HP Deskjet F4500 All-in-One Printer series Användarmanual

Add to My manuals
79 Pages

advertisement

HP Deskjet F4500 All-in-One Printer series Användarmanual | Manualzz

HP Deskjet F4500 All-in-One series

Hjälp för Windows

HP Deskjet F4500 All-in-One series

Innehåll

1 Så här gör du .............................................................................................................................3

2 Slutföra installationen av HP All-in-One

Trådlös anslutning med en WPS-förberedd router.....................................................................5

Traditionell trådlös anslutning.....................................................................................................7

USB-anslutning...........................................................................................................................7

Installera programvaran för en nätverksanslutning....................................................................8

3 Lär dig mer om HP All-in-One

Skrivarens delar..........................................................................................................................9

Funktioner på kontrollpanelen..................................................................................................10

4 Skriv ut

Skriva ut dokument...................................................................................................................11

Skriva ut foton...........................................................................................................................12

Skriva ut kuvert.........................................................................................................................14

Skriva ut på specialmaterial......................................................................................................15

Skriva ut en webbsida..............................................................................................................21

6 Skanna

Skanna till en dator...................................................................................................................31

7 Kopiera

Kopiera text eller olika dokument.............................................................................................33

Ange kopiepapperstyp..............................................................................................................35

8 Använda bläckpatroner

Kontrollera ungefärliga bläcknivåer..........................................................................................37

Beställa bläck...........................................................................................................................38

Rengöra bläckpatroner automatiskt..........................................................................................39

Byta ut patroner........................................................................................................................39

Garanti för bläckpatroner..........................................................................................................41

9 Lösa problem

HP-support................................................................................................................................43

Installationsfelsökning..............................................................................................................44

Felsökning – utskrift..................................................................................................................48

Felsökning – skanning..............................................................................................................52

Felsökning – kopiering..............................................................................................................53

Fel.............................................................................................................................................55

11 Teknisk information

Meddelande..............................................................................................................................63

Specifikationer..........................................................................................................................63

Miljövänlig produkthantering ....................................................................................................64

Information om gällande lagar och förordningar.......................................................................68

1

Bestämmelser för trådlösa enheter..........................................................................................71

Index ..............................................................................................................................................75

2

1 Så här gör du

Lär dig hur du använder HP All-in-One

”Trådlös anslutning med en WPS-förberedd router” på sidan 5

”Kopiera text eller olika dokument” på sidan 33

”Skanna till en dator” på sidan 31

”Fylla på utskriftsmaterial” på sidan 27

”Byta ut patroner” på sidan 39

Så här gör du 3

Kapitel 1

4 Så här gör du

2 Slutföra installationen av HP Allin-One

Trådlös anslutning med en WPS-förberedd router

Traditionell trådlös anslutning

USB-anslutning

Installera programvaran för en nätverksanslutning

Trådlös anslutning med en WPS-förberedd router

För att ansluta HP All-in-One till ett trådlöst nätverk med hjälp av WPS (WiFi Protected

Setup), behöver du följande:

Ett trådlöst 802.11-nätverk som innehåller en WPS-beredd trådlös router eller

åtkomstpunkt.

En stationär eller bärbar dator med stöd för trådlöst nätverk eller ett nätverkskort

(NIC). Datorn måste vara ansluten till det trådlösa nätverk som du planerar att installera HP All-in-One i.

Trådlös anslutning med en WPS-förberedd router

▲ Gör sedan något av följande:

Använd tryckknappsmetoden (PBC) om routern har en WPS-knapp a . Upprätta en trådlös anslutning.

Tryck på och håll ned knappen Trådlös i två sekunder.

Tryck på motsvarande knapp på den WPS-förberedda routern eller en annan nätverksenhet.

Ikonen för trådlöst och mätaren för signalstyrka visas stabilt när det trådlösa nätverket konfigurerats med lyckat resultat.

b . Installera programvaran.

Anmärkning Produkten startar en timer som går i ca två minuter. Under denna tid måste du trycka på den motsvarande knappen på nätverksenheten.

Använd PIN-metoden om din WPS-förberedda router inte har någon WPSknapp a . Fyll på papper.

Lägg pappersbunten i pappersfacket med kortsidan framåt och utskriftssidan nedåt.

Skjut in bunten tills det tar stopp.

Skjut pappersledaren för bredd åt höger tills det tar stopp vid kanten av papperet.

Slutföra installationen av HP All-in-One 5

Kapitel 2 b . Skriv ut WPS PIN.

Tryck på och håll ned knappen Skanna i två sekunder.

Ett test av den trådlösa anslutningen startas.

En testrapport för den trådlösa anslutningen och en nätverkskonfigurationsrapport skrivs ut automatiskt.

c . Upprätta en trådlös anslutning.

Tryck på och håll ned knappen Trådlös i två sekunder.

Ange PIN-koden för routern på en dator.

Ikonen för trådlöst och mätaren för signalstyrka visas stabilt när det trådlösa nätverket konfigurerats med lyckat resultat.

d . Installera programvaran

Anmärkning Enheten startar en timer som körs i cirka två minuter. Under denna tid måste du trycka på den motsvarande knappen på nätverksenheten.

Se även

”Installera programvaran för en nätverksanslutning” på sidan 8

Testa den trådlösa installationen och skriva ut en nätverkskonfigurationssida

Genom testet av trådlöst nätverk utförs en serie diagnostiska tester som fastställer om nätverkskonfigurationen fungerar. Du kan när som helst skriva ut testet av trådlös anslutning.

Du kan skriva ut en konfigurationssida för nätverk om du vill se vilka inställningar nätverket har, till exempel IP-adress, kommunikationsläge och nätverksnamn (SSID).

Så här skriver du ut en konfigurationssida för nätverk

▲ Tryck på och håll ned knappen Skanna för att starta testet av den trådlösa anslutningen och skriva ut nätverkskonfigurations- och nätverkstestsidorna.

Du kan också ändra skrivarens standardspråk via HP Lösningscenter om du vill skriva ut nätverkskonfigurationssidan och nätverkstestrapporten på ett visst språk.

6 Slutföra installationen av HP All-in-One

Ändra standardspråket med hjälp av HP Lösningscenter

1.

Anslut enheten till datorn.

2.

Öppna HP Lösningscenter så att du kommer åt den inbyggda webbservern.

a . Klicka på Start och sedan på Program .

b . Klicka på HP Deskjet F4500 All-in-One series och sedan på Lösningscenter .

c . I HP Lösningscenter klickar du på Inställningar .

d . På sidan Inställningar klickar du på Nätverkskonfiguration . Fönstret för den inbyggda webbservern öppnas.

e . Klicka på Inställningar .

f . I området Inställningar klickar du på Internationella .

g . Välj önskad språk och klicka sedan på Tillämpa .

Traditionell trådlös anslutning

För att ansluta HP All-in-One till ett integrerat trådlöst WLAN 802.11-nätverk behöver du följande:

Ett trådlöst 802.11-nätverk som innehåller en trådlös router eller åtkomstpunkt.

Om du ansluter HP All-in-One till ett trådlöst nätverk som har Internet-åtkomst, rekommenderar HP att du använder en trådlös router (åtkomstpunkt eller basstation) som använder DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

En stationär eller bärbar dator med stöd för trådlöst nätverk eller ett nätverkskort

(NIC). Datorn måste vara ansluten till det trådlösa nätverk som du planerar att installera HP All-in-One i.

Nätverksnamn (SSID).

WEP-nyckel, WPA-lösenord (vid behov).

Så här ansluter du enheten

1.

Sätt in enhetens program-CD i datorns CD-enhet.

2.

Följ instruktionerna på skärmbilden.

Anslut enheten till datorn med hjälp av USB-installationskabeln som finns i lådan när du blir uppmanad. Enheten försöker ansluta sig till nätverket. Om anslutningen misslyckas ska du följa anvisningarna för att korrigera problemet och försöka igen.

3.

När installation är slutförd kommer du att bli uppmanad att ta bort USB-kabeln och testa den trådlösa nätverksanslutningen. När enheten anslutits till nätverket installerar du programvaran på alla datorer som ska använda enheten via nätverket.

Se även

”Installera programvaran för en nätverksanslutning” på sidan 8

USB-anslutning

HP All-in-One stöder en USB 2.0 High Speed-port på baksidan för anslutning till en dator.

USB-anslutning 7

8

Kapitel 2

Så här ansluter du enheten med USB-kabeln

▲ Gå till de installationsanvisningar som medföljde produkten om du vill veta hur man ansluter enheten till en dator med hjälp av en USB-kabel.

Anmärkning Anslut inte USB-kabeln till produkten förrän du blir uppmanad att göra det.

Så här använder du skrivardelning med en Windows-dator

▲ Läs användarhandboken som medföljde datorn eller direkthjälpen i Windows.

Installera programvaran för en nätverksanslutning

Läs det här avsnittet om du ska installera HP Photosmart-programvaran på en dator som

är ansluten till ett nätverk. Innan du installerar programvaran ska du kontrollera att HP

All-in-One är ansluten till ett nätverk. Om HP All-in-One inte har anslutits till ett nätverk följer du de anvisningarna för nätverksanslutning som visas på skärmen under programvaruinstallationen.

Anmärkning Om datorn är konfigurerad för att anslutas till en serie nätverksenheter, ska du kontrollera att datorn är ansluten till dessa enheter innan du installerar programvaran. Installationsprogrammet för HP Photosmart kan annars använda någon av de reserverade enhetsbokstäverna och du kommer då inte att få tillgång till motsvarande nätverksenhet på datorn.

Anmärkning Installationstiden kan sträcka sig från 20 till 45 minuter, beroende på vilken operativsystem du använder, mängden ledigt diskutrymme och processorns hastighet.

Så här installerar du HP Photosmart-programvaran för Windows på en nätverksansluten dator

1.

Avsluta alla program som är öppna på datorn.

2.

Sätt i den Windows-CD som levererades med enheten i datorns CD-ROM-enhet och följ anvisningarna på skärmen.

Anmärkning Om HP All-in-One inte är ansluten till ett nätverk, ansluter du den till datorn med den USB-kabel som medföljde i kartongen. Anslut inte USB-kabeln till datorn förrän du får en uppmaning om att göra det. Enheten kommer då att försöka ansluta sig till nätverket.

3.

Följ instruktionerna om en dialogruta om brandväggar visas. Om du får meddelanden om brandväggar måste du alltid acceptera eller godkänna meddelandena.

4.

Välj lämpligt alternativ på skärmen Anslutningstyp och klicka sedan på Nästa .

Rutan Söker visas medan installationsprogrammet söker efter enheten i nätverket.

5.

I fönstret Skrivare funnen kontrollerar du att beskrivningen av skrivaren är korrekt.

Om fler än en skrivare hittas i nätverket visas fönstret Funna skrivare . Välj den enhet du vill ansluta.

6.

Följ anvisningarna för installation av programvaran.

När du har avslutat installationen av programvaran är enheten klar att användas.

7.

Om du vill testa nätverksanslutningen skriver du ut en testrapport på enheten.

Slutföra installationen av HP All-in-One

3 Lär dig mer om HP All-in-One

Skrivarens delar

Funktioner på kontrollpanelen

Skrivarens delar

15

1 Kontrollpanel

2 Patronlucka

3 Pappersledare för bredd för pappersfacket

4 Pappersfack

5 Stöd för utmatningsfack

6 Pappersstopp

7 Skrivarvagn

8 Glas

9 Dokumentstöd innanför locket

10 Bakre lucka

11 Bakre USB-port

12 Strömanslutning (Använd bara med den nätadapter som levererats av HP)

13 Lock

14 Lägga i en originaletikett

15 Bläckpatroner

Lär dig mer om HP All-in-One 9

Kapitel 3

Funktioner på kontrollpanelen

W i r e l e s s

1 På : Slår på och stänger av enheten. När enheten är avstängd drar den fortfarande ström,

även om förbrukningen är minimal. Om du vill koppla bort strömmen helt stänger du av enheten och drar ur strömsladden.

2 Avbryt : Avbryter den aktuella åtgärden.

3 Skanna : Startar en skanning av ett original som placerats på glaset. Du startar ett test av den trådlösa anslutningen genom att hålla den här knappen intryckt i två sekunder.

4 Pappersval : Ändrar inställningen av papperstyp för kopiering till vanligt papper eller fotopapper. Lamporna för val av papper anger vald pappersstorlek och -typ - Vanligt Letter eller A4 , Stort foto eller Litet foto .

5 Verklig storlek/Anpassad : Förstorar originalet till maximal storlek så att det passar inom marginalerna på den valda pappersstorleken för kopiering.

6 Starta kopiering Svart : Startar ett svartvitt kopieringsjobb.

7 Starta kopiering Färg : Startar en färgkopiering.

8 Antal kopior LCD : Visar antalet kopior som ska göras. Visar även en varning när enheten har slut på på papper.

9 Bläcknivålampa: Visar bläcknivån i varje bläckpatron med fyra indikatorer för trefärgspatronen och fyra indikatorer för den svarta bläckpatronen. Visar också en varning om det uppstår problem med bläckpatronerna.

10 Varningslampa: Lampan blinkar om ett fel har uppstått eller om en användaråtgärd krävs.

11 Indikatorlampa för trådlös anslutning: Indikerar att den trådlösa radion är på.

12 Knappen Trådlös: Slår på och stänger av den trådlösa radion.

10 Lär dig mer om HP All-in-One

4 Skriv ut

Välj ett utskriftsjobb för att fortsätta.

”Skriva ut dokument” på sidan 11

”Skriva ut foton” på sidan 12

”Skriva ut kuvert” på sidan 14

”Skriva ut på specialmaterial” på sidan 15

”Skriva ut en webbsida” på sidan 21

Se även

”Fylla på utskriftsmaterial” på sidan 27

”Rekommenderade papperstyper för utskrift” på sidan 25

Skriva ut dokument

De flesta utskriftsinställningar hanteras automatiskt i det program som du skriver ut från.

Du behöver bara ändra inställningarna manuellt om du ändrar utskriftskvaliteten för en viss typ av papper/ film eller om du använder specialfunktioner.

Så här skriver du ut från ett program

1.

Se till att det finns papper i pappersfacket.

2.

Klicka på Skriv ut på menyn Arkiv i programmet.

3.

Se till att produkten är vald som skrivare.

4.

Om du vill ändra inställningarna klickar du på den knapp som öppnar dialogrutan

Egenskaper .

Beroende på vilket program du använder kan denna knapp heta Egenskaper ,

Alternativ , Skrivarinställningar , Skrivare eller Inställningar .

Anmärkning När du skriver ut ett foto bör du välja alternativ för rätt papperstyp och fotoförbättring.

Skriv ut 11

Kapitel 4

5.

Välj alternativ för utskriften med hjälp av de funktioner som finns på flikarna

Avancerat , Kortkommandon för utskrift , Funktioner och Färg .

Tips Du kan enkelt välja alternativ för utskriften genom att använda en av de fördefinierade utskriftsåtgärderna på fliken Kortkommandon för utskrifter .

Klicka på en typ av utskriftsåtgärd i listan Kortkommandon för utskrifter .

Standardinställningarna för den typen av utskriftsåtgärd är redan gjorda och sammanfattas på fliken Kortkommandon för utskrifter . Vid behov kan du anpassa inställningarna här och spara dem som ett nytt kortkommando. Om du vill spara ett eget kortkommando för utskrift väljer du kommando och klickar på

Spara som . Om du vill ta bort ett kortkommando väljer du kortkommandot och klickar på Ta bort .

6.

Klicka på OK när du vill stänga dialogrutan Egenskaper .

7.

Klicka på Skriv ut eller OK när du vill börja skriva ut.

Se även

”Rekommenderade papperstyper för utskrift” på sidan 25

”Fylla på utskriftsmaterial” på sidan 27

”Visa utskriftsupplösningen” på sidan 23

”Använda kortkommandon för utskrift” på sidan 23

”Ställa in standardinställningarna för utskrift” på sidan 24

”Avbryt pågående jobb” på sidan 61

Skriva ut foton

Så här skriver du ett foto på fotopapper

1.

Ta bort allt papper från inmatningsfacket och fyll sedan på med fotopapper (lägg papperet med utskriftssidan nedåt).

2.

Klicka på Skriv ut på menyn Arkiv i programmet.

3.

Se till att produkten är vald som skrivare.

4.

Klicka på knappen som öppnar dialogrutan Egenskaper .

Beroende på vilket program du använder kan denna knapp heta Egenskaper ,

Alternativ , Skrivarinställningar , Skrivare eller Inställningar .

5.

Klicka på fliken Funktioner .

12 Skriv ut

6.

I området med allmänna alternativ klickar du på en fotopapperstyp i listan

Papperstyp .

7.

I området med alternativ för storleksändring klickar du på lämplig pappersstorlek i listan Storlek .

Om pappersstorleken och papperstypen inte är kompatibla visas en varning i programvaran för enheten, och du får välja en annan typ eller storlek.

8.

I området med allmänna alternativ väljer du en hög utskriftskvalitet såsom Bästa från listan Utskriftskvalitet .

Anmärkning Om du vill ha maximal dpi-upplösning, gå till fliken Avancerat och välj Aktiverad i listrutan vid Maximal dpi

. För mer information, se ”Skriva ut med maximal dpi” på sidan 22 .

9.

Klicka på OK när du vill återgå till dialogrutan Egenskaper .

10.

(Valfritt) Om du vill skriva ut fotot i svartvitt klickar du på fliken Färg och markerar kryssrutan Skriv ut i gråskala . Välj något av följande alternativ i nedrullningslistan:

• Hög kvalitet: det här alternativet använder alla tillgängliga färger för utskrift av foton i gråskala. Detta skapar jämna och naturliga gråskalor.

• Endast svart bläck: det här alternativet använder svart bläck för utskrift av foton i gråskala. Gråskalorna skapas av varierande mänster av svarta punkter, vilken kan ge en grynig bild.

11.

Klicka på OK och sedan på Skriv ut eller OK i dialogrutan Skriv ut .

Anmärkning Låt inte oanvänt fotopapper ligga kvar i inmatningsfacket. Papperet kan böja sig, vilket kan försämra utskriftskvaliteten. Fotopapper bör vara plana före utskrift.

Så här skriver du ut en ramlös bild

1.

Ta bort allt papper från inmatningsfacket.

2.

Lägg fotopapperet med utskriftssidan nedåt till höger i inmatningsfacket.

3.

Klicka på Skriv ut på menyn Arkiv i programmet.

4.

Se till att produkten är vald som skrivare.

5.

Klicka på knappen som öppnar dialogrutan Egenskaper .

Beroende på vilket program du använder kan denna knapp heta Egenskaper ,

Alternativ , Skrivarinställningar , Skrivare eller Inställningar .

6.

Klicka på fliken Funktioner .

7.

I listan Storlek klickar du på den fotopappersstorlek som ligger i inmatningsfacket.

Om det går att skriva ut en ramlös bild på den angivna storleken aktiveras kryssrutan

Ramlösa utskrifter .

8.

Klicka på Mer i listrutan Papperstyp och markera lämplig fotopapperstyp.

Anmärkning Du kan inte skriva ut en bild utfallande om papperstypen är inställd på Vanligt papper , eller på någon annan papperstyp än fotopapper.

Skriva ut foton 13

Kapitel 4

9.

Markera kryssrutan Ramlösa utskrifter om den inte redan är markerad.

Om den ramlösa pappersstorleken och papperstypen inte är kompatibla, visas ett varningsmeddelande på enheten. Välj en annan typ eller storlek.

10.

Klicka på OK och sedan på Skriv ut eller OK i dialogrutan Skriv ut .

Anmärkning Låt inte oanvänt fotopapper ligga kvar i inmatningsfacket.

Papperet kan böja sig, vilket kan försämra utskriftskvaliteten. Fotopapper bör vara plana före utskrift.

Se även

”Fylla på utskriftsmaterial” på sidan 27

”Skriva ut med maximal dpi” på sidan 22

”Visa utskriftsupplösningen” på sidan 23

”Använda kortkommandon för utskrift” på sidan 23

”Ställa in standardinställningarna för utskrift” på sidan 24

”Avbryt pågående jobb” på sidan 61

Skriva ut kuvert

Du kan lägga ett eller flera kuvert i pappersfacket till HP All-in-One. Använd inte blanka eller reliefmönstrade kuvert, inte heller kuvert med klamrar eller fönster.

Anmärkning Läs mer om hur du formaterar text för utskrift på kuvert i hjälpen för ordbehandlingsprogrammet. Resultatet blir ofta bäst om du använder en etikett för avsändaradressen på kuvert.

Så här skriver du ut kuvert

1.

Skjut pappersledaren så långt det går åt vänster.

2.

Lägg kuverten till höger i facket. Utskriftssidan ska vara vänd nedåt. Fliken ska vara på vänster sida.

3.

Skjut in kuverten så långt det går.

4.

Skjut pappersledaren ordentligt mot kuvertets kanter.

5.

Öppna dialogrutan Egenskaper för skrivare .

14 Skriv ut

6.

Klicka på fliken Funktioner och välj följande utskriftsinställningar:

• Papperstyp : Vanligt papper

• Storlek : Lämplig kuvertstorlek

7.

Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på OK .

Se även

”Fylla på utskriftsmaterial” på sidan 27

”Visa utskriftsupplösningen” på sidan 23

”Använda kortkommandon för utskrift” på sidan 23

”Ställa in standardinställningarna för utskrift” på sidan 24

”Avbryt pågående jobb” på sidan 61

Skriva ut på specialmaterial

Skriva ut på OH-film

1.

Skjut pappersledaren så långt det går åt vänster.

2.

Lägg OH-arken till höger i facket. Utskriftssidan ska vara vänd nedåt och den självhäftande remsan uppåt och mot skrivaren.

3.

Skjut försiktigt in OH-arken i skrivaren tills det tar emot och se till att de självhäftande remsorna inte fastnar i varandra.

4.

Skjut pappersledaren ordentligt mot OH-arkens kanter.

5.

Öppna dialogrutan Egenskaper för skrivare .

6.

Klicka på fliken Kortkommandon för utskrifter .

7.

I listan Kortkommandon för utskrifter klickar du på Presentationsutskrift och anger följande utskriftsinställningar:

• Papperstyp : Klicka på Mer och välj lämplig OH-film.

• Pappersstorlek : Lämplig pappersstorlek

8.

Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på OK .

Skriva ut vykort

1.

Skjut pappersledaren så långt det går åt vänster.

2.

Lägg korten till höger i facket. Placera korten med utskriftssidan nedåt och kortsidan vänd mot skrivaren.

Skriva ut på specialmaterial 15

Kapitel 4

3.

Skjut in korten så långt det går.

4.

Skjut in pappersledaren ordentligt mot kortens kanter.

5.

Öppna dialogrutan Egenskaper för skrivare .

6.

Klicka på fliken Funktioner och ange följande utskriftsinställningar:

• Papperstyp : Klicka på Mer , klicka på Specialpapper och markera önskad typ av Hagaki-kort.

• Utskriftskvalitet : Normal eller Bästa

• Storlek : Lämplig kortstorlek

7.

Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på OK .

Skriva ut etiketter

1.

Skjut pappersledaren så långt det går åt vänster.

2.

Bläddra igenom bunten med etikettark för att separera dem och jämna sedan till kanterna på bunten.

3.

Lägg etikettarken till höger i facket. Etikettsidan ska vara vänd nedåt.

4.

Skjut in arken så långt det går.

5.

Skjut in pappersledaren ordentligt mot arkens kant.

6.

Öppna dialogrutan Egenskaper för skrivare .

7.

Klicka på fliken Kortkommandon för utskrifter .

16 Skriv ut

8.

I listan Kortkommandon för utskrifter klickar du på Vardagsutskrifter och anger följande utskriftsinställningar:

• Papperstyp : Vanligt papper

• Pappersstorlek : Lämplig pappersstorlek

9.

Klicka på OK .

Skriva ut broschyrer

1.

Skjut pappersledaren så långt det går åt vänster.

2.

Lägg papperet till höger i facket. Utskriftssidan ska vara vänd nedåt.

3.

Skjut in papperet så långt det går.

4.

Skjut in pappersledaren ordentligt mot papperets kanter.

5.

Öppna dialogrutan Egenskaper för skrivare .

6.

Klicka på fliken Funktioner .

7.

Ange följande utskriftsinställningar:

• Utskriftskvalitet : Bästa

• Papperstyp : Klicka på Mer och markera lämpligt HP Inkjet-papper.

• Orientering : Stående eller liggande

• Storlek : Lämplig pappersstorlek

• Dubbelsidig utskrift : Manuell

8.

Klicka på OK när du vill skriva ut.

Skriva ut gratulationskort

1.

Skjut pappersledaren så långt det går åt vänster.

2.

Bläddra igenom bunten med gratulationskort för att separera dem och jämna sedan till kanterna på bunten.

3.

Lägg gratulationskorten till höger i facket. Utskriftssidan ska vara vänd nedåt.

4.

Skjut in korten så långt det går.

5.

Skjut in pappersledaren ordentligt mot kortens kanter.

Skriva ut på specialmaterial 17

Kapitel 4

6.

Öppna dialogrutan Egenskaper för skrivare .

7.

Klicka på fliken Funktioner och ange följande utskriftsinställningar:

• Utskriftskvalitet : Normal

• Papperstyp : Klicka på Mer och markera önskad korttyp.

• Storlek : Lämplig kortstorlek

8.

Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på OK .

Skriva ut häften

1.

Skjut pappersledaren så långt det går åt vänster.

2.

Lägg vanligt papper till höger i facket. Utskriftssidan ska vara vänd nedåt.

3.

Skjut in papperet så långt det går.

4.

Skjut in pappersledaren ordentligt mot papperets kanter.

5.

Öppna dialogrutan Egenskaper för skrivare .

6.

Klicka på fliken Kortkommandon för utskrifter .

7.

I listan Kortkommandon för utskrifter klickar du på Utskrift av häften .

8.

I listrutan Skriv ut på båda sidor väljer du ett av följande bindningsalternativ:

• Vänsterbundet häfte

• Högerbundet häfte

9.

Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på OK .

10.

När du blir uppmanad lägger du tillbaka de utskrivna sidorna i pappersfacket enligt nedan.

18 Skriv ut

11.

Klicka på Fortsätt för att slutföra utskriften.

Skriva ut affischer

1.

Skjut pappersledaren så långt det går åt vänster.

2.

Lägg vanligt papper till höger i facket. Utskriftssidan ska vara vänd nedåt.

3.

Skjut in papperet så långt det går.

4.

Skjut in pappersledaren ordentligt mot papperets kanter.

5.

Öppna dialogrutan Egenskaper för skrivare .

6.

Klicka på fliken Funktioner och ange följande utskriftsinställningar:

• Papperstyp : Vanligt papper

• Orientering : Stående eller liggande

• Storlek : Lämplig pappersstorlek

7.

Klicka på fliken Avancerat och sedan på Skrivarfunktioner .

8.

I listrutan Affischutskrift väljer du antalet ark för affischen.

9.

Klicka på knappen Välj delar .

10.

Kontrollera att det valda antalet delar motsvarar antalet ark för affischen och klicka sedan på OK .

Skriva ut på specialmaterial 19

Kapitel 4

11.

Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på OK .

Skriva ut transfertryck för t-shirt

1.

Skjut pappersledaren så långt det går åt vänster.

2.

Lägg transfertrycket till höger i facket. Utskriftssidan ska vara vänd nedåt.

3.

Skjut in papperet så långt det går.

4.

Skjut in pappersledaren ordentligt mot papperets kanter.

5.

Öppna dialogrutan Egenskaper för skrivare .

20 Skriv ut

6.

Klicka på fliken Funktioner och ange följande utskriftsinställningar:

• Utskriftskvalitet : Normal eller Bästa

• Papperstyp : Klicka på Mer , klicka på Specialpapper och sedan på Andra specialpapper .

• Storlek : Lämplig pappersstorlek

7.

Klicka på fliken Avancerat .

8.

Klicka på Skrivarfunktioner och ställ in Spegelvänd bild på På .

Anmärkning I en del program för transfertryck behöver du inte skriva ut en spegelvänd bild.

9.

Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på OK .

Se även

”Rekommenderade papperstyper för utskrift” på sidan 25

”Fylla på utskriftsmaterial” på sidan 27

”Använda kortkommandon för utskrift” på sidan 23

”Ställa in standardinställningarna för utskrift” på sidan 24

”Avbryt pågående jobb” på sidan 61

Skriva ut en webbsida

Du kan skriva ut en webbsida från webbläsaren på HP All-in-One.

Om du använder Internet Explorer (6.0 eller senare) eller Firefox (2.0 eller högre) som webbläsare, kan du använda HP Smart webbutskrift för att skriva ut material från webben på ett enkelt sätt och ha kontroll över vad som ska skrivas ut och hur det ska göras. Du kan nå HP Smart webbutskrift från verktygsfältet i Internet Explorer. För information om HP Smart webbutskrift , se den medföljande hjälpfilen.

Så här skriver du ut en webbsida

1.

Se till att det finns papper i pappersfacket.

2.

På menyn Arkiv i webbläsaren klickar du på Skriv ut .

Tips Du får bäst resultat om du väljer HP Smart Web Printing i menyn Arkiv .

När du väljer det visas en markering.

Dialogrutan Skriv ut visas.

3.

Se till att produkten är vald som skrivare.

4.

Du kan välja vilka objekt på webbsidan som du vill inkludera i utskriften, om webbläsaren stöder denna funktion.

I Internet Explorer kan du till exempel klicka på fliken Alternativ för att välja alternativ som Alla ramar som de som visas på skärmen , Innehållet i den markerade ramen och Skriv ut alla länkade dokument .

5.

Klicka på Skriv ut eller OK när du vill skriva ut webbsidan.

Tips Om du vill skriva ut webbsidor direkt, kanske du måste ändra orienteringen till

Liggande .

Skriva ut en webbsida 21

Kapitel 4

Se även

”Rekommenderade papperstyper för utskrift” på sidan 25

”Fylla på utskriftsmaterial” på sidan 27

”Visa utskriftsupplösningen” på sidan 23

”Använda kortkommandon för utskrift” på sidan 23

”Ställa in standardinställningarna för utskrift” på sidan 24

”Avbryt pågående jobb” på sidan 61

Skriva ut med maximal dpi

Använd läget med maximal dpi om du vill skriva ut skarpa bilder av hög kvalitet.

För att dra största möjliga nytta av läget med maximal dpi bör du använda det för att skriva ut bilder av hög kvalitet, t.ex. digitala foton. När du väljer den maximala dpi-inställningen visar skrivarprogrammet det optimerade antalet punkter per tum (dpi) som HP All-in-One kommer att skriva ut. Utskrift med maximalt dpi stöds endast av följande papperstyper:

• HP Premium Plus fotopapper

• HP Premium fotopapper

• HP Advanced fotopapper

• Foto Hagaki

Utskrift med maximal dpi tar längre tid än när man skriver ut med andra inställningar och kräver större diskutrymme.

Så här skriver du ut i läget Maximal dpi

1.

Se till att det finns papper i pappersfacket.

2.

Klicka på Skriv ut på menyn Arkiv i programmet.

3.

Se till att produkten är vald som skrivare.

4.

Klicka på knappen som öppnar dialogrutan Egenskaper .

Beroende på vilket program du använder kan denna knapp heta Egenskaper ,

Alternativ , Skrivarinställningar , Skrivare eller Inställningar .

5.

Klicka på fliken Avancerat .

6.

I området Skrivarfunktioner väljer du Aktiverad i listrutan Maximal dpi .

7.

Klicka på fliken Funktioner .

8.

Klicka på Mer i listrutan Papperstyp och markera lämplig fotopapperstyp.

9.

Klicka på Maximal dpi i listrutan Utskriftskvalitet .

Anmärkning Klicka på Upplösning om du vill se det maximala antal dpi som enheten skriver ut.

10.

Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på OK .

Se även

”Visa utskriftsupplösningen” på sidan 23

22 Skriv ut

Visa utskriftsupplösningen

Skrivarprogramvaran visar utskriftsupplösningen i punkter per tum (dpi). Antalet dpi varierar beroende på vilken papperstyp och utskriftskvalitet du väljer i skrivarprogramvaran.

Så här visar du utskriftsupplösningen

1.

Klicka på Skriv ut på menyn Arkiv i programmet.

2.

Se till att produkten är vald som skrivare.

3.

Klicka på knappen som öppnar dialogrutan Egenskaper .

Beroende på vilket program du använder kan denna knapp heta Egenskaper ,

Alternativ , Skrivarinställningar , Skrivare eller Inställningar .

4.

Klicka på fliken Funktioner .

5.

I listan Papperstyp väljer du den typ av papper som du har lagt i.

6.

I listrutan Utskriftskvalitet väljer du lämplig utskriftskvalitet för projektet.

7.

Klicka på knappen Upplösning om du vill visa utskriftsupplösningen i dpi för den kombination av papperstyp och utskriftskvalitet som du valt.

Använda kortkommandon för utskrift

Använd kortkommandon för utskrifter när skriver ut med utskriftsinställningar som du använder ofta. Skrivarprogrammet har flera specialdesignade kortkommandon för utskrifter som är tillgängliga i listan Kortkommandon för utskrifter.

Anmärkning När du väljer ett kortkommando för utskrift visas automatiskt motsvarande utskriftsalternativ. Du kan lämna dem som de är, ändra dem eller skapa egna kortkommandon för uppgifter du utför ofta.

Du kan använda fliken Kortkommandon för utskrifter till följande uppgifter:

• Vardagsutskrifter : Skriv ut dokument snabbt.

• Fotoutskrift – ramlös : Skriv ut ända ut till papperets kanter när du använder HP:s fotopapper i storlekarna 10 x 15 cm och 13 x 18 cm.

• Alternativ som sparar papper : Skriv ut dubbelsidiga dokument med flera sidor på samma ark för att minska papperskonsumtionen.

• Fotoutskrift – med vit ram : Skriv ut ett foto med en vit ram runt kanterna.

• Snabb/ekonomisk utskrift : Skapa utskrifter av utkastkvalitet snabbt.

• Presentationsutskrift : Skriv ut högkvalitativa dokument, inklusive Letter och OHfilm.

Så här skapar du ett kortkommando för utskrift

1.

Klicka på Skriv ut på menyn Arkiv i programmet.

2.

Se till att produkten är vald som skrivare.

3.

Klicka på knappen som öppnar dialogrutan Egenskaper .

Beroende på vilket program du använder kan denna knapp heta Egenskaper ,

Alternativ , Skrivarinställningar , Skrivare eller Inställningar .

Använda kortkommandon för utskrift 23

Kapitel 4

4.

Klicka på fliken Kortkommandon för utskrifter .

5.

I listan Kortkommandon för utskrifter klickar du på ett kortkommando.

Utskriftsinställningarna för det valda kortkommandot för utskrift visas.

6.

Ändra till de utskriftsinställningar som du vill använda i det nya kortkommandot för utskrift.

7.

Klicka på Spara som och skriv ett namn för den nya utskriftsgenvägen, och klicka sedan på Spara .

Kortkommandot för utskriften läggs till i listan.

Så här tar du bort ett kortkommando för utskrift

1.

Klicka på Skriv ut på menyn Arkiv i programmet.

2.

Se till att produkten är vald som skrivare.

3.

Klicka på knappen som öppnar dialogrutan Egenskaper .

Beroende på vilket program du använder kan denna knapp heta Egenskaper ,

Alternativ , Skrivarinställningar , Skrivare eller Inställningar .

4.

Klicka på fliken Kortkommandon för utskrifter .

5.

I listrutan Kortkommandon för utskrifter klickar du på det kortkommando för utskrift som du vill ta bort.

6.

Klicka på Ta bort .

Kortkommandot för utskriften tas bort från listan.

Anmärkning Endast de kortkommandon som du har skapat kan tas bort. HP:s ursprungliga kortkommandon kan inte tas bort.

Ställa in standardinställningarna för utskrift

Om det finns utskriftsinställningar som du använder ofta, kan du göra dem till standardinställningar. Då är de redan valda när du öppnar dialogrutan Skriv ut i programmet.

Så här ändrar du standardinställningarna för utskrift

1.

I HP Lösningscenter klickar du på Inställningar , väljer Utskriftsinställningar och klickar sedan på Skrivarinställningar .

2.

Gör ändringarna och klicka på OK .

24 Skriv ut

5 Grundläggande om papper

Du kan fylla på många olika typer och storlekar av papper i HP All-in-One, bland annat papper i storlekarna Letter och A4, fotopapper, OH-film och kuvert.

I den här sektionen ingår följande avsnitt:

”Rekommenderade papperstyper för utskrift” på sidan 25

”Fylla på utskriftsmaterial” på sidan 27

Rekommenderade papperstyper för utskrift

Om du vill ha den bästa utskriftskvaliteten rekommenderar HP att du använder HP-papper som är särskilt framtaget för den typ av projekt du skriver ut.

Alla papperstyper finns inte i alla länder/regioner.

HP Advanced fotopapper

Ett kraftigt fotopapper med snabbtorkande finish för enkel hantering utan kladd. Det är beständigt mot vatten, kladd, fingeravtryck och fukt. Dina utskrifter känns och ser ut som foton som framkallats professionellt. Det finns i flera storlekar, till exempel A4, 216 x 279 mm (8,5 x 11 tum) och 10 x 15 cm (med eller utan flikar) och 13 x 18 cm. Syrafritt för dokument som håller längre.

HP fotopapper för vardagsbruk

Skriv ut färgglada vardagsfoton till låg kostnad, på papper som tagits fram för vanliga fotoutskrifter. Detta överkomliga fotopapper torkar snabbt vilket gör det enkelt att hantera.

Du får skarpa, tydliga bilder med det här papperet i vilken bläckstråleskrivare som helst.

Det finns halvglättat i flera storlekar, till exempel A4, 216 x 279 mm (8,5 x 11 tum) och

10 x 15 cm (med eller utan flikar). Det är syrafritt för foton som håller längre.

HP broschyrpapper eller HP Superior papper för bläckstråleskrivare

Dessa papper är glättade eller matta på båda sidor för användning vid dubbelsidig utskrift.

De passar perfekt för nästintill fotografisk återgivning till företagsbilder för rapportomslag, speciella presentationer, broschyrer, adresshuvuden och kalendrar.

HP Premium presentationspapper eller HP professionellt papper

Dessa papper är kraftiga med matt finish på båda sidor och passar utmärkt för presentationer, förslag, rapporter och nyhetsbrev. De är tunga för imponerande utseende och känsla.

HP Bright White-papper för bläckstråleskrivare

HP Bright White-papper för bläckstråleskrivare ger hög kontrast och skarp text. Papperet

är tillräckligt täckande för tvåsidig färganvändning, utan att utskriften syns igenom, vilket gör den idealisk för nyhetsbrev, rapporter och flygblad. Det har ColorLok-teknik för mindre kladd, djupare svarta nyanser och klara färger.

Grundläggande om papper 25

Kapitel 5

HP utskriftspapper

HP utskriftspapper är ett flerfunktionspapper av hög kvalitet. Det ger dokument som ser ut och känns mer gedigna än dokument som skrivs ut på flerfunktions- eller kopieringspapper av standardtyp. Det har ColorLok-teknik för mindre kladd, djupare svart och levande färger. Syrafritt för dokument som håller längre.

HP kontorspapper

HP kontorspapper är ett flerfunktionspapper av hög kvalitet. Det är avsett för kopior, utkast, PM och andra vardagliga dokument. Det har ColorLok-teknik för mindre kladd, djupare svart och levande färger. Syrafritt för dokument som håller längre.

HP transfertryck

HP transfertryck (för färgade tyger eller för ljusa eller vita tyger) är perfekt när du vill skapa personliga T-shirts med dina digitala foton.

HP Premium Inkjet OH-film

HP Premium Inkjet OH-film gör dina färgpresentationer levande och ännu mer imponerande. Filmen är lättanvänd och torkar snabbt utan att kladda.

HP fotovärdepaket

HP fotovärdepaket är en praktisk samling HP-patroner och HP Advanced-fotopapper som sparar dig tid och förenklar utskriften av överkomliga, professionella foton med HP All-in-

One. Äkta HP-bläck och HP Advanced-fotopapper har tagits fram för att fungera tillsammans så att dina foton håller längre är levande, utskrift efter utskrift. Passar utmärkt för att skriva ut hela semesterns foton eller flera utskrifter för att dela med dig.

ColorLok

HP rekommenderar vanligt papper med ColorLok-logotypen för utskrift och kopiering av vardagsdokument. Alla papper med ColorLok-logotyp testas individuellt för att uppfylla höga standarder beträffande tillförlitlighet och utskriftskvalitet, och producerar dokument med tydliga, levande färger, djupare svart och torkar snabbare än andra vanliga papper.

Leta efter papper med ColorLok-logotypen i olika vikter och storlekar från de ledande papperstillverkarna.

26 Grundläggande om papper

Anmärkning Vissa delar av HP:s webbplats finns fortfarande bara tillgängliga på engelska.

Om du vill beställa HP-papper och andra tillbehör, gå till www.hp.com/buy/supplies . Om du blir uppmanad väljer du land/region, följer anvisningarna och väljer din produkt och klickar sedan på en av köplänkarna på sidan.

Fylla på utskriftsmaterial

1.

Välj en pappersstorlek för att fortsätta.

Lägg i papper i litet format a . Förbereda facket

Skjut pappersledaren för bredd åt vänster.

b . Fyll på papper.

Lägg bunten med fotopapper eller annat papper i pappersfacket med kortsidan framåt och utskriftssidan nedåt.

Skjut in bunten tills det tar stopp.

Anmärkning Om fotopapperet som du använder har perforerade flikar lägger du i papperet så att flikarna hamnar närmast dig.

Skjut pappersledaren för bredd åt höger tills det tar stopp vid kanten av papperet.

Fylla på utskriftsmaterial 27

Kapitel 5

Fylla på fullstorlekspapper a . Förbereda facket

Skjut pappersledaren för bredd åt vänster.

b . Fyll på papper.

Lägg pappersbunten i pappersfacket med kortsidan framåt och utskriftssidan nedåt.

Skjut in bunten tills det tar stopp.

Skjut pappersledaren för bredd åt höger tills det tar stopp vid kanten av papperet.

Fylla på kuvert a . Förbereda facket

Skjut pappersledaren för bredd åt vänster.

28 Grundläggande om papper

Ta ut allt papper från pappersfacket.

b . Lägga i kuvert.

Lägg i ett eller flera kuvert längst till höger i pappersfacket med fliken uppåt och till vänster.

Skjut in kuvertbunten tills det tar stopp.

Skjut reglaget för pappersbredd åt höger mot bunten med kuvert tills det tar stopp.

2.

Visa animering för detta ämne

Fylla på utskriftsmaterial 29

Kapitel 5

30 Grundläggande om papper

6 Skanna

Skanna till en dator

Skanna till en dator

1.

Gör följande:

Skanna en sida a . Lägg i original.

Lyft på locket.

Lägg originalfotot med trycksidan nedåt i det främre, högra hörnet av glaset.

Fäll ned locket.

Skanna 31

Kapitel 6 b . Starta skanningen.

Tryck på Skanna .

c . Förhandsgranska och godkänn.

Förhandsgranska och godkänn den skannade bilden.

2.

Visa animering för detta ämne

Se även

”Avbryt pågående jobb” på sidan 61

32 Skanna

7 Kopiera

”Kopiera text eller olika dokument” på sidan 33

Kopiera text eller olika dokument

1.

Klicka på en kopieringstyp för att fortsätta.

Kopiera i svartvitt a . Fyll på papper.

Fyll på papper i full storlek i pappersfacket.

b . Lägg i original.

Lyft på locket.

Lägg originalfotot med trycksidan nedåt i det främre, högra hörnet av glaset.

Kopiera 33

Kapitel 7

34 Kopiera

Fäll ned locket.

c . Välj papperstyp.

Tryck på Pappersval för att välja papperstyp.

d . Starta kopieringen.

Tryck på Starta kopiering Svart . Tryck flera gånger för att öka antalet kopior.

Kopiera i färg a . Fyll på papper.

Fyll på papper i full storlek i pappersfacket.

b . Lägg i original.

Lyft på locket.

Lägg originalfotot med trycksidan nedåt i det främre, högra hörnet av glaset.

Fäll ned locket.

c . Välj papperstyp.

Tryck på Pappersval för att välja papperstyp.

d . Starta kopieringen.

Tryck på Starta kopiering Färg . Tryck flera gånger för att öka antalet kopior.

2.

Visa animering för detta ämne

Se även

”Ange kopiepapperstyp” på sidan 35

”Avbryt pågående jobb” på sidan 61

Ange kopiepapperstyp

Du kan ställa in papperstypen för kopiering på Vanligt , Foto (stort) eller Foto (litet) .

Ange kopiepapperstyp 35

Kapitel 7

Anmärkning Kopiering på vanligt papper görs automatiskt med Normal kvalitet.

Kopiering på fotopapper görs automatiskt med kvalitetsinställningen Bästa .

Använd tabellen nedan för att avgöra vilken papperstypsinställning du ska välja baserat på vilket papper som ligger i pappersfacket.

Papperstyp

Kopiepapper eller brevpapper

HP Bright White-papper

HP Advanced fotopapper, glättat

HP Advanced fotopapper, matt

HP Advanced 4 x 6-tums fotopapper

HP fotopapper

HP fotopapper för vardagsbruk

HP fotopapper för vardagsbruk, medelglättat

Annat fotopapper

HP Advanced-papper

HP All-in-One-papper

HP utskriftspapper

Annat Inkjet-papper

Legal

Inställning på kontrollpanelen foto foto foto foto

Vanligt

Vanligt foto foto

Foto (litet)

Vanligt

Vanligt

Vanligt

Vanligt

Vanligt

Se även

”Grundläggande om papper” på sidan 25

36 Kopiera

8 Använda bläckpatroner

Kontrollera ungefärliga bläcknivåer

Beställa bläck

Rengöra bläckpatroner automatiskt

Byta ut patroner

Garanti för bläckpatroner

Kontrollera ungefärliga bläcknivåer

Du kan enkelt kontrollera bläcknivån för att avgöra hur snart du behöver byta bläckpatron.

Bläcknivån visar ungefär hur mycket bläck som finns kvar i patronerna.

Anmärkning Om du har installerat en påfylld eller rekonditionerad bläckpatron, eller en patron som använts i en annan skrivare kan bläcknivåindikatorn ge en felaktig indikation eller vara otillgänglig.

Anmärkning I varningar om låg bläcknivå och bläcknivåindikatorer anges uppskattningar som är avsedda för planeringsändamål. När du får ett varningsmeddelande om att bläcket håller på att ta slut bör du ha en ersättningspatron i beredskap så att du undviker förseningar. Du behöver inte byta ut bläckpatroner förrän utskriftskvaliteten är oacceptabel.

Anmärkning Bläck från bläckpatronerna används i utskriftsprocessen på flera olika sätt, bland annat under den initieringsprocess som förbereder produkten och patronerna för utskrift, och vid service av skrivhuvudena, som håller utskriftsmunstyckena rena så att bläckflödet blir jämnt. Dessutom lämnas lite bläck kvar i patronen när den är förbukad. För mer information, se www.hp.com/go/ inkusage .

Så här kontrollerar du bläcknivåerna i programmet HP Photosmart

1.

I HP Lösningscenter klickar du på Inställningar , väljer Utskriftsinställningar och klickar sedan på Verktygslåda för skrivare .

Anmärkning Du kan också öppna Verktygslåda för skrivare från dialogrutan

Egenskaper för skrivare . I dialogrutan Egenskaper för skrivare klickar du på fliken Egenskaper och sedan på Underhåll enheten .

Verktygslåda för skrivare visas.

2.

Klicka på fliken Uppskattad bläcknivå .

De uppskattade bläcknivåerna för bläckpatronerna visas.

Se även

”Beställa bläck” på sidan 38

Använda bläckpatroner 37

Kapitel 8

Beställa bläck

En lista med bläckpatronsnummer finns i den programvara som medföljde HP All-in-One.

Du kan använda den för att ta reda på beställningsnumret.

Hitta bläckpatronsnumret

1.

I HP Lösningscenter klickar du på Inställningar , väljer Utskriftsinställningar och klickar sedan på Verktygslåda för skrivare .

Anmärkning Du kan också öppna Verktygslåda för skrivare från dialogrutan

Egenskaper för skrivare . I dialogrutan Egenskaper för skrivare klickar du på fliken Egenskaper och sedan på Underhåll enheten .

Verktygslåda för skrivare visas.

2.

Klicka på fliken Beräknad bläcknivå .

Den beräknade bläcknivån för varje bläckpatron visas. Använd menyn längst ned för att välja Patroninfo .

Om du vill beställa äkta HP-tillbehör till HP All-in-One går du till www.hp.com/buy/ supplies . Om du blir uppmanad väljer du land/region, följer anvisningarna och väljer din produkt och klickar sedan på en av köplänkarna på sidan.

Anmärkning Beställning av bläckpatroner online kan inte göras i alla länder/ regioner. Om det inte är tillgängligt i ditt land/din region kan du ändå se information om förbrukningsartiklar och skriva ut en lista att använda som referens när du handlar hos en lokal HP-återförsäljare.

Så här beställer du bläckpatroner från datorn

▲ Om du vill ta reda på vilka förbrukningsartiklar från HP som fungerar med din skrivare, beställa förbrukningsartiklar online eller skapa en utskrivbar inköpslista, öppnar du

HP Lösningscenter och väljer funktionen för online-shopping.

Patroninformation och länkar till onlineshopping visas också i meddelanden om låga bläcknivåer. Du kan också få patroninformation och beställa patroner online genom att gå till www.hp.com/buy/supplies .

Anmärkning Beställning av bläckpatroner online kan inte göras i alla länder/ regioner. Om det inte är tillgängligt i ditt land/din region kan du ändå se information om förbrukningsartiklar och skriva ut en lista att använda som referens när du handlar hos en lokal HP-återförsäljare.

Se även

”Välja rätt sorts bläckpatroner” på sidan 38

Välja rätt sorts bläckpatroner

Vi rekommenderar att du använder HPs originalpatroner. HPs originalbläckpatroner är utformade och testade med HP-skrivare för att du ska få utmärkta resultat i utskrift efter utskrift.

38 Använda bläckpatroner

Se även

”Beställa bläck” på sidan 38

Rengöra bläckpatroner automatiskt

Om de utskrivna sidorna är bleka eller innehåller linjer eller punkter kan bläckpatronerna innehålla för lite bläck eller behöva rengöras. Mer information finns i avsnittet

”Kontrollera ungefärliga bläcknivåer” på sidan 37 .

Om det inte är för lite bläck i bläckpatronerna ska du rengöra dem manuellt.

Viktigt Rengör bläckpatronerna endast när det är nödvändigt. Om du rengör dem i onödan slösas bläck och patronernas livslängd minskar.

Så här rengör du bläckpatronerna

1.

I HP Lösningscenter klickar du på Inställningar . I Utskriftsinställningar klickar du på Verktygslåda för skrivare .

2.

Klicka på Rengör bläckpatronerna .

3.

Klicka på Rengör och följ anvisningarna på skärmen.

Byta ut patroner

Så här byter du ut bläckpatroner

1.

Kontrollera strömförsörjningen

2.

Fylla på papper

▲ Fyll på papper i full storlek i pappersfacket.

3.

Ta bort patronen.

a . Öppna luckan till patronerna.

Vänta tills skrivarvagnen flyttas till mitten på enheten.

b . Tryck nedåt för att lossa patronen och ta ut den ur hållaren.

Byta ut patroner 39

Kapitel 8

4.

Sätta in en ny patron.

a . Ta ut patronen ur förpackningen.

b . Ta bort plasttejpen med hjälp av den rosa dragfliken.

c . Matcha färgikonerna och skjut sedan in patronen i facket tills den snäpper på plats.

40 Använda bläckpatroner

d . Stäng patronluckan.

5.

Justera patronerna.

6.

Visa animering för detta ämne

Se även

”Välja rätt sorts bläckpatroner” på sidan 38

”Beställa bläck” på sidan 38

Garanti för bläckpatroner

Garantin för HPs bläckpatroner gäller när de används i de HP-skrivare som de är avsedda för. Garantin gäller inte HP-bläckprodukter som har fyllts på, omarbetats, renoverats, använts på felaktigt sätt eller ändrats på något sätt.

Under garantiperioden omfattas produkten av garantin så länge HP-bläcket inte tar slut eller garantins slutdatum passeras. Garantins slutdatum, i formatet ÅÅÅÅ/MM/DD, visas på produkten enligt illustrationen:

En kopia av HPs begränsade garanti finns i den tryckta dokumentationen som medföljde enheten.

Garanti för bläckpatroner 41

Kapitel 8

42 Använda bläckpatroner

9 Lösa problem

I den här sektionen ingår följande avsnitt:

HP-support

Installationsfelsökning

Felsökning – utskrift

Felsökning – skanning

Felsökning – kopiering

Fel

HP-support

Supportprocess

Support från HP per telefon

Ytterligare garantialternativ

Supportprocess

Om det uppstår ett problem gör du följande:

1.

Läs dokumentationen som medföljde enheten.

2.

Besök HP:s webbplats för online-support på www.hp.com/support . HP:s supportwebbplats är tillgänglig för alla HP:s kunder. Det är den snabbaste källan till aktuell produktinformation och experthjälp och innehåller följande:

• Snabb kontakt med behöriga supporttekniker online

• Uppdateringar av programvara och skrivardrivrutiner för enheten

• Värdefull produkt- och felsökningsinformation om vanliga problem

• Förebyggande produktuppdateringar, supportmeddelanden och HP newsgrams som är tillgängliga när du registrerat produkten

3.

Ring HP:s support. Tillgängligheten för olika supportalternativ varierar beroende på produkt, land/region och språk.

Support från HP per telefon

Vilken typ av telefonsupport som erbjuds varierar beroende på produkt, land/region och språk.

I den här sektionen ingår följande avsnitt:

Giltighetstid för telefonsupport

Innan du ringer

Telefonnummer till support

Efter giltighetstiden för telefonsupport

Giltighetstid för telefonsupport

Ett års kostnadsfri telefonsupport är tillgänglig i Nordamerika, Stillahavsområdet och

Latinamerika (inklusive Mexiko). Information om hur länge telefonsupporten gäller i

Lösa problem 43

Kapitel 9

Europa, Mellanöstern och Afrika finns på www.hp.com/support . Normala samtalsavgifter tillkommer.

Innan du ringer

Se till att vara i närheten av datorn och enheten när du ringer till HP:s support. Var beredd att lämna följande uppgifter:

• Produktnamn (HP Deskjet F4500 All-in-One series)

• Enhetens serienummer (finns på bak- eller undersidan av enheten)

• Meddelanden som visas när situationen uppstår

• Svar på följande frågor:

◦ Har detta inträffat förut?

◦ Kan situationen återskapas?

◦ Har du installerat ny maskin- eller programvara i datorn ungefär vid den tidpunkt då denna situation uppstod?

◦ Inträffade något annat innan situationen uppstod (såsom ett åskväder eller flytt av enheten)?

Telefonnummer till support

Den mest aktuella listan över HP-telefonsupportnummer och samtalskostnader finns på www.hp.com/support .

Efter giltighetstiden för telefonsupport

När telefonsupportperioden upphört kan du fortfarande få hjälp från HP mot en extra avgift. Hjälp kan även vara tillgänglig på HP:s supportwebbplats: www.hp.com/support .

Kontakta en HP-återförsäljare eller ring supportnumret för ditt land/din region om du vill veta mer om tillgängliga supportalternativ.

Ytterligare garantialternativ

Utökade serviceplaner är tillgängliga för HP All-in-One till en ytterligare kostnad. Gå till www.hp.com/support , välj land/region och språk och utforska sedan området om service och garanti för information de utökade serviceplanerna.

Installationsfelsökning

Det här avsnittet innehåller information om felsökning av installation för enheten.

Många problem uppstår när enheten ansluts till en dator med en USB-kabel innan programmet HP Photosmart installeras på datorn. Om du har anslutit enheten till datorn

44 Lösa problem

innan programvarans installationsprogram bett dig att göra det måste du följa anvisningarna nedan:

Felsökning av vanliga installationsproblem

1.

Koppla loss USB-kabeln från datorn.

2.

Avinstallera programvaran (om du redan har installerat den).

För mer information, se

”Avinstallera och installera om programvaran” på sidan 47 .

3.

Starta om datorn.

4.

Stäng av enheten, vänta en minut och slå sedan på den igen.

5.

Ominstallera HP Photosmarts programvara.

Viktigt Anslut inte USB-kabeln till datorn förrän programmet uppmanar dig att göra det.

I den här sektionen ingår följande avsnitt:

Enheten startar inte

Enheten skriver inte ut efter det att den konfigurerats

Registreringsfönstret visas inte

Avinstallera och installera om programvaran

Enheten startar inte

Försök lösa problemet med hjälp av följande lösningar. Lösningarna räknas upp i tur och ordning med den mest troliga lösningen först. Om den första lösningen inte åtgärdar problemet ska du fortsätta att prova de återstående lösningarna tills problemet är löst.

Lösning 1: Kontrollera att strömsladden är ansluten

Lösning 2: Tryck långsamt på knappen På

Lösning 1: Kontrollera att strömsladden är ansluten

Åtgärd:

• Kontrollera att strömsladden är ordentligt ansluten till både enheten och nätströmsadaptern. Anslut strömsladden till ett vägguttag, överspänningsskydd eller grenuttag.

1 Strömanslutning

2 Strömsladd och adapter

Installationsfelsökning 45

Kapitel 9

• Om du använder ett grenuttag kontrollerar du att det är påslaget. Du kan också försöka att ansluta enheten direkt till ett vägguttag.

• Kontrollera att strömkällan fungerar. Sätt i kontakten till en apparat som du vet fungerar och se efter om apparaten får ström. Om inte kan det vara fel på vägguttaget.

• Om du har anslutit enheten till ett uttag med strömbrytare, kontrollerar du att uttaget är på. Om uttaget är påslaget men ändå inte fungerar kan det vara fel på uttaget.

Orsak: Enheten är inte ansluten till elnätet.

Om detta inte löser problemet kan du försöka med nästa lösning.

Lösning 2: Tryck långsamt på knappen På

Åtgärd: Enheten reagerar inte om du trycker för snabbt på knappen På . Tryck en gång på knappen På . Det kan ta några minuter för enheten att slås på. Om du trycker på På på nytt under tiden kanske enheten stängs av.

Viktigt Om enheten ändå inte startar, kan det vara ett mekaniskt fel på den.

Koppla bort enheten från nätuttaget.

Kontakta HP:s support för service.

Gå till: www.hp.com/support . Om du blir uppmanad väljer du land/region och klickar sedan på Kontakta HP så får du information om hur du ringer till teknisk support.

Orsak: Du tryckte på knappen På för snabbt.

Enheten skriver inte ut efter det att den konfigurerats

Försök lösa problemet med hjälp av följande lösningar. Lösningarna räknas upp i tur och ordning med den mest troliga lösningen först. Om den första lösningen inte åtgärdar problemet ska du fortsätta att prova de återstående lösningarna tills problemet är löst.

Lösning 1: Tryck på På för att slå på enheten.

Lösning 2: Ställ in enheten som standardskrivare

Lösning 3: Kontrollera anslutningen mellan produkten och datorn.

Lösning 1: Tryck på På för att slå på enheten.

Åtgärd: Titta på På -knappen på enheten. Om den inte lyser är enheten avstängd.

Kontrollera att strömsladden är ordentligt ansluten till enheten och till ett vägguttag.

Tryck på På för att slå på enheten.

Orsak: Enheten kanske inte var påslagen.

Om detta inte löser problemet kan du försöka med nästa lösning.

46 Lösa problem

Lösning 2: Ställ in enheten som standardskrivare

Åtgärd: Använd systemverktygen på datorn för att ställa in enheten som standardskrivare.

Orsak: Du skickade jobbet till standardskrivaren, men enheten var inte inställd som det.

Om detta inte löser problemet kan du försöka med nästa lösning.

Lösning 3: Kontrollera anslutningen mellan produkten och datorn.

Åtgärd: Kontrollera anslutningen mellan enheten och datorn.

Orsak: Enheten och datorn kommunicerade inte med varandra.

Registreringsfönstret visas inte

Åtgärd: I Windows når du registreringsfönstret (Registrera nu) genom att klicka på

Start i aktivitetsfältet och peka på Program eller Alla program , HP , Deskjet F4500

All-in-One series och sedan klicka på Produktregistrering .

Orsak: Registreringsfönstret öppnades inte automatiskt.

Avinstallera och installera om programvaran

Om installationen är ofullständig eller om du anslöt USB-kabeln till datorn innan du uppmanades att göra det kan du behöva avinstallera och sedan installera om programvaran. Ta inte bort programfilerna för HP All-in-One från datorn. Ta bort dem på rätt sätt med avinstallationsprogrammet som medföljde när du installerade HP All-in-Oneprogrammet.

Så här avinstallerar du och installerar om programvaran

1.

På Aktivitetsfältet i Windows klickar du på Start , Inställningar och på

Kontrollpanelen (eller bara på Kontrollpanelen ).

2.

Dubbelklicka på Lägg till/ta bort program (eller klicka på Avinstallera ett program ).

3.

Välj HP Photosmart All-in-One-drivrutiner och klicka sedan på Ändra/ta bort .

Följ anvisningarna på skärmen.

4.

Koppla bort enheten från datorn.

5.

Starta om datorn.

Anmärkning Det är viktigt att du kopplar från enheten innan du startar om datorn. Anslut inte enheten till datorn förrän du har installerat om programvaran.

Installationsfelsökning 47

Kapitel 9

6.

Sätt i CD:n för enheten i datorns CD-ROM-enhet och starta sedan installationsprogrammet.

Anmärkning Om installationsprogrammet inte visas letar du reda på filen setup.exe på CD-ROM-enheten och dubbelklickar på den.

Anmärkning Om du inte har kvar installations-CD-skivan kan du ladda ner programmet från www.hp.com/support .

7.

Följ anvisningarna på skärmen och i den tryckta dokumentation som medföljde enheten.

När programinstallationen är klar visas ikonen för HP Digital Imaging Monitor i Windows systemfält.

Felsökning – utskrift

Försök lösa problemet med hjälp av följande lösningar. Lösningarna räknas upp i tur och ordning med den mest troliga lösningen först. Om den första lösningen inte åtgärdar problemet ska du fortsätta att prova de återstående lösningarna tills problemet är löst.

Kontrollera bläckpatronerna

Kontrollera papperet

Kontrollera enheten

Kontrollera skrivarinställningarna

Återställa enheten

Kontrollera bläckpatronerna

Prova med följande åtgärder.

Lösning 1: Kontrollera att du använder äkta HP-bläckpatroner

48 Lösa problem

Lösning 2: Kontrollera bläcknivåerna.

Lösning 1: Kontrollera att du använder äkta HP-bläckpatroner

Åtgärd: Kontrollera om bläckpatronerna är äkta HP-bläckpatroner.

Vi rekommenderar att du använder äkta HP-bläckpatroner. Äkta HP-bläckpatroner är utformade och testade med HP-skrivare för att du ska få utmärkta resultat i utskrift efter utskrift.

Anmärkning HP lämnar inte några garantier för kvaliteten eller tillförlitligheten hos tillbehör från en andra tillverkare. Service eller reparation av enheten till följd av att tillbehör från andra tillverkare använts täcks inte av garantin.

Om du tror att du köpt äkta HP-bläckpatroner, gå till: www.hp.com/go/anticounterfeit

Orsak: Bläckpatroner från någon annan tillverkare användes.

Om detta inte löser problemet kan du försöka med nästa lösning.

Lösning 2: Kontrollera bläcknivåerna.

Åtgärd: Kontrollera den uppskattade bläcknivån i bläckpatronerna.

Anmärkning I varningar om låg bläcknivå och bläcknivåindikatorer anges uppskattningar som är avsedda för planeringsändamål. När du får ett varningsmeddelande om att bläcket håller på att ta slut kan du ha en ersättningspatron i beredskap så att du undviker förseningar. Du behöver inte byta ut bläckpatroner förrän utskriftskvaliteten blir oacceptabel.

Mer information finns i

”Kontrollera ungefärliga bläcknivåer” på sidan 37

Orsak: Bläckpatronerna kanske innehåller för lite bläck.

Om detta inte löser problemet kan du försöka med nästa lösning.

Kontrollera papperet

Prova med följande åtgärder.

Lösning 1: Se till att du bara använder en typ av papper

Lösning 2: Lägg i pappersbunten på rätt sätt

Lösning 1: Se till att du bara använder en typ av papper

Åtgärd: Lägg bara i en papperstyp i taget.

Orsak: Flera olika typer av papper låg i pappersfacket.

Om detta inte löser problemet kan du försöka med nästa lösning.

Felsökning – utskrift 49

Kapitel 9

Lösning 2: Lägg i pappersbunten på rätt sätt

Åtgärd: Ta bort pappersbunten från pappersfacket, lägg i papperet på nytt och skjut pappersledaren för bredd inåt tills den stannar vid kanten av papperet.

Mer information finns i

”Fylla på utskriftsmaterial” på sidan 27

Orsak: Pappersledarna var inte i rätt position.

Kontrollera enheten

Prova med följande åtgärder.

Lösning 1: Justera bläckpatronerna

Lösning 2: Utför en automatisk rengöring av bläckpatronerna.

Lösning 1: Justera bläckpatronerna

Åtgärd: Om du riktar in (justerar) bläckpatronerna kan det bidra till att den höga utskriftskvaliteten bibehålls.

Så här justerar du bläckpatronerna med programmet HP Photosmart

1.

Lägg oanvänt vanligt vitt papper i storleken Letter eller A4 i pappersfacket.

2.

I HP Lösningscenter, klicka på Inställningar .

3.

I Utskriftsinställningar , klicka på Verktygslåda för skrivare .

Anmärkning Du kan också öppna Verktygslåda för skrivare från dialogrutan Egenskaper för skrivare . I dialogrutan Egenskaper för skrivare klickar du på fliken Funktioner och sedan på Underhåll enheten .

Verktygslåda för skrivare visas.

4.

Klicka på fliken Enhetsunderhåll .

5.

Klicka på Justera bläckpatronerna .

6.

När du ombeds göra det kontrollerar du att vanligt vitt Letter- eller A4-papper fyllts på i papperssfacket och följer sedan anvisningarna på skärmen.

Anmärkning Inriktningen misslyckas om du har färgat papper i pappersfacket när du riktar in bläckpatronerna. Fyll på oanvänt vanligt vitt papper i pappersfacket och försök rikta in patronerna igen.

Produkten skriver ut en inriktningssida.

7.

Placera sidan med utskriftssidan nedåt i det främre, högra hörnet av glaset och tryck sedan på Starta kopiering Svart eller Starta kopiering Färg för att skanna sidan.

När knappen På slutar blinka är justeringen klar och sidan kan tas bort.

Återanvänd eller kasta bort det utskrivna papperet.

Orsak: Skrivaren behövde justeras.

Om detta inte löser problemet kan du försöka med nästa lösning.

50 Lösa problem

Lösning 2: Utför en automatisk rengöring av bläckpatronerna.

Åtgärd: Rengör bläckpatronerna.

Mer information finns i ”Rengöra bläckpatroner automatiskt” på sidan 39

Orsak: Bläckmunstyckena behövde rengöras.

Om detta inte löser problemet kan du försöka med nästa lösning.

Kontrollera skrivarinställningarna

Prova med följande åtgärder.

Lösning 1: Kontrollera skrivarinställningarna

Lösning 2: Kontrollera inställningen av pappersstorlek

Lösning 3: Kontrollera utskriftsmarginalerna

Lösning 1: Kontrollera skrivarinställningarna

Åtgärd: Kontrollera skrivarinställningarna.

• Kontrollera om fel färginställningar är angivna i skrivarinställningarna.

Kontrollera till exempel om dokumentet är inställt för utskrift med gråskala. Du kan annars titta om avancerade färginställningar, som mättnad, ljusstyrka eller färgton är inställda för att ändra färgernas utseende.

• Kontrollera att inställningen av utskriftskvalitet överensstämmer med den papperstyp som ligger i inmatningsfacket.

Du kan behöva använda en lägre utskriftskvalitet om färgerna går i varandra. Om du skriver ut ett foto med hög kvalitet kan du välja en högre utskriftskvalitet och försäkra dig om att fotopapper, som HP Advanced fotopapper ligger i pappersfacket.

Anmärkning På vissa datorskärmar kan färgerna se något annorlunda ut än i utskriften på papper. I så fall är det inget fel på produkten, utskriftsinställningarna eller bläckpatronerna. Ingen ytterligare felsökning krävs.

Orsak: Utskriftsinställningarna var felaktiga.

Om detta inte löser problemet kan du försöka med nästa lösning.

Lösning 2: Kontrollera inställningen av pappersstorlek

Åtgärd: Kontrollera att du har valt rätt pappersstorlek. Kontrollera att du har lagt i papper med rätt storlek i pappersfacket.

Orsak: Inställningen för papperstyp kanske inte var rätt inställd för det dokument du skrev ut.

Om detta inte löser problemet kan du försöka med nästa lösning.

Lösning 3: Kontrollera utskriftsmarginalerna

Åtgärd: Kontrollera skrivarmarginalerna.

Felsökning – utskrift 51

Kapitel 9

Kontrollera att marginalinställningarna för dokumentet inte överskrider det område som går att skriva ut med enheten.

Kontrollera marginalinställningarna

1.

Förhandsgranska utskriften innan du skickar den till enheten.

Klicka på Arkiv och sedan på Förhandsgranskning i de flesta program.

2.

Kontrollera marginalerna.

Så länge minimimarginalerna överskrids i enheten använder enheten de marginaler som du har angett i programmet. Läs dokumentationen som medföljde programmet för mer information om hur du ställer in marginaler i programmet.

3.

Du kan avbryta utskriftsjobbet om du inte är nöjd med marginalerna. Justera sedan marginalerna i programmet.

Orsak: Du har inte angett marginalerna på rätt sätt i programmet.

Om detta inte löser problemet kan du försöka med nästa lösning.

Återställa enheten

Åtgärd: Stäng av enheten och dra sedan ut strömsladden. Anslut strömsladden igen och slå på enheten genom att trycka på knappen På .

Orsak: Ett fel hade uppstått på enheten.

Om detta inte löser problemet kan du försöka med nästa lösning.

Felsökning – skanning

Använd informationen i det här avsnittet när du behöver lösa följande typer av skanningsproblem:

Den skannade bilden är felaktigt beskuren

I stället för text visas punktlinjer i skannade bilder

Textformatet är felaktigt

Text är fel eller saknas

Den skannade bilden är felaktigt beskuren

Åtgärd: Med den automatiska beskärningsfunktionen i HP Lösningscenterprogrammet beskärs allt som inte är en del av bilden automatiskt. Ibland kanske detta inte ger önskat resultat. I så fall kan du stänga av den automatiska beskärningen i

HP Lösningscenter-programmet och beskära den skannade bilden manuellt eller inte alls.

Orsak: Programmet var inställt på automatisk beskärning av skannade bilder.

I stället för text visas punktlinjer i skannade bilder

Åtgärd: Gör en svartvit kopia av originalet och skanna kopian.

52 Lösa problem

Orsak: Om du skannar text som du vill redigera med bildtypen Text , känner skannern kanske inte igen färgad text. Med bildtypen Text skannas bilden med 300 x 300 dpi i svartvitt.

Om du skannar ett original med bilder som omger texten, kanske skannern inte känner igen texten.

Textformatet är felaktigt

Åtgärd: En del program kan inte hantera inramad text. Inramad text är en av inställningarna för dokumentskanning i programvaran. Den bibehåller komplexa layouter som till exempel flera spalter i ett nyhetsbrev genom att placera texten i olika ramar (rutor) i destinationsprogrammet. I programvaran väljer du rätt format så att den skannade textlayouten och formateringen bibehålls.

Orsak: Inställningarna för dokumentskanning var felaktiga.

Text är fel eller saknas

Försök lösa problemet med hjälp av följande lösningar. Lösningarna räknas upp i tur och ordning med den mest troliga lösningen först. Om den första lösningen inte åtgärdar problemet ska du fortsätta att prova de återstående lösningarna tills problemet är löst.

Lösning 1: Justera ljusstyrkan i programvaran.

Lösning 2: Rengöra glaset och locket.

Lösning 1: Justera ljusstyrkan i programvaran.

Åtgärd: Justera ljusstyrkan i programvaran och skanna om dokumentet.

Orsak: Ljusstyrkan var felaktigt inställd.

Om detta inte löser problemet kan du försöka med nästa lösning.

Lösning 2: Rengöra glaset och locket.

Åtgärd: Stäng av skrivaren, dra ut nätsladden och torka sedan av glaset och lockets insida med en mjuk trasa.

Orsak: Smuts kan ha fastnat på glaset eller på dokumentstödet under locket. Detta kan ge upphov till dålig skanningskvalitet.

Felsökning – kopiering

Använd informationen i det här avsnittet när du behöver lösa följande typer av kopieringsproblem:

Delar av ett original visas inte eller är beskurna

Utskriften är tom

Felsökning – kopiering 53

Kapitel 9

Delar av ett original visas inte eller är beskurna

Försök lösa problemet med hjälp av följande lösningar. Lösningarna räknas upp i tur och ordning med den mest troliga lösningen först. Om den första lösningen inte åtgärdar problemet ska du fortsätta att prova de återstående lösningarna tills problemet är löst.

Lösning 1: Placera originalet på glaset på rätt sätt

Lösning 2: Rengör skannerglaset.

Lösning 1: Placera originalet på glaset på rätt sätt

Åtgärd: Lägg originalfotot med trycksidan nedåt i det främre, högra hörnet av glaset.

Orsak: Originalet har placerats felaktigt på glaset.

Om detta inte löser problemet kan du försöka med nästa lösning.

Lösning 2: Rengör skannerglaset.

Åtgärd: Rengör skannerglaset och kontrollera att det inte finns något främmande material på det.

Orsak: Skannerglaset är smutsigt och gör att enheten inkluderar ett område i kopieringen som är större än dokumentet.

Utskriften är tom

Försök lösa problemet med hjälp av följande lösningar. Lösningarna räknas upp i tur och ordning med den mest troliga lösningen först. Om den första lösningen inte åtgärdar problemet ska du fortsätta att prova de återstående lösningarna tills problemet är löst.

Lösning 1: Placera originalet på glaset på rätt sätt

Lösning 2: Kontrollera bläcknivåerna i bläckpatronerna.

54 Lösa problem

Lösning 1: Placera originalet på glaset på rätt sätt

Åtgärd: Lägg originalfotot med trycksidan nedåt i det främre, högra hörnet av glaset.

Orsak: Originalet har placerats felaktigt på glaset.

Om detta inte löser problemet kan du försöka med nästa lösning.

Lösning 2: Kontrollera bläcknivåerna i bläckpatronerna.

Åtgärd: Kontrollera de ungefärliga bläcknivåerna för bläckpatronerna.

Anmärkning I varningar om låg bläcknivå och bläcknivåindikatorer anges uppskattningar som är avsedda för planeringsändamål. När du får ett varningsmeddelande om att bläcket håller på att ta slut kan du ha en ersättningspatron i beredskap så att du undviker förseningar. Du behöver inte byta ut bläckpatroner förrän utskriftskvaliteten blir oacceptabel.

Om det finns kvar bläck i patronerna men problemet kvarstår kan du skriva ut en testsida för att se om det är problem med bläckpatronerna. Om självtestrapporten uppvisar något fel bör du rengöra bläckpatronerna. Om felet kvarstår kan du behöva byta bläckpatroner.

Orsak: Bläckpatronerna behöver rengöras eller så är bläcknivån låg.

Fel

Det här avsnittet innehåller följande typer av meddelanden om enheten:

Blinkande lampor

Indikatorlampa för trådlös anslutning

Skriva ut i reservbläcksläge

Fel 55

Kapitel 9

Blinkande lampor

Lamporna på enheten blinkar i olika sekvenser för att informera om olika statusar eller feltillstånd. I följande tabell finns information om lösningar för feltillstånden beroende på vilka lampor som blinkar på enheten.

Lampan På Varningsl ampa

Av

Av

Blinkar snabbt

Blinkar snabbt

Blinkar snabbt

Blinkar snabbt

Blinkar snabbt

Av

Indikator för bläcknivå

Av

Båda blinkar snabbt

Aktuella bläcknivåer

Tejpen har inte tagits bort från den ena eller båda bläckpatronerna.

Det finns inget papper i enheten.

Papper har fastnat.

Aktuella bläcknivåer

Båda blinkar snabbt

Den främre luckan eller luckan till bläckpatronerna är

öppen.

Bläckpatronerna saknas eller är inte korrekt installerade.

Bläckpatronen kan vara defekt.

Tejpen har inte tagits bort från den ena eller båda bläckpatronerna.

Bläckpatronen är inte avsedd att användas i denna enhet.

Aktuella bläcknivåer

Lampa för trefärgs bläckpatron

Lampa för svart bläckpatron

Av

Beskrivning

Enheten är avstängd.

Skrivarvagnen har fastnat.

Trefärgspatronen håller på att ta slut.

Trefärgspatronen har tagits bort.

Lösning

Tryck på På för att slå på enheten.

Ta ut bläckpatronen, ta bort tejpen och sätt tillbaka bläckpatronen.

Fyll på papper och tryck på valfri knapp för att fortsätta.

Åtgärda papperstrasslet och tryck på valfri knapp för att fortsätta.

Stäng den främre luckan eller luckan till bläckpatronerna.

Sätt i eller ta ut och sätt in bläckpatronerna igen.

Ta ut bläckpatronen, ta bort tejpen och sätt tillbaka bläckpatronen.

Bläckpatronen kanske inte är kompatibel med enheten. Mer information om kompatibla bläckpatroner finns i

”Beställa bläck” på sidan 38

.

Öppna den främre luckan och ta bort det som blockerar skrivarvagnen.

Tryck på valfri knapp utom

På -knappen.

Om du trycker på På stängs enheten av.

Byt ut trefärgspatronen när utskriftskvaliteten inte längre är acceptabel.

Ersätt trefärgspatronen, eller skriv ut i reservbläcksläge med den svarta bläckpatronen. Mer information finns i

56 Lösa problem

(fortsättning)

Lampan På Varningsl ampa

Blinkar

Blinkar snabbt

Av

Av

Blinkar snabbt

Indikator för bläcknivå

Beskrivning Lösning

Lampa för trefärgspatr on Av

Lampa för svart bläckpatron

Bläcket i den svarta bläckpatronen börjar ta slut.

Den svarta bläckpatronen har tagits bort.

Aktuella bläcknivåer

Båda blinkar snabbt

Enheten bearbetar ett utskrifts-, skannings-, kopierings- eller underhållsjobb som t.ex.

justering.

Ett allvarligt fel har inträffat i enheten.

avsnittet

”Skriva ut i reservbläcksläge” på sidan 58 .

Byt ut den svarta bläckpatronen när utskriftskvaliteten inte längre är acceptabel.

Ersätt den svarta bläckpatronen, eller skriv ut i reservbläcksläge med trefärgspatronen. Mer information finns i avsnittet

”Skriva ut i reservbläcksläge” på sidan 58 .

Vänta tills enheten är klar med jobbet.

1.

Stäng av enheten.

2.

Koppla ur strömsladden.

3.

Vänta en minut och anslut sedan strömsladden igen.

4.

Slå på enheten.

Om problemet kvarstår kontaktar du HPs support.

Indikatorlampa för trådlös anslutning

Enhetens indikatorlampor för trådlös anslutning blinkar i olika sekvenser för att informera om olika statusar eller feltillstånd. I följande tabell finns information om lösningar för feltillstånden beroende på vilka indikatorlampor för trådlös anslutning som blinkar på enheten.

Tabell 9-1 Indikatorlampa för trådlös anslutning

Lampa för knappen Trådlös

Beskrivning Lösning

Wireless

Enheten är ansluten till ett trådlöst nätverk.

Enheten kan nu skriva ut trådlöst.

Fel 57

Kapitel 9

Indikatorlampa för trådlös anslutning (fortsättning)

Lampa för knappen Trådlös

Beskrivning Lösning

Wireless

Blinkar

Blinkar

Blinkar snabbt

Trådlös skyddad installation (WPS) lyckades.

Enheten kan inte anslutas till ett trådlöst nätverk.

Ingen trådlös signal är tillgänglig men den trådlösa radion på enheten är påslagen.

1.

Kontrollera om den trådlösa routern eller

åtkomstpunkten är påslagen.

2.

Flytta produkten närmare den trådlösa routern eller

åtkomstpunkten.

Vänta tills enheten har anslutit sig till en

åtkomstpunkt.

Enheten söker efter tillgängliga trådlösa nätverk.

Trådlös skyddad installation (WPS) pågår.

Fel vid trådlös skyddad installation

(WPS).

Tryck på valfri tangent för att ta bort felmeddelandet eller vänta i en minut.

Skriva ut i reservbläcksläge

Åtgärd: Om meddelandet om reservbläcksläge visas när det sitter två bläckpatroner i skrivaren ska du kontrollera att skyddstejpen inte sitter kvar på någon av dem. Skrivaren känner inte av bläckpatronen om skyddstejpen sitter kvar på bläckpatronens kontakter.

1 Kopparfärgade kontakter

2 Plasttejp med rosa utdragsflik (måste tas bort före installation)

3 Bläckmunstycken under tejp

58 Lösa problem

Orsak: Om det bara sitter en bläckpatron i enheten körs skrivaren i reservbläcksläge. Det innebär att du kan skriva ut med bara en bläckpatron, men utskrifterna tar längre tid och utskriftskvaliteten blir sämre.

Fel 59

Kapitel 9

60 Lösa problem

10 Avbryt pågående jobb

Så här stoppar du en utskrift från HP All-in-One

▲ Tryck på Avbryt på kontrollpanelen. Om utskriften inte avbryts trycker du på

Avbryt igen.

Det kan ta en stund innan utskriften avbryts.

Avbryt pågående jobb 61

Kapitel 10

62 Avbryt pågående jobb

11 Teknisk information

Det här avsnittet innehåller tekniska specifikationer och information om internationella regler för HP

All-in-One.

Fler specifikationer finns i den tryckta dokumentationen som följde med HP All-in-One.

I den här sektionen ingår följande avsnitt:

Meddelande

Specifikationer

Miljövänlig produkthantering

Information om gällande lagar och förordningar

Bestämmelser för trådlösa enheter

Meddelande

Meddelanden från Hewlett-Packard

Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande.

Med ensamrätt. Reproduktion, anpassning eller översättning av detta material är förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från Hewlett-Packard, förutom vad som tillåts enligt lagen om upphovsrätt. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som finns i de uttryckliga garantierna som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i det här dokumentet ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Windows, Windows 2000 och Windows XP är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.

Windows Vista är antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Intel och Pentium är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Intel Corporation eller dess dotterbolag i USA och andra länder.

Specifikationer

Detta avsnitt innehåller tekniska specifikationer för HP All-in-One. Se produktdatabladet på www.hp.com/support för fullständiga produktspecifikationer.

Systemkrav

Programvaru- och systemkrav anges i Readme-filen.

För information om framtida operativsystemsversioner och support, besök HP:s webbplats för onlinesupport på www.hp.com/support .

Miljöspecifikationer

• Rekommenderad drifstemperatur: 15 ºC till 32 ºC

• Tillåten temperatur vid drift: 5 ºC till 40 ºC (41 ºF till 104 ºF)

• Luftfuktighet: 15–80 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande; 28 ºC maximal daggpunkt

• Temperatur vid förvaring (enheten ej i drift): -40 ºC till 60 ºC (-40 ºF till 140 ºF)

• Om HP All-in-One omges av starka elektromagnetiska fält kan utskrifterna bli något förvrängda.

• HP rekommenderar att du använder en USB-kabel på högst 3 m för att minimera brus i närheten av elektromagnetiska fält.

Pappersfackets kapacitet

Vanliga pappersark (75 g/m² [20 lb]): Upp till 80

Kuvert: Upp till 10

Indexkort: Upp till 30

Fotopappersark: Upp till 30

Pappersstorlek

Mer information om vilka materialtyper och -format som kan användas finns i skrivarprogrammet.

Teknisk information 63

Kapitel 11

Pappersvikt

Vanligt papper: 75-90 g/m²

Kuvert: 75-90 g/m²

Kort: Upp till 200 g/m²

Fotopapper: Upp till 280 g/m²

Utskriftsspecifikationer

• Utskriftshastigheten varierar beroende på hur sammansatt dokumentet är.

• Utskrift i panoramastorlek

• Metod: drop-on-demand termisk inkjet

• Språk: PCL3 GUI

Kopieringsspecifikationer

• Digital bildhantering

• Det maximala antalet kopior varierar beroende på modell

• Kopieringshastigheten varierar beroende på modell och dokumentets komplexitet.

• Maximal förstoring vid kopiering 200 till 400 % (beroende på modell)

• Maximal förminskning vid kopiering 25 till 50 % (beroende på modell)

Specifikationer för skanning

• Bildredigerare inkluderad

• TWAIN-kompatibelt programvarugränssnitt

• Upplösning: upp till 4800 x 4800 dpi optiskt (varierar beroende på modell); 19200 dpi utökat

(program)

Mer information om dpi-upplösning finns i skannerprogramvaran.

• Färg: 48-bitars färg, 8-bitars gråskala (256 nyanser av grått)

• Maximal skannerstorlek från glas: 21,6 x 29,7 cm

Utskriftsupplösning

Om du vill veta mer om skrivarupplösningen, se skrivarprogrammet. Mer information finns i ”Visa utskriftsupplösningen” på sidan 23 .

Bläcktronskapacitet

Gå till www.hp.com/go/learnaboutsupplies för mer information om beräknad bläckpatronskapacitet.

Information om ljud

Om du har en internetanslutning kan du få ljudinformation på HPs webbplats. Gå till www.hp.com/ support .

Miljövänlig produkthantering

Hewlett-Packard strävar efter att producera sina produkter på ett miljövänligt sätt. Den här produkten har konstruerats för att underlätta vid återvinning. Antalet material har minimerats utan att funktionen eller tillförlitligheten försämrats. Olika material har utformats så att de kan separeras på ett enkelt sätt. Fästen och andra anslutningar är lätta att hitta, komma åt och ta bort med hjälp av vanliga verktyg. Delar med hög prioritet har konstruerats så att du snabbt kan komma åt dem när de ska tas bort eller repareras.

Mer information finns på HPs webbplats för miljöfrågor www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

I den här sektionen ingår följande avsnitt:

Miljötips

Pappersanvändning

64 Teknisk information

Plaster

Informationsblad om materialsäkerhet

Återvinningsprogram

HP:s återvinningsprogram för bläckpatroner

Strömförbrukning

Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union

Kemiska substanser

Miljötips

HP åtar sig att hjälpa kunderna att minska sin miljöpåverkan. HP har tagit fram miljötipsen nedan för att hjälpa dig fokusera på hur du utvärderar och minskar din utskriftsrelaterade miljöpåverkan.

Förutom enhetens specifika funktioner, besök webbsidan för HP Eco Solutions för att få mer information om HPs miljöinitiativ.

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/

Miljöfunktioner på din enhet

• Smart webbutskrift : Gränssnittet för HP Smart webbutskrift innehåller fönstren Klippbok och

Redigera urklipp där du kan lagra, organisera och skriva ut urklipp som du har samlat in från webben. Mer information finns i avsnittet

”Skriva ut en webbsida” på sidan 21 .

• Strömsparinformation : Om du vill se vilken ENERGY STAR®-kvalificeringsstatus enheten har kan du gå till

”Strömförbrukning” på sidan 65 .

• Återvunna material : Mer information om återvinning av HP-produkter finns på: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Pappersanvändning

Denna produkt är anpassad för användning av returpapper enligt DIN 19309 och EN 12281:2002.

Plaster

Plastdelar som väger mer än 25 gram är märkta enligt internationell standard, vilket gör det lättare att se vilka plastdelar som kan återvinnas vid slutet av produktens användningstid.

Informationsblad om materialsäkerhet

Informationsblad om materialsäkerhet (MSDS) kan erhållas från HP:s webbplats på: www.hp.com/go/msds

Återvinningsprogram

I allt fler länder har HP program för utbyte och återvinning. Vi samarbetar med några av världens största återvinningscentraler för elektroniska produkter. HP sparar på naturtillgångarna genom att

återvinna några av de mest populära produkterna. Information om återvinning av HP:s produkter finns på: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

HP:s återvinningsprogram för bläckpatroner

HP värnar om miljön. Med HP:s återvinningsprogram för bläckpatroner som finns i flera länder/ regioner kan du återvinna använda bläckpatroner gratis. Mer information finns på: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Strömförbrukning

Hewlett-Packards utskrifts- och bildbehandlingsutrustning som är märkt med ENERGY STAR®logotypen är godkänd enligt amerikanska Environmental Protection Agencys ENERGY STARspecifikationer för bildbehandlingsutrustning. Följande märkning finns på ENERGY STAR-godkända bildbehandlingsprodukter:

Miljövänlig produkthantering 65

Kapitel 11

Ytterligare information om ENERGY STAR-godkända modeller av bildbehandlingsprodukter finns på www.hp.com/go/energystar

66 Teknisk information

Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union

Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Évacuation des équipements usagés par les utilisateurs dans les foyers privés au sein de l'Union européenne

La présence de ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que vous ne pouvez pas vous débarrasser de ce produit de la même façon que vos déchets courants.

Au contraire, vous êtes responsable de l'évacuation de vos équipements usagés et, à cet effet, vous êtes tenu de les remettre à un point de collecte agréé pour le recyclage des

équipements électriques et électroniques usagés. Le tri, l'évacuation et le recyclage séparés de vos équipements usagés permettent de préserver les ressources naturelles et de s'assurer que ces équipements sont recyclés dans le respect de la santé humaine et de l'environnement. Pour plus d'informations sur les lieux de collecte des équipements usagés, veuillez contacter votre mairie, votre service de traitement des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Entsorgung von Elektrogeräten durch Benutzer in privaten Haushalten in der EU

Dieses Symbol auf dem Produkt oder dessen Verpackung gibt an, dass das Produkt nicht zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden darf. Es obliegt daher Ihrer Verantwortung, das

Gerät an einer entsprechenden Stelle für die Entsorgung oder Wiederverwertung von Elektrogeräten aller Art abzugeben (z.B. ein Wertstoffhof). Die separate Sammlung und das

Recyceln Ihrer alten Elektrogeräte zum Zeitpunkt ihrer Entsorgung trägt zum Schutz der Umwelt bei und gewährleistet, dass sie auf eine Art und Weise recycelt werden, die keine

Gefährdung für die Gesundheit des Menschen und der Umwelt darstellt. Weitere Informationen darüber, wo Sie alte Elektrogeräte zum Recyceln abgeben können, erhalten Sie bei den örtlichen Behörden, Wertstoffhöfen oder dort, wo Sie das Gerät erworben haben.

Smaltimento di apparecchiature da rottamare da parte di privati nell'Unione Europea

Questo simbolo che appare sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta e il riciclaggio separati delle apparecchiature da rottamare in fase di smaltimento favoriscono la conservazione delle risorse naturali e garantiscono che tali apparecchiature vengano rottamate nel rispetto dell'ambiente e della tutela della salute. Per ulteriori informazioni sui punti di raccolta delle apparecchiature da rottamare, contattare il proprio comune di residenza, il servizio di smaltimento dei rifiuti locale o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.

Eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos por parte de usuarios domésticos en la Unión Europea

Este símbolo en el producto o en el embalaje indica que no se puede desechar el producto junto con los residuos domésticos. Por el contrario, si debe eliminar este tipo de residuo, es responsabilidad del usuario entregarlo en un punto de recogida designado de reciclado de aparatos electrónicos y eléctricos. El reciclaje y la recogida por separado de estos residuos en el momento de la eliminación ayudará a preservar recursos naturales y a garantizar que el reciclaje proteja la salud y el medio ambiente. Si desea información adicional sobre los lugares donde puede dejar estos residuos para su reciclado, póngase en contacto con las autoridades locales de su ciudad, con el servicio de gestión de residuos domésticos o con la tienda donde adquirió el producto.

Likvidace vysloužilého zařízení uživateli v domácnosti v zemích EU

Tato značka na produktu nebo na jeho obalu označuje, že tento produkt nesmí být likvidován prostým vyhozením do běžného domovního odpadu. Odpovídáte za to, že vysloužilé zařízení bude předáno k likvidaci do stanovených sběrných míst určených k recyklaci vysloužilých elektrických a elektronických zařízení. Likvidace vysloužilého zařízení samostatným sběrem a recyklací napomáhá zachování přírodních zdrojů a zajišťuje, že recyklace proběhne způsobem chránícím lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o tom, kam můžete vysloužilé zařízení předat k recyklaci, můžete získat od úřadů místní samosprávy, od společnosti provádějící svoz a likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

Bortskaffelse af affaldsudstyr for brugere i private husholdninger i EU

Dette symbol på produktet eller på dets emballage indikerer, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. I stedet er det dit ansvar at bortskaffe affaldsudstyr ved at aflevere det på dertil beregnede indsamlingssteder med henblik på genbrug af elektrisk og elektronisk affaldsudstyr. Den separate indsamling og genbrug af dit affaldsudstyr på tidspunktet for bortskaffelse er med til at bevare naturlige ressourcer og sikre, at genbrug finder sted på en måde, der beskytter menneskers helbred samt miljøet. Hvis du vil vide mere om, hvor du kan aflevere dit affaldsudstyr til genbrug, kan du kontakte kommunen, det lokale renovationsvæsen eller den forretning, hvor du købte produktet.

Afvoer van afgedankte apparatuur door gebruikers in particuliere huishoudens in de Europese Unie

Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet mag worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Het is uw verantwoordelijkheid uw afgedankte apparatuur af te leveren op een aangewezen inzamelpunt voor de verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. De gescheiden inzameling en verwerking van uw afgedankte apparatuur draagt bij tot het sparen van natuurlijke bronnen en tot het hergebruik van materiaal op een wijze die de volksgezondheid en het milieu beschermt. Voor meer informatie over waar u uw afgedankte apparatuur kunt inleveren voor recycling kunt u contact opnemen met het gemeentehuis in uw woonplaats, de reinigingsdienst of de winkel waar u het product hebt aangeschaft.

Eramajapidamistes kasutuselt kõrvaldatavate seadmete käitlemine Euroopa Liidus

Kui tootel või toote pakendil on see sümbol, ei tohi seda toodet visata olmejäätmete hulka. Teie kohus on viia tarbetuks muutunud seade selleks ettenähtud elektri- ja elektroonikaseadmete utiliseerimiskohta. Utiliseeritavate seadmete eraldi kogumine ja käitlemine aitab säästa loodusvarasid ning tagada, et käitlemine toimub inimeste tervisele ja keskkonnale ohutult.

Lisateavet selle kohta, kuhu saate utiliseeritava seadme käitlemiseks viia, saate küsida kohalikust omavalitsusest, olmejäätmete utiliseerimispunktist või kauplusest, kust te seadme ostsite.

Hävitettävien laitteiden käsittely kotitalouksissa Euroopan unionin alueella

Tämä tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva merkintä osoittaa, että tuotetta ei saa hävittää talousjätteiden mukana. Käyttäjän velvollisuus on huolehtia siitä, että hävitettävä laite toimitetaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen. Hävitettävien laitteiden erillinen keräys ja kierrätys säästää luonnonvaroja. Näin toimimalla varmistetaan myös, että kierrätys tapahtuu tavalla, joka suojelee ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Saat tarvittaessa lisätietoja jätteiden kierrätyspaikoista paikallisilta viranomaisilta, jäteyhtiöiltä tai tuotteen jälleenmyyjältä.

Απόρριψη άχρηστων συσκευών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Το παρόν σύμβολο στον εξοπλισμό ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα, ευθύνη σας είναι να

απορρίψετε τις άχρηστες συσκευές σε μια καθορισμένη μονάδα συλλογής απορριμμάτων για την ανακύκλωση άχρηστου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η χωριστή συλλογή και

ανακύκλωση των άχρηστων συσκευών θα συμβάλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και στη διασφάλιση ότι θα ανακυκλωθούν με τέτοιον τρόπο, ώστε να προστατεύεται η υγεία των

ανθρώπων και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού μπορείτε να απορρίψετε τις άχρηστες συσκευές για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με τις κατά τόπους αρμόδιες

αρχές ή με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

A hulladékanyagok kezelése a magánháztartásokban az Európai Unióban

Ez a szimbólum, amely a terméken vagy annak csomagolásán van feltüntetve, azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető együtt az egyéb háztartási hulladékkal. Az Ön feladata, hogy a készülék hulladékanyagait eljuttassa olyan kijelölt gyűjtőhelyre, amely az elektromos hulladékanyagok és az elektronikus berendezések újrahasznosításával foglalkozik.

A hulladékanyagok elkülönített gyűjtése és újrahasznosítása hozzájárul a természeti erőforrások megőrzéséhez, egyúttal azt is biztosítja, hogy a hulladék újrahasznosítása az egészségre és a környezetre nem ártalmas módon történik. Ha tájékoztatást szeretne kapni azokról a helyekről, ahol leadhatja újrahasznosításra a hulladékanyagokat, forduljon a helyi önkormányzathoz, a háztartási hulladék begyűjtésével foglalkozó vállalathoz vagy a termék forgalmazójához.

Lietotāju atbrīvošanās no nederīgām ierīcēm Eiropas Savienības privātajās mājsaimniecībās

Šis simbols uz ierīces vai tās iepakojuma norāda, ka šo ierīci nedrīkst izmest kopā ar pārējiem mājsaimniecības atkritumiem. Jūs esat atbildīgs par atbrīvošanos no nederīgās ierīces, to nododot norādītajā savākšanas vietā, lai tiktu veikta nederīgā elektriskā un elektroniskā aprīkojuma otrreizējā pārstrāde. Speciāla nederīgās ierīces savākšana un otrreizējā pārstrāde palīdz taupīt dabas resursus un nodrošina tādu otrreizējo pārstrādi, kas sargā cilvēku veselību un apkārtējo vidi. Lai iegūtu papildu informāciju par to, kur otrreizējai pārstrādei var nogādāt nederīgo ierīci, lūdzu, sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājsaimniecības atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo ierīci.

Europos Sąjungos vartotojų ir privačių namų ūkių atliekamos įrangos išmetimas

Šis simbolis ant produkto arba jo pakuotės nurodo, kad produktas negali būti išmestas kartu su kitomis namų ūkio atliekomis. Jūs privalote išmesti savo atliekamą įrangą atiduodami ją į atliekamos elektronikos ir elektros įrangos perdirbimo punktus. Jei atliekama įranga bus atskirai surenkama ir perdirbama, bus išsaugomi natūralūs ištekliai ir užtikrinama, kad įranga yra perdirbta žmogaus sveikatą ir gamtą tausojančiu būdu. Dėl informacijos apie tai, kur galite išmesti atliekamą perdirbti skirtą įrangą kreipkitės į atitinkamą vietos tarnybą, namų ūkio atliekų išvežimo tarnybą arba į parduotuvę, kurioje pirkote produktą.

Utylizacja zużytego sprzętu przez użytkowników domowych w Unii Europejskiej

Symbol ten umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Użytkownik jest odpowiedzialny za dostarczenie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu gromadzenia zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Gromadzenie osobno i recykling tego typu odpadów przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych i jest bezpieczny dla zdrowia i środowiska naturalnego. Dalsze informacje na temat sposobu utylizacji zużytych urządzeń można uzyskać u odpowiednich władz lokalnych, w przedsiębiorstwie zajmującym się usuwaniem odpadów lub w miejscu zakupu produktu.

Descarte de equipamentos por usuários em residências da União Européia

Este símbolo no produto ou na embalagem indica que o produto não pode ser descartado junto com o lixo doméstico. No entanto, é sua responsabilidade levar os equipamentos a serem descartados a um ponto de coleta designado para a reciclagem de equipamentos eletro-eletrônicos. A coleta separada e a reciclagem dos equipamentos no momento do descarte ajudam na conservação dos recursos naturais e garantem que os equipamentos serão reciclados de forma a proteger a saúde das pessoas e o meio ambiente. Para obter mais informações sobre onde descartar equipamentos para reciclagem, entre em contato com o escritório local de sua cidade, o serviço de limpeza pública de seu bairro ou a loja em que adquiriu o produto.

Postup používateľov v krajinách Európskej únie pri vyhadzovaní zariadenia v domácom používaní do odpadu

Tento symbol na produkte alebo na jeho obale znamená, že nesmie by vyhodený s iným komunálnym odpadom. Namiesto toho máte povinnos odovzda toto zariadenie na zbernom mieste, kde sa zabezpečuje recyklácia elektrických a elektronických zariadení. Separovaný zber a recyklácia zariadenia určeného na odpad pomôže chráni prírodné zdroje a zabezpečí taký spôsob recyklácie, ktorý bude chráni ľudské zdravie a životné prostredie. Ďalšie informácie o separovanom zbere a recyklácii získate na miestnom obecnom úrade, vo firme zabezpečujúcej zber vášho komunálneho odpadu alebo v predajni, kde ste produkt kúpili.

Ravnanje z odpadno opremo v gospodinjstvih znotraj Evropske unije

Ta znak na izdelku ali embalaži izdelka pomeni, da izdelka ne smete odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Odpadno opremo ste dolžni oddati na določenem zbirnem mestu za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme. Z ločenim zbiranjem in recikliranjem odpadne opreme ob odlaganju boste pomagali ohraniti naravne vire in zagotovili, da bo odpadna oprema reciklirana tako, da se varuje zdravje ljudi in okolje. Več informacij o mestih, kjer lahko oddate odpadno opremo za recikliranje, lahko dobite na občini, v komunalnem podjetju ali trgovini, kjer ste izdelek kupili.

Kassering av förbrukningsmaterial, för hem- och privatanvändare i EU

Produkter eller produktförpackningar med den här symbolen får inte kasseras med vanligt hushållsavfall. I stället har du ansvar för att produkten lämnas till en behörig återvinningsstation för hantering av el- och elektronikprodukter. Genom att lämna kasserade produkter till återvinning hjälper du till att bevara våra gemensamma naturresurser. Dessutom skyddas både människor och miljön när produkter återvinns på rätt sätt. Kommunala myndigheter, sophanteringsföretag eller butiken där varan köptes kan ge mer information om var du lämnar kasserade produkter för återvinning.

Изхвърляне на оборудване за отпадъци от потребители в частни домакинства в Европейския съюз

Този символ върху продукта или опаковката му показва, чеŽпродуктът не трябва да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци. Вие имате отговорността да изхвърлите оборудването за отпадъци, като го предадете на определен пункт за рециклиране на електрическо или механично оборудване за отпадъци. Отделното събиране и рециклиране на оборудването за отпадъци при изхвърлянето му помага за запазването на природни ресурси и гарантира рециклиране, извършено така, чеŽда не застрашава човешкото здраве и околната среда. За повече информация къде можете да оставите оборудването за отпадъци за рециклиране се свържете със съответния офис в града ви, фирмата за събиране на отпадъци или сŽмагазина, от който сте закупили продукта

Înlăturarea echipamentelor uzate de către utilizatorii casnici din Uniunea Europeană

Acest simbol de pe produs sau de pe ambalajul produsului indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat alături de celelalte deşeuri casnice. În loc să procedaţi astfel, aveţi responsabilitatea să vă debarasaţi de echipamentul uzat predându-l la un centru de colectare desemnat pentru reciclarea deşeurilor electrice şi aŽechipamentelor electronice.

Colectarea şi reciclarea separată aŽechipamentului uzat atunci când doriţi să îl aruncaţi ajută la conservarea resurselor naturale şi asigură reciclarea echipamentului într-o manieră care protejează sănătatea umană şi mediul. Pentru informaţii suplimentare despre locul în care se poate preda echipamentul uzat pentru reciclare, luaţi legătura cu primăria locală, cu serviciul de salubritate sau cu vânzătorul de la care aţi achiziţionat produsul.

Miljövänlig produkthantering 67

Kapitel 11

Kemiska substanser

HP förbinder sig att efter behov informera kunderna om de kemiska substanser som ingår i våra produkter i syfte att uppfylla lagkrav som REACH (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006) . En rapport om kemikalierna i denna produkt finns på www.hp.com/go/reach .

Information om gällande lagar och förordningar

HP All-in-One uppfyller produktkrav från tillsynsmyndigheter i ditt land/din region.

I den här sektionen ingår följande avsnitt:

Identifieringsnummer

FCC statement

Notice to users in Korea

VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

Notice to users in Japan about the power cord

HP Deskjet F4500 All-in-One series declaration of conformity

Identifieringsnummer

Produkten har försetts med ett särskilt modellnummer för att kunna identifieras i juridiska sammanhang. Identifieringsnumret för din produkt är SNPRH-0801-01. Detta nummer ska inte förväxlas med produktnamnet (HP Deskjet F4500 All-in-One series) eller produktnumret

(CB755-64001).

68 Teknisk information

FCC statement

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

• Reorient the receiving antenna.

• Increase the separation between the equipment and the receiver.

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations

Hewlett-Packard Company

3000 Hanover Street

Palo Alto, Ca 94304

(650) 857-1501

Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Notice to users in Korea

VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

䈖䈱ⵝ⟎䈲䇮䉪䊤䉴 B ᖱႎᛛⴚⵝ⟎䈪䈜䇯䈖䈱ⵝ⟎䈲䇮ኅᐸⅣႺ䈪૶↪䈜䉎䈖䈫䉕⋡⊛䈫䈚䈩

䈇䉁䈜䈏䇮䈖䈱ⵝ⟎䈏䊤䉳䉥䉇䊁䊧䊎䉳䊢䊮ฃାᯏ䈮ㄭធ䈚䈩૶↪䈘䉏䉎䈫䇮ฃା㓚ኂ䉕ᒁ䈐

⿠䈖䈜䈖䈫䈏䈅䉍䉁䈜䇯ขᛒ⺑᣿ᦠ䈮ᓥ䈦䈩ᱜ䈚䈇ข䉍ᛒ䈇䉕䈚䈩ਅ䈘䈇䇯

VCCI-B

Information om gällande lagar och förordningar 69

Kapitel 11

Notice to users in Japan about the power cord

HP Deskjet F4500 All-in-One series declaration of conformity

DECLARATION OF CONFORMITY according to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1

Supplier's Name:

Supplier's Address:

Hewlett-Packard Company

20, Jia Feng Road Waigaoqiao Free Trade Zone Pudong, Shanghai ˈ PRC

200131

D o C # : SNPRH-0801-01 Rev A declares, that the product

Product Name and Model: HP

Regulatory Model Number: 1) SNPRH-0801-01

Product Options:

Radio Module:

All

RSVLD-0707

Conforms to the following Product Specifications and Regulations:

EMC:

CISPR 22: 2005 / EN 55022: 2006 Class B

EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003

EN 61000-3-2: 2006

EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005

FCC CFR 47 Part 15 Class B / ICES-003,Issue 4 Class B

Safety :

EN 60950-1:2001+A11: 2004 / IEC 60950-1:2001

EN 60825-1 1994+A1:2002+A2:2001

Environment ˖

WEEE Directive 2002/96/EC

RoHS Directive 2002/95/EC.

Radio:

EN 300 328 V1.7.1

EN 301 489-1 V1.6.1/ EN 301 489-17 V1.2.1

Health ˖

EU: 1999/519/EC

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 2006/95/EC, EMC Directive

2004/108/EC and the R&TTE Directive 99/5/EC, WEEE Directive 2002/96/EC and RoHS Directive 2002/95/EC and carries the CE-marking accordingly.

Additional Information:

1) This product is assigned a Regulatory Model Number which stays with the regulatory aspects of the design. The

Regulatory Model Number is the main product identifier in the regulatory documentation and test reports, this number should not be confused with the marketing name or the product numbers.

2 Aug 2009 Peng Cong

IPMO (China) Product Regulations Manager

Local contact for regulatory topics only:

EMEA: Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, Germany www.hp.com/go/certificates

U.S.: Hewlett –Packard, 3000 Hanover St., Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

70 Teknisk information

Bestämmelser för trådlösa enheter

Det här avsnittet innehåller följande information om gällande lagar och förordningar för trådlösa produkter:

Exposure to radio frequency radiation

Notice to users in Brazil

Notice to users in Canada

European Union regulatory notice

Notice to users in Taiwan

Exposure to radio frequency radiation

Exposure to radio frequency radiation

Caution The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

Notice to users in Brazil

Aviso aos usuários no Brasil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. (Res.ANATEL 282/2001).

Notice to users in Canada

Notice to users in Canada/Note à l'attention des utilisateurs canadiens

For Indoor Use. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the

Canadian Department of Communications. The internal wireless radio complies with RSS

210 and RSS GEN of Industry Canada.

Utiliser à l'intérieur. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada. Le composant RF interne est conforme a la norme RSS-210 and RSS GEN d'Industrie Canada.

Bestämmelser för trådlösa enheter 71

Kapitel 11

European Union regulatory notice

European Union Regulatory Notice

Products bearing the CE marking comply with the following EU Directives:

• Low Voltage Directive 2006/95/EC

• EMC Directive 2004/108/EC

CE compliance of this product is valid only if powered with the correct CE-marked AC adapter provided by HP.

If this product has telecommunications functionality, it also complies with the essential requirements of the following EU Directive:

R&TTE Directive 1999/5/EC

Compliance with these directives implies conformity to harmonized European standards

(European Norms) that are listed in the EU Declaration of Conformity issued by HP for this product or product family. This compliance is indicated by the following conformity marking placed on the product.

The wireless telecommunications functionality of this product may be used in the following EU and EFTA countries:

Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland,

France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein,

Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania,

Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.

Products with 2.4-GHz wireless LAN devices

France

For 2.4 GHz Wireless LAN operation of this product certain restrictions apply: This product may be used indoor for the entire 2400-2483.5 MHz frequency band (channels

1-13). For outdoor use, only 2400-2454 MHz frequency band (channels 1-9) may be used. For the latest requirements, see http://www.arcep.fr

72 Teknisk information

Notice to users in Taiwan

Bestämmelser för trådlösa enheter 73

Kapitel 11

74 Teknisk information

Index

A

anslutningsproblem

HP All-in-One-enheten

startar inte 45

avinstallera programvara 47

E

efter supportperioden 44

F

felmeddelanden 55

felsöka

konfigurera 44

felsökning

felmeddelanden 55

kopiera 53

skanna 52

skriva ut 48

G

garanti 44

giltighetstid för telefonsupport

supportperiod 43

gränssnittskort 5, 7

I

information om gällande lagar

och förordningar 68

installera om programvara 47

K

kopiera

felsökning 53

information saknas 54

papperstyper,

rekommenderade 35

specifikationer 64

tom 54

kundsupport

garanti 44

L

lagar och förordningar

identifieringsnummer 68

M

miljö

miljö 63

Miljövänlig

produkthantering 64

N

nätverk

gränssnittskort 5, 7

P

papper rekommenderade

kopietyper 35

rekommenderade typer 25

problem

felmeddelanden 55

kopiera 53

skanna 52

skriva ut 48

programinstallation

avinstallera 47 installera om 47

R

regulatory notices bestämmelser för trådlösa

enheter 71

S

saknas information vid kopiering

54

text på inskannad bild 53

skanna

felaktigt beskuren 52 felsökning 52

specifikationer för

skanning 64

text felaktigt 53 textformat felaktigt 53

text visas som punktlinjer

52

skrivare funnen, fönster,

Windows 8

skriva ut

felsökning 48

specifikationer 64

starta kopiering

färg 10 svart 10

supportprocess 43

systemkrav 63

säkerhet

nätverk, WEP-nyckel 8

T

teknisk information kopieringsspecifikationer

64

miljö 63

specifikationer för

skanning 64

systemkrav 63

utskriftsspecifikationer 64

telefonsupport 43

text felaktig eller saknas på

inskannad bild 53

felaktigt format på inskannad

bild 53

punktlinjer på inskannad

bild 52

tom

kopiera 54

Å

återvinning

bläckpatroner 65

75

76

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents