Samsung S24A310NHU Instrukcja obsługi

Add to My manuals
32 Pages

advertisement

Samsung S24A310NHU Instrukcja obsługi | Manualzz

Instrukcja obsługi

S19A31* S22A31* S24A31*

Kolor i wygląd mogą się różnić w zależności od produktu. Jego specyfikacja może bez wcześniejszego powiadomienia ulec zmianie mającej na celu poprawę jakości pracy.

Zawartość niniejszego podręcznika może bez powiadomienia ulec zmianie mającej na celu poprawę jego jakości.

© Samsung

Właścicielem praw autorskich do niniejszego podręcznika jest firma Samsung.

Wykorzystywanie bądź kopiowanie tego podręcznika w części lub w całości bez zgody firmy Samsung jest zabronione.

Znaki handlowe inne niż firmy Samsung należą do ich właścicieli.

W poniższych sytuacjach może zostać naliczona opłata manipulacyjna:

(a) Serwisant został wezwany do naprawy urządzenia, w którym nie wykryto żadnej usterki (tj. użytkownik nie zapoznał się z instrukcją obsługi).

(b) Urządzenie dostarczono do punktu serwisowego, gdzie ustalono, że nie ma żadnych usterek (tj. użytkownik nie zapoznał się z instrukcją obsługi).

Użytkownik zostanie poinformowany o wysokości opłaty administracyjnej przed wizytą serwisanta.

Spis treści

Przed rozpoczęciem używania produktu

Zasady bezpieczeństwa

Prąd elektryczny i bezpieczeństwo

Instalacja

Działanie

Czyszczenie 7

Prawidłowa postawa przy używaniu produktu 8

4

4

5

6

Przygotowania

Instalacja

Montaż podstawy

Odłączanie podpóŌi

Przestrogi dotyczące przenoszenia urządzenia

Sprawdzanie przestrzeni wokół produktu

Regulacja nachylenia produktu

Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe

Dane techniczne zestawu do montażu ściennego (VESA)

Panel sterowania

9

9

10

11

11

12

12

13

14

Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego

Przed podłączeniem produktu należy zapoznać się z poniższymi informacjami. 15

Porty

Podłączanie i korzystanie z komputera

Podłączanie za pomocą kabla D-SUB (typ analogowy)

Podłączanie za pomocą kabla HDMI

Połączenie za pomocą kabla HDMI-DVI

Podłączanie kabla zasilania

15

16

16

16

16

16

Menu

Jasność

Kontrast

DCR

Tryb

Kolor

Aspekt

Wejście

Dostosuj

Inne

17

18

17

17

19

20

21

22

23

Instalacja oprogramowania

Easy Setting Box

Ograniczenia i problemy związane z instalacją programu

Wymagania systemowe

Instalacja sterownika

24

24

24

24

2

Spis treści

Instrukcja rozwiązywania problemów

Wymagania, które należy spełnić przed kontaktem z Centrum Obsługi Klienta firmy

Samsung

Diagnostyka urządzenia (problemy z ekranem)

Sprawdzanie rozdzielczości i częstotliwości

Sprawdź, co następuje.

25

25

25

25

Pytania i odpowiedzi 27

Dane techniczne

Ogólne

Tabela standardowych trybów sygnału

28

29

Dodatek

Odpowiedzialność za odpłatne usługi (koszty ponoszone przez klienta)

Okoliczności inne niż defekt produktu

Uszkodzenie produktu powstałe z winy klienta

Pozostałe okoliczności

32

32

32

32

3

Rozdział 01

Przed rozpoczęciem używania produktu

Zasady bezpieczeństwa

Ostrzeżenie

Uwaga

Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować poważnymi lub śmiertelnymi obrażeniami ciała.

Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować obrażeniami ciała albo uszkodzeniami mienia.

UWAGA

RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM. NIE OTWIERAĆ.

UWAGA: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE ZDEJMOWAĆ POKRYWY (TAKŻE

TYLNEJ). WEWNĄTRZ NIE MA ELEMENTÓW PRZEZNACZONYCH DO OBSŁUGI PRZEZ UŻYTKOWNIKA.

WSZELKIE NAPRAWY MOGĄ BYĆ WYKONYWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ OSOBĘ WYKWALIFIKOWANĄ.

Ten symbol oznacza wysokie napięcie w środku urządzenia. Dotykanie jakichkolwiek wewnętrznych części produktu jest niebezpieczne.

Ten symbol oznacza, że do urządzenia dołączono dokumentację zawierającą ważne informacje na temat jego obsługi i konserwacji.

Napięcie prądu przemiennego:

Napięcie znamionowe oznaczone tym symbolem jest napięciem prądu przemiennego.

Napięcie prądu stałego: Napięcie znamionowe oznaczone tym symbolem jest napięciem prądu stałego.

Produkt klasy II: Ten symbol oznacza, że nie jest konieczne połączenie obudowy urządzenia z przewodem ochronnym (uziemiającym). Jeżeli symbol ten nie występuje na produkcie podłączanym do sieci zasilającej, produkt MUSI mieć niezawodne połączenie z przewodem ochronnym (uziemiającym).

Uwaga. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi: Ten symbol oznacza zalecenie zapoznania się z odpowiednim dokumentem w celu uzyskania przez użytkownika dalszych informacji związanych z bezpieczeństwem.

Prąd elektryczny i bezpieczeństwo

Ostrzeżenie

• Nie używać uszkodzonego przewodu zasilającego, uszkodzonej wtyczki ani obluzowanego gniazda elektrycznego.

• Nie podłączać wielu produktów do jednego gniazda elektrycznego.

• Nie dotykać wtyczki elektrycznej mokrymi rękami.

• Wkładać wtyczkę do oporu, aby się nie ruszała.

• Podłączać wtyczkę do gniazda elektrycznego z uziemieniem (tylko izolowane urządzenia typu 1).

• Nie zginać i nie ciągnąć przewodu zasilającego na siłę. Nie przygniatać przewodu zasilającego ciężkimi przedmiotami.

• Nie umieszczać przewodu zasilającego ani produktu w pobliżu źródeł ciepła.

• Usuwać ewentualny kurz z bolców wtyczki i gniazda elektrycznego za pomocą suchej szmatki.

Uwaga

• Nie odłączać przewodu zasilającego podczas korzystania z produktu.

• Używać tylko tego przewodu zasilającego, który był dołączony do produktu przez firmę Samsung.

Nie stosować przewodu zasilającego do innych produktów.

• Usunąć wszelkie przeszkody z okolicy gniazda elektrycznego, do którego podłączony jest przewód zasilający.

‒ W przypadku wystąpienia problemu należy odłączyć przewód zasilający, aby odciąć zasilanie produktu.

• Odłączając przewód zasilający od gniazda elektrycznego, trzymać za wtyczkę.

4

Instalacja

Ostrzeżenie

• Nie kłaść na produkcie świec, środków odstraszających owady ani papierosów. Nie ustawiać produktu w pobliżu źródeł ciepła.

• Przechowywać plastikowe opakowanie produktu poza zasięgiem dzieci.

‒ Mogłoby dojść do uduszenia dziecka.

• Nie stawiać produktu na niestabilnych lub drgających powierzchniach (niepewna półka, nachylona powierzchnia itd.).

‒ Produkt mógłby spaść i ulec uszkodzeniu i/lub spowodować obrażenia ciała.

‒ Używanie produktu w miejscu o dużych drganiach może spowodować jego uszkodzenie lub pożar.

• Nie umieszczać produktu w pojazdach ani w miejscach narażonych na kurz, wilgoć (kapiąca woda itd.), olej lub dym.

• Nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie światła słonecznego, wysokiej temperatury ani na wpływ gorących przedmiotów, na przykład pieców.

‒ Mogłoby dojść do skrócenia czasu eksploatacji produktu lub pożaru.

• Nie ustawiać produktu w zasięgu małych dzieci.

‒ Produkt może spaść i spowodować obrażenia ciała dziecka.

• Olej jadalny (taki jak olej sojowy) może uszkodzić lub zniekształcić produkt. Trzymać produkt z dala od miejsc, w których może on mieć kontakt z olejem. Nie montować ani nie używać produktu w kuchni ani w pobliżu kuchenki.

Uwaga

• Uważać, by nie upuścić produktu podczas przenoszenia.

• Nie kłaść produktu przednią stroną do dołu.

• Ustawiając produkt na szafce lub na półce, upewnić się, że dolna krawędź przedniej części produktu nie wystaje.

‒ Produkt mógłby spaść i ulec uszkodzeniu i/lub spowodować obrażenia ciała.

‒ Produkt można ustawiać tylko na szafkach lub półkach odpowiednich rozmiarów.

• Produkt należy ustawiać starannie.

‒ Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.

• Umieszczenie produktu w nietypowym miejscu (narażonym na wpływ wielu drobnych cząsteczek, substancji chemicznych, skrajnych temperatur lub o znacznym zawilgoceniu bądź w miejscach, gdzie produkt będzie działać ciągle i przez dłuższy czas) może poważnie wpłynąć na jego wydajność.

‒ Przed umieszczeniem produktu w takim miejscu należy się koniecznie skonsultować z Centrum

Obsługi Klienta firmy Samsung.

• Przed montażem urządzenia, należy położyć go ekranem do dołu na płaskiej, stabilnej powierzchni.

5

Działanie

Ostrzeżenie

• Wewnątrz produktu znajduje się wysokie napięcie. Nigdy nie rozbierać, nie naprawiać ani nie modyfikować produktu samodzielnie.

‒ W sprawach napraw kontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.

• Przed przeniesieniem produktu należy najpierw odłączyć od niego wszelkie kable, w tym przewód zasilający.

• Jeśli z produktu wydobywają się nietypowe dźwięki, zapach spalenizny albo dym, natychmiast odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.

• Nie pozwalać dzieciom na wieszanie się na produkcie ani wchodzenie na niego.

‒ Mogłoby dojść do obrażeń bądź poważnych uszkodzeń ciała u dzieci.

• W przypadku upuszczenia produktu albo uszkodzenia jego obudowy wyłączyć zasilanie i odłączyć przewód zasilający. Następnie skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.

‒ Dalsze użytkowanie mogłoby skutkować pożarem lub porażeniem prądem.

• Nie zostawiać na produkcie ciężkich przedmiotów ani takich, jakimi interesują się dzieci (zabawek, słodyczy itd.).

‒ Gdyby dzieci próbowały sięgnąć po zabawki lub słodycze, mogłoby dojść do upadku ciężkich przedmiotów albo produktu, a w konsekwencji do poważnych obrażeń ciała.

• Podczas wyładowań atmosferycznych lub burzy z piorunami wyłączyć produkt i odłączyć przewód zasilający.

• Nie upuszczać przedmiotów na produkt i nie uderzać w niego.

• Nie przesuwać produktu, ciągnąć za przewód zasilający albo inny kabel.

• W przypadku wycieku gazu nie dotykać produktu ani gniazda elektrycznego. Ponadto niezwłocznie przewietrzyć pomieszczenie.

• Nie podnosić i nie przesuwać produktu, ciągnąc za przewód zasilający albo inny kabel.

• Nie używać i nie przechowywać palnych rozpylaczy ani łatwopalnych substancji w pobliżu produktu.

• Nie zakrywać otworów wentylacyjnych, np. obrusami czy firankami.

‒ Podwyższona temperatura wewnętrzna może wywołać pożar.

• Nie wkładać do produktu (przez otwór wentylacyjny, porty wejściowe/wyjściowe itd.) metalowych przedmiotów (pałeczek, monet, spinek do włosów itd.) ani przedmiotów łatwopalnych (papieru, zapałek itd.).

‒ W przypadku wniknięcia wody albo innych obcych substancji do produktu koniecznie wyłączyć produkt i odłączyć przewód zasilający. Następnie skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.

• Nie stawiać na produkcie przedmiotów zawierających płyny (waz, garnków, butelek itd.) ani przedmiotów metalowych.

‒ W przypadku wniknięcia wody albo innych obcych substancji do produktu koniecznie wyłączyć produkt i odłączyć przewód zasilający. Następnie skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.

6

Uwaga

• Pozostawienie na ekranie nieruchomego obrazu przez dłuższy czas może spowodować wypalenie powidoku lub uszkodzenie pikseli.

‒ Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy przełączyć ekran w tryb oszczędzania energii lub aktywować wygaszacz ekranu z ruchomymi obrazami.

• Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuży czas (wakacje itd.), odłączyć przewód zasilający z gniazda elektrycznego.

‒ Nagromadzony kurz i wysoka temperatura mogą skutkować pożarem, porażeniem prądem lub upływem prądu.

• Używać produktu z zalecanymi ustawieniami rozdzielczości i częstotliwości.

‒ Może dojść do pogorszenia wzroku.

• Nie trzymać produktu dołem do góry i nie przenosić go, trzymając za stojak.

‒ Produkt mógłby spaść i ulec uszkodzeniu lub spowodować obrażenia ciała.

• Patrzenie na ekran ze zbyt małej odległości przez dłuższy czas może spowodować pogorszenie wzroku.

• Nie korzystać z nawilżaczy ani pieców w pobliżu produktu.

• Korzystając z produktu, pamiętać o odpoczynku dla oczu, który powinien trwać przynajmniej 5 minut w każdej godzinie pracy. W tym celu można również patrzeć w dal.

• Nie dotykać ekranu, jeśli produkt jest włączony od dłuższego czasu, ponieważ może być gorący.

• Przechowywać małe akcesoria poza zasięgiem dzieci.

• Zachować ostrożność, dopasowując kąt produktu czy wysokość stojaka.

‒ Mogłoby dojść do uwięzienia i uszkodzenia dłoni lub palców.

‒ Nadmierne przechylanie produktu może spowodować jego upadek i obrażenia ciała.

• Nie stawiać na produkcie ciężkich przedmiotów.

‒ Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.

• Jeśli występuje problem z ekranem, natychmiast wyłącz monitor i skontaktuj się z centrum serwisowym.

Czyszczenie

Na powierzchniach modeli o wysokim połysku mogą pojawiać się białe plamy, jeśli w ich pobliżu używane są nawilżacze ultradźwiękowe.

― Jeżeli wnętrze produktu wymaga czyszczenia, należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy

Samsung (zostanie naliczona opłata za usługi serwisowe).

Ekranu urządzenia nie należy dotykać rękami ani innymi przedmiotami. Może to prowadzić do uszkodzenia ekranu.

― Podczas czyszczenia należy zachować ostrożność, ponieważ panel i części zewnętrzne zaawansowanych monitorów LCD łatwo ulegają zadrapaniom.

Przy czyszczeniu należy stosować się do następujących zaleceń.

1 Wyłączyć urządzenie i komputer.

2 Odłączyć przewód zasilający od produktu.

― Trzymać przewód zasilający za wtyczkę i nie dotykać go mokrymi rękami. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.

3 Do wycierania produktu należy używać czystej, miękkiej i suchej szmatki.

Zwilżyć miękką szmatkę wodą, starannie ją wycisnąć i za jej pomocą wyczyścić zewnętrzną część urządzenia.

‒ Do czyszczenia urządzenia nie stosować środków czyszczących zawierających alkohol, rozpuszczalniki lub substancje powierzchniowo czynne.

‒ Nie spryskiwać produktu bezpośrednio wodą ani detergentem.

4 Przewód zasilający podłączyć do produktu po zakończeniu czyszczenia.

5 Włączyć urządzenie i komputer.

7

Prawidłowa postawa przy używaniu produktu

Prawidłowa postawa przy używaniu produktu jest następująca:

• Wyprostować plecy.

• Zachować od 45 do 50 cm odległości między oczami a ekranem i patrzeć na niego nieco z góry.

• Utrzymywać wzrok na wprost ekranu.

• Dopasować kąt tak, aby ekran nie odbijał światła.

• Trzymać przedramiona prostopadle do ramion i na jednym poziomie z dłońmi.

• Trzymać ręce zgięte w łokciach mniej więcej pod kątem prostym.

• Dopasować wysokość położenia produktu tak, aby nogi w kolanach mogły być zgięte pod kątem co najmniej 90 stopni, pięty dotykały podłogi, a ręce były położone poniżej serca.

• W celu ulżenia zmęczonym oczom wykonać ćwiczenia odprężające oczy lub szybko wielokrotnie zamrugać.

8

Rozdział 02

Przygotowania

Instalacja

Montaż podstawy

Przed montażem urządzenia, należy położyć go ekranem do dołu na płaskiej, stabilnej powierzchni.

1 2 3 4

Umieść ochronny styropian (poduszkę) znajdujący się w opakowaniu na podłodze i umieść produkt skierowany do dołu na styropianie, jak pokazano na zdjęciu.

Jeżeli styropian jest niedostępny, użyj grubej maty do siedzenia.

Wepchnij szyjkę podstawki do korpusu w kierunku wskazywanym przez strzałkę, jak pokazano na rysunku.

Umieść podstawę stojaka na szyjce stojaka zgodnie z kierunkiem pokazanym na rysunku. Sprawdź, czy szyjka podstawki jest solidnie podłączona.

Montaż stojaka jest zakończony.

9

Odłączanie podpóŌi

― Przed wymontowaniem podstawy z urządzenia położyć je ekranem do dołu na płaskiej, stabilnej powierzchni.

1 2 3 4

Umieść ochronny styropian

(poduszkę) znajdujący się w opakowaniu na podłodze i umieść produkt skierowany do dołu na styropianie, jak pokazano na zdjęciu.

Jeżeli styropian jest niedostępny, użyj grubej maty do siedzenia.

Zdejmij podstawę podstawy z szyjki podstawy, pociągając ją w kierunku strzałki, jak pokazano na rysunku.

Naciśnij przycisk w dół i przytrzymaj.

Pociągnij szyję stojaka od korpusu w kierunku strzałki, jak pokazano na rysunku.

Demontaż stojaka jest zakończony.

10

Przestrogi dotyczące przenoszenia urządzenia

• W trakcie przenoszenia urządzenie należy trzymać za dolne rogi lub krawędzie.

• Nie naciskać bezpośrednio ekranu.

• W trakcie przenoszenia urządzenia nie dotykać ekranu.

Sprawdzanie przestrzeni wokół produktu

Produkt należy ustawić tak, aby pozostawiona wokół przestrzeń zapewniała odpowiedni poziom wentylacji. Wysoka temperatura wewnętrzna może spowodować pożar i uszkodzić urządzenie. Podczas montażu należy pozostawić wokół produktu wystarczająco dużo wolnej przestrzeni, jak pokazano to na rysunku.

― Wygląd zewnętrznej części urządzenia może się różnić, w zależności od modelu.

10 cm 10 cm

10 cm 10 cm

10 cm

• Urządzenia nie wolno podnosić za samą podstawę.

• Nie dociskać urządzenia do dołu. Może to prowadzić do jego uszkodzenia.

11

Regulacja nachylenia produktu

― Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.

-5.0° (±2.0°) ~ +15.0° (±2.0°)

Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe

― Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe pozwala na bezpieczne korzystanie z produktu nawet w miejscach publicznych.

― Kształt urządzenia blokującego oraz sposób blokowania zależą od producenta. Szczegółowe informacje na temat blokady przeciwkradzieżowej znajdują się w instrukcjach dołączonych do tego urządzenia.

Aby uaktywnić blokadę w urządzeniu przeciwkradzieżowym:

• Odchylenie urządzenia można regulować.

• Złap dolną część produktu i przechyl go ostrożnie.

Opcjonalne

1 Przymocuj linkę urządzenia zabezpieczającego do ciężkiego przedmiotu, na przykład biurka.

2 Przełóż jeden koniec linki przez pętlę znajdującą się na drugim końcu.

3 Umieść urządzenie blokujące w gnieździe zabezpieczenia przeciwkradzieżowego z tyłu produktu.

4 Zamknij urządzenie blokujące.

‒ Urządzenie z blokadą przeciwkradzieżową można dokupić oddzielnie.

‒ Szczegółowe informacje na temat blokady przeciwkradzieżowej znajdują się w instrukcjach dołączonych do tego urządzenia.

‒ Urządzenia z blokadą przeciwkradzieżową są dostępne w sklepach elektronicznych i internetowych.

12

Dane techniczne zestawu do montażu ściennego (VESA)

― Zestaw ścienny należy zamontować prostopadle do podłogi na ścianie o jednolitej i mocnej konstrukcji.

Przed przystąpieniem do montażu mocowania ściennego na powierzchniach wykonanych z takich materiałów, jak płyta gipsowo-kartonowa należy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży w celu uzyskania dodatkowych informacji. Urządzenie zamontowane na pochyłej ścianie może się oderwać, powodując poważne obrażenia ciała. Zestawy do montażu ściennego firmy Samsung są dostarczane ze szczegółową instrukcją montażu oraz wszystkimi niezbędnymi elementami.

• Nie należy stosować śrub dłuższych od standardowych lub niespełniających standardów VESA dotyczących śrub. Dłuższe śruby mogą przyczynić się do uszkodzenia części znajdujących się wewnątrz urządzenia.

• W przypadku mocowań ściennych, które nie spełniają standardów VESA dotyczących śrub, długość śrub może się różnić w zależności od parametrów technicznych mocowania ściennego.

• Nie należy dokręcać śrub z nadmierną siłą, ponieważ może to skutkować uszkodzeniem elementu lub oderwaniem się urządzenia i spowodować obrażenia ciała. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za takie wypadki.

• Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia lub obrażenia ciała spowodowane używaniem zestawu ściennego niezgodnego ze standardem VESA lub specyfikacją bądź niestosowania się użytkownika do instrukcji montażu elementu.

• Nie należy montować urządzenia pod kątem nachylenia większym niż 15 stopni.

• Poniższa tabela zawiera standardowe wymiary zestawów do montażu ściennego.

Nazwa modelu Rozstaw otworów na śruby zgodne ze standardem VESA

(A * B) w milimetrach

Śruby standardowe Liczba szt.

S19A31* /

S22A31* /

S24A31*

100,0 x 100,0 Φ 4,0 mm, długie 8,0 mm 4 EA

― Nie wolno montować zestawu do montażu ściennego, gdy urządzenie jest włączone. Może to spowodować obrażenia ciała w wyniku porażenia prądem.

13

Panel sterowania

― Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.

Części

Menu

Wejście

M

E

Góra

Dół

Wyłączenie zasilania

Opis

Włącza menu / Powrót do poprzedniego menu (w przypadku menu głównego, wyjście z całego menu).

Jeśli menu jest aktywne, naciśnij ten przycisk, aby wybrać tę funkcję;

Po zamknięciu menu, naciśnij ten przycisk, aby przejść do funkcji automatycznej korekcji obrazu (tylko dla sygnału VGA).

Po otwarciu menu, wartość jest zwiększana za pomocą przycisku w górę.

Gdy menu jest zamknięte, przycisk ten funkcjonuje jako włącznik trybu sytuacyjnego.

Po otwarciu menu warto paska post pu zmniejsza si wraz z wyborem przycisku w dó.

Wyłącznik zasilania, naciśnij ten przycisk, aby włączyć/wyłączyć zasilanie monitora.

Dioda LED zasilania

Menu

Wejście

Wyłączenie zasilania

Góra

Dół

14

Rozdział 03

Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego

Przed podłączeniem produktu należy zapoznać się z poniższymi informacjami.

1 Przed podłączeniem produktu sprawdzić kształt obu złączy dołączonych kabli sygnałowych i kształt oraz umiejscowienie portów urządzenia oraz urządzenia zewnętrznego.

2 Przed podłączeniem produktu sprawdzić, czy przewody zasilające urządzenia i urządzenia zewnętrznego są odłączone. Pozwoli to zapobiec uszkodzeniu urządzenia na skutek ewentualnego zwarcia lub przetężenia.

3 Po poprawnym podłączeniu wszystkich kabli sygnałowych ponownie podłącz przewody zasilające urządzenia i urządzenia zewnętrznego.

4 Po podłączeniu przeczytać instrukcje, aby zapoznać się z funkcjami urządzenia, środkami ostrożności oraz innymi informacjami wymaganymi do poprawnego użytkowania urządzenia.

― Akcesoria używane do podłączenia mogą się różnić w zależności od produktu.

― Dostępne porty mogą się różnić w zależności od produktu.

Porty

― W przypadku niektórych modeli produktów niektóre funkcje mogą nie być dostępne. Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia. Należy się zapoznać z charakterystyką posiadanego produktu.

HDMI D-SUB DC 14V

Gniazdo

HDMI

D-SUB

DC 14V

Opis

Do podłączania urządzenia źródłowego za pomocą kabla HDMI lub kabla

HDMI/DVI.

Podłączenie do komputera za pomocą kabla D-SUB.

Podłączanie do zasilacza transformatorowego.

15

Podłączanie i korzystanie z komputera

Wybierz sposób podłączenia odpowiedni dla Twojego komputera.

Podłączanie za pomocą kabla D-SUB (typ analogowy)

Połączenie za pomocą kabla HDMI-DVI

― Optymalna rozdzielczość może być niedostępna w przypadku korzystania z kabla HDMI-DVI.

Podłączanie kabla zasilania

Podłączanie za pomocą kabla HDMI

D-SUB

― Podczas podłączania kabla HDMI należy skorzystać z kabla dołączonego do komponentów urządzenia. W przypadku korzystania z kabla HDMI innego niż dostarczony przez firmę Samsung jakość obrazu może być gorsza.

1 Podłącz kabel zasilania do zasilacza transformatorowego. Następnie podłącz zasilacz transformatorowy do gniazda DC 14V z tyłu produktu.

2 Podłącz przewód zasilający do gniazdka.

3 Naciśnij przycisk z tyłu urządzenia, aby je włączyć.

Napięcie wejściowe zostanie przełączone automatycznie.

16

Chapter

04 Menu

― W przypadku niektórych modeli produktów niektóre funkcje mogą nie być dostępne. Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.

Jasność

Poziom 2.

Brightness

Poziom 3.

Opis

Można regulować ogólną jasność obrazu. (Zakres: 0~100) Większa wartość spowoduje, że obraz będzie jaśniejszy.

― To menu nie jest dostępne, gdy włączony jest tryb

Eye Saver Mode.

Kontrast

Poziom 2.

Contrast

Poziom 3.

Opis

Dostosuj kontrast pomiędzy obiektami i tłem.

(Zakres: 0~100) Większa wartość zwiększy kontrast, aby obiekt wydawał się wyraźniejszy.

― To menu nie jest dostępne, gdy tryb

Picture Mode jest ustawiony na Cinema lub tryb Dynamic Contrast .

DCR

Poziom 2.

DCR

Poziom 3.

Opis

Aktywny kontrast dynamiczny

Nieaktywny kontrast dynamiczny

17

Tryb

Poziom 2.

Standard

Cinema

FPS

RTS

Eye Saver

Poziom 3.

Opis

To menu zapewnia optymalną jakość obrazu odpowiednią dla środowiska, w którym produkt będzie używany.

• Standard Wybierz ten tryb, gdy otoczenie jest jasne.

• Cinema : Wybierz ten tryb, gdy w otoczeniu jest ciemno. Pozwoli to zaoszczędzić energię i zmniejszyć zmęczenie oczu.

• FPS : Zwiększenie jasności ciemniejszych obszarów ekranu gry FPS (Strzelanie Pierwszoosobowe). Ten tryb zwiększa widoczność twoich przeciwników podczas gry FPS (Strzelanie Pierwszoosobowe).

• RTS Zwiększenie temperatury barwowej i współczynnika kontrastu w celu poprawy widoczności ekranu RTS (Strategia w czasie rzeczywistym) i minimapy.

• Eye Saver : Ustawiona na optymalną jakość obrazu odpowiednią dla relaksu oczu.

18

Kolor

Poziom 2.

Cool

Warm

User

Poziom 3.

Opis

Gdy wejście zewnęt rzne jest podł ąc zone przez HDMI i tryb PC/AV jest ustawiony na AV ( 720P @ 60Hz i 1080P @ 60Hz).

Dostosuj odcień ekranu.

Color Tone : Color Tone: Wybierz ton koloru, który najlepiej pasuje do Twoich potrzeb.

Gdy wejście zewnętrzne jest podłączone przez HDMI i tryb PC/AV jest ustawiony na AV (720P @ 60Hz i 1080P @ 60Hz).

Red : Wyreguluj poziom nasycenia czerwienią. Wartości bliższe 100 oznaczają większe natężenie dla danego koloru.

Green : Regulacja poziomu nasycenia zielonego. Wartości bliższe 100 oznaczają większe natężenie dla danego koloru.

Blue : Wyreguluj poziom nasycenia niebieskiego. Wartości bliższe 100 oznaczają większą intensywność dla danego koloru.

19

Aspekt

Poziom 2.

Aspect

Poziom 3.

Opis

Wybierz najlepszy rozmiar i proporcje ekranu.

.

W trybie PC

• Auto : Wyświetlanie obrazu zgodnie z proporcjami źródła wejścia.

• 16:9: Wyświetlanie obrazu z zachowaniem współczynnika kształtu 16:9.

• 4:3 : Wyświetlanie obrazu w proporcjach 4:3. Odpowiednie dla filmów i standardowych programów.

20

Wejście

Poziom 2.

Input

Poziom 3.

Opis

Wejście sygnału VGA (Analogowe).

Wejście sygnału HDMI (Cyfrowe).

21

Dostosuj

Poziom 2.

Auto adjust

Auto color

Gamma

Self Diagnosis

Poziom 3.

Opis

Automatycznie ustawia poziomą / pionową ostrość położenia i zegar obrazów .

(Tylko dla sygna ów VGA)

Automatyczna regulacja balansu bieli zdjęć..

(Tylko dla sygna ów VGA)

Wyregulować średni poziom luminancji.

― Gamma 1 / Gamma 2

Przejrzyj ekran testowy

22

Reset

Coarse

Fine

OD

Inne

Poziom 2.

Language

Off Timer

Poziom 3.

Opis

Ustaw język menu.

― Zmiana ustawienia języka zostanie zastosowana tylko do wyświetlania menu ekranowego.

― Nie będzie on stosowany do innych funkcji na komputerze.

Włącz funkcję wyłączania czasowego.

Wyłącz funkcję wyłączania czasowego.

4 godziny automatycznego wyłączania.

Przywróć wszystkie ustawienia produktu do domyślnych ustawień fabrycznych.

Regulacja zegara obrazu w celu zmniejszenia szumów linii pionowej. (Tylko dla sygnałów VGA).

Regulacja fazy obrazu w celu zredukowania poziomych szumów. (Tylko dla sygnałów VGA).

Aktywna funkcja OD

Nieaktywna funkcja OD

23

Rozdział 05

Instalacja oprogramowania

Easy Setting Box

Program Easy Setting Box pozwala użytkownikom na podzielenie ekranu na kilka sekcji.

Aby zainstalować najnowszą wersję programu Easy Setting Box , należy ją pobrać z witryny internetowej firmy Samsung (http://www.samsung.com).

― Jeśli po instalacji komputer nie zostanie ponownie uruchomiony, program może nie działać prawidłowo.

― W zależności od komputera i specyfikacji urządzenia, ikona

Easy Setting Box może nie zostać utworzona.

― W takim przypadku naciśnij klawisz F5.

Ograniczenia i problemy związane z instalacją programu

Na instalację programu Easy Setting Box może mieć wpływ karta graficzna, płyta główna i środowisko sieciowe.

Wymagania systemowe

System operacyjny

• Windows 7 32Bit/64Bit

• Windows 8 32Bit/64Bit

• Windows 8.1 32Bit/64Bit

• Windows 10 32Bit/64Bit

Sprzęt

• Przynajmniej 32 MB pamięci

• Przynajmniej 60MB wolnego miejsca na dysku twardym

Instalacja sterownika

Aby zainstalować najnowszą wersję sterownika produktu, należy go pobrać z witryny internetowej firmy Samsung (http://www.samsung.com).

― Optymalną rozdzielczość i częstotliwość dla urządzenia można ustawić poprzez zainstalowanie odpowiednich sterowników.

24

Rozdział 06

Instrukcja rozwiązywania problemów

Wymagania, które należy spełnić przed kontaktem z Centrum Obsługi Klienta firmy

Samsung

― Przed skontaktowaniem się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung należy przetestować produkt zgodnie z poniższą instrukcją. Jeżeli problem nadal występuje, należy skontaktować się z Centrum Obsługi

Klienta firmy Samsung.

Diagnostyka urządzenia (problemy z ekranem)

Jeśli problem dotyczy ekranu urządzenia, należy uruchomić Diagnostyka , aby sprawdzić, czy urządzenie

działa poprawnie.

Sprawdzanie rozdzielczości i częstotliwości

Jeśli wybrano nieobsługiwaną rozdzielczość (patrz Tabela standardowych trybów sygnału

), na ekranie może pojawić się na chwilę komunikat Poza zakresem lub obraz na ekranie może być wyświetlany nieprawidłowo.

― Wyświetlana rozdzielczość może się różnić zależnie od ustawień systemowych komputera i użytych kabli.

Sprawdź, co następuje.

Problemy z montażem

Ekran naprzemiennie włącza się i wyłącza.

Sprawdzić, czy kabel jest prawidłowo podłączony do produktu i do komputera i czy złącza są mocno wciśnięte.

Kiedy komputer podłączono do produktu za pomocą kabla HDMI lub HDMI-DVI, po czterech stronach ekranu widoczne są puste paski.

Nie ma to związku z działaniem produktu.

Jest to związane z komputerem lub kartą graficzną. Problem można naprawić, dopasowując rozmiar ekranu w menu ustawień karty graficznej dla sygnału HDMI lub DVI.

Jeśli menu ustawień karty graficznej nie umożliwia regulacji rozmiaru ekranu, zaktualizuj sterownik karty graficznej do najnowszej wersji.

(Aby otrzymać informacje o sposobie regulacji ustawień ekranu, skontaktuj się z producentem karty graficznej lub komputera.)

Problem z ekranem

Nie świeci dioda LED zasilania. Ekran się nie włącza.

Sprawdź, czy przewód zasilający jest podłączony prawidłowo.

Jeśli problem dotyczy ekranu urządzenia, należy uruchomić Diagnostyka , aby sprawdzić, czy

urządzenie działa poprawnie.

25

Komunikat „ Sp rawdź połączenie kablowe i ustawienia urządzenia źródłowego .

” wyświetla się w przypadku.

Sprawdzić, czy kabel jest prawidłowo podłączony do produktu.

Sprawdź, czy urządzenie podłączone do monitora jest włączone.

Wyświetlany jest komunikat Poza zakresem .

Ten komunikat pojawia się wtedy, gdy sygnał z karty graficznej przekracza maksymalną rozdzielczość lub częstotliwość możliwą w przypadku produktu.

Zmienić maksymalną rozdzielczość i częstotliwość pod kątem parametrów produktu, korzystając

z Tabeli standardowych trybów sygnału ( str.

29 ).

Obraz wyświetlany na ekranie wygląda na zniekształcony.

Sprawdź połączenie kablowe z urządzeniem.

Obraz wyświetlany na ekranie nie jest wyraźny. Obraz jest rozmazany.

Usuń wszystkie podłączone akcesoria (przedłużacz kabla wideo itp.) i spróbuj ponownie.

Ustaw zalecane zakresy rozdzielczości i częstotliwości.

Obraz wydaje się niestabilny i chwiejny. Na ekranie pozostaje cień lub odbicie.

Upewnij się, że rozdzielczość i częstotliwość komputera zostały ustawione w zakresie zgodnym z urządzeniem. Następnie, w razie potrzeby, zmień ustawienia zgodnie z informacjami w Tabeli

trybu standardowego ( str.

29 ) w niniejszej instrukcji i informacjami w menu

Informacja produktu.

Ekran jest zbyt jasny. Ekran jest zbyt ciemny.

Dostosuj jasność ( Jasność ) i kontrast ( Kontrast ).

Ustawienia kolorów się zmieniają.

Zmienić ustawienia Kolor .

Kolory na ekranie są zafałszowane i pokryte cieniem.

Zmienić ustawienia Kolor .

Kolor biały nie jest do końca biały.

Zmienić ustawienia Kolor .

Na ekranie nie jest wyświetlany żaden obraz a dioda LED zasilania miga co 0,5–1 s.

Urządzenie pracuje w trybie oszczędzania energii.

Naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze lub porusz myszą, aby wrócić do poprzedniego ekranu.

Tekst jest rozmazany.

W przypadku korzystania z systemu Windows (np. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 lub Windows

10): Otwórz Panel sterowania → Czcionki → Dopasuj tekst ClearType i zmień ustawienie opcji Włącz technologię ClearType .

Podczas odtwarzania plików wideo obraz jest przerywany.

Podczas odtwarzania dużych plików wideo o wysokiej rozdzielczości obraz może być przerywany.

Może to być spowodowane brakiem optymalizacji odtwarzacza wideo względem zasobów komputera.

Spróbuj odtworzyć plik w innym odtwarzaczu wideo.

Problem z urządzeniem źródłowym

Podczas uruchamiania komputera słychać sygnały dźwiękowe.

Jeżeli podczas uruchamiania komputera słychać sygnał dźwiękowy, należy oddać komputer do naprawy.

26

Pytania i odpowiedzi

― Dalsze instrukcje dotyczące regulacji można znaleźć w podręczniku użytkownika danego komputera lub karty graficznej.

Jak zmienić częstotliwość?

Ustaw częstotliwość na karcie graficznej.

• Windows 7: Otwórz Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Ekran → Rozdzielczość ekranu → Ustawienia zaawansowane → Monitor i dostosuj ustawienie Częstotliwość odświeżania ekranu w menu

Ustawienia monitora .

• Windows 8 (Windows 8.1): Otwórz Ustawienia → Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Ekran → Rozdzielczość ekranu → Ustawienia zaawansowane → Monitor i wyregulować ustawienie Częstotliwość odświeżania ekranu w menu Ustawienia monitora .

• Windows 10: Otwórz Ustawienia → System → Ekran → Zaawansowane ustawienia wyświetlania → Zaawansowane właściwości karty graficznej → Monitor i dostosować ustawienie Częstotliwość odświeżania ekranu w menu Ustawienia monitora .

Jak dostosować rozdzielczość?

• Windows 7: Otwórz Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Ekran → Rozdzielczość ekranu → Dopasuj rozdzielczość .

• Windows 8 (Windows 8.1): Otwórz Ustawienia → Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Ekran → Dopasuj rozdzielczość i zmień rozdzielczość.

• Windows 10: Należy przejść do opcji Ustawienia → System → Ekran → Zaawansowane ustawienia wyświetlania i zmień rozdzielczość.

Jak ustawić tryb oszczędzania energii?

• Windows 7: Otworzyć Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Personalizacja → Ustawienia wygaszacza ekranu → Opcje zasilania lub otworzyć USTAWIENIA BIOS na komputerze.

• Windows 8 (Windows 8.1): Otworzyć Ustawienia → Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Personalizacja → Ustawienia wygaszacza ekranu Opcje zasilania lub otworzyć USTAWIENIA BIOS na komputerze.

• Windows 10: Otworzyć Ustawienia → Personalizacja → Ekran blokady → Ustawienia limitu czasu ekranu → Zasilanie i uśpienie lub otworzyć USTAWIENIA BIOS na komputerze.

27

Rozdział 07

Dane techniczne

Ogólne

Nazwa modelu

Wymiary

Obszar wyświetlania

Plamka matrycy

Maksymalna częstotliwość taktowania pikseli

Zasilanie

S19A31*

Kategoria 19 ( 18,5 cali / 47,0 cm)

409,8 mm (poziomo) x 230,4 mm (pionowo)

0,3 00 mm (poziomo) x 0,3 00 mm (pionowo)

95 MHz

S22A31*

Kategoria 22 (21,5 cali / 54,6 cm)

476,64 mm (poziomo) x 26 8,11 mm (pionowo)

0,24 825 mm (poziomo) x 0,2 4825 mm (pionowo)

186 MHz

S24A31*

Kategoria 24 (23,8 cali / 60,4 cm)

527,04 mm (poziomo) x 296,46 mm (pionowo)

0,2745 mm (poziomo) x 0,2745 mm (pionowo)

186 MHz

Złącza sygnałowe

AC100-240V~ 50/60Hz

W oparciu o napięcie AC zasilacza. Informacje o napięciu DC produktu zawiera jego etykieta.

HDMI, D-SUB

Warunki Obsługa urządzenia

Temperatura: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)

Wilgotność: 10–80 %, bez kondensacji

Przechowywanie

Temperatura: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)

Wilgotność: 5–95 %, bez kondensacji

― Standard Plug & Play

To urządzenie może być zainstalowane i używane z każdym systemem zgodnym z funkcją Plug & Play. Obustronna wymiana danych między urządzeniem a systemem komputerowym optymalizuje ustawienia urządzenia.

Instalacja urządzenia odbywa się automatycznie. Niemniej jednak można dostosować ustawienia instalacji do własnych potrzeb.

― Plamki (piksele) ekranowe

Z uwagi na sposób produkcji urządzenia mniej więcej jeden piksel na milion może być jaśniejszy lub ciemniejszy na panelu LCD. Nie ma to wpływu na wydajność produktu.

― Parametry mogą ulec zmianie bez powiadomienia w związku ze zwiększaniem jakości.

― Szczegółowe dane techniczne urządzeń można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung.

Bez Migotania

Urządzenie nie posiada żadnego widocznego lub niewidocznego migotania w zakresie 0-3000Hz.

28

Tabela standardowych trybów sygnału

Nazwa modelu

Synchronizacji (spec. PANELU)

Rozdzielczość

Częstotliwość pozioma

Częstotliwość odświeżania pionowego

Rozdzielczość optymalna

Rozdzielczość maksymalna

S19A31*

30 ~ 8 3 kHz

48 ~ 75 Hz

1366 x 768 przy 60 Hz

1366 x 768 przy 60 Hz

Jeśli komputer wysyła sygnał należący do poniższych standardowych trybów sygnału, rozdzielczość ekranu zostanie dopasowana automatycznie. Jeśli sygnał przesyłany z komputera nie należy do żadnego trybu standardowego, ekran może nie wyświetlać żadnego obrazu mimo włączonej diody zasilania LED. W takim przypadku należy zmienić ustawienia zgodnie z poniższą tabelą oraz instrukcją obsługi karty graficznej.

Rozdzielczość

IBM, 720 x 400

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

Częstotliwość pozioma

(kHz)

31.469

31.469

37.861

37.500

35.156

37.879

48.077

46.875

48.363

56.476

60.023

47.712

Częstotliwość odświeżania pionowego

(Hz)

70.087

59.940

72.809

75.000

56.250

60.317

72.188

75.000

60.004

70.069

75.029

59.790

Częstotliwość taktowania pikseli

(MHz)

28.322

25.175

31.500

31.500

36.000

40.000

50.000

49.500

65.000

75.000

78.750

85.500

Polaryzacja synchronizacji

(pozioma/pionowa)

-/+

-/-

-/-

-/-

+/+

+/+

+/+

+/+

-/-

-/-

+/+

+/+

29

Tabela standardowych trybów sygnału

Nazwa modelu

S22A31* S24A31*

Synchronizacji (spec. PANELU) Częstotliwość pozioma 30 ~ 8 3 kHz 30 ~ 8 3 kHz

Rozdzielczość

Częstotliwość odświeżania pionowego

Rozdzielczość optymalna

48 ~ 75 Hz

1920 x 1080 przy 60 Hz

48 ~ 75 Hz

1920 x 1080 przy 60 Hz

Rozdzielczość maksymalna 1920 x 1080 przy 60 Hz 1920 x 1080 przy 60 Hz

Jeśli komputer wysyła sygnał należący do poniższych standardowych trybów sygnału, rozdzielczość ekranu zostanie dopasowana automatycznie. Jeśli sygnał przesyłany z komputera nie należy do żadnego trybu standardowego, ekran może nie wyświetlać żadnego obrazu mimo włączonej diody zasilania LED. W takim przypadku należy zmienić ustawienia zgodnie z poniższą tabelą oraz instrukcją obsługi karty graficznej.

Rozdzielczość

IBM, 720 x 400

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

MAC, 832 x 624

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

MAC, 1152 x 870

VESA, 1280 x 720

VESA, 1280 x 800

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1440 x 900

VESA, 1680 x 1050

VESA, 1920 x 1080

Częstotliwość pozioma

(kHz)

46.875

49.726

48.363

56.476

60.023

68.681

45.000

49.702

63.981

79.976

55.935

31.469

31.469

37.861

37.500

35.156

37.879

48.077

65.290

67.500

Częstotliwość odświeżania pionowego

(Hz)

75.000

74.551

60.004

70.069

75.029

75.062

60.000

59.810

60.020

75.025

59.887

70.087

59.940

72.809

75.000

56.250

60.317

72.188

59.954

60.000

Częstotliwość taktowania pikseli

(MHz)

28.322

25.175

31.500

31.500

36.000

40.000

50.000

49.500

57.284

65.000

75.000

78.750

100.000

74.250

83.500

108.000

135.000

106.500

146.250

148.500

Polaryzacja synchronizacji

(pozioma/pionowa)

+/+

-/-

+/+

-/+

+/+

+/+

-/-

-/-

-/-

+/+

-/+

-/+

-/-

-/-

-/-

+/+

+/+

+/+

-/+

+/+

30

― Częstotliwość pozioma

Czas potrzebny do zeskanowania pojedynczej linii od lewej do prawej strony ekranu to tak zwany cykl poziomy. Odwrotność liczby cyklów poziomych stanowi wartość częstotliwości poziomej. Częstotliwość poziomą mierzy się w kHz.

― Częstotliwość odświeżania pionowego

Powtarzanie tego samego obrazu kilkadziesiąt razy na sekundę umożliwia wyświetlenie obrazu naturalnego. Częstotliwość powtarzania nazywa się „częstotliwością pionową” lub „częstotliwością odświeżania” i wyraża się w hercach (Hz).

― W urządzeniu można ustawić tylko jedną rozdzielczość dla każdego rozmiaru ekranu, aby uzyskać optymalną jakość obrazu z uwagi na rodzaj ekranu. W związku z tym ustawienie rozdzielczości innej niż wskazana może wpłynąć negatywnie na jakość obrazu. Aby tego uniknąć, zaleca się wybranie optymalnej rozdzielczości określonej dla produktu.

― Niektóre ustawienia rozdzielczości mogą nie być dostępne, zależnie od specyfikacji użytej karty graficznej.

31

Rozdział 08

Dodatek

Odpowiedzialność za odpłatne usługi (koszty ponoszone przez klienta)

― W przypadku zgłoszenia naprawy serwisowej niezgodnej z postanowieniami gwarancji klient może zostać obciążony kosztami związanymi z wizytą serwisanta w poniższych okolicznościach.

Okoliczności inne niż defekt produktu

Czyszczenie produktu, regulacja, pouczenia, ponowna instalacja itd.

• Udzielenie przez serwisanta instruktażu obsługi produktu albo regulacja ustawień bez konieczności demontażu produktu.

• Defekty powstałe w wyniku oddziaływania czynników zewnętrznych (tj. połączenie z Internetem, antena, sygnał przewodowy itp.).

• Ponowna instalacja produktu lub podłączenie dodatkowych urządzeń po pierwszej instalacji zakupionego produktu.

• Ponowna instalacja produktu związana z przeniesieniem go w inne miejsce albo do innego lokalu.

• Udzielenie klientowi instruktażu obsługi produktów innej firmy.

• Zgłoszenie klienta dotyczące instruktażu obsługi sieci albo programu innej firmy.

• Zgłoszenie klienta dotyczące instalacji oprogramowania oraz konfiguracji produktu.

• Wyczyszczenie wnętrza produktu przez serwisanta lub usunięcie z niego pyłu bądź zbędnych przedmiotów.

• Zgłoszenie klienta dotyczące dodatkowej instalacji w przypadku zakupu urządzenia w systemie zakupów domowych albo przez Internet.

Uszkodzenie produktu powstałe z winy klienta

Uszkodzenie produktu powstałe w wyniku niewłaściwego postępowania z nim lub nieprawidłowej naprawy.

Uszkodzenie produktu w wyniku:

• Uderzenia lub upadku;

• Korzystania z niezalecanych przez firmę Samsung źródeł zasilania albo produktów sprzedawanych oddzielnie;

• Napraw przeprowadzanych przez osobę niebędącą serwisantem zatrudnionym przez zewnętrzną firmę serwisową lub kontrahenta współpracującego z firmą Samsung Electronics Co., Ltd.;

• Przebudowy lub naprawy wykonywanej przez klienta;

• Eksploatacji produktu pod niewłaściwym napięciem albo podłączenia go do niezalecanych gniazdek elektrycznych;

• Niestosowania się do zaleceń wymienionych pod hasłem „Uwaga” w Instrukcji obsługi.

Pozostałe okoliczności

• Uszkodzenie produktu w następstwie klęski żywiołowej. (uderzenia pioruna, pożaru, trzęsienia ziemi, powodzi itd.)

• Zużycia lub wyczerpania materiałów eksploatacyjnych. (np. akumulatora, tonera, lamp jarzeniowych, głowicy, elementów drgających, kontrolek, filtrów, taśm itd.)

― W przypadku zgłoszenia przez klienta konieczności naprawy prawidłowo działającego produktu może zostać naliczona opłata za usługi serwisowe. Prosimy zapoznać się z treścią Instrukcji użytkownika.

32

advertisement

Key Features

  • Home 61 cm (24") LCD VA
  • Full HD 1920 x 1080 pixels 16:9
  • 60 Hz 9 ms 200 cd/m² 3000:1
  • Flicker-free technology
  • F 19 kWh 19 W

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents