HP DesignJet T230 Printer Brugervejledning

Add to My manuals
135 Pages

advertisement

HP DesignJet T230 Printer Brugervejledning | Manualzz

HP DesignJet T200/T600-printerserien

Brugervejledning

Juridiske oplysninger

© Copyright 2020 HP Development Company,

L.P.

Udgave 1

Juridiske meddelelser

Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i den udtrykkelige garantierklæring, der følger med disse produkter og tjenester. Intet heri må fortolkes som en yderligere garanti. HP er ikke erstatningspligtig i tilfælde af tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl eller manglende oplysninger i denne vejledning.

Varemærker

Adobe®, Acrobat® og Adobe Photoshop® er varemærker tilhørende Adobe Systems

Incorporated.

ENERGY STAR og ENERGY STAR-mærket er registrerede mærker i USA.

Microsoft® og Windows® er amerikansk registrerede varemærker tilhørende Microsoft

Corporation.

Apple og AirPrint er varemærker tilhørende

Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande.

IPv6-ready

Wi-Fi certificeret

Indholdsfortegnelse

1 Introduktion .................................................................................................................................................................................................1

Sikkerhedsforholdsregler......................................................................................................................................................................1

Brug af denne vejledning ......................................................................................................................................................................2

Printermodeller ......................................................................................................................................................................................3

Hovedfunktioner.....................................................................................................................................................................................4

Hovedkomponenter...............................................................................................................................................................................4

Tænd og sluk printeren .........................................................................................................................................................................7

Frontpanel...............................................................................................................................................................................................8

Printerløsninger......................................................................................................................................................................................9

Mobile Printing..................................................................................................................................................................................... 11

Aktivér e-mailudskrivning.................................................................................................................................................................. 11

Rapporter ............................................................................................................................................................................................. 11

2 Tilslutning af printeren............................................................................................................................................................................ 13

Vælg, hvilken tilslutningsmetode der skal bruges......................................................................................................................... 13

Tilslut printeren til netværket............................................................................................................................................................ 14

Konfigurer din enhed .......................................................................................................................................................................... 15

Andre muligheder................................................................................................................................................................................ 15

3 Printeropsætning..................................................................................................................................................................................... 17

Introduktion.......................................................................................................................................................................................... 17

Automatisk firmwareopdatering....................................................................................................................................................... 17

Aktiver og deaktiver meddelelser om e-mail ................................................................................................................................. 17

Aktivere og deaktivere beskeder ...................................................................................................................................................... 17

Kontroller adgang til den integrerede webserver.......................................................................................................................... 19

Angiv Windows-driverindstillinger.................................................................................................................................................... 19

4 Gør printeren personlig........................................................................................................................................................................... 21

Skift sproget i frontpanelet................................................................................................................................................................ 21

Åbn den integrerede webserver ....................................................................................................................................................... 21

Skift sproget for den integrerede webserver ................................................................................................................................. 22

Adgang til HP Utility (kun Windows)................................................................................................................................................. 22

Skift sproget i HP Utility ..................................................................................................................................................................... 22

Rediger indstilling for dvaletilstand.................................................................................................................................................. 22

Konfigurer indstillinger for tænd/sluk-knap ................................................................................................................................... 22

Skift indstillingen for automatisk slukning...................................................................................................................................... 23

iii

Skift lysstyrken i frontpaneldisplayet............................................................................................................................................... 23

Konfigurer netværksindstillinger ...................................................................................................................................................... 23

Konfigurere firewallindstillinger........................................................................................................................................................ 24

Sikkerhedsindstillinger for den integrerede webserver................................................................................................................ 26

5 Papirhåndtering ....................................................................................................................................................................................... 27

Generelt råd til ilægning af papir ...................................................................................................................................................... 27

Lægge en rulle på spindlen................................................................................................................................................................ 27

Læg en rulle i printeren ...................................................................................................................................................................... 28

Fjern en rulle ........................................................................................................................................................................................ 29

Ilæg et enkelt ark................................................................................................................................................................................. 30

Fjern et enkelt ark ............................................................................................................................................................................... 31

Brug flerarksbakken............................................................................................................................................................................ 31

Vis oplysninger om papiret................................................................................................................................................................ 32

Bevar papir ........................................................................................................................................................................................... 32

Skift tørretid......................................................................................................................................................................................... 33

Tænd eller sluk for den automatiske skæreenhed........................................................................................................................ 33

Fremfør og fremfør og afskær.......................................................................................................................................................... 33

6 Printing (Udskriver).................................................................................................................................................................................. 35

Mobile Printing..................................................................................................................................................................................... 35

Udskriv ved hjælp af Wi-Fi Direct...................................................................................................................................................... 36

Nem udskrivning med HP Click ......................................................................................................................................................... 39

Udskrivning fra et program ved hjælp af en printerdriver............................................................................................................ 39

7 Praktiske udskrivningseksempler ......................................................................................................................................................... 47

Udskriv et udkast til revision med den korrekte skala .................................................................................................................. 47

Udskriv et PDF-job på flere sider fra Adobe Acrobat Reader eller Adobe Acrobat Pro ............................................................ 48

Udskriv et dokument med de rigtige farver.................................................................................................................................... 48

Udskriv et projekt ved hjælp af Autodesk AutoCAD....................................................................................................................... 52

Udskriv en præsentation.................................................................................................................................................................... 54

Udskriv og skaler fra Microsoft Office .............................................................................................................................................. 57

8 Håndtering af blækpatroner og printhoved ........................................................................................................................................ 61

Om blækpatroner................................................................................................................................................................................ 61

Lagring af anonyme anvendelsesoplysninger ............................................................................................................................... 61

Kontroller blækpatronens status...................................................................................................................................................... 62

Udskift en blækpatron........................................................................................................................................................................ 62

Om printhovedet ................................................................................................................................................................................. 64

Sikker tilstand ...................................................................................................................................................................................... 64

iv

9 Vedligeholdelse af printeren.................................................................................................................................................................. 65

Kontroller printerstatus...................................................................................................................................................................... 65

Vedligehold printeren ......................................................................................................................................................................... 65

Rengør den udvendige del af printeren........................................................................................................................................... 65

Diagnosticeringsrapport for udskriftskvalitet ................................................................................................................................ 65

Rens printhovedet............................................................................................................................................................................... 66

Juster printhovedet............................................................................................................................................................................. 67

Udskift printhovedet........................................................................................................................................................................... 68

Rengøring af kodebåndet .................................................................................................................................................................. 71

Kalibrer papirfremføringen igen ....................................................................................................................................................... 72

Flyt eller opbevar printeren ............................................................................................................................................................... 73

Firmwareopdatering ........................................................................................................................................................................... 73

Softwareopdatering............................................................................................................................................................................ 73

Printervedligeholdelseskit................................................................................................................................................................. 74

HP Support Assistant.......................................................................................................................................................................... 74

10 Tilbehør................................................................................................................................................................................................... 75

Sådan bestiller du forbrugsvarer og tilbehør.................................................................................................................................. 75

Introduktion til tilbehøret................................................................................................................................................................... 76

11 Fejlfinding af papirproblemer .............................................................................................................................................................. 77

Papiret kan ikke ilægges korrekt....................................................................................................................................................... 77

Papirtypen er ikke i driveren.............................................................................................................................................................. 79

Printeren udskrev på forkert papirtype ........................................................................................................................................... 81

Papiruoverensstemmelse.................................................................................................................................................................. 81

Rullen sidder fast................................................................................................................................................................................. 81

Undgå papirstop.................................................................................................................................................................................. 83

Papirstop i flerarksbakken ................................................................................................................................................................. 84

Der er en strimmel på udskriftsbakken, som genererer papirstop............................................................................................. 85

Printeren viser en fejlmeddelelse om manglende papir, selvom der er papir tilgængeligt .................................................... 85

Udskrifterne falder ikke pænt ned i bakken.................................................................................................................................... 86

Arket forbliver i printeren, når udskriften er færdig....................................................................................................................... 86

Papiret afskæres, når udskriften er færdig..................................................................................................................................... 86

Skæreenheden skærer dårligt .......................................................................................................................................................... 86

Rullen er løs på spindlen.................................................................................................................................................................... 86

12 Fejlfinding af problemer med udskriftskvalitet ................................................................................................................................ 87

Generelle udskrivningsråd ................................................................................................................................................................. 87

Der vises vandrette streger på tværs af billedet (banding).......................................................................................................... 87

Stregerne er for tykke, for tynde eller mangler.............................................................................................................................. 88

v

Streger vises punkterede eller takkede........................................................................................................................................... 88

Streger udskrives dobbelt eller med forkerte farver..................................................................................................................... 89

Stregerne er usammenhængende................................................................................................................................................... 89

Stregerne er slørede........................................................................................................................................................................... 90

Streglængder er unøjagtige .............................................................................................................................................................. 90

Hele billedet er sløret eller kornet .................................................................................................................................................... 90

Papiret er ikke fladt............................................................................................................................................................................. 91

Udskriften er ridset eller skrammet................................................................................................................................................. 92

Blækmærker på papiret ..................................................................................................................................................................... 92

Der går sort blæk af, når du berører udskriften ............................................................................................................................. 93

Objektets kanter er punkterede eller uskarpe................................................................................................................................ 93

Objekternes kanter er mørkere end forventet ............................................................................................................................... 93

Lodrette streger i forskellige farver ................................................................................................................................................. 94

Hvide pletter på udskriften................................................................................................................................................................ 94

Farver er unøjagtige............................................................................................................................................................................ 94

Farverne falmer................................................................................................................................................................................... 94

Billedet er ukomplet (afskåret nederst)........................................................................................................................................... 95

Billedet er afskåret.............................................................................................................................................................................. 95

Nogle objekter mangler i det udskrevne billede ............................................................................................................................ 95

Hvis du stadig har et problem ........................................................................................................................................................... 96

13 Fejlfinding af problemer med blækpatron og printhoved............................................................................................................... 97

Kan ikke indsætte en blækpatron..................................................................................................................................................... 97

Statusmeddelelser for blækpatroner .............................................................................................................................................. 97

Kan ikke indsætte printhovedet........................................................................................................................................................ 97

14 Fejlfinding af datakommunikationsproblemer ................................................................................................................................. 99

Kommunikationsfejl mellem computer og printer ........................................................................................................................ 99

Problemer med kabelforbundne netværk ....................................................................................................................................100

Problemer med trådløst netværk...................................................................................................................................................101

Mobile Printing-problemer ..............................................................................................................................................................104

Netværkskonfigurationsside ...........................................................................................................................................................104

15 Fejlfinding af generelle printerproblemer........................................................................................................................................107

Printeren starter ikke........................................................................................................................................................................107

Printeren vil ikke udskrive................................................................................................................................................................107

Printeren forekommer langsom .....................................................................................................................................................107

Frontpanelet er låst ..........................................................................................................................................................................108

Kan ikke få adgang til den integrerede webserver ......................................................................................................................108

Gendan fabriksstandarder og -indstillinger..................................................................................................................................108

vi

Vigtige beskeder................................................................................................................................................................................109

16 Fejlmeddelelser i frontpanelet..........................................................................................................................................................111

Tekstbeskeder og numeriske fejlkoder..........................................................................................................................................111

17 HP Kundeservice..................................................................................................................................................................................113

Introduktion........................................................................................................................................................................................113

HP Professional Services..................................................................................................................................................................113

Egenreparation..................................................................................................................................................................................114

Kontakt HP Support ..........................................................................................................................................................................114

18 Printerspecifikationer..........................................................................................................................................................................117

Funktionsspecifikationer..................................................................................................................................................................117

Mobile Printing-specifikationer .......................................................................................................................................................118

Fysiske specifikationer .....................................................................................................................................................................119

Hukommelsesspecifikationer..........................................................................................................................................................119

Strømspecifikationer ........................................................................................................................................................................119

Økologiske specifikationer...............................................................................................................................................................120

Miljømæssige specifikationer..........................................................................................................................................................120

Akustiske specifikationer..................................................................................................................................................................120

Ordliste.........................................................................................................................................................................................................121

Indeks...........................................................................................................................................................................................................125

vii

viii

1 Introduktion

Basale sikkerhedsforanstaltninger og en oversigt over printerens vigtigste funktioner, komponenter, softwareindstillinger og udskrivningsmuligheder.

Sikkerhedsforholdsregler

Sørg for at sikre korrekt brug af printeren for at forhindre, at printeren bliver beskadiget.

Følg altid disse forholdsregler:

● Brug den strømforsyningsspænding, der er angivet på etiketten. Undgå at overbelaste printerens elektriske stikkontakt med mange enheder.

● Du må ikke skille printeren ad eller reparere den selv. Kontakt din lokale HP-medarbejder for at få hjælp, se

HP Support Center på side 113 .

● Brug kun den netledning, som medfulgte ved levering af din HP-printer. Undlad at beskadige, skære i eller reparere netledningen. En beskadiget netledning kan forårsage ildebrand eller elektrisk stød. Udskift en beskadiget netledning med en netledning, som HP har godkendt.

● Tillad ikke, at metal eller væsker (bortset fra dem, der bruges i HP Cleaning Kits) kommer i kontakt med de indre dele i printeren. Hvis du gør det, kan det forårsage brand, elektrisk stød eller anden alvorlig beskadigelse.

● For printere uden stativ:

● Brug et stativ, som er tilstrækkeligt stærkt til at bære mindst det dobbelte af printerens samlede vægt med forbrugsstoffer og tilbehør.

● Sørg for, at printeren passer inden for den understøttende overflade.

● Sørg for, at det pågældende stativ kun bruges til printeren.

● Sørg for, at alle printerens gummifødder er placeret inden for den understøttende overflade.

● Følg monteringsvejledningerne, der fulgte med printeren, og hold dem tilgængelige, så printeren kan benyttes korrekt.

● Sluk printeren, og træk netledningen ud af stikkontakten i alle følgende situationer:

● Når du stikker hænderne ind i printeren

Introduktion 1

● Hvis der kommer røg eller en usædvanlig lugt fra printeren

● Hvis printeren laver en usædvanlig støj, der ikke høres under normal drift

● Et stykke metal eller en væske (ikke en del af rengørings- eller vedligeholdelsesrutiner) berører de indvendige dele af printeren

● Under tordenvejr (torden og lyn)

● Under strømsvigt

Brug af denne vejledning

Denne vejledning kan hentes fra HP Support Center.

Se http://www.hp.com/go/DesignJetT200/manuals eller http://www.hp.com/go/DesignJetT600/manuals .

Introduktion

Dette er en kort introduktion af printeren og dens dokumentation til nye brugere.

Brug og vedligeholdelse

Hjælp til at udføre almindelige printerprocedurer.

Emnerne omfatter følgende:

Tilslutning af printeren på side 13

Printeropsætning på side 17

Gør printeren personlig på side 21

Papirhåndtering på side 27

Printing (Udskriver) på side 35

Mobile Printing på side 35

Praktiske udskrivningseksempler på side 47

Håndtering af blækpatroner og printhoved på side 61

Vedligeholdelse af printeren på side 65

Fejlfinding

Hjælp til at løse problemer, der kan opstå under udskrivning.

Omfatter følgende emner:

Fejlfinding af papirproblemer på side 77

Fejlfinding af problemer med udskriftskvalitet på side 87

Fejlfinding af problemer med blækpatron og printhoved på side 97

Fejlfinding af datakommunikationsproblemer på side 99

2 Kapitel 1 Introduktion

Fejlfinding af generelle printerproblemer på side 107

Tekstbeskeder og numeriske fejlkoder på side 111

Tilbehør, support og specifikationer

Referenceoplysninger, herunder kundeservice, printerspecifikationer og varenumre for papirtyper, blækforsyninger og tilbehør.

Tilbehør på side 75

,

HP Kundeservice på side 113

og

Printerspecifikationer på side 117 .

Ordliste

Ordlisten indeholder definitioner på de udskrivnings- og HP-termer, der bruges i denne dokumentation.

Ordliste på side 121

.

Indeks

I tillæg til indholdsfortegnelsen er der et alfabetisk indeks, der kan hjælpe dig med at finde emner hurtigt.

Advarsler og sikkerhedsforanstaltninger

Der anvendes symboler i denne brugervejledning for at sikre, at printeren anvendes korrekt, og for at forhindre, at printeren beskadiges.

Følg anvisningerne, der er markeret med disse symboler:

ADVARSEL!

Hvis disse retningslinjer, der er markeret med dette symbol, ikke overholdes, kunne det medføre alvorlig personskade eller dødsfald.

FORSIGTIG: Hvis de retningslinjer, der er markeret med dette symbol, ikke overholdes, kan det medføre mindre personskade eller beskadigelse af printeren.

Printermodeller

Denne vejledning dækker forskellige printermodeller. Der kan være små forskelle afhængigt af modellen.

Printermodellerne benævnes normalt med deres korte navne for korthedens skyld:

Fuldt navn

HP DesignJet T210 24''-printer

HP DesignJet T230 24''-printer

HP DesignJet T250 24''-printer

HP DesignJet T630 24''-printer

HP DesignJet T650 24''-printer

HP DesignJet T630 36''-printer

HP DesignJet T650 36''-printer

Kort navn

T210

T230

T250

T630-24

T650-24

T630-36

T650-36

BEMÆRK: Billederne i denne brugervejledning ser muligvis ikke ud på samme måde som den printer, du har.

Tilbehør, support og specifikationer 3

Hovedfunktioner

HP DesignJet T200/T600-printerserien er inkjetprintere med fire farver, der er designet til at levere

CAD-/konstruktionstegninger og grafik i høj kvalitet.

Papir, der er op til 610 mm eller 914 mm bredt, kan bruges til at udskrive på. Nogle af printerens vigtigste funktioner vises herunder:

● Udskriftsopløsning på op til 2400 × 1200 dpi ved brug af Best (Bedste) for udskriftskvalitet, Maximum Detail

(Maksimale detaljer) og fotopapir

● Printeren kan betjenes via dens frontpanel eller fra en fjerncomputer ved brug af den integrerede webserver,

HP DesignJet Utility*. Den kan også betjenes fra din tablet eller fra din mobilenhed med HP Smart App.

● Håndterer rulle- og afskårne ark papir med flerarksbakker, som automatisk skifter mellem de to*

● Berøringsfølsomt frontpanel i farver med en intuitiv grafisk brugergrænseflade

● Understøtter USB, Ethernet eller Wi-Fi-tilslutning

● Indeholder webtilsluttede funktioner som f.eks. automatiske firmwareopdateringer

● Understøtter fjernudskrivning fra mobilenheder med HP Smart App, se http://www.hpsmart.com

● Economode til økonomisk udskrivning

● Giver mulighed for nem udskrivning fra skrivebordet med HP Click, se http://www.hp.com/go/designjetclick

Oplysninger om blæk- og papirforbrug er tilgængelige fra den integrerede webserver, se Åbn den integrerede webserver på side 21

Oplysninger om forbrugsvarer, fejlfinding og firmwareopdateringer er tilgængelige fra HP Utility, se Adgang til HP Utility (kun Windows) på side 22

● Adgang til HP's online Support Center, se

HP Support Center på side 113

● HP Support Assistant supporterer printeren, se

HP Support Assistant på side 74

● Kompatibel med appen HP Applications Center – Poster, se http://www.hpapplicationscenter.com

*Kun Windows

* Flerarksbakke inkluderet i HP DesignJet T600 og tilgængelig som tilbehør til HP DesignJet T200-printerserien

Hovedkomponenter

Hardwarefunktioner i printeren.

Forsidevisning (T600-printerserien)

Oversigt over forsiden af printerens vigtigste hardwarekomponenter.

4 Kapitel 1 Introduktion

1.

Flerarksbakke

2.

Frontpanel

3.

Hoveddæksel

4.

Blækpatroner

5.

Slæde

6.

Stander

Bagsidevisning (T600-printerserien)

Oversigt over bagsiden af printerens vigtigste hardwarekomponenter.

Bagsidevisning (T600-printerserien) 5

1.

Rulle med papir

2.

Kommunikationsporte

3.

Fast Ethernet-port til tilslutning til et netværk

4.

Speed USB-enhedsport til tilslutning til en computer

5.

Tænd/sluk-knap

6.

Strømstik

7.

Flerarksbakke

Bagsidevisning (T200-printerserien)

Oversigt over bagsiden af printerens vigtigste hardwarekomponenter.

BEMÆRK: Flerarksbakken sælges som tilbehør til denne model.

6 Kapitel 1 Introduktion

1.

Blåt stop

2.

Spindel

3.

Rulle med papir

4.

Fast Ethernet-port til tilslutning til et netværk

5.

Speed USB-enhedsport til tilslutning til en computer

6.

Tænd/sluk-knap

7.

Strømstik

Tænd og sluk printeren

Tænd/sluk-knappen sidder på bagsiden af printeren

Tænd/sluk-knappen kan også bruges til at sætte printeren i slumretilstand. Se

Konfigurer indstillinger for tænd/sluk-knap på side 22 . Knappen lyser, når printeren er tændt. Den blinker, når printeren skifter mellem

tændt og slukket.

Men hvis du har planer om at opbevare printeren i en længere tidsperiode, eller tænd/sluk-knappen ikke ser ud til at fungere, anbefales det, at du tager netledningen ud af stikkontakten.

Tænd og sluk printeren 7

Når du vil tænde den igen, skal du sætte stikket i.

Når printeren tændes igen, tager det ca. tre minutter at initialisere, kontrollere og forberede printhovedet.

BEMÆRK: Når printeren ikke har været anvendt i et bestemt tidsrum (standardtidsrummet bestemmes af

EnergyStar), sparer den strøm ved at gå i dvaletilstand. Enhver interaktion med printerens frontpaneldisplay eller afsendelse af et nyt udskriftsjob, returnerer den til aktiv tilstand, og den kan genoptage udskrivningen straks. Hvis du vil ændre dvaletilstandstiden, skal du se

Rediger indstilling for dvaletilstand på side 22 .

Frontpanel

Forrest til venstre på printeren er der en berøringsfølsom skærm med en grafisk brugergrænseflade. Fra den kan du udskrive, få vist oplysninger, ændre indstillinger og udføre kalibreringer og test osv.

Frontpanelet viser også advarsler (advarsler og fejlmeddelelser), når der er brug for det.

1. Ikoner på dashboardet

Via frontpanelets dashboard kan du få adgang til ikonerne på skærmen, kontrollere status for printeren og overvåge og administrere nuværende og planlagte printeropgaver.

Tryk på eller stryg nedad på fanebladet øverst på skærmen for at åbne dashboardet:

● Tryk på for at ændre printerindstillinger.

● Tryk på for at se information om blæk.

● Tryk på for at se information om printhoved.

8 Kapitel 1 Introduktion

● Tryk på for at se statusoplysninger om tilslutning og for at foretage netværkskonfiguration. Hvis der er et netværkskabel tilsluttet, vil blive vist i stedet.

BEMÆRK: Det er ikke muligt at bruge trådløse netværksforbindelser og forbindelser via kabel samtidigt.

● Tryk på for at se oplysninger om Wi-Fi Direct.

● Tryk på for at få vist oplysninger og konfigurere ePrint til at udskrive fra en computer eller en mobilenhed ved at sende en e-mail til printeren.

Hvis printeren er inaktiv i et tidsrum, går den i slumretilstand og slukker frontpaneldisplayet. Sådan konfigureres strømstyring:

Konfigurer indstillinger for tænd/sluk-knap på side 22 .

2. Dynamiske ikoner på startskærmbilledet

Frontpanelet har et centralt område til visning af dynamiske oplysninger og ikoner.

Følgende elementer vises, når du trykker på papirikonet :

● Tryk på

● Tryk på

● Tryk på

for at indlæse, fjerne og ændre indstillinger for rullepapir.

for at ændre indstillinger for flerarksbakken eller for at aktivere den.

for at indlæse, fjerne og ændre indstillinger for enkeltark.

Hvis du vil ændre printerindstillingerne eller udskrive rapporter, skal du bruge indstillingerne i: .

BEMÆRK: Den aktive papirkilde er angivet af et lidt større ikon med et hvidt flueben i en grøn cirkel: .

3. Faste ikoner

Nederst på skærmen, kan der ses op til tre faste ikoner på forskellige tidspunkter. Normalt vises de ikke alle samtidigt.

● Tryk på for at vende tilbage til startskærmen.

● Tryk på for at få hjælp til det aktuelle skærmbillede.

● Tryk på for at gå tilbage til den forrige skærm uden at kassere ændringer.

Printerløsninger

Drivere og andre værktøjer leveres med printeren til at raste, gennemse, udskrive lokalt/eksternt og få adgang til support, hvis det er nødvendigt.

Følgende software kan fås til din printer på: http://123.hp.com

eller http://www.hp.com/go/DesignJetT200/ software eller http://www.hp.com/go/DesignJetT600/software :

● Driver til Windows og Mac

2. Dynamiske ikoner på startskærmbilledet 9

● HP DesignJet-driveren, der har eksempelvisning, som giver dig mulighed for at se et simpelt eksempel på, hvordan jobbet vil blive udskrevet

● Den integrerede webserver, der giver dig mulighed for at administrere printeren fra en fjerncomputer, opdatere printerens firmware og ændre forskellige printerindstillinger osv.

Se Åbn den integrerede webserver på side 21 .

● HP Utility (kun Windows), der giver dig mulighed for at administrere printeren fra en fjerncomputer:

Se Adgang til HP Utility (kun Windows) på side 22 .

BEMÆRK: Nye versioner af al printersoftware kan forventes at dukke op nu og da. I nogle situationer kan der, når du modtager din printer, allerede være senere versioner tilgængelige på HP's websted for noget af den software, der blev leveret sammen med den.

10 Kapitel 1 Introduktion

Mobile Printing

Din printer kan tilsluttes internettet, hvilket giver forskellige fordele.

● Automatiske firmwareopdateringer (se

Firmwareopdatering på side 73 )

● Udskriv på HP-printere næsten overalt med HP Smart App

● Udskriv på HP-printere fra stort set alle enheder, herunder smartphones og tabletcomputere

Hvis du vil udnytte disse fordele, skal din printer være tilsluttet internettet.

Du finder de seneste oplysninger under http://www.hp.com/go/designjetmobility .

Aktivér e-mailudskrivning

Aktiver web-tjenester for at give din printer mulighed for at kommunikere sikkert over internettet med webtilsluttede udskrivningstjenester.

1.

Sørg for, at printeren er korrekt tilsluttet internettet.

2.

Aktiver Web Services under den første opsætning af printeren eller senere ved at trykke på på startskærmen og følge anvisningerne på frontpanelet. Printeren skal eventuelt genstartes, hvis dens firmware blev opdateret.

3.

Du kan når som helst finde printerens e-mailadresse ved at trykke på på startskærmen.

4.

Dette er et valgfrit trin: Hvis du er printeradministrator, skal du logge ind på HP Smart ( http:// www.hpsmart.com

) for at tilpasse din printers e-mailadresse eller for at administrere brugeradgang til fjernudskrivning.

Hvis du ønsker at se de seneste oplysninger, support og anvendelsesvilkår for HP Smart, kan du læse mere under http://www.hpsmart.com

. Du kan også få fordel af automatiske firmwareopdateringer ved at følge denne installation.

Rapporter

De interne udskrifter indeholder forskellige typer oplysninger om printeren. Du kan anmode om dem fra frontpanelet.

Før du anmoder om interne udskrifter, skal du kontrollere, at printeren og papiret er klar til udskrivning. Det ilagte papir skal mindst være A4 stående – 210 mm bred, ellers kan udskriften blive beskåret.

Hvis du vil udskrive interne udskrifter, skal du trykke på og derefter rulle ned til Reports (Rapporter), trykke på den og vælge den ønskede interne udskrift. Dette er nogle af de tilgængelige udskrifter:

● Demoudskrivning, der viser nogle af printerens funktioner

– Demo af tegning

– Demo af gengivelse

– Demo af GIS-kort

● Udskrifter med brugeroplysninger

Mobile Printing 11

● Rapport for printerstatus

● Rapport for udskriftskvalitet

● Testrapport for internetadgang

● Netværkskonfiguration

● Testrapport for trådløs aktivitet

● Joblog

● Fejllog

12 Kapitel 1 Introduktion

2 Tilslutning af printeren

Det har aldrig været nemmere at udskrive, og din printer leveres med forskellige muligheder for at oprette forbindelse til den hjælp, du har brug for.

Vælg, hvilken tilslutningsmetode der skal bruges

Din printer kan tilsluttes via Wireless, Gigabit Ethernet eller Hi-Speed USB.

Tabel 2-1 Tilslutningsmetoder

Trin 1: Tilslut printeren til dit netværk:

INDSTILLING A

Brug af din mobil

Hvis du tilslutter en ny printer, kan HP Smart App (tilgængelig i App Store og Play Store) føre dig gennem processen.

Bemærk, at både printer og enhed skal være tilsluttet det samme Wi-Fi

OPTION B

Brug frontpanelet til at vælge en af disse muligheder:

Tilslut til Wi-Fi

- Hvis printeren er ny, skal du blot følge trinnene i frontpanelet

- Printeren og enheden skal være tilsluttet samme Wi-Fi

Tilslut til Ethernet

Hvis printeren er ny, skal du tilslutte Ethernet­ kablet, før den tændes.

Tilslut til USB

Brug Hi-Speed USB-kabel, han USB-type A til han USB-type B

Trin 2: Konfigurer din enhed:

Udskriv hvor som helst, når som helst

- Printer og enheder skal være tilsluttet det samme netværk

- Hvis du har brug for den, kan du finde printerens IP-adresse ved at rulle ned fra toppen af skærmen eller

Automatisk konfiguration

Gå til http://123.hp.com

for at downloade HP­ softwaren og -driveren

For avanceret konfiguration eller supplerende software:

Gå til supportsiden for din printerserie: http:// www.hp.com/go/DesignJetT200/software eller http://www.hp.com/go/DesignJetT600/software

BEMÆRK: Hvis du tilslutter et Ethernet-kabel, deaktiveres printerens trådløse funktion.

BEMÆRK: Trådløse forbindelser kan blive påvirket af netværksrouterens og enhedens placering. Sådan kan du forbedre en trådløs forbindelse:

1. Anbring det trådløse adgangspunkt på et mere centralt sted på arbejdspladsen.

Tilslutning af printeren 13

2. Placer det trådløse adgangspunkt på afstand af kompakte materialer. Dobbelte metal- og betonvægge er de sværeste at trænge igennem. Det er nemmere med træ- og gipsvægge. Overvej dette, når du placerer printeren.

3. Skift den trådløse kanal til en, der ikke bruges. Helst 1, 6 eller 11, da disse er ikke-overlappende kanaler.

4. Udvid rækkevidden for det trådløse netværk ved hjælp af en simpel Wi-Fi-extender, eller tilføj flere trådløse adgangspunkter.

Tilslut printeren til netværket

Hvis det er første gang, du bruger printeren: Tilslut din printer ved hjælp af HP Smart App.

BEMÆRK: Brug HP Smart APP til printeropsætning under initialisering. Hvis printeren ikke er ny, og du ønsker at bruge HP Smart App, skal du gå til standardkonfigurationstilstanden.

Opsætning ved brug af HP Smart App

Du kan bruge HP Smart App til at konfigurere printeren på dit trådløse netværk.

HP Smart App understøttes på iOS-, Android- og Windows-enheder. Se

Udskriv fra Apple iOS eller Android med

HP Smart App på side 35

for at få flere oplysninger.

1.

Hvis du bruger en iOS- eller Android-mobilenhed, skal du sørge for, at Bluetooth er slået til. (HP

Smart bruger Bluetooth til at gøre opsætningsprocessen hurtigere og nemmere på iOS- og Android­ mobilenheder).

BEMÆRK: HP Smart App bruger kun Bluetooth til printeropsætning. Udskrivning med brug af Bluetooth understøttes ikke.

2.

Åbn HP Smart App.

3.

Windows: Tryk på Set Up a New Printer (Konfigurer en ny printer), og følg vejledningen på skærmen for at føje en printer til dit netværk.

eller

Android Tryk på ikonet + på startskærmbilledet, og tryk derefter på Add Printer (Tilføj printer). Følg vejledningen på skærmen for at føje en printer til dit netværk.

Konfiguration af printeren på dit trådløse netværk

Brug Wireless Setup Wizard (Guide til opsætning af trådløst netværk) på frontpanelet eller Wi-Fi Protected Setup

(Beskyttet Wi-Fi-opsætning) til at konfigurere den trådløse kommunikation.

1.

Fra frontpanelet skal du trykke på eller stryge nedad på fanen øverst på skærmen for at åbne dashboardet og derefter trykke på .

2.

Tryk på .

3.

Tryk på Wireless Settings (Indstillinger for trådløst netværk).

4.

Tryk på Wireless Setup Wizard (Guide til opsætning af trådløst netværk) eller Wi-Fi Protected Setup

(Beskyttet Wi-Fi-opsætning).

5.

Følg anvisningerne i frontpanelet for at fuldføre installationen.

14 Kapitel 2 Tilslutning af printeren

Hvis du allerede bruger printeren med en anden type forbindelse, f.eks. en USB-forbindelse, kan du se i Mobile

Printing på side 35 , hvordan du ændrer det.

Konfigurer din enhed

Forbered printeren med den korrekte software til din enhed.

Installation af softwaren (Windows)

Sørg for at tilslutte printeren og computeren eller mobilenheden til det samme netværk.

Download softwaren fra http://123.hp.com

eller gå til http://www.hp.com/go/DesignJetT200/software eller http://www.hp.com/go/DesignJetT600/software .

Installation af softwaren (Mac OS X)

Sørg for at tilslutte printeren og computeren eller mobilenheden til det samme netværk.

Hent softwaren fra http://123.hp.com

, eller gå til http://www.hp.com/go/DesignJetT200/software eller http:// www.hp.com/go/DesignJetT600/software .

Tilføj din printer

Føj en printer til et netværk under Mac OS X.

▲ Gå til System Preferences (Systempræferencer) > Printers and scanners (Printere og scannere), og tryk derefter på + for at tilføje en ny printer.

● Hvis du har installeret driveren: Vælg fanen IP, angiv din IP-adresse, og vælg protokollen HP Jetdirect­

Socket. Tryk på Continue (Fortsæt).

● Hvis du vil bruge AirPrint: Vælg din printer på listen over viste netværksprintere, og tryk på Add (Tilføj).

Gå derefter til menuen Use (Brug), vælg Secure AirPrint (Sikker AirPrint) eller AirPrint, og tryk på Add

(Tilføj).

TIP: Hvis du vil se bonjour-navnet i frontpanelet, skal du åbne printerens dashboard og trykke på ikonet eller .

Andre muligheder

Der er andre måder, hvorpå du kan tilslutte din printer direkte til en computer.

Tilslut printeren til computeren vha. et USB-kabel (Windows)

Du kan tilslutte din printer direkte til en computer uden at gå gennem et netværk ved at bruge printerens indbyggede Hi-Speed USB-enhedsport. En USB-tilslutning kan være hurtigere end en netværkstilslutning, men den har nogle ulemper, som du skal være opmærksom på:

● Kablet har en begrænset længde.

● Det er vanskeligere at dele printere.

● Du kan ikke bruge Web Services.

Konfigurer din enhed 15

● Du kan ikke bruge automatiske firmwareopdateringer.

BEMÆRK: Brugen af ikke-certificerede USB-kabler kan føre til forbindelsesproblemer. Du bør kun bruge kabler, der er certificeret af USB Implementor's Forum ( http://www.usb.org/ ), sammen med denne printer.

Overvejelser vedrørende printerdeling

Alle andre brugere, der deler din USB-tilsluttede printer, vil være i stand til at sende udskriftsjob, men vil ikke kunne modtage oplysninger fra printeren, hvilket påvirker statusrapporter, administration og fejlfinding.

TIP: Den bedste metode til at dele printeren over et netværk er at tilslutte printeren til netværket og ikke til en

bestemt printer. Se Tilslutning af printeren på side 13 .

16 Kapitel 2 Tilslutning af printeren

3 Printeropsætning

Angiv automatiske firmwareopdateringer, e-mail-meddelelser og driverpræferencer, og kontrollér adgang til den integrerede webserver.

Introduktion

Der er forskellige printerindstillinger, som printeradministratoren kan ønske at kontrollere, så snart den nye printer er samlet og klar til brug.

Automatisk firmwareopdatering

Printerne kan automatisk regelmæssigt kontrollere for firmwareopdateringer.

Se .

Firmwareopdatering på side 73

Aktiver og deaktiver meddelelser om e-mail

Hvis du ønsker at få meddelelser om e-mail fra printeren, skal du konfigurere e-mail-serveren.

Hvis du vil konfigurere e-mail-serveren ved brug af den integrerede webserver, skal du klikke på Settings

(Indstillinger) > Email server (E-mail-server) og udfylde følgende felter:

● SMTP server:(SMTP-server): IP-adressen eller værtsnavnet på den udgående mailserver (SMTP), der vil behandle alle e-mail-meddelelser fra printeren. Hvis postserveren kræver godkendelse, kan der ikke anvendes e-mail-meddelelser.

● Printer e-mail address (Printer-e-mailadresse): Hver e-mail-meddelelse, der sendes af printeren, skal inkludere en returadresse, som ikke behøver at være en reel funktionsdygtig e-mailadresse, men den skal være entydig, så modtagerne af meddelelsen kan identificere den printer, der sendte den.

Du kan aktivere eller deaktivere specifikke e-mail-meddelelser ved at klikke på Email alerts (E-mail-meddelelser) i den integrerede webserver.

Aktivere og deaktivere beskeder

Printerbeskeder advarer dig, når der er et printerproblem, som du kan afhjælpe ved at handle, eller når et af dine udskriftsjob skifter status. Beskederne vises på printerens frontpanel af HP Utility, af printerdriveren og af den integrerede webserver.

Du kan ændre beskedindstillingerne på forskellige måder, så de viser alle, nogle eller ingen af de tilgængelige beskeder.

Sådan får du adgang til beskedindstillinger under Windows:

● Klik på Alert Settings (Beskedindstillinger) i menuen Tools (Værktøjer) i den integrerede webserver.

● Højreklik på HP DesignJet Utility's systemikon, og klik på Alert Settings (Beskedindstillinger).

Printeropsætning 17

I vinduet Alert Settings (Beskedindstillinger) kan du bruger beskedskyderen til at deaktivere beskeder fuldstændigt.

Du kan også vælge hvornår, om nogensinde, der skal vises kritiske eller ikke-kritiske beskeder.

Sådan får du adgang til beskedindstillinger under Mac OS X:

● Åbn HP Printer Monitor-præferencer, vælg din printer og derefter Customize Alerts (Tilpas beskeder), så du kan angive hver enkelt besked til at blive vist i bestemte situationer og med et bestemt tidsinterval.

● Du kan deaktivere beskeder fuldstændigt ved at fjerne markeringen af Show monitor status in menu bar (Vis skærmstatus på menulinjen) under fanen Notifications (Meddelelser) i HP Printer Monitor-præferencer. Hvis du lader dette felt være markeret, men fjerner markeringen fra feltet Notify me when alert appears (giv mig besked, når der vises meddelelser) (som herunder), vil meddelelserne være tilgængelige i HP Printer Monitor, men vil ikke poppe op på skærmen Dock.

18 Kapitel 3 Printeropsætning

Kontroller adgang til den integrerede webserver

Du kan forhindre, at brugere ændrer vigtige enhedsindstillinger ved at oprette en adgangskode i den integrerede webserver.

Brugere uden adgangskoden kan kun se faner med information. Når adgangskoden er angivet, kræves den for at få vist eller ændre parametre på andre faner.

Angiv Windows-driverindstillinger

Du kan ændre visse standardindstillinger i din printerdriver efter dine egne præferencer, f.eks. indstillinger for farve eller papirbesparelse.

For at ændre standardindstillingerne skal du klikke på knappen Start eller Search (Søg) på din computerskærm

(afhængigt af din version af Windows) og derefter klikke på Devices and Settings (Enheder og indstillinger),

Devices and Printers (Enheder og printere) eller Print Management (Udskriftshåndtering). Højreklik derefter på printerikonet, og klik på Printing Preferences (Udskrivningsindstillinger) eller Set Printing Defaults (Indstil udskriftsstandarder). Alle indstillinger, som du ændrer i vinduet Printing Preferences (Udskriftsindstillinger), gemmes som standardværdier for den aktuelle bruger.

For at angive standardværdier for alle brugere af systemet skal du højreklikke på printerikonet igen, klikke på Printer Properties (Printeregenskaber), gå til fanen Advanced (Avanceret) og klikke på Printing Defaults

(Udskriftsstandarder). De indstillinger, du ændrer, i vinduet Printing Defaults (Udskriftsstandardindstillinger) skal gemmes for alle brugere.

Kontroller adgang til den integrerede webserver 19

20 Kapitel 3 Printeropsætning

4 Gør printeren personlig

Du kan angive dine printerpræferencer som f.eks. sprog, slumretilstand, firewall og lysstyrkeindstillinger for frontpanel osv.

Skift sproget i frontpanelet

Din printer har mange sprogindstillinger, du kan vælge mellem.

Sådan ændres sproget i menuer og meddelelser i frontpanelet:

Hvis du kan forstå det aktuelle sprog på displayet på frontpanelet, skal du trykke på og derefter på

Preferences (Indstillinger) > language (sprog). Vælg dit foretrukne sprog.

Åbn den integrerede webserver

Betjen din printer via en almindelig webbrowser fra en hvilken som helst computer.

Hvis du vil bruge en integreret webserver på en computer, skal du åbne webbrowseren og indtaste printerens

IP-adresse.

Du kan se din printers IP-adresse på frontpanelet, åbn dashboardet og tryk på eller .

Hvis du ønsker at få adgang til den integrerede webserver, skal du have en TCP/IP-forbindelse til din printer. Du kan få adgang til den integrerede webserver indirekte gennem HP Utility, hvis du tilslutter din printer med en

TCP/IP-forbindelse (kabelforbundet eller trådløs).

Første gang du går ind på den integrerede webserver, anmoder computeren om dit brugernavn og din adgangskode for at forhindre uautoriserede brugere i at få adgang til at udføre en fjernkonfiguration af printeren eller se printerindstillingerne. Der kræves adgangskode for at kunne ændre eller se printerindstillingerne. Som standard er brugeren admin. PIN-koden findes bag printeren.

Du kan udskrive printerstatusrapporten: Setup (Opsætning) > Reports (Rapporter) > Printer statusrapport

(Printerstatusrapport).

BEMÆRK: Statusrapporten har en PIN-kode. Hvis du har ændret den oprindelige PIN-kode som standard, og du har glemt den, kan du gå til

Fejlfinding af generelle printerproblemer på side 107

.

Følgende browsere er kompatible med den integrerede webserver:

● Microsoft Internet Explorer 11 og nyere til Windows 7 og nyere

● Apple Safari 8 og nyere til OS X 10.10 og nyere

● Mozilla Firefox (seneste version)

● Google Chrome (seneste version)

Hvis du følger disse anvisninger, men ikke kan åbne den integrerede webserver, skal du se Kan ikke få adgang til den integrerede webserver på side 108

.

Gør printeren personlig 21

Skift sproget for den integrerede webserver

Standardsproget er det samme som din browser, men hvis det ikke understøttes, vises det på engelsk. Du kan

ændre det til ethvert understøttet sprog.

Sprogene, der understøttes af den integrerede webserver, er: engelsk, portugisisk, spansk, fransk, italiensk, tysk, polsk, russisk, forenklet kinesisk, traditionelt kinesisk, koreansk og japansk. Der er en fane øverst til højre i vinduet, hvorfra du kan vælge dem.

Adgang til HP Utility (kun Windows)

Administrer din printer fra en computer med en USB-, TCP/IP- eller Wi-Fi-forbindelse.

Første gang du åbner et program, skal du indtaste printeroplysningerne. Angiv printerens IP-adresse eller værtsnavn for at føje den til printerlisten. Alternativt kan du vælge General search (Generel søgning) for at finde alle HP DesignJet- og HP PageWide XL-printere på dit netværk.

● Under Windows kan du starte HP Utility fra din skrivebordsgenvej eller fra Start > All Programs (Alle programmer) > HP > DesignJet Utility > HP DesignJet Utility. Dette starter HP DesignJet Utility, der viser de

HP DesignJet-printere, der er installeret på din computer.

● Når du vælger din printer i venstre rude, vil alt, hvad der vises i højre rude, være specifikt for den pågældende printer.

Skift sproget i HP Utility

Vælg mellem engelsk, portugisisk, spansk, catalansk (kun Windows), fransk, italiensk, tysk, forenklet kinesisk, traditionelt kinesisk, koreansk og japansk.

● Under Windows vil sproget blive justeret til dine regionale sprogindstillinger som defineret i Windows

Kontrolpanel.

Rediger indstilling for dvaletilstand

Hvis printeren er tændt, men ikke bruges i et bestemt tidsrum, går den automatisk i dvaletilstand for at spare på strømmen.

Hvis du vil ændre den tid, printeren venter, før den går i dvaletilstand, skal du gå til frontpanelet og trykke på og derefter på Power management (Strømstyring) > Sleep mode (Dvaletilstand). Vælg den ønskede ventetid.

Konfigurer indstillinger for tænd/sluk-knap

Du kan indstille printeren til at tænde og slukke automatisk eller skifte til slumretilstand.

Gå til og derefter Power Management (Strømstyring) > Power Button Mode (Indstillinger for tænd/sluk-knap) og vælg den ønskede indstilling.

Hvis du vil ændre den tid, der går, før dvaletilstand indtræffer, skal du trykke på og derefter Power

Management (Strømstyring) > Sleep Mode (Dvaletilstand). Du kan angive en tidsperiode mellem 5 minutter og den maksimale tid, der er tilladt i henhold til de aktuelle energibesparende bestemmelser.

Printeren vågner fra slumretilstanden og tænder frontpaneldisplayet, når der er en ekstern interaktion med det.

22 Kapitel 4 Gør printeren personlig

Du kan finde oplysninger om den specifikke brug af frontpanelet hele vejen igennem denne vejledning.

Skift indstillingen for automatisk slukning

Printeren kan indstilles til automatisk slukning, hvilket er nyttigt i forbindelse med strømstyringskontrol.

Hvis du f.eks. angiver automatisk slukning til 2 timer, slukkes printeren efter to timers inaktivitet. På denne måde kan du spare mere energi. Funktionen til automatisk slukning deaktiveres dog, når printeren er tilsluttet et netværk, for at undgå at være til besvær for netværksbrugere.

Hvis du bruger en USB-forbindelse, kan du indstille printeren til at slukke sig selv helt efter 2 til 12 timers inaktivitet. På frontpanelet skal du trykke på (Indstillinger), derefter Power management (Strømstyring) >

Auto-off.

Skift lysstyrken i frontpaneldisplayet

Den viste lysstyrke kan justeres.

Hvis du vil ændre lysstyrken på frontpanelets display, skal du trykke på (Indstillinger) og derefter Preferences

(Præferencer) > Screen brightness (Skærmlysstyrke) og vælge den ønskede værdi. Tryk på Done (Udført) for at gemme værdien.

Konfigurer netværksindstillinger

Du kan få vist og konfigurere netværksindstillingerne fra den integrerede webserver, HP Utility eller frontpanelet.

● Fra den integrerede webserver: Vælg fanebladet Network (Netværk).

● Fra HP Utility: Du kan få adgang til den integrerede webserver gennem HP Utility.

● Fra frontpanelet: Stryg nedad på dashboardet, tryk på , rul derefter nedad i menuen, og tryk på Network setup (Netværksopsætning).

Der findes følgende muligheder:

● Print the start Guide (Udskriv startvejledningen) for at udskrive vejledningen

● Enable/Disable wireless (Aktiver/deaktiver trådløs) tænder eller slukker for den trådløse forbindelse.

● Wireless setup wizard (Guiden Trådløs opsætning) gør det nemt at oprette forbindelse til et trådløst netværk.

● Wi-Fi protected setup (Wi-Fi-beskyttet opsætning) gør det muligt for dig at opsætte en forbindelse med et trådløst netværk ved brug af WPS-kryptering.

● View wireless details (Se detaljer om trådløs) viser oplysninger om det trådløse netværk

● IP Settings (IP-indstillinger) giver dig mulighed for at vælge IP-adresse - automatisk eller manuel (statisk)

● Print Wireless test report (Udskriv testrapport om trådløs) udskriv oplysninger om det trådløse netværk

● Print wireless network test (Udskriv test for trådløst netværk) kører diagnostiske test af den trådløse forbindelse

● Ethernet settings (Ethernet-indstillinger) se og udskriv Ethernet-detaljer

Skift indstillingen for automatisk slukning 23

● Advanced setup (Avanceret konfiguration)

● Link speed (Linkhastighed) angiver den hastighed, hvormed data overføres over netværket.

Standardindstillingen er Automatic (Automatisk).

● IP settings (IP-indstillinger) giver dig mulighed for at få vist eller ændre IP-adressen, undernetmaske, standardgateway og DNS-adresse.

● General settings (generelle indstillinger)

○ Hostname (Værtsnavn) gør det muligt for dig at ændre værtsnavnet.

○ Proxy settings (Proxy-indstillinger) giver dig mulighed for at ændre proxy-indstillingerne

○ Bonjour name (Bonjour-navn) giver dig mulighed for at ændre bonjour-navnet

● Restore network defaults (Gendannelse af netværksstandarder)

Konfigurere firewallindstillinger

Firewallfunktioner giver sikkerhed i netværkslaget på både IPv4- og IPv6-netværk. Firewall'en giver en enkel kontrol over IP-adresser, der har tilladelse til at få adgang.

BEMÆRK: I tillæg til firewallbeskyttelse af netværkslaget understøtter printeren også SSL-standarder (secure sockets layer) på transportlaget for sikre klient-server-programmer, som f.eks. klient-server-godkendelse eller

HTTPS-internetbrowsing.

Til firewallhandlinger på printeren skal du konfigurere en firewallpolitik, der skal gælde for den angivne IP-trafik.

Sider med firewallpolitik åbnes gennem den integrerede webserver og vises af din webbrowser. Når der er konfigureret en politik, aktiveres den ikke, før du klikker på Apply (Anvend) i den integrerede webserver.

Oprettelse og brug af firewallregler

Kontroller IP-trafik og tillad eller afvis IP-trafik baseret på IP-adresser og -tjenester.

Angiv op til ti regler, hvor hver regel angiver værtsadresser, tjenester og den handling, der skal udføres for disse adresser og tjenester.

Opret en firewallregel

Opret en ny regel via den integrerede webserver.

1.

Åbn den integrerede webserver.

2.

Klik på fanen Settings (Indstillinger) og derefter på Firewall > Firewall Rules (Firewallregler).

3.

Vælg Enable firewall (Aktiver firewall).

4.

Klik på , og følg derefter anvisningerne på skærmen.

BEMÆRK: Når du trykker på Apply (Anvend), kan forbindelsen til den integrerede webserver blive midlertidigt afbrudt i en kort tidsperiode. Hvis IP-adressen er uændret, aktiveres den integrerede webserverforbindelse igen. Men hvis IP-adressen blev ændret, skal du bruge den nye IP-adresse til at åbne den integrerede webserver.

24 Kapitel 4 Gør printeren personlig

Skift prioritet af firewallregler

Du kan flytte en regel op eller ned på prioriteringslisten.

1.

Åbn den integrerede webserver.

2.

Klik på fanen Settings (Indstillinger) og derefter på Firewall > Firewall Rules Priority (Prioritet af firewallregler)

3.

Vælg prioriteten fra listen Rule Precedence (Regelprioritet), hvor 10 er den højeste prioritet, og 1 er den laveste prioritet.

4.

Tryk på Apply (Anvend).

Skift firewallindstillinger

Indstillinger kan altid redigeres på et senere tidspunkt.

1.

Åbn den integrerede webserver.

2.

Klik på fanen Settings (Indstillinger) og derefter på Firewall > Firewall Options (Firewallindstillinger).

3.

Skift de ønskede indstillinger, og tryk derefter på Apply (Anvend).

BEMÆRK: Når du trykker på Apply (Anvend), kan forbindelsen til den integrerede webserver blive midlertidigt afbrudt i en kort tidsperiode. Hvis IP-adressen er uændret, aktiveres den integrerede webserverforbindelse igen. Men hvis IP-adressen blev ændret, skal du bruge den nye IP-adresse til at åbne den integrerede webserver.

Nulstil firewallindstillinger

Gendan printerens netværksindstillinger for at nulstille til fabriksindstillingerne.

Begrænsninger af regler, skabeloner og tjenester

Der er en grænse for, hvor mange af hvert element, der kan oprettes og gemmes på et givent tidspunkt.

Tabel 4-1 Begrænsninger pr. element

Element

Maksimalt antal regler

Maksimalt antal adresseskabeloner

Maksimalt antal brugerdefinerede adresseskabeloner

Maksimalt antal tjenester, som du kan føje til en brugerdefineret tjenesteskabelon

BEMÆRK: Den foruddefinerede skabelon All Services (Alle tjenester) er ikke underlagt denne begrænsning og inkluderer alle tjenester, der er understøttet af printserveren.

Maksimalt antal tjenester, du kan føje til politikken

BEMÆRK: For en bestemt regel kan der kun tilføjes en adresseskabelon og en tjenesteskabelon.

Maksimalt antal tjenesteskabeloner i politikken

Det maksimale antal brugerdefinerede tilpassede tjenesteskabeloner

Begrænsning

10 (en standardregel)

12

5

40

40

10

5

Skift prioritet af firewallregler 25

Reset network settings (Nulstil netværksindstillinger)

Administratoradgangskoden og netværksindstillingerne kan gendannes.

Gå til frontpanelet, stryg nedad på dashboardet og tryk på (Indstillinger), rul derefter ned gennem menuen og tryk på Network setup (Netværkskonfiguration) > Restore network settings (Gendan netværksindstillinger).

BEMÆRK: Udskriv netværkskonfigurationssiden, og kontroller, at netværksindstillingerne er nulstillet.

BEMÆRK: Nulstilling af printerens netværksindstillinger nulstiller også printerens firewallindstillinger.

Sikkerhedsindstillinger for den integrerede webserver

Opret en adgangskode og en administratorkonto, så du kan kontrollere adgang og ændringer.

Fra menuen for den integrerede webserver skal du trykke på Settings (Indstillinger) > Security (Sikkerhed).

Indstillinger for adgangskode:

Du kan oprette en adgangskode for at forhindre, at uautoriserede brugere for adgang til at fjernkonfigurere printeren eller se printerindstillingerne fra den integrerede webserver (EWS). Når den er oprettet, vil denne adgangskode være nødvendig for at kunne ændre eller se mange af printerindstillingerne fra EWS.

Hvis du vil deaktivere adgangskoden, skal du lade boksene stå tomme.

Administratoradgangskode:

Du kan kontrollere adgangen til printeren ved at angive en administratorkonto for at kontrollere adgangen til den integrerede webserver. Du kan tilpasse din printer ved at aktivere eller deaktivere de tilgængelige funktioner. Når en funktion er deaktiveret, er den ikke tilgængelig fra EWS eller printerens frontpanel.

26 Kapitel 4 Gør printeren personlig

5 Papirhåndtering

For at udskrive kan du ilægge ruller, enkeltark eller bruge flerarksbakken. Se papirinformation og bruge printerens skæreværktøj.

Generelt råd til ilægning af papir

Du kan ilægge papir i printeren på tre forskellige måder: Fra en rulle, som et enkelt ark, eller som en stak af enkeltark fra flerarksbakken (hvis du har en sådan). Skift mellem bakker sker automatisk.

FORSIGTIG: Hvis din model har et stativ, skal du sørge for, at printerens hjul er låst (bremsehåndtaget er trykket ned), så printeren ikke kan bevæge sig.

FORSIGTIG: Alt papir skal været 280 mm eller bredere. Papir i størrelse A4 og letter må ikke ilægges i liggende retning.

TIP: Hvis du ilægger fotopapir, skal du bruge bomuldshandsker, så du undgår overførsel af olier til papiret.

FORSIGTIG: Hold bakken lukket under hele ilægningsprocessen.

Lægge en rulle på spindlen

Der kan lægges ruller med forskellige bredder i printeren.

1.

Fjern spindlen fra printeren.

ADVARSEL!

Sæt ikke fingrene i spindlens støtteenheder under fjernelsen.

Papirhåndtering 27

2.

På spindlen er der et stop i hver ende for at holde rullen på plads. Det blå stop kan fjernes, så du kan montere en ny rulle. Stoppet glider langs spindlen for at holde ruller i forskellig bredde. Fjern det blå papirstop fra enden af spindlen.

3.

Hvis rullen er lang, skal du lægge spindlen vandret på et bord og lægge rullen på bordet.

4.

Skub den nye rulle på spindlen. Sørg for, at papiret har den viste retning. Hvis det ikke har, skal du fjerne rullen, vende den 180 grader og skubbe den ind på spindlen igen. Der er etiketter på spindlen, der viser den korrekte retning.

BEMÆRK: Det blå stop indsættes fra bagsiden af printeren i holderen i højre side.

Sørg for, at begge ender af rullen er så tæt på spindelstoppet som muligt.

5.

Anbring det blå stop i spindlens åbne ende, og skub det mod rullens ende.

6.

Sørg for, at det blå papirstop er skubbet så lang ind, som det kan. Kontroller, at der ikke er nogen afstand mellem rullen og stoppene i begge ender.

Hvis du med jævne mellemrum bruger forskellige papirtyper, kan du skifte rullerne hurtigere, hvis du på forhånd

sætter forskellige medier på forskellige spindler. Du kan købe ekstra spindler, se Tilbehør på side 75

.

Læg en rulle i printeren

Før du starter denne procedure, skal der være sat en rulle på spindlen.

Se Lægge en rulle på spindlen på side 27

.

28 Kapitel 5 Papirhåndtering

1.

Fra frontpanelet skal du trykke på og derefter på .

Dette trin er valgfrit: Hvis du bare starter med at fremføre rullepapiret, registrerer printeren, at du ønsker at isætte en rulle.

2.

Indsæt spindlen i printeren, mens du holder den i begge ender. Den blå kerne skal være til venstre, når du ser fra printerens front.

3.

Hvis kanten af rullen ikke er lige, eller den er beskadiget (undertiden forårsaget af tape, der bruges til at holde enderne af rullen), skal du trække papiret lidt ud og klippe en lige kant.

4.

Indsæt kanten af papiret i printeren.

ADVARSEL!

Stik ikke dine fingre i printerens papirgang.

5.

Rul papiret ind i printeren, indtil du mærker modstand, og papiret bukkes en smule. Når printeren registrerer papiret, bipper den og indfører papiret automatisk.

6.

På frontpanelet får du besked om at vælge papirkategorien og -typen.

Hvis du ikke kan se din papirtype i frontpanelet, skal du trykke på More paper types (Flere papirtyper). Hvis du stadig ikke kan finde din papirtype på hele listen, kan du se

Papirtypen er ikke i driveren på side 79 .

7.

Printeren kontrollerer justeringen og måler bredden. Hvis rullen ikke er korrekt justeret, skal du følge anvisningerne på frontpaneldisplayet.

BEMÆRK: Hvis du får et uventet problem på noget stadie under processen til ilægning af papiret, kan du se

Papiret kan ikke ilægges korrekt på side 77 .

Fjern en rulle

Hvis der er papir på rullen, kan du fjerne den fra frontpanelet.

Fjern en rulle 29

Tryk på og derefter på og Unload roll (Fjern rulle). Herefter vil flerarksbakken blive den aktive standardpapirkilde.

Hvis enden af papiret ikke længere sidder på kernen, bliver du på frontpanelet bedt om at fjerne rullen manuelt.

Når du har fjernet det, bliver flerarksbakken den aktive standardpapirkilde.

Ilæg et enkelt ark

Rullepapir og enkeltark bruger samme indgang i printeren.

BEMÆRK: Hvis du har en flerarksbakke, se

Brug flerarksbakken på side 31

.

BEMÆRK: Ark med en bredde på 329 mm eller mindre, skal ilægges fra flerarksbakken.

1.

På frontpanelet skal du trykke på og derefter på .

2.

Hvis der allerede er ilagt en rulle, må du vente, indtil den fjernes automatisk.

3.

Åbn rulledækslet.

4.

Vælg din papirkategori og -type. Hvis du ikke kan se din papirtype i frontpanelet, skal du trykke på

More paper types (Flere papirtyper). Hvis du stadig ikke kan finde din papirtype på hele listen, kan du se

Papirtypen er ikke i driveren på side 79

.

5.

Når du bliver bedt om det på frontpanelet, skal du indsætte arket i højre side af indgangen.

ADVARSEL!

Stik ikke dine fingre i printerens papirgang.

6.

Juster arket med den blå linje.

7.

Tryk på OK på frontpanelet for at føre papir ind i printeren. Før arket ind i printeren. Dette er specielt vigtigt med tykkere papirer.

30 Kapitel 5 Papirhåndtering

8.

Printeren kontrollerer justeringen og måler arket.

BEMÆRK: Afhængigt af arkets bredde, føres det ud af fronten på printeren.

9.

Hvis papiret ikke er justeret korrekt, kan du blive bedt om at ilægge papiret igen.

BEMÆRK:

Hvis du får et uventet problem på noget tidspunkt under ilægningsprocessen, kan du se Papiret kan ikke ilægges korrekt på side 77 .

Fjern et enkelt ark

Arkene fjernes fra printerens forside.

Hvis du vil fjerne et ark, skal du gå til frontpanelet og trykke på , derefter på og derefter på Unload (Fjern).

Du kan enten fange arket manuelt eller lade det falde ned i bakken.

Når du har fjernet det, bliver flerarksbakken den aktive standardpapirkilde.

Brug flerarksbakken

Du kan ilægge flere ark og gøre det lettere at udskrive et enkelt ark.

1.

Hvis der ikke er ilagt nogen rulle, eller rullen er løbet tom for papir, bliver flerarksbakken den aktive standardbakke.

Alternativt kan du på frontpanelet trykke på og derefter på .

2.

Juster indbakkens forlængelser efter papirets længde: Den første forlængelse til A4- og den anden forlængelse til A3-papir.

Fjern et enkelt ark 31

3.

Ilæg papirarkene i bakken med udskriftssiden vendende udad. Sørg for, at alle ark har samme størrelse.

4.

Juster bakken, så den passer til papirbredden.

Vis oplysninger om papiret

Tryk på ikonet for den aktive papirkilde.

Følgende oplysninger vises i frontpanelet:

● Den valgte papirtype

● Rulle- eller arkstatus

● Papirbredde

Hvis der ikke er ilagt nogen rulle eller enkeltark, vises meddelelsen Out of paper (Ikke mere papir).

Bevar papir

Beskyt altid dit papir og dine ark, så de udskrives i den højeste kvalitet.

● Opbevar rullerne dækket af et stykke papir eller klæde

● Opbevar enkeltark dækket, og rens eller børst dem, før du lægger dem i printeren

● Rengør indgangs- og udgangsplader

● Hold altid topdækslet til din printer lukket

BEMÆRK: Fotopapir og bestrøget papir kræver omhyggelig håndtering, se

Udskriften er ridset eller skrammet på side 92 .

32 Kapitel 5 Papirhåndtering

Skift tørretid

Du ønsker måske at ændre tørretidsindstillingen, så den passer til specielle udskrivningsbetingelser, som f.eks. flere udskrifter, hvor tiden er vigtigere, eller hvis du har brug for at være sikker på, at blækket er tørt, inden viderebehandling.

Tryk på og derefter på Printer preferences (Printerindstillinger) > Print retrieval (Udskriftshentning) > Select drying time (Vælg tørretid). Du kan vælge:

● Extended (Udvidet) for at angive en længere tid end anbefalet til at sikre, at blækket er fuldstændigt tørt

● Optimized (Optimeret) for at angive standardtiden og den anbefalede tid til det valgte papir (dette er standardindstillingen)

● None (Ingen) for at deaktivere tørretiden og fjerne dine udskrifter, så snart de er blevet udskrevet

FORSIGTIG: Hvis blækket ikke er tørt, når udskriften fjernes, kan det efterlade blæk på udskriftsbakken eller mærker på udskriften.

BEMÆRK: Hvis du annullerer tørretiden under en udskrivning, er det ikke sikkert, at printeren fremfører og skærer papiret straks på grund af vedligeholdelse af printhovedet, hvilket foregår parallelt. Hvis tørretiden er nul, skærer printeren papiret og foretager vedligeholdelse af printhovedet. Men hvis tørretiden er større end nul, skærer printeren ikke papiret, før vedligeholdelsen af printhovedet er fuldført.

Tænd eller sluk for den automatiske skæreenhed

Du kan ændre skæreindstillingen, så den passer til dine behov for hvert udskriftsjob.

Hvis du vil tænde eller slukke for skæreenheden, skal du gå til frontpanelet og trykke på og derefter på Print

Settings (Udskriftsindstillinger) og ændre skæreindstillingen.

Standardindstillingen er On (Til).

BEMÆRK: Hvis skæreenheden er deaktiveret, vil den ikke skære papiret mellem jobbene, men den vil fortsætte med at skære papiret ved ilægning og fjernelse af ruller.

TIP: Hvis du vil skære papiret, mens den automatiske skæreenhed er deaktiveret, kan du se

Fremfør og fremfør og afskær på side 33 .

Fremfør og fremfør og afskær

Du kan fremføre papiret og afskære det eller ikke afskære det.

Gå til frontpanelet, og tryk på og derefter på Form feed (Fremfør). Der findes 2 indstillinger: Form Feed

(Fremfør) og Form feed and Cut (Fremfør og afskær). Indstillingen Form feed (Fremfør) fremfører papiret uden at afskære det. From feed and cut (Fremfør og afskær) fremfører papiret og foretager en lige afskæring langs med den forreste kant. Der er mindst to mulige årsager til, hvorfor du skulle ønske dette:

● For at trimme den forreste kant af papiret, hvis det er beskadiget eller ikke lige.

● For at fremføre og afskære papiret, når den automatiske skæreenhed er deaktiveret.

BEMÆRK: Printhovedet serviceres efter hver udskrivning, og papiret kan ikke afskæres, før processen er færdig, så du kan bemærke en forsinkelse.

Skift tørretid 33

FORSIGTIG: Fjern det afklippede stykke fra udgangspladen. Hvis strimler eller korte udskrifter efterlades på udgangspladen, kan printeren få papirstop. Kontroller også, at der ikke er papirstykker i afskærestyret.

BEMÆRK: Fotopapir og bestrøget papir kræver omhyggelig håndtering, se

Udskriften er ridset eller skrammet på side 92 .

34 Kapitel 5 Papirhåndtering

6 Printing (Udskriver)

Udskrivning har aldrig været nemmere eller mere fleksibel. Udskriv fra computere og mobilenheder ved hjælp af et udvalg af programmer, brugerdefinerbare funktioner og avancerede indstillinger.

Mobile Printing

Du kan udskrive til din printer fra mange mobilenheder ved hjælp af direkte udskrivning efter tilslutning til det samme netværk.

Udskriv fra mobile enheder

Med HP Mobile Printing-løsninger kan du udskrive direkte fra din smartphone eller tablet i et par enkle trin.

● Apple iOS-udskrivning aktiveres via AirPrint, der er forudinstalleret på iOS-enheder.

● Til Android-udskrivning skal du installere appen HP Print Service-plugin'et fra Google Play (hvis den ikke allerede er installeret på din mobilenhed).

Se http://www.hp.com/go/designjetmobility for at få flere oplysninger.

Udskriv fra Android

Installer og aktiver appen HP Print Service fra Google Play.

Du kan hente appen fra: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hp.android.printservice

, hvis den ikke allerede er installeret på din enhed. Du skal have Android Lollipop 5.0 eller nyere.

1.

Åbn det dokument eller foto, som du vil udskrive, og tryk først på menuikonet og derefter på Print (Udskriv).

2.

Vælg din printer på listen.

3.

Markér udskriftsindstillingerne, og tryk derefter på Print (Udskriv).

iOS (iPhone, iPad) med AirPrint

Det er nemt at udskrive med AirPrint. Du skal blot sørge for, at din enhed og din printer kører på det samme netværk.

Følg nedenstående fremgangsmåde:

1.

Vælg dit indhold. Åbn det dokument eller foto, som du vil udskrive, og tryk på deleknappen.

2.

Vælg udskriftsikonet.

3.

Bekræft, at den rigtige printer og udskrivningsindstilling er valgt. Tryk på Print (Udskriv), og hent dine udskrevne dokumenter.

Udskriv fra Apple iOS eller Android med HP Smart App

Tilslut og udskriv trådløst fra en Android- eller Apple-smartphone eller tablet.

Printing (Udskriver) 35

Download fra Apple Store ( https://itunes.apple.com/us/app/hp-all-in-one-printer-remote/id469284907?mt=8 ) eller fra Google Play ( https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hp.printercontrol

).

1.

Åbn HP Smart App, og søg efter det dokument eller foto, du vil udskrive.

2.

Gå til Edit (Rediger) for at justere outputtet, hvis det er nødvendigt.

3.

Tryk på Print (Udskriv).

Med HP Smart App kan du også udskrive, selv når din mobilenhed og printeren ikke er i det samme netværk.

Funktionen til fjernudskrivning kan aktiveres, enten under initialiseringen, hvis du vælger at gøre det med HP

Smart. Ellers kan den aktiveres senere.

BEMÆRK: I HP Smart skal du aktivere printeren til fjernudskrivning ved at trykke på printer icon (printerikonet).

Marker indstillingen Print Anywhere i printerindstillingerne, og følg trinene i appen.

BEMÆRK: Funktionen Remote Printing (Fjernudskrivning) kræver, at enheden og printeren har forbindelse til internettet.

BEMÆRK: Funktionen Remote Printing (Fjernudskrivning) kræver en HPSmart.com-konto. Hvis du ikke har en konto, vil HP Smart vejlede dig til at oprette en.

Hvis funktionen Remote Printing (Fjernudskrivning) er konfigureret i printeren, kan ejeren af printeren administrere fjernudskrivningsadgangen for at dele printeren med andre brugere:

1.

Åbn HP Smart App, vælg din printer, og tryk på printer icon (printerikonet).

2.

Hvis du er ejer af printeren, kan du se en indstilling, der hedder Manage Print Anywhere (Administrer udskrivning overalt). Tryk på den.

3.

Beslut, om printeren skal deles med andre, eller tildel/tilbagekald adgang individuelt.

BEMÆRK: Ejeren af printeren er den HPSmart.com-bruger, der har registreret printeren på sin konto.

Udskriv ved hjælp af Wi-Fi Direct

Ved hjælp af Wi-Fi Direct kan du udskrive trådløst fra en computer, smartphone, tablet eller anden trådløs enhed, uden at oprette forbindelse til et eksisterende trådløst netværk.

Retningslinjer for brug af Wi-Fi Direct

Der er nogle grundlæggende forudsætninger for at kunne bruge Wi-Fi Direct.

36 Kapitel 6 Printing (Udskriver)

● Sørg for, at din computer eller mobilenhed har den nødvendige software.

● Hvis du bruger en computer, skal du sørge for, at du har installeret HP-printersoftwaren.

● Hvis du ikke har installeret HP-printersoftwaren på computeren, skal du først oprette forbindelse til

Wi-Fi Direct og derefter installere printersoftwaren. Vælg Wireless (Trådløs), når printersoftwaren beder dig om at angive en forbindelsestype.

● Hvis du bruger en mobilenhed, skal du sørge for, at du har installeret en kompatibel udskrivnings-app. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du besøge webstedet HP Mobile Printing på http://www.hp.com/go/ mobileprinting . Hvis en lokal version af dette websted ikke er tilgængelig i dit land/område eller sprog, kan du blive omdirigeret til HP Mobile Printing-webstedet i et andet land/område eller sprog.

● Sørg for, at Wi-Fi Direct til printeren er slået til.

● Op til fem computere og mobile enheder kan bruge den samme Wi-Fi Direct-forbindelse.

● Wi-Fi Direct kan bruges, når printeren også er tilsluttet en computer med et USB-kabel eller et netværk, der bruger en trådløs forbindelse.

● Wi-Fi Direct kan ikke bruges til at tilslutte en computer, mobilenhed eller printer til internettet.

Slå Wi-Fi Direct til

Du kan slå Wi-Fi Direct til direkte fra frontpanelet eller alternativt fra EWS.

1.

Fra printerens frontpanel skal du trykke eller stryge nedad på fanen øverst på skærmen for at åbne dashboardet og derefter trykke på .

2.

Tryk på .

3.

Hvis skærmen viser, at Wi-Fi Direct er Off (Slået fra), skal du trykke på Wi-Fi Direct og derefter slå det til.

4.

Du kan også slå Wi-Fi Direct til via EWS. Se

Åbn den integrerede webserver på side 21

for flere oplysninger om brugen af EWS.

Skift tilslutningsmetode

Du kan ændre Wi-Fi Direct-tilslutningsmetoden og vælge mellem automatisk og manuel.

1.

Fra printerens frontpanel skal du trykke eller stryge nedad på fanen øverst på skærmen for at åbne dashboardet og derefter trykke på .

2.

Tryk på .

3.

Tryk på Connection Method (Tilslutningsmetode), og vælg derefter Automatic (Automatisk) eller Manual

(Manuel): a.

Hvis der blev valgt Automatic (Automatisk) under opsætningen af Wi-Fi Direct på printeren, tilsluttes mobilenheden automatisk til printeren.

b.

Hvis der blev valgt Manual (Manuel) under opsætningen af Wi-Fi Direct på printeren, skal du bekræfte forbindelsen på printerdisplayet eller angive printerens pinkode på din mobilenhed. PIN-koden angives af printeren, når der gøres forsøg på at oprette forbindelse.

Udskriv fra en trådløs mobilenhed, der understøtter Wi-Fi Direct

Sørg for, at du har installeret den seneste version af HP Print Service Plugin på din mobilenhed.

Slå Wi-Fi Direct til 37

BEMÆRK: Hvis din mobilenhed ikke understøtter Wi-Fi, kan du ikke bruge Wi-Fi Direct.

1.

Sørg for, at du har aktiveret Wi-Fi Direct på printeren.

2.

Aktiver Wi-Fi Direct på din mobilenhed. Du kan finde flere oplysninger i dokumentationen, der fulgte med mobilenheden.

3.

Fra din mobilenhed, skal du vælge et dokument i et program, hvorfra der kan printes, og derefter vælge udskrivning af dokumentet.

Listen over tilgængelige printere vises.

4.

På listen over tilgængelige printere skal du vælge det Wi-Fi Direct-navn, der vises, som f.eks. DIRECT-**­

HP DesignJet T200-printer eller DIRECT-**-HP DesignJet T600-printer (hvor ** er de entydige tegn til identifikation af printeren), og derefter følge anvisningerne på skærmen på printeren og på din mobilenhed.

5.

Udskriv dit dokument.

Udskriv fra en mobilenhed med et trådløst netværk, der ikke understøtter Wi-Fi Direct

Sørg for, at du har installeret en kompatibel udskrifts-app på din mobilenhed.

Du finder flere oplysninger på http://www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile_printing_apps.html

.

1.

Sørg for, at du har aktiveret Wi-Fi Direct på printeren.

2.

Aktiver Wi-Fi-forbindelsen på din mobilenhed. Du kan finde flere oplysninger i dokumentationen, der fulgte med mobilenheden.

BEMÆRK: Hvis din mobilenhed ikke understøtter Wi-Fi, kan du ikke bruge Wi-Fi Direct (direkte).

3.

Opret forbindelse til et nyt netværk fra mobilenheden. Brug den fremgangsmåde, du normalt bruger til at oprette forbindelse til et nyt trådløst netværk eller hotspot. Vælg Wi-Fi Direct-navnet på listen over trådløse netværk, der vises, f.eks DIRECT-**-HP DesignJet T200-printer eller DIRECT-**-HP DesignJet T600-printer

(hvor ** er de entydige tegn, der identificerer printeren).

4.

Angiv adgangskoden til Wi-Fi Direct, når du bliver bedt om det.

5.

Udskriv dit dokument.

Udskriv fra en computer med Wi-Fi-adgang (Windows)

Hvis du vil bruge Wi-Fi Direct, skal din computer understøtte Wi-Fi.

Dette eksempel gælder for Windows 10.

1.

Gå til Start > Settings (Indstillinger) > Devices (Enheder) > Printers & scanners (Printere og scannere), og tryk på Add a printer or scanner (Tilføj en printer eller scanner) for at tilføje printeren.

BEMÆRK: Hvis din printer ikke står på listen, kan det være nødvendigt at vente, indtil hyperlinket Show

Wi-Fi Direct printers (Vis Wi-Fi Direct-printere) vises.

2.

Find din Wi-Fi Direct, dens navn starter med suffikset DIRECT-XX-HP... efterfulgt af modelnavnet.

3.

Afhængigt af den Wi-Fi Direct-forbindelsesmetode, der er konfigureret for din printer, kan det være nødvendigt at acceptere forbindelsen ved at trykke på meddelelsen i frontpanelet.

4.

Når der er oprettet forbindelse, henter Windows den rigtige driver og føjer printeren til systemet.

38 Kapitel 6 Printing (Udskriver)

5.

Når printeren er tilføjet, er den klar til brug med et Windows-program.

Nem udskrivning med HP Click

HP Click er et brugervenligt værktøj, der er beregnet til personer, der ønsker en enkel udskrivningsmetode på store printere.

Ideel til en bred vifte af grafik og tekniske applikationer, herunder plakater, rullebannere, info-grafiske præsentationer, kort og CAD-dokumenter. Se http://www.hp.com/go/clickDesignJet .

Udskrivning fra et program ved hjælp af en printerdriver

Dette er den traditionelle metode til at udskrive fra et program.

Den korrekte printerdriver skal være installeret på computeren (se Tilslutning af printeren på side 13 ), og

computeren skal være tilsluttet til printeren via netværk eller USB-kabel.

Når printerdriveren er installeret, og computeren er tilsluttet til printeren, kan du udskrive fra et softwareprogram ved brug af programmets egen Udskriv-kommando og vælge den korrekte printer.

Avancerede udskriftsindstillinger

Avancerede udskriftsindstillinger kan bruges, når standarderne ikke opfylder dine behov.

I resten af dette kapitel beskrives de forskellige udskriftsindstillinger, som du kan bruge. Disse metoder tilbyder et relativt stort antal indstillinger for at opfylde alle krav.

TIP: Generelt anbefales det, at du bruger standardindstillinger, medmindre du ved, at de ikke opfylder dine krav.

TIP: Hvis du har til hensigt at genbruge en bestemt gruppe indstillinger, så kan du gemme disse indstillinger under et navn efter eget valg og kalde dem frem igen senere. En gemt gruppe indstillinger kendes som et

"genvejssæt" i Windows-printerdriveren.

Vælg udskriftskvalitet

Printeren har forskellige udskriftskvalitetsindstillinger, da udskrivning i den bedste kvalitet kræver noget tab af hastighed, mens hurtig udskrivning medfører nogen reduktion i udskriftskvalitet.

Du kan vælge indstillingerne: Best (Bedst), Normal (Normal) og Fast (Hurtig). Hvis du vælger Fast (Hurtig), kan du også vælge Economode (Økonomitilstand), der forbruger mindre blæk, øger udskrivningshastigheden endnu mere, men reducerer udskriftskvaliteten. EconoMode (Økonomitilstand) kan kun vælges fra de avancerede indstillinger.

Der er supplerende brugerdefinerede indstillinger, der kan påvirke udskriftskvaliteten: Maximum detail

(Maksimumdetaljer). Se Udskrivning i høj kvalitet på side 43

.

Nem udskrivning med HP Click 39

Du kan vælge indstillinger for udskriftskvalitet på følgende måder:

● I driverdialogboksen i Windows: Gå til Print quality (Udskriftskvalitet), derefter, afhængigt af dit valg, flere specifikke indstillinger som f.eks. EconoMode (Økonomitilstand) eller Maximum detail (Maksimale detaljer), der kun kan vælges fra de avancerede indstillinger.

● I Mac OS X-printdialogen: skal du gå til panelet Paper/Quality (Papir/kvalitet), og se i afsnittet Quality Options

(Kvalitetsindstillinger). Hvis du vælger Standard for kvalitetsindstilling, ser du en enkelt skyder, som du kan bruge til at vælge hastighed eller kvalitet. Hvis du vælger Custom (Brugerdefineret) for kvalitetsindstilling, ser du de mere specifikke indstillinger, der er beskrevet ovenfor.

BEMÆRK: Hvis udskriftskvaliteten er indstillet fra computeren, tilsidesætter dette indstillingen for udskriftskvalitet i frontpanelet.

BEMÆRK: Du kan ikke ændre udskriftskvaliteten for sider, som printeren er ved at modtage eller allerede har modtaget (selvom de ikke er begyndt at blive udskrevet endnu).

Select paper size (Vælg papirstørrelse)

Papirstørrelsen kan angives, og dokumentet kan skaleres igen, hvis det er nødvendigt.

BEMÆRK: Den papirstørrelse, der angives, skal være den papirstørrelse, som dokumentet er oprettet med.

Det er muligt at skalere dokumentet til en anden størrelse til udskrivning. Se

Skaler en udskrift igen på side

42

.

● I driverdialogboksen i Windows: Vælg papirstørrelsen fra listen Document Size (Dokumentstørrelse).

● I Mac OS X-udskrivningsdialogboksen: Vælg din printer på listen Printer, og vælg derefter papirstørrelse fra listen Paper Size (Papirstørrelse).

BEMÆRK: Hvis dit program ikke har nogen Page Setup-dialogboks (Sideopsætning), skal du bruge dialogboksen Print (Udskriv).

BEMÆRK: Hvis papirstørrelsen er indstillet fra computeren, tilsidesætter dette indstillingen for papirstørrelse i frontpanelet.

Brugerdefinerede papirstørrelser

Hvis du ønsker at vælge en papirstørrelse, der ikke er inkluderet på listen over standardpapirstørrelser, er der forskellige måder at angive det på.

Brug Windows-printerdriveren

Du kan oprette og gemme brugerdefinerede papirstørrelser, der passer til dine behov.

1.

Gå til Basic (Basis) > Document size (Dokumentstørrelse).

2.

Åbn rullelisten, Rul ned til afsnittet Custom (Brugerdefineret), og tryk på Create (Opret).

3.

Angiv navn, enhed og størrelse for den nye brugerdefinerede papirstørrelse.

4.

Tryk på Save (Gem).

Brugerdefinerede papirformater, der er oprettet med printerdriveren, har følgende karakteristika:

● Papirformatet er permanent og forsvinder ikke, hvis driveren lukkes, eller computeren slukkes.

● Papirstørrelsen er lokal for printerkøen og ses ikke fra andre printerkøer i samme computer.

40 Kapitel 6 Printing (Udskriver)

● I domæneservernetværk er papirstørrelsen lokal for computeren og ses ikke fra andre computere, der deler printerkøen.

● I arbejdsgruppenetværk deles papirstørrelsen mellem alle computere, der deler printerkøen.

● Hvis printerkøen slettes, slettes papirstørrelsen sammen med den.

Brug Windows-formularer

Ubegrænsede brugere kan oprette en ny Windows-formular.

1.

Fra menuen Start eller frontpanelet, skal du trykke på Printers (Printere) > File (Fil) og vælge Server properties (Serveregenskaber).

Windows 7: I menuen Start eller på frontpanelet skal du klikke på Devices and Printers (Enheder og printere) og derefter på Select Printer (Vælg printer).

2.

På fanen Forms (Formularer) skal du markere feltet Create a new form (Opret en ny formular).

3.

Angiv navnet og formatet på den nye papirstørrelse. Lad margenerne være 0,00.

4.

Tryk på knappen Save form (Gem formular).

5.

Gå til printerdriveren, og vælg dokumentstørrelse.

6.

Vælg din nye papirstørrelse fra gruppen Custom sizes (Brugerdefinerede størrelser).

Papirformater, der er oprettet med Windows-formularer, har følgende karakteristika:

● Papirformatet er permanent og forsvinder ikke, hvis driveren lukkes, eller computeren slukkes.

● Begrænsede brugere kan ikke oprette papirformularer. Rollen administrer dokumenter i Windows Active

Directory er minimumkravet.

● Papirstørrelsen er lokal for computeren og ses i alle printerkøer, der er oprettet på computeren, og som understøtter papir med den størrelse.

● Hvis en printerkø deles, vises denne papirstørrelse på alle klientcomputere.

● Hvis en printerkø deles fra en anden computer, vises denne papirstørrelse ikke på driverens liste over dokumentstørrelser. En Windows-formular i en delt kø skal oprettes på serveren.

● Papirstørrelsen forsvinder ikke, hvis printerkøen slettes.

Brug Mac OS X-printerdriveren

Du kan administrere brugerdefinerede papirstørrelser fra driveren.

1.

Gå til dialogboksen Print (Udskriv).

2.

Vælg Paper Size (Papirstørrelse) > Manage Custom Sizes (Administrer brugerdefinerede størrelser).

Vælg margenindstillinger

Som standard efterlader printeren en margen på 5 mm mellem kanten på billedet og kanten på papiret. Du kan dog ændre denne indstilling på flere måde:

● I driverdialogboksen i Windows: Vælg den korrekte indstilling i området Margin layout (Margenlayout).

● I Mac OS X-udskrivningsdialogboksen: Vælg panelet Margins/Layout (Margener/layout).

Brug Windows-formularer 41

I hvert fald nogle af følgende valgmuligheder vil komme frem:

● Standard eller Use application settings (Brug programindstillinger). Dit billede udskrives på en side i den størrelse, du har valgt, med standardmargen mellem kanterne af billedet og papirets kanter. Billedet bør være tilstrækkelig lille til, at det kan være mellem margenerne.

● Oversize (Overstørrelse). Du skal ilægge papir, der er større end den størrelse, du valgte i programmet eller driveren. Hvis du afskærer margenerne efter udskrivning, får du den sidestørrelse, du valgte, uden margener mellem dit billede og papirets kanter. Dette er nyttigt, når du ønsker, at dit billede skal dække hele papirområdet.

● Clip Contents By Margins (Klip indhold efter margener). Dit billede udskrives på en side i den størrelse, du har valgt, med standardmargen mellem kanterne af billedet og papirets kanter. Hvis billedet i dette tilfælde har samme størrelse som siden, antages det, at de ekstreme kanter på billedet enten er hvide eller uvigtige og ikke behøver at blive udskrevet. Dette kan være nyttigt, når dit billede allerede indeholder en kant.

Udskriv på ilagt papir

Du kan udskrive et job på en hvilket som helst underlag, der er lagt i printeren.

● I driverdialogboksen i Windows: Vælg Use printer settings (Brug printerindstillinger) i printerdriverens indstilling Paper Type (Papirtype).

● I Mac OS X-udskrivningsdialogboksen: Vælg panelet Paper/Quality (Papir/kvalitet), og vælg derefter Any (Alle) på rullelisten Paper Type (Papirtype).

BEMÆRK: Brug printerindstillinger er standardvalget for Paper Type (Papirtype).

Skaler en udskrift igen

Du kan sende et billede til printeren i en bestemt størrelse men vælge, at printeren skal skalere det igen til en anden størrelse (normalt større). Dette kan være nyttigt:

● Hvis din software ikke understøtter storformater

● Hvis din fil er for stor til printerens hukommelse; i så fald kan du reducere papirstørrelsen i din software og derefter skalere den op igen ved hjælp af frontpanelindstillingen

Du kan skalere et billede på følgende måder:

● Du kan skalere et billede fra Windows-driverdialogboksen: Gå til Advanced options (Avancerede indstillinger)

> Scale (Skalering).

● Når du vælger en papirstørrelse, justeres billedstørrelsen til den papirstørrelse, du har valgt. Hvis du f.eks. har valgt ISO A2, og du udskriver et billede i A3-størrelse, forstørres det for at passe på

A2-papiret. Hvis der vælges ISO A4-størrelse, reducerer printeren et stort billede, så det passer til

A4-størrelsen.

● Indstillingen percentage of actual size (procent af faktisk størrelse) forstørrer området af den originale papirstørrelse, der kan udskrives (siden minus margener) med den angivne procent og tilføjer derefter margener for at skabe papirstørrelsen for udskriften.

● I Mac OS X-udskrivningsdialogboksen: Vælg panelet Paper Handling (Papirhåndtering) derefter Scale to fit paper size (Skaler til papirstørrelse), og vælg den papirstørrelse, som du ønsker at skalere billedet til. Hvis du ønsker at øge billedets størrelse, skal du sørge for, at feltet Scale down only (Skaler kun nedad) ikke er markeret.

Hvis du udskriver til et enkelt ark, skal du sørge for, at billedet kan være på arket, ellers vil billedet blive beskåret.

42 Kapitel 6 Printing (Udskriver)

Eksempelvisning af en udskrift

Med en eksempelvisning af udskriften på skærmen, kan du kontrollere layoutet, før du udskriver, hvilket kan være med til at undgå spild af papir og blæk.

● I eksempelvisning under Windows har du følgende muligheder:

– Brug programmet HP Print Preview:

Markér afkrydsningsfeltet Show preview before printing (Vis eksempel før udskrivning), som du kan finde i nederste højre hjørne i driverdialogboksen. Klik på Print (Udskriv), og vent derefter et par sekunder, indtil programmet HP Print Preview starter.

Kontrollér, at eksemplet er efter ønske, og klik på Print (Udskriv), hvis det er. Hvis det ikke er som ønsket, skal du ændre indstillingerne for Print preview (Udskriftseksempel) og kontrollere igen eller klikke på

Cancel (Annuller).

BEMÆRK: Du kan justere driverindstillingerne, før du prøver igen.

BEMÆRK: Feltet Show preview before printing (Vis eksempel før udskrivning) vises kun i driverdialogboksen, hvis HP Print Preview er installeret på din computer. Hvis det ikke er installeret, vises et downloadlink.

– Brug programmets eksempelvisningsfunktion.

● I eksempelvisning under macOS har du følgende muligheder:

– Brug programmets eksempelvisningsfunktion.

– Der er ingen Preview-knap (Eksempelvisning) i bunden af dialogboksen Print (Udskriv) i de seneste versioner af macOS. En eksempelvisning af udskrift vises altid på den øverste venstre side af i dialogboksen Print (Udskriv) for de fleste programmer.

– Vælg indstillingen HP Print Preview (HP eksempelvisning) i menuen PDF i bunden af dialogboksen Print

(Udskriv). Eksempelvisningen ses i et separat HP eksempelvisningsprogram.

Udskriv en kladde

Du kan angive dette for at spare tid og omkostninger.

● I driverdialogboksen i Windows: Gå til Print quality (Udskriftskvalitet), og vælg Fast (Hurtig).

Du kan angive en endnu hurtigere udskrivning i kladdekvalitet ved at bruge Economode. Dette er hovedsageligt tiltænkt dokumenter, der kun indeholder tekst og stregtegninger:

● I driverdialogboksen i Windows: Gå til Print quality (Udskriftskvalitet), indstil kvalitetsniveauet til Fast (Hurtig), og marker feltet Economode (Økonomitilstand).

● I Mac OS X-udskrivningsdialogboksen: Gå til panelet Paper/Quality (Papir/kvalitet), og flyt skyderen for udskriftskvalitet helt til venstre (Speed (Hastighed)).

Udskrivning i høj kvalitet

For uovertruffen billedkvalitet.

● I driverdialogboksen i Windows: Gå til Print quality (Udskriftskvalitet), og vælg Best (Bedst).

● I Mac OS X-udskrivningsdialogboksen: Gå til panelet Paper/Quality (Papir/kvalitet) og flyt skyderen for udskriftskvalitet helt til højre (Quality (Kvalitet)).

Eksempelvisning af en udskrift 43

Hvis du har et billede med høj opløsning

Du kan forbedre udskriftens skarphed, når du bruger blankt papir.

Hvis dit billede har en opløsning, der er større end den gengivne opløsning (hvilket du kan se i Custom Print

Quality Options (Indstillinger for brugerdefineret udskriftskvalitet), kan du forbedre udskriftens skarphed ved at vælge indstillingen Maximum Detail (Maksimum detaljer).

Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du udskriver på fotopapir, og du har valgt udskriftskvaliteten Best

(Bedst).

BEMÆRK: Indstillingen Maximum Detail (Maksimum detaljer) resulterer i langsommere udskrivning med fotopapir, men den øger ikke mængden af den anvendte blæk.

Brug papir økonomisk

Du kan muligvis spare noget af rullepapiret ved at fjerne blanke områder og/eller ved billedrotation.

● I driverdialogboksen i Windows: Marker afkrydsningsfeltet Remove blank areas (Fjern blanke områder).

Du kan også vælge en af indstillingerne under Rotation.

● I Mac OS X-udskrivningsdialogboksen: Vælg Finishing panel (Færdigbehandlingspanel) > Remove Blank Areas

(Fjern blanke områder).

Brug blæk økonomisk

Der er nogle anbefalinger, du kan følge for at spare blæk.

● Kontroller udskriftseksemplet på din computer før udskrivning og undgå spild af papir på udskrifter med

åbenlyse fejltagelser. Se

Eksempelvisning af en udskrift på side 43

.

● Brug almindeligt papir til kladdeudskrifter, vælg Print quality (Udskriftskvalitet) og derefter Fast (Hurtig). Hvis du vil spare mere, kan du vælge EconoMode (Økonomitilstand).

● Rens kun printhovedet, når det er nødvendigt. Rengøring af printhovedet kan være nyttigt, men det bruger en lille mængde blæk.

● Lad printeren være tændt permanent, så den automatisk kan bevare printhovedet i en god tilstand. Denne almindelige printhovedvedligeholdelse bruger en lille smule blæk. Men hvis det ikke sker, kan printeren få brug for at bruge meget mere blæk senere for at vedligeholde printhovedet.

● Brede udskrifter giver mere effektiv brug af blæk end smalle udskrifter, da printhovedvedligeholdelse bruger noget blæk, og dens frekvens er relateret til antal gange, som printhovedet passerer.

Farvestyring

Din printer er udarbejdet med avancerede hardware- og softwarefunktioner til at sikre forudsigelige og pålidelige farveresultater.

● De nyeste HP-printhoveder og HP-blæk

● Dedikerede farveressourcer til de mest tilgængelige papirtyper

Indstillinger for farvestyring

Genskab farver så præcist som muligt på alle enheder. Når du udskriver et billede, vil du se meget tilsvarende farver som billedet på din skærm.

44 Kapitel 6 Printing (Udskriver)

Farvestyring er meget afhængigt af den papirtype, der lægges i printeren, så vælg omhyggeligt den korrekte forudindstilling for den papirtype, du bruger. Farvestyringsindstillingerne for printeren kan vælges fra indstillingsafsnittet Color (Farve) i Windows-driver-dialogboksen. I nogle programmer kan du foretage valget i selve programmet. Se

HP Support Center på side 113 for at få oplysninger om, hvordan du bruger

farvestyringsindstillingerne i dit program.

● Application-Managed Colors (Programstyrede farver): Dit program skal konvertere billedets farver til din printers farverum og papirtype ved brug af den ICC-profil, der er integreret i billedet og din printers ICC-profil og papirtype.

● Printer-Managed Colors (Printerstyrede farver): Dit program sender billedet til printeren uden nogen farvekonvertering, og printeren konverterer farverne til sRGB. Denne kildeprofil emulerer egenskaberne fra en gennemsnitscomputerskærm. Dette standardrum understøttes af mange hardware- og softwareproducenter, og det er blevet standardfarverummet for mange scannere, kameraer, printere og softwareprogrammer.

Printerfarvestyring gennemføres ved hjælp af et sæt gemte farvetabeller. ICC-profiler bruges ikke. Denne metode kan give meget gode resultater med understøttede HP-papirtyper.

Udskrivning i gråtone eller sort-hvid

Der er flere måder, hvorpå du kan ændre alle farver i dit billede til gråtoner.

● I dit program: Mange programmer har denne mulighed.

● I driverdialogboksen i Windows: Under Color mode (Farvetilstand) skal du trykke på Print in Grayscale

(Udskriv i gråtoner). Der bruges kun sort blæk til udskrivning, bortset fra hvis det ilagte papir er blankt. Hvis dette er tilfældet bruges der farvet blæk til at sammensætte gråtonerne. Du kan også vælge Print in pure black and white (Udskriv i ren sort-hvid), hvis du kun ønsker sort-hvid-udskrivning uden gråtoner. I dette tilfælde, bruges der kun sort blæk til udskrivning. Indstillingen Print in pure black and white (Udskriv i ren sort-hvid) understøttes ikke ved udskrivning på blankt papir.

● I Mac OS X-udskrivningsdialogboksen: Gå til panelet Color Options (Farveindstillinger), og vælg Grayscale

(Gråtoner) på rullelisten Mode (Tilstand). Der bruges kun sort blæk til udskrivning, bortset fra hvis det ilagte papir er blankt. Hvis dette er tilfældet bruges der andet blæk til at sammensætte gråtonerne. Du kan også vælge Pure black and white (Ren sort-hvid), hvis du kun ønsker sort-hvid-udskrivning uden gråtoner. I dette tilfælde, bruges der kun sort blæk til udskrivning. Indstillingen Print in pure black and white (Udskriv i ren sort-hvid) understøttes ikke ved udskrivning på blankt papir.

Udskrivning i gråtone eller sort-hvid 45

46 Kapitel 6 Printing (Udskriver)

7 Praktiske udskrivningseksempler

Trinvise eksempler til udskrivning af kladder, projekter, præsentationer osv., som kan hjælpe dig med at følge den korrekte procedure for dine job.

Udskriv et udkast til revision med den korrekte skala

Sidestørrelse og -retning er muligvis ikke altid indstillet, som du har brug for. Dette kan ændres.

Ved hjælp af Adobe Acrobat

Udskriv et udkast til revision med den korrekte skalering.

1.

I Acrobat-vinduet skal du flytte musemarkøren ned i nederste venstre hjørne af dokumentruden, så du kan kontrollere sidestørrelsen.

2.

Vælg File (Fil) > Print (Udskriv), og kontrollér, at Page Sizing & Handling (Sideskalering og -håndtering) er indstillet til Actual size (Faktisk størrelse).

BEMÆRK: Sidestørrelsen vælges ikke automatisk i henhold til tegningens størrelse.

3.

Klik på knappen Properties (Egenskaber).

4.

Vælg Document Size (Dokumentstørrelse) og Print Quality (Udskriftskvalitet), som du vil bruge. Hvis du vil definere en ny tilpasset papirstørrelse, skal du følge instruktionerne i

Brugerdefinerede papirstørrelser på side 40

.

5.

Vælg Rotation og derefter Autorotate (Automatisk rotation).

6.

Klik på OK, og kontrollér, at eksempelvisningen i dialogboksen Print (Udskriv) ser rigtig ud.

Praktiske udskrivningseksempler 47

Udskriv et PDF-job på flere sider fra Adobe Acrobat Reader eller

Adobe Acrobat Pro

Opsætning til et job med flere sider er en hurtig og enkel proces.

Brug af en rasterdriver

Du kan udskrive et job med flere sider fra Adobe Acrobat.

1.

Åbn et job på flere sider i Adobe Acrobat Reader eller Adobe Acrobat Pro (HP anbefaler, at du altid bruger den seneste version).

2.

Klik på File (Fil) > Print (Udskriv).

3.

Vælg printer og driver.

4.

Markér afkrydsningsfeltet Choose paper source by PDF page size (Vælg papirkilde efter PDF-sideformat).

5.

Juster andre egenskaber i vinduet med driveregenskaber efter behov.

6.

Klik på knappen Print (Udskriv).

Siderne udskrives i det standardsideformat, der er tættest på sideformatet i det oprindelige dokument.

Udskriv et dokument med de rigtige farver

Udskriv et dokument fra Adobe Acrobat og Adobe Photoshop med fokus på farveadministration.

Ved hjælp af Adobe Acrobat Reader

Udskrivningsprocessen er meget enkel. Acrobat Reader er det mest grundlæggende program til PDF-filer; der er flere farvestyringsværktøjer, som er helt almindelige i mere sofistikerede programmer, der ikke findes særskilt heri, og der arbejdes som standard med forudindstillinger, der ikke kan ændres.

48 Kapitel 7 Praktiske udskrivningseksempler

F.eks findes der ingen funktion til at vælge et fungerende farveområde, der anvendes et standardfarveområde, sandsynligvis sRGB. Dette farveområde er f.eks. til skærmbrug. Det bruges også som en alternativ farveprofil, når der ikke er angivet andre i en fil, hvilket forklares efterfølgende.

1.

Klik på File (Fil) > Print (Udskriv).

2.

Vælg printer og driver i rullemenuen Printer i dialogboksen Print (Udskriv). Driverindstillinger kan justeres ved at klikke på knappen Properties (Egenskaber).

3.

Farveindstillingerne justeres i vinduet med egenskaber for driveren. Klik på knappen Properties

(Egenskaber) i dialogboksen Print (Udskriv), og angiv Color (Farve)-indstillingen under fanen Color mode

(Farvetilstand). Klik på OK.

Ved hjælp af Adobe Acrobat Reader 49

4.

Klik på knappen Advanced (Avanceret) i dialogboksen Print (Udskriv) for at indstille funktionerne i farvestyringen. Markér afkrydsningsfeltet Let printer determine colors (Lad printeren bestemme farver).

5.

Hvis dokumentet indeholder flere farveprofiler, og du ikke er sikker på, hvordan resultatet bliver, kan du samkopiere dokumentet først og udskrive det, som det ser ud på skærmen. Hvis du vil gøre dette, skal du markere feltet Print As Image (Udskriv som billede) i dialogboksen Advanced Print Setup (Avanceret udskriftsopsætning). I dette tilfælde udføres rasteriseringen af Acrobat Reader, inden driveren aktiveres, men hvis du ikke markerer dette felt, udføres rasteriseringen af driveren. Markering af feltet kan således have en synlig effekt på, hvordan dokumentet kommer til at se ud, når det udskrives.

Ved hjælp af Adobe Acrobat Pro

Dette er et professionelt program, der giver mulighed for fuld farvestyring. Se en kort beskrivelse af indstillingerne ved valg af et fungerende farverum, konvertering af billeder til et ønsket farverum og udskrivning.

1.

PDF-filer kan være med eller uden farveprofil. Hvis en fil ikke har en farveprofil, anvender Acrobat et fungerende farveområde som standard. For at vælge et fungerende farveområde skal du først klikke på

Edit (Rediger) > Preferences (Indstillinger).

50 Kapitel 7 Praktiske udskrivningseksempler

2.

I dialogboksen Preferences (Indstillinger) kan du vælge RGB, CMYK og gråtoner som fungerende farveområder.

3.

PDF-filer kan indeholde elementer med forskellige farveprofiler. Nogle kan være med farveprofiler, andre kan være uden. Det fungerende farveområde vil kun påvirke filer uden farveprofil. Ønsker du at tilknytte en specifik farveprofil til dokumentet, skal du omdanne indholdet i dokumentet på følgende måde. Vælg først

Convert Colors (Konverter farver) fra View (Vis) > Tools (Funktioner) > Print production (Udskriftsproduktion) eller ved at klikke på ikonet i statusbjælken.

4.

Vælg de elementer, du ønsker at omdanne ved at angive tilsvarende kriterier (objekttype og/eller farvetype) og derefter omdannelsesattributter. Hvis du vil ændre den integrerede farveprofil, kan du vælge Any

Object (Ethvert element) og Any Colorspace (Ethvert farveområde) i afsnittet Matching Criteria (Tilsvarende kriterier). I afsnittet om Omdannelsesattributter kan du f.eks. vælge at integrere en Adobe RGB-profil (1998) ved at vælge den som Conversion Profile (Omdannelsesprofil), markere feltet Embed (Foretag integrering), klikke på knappen OK og gemme filen for at bibeholde ændringerne. Den gemte fil vil have en integreret

Adobe RGB-farveprofil.

Ved hjælp af Adobe Acrobat Pro 51

5.

Hvis du vil udskrive dokumentet, skal du vælge en printer i udskriftsdialogboksen, klikke på knappen

Properties (Egenskaber) og angive farveindstillinger under afsnittet Color (Farve).

VIGTIGT: Vælg Print in color (Udskriv i farver) og Printer managed colors (Printerstyrede farver).

6.

Klik på knappen Print (Udskriv) i dialogboksen Print (Udskriv) for at udskrive dokumentet.

Brug af Adobe Photoshop

Printeren kan håndtere farver direkte.

1.

I Photoshop skal du klikke på File (Fil) > Print (Udskriv) og derefter vælge din printer.

2.

I afsnittet Color Management (Farveadministration) skal du sætte indstillingen Color Handling

(Farvehåndtering) til Printer Manages Colors (Printer styrer farver).

3.

Kontrollér, at indstillingen i driverens afsnit Color (Farve) for farvestyring er Printer managed colors

(Printerstyrede farver). Det er den korrekte indstilling, da du allerede har valgt Printer Manages Colors

(Printer styrer farver) i Photoshop.

Udskriv et projekt ved hjælp af Autodesk AutoCAD

Opret en afbildning til udskrivning fra en model eller et layout.

52 Kapitel 7 Praktiske udskrivningseksempler

1.

AutoCAD-vinduet kan vise en model eller et layout. Normalt udskrives layoutet, og ikke modellen.

2.

Klik på ikonet Plot (Afbildning) øverst i vinduet.

3.

Vinduet Plot åbnes.

4.

Du kan se yderligere indstillinger ved at klikke på den runde knap i nederste højre hjørne af vinduet.

Udskriv et projekt ved hjælp af Autodesk AutoCAD 53

BEMÆRK: Indstillingen Quality (Kvalitet) her henviser ikke til den endelige udskriftskvalitet, men til kvaliteten på AutoCAD-billedobjekter, der sendes til udskrivning.

5.

Vælg din printer, og klik på knappen Properties (Egenskaber).

6.

Vælg fanen Device and Document Settings (Enheds- og dokumentindstillinger), og klik på knappen Custom

Properties (Brugerdefinerede egenskaber).

7.

Vælg den type papir, du vil bruge, i Driver (Driveren).

8.

Vælg udskriftskvalitet.

9.

Hvis du har planer om at udskrive på en papirrulle, skal du beslutte, hvor printeren skal afskære papiret.

● Med Windows-driveren: Vælg Margin Layout options (Indstillinger for margenlayout) > Clip content by margins (Klip indhold efter margener).

10.

Vælg indstillingen Autorotate (Autorotér) under indstillingerne for Rotation (Rotér) Automatisk rotation kan hjælpe dig med at undgå tab af papir.

11.

Klik på knappen OK, og gem dine konfigurationsændringer i en PC3-fil.

12.

Når du har klikket på knappen OK i vinduet Plot, danner printeren en visning af udskriften.

Udskriv en præsentation

Opsætning af AutoCAD- eller Photoshop-præsentationer.

Brug af Autodesk AutoCAD

Udskriv en præsentation med Autodesk AutoCAD.

54 Kapitel 7 Praktiske udskrivningseksempler

1.

Åbn AutoCAD-filen, og vælg et layout.

2.

Klik på ikonet Plot øverst i vinduet.

3.

Kontrollér, at den korrekte printer er valgt, og klik derefter på knappen Properties (Egenskaber).

Brug af Autodesk AutoCAD 55

4.

Vælg fanen Device and Document Settings (Enheds- og dokumentindstillinger), og klik på knappen Custom

Properties (Brugerdefinerede egenskaber).

5.

Vælg den type papir, du vil bruge, i Driver.

BEMÆRK: Hvis du hverken vælger papirkilden eller papirtypen, vil printeren ikke udskrive på en beskyttet rulle.

6.

Vælg udskriftskvalitet.

7.

Hvis du har planer om at udskrive på en papirrulle, skal du beslutte, hvor printeren skal afskære papiret.

● Med Windows-driveren: Vælg Margin Layout options (Indstillinger for margenlayout) > Clip content by margins (Klip indhold efter margener).

8.

Vælg indstillingen Autorotate (Autorotér) under indstillingerne for Rotate (Rotér) Automatisk rotation kan hjælpe dig med at undgå tab af papir.

9.

Klik på knappen OK, og gem dine konfigurationsændringer i en PC3-fil.

10.

Når du har klikket på knappen OK i vinduet Plot, danner printeren en visning af udskriften.

Brug af Adobe Photoshop

Udskriv en præsentation med Adobe Photoshop.

1.

I Photoshop skal du klikke på File (Fil) > Print (Udskriv) og derefter vælge din printer.

2.

Klik på Print settings (Udskriftsindstillinger) og vælg derefter indstillingen Document size

(Dokumentstørrelse).

3.

Vælg blandt de tilgængelige papirstørrelser.

Hvis du ikke finder den ønskede papirstørrelse, skal du oprette den ved at følge anvisningerne i

Brugerdefinerede papirstørrelser på side 40 .

56 Kapitel 7 Praktiske udskrivningseksempler

4.

Vælg Show preview before printing (Vis eksempel inden udskrivning). Du ønsker måske at ændre standardpapirkilden, papirtypen og udskriftskvaliteten.

5.

Under afsnittet Color (Farve) er standardfarvestyringsindstillingen Printer managed colors (Printerstyrede farver), hvilket er den korrekte indstilling, da du allerede har valgt Printer Manages Colors (Printerstyrede farver) i Photoshop.

Udskriv og skaler fra Microsoft Office

Brug skaleringsindstillingerne til at skalere dokumenterne, så de kan udskrives i en bestemt størrelse.

Brug af Microsoft PowerPoint

Skaler et job, så det passer til din sidestørrelse, og klip indhold efter margener.

1.

Klik på File (Fil), og vælg derefter Print (Udskriv), og vælg navnet på din printer.

2.

Klik på indstillingen Scale (Skalering) for at skalere dokumentet til en bestemt størrelse.

3.

Vælg Paper Source (Papirkilde) og Paper Type (Papirtype).

4.

Afhængigt af din version af driveren:

● Med Windows-driveren: Vælg Margin Layout options (Indstillinger for margenlayout) og derefter på Clip content by margins (Klip indhold efter margener).

Brug af Microsoft Project

Brug den korrekte skaleringsindstilling til at skalere et dokument til en bestemt størrelse.

1.

Klik på File (Fil) > Print (Udskriv).

2.

Vælg printernavn.

Udskriv og skaler fra Microsoft Office 57

3.

Du kan vælge siderne, der skal udskrives, deres retning og papirstørrelse, i afsnittet Settings (Indstillinger).

4.

Klik på Page Setup (Sideopsætning) for at vælge det ønskede Paper Size (Papirformat).

5.

Vælg Options (Indstillinger) for at gå til printerdriveren.

Standardindstillingerne er sandsynligvis egnede: Paper source (Papirkilde): Automatic (Automatisk) og papir type (Papirtype): Use printer settings (Brug printerindstillinger).

58 Kapitel 7 Praktiske udskrivningseksempler

6.

Klik på Proper scale option (Korrekt skaleringsindstilling) for at skalere dokumentet til en bestemt størrelse.

Alternativt kan du skalere dokumentet i Project.

Brug af Microsoft Project 59

60 Kapitel 7 Praktiske udskrivningseksempler

8 Håndtering af blækpatroner og printhoved

Der er 4 udskiftelige blækpatroner, der leverer blæk til printhovedet. Du kan kontrollere statusoplysningerne og let skifte en blækpatron, når det er nødvendigt.

Om blækpatroner

Blækpatroner indeholder blækket og er tilsluttet printhovedet, som fordeler blækket på papiret.

Hvis du vil købe flere patroner, se Tilbehør på side 75

FORSIGTIG: Overhold forholdsreglerne, når du håndterer blækpatroner, da de er ESD-sensitive enheder.

Undgå at berøre ben, ledninger og kredsløb.

BEMÆRK: Dynamisk sikkerhedsaktiveret printer. Kun beregnet til brug sammen med patroner med en original

HP chip Patroner, der har en ikke-HP chip, virker muligvis ikke, og de, der virker i dag, virker måske ikke i fremtiden. Se mere: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies .

Lagring af anonyme anvendelsesoplysninger

Hver blækpatron indeholder en hukommelseschip, som hjælper med til betjening af printeren.

Denne hukommelseschip lagrer et begrænset antal anonyme oplysninger om brugen af printeren, hvilket kan omfatte følgende: den dato, da patronen første gang blev installeret, den dato, hvor patronen sidst blev brugt, antal udskrevne udskrifter ved brug af patronen, udskriftsdækningen, hyppigheden af udskrivningen, de anvendte udskrivningstilstande, eventuelle udskrivningsfejl samt produktmodellen. HP bruger oplysningerne i forbindelse med fremstillingen af fremtidige produkter, så de bedst muligt opfylder kundernes behov.

Dataene, der indsamles af hukommelseschippen, indeholder ikke oplysninger, der kan bruges til at identificere, en kunde eller en bruger af patronen eller printeren.

HP indsamler en del af hukommelseschippene fra de blækpatroner, der returneres via HP's gratis returnerings- og genbrugsprogram (HP Planet Partners: http://www.hp.com/recycle ). Disse hukommelseschips læses og studeres for at kunne forbedre fremtidige HP-produkter.

HP-partnere, der deltager i genbrugsprocessen, kan også have adgang til disse data. Eventuelle tredjeparter, der måtte være i besiddelse af patronen, kan også have adgang til de anonyme data på hukommelseschippen. Hvis du ikke ønsker, at disse oplysninger skal være tilgængelige, kan du deaktivere chippen. Men hvis du deaktiverer en chip, kan patronen ikke længere bruges i en HP-printer.

Hvis du ikke ønsker, at der skal være adgang til disse anonyme oplysninger, kan du deaktivere chippens mulighed for at indsamle anvendelsesoplysninger om printeren. Hvis du vil gøre dette, skal du trykke på på frontpanelet, derefter på Preferences (Indstillinger) > Automatically send printer data (Send automatisk udskriftsdata) eller gå ind i den integrerede webserver og klikke på Settings (Indstillinger) > Preferences

(Præferencer) > Data Collection settings (Indstillinger for datasæt). Dette forhindrer ikke patronen i at fungere normalt på andre områder. Men hvis du senere skifter mening, kan du gendanne fabriksstandarderne for at genoptage indsamling af anvendelsesoplysninger om printeren.

Håndtering af blækpatroner og printhoved 61

Kontroller blækpatronens status

Information om udviklingen af blækpatronerne.

Hvis du vil have vist printerens blækniveauer, skal du stryge nedad på dashboardet og trykke på (Blækpatron) på frontpanelet. Du kan få flere oplysninger ved at trykke på den specifikke patron.

Du kan også få disse oplysninger fra HP Utility (kun Windows):

● I den integrerede webserver skal du gå til Home (Hjem) > Estimated Cartridges Levels (Anslåede blækpatronniveauer) eller Tools (Værktøjer) > Supply Status (Beholdningsstatus); I HP DesignJet Utility skal du gå til fanen Supplies (Forbrugsvarer) for at se de enkelte patroners status.

Hvis du ønsker en forklaring på statusmeddelelserne for blækpatronen, kan du se

Statusmeddelelser for blækpatroner på side 97

.

Udskift en blækpatron

Der er to lejligheder, hvor du skal udskifte en blækpatron.

● Når blækniveauet er meget lavt, og du vil udskifte den med en fuld blækpatron, så du kan foretage uovervåget udskrivning. (Du kan bruge det resterende blæk i den første blækpatron på et mere praktisk tidspunkt).

● Blækpatronen er tom eller fejlbehæftet, og du skal erstatte den for at fortsætte udskrivningen.

FORSIGTIG: Forsøg ikke at tage en blækpatron ud, mens du udskriver.

FORSIGTIG: Fjern kun en blækpatron, hvis du er klar til at isætte en anden.

BEMÆRK: Når en blækpatron er ved at løbe tom for blæk, annulleres den aktuelle job.

1.

Printeren skal være tændt.

2.

Hvis printeren står på et stativ, skal du sørge for, at printerens hjul er låst (bremsehåndtaget er trykket ned), så printeren ikke kan bevæge sig.

3.

Åbn vinduet.

62 Kapitel 8 Håndtering af blækpatroner og printhoved

4.

Tryk på blækpatronen for at frigøre den.

5.

Fjern blækpatronen.

6.

Isæt den nye blækpatron. Sørg for at sætte blækpatronen ind på den plads, der har det samme farvede bogstav som den patron, du installerer.

7.

Luk vinduet.

Udskift en blækpatron 63

Om printhovedet

Printhovedet, som er installeret i printeren, er tilsluttet blækpatronerne og overfører blæk til papiret.

FORSIGTIG: Overhold forholdsreglerne, når du håndterer printhovedet, da det er en ESD-sensitiv enhed.

Undgå at berøre ben, ledninger og kredsløb.

Se Udskift printhovedet på side 68 for at få oplysninger om udskiftning af printhoveder.

Sikker tilstand

I visse situationer, herunder printerdrift uden for miljøspecifikationer, og når der registreres en brugt, genopfyldt eller forfalsket blækpatron, fungerer printeren i sikker tilstand.

HP ikke er i stand til at garantere ydelsen af udskrivningssystemet, når det betjenes uden for miljøspecifikationer, eller når der er installeret en brugt, genopfyldt eller forfalsket blækpatron. Fejlsikret tilstand er designet til at beskytte printeren og printhovederne fra beskadigelse på grund af uventede betingelser, og det er i drift, når ikonet vises i printerens frontpanel og af den integrerede webserver og HP Utility.

Hvis du ønsker optimal ydeevne, skal du bruge originale HP-blækpatroner. HP DesignJet-udskrivningssystemer, inklusive originale HP-blækpatroner og -printhoveder, er designet og fremstillet sammen for at opnå den højeste udskriftskvalitet, ensartethed, ydeevne, holdbarhed og værdi med hver eneste udskrift.

BEMÆRK: Denne printer er ikke beregnet til at bruge kontinuerlige blæksystemer. For at genoptage udskrivningen, skal man fjerne det kontinuerlige blæksystem og installere ægte HP (eller kompatible) blækpatroner.

BEMÆRK: Denne printer er designet til, at blækpatroner bruges, indtil de er tomme. Hvis patroner genopfyldes, før det er tomme, kan det medføre printerfejl. Hvis dette sker, skal du isætte en ny blækpatron

(enten ægte HP eller HP-kompatibel) for at fortsætte udskrivningen.

BEMÆRK: Dynamisk sikkerhedsaktiveret printer. Kun beregnet til brug sammen med patroner med en original

HP chip Patroner, der har en ikke-HP chip, virker muligvis ikke, og de, der virker i dag, virker måske ikke i fremtiden. Se mere: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

64 Kapitel 8 Håndtering af blækpatroner og printhoved

9 Vedligeholdelse af printeren

Det er vigtigt at kontrollere printerens status og vedligeholdelse for at holde udstyret i tip top stand. Sørg for, at printeren er ren, diagnosticer problemer, kalibrer, udskift printhovedet, når det er nødvendigt, og hold dine programmer opdateret.

Kontroller printerstatus

Der er forskellige måder, hvorpå du kan kontrollere den aktuelle printerstatus.

● Hvis du starter HP Utility (kun Windows) og vælger din printer, ser du en side med oplysninger, der beskriver printerens status samt dens papir- og blækforbrugsvarer.

● Hvis du åbner den integrerede server, vil du se oplysninger om den generelle status på printeren.

● Fra frontpanelet kan du få oplysninger om det ilagte papir og blækniveauerne.

Vedligehold printeren

Printeren er ikke beregnet til andre formål end udskrivning.

Det anbefales ikke, at du bruger printeren som bord, af to årsager:

● Overfladen kan blive beskadiget.

● Alt, hvad der falder ned i printeren, kan forårsage alvorlig skade.

Rengør den udvendige del af printeren

Rengør det udvendige af printeren samt alle andre dele af printeren, som du regelmæssigt berører, som en del af den normale drift, med en blød klud og et mildt rengøringsmiddel, f.eks. flydende ikke-ridsende sæbe.

ADVARSEL!

Hvis du vil undgå at få et elektrisk stød, skal du sørge for, at printeren er slukket, og stikket trukket ud, før du rengør den. Undgå, at der kommer vand ind i printeren.

FORSIGTIG: Brug ikke rengøringsmidler med slibeeffekt på printeren.

Diagnosticeringsrapport for udskriftskvalitet

Der er to testmønstre, der er beregnet på at fremhæve problemer med printhovedstabilitet.

Sådan udskrives diagnosticeringsrapporten for udskriftskvalitet

Kontroller ydelsen af det printhoved, der i øjeblikket er installeret i printeren, og om det er tilstoppet, eller der er andre justeringsproblemer med det.

1.

Brug den samme papirtype, som du brugte, da du registrerede et problem. Testmønsteret er nemmest at evaluere på almindeligt hvidt papir.

Vedligeholdelse af printeren 65

2.

Kontroller, at den valgte papirtype er den samme som den papirtype, der er lagt i printeren. Se

Vis oplysninger om papiret på side 32 .

3.

På printerens frontpanel skal du trykke på og derefter Reports (Rapporter) > Print Quality Report

(Udskriv kvalitetsrapport).

BEMÆRK: Rapporten kan også vælges fra den integrerede webserver.

Det tager ca. 2 minutter at udskrive Diagnosticeringsrapport for udskriftskvalitet.

Afhjælpende handlinger

Hvis du har problemer med diagnosticeringssiden, er der trin, du kan udføre, afhængigt at problemet.

1.

Hvis stregerne i Testmønster 1 ikke er lige og forbundne, skal du justere printhovedet (se

Juster printhovedet på side 67

).

2.

Hvis nogen af de farvede blokke i Testmønster 2 viser hvide streger, er falmede eller mangler fuldstændigt,

skal du rense printhovedet (se Rens printhovedet på side 66

). Følg meddelelserne på frontpanelet, og udfør alle tre niveauer af rensning, hvis det er nødvendigt.

3.

Hvis problemet fortsætter, skal du rense printhovedet igen.

4.

Hvis problemet fortsætter, skal du udskifte blækpatronen (se

Udskift en blækpatron på side 62

), der svarer til stregerne, den falmede eller manglende farveblok i Testmønster 2.

5.

Hvis problemet fortsætter, skal du udskifte printhovedet (se

Udskift printhovedet på side 68 ). Hvis det

stadig er inden for garantiperioden, skal du kontakte HP Support (se Kontakt HP Support på side 114 ).

Rens printhovedet

Hvis der er streger på udskriften, eller den har forkerte eller manglende farver, kan du prøve at rense skrivehovedet.

66 Kapitel 9 Vedligeholdelse af printeren

Der er tre rensningsniveauer. Hvert niveau varer ca. 2 minutter, og der bruges 1 ark papir og en del blæk. Kontroller kvaliteten af en udskrevet side efter hvert niveau. Kør kun næste fase af rensningen, hvis udskriftskvaliteten er dårlig.

Hvis udskriftskvaliteten stadig er dårlig, efter du har gennemgået begge renseniveauer, kan du prøve at justere printhovedet.

BEMÆRK: Der bruges blæk i forbindelse med rensningen, så rens kun printhovedet, når det er nødvendigt.

BEMÆRK: Hvis du ikke slukker printeren korrekt, kan det medføre problemer med udskriftskvaliteten.

Rens printhovedet fra kontrolpanelet

Når udskriftskvaliteten ser dårlig ud, og du er ved siden af printeren, er dette en enkel metode til at løse problemet.

1.

Kontroller, at der er lagt papir i inputbakken, eller at der er isat en rulle.

2.

Gå til frontpanelet, og tryk på og derefter på Printer Maintenance (Vedligeholdelse af printer) > Clean the printhead (Rens printhovedet).

Sådan renses printhovedet fra den integrerede webserver

Du kan rense dit printhoved via fjernbetjening fra en almindelig webbrowser, der kører på en computer.

1.

Kontroller, at der er lagt papir i inputbakken, eller at der er isat en rulle.

2.

Under fanen Tools (Værktøjer) i den integrerede webserver skal du klikke på Tools (Værktøjer) > Utilities

(Hjælpeværktøjer) > Print Quality Toolbox (Værktøjskasse til udskriftskvalitet) > Clean Printhead (Rens printhoved) og følge anvisningerne på skærmen.

Rens printhovedet fra HP Utility (kun Windows)

Du kan administrere denne og rense printhovederne fra en computer med en USB-, TCP/IP- eller Wi-Fi­ forbindelse.

1.

Kontroller, at der er lagt papir i inputbakken, eller at der er isat en rulle.

2.

Under fanen Support i HP Utility skal du klikke på Printhead Cleaning (Rensning af printhoved) og følge anvisningerne på skærmen.

Juster printhovedet

Præcis printhovedjustering er vigtigt for at opnå nøjagtige farver, jævne farveovergange og skarpe kanter i grafiske elementer.

Printeren har en automatisk justeringsproces til printhoveder, der kører, hver gang et printhoved aktiveres eller udskiftes. Du skal muligvis justere printhovedet efter et papirstop, eller hvis du oplever problemer med udskriftskvaliteten.

VIGTIGT: Ilæg A4 og Letter i stående format. Ilæg dem ikke i liggende retning.

Rens printhovedet fra kontrolpanelet 67

1.

Ilæg det papir, du vil bruge. Se Papirhåndtering på side 27

. Du kan bruge en rulle eller afskårne ark.

Almindeligt hvidt papir anbefales.

FORSIGTIG: Brug ikke gennemsigtigt eller halvgennemsigtigt papir til at justere printhovedet.

2.

Sørg for, at vinduet er lukket, da en stærk lyskilde i nærheden af printeren under genjustering af printhovedet kan påvirke justeringen.

3.

Fra frontpanelet skal du trykke på og derefter på Printer Maintenance (Printervedligeholdelse) > Align the Printhead (Juster printhovedet).

BEMÆRK: Printhovedjustering kan også startes fra den integrerede webserver (Tools (Værktøjer) >

Utilities (Hjælpeværktøjer) > Print Quality Toolbox (Værktøjskasse til udskriftskvalitet) > Optimize and

Improve (Optimering og forbedring) > Align Printhead (Juster printhoved)), eller fra HP Utility (Windows:

Support > Printhead Alignment (Printhovedjustering). Mac OS X: Information and Print Quality (Oplysninger og udskriftskvalitet) > Align (Juster)).

4.

Hvis det ilagte papir er tilfredsstillende, kører printeren genjusteringen og udskriver et genjusteringsmønster.

5.

Denne proces tager ca. fem minutter. Vent, indtil frontpaneldisplayet viser, at processen er færdig, før du bruger printeren.

Hvis printeren ikke kan udføre printhovedjusteringen korrekt, kan du blive bedt om at rense printhovedet og prøve igen.

Udskift printhovedet

Når printhovedet er løbet tør for blæk eller har et problem, der ikke kan repareres, skal du udskifte det. Efter udskiftningen, udfører printeren automatisk en printhovedjustering på det ilagte papir.

TIP: Hvis du vil udføre printhovedjustering på et andet papir (måske fra flerarksbakken), kan du skifte papiret før start af denne procedure. Almindeligt hvidt papir anbefales. Papir i størrelse A4 og letter må ikke ilægges i liggende retning.

1.

Printeren skal være tændt.

2.

Hvis printeren står på et stativ, skal du sørge for, at printerens hjul er låst (bremsehåndtaget er trykket ned), så printeren ikke kan bevæge sig.

3.

Fra frontpanelet skal du trykke på og derefter på Printer Maintenance (Printervedligeholdelse) >

Replace printhead (Udskift printhoved).

4.

Fra frontpanelet skal du trykke på Continue (Fortsæt) for at fortsætte.

68 Kapitel 9 Vedligeholdelse af printeren

5.

Åbn hoveddækslet.

6.

Tryk på de enkelte blækpatroner for at frigøre dem.

7.

Fjern alle blækpatronerne, og tryk derefter på Next (Næste).

8.

Åbn låsen til printhovedet.

Udskift printhovedet 69

9.

Fjern printhovedet og hold det lodret for at undgå at få blæk på de forskellige dele.

10.

Isæt det nye printhoved.

11.

Når du er færdig, skal du lukke låsen og trykke på Next (Næste).

70 Kapitel 9 Vedligeholdelse af printeren

12.

Isæt blækpatronerne. Sørg for at sætte hver enkelt blækpatron på den plads, der har det samme farvede mærke som den blækpatron, du installerer.

VIGTIGT: Hvis printhovedet er er nyt, skal du installere nye blækpatroner. Der kræves nye blækpatroner for at opnå en vellykket udskiftning af printhovedet.

13.

Luk hoveddækslet.

14.

Der anbefales en printhovedjustering i frontpanelet.

Rengøring af kodebåndet

Du kan bruge en lille fugtig klud til at fjerne uønskede rester.

1.

Sluk printeren: Tryk på tænd/sluk-knappen, og tag strømkablet ud.

2.

Ved brug af rindende vand og en lille klud, der ikke efterlader fibre i printeren, skal du fugte kluden og fjerne overskydende vand, så kluden er fugtet men ikke våd.

3.

Åbn hoveddækslet.

4.

Hold kluden i en omvendt u-form omkring kodebåndet, og aftør det forsigtigt, indtil der ikke er yderligere blækrester på kluden. Vær meget forsigtig, så du ikke ridser kodebåndet med dine fingernegle eller noget andet objekt. Sørg for, at du holder kluden korrekt.

BEMÆRK: Flyt ikke holderen væk fra servicestationen.

5.

Luk hoveddækslet.

6.

Tænd printeren.

Rengøring af kodebåndet 71

Kalibrer papirfremføringen igen

Nøjagtig papirfremføring er vigtig for billedkvaliteten, da dette er del af styring af korrekt placering af prikker på papiret. Hvis papiret ikke fremføres med den rette afstand mellem de enkelte printhovedarbejdsgange, vises der lyse eller mørke bånd på udskriften, og billedet kan blive mere kornet.

Printeren kalibreres for at fremføre korrekt med alle papirerne vist i frontpanelet. Når du vælger typen af ilagt papir, justerer printeren den hastighed, hvormed papiret føres frem under udskrivning. Men hvis du ikke er tilfreds med standardkalibreringen af papiret, skal du måske kalibrere den hastighed, hvormed papiret fremføres, igen.

Se Fejlfinding af problemer med udskriftskvalitet på side 87 for at afgøre, om kalibrering af papirfremføring

løser problemet.

Procedure for genkalibrering af papirfremføring

Genkalibreringsproceduren tager omkring tre minutter.

TIP: Det anbefales, at du kun har det papir ilagt, som du ønsker at kalibrere.

1.

Fra frontpanelet skal du trykke på og derefter på Printer Maintenance (Printervedligeholdelse) > Paper advance calibration (Papirfremføringskalibrering) > Calibrate ready paper (Kalibrer tilgængeligt papir). Når du bliver bedt om det på frontpanelet, skal du bekræfte papirkilden og -typen. Printeren genkalibrerer automatisk papirfremføringen og udskriver et billede af kalibreringen af papirfremføringen.

2.

Vent, indtil frontpaneldisplayet viser statusskærmen, og udskriv din udskrift igen.

BEMÆRK: Du skal ikke bekymre dig om billedet af kalibreringen af papirfremføringen.

Hvis du er tilfreds med din udskrift, kan du fortsætte med at bruge denne kalibrering for papirtypen. Hvis der er en forbedring i din udskrift, skal du fortsætte til næste trin. Hvis du er utilfreds med kalibreringen, skal du vende tilbage til standardkalibreringen. Se

Vend tilbage til standardkalibrering på side 72 .

3.

Hvis du vil finjustere kalibreringen eller bruger et transparent papir, skal du først stryge nedad på dashboardet og trykke på . Rul derefter ned i menuen, og tryk på Image quality maintenance

(Vedligeholdelse af billedkvalitet) > Paper advance calibration (Kalibrering af papirfremføring) > Adjust paper advance (Juster papirfremføring).

4.

Vælg den procentdel af ændring fra –99% til +99%. Du kan korrigere lyse striber ved at reducere procentsatsen. Du kan korrigere mørke striber ved at øge procentsatsen.

5.

Hvis du vil gemme værdien, skal du trykke på OK på frontpanelet.

6.

Vent, indtil frontpaneldisplayet viser statusskærmen, og udskriv din udskrift igen.

Vend tilbage til standardkalibrering

Dette nulstiller alle rettelser, der er foretaget af papirfremføringens kalibrering. Hvis du vil vende tilbage til standardværdien for papirfremføringskalibrering, skal du nulstille kalibreringen.

1.

Fra frontpanelet skal du trykke på og derefter på Printer Maintenance (Printervedligeholdelse) > Paper advance calibration (Kalibrering af papirfremføring) > Reset ready paper (Nulstil tilgængeligt papir).

2.

Vent, indtil frontpanelet viser, at handlingen er udført korrekt.

72 Kapitel 9 Vedligeholdelse af printeren

Flyt eller opbevar printeren

Hvis du har brug for at flytte printeren, skal du sørge for at klargøre den korrekt for at undgå mulig skade.

Sådan forberedes printeren:

1.

Fjern ikke blækpatronerne eller printhovedet.

2.

Sørg for, at der ikke er ilagt papir.

3.

Sluk for printeren ved hjælp af tænd-/sluk-knappen på bagsiden.

4.

Tag lysnetledningen ud af printerens strømstik.

5.

Tag alle kabler, der forbinder printeren til et netværk eller en computer, ud.

FORSIGTIG: Hvis du vender printeren om, kan der flyde blæk ud i printeren, hvilket kan medføre alvorlig beskadigelse.

Når printeres tændes igen, tager det ca. tre minutter for den at initialiseres og kontrollere og klargøre printhovedet. Klargøring af printhovedet tager sædvanligvis blot lidt over et minut. Men hvis printeren har været slukket i mere end seks uger, kan klargøring af printhovedet tage op til 45 minutter.

FORSIGTIG: Hvis printeren forbliver slukket gennem en længere periode, kan printhovedet blive ubrugeligt.

Hvis dette er tilfældet, skal du udskifte printhovedet med et nyt.

Firmwareopdatering

Der er forskellige måder at downloade og installere firmwareopdateringer på. vælg den, der er nemmest for dig.

BEMÆRK: En firmwareopdateringspakke kan være stor. Du kan overveje, om der er nogen implikationer for dit netværk eller din internetforbindelse.

Du kan konfigurere printeren til at downloade firmwareopdateringer automatisk, når de bliver tilgængelige: se

Automatisk firmwareopdatering på side 17 .

Følgende indstillinger er tilgængelige, hvis du vælger manuelle firmwareopdateringer:

● På frontpanelet skal du trykke på og derefter på Printer Maintenance (Printervedligeholdelse) > Update the Printer (Opdatér printeren) > Check Now (Kontroller nu) for at kontrollere, om der er ny firmware tilgængelig. Hvis der er, får du mulighed for at downloade og installere det.

● Fra den integrerede webserver skal du klikke på Tools (Værktøjer) > Printer Updates (Printeropdateringer) >

Firmware Updates (Firmwareopdateringer) > Check Now (Kontroller nu).

● Brug HP DesignJet Utility under Windows, vælg din printer, fanen Support og derefter Firmware Update

(Firmwareopdatering).

Firmwaren indeholder et sæt af de mest almindeligt anvendte papirindstillinger.

Softwareopdatering

Du kan få adgang til manuelle opdateringer af printerdrivere og anden software til din printer.

Gå til: http://www.hp.com/go/DesignJetT200/software eller http://www.hp.com/go/DesignJetT600/software .

Flyt eller opbevar printeren 73

Printervedligeholdelseskit

Der findes tre vedligeholdelseskits til din printer, som indeholder komponenter, som måske trænger til at blive udskiftet efter lang tids brug.

Når der er behov for et af dem, vises der en meddelelse på frontpanelet og fra HP Utility, og du bør kontakte

HP Support (se

Kontakt HP Support på side 114 ) og bed om vedligeholdelseskittet. Disse skal installeres af

serviceteknikere.

HP Support Assistant

Den hjælper dig med at vedligeholde computeren og printeren. Den hjælper dig med at undgå eller løse problemer.

HP Support Assistant giver dig ekspertsupport, når du har brug for det, og hjælper dig med at opretholde optimal ydeevne og løse problemer via automatiske opdateringer, indbyggede diagnosticeringer, selvhjælp og en række forskellige supportmuligheder. Et væld af informationer og supportressourcer til dine HP-computere og -printere er kun nogle få klik væk.

HP Support Assistant er forudinstalleret på HP-computere, der er solgt efter oktober 2012 med operativsystemerne Windows 7, Windows 8 eller Windows 10.

BEMÆRK: Funktionerne kan variere afhængigt af, hvilken version der er installeret, din computermodel og din placering.

HP Support Assistant kan også installeres og bruges på computere, der ikke er fra HP.

Hvis HP Support Assistant ikke er installeret på din computer, der kører Windows 7, Windows 8 eller Windows 10, kan du downloade den seneste version ved at vælge den i installationspakken til printerdriveren eller ved at klikke på: http://www.hp.com/go/hpsupportassistant .

74 Kapitel 9 Vedligeholdelse af printeren

10 Tilbehør

Du kan bestille forbrugsstoffer og tilbehør til printeren.

Sådan bestiller du forbrugsvarer og tilbehør

Der er to måder, hvorpå du kan bestille forbrugsvarer eller tilbehør til din printer.

● Gå til http://www.hplfmedia.com

på internettet.

Kontakt HP Support (se HP Support Center på side 113 ).

Resten af dette kapitel viser tilgængelige forbrugsvarer og tilbehør samt deres bestillingsnumre.

Bestil blækforbrugsvarer

Blækpatroner kan bestilles enkeltvist eller i pakker med 3. Der er også en printhovedudskiftningspakke, du kan bestille til din printer.

Tabel 10-1 Blækpatroner

Patron

HP 712 29ml Cyan DesignJet Ink Cartridge

HP 712 29ml Magenta DesignJet Ink Cartridge

HP 712 29ml Yellow DesignJet Ink Cartridge

HP 712 38ml Black DesignJet Ink Cartridge

HP 712 80ml Black DesignJet Ink Cartridge

HP 712 Cyan DesignJet Ink Cartridge 3-Pack

HP 712 Magenta DesignJet Ink Cartridge 3-Pack

HP 712 Yellow DesignJet Ink Cartridge 3-Pack

HP 712B 38ml Black DesignJet Ink Cartridge

HP 712B 80ml Black DesignJet Ink Cartridge

Delnummer

3ED67A

3ED68A

3ED69A

3ED70A

3ED71A

3ED77A

3ED78A

3ED79A

3ED28A

3ED29A

Tabel 10-2 Printhoved

Printhoved

HP 713 DesignJet Printhead Replacement Kit

Delnummer

3ED58A

Bestil papir

HP-printere kan bruge mange forskellige papirtyper.

Hvis du vil se seneste nyt vedrørende papir, der understøttes af din printer, skal du gå til: http:// www.hplfmedia.com

.

Tilbehør 75

Bestil tilbehør

Der er tilbehør tilgængeligt til din printer.

Navn

HP DesignJet T200/T600-rulledæksel

HP DesignJet T200/T600 automatisk arkføder

HP DesignJet T200/T600 24"-printerstativ

HP DesignJet 24"-spindel

HP DesignJet 36"-spindel

Produktnummer

9GF94A

8AJ60A

3C753A

B3Q36A

B3Q37A

Introduktion til tilbehøret

Du kan øge printerens muligheder med tilbehør.

Automatisk arkføder

Den automatiske arkføder følger kun med T600-serien, den er ikke inkluderet i T200-serien, men kan købes som tilbehør. Den giver dig mulighed for at sende flere forskellige arkstørrelse til udskrivning (A4/A og A3/B) uden at

ændre mediekilden manuelt (ark til rulle).

Rulledæksel

Rulledækslet følger kun med specifikke modeller i T600-serien, men kan købes som tilbehør. Det giver mulighed for et mere integreret design og beskytter ilagte medier mod støv og eksterne stoffer.

Stander

Stativet følger med T600-printerserien. Den leveres ikke sammen med T200-printerserien, men kan købes som tilbehør.

Spindel

Med ekstra spindler kan du hurtigt skifte fra en papirtype til en anden.

76 Kapitel 10 Tilbehør

11 Fejlfinding af papirproblemer

Du får trinvise anvisninger til at hjælpe dig med at identificere og løse papirproblemer.

Papiret kan ikke ilægges korrekt

Der kan være forskellige årsager til, at du har problemer med at ilægge papiret.

● Kontroller, at der ikke allerede er ilagt papir.

● Sørg for, at papiret er langt nok inde i printeren til, at du kan mærke, at printeren tager fat i papiret.

● Forsøg ikke at rette papiret ud under justeringsprocessen, medmindre du får besked om det i frontpaneldisplayet. Printeren forsøger automatisk at rette papiret ud.

● Papiret kan være sammenkrøllet eller bøjet eller have uregelmæssige kanter.

Forkert rulleisætning

Der er kontroller, der skal udføres, og trin til at rette eventuelle problemer.

● Kontroller, at rullen er mindst 280 mm bred: Smallere ruller understøttes ikke.

● Kontroller papirets forkant: Hvis den ikke er lige eller ren, skal den beskæres. Fjern de første 20 mm fra rullen, og prøv igen. Dette kan være nødvendigt selv med en ny papirrulle.

● Kontroller, at rullens ender ligger tæt op ad spindelenderne.

● Kontroller, at spindlen er isat korrekt.

● Kontroller, at udskriftsbakken er lukket. Rullen kan ikke isættes, når den er åben.

● Kontroller, at papiret er ilagt korrekt på spindlen, og at det er ilagt, så rullen vender ind mod dig.

● Kontroller, at alle ruller og tapper er fjernet.

● Kontroller, at papiret er vundet stramt på rullen.

● Berør ikke rullen eller papiret under justeringsprocessen.

Hvis papiret ikke er lagt lige i, skal du følge anvisningerne på frontpanelet.

Hvis du vil starte forfra på ilægningsprocessen, skal du afbryde processen på frontpanelet og rulle rullen op fra enden af spindlen, indtil kanten er fjernet fra printeren.

BEMÆRK: Hvis rullen er blevet for løs omkring kernen, kan printeren ikke fremføre papiret.

Mislykket papirilægning

Der er kontroller, der skal udføres, og trin til at rette eventuelle problemer.

● Kontroller, at arket er mere end 329 mm bredt (A3+). Hvis det har denne bredde bredt eller mindre, skal du ilægge det fra flerarksbakken

Fejlfinding af papirproblemer 77

● Indfør arket, især tykt papir, når printeren til en start indfører arket.

● Sørg for, at arket er justeret langs referencelinjen på rullens dæksel.

● Forsøg ikke at rette arket ud under ilægningsprocessen, medmindre du får besked om det i frontpaneldisplayet.

● Brug ikke håndskårne ark, som kan være i regelmæssige former. Brug kun købte ark.

Hvis der opstår problemer, så følg anvisningerne, der vises på frontpaneldisplayet.

Hvis du vil starte ilægningsprocessen forfra, skal du annullere processen på frontpanelet. Printeren skubber arket ud foran på printeren.

Ukorrekt ilægning fra flerarksbakken

Der er kontroller, der skal udføres, og trin til at rette eventuelle problemer.

● Kontroller, at du ikke har lagt for mange ark i bakken. Det maksimale antal ark afhænger af papirtykkelsen:

Omkring 50 ark almindeligt standardpapir.

● Kontroller, at arkene ligger korrekt i bakken.

● Kontroller, at arkene er korrekt justeret og centreret i bakken.

● Kontrollér, at du har forlænget papirbakkerne og udskriftsbakkerne korrekt: Den første forlængelse til A4-, den anden til A3-papir.

Hvis papiret hænger ud over bagenden af papirbakken som vist, kan det muligvis ikke ilægges.

78 Kapitel 11 Fejlfinding af papirproblemer

BEMÆRK: Lad være med at efterlade papirark i printeren i længere tidsperioder, da de vil ændre form.

Fejlmeddelelser i forbindelse med papirilægning

Der er en liste over meddelelser fra frontpanelet med relation til papirilægning sammen med den forslåede afhjælpende handling.

Tabel 11-1 Fejlmeddelelser

Frontpanelmeddelelse Foreslået handling

Paper loaded with too much skew (Papir ilagt for skævt)

Paper not detected (Papir ikke registreret)

Under papirilægningsprocessen registrerede printeren, at papiret ligger for skævt. Tryk på

OK for at tage rullen ud automatisk, og start derefter forfra.

Under papirilægningsprocessen registrerede printeren ikke noget papir. Sørg for, at der er papir isat fuldstændigt, og at det ikke er gennemsigtigt.

Ilæg afskårne ark igen, idet du justerer langs højre kant op mod det sorte stop på spindlen.

Paper too far from lateral edge (Papir for langt fra sidekant)

Paper load failed. (Papirilægning mislykkedes.) Paper width is smaller than the minimum size supported by the selected paper source (Papirilægning mislykkedes.

Papirbredde er mindre end den mindste størrelse, der understøttes af den valgte papirkilde)

Sheet too big (Arket er for stort)

Afskårne ark, der er mindre end ISO A3, skal ilægges fra flerarksbakken.

Sheet too small (Arket er for lille)

Under ilægningsprocessen har printeren registreret, at papirarket enten er for bredt eller for langt til at blive ilagt korrekt. Tryk på for at stoppe ilægningsprocessen. Se

Funktionsspecifikationer på side 117

.

Under ilægningsprocessen har printeren registreret, at papirarket enten er for smalt eller for kort til at blive lagt i printeren. Tryk på for at stoppe ilægningsprocessen. Se

Funktionsspecifikationer på side 117

.

Papirtypen er ikke i driveren

Hvis du vil arbejde med papir, der ikke findes i driveren, kan du bruge dit papir som en af de indstillinger, der allerede er i driveren, men du skal identificere, om dit papir er gennemsigtigt eller halvgennemsigtigt, foto eller bond, bestrøget eller teknisk.

BEMÆRK: For blankt papir er det vigtigt at vælge en blank papirtype, da printeren justerer blækforbruget til blankt papir.

Gennemsigtig eller halvgennemsigtig film

Du kan bruge klar eller mat film.

Fejlmeddelelser i forbindelse med papirilægning 79

Hvis dit papir er en gennemsigtig film (f.eks. en transparent), skal du vælge papirtypen Film > Transparent/Clear film (Gennemsigtig/klar film).

Hvis dit papir er halvgennemsigtigt papir eller film (f.eks. teknisk papir), skal du vælge papirtypen Film > Matte film (Mat film).

Fotopapir

Der er forskellige typer af fotopapir, du kan bruge.

Hvis dit papir er et fotopapir, skal du bruge kategorien Photo Paper (Fotopapir). For blankt eller meget blankt papir skal du vælge papirtypen Photo Gloss Paper (Blankt fotopapir). For halvblankt, satin-, perle-, eller glansfinish skal du vælge papirtypen Photo Semi-gloss/Satin Paper (Halvblankt fotopapir/satinpapir).

Hvis du vil øge farveområdet på fotopapir, skal du vælge papirtypen HP Universal Gloss Photo Paper (Universelt blankt HP-fotopapir) eller HP Universal Satin Photo Paper (Universelt HP-satinfotopapir), afhængig af finish.

Bond-papir og bestrøget papir eller teknisk papir

Dit papirtypevalg til generisk papir afhænger af papirets kapacitet for blækabsorbtion.

● For kalkerpapir skal du vælge papirtypen Natural Tracing Paper < 65 g/m2 (Kalkerpapir < 65 g/m2) eller

Natural Tracing Paper > 65 g/m2 (Kalkerpapir > 65 g/m2), afhængigt af papirets vægt.

● For tyndt papir (< 90 g/m 2 ) eller ubestrøget papir (f.eks. almindeligt papir eller ekstra hvidt papir) skal du vælge papirtypen Bond and Coated Paper (Bond-papir eller bestrøget papir) > Plain Paper (Almindeligt papir). Du kan også vælge Recycled Bond Paper (Bond-genbrugspapir).

● For lette bestrøgne papirer (< 110 g/m 2 ) skal du vælge papirtypen Bond and Coated Paper (Bond-papir eller bestrøget papir) > HP Coated Paper (Bestrøget HP-papir).

● For tykke bestrøgne papirer (< 200 g/m 2 ) skal du vælge papirtypen Bond and Coated Paper (Bond-papir eller bestrøget papir) > Heavyweight Coated Paper (Tykt bestrøget papir).

Sort blæk fjernes nemt ved berøring

Dette sker, fordi dit papir ikke er kompatibelt med mat sort blæk.

Hvis du vil bruge en optimeret blækkombination, skal du vælge papirtypen Photo Paper (Fotopapir) > Photo Gloss

Paper (Blankt fotopapir).

Efter udskrivning er papiret rynket, eller der er for meget blæk

Dette forekommer, når der er brugt for meget blæk.

Vælg en tyndere kategori for at bruge mindre blæk. Matte papirkategorier fra den tyndeste til den tykkeste er:

● Almindeligt papir

● Bestrøget papir

● Heavyweight Coated Paper (Tykt bestrøget papir)

Hvis du har problemer med udskriftskvaliteten, kan du se

Fejlfinding af problemer med udskriftskvalitet på side

87

.

80 Kapitel 11 Fejlfinding af papirproblemer

Printeren udskrev på forkert papirtype

Dette sker, når printeren udskriver dit job, før du nåede at ilægge det ønskede papir.

Du kan have valgt Use printer settings (Brug printerindstillinger) for den Paper Type (Papirtype) i printerdriveren.

Når der er valgt Use Printer Settings (Brug printerindstillinger), udskriver printeren straks på det papir, der er ilagt.

Læg det ønskede papir i, se Papirhåndtering på side 27

, og vælg din papirtype specifikt i driveren.

● I driverdialogboksen i Windows: Vælg din papirtype på papirtypelisten.

● I Mac OS X-udskrivningsdialogboksen: Vælg panelet Paper/Quality (Papirkvalitet), og vælg din papirtype på listen Paper Type (Papirtype).

BEMÆRK: Use Printer Settings (Brug Printerindstillinger) er driverstandarden.

Papiruoverensstemmelse

Hvis det papir, der aktuelt er lagt i printeren, ikke er egnet til et bestemt job, stopper printeren og venter på, at du beslutter, hvad der skal gøres. Der er flere måder, hvorpå det ilagte papir kan betragtes som uegnet.

● Papirtypen er ikke som angivet for jobbet.

● Papirkilden (rulle, flerarksbakke eller manuel fremføring) er ikke som angivet for jobbet.

● Papirstørrelsen er ikke som angivet for jobbet.

Hvis du ikke angiver disse ting for et bestemt job, udskriver printeren på det papir, der aktuelt er ilagt.

Hvis printeren stopper på grund af en uoverensstemmelse, kan du beslutte blandt følgende alternativer:

● Læg det rigtige papir i, og genoptag udskrivning.

● Udskriv jobbet på det papir, der allerede er ilagt. Udskriften kan blive afklippet, hvis papiret ikke er stort nok.

● Annuller jobbet.

Rullen sidder fast

Når der forekommer papirstop, ser du en meddelelse om det i frontpaneldisplayet.

1.

Åbn rulledækslet.

Printeren udskrev på forkert papirtype 81

2.

Åbn hoveddækslet.

3.

Drej rullen tilbage, så du skaber en løkke. Klip papiret over, hvis det er nødvendigt.

4.

Fjern omhyggeligt alt det fastklemte papir, du kan, fra toppen af printeren.

5.

Fjern forsigtigt fastklemt papir fra forreste vindue.

6.

Sæt rullen i igen, eller læg et nyt ark i. se

Papirhåndtering på side 27 .

82 Kapitel 11 Fejlfinding af papirproblemer

BEMÆRK: Hvis du opdager, at der stadig er noget papir, der medfører en forhindring i printeren, skal du genstarte proceduren og omhyggeligt fjerne alle stykker papir. Du skal muligvis tage flerarksbakken ud (se

Papirstop i flerarksbakken på side 84

).

Undgå papirstop

Afhængigt af medietype, rulletilstand, miljømæssige forhold, billedindhold, udskrivningstilstand osv. kan papirstop forhindres ved at åbne hoveddækslet halvt.

Undgå papirstop 83

Papirstop i flerarksbakken

Papir kan sidde fast i flerarksbakken af flere årsager, og der er trin, der kan følges for at løse problemet.

Gør som følger:

1.

Fjern så meget papir, som du kan, fra flerarksbakken.

2.

Skub flerarkbakkens forlængere ned, hvilket gør det nemmere at komme til bakken.

3.

Frigør bakken med den runde kontakt bagved den.

4.

Træk bakken ud.

5.

Fjern alt papir fra bakken.

84 Kapitel 11 Fejlfinding af papirproblemer

6.

Sæt bakken i igen.

7.

Lås bakken.

Der er en strimmel på udskriftsbakken, som genererer papirstop

Hvis der er et lille stykke papir afskåret, f.eks. før udskrivning med en ny rulle eller efter anvendelse af frontpanelindstillingen Form feed and cut (Fremfør og skær), kan den afskårne strimmel forblive i udskriftsbakken. Når printeren ikke udskriver, kan du række ned i bakken og fjerne strimlen.

Printeren viser en fejlmeddelelse om manglende papir, selvom der er papir tilgængeligt

Hvis rullen er gået løs fra kernen, fremføres den ikke korrekt, og printeren fremfører ikke papiret. Stram papiret omkring kernen, eller sæt en ny rulle i.

Der er en strimmel på udskriftsbakken, som genererer papirstop 85

Udskrifterne falder ikke pænt ned i bakken

Der er trin, du kan følge, hvis der er problemer med bakken.

● Sørg for, at bakken er korrekt monteret.

● Sørg for, at bakken er åben.

● Sørg for, at bakken ikke er fuld.

● Papir har en tendens til at krølle i slutningen af en rulle, hvilket kan medføre udskriftsproblemer. Sæt en ny rulle i, eller fjern udskrifterne manuelt, efterhånden som de er færdige.

Arket forbliver i printeren, når udskriften er færdig

Printeren holder på papiret, for at papiret kan tørre efter udskrivning.

Se Skift tørretid på side 33

. Hvis papiret kun føres delvist ud efter tørretiden, skal du trække arket forsigtigt ud af printeren. Hvis den automatiske skæreenhed er deaktiveret, skal du bruge indstillingen Form feed and cut

(Fremfør og afskær) i frontpanelet, se

Fremfør og fremfør og afskær på side 33 .

Papiret afskæres, når udskriften er færdig

Printeren afskærer som standard papiret, når tørretiden er udløbet. Du kan deaktivere skæreenheden.

Se Skift tørretid på side 33 . Du kan deaktivere skæreenheden, se Tænd eller sluk for den automatiske skæreenhed på side 33 .

Skæreenheden skærer dårligt

Printeren afskærer som standard papiret, når tørretiden er udløbet.

Hvis skæreenheden er tændt, men ikke skærer korrekt, skal du kontrollere, af skæresporet er rent og ryddet for forhindringer. Kontroller også, at der ikke er noget papir i afskæringsrillen.

Rullen er løs på spindlen

Rullen skal muligvis udskiftes eller sættes i igen.

86 Kapitel 11 Fejlfinding af papirproblemer

12 Fejlfinding af problemer med udskriftskvalitet

Du får trinvise anvisninger til, hvordan du kan identificere og løse dit problem.

Generelle udskrivningsråd

Du opnår den bedste ydeevne fra din printer ved kun at bruge originale forbrugsvarer og tilbehør fra producenten.

● Originale forbrugsvarer og tilbehør fra producenten er grundigt testet for at kunne give problemfri ydeevne

og udskrifter i høj kvalitet. Oplysninger om anbefalet papir finder du i Bestil papir på side 75

.

● Sørg for, at det papir, du valgte på frontpanelet er det samme som det papir, der er lagt i printeren (se

Vis oplysninger om papiret på side 32

). Sørg også for, at den papirtype, du har valgt i din software, er den samme som den papirtype, der er lagt i printeren.

FORSIGTIG: Hvis du har valgt forkerte papirtype, kan du komme ud for dårlig udskriftskvalitet og forkerte farver og måske endda beskadigelse af printhovederne.

Kontroller, at du bruger de indstillinger for udskriftskvalitet, der passer bedst til dit formål (se Printing

(Udskriver) på side 35 (Udskrivning)). Du vil sandsynligvis få en lavere udskriftskvalitet, hvis du har indstillet

kvalitetsniveauet til Fast (Hurtig).

● Sørg for, at de miljømæssige forhold (temperatur og luftfugtighed) er i det anbefalede interval. Se

Miljømæssige specifikationer på side 120

.

Der vises vandrette streger på tværs af billedet (banding)

Hvis dit udskrevne billede har fået tilføjet vandrette streger som vist (farven kan variere).

1.

Kontroller, at den papirtype, du har lagt i, svarer til den papirtype, der er valgt i frontpanelet og i softwaren.

Se

Vis oplysninger om papiret på side 32 (Vis information om papiret).

2.

Kontroller, at du bruger passende indstillinger for udskriftskvalitet til dit formål (se

Printing (Udskriver) på side 35

). I nogle tilfælde kan du afhjælpe et udskriftsproblem blot ved at vælge et højere udskriftskvalitetsniveau. Hvis du f.eks. har indstillet niveauet for udskriftskvalitet til Fast (Hurtig), kan du prøve at indstille den til Best (Bedst).

3.

Udskriv en diagnosticeringsrapport for udskriftskvaliteten. Se

Sådan udskrives diagnosticeringsrapporten for udskriftskvalitet på side 65 .

Fejlfinding af problemer med udskriftskvalitet 87

4.

Hvis printhovedet fungerer korrekt, skal du udføre papirfremføringskalibrering: Se

Kalibrer papirfremføringen igen på side 72 .

Hvis problemet fortsætter på trods af alle ovenstående handlinger, kan du kontakte din kundeservicerepræsentant for at få yderligere hjælp.

Stregerne er for tykke, for tynde eller mangler

Kontroller papirtypen og -indstillingerne, og kør en rapport.

1.

Kontroller, at den papirtype, du har lagt i, svarer til den papirtype, der er valgt i frontpanelet og i softwaren.

Se

Vis oplysninger om papiret på side 32 .

2.

Kontroller, at du bruger passende indstillinger for udskriftskvalitet til dit formål (se

Printing (Udskriver) på side 35

(Udskrivning)). Prøv at slå indstillingen Maximum detail (maksimum detaljer) til, hvis den er tilgængelig under Color and Quality (Farve og kvalitets)-indstillingerne.

3.

Hvis stregerne er for tynde eller mangler, skal du udskrive en diagnosticeringsrapport for udskriftskvaliteten. Se

Sådan udskrives diagnosticeringsrapporten for udskriftskvalitet på side 65 .

4.

Hvis problemet fortsætter, skal du udføre en papirfremføringskalibrering: se Kalibrer papirfremføringen igen på side 72

.

Hvis problemet fortsætter på trods af alle ovenstående handlinger, kan du kontakte din kundeservicerepræsentant for at få yderligere hjælp.

Streger vises punkterede eller takkede

Kontrollér dit oprindelige billede og indstillinger for udskriftskvalitet.

1.

Dette problem kan stamme fra billedet. Prøv at forbedre billedet med det program, du bruger til at redigere det.

2.

Kontroller, at du bruger de rigtige indstillinger for udskriftskvalitet. Se

Printing (Udskriver) på side 35

.

88 Kapitel 12 Fejlfinding af problemer med udskriftskvalitet

3.

Slå indstillingen Maximum detail (maksimum detaljer) til, hvis den er tilgængelig under Color and Quality

(Farve og kvalitets)-indstillingerne.

Streger udskrives dobbelt eller med forkerte farver

Dette problem kan have forskellige synlige symptomer.

● Farvede streger udskrives dobbelt i forskellige farver.

● Kanterne på farvede blokke har forkerte farver.

For at afhjælpe denne type problem skal du udskrive en diagnosticeringsrapport for udskriftskvaliteten og justere printhovedet, hvis det anbefales i rapporten. Se

Sådan udskrives diagnosticeringsrapporten for udskriftskvalitet på side 65 .

Stregerne er usammenhængende

Kontrollér dine indstillinger for udskriftskvalitet, og udskriv en diagnosticeringsrapport for udskriftskvaliteten.

1.

Kontroller, at du bruger de rigtige indstillinger for udskriftskvalitet. Se

Printing (Udskriver) på side 35

.

2.

Udskriv en diagnosticeringsrapport for udskriftskvaliteten, og juster printhovedet, hvis det anbefales i rapporten. Se

Sådan udskrives diagnosticeringsrapporten for udskriftskvalitet på side 65

.

Streger udskrives dobbelt eller med forkerte farver 89

Stregerne er slørede

Fugt kan få blæk til at gennemtrænge papiret, hvilket gør stregerne slørede og udviskede.

Prøv med følgende fremgangsmåde:

1.

Kontroller, at de miljømæssige forhold (temperatur, luftfugtighed) er egnet til udskrivning i høj kvalitet. Se

Miljømæssige specifikationer på side 120 .

2.

Kontroller, at den papirtype, der er valgt i frontpanelet er den samme papirtype, som du bruger. Se

Vis oplysninger om papiret på side 32 .

3.

Prøv at skifte til en tykkere papirtype, f.eks. HP Heavyweight Coated-papir.

4.

Vælg en lavere udskriftskvalitet (f.eks. Fast (Hurtig)); Printeren vil så bruge mindre blæk.

5.

Vælg en papirtype, der er lidt tyndere end det papir, du har ilagt. Dette vil få printeren til at bruge mindre blæk. Her er nogle eksempelpapirtyper i stigende rækkefølge efter tykkelse: Almindeligt papir, bestrøget papir, ekstra kraftigt bestrøget papir

6.

Hvis du bruger blankt papir, kan du forsøge at skifte til en anden type blankt papir.

7.

Udskriv en diagnosticeringsrapport for udskriftskvaliteten, og juster printhovedet, hvis det anbefales i rapporten. Se

Sådan udskrives diagnosticeringsrapporten for udskriftskvalitet på side 65 .

Streglængder er unøjagtige

Hvis du har målt de udskrevne streger og har fundet ud af, at længderne ikke er tilstrækkelig nøjagtige til dine formål, kan du prøve at forbedre nøjagtigheden af streglænden.

Prøv med følgende fremgangsmåde:

1.

Udskriv på HP Matte Film, som printerens streglængdes nøjagtighed er angivet. Se Funktionsspecifikationer på side 117

.

Polyesterfilm er ca. ti gange mere dimensionsnøjagtige end papir. Men brug af film, der er tyndere eller tykkere end HP Matte Film vil reducere streglængdens nøjagtighed.

2.

Indstil udskriftskvaliteten til Best (Bedst).

3.

Hold en ensartet temperatur mellem 10 og 30°C.

4.

Ilæg filmrullen og lad den hvile i fem minutter før udskrivning.

5.

Hvis du stadig ikke er tilfreds, kan du forsøge at genkalibrere papirfremføringen. Se Kalibrer papirfremføringen igen på side 72 .

Hele billedet er sløret eller kornet

Der er en række trin og kontroller, du kan foretage for at løse dette problem. Kontroller papir, indstillinger, kør rapporter for at finde problemet osv.

90 Kapitel 12 Fejlfinding af problemer med udskriftskvalitet

1.

Kontroller, at den papirtype, du har lagt i, svarer til den papirtype, der er valgt i frontpanelet og i softwaren.

Se

Vis oplysninger om papiret på side 32 .

2.

Kontroller, at du udskriver på den rigtige side af papiret.

3.

Kontroller, at du bruger de rigtige indstillinger for udskriftskvalitet (se Printing (Udskriver) på side

35 (Udskrivning)). I nogle tilfælde kan du afhjælpe et udskriftsproblem blot ved at vælge et højere

udskriftskvalitetsniveau. Hvis du f.eks. har indstillet udskriftskvaliteten til Fast (Hurtig), kan du prøve at sætte den til Best (Bedst).

4.

Udskriv en diagnosticeringsrapport for udskriftskvaliteten, og juster printhovedet, hvis det anbefales i rapporten. Se

Sådan udskrives diagnosticeringsrapporten for udskriftskvalitet på side 65

.

5.

Hvis problemet fortsætter, skal du udføre en papirfremføringskalibrering: se Kalibrer papirfremføringen igen på side 72

.

Hvis problemet fortsætter på trods af alle ovenstående handlinger, kan du kontakte din kundeservicerepræsentant for at få yderligere hjælp.

Papiret er ikke fladt

Hvis papiret ikke ligge fladt, når det kommer ud af printeren, men der er overfladiske bølger på det, vil du sandsynligvis opleve fejl på det udskrevne billede, f.eks. lodrette striber. Dette kan ske, når du bruger tyndt papir, der bliver gennemvædet med blæk.

1.

Kontroller, at den papirtype, du har lagt i, svarer til den papirtype, der er valgt i frontpanelet og i softwaren.

Se

Vis oplysninger om papiret på side 32 .

2.

Prøv at skifte til en tykkere papirtype, f.eks. HP Heavyweight Coated-papir.

Papiret er ikke fladt 91

3.

Vælg en lavere udskriftskvalitet (f.eks. Fast (Hurtig)); Printeren vil så bruge mindre blæk.

4.

Vælg en papirtype, der er lidt tyndere end det papir, du har ilagt. Dette vil få printeren til at bruge mindre blæk. Her er nogle eksempelpapirtyper i stigende rækkefølge efter tykkelse: Almindeligt papir, bestrøget papir, ekstra kraftigt bestrøget papir

Udskriften er ridset eller skrammet

Det sorte blækpigment kan blive skrammet eller ridset, når det berøres af en finger, en blyant eller et andet objekt. Dette er især tydeligt på bestrøget papir.

Blankt papir kan være utroligt følsomt over for bakken eller noget andet, som det er i kontakt med umiddelbart efter udskrivning, afhængigt af den anvendte mængde blæk og de miljømæssige forhold på udskrivningstidspunktet.

Sådan reduceres risikoen for skrammer og ridser:

● Håndter udskrifter med omhu.

● Undgå at stable dem oven på hinanden.

● Hent dine udskrifter, efterhånden som de afskæres af rullen, og lad være med at lade dem falde ned i bakken. Alternativt kan du lade et ark papir ligge i bakken, så nyudskrevne ark ikke kommer i direkte kontakt med bakken.

● Forøg tørretiden. På frontpanelet skal du trykke på og derefter på Setup (Konfiguration) > Print Settings

(Udskriftsindstillinger) > Drying time (Tørretid) > Extended (Udvidet).

Blækmærker på papiret

Dette problem kan opstå af flere forskellige årsager.

Vandrette pletter på forsiden af bestrøget papir

Hvis der bruges en masse blæk på almindeligt eller bestrøget papir, absorberer papiret blækket hurtigt og udvides. Efterhånden som printhovedet flytter hen over papiret, kan printhovedet komme i kontakt med papiret og plette det udskrevne billede.

Dette problem ses sædvanligvis kun på afskårne ark papir (ikke på papirruller).

Afbryd straks udskriftsjobbet, når du oplever dette problem. Tryk på , og annuller også jobbet fra dit computerprogram. Gennemvædet papir kan beskadige printhovedet.

Rens printhovedet, hvis du oplever dårlig udskriftskvalitet, efter dette er sket. Se

Rens printhovedet på side 66 .

92 Kapitel 12 Fejlfinding af problemer med udskriftskvalitet

1.

Kontroller, at den papirtype, du har lagt i, svarer til den papirtype, der er valgt i frontpanelet og i softwaren.

Se

Vis oplysninger om papiret på side 32 (Vis information om papiret).

2.

Brug en anbefalet papirtype (se Bestil papir på side 75 ), og juster udskriftsindstillingerne.

3.

Hvis du bruger papirark, så forsøg at rotere dem 90 grader. Retningen af papirets fibre kan påvirke ydeevnen.

4.

Prøv at skifte til en tykkere papirtype, f.eks. HP Heavyweight Coated-papir.

5.

Vælg en papirtype, der er lidt tyndere end det papir, du har ilagt. Dette vil få printeren til at bruge mindre blæk. Her er nogle eksempelpapirtyper i stigende rækkefølge efter tykkelse: Almindeligt papir, bestrøget papir, ekstra kraftigt bestrøget papir

6.

Prøv at øge margenerne ved at omplacere billedet til midt på siden ved brug af dit softwareprogram.

Blækmærker bag på papiret

Rengør pladen med en blød klud. Rengør hver ribbe hver for sig.

Der går sort blæk af, når du berører udskriften

Dette problem kan være forårsaget af udskrivning med mat sort blæk på blankt papir. Printeren bruger ikke mat sort blæk, hvis papiret ikke kan optage det.

For at undgå at bruge mat sort blæk kan du vælge Photo Glossy Paper (Blankt fotopapir) som papirtype (i kategorien Photo Paper (Fotopapir).

Objektets kanter er punkterede eller uskarpe

Hvis kanterne på objekter eller streger ser ud til at være dårligt defineret eller lysere i tæthed, og du allerede har indstillet skyderen for udskriftskvalitet til Best (Bedst).

Du kan finde flere oplysninger under

Printing (Udskriver) på side 35

.

Objekternes kanter er mørkere end forventet

Hvis objekternes kanter synes mørkere end forventet, og du allerede har indstillet udskriftskvaliteten til at være

Best (Bedst), kan du prøve at indstille kvaliteten til Fast (Hurtig).

Du kan finde flere oplysninger under

Printing (Udskriver) på side 35

.

Blækmærker bag på papiret 93

Lodrette streger i forskellige farver

Hvis udskriften har lodrette striber med forskellige farver, kan du prøve at skifte papir og/eller justere indstillingerne for udskriftskvaliteten.

1.

Prøv at bruge tykkere papir. Vælg blandt de anbefalede papirtyper, f.eks. HP Heavyweight Coated-papir. Se

Bestil papir på side 75

.

2.

Prøv at bruge indstillinger for højere udskriftskvalitet (se Printing (Udskriver) på side 35 ). Hvis du f.eks. har

indstillet udskriftskvaliteten til Fast (Hurtig), kan du prøve at indstille den til Best (Bedst).

Hvide pletter på udskriften

Du bemærker måske, at der er hvide pletter på udskriften. Dette er sandsynligvis forårsaget af papirfibre, støv eller løst bestrygningsmateriale.

Sådan undgås dette problem:

1.

Forsøg at rense papiret manuelt med en børste før udskrivning for at fjerne eventuelle løse fibre eller partikler.

2.

Hold altid printeres dæksel lukket.

3.

Beskyt dine papirruller og papirark ved at lagre dem i poser eller kasser.

Farver er unøjagtige

Hvis farverne på dine udskrifter ikke svarer til dine forventninger, er der nogle trin, du kan gennemgå.

Prøv med følgende fremgangsmåde:

1.

Kontroller, at den ilagte papirtype svarer til den valgte papirtype.

2.

Kontroller, at du udskriver på den rigtige side af papiret.

3.

Kontroller, at du bruger de rigtige indstillinger for udskriftskvalitet. Du får de mest nøjagtige farver ved at vælge kvaliteten Normal eller Best (Bedst).

4.

Udskriv en diagnosticeringsrapport for udskriftskvaliteten. Se Sådan udskrives diagnosticeringsrapporten for udskriftskvalitet på side 65 .

Farverne falmer

Hvis du udskriver på hurtigtørrende fotopapir, falmer dine udskrifter hurtigt. Hvis du har planer om at vise udskrifter udover to ger, bør du laminere dem, så de holder længere.

94 Kapitel 12 Fejlfinding af problemer med udskriftskvalitet

Udskrivning på tykt bestrøget papir falmer meget mindre hurtigt. Men laminering vil øge udskriftens levetid

(afhængigt af lamineringstypen) for alle papirtyper. Kontakt laminatleverandøren for at få flere oplysninger.

Billedet er ukomplet (afskåret nederst)

Hvis billedet er ufuldstændigt, kan du have afbrudt de data, som printeren var i gang med at modtage, eller der kan være opstået et kommunikationsproblem.

● Trykkede du på Cancel (Annuller), før alle data var blevet modtaget af printeren? Hvis dette er tilfældet, har du afsluttet datatransmissionen og er nødt til at udskrive siden igen.

● Der kan være et kommunikationsproblem mellemcomputeren og printeren. Kontroller USB- eller netværkskablet eller din Wi-Fi-forbindelse.

● Sørg for, at dine softwareindstillinger er korrekte for din aktuelle sidestørrelse (f.eks. udskrifter på langs).

● Hvis du bruger netværkssoftware, skal du sikre dig, at de ikke er opstået timeout.

Billedet er afskåret

Det, at noget er afskåret, betyder normalt, at der er en forskel mellem det faktiske udskriftsområde på det ilagte papir og den måde, som udskriftsområdet fortolkes i softwaren.

● Kontroller det faktiske udskriftsområde for den ilagte papirtype.

udskriftsområde = papirstørrelse – margener

● Kontroller, hvordan udskriftsområdet defineres i softwaren (som kan blive kaldt "udskrivningsområde" eller

"billedområde"). I nogle softwareprogrammer antages det, at standardudskriftsområdet er større end det, der anvendes i denne printer.

● Hvis du har defineret en tilpasset side med meget snævre margener, kan printeren anvende sine egne mindste margener og derved afskære billedet lidt. Du kan eventuelt overveje at bruge en større papirstørrelse.

● Hvis dit billede har egne margener, kan du muligvis udskrive det korrekt ved brug af indstillingen Clip

Contents by Margins (Klip indhold efter margener) (se

Vælg margenindstillinger på side 41

).

● Hvis du forsøger at udskrive et meget langt billede på en rulle, skal du kontrollere, at softwaren kan håndtere udskrivning af et billede i den pågældende størrelse.

● Du har måske forsøgt at rotere siden fra stående til liggende på en papirstørrelse, der ikke er bred nok.

● Reducer om nødvendigt størrelsen på billedet eller dokumentet i dit softwareprogram, så det passer mellem margenerne.

Nogle objekter mangler i det udskrevne billede

Det kan være nødvendigt at bruge store mængder data til at udskrive et udskriftsjob i høj kvalitet og storformat. og i nogle specifikke arbejdsgange kan der være problemer, der kan føre til, at nogle objekter mangler i udskriften.

Her er der nogle forslag, der kan hjælpe dig til at undgå dette problem:

● Vælg en mindre sidestørrelse, og skaler til den ønskede endelige sidestørrelse i driveren eller på frontpanelet.

Billedet er ukomplet (afskåret nederst) 95

● Gem filen i et andet format, f.eks. TIFF eller EPS, og åbn det med et andet program.

● Reducer opløsningen på bitmapbilleder i din programsoftware.

BEMÆRK: Hvis du bruger Adobe-programmer, skal du sikre dig, at du har installeret den nyeste version.

Disse muligheder er forslag til fejlfindingsformål og kan påvirke den endelige udskriftskvalitet eller den tid, det tager at generere udskriftsjobbet, i uheldig retning. Derfor skal de ikke anvendes, hvis de ikke hjælper med til at løse problemet.

Hvis du stadig har et problem

Hvis du stadig oplever problemer med udskriftskvaliteten efter at have anvendt disse råd, er der andre trin du kan prøve.

Her er nogle flere ting, du kan gøre:

● Forsøg at bruge en indstilling for højere udskriftskvalitet. Se

Printing (Udskriver) på side 35 .

● Kontroller den driver, du bruger til at udskrive med. Hvis det ikke er en HP-driver, skal du rådføre dig med leverandøren. Du kan også forsøge at bruge den korrekte HP-driver. De nyeste HP-drivere kan hentes fra http://www.hp.com/go/DesignJetT200/software eller http://www.hp.com/go/DesignJetT600/software .

Kontroller, at printerens firmware er opdateret. Se Firmwareopdatering på side 73

.

● Kontroller, at du har de rigtige indstillinger i softwareprogrammet.

96 Kapitel 12 Fejlfinding af problemer med udskriftskvalitet

13 Fejlfinding af problemer med blækpatron og printhoved

Du får trinvise anvisninger til, hvordan du kan identificere og løse problemet.

Kan ikke indsætte en blækpatron

Det er vigtigt, at du bruger den rigtige type patron, og at den er placeret korrekt i holderen.

1.

Kontroller, at du har den rigtige type patron (modelnummer).

2.

Kontroller, at den farvede mærkat på patronen har samme farve som mærkaten på holderen.

3.

Kontroller, at patronen vender korrekt, så bogstavmarkeringen på patronens mærkat vender rigtigt og kan læses.

FORSIGTIG: Rens aldrig den indvendige del af holderne til blækpatroner.

Statusmeddelelser for blækpatroner

Der er statusmeddelelser for blækpatroner, der giver dig besked om problemet.

● OK: Patronen fungerer normalt uden kendte problemer.

● Missing (Mangler) eller Damaged (Beskadiget): Der er ingen patron, eller den er ikke korrekt tilsluttet printeren (vist med et X på statusskærmen).

● Lavt: Blækniveauet er lavt.

● Out of ink (Ikke mere blæk): Patronen er tom.

● Not genuine HP (Ikke ægte HP): Patronen er ikke en ægte HP-patron.

● Forkert holder: Patronen er sat i den forkerte holder.

● Ikke kompatibel: Patronen er ikke-kompatibel med denne printer.

Kan ikke indsætte printhovedet

Det er vigtigt, at du bruger den rigtige type printhoved, og at det er placeret korrekt i holderen.

1.

Kontroller, at du har den rigtige type printhoved (modelnummer).

2.

Kontroller, at du har fjernet den orange beskyttelseshætte fra printhovedet.

3.

Kontroller, at printhovedet vender rigtigt.

4.

Kontroller, at du har låst printhovedet, se

Udskift printhovedet på side 68

.

Fejlfinding af problemer med blækpatron og printhoved 97

98 Kapitel 13 Fejlfinding af problemer med blækpatron og printhoved

14 Fejlfinding af datakommunikationsproblemer

Du får trinvise anvisninger til, hvordan du kan identificere og løse problemet.

Kommunikationsfejl mellem computer og printer

Nogle symptomer er synlige, når der er et problem.

● Visningen i frontpanelet angiver ikke meddelelsen Printing (Udskriver), når du har sendt et billede til printeren.

● Din computer viser en fejlmeddelelse, når du forsøger at udskrive.

● Din computer eller printer hænger (forbliver inaktiv), mens kommunikationen foregår.

● Udskriften viser tilfældige eller uforklarlige fejl (fejlplacerede streger, delvise grafikobjekter, osv.)

Sådan løses et kommunikationsproblem:

● Sørg for, at du valgte den rigtige printer i dit program. Se

Printing (Udskriver) på side 35 .

● Kontroller, at printeren fungerer korrekt, når der udskrives fra andre programmer.

● Husk på, at meget store udskrifter kan tage lang tid at modtage, behandle og udskrive.

● Hvis printeren er tilsluttet et netværk, skal du kontrollere printerens forbindelsesstatus: Printeren skal have en IP-adresse, og den skal svare til den IP-adresse, der er angivet i udskrivningscomputeren. Hvis adresserne ikke stemmer overens, skal du konfigurere dem korrekt. Hvis problemet fortsætter, skal du kontrollere din netværkskonfiguration eller forsøge at oprette forbindelse til printeren med et USB-kabel.

● Prøv et andet interfacekabel.

● Hvis printeren er tilsluttet via USB-kabel, kan du prøve at frakoble og sætte USB-kablet i igen. Prøv også at bruge en anden USB-port på computeren

● Hvis printeren er tilsluttet et trådløst netværk, kan du anmode om en diagnostisk rapport fra frontpanelet:

Tryk på , derefter Settings (Indstillinger) > Print Wireless Network Test (Udskriv test af trådløst netværk).

Alternativt kan du forsøge at flytte printeren tættere på den trådløse router eller forsøge at tilslutte printeren via et kabelforbundet netværk eller et USB-kabel.

Når en netværksenhed automatisk konfigurerer sig selv ved at modtage en IP-adresse fra DHCP-tjenesten, kan denne IP-adresse blive ændret i forhold til sidste gang, hvor enheden blev slukket til næste gang, hvor den tændes, hvilket kan føre til at enheden vises som "offline", når driverportindstillingerne konfigureres med den oprindelige IP-adresse. Der er mindst tre mulige måder, hvorpå du kan undgå dette:

● Forøg lease-tiden for din DHCP-serverenhed.

● Angiv en fast IP-adresse for din printer, så den ikke ændres af DHCP.

● Konfigurer printer og driver, så de i refererer til værtsnavnet i stedet for den numeriske IP-adresse.

Fejlfinding af datakommunikationsproblemer 99

Fast IP-adresse

Angiv en fast IP-adresse for printeren fra frontpanelet.

1.

Gå til frontpanelet, og tryk på eller .

2.

Nederst på skærmen skal du trykke på Settings (Indstillinger) > Advanced setup (Avanceret konfiguration)

> IP settings (IP-indstillinger) > OK > Manual og angive IP-adressen, undernetmasken og gateway (disse indstillinger skulle blive leveret af din netværksadministrator).

Værtsnavn

Du kan bruge værtsnavnet i stedet for den numeriske IP-adresse.

1.

Gå til frontpanelet, og tryk på eller .

2.

Noter IP-adressen og værtsnavnet (HPXXXXXX-format).

3.

Hvis computeren kører Windows, skal du gå til Control Panel (Kontrolpanel) > Printers (Printere), højreklikke på printeren, klikke på Properties (Egenskaber) > Ports (Porte) > Configure Port (Konfigurer port) og angive værtsnavnet i felterne Printer name (Printernavn) eller IP address (IP-adresse).

Problemer med kabelforbundne netværk

Hvis du ikke kan installere den HP-software, der følger med printeren, er der nogle ting, du skal kontrollere.

Kontrollér, at:

● Alle kabeltilslutninger til computeren og printeren er i orden.

● Netværket fungerer, og netværks-hub'en er tændt.

● Alle programmer, herunder antivirusprogrammer, anti-spywareprogrammer og firewalls, er lukket eller deaktiveret på computere, der kører Windows.

● Printeren er installeret på det samme undernet som de computere, der bruger printeren.

Hvis installationsprogrammet ikke kan finde printeren, skal du udskrive netværkskonfigurationssiden og angive

IP-adressen manuelt i installationsprogrammet. Se Netværkskonfigurationsside på side 104 for at få flere

oplysninger.

Selvom det ikke anbefales, at du tildeler printeren en fast IP-adresse, kan du muligvis løse visse

installationsproblemer (f.eks. en konflikt med en personlig firewall) ved at gøre det. Se . Kommunikationsfejl mellem computer og printer på side 99

Den oprettede netværksport matcher ikke printerens IP-adresse (Windows)

Hvis du bruger en Windows-baseret computer, skal du kontrollere, at de netværksporte, der er oprettet i printerdriveren, svarer til printerens IP-adresse.

1.

Udskriv printerens netværkskonfigurationsside.

2.

Klik på Start, peg på Settings (Indstillinger), og klik derefter på Printers (Printere) eller Printers and Faxes

(Printere og faxenheder).

– eller –

Klik på Start, klik på Control Panel (Kontrolpanel), og dobbeltklik derefter på Printers (Printere).

100 Kapitel 14 Fejlfinding af datakommunikationsproblemer

3.

Højreklik på printerikonet, klik på Properties (Egenskaber), og klik derefter på fanen Ports (Porte).

4.

Vælg TCP/IP-port for printeren, og klik derefter på Configure Port (Konfigurer port).

5.

Kontroller, at IP-adressen i dialogboksen er den samme som IP-adressen på netværkskonfigurationssiden.

Hvis IP-adresserne er forskellige, skal du ændre IP-adressen i dialogboksen, så den svarer til adressen på netværkskonfigurationssiden.

6.

Klik to gange på OK for at gemme indstillingerne og lukke dialogboksen.

Problemer med trådløst netværk

Du får trinvise anvisninger til, hvordan du kan identificere og løse problemet.

Fejlfinding af problemer med trådløst netværk

Kontrollér, at det trådløse er tændt, og at der ikke er problemer med kabelforbindelser eller netværket.

1.

Kontroller, at lampen for trådløst (802.11) øverst på frontpanelet er tændt .

Hvis den blå lampe ikke lyser, er de trådløse funktioner muligvis ikke aktiveret. Du aktiverer den trådløse funktion ved at trykke på og derefter på Settings (Indstillinger) > Wireless (Trådløst) > On (Til).

2.

Kontroller, at der ikke er et Ethernet-kabel tilsluttet printeren. Når der tilsluttes et Ethernet-kabel, deaktiveres produktets trådløse funktioner.

3.

Genstart det trådløse netværks komponenter.

Slå routeren og printeren fra, og tænd for dem igen i denne rækkefølge: Først routeren og derefter printeren. Hvis det fortsat ikke er muligt at oprette forbindelse til netværket, skal du slukke routeren, printeren og din computer. Det kan nogle gange hjælpe at slukke for strømmen og derefter tænde igen for at løse et netværkskommunikationsproblem.

4.

Kør Test af trådløst netværk.

Kør testen for det trådløse netværk for de trådløse opgaver. Hvis du vil udskrive en side som Test af trådløst netværk, skal du trykke på og derefter på Settings (Indstillinger) > Print Wireless Network Test (Udskriv test for trådløst netværk). Hvis der registreres et problem, omfatter den udskrevne rapport anbefalinger, der kan være med til at løse problemet.

Avanceret fejlfinding i forbindelse med trådløst netværk

Hvis du har forsøgt at løse problemet, og du stadig ikke kan oprette forbindelse mellem din printer og det trådløse netværk, er der nogle trin, du kan udføre.

Prøv med følgende fremgangsmåde:

1.

Kontroller, at computerens trådløse netværk er aktiveret. Se den dokumentation, der fulgte med din computer, for at få yderligere oplysninger.

2.

Hvis ikke du bruger et unikt netværksnavn (SSID), kan din computer været tilsluttet et andet netværk i nærheden. Følgende kan hjælpe dig med at fastslå, om computeren er tilsluttet dit netværk.

Windows:

Problemer med trådløst netværk 101

a.

Klik på Start, klik på Control Panel (Kontrolpanel), peg på Network Connections

(Netværksforbindelser), og klik derefter på View Network Status and Tasks (Vis netværksstatus og

-opgaver).

– eller –

Klik på Start, derefter på Settings (Indstillinger), klik på Control Panel (Kontrolpanel), dobbeltklik på

Network Connections (Netværksforbindelser), klik på menuen View (Vis), og vælg derefter Details

(Detaljer).

Lad netværksdialogboksen være åben, når du fortsætter med næste trin.

b.

Træk netledningen ud af den trådløse router. Tilslutningsstatus for din computer ændres til Not

Connected (Ikke tilsluttet).

c.

Sæt netledningen igen i den trådløse router. Status for forbindelsen ændres nu til Connected

(Tilsluttet).

Mac OS X:

▲ Klik på på menulinjen øverst i skærmbilledet. Fra den viste menu kan du afgøre, om Wi-Fi er slået til, og hvilket trådløst netværk, din computer er tilsluttet.

TIP: Du kan få yderligere oplysninger om din Wi-Fi-tilslutning ved at klikke på System Preferences

(Systempræferencer) i docken. Hvis den trådløse tilslutningen fungerer korrekt, vises en grøn prik ved siden af listen over tilslutninger. Klik på knappen Help (Hjælp) i vinduet for at få flere oplysninger.

Kontakt den person/det firma, der har konfigureret dit netværk, eller producenten af routeren, hvis du ikke kan slutte computeren til netværket, da der kan være et hardwareproblem med routeren eller computeren.

3.

Udskriv siden Wireless Configuration (Trådløs konfiguration) for printeren (se

Netværkskonfigurationsside på side 104

). Kontroller netværksstatus og URL på den udskrevne side: Netværksstatussen er Ready (Klar), hvis printeren er aktivt tilsluttet et netværk, eller Offline, hvis den ikke er (Kør Test af trådløst netværk, hvis det sidste er tilfældet). URL'en er den netværksadresse, som routeren har tildelt printeren. Du skal bruge den til at oprette forbindelse til printerens integrerede webserver.

4.

Når du har konstateret, at både computeren og HP-enheden har aktive tilslutninger til et netværk, kan du bekræfte, om de befinder sig på samme netværk, ved at få adgang til enhedens integrerede webserver (se

Åbn den integrerede webserver på side 21

).

5.

Hvis du ikke kan få adgang til den integrerede webserver og er sikker på, at både computeren og printeren har aktive forbindelser til det samme netværk, er det måske firewallsikkerhedsprogrammet, der blokerer for kommunikation. Slå midlertidigt den firewallsikkerhedssoftware fra, der kører på din computer, og prøv derefter at få adgang til integrerede webserver igen. Hvis du ikke kan få adgang til den, kan du forsøge at bruge printeren til udskrivning.

Hvis du kan få adgang til den integrerede webserver og bruge din printer, når firewall'en er deaktiveret, skal du omkonfigurere firewallindstillingerne, så computeren og printeren kan kommunikere med hinanden over netværket.

Hvis du kan få adgang til den integrerede webserver, men fortsat ikke kan bruge printeren, selv med firewallen slået fra, kan du prøve at aktivere firewallsoftwaren til at genkende printeren.

6.

Hvis du har HP-software installeret, kan du kontrollere printerens status via computeren for at se, om den er i pausetilstand eller offline, så du ikke kan bruge den.

Windows:

102 Kapitel 14 Fejlfinding af datakommunikationsproblemer

a.

Klik på Start, peg på Settings (Indstillinger), og klik derefter på Printers (Printere) eller Printers and

Faxes (Printere og faxenheder).

– eller –

Klik på Start, klik på Control Panel (Kontrolpanel), og dobbeltklik derefter på Printers (Printere).

b.

Klik på menuen View (Vis), og klik på Details (Detaljer), hvis computerens printere ikke vises med detaljer.

c.

Gør ét af følgende, afhængig af printerens status:

● Hvis printeren er Offline, skal du højreklikke på den og klikke på Use Printer Online (Brug printeren online).

● Hvis printeren er Pausedx (Midlertidigt afbrudt), skal du højreklikke på den og vælge Resume

Printing (Fortsæt udskrivning).

d.

Prøv at bruge printeren via netværket.

Mac OS X: a.

Klik på System Preferences (Systempræferencer) i docken, og klik derefter på Printers & Scanners

(Printere og scannere).

b.

Vælg printeren, og klik på Print Queue (Printkø).

c.

Klik på Start Jobs (Start jobs), hvis der vises Jobs Stopped (Jobs stoppet) i det vindue, der åbnes.

7.

Hvis du installerer HP-softwaren igen, opretter installationsprogrammet muligvis en anden version af printerdriveren i mappen Printer (Printere) eller (Printers and Faxes) Printere og faxenheder (kun Windows).

Hvis du har problemer med at udskrive eller oprette forbindelse til printeren, skal du kontrollere, at den rigtige version af Windows-printerdriveren er indstillet som standard.

a.

Klik på Start, peg på Settings (Indstillinger), og klik derefter på Printers (Printere) eller Printers and

Faxes (Printere og faxenheder).

– eller –

Klik på Start, klik på Control Panel (Kontrolpanel), og dobbeltklik derefter på Printers (Printere).

b.

Højreklik på printerikonet, og klik derefter på Properties (Egenskaber), Document Defaults

(Dokumentstandarder) eller Printing Preferences (Udskriftsindstillinger).

c.

Find en port i listen med en markering under fanen Ports (Porte). Den printerdriverversion, der er indstillet til at kommunikere trådløst, har Standard TCP/IP Port som portbeskrivelsen ved siden af markeringen.

d.

Højreklik på printerikonet for den version af printerdriveren, der er tilsluttet trådløst, og klik på Set as

Default Printer (Benyt som standardprinter).

8.

Prøv at genstarte tjenesten HP Network Device Support (kun Windows).

a.

Slet eventuelle udskriftsjob i udskriftskøen.

b.

Højreklik på My Computer (Denne computer) eller Computer på skrivebordet, og klik på Manage

(Administrer).

c.

Dobbeltklik på Services and Applications (Tjenester og programmer), og klik derefter på Services

(Tjenester).

Avanceret fejlfinding i forbindelse med trådløst netværk 103

d.

Rul ned til listen over tjenester, højreklik på HP Network Devices Support, og klik på Restart (Genstart).

e.

Prøv at bruge printeren via netværket, når tjenesten er genstartet.

Hvis du kan bruge printeren over netværket, er netværksopsætningen korrekt.

Hvis du stadig ikke kan bruge printeren over netværket, eller hvis du har regelmæssige problemer med at gøre det, kan din firewall muligvis forstyrre forbindelsen, eller der kan være et problem med din netværkskonfiguration eller router. Kontakt den person, der har konfigureret dit netværk, eller producenten af routeren for at få hjælp.

Føj hardwareadresser til et trådløst adgangspunkt (WAP)

MAC-filtrering er en sikkerhedsfunktion, hvor et trådløst adgangspunkt (WAP) er konfigureret med en liste over

MAC-adresser (også kaldet "hardwareadresser") på enheder, der har adgang til netværket via WAP'et.

Hvis WAP'et ikke har hardwareadressen på en enhed, der forsøger at få adgang til netværket, nægter WAP'et enheden adgang til netværket. Hvis WAP filtrerer MAC-adresser, skal printerens MAC-adresse føjes til listen over godkendte MAC-adresser i WAP.

1.

Udskriv netværkskonfigurationssiden. Se

Netværkskonfigurationsside på side 104 for at få flere

oplysninger.

2.

Åbn WAP'ets konfigurationsprogram, og føj derefter printerens hardwareadresse til listen over accepterede

MAC-adresser.

Mobile Printing-problemer

Hvis du ønsker problemer, kan du gå til de hyperlinks, der er angivet her.

Se: http://www.hp.com/go/designjetmobility (tilgængelighed varierer alt efter produkt, land og område).

Se også http://www.hpsmart.com

.

Netværkskonfigurationsside

Hvis printeren er tilsluttet et netværk, kan du udskrive en netværkskonfigurationsside med printerens netværksindstillinger.

Du kan bruge netværkskonfigurationssiden som en hjælp i forbindelse med fejlfinding af netværksproblemer.

Hvis du får brug for at kontakte HP, er det en god idé at udskrive denne side, før du ringer. Hvis du vil udskrive netværkskonfigurationssiden fra frontpanelet, skal du trykke på og derefter på Internal Prints

(Interne udskrifter) > User Information Prints (Udskrifter med brugeroplysninger) > Network Configuration Page

(Netværkskonfigurationsside).

104 Kapitel 14 Fejlfinding af datakommunikationsproblemer

1.

Generelle oplysninger: Viser netværkets aktuelle status og den aktive forbindelsestype samt andre oplysninger som f.eks. URL-adressen til den integrerede webserver.

2.

802.3 Wired (Kabelforbundet): Viser oplysninger om den aktive kabelforbundne netværksforbindelse, f.eks.

IP-adressen, undernetmasken, standardgatewayen og printerens hardwareadresse.

3.

802.11 Wireless (Trådløst): Viser oplysninger om din trådløse netværksforbindelse, f.eks. værtsnavnet,

IP-adressen, undernetmasken, standardgatewayen og serveren.

4.

Diverse: Viser oplysninger om mere avancerede netværksindstillinger.

● Port 9100: Printeren understøtter rå IP-udskrivning via TCP-port 9100. Denne HP TCP/IP-port på printeren er standardporten til udskrivning. Den åbnes af HP-software (f.eks. HP Standard Port).

● LPD: Line Printer Daemon (LPD) henviser til den protokol og de programmer, der er tilknyttet de line-printer spooling-tjenester, der kan være installeret på forskellige TCP/IP-systemer.

BEMÆRK: LPD-funktionaliteten kan bruges med enhver værtsimplementering af LPD, der er i overensstemmelse med RFC 1179-dokumentet. Processen til konfiguration af printer-spoolers kan dog være forskellige. Se i systemdokumentationen, hvis du ønsker oplysninger om konfiguration af disse systemer.

● Bonjour: Bonjour-tjenester (som bruger mDNS eller Multicast Domain Name System) bruges normalt i små netværk til IP-adresse og navnefortolkning (via UDP port 5353), hvor der ikke anvendes en almindelig DNS-server.

● SLP: SLP (Service Location Protocol) er en internetstandardprotokol, der omfatter en struktur, der tillader netværksprogrammer at registrere tilstedeværelsen af, placeringen og konfigurationen af netværkstjenester i virksomhedsnetværk. Denne protokol forenkler registreringen og brugen af netværksressourcer som printere, webservere, faxmaskiner, videokameraer, filsystemer, sikkerhedskopienheder (bånddrev), databaser, adressekartoteker, postservere og kalendere.

● Microsoft Web Services: Aktiver eller deaktiver WS Discovery-protokoller (Microsoft Web Services

Dynamic Discovery) eller WSD-udskriftstjenester (Microsoft Web Services for Devices), der understøttes på printeren. Deaktiver ikke-anvendte udskriftstjenester for at forhindre adgang via disse tjenester.

BEMÆRK: Du kan få yderligere oplysninger om WS Discovery and WSD-udskrivning på http:// www.microsoft.com/ .

● SNMP: SNMP (Simple Network Management Protocol) bruges af netværksadministrationsprogrammer til enhedsadministration. Printeren understøtter SNMPv1-protokollen på IP-netværk.

● WINS: Hvis du har en DHCP-server (Dynamic Host Configuration Protocol) på dit netværk, henter printeren automatisk dens IP-adresse fra denne server og registrerer dens navn på enhver RFC 1001- og 1002-kompatibel dynamisk navnetjeneste, når blot der er angivet en WINS servers IP-adresse.

Netværkskonfigurationsside 105

5.

Tilsluttede pc'er: Viser de computere, der er tilsluttet denne printer, samt seneste tidspunkt hvor disse computere fik adgang til printeren.

106 Kapitel 14 Fejlfinding af datakommunikationsproblemer

15 Fejlfinding af generelle printerproblemer

Du får trinvise anvisninger til, hvordan du kan identificere og løse dit problem.

Printeren starter ikke

Hvis printeren ikke starter (frontpanelet er tomt), skal du holde tænd-/sluk-knappen nede i nogle sekunder og kontrollere, om tænd/sluk-indikatoren skifter farve til orange, mens tasten holdes nede.

● Hvis der ikke er noget, der lyser orange, er der ingen strøm til printeren. Kontrollér, at netledningen er

sat korrekt i. Hvis problemet fortsætter, skal du ringe til HP Support (se HP Kundeservice på side 113 ) og

forklare, at du har et problem med strømtilførslen.

● Hvis du ser det orange lys, skal du vente på, om printeren udsender en biplyd:

● Tre bip betyder, at der er et elektronisk problem; ring til HP Support, og forklar.

Printeren vil ikke udskrive

Hvis alt er i orden (papir ilagt, alle blækkomponenter installeret og ingen filfejl), er der stadig årsager til, hvorfor en fil, du har sendt fra din computer, ikke starter udskrivning som forventet:

● Du kan have et strømproblem. Hvis der ingen aktivitet er overhovedet fra printeren, og frontpanelet ikke reagerer, skal du kontrollere, at stikket er isat korrekt, og at der er strøm tilgængelig i udtaget.

● Du oplever måske usædvanlige elektriske fænomener, f.eks. stærke elektromagnetiske felter eller alvorlige elektriske forstyrrelser, som kan medføre, at printeren reagerer mærkeligt eller endda stopper med at fungere. Hvis dette er tilfældet, skal du slukke printeren ved hjælp af Power (Tænd-/sluk)-knappen bagpå og tage strømstikket ud og vente, til det elektromagnetiske miljø igen er normalt, og tænd derefter printeren igen. Hvis du stadig oplever problemer, skal du kontakte din kundeservicerepræsentant.

● Du har muligvis ikke installeret korrekt driver på din computer. Se Assembly Instructions (Samlevejledningen).

● Hvis du udskriver på et ark, skal du vælge Printer Automatic (Vælg automatisk) eller Sheet (Ark) eller Tray

(Bakke) som papirkilde i din printerdriver.

Printeren forekommer langsom

Her er nogle mulige forklaringer:

● Indstillede du udskriftskvaliteten til Best (Bedst) eller Maximum detail (Maksimum detaljer)? Udskrivninger i bedste kvalitet og med maksimum detaljer tager længere tid.

● Angav du korrekt papirtype, da du ilagde papiret? Nogle papirtyper kræver mere tid til udskrivning. Fotopapir og belagt papir kræver f.eks. mere tørretid mellem arbejdsgangene. Hvis du vil vide, hvad printerens aktuelle

papirtypeindstilling er, kan du se Vis oplysninger om papiret på side 32

.

● Hvis din printer er tilsluttet netværket, skal du kontrollere, at alle komponenter, der bruges på netværket,

(netværkskort, hubs, routere, switches, kabler) kan fungere med høj hastighed. Er der masser af trafik fra andre enheder på netværket?

Fejlfinding af generelle printerproblemer 107

● Angav du Extended (Udvidet) i frontpanelet? Prøv at ændre tørretiden til Optimal.

● Hvis printeren er tilsluttet via Wi-Fi, skal du skifte til et kabelforbundet netværk.

Frontpanelet er låst

Hvis frontpanelet viser er fast billede, og du ikke kan bruge det, skal du ringe til HP Support:.

Se HP Kundeservice på side 113

.

Kan ikke få adgang til den integrerede webserver

Hvis du ikke allerede har gjort det:

Læs:

Åbn den integrerede webserver på side 21

.

BEMÆRK: Hvis du opretter forbindelse til din printer via et USB-kabel, kan du ikke få adgang til den integrerede webserver.

Hvis du bruger en proxyserver, kan du forsøge at forbigå serveren og få direkte adgang til webserveren:

● I Internet Explorer til Windows skal du gå til Tools (Funktioner) > Internet Options (Internetindstillinger)

> Connections (Forbindelser) > LAN Settings (LAN-indstillinger) og markere feltet Bypass proxy server for local addresses (Brug ikke proxyserver til lokale adresser). Hvis du ønsker at få mere præcis kontrol, kan du klikke på knappen Advanced (Avanceret) og føje printerens IP-adresse til listen over undtagelser, som proxyserveren ikke anvendes til.

● I Safari til Mac OS X skal du gå til Safari > Preferences (Indstillinger) > Advanced (Avanceret) og klikke på Proxies (Proxyservere) Change Settings (Skift indstillinger). Tilføj printerens IP-adresse eller dens domænenavn til listen over undtagelser, hvor proxyserveren ikke bruges, i feltet for tilsidesættelse af proxyindstillinger for disse Hosts & Domains (Værter og domæner).

Hvis du stadig ikke kan oprette forbindelse, skal du slukke for printeren og tænde den igen med tænd-/sluk­ knappen på frontpanelet.

Gendan fabriksstandarder og -indstillinger

Hvis du har deaktiveret nogle funktioner eller ændret nogle indstillinger, og du vil ændre dem tilbage, kan du gendanne printerens oprindelige fabriksindstillinger eller netværksindstillinger.

Standardindstillinger

Nulstil printeren til de oprindelige fabriksindstillinger.

1.

Fra frontpanelet skal du trykke eller stryge nedad på fanen for at åbne dashboardet, og derefter trykke på

2.

Tryk på Printer Maintenance (Printervedligeholdelse).

3.

Tryk på Restore (Gendan).

4.

Tryk på Restore Factory Defaults (Gendan fabriksindstillinger).

Der vises en meddelelse, der angiver, at fabriksindstillingerne vil blive gendannet.

108 Kapitel 15 Fejlfinding af generelle printerproblemer

5.

Tryk på Continue (Fortsæt).

Indstillinger

Gendan printeren til de oprindelige fabriksindstillinger.

Cold reset (Fuld nulstilling) fjerner alle brugerkonfigurerede indstillinger, herunder gemte administratoradgangskoder, netværkskonfigurationer, gemte job, valgt land/område og sprog, kontakter og webtjeneste-kontooplysninger.

Du kan bruge denne funktion, hvis du vil sælge printeren eller give den til en anden, og du ønsker at være sikker på, at alle personlige oplysninger er fjernet.

1.

Fra frontpanelet skal du trykke eller stryge nedad på fanen for at åbne dashboardet, og derefter trykke på

2.

Tryk på Printer Maintenance (Printervedligeholdelse).

3.

Tryk på Restore (Gendan).

4.

Tryk på Cold Reset (Fuld nulstilling).

Der vises en meddelelse, som angiver, hvilke indstillinger der vil blive gendannet.

5.

Tryk på Continue (Fortsæt).

Vigtige beskeder

Printeren kan kommunikere to typer beskeder:

● Fejl: Giver dig hovedsageligt besked om, at printeren ikke kan fungere normalt. I printerdriveren kan fejl også give dig besked om tilstande, der kan ødelægge udskriften, f.eks. afklipning, selv hvis printeren kan udskrive.

● Advarsler: Giver dig besked, når printeren skal efterses, enten med henblik på justering, f.eks. kalibrering, eller i forbindelse med en situation, hvor der ikke kan udskrives, f.eks. forbyggende vedligeholdelse eller mangel på blæk.

Indstillinger 109

Der er fire beskedkommunikationsveje i printerens system:

● Frontpaneldisplayet: Frontpaneldisplayet viser kun den mest relevante besked. Hvis det er en advarsel, forsvinder den efter timeout. Der er permanente beskeder som "ink cartridge low on ink" (Blækpatronen er ved at være tom), der vises igen, når printeren bliver inaktiv, og der ikke er nogen anden mere alvorlig besked.

● Embedded Web Server (Integreret webserver:): Det øverste højre hjørne af vinduet i den integrerede webserver viser printerstatussen. Hvis der er en besked i printeren, viser statussen beskedteksten.

● Udskriftskø: Udskriftskøen viser advarsler. Driveren advarer om jobkonfigurationsindstillinger, der kan skabe problemer i den endelige udskrift. Hvis printeren ikke er klar til at udskrive, vises der er advarsel.

● HP Utility: Hvis HP Utility er installeret, kan du automatisk få vist beskeder under Windows: Der åbnes et nyt panel på din skærm med en liste over beskeder for hver printer. Denne visning af beskeder kan aktiveres i Windows via Alerts Settings (Beskedindstillinger) i HP DesignJet Utility. Du kan også se listen over aktive beskeder på fanen Overview (Oversigt) i HP DesignJet Utility.

Fejlbeskeder (kritiske beskeder) vises som standard altid, og advarselsbeskeder (ikke-kritiske) vises kun, når du udskriver. Hvis beskeder er aktiveret, og der er et problem, der forhindrer et job i at blive gennemført, vises der et pop op-vindue med en forklaring på årsagen til problemet. Følg anvisningerne, så du opnår det

ønskede resultat.

BEMÆRK: Der er miljøer, der ikke understøtter tovejskommunikation. Hvis dette er tilfældet, får jobejeren aldrig besked.

110 Kapitel 15 Fejlfinding af generelle printerproblemer

16 Fejlmeddelelser i frontpanelet

Printerproblemer vises automatisk i frontpanelet sammen med anbefalingen af, hvordan du retter dem.

Tekstbeskeder og numeriske fejlkoder

Fejlmeddelelser angiver, at der er en printerfejl, der kræver opmærksomhed. Hvis dette sker, skal du følge rådet i kolonnen Recommendation (Anbefaling).

Hvis du ser en fejlmeddelelse, der ikke vises her, og du er i tvivl om den rigtige reaktion, eller hvis den anbefalede

handling ikke synes at løse problemet, skal du kontakte HP Support. Se Kontakt HP Support på side 114

.

Tabel 16-1 Tekstmeddelelser

Meddelelse Anbefaling

Blækniveau lavt

Blækniveau meget lavt

Blækpatronerne er brugt op

Vedligeholdelseskit 1 påkrævet

Vedligeholdelseskit 2 påkrævet

Vedligeholdelseskit 3 påkrævet

Problem med blækpatron

Slæde sidder fast

De angivne patroner har et lavt niveau. Du behøver ikke at udskifte patronen/patronerne nu. HP anbefaler, at du har en udskiftningspatron klar, når patronen er opbrugt og skal udskiftes.

De angivne patroner har et meget lavt niveau og vil snart være brugt op. Selvom du ikke har brug for at udskifte patronerne nu, anbefaler HP, at du har en udskiftningspatron klar, når patronerne er opbrugt og skal udskiftes.

De angivne patroner er brugt op. Udskift disse patroner.

Kontakt HP Support. Se Kontakt HP Support på side 114 .

Kontakt HP Support. Se Kontakt HP Support på side 114 .

Kontakt HP Support. Se Kontakt HP Support på side 114 .

Isæt patroner i den korrekte farve efter behov. Se Udskift en blækpatron på side 62 .

Se Rullen sidder fast på side 81

eller Papirstop i flerarksbakken på side 84 (Flerarksbakken har sat sig fast).

Fjern papiret og læg papir i den rigtige størrelse i.

Bredden af papiret er mindre end den mindste størrelse, der understøttes af den valgte papirkilde. Ilægning annulleret.

Loaded paper is too wide. (Ilagt papir for bredt.) Manual unload required. (Manuel udtagning kræves.)

Papiret er for langt fra den yderste ilægningslinje. Prøv at lægge papiret i igen.

Please manually unload roll paper and try again. (Tag papirrullen ud manuelt, og prøv igen).

Det aktuelt ilagte papir er for skævt og kan ikke ændres automatisk.

Tryk på Remove (Fjern), og læg derefter papiret i igen.

Rullen er løbet tør for papir, og det aktuelle job er blevet annulleret.

Isæt en ny rulle, og send jobbet igen.

You are printing a multipage job. (Du udskriver et job på flere sider.)

Load another sheet to continue printing or cancel the job. (Du udskriver et job på flere sider. Ilæg et andet ark for at fortsætte udskrivning eller annullere jobbet.)

Fjern papiret manuelt, og læg papir i den rigtige størrelse i.

Fjern og læg papir i igen.

Drej rullen manuelt tilbage.

Fjern og læg papir i igen.

Isæt en ny rulle.

Ilæg et andet enkelt ark.

Fejlmeddelelser i frontpanelet 111

Tabel 16-1 Tekstmeddelelser (fortsat)

Meddelelse

Multi-sheet tray is out of paper. Load paper in multi-sheet tray and press OK to continue printing or cancel the job. (Læg papir i bakken til flere ark, og tryk på OK for at fortsætte udskrivning, eller annuller jobbet.)

End of roll has been reached. (Slutningen af rullen er nået.) It is not possible to load the roll. (Det er ikke muligt at isætte rullen.)

Missing or failed printhead (Manglende/fejlende printhoved).

Anbefaling

Læg papir i bakken til flere ark.

Isæt en ny rulle.

Fjern og isæt det samme printhoved, eller prøv at rense elforbindelserne. Isæt et nyt printhoved, hvis det er nødvendigt.

Se Udskift printhovedet på side 68

.

BEMÆRK: Fejlmeddelelsen giver dig ikke mulighed for at vende tilbage til startskærmen for at starte udskiftning af printhovedet.

Tryk i stedet for på Show more (Vis hvordan).

Kontroller patronen.

Refilled or depleted cartridge detected (Opfyldt eller tom patron fundet)

Brugte patroner har måske ikke nok blæk til at gennemføre opstarten. Åbn dækslet for at udskifte patronerne.

Wrong file format (Forkert filformat).

Der er isat et nyt printhoved uden et nyt sæt blækpatroner. Udskift de patroner, der ikke er markeret som nye. Se

Udskift en blækpatron på side 62 .

Filformatet er forkert eller understøttes ikke. Printeren kan ikke behandle jobbet, som vil blive kasseret.

Tabel 16-2 Numeriske fejlkoder

Fejlkode Anbefaling

0001-0082

0021-0017

0041-0017, 0042-0117

0085-XXXX

Batteriet på realtidsuret er brugt op. Kontakt HP Support. Se Kontakt HP Support på side 114 .

Servicestationsfejl. Der kan være papir- eller patronstop. Kontroller og ryd papirgangen, hvis det er nødvendigt, og genstart printeren.

Der kan være papir- eller patronstop. Kontroller og ryd om nødvendigt papirgangen.

Problemer med ilægning af papir. Genstart printeren.

112 Kapitel 16 Fejlmeddelelser i frontpanelet

17 HP Kundeservice

HP Customer Care tilbyder prisvindende support for at sikre, at du får mest muligt ud af din HP DesignJet, yder omfattende, afprøvet supportekspertise og nye teknologier, så du får en unik end-to-end-support.

Introduktion

Tjenesterne omfatter opsætning og installation, fejlfindingsværktøjer, garantiopgraderinger, reparations- og udvekslingstjenester, telefon- og websupport, softwareopdateringer og tjeneste til egenvedligeholdelse.

Få mere at vide om HP-kundeservice ved at gå ind på

Kontakt HP Support på side 114 .

Du kan registrere dine garantioplysninger på http://register.hp.com/ .

HP Professional Services

Oplev en verden af dedikerede tjenester og ressourcer, som sikrer, at du altid opnår den bedste ydeevne fra dine

HP DesignJet-printere og -løsninger.

HP Support Center

Deltag i HP-fællesskabet i HP Support Center, dit udskriftsfællesskab til storformater med adgang 24/7 til support.

● Multimedieselvstudier

● Trinvise vejledninger

● Downloads: Den seneste printerfirmware, de nyeste drivere, den nyeste software, papirindstillinger osv.

● Teknisk support: Onlinefejlfinding, Customer Care-kontakter med mere

● Arbejdsgange og detaljerede råd til at udføre forskellige udskriftsopgaver fra bestemte softwareprogrammer

● Forummer til direkte kontakt med eksperterne, både HP og dine kollegaer

● Registrering af garanti online, så du har ro i sjælen

● Seneste produktoplysninger: Printere, forbrugsvarer, tilbehør, software, osv.

● Supplies Center til alt, hvad du har brug for at vide om blæk og papir

HP Support Center finder du på

HP Support Center på side 113 .

Ved at tilpasse din registrering for produkter, du har købt, og din type forretning og ved at opsætte kommunikationspræferencer, beslutter du, hvilke oplysninger du har brug for.

Download printersoftware

Sørg for, at følge anvisningerne til softwareinstallationen.

HP Kundeservice 113

Installér printersoftwaren fra: http://www.hp.com/go/DesignJetT200/software eller http://www.hp.com/go/

DesignJetT600/software .

HP Care Packs og garantiforlængelser

HP Care Packs og garantiforlængelser giver dig mulighed for at forlænge din printers garanti udover standardperioden.

De omfatter fjernsupport. Du kan også få on-site-service, hvis der er behov for det, med to alternative muligheder for svartid:

● Næste arbejdsdag

● Samme hverdag, inden for fire timer (er muligvis ikke tilgængeligt i alle lande/Regioner)

Der findes en HP-installationsservice, som inkluderer udpakning, opsætning og tilslutning af din printer.

Hvis du ønsker flere oplysninger om HP Care Packs, kan du besøge http://www.hp.com/go/printservices .

HP Installation

HP Installation-tjenesten udpakker, opsætter og tilslutter printeren for dig.

Dette er en af HP Care Pack-tjenesterne. Du finder flere oplysninger på http://www.hp.com/go/printservices .

Egenreparation

HP's Customer Self Repair giver vores kunder den hurtigste service enten i henhold til garantien eller kontrakten.

Det giver HP mulighed for at sende nye dele direkte til dig (slutbrugeren), så du kan udskifte dem.

Med dette program kan du erstatte delene, når det passer dig.

Praktisk, brugervenlig

● En HP Support-specialist diagnosticerer og vurderer, om en erstatningsdel er nødvendig for at tage hånd om en hardwarekomponent, der er defekt.

● Nye dele sendes med ekspresbud. De fleste lagerførte dele sendes allerede samme dag, du kontakter HP.

● Tilgængelig for de fleste HP-produkter, for hvilke der i øjeblikket er en gældende garanti eller kontrakt.

● Tilgængelig i de fleste lande/regioner.

Du kan få flere oplysninger om Customer Self Repair på http://www.hp.com/go/selfrepair .

Kontakt HP Support

HP Support er tilgængeligt for dig over telefonen.

Gør følgende, før du ringer:

● Gennemgå fejlfindingsforslagene i denne vejledning.

● Gennemgå den relevante driverdokumentation.

● Hvis du har installeret softwaredrivere og RIP'er fra tredjepart, skal du se i dokumentationen til disse.

114 Kapitel 17 HP Kundeservice

● Hvis du ringer til et af HP-kontorerne, bedes du have følgende oplysninger klar, så vi hurtigt kan besvare dine spørgsmål:

● Hvilket produkt, du bruger (produktnummeret og serienummeret, som findes på mærkaten bag på produktet)

● Hvis der er en fejlkode på frontpanelet, skal du skrive den ned. Se

Tekstbeskeder og numeriske fejlkoder på side 111

● Hvilken computer du bruger

● Eventuelt specialudstyr eller specialsoftware, du bruger (f.eks. spoolers, netværk, switch-boxes, modemmer eller særlige softwaredrivere)

● Hvilken type grænseflade der bruges på dit produkt (USB, netværk eller Wi-Fi)

● Softwaren samt navn og version på driveren, som du bruger aktuelt

● Printerens serviceoplysninger:

● Fra den integrerede webserver:

Du skal indtaste IP-adressen på din printer i en webbrowser for at få adgang til den integrerede webserver. Sådan får du adgang til printerens serviceoplysninger:

Tryk på Product Information (Produktinformation) > Printer Information (Printerinformation)

Tryk på Product Information (Produktinformation) > Supply Status (Beholdningsstatus)

Tryk på Tools (Værktøjer) > Reports (Rapporter) > Usage Report (Forbrugsrapport)

Tryk på Tools (Værktøjer) > Reports (Rapporter) > Error Log (Fejllog)

● Fra en computer:

Du kan udskrive serviceoplysningerne via frontpanelet:

Tryk på og derefter Reports (Rapporter) > Printer Status Report (Printerstatusrapport)

Tryk på og derefter Reports (Rapporter) > Print Quality Report (Udskriv kvalitetsrapport)

Tryk på og derefter Reports (Rapporter) > Error Log (Fejllog)

Telefonnummer

Telefonnummeret til HP Support findes på internettet.

Besøg http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html

.

Telefonnummer 115

116 Kapitel 17 HP Kundeservice

18 Printerspecifikationer

Referencelister over fysiske, tekniske og miljømæssige specifikationer for din printer.

Funktionsspecifikationer

Din printer er designet til at levere CAD-/konstruktionstegninger og grafik i høj kvalitet.

Tabel 18-1 HP-blækforbrugsvarer

Printhoved

Blækpatroner

HP-printhoved

Patroner, der indeholder 29 ml blæk: gul, magenta og cyan

Patroner, der indeholder 38 ml blæk: sort

Patroner, der indeholder 80 ml blæk: sort

Tabel 18-2 Papirformater

Rullebredde

Rullelængde

Rullediameter

610 mm rullevægt

914 mm rullevægt

Arkbredde

Arklængde

Papirtykkelse

Papirvægt

Minimum

279 mm

210 mm

279 mm

60 g/m²

Maksimum

610 mm eller 914 mm

46 m

100 mm

4,1 kg

6,2 kg

610 mm eller 914 mm

1676 mm

0,3 mm

280 g/m² (220 g/m² i flerarksbakke)

Tabel 18-3 Udskriftsopløsninger

Udskriftskvalitet

Bedst (blankt papir*)

Bedst (andet papir)

Normal

Fast (Hurtig)

Econofast

Maksimumdetaljer

On (Til)

Off (Fra)

Off (Fra)

Off (Fra)

Off (Fra)

Off (Fra)

Gengivelsesopløsning (ppi)

1200 × 1200

600 × 600

600 × 600

600 × 600

600 × 600

600 × 600

Udskriftsopløsning (dpi)

2400 × 1200

1200 × 1200

1200 × 1200

1200 × 1200

1200 × 1200

1200 × 1200

Printerspecifikationer 117

* Der findes en liste over understøttet blankt papir i Bestil papir på side 75 .

Tabel 18-4 Margener

Øverste venstre og højre margener

Bundmargen

5 mm

17 mm (manuelt ark)

Tabel 18-5 Mekanisk nøjagtighed

±0,1 % af den angivne vektorlængde eller ±0,2 mm (største værdi er gældende) ved 23° C , 50-60 % relativ luftfugtighed, på E/A0 udskriftsmateriale i Bedst eller Normal status med fremføring af HP Heavyweight Coated Paper.

Tabel 18-6 Grafiksprog understøttes

HP DesignJet

T200-printerserien

T600-printerserien

Sprog

HP PCL3GUI

HP PCL3GUI, HP-GL/2 og HP RTL (Windows)

Mobile Printing-specifikationer

Nem trådløs udskrivning fra din iPad, iPhone, Android eller andre enheder.

Tabel 18-7 Mobil udskrivning

Mobil udskrivning

Mobilenheder, der understøttes af HP Mobile

Printing

Understøttede operativsystemer

OS-versioner

Tilslutningskrav

Understøttede filformater

Ja, direkte fra både iOS med AirPrint og Android med HP Print Service-plugin

Smartphones og tabletcomputere iOS, Android iOS fra 7.0 og Android fra 4.4

Printeren og mobilenheden skal bruge det samme netværk eller have internetforbindelse, hvis de er i forskellige netværk

PDF, JPEG

Tabel 18-8 HP Smart-appen

Software

Understøttede mobile enheder

Understøttede operativsystemer

Tilslutningskrav

Filformater, der understøttes

Tabel 18-9 E-mailudskrivning

Understøttede mobile enheder

HP Smart-appen

Smartphones, tablets, pc iOS fra 11, Android fra 5.0, Windows fra 8.1, macOS fra 10.11

Printeren og mobilenheden skal bruge det samme netværk eller have internetforbindelse, hvis de er i forskellige netværk

PDF, JPEG, websider, vedhæftede filer i e-mail, Microsoft Office-dokumenter

Smartphones, tablets, pc

118 Kapitel 18 Printerspecifikationer

Tabel 18-9 E-mailudskrivning (fortsat)

Understøttede operativsystemer

Tilslutningskrav

Skyfunktioner

Understøttede filformater

Maks. filstørrelse

Alle, der har e-mail

Skyforbindelse

Fjernudskrivning via e-mail

PDF

10 MB

Fysiske specifikationer

Hver model har forskellige specifikationer og nogle ting til fælles.

Tabel 18-10 Printerens fysiske specifikationer

Vægt

Bredde

Dybde

HP DesignJet T200-printerserien

21,5 kg

1013 mm

404 mm

Højde 285 mm

HP DesignJet T600 24"

30,5 kg med alt tilbehør installeret

1013 mm

512 mm uden stativ

605 mm med stativ

293 mm uden stativ

932 mm med stativ

1110 mm med stativ og flerarksbakken udtrukket

HP DesignJet T600 36"

36,6 kg med alt tilbehør installeret

1317 mm

512 mm uden stativ

605 mm med stativ

293 mm uden stativ

932 mm med stativ

1110 mm med stativ og flerarksbakken udtrukket

Hukommelsesspecifikationer

Hukommelsen, der er allokeret til printeren, afhænger af modellen.

Tabel 18-11 Hukommelsesspecifikationer

Printer

HP DesignJet T200­ printerserien

HP DesignJet T600­ printerserien

Hukommelse

512 MB

1 GB

Strømspecifikationer

Brug den ledning, der fulgte med printeren, og den strømforsyningsspænding, der er angivet på mærkaten.

Undgå at overbelaste printerens elektriske stikkontakt med mange enheder.

Tabel 18-12 Strømspecifikationer for printeren

Type:

Kilde

Værdier:

100–240 V vekselstrøm ±10%, auto-niveau

Fysiske specifikationer 119

Tabel 18-12 Strømspecifikationer for printeren (fortsat)

Type:

Frekvens

Maksimal strøm

Gennemsnitligt forbrug

Værdier:

50/60 Hz

1200 mA

35 W

Økologiske specifikationer

Dette produkt er i overensstemmelse med WEEE-direktivet 2002/96/EC og RoHS-direktivet 2002/95/EC.

Hvis du vil kende ENERGY STAR-kvalifikationsstatussen på disse produktmodeller, kan du læse http:// www.hp.com/go/energystar .

Miljømæssige specifikationer

Anbefalet drifts- og opbevaringstemperatur og luftfugtighed.

Tabel 18-13 Miljømæssige specifikationer for printer

Type: Værdier:

Driftstemperatur

Anbefalet driftstemperatur

Opbevaringstemperatur

Anbefalet fugtighed ved drift

Luftfugtighed ved opbevaring

Maksimumshøjde for udskrivning

5-40 °C

15-35 °C, (afhængig af papirtypen)

-25-55 °C

20-80 % relativ luftfugtighed, afhængig af papirtype

0-95 % relativ luftfugtighed

3000 m

Akustiske specifikationer

Erklærede støjniveauer for HP DesignJet T200/T600-printerserien. Lydtryksniveauer ved siden af skæreenheden og lydeffektniveauer er blevet målt.

Tabel 18-14 Akustiske specifikationer for printeren

Lydtryk (inaktiv)

Lydeffekt i brug

Lydtryk (inaktiv)

Lydtryk i brug

< 3,4 B (A)

5,8 B (A)

< 16 dB (A)

42 dB (A)

120 Kapitel 18 Printerspecifikationer

Ordliste

AirPrint

Apple-teknologi, der giver dig mulighed for at lave udskrifter i topkvalitet uden behov for at downloade eller installere drivere.

Blækpatron

En udskiftelig printerkomponent, der opbevarer blæk i et bestemt farve, og som sender det til printhovedet.

Bonjour

Apple Computer's handelsnavn for dets implementering af IETF Zeroconf-specifikationsstruktur, en computernetværksteknologi, der er brugt i Apple's Mac OS X fra version 10.2 og fremefter. Den bruges til at finde tjenester, der er tilgængelige på et lokalnet. Den var oprindelig kendt som Rendezvous.

Dyse

Et af de mange små huller i et printhoved, hvorigennem der overføres blæk til papiret.

ESD

Afladning af statisk elektricitet (ESD - ElectroStatic Discharge) Statisk elektricitet er almindeligt i hverdagen. Det er den gnist, der kommer, når du rører ved en bildør eller klæbende tøj. Selvom kontrolleret statisk elektricitet har nogle nyttige anvendelsesmuligheder, er ukontrolleret statiske udladninger en af hovedfarerne for elektroniske produkter. For derfor at forhindre beskadigelse, er nogle forholdsregler nødvendige, når du opsætter printeren eller håndterer enheder, der er følsomme over for elektrostatiske udladninger. Denne type skader kan reducere enhedens forventede levetid. En metode til at minimere ukontrollerede elektrostatiske udladninger og dermed reducere denne type beskadigelse er at røre ved en tilgængelig jordforbunden del af printeren (hovedsageligt metaldele), før du håndterer elektrostatisk følsomme enheder

(som f.eks. printhovedet eller blækpatroner). For yderligere at reducere dannelsen af elektrostatisk ladning af din krop kan du forsøge at undgå at arbejde i tæppebelagte områder og at bevæge dig så lidt som muligt, når du håndterer elektrostatisk følsomme enheder. Undgå også at arbejde i miljøer med lav fugtighed.

Ethernet

En populær computernetværksteknologi til lokalnet.

Farveensartethed

Muligheden for at udskrive de samme farver i et bestemt udskriftsjob fra udskrift til udskrift og fra printer til printer.

Farvemodel

Et system, hvor farver repræsenteres af numre, f.eks. RGB eller CMYK.

Farvenøjagtighed

Muligheden for at udskrive farver, der matcher det oprindelige billede så meget som muligt, hvor der tages højde for, at alle enheder har et begrænset farveområde og måske ikke kan ramme bestemte farver præcist.

Farveområde

Ordliste 121

Det interval af farver og tæthedsværdier, der kan gengives på en outputenhed som f.eks. en printer eller skærm.

Farverum

En farvemodel, hvor hver farve repræsenteres af et bestemt sæt numre. Mange forskellige farverum kan bruge den samme farvemodel: Skærme bruger f.eks. generelt RGB-farvemodellen, men de har forskellige farverum, da et bestemt sæt med

RGB-numre resulterer i forskellige farver på forskellige skærme.

Fast Ethernet

Et Ethernet-netværk, der kan overføre data med op til 100.000.000 bit/sekund. Fast Ethernet-grænsefladen er i stand til at håndtere langsommere hastigheder, når det er nødvendigt af hensyn til kompatibiliteten med ældre Ethernet-enheder.

Firmware

Software, der styrer printerens funktionalitet, og som gemmes forholdsvis permanent i printeren (den kan opdateres).

Hi-Speed USB

En version af USB, der undertiden kaldes USB 2.0, der kan køre 40 gange hurtigere end den oprindelige USB, men som ellers er kompatibel med den oprindelige USB. De fleste personlige computere i dag bruger Hi-Speed USB.

HP RTL

HP rasteroverførselssprog: Et sprog, der er defineret af HP for at beskrive rastergrafik (bitmap).

HP-GL/2

HP grafiksprog 2: Et sprog, der er defineret af HP til at beskrive vektorgrafik.

I/O

Input/output: Denne betegnelse beskriver overførslen af data mellem to enheder.

ICC

The International Color Consortium, en gruppe virksomheder, der har aftalt en fælles standard for farveprofiler.

IP-adresse

Kan betyde en IPv4-adresse (mest sandsynligt) eller en IPv6-adresse.

IPSec

En sofistikeret mekanisme til levering af netværkssikkerhed ved godkendelse og kryptering af IP-pakker, der sendes mellem noder på et netværk. Hver netværksnode (computer eller enhed) har en IPSec-konfiguration. Programmer kan normalt ikke registrere, om der bruges IPSec eller ej.

IPv4-adresse

Et entydigt id-nummer, der identificerer en bestemt node i et IPv4-netværk. En IPv4-adresse består af fire heltal, der er adskilt med punktummer. De fleste netværk i verden bruger IPv4-adresser.

IPv6-adresse

Et entydigt id-nummer, der identificerer en bestemt node i et IPv6-netværk. En IPv6-adresse, der består af op til 8 grupper af hexadecimale cifre, adskilt af kolonner. Hver gruppe indeholder op til 4 hexadecimale cifre. Kun nogle få nye netværk i verden bruger IPv6-adresser.

LED

En lysdiode: En halvlederenhed, der udsender lys, når den stimuleres elektrisk.

MAC-adresse

122 Ordliste

Media Access Control (medieadgangskontrol): En entydig identifikator, der bruges til at identificere en bestemt enhed på et netværk. Det er en identifikator på et lavere niveau end IP-adressen. En enhed skal have både en MAC-adresse og en

IP-adresse.

Netværk

Et netværk er et sæt forbindelser, der videresender data mellem computere og enheder. Hver enhed er i stand til at kommunikere med alle andre enheder i det samme netværk. Dette gør det muligt at flytte data mellem computere og enheder og tillade enheder som printere at blive delt mellem flere computere.

Papir

Et tynd fladt materiale, der er produceret, så du kan skrive eller udskrive på det. Det er som regel lavet af fibre af en eller anden slags, der er mast, tørret og presset.

Plade

Den flade overflade i printeren, over hvilken papiret føres, samtidig med at der udskrives på det.

Printerdriver

Software, der konverterer et udskriftsjob i et generelt format til data, der er egnet til en bestemt printer.

Printhoved

En aftagelig printerkomponent, der tager blæk fra den eller de tilhørende blækpatroner i en eller flere farver og aflejrer den på papiret via en klynge dyser.

Skæreenhed

En printerkomponent, der glider frem og tilbage på tværs af pladen for at afskære papiret.

Spindel

En stang, der støtter den papirrulle, der bruges til udskrivning.

TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol: De kommunikationsprotokoller, som internettet er baseret på.

USB

Universal Serial Bus: En seriel standardbus, der er designet til at tilslutte enheder til computere. Din printer understøtter

Hi-Speed USB (undertiden kaldet USB 2.0).

USB-enhedsport

Et firkantet USB-stik, der findes på USB-enheder, gennem hvilket en computer kan kontrollere enheden. Hvis en computer skal udskrive til din printer ved brug af en USB-forbindelse, skal computeren være tilsluttet printerens USB-enhedsport.

USB-værtsport

Et rektangulært USB-stik som dem, du finder på computere. En printer kan kontrollere USB-enheder, der er tilsluttet en sådan port. Din printer har to USB-værtsporte, som den bruger til at kontrollere tilbehør og USB-flashdrev.

WiFi

Denne term bruges om alle trådløse lokalnetprodukter, der er baseret på IEEE's (Institute of Electrical and Electronics

Engineers) 802.11-standarder.

Ordliste 123

Indeks

A

Acrobat Pro, udskriv........................... 48

Acrobat Reader, udskriv.....................48

Acrobat, udskriv.................................. 47

Acrobat, udskrive flere sider............. 48

adgangskontrol...................................19

afskåret billede................................... 95 afskåret nederst................................. 95

aktivér e-mailudskrivning..................11

akustiske specifikationer.................120

anvendelsesoplysninger gemt i

patron............................................. 61

arkpapir

fjerne...............................................31

AutoCAD, udskriv præsentation....... 54

automatisk arkføder.......................... 76

automatisk firmwareopdatering,

konfigurere.....................................17

automatisk slukning...........................23

avancerede udskriftsindstillinger.....39

B

bagsidevisning T200-printerserien....6

bagsidevisning T600-printerserien....5

bakke

udskriftsproblemer.......................86

banding-problemer............................72

beskeder

advarsler......................................109

aktivere og deaktivere..................17

fejl................................................. 109

bestille

blækpatroner.................................75

papir................................................75

printhoved......................................75

tilbehør.................................... 75, 76

billedproblemer

afskåret billede..............................95

afskåret nederst............................95

manglende objekter..................... 95

blæk

økonomisk brug af........................44

blækpatron

bestille............................................ 75

hukommelseschip........................ 61

kan ikke indsætte..........................97

om................................................... 61

specifikation................................ 117

status..............................................62

statusmeddelelser........................97

udskifte...........................................62

blækpatron; anvendelsesoplysninger..

......................................................... 61

brug af denne vejledning..................... 2

brug af Wi-Fi Direct med en computer med Wi-Fi-

adgang (Windows).................. 38

med mobil, der ikke understøtter...

................................................... 38

med mobil, der understøtter...... 37

retningslinjer for brug.................. 36

skift tilslutningsmetode...............37

tænd................................................37

brugerdefinerede papirstørrelser.... 40

C computerkommunikation printer/computerkommunikations

problemer.................................99

D

download printersoftware..............113

driverindstillinger................................19

E

e-mailudskrivning, aktivér.................11

Egenreparation.................................114

eksempelvisning af en udskrift........ 43

F

falmende farver.................................. 94

farve

falme...............................................94

unøjagtig........................................ 94

farvestyring......................................... 44 indstillinger.................................... 44

udskrivning i gråtoner..................45

fastfrosset frontpanel..................... 108

fejljusterede farver............................. 89

fejlmeddelelser

frontpanel....................................111

firmwareopdatering........................... 73

konfigurere automatisk............... 17

fjern en rulle

ark................................................... 31

rulle................................................. 29

flyt eller opbevar printeren............... 73

forsidevisning T600-printerserien..... 4

frontpanel.............................................. 8

dynamiske ikoner............................ 9 faste ikoner...................................... 9

fastfrosset................................... 108

ikoner på dashboardet................... 8

klarhed............................................23

sprog...............................................21

frontpanel, indstilling

aktivere skæreenhed....................33

automatisk slukning.....................23

dvale................................................22

firmwareopdatering......................73

fjerne rulle......................................29

fremfør og afskær........................ 33 fremføring......................................33

justere skrivehoved...................... 67

kalibrere tilgængeligt papir......... 72 nulstil tilgængeligt papir..............72

nulstille kalibrering af tilgængeligt

papir.......................................... 72

rense skrivehoved..................66, 67

skærm, lysstyrke...........................23

udskifte printhoved...................... 68

udskrive diagnostisk billede.65, 66

vælg tørretid..................................33

vælge sprog................................... 21

vælge timeout for input/output. 95

funktioner i printeren............................4

Indeks 125

funktionsspecifikationer..................117

fysiske specifikationer..................... 119

G

garantiforlængelser.........................114

gendan fabriksindstillinger

indstillinger..................................109

standardindstillinger..................108

grafiksprog........................................ 117

gråtoner............................................... 45

H

harddiskspecifikation.......................119

HP Care Packs................................... 114

HP Click.................................................39

HP Installation...................................114

HP Kundeservice...............................113

HP Support........................................114

HP Support Assistant.........................74

HP Support Center........................... 113

HP Utility

sprog...............................................22

åbne................................................ 22

hukommelsesspecifikationer......... 119

I ilægning af papir

ark kan ikke ilægges.....................77

ark kan ikke ilægges fra bakken. 78

enkelt ark....................................... 30

flerarksbakke.................................31

generelt råd................................... 27

papir ikke i driver...........................79

rulle i printer.................................. 28

rulle kan ikke isættes....................77

rulle på en spindel.........................27

indstillinger, Windows-driver............ 19

Integreret webserver

kan ikke få adgang..................... 108

sprog...............................................22

åbne................................................ 21

IP-adresse............................................21

Brug værtsnavn.......................... 100 fast................................................100

K

kladdeudskrivning.............................. 43

konfiguration af firewallindstillinger24

begrænsninger..............................25

nulstil indstillinger........................ 25

nulstil netværksindstillinger....... 26

opret en firewallregel...................24

oprettelse og brug af regler........24

skift prioritet af regler..................25

konfigurer tænd/sluk-knappen........ 22

konfigurere firewallindstillinger

ændre indstillinger........................25

Kundeservice.....................................113

kvalitet, høj.......................................... 43

L

langsom udskrivning....................... 107

lysstyrke i frontpanel......................... 23

løsninger.................................................9

M

margener............................................. 41

specifikation................................ 117

meddelelser om e-mail..................... 17

mekanisk nøjagtighed.....................117

Microsoft Office, udskriv.................... 57

miljømæssige specifikationer.........120

mobil udskrivning............................... 35

fejlfinding.....................................104

introduktion................................... 11

mobilspecifikationer........................ 118

modeller, printer....................................3

N netværk

konfigurationsside......................104

problemer med trådløst netværk...

.................................................101

netværksfejlfinding, kabelforbundet....

.......................................................100

netværksindstillinger......................... 23

P papir

afskære efter udskrivning........... 86

brugerdefineret papirstørrelse...40

forbliver i printer........................... 86

forkert meddelelse om intet papir..

................................................... 85

formater (maks. og min.).......... 117

fremfør og afskær........................ 33 fremføre......................................... 33 fremføring......................................33

ikke godt skåret.............................86

ilægningsfejlmeddelelser............79

kalibrere papirfremføringen........72

papir ikke i driver...........................79

papirstop i flerarksbakken...........84

papirstop på grund af strimmel..85

rulle løs på spindel........................86

rullen sidder fast...........................81

størrelse......................................... 40

udskrevet på forkert papir...........81

udskriftsproblemer i bakke......... 86

udskrive på ilagt papir...........42, 81

undgå papirstop............................83

uoverensstemmelse.....................81

vedligeholde.................................. 32 vise oplysninger............................ 32

vælge type..................................... 42

økonomisk brug af........................44

papir ikke i driver.................................79

papiret kan ikke ilægges....................77

papirtyper............................................ 75

Photoshop, udskriv præsentation... 54

Photoshop, udskrive fra.................... 48

pladerengøring.............................92, 93

printer

download software.................... 113

hovedfunktioner..............................4

løsninger...........................................9

modeller............................................3

sikkerhed........................................26

starter ikke...................................107

status..............................................65

udskriver ikke..............................107

printhoved

bestille............................................ 75

kan ikke indsætte..........................97

om................................................... 64

rengøre, slette...............................66

specifikation................................ 117

problemer med udskriftskvalitet

blækmærker.................................. 92

fejljusterede farver....................... 89

generelle........................................ 87

hvide pletter...................................94

kanter mørkere end forventet.... 93 kanter punkterede eller uskarpe93

lodrette streger i forskellige farver.

................................................... 94

papir ikke fladt...............................91

ridset...............................................92

skrammet.......................................92

slørede streger..............................90

sløret eller kornet billede.............90

sort blæk smitter af......................93

trinvise eller takkede streger...... 88

tykke, tynde eller manglende

streger...................................... 88

unøjagtig streglængde.................90

unøjagtige farver.......................... 94

usammenhængende streger......89

vandrette streger..........................87

126 Indeks

R

rapporter..............................................11

rengøre pladen.............................92, 93

rengøre printeren................................65

rengøring af kodebåndet...................71

rensefunktion til printhoveder

specifikation................................ 117

ridsede udskrifter............................... 92

rulle med papir

fjerne...............................................29

rulledæksel..........................................76

S

sidestørrelse........................................40

sikker tilstand......................................64

sikkerhed..............................................19

sikkerhedsforholdsregler.....................1

skalere en udskrift..............................42

skalere en udskrift igen..................... 42

skrammede udskrifter.......................92

skæreenhed

til/fra............................................... 33

software

download.....................................113

installation (Mac OS X)................. 15 installation (Windows)..................15

opdatering......................................73

sort og hvid..........................................45

specifikationer

akustiske......................................120

blækforsyningsvarer..................117

funktioner....................................117

fysiske.......................................... 119

grafiksprog.................................. 117

Harddisk.......................................119

Hukommelse...............................119

margener..................................... 117 mekanisk nøjagtighed............... 117

miljømæssige..............................120

mobil.............................................118

papirformat................................. 117

strøm............................................119

udskriftsopløsninger..................117

økologiske....................................120

spindel..................................................76

sprog.....................................................21

statistik

blækpatron.................................... 62

stativ..................................................... 76

strøm

til/fra..................................................7

strømspecifikationer........................119

supporttjenester

garantiforlængelser...................114

HP Care Packs............................. 114

HP Kundeservice.........................113

HP Support.................................. 114

HP Support Center......................113

printerinstallation.......................114

T

telefonnummer....................... 114, 115

tilbehør

bestille......................................75, 76 introduktion................................... 76

tilslut printeren (Windows USB)....... 15

overvejelser om deling................ 16

tilslut printeren mac os x

tilføj din printer..............................15

tilslutte printeren

andre muligheder......................... 15 konfigurer din enhed.................... 15

til dit netværk

trådløs opsætning...................14

til netværket.................................. 14 ved brug af HP Smart App..... 14

vælge en metode..........................13

tørretid

udskift.............................................33

U

udskift en blækpatron....................... 62

udskifte printhoved............................68

udskriftseksempel..............................43

udskriftskvalitet

vælge.............................................. 39

udskriftsopløsninger....................... 117

udskriv fra mobil.................................35

udskriv fra Android....................... 35 udskriv med AirPrint.....................35

Udskriv med HP Smart App.........35

udskrive kvalitetsdiagnosticeringsrapport....

.................................................. 65, 66

udskrivning ved hjælp af printerdriver.

......................................................... 39

V

ved hjælp af Wi-Fi Direct....................36

vedligeholde printeren.......................65

vedligeholdelseskit.............................74

ventetid før dvaletilstand.................. 22

Ø

økologiske specifikationer.............. 120

økonomiser

på blæk...........................................44

på papir...........................................44

Indeks 127

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents