120 inča.
A. Ekran
Z: Rastojanje projekcije
Y': Rastojanje od središta sočiva do dna slike
Podešavanje PC okruženja - Pre nego što priključite PC na projektor proverite sledeće stavke.
1.
Kliknite desnim tasterom miša na Windowsovi pozadinu
pa zatim na opciju "Properties" (Svojstva).
Pojaviće se prozor "Svojstva ekrana".
2.
Kliknite na jezičak "Settings" (Podešavanja) i podesite opciju
"Screen resolution" (Rezolucija ekrana) u skladu sa vrednostima
za rezoluciju datim u tabeli Podržane rezolucije za ovaj projektor.
Ne morate menjati vrednost "Color quality" (Kvalitet boje).
3.
Pritisnite dugme "Advanced" (Više opcija).
Pojaviće se još jedan prozor sa svojstvima.
4.
Kliknite na jezičak "Monitor" (Monitor) i podesite opciju "Screen
refresh rate" (Brzina osvežavanja ekrana) u skladu sa
vrednostima za vertikalnu frekvenciju datim u tabeli Podržane
rezolucije za ovaj projektor.
Umesto brzine osvežavanja ekrana podesite i vertikalnu i
horizontalnu frekvenciju.
5.
Kliknite na dugme "OK" (U redu) da zatvorite prozor, zatim kliknite
na dugme "OK" (U redu) u prozoru "Display Properties" (Svojstva
ekrana) da zatvorite taj prozor.
Računar će se možda automatski restartovati.
6.
Isključite PC i priključite projektor.
Ovaj postupak zavisi od vrste računara i verzije Windowsa.
(Npr. prikazuje se opcija "Properties" (Svojstva) umesto "Properties (R)" (Svojstva (R)) kao na slici 1.)
Ovaj uređaj podržava kvalitet boje do 32 bita po pikselu kada se koristi kao PC monitor.
Projektovane slike mogu izgledati drugačije nego na monitoru u zavisnosti od proizvođača monitora i verzije
Windowsa.
Ako se na projektoru vidi pojas ili neuobičajen signal kada je PC isključen ili otkačen, pređite u Video režim
korišćenjem dugmeta "VIDEO" ili proverite da li je PC pravilno priključen.
Pri priključivanju projektora na PC proverite da li je PC usklađen sa podešavanjima prikaza koje podržava ovaj
projektor. Ako nije, može doći do problema sa signalom.
| Osnovna podešavanja | Priključivanje na izvor napajanja | Priključivanje video opreme |
1. Zadnja strana projektora
Priključite kabl za napajanje u utičnicu za napajanje sa zadnje strane projektora.
| Osnovna podešavanja | Priključivanje na izvor napajanja | Priključivanje video opreme |
Priključivanje na videorekorder/kamkorder/uređaj za kablovsku televiziju
Povežite ulazni priključak "VIDEO IN" (video ulaz, žute boje) projektora sa priključkom "VIDEO OUT" (video izlaz, žute boje)
video uređaja pomoću video kabla.
- Ako video uređaj ima priključak "S-VIDEO OUT" (S-Video izlaz), priključite ga na ulazni priključak "S-VIDEO IN" (S-Video
ulaz) projektora.
S-Video veza omogućava veći kvalitet prikaza.
Kada završite sa povezivanjem uređaja, uključite projektor i videorekorder u struju.
Korišćenje projektora
Uključite projektor i pritisnite dugme "VIDEO" da biste izabrali Video signal.
Spojite projektor i video uređaj pomoću S-Video kabla i pritisnite dugme "S-VIDEO" da biste izabrali S-Video signal.
Ako nema kompozitnog režima, proverite da li su video kablovi dobro postavljeni.
Proverite da li su projektor i video uređaj isključeni pre nego što ih spojite kablovima.
Ovaj projektor nema podršku za zvuk. (Za zvuk je potrebno imati zaseban audio sistem.)
Priključivanje na DVD
Spojite "COMPONENT IN 1" (Y/PB/ PR) ili "COMPONENT IN 2" (Y/PB/ PR) priključak sa zadnje strane projektora na
komponentni priključak sa zadnje strane DVD uređaja pomoću komponentnog kabla.
Po završetku povezivanja, priključite u struju projektor i DVD uređaj (ili uređaj priključen na digitalni izlaz).
Korišćenje projektora
Uključite projektor i pritisnite dugme "COMP1" da biste izabrali <Component 1> signal.
Pritisnite dugme "COMP2" da biste izabrali <Component 2> signal ako je uređaj priključen na [COMPONENT IN 2]
priključak.
Ako nema komponentnog režima, proverite da li su komponentni kablovi dobro postavljeni.
Komponentni priključci su označeni sa (Y/PB/PR), (Y, B-Y, R-Y) ili (Y, Cb, Cr) zavisno od proizvođača.
Priključivanje digitalnog TV prijemnika
Povežite kabl antene sa ulaznim priključkom za antenski signal na prijemniku.
Spojite "COMPONENT IN 1" (Y/PB/ PR) ili "COMPONENT IN 2" (Y/PB/ PR) priključak sa zadnje strane projektora na
komponentni priključak sa zadnje strane digitalnog TV prijemnika pomoću komponentnog kabla.
- Ako digitalni prijemnik ima izlazni priključak za PC, možete priključiti digitalni prijemnik putem "PC IN" ulaznog priključka
na projektoru.
Kada završite sa povezivanjem uređaja, uključite projektor i digitalni TV prijemnik u struju.
Korišćenje projektora
Uključite projektor i pritisnite dugme "COMP1" da biste izabrali <Component 1> signal.
Ako povezujete projektor i digitalni prijemnik pomoću D-SUB kabla, izaberite PC pritiskanjem dugmeta "PC" na daljinskom
upravljaču.
Pritisnite dugme "COMP2" da biste izabrali <Component 2> signal ako je uređaj priključen na [COMPONENT IN 2]
priključak.
Ako nema komponentnog režima, proverite da li su komponentni kablovi dobro postavljeni.
- Ako je prijemnik priključen na priključak za PC, pritisnite dugme "PC" da biste izabrali .
Komponentni priključci su označeni sa (Y/PB/PR), (Y, B-Y, R-Y) ili (Y, Cb, Cr) zavisno od proizvođača.
Priključivanje PC-ja
Povežite priključak "PC IN" (PC ulaz) sa zadnje strane projektora sa izlaznim priključkom za monitor na PC-ju pomoću PC
video kabla.
Kada završite sa povezivanjem, uključite projektor i PC u struju.
Ovaj proizvod podržava "Plug and Play" i zato u slučaju da koristite Windows XP ne morate instalirati drajver za
PC.
Korišćenje projektora
Uključite projektor i pritisnite dugme "PC" da biste izabrali PC.
Ako nema PC režima, proverite da li je PC video kabl dobro postavljen.
Uključite PC i po potrebi podesite PC okruženje.
Podesite ekran. (Samopodešavanje)
Zvuk dolazi iz zvučnika PC-ja.
Priključivanje na HDMI/DVI
- Povezivanje putem HDMI/DVI kabla
Povežite priključak "HDMI 1/DVI IN" sa zadnje strane projektora sa DVI izlaznim priključkom digitalnog izlaznog uređaja
pomoću HDMI/DVI kabla.
- Povezivanje putem HDMI kabla
Povežite priključak "HDMI 1/DVI IN" ili "HDMI IN 2" sa zadnje strane projektora sa HDMI izlaznim priključkom digitalnog
izlaznog uređaja pomoću HDMI kabla.
Po završetku povezivanja, priključite u struju projektor i DVD uređaj (ili uređaj priključen na digitalni izlaz).
Korišćenje projektora
Uključite projektor i pritisnite dugme "HDMI1" da biste izabrali HDMI 1.
Pritisnite dugme "HDMI2" da biste izabrali HDMI2 ako je uređaj priključen na HDMI 2 priključak.
Ako nema HDMI režima, proverite da li je HDMI kabl pravilno priključen.
| Input | Picture | Setup | Option |
* Kliknite na dugme za reprodukciju(
Podešavanje
) u donjoj tabeli da biste prikazali video snimak.
Reprodukuj /
Opis
ekrana
Source List
)/zaustavljanje (
Zaustavi
Možete da izaberete uređaj priključen na projektor koji želite da prikažete.
1) Component 1
5) PC
2) Component 2
6) HDMI 1
3) S-Video
7) HDMI 2
4) Video
Edit Name
Možete da izmenite nazive uređaja priključenih na projektor.
1) Component 1
5) PC
2) Component 2
6) HDMI 1
3) S-Video
7) HDMI 2
4) Video
| Input | Picture | Setup | Option |
* Kliknite na dugme za reprodukciju(
Podešavanje
) u donjoj tabeli da biste prikazali video snimak.
Opis
ekrana
Mode
)/zaustavljanje (
Reprodukuj /
Zaustavi
Izaberite stanje ekrana prilagođeno vašem projektoru ili po želji promenite režim ekrana.
1) Mode
- Dynamic
Izaberite ovu opciju ako želite da slika na ekranu bude jasnija nego kod
standardnog kvaliteta slike.
- Standard
Možete udobno gledati projektorski ekran kada u okruženju ima malo svetla.
Mode
- Movie 1, Movie 2
Izaberite ovu opciju kada je okolina tamna. To će štediti energiju i smanjiti zamor
očiju.
- User 1, User 2, User 3
Izaberite ovu opciju kada želite da prikažete sliku u prilagođenom ekranskom
režimu.
2) Contrast : Koristi se za podešavanje kontrasta između predmeta i pozadine.
3) Brightness : Koristi se za podešavanje osvetljenosti cele slike.
4) Sharpness : Koristi se za podešavanje oštrine kontura predmeta.
▶ PC režim nije podržan.
Contrast
Brightness
5) Color : Koristi se za podešavanje intenziteta boje.
6) Tint : Koristi se dobijanje prirodnijih boja predmeta povećanjem zelene ili crvene
Sharpness
Color
Tint
boje.
▶ Nijansa se može podešavati samo u režimima "S-Video" i "Video".
7) Color Temperature : Možete da po želji promenite nijansu celog ekrana.
- 5500K : Koristi se za optimalan kvalitet slike kod crno-belih filmova. Temperatura
boje režima Movie2 je podešena na 5500 K.
- 6500K : Ova temperatura se koristi za većinu video produkcija. Fabrički je
Color
Temperature
postavljena kao Movie1 i može da prikaže najpreciznije nijanse.
- 8000K : Temperatura boje koja odgovara prilično svetlim mestima i sačuvana u
dinamičkom režimu slike. Oštrina i osvetljenost su pojačani.
- 9300K : Temperatura boje koja odgovara veoma svetlim mestima kao što su
prodavnice.
R-Gain
G-Gain
B-Gain
R-Offset
G-Offset
1) Color Temperature
5) R-Offset
B-Offset
2) R-Gain
6) G-Offset
3) G-Gain
7) B-Offset
4) B-Gain
8) Gamma : Funkcija za kompenzaciju slike koja reguliše podešavanja u skladu sa video
svojstvima.
- Film : Podešavanje game tako da odgovara prikazu filma.
Gamma
- Video : Normalan režim game koji odgovara TV ekranu.
- Graphic : Režim game koji odgovara ekranu PC-ja.
9) DynamicBlack™ : Menja osvetljenost i kontrast ekrana podešavanjem otvora blende u
optičkom sistemu.
- Off : Prikazuje se slika na kojoj je osvetljenost pojačana potpunim otvaranjem
blende.
- Light : Otvor blende je otvoren manje nego u režimu "Off" ali više nego u režimima
"Middle" i "Deep". Kontrast je izraženiji nego u režimu "Off".
- Middle : Otvor blende je otvoren manje nego u režimu "Light" ali više nego u
Dynamic
Black™
režimu "Deep". Osvetljenost je izraženija nego u režimu "Deep".
- Deep : Prikazuje se slika na kojoj je kontrast pojačan potpunim zatvaranjem
blende.
- Auto : Prikazuje se dinamičnija slika jer se ulazni signal automatski podešava.
10) Save : Koristi se za čuvanje prilagođenih podešavanja slike.
Save
11) Reset : Vraća podešavanja na fabrički podešene vrednosti.
Reset
Size
Možete da izaberete veličinu ekrana u skladu sa vrstom prikaza.
▶ Pogledajte odeljak Podržane veličine.
1) 16 : 9
2) Zoom 1
3) Zoom 2
4) Wide Fit
5) 4 : 3
Position
Podesite položaj ekrana ako nije poravnat.
▶ Pogledajte odeljak Podržana pomeranja.
Digital NR
Ako se vidi isprekidana linija ili slika podrhtava, možete poboljšati prikaz slike
uključivanjem redukcije šuma.
▶ Digitalnu redukciju šuma možete uključiti samo u režimima "Video", "S-Video" i
"Component 1, 2".
Black Level
Koristeći funkciju nivoa crne boje možete podesiti nivo osvetljenosti najtamnijeg dela
video signala tako da možete jasno videti tamna područja na ekranu.
1) 0IRE : Podešava nivo osvetljenosti najtamnijeg dela video signala na nizak. Ako
ova vrednost ne odgovara ulaznom signalu, tamna slika će izgledati mlečno bela.
2) 7.5IRE : Podešava nivo osvetljenosti najtamnijeg dela video signala na visok. Ako
ova vrednost ne odgovara ulaznom signalu, tamna slika će biti zasićena i možda
neće biti pravilno prikazana.
Color Pattern
Možete da filtrirate boje celog ekrana prema svojim potrebama.
1) Off : Prikazuje sliku u originalnim bojama.
2) Monochrome : Prikazuje crno-belu sliku filtriranjem svih signala boje.
3) Red : Prikazuje crveno-belu sliku filtriranjem signala zelene i plave boje.
4) Green : Prikazuje zeleno-belu sliku filtriranjem signala crvene i plave boje.
5) Blue : Prikazuje plavo-belu sliku filtriranjem signala crvene i zelene boje.
Overscan
Pomoću ove funkcije možete odseći ivice slike kada na njima ima nepotrebnih
informacija, slika ili šuma.
▶ Pogledajte odeljak Podržane veličine.
1) Off
2) On
1080P/24fps
Ova funkcija prikazuje originalne Full HD 1080P@24Hz signale kod kojih se u sekundi
Mode
prikazuje 24 frejma uz minimalna izobličenja slike, kao kod filmova. Iako je razlika mala,
ova funkcija primenjuje najviši kvalitet slike.
▶ Režim 1080P/24fps se može podešavati samo u režimima "HDMI 1 " i "HDMI 2".
1) Off : Prikazuje kadrove u kojima su 24 frejma produžena na 60 frejmova. Zbog
ovog postupka mogu nastati nepravilni kadrovi.
2) On : Prikazuje kadrove u kojima su 24 frejma produžena na 48 frejmova. Svi
kadrovi se prikazuju na uobičajeni način bez nepravilnosti.
Film Mode
Pomoću ove funkcije možete podesiti režim prikaza tako da bude optimizovan za
reprodukciju filmova. Filmski režim obezbeđuje optimalna podešavanja prikaza za
filmove.
▶ Filmski režim je podržan samo u režimima "Video", "S-Video" i "Component 1,
2" (480i,576i).
1) Off
2) On
| Input | Picture | Setup | Option |
* Kliknite na dugme za reprodukciju(
Podešavanje
) u donjoj tabeli da biste prikazali video snimak.
Opis
ekrana
Install
)/zaustavljanje (
Radi otklanjanja eventualnih problema pri izboru mesta postavljanja, projektovanu sliku
možete obrnuti vertikalno i horizontalno.
1) Front-Floor : Normalna slika
2) Front-Ceiling : Horizontalno obrnuta slika
Reprodukuj /
Zaustavi
3) Rear-Floor : Vertikalno obrnuta slika
4) Rear-Ceiling : Horizontalno i vertikalno obrnuta slika
Light Setting
Koristi se za menjanje osvetljenosti slike podešavanjem količine svetlosti koju stvara
lampa.
1) Theater : Pomoću ove funkcije možete podešavati nivo osvetljenosti lampe tako
da možete udobno gledati slike na ekranu čak i u mračnim prostorijama. Time se
Theater
takođe smanjuje potrošnja električne energije i produžava radni vek lampe.
2) Bright : Koristi se za povećanje osvetljenosti u relativno svetlim prostorijama.
Bright
Pošto ovaj režim povećava nivo osvetljenosti lampe, može doći do jačanja šuma
koji nastaje usled hlađenja projektora.
Test Pattern
Stvara ga sam projektor. Koristi se za osnovna podešavanja pri montiranju projektora.
1) Crosshatch : Možete proveriti da li je slika izobličena.
Crosshatch
2) Screen Size : Možete odrediti koji je format slike, npr. 1,33 : 1 ili 1,78 : 1.
3) Color Standard : Možete videti razliku promenom standarda boje na
Screen Size
SMPTE_D/HD/EBU.
4) Red : Crveni ekran, samo za podešavanje boje.
5) Green : Zeleni ekran, samo za podešavanje boje.
Color
Standard
6) Blue : Plavi ekran, samo za podešavanje boje.
7) White : Beli ekran, samo za podešavanje boje.
Red
8) 6500K_White : Beli ekran, prikazuje najsjajniju moguću belu boju.
Green
▶ Obrasci "Crosshatch" i "Screen Size" ovog projektora obezbedila je kompanija JKP
Blue
(JK Production).
▶ Crvena, zelena i plava boja probnog signala služe samo za postupak podešavanja
White
boja i ne moraju biti usklađeni sa bojama koje se prikazuju tokom reprodukcije videa.
6500K_White
PC
Uklanja ili smanjuje šum koji dovodi do nestabilnog kvaliteta slike, npr. do podrhtavanja
slike. Ako se šum ne ukloni finim podešavanjem, podesite frekvenciju na maksimum i
zatim ponovo izvršite fino podešavanje.
Auto
1) Auto Adjustment : Koristi se za automatsko podešavanje frekvencije i faze slike na
Adjustment
PC-ju.
2) Coarse : Koristi se za podešavanje frekvencije kada se na ekranu PC-ja pojave
Coarse
vertikalne pruge.
3) Fine : Koristi se za fino podešavanje ekrana PC-ja.
Fine
4) Zoom : Koristi se za širenje slike na PC-ju od centra ekrana.
5) Reset : Pomoću ove funkcije možete resetovati podešavanja u meniju za PC na
fabričke vrednosti.
Zoom
Reset
Uključuje se samo ako je prisutan PC.
Color Standard
Možete podesiti standard boje tako da odgovara standardu boje ulaznog signala.
1) SMPTE_C : Standardizovano za video opremu od strane američkog Udruženja
inženjera filmske i televizijske tehnike (Society of Motion Picture and Television
Engineers)
2) HD : Visoka definicija (High Definition), 1125 linija skeniranja, standardna
definicija TV signala koju su 1986. godine SAD-a, Japan i Kanada podneli
organizaciji ITU-R.
3) EBU : Propisi i standardi za evropsku produkciju i tehnologiju emitovanja, koje je
standardizovala Evropska unija za radio-televiziju (European Broadcasting Union).
Factory Default
Pomoću ove funkcije možete resetovati različita podešavanja na fabričke vrednosti.
| Input | Picture | Setup | Option |
* Kliknite na dugme za reprodukciju(
Podešavanje
)/zaustavljanje (
) u donjoj tabeli da biste prikazali video snimak.
Opis
ekrana
Language
Možete izabrati jezik korišćen u prikazu menija.
Menu Position
Možete pomerati meni gore/dole/levo/desno.
Menu
Možete da podesite prozirnost menija.
Translucency
1) Opaque
2) High
3) Medium
4) Low
Meny Display
Možete da podesite vreme prikazivanja menija.
Time
1) 5 sec
5) 90 sec
2) 10 sec
6) 120 sec
3) 30 sec
7) Stay On
4) 60 sec
LED Indicator
Možete omogućiti ili onemogućiti rad lampice uključenosti na proizvodu.
1) Off : Ovaj režim onemogućava rad lampice uključenosti. Međutim, bez obzira na
ovo podešavanje, lampica će se paliti prilikom uključivanja i isključivanja uređaja ili
onda kada je projektor u nekom nenormalnom stanju.
2) On : Ovaj režim omogućava rad lampice uključenosti tako da ona prikazuje
trenutno radno stanje projektora.
Reprodukuj /
Zaustavi
Light Effect
Možete uključiti ili isključiti LED indikatore na projektoru u skladu s vašim potrebama.
1) Off : LED se ne uključuje.
2) In Standby : Uključuje LED u stendbaj režimu.
3) In Watching TV : Uključuje LED prilikom gledanja televizije.
4) Always : LED se uključuje nakon isključivanja televizora.
Izgleda kao elipsa na zadnjem gornjem delu projektora.
Blue Screen
Funkcija plavog ekrana prebacuje ekran u plavu boju ako nema ulaznog signala iz
spoljnog izvora priključenog na projektor.
1) Off
2) On
Information
Možete proveriti signal spoljnog izvora, podešavanja slike, podešavanja PC ekrana i
vreme korišćenja lampe.
| Pre nego što se obratite serviseru |
Montiranje i povezivanje
Simptomi
Rešavanje problema
Nema struje.
z
Proverite kablove za napajanje.
Želim da montiram projektor na
z
Nosač za montiranje na plafon se prodaje zasebno. Kontaktirajte lokalnog
plafon.
distributera.
Nije izabran spoljni izvor.
z
Uverite se da je priključni kabl (video kabl) ispravno priključen na odgovarajući
priključak. Ako nije dobro priključen, uređaj nije dostupan.
Meni i daljinski upravljač
Simptomi
Daljinski upravljač ne radi.
Rešavanje problema
z
Uverite se da je izabran odgovarajući spoljni izvor.
z
Proverite bateriju daljinskog upravljača. Ako je veličina neodgovarajuća,
zamenite je baterijom preporučene veličine. Proverite da li je polaritet
postavljene baterije ispravan.
z
Proverite da li je daljinski upravljač postavljen pod pravim uglom i na
odgovarajućoj udaljenosti. Uklonite sve prepreke između daljinskog upravljača i
proizvoda.
z
Direktno osvetljavanje senzora daljinskog upravljača koji se nalazi na projektoru
pomoću trostepene sijalice ili nekog drugog izvora svetlosti može uticati na
njegovu osetljivost i može ometati rad daljinskog upravljača.
Ne mogu da izaberem jedan
z
Proverite da li je baterija daljinskog upravljača prazna.
z
Proverite da li je uključen LED indikator na gornjoj površini projektora.
z
Proverite da li je meni prikazan sivom bojom. Meniji prikazani sivom bojom nisu
dostupni.
meni.
Ekran i i spoljni izvor
Simptomi
Ne mogu da vidim slike.
Rešavanje problema
z
Uverite se da je kabl za napajanje projektora na svom mestu.
z
Uverite se da je izabran odgovarajući spoljni izvor.
z
Proverite da li su priključci dobro povezani sa priključcima na zadnjoj strani
projektora.
z
Proverite baterije u daljinskom upravljaču.
z
Uverite se da vrednosti za <Color> i <Brightness> nisu ispod njihove donje
granice.
Boje su loše.
z
Podesite vrednosti za <Tint> i <Comtrast>.
Slike nisu jasne.
z
Podesite fokus.
z
Proverite da li je rastojanje projekcije preveliko ili premalo u odnosu na
udaljenost ekrana.
Neobičan šum.
z
Ako neobičan zvuk ne prestaje, kontaktirajte naš Servisni centar.
LED indikator uključenosti je upaljen.
z
Pogledajte odeljak LED indikatori.
Na ekranu se pojavljuju linije.
z
Pošto šum može nastati pri upotrebi PC-ja, podesite frekvenciju osvežavanja
ekrana.
Ekran spoljnog uređaja je prazan.
z
Proverite radno stanje spoljnog uređaja i proverite da li se parametri poput
Brightness i Contrast promenjeni u skladu sa ekranom za podešavanje režima
rada u meniju projektora.
Prikazuje se samo plavi ekran.
z
Vodite računa da pravilno povežete spoljne uređaje. Ponovo proverite kako su
povezani kablovi.
Slika na ekranu je crno-bela ili boje
z
presvetao.
Kao što je ranije objašnjeno, proverite parametre poput Brightness i, Contrast i
Color u meniju.
nisu u redu, ili je ekran pretaman ili
z
Ako želite da vratite podešavanja na njihove fabričke vrednosti, u meniju
izaberite opciju <Factory Default>.
| Nega i održavanje | Kontaktirajte SAMSUNG WORLDWIDE | Ostalo | Nadležnost |
Za čišćenje spoljašnjosti i sočiva projektora
Projektor čistite mekom suvom tkaninom.
Projektor nemojte čistiti zapaljivim supstancama
kao što su benzen, razređivači ili vlažna tkanina,
jer to može izazvati probleme.
Ne dodirujte projektor noktom ili drugim oštrim
predmetima, jer to može da ogrebe površinu.
Za čišćenje unutrašnjosti projektora
Za čišćenje unutrašnjosti projektora
obratite se Servisnom centru ili
distributeru. (Naplaćuje se)
Ako u projektoru ima prašine ili nekih drugih
supstanci, kontaktirajte distributera ili Servisni
centar.
Zamena lampe
Mere predostrožnosti pri zameni lampe
Lampa projektora je potrošni materijal. Radi najboljeg radnog učinka menjajte lampe u skladu sa vremenom
korišćenja. Vreme korišćenja lampe možete prikazati na informativnom ekranu (dugme "INFO").
Prilikom zamene koristite preporučenu lampu. Specifikacije lampe date su u korisničkim priručniku. Zamenite
istim modelom kakav je stigao uz projektor.
- Naziv modela lampe: LAMP-MERCURY-Philips
- Proizvođač lampe: Philips Lighting
- Radni vek lampe: 2000 sati
- Tip lampe: 300 W UHP
Pre zamene lampe proverite da li je kabl za napajanje otkačen.
Čak i ako je kabl za napajanje otkačen, sijalica je vrela. Pustite je da se hladi bar 1 sat pre zamene lampe.
Lampa se nalazi u zadnjem levom delu projektora.
Pre nego što okrenete projektor radi zamene lampe, prekrijte ga mekom tkaninom i zatim ga stavite na ravnu
površinu.
Ne stavljajte stare lampe blizu zapaljivih supstanci niti na dohvat dece. Postoji opasnost od opekotina i
povreda.
Uklonite nečistoću i strane materije ispod ili unutar uređaja pomoću odgovarajućeg usisivača.
Pri rukovanju lampom izbegavajte da njeno dodirivanje na bilo kom mestu sem drški. Ako lampom rukujete
nepravilno, to može uticati na kvalitet prikaza i njen radni vek.
Projektor neće raditi normalno ako nakon zamene lampe poklopac nije dobro zatvoren. Ako projektor ne radi
normalno, pogledajte odeljak LED indikatori.
Postupak zamene lampe
Lampa je veoma vrela i koristi
Lampa se nalazi u zadnjem levom
Otvorite poklopac pridržavajući
visok napon. Pustite je da se
delu projektora. Postavite
tačku (A) na slici i povlačenjem
hladi bar 1 sat nakon otkačivanja
projektor tako da bude vidljiva
tačke (B).
kabla za napajanje pre nego što
njegova leva strana, zatim
zamenite lampu.
izvadite zavrtnje iz poklopca
lampe.
* Pazite da projektor ne padne.
Otvorite poklopac pridržavajući
Izvadite zavrtnje kao na slici.
tačku (A) na slici i povlačenjem
Podignite drške lampe držeći ih i
povlačeći uvis kao na slici.
tačke (B).
Postavljanje nove lampe vrši se obratnim redosledom.
| Nega i održavanje | Kontaktirajte SAMSUNG WORLDWIDE | Ostalo | Nadležnost |
Ako imate pitanja ili komentara u vezi sa proizvodima kompanije Samsung,
obratite se SAMSUNG centru za brigu o korisnicima.
North America
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/mx
Latin America
ARGENTINE
BRAZIL
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
0800-124-421
http://www.samsung.com/br
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com.co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
Europe
AUSTRIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/at
BELGIUM
0032 (0)2 201 24 18
http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC
844 000 844
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com/dk
FINLAND
030-6227 515
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
3260 SAMSUNG(726-7864)
08 25 08 65 65(€ 0,15/Min)
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805-SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)
http://www.samsung.com/de
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
0035 (0)2 261 03 710
http://www.samsung.com/be
NETHERLANDS
0900 SAMSUNG(726-7864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
815-56 480
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 801 881
022-607-93-33
http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL
80 8 200 128
http://www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRELAND
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 10 11 30
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
0771-400 200
http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0870-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/uk
CIS
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.ee
LATVIA
800-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.kz
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.ru
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN
8-800-120-0-400
http://www.samsung.uz
Asia Pacific
AUSTRALIA
CHINA
HONG KONG
INDIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
800-810-5858
010-6475 1880
3698-4698
http://www.samsung.com.cn
http://www.samsung.com/hk
3030 8282
http://www.samsung.com/in
1800 110011
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES
1800-10-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com/th
02-689-3232
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
8000-4726
http://www.samsung.com/mea
| Nega i održavanje | Kontaktirajte SAMSUNG WORLDWIDE | Ostalo | Nadležnost |
Rečnik
Analogna televizija
Postojeći televizijski signal koji emituju televizijske stanice u skladu sa standardom NTSC.
Priključak ANTENNA IN
Priključak za povezivanje sa TV antenom pomoću koaksijalnog kabla. Obično se koristi za praćenje javnih televizijskih
programa.
AV risiver
AV risiver poseduje veliki broj ulaznih i izlaznih priključaka za audio i video signale kako bi omogućio korisniku da
priključi i koristi razne vrste ulaznih i izlaznih uređaja.
Daljinski upravljač sa pozadinskim osvetljenjem
Dugmad na daljinskom upravljaču sa pozadinskim osvetljenjem su osvetljena tako da ih korisnik može lako pritiskati čak
i po mraku.
Nivo crne boje
Nivo crne boje usklađuje nivo svetlosti u najtamnijem delu video signala sa mogućnošću prikaza crne boje na ekranu
tako da korisnici mogu jasno videti mračne kadrove. Ako podešena vrednost ne odgovara ulaznom signalu, tamna slika
se zasićuje i možda se neće prikazati pravilno, ili će tamna slika izgledati mlečno bela.
Kablovska televizija
Televizijski programi koji se emituju putem kabla a ne putem radio-talasa. Da biste mogli da gledate kablovsku televiziju
morate se pretplatiti kod lokalnog provajdera kablovske televizije i instalirati dodatni prijemnik.
Standard boje
Unapred definisan standard za podrazumevane boje određen standardima za emitovanje koji važe u odgovarajućoj
državi ili regiji.
Temperatura boje
Temperatura boje je pojednostavljan način za opisivanje spektralnih svojstava nekog izvora svetlosti. Niska temperatura
boje podrazumeva topliju svetlost (žuću, crveniju), dok viša temperatura boje podrazumeva hladniju svetlost (plavlju).
Priključak COMPOSITE IN
Priključak COMPOSITE IN (kompozitni ulaz) je video ulaz opšte namene (žute boje). Istim 75-omskim kablom se
prenose i boja i osvetljenost.
Komponentni priključak (zelena, plava, crvena)
Komponentni priključak zasebno prenosi signal osvetljenosti i pruža najbolji kvalitet od svih vrsta video veza.
Digitalna televizija
Digitalna televizija je televizijski signal koji se digitalizuje i prenosi u skladu sa američkim specifikacijama za zemaljske
digitalne emisije (ATSC).
DVD (Digital Versatile Disc, višenamenski digitalni disk)
DVD je medijski disk velikog kapaciteta na koji se mogu snimati multimedijalni sadržai kao što su video snimci, igre,
audio snimci, aplikacije i dr. uz korišćenje MPEG-2 video kompresije na disku veličine CD-a.
DLP (Digital Light Processing, digitalna obrada svetlosti)
DLP je tehnologija digitalnog prikaza koju koriste DMD paneli razvijeni od strane kompanije TI (Texas Instruments) u
SAD-u.
DLP HD2, DC2, DC3
Ovo su klase DMD panela.
DMD (Digital Micromirror Device, digitalni uređaj sa mikroogledalima)
DMD panel predstavlja primenu DLP tehnologije. Sastoji se od mikroskopskih ogledala, gde svako ogledalo predstavlja
jedan piksel.
Spoljni ulaz
Spoljni ulaz povezuje projektor sa spoljnim video uređajima, npr. videorekorder, kamkorder, digitalni TV prijemnik, DVD
plejer i dr., kao izvorima video signala.
Gama režim
Gama režim kompenzuje video signal proizveden za analogne prikazivačke uređaje, npr. CRT (Cathode Ray Tube,
katodne cevi), tako da video signal može jasno da se prikaže na digitalnom prikazivačkom uređaju.
Presken
Presken odseca ivice slike kada na njima ima nepotrebnih informacija, slika ili šuma. U slučaju izrazito lošeg video
signala, na ekranu se mogu pojaviti neželjeni video signali.
RS-232C priključak (uslužni ulazni priključak)
Ovaj priključak je namenjen servisiranju. Ovaj priključak obezbeđuje komunikaciju podataka u skladu sa komunikacionim
standardom RS-232C.
Ulazni priključak za S-Video
Takođe poznat kao "super video". S-Video je tip video signala kod koga su signali za osvetljenost i boju razdvojeni radi
boljeg kvaliteta slike.
Satelitska televizija
Satelitska televizija prenosi programe putem satelita, tako da su programi vidljivi u svim područjima uz visok kvalitet slike
i zvuka. Dostupno je oko 100 kanala u koje spadaju i javni televizijski kanali. Za prikaz satelitske televizije morate
instalirati dodatni prijemnik.
6-delna kružna paleta 5-struke brzine
Ovo je optički deo koji razlaže zrake bele svetlosti.
| Nega i održavanje | Kontaktirajte SAMSUNG WORLDWIDE | Ostalo | Nadležnost |
Informacije u ovom dokumentu se mogu promeniti bez prethodnog obaveštenja.
© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Sva prava zadržana.
Reprodukovanje bilo koje vrste bez pismenog odobrenja Samsung Electronics Co., Ltd. je strogo zabranjeno.
Kompanija Samsung Electronics Co., Ltd. nije odgovorna za greške koje se nalaze u ovom dokumentu niti za neposrednu ili
posledičnu štetu proizašlu iz izrade, učinka ili korišćenja ovog materijala.
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement