Samsung HW-T450 2.1ch 200W Soundbar HW-T450 (2020) คู่มือการใช้งาน

Add to my manuals
35 Pages

advertisement

Samsung HW-T450 2.1ch 200W Soundbar HW-T450 (2020) คู่มือการใช้งาน | Manualzz
คูม่ อื การใชง้ านฉบ ับสมบูรณ์
HW-T450
ทุกจ น
ิ ตนาการล ้วนเป น
็ จร ิงได ้
ขอขอบพระคุณท เี ่ ล อ
ื กซ ื ้อผล ต
ิ ภัณฑ์ซ ม
ั ซุงช ิ ้นน ี ้
หากต ้องการได ้ร บ
ั บร กิ ารท ส
ี ่ มบ รู ณ์ย งิ ่ ข ึ ้น โปรดลง
ทะเบ ยี นผล ต
ิ ภัณฑ์ของคุณท เี ่ ว บ
็ ไซต์
www.samsung.com/register
ข้อมูลความปลอดภ ัย
ค�ำเตือนเพือความปลอดภ
่
ัย
ค�ำเตือน
เพือ
่ ลดความเสีย่ งของการเกิดไฟฟ้ าช็อค อย่าถอดฝา
ครอบ (หรือฝาดานหลั
้
ง) ออก
ิ้ ส่วนใดทีผ
้
ภายในเครือ
่ งไม่มช
ี น
่ ใช
ู ้ สามารถซ่
อมแซมได ้
ดวยตนเอง
้
การซ่อมแซมควรกระท�ำโดยช่างผู ้เชีย่ วชาญ
•• เพือ
่ ลดความเสีย่ งจากการเกิดอัคคีภย
ั หรือไฟฟ้ า
้
ช็อต ระวังอย่าใหเครื
้ อ
่ งนีถ
้ ก
ู ฝนหรือความชืน
ข้อควรระว ัง
•• เพือ
่ ป้ องกันการเกิดไฟฟ้ าช็อต เสียบปลั๊กขาแบน
เท่านัน
้
ดานกว
้
างเข
้
ากั
้ บช่องเสียบดานกว
้
างและเสี
้
ยบเขา้
ดูตารางดานล่
้ างส�ำหรับค�ำอธิบายเกีย่ วกับสัญลักษณ์
ใหแน่
้ น
่ มต่อกับเตารั
•• ผลิตภัณฑ์นค
ี้ วรเชือ
้ บไฟ AC ทีม
่ ก
ี าร
ต่างๆ ทีอ
่ าจอยูบ
่ นผลิตภัณฑ์ Samsung ของคุณ
ติดตัง้ สายดินป้ องกันเสมอ
•• หากตองการตั
้
ดกระแสไฟในเครือ
่ ง ตองดึ
้ งปลั๊กออก
ข้อควรระว ัง
จากเตารั
้ บไฟฟ้ าหลัก ดังนัน
้ ปลั๊กไฟหลักควรอยูใ่ น
อาจเกิดไฟฟ้าช็อค
อย่าเปิ ดออก
ต�ำแหน่งทีพ
่ ร ้อมใหด�้ ำเนินการได ้
•• อย่าใหผลิตภั
้
ณฑ์นถ
ี้ ก
ู ละอองน�ำ้ หรือหยดน�ำ้ อย่า
สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่ามีแรงดันไฟฟ้ าสูงภายใน
มีอน
ั ตรายในการสัมผัสดวยวิ
้ ธใี ดๆ ก็ตามกับ
้ ส่วนภายในของผลิตภัณฑ์นี้
ชิน
วางวัตถุทบ
ี่ รรจุนำ�้ เช่น แจกัน บนผลิตภัณฑ์
•• ในการปิ ดผลิตภัณฑ์นอ
ี้ ย่างสมบูรณ์ คุณตองดึ
้ งปลั๊ก
ไฟออกจากเตารั
้ บไฟทีผ
่ นัง ดังนัน
้ ปลั๊กไฟจึงตอง
้
้
เขาถึ
้ งไดอย่
้ างง่ายดายและพร ้อมใชงานตลอดเวลา
สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่าผลิตภัณฑ์นม
ี้ เี อกสาร
ส�ำคัญเกีย่ วกับการใช ้งานและการบ�ำรุงรักษา
ผลิตภัณฑ์คลาส II: สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่าไม่
่ มต่อวงจรลงดิน (กราวด์) เพือ
ตองมี
้ การเชือ
่
ความปลอดภัย
หากสัญลักษณ์นไี้ ม่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์ท ่ี
มีสายไฟ ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวตองมี
้ การต่อ
่ ถือได ้
สายดินทีเ่ ชือ
แรงดันไฟฟ้ า AC: สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่า
้ อ
แรงดันไฟฟ้ าทีใช
่ เครื
่ งหมายนีเ้ ป็ นแรงดัน
ไฟฟ้ ากระแสสลับ
แรงดันไฟฟ้ า DC: สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่า
้ อ
แรงดันไฟฟ้ าทีใช
่ เครื
่ งหมายนีเ้ ป็ นแรงดัน
ไฟฟ้ ากระแสตรง
ขอควรระวั
้
ง อ่านค�ำแนะน�ำส�ำหรับการใช ้งาน:
้ อ
สัญลักษณ์นแ
ี้ จ ้งใหผู้ ใช
้ อ่้ านคูม
่ อ
ื ผูใช
้ เพื
่ ดู
ขอมู
้ ลดานความปลอดภั
้
ยทีเ่ กีย่ วของเพิ
้
ม
่ เติม
THA - ii
้
ข้อควรระว ังเบืองต้น
5. แบตเตอรีท
่ ใช
ี่ กั้ บผลิตภัณฑ์นป
้ี ระกอบดวยสารเคมี
้
ทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสภาพแวดลอม
้ อย่าทิง้ แบตเตอรี่
ในถังขยะบานทั
้ ว่ ไป โปรดอย่าทิง้ แบตเตอรีใ่ น
1. ตรวจดูวา่ แหล่งจ่ายกระแสไฟสลับในบานคุ
้ ณนัน
้
กองไฟ อย่าท�ำใหเกิดการลั
้
ดวงจร รือ
้ หรือท�ำให ้
ตรงตามความตองการที
้
ร่ ะบุไวในสติกเกอร์
้
ดานล่
้ าง
แบตเตอรีร่ ้อนจัด อาจเกิดอันตรายจากการระเบิด
ของผลิตภัณฑ์ ติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ของคุณในแนว
ถาเปลี
้
ย่ นแบตเตอรีไ่ ม่ถก
ู ตอง
้ เปลีย่ นแบตเตอรี่
้
โดยใชแบตเตอรี
ป
่ ระเภททีเ่ หมือนหรือเทียบเท่ากัน
นอน บนฐานรับ (เฟอร์นเิ จอร์) ทีเ่ หมาะสม โดย
มีพน
ื้ ทีว่ า่ งรอบตัวเครือ
่ งอย่างเพียงพอเพือ
่ การ
ระบายอากาศ 7-10 ซม. ตรวจดูใหแน่
้ ใจว่าไม่ม ี
สิง่ ใดปิ ดบังช่องระบายอากาศอยู่ อย่าวางเครือ
่ ง
บนเครือ
่ งขยายเสียงหรืออุปกรณ์อน
ื่ ทีอ
่ าจร ้อนได ้
้
เครือ
่ งนีไ้ ด ้รับการออกแบบมาเพือ
่ การใชงานอย่
าง
ต่อเนือ
่ ง ในการปิ ดเครือ
่ งอย่างสมบูรณ์ ถอดปลั๊ก
ไฟออกจากเตารั
้ บไฟทีผ
่ นัง ถอดปลั๊กเครือ
่ ง หาก
้
คุณตัง้ ใจทีจ่ ะทิง้ เครือ
่ งไวโดยไม่
้
ใชงานเป็
นระยะ
เกียวก
่
ับคูม
่ ือเล่มนี้
้
้
คูม
่ อ
ื การใชงานมี
สองส่วนคือคูม
่ อ
ื การใชงานแบบย่
อ
้
ฉบับนีแ
้ ละคูม
่ อ
ื การใชงานแบบละเอี
ยดซึง่ คุณสามารถ
ดาวน์โหลดได ้
เวลานาน
2. ในระหว่างเกิดพายุฝนฟ้ าคะนอง ใหถอดปลั
้
๊ กไฟ
AC ออกจาก เตารั
้ บไฟติดผนัง แรงดันไฟสูงสุดใน
ระหว่างฟ้ าแลบอาจท�ำใหเครื
้ อ
่ งเสียหายได ้
3. อย่าใหตั้ วเครือ
่ งถูกแสงแดดหรือแหล่งความร ้อน
คูม
่ อ
ื การใชง้ าน
อืน
่ โดยตรง
เพราะอาจท�ำใหเครื
้ อ
่ งร ้อนจัดและท�ำงานผิดปกติ
ได ้
ศึกษาค�ำแนะน�ำดานความปลอดภั
้
ยการติดตัง้
่ มต่อและขอมู
ผลิตภัณฑ์สว่ นประกอบการเชือ
้ ล
จ�ำเพาะของผลิตภัณฑ์ไดในคู
้ ม
่ อ
ื ฉบับนี้
้ (เช่น แจกันใส่
4. วางเครือ
่ งใหห่้ างจากความชืน
น�ำ้ ) และความร ้อนสูง (เช่น เตาผิง) หรืออุปกรณ์
สร ้างสนามแม่เหล็กหรือสนามไฟฟ้ าทีม
่ ค
ี วามแรง
สูง ถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟ AC หาก
เครือ
่ งท�ำงานผิดปกติ ผลิตภัณฑ์ของคุณไม่ได ้รับ
้
การออกแบบมาเพือ
่ ใชงานทางอุ
ตสาหกรรม ใช ้
ควบแน่นอาจเกิดขึน
้ หากผลิตภัณฑ์ถก
ู จัดเก็บใน
คูม
่ อ
ื การใชง้ านฉบ ับสมบูรณ์
คุณสามารถเข ้าถึง คูม
่ อื การใช ้งานฉบับสมบูรณ์ ทีศ
่ น
ู ย์
บริเวณทีม
่ อ
ี ณ
ุ หภูมต
ิ ำ�่ หากมีการขนย ้ายเครือ
่ งใน
ระหว่างฤดูหนาว ใหรอประมาณ
้
2 ชัว่ โมงจนกว่าตัว
QR code หากต ้องการดูคม
ู่ อื ในเครือ
่ งคอมพิวเตอร์หรือ
้
ผลิตภัณฑ์นส
ี้ ำ� หรับการใชงานส่
วนตัวเท่านัน
้ การ
เครือ
่ งจะมีอณ
ุ หภูมป
ิ กติก่อนใช ้
บริการลูกค ้าออนไลน์ของ Samsung โดยการสแกน
โทรศัพท์มอื ถือของคุณ ให ้ดาวน์โหลดคูม
่ อื ในรูปแบบ
เอกสารจากเว็บไซต์ของ Samsung
(http://www.samsung.com/support)
การออกแบบและรายละเอียดอาจเปลีย
่ นแปลงไดโดยไม่
้
ตองแจ
้
้งล่วงหน ้า
THA - iii
สารบ ัญ
01
ิ้ ว่ นต่างๆ
การตรวจสอบชนส
ใส่แบตเตอรีก
่ อ
่ นใชรี้ โมตคอนโทรล (ถ่าน AA 2 กอน)
้
02
03
04
05
-----------------------------
ข้อมูลทวไปของผลิตภ
่ั
ัณฑ์
2
3
แผงดานหน
้
้า / แผงดานบนของ
้
Soundbar
-----------------------------
3
แผงดานล่
้ างของ Soundbar
-----------------------------
4
ื่
การเชอมต่
อ Soundbar
5
่ มต่อกับแหล่งพลังงาน
การเชือ
-----------------------------
5
่ มต่อ Soundbar เขากั
การเชือ
้ บซับวูฟเฟอร์
่
–– การเชือมต่อซับวูฟเฟอร์กบ
ั Soundbar โดยอัตโนมัต ิ
่ มต่อซับวูฟเฟอร์ดวยตั
่ มต่อแบบอัตโนมัต ิลมเหลว
–– เชือ
้ วเองถาการเชื
้
อ
้
-------------------------------------------------------------------------------------
6
6
7
่ มต่อ SWA-8500S (ขายแยกต่างหาก) เขากั
เชือ
้ บ Soundbar
-----------------------------
8
ื่
การเชอมต่
อก ับทีวีของคุณ
10
่ มต่อดวยสาย
วิธีท ี่ 1 การเชือ
้
่ มต่อโดยใชสายออปติคั
้
–– การเชือ
ล
----------------------------- 10
----------------------------- 10
่ มต่อแบบไร ้สาย
วิธีท ี่ 2 การเชือ
่ มต่อกับทีวผ
–– การเชือ
ี า่ น Bluetooth
----------------------------- 11
----------------------------- 11
ื่
การเชอมต่
อก ับอุปกรณ์ภายนอก
่ มต่อโดยใชสายออปติคั
้
การเชือ
ล
06
2
13
----------------------------- 13
ื่
การเชอมต่
ออุปกรณ์เก็บข้อมูล USB
THA - iv
14
07
ื่
การเชอมต่
อก ับอุปกรณ์เคลือนที
่
่
่ มต่อผ่านทาง Bluetooth
การเชือ
08
09
10
16
----------------------------- 16
การใชรี้ โมทคอนโทรล
19
วิธีการใชรี้ โมทคอนโทรล
----------------------------- 19
การปรับระดับเสียง Soundbar ดวยรี
้ โมทคอนโทรลทีว ี
----------------------------- 22
่ นอยู่ (ปุ่ มทีม
ั )
ใชปุ่้ มทีซ
่ อ
่ ม
ี ากกว่าหนึง่ ฟังก์ชน
----------------------------- 23
ระบุคา่ สัญญาณออกส�ำหรับโหมดเอฟเฟ็ กต์เสียงอืน
่ ๆ
----------------------------- 23
การติดตงขาแขวนแบบติดผน
ั้
ัง
24
ขอควรระวั
้
งในการติดตัง้
----------------------------- 24
้ ส่วนขาแขวนแบบติดผนัง
ชิน
----------------------------- 24
การอ ัพเดตซอฟต์แวร์
26
ขันตอนการอั
้
พเดท
----------------------------- 27
ถา้ UPDATE ไม่แสดง
----------------------------- 27
11
การแก้ไขปัญหา
28
12
ใบอนุญาต
29
13
้
ิ การใช
ประกาศสทธิ
์
งานโอเพ่
น ซอร์ส
29
14
หมายเหตุสำ� ค ัญเกียวก
่
ับบริการ
29
15
ข้อมูลจ�ำเพาะและค�ำแนะน�ำ
30
ขอมู
้ ลจ�ำเพาะ
----------------------------- 30
THA - v
ิ้ ว่ นต่างๆ
01 การตรวจสอบชนส
PAIR
SOUND
MODE
VOL
WOOFER
SOUNDBAR
เครือ
่ งหล ักของ Soundbar
ซ ับวูฟเฟอร์
รีโมตคอนโทรล / แบตเตอรี่
สายออปติค ัล
ต ัวน�ำขาแขวนแบบติดผน ัง
x2
สายไฟ
(ซ ับวูฟเฟอร์, Soundbar)
x2
สกูรยึด
x2
x2
สกูร
แขนยึดก�ำแพง
้ งงาน โปรดดูฉลากก�ำกับทีต
•• ส�ำหรับแหล่งจ่ายไฟและการใชพลั
่ ิดกับตัวเครือ
่ ง (ฉลาก : ดานล่
้ างของยูนต
ิ หลัก
ของ Soundbar)
้ ส่วนประกอบเพิม
•• หากคุณตองการซื
้
อ
่ เติมหรือสายเคเบิลเสริม ใหติดต่
้
อศูนย์บริการ Samsung หรือฝ่ ายดูแล
ลูกคา้ Samsung
•• ภาพอุปกรณ์เสริมอาจต่างจากภาพประกอบดานบนเล็
้
กน ้อย
่ บตเตอรีก่
ใสแ
่ อนใชรี้ โมตคอนโทรล (ถ่าน AA 2 ก้อน)
เลือ
่ นฝาครอบดานหลั
้
งในทิศเดียวกันกับลูกศรจนกว่าจะ
ถอดฝาออกมาได ้ ใส่ถา่ น AA 2 กอน
้ (1.5V) ตามทิศทาง
ทีก
่ ำ� หนดเพือ
่ ใหถู้ กขัว้ เลือ
่ นฝาครอบดานหลั
้
งกลับเขา้
ต�ำแหน่งเดิม
THA - 2
02 ข้อมูลทวไปของผลิตภ
่ั
ัณฑ์
แผงด้านหน้า / แผงด้านบนของ Soundbar
วางผลิตภัณฑ์ม ีใหโลโก
้
้
SAMSUNG อยูด
่ านบน
้
แผงด้านบน
จอแสดงผล
แสดงสถานะผลิตภัณฑ์และโหมดปัจจุบน
ั
ปุ่ม
(เปิ ด/ปิ ดเครือ
่ ง)
เปิ ดหรือปิ ด
่ ั Auto Power Down
•• ฟังก์ชน
ยูนต
ิ จะปิ ดเองโดยอัตโนมัต ิในกรณีตอ
่ ไปนี้
ั ญาณเสียงเป็ นเวลา 18 นาที
–– โหมด D.IN / BT / USB : หากไม่มส
ี ญ
ปุ่ม -/+ (ความด ังเสียง)
ปรับความดังเสียง
•• เมือ
่ ปรับแลวระดั
้
บความดังเสียงจะปรากฏบนจอแสดงผลดานหน
้
้าของ Soundbar
ปุ่ม
(แหล่งข้อมูล)
เลือกโหมดแหล่งสัญญาณเขา้
โหมดส ัญญาณเข้า
จอแสดงผล
สัญญาณเขาแบบออปติ
้
คล
ั ดิจิตอล
D.IN
โหมด BLUETOOTH
BT
โหมด USB
USB
•• ถ ้าตองการเปิ
้
ดโหมด “BT PAIRING” ใหเปลี
้ ย
่ นแหล่งขอมู
้ ลเป็ นโหมด “BT” จากนัน
้ กดคางที
้ ป
่ ม
ุ่
(แหล่งข้อมูล) ใหนานกว่
้
า 5 วินาที
•• เมือ
่ เสียบสายไฟ AC ปุ่ มเปิ ดปิ ดจะท�ำงานใน 4-6 วินาที
•• เมือ
่ คุณเปิ ดเครือ
่ งนี้ จะมีการหน่วง 4-5 วินาทีกอ
่ นทีเ่ สียงจะดังออกมา
•• หากคุณตองการเพลิดเพลินกั
้
บเสียงจากระบบ Soundbar เท่านัน
้ คุณตองปิ
้ ดล�ำโพงทีว ีในเมนูการตัง้ ค่าเสียง
้ ให
ของทีวข
ี องคุณ โปรดดูคม
ู่ อ
ื ผูใช
้ ที
่ มากั
้ บทีวข
ี องคุณ
THA - 3
แผงด้านล่างของ Soundbar
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
USB (5V 0.5A)
POWER
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
POWER
USB (5V 0.5A)
DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)
่ มต่อสัญญาณออก (ออปติคล
เชือ
ั ) ดิจิตอลของอุปกรณ์ภายนอก
USB (5V 0.5A)
เสียบ USB ทีน
่ เี่ พือ
่ เล่นไฟล์เพลงทีอ
่ ยูใ่ น USB ผ่าน Soundbar
POWER
่ มต่อสายไฟ AC ของ Soundbar
เชือ
•• เมือ
่ ถอดสายไฟออกจากเตาเสี
้ ยบติดผนัง ใหดึ้ งปลั๊กออก อย่าดึงสายไฟ
้ ส่วนอืน
่ มต่อระหว่างชิน
้ ส่วนต่างๆ จะสมบูรณ์
•• อย่าต่อยูนต
ิ นีห
้ รือชิน
่ ๆ เขากั
้ บเตาเสี
้ ยบ AC จนกว่าการเชือ
THA - 4
ื่
03 การเชอมต่
อ SOUNDBAR
ื่
การเชอมต่
อก ับแหล่งพล ังงาน
่ มต่อซับวูฟเฟอร์และ Soundbar ไปยังเตาเสี
ใชส่้ วนประกอบสายไฟ เพือ
่ เชือ
้ ยบไฟฟ้ าตามล�ำดับต่อไปนี้
่ มต่อสายไฟเขากั
1. เชือ
้ บซับวูฟเฟอร์
่ มต่อสายไฟเขากั
2. เชือ
้ บ Soundbar
ดูภาพประกอบดานล่
้ าง
้ งงานทีต
้ใหดู้ ทฉ
•• ถาต
้ องการข
้
อมู
้ ลเพิม
่ เติมเกีย่ วกับเรือ
่ งก�ำลังไฟฟ้ าและการใชพลั
่ องใช
้
ี่ ลากทีต
่ ิดอยูก
่ บ
ั ผลิตภัณฑ์
(ฉลาก:ใตเครื
้ อ
่ งหลักของ Soundbar)
สายไฟ
POWER
สายไฟ
POWER
่ มต่อพล ังงานไฟฟ้า
เชือ
ด้านหล ังซ ับวูฟเฟอร์
POWER
ด้านล่างของเครือ
่ งหล ัก
่ มต่อพล ังงาน
เชือ
ไฟฟ้า
ของ Soundbar
THA - 5
ั ฟเฟอร์
ื่
การเชอมต่
อ Soundbar เข้าก ับซบวู
่ มต่อซับวูฟเฟอร์เรียบร ้อยแลวคุ
เมือ
่ เชือ
้ ณก็จะสามารถเพลิดเพลินกับเสียงเบสไดอย่
้ างเต็มพลัง
ั ฟเฟอร์ก ับ Soundbar โดยอ ัตโนม ัติ
ื่ มต่อซบวู
การเชอ
่ มต่อกับ
เมือ
่ คุณเปิ ดเครือ
่ งหลังจากเสียบปลั๊กไฟเขากั
้ บ Soundbar และซับวูฟเฟอร์เรียบร ้อยแลวซั
้ บวูฟเฟอร์กจ
็ ะเชือ
Soundbar โดยอัตโนมัต ิ
•• เมือ
่ จับคูอ
่ ต
ั โนมัต ิเสร็จสมบูรณ์ไฟแสดงสถานะสีนำ�้ เงินดานหลั
้
งซับวูฟเฟอร์จะสว่างขึน
้
ั ฟเฟอร์
ไฟแสดงสถานะ LED ด้านหล ังซบวู
LED
สถานะ
สว่าง
ค�ำอธิบาย
วิธีแก้ไข
่ มต่อสมบูรณ์ (การท�ำงาน
เชือ
ปกติ)
ตรวจสอบดูวา่ ไดต่้ อสายไฟเขากั
้ บชุด Soundbar
สีนำ�้ เงิน
กะพริบ
่ มต่อ
ก�ำลังแกไขเรื
้ อ
่ งการเชือ
หลักอย่างถูกตองแล
้
วหรื
้ อรอประมาณ 5 นาที
่ มต่อซับวูฟเฟอร์
หากยังคงกะพริบอยู่ ใหลองเชื
้
อ
ดวยตนเอง
้
ตัวเอง ดูหน ้าที่ 7
สีแดง
สว่าง
สแตนด์บาย (เมือ
่ ปิ ดเครือ
่ งหลัก
ตรวจสอบว่าสายไฟทีต
่ อ
่ อยูก
่ บ
ั เครือ
่ งหลักของ
ของ Soundbar ไวอยู
้ )่
Soundbar นัน
้ ยังเสียบอยูด
่ ห
ี รือไม่
่ มต่ออีกครัง้ ดูคำ� แนะน�ำเกีย่ วกับการเชือ
่ มต่อ
เชือ
่ มต่อลมเหลว
การเชือ
้
สีแดงและ
สีนำ�้ เงิน
กะพริบ
ดวยตั
้ วเองไดที
้ ห
่ น ้า 7
ดูขอมู
้ ลการติดต่อศูนย์บริการ Samsung ไดใน
้
ท�ำงานผิดปกติ
คูม
่ อ
ื
THA - 6
ั ฟเฟอร์ด้วยต ัวเองถ้าการเชอมต่
ื่ มต่อซบวู
ื่
เชอ
อแบบอ ัตโนม ัติล้มเหลว
ื่ มต่อด้วยตนเองด้านล่าง:
ก่อนท�ำขนตอนการเช
ั้
อ
•• ตรวจดูวา่ สายไฟของ Soundbar และซับวูฟเฟอร์นน
ั ้ เสียบอยูด
่ ห
ี รือไม่
•• ตรวจดูใหแน่
้ ใจว่าเปิ ด Soundbar แลว้
1. กดปุ่ ม ID SET ดานหลั
้
งซับวูฟเฟอร์คางไว
้
อย่
้ างน ้อย 5 วินาที
•• ไฟสีแดงทีด
่ านหลั
้
งซับวูฟเฟอร์จะดับลงจากนัน
้ ไฟสีนำ�้ เงินจะกะพริบ
5 Sec
ด้านหล ังซ ับวูฟเฟอร์
้ บนรีโมตคอนโทรลนานอย่างน ้อย 5 วินาที
2. กดคางไว
้
ที
้ ป
่ ม
ุ่ ขึน
•• ขอความ
้
ID SET จะปรากฏขึน
้ ทีจ่ อแสดงผลของ Soundbar เป็ นระยะเวลาหนึง่ จากนัน
้ จะหายไป
้
•• Soundbar จะเปิ ดโดยอัตโนมัต ิเมือ
่ ID SET เสร็จสิน
โลโก้ SAMSUNG จะอยูด
่ า้ นบน
PAIR
5 Sec
ID SET
ND
SOUODE
M
่ มต่อเสร็จสิน)
้
3. ตรวจสอบว่าไฟ LED LINK เป็ นสีนำ�้ เงินสนิทหรือไม่ (เชือ
ไฟ LED LINK จะหยุดกะพริบและสว่างเป็ น
่ มต่อระหว่าง Soundbar
สีนำ�้ เงินสนิทเมือ
่ การเชือ
และซับวูฟเฟอร์แบบไร ้สายถูกจัดตัง้ ขึน
้
แสงสีน�ำเงินสว่
้
างอยู่
THA - 7
หมายเหตุ
่ มต่อระหว่างชิน
้ ส่วนต่างๆ
•• อย่าต่อสายไฟของผลิตภัณฑ์นห
ี้ รือทีวข
ี องคุณเขากั
้ บเตาเสี
้ ยบติดผนังจนกว่าการเชือ
้
จะเสร็จสิน
•• ก่อนทีจ่ ะท�ำการเคลือ
่ นย ้ายหรือติดตัง้ ผลิตภัณฑ์นี้ โปรดตรวจสอบใหแน่
้ ใจว่าคุณไดปิ้ ดเครือ
่ งและถอดสายไฟ
ออกแลว้
•• หากยูนต
ิ หลักปิ ดอยู่ ซับวูฟเฟอร์ไร ้สายจะเขาสู
้ โ่ หมดสแตนด์บายและไฟ LED STANDBY ตรงดานหลั
้
งจะเป็ นสี
แดงหลังกระพริบเป็ นสีนำ�้ เงินหลาย ๆ ครัง้
้่ ยวกัน (5.8GHz) กับ Soundbar ใกล ้ Soundbar จะท�ำใหเกิดการรบกวนซึ
้ น
•• ถาคุ
้ ณใชอุ้ ปกรณ์ทใช
ี่ คลื
่ ความถีเดี
้
ง่
อาจท�ำใหเสี
้ ยงติดขัดได ้
•• ระยะการส่งสัญญาณสูงสุดของสัญญาณไร ้สายจากยูนต
ิ หลักคือ 10 เมตร โดยประมาณแต่อาจจะแตกต่างกันไป
้ ระบบอาจจะไม่สามารใชงานได
้
้ งหากมีผนังคอนกรีตเสริมเหล็กหรือก�ำแพง
ตามสภาพแวดลอมการใช
้
โดยสิ
้
นเชิ
โลหะกันอยู
้
ร่ ะหว่างยูนต
ิ หลักและซับวูฟเฟอร์ไร ้สาย เนือ
่ งจากสัญญาณไร ้สายไม่สามารถเดินทางผ่านโลหะได ้
ค�ำเตือน
้
•• มีเสารับสัญญาณไร ้สายอยูใ่ นตัวซับวูฟเฟอร์ไร ้สาย เก็บตัวยูนต
ิ ใหห่้ างจากของเหลวและความชืน
•• เพือ
่ อรรถรสในการฟังสูงสุด ตรวจดูวา่ พืน
้ ทีโดยรอบซั
่
บวูฟเฟอร์ไร ้สายและต�ำแหน่งของโมดูลตัวรับแบบไร ้สาย
(จ�ำหน่ายแยกกัน) นัน
้ ไร ้สิง่ กีดขวาง
ื่
เชอมต่
อ SWA-8500S (ขายแยกต่างหาก) เข้าก ับ Soundbar
่ มต่อชุดล�ำโพงดานหลั
ขยายเป็ นระบบเสียงรอบทิศทางแบบไร ้สายอย่างแทจริ
้ งดวยการเชื
้
อ
้
งไร ้สายของ Samsung
(SWA-8500S ขายแยกต่างหาก) เขากั
้ บ Soundbar ของคุณ
่ มต่อโมดูลตัวรับแบบไร ้สายกับล�ำโพงระบบเสียงรอบทิศทาง 2 ตัว
1. เชือ
–– สายล�ำโพงถูกตัง้ เป็ นรหัสสี
L
SURROUND-LEFT
R
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ω
SURROUND-RIGHT
ID SET
L
R
SURROUND-LEFT
SURROUND-RIGHT
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER IMPEDANCE
: 3Ω
POWER
ID SET
THA - 8
2. ตรวจสอบสถานะสแตนด์บายของโมดูลตัวรับแบบไร ้สายหลังจากทีเ่ สียบเขากั
้ บเตาเสี
้ ยบ
•• ไฟ LED LINK (ไฟ LED สีนำ�้ เงิน) บนโมดูลตัวรับแบบไร ้สายกระพริบ ถาไฟ
้
LED ไม่กระพริบ ใหกดปุ่
้ ม
ID SET ทีด
่ านหลั
้
งของโมดูลตัวรับแบบไร ้สายดวยปลายปากกาค
้
างไว
้
้ 5 ถึง 6 วินาทีจนกว่าไฟ LED LINK
จะกระพริบ (เป็ นสีนาํ้ เงิน) ส�ำหรับขอมู
้ ลเพิม
่ เติมเกีย่ วกับไฟ LED โปรดดูคม
ู่ อ
ื ผูใช
้ ้ SWA-8500S
STANDBY
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER
IMPEDANCE : 3Ω
L
R
5 Sec
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ω
STANDBY
ID SET
ID SET
LINK
LINK
แสงสีน�ำเงินกระพริ
้
บ
POWER
POWER
้ บนรีโมตคอนโทรลนานอย่างน ้อย 5 วินาที
3. กดคางไว
้
ที
้ ป
่ ม
ุ่ ขึน
•• ขอความ
้
ID SET จะปรากฏขึน
้ ทีจ่ อแสดงผลของ Soundbar เป็ นระยะเวลาหนึง่ จากนัน
้ จะหายไป
้
•• Soundbar จะเปิ ดโดยอัตโนมัต ิเมือ
่ ID SET เสร็จสิน
โลโก้ SAMSUNG จะอยูด
่ า้ นบน
PAIR
5 Sec
ID SET
ND
SOUODE
M
ข้อควรระวัง
่ มต่อกับ SWA-8500S คุณอาจไดยิ้ นเสียงกระตุกจากวูฟ
•• หาก Soundbar ของคุณก�ำลังเล่นเพลงเมือ
่ เชือ
่ มต่อเสร็จสินอยู
้
เฟอร์เนือ
่ งจากก�ำลังด�ำเนินการเชือ
่
่ มต่อเสร็จสิน)
้
4. ตรวจสอบว่าไฟ LED LINK เป็ นสีนำ�้ เงินสนิทหรือไม่ (เชือ
STANDBY
STANDBY
LINK
ไฟ LED LINK จะหยุดกะพริบและสว่างเป็ น
่ มต่อระหว่าง Soundbar
สีนำ�้ เงินสนิทเมือ
่ การเชือ
LINK
และโมดูลตัวรับแบบไร ้สายถูกจัดตัง้ ขึน
้
แสงสีน�ำเงินสว่
้
างอยู่
่ มต่อ ใหท�้ ำขันตอนนี
5. ถา้ SWA-8500S ไม่ถก
ู เชือ
้
ซ
้ ำ�้ จากขันตอนที
้
่2
THA - 9
ื่
04 การเชอมต่
อก ับทีวีของคุณ
่ มต่อผ่านสายหรือแบบไร ้สาย
รับฟังเสียงจากทีวข
ี องคุณผ่าน Soundbar โดยเชือ
่ มต่อกับทีว ี Samsung ทีค
•• เมือ
่ Soundbar เชือ
่ ณ
ุ เลือก คุณจะสามารถควบคุม Soundbar ดวยรี
้ โมทของทีว ีได ้
–– คุณลักษณะนีไ้ ด ้รับการรองรับในปี 2017 และใน Samsung Smart TV รุน
่ หลังจากนัน
้ ทีร่ องรับบลูทธู เมือ
่
่ มต่อ Soundbar กับทีว ีโดยใชสายเคเบิ
้
คุณเชือ
ลแบบออปติคัล
ั่ นีย
้ ทวี เี พือ
–– ฟังก์ชน
้ งั ช่วยใหคุ้ ณสามารถใชเมนู
่ ปรับแต่งเสียงและการตัง้ ค่าต่างๆรวมถึงระดับเสียงและปิ ดเสียง
ไดอี้ กดวย
้
ื่
วิธีที่ 1 การเชอมต่
อด้วยสาย
เมือ
่ เสียงในการออกอากาศถูกเขารหั
้ สในแบบ Dolby Digital และ “Digital Output Audio Format” ในทีวข
ี องคุณ
ได ้รับการตัง้ ค่าเป็ น PCM เราขอแนะน�ำใหคุ้ ณเปลีย่ นการตัง้ ค่าเป็ น Dolby Digital เมือ
่ การตัง้ ค่าบนทีวเี ปลีย่ นไป คุณ
จะได ้รับคุณภาพเสียงทีด
่ ข
ี น
ึ้ (เมนูทวี อ
ี าจใชค�้ ำทีแ
่ ตกต่างกันส�ำหรับ Dolby Digital และ PCM ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ผู ้ผลิตทีว ี)
้
ื่ มต่อโดยใชสายออปติค
การเชอ
ัล
ด้านล่างของ Soundbar
OPTICAL OUT
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
สายออปติค ัล
ด้านบนของ Soundbar
USB (5V 0.5A)
D.IN
้
1. ต่อแจ็ค DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) ใน Soundbar เขากั
้ บแจ็ค OPTICAL OUT ของทีว ีโดยใชสาย
ดิจิตอลออปติคัล
2. กดปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงดานบนหรื
้
อบนรีโมตคอนโทรล แลวเลื
้ อกโหมด “D.IN”
THA - 10
ื่
วิธีที่ 2 การเชอมต่
อแบบไร้สาย
ื่ มต่อก ับทีวีผ่าน Bluetooth
การเชอ
่ มต่อกับทีวผ
่ มต่อสายใหวุ้ น
เมือ
่ เชือ
ี า่ น Bluetooth คุณจะได ้รับฟังเสียงแบบสเตอริโอโดยไม่ตองเชื
้
อ
่ วาย
่ มต่อกับทีว ีไดครั
•• สามารถเชือ
้ ง้ ละหนึง่ เครือ
่ งเท่านัน
้
PAIR
หรือ
ND
SOUODE
M
ื่ มต่อครงแรก
การเชอ
ั้
1. กดปุ่ ม
(หรือ)
PAIR บนรีโมตคอนโทรลเพือ
่ เขาสู
้ โ่ หมด “BT PAIRING”
a. กดปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงดานบนแล
้
วเลื
้ อก “BT”
“BT” เปลีย่ นเป็ น “BT PAIRING” ในไม่กวี่ น
ิ าทีโดยอัตโนมัต ิหรือเปลีย่ นเป็ น “BT READY” หาก
่ มต่อ
มีบน
ั ทึกการเชือ
b. เมือ
่ “BT READY” ปรากฏขึน
้ ใหกดปุ่
้ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงดานบนของ
้
Soundbar คาง
้
ไวนานกว่
้
า 5 วินาทีเพือ
่ แสดง “BT PAIRING”
2. เลือกโหมด Bluetooth ทีท
่ วี ี (ส�ำหรับขอมู
้ ลเพิม
่ เติมใหดู้ ทค
ี่ ม
ู่ อ
ื ของทีว ี)
3. เลือก “[AV] Samsung Soundbar T4-Series” จากรายการบนหน ้าจอทีว ี
้
Soundbar ทีใช
่ งานได
จะมี
้ ระบุสถานะเป็ น “ต้องการการจ ับคู”่ หรือ “จ ับคูแ
่ ล้ว” บนรายการอุปกรณ์
Bluetooth
่ มต่อกับ Soundbar ใหเลื
่ มต่อ
ถาต
้ องการเชื
้
อ
้ อกขอความแล
้
วเริ
้ ม
่ เชือ
่ ทีวี] → “BT” จะปรากฏขึน
่ มต่อกับทีวแ
•• เมือ
่ เชือ
ี ลว้ [ชือ
้ ทีจ่ อแสดงผลดานหน
้
้าของ Soundbar
4. คุณจะไดยิ้ นเสียงทีวผ
ี า่ น Soundbar
ื่ มต่ออุปกรณ์ลม
ถ้าการเชอ
้ เหลว
่ อุปกรณ์ทเี่ คยเชือ
่ มต่อกับ Soundbar (เช่น “[AV] Samsung Soundbar T4-Series”) ใน
•• ถาปรากฏรายชื
้
อ
รายการใหลบออก
้
•• ท�ำขันตอนที
้
่ 1 ถึง 3 ซ�ำ้
หมายเหตุ
่ มต่อ Soundbar กับทีวข
่ มต่ออีกครัง้
•• หลังจากทีค
่ ณ
ุ เชือ
ี องคุณในครัง้ แรก ใหใช
้ ้โหมด “BT READY” เพือ
่ เชือ
THA - 11
ื่ มต่อ Soundbar ก ับทีวี
หยุดการเชอ
กดปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงดานบนหรื
้
อบนรีโมตคอนโทรลและสลับไปยังโหมดใดก็ไดยกเว
้
นโหมด
้
“BT”
่ มต่อจะใชเวลานานเนื
้
•• การหยุดการเชือ
อ
่ งจากทีวต
ี องรั
้ บการตอบรับจาก Soundbar
้
(ระยะเวลาทีใช
่ อาจแตกต่
างกันไปโดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั รุน
่ ทีว ี)
่ มต่อบลูทธู อัตโนมัตริ ะหว่าง Soundbar กับทีว ีใหกดปุ่
•• หากตองการยกเลิกการเชื
้
อ
้ ม ซา้ ย บนรีโมตคอนโทรลคาง
้
ไว ้ 5 วินาทีโดยที่ Soundbar อยูใ่ นสถานะ “BT READY” (สลับเปิ ด → ปิ ด)
อะไรคือความแตกต่างระหว่าง BT READY และ BT PAIRING
่ มต่อไวก่้ อนหน ้านีห
่ มต่ออุปกรณ์เคลือ
่ มต่อ
•• BT READY : ในโหมดนี้ คุณสามารถคนหาที
้
วท
ี เี่ ชือ
้ รือเชือ
่ นทีท
่ เี่ ชือ
ก่อนหน ้านีเ้ ขากั
้ บ Soundbar ได ้
่ มต่ออุปกรณ์ใหม่เขากั
•• BT PAIRING : ในโหมดนี้ คุณสามารถเชือ
้ บ Soundbar ได ้ (กดปุ่ ม
คอนโทรลหรือกดปุ่ ม
PAIR บนรีโมต
(แหล่งข้อมูล) บน Soundbar คางไว
้
นานกว่
้
า 5 วินาทีขณะที่ Soundbar อยูใ่ น
โหมด “BT”)
หมายเหตุ
่ มต่ออุปกรณ์ Bluetooth ใหใส่
•• ถาระบบขอให
้
ใส่
้ รหัส PIN เมือ
่ เชือ
้ <0000>
่ มต่อ Bluetooth การเชือ
่ มต่อ Bluetooth จะสินสุ
้ ดลงถา้ Soundbar และอุปกรณ์ Bluetooth
•• ในโหมดการเชือ
อยูห
่ า่ งกันเกิน 10 เมตร
•• Soundbar จะปิ ดโดยอัตโนมัต ิหลังจากอยูใ่ นสถานะพร ้อมเป็ นเวลา 18 นาที
่ มต่อไดอย่
•• Soundbar อาจไม่สามารถด�ำเนินการคนหา
้
Bluetooth หรือเชือ
้ างถูกตองภายใต
้
เหตุ
้ การณ์ดงั ต่อไปนี:้
–– มีสนามไฟฟ้ าแบบเขมอยู
้ ร่ อบ Soundbar
–– จับคูอ
่ ป
ุ กรณ์ Bluetooth หลายเครือ
่ งกับ Soundbar ไวหลายเครื
้
อ
่ งพร ้อมกัน
้
–– อุปกรณ์ Bluetooth ปิ ดอยูไ่ ม่อยูใ่ นต�ำแหน่งหรือมีความผิดปกติในการใชงาน
•• อุปกรณ์อ ิเล็กทรอนิกส์อาจก่อใหเกิดคลื
้
น
่ วิทยุแทรกได ้
ตองเก็
้
บอุปกรณ์ทท
ี่ ำ� ใหเกิดคลื
้
น
่ แม่เหล็กไฟฟ้ าเช่นไมโครเวฟ, อุปกรณ์ LAN ไร ้สายเป็ นตนให
้ อยู
้ ห
่ า่ งจากเครือ
่ ง
หลักของ Soundbar
THA - 12
ื่
05 การเชอมต่
อก ับอุปกรณ์ภายนอก
่ มต่อกับอุปกรณ์ภายนอกผ่านการเชือ
่ มต่อแบบมีสายหรือการเชือ
่ มต่อบลูทธู เพือ
เชือ
่ เล่นเสียงของอุปกรณ์ภายนอก
ผ่าน Soundbar
้
ื่
การเชอมต่
อโดยใชสายออปติค
ัล
ด้านล่างของ Soundbar
เครือ
่ งเล่น BD/DVD/
สายออปติค ัล
OPTICAL OUT
กล่องแปลงส ัญญาณ/
เครือ
่ งเล่นเกม
ด้านบนของ Soundbar
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
USB (5V 0.5A)
D.IN
่ มต่อ DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) ทีเ่ ครือ
1. เชือ
่ งหลักเขากั
้ บแจ็ค OPTICAL OUT ของอุปกรณ์แหล่ง
้
ขอมู
้ ลโดยใชสายดิจิ
ตอลออปติคัล
2. เลือกโหมด “D.IN” โดยการกดปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงดานบนหรื
้
อบนรีโมตคอนโทรล
THA - 13
ื่
06 การเชอมต่
ออุปกรณ์เก็บข้อมูล USB
คุณสามารถเล่นไฟล์เพลงในอุปกรณ์เก็บขอมู
้ ล USB ผ่าน Soundbar ได ้
พอร์ต USB
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
USB (5V 0.5A)
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
POWER
USB (5V 0.5A)
USB
่ มต่ออุปกรณ์ USB กับพอร์ต USB ตรงดานล่
1. เชือ
้ างของผลิตภัณฑ์
2. กดปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงดานบนหรื
้
อบนรีโมตคอนโทรล แลวเลื
้ อก “USB”
3. “USB” จะปรากฏบนหน ้าจอแสดงผล
4. เล่นไฟล์เพลงในอุปกรณ์เก็บขอมู
้ ล USB ผ่าน Soundbar
่ มต่อ USB นานกว่า 18 นาที
•• Soundbar จะปิ ดโดยอัตโนมัต ิ (Auto Power Down) ถาไม่
้ มก
ี ารเชือ
THA - 14
รายการความสามารถในการใชง้ านร่วมก ัน
การต่อพ่วง
โคเด็ก
่ ต ัวอย่าง
อ ัตราสุม
บิตเรต
*.mp3
MPEG 1 Layer2
32kHz ~ 48kHz
32kbps ~ 320kbps
MPEG 1 Layer3
32kHz ~ 48kHz
32kbps ~ 320kbps
MPEG 2 Layer3
16kHz ~ 24kHz
8kbps ~ 160kbps
MPEG 2.5 Layer3
8kHz ~ 12kHz
8kbps ~ 160kbps
*.wma
WMA7/8/9/STD
8kHz ~ 48kHz
32kbps ~ 320kbps
*.aac
AAC
8kHz ~ 96kHz
< 1728kbps
AAC-LC
HE-AAC
*.ogg
Vorbis codec
(8, 16, 22.05, 32, 44.1, 48)kHz
ogg ทีไม่
่ รองรับ:
1. ขนาดบล็อก 0 < 256,
ขนาดบล็อก 0 > 1024
2 ขนาดบล็อก 1 < 512,
ขนาดบล็อก 1 > 4096
3. ตัวนับคูม
่ อ
ื การลงรหัส > 64
4. รายการคูม
่ อ
ื การลงรหัส
> 640
5. ตัวนับพืน
้ >2
6. ประเภทของพืน
้ 0
7. ตัวนับส่วนทีเ่ หลือ > 2
8. พืน
้ ที่ != 2
9. ตัวนับการแม็ป > 2
10. ตัวนับโหมด > 2
11. ประเภทของส่วนทีเ่ หลือ
!= หมายเลขช่อง
*.flac
-
8kHz ~ 192kHz
< 5Mbps
*.wav
PCM/LPCM/IMA_
ADPCM/MPEG/MULAW
8kHz ~ 192kHz
< 5Mbps
*.AIFF
ชนิดการบีบอัด:
alwa, ulaw, sowt
(8, 16, 22.05, 32, 44.1, 48, 96, 192)kHz
2 ช่อง
< 5Mbps
้
•• หากมีโฟลเดอร์และไฟล์จด
ั เก็บอยูใ่ นอุปกรณ์ USB มากเกินไป Soundbar อาจใชเวลาสั
กครูใ่ นการเขาถึ
้ งแลว้
เล่นไฟล์
THA - 15
ื่
07 การเชอมต่
อก ับอุปกรณ์เคลือนที
่
่
ื่
การเชอมต่
อผ่านทาง Bluetooth
่ มต่ออุปกรณ์ไร ้สายผ่าน Bluetooth คุณจะได ้รับฟังเสียงแบบสเตอริโอโดยไม่ตองเชื
่ มต่อสายใหวุ้ น
เมือ
่ เชือ
้
อ
่ วาย
่ มต่ออุปกรณ์ Bluetooth ไดมากกว่
•• ไม่สามารถเชือ
้
าครัง้ ละหนึง่ เครือ
่ ง
PAIR
หรือ
อุปกรณ์ Bluetooth
ND
SOUODE
M
ื่ มต่อครงแรก
การเชอ
ั้
PAIR บนรีโมตคอนโทรลเพือ
่ เขาสู
้ โ่ หมด “BT PAIRING”
1. กดปุ่ ม
(หรือ)
a. กดปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงดานบนแล
้
วเลื
้ อก “BT”
“BT” เปลีย่ นเป็ น “BT PAIRING” ในไม่กวี่ น
ิ าทีโดยอัตโนมัต ิหรือเปลีย่ นเป็ น “BT READY” หาก
่
มีบน
ั ทึกการเชือมต่อ
b. เมือ
่ “BT READY” ปรากฏขึน
้ ใหกดปุ่
้ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงดานบนของ
้
Soundbar คาง
้
ไวนานกว่
้
า 5 วินาทีเพือ
่ แสดง “BT PAIRING”
2. เลือก “[AV] Samsung Soundbar T4-Series” จากรายการ
่ อุปกรณ์ Bluetooth]  “BT” จะ
่ มต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth เรียบร ้อยแลว้ [ชือ
•• เมือ
่ Soundbar เชือ
ปรากฏขึน
้ บนจอแสดงผลดานหน
้
้า
่ มต่อกับ Bluetooth ผ่าน Soundbar
3. เปิ ดไฟล์เพลงในอุปกรณ์ทเี่ ชือ
ื่ มต่ออุปกรณ์ล ้มเหลว
ถ้าการเชอ
่ อุปกรณ์ทเี่ คยเชือ
่ มต่อกับ Soundbar (เช่น “[AV] Samsung Soundbar T4-Series”) ใน
•• ถาปรากฏรายชื
้
อ
รายการใหลบออก
้
•• ท�ำขันตอนที
้
่ 1 และ 2 ซ�ำ้
หมายเหตุ
่ มต่อ Soundbar กับโทรศัพท์มอ
่ ม
•• หลังจากทีค
่ ณ
ุ เชือ
ื ถือของคุณในครัง้ แรก ใหใช
้ ้โหมด “BT READY” เพือ
่ เชือ
ต่ออีกครัง้
THA - 16
อะไรคือความแตกต่างระหว่าง BT READY และ BT PAIRING
่ มต่อไวก่้ อนหน ้านีห
่ มต่ออุปกรณ์เคลือ
่ มต่อ
•• BT READY : ในโหมดนี้ คุณสามารถคนหาที
้
วท
ี เี่ ชือ
้ รือเชือ
่ นทีท
่ เี่ ชือ
ก่อนหน ้านีเ้ ขากั
้ บ Soundbar ได ้
่ มต่ออุปกรณ์ใหม่เขากั
•• BT PAIRING : ในโหมดนี้ คุณสามารถเชือ
้ บ Soundbar ได ้ (กดปุ่ ม
คอนโทรลหรือกดปุ่ ม
PAIR บนรีโมต
(แหล่งข้อมูล) บน Soundbar คางไว
้
นานกว่
้
า 5 วินาทีขณะที่ Soundbar อยูใ่ น
โหมด “BT”)
หมายเหตุ
่ มต่ออุปกรณ์ Bluetooth ใหใส่
•• ถาระบบขอให
้
ใส่
้ รหัส PIN เมือ
่ เชือ
้ <0000>
่ มต่อ Bluetooth การเชือ
่ มต่อ Bluetooth จะสินสุ
้ ดลงถา้ Soundbar และอุปกรณ์ Bluetooth
•• ในโหมดการเชือ
อยูห
่ า่ งกันเกิน 10 เมตร
•• Soundbar จะปิ ดโดยอัตโนมัต ิหลังจากอยูใ่ นสถานะพร ้อมเป็ นเวลา 18 นาที
่ มต่อไดอย่
•• Soundbar อาจไม่สามารถด�ำเนินการคนหา
้
Bluetooth หรือเชือ
้ างถูกตองภายใต
้
เหตุ
้ การณ์ดงั ต่อไปนี:้
–– มีสนามไฟฟ้ าแบบเขมอยู
้ ร่ อบ Soundbar
–– จับคูอ
่ ป
ุ กรณ์ Bluetooth หลายเครือ
่ งกับ Soundbar ไวหลายเครื
้
อ
่ งพร ้อมกัน
้
–– อุปกรณ์ Bluetooth ปิ ดอยูไ่ ม่อยูใ่ นต�ำแหน่งหรือมีความผิดปกติในการใชงาน
•• อุปกรณ์อ ิเล็กทรอนิกส์อาจก่อใหเกิดคลื
้
น
่ วิทยุแทรกได ้
ตองเก็
้
บอุปกรณ์ทท
ี่ ำ� ใหเกิดคลื
้
น
่ แม่เหล็กไฟฟ้ าเช่นไมโครเวฟ, อุปกรณ์ LAN ไร ้สายเป็ นตนให
้ อยู
้ ห
่ า่ งจากเครือ
่ ง
หลักของ Soundbar
•• Soundbar สนับสนุนขอมู
้ ล SBC (44.1kHz, 48kHz)
่ มต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ทีส
ั A2DP (AV)
•• เชือ
่ นับสนุนฟังก์ชน
่ มต่อ Soundbar กับอุปกรณ์ Bluetooth ทีส
ั HF (Hands Free)
•• คุณไม่สามารถเชือ
่ นับสนุนเฉพาะฟังก์ชน
•• หลังจากทีค
่ ณ
ุ จับคู่ Soundbar กับอุปกรณ์ Bluetooth แลว้ การเลือก “[AV] Samsung Soundbar
T4‑Series” จากรายการอุปกรณ์ทส
ี่ แกนของอุปกรณ์จะเปลีย่ น Soundbar เป็ นโหมด BT โดยอัตโนมัต ิ
้ หาก
–– สามารถใชได
้
Soundbar แสดงอยูใ่ นอุปกรณ์ทจี่ บ
ั คูข
่ องอุปกรณ์ Bluetooth เท่านัน
้
(อุปกรณ์ Bluetooth และ Soundbar ตองเคยจั
้
บคูก
่ น
ั อย่างน ้อยหนึง่ ครัง้ ก่อนหน ้านี)้
•• Soundbar จะปรากฏในรายการอุปกรณ์ทค
ี่ นหาของอุ
้
ปกรณ์ Bluetooth เมือ
่ Soundbar แสดงขอความ
้
“BT READY” เท่านัน
้
•• Soundbar ไม่สามารถจับคูก
่ บ
ั อุปกรณ์บลูทธู อืน
่ ไดถ้ าอยู
้ ใ่ นโหมดบลูทธู และจับคูก
่ บ
ั อุปกรณ์บลูทธู อยูแ
่ ลว้
Bluetooth Power เปิ ด/ปิ ดบลูทธ
ู (SOUND MODE)
ั่ Bluetooth Power เปิ ด/ปิ ดบลูทธู เปิ ด
หากอุปกรณ์บลูทธู ทีจ่ บ
ั คูก
่ อ
่ นหน ้านีพ
้ ยายามจับคูก
่ บ
ั Soundbar เมือ
่ ฟังก์ชน
อยูแ
่ ต่ Soundbar ปิ ดเครือ
่ งอยู่ Soundbar จะเปิ ดเครือ
่ งโดยอัตโนมัต ิ
1. กดปุ่ ม SOUND MODE คางไว
้
อย่
้ างน ้อย 5 วินาทีบนรีโมตในขณะที่ Soundbar ถูกเปิ ดอยู่
2. “ON-BLUETOOTH POWER” จะปรากฏบนจอแสดงผลของ Soundbar
THA - 17
ื่
การยกเลิกการเชอมต่
อระหว่างอุปกรณ์บลูทธ
ู ก ับ Soundbar
่ มต่ออุปกรณ์ Bluetooth จากระบบ Soundbar ส�ำหรับค�ำแนะน�ำ โปรดดูคม
้
คุณสามารถตัดการเชือ
ู่ อ
ื การใชงานของ
อุปกรณ์ Bluetooth
่ มต่อ
•• ระบบ Soundbar จะถูกตัดการเชือ
่ มต่อระหว่าง Soundbar และอุปกรณ์ Bluetooth แลว้ “BT DISCONNECTED” จะปรากฏที่
•• เมือ
่ หยุดการเชือ
จอแสดงผลดานหน
้
้าของ Soundbar
ื่ มต่อ Soundbar จากอุปกรณ์ Bluetooth
การต ัดการเชอ
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงดานบนหรื
้
อบนรีโมตคอนโทรล แลวเปลี
้
ย่ นเป็ นโหมดใดๆ ก็ไดยกเว
้
นโหมด
้
“BT”
กดปุ่ ม
่ มต่อจะใชเวลานานเนื
้
•• การหยุดการเชือ
อ
่ งจากอุปกรณ์ Bluetooth ตองรั
้ บการตอบรับจาก Soundbar
่ มต่ออาจแตกต่างกันขึน
(ระยะเวลาหยุดการเชือ
้ อยูก
่ บ
ั ประเภทอุปกรณ์ Bluetooth )
่ มต่อระหว่าง Soundbar และอุปกรณ์ Bluetooth แลว้ “BT DISCONNECTED” จะปรากฏที่
•• เมือ
่ หยุดการเชือ
จอแสดงผลดานหน
้
้าของ Soundbar
หมายเหตุ
่ มต่อ Bluetooth การเชือ
่ มต่อ Bluetooth จะขาดหายไปหากระยะห่างระหว่างระบบ Soundbar
•• ในโหมดการเชือ
กับอุปกรณ์ Bluetooth เกินขีดจ�ำกัด 10 ม.
•• ระบบ Soundbar จะปิ ดโดยอัตโนมัต ิหลังอยูใ่ นสถานะ พร ้อม นาน 18 นาที
เพิม
่ เติมเกียวก
่
ับ Bluetooth
่ มต่อกันไดอย่
้
่ มต่อไร ้
Bluetooth คือเทคโนโลยีทช
ี่ ว่ ยใหอุ้ ปกรณ์ทรี่ องรับ Bluetooth เชือ
้ างง่ายดายโดยใชการเชื
อ
สายระยะสัน้
้
•• อุปกรณ์ Bluetooth อาจท�ำใหเกิดสั
้
ญญาณรบกวนหรือท�ำงานผิดปกติ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั การใชงาน
เมือ
่ :
–– ส่วนหนึง่ ส่วนใดของร่างกายของคุณสัมผัสกับระบบรับ/ส่งสัญญาณจากอุปกรณ์ Bluetooth หรือระบบ
Soundbar
ั ในส�ำนักงาน
–– เกิดการแปรเปลีย่ นของไฟฟ้ าจากสิง่ กีดขวางทีเ่ กิดจากผนัง มุม หรือพาร์ทช
ิ น
–– อุปกรณ์ถก
ู สัญญาณไฟฟ้ ารบกวนจากอุปกรณ์ทม
ี่ ค
ี ลืน
่ ความถีเ่ ดียวกัน ซึง่ รวมถึงอุปกรณ์การแพทย์ เตา
ไมโครเวฟ และ LAN ไร ้สาย
•• จับคูร่ ะบบ Soundbar กับอุปกรณ์ Bluetooth ขณะทีอ
่ ป
ุ กรณ์ทงั ้ สองเครือ
่ งอยูใ่ กลกั้ น
•• ยิง่ ระบบ Soundbar อยูห
่ า่ งจากอุปกรณ์ Bluetooth เพียงใด คุณภาพยิง่ แย่ลง
้
่ มต่อจะหลุด
หากระยะห่างเกินช่วงการใชงาน
Bluetooth การเชือ
ั เจน การเชือ
่ มต่อ Bluetooth อาจท�ำงานไม่เหมาะสม
•• ในบริเวณทีร่ บ
ั สัญญาณไม่ชด
่ มต่อ Bluetooth จะท�ำงานเมือ
่ มต่อจะถูกตัดขาดโดยอัตโนมัต ิ
•• การเชือ
่ อุปกรณ์อยูใ่ กลกั้ บเครือ
่ งเท่านัน
้ การเชือ
้
หากระยะห่างอยูน
่ อกช่วงนี้ แมอยู
้ ภ
่ ายในช่วงการใชงานนี
้ คุณภาพเสียงอาจต�ำ่ ลงจากสิง่ กีดขวาง เช่น ผนังหรือ
ประตู
•• อุปกรณ์ไร ้สายนีอ
้ าจรบกวนการท�ำงานของระบบไฟฟ้ าในระหว่างด�ำเนินการได ้
THA - 18
08 การใชรี้ โมทคอนโทรล
วิธีการใชรี้ โมทคอนโทรล
เปิ ดหรือปิ ด Soundbar
เปิ ด/ปิ ด
PAIR
่ มต่อกับ Soundbar
กดเพือ
่ เลือกแหล่งขอมู
้ ลทีเ่ ชือ
แหล่งข้อมูล
กดปุ่ ม
(ปิ ดเสียง) เพือ
่ ปิ ดเสียง กดอีกครัง้ เพือ
่
เปิ ดเสียง PAIR
SOUND
MODE
VOL
SOUND
MODE
คุณสามารถเลือกเอฟเฟ็ กต์เสียงไดโดยเลื
้
อก
SOUND
MODE
SOUND
MODE
PAIR
ปิ ดเสียง
WOOFER
VOL
SOUNDBAR
SOUND
MODEVOL
VOL
–– STANDARD
ใหเสี
้ ยงแบบตนฉบั
้
บ
–– SURROUND SOUND
PAIR
มอบซาวด์ฟิลด์ทก
ี่ ว ้างกว่าระดับมาตรฐาน
PAIR
STANDARD, SURROUND SOUND, GAME,
หรือ SMART ได ้
WOOFER
–– GAME
่ ใหคุ้ ณอินเมือ
่ ยามเล่น
WOOFER
SOUND มอบเสียงแบบสามมิตเิ พือ
MODE
WOOFER
VOL
THA - 19
เกม
–– SMART
วิเคราะห์เนือ
้ หาแบบเรียลไทม์และมอบซาวด์ฟิลด์
ทีเ่ หมาะสมทีส
่ ด
ุ โดยอัตโนมัตต
ิ ามลักษณะของ
เนือ
้ หา
•• DRC (Dynamic Range Control)
ช่วยใหคุ้ ณสามารถควบคุมช่วงไดนามิกกับระบบ
WOOFER
Dolby
Digital ได ้
กดปุ่ ม SOUND MODE คางไว
้
ในขณะที
้
่
Soundbar ถูกปิ ดเพือ
่ เปิ ดหรือปิ ด DRC (Dynamic
Range Control)
ั เจน)
ถ ้าเปิ ด DRC เสียงดังจะลดลง (เสียงอาจไม่ชด
•• Bluetooth Power
่ มต่อจากทีวห
คุณลักษณะนีจ้ ะเปิ ด Soundbar โดยอัตโนมัตเิ มือ
่ ได ้รับค�ำขอเชือ
ี รืออุปกรณ์บลูทธู ที่
่ มต่ออยูก
เชือ
่ อ
่ นหน ้านี้ การตัง้ ค่านีจ้ ะเปิ ดเป็ นค่าเริม
่ ตน้
ั่ บลูทธู
–– กดปุ่ ม SOUND MODE คางไว
้
เป็
้ นเวลากว่า 5 วินาทีเพือ
่ ปิ ดฟั งก์ชน
กดปุ่ ม PAIR “BT PAIRING” จะปรากฏบนจอแสดงผลของ Soundbar คุณสามารถเชือ่ มต่อ Soundbar
กับอุปกรณ์บลูทธู ใหม่ในโหมดนีไ้ ดโดยเลื
้
อก Soundbar จากรายการค ้นหาของอุปกรณ์บลูทธู
PAIR
Bluetooth
PAIR
SOUND
MODE
กดทีป
่ ม
ุ่ p เพือ
่ หยุดเล่นเพลงชัว่ คราว
ถ ้ากดปุ่ มเดิมอีกครัง้ เพลงจะเล่นต่อ
เล่น/หยุด
่ั
ชวคราว
VOL
WOOFER
PAIR
้ ทีร่ ะบุไว้เพือ
้
กดตรงพืน
่ เลือก ขึน/ลง/ซ้
าย/ขวา
SOUND
MODE
้
ขึน/ลง/ซ้
าย/
ขวา
PAIR
SOUND
MODE
VOL
WOOFER
VOL
WOOFER
ั่
กดขึน
้ /ลง/ซ ้าย/ขวาบนปุ่ มเพือ
่ เลือกหรือตัง้ ค่าฟั งก์ชน
•• เล่นซ�ำ้
ั่ เล่นซ�ำ้ ในโหมด “USB” ใหกดปุ่
้
ถ ้าตองการใช
้
ฟั้ งก์ชน
้
ม ขึน
•• ข้ามเพลง
กดปุ่ ม ขวา เพือ
่ เลือกเพลงถัดไป
กดปุ่ ม ซ้าย เพือ
่ เลือกเพลงก่อนหน ้า
•• ID SET
้ (เมือ
่ มต่อกับอุปกรณ์เสริม)
้ คางไว
กดปุ่ ม ขึน
้
เป็
้ นเวลา 5 วินาทีเพือ
่ ท�ำให ้ ID SET เสร็จสิน
่ เชือ
ั
•• ฟังก์ชนการควบคุ
มระด ับเสียง
ั่ การจ�ำกัดระดับเสียงจะจ�ำกัดระดับเสียงอยูท
ในการปกป้ องการไดยิ้ นของคุณ ฟั งก์ชน
่ ี่ 20 หากคุณ
เปิ ด Soundbar ในขณะทีต
่ งั ้ ค่าระดับเสียงไวสู้ งกว่า 20
ั่ การจ�ำกัดระดับเสียงตัง้ ค่าเป็ นปิ ด คุณตองเปิ
ั่ นีเ้ พือ
–– ค่าเริม
่ ตนส�
้ ำหรับฟั งก์ชน
้
ดฟั งก์ชน
่ เปิ ดใช ้
งาน
ั่ การจ�ำกัดระดับเสียงจะถูกเปิ ดใช ้งานอยูเ่ สมอแม ้ว่าจะปิ ดเครือ
–– เมือ
่ เปิ ดแลว้ ฟั งก์ชน
่ งก็ตาม
ั่ การจ�ำกัดระดับเสียง ใหกดปุ่
–– หากตองการเปิ
้
ดหรือปิ ดฟั งก์ชน
้
ม ลง บนรีโมตคางไว
้
้ 5 วินาทีใน
ั่ การจ�ำกัดระดับเสียง “V FREE” จะปรากฏขึน
โหมดสแตนด์บาย เมือ
่ ปิ ดฟั งก์ชน
้ บนจอแสดง
ั่ การจ�ำกัดระดับเสียง “V LOCK” จะปรากฏขึน
ผลดานหน
้
้า เมือ
่ เปิ ดฟั งก์ชน
้
THA - 20
กดเพือ
่ TREBLE, BASS, AUDIO SYNC ได ้
•• หากตองการควบคุ
้
มความดังเสียงของเสียงแหลมหรือเสียงทุ ้ม ใหกดปุ่
้
ม ควบคุมระบบเสียง เพือ
่
้
เลือก TREBLE หรือ BASS จากนัน
้ ใหปรั
้ บระดับเสียงระหว่าง -6 ถึง +6 โดยการใชปุ่้ มขึน/ลง
•• กดปุ่ ม
(ควบคุมระบบเสียง) คางไว
้
้ 5 วินาทีเพือ
่ ปรับเสียงของแต่ละคลืน
่ ความถี่ สามารถ
เลือกความถี่ 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1.2kHz, 2.5kHz, 5kHz และ 10kHz ไดโดยใช
้
ปุ่้ ม ซ้าย/
้
ขวา และแต่ละความถีส
่ ามารถปรับค่าไดตั้ ง้ แต่ -6 ถึง +6 โดยใชปุ่้ ม ขึน/ลง
•• หากภาพและเสียงระหว่างทีวแ
ี ละ Soundbar ของคุณไม่ตรงกัน ใหกดปุ่
้
ม ควบคุมระบบเสียง
เพือ
่ เลือก AUDIO SYNC จากนัน
้ ตัง้ ค่าการดีเลย์ของเสียงระหว่าง 0 ถึง 300 มิลลิวน
ิ าทีโดยใช ้
ควบคุมPAIR
ระบบ
เสียง
SOUND
MODE
้
ปุ่ มขึน/ลง
(ไม่มใี นโหมด “USB”)
ั เท่านัน
•• AUDIO SYNC มีรองรับในบางฟั งก์ชน
้
SO
M UN
OD D
E
FE
R
SO
U
N
VO
L
D
BA
R
W
OO
W
OO
D
BA
R
VO
L
PAIR
SO
U
N
D
BA
R
SOUND
MODE
SO
U
N
O
U
N
VO
L
D
BA
R
W
OO
OO
FE
R
FE
R
PAIR
SO
M UN
OD D
E
WOOFER
WOOFER
FE
R
VOL
SO
M UN
OD D
E
กดปุ่ ม WOOFER ไปดานหน
้
้าหรือดานหลั
้
งเพือ
่ ปรับระดับของซับวูฟเฟอร์เป็ น -12 หรือระหว่าง -6
ถึง +6
SOUND
ในการตัง้ ระดับเสียงซับวูฟเฟอร์เป็ น 0 ให ้กดปุ่ ม
MODE
R
FE
R
กดปุ่ ม VOL ไปดานหน
้
้าหรือดานหลั
้
งเพือ
่ ปรับระดับเสียง
WOOFER
•• ปิ ดเสียง
กดปุ่ ม VOL เพือ
่ ปิ ดเสียง กดอีกครัง้ เพือ
่ เปิ ดเสียง
THA - 21
D
N
U
SO
VO
L
N
SO
U
VO
L
D
BA
R
BA
R
W
OO
W
OO
FE
FE
W
OO
BA
R
D
N
U
SO
VO
L
VOL
SO
M UN
OD D
E
SO
M UN
OD D
E
SO
M UN
OD D
E
WOOFER
R
VOL
VOL
SO
M UN
OD D
E
ี Soundbar
การปร ับระด ับเสยง
ด้วยรีโมทคอนโทรลทีวี
4. หากคุณตองการท�
้
ำให ้ Soundbar กลับไปสู่
โหมดเริม
่ ตน้ (ควบคุมโดยรีโมตคอนโทรลของ
Samsung TV) ใหกดปุ่
้ ม WOOFER คางไว
้
้
เป็ นเวลา 5 วินาทีจนกว่า “SAMSUNG-TV
หากคุณมี Samsung TV คุณสามารถปร ับ
ี
ระด ับเสยงของ
Soundbar ได้โดยใชร้ โี มต
คอนโทรล IR ทีให้
่ มาพร้อมก ับ Samsung
TV ของคุณ
1. ปิ ด Soundbar
SAMSUNG-TV REMOTE
SO
U
N
D
BA
R
W
OO
FE
R
SO
M UN
OD D
E
5 Sec
VO
L
้ ทวี เี พือ
ก่อนใชเมนู
่ ตัง้ เสียงทีวบ
ี น Samsung TV ของ
คุณไปยังล�ำโพงภายนอก จากนัน
้ ใชรี้ โมต Samsung
ของคุณเพือ
่ ควบคุมระดับเสียงของ Soundbar ส�ำหรับ
้ ว ี โหมดค่าเริม
ขอมู
้ ลเพิม
่ เติม โปรดดูคม
ู่ อ
ื ผูใช
้ ที
่ ตน้
ั นีค
ส�ำหรับฟังก์ชน
้ อ
ื การควบคุมโดยรีโมตคอนโทรลของ
Samsung TV หากทีวข
ี องคุณไม่ใช่ Samsung TV
ใหท�้ ำตามค�ำแนะน�ำดานล่
้ างเพือ
่ เปลีย่ นการตัง้ ค่าของ
ั นี้
ฟังก์ชน
REMOTE” จะปรากฏบนจอแสดงผล
(โหมดตามค่าเริม
่ ตน)
้
–– การกดปุ่ ม WOOFER คางไว
้
้ 5 วินาทีแต่ละ
ครัง้ จะเป็ นการเปลีย่ นไปยังโหมดต่างๆตาม
ล�ำดับดังต่อไปนี:้
“SAMSUNG-TV REMOTE” (โหมดตามค่า
เริม
่ ตน)
้  “OFF-TV REMOTE” 
“ALL-TV REMOTE”
ั่ นีอ
้
–– ฟังก์ชน
้ าจไม่สามารถใชงานได
ขึ้ น
้ อยูก
่ บ
ั
รีโมตคอนโทรล
OFF
้
ั่ นีไ้ ด ้
–– ยีห
่ อที
้ ใช
่ งานฟั
งก์ชน
VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS,
ั่ นี้ ใหกดปุ่
2. ถาคุ
้ ณไม่ตองการใช
้
ฟั้ งก์ชน
้ ม
PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA
WOOFER คางไว
้
เป็
้ นเวลา 5 วินาทีจนกว่า
“OFF-TV REMOTE” จะปรากฏบนจอแสดงผล
N
D
SO
U
VO
L
BA
R
W
OO
FE
R
SO
M UN
OD D
E
5 Sec
OFF-TV REMOTE
3. หากคุณตองการควบคุ
้
ม Soundbar ดวยรี
้ โมตของ
ทีวข
ี องคุณ ใหกดปุ่
้ ม WOOFER คางไว
้
เป็
้ นเวลา
5 วินาทีซำ�้ ๆ จนกว่า “ALL-TV REMOTE” จะ
้ ทวี ข
ปรากฏบนจอแสดงผล จากนัน
้ ใชเมนู
ี องคุณ
เพือ
่ เลือกล�ำโพงภายนอก
D
N
SO
U
VO
L
BA
R
W
OO
FE
R
SO
M UN
OD D
E
5 Sec
ALL-TV REMOTE
THA - 22
้ ่ มทีซ
ั
่ นอยู่ (ปุ่มทีมีมากกว่
ใชปุ
่ อ
่
าหนึงฟั
่ งก์ชน)
่ นอยู่
ปุ่มทีซ
่ อ
หน้าอ้างอิง
ปุ่มบนรีโมตคอนโทรล
่ั
ฟังก์ชน
WOOFER (ขึน
้ )
การควบคุมระยะไกลทีว ี เปิ ด/ปิ ด (สแตนด์บาย)
หน ้า 22
เริม
่ การท�ำงาน (สแตนด์บาย)
หน ้า 27
p (เล่น/หยุดชัว่ คราว)
่ มต่อทีว ีโดยอัตโนมัต ิ
เปิ ด/ปิ ดการเชือ
ซ ้าย
หน ้า 12
(BT พร ้อม)
ขึน
้
ID SET (สแตนด์บาย)
หน ้า 20
ลง
การควบคุมระดับเสียง เปิ ด/ปิ ด (สแตนด์บาย)
หน ้า 20
EQ 7 ช่วง
หน ้า 21
DRC ON/OFF (สแตนด์บาย)
หน ้า 19
Bluetooth Power
หน ้า 20
(ควบคุมระบบเสียง)
SOUND MODE
ั
ี
ระบุคา่ สญญาณออกส
ำ� หร ับโหมดเอฟเฟ็กต์เสยงอื
นๆ
่
เอาท์พุท
เอฟเฟค
Bluetooth
POWER
Surround
STANDARD
SURROUND
SOUND
SOUND
MODE
SOUND MODE
GAME
SMART
VOL
อินพุท
ไม่มช
ี ด
ุ ล�ำโพงไร้สายด้าน
หล ัง
มีชด
ุ ล�ำโพงไร้สายด้านหล ัง
ช่อง 2.0
ช่อง 2.1
ช่อง 4.1
ช่อง 5.1
ช่อง 2.1
ช่อง 4.1
ช่อง 2.0
ช่อง 2.1
ช่อง 4.1
ช่อง 5.1
ช่อง 2.1
ช่อง 4.1
ช่อง 2.0
ช่อง 2.1
ช่อง 4.1
ช่อง 5.1
ช่อง 2.1
ช่อง 4.1
ช่อง 2.0
ช่อง 2.1
ช่อง 4.1
ช่อง 5.1
ช่อง 2.1
ช่อง 4.1
WOOFER
้ แยกต่างหากได ้
•• ชุดล�ำโพงไร ้สายดานหลั
้
งของซัมซุงนัน
้ สามารถซือ
้ ชุดเครือ
ในการซือ
่ งมือ ใหติดต่
้
อผู ้ขายทีข
่ าย Soundbar แก่ทา่ น
THA - 23
09 การติดตงขา
ั้
แขวนแบบติดผน ัง
ิ้ ว่ นขาแขวนแบบติดผน ัง
ชนส
ต ัวน�ำขาแขวนแบบติดผน ัง
ข้อควรระว ังในการติดตงั้
x2
•• ติดตัง้ บนผนังแนวตัง้ เท่านัน
้
้ สูง
•• หามติดตั
้
ง้ ในพืน
้ ทีท
่ ม
ี่ อ
ี ณ
ุ หภูมห
ิ รือความชืน
สกูรยึด
•• ตรวจสอบผนังหองว่
้ ามีความแข็งแรงทนทานพอที่
จะรองรับน�ำ้ หนักผลิตภัณฑ์ไดหรื
้ อไม่
หรือติดตัง้ บริเวณอืน
่
้ และใชสกู
้ รยึดหรือพุกทีเ่ หมาะสมกับประเภท
•• ซือ
่ , แผ่นเหล็ก, ไมฯลฯ)
ก�ำแพงทีจ่ ะติดตัง้ (แผ่นยิปซัม
้
ถาเป็
้ นไปไดให
้ ฝั้ งสกูรตรึงในโครงผนัง
สกูร
x2
ถาผนั
้ งไม่แข็งแรงใหเสริ
้ มความแข็งแกร่งของผนัง
้ สกูรส�ำหรับการติดตัง้ บนผนังตามประเภทและ
•• ซือ
x2
แขนยึดก�ำแพง
1. วางต ัวน�ำขาแขวนแบบติดผน ังบนพืน
้ ผนัง
ความหนาของผนังทีต
่ องการติดตั
้
ง้ Soundbar
้ านศูนย์กลาง: M5
–– เสนผ่
•• ต ัวน�ำขาแขวนแบบติดผน ังตองอยู
้
ใ่ นระดับ
ทีพ
่ อดี
้
–– ความยาว: แนะน�ำใหใช
้ ขนาด
35 มม. ขึน
้ ไป
่ มต่อสายจากเครือ
•• เชือ
่ ง Soundbar ไปยังอุปกรณ์
ภายนอกก่อนติดตัง้ Soundbar บนผนัง
•• ถาที
้ วข
ี องคุณติดตัง้ บนผนังใหติดตั
้
ง้
Soundbar ใตที
้ ว ีโดยมีระยะห่างอย่างน ้อย
5 ซม.
•• ตรวจสอบใหแน่
้ ใจว่าเครือ
่ ง Soundbar ปิ ดอยูแ
่ ละ
ไม่ไดเสี
้ ยบปลั๊กก่อนติดตัง้
มิฉะนัน
้ อาจเกิดไฟฟ้ าช็อตได ้
้
5 ซม. ขึนไป
THA - 24
้ าศูนย์กลางของต ัวน�ำร่องสำ� หร ับ
2. จัดวาง เสนผ่
5. ดันสกรู (มีจำ� หน่ายแยกต่างหาก) ลงไปในสกูรยึด
ยึดก�ำแพง ใหตรงกั
้
บศูนย์กลางทีวข
ี องคุณ (หาก
แต่ละตัวจากนัน
้ ขันสกรูแต่ละตัวลงในรูเสียบสกรู
คุณติดตัง้ Soundbar ดานล่
้ างทีวข
ี องคุณ) แลว้
ใหแน่
้ น
ค่อยยึด ต ัวน�ำขาแขวนแบบติดผน ัง กับก�ำแพง
้
โดยใชเทป
•• ถาคุ
้ ณไม่ตองการติดตั
้
ง้ Soundbar ทีด
่ าน
้
้ านศูนย์กลางไวที
ล่างของทีว ีใหวางเส
้
นผ่
้ ่
จุดศูนย์กลางของบริเวณทีต
่ องการติดตั
้
ง้
้ ใหถู้ กทิศทางทีด
6. ติดตัง้ แขนยึดก�ำแพง 2 ชิน
่ าน
้
ล่างของ Soundbar โดยใช ้ สกรู 2 ตัว
เส้นผ่านศูนย์กลาง
3. กดปลายปากกาหรือปลายของดินสอแหลมลงไป
ทีศ
่ น
ู ย์กลางของรูปภาพ B-TYPE ทีป
่ ลายทัง้ สอง
ดานของตั
้
วน�ำร่องเพือ
่ ท�ำเครือ
่ งหมายส�ำหรับการ
เจาะเพือ
่ ใส่สกรู จากนัน
้ เอา ต ัวน�ำขาแขวนแบบ
ติดผน ัง ออก
•• ขณะประกอบตรวจดูใหแน่
้ นใจว่าส่วนทีเ่ ป็ น
ทีแ
่ ขวนของ แขนยึดก�ำแพง อยูด
่ านหลั
้
ง
Soundbar
ด้านหล ังของ Soundbar
้
4. ใชดอกสว่
านขนาดทีเ่ หมาะสมเจาะรูบนก�ำแพงตรง
ต�ำแหน่งทีท
่ ำ� เครือ
่ งหมายเอาไว ้
•• ถ ้าเครือ
่ งหมายไม่ตรงกับต�ำแหน่งของ
สลักเกลียวให ้เสียบพุกหรือสลักเกลียวมอลลี่
ทีข
่ นาดพอเหมาะลงไปในรูกอ
่ นทีจ่ ะเสียบสก
รูตรึงลงไป
้ กหรือสลักเกลียวมอลลีโ่ ปรดดูให ้
ถ ้าคุณใชพุ
แน่ใจว่ารูทค
ี่ ณ
ุ เจาะมีขนาดใหญ่พอส�ำหรับพุก
หรือสลักเกลียวมอลลีท
่ ค
ี่ ณ
ุ ใช ้
THA - 25
ด้านขวาสุดของ Soundbar
7. ติดตัง้ Soundbar พร ้อมดวย
้ แขนยึดก�ำแพง
โดยแขวน แขนยึดก�ำแพง ไวบนสกรู
้
ย ึดบนผนัง
10 การอ ัพเดต
ซอฟต์แวร์
ในอนาคตอาจมีการอ ัพเดตเฟิ ร์มแวร์ของระบบ
Soundbar โดย Samsung
พอร์ต USB
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
USB (5V 0.5A)
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
POWER
8. เลือ
่ น Soundbar ลงตามรูป เพือ
่ ใหแขนยึด
้
ก�ำแพงวางบนสกูรยึดใหพอดี
้
USB (5V 0.5A)
•• ใส่สกูรยึดลงในดานกว
้
าง
้ (ดานล่
้ าง) ของแขน
ยึดก�ำแพงแลวจึ
้ งเลือ
่ นแขนยึดก�ำแพงลง
มาเพือ
่ ใหแขนยึดก�
้
ำแพงวางบน สกูรยึดพอดี
ถาระบบเสนอให
้
อั้ พเดตคุณสามารถอัพเดตเฟิ รม
์ แวร์ได ้
่ มต่ออุปกรณ์ USB ทีม
โดยเชือ
่ ไี ฟล์การอัพเดตเฟิ รม
์ แวร์
เขากั
้ บพอร์ต USB บน Soundbar
ดูขอมู
้ ลเพิม
่ เติมเกีย่ วกับวิธีการดาวน์โหลดไฟล์การ
อัพเดตไดในเว็
้ บไซต์ Samsung Electronics ที่
(www.samsung.com  Support)
จากนัน
้ เลือกประเภทผลิตภัณฑ์หรือป้ อนหมายเลขรุน
่
ของ Soundbar ของคุณ เลือกตัวเลือกซอฟต์แวร์และ
แอพ แลวเลื
้ อกการดาวน์โหลด
่ ตัวเลือกอาจแตกต่างออกไป
สังเกตว่าชือ
THA - 26
ขนตอนการอ
ั้
ัพเดท
ถ้า UPDATE ไม่แสดง
่ ำ� ค ัญ: ฟังก์ชน
ั่ การอัพเดทจะลบการตัง้ ค่าผูใช
สิงส
้ ้
่ มต่ออุปกรณ์เก็บ
1. ปิ ด Soundbar ถอดและเชือ
ทัง้ หมด เราขอแนะน�ำใหคุ้ ณจดการตัง้ ค่าของคุณไวเพื
้ อ
่
ขอมู
้ ล USB ทีเ่ ก็บไฟล์อพ
ั เดตไปทีพ
่ อร์ต USB
ใหคุ้ ณสามารถรีเซ็ตอุปกรณ์ไดหลั
้ งการอัพเดท โปรด
่ มต่อซับวูฟ
ทราบว่าการอัพเดทเฟิ รม
์ แวร์จะรีเซ็ตการเชือ
่ มต่อใหม่
2. ถอดสายไฟของ Soundbar ออกแลวเชื
้ อ
เฟอร์ดวยเช่
้
นกัน
่ มต่อ USB Thumb Drive เขากั
1. เชือ
้ บพอร์ต USB
บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
่ ำ� ค ัญ: ดูใหแน่
สิงส
้ ใจว่าไม่มไี ฟล์เพลงบน USB
ของ Soundbar อีกครัง้
จากนัน
้ เปิ ด Soundbar
หมายเหตุ
•• การอัพเดตเฟิ รม
์ แวร์อาจท�ำงานไดไม่
้ เต็มทีถ
่ าไฟล์
้
เสียงที่ Soundbar รองรับถูกจัดเก็บอยูใ่ นอุปกรณ์
Thumb Drive นัน
้ เพราะอาจท�ำใหการอั
้
พเดท
เก็บขอมู
้ ล USB
เฟิ รม
์ แวร์ลมเหลวได
้
้
•• หามถอดสายไฟหรื
้
ออุปกรณ์ USB ออกขณะทีม
่ ี
2. ไปทีเ่ ว็บไซต์ของ Samsung (samsung.com)
การอัพเดท
 เลือกป้ อนหมายเลขรุน
่ แลวป้
้ อนรุน
่ ของ
•• หลังจากอัพเดทเสร็จสมบูรณ์แลว้ การตัง้ ค่าผูใช
้ ้ใน
Soundbar ของคุณลงไป เลือกคูม
่ อ
ื และการ
Soundbar จะเริม
่ ขึน
้ เพือ
่ ใหคุ้ ณสามารถรีเซ็ตการตัง้
้
ค่าของคุณได ้ โดยผูใช
้ งานได
้ เราแนะน�ำใหคุ้ ณจด
ดาวน์โหลด แลวดาวน์
้
โหลดไฟล์ซอฟต์แวร์ลา่ สุด
3. บันทึกซอฟต์แวร์ทด
ี่ าวน์โหลดมาไวที
้ อ
่ ป
ุ กรณ์ USB
การตัง้ ค่าของคุณไวเพื
้ อ
่ ใหสามารถตั
้
ง้ ค่ายูนต
ิ นีอ
้ ก
ี
แลวเลื
้ อก “แตกไฟล์” เพือ
่ แตกไฟล์
่ มต่อแท่ง USB ทีม
4. ปิ ด Soundbar แลวเชื
้ อ
่ ต
ี วั
ครัง้ หลังการอัพเดตไดอย่
้ างสะดวก
่ ม
โปรดจ�ำไวว่้ าการอัพเดตเฟิ รม
์ แวร์จะรีเซ็ตการเชือ
อัพเดตซอฟต์แวร์เขากั
้ บพอร์ต USB
ต่อซับวูฟเฟอร์ดวย
้
่ มต่อกับซับวูฟเฟอร์อก
ถาการเชื
้
อ
ี ครัง้ ไม่เกิดขึน
้
5. เปิ ด Soundbar และแหล่งขอมู
้ ลเปลีย่ นเป็ นโหมด
“USB” ภายใน 3 นาที “UPDATE” จะปรากฏขึน
้
โดยอัตโนมัต ิหลังการอัพเดต กรุณาดูทห
ี่ น ้า 6 ถา้
และการอัพเดทจะเริม
่
การอัพเดตซอฟต์แวร์ลมเหลว
้
โปรดตรวจสอบว่า
้ Soundbar จะปิ ด (หรือ
6. เมือ
่ การอัพเดทเสร็จสิน
ปิ ดโดยกดปุ่ ม
(เปิ ด/ปิ ด) กดปุ่ ม p บนรีโมต
5 วินาที “INIT” จะปรากฏขึน
้ บนจอแสดงผล และ
้
Soundbar จะปิ ด การอัพเดตเสร็จสิน
ั่ DUAL BOOT ถาไม่
•• ผลิตภัณฑ์นม
ี่ ฟ
ี ังก์ชน
้ สา
อุปกรณ์ USB ช�ำรุดหรือไม่
•• ผูใช
้ ้ Mac OS ควรใช ้ MS-DOS (FAT) แทนรูปแบบ
ไฟล์ USB
•• การอัพเดตผ่าน USB อาจไม่สามารถท�ำไดทั
้ ง้ นีข
้ น
ึ้
มารถอัพเดตเฟิ รม
์ แวร์ได ้ คุณสามารถอัพเดต
เฟิ รม
์ แวร์อก
ี ครัง้ ได.้
7. คืนค่าการตัง้ ค่าของคุณบน Soundbar
THA - 27
อยูก
่ บ
ั ผู ้ผลิตอุปกรณ์เก็บขอมู
้ ล USB
11 การแก้ไขปัญหา
โปรดตรวจสอบประเด็นต่างๆดังต่อไปนีก
้ อ
่ นน�ำผลิตภัณฑ์เขาศู
้ นย์บริการ
เปิ ดเครืองไม่
่
ได้
เสียบสายไฟเข้าก ับเต้าเสียบทีผน
่ ังอย่างแน่นหนาหรือไม่
่ มต่อนัน
;; ถอดปลั๊กและต่อสายไฟเขากั
้ บเตารั
้ บบนผนังเพือ
่ ใหแน่
้ ใจว่าการเชือ
้ จะแน่นหนา
่ั
เมือ
่ กดปุ่มแล้วฟังก์ชนไม่
ทำ� งานตามค�ำสง่ ั
มีกระแสไฟฟ้าสถิตย์ในอากาศหรือไม่
;; ถอดปลั๊กไฟออกและเสียบกลับเขาไปอี
้
กครัง้
เสียงขาดหายในโหมด BT
่ มต่อ Bluetooth ทีห
;; ดูการเชือ
่ น ้า 11 และ 16
ไม่ม ีเสียงออกมา
่ ั ดเสียงอยูห
เปิ ดฟังก์ชนปิ
่ รือไม่
;; กดปุ่ ม
ั่ ปิ ดเสียง
(ปิ ดเสียง) เพือ
่ ยกเลิกฟังก์ชน
ตงค่
ั้ าระด ับเสียงไว้ทีเบาสุ
่
ดหรือไม่
;; ปรับระดับเสียง
รีโมทคอนโทรลไม่ทำ� งาน
แบตเตอรีห
่ มดหรือไม่
;; เปลีย่ นแบตเตอรีใ่ หม่
ระยะทางระหว่างรีโมตคอนโทรลก ับเครือ
่ งหล ักของ Soundbar ไกลเกินไปหรือไม่
;; ขยับรีโมตคอนโทรลใหใกล
้ กั้ บเครือ
่ งหลักของ Soundbar
ั ฟเฟอร์กะพริบและไม่ม ีเสียงออกมาจากซบวู
ั ฟเฟอร์
ไฟแสดงสถานะ LED สีแดงบนซบวู
ั ฟเฟอร์ก ับเครือ
่ มต่อซบวู
้ นถ้าไม่
้ึ
อาจเกิดปัญหานีข
ได้เชือ
่ งหล ักของ Soundbar
่ มต่อซับวูฟเฟอร์อก
;; ลองเชือ
ี ครัง้ (ดูหน ้าที่ 6)
ั ฟเฟอร์หอนและสนจนสามารถส
่ั
ั
ซบวู
งเกตเห็
นได้
่ั
ั ฟเฟอร์ของคุณ
ลองปร ับการสนของซ
บวู
;; กดปุ่ ม WOOFER บนรีโมตของคุณไปดานหน
้
้าหรือดานหลั
้
งเพือ
่ ปรับระดับซับวูฟเฟอร์ (ที่ -12 หรือระหว่าง
-6 ถึง +6)
THA - 28
ิ การ
13 ประกาศสทธิ
์
้
ใชงานโอเพ่
น
ซอร์ส
12 ใบอนุญาต
Manufactured under license from Dolby
หากตองการส่
้
งขอสงสั
้
ยและค�ำขอเกีย่ วกับโอเพ่นซอร์ส
Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the
โปรดติดต่อซัมซุงทางอีเมล
double-D symbol are trademarks of Dolby
([email protected])
Laboratories.
14 หมายเหตุสำ� ค ัญ
เกียวก
่
ับบริการ
For DTS patents, see http://patents.dts.
com. Manufactured under license from DTS
Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS
้
ค่าตัวเลขและภาพประกอบในคูม
่ อ
ื การใชงานนี
ม
้ ีใหเพื
้ อ
่
in combination with the Symbol, and DTS
การอางอิ
้ งเท่านัน
้ และอาจแตกต่างจากขอมู
้ ลทีป
่ รากฏ
2.0 Channel are registered trademarks or
ในผลิตภัณฑ์จริง
trademarks of DTS, Inc. in the United States
and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights
Reserved.
The Bluetooth® word mark and logos are
registered trademarks owned by the Bluetooth
SIG, Inc. and any use of such marks by
Samsung Electronics Co., Ltd. is under license.
Other trademarks and trade names are those
of their respective owners.
THA - 29
15 ข้อมูลจ�ำเพาะและค�ำแนะน�ำ
ข้อมูลจ�ำเพาะ
่ รุน
ชือ
่
HW-T450
USB
5V/0.5A
น�ำ้ หนัก
1.5 กก.
ขนาด (ก x ส x ล)
860.0 x 54.0 x 74.0 มิลลิเมตร
อุณหภูมข
ิ ณะท�ำงาน
+5 °C ถึง +35 °C
้ ขณะท�ำงาน
ช่วงความชืน
10 % ถึง 75 %
เครือ
่ งขยายสัญญาณ
ก�ำลังเอาต์พต
ุ ที่ ก�ำหนด
35W x 2, 6 ohm
รูปแบบไฟล์ทรี่ องรับ
LPCM 2ch, Dolby Audio™
(เล่นเสียง DTS 2.0 ในรูปแบบ DTS)
(รองรับ Dolby® Digital), DTS
่ ซับวูฟเฟอร์
ชือ
PS-WT45T
น�ำ้ หนัก
4.3 กก.
ขนาด (ก x ส x ล)
181.5 x 343.0 x 272.0 มิลลิเมตร
เครือ
่ งขยายสัญญาณ
ก�ำลังเอาต์พต
ุ ที่ ก�ำหนด
130W
หมายเหตุ
•• บริษัท Samsung Electronics Co., Ltd ขอสงวนสิทธิในการเปลี
์
ย่ นแปลงขอมู
้ ลจ�ำเพาะนีโ้ ดยไม่ตองแจ
้
้งให ้
ทราบ
•• น�ำ้ หนักและขนาดโดยประมาณ
THA - 30
© 2020 Samsung Electronics Co., Ltd. สงวนลิขสิทธิ์
ติดต่อเครือข่ายซ ัมซุงทวโลก
่ั
ั ซุง ติดต่อสอบถามไดที
หากมีคา� แนะน�าหรือขอสงสั
้
ยเกีย
่ วกับผลิตภัณฑ์ซม
้ ่ SAMSUNG Customer Contact centre
Country /Area
Contact Centre 
Web Site
` Asia Pacific
CHINA
400-810-5858
www.samsung.com/cn/support
TAIWAN
0800-329-999
0809-00-5237 ( B2B / Dealer)
www.samsung.com/tw/support
HONG KONG
3698 4698
MACAU
0800 333
www.samsung.com/hk/support (Chinese)
www.samsung.com/hk_en/support (English)
SINGAPORE
1800 7267864 | 1800-SAMSUNG
www.samsung.com/sg/support
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND
0800 726 786
www.samsung.com/nz/support
VIETNAM
1800 588 889
www.samsung.com/vn/support
THAILAND
0-2689-3232
1800-29-3232 (Toll free for all product)
www.samsung.com/th/support
MYANMAR
+95-1-2399-888
www.samsung.com/mm/support
CAMBODIA
+855-23-993232
1800-20-3232 (Toll free)
www.samsung.com/th/support
LAOS
+856-214-17333
MALAYSIA
1800-88-9999
+603-7713 7420 (Overseas contact)
www.samsung.com/my/support
INDONESIA
021-5699-7777
0800-112-8888 (All Product, Toll Free)
www.samsung.com/id/support
PHILIPPINES
1-800-10-726-7864 [ PLDT Toll Free ]
1-800-8-726-7864 [ Globe Landline and Mobile ]
02-8-422-2111 [ Standard Landline ]
www.samsung.com/ph/support
INDIA
1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864) (Toll-Free)
1800 5 SAMSUNG (1800 5 7267864) (Toll-Free)
NEPAL
16600172667 (Toll Free for NTC Only)
9801572667 (Toll Free for Ncell users)
BANGLADESH
09612300300
08000300300 (Toll free)
SRI LANKA
011 SAMSUNG (011 7267864)
www.samsung.com/in/support

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • 2.1 channels
  • Bluetooth
  • Black

Related manuals

Download PDF

advertisement