HP V273 27-inch Monitor Brugervejledning

Add to my manuals
20 Pages

advertisement

HP V273 27-inch Monitor Brugervejledning | Manualzz

Br ejlednin

© 2017 HP Development Company, L.P.

Microsoft, Windows og Windows Vista er varemærker eller registrerede varemærker for Microsoft

Corporation i U.S.A. og/eller i andre lande.

De eneste garantier for HP produkter og servicer fremgår udtrykkeligt af garantierklæringerne, som følger med sådanne produkter og servicer. Intet heri må fortolkes som udgørende en yderligere garanti.

HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri. Dette dokument indeholder eneretsinformation, som er beskyttet af ophavsret. Ingen del af dette dokument må fotokopieres, reproduceres eller oversættes til et andet sprog uden forudgående, skriftlig tilladelse fra HP Company.

Første udgave (maj 2017)

Dokumentnummer: 923859-081

1

1.

Intro n

VGA, VESA VGA, SVGA

Ka med mange strømstyrke 0V 50/60Hz ) uliggør di irekte brug u indstilling. ndard. g foden) straudstyr) on

St ng

Hvis nogle af disse del il dit produk t på http://w /support.

Vælg "Get software ad fter instrukti skærmen. vere og

ge oplys ninger

vningsmæs sige oplysni inger i doku mentet Prod der f følger med din skærm.

. kassen med senere transport.

Kapitel 2.

Installering

2.1 Montering af foden

Foden sættes på ved at følge vejledningen på nedenstående billede til din model.

Bemærk: Følgende billeder er kun til reference. Din model kan have en anden kant, bagside eller fod.

1. Læg skærmen med forsiden nedad på en flad overflade, der er dækket med et rent og tørt underlag.

2. Sæt den øverste del af soklen i hullet bag på undersiden af skærmen. Soklen klikker på plads i hullet på skærmen.

3

3. Fastgør foden for neden på soklen indtil hullerne på midten passer sammen og automatisk låses.

2.2 Forbind skærmen til computeren

1. Sluk for computeren, og træk stikket ud af stikkontakten.

2. Ved analog brug, skal du forbinde 15-bens stikket på signal-kablet til VGA-stikket på din skærm og til VGA-OUT-stikket på bagsiden af din computer. Ved digital brug, skal du forbinde HDMI-kablet til

HDMI-stikket på skærmen og til HDMI-stikket på bagsiden af din computer. For at bruge lydfunktionen (valgfri), skal du forbinde lydkablet til lydindgangsstikket på skærmen og lydudgangsstikket bag på din computer.

4

3. Forbind den ene ende af ledningen til skærmen og den anden ende til en nærliggende stikkontakt.

ADVARSEL!

For at reducere risikoen for elektrisk stød eller beskadigelse af udstyret:

Jordforbindelsen på ledningen må ikke fjernes. Jordforbindelsen på stikket er en vigtig sikkerhedsfunktion.

Sæt ledningen i en jordforbundet elektrisk stikkontakt, der altid er let tilgængelig.

Afbryd strømmen til udstyr ved at trække ledningen ud af stikkontakten.

Af sikkerhedsmæssige årsager må du ikke stille noget på ledningen eller kablerne. Arranger dem, så ingen kan træde på dem eller falde over dem. Du må ikke trække i ledningen eller andre kabler.

Når du tager stikket ud af stikkontakten, skal du tage fat i selve stikket på kablet.

4. Tænd for skærmen og computeren. Hvis skærmen viser et billede, er den korrekt forbundet. Hvis der ikke ses et billede, skal alle forbindelserne tjekkes.

Forsigtig : 1. For ikke at skade skærmen under installationen, skal signalkablet forbindes, inden ledningen forbindes til stikkontakten.

2. Under installationen skal du holde på den forreste ramme med hænderne for at undgå, at den falder ned og bliver beskadiget.

   

1 2 3 4

5

Oversigt over skærmens porte:

2. HDMI-signalstik

3. VGA-signalstik

2.3 Foden skal tages af under transport

Tryk på udløser-knappen bag på undersiden af skærmen og træk soklen ud af foden.

Bemærk: Følgende billeder er kun til reference. Din model kan have en anden kant, bagside eller fod.

1. Læg skærmen med forsiden nedad på en flad overflade, der er dækket med et rent og tørt underlag. den kommer af skærmen.

3. Klik på knappen på bunden af foden, for at løsne den fra soklen.

6

7

Bemær k: Følgende

Kapite l 3.

Ov over sk ærmen

ns forsid

kun til refere odel kan hav

1 2 3 4 5

1

2

3

Betjenin gsknap

4

Exit (Afsl ut)

5

Bemærk: * K napperne 2-4

* indstillinger) / Plus

*

/

* rne i

I Information: V n. nger kærmmenuen ges at gå tilbage i g til at en indstilling. l ukket, skal du stilling. n er at es til at n indstilling.

l ukket, skal du n er at

, for kærmbilledet ( på VGA). stering af lysst tyrken (på HD MI). kærmmenuen er åben, skal du t trykke på denn

ændringerne, og lukke skæ rmmenuen. ukker for skær rmen. uen til et andet t afsnit 3.2 for mere informat tion

27o

Betjeningsknap

1

2

3

4

Menu / OK

Auto Adjustment (Automatisk justering) /

Information /

Minus

View Modes (Visningsindstillinger) / Plus

Next Input (Næste indtastning) /

Exit (Afslut)

*

*

*

Funktionen

Åbner skærmmenuen, og vælger punkterne i skærmmenuen.

Automatisk justering: Hvis skærmmenuen er lukket, skal du trykke på denne knap for at

åbne den automatiske justeringsfunktion, for at optimere skærmbilledet (på VGA).

Information: Viser et vindue med oplysninger om skærmen (på HDMI).

Minus: Hvis skærmmenuen er åben, bruges denne knap til at gå tilbage i menuerne og til at skrue ned for en indstilling.

Visningsindstillinger: Hvis skærmmenuen er lukket, skal du trykke på denne knap for at skifte farveindstilling.

Plus: Hvis skærmmenuen er åben, bruges denne knap til at gå frem i menuerne og til at skrue op for en indstilling.

Næste indtastning: Hvis skærmmenuen er lukket, skal du trykke på denne knap for at

åbne indtastningsstyringen, for at vælge en anden kilde.

Afslut: Hvis skærmmenuen er åben, skal du trykke på denne knap for at gemme

ændringerne, og lukke skærmmenuen.

5 Power (Tænd/sluk) Tænder og slukker for skærmen.

Bemærk: * Knapperne 2-4 er funktionsknapper, der kan ændres fra deres standardindstillinger i skærmmenuen til et andet menuvalg, som du ofte bruger og ønsker at få hurtig adgang til. Se afsnit 3.2 for mere information

3.2 Tildeling af funktioner til funktionsknapperne

Hvis du trykker på Menu-knappen elller en af funktionsknapperne aktiveres knapperne, og ikonerne vises på højre side af knapperne. Funktionsknappernes standard-ikoner og funktioner er vist nedenfor.

V273 / V273a

Knap

1 Menu

2

Information (VGA)

3

4

View Modes (Visningsindstillinger)

Auto Adjustment (Automatisk justering) (VGA)

Brightness (Lysstyrke)

Funktion

Åbner skærmmenuen (OSD).

Åbner informationsmenuen. Funktionsknap

1, som kan tildeles et menuvalg

Åbner menuen med visningsindstillingerne.

Funktionsknap 2, som kan tildeles et menuvalg

Optimer skærmbilledet.

Funktionsknap 3, som kan tildeles et menuvalg

Åbn menuen Lysstyrke.

9

2

3

27o

1

Knap

Menu

4 Next Input

Funktion

SD). en.

Funktionsk

1, som kan tildeles et me nuvalg erne.

menuvalg

.

Funktionskna når knapper s, kan du hurtigt få adgang a ktionerne til

1. Tr ryk på en af

M

2. I s upunkter. anten for at aktivere kna er på el knapper),

BEMÆRK: : Det er kun muligt, at ti ildele en fun ktion til tre af f funktionskn k)-knappen.

3.3 Om l lavt blåt lys-funk tionen

for. HP-skæ

, og derved dsendes fra skærmen, r rme er udsty skabe et me

indstilling d den af blåt når du læser r

ølge trinene nedenf for.

:

1. Tr ryk på knapp Viewing Visningsinds .

2. Væ skede indsti lling:

3. ght (Lavt bl åt lys) : Red

æsning) : Opt timerer mæn

Ni ight (Nat) : J en laveste m

Vi

Save an iewing Mod in dstillingen. es mindre.

ning. af din søvn.

å tilbage) fo r at gemme dine indstill

) . Vælg Can ( Annul ler) , hvis du mme

4. Væ Exit (Af fslut) i hove

For at reducere ris komfor rt .

Dette bes sætning af e n arbejdssta rrekt kropsh oldning, dsvaner for computerbru Sikke komfortvejled ind eholder ninger om el lektrisitet og S m/ergo. afsnittet Vej

Kapitel 4.

Betjeningsvejledning

4.1 TÆND/SLUK-knap

Tryk på denne knap for at tænde og slukke for skærmen.

Bemærk: TÆND/SLUK-knappen afbryder ikke skærmen fra strømforsyningen. For at afbryde strømforsyningen helt, skal stikket trækkes ud af stikkontakten.

4.2 Strømindikator

Strømindikatoren lyser blå når skærmen fungerer normalt. Hvis skærmen går på strømbesparingsfunktionen, skifter indikatoren til gult. Når skærmen er slukket, lyser indikatoren ikke.

4.3 Menufunktioner

Følgende funktioner på din skærm kan åbnes og justeres i skærmmenuen.

1. Hvis din skærm ikke er tændt, skal du trykke på ”Power” (Tænd/sluk)-knappen.

2. Tryk på ”Menu” knappen for at aktivere OSD menuen. Herefter åbner skærmmenuen.

3. For at se hovemenuen eller undermenuen, tryk på ”+” på skærmens forside for at rulle op og på ”-” for at rulle ned. Og tryk derefter på ”OK” for at vælge en fremhævet funktion.

Når fremhævelsen når toppen af menuen, fortsætter den til menuens bund. Når markøren når til det øverste punkt i menuen, starter den igen fra det nederste punkt i menuen.

4. For at indstille den valgte funktion, skal du trykke på ”+” eller ”-”.

5. Vælg ”Save” (Gem) og gå tilbage. Hvis du ikke vil gemme indstillingen, skal du vælge ”Cancel”

(Annuller) i undermenuen eller ”Exit” (Afslut) i hovedmenuen.

6. Tryk på ”Menu” eller ”Exit” (Afslut) for at lukke skærmmenuen.

11

Kapitel 5.

Tekniske specifikationer

5.1 Fabriksindstillet skærmtilstand

FABRIKSINDSTILLET SKÆRMTILSTAND

Forudindstilling Pixel-format frekvens

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

640 x 480

720 x 400

800 x 600

1024 x 768

1280 x 720

1280 x 800

1280 x 1024

1440 x 900

1600 x 900

1680 x 1050

Horisontal

(kHz)

31,469

31,469

37,879

48,363

45,00

49,702

63,981

55,469

60,000

65,290

Horisontal polaritet

-

-

+

-

+

-

+

+

+

-

Vertikal frekvens

(Hz)

59,940

Vertikal polaritet

-

70,087

60,317

60,004

60,000

59,810

60,020

59,901

60,000

59,954

+

+

-

+

+

+

-

+

+

11 1920 x 1080 67,500 + 60,000 +

Bemærk: Tilstanden for fabriksindstillingsskærmen kan ændres uden varsel.

Pixel

Clk

(MHz)

Kilde

25,175

28,322

40,000

65,000

74,250

83,500

DMT

VGA

(Bemærk-1)

DMT

DMT

DMT/CEA

CVT

108,000 DMT

88,750 CVT1.30M9-R

108,000 DMT

146,250 CVT 1,76 MA

148,500 CEA-861

12

5.2 Produktspecifikationer

Mål

Maks. opløsning

Anbefalet opløsning

Horisontal frekvens

Vertikal frekvens

Synlig størrelse

Synlig vinkel

Pixel-frekvens

Funktioner i skærmmenuen

Størrelse (indpakning)

Nettovægt/ bruttovægt

Strømforsyning

Højde (i drift)

Højde (under opbevaring)

Indgangssignal

Kontrast

Lysstyrke

Viste farver

Strøm (maks.)

Driftsmiljø

Opbevaring

68,6 cm/27” model

1920 x 1080 på 60 Hz

1920 x 1080 på 60 Hz

30-80 kHz

50-60 Hz

597,6mm x 336,15 mm

170° (H) 160° (V) (CR=10)

170 MHz

Lysstyrke, Kontrast, Farvestyring, Indgangsstyrke, Billedstyring,

Strømstyring, Menustyring, Administrering, Sprog, Information,

Afslut

720 (L) x 155 (B) x 466 (H) mm

5,13 KG / 6,51 KG

100-240V vekselstrøm (AC), 50/60Hz

0-5000 m (0- 16400 fod)

0-12192 m (0-40.000 fod)

VGA, HDMI lydindgang (valgfrit)

1000: 1

300 cd/m

2

16,7 M farver (RGB 6 bits + Hi-FRC data)

35 W

Temperatur: 5-35 ℃ ; fugtighed: 20% ~ 80%

Temperatur: -20-60 ℃ ; fugtighed: 5% ~ 90%

13

5.3 Skærmtest

Procenten af virksomme pixler på LCD skærmen er 99,99% eller højere. Mindre end 0,01% af pixlerne kan imidlertid give mørke prikker på skærmen.

14

A Sikkerhed- og vedligeholdelsesoplysninger

Vigtige sikkerhedsoplysninger

Skærmen leveres med en ledning. Hvis en anden ledning bruges, skal du sørge for at bruge en strømforsyning og stik der passer til skærmen. For oplysninger om den korrekte ledning, der bruges med skærmen, bedes du se dokumentet "Produktbemærkninger", der følger med skærmen.

ADVARSEL!

For at reducere risikoen for elektrisk stød eller beskadigelse af udstyret:

Jordforbindelsen på ledningen må ikke fjernes. Jordforbindelsen på stikket er en vigtig sikkerhedsfunktion.

Sæt ledningen i en jordforbundet elektrisk stikkontakt, der altid er let tilgængelig.

Afbryd strømmen til udstyr ved at trække ledningen ud af stikkontakten.

Af sikkerhedsmæssige årsager må du ikke stille noget på ledningen eller kablerne.

Arranger dem, så ingen kan træde på dem eller falde over dem. Du må ikke trække i ledningen eller andre kabler. Når du tager stikket ud af stikkontakten, skal du tage fat i selve stikket på kablet.

For at reducere risikoen for alvorlig personskade, bedes du læse afsnittet Vejledning til sikkerhed og komfort . Her kan du få gode råd om arbejdsstationer, opstillinger, kropsholdninger, sundhed og arbejdsvaner, samt vigtige sikkerhedsoplysninger om elektricitet og mekanisme. Denne vejledning kan findes på internettet på http://www.hp.com/ergo og/eller på cd'en med dokumentationerne på, hvis denne følger med din skærm.

FORSIGTIG:

For at beskytte skærmen og din computer, skal du forbinde alle ledningerne til computeren og dens eksterne enheder (såsom skærme, printere og scannere) til en enhed, der beskytter mod overspænding, såsom en strømskinne eller nødstrømforsyning (UPS). Ikke alle strømskinner er udstyret med en overspændingsbeskyttelse. Sørg for at din strømskinne er udstyret med sådan en funktion. Brug en strømskinne, hvis producent tilbyder en garanti mod skader på dit udstyr, så du kan få det erstattet, hvis funktionen mod overspænding svigter.

Brug møbler der har en passende størrelse, og som HP skærmen kan stå sikkert på.

ADVARSEL!

Skærme, der uhensigtsmæssigt stilles på toiletborde, bogreoler, hylder, borde, højttalere, kister eller vogne, kan nemt falde ned og forårsage personskade.

Sørg for at føre alle ledninger og kabler til skærmen så man ikke kan snuble over dem eller trække i dem.

Sikkerhedsforanstaltninger

 Brug kun en strømforsyning og stik der er kompatibel med skærmen, som angivet på

15

 etiketten/bagpladen på skærmen.

Sørg for at den samlede strømstyrke på produkterne der er forbundet til stikkontakten, ikke overstiger dens mærkestrøm, og at den samlede strømstyrke på produkterne der er forbundet til ledningen, ikke overstiger dens mærkestrøm. Kig på mærkepladen for at se strømstyrken

(ampere eller A) på hver enhed.

Installer din skærm i nærheden af en stikkontakt, som er lettilgængelig. Afbryd skærmen ved at tage fat i selve stikket, og træk det ud af stikkontakten. Du må aldrig afbryde skærmen ved at trække i selve kablet.

Der må ikke stilles noget oven på ledningen. Undgå, at træde på kablet.

Vedligeholdelsesvejledninger

For at vedligeholde din skærm og forlænge dens levetid:

Skærmens kabinet må ikke åbnes, og forsøg ikke selv at reparere dette produkt. Brug kun de knapper der omtales i brugsvejledningen. Hvis din skærm ikke fungerer ordentligt, er blevet tabt på gulvet eller på anden måde blevet beskadiget, skal du enten kontakte din autoriseret HP-forhandler, en anden forhandler eller en tjenesteudbyder.

Brug kun en strømforsyning og et stik der passer til skærmen, som angivet på etiketten/bagpladen på skærmen.

Sørg for at den samlede strømstyrke på produkterne der er forbundet til stikkontakten, ikke overstiger dens mærkestrøm, og at den samlede strømstyrke på produkterne der er forbundet til ledningen, ikke overstiger dens mærkestrøm. Kig på mærkepladen for at se strømstyrken (AMPS eller A) på hver enhed.

Installer din skærm i nærheden af en stikkontakt, som er lettilgængelig. Afbryd skærmen ved at tage fat i selve stikket, og træk det ud af stikkontakten. Du må aldrig afbryde skærmen ved at trække i selve kablet.

Sluk for din skærm når den ikke er i brug. Du kan forøge levetiden af din skærm ved hjælp af et pauseskærmsprogram, og ved at slukke for skærmen når den ikke er i brug.

Bemærk: Garantien fra HP dækker ikke fastbrændingsbilleder på skærmen.

Hullerne og åbningerne i kabinettet er beregnet til ventilation. Disse åbninger må ikke spærres eller tildækkes. Du må aldrig stikke fremmedlegemer ind i åbninger på kabinettet eller andre åbninger.

Undgå, at tabe din skærm på gulvet, og stil den ikke på en ustabil overflade.

Der må ikke stilles noget oven på ledningen. Undgå, at træde på kablet.

Sørg for at skærmen står på et godt ventileret sted, væk fra meget lys, varme og fugt.

Hvis foden skal fjernes fra skærmen, skal du lægge skærmen ned på en blød overflade, så den ikke bliver ridset, udvisket eller ødelagte.

Rengøring af skærmen

1. Sluk for skærmen og computeren.

2. Træk stikket ud af stikkontakten.

3. Rengør plastikoverfladen på skærmen med en ren klud, der er fugtet med vand.

4. Rengør selve skærmen med en antistatisk skærmrens.

FORSIGTIG:

Brug ikke rensebenzin, fortynder, ammoniak eller andre flygtige stoffer til rengøring af kabinettet eller skærmen. Disse kemikalier kan beskadige kabinettet og skærmen.

16

Forsendelse af skærmen

Behold den originale emballage. Du kan få brug for den senere, hvis du flytter eller skal sende din skærm et sted hen. Du kan se hvordan du forbereder skærmen til forsendelse i kapitel

2, ”Afmontering af soklen.”

17

B Fejlfinding

Løsning af almindelige problemer

Herunder kan du se mulige problemer, deres årsager og mulige løsninger:

Problem

Strømindikatoren lyser ikke

Løsning

Sørg for at du har tændt på tænd/sluk-knappen, og at ledningen er ordentligt forbundet til en jordforbundet stikkontakt og til skærmen.

Vælg strømstyring i skærmmenuen, før du vælger strømindikatoren på skærmen. Se om du har slået lyset i tænd/sluk-knappen fra under strømstyringen. Hvis det er tilfældet, skal du slå det til igen.

Der vises intet på skærmen Tilslut ledningen. Tænd for enheden.

Billedet er sløret eller mørkt, og det er ikke på midten af skærmen.

Skærmen skriver at indgangssignalet er uden for det gyldige område.

Billedet er sløret eller viser spøgelsesbilleder.

Den optimale opløsning på skærmen er ikke tilgængelig

Sørg for at videokablet er tilsluttet korrekt. For yderligere oplysninger, bedes du se kapitlet ”Installation”.

Tryk på en vilkårlig tast på tastaturet eller flyt musen for at afslutte pauseskærmen.

Tryk på Menu for at åbne skærmmenuen. Vælg billedstyring. Vælg derefter vandret eller lodret placering for at justere billedets placering.

Forbind VGA-kablet til skærmen og til VGA-stikket på din computer.

Sørg for at du har slukket for din computer, inden du forbinder videokablet.

Gå i fejlsikret tilstand, når du genstarter din computer. Anvend indstillingerne, der understøttes af din skærm (se oversigten 5.1 i Kapitel

5. B: Fabriksindstillet skærmtilstand). Genstart din computer for at bruge de nye indstillinger.

Juster kontrasten og lysstyrken.

Sørg for ingen forlængerledninger eller styrebokser bruges. HP anbefaler at du forbinder skærmen til udgangen på dit grafikkortet bag på din computer.

På VGA-indgangen, vil den automatiske justering løse problemer som disse.

Sørg for at grafikkortet understøtter den optimale opløsning.

Sørg for at du har installeret den seneste driver til grafikkortet. Du kan downloade den seneste driver til grafikkort på HP- og Compaq-systemer her: www.hp.com/support. For andre systemer, bedes du besøge webstedet til dit grafikkort.

Plug-and-play er ikke tilgængelig

For at slå plug-and-play til på din skærm, skal du have en plug-and-play-klar computer samt grafikkort. Kontakt producenten af din computer.

Kontroller videokablet til skærmen. Sørg for at ingen af stikbenene er bøjet.

Sørg for at du har installeret driveren til din HP-skærm. Du kan downloade driveren til din HP-skærm på: www.hp.com/support

18

Problem

Skærmen flimmer eller viser en moiré-effekt

Skærmen er konstant i ”dvaletilstand”

(strømindikatoren lyser gult).

Løsning (fortsat)

Hold skærmen væk fra andre elektriske enheder, som kan forårsage mulige elektrisk interferens.

Brug den maksimale opdateringshastighed på skærmen som strømforsyningen tillader.

Sørg for at du har tændt for skærmen.

Sørg for at grafikkortet i din computer, sidder ordenligt i stikket.

Sørg for at videokabel er forbundet ordentligt til skærmen og til computeren.

Kontroller videokablet til skærmen. Sørg for at ingen af stikbenene er bøjet.

Sørg for at din computer fungerer normalt. Tryk på tasten Caps Lock på tastaturet og se om indikatoren til Caps Lock lyser (findes på de fleste tastaturer). Indikatoren begynder enten at lyse eller går ud.

Produktsupport

For yderligere oplysninger om, hvordan din skærm bruges, bedes du gå på http://www.hp.com/support.

Find den relevante kategori, og følg derefter instruktionerne på skærmen.

Bemærk: Brugervejledningen, referencemateriale og drivere til din skærm kan findes på http://www.hp.com/support.

Her kan du:

 Chat online med en HP-tekniker

Bemærk: Hvis support-chatten ikke er tilgængelig på et bestemt sprog, er den tilgængelig på engelsk.

Find et HP servicecenter

Forberedelser før ud kontakter vores teknisk support

Hvis du ikke kan løse et problem ved hjælp af fejlfindingen i dette afsnit, er du velkommen til at ringe til vores teknisk support. Sørg for at have følgende oplysninger klar, når du ringer:

Modelnummer

Serienummer

Købsdatoen på din faktura

Under hvilke forhold problemet er opstået

Eventuelle fejlmeddelelser på skærmen

Din hardwarekonfiguration

Navn og version på hardwaren og softwaren, som du bruger

Sådan finder du klassificeringsetiketten

Du kan finde produktnummeret og serienummeret på klassifikationsetiketten på skærmen. Du skal bruge disse numre når du kontakter HP vedrørende din skærmmodel.

Klassifikationsetiketten findes bag på skærmen.

19

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement