HP PSC 1600 All-in-One Printer series User's Guide

Add to My manuals
144 Pages

advertisement

HP PSC 1600 All-in-One Printer series User's Guide | Manualzz

HP PSC 1600 All-in-One series

Käyttöopas

HP PSC 1600 All-in-One series

Käyttöopas

© Copyright 2004 Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Kopioiminen, muuntaminen tai kääntäminen ilman kirjallista lupaa on kielletty muutoin kuin tekijänoikeuslakien sallimissa rajoissa.

Adobe ja Acrobat ovat Adobe

Systems -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä

Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Windows®, Windows NT®, Windows

Me®, Windows XP® ja Windows

2000® ovat Microsoft Corporationin

Yhdysvalloissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Intel® ja Pentium® ovat Intel

Corporation -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä.

SD™-kortti on SD Card Associationin tavaramerkki.

Energy Star® ja Energy Star -logo® ovat Yhdysvalloissa rekisteröityjä

Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston tavaramerkkejä.

Julkaisunumero: Q5584-90260

Ensimmäinen painos: Marraskuu 2004

Huomautus

HP-tuotteiden ja -palveluiden ainoat takuut on ilmoitettu tuotteiden tai palveluiden ohessa toimitetuissa takuuehdoissa. Mitään tässä asiakirjassa ilmoitettuja tietoja ei tule pitää lisätakuuna. HP ei vastaa tässä asiakirjassa mahdollisesti olevista teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

Hewlett-Packard Company ei vastaa suorista tai epäsuorista vahingoista, jotka seuraavat tämän käyttöoppaan ja oppaassa kuvatun ohjelmiston käytöstä tai toiminnasta.

Huomautus: Tietoja säädöksistä on kohdassa

Tekniset tiedot .

Useissa maissa ei ole sallittua kopioida seuraavia asiakirjoja. Jos olet epävarma siitä, saako tiettyä kohdetta kopioida, ota yhteys lakimieheen.

Viralliset asiakirjat:

– passit maahanmuuttoasiakirjat asevelvollisuuteen liittyvät asiakirjat henkilötodistukset ja virkamerkit leimamerkit postimerkit ruokakupongit valtion virastojen sekit ja maksumääräykset paperiraha, matkasekit ja maksuosoitukset talletustodistukset tekijänoikeuslailla suojatut teokset.

Turvallisuustietoja

Varoitus Älä altista laitetta sateelle tai muulle kosteudelle. Kosteus voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

Kun käytät laitetta, noudata aina turvallisuusmääräyksiä, jotta palovaara ja sähköiskujen riski olisi mahdollisimman pieni.

Varoitus Sähköiskun vaara.

5.

6.

7.

3.

4.

1.

2.

8.

Lue kaikki asennusoppaan ohjeet ja varmista, että ymmärrät ne.

Liitä laite vain maadoitettuun pistorasiaan. Jos et tiedä, onko pistorasia maadoitettu, ota yhteys sähköasentajaan.

Noudata kaikkia laitteeseen merkittyjä varoituksia ja ohjeita.

Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ennen puhdistamista.

Älä asenna tai käytä laitetta veden lähellä tai kun olet märkä.

Aseta laite tukevalle alustalle.

Sijoita tuote suojattuun paikkaan, jossa kukaan ei voi astua virtajohdon päälle tai kompastua siihen ja jossa virtajohto ei pääse vioittumaan.

Jos laite ei toimi normaalisti, katso lisätietoja käytönaikaisesta vianmääritysohjeesta.

9.

Laitteessa ei ole käyttäjän huollettavia osia. Jätä laitteen huoltaminen ammattitaitoisen huoltohenkilön tehtäväksi.

10.

Käytä laitetta paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

Varoitus Tätä laitetta ei voi käyttää, jos verkkovirta katkeaa.

Sisältö

Käyttöopas

1 HP All-in-One -laitteen yleistiedot ......................................................................5

HP All-in-One -laitteen yleiskatsaus ......................................................................5

Yleistä ohjauspaneelista ........................................................................................6

Yleistä valikoista ....................................................................................................7

HP All-in-One -laitteen monipuolinen käyttäminen HP Image Zone

-ohjelman avulla ....................................................................................................9

2 Lisätietojen etsiminen .......................................................................................17

3 Liitäntätiedot ......................................................................................................19

Tuetut yhteystyypit ...............................................................................................19

Kytkeminen USB-kaapelilla .................................................................................20

Windows-tulostimen jakaminen ...........................................................................20

Tulostimen jakaminen (Macintosh OS X) ............................................................. 20

HP JetDirect 175x -tulostinpalvelimen käyttäminen .............................................21

Verkkoskannauksen käyttö ..................................................................................22

4 Alkuperäiskappaleiden lisääminen ja paperin lisääminen .............................25

Alkuperäiskappaleen asettaminen paikalleen ......................................................25

Paperien valitseminen tulostamista ja kopioimista varten ....................................26

Paperin lisääminen ..............................................................................................27

Paperitukosten ehkäiseminen ..............................................................................32

5 Valokuvien käsittely ..........................................................................................33

Valokuvien siirtäminen .........................................................................................33

Valokuvien muokkaaminen ..................................................................................34

Valokuvien jakaminen ..........................................................................................35

Valokuvien tulostaminen ......................................................................................36

6 Muistikortin tai PictBridge-kameran käyttäminen ........................................... 39

Muistikorttien paikat ja kameraportti ....................................................................39

Valokuvien siirtäminen tietokoneeseen ................................................................ 41

Vedossivun valokuvien tulostaminen ...................................................................41

Valokuvatulostuksen asetusten määrittäminen ....................................................44

Valokuvien tulostaminen suoraan muistikortista ..................................................47

Valokuvien tulostaminen PictBridge-yhteensopivasta digitaalikamerasta ............48

Nykyisen valokuvan tulostaminen ........................................................................49

DPOF-tiedoston tulostaminen ..............................................................................49

7 Kopiointitoimintojen käyttäminen ....................................................................51

Kopion paperikoon määrittäminen .......................................................................51

Kopion paperityypin määrittäminen .....................................................................52

Kopiointinopeuden tai -laadun parantaminen ......................................................54

Useiden kopioiden ottaminen samasta alkuperäiskappaleesta ...........................54

Kaksisivuisen mustavalkoasiakirjan kopioiminen .................................................55

10 x 15 cm:n (4 x 6 tuuman) reunaton kopio valokuvasta .................................... 55

10 x 15 cm:n (4 x 6 tuuman) valokuvan kopioiminen koko sivun kokoiseksi ........56

Valokuvan kopioiminen useita kertoja yhdelle sivulle ..........................................57

Alkuperäiskappaleen koon muuttaminen käyttämällä mukautettuja asetuksia ....58

Alkuperäiskappaleen sovittaminen Letter- tai A4-koon paperille .........................59

Haalistuneen alkuperäiskappaleen kopioiminen ..................................................59

1

2

Useita kertoja faksina lähetetyn asiakirjan kopioiminen .......................................60

Kopion vaaleiden alueiden parantaminen ............................................................60

Julisteen tulostaminen .........................................................................................61

Värillisen silitettävän siirtokuvan valmisteleminen ...............................................62

Kopioinnin oletusasetusten muuttaminen ............................................................62

Kopioinnin keskeyttäminen ..................................................................................63

8 Skannaustoimintojen käyttäminen ................................................................... 65

Sovellukseen skannaaminen ...............................................................................66

Skannatun tiedoston lähettäminen muistikorttiin ..................................................66

Skannaamisen keskeyttäminen ...........................................................................67

9 Tulostaminen tietokoneesta .............................................................................69

Tulostaminen sovellusohjelmasta ........................................................................69

Tulostusasetusten muuttaminen ..........................................................................70

Tulostustyön keskeyttäminen ..............................................................................71

10 HP Instant Share -ohjelman käyttäminen ........................................................73

Yleiskatsaus ........................................................................................................73

Aloittaminen .........................................................................................................74

Kuvien lähettäminen HP All-in-One -laitteella ......................................................74

Kuvien lähettäminen tietokoneelta .......................................................................76

11 Tarvikkeiden tilaaminen ....................................................................................81

Paperin, kalvojen tai muun tulostusmateriaalin tilaaminen ..................................81

Tulostuskasettien tilaaminen ...............................................................................81

Muiden tarvikkeiden tilaaminen ...........................................................................82

12 HP All-in-One -laitteen huoltaminen ................................................................. 83

HP All-in-One -laitteen puhdistaminen .................................................................83

Arvioitujen mustetasojen tarkastaminen ..............................................................84

Itsetestiraportin tulostaminen ...............................................................................84

Tulostuskasettien huoltaminen ............................................................................86

Tulostusasetusten muuttaminen ..........................................................................95

13 Vianmääritys ......................................................................................................97

Ennen kuin soitat HP-tukeen ...............................................................................97

Lueminut-tiedoston avaaminen ............................................................................98

Asennuksen vianmääritys ....................................................................................98

Käyttöön liittyvä vianmääritys ............................................................................109

Laitepäivitys .......................................................................................................112

14 HP-tukipalvelun käyttäminen ..........................................................................115

Tukitietojen ja muiden tietojen saaminen Internetistä ........................................115

Takuutuki ...........................................................................................................115

HP:n asiakastuki ................................................................................................116

Laitteen sarjanumeron ja huoltotunnusnumeron hakeminen .............................116

Soittaminen Pohjois-Amerikasta takuuaikana ....................................................117

Soittaminen muissa maissa ...............................................................................117

Call in Australia under warranty and post-warranty ...........................................119

Call HP Korea customer support .......................................................................119

Call HP Japan support .......................................................................................120

HP All-in-One -laitteen valmisteleminen lähettämistä varten .............................120

15 Hewlett-Packardin RAJOITETTU TAKUU .......................................................123

Rajoitetun takuun kestoaika ...............................................................................123

Rajoitettu takuu ..................................................................................................123

Takuun rajoitukset .............................................................................................124

HP PSC 1600 All-in-One series

Sisältö

Vastuun rajoitukset ............................................................................................124

Paikallinen laki ...................................................................................................124

Rajoitettu takuu EU-maissa/-alueilla ..................................................................124

16 Tekniset tiedot .................................................................................................127

Järjestelmävaatimukset .....................................................................................127

Paperitiedot .......................................................................................................127

Tulostustiedot ....................................................................................................129

Kopiointiominaisuudet ........................................................................................ 129

Muistikortti .........................................................................................................130

Skannausominaisuudet .....................................................................................130

Ulkoiset mitat .....................................................................................................130

Virtatiedot ..........................................................................................................131

Ympäristötiedot ..................................................................................................131

Lisätiedot ...........................................................................................................131

Ympäristöystävällinen tuote -ohjelma ................................................................131

Ilmoituksia säädöksistä ......................................................................................132

Declaration of conformity (European Economic Area) .......................................135

Declaration of conformity ...................................................................................135

Hakemisto ................................................................................................................137

Käyttöopas 3

4 HP PSC 1600 All-in-One series

1

HP All-in-One -laitteen yleistiedot

Monia HP All-in-One -laitteen toimintoja voidaan käyttää suoraan ilman tietokonetta.

HP All-in-One -laitteella voit esimerkiksi kopioida ja tulostaa muistikorttiin tallennettuja valokuvia nopeasti ja helposti.

Tässä luvussa kuvataan HP All-in-One -laitteen ominaisuuksia, ohjauspaneelin toimintoja sekä HP Image Zone -ohjelmiston käyttämistä.

Vihje Saat HP All-in-One -laitteestasi enemmän hyötyä käyttämällä tietokoneeseen asennettavaa HP Image Zone -ohjelmistoa. Ohjelma sisältää tehostetut kopiointi-, skannaus- ja valokuvatoiminnot. Lisätietoja on

HP Image Zone -ohjelmiston käytönaikaisessa ohjeessa sekä kohdassa

HP All-in-One -laitteen monipuolinen käyttäminen HP Image Zone -ohjelman avulla .

HP All-in-One -laitteen yleiskatsaus

Käyttöopas

6

7

4

5

8

2

3

Etiketti

1

Kuvaus

Kansi

Lasi

Muistikorttien paikat ja kameraportti

Paperin leveysohjain

Paperilokeron jatke

Paperilokero

Ohjauspaneeli

Ohjauspaneelin näyttö

5

Luku 1

(jatkoa)

Etiketti

9

10

11

Kuvaus

Takapuhdistusluukku

Takaosan USB-portti

Virtaliitäntä

Yleistä ohjauspaneelista

6

Etiketti

1

2

3

Nimi ja kuvaus

Ohjauspaneelin näyttö : Tässä näytössä näkyvät valikot, valokuvien tiedostonimet ja ilmoitukset. Voit nostaa ohjauspaneelin näytön ylös ja kääntää sen sopivaan katselukulmaan.

Virta : Tätä painiketta painamalla voit kytkeä ja katkaista HP All-in-One -laitteen virran. Kun HP All-in-One -laitteesta on katkaistu virta, laite kuluttaa yhä hieman virtaa. Voit katkaista HP All-in-One -laitteen virrankulutuksen kokonaan katkaisemalla ensin virran ja irrottamalla sitten laitteen virtajohdon pistorasiasta.

Asetukset : Tätä painiketta painamalla voit avata raporttien, huollon ja ohjeiden valikot.

HP PSC 1600 All-in-One series

7

8

9

10

11

12

13

14

15

(jatkoa)

Etiketti

4

5

6

16

17

18

Nimi ja kuvaus

Vasen nuolipainike : Tätä painiketta painamalla voit pienentää arvoja tai siirtyä taaksepäin tarkastellessasi tiedostonimiä ohjauspaneelin näytöstä.

OK : Tätä painiketta painamalla voit valita valikon, asetuksen tai arvon ohjauspaneelin näytöstä.

Valokuvavalikko : Tässä valikossa voit valita tulostettavat valokuvat ja tulostettavien kopioiden määrän sekä muuttaa kuvakokoa, paperikokoa, paperin tyyppiä ja asettelua sekä valokuvan asetuksia.

Valitse valokuvat : Valitse muistikortista tulostettavat valokuvat.

Tulosta valokuvat : Tulosta valitut valokuvat muistikortista.

Skannauskohde : Valitse skannauskohde.

Kopiointivalikko : Voit valita kopioiden määrän, paperikoon ja paperityypin.

Pienennä/suurenna : Pienennä tai suurenna alkuperäiskappaleen kokoa niin, että se vastaa paperilokerossa olevan paperin kokoa.

Kopioi, Musta : Käynnistää mustavalkoisen kopiointityön.

Kopioi, Väri : Käynnistää värikopiointityön.

Kopioiden määrä : Valitse tarvittava kopioiden määrä.

Käynnistä, Skannaus : Käynnistä skannaustyö ja lähetä se skannauskohteeseen, jonka valitsit Skannauskohde -painikkeella.

Vedossivu : Tämän painikkeen avulla voit tulostaa vedossivun pantuasi ensin muistikortin korttipaikkaan. Vedossivulla on pienoiskuvat kaikista valokuvamuistikortissa olevista valokuvista. Voit valita valokuvat vedossivulta ja tulostaa ne sitten skannaamalla vedossivun.

Oikea nuolipainike : Tätä painiketta painamalla voit suurentaa arvoja tai siirtyä eteenpäin tarkastellessasi tiedostonimiä ohjauspaneelin näytöstä.

Peruuta : Tätä painiketta painamalla voit lopettaa työn tai poistua valikosta tai asetuksista.

Yleistä valikoista

Seuraavissa taulukoissa esitellään lyhyesti HP All-in-One -laitteen ohjauspaneelin näytössä näkyvät ylimmän tason valikot.

Kopiointivalikko

Kopion paperikoko

Paperityyppi

Kopiolaatu

Käyttöopas 7

Luku 1

Kopiointivalikko (jatkoa)

Vaal./tummenna

Parannukset

Värin voimakkuus

Aseta uudet asetukset

Skannauskohde-valikko

HP Image Zone

Microsoft Word

Adobe Photoshop

HP Instant Share

Skannauskohde -valikossa luetellaan skannauskohteet, joita ovat myös tietokoneeseen asennetut sovellukset. Siksi Skannauskohde -valikko saattaa näyttää erilaiselta kuin tässä esitetty valikko.

Valokuvavalikko

Valitse valokuvat

Kopioiden määrä

Kuvan koko

Paperikoko

Paperityyppi

Asettelutyyli

Smart-tarkennus

Digitaalinen salama

Aseta uudet asetukset

Vedossivuvalikko

Tulosta

Skannaa

8 HP PSC 1600 All-in-One series

Asetusvalikko

1. Ohje-valikko

2. Tulosta raportti

3. Työkalut

4. Asetukset

Asetusvalikon Ohje-valikko -vaihtoehdon avulla voit etsiä ohjeita keskeisistä aiheista nopeasti. Useimmat tiedot tulevat näkyviin laitteeseen kytketyn tietokoneen näyttöön.

HP All-in-One -laitteen monipuolinen käyttäminen

HP Image Zone -ohjelman avulla

HP Image Zone -ohjelma asennetaan tietokoneeseen HP All-in-One -laitteen asentamisen yhteydessä. Lisätietoja on laitteen mukana toimitetussa asennusoppaassa.

HP Image Zone -ohjelmiston käynnistystapa vaihtelee käyttöjärjestelmän mukaan:

● Jos sinulla on esimerkiksi PC-tietokone ja käytät Windows-käyttöjärjestelmää, voit käynnistää HP Image Zone -ohjelmiston HP Director -ikkunasta.

● Jos käytössäsi on Macintosh-tietokone, jossa on OS 10.1.5 -käyttöjärjestelmä tai sen uudempi versio, voit käynnistää HP Image Zone -ohjelmiston HP Image

Zone -ikkunassa.

● Jos käytössäsi on Macintosh-tietokone, jossa on OS 9.2.6 -käyttöjärjestelmä tai sen vanhempi versio, voit käynnistää HP Image Zone -ohjelmiston HP Director

-ikkunassa.

HP Image Zone -ohjelmisto ja sen palvelut käynnistyvät näistä ikkunoista.

Voit nopeasti ja helposti laajentaa HP All-in-One -laitteen käyttömahdollisuuksia

HP Image Zone -ohjelman avulla. Tässä oppaassa on tällaisia tekstiruutuja, joissa on käsiteltävään aiheeseen liittyviä vihjeitä ja tulostusprojektien kannalta hyödyllisiä tietoja.

Käyttöopas 9

Luku 1

HP Image Zone -ohjelman käynnistäminen (Windows)

Avaa HP Director työpöydän kuvakkeesta, näytön oikean alalaidan kuvakkeesta tai

Käynnistä -valikosta. HP Image Zone -ohjelman ominaisuudet näkyvät HP Director

-ohjelmassa.

Painike

HP Director -ohjelman avaaminen

1.

Toimi jollakin seuraavista tavoista:

– Kaksoisnapsauta Windowsin työpöydällä olevaa HP Director -kuvaketta.

– Kaksoisnapsauta Windowsin tehtäväpalkin oikeassa reunassa olevan ilmaisinalueen Hewlett-Packardin digitaalisen kuvankäsittelyohjelman kuvaketta.

– Valitse Käynnistä -valikosta Ohjelmat tai Kaikki ohjelmat . Valitse sitten HP ja Director .

2.

Avaa asennettujen HP-laitteiden luettelo Valitse laite -ruudusta.

3.

Valitse HP All-in-One -laite.

Huomautus Alla olevat HP Director -ohjelman kuvakkeet voivat näkyä erilaisina tietokoneessasi. HP Director -ohjelma on mukautettu näyttämään valittuun laitteeseen liittyvät kuvakkeet. Jos valitussa laitteessa ei ole tiettyä ominaisuutta tai toimintoa, ominaisuuden tai toiminnon kuvake ei näy

HP Director -ohjelmassa.

Vihje Jos tietokoneessa olevassa HP Director -ohjelmassa ei näy ollenkaan kuvakkeita, ohjelman asennuksen aikana on voinut tapahtua virhe. Poista tässä tapauksessa ohjelma jollakin kohdassa

Ohjelmiston poistaminen ja uudelleenasennus

esitetyistä tavoista.

Nimi ja tarkoitus

Scan Picture (Skannaa kuva): Tätä painiketta napsauttamalla voit skannata valokuvan, kuvan tai piirustuksen ja näyttää sen HP Image Zone

-ohjelmistossa.

Scan Document (Skannaa asiakirja): Tätä painiketta napsauttamalla voit skannata asiakirjan, joka sisältää tekstiä tai tekstiä ja kuvia, ja näyttää sen valitsemassasi ohjelmassa.

Make Copies (Kopioi): Voit avata valitun laitteen Kopioi-ikkunan napsauttamalla tätä painiketta. Kyseisessä ikkunassa voit tulostaa kopion kuvasta tai asiakirjasta. Voit valita kopiolaadun, määrän, värin ja koon.

HP Image Zone : Tätä painiketta napsauttamalla voit avata HP Image Zone

-ohjelman, jossa voit

● tarkastella ja muokata kuvia

● tulostaa erikokoisia kuvia

● luoda ja tulostaa valokuva-albumin, postikortin tai mainoslehtisen

● luoda multimedia-CD-levyn

● jakaa kuvia sähköpostitse tai Web-sivun avulla.

10 HP PSC 1600 All-in-One series

(jatkoa)

Painike Nimi ja tarkoitus

Transfer Images (Siirrä kuvat): Tätä painiketta napsauttamalla voit avata

HP:n kuvansiirto-ohjelmiston, jonka avulla voit siirtää kuvia HP All-in-One

-laitteesta ja tallentaa ne tietokoneeseen.

Asiakirjankatseluohjelma : Tätä painiketta napsauttamalla voit tuoda, etsiä, muokata, tarkastella, käsitellä, tulostaa ja lähettää asiakirjoja.

Huomautus Saat tietoja lisäominaisuuksista sekä sellaisista valikkokohdista kuten HP-ohjelman päivitys, ideoita tulostamiseen ja HP Shopping HP Image

Zone -ohjelmiston ohje .

Käytettävissä on myös useita valikoita ja luetteloita, joilla voidaan valita käytettävä laite ja tarkastaa sen tila, muokata erilaisia ohjelmistoasetuksia ja avata käytönaikainen ohje. Kyseiset komennot on kuvattu seuraavassa taulukossa.

Toiminto

Ohje

Select Device

(Valitse laite)

Settings

(Asetukset)

Tila

Tarkoitus

Tällä toiminnolla voit avata HP Image Zone -ohjeen , joka sisältää

HP All-in-One -laitteen ohjelmiston ohjeet sekä vianmääritystiedot.

Tämän toiminnon avulla voit valita asennettujen laitteiden luettelosta laitteen, jota haluat käyttää.

Tämän toiminnon avulla voit tarkastella tai muuttaa useita HP All-in-One

-laitteen asetuksia, kuten tulostus-, skannaus-, kopiointi- ja faksiasetuksia.

Tämän toiminnon avulla voit tarkastaa HP All-in-One -laitteen nykyisen tilan.

HP Image Zone -ohjelman käynnistäminen (Macintosh OS 10.1.5 tai uudempi)

Huomautus Macintosh-käyttöjärjestelmiä OS 10.0.0 - 10.1.4 ei tueta.

Kun asennat HP Image Zone -ohjelman, HP Image Zone -kuvake asetetaan telakkaan.

HP Image Zone -ohjelma voidaan käynnistää kahdella eri tavalla:

● HP Image Zone -ikkunasta

● HP Image Zone -telakkavalikosta

HP Image Zone -ikkunan käyttäminen

HP Image Zone -ikkunassa on kaksi pääosaa:

● Näyttöalue Products/Services (Tuotteet/Palvelut) -välilehdille

– Products (Tuotteet) -välilehden valinnoilla voit käyttää monia HP:n kuvankäsittelytuotteiden toimintoja, kuten asennettujen tuotteiden luetteloruutua ja nykyisen tuotteen tehtäväluetteloa. Luettelo voi sisältää

Käyttöopas 11

Luku 1

Tuotteet

Kuvake esimerkiksi kopiointi-, skannaus- tai kuvansiirtotoimintoja. Tehtävää napsauttamalla voit avata sovelluksen, joka auttaa tehtävässä.

– Services (Palvelut) -välilehdeltä voidaan avata digitaalisia kuvankäsittelysovelluksia, jotka ovat hyödyksi kuvien katselussa, muokkaamisessa, hallinnassa ja jakamisessa

● Search HP Image Zone Help (Etsi HP Image Zone -ohjeesta) -tekstiruutu

Search HP Image Zone Help (Etsi HP Image Zone -ohjeesta) -tekstiruudun avulla HP Image Zone -ohjeesta voidaan etsiä hakusanoja ja lauseita.

HP Image Zone -ikkunan avaaminen

➔ Valitse telakalta HP Image Zone -kuvake.

HP Image Zone -ikkuna tulee näkyviin.

HP Image Zone -ikkunassa näkyvät vain valittua laitetta koskevat HP Image

Zone -ominaisuudet.

Huomautus Alla olevassa taulukossa olevat kuvakkeet voivat näkyä erilaisina tietokoneessasi. HP Image Zone -ikkuna on mukautettu näyttämään valittuun laitteeseen liittyvät toimintokuvakkeet. Jos valitussa laitteessa ei ole tiettyä ominaisuutta tai toimintoa, ominaisuutta tai toimintoa ei näy HP Image

Zone -ohjelmassa.

Ominaisuus ja tarkoitus

Unload Images (Siirrä kuvat): Tämän toiminnon avulla voi siirtää kuvia muistikortista tietokoneeseen.

Scan Picture (Skannaa kuva): Tämän toiminnon avulla voi skannata kuvan ja näyttää sen HP:n galleria -ohjelmassa.

Scan to OCR (Skannaa ohjelmaan): Tämän toiminnon avulla voi skannata tekstiä ja näyttää sen kohteeksi valitussa tekstinmuokkaussovelluksessa.

Huomautus Tämän toiminnon saatavuus vaihtelee maan/alueen mukaan.

Make Copies (Kopioi): Tämän toiminnon avulla voi ottaa mustavalko- tai värikopioita.

Palvelut

Kuvake Ominaisuus ja tarkoitus

HP Image Edit : Tämän toiminnon avulla voi muokata kuvia. (10.2 tai uudempi)

Tämän toiminnon avulla voi tarkastella ja muokata kuvia. (Vain 10.1.5)

12 HP PSC 1600 All-in-One series

(jatkoa)

Palvelut

Kuvake Ominaisuus ja tarkoitus

HP:n galleria : Tämän toiminnon avulla voi tarkastella kuvia. (10.2 tai uudempi)

HP Image Print (HP-kuvan tulostus): Tämän toiminnon avulla voit tulostaa albumin kuvia käyttämällä jotakin saatavilla olevista malleista.

HP Instant Share : Tällä toiminnolla voit avata HP Instant Share asiakassovelluksen. (Vain 10.2 tai uudempi)

HP Email Portal : Tämän toiminnon avulla voi lähettää valokuvia sähköpostitse.

Voit valita laitteen ja tarkastaa sen tilan sekä muokata erilaisia ohjelmistoasetuksia ja avata käytönaikaisen ohjeen toimintokuvakkeiden ja useiden valikkokomentojen ja luetteloiden avulla. Kyseiset komennot on kuvattu seuraavassa taulukossa.

Toiminto

Select Device

(Valitse laite)

Settings

(Asetukset)

Search

HP Image

Zone Help

(Etsi

HP Image

Zone

-ohjeesta)

Tarkoitus

Tämän toiminnon avulla voit valita asennettujen laitteiden luettelosta laitteen, jota haluat käyttää.

Tämän toiminnon avulla voit tarkastella tai muuttaa useita HP All-in-One

-laitteen asetuksia, kuten tulostus-, skannaus-, kopiointi- ja faksiasetuksia.

Tällä toiminnolla voit etsiä tietoja HP Image Zone -ohjeesta , joka sisältää

HP All-in-One -laitteen ohjelmiston ohjeet sekä vianmääritystiedot.

Näytä HP Image Zone -telakkavalikko käyttäminen

HP Image Zone -ohjelmiston Dock (Telakka) -valikko sisältää HP Image Zone

-ohjelmiston palveluiden pikakuvakkeet. Valikko sisältää automaattisesti kaikki

HP Image Zone -ikkunan Services (Palvelut) -välilehdessä käytettävissä olevat sovellukset. Voit määrittää HP Image Zone -ohjelmiston sisällyttämään valikkoon

Käyttöopas 13

Luku 1 myös muita kohteita, kuten Products (Tuotteet) -välilehden luettelon tai HP Image

Zone -ohjeen . Lisätietoja on HP Image Zone -ohjelmiston ohjeessa.

HP Image Zone -telakkavalikon avaaminen

➔ Paina hiiren painike alas ja pidä se painettuna HP Image Zone -ohjelmiston telakkakuvakkeen kohdalla.

HP Image Zone -ohjelman käynnistäminen (Macintosh OS 9.2.6 tai vanhempi)

HP Image Zone -ohjelma käynnistetään HP Director -ohjelmasta. HP All-in-One

-laitteen ominaisuuksista riippuen HP Director -ohjelmasta on mahdollista käynnistää toimintoja kuten skannaus, kopiointi tai kuvien siirto digitaalikamerasta tai muistikortista. HP Director -ohjelmasta voidaan avata myös HP:n galleria -ohjelma, jonka avulla voidaan katsella, muokata ja hallita tietokoneella olevia kuvia.

HP Director -ohjelman avaaminen

1.

HP Image Zone -ohjelma voidaan käynnistää kahdella eri tavalla:

– Kaksoisosoita työpöydällä olevaa HP Director -aliasta.

– Kaksoisosoita Applications:Hewlett-Packard:HP Photo and Imaging

Software -kansion HP Director -aliasta.

Huomautus Jos asennat useita erityyppisiä HP-laitteita (esimerkiksi

HP All-in-One -laitteen, kameran ja HP-skannerin), työpöydällä näkyy

HP Director -kuvake kutakin laitetyyppiä varten. Jos kuitenkin olet asentanut kaksi samanlaista laitetta (jos sinulla on esimerkiksi kannettava tietokone, johon kytketään kaksi eri HP All-in-One -laitetta – toinen työpaikalla ja toinen kotona), työpöydällä näkyy vain yksi HP Director kuvake.

2.

HP Director -ikkuna avautuu näyttöön.

HP Director -ohjelmassa näkyvät vain ne toimintopainikkeet, jotka kuuluvat valittuun laitteeseen.

Huomautus Alla olevassa taulukossa olevat kuvakkeet voivat näkyä erilaisina tietokoneessasi. HP Director -valikko on mukautettu näyttämään valittuun laitteeseen liittyvät toimintokuvakkeet. Jos valitussa laitteessa ei ole tiettyä ominaisuutta tai toimintoa, ominaisuuden tai toiminnon kuvake ei näy valikossa.

Laitetehtävät

Kuvake Tarkoitus

Unload Images (Siirrä kuvat): Tämän toiminnon avulla voi siirtää kuvia muistikortista tietokoneeseen.

Scan Picture (Skannaa kuva): Tämän toiminnon avulla voi skannata kuvan ja näyttää sen HP:n galleria -ohjelmassa.

14 HP PSC 1600 All-in-One series

(jatkoa)

Laitetehtävät

Kuvake Tarkoitus

Scan Document (Skannaa asiakirja): Tämän toiminnon avulla voi skannata tekstiä ja näyttää sen kohteeksi valitussa tekstinmuokkaussovelluksessa.

Huomautus Tämän toiminnon saatavuus vaihtelee maan/alueen mukaan.

Make Copies (Kopioi): Tämän toiminnon avulla voi ottaa mustavalko- tai värikopioita.

Käsittely ja hallinta

Kuvake Tarkoitus

HP:n galleria : Tämän toiminnon avulla voi avata HP:n galleria -ohjelman sekä katsella ja muokata kuvia.

HP:n galleria -ominaisuuden ohella käytettävissä on useita valikkokohtia, joilla ei ole omaa kuvaketta. Ne mahdollistavat muiden sovellusten valinnan tietokoneessa,

HP All-in-One -laitteen asetusten muuttamisen ja käytönaikaisen ohjeen avaamisen.

Kyseiset komennot on kuvattu seuraavassa taulukossa.

Käsittely ja hallinta

Toiminto

More

Applications

(Lisää sovelluksia)

Tarkoitus

Tämän toiminnon avulla voi valita muita tietokoneen sovelluksia.

HP on the

Web (HP

Internetissä)

HP Help

(HP:n ohje)

Settings

(Asetukset)

Tämän toiminnon avulla voi valita HP:n WWW-sivun.

Tämän toiminnon avulla voi valita HP All-in-One -laitteen ohjeen.

Tämän toiminnon avulla voit tarkastella tai muuttaa useita HP All-in-One

-laitteen asetuksia, kuten tulostus-, skannaus-, kopiointi- ja faksiasetuksia.

Käyttöopas 15

Luku 1

16 HP PSC 1600 All-in-One series

2

Lisätietojen etsiminen

Erilaisista painetuista ja käytönaikaisista ohjeista saa tietoja HP All-in-One -laitteen asennuksesta ja käytöstä.

Asennusopas

Asennusoppaassa on HP All-in-One -laitteen ja ohjelmiston asentamista koskevia ohjeita. Varmista, että noudatat ohjeita oikeassa järjestyksessä.

Jos asennuksen aikana ilmenee ongelmia, lisätietoja on asennusoppaan kohdassa Vianmääritys, kohdassa

Vianmääritys ja sivustossa

www.hp.com/support .

HP PSC 1600 series

User Guide

Käyttöopas

Käyttöoppaassa on tietoja HP All-in-One -laitteen käyttäjälle. Mukana on myös vaiheittaisia toimintaohjeita ja neuvoja vianmääritykseen.

HP Image Zone -esittely

HP Image Zone -ohjelmiston esittely on hauska interaktiivinen tapa saada nopea yleiskuva HP All-in-One

-laitteen mukana toimitetusta ohjelmistosta. Saat tietoja siitä, miten HP Image Zone voi auttaa valokuvien muokkaamisessa, järjestämisessä ja tulostamisessa.

HP Director

HP Director -ohjelmalla on helppo käsitellä HP-laitteen sovelluksia, oletusasetuksia ja tila-asetuksia. Ohjelmaan kuuluu myös HP-laitteen käytönaikainen ohje. Käynnistä

HP Director kaksoisnapsauttamalla työpöydällä olevaa

HP Director -kuvaketta.

HP Image Zone -ohjelman ohje

HP Image Zone -ohjelman ohje sisältää yksityiskohtaisia tietoja HP All-in-One -laitteen ohjelmiston käyttämisestä.

● Vaiheittaiset ohjeet -kohdassa on tietoja HP Image

Zone -ohjelman käytöstä HP-laitteiden kanssa.

● Mahdollisten käyttötapojen selaaminen -kohdassa on lisätietoja käytännöllisistä ja luovista toimista, joita

Käyttöopas 17

Luku 2

(jatkoa) www.hp.com/support voit toteuttaa HP Image Zone -ohjelmiston ja

HP-laitteiden avulla.

● Jos tarvitset lisäapua tai haluat tarkistaa

HP-ohjelmistopäivitykset, katso kohta Vianmääritys ja tuki .

Laitteen käytönaikainen ohje

Laitteen näyttöön voidaan avata käytönaikainen ohje, josta voi etsiä lisätietoja valituista aiheista. Avaa käytönaikainen ohje ohjauspaneelista.

1.

Paina ohjauspaneelin Asetukset -painiketta.

Ohjauspaneelin näyttöön tulee ohjevalikko.

2.

Valitse OK .

3.

Selaa käytettävissä olevia ohjetoimintoja painamalla

- tai -painiketta.

4.

Voit tarkastella valittua aihetta tietokoneen näytöstä valitsemalla OK .

Lueminut

Lueminut-tiedosto sisältää uusimpia tietoja, joita ei välttämättä löydy muista julkaisuista.

Voit avata Lueminut-tiedoston sen jälkeen, kun olet asentanut ohjelman.

Jos käytössäsi on Internet-yhteys, voit hakea ohjeita ja tukea HP:n sivustosta. Tässä WWW-sivustossa on saatavilla teknistä tukea, ohjaimia, tarvikkeita sekä tilaustietoja.

18 HP PSC 1600 All-in-One series

3

Liitäntätiedot

HP All-in-One -laite on varustettu USB-portilla, joten se voidaan liittää suoraan tietokoneeseen USB-kaapelin välityksellä. Sitä on myös mahdollista käyttää verkkotyöskentelyyn ulkoisen tulostuspalvelimen avulla (HP JetDirect 175x).

HP JetDirect voidaan ostaa HP All-in-One -laitteeseen lisävarusteeksi, jolloin laite voidaan jakaa edullisesti jo olemassa olevassa Ethernet-verkossa.

Tuetut yhteystyypit

Kuvaus

USB-liitäntä

Windows-tulostimen jakaminen

Tulostimen jakaminen

(Macintosh)

Verkkokytkentä

HP JetDirect 175x

Liitettyjen tietokoneiden suositeltu määrä parhaan suorituskyvyn takaamiseksi

Yksi tietokone, joka on kytketty

HP All-in-One

-laitteeseen USBkaapelilla.

USB-portti sijaitsee laitteen takaosassa.

Viisi.

Isäntätietokoneessa tulee olla virta kytkettynä koko ajan.

Jos näin ei ole, muut tietokoneet eivät voi tulostaa

HP All-in-One

-laitteesta.

Viisi.

Isäntätietokoneessa tulee olla virta kytkettynä koko ajan.

Jos näin ei ole, muut tietokoneet eivät voi tulostaa

HP All-in-One

-laitteesta.

Viisi verkkoon liitettyä tietokonetta.

Tuetut ohjelmistotoiminnot

Kaikkia toimintoja tuetaan.

Kaikkia isäntätietokoneen toimintoja tuetaan.

Muiden tietokoneiden toiminnoista tuetaan ainoastaan tulostusta.

Kaikkia isäntätietokoneen toimintoja tuetaan.

Muiden tietokoneiden toiminnoista tuetaan ainoastaan tulostusta.

Ainoastaan tulostus ja verkkoskannaus

Asennusohjeet

Noudata asennusoppaan yksityiskohtaisia ohjeita.

Tarkat asennusohjeet ovat kohdassa

Windows-tulostimen jakaminen .

Katso asennusohjeet kohdasta

jakaminen

Tulostimen

(Macintosh OS X) .

Katso asennusohjeet kohdasta

Käyttöopas 19

Luku 3

(jatkoa)

Kuvaus Liitettyjen tietokoneiden suositeltu määrä parhaan suorituskyvyn takaamiseksi

Tuetut ohjelmistotoiminnot

Asennusohjeet

(J6035C) -laitteen kautta

HP JetDirect

-tuotteen saatavuus vaihtelee maan/ alueen mukaan.

ovat tuettuja.

Lisätietoja

Webscan-ohjelmasta on kohdassa

Verkkoskannauksen käyttö .

Kopiointi- ja tulostustoimintoja voi käyttää HP All-in-One

-laitteen ohjauspaneelista.

HP JetDirect 175x

-tulostinpalvelimen käyttäminen

.

Kytkeminen USB-kaapelilla

Yksityiskohtaiset ohjeet tietokoneen liittämiseksi HP All-in-One -laitteeseen USBkaapelin välityksellä löytyvät laitteen mukana toimitetusta asennusoppaasta.

Windows-tulostimen jakaminen

Jos verkossa on useita tietokoneita ja yhteen niistä on liitetty HP All-in-One -laite USBkaapelilla, muut tietokoneet voivat tulostaa tämän laitteen kautta Windows-tulostimen jakamisen avulla. HP All-in-One -laitteeseen suoraan liitetty tietokone toimii tulostimen isäntäkoneena, ja kaikki sen toiminnot ovat käytettävissä. Muiden verkon tietokoneiden eli asiakaskoneiden toiminnoista ainoastaan tulostustoiminnot ovat käytettävissä. Kaikki muut toiminnot on suoritettava isäntätietokoneessa.

Windows-tulostimen jakamisen ottaminen käyttöön

➔ Lisätietoja on tietokoneen mukana toimitetussa käyttöoppaassa tai Windowsin ohjeessa.

Tulostimen jakaminen (Macintosh OS X)

Jos verkossa on useita tietokoneita ja yhteen niistä on liitetty HP All-in-One -laite USBkaapelilla, muut tietokoneet voivat tulostaa tämän laitteen kautta Windows-tulostimen jakamisen avulla. HP All-in-One -laitteeseen suoraan liitetty tietokone toimii tulostimen isäntäkoneena, ja kaikki sen toiminnot ovat käytettävissä. Muiden verkon

20 HP PSC 1600 All-in-One series

tietokoneiden eli asiakaskoneiden toiminnoista ainoastaan tulostustoiminnot ovat käytettävissä. Kaikki muut toiminnot on suoritettava isäntätietokoneessa.

Tulostimen jakamisen ottaminen käyttöön

1.

Valitse isäntäkoneen telakasta System Preferences (Järjestelmäasetukset).

System Preferences (Järjestelmäasetukset) -ikkuna tulee näkyviin.

2.

Valitse Sharing (Jakaminen).

3.

Valitse Services (Palvelut) -välilehdeltä Printer Sharing (tulostimen jakaminen).

HP JetDirect 175x -tulostinpalvelimen käyttäminen

Korkeintaan viisi tietokonetta voi jakaa HP All-in-One -laitteen lähiverkossa (LAN)

HP JetDirect 175x -tulostuspalvelimen avulla. Liitä vain HP JetDirect HP All-in-One

-laitteeseen ja reitittimeen tai keskittimeen ja suorita sitten asennus HP JetDirect

-asennuslevyltä. Vaaditut tulostinohjaimet (INF-tiedosto) löytyvät HP All-in-One

-laitteen asennuslevyltä.

Huomautus Jos käytössä on HP JetDirect 175x -tulostinpalvelin, voit tulostaa ja lähettää skannattuja kohteita tietokoneessa olevalla Webscan-ohjelmalla.

Voit myös tehdä kopioita ja tulostaa HP All-in-One -laitteen ohjauspaneelista.

HP All-in-One -laitteen liittäminen verkkoon HP JetDirect 175x -palvelimen avulla (Windows)

1.

Valitse jompikumpi seuraavista:

– Jos käytät HP All-in-One -laitetta ja HP JetDirect 175x -tulostuspalvelinta ensimmäistä kertaa, toimi HP All-in-One -laitteen asennusoppaan ohjeiden mukaan.

– Jos HP All-in-One -laite on kytketty tietokoneeseen USB-kaapelilla, mutta haluat muuttaa kytkentätapaa niin, että laite kytketään verkkoon HP JetDirect

175x -tulostinpalvelinta käyttäen, poista HP Image Zone -ohjelmisto tietokoneestasi. Lisätietoja on kohdassa

Ohjelmiston poistaminen ja uudelleenasennus

.

2.

Liitä HP JetDirect 175x -tulostuspalvelin lähiverkkoon sen asennusohjeiden mukaisesti.

3.

Liitä HP JetDirect HP All-in-One -laitteen takana olevaan porttiin.

4.

Pane HP JetDirect -ohjelman asennuslevy CD-asemaan.

CD-levyn avulla paikannetaan HP JetDirectin sijainti verkossa.

5.

Suorita HP JetDirectin asennusohjelma valitsemalla Asenna .

6.

Kun tietokone kehottaa tekemään niin, pane HP All-in-One -asennuslevy CDasemaan.

Huomautus Jos suoritat HP All-in-One -laitteen ja HP JetDirect 175x

-palvelimen alkuasennuksen, älä suorita HP All-in-One -laitteen ohjattua asennusta. Asenna vain ohjaimet jäljempänä olevien ohjeiden mukaan.

7.

Noudata käyttöjärjestelmääsi koskevia ohjeita:

Käyttöopas 21

Luku 3

Jos käyttöjärjestelmä on Windows XP tai 2000:

➔ Selaa CD-levyn juurihakemistoon ja valitse hpoprn08.inf-tulostinohjaintiedosto.

Jos käyttöjärjestelmä on Windows 98 tai ME: a.

Selaa CD-levyn Drivers (Ohjaimet) -kansioon ja etsi haluamasi kielen alakansio.

Esim. englanninkieliset asiakkaat selaavat \enu\drivers\win9x_me

-hakemistoon. Hakemiston nimessä enu tarkoittaa englannin kieltä ja win9x_me Windows ME -käyttöjärjestelmää. Tulostinohjaintiedosto on hpoupdrx.inf.

b.

Toista kehotettaessa sama muiden tarvittavien tiedostojen kohdalla.

8.

Suorita asennus loppuun seuraamalla tietokoneen näyttöön tulevia ohjeita.

Huomautus Jos haluat myöhemmin käyttää tietokoneesi kytkemisessä USBkaapelia, irrota HP JetDirect -palvelin HP All-in-One -laitteesta, poista HP:n tulostinohjain tietokoneesta ja noudata HP All-in-One -laitteen mukana toimitetun asennusoppaan ohjeita.

HP All-in-One -laitteen liittäminen verkkoon HP JetDirect 175x -palvelimen avulla (Macintosh)

1.

Liitä HP JetDirect 175x -tulostuspalvelin lähiverkkoon sen asennusohjeiden mukaisesti.

2.

Liitä HP JetDirect HP All-in-One -laitteen takana olevaan porttiin.

3.

Toimi jollakin seuraavista tavoista:

– Jos olet suorittamassa HP All-in-One -laitteen ensimmäistä asennusta, pane

HP All-in-One -asennuslevy tietokoneen CD-asemaan ja suorita

HP All-in-One -tuotteen ohjattu asennus.

Tietokoneen verkkotukiohjelmat asennetaan tässä vaiheessa.

Kun asennus on suoritettu loppuun, HP All-in-One Setup Assistant

-asennusohjelma tulee näkyviin tietokoneen näytölle.

– Avaa HP All-in-One Setup Assistant seuraavasta levyaseman sijainnista:

Applications:Hewlett-Packard:HP Photo & Imaging Software:HP AiO Software

HP All-in-One Setup Assistant -asennusohjelma tulee näkyviin tietokoneen näyttöön.

4.

Noudata näytön ohjeita ja anna pyydetyt tiedot.

Huomautus Muista napsauttaa TCP/IP Network -vaihtoehtoa verkkoyhteystietoja määritettäessä.

Verkkoskannauksen käyttö

Webscan-ohjelman avulla voit suorittaa skannauksen perustoimintoja HP JetDirect

175x -palvelimella käyttämällä WWW-selainta. Toiminnon avulla voit myös skannata

HP All-in-One -laitteella ilman tietokoneeseen asennettua ohjelmistoa. Kirjoita

22 HP PSC 1600 All-in-One series

HP JetDirect -palvelimen IP-osoite WWW-selaimeen ja käytä HP JetDirect palvelimeen sulautettua WWW-palvelinta ja Webscan-ohjelmaa.

Webscan-ohjelman käyttöliittymä on yhdenmukainen HP JetDirect -palvelimen kanssa, eikä se tue skannauskohteita (esimerkiksi HP Image Zone skannausohjelmaa). Webscan-ohjelmassa sähköpostiominaisuudet ovat rajalliset, joten on suositeltavaa käyttää HP Image Zone -skannausohjelmaa, jos et ole muodostanut yhteyttä HP JetDirect -palvelimen avulla.

Webscan-ohjelman käyttäminen

1.

Paina lyhyen aikaa HP JetDirect 175x -palvelimen takaosassa olevaa testipainiketta.

HP All-in-One -laite tulostaa HP JetDirect -verkon asetussivun.

2.

Kirjoita (verkon asetussivulta löytyvä) HP JetDirect -palvelimen IP-osoite tietokoneen WWW-selaimeen.

HP JetDirect -WWW-palvelin avautuu selainikkunaan.

3.

Valitse Skannaa .

4.

Noudata näytön ohjeita.

Käyttöopas 23

Luku 3

24 HP PSC 1600 All-in-One series

4

Alkuperäiskappaleiden lisääminen ja paperin lisääminen

Tässä luvussa on ohjeita siitä, kuinka alkuperäiskappaleet asetetaan laitteen lasille kopioimista, skannaamista tai faksaamista varten, kuinka valitaan paras paperityyppi, kuinka paperia lisätään paperilokeroon ja kuinka paperitukoksia voi välttää.

Alkuperäiskappaleen asettaminen paikalleen

Voit kopioida tai skannata enintään Letter- tai A4-kokoisia alkuperäiskappaleita asettamalla ne skannerin lasille tässä kuvatulla tavalla. Seuraa näitä ohjeita myös, kun asetat lasille vedossivun valokuvien tulostamista varten.

Huomautus Monet erikoistoiminnot eivät toimi oikein, jos lasi tai kansi on

likainen. Lisätietoja on kohdassa HP All-in-One -laitteen puhdistaminen .

Alkuperäiskappaleen asettaminen lasille

1.

Nosta kantta ja aseta alkuperäiskappale kopioitava puoli alaspäin laitteen lasin oikeaan etukulmaan.

Jos olet asettamassa lasille vedossivua, varmista, että sivun yläreuna on suorassa linjassa lasin oikean reunan kanssa.

Vihje HP All-in-One -laitteen lasin vasemmassa ja oikeassa reunassa olevat ohjeet opastavat alkuperäiskappaleen asettamisessa oikein paikalleen.

Käyttöopas

2.

Sulje kansi.

Vihje Voit kopioida tai skannata ylisuuria alkuperäiskappaleita irrottamalla HP All-in-One -laitteen kannen kokonaan. Irrota kansi nostamalla se auki-asentoon, tarttumalla kannen sivuihin ja vetämällä

25

Luku 4 kantta sitten ylöspäin. HP All-in-One -laite toimii normaalisti, vaikka kansi on irrotettu. Pane kansi paikalleen työntämällä saranat takaisin paikoilleen.

Paperien valitseminen tulostamista ja kopioimista varten

HP All-in-One -laitteessa voidaan käyttää monentyyppisiä ja -kokoisia papereita. Saat parhaan tulostus- ja kopiointilaadun tutustumalla seuraaviin suosituksiin. Muista muuttaa tarvittavia asetuksia aina, kun muutat paperin kokoa tai tyyliä.

Paperisuositukset

Jos haluat parhaan mahdollisen tulostuslaadun, kannattaa käyttää juuri kyseisenlaiseen tulostustyöhön parhaiten soveltuvaa HP-paperia. Esimerkiksi valokuvia tulostettaessa kannattaa käyttää kiiltävä- tai mattapintaista valokuvapaperia.

Esitystä tai esitettä tulostettaessa on taas suositeltavaa käyttää erityisesti tähän tarkoitukseen suunniteltua paperia.

Lisätietoja HP:n papereista on käytönaikaisessa HP Image Zone -ohjelmiston ohjeessa ja HP:n WWW-sivustossa www.hp.com/support .

www.hp.com/support/inkjet_media

Huomautus Sivuston tämä osa on tällä hetkellä vain englanninkielinen.

Käyttöön soveltumattomat paperit

Liian ohut, liukaspintainen tai helposti venyvä paperi voi aiheuttaa paperitukoksia. Jos käytettävän paperin pinta on karkea tai muste ei kiinnity siihen, tulosteisiin voi tulla tahriintumia tai valumia, tai ne voivat olla muuten puutteellisia.

Seuraavia paperityyppejä ei suositella tulostuskäyttöön:

● paperit, joissa on aukkoja, tai rei'itetyt paperit (paitsi jos paperi on suunniteltu erityisesti HP Inkjet -laitteita varten)

● hyvin huokoiset materiaalit, kuten kangaspintaiset paperit (tällaisille materiaaleille ei voi tulostaa tasaisesti, ja muste voi imeytyä niihin liiaksi)

26 HP PSC 1600 All-in-One series

● hyvin tasaiset, kiiltävät tai päällystetyt paperit, joita ei ole suunniteltu

HP All-in-One -laitetta varten (ne voivat jumiutua HP All-in-One -laitteeseen tai hylkiä mustetta)

● moniosaiset lomakkeet (esimerkiksi kaksi- ja kolmiosaiset lomakkeet, jotka voivat rypistyä tai aiheuttaa tukoksen, ja muste voi tahriintua)

● kirjekuoret, joissa on hakasia tai ikkunoita (voivat jäädä jumiin teloihin ja aiheuttaa paperitukoksia)

● jatkolomakkeet.

Paperityyppien saatavuus saattaa vaihdella maittain/alueittain.

Seuraavia paperityyppejä ei suositella kopioimiseen:

● mikä tahansa muu paperikoko kuin Letter, A4, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, Hagaki

(vain Japani) ja L (vain Japani) (joidenkin paperityyppien saatavuus voi vaihdella maan/alueen mukaan)

● panoraamapaperit

● paperit, joissa on aukkoja, tai rei'itetyt paperit (paitsi jos paperi on suunniteltu erityisesti HP Inkjet -laitteita varten)

● kirjekuoret

● jatkolomakkeet

● muut kalvot kuin HP Premium Inkjet -kalvot tai HP Premium Plus Inkjet -kalvot

● moniosaiset lomakkeet tai tarra-arkit.

Paperin lisääminen

Tässä osassa kerrotaan, kuinka HP All-in-One -laitteeseen lisätään erityyppisiä ja

-kokoisia papereita kopiointi- tai tulostuskäyttöä varten.

Varoitus Säilytä paperi tasaisella alustalla suljettavassa pakkauksessa. Näin paperi ei repeä, rypisty, käpristy tai taitu. Jos paperia ei säilytetä oikein, voimakkaat lämpötilan tai ilmankosteuden muutokset voivat aiheuttaa paperin käpristymistä, jolloin paperi ei enää toimi hyvin HP All-in-One -laitteessa.

Täysikokoisen paperin lisääminen

Voit lisätä HP All-in-One -laitteen paperilokeroon useita erityyppisiä Letter-, A4- tai

Legal-koon papereita.

Täysikokoisen paperin lisääminen

1.

Avaa paperilokeron kansi.

Käyttöopas 27

Luku 4

2.

Vedä paperilokeron jatke itseäsi kohti niin pitkälle kuin se liukuu. Avaa paperilokeron jatke ääriasentoonsa vetämällä esiin tulostuslokeron jatkeen paperipidike.

Varoitus Legal-koon paperi saattaa juuttua kiinni paperilokeron jatkeeseen, jos se on vedetty kokonaan ulos tulostettaessa Legal-koon paperille. Paperitukokset voidaan välttää, kun Legal-koon paperia käytettäessä ei avata paperilokeron jatketta.

3.

Purista paperinleveysohjaimen päällä olevaa vipua. Liu'uta paperin leveysohjain sitten uloimpaan asentoonsa.

28

4.

Tasaa papereiden reunat kopauttamalla paperipinoa tasaisella pinnalla. Tarkista sitten, että

– paperit eivät ole repeytyneitä, pölyisiä tai ryppyisiä eivätkä paperien reunat ole käpristyneet tai taittuneet

– kaikki pinossa olevat arkit ovat samankokoisia ja -tyyppisiä.

5.

Pane paperipino paperilokeroon siten, että pinon lyhyt reuna osoittaa eteenpäin ja arkkien tulostuspuolet ovat alaspäin. Työnnä paperipino lokeroon niin pitkälle, kuin se menee.

Vihje Jos käytät kirjelomaketta, aseta sivun yläosa eteenpäin ja tulostettava puoli alaspäin. Täysikokoisen paperin ja kirjelomakkeiden lisäysohjeet on myös paperilokeroon painetussa kaaviossa.

HP PSC 1600 All-in-One series

6.

Purista paperinleveysohjaimen päällä olevaa vipua. Liu'uta paperin leveysohjainta sitten sisäänpäin, kunnes ohjain pysähtyy paperipinon reunaan.

Älä täytä paperilokeroa liian täyteen. Varmista, että paperipino mahtuu paperilokeroon ja että se ei ole paperin leveysohjainta korkeampi.

10 x 15 cm:n (4 x 6 tuuman) valokuvapaperin lisääminen

Voit lisätä HP All-in-One -laitteen paperilokeroon 10 x 15 cm:n valokuvapaperia.

Parhaat tulokset saat käyttämällä 10 x 15 cm:nHP Premium -valokuvapaperia tai

HP Premium Plus -valokuvapaperia. Lisätietoja on kohdassa

Paperisuositukset .

Saat parhaat tulokset, kun määrität paperityypin ja -koon ennen kopioimista tai tulostamista. Tietoja paperiasetusten muuttamisesta on HP Image Zone -ohjelmiston käytönaikaisessa ohjeessa.

Vihje Säilytä paperi tasaisella alustalla suljettavassa pakkauksessa. Näin paperi ei repeä, rypisty, käpristy tai taitu. Jos paperia ei säilytetä oikein, voimakkaat lämpötilan tai ilmankosteuden muutokset voivat aiheuttaa paperin käpristymistä, jolloin paperi ei enää toimi hyvin HP All-in-One -laitteessa.

10 x 15 cm:n valokuvapaperin lisääminen

1.

Poista kaikki paperi paperilokerosta.

2.

Pane valokuvapaperipino paperilokeron oikeaan reunaan lyhyt reuna edellä ja kiiltävä puoli alaspäin. Työnnä valokuvapaperipino lokeroon niin pitkälle, kuin se menee.

Jos valokuvapaperin reunassa on rei'itettyjä liuskoja, lisää valokuvapaperi laitteeseen niin, että liuskat ovat lähimpänä itseäsi.

3.

Purista paperinleveysohjaimen päällä olevaa vipua. Liu'uta paperin leveysohjainta sitten sisäänpäin, kunnes ohjain pysähtyy paperipinon reunaan.

Älä täytä paperilokeroa liian täyteen. Varmista, että valokuvapaperipino mahtuu paperilokeroon eikä se ole paperin leveysohjainta korkeampi.

Käyttöopas 29

Luku 4

Postikorttien tai Hagaki-korttien lisääminen

Voit lisätä postikortteja tai Hagaki-kortteja HP All-in-One -laitteen paperilokeroon.

Varmista paras mahdollinen lopputulos määrittämällä paperityyppi ja paperikoko ennen tulostamista tai kopioimista. Lisätietoja on HP Image Zone -ohjelmiston käytönaikaisessa ohjeessa.

Postikorttien tai Hagaki-korttien lisääminen

1.

Poista kaikki paperi paperilokerosta.

2.

Pane korttipino paperilokeron oikeaan reunaan lyhyt reuna edellä ja tulostuspuoli alaspäin. Työnnä korttipino lokeroon niin pitkälle, kuin se menee.

3.

Purista paperinleveysohjaimen päällä olevaa vipua. Liu'uta paperin leveysohjainta sitten sisäänpäin, kunnes ohjain pysähtyy korttipinon reunaan.

Älä täytä paperilokeroa liian täyteen. Varmista, että korttipino mahtuu paperilokeroon eikä se ole paperin leveysohjainta korkeampi.

Kirjekuorien lisääminen

Voit lisätä yhden tai usean kirjekuoren HP All-in-One -laitteen paperilokeroon. Älä käytä kirjekuoria, jotka on valmistettu kiiltävästä materiaalista tai joissa on kohokuvioita, hakasia tai ikkuna.

Huomautus Tekstinkäsittelyohjelman ohjetiedostoissa on tarkat tiedot siitä, miten teksti muotoillaan kirjekuoriin tulostamista varten. Saat parhaat tulokset tulostamalla kirjekuorien palautusosoitteet tarroille.

Kirjekuorien lataaminen syöttölokeroon

1.

Poista kaikki paperi paperilokerosta.

2.

Aseta vähintään yksi kirjekuori paperilokeron oikeaan reunaan siten, että kirjekuoren läppä aukeaa ylös ja vasemmalle. Työnnä kirjekuoripino lokeroon niin pitkälle, kuin se menee.

30 HP PSC 1600 All-in-One series

Vihje Myös paperilokeroon painettu kaavio opastaa kirjekuorien lisäämisessä.

3.

Purista paperinleveysohjaimen päällä olevaa vipua. Liu'uta paperin leveysohjainta sitten sisäänpäin, kunnes ohjain pysähtyy kirjekuoripinon reunaan.

Älä täytä paperilokeroa liian täyteen. Varmista, että kirjekuoripino mahtuu paperilokeroon eikä se ole paperin leveysohjainta korkeampi.

Muiden paperityyppien lisääminen

Seuraavassa taulukossa on ohjeita erityyppisten paperien lisäämisestä. Saat parhaan tuloksen, kun muutat paperikoon asetukset aina, kun paperikoko tai -tyyppi muuttuu.

Tietoja paperiasetusten muuttamisesta on HP Image Zone -ohjelmiston käytönaikaisessa ohjeessa.

Huomautus Kaikkia paperikokoja ja -tyyppejä ei voi käyttää HP All-in-One

-laitteen kaikkien toimintojen yhteydessä. Jotkin paperikoot ja -tyypit ovat käytettävissä vain, jos tulostustyö käynnistetään sovelluksen Tulosta valintaikkunasta. Tällaiset paperit eivät ole käytettävissä kopioitaessa valokuvia tai tulostettaessa niitä muistikortista tai digitaalikamerasta.

Pelkästään sovelluksesta tulostamiseen soveltuvat paperit on merkitty seuraavaan taulukkoon.

Paperi

HP-paperit

Vihjeitä

● HP Premium -paperi: Tulostuspaperin kääntöpuolella (jolle ei tulosteta) on harmaa nuoli. Liu'uta paperi paperilokeroon kääntöpuoli ylöspäin.

● HP Premium Inkjet -kalvo: Kalvossa on valkoinen kalvoraita, jossa on nuolia ja HP-logo. Aseta kalvo laitteeseen niin, että raitapuoli on ylöspäin ja osoittaa eteenpäin. Tulostus ainoastaan sovelluksesta.

Huomautus HP All-in-One -laite ei tunnista kalvoa automaattisesti. Varmista paras mahdollinen lopputulos määrittämällä paperityypiksi kalvo ennen kalvoille tulostamista tai kopioimista.

● HP:n silitettävä siirtokuva: Varmista ennen käyttöä, että siirtokuvaarkki on tasainen. Älä käytä käpristyneitä arkkeja. (Käpristymisen voi estää säilyttämällä siirtokuva-arkit avaamattomassa alkuperäispakkauksessa siihen asti, kunnes niitä käytetään.) Etsi

Käyttöopas 31

Luku 4

(jatkoa)

Paperi

Tarrat

Vihjeitä sininen raita siirtoarkin kääntöpuolelta (jolle ei tulosteta) ja syötä arkit laitteeseen yksi kerrallaan niin, että sininen raita on ylöspäin.

Tulostus ainoastaan sovelluksesta.

● HP:n onnittelukortti, HP:n valokuvaonnittelukortti tai HP:n pintakäsitelty onnittelukortti: Aseta pieni nippu

HP:n onnittelukorttipaperia paperilokeroon tulostuspuoli alaspäin.

Työnnä korttipino lokeroon niin pitkälle kuin se menee. Tulostus ainoastaan sovelluksesta.

Käytä aina A4- tai Letter-tarra-arkkeja, jotka on tarkoitettu käytettäviksi

HP Inkjet -laitteissa (esimerkiksi Avery Inkjet -arkkeja). Älä käytä kahta vuotta vanhempia arkkeja. Tulostus ainoastaan sovelluksesta.

1.

Varmista arkkipinoa leyhyttämällä, että tarra-arkit eivät ole takertuneet kiinni toisiinsa.

2.

Pane tarra-arkkipino paperilokeroon täysikokoisen tavallisen paperin päälle tulostuspuoli alaspäin. Älä syötä tarra-arkkeja arkki kerrallaan.

Paperitukosten ehkäiseminen

Voit ehkäistä paperitukoksia noudattamalla seuraavia ohjeita:

● Säilytä käyttämättömät paperiarkit tasaisella alustalla suljettavassa pakkauksessa, jotta ne eivät käpristy tai rypisty.

● Poista tulostuneet paperit paperilokerosta riittävän usein.

● Varmista, että paperit ovat tasaisesti paperilokerossa ja että paperin reunat eivät ole taittuneet tai revenneet.

● Älä laita paperilokeroon samanaikaisesti useita paperityyppejä ja -kokoja.

Paperilokerossa olevan paperipinon kaikkien arkkien on oltava samankokoisia ja

-tyyppisiä.

● Työnnä paperilokeron paperin leveysohjaimet tiiviisti paperipinon reunoja vasten.

Varmista, että paperinohjain ei taivuta paperilokerossa olevaa paperia.

● Älä työnnä paperia liian pitkälle paperilokeroon.

● Käytä HP All-in-One -laitteelle suositeltuja paperityyppejä. Lisätietoja on

kohdassa Paperien valitseminen tulostamista ja kopioimista varten .

Lisätietoja paperitukosten poistamisesta on kohdassa

Paperin vianmääritys

.

32 HP PSC 1600 All-in-One series

5

Valokuvien käsittely

HP All-in-One -laite mahdollistaa valokuvien siirtämisen, muokkaamisen, jakamisen ja tulostamisen useilla eri tavoilla. Tämä luku sisältää lyhyen yleiskatsauksen niihin moniin vaihtoehtoihin, jotka laite tarjoaa näitä toimintoja varten käyttäjän mieltymyksistä ja tietokoneen asetuksista riippuen. Kustakin toiminnosta on yksityiskohtaisemmat tiedot tämän oppaan eri luvuissa tai käytönaikaisessa

HP Image Zone -ohjeessa , joka toimitetaan ohjelman mukana.

Valokuvien siirtäminen

Valokuvia voidaan siirtää monin tavoin. Voit siirtää niitä tietokoneeseen tai muistikorttiin. Lisätietoja on jäljempänä käyttöjärjestelmäkohtaisessa ohjeessa.

Valokuvien siirtäminen Windows-tietokoneella

Seuraavissa kuvissa esitetään, kuinka valokuvia voi siirtää Windows-tietokoneeseen tai muistikorttiin.

Voit siirtää valokuvan HP All-in-One -laitteessa olevasta muistikortista

Windows-tietokoneeseen.

Voit siirtää valokuvan HP-digitaalikamerasta Windows-tietokoneeseen.

Voit siirtää valokuvan skannaamalla sen suoraan HP All-in-One -laitteessa olevaan muistikorttiin.

Käyttöopas 33

Luku 5

Valokuvien siirtäminen Macintosh-tietokoneella

Seuraavissa kuvissa esitetään, kuinka valokuvia voi siirtää Macintosh-tietokoneeseen tai muistikorttiin. Lisätietoja on kuvateksteissä.

Voit siirtää valokuvan HP All-in-One -laitteessa olevasta muistikortista

Macintosh-tietokoneeseen.

Voit siirtää valokuvan HP-digitaalikamerasta Macintosh-tietokoneeseen.

Voit siirtää valokuvan skannaamalla sen suoraan HP All-in-One -laitteessa olevaan muistikorttiin.

Valokuvien muokkaaminen

Valokuvien muokkaamiseksi on käytettävissä useita eri vaihtoehtoja. Saat lisätietoja jäljempänä olevista käyttöjärjestelmäkohtaisista osioista.

Valokuvien muokkaaminen Windows-tietokoneella

Seuraavissa kuvissa esitetään, kuinka valokuvia voi muokata Windows-tietokoneella.

Voit muokata valokuvia Windows-tietokoneella käyttämällä HP Image Zone -ohjelmaa.

34

Voit muokata valokuvaa HP All-in-One -laitteen ohjauspaneelin kautta.

HP PSC 1600 All-in-One series

Valokuvien muokkaaminen Macintosh-tietokoneella

Seuraavissa kuvissa esitetään, kuinka valokuvia voi muokata Macintosh-tietokoneella.

Voit muokata valokuvia Macintosh-tietokoneella käyttämällä HP Image Zone

-ohjelmaa.

Voit muokata valokuvia Macintosh-tietokoneella käyttämällä iPhoto-ohjelmaa.

Voit muokata valokuvaa HP All-in-One -laitteen ohjauspaneelin kautta.

Valokuvien jakaminen

Käytettävissä on useita eri vaihtoehtoja valokuvien jakamiseksi ystävien ja perheen kanssa. Saat lisätietoja jäljempänä olevista käyttöjärjestelmäkohtaisista osioista.

Valokuvien jakaminen Windows-tietokoneella

Seuraavassa kuvassa esitetään, kuinka valokuvia voi jakaa Windows-tietokoneessa.

Voit jakaa valokuvia USB-kaapelilla kytketystä HP All-in-One -laitteesta HP Instant

Share -palvelimen avulla. Siirrä valokuvat USB-kaapelilla kytketystä HP All-in-One

Käyttöopas 35

Luku 5

-laitteesta tietokoneeseen. Voit sitten lähettää kuvat sähköpostina ystävillesi tai perheellesi HP Image Zone - ohjelman avulla ja HP Instant Share -palvelimen kautta.

Valokuvien jakaminen Macintosh-tietokoneella

Seuraavassa kuvassa esitetään, kuinka valokuvia voi jakaa Macintosh-tietokoneessa.

Voit jakaa valokuvia USB-kaapelilla kytketystä HP All-in-One -laitteesta HP Instant

Share -palvelimen avulla. Siirrä valokuvat USB-kaapelilla kytketystä HP All-in-One

-laitteesta tietokoneeseen. Voit sitten lähettää kuvat sähköpostina ystävillesi tai perheellesi HP Image Zone - ohjelman avulla ja HP Instant Share -palvelimen kautta.

Valokuvien tulostaminen

Valokuvien tulostamiseksi on käytettävissä useita eri vaihtoehtoja. Saat lisätietoja jäljempänä olevista käyttöjärjestelmäkohtaisista osioista.

Valokuvien tulostaminen Windows-tietokoneella

Seuraavissa kuvissa esitetään, kuinka valokuvia voi tulostaa Windows-tietokoneella.

Voit tulostaa valokuvia HP-digitaalikamerasta PictBridgen avulla.

Voit tulostaa valokuvia kamerasta tietokoneeseen asennetun ohjelman (esimerkiksi

HP Image Zone ) kautta.

36

Voit tulostaa valokuvia muistikortista HP All-in-One -laitteen ohjauspaneelin kautta.

HP PSC 1600 All-in-One series

Voit tulostaa valokuvia muistikortista siirtämällä ne Windows-tietokoneeseen ja tulostamalla ne HP Image Zone -ohjelman kautta.

Valokuvien tulostaminen Macintosh-tietokoneella

Seuraavissa kuvissa esitetään, kuinka valokuvia voi tulostaa Macintosh-tietokoneesta.

Voit tulostaa valokuvia HP-digitaalikamerasta PictBridgen avulla.

Voit tulostaa valokuvia kamerasta tietokoneeseen asennetun ohjelman (esimerkiksi

HP Image Zone ) kautta.

Voit tulostaa valokuvia muistikortista HP All-in-One -laitteen ohjauspaneelin kautta.

Käyttöopas 37

Luku 5

Voit tulostaa valokuvia muistikortista siirtämällä ne Macintosh-tietokoneeseen ja tulostamalla ne HP Image Zone - tai iPhoto-ohjelman kautta.

38 HP PSC 1600 All-in-One series

6

Muistikortin tai PictBridgekameran käyttäminen

HP All-in-One -laite pystyy lukemaan useimpia yleisimmissä digitaalikameroissa käytettäviä muistikortteja, mikä helpottaa valokuvien tulostamista, tallentamista ja hallintaa. Voit panna muistikortin HP All-in-One -laitteeseen tai kytkeä kameran suoraan laitteeseen, jolloin HP All-in-One -laite lukee muistikortin sisällön suoraan, vaikka kortti on edelleen kamerassa.

Tässä osassa on tietoja muistikorttien ja PictBridge-kameran käyttämisestä

HP All-in-One -laitteen kanssa. Tästä osasta saat tietoja kuvien siirtämisestä tietokoneeseen, valokuvien tulostusasetusten määrittämisestä sekä valokuvien tulostamisesta ja muokkaamisesta.

Muistikorttien paikat ja kameraportti

Jos digitaalikamera tallentaa valokuvat muistikorttiin, voit asettaa kortin HP All-in-One

-laitteen korttipaikkaan ja tulostaa tai tallentaa valokuvat kortista. Voit myös kytkeä

PictBridge-standardia tukevan digitaalikameran HP All-in-One -laitteen kameraporttiin ja tulostaa suoraan kamerasta.

Vihje Voit tulostaa jopa useita sivuja pitkän vedossivun, johon muistikorttiin tallennettujen kuvien pikkukuvat tulostuvat. Vedossivun avulla voit tulostaa muistikorttiin tallennetut valokuvat, vaikka HP All-in-One -laitetta ei olisi kytketty tietokoneeseen.

HP All-in-One -laite pystyy lukemaan seuraavia muistikortteja: CompactFlash (I, II),

Memory Stick, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital, SmartMedia ja xD-Picture Card.

Seuraavassa kuvassa näkyvät tuettujen muistikorttien paikat.

Käyttöopas 39

Luku 6

40

Korttipaikat on määritetty seuraavasti (ylhäältä alas):

● SmartMedia- ja xD-Picture Card -kortit (jälkimmäiset asetetaan paikan oikeaan alakulmaan)

● Memory Stick- ja Magic Gate Memory Stick -kortit, Memory Stick Duo -kortit

(joihin käyttäjän erikseen hankkima sovitin) sekä Memory Stick Pro -kortit

● CompactFlash (I, II) -kortit

● Secure Digital- ja MultiMediaCard (MMC) -kortit

● Kameraportti (muistikorttipaikkojen oikealla puolella): yhteensopiva kaikkien

USB-liitännällä varustettujen ja PictBridge-standardia tukevien kameroiden kanssa. Näyttöön tulee PictBridge-kuvake ( ).

Huomautus Kameraportti tukee ainoastaan USB-liitännällä varustettuja digitaalikameroita, jotka tukevat PictBridge-standardia. Portti ei tue muita

USB-laitteita. Jos kytket kameraporttiin jonkin muun USB-laitteen kuin yhteensopivan digitaalikameran, ohjauspaneelin näyttöön tulee virheilmoitus.

Jos sinulla on HP:n digitaalikamera, joka ei tue PictBridge-yhteyttä, käytä kameran mukana toimitettua USB-kaapelia. Älä kytke kaapelia muistikorttien paikkojen lähellä olevaan kameraporttiin vaan HP All-in-One -laitteen takana olevaan USB-porttiin.

Vihje Jos muistikortin kapasiteetti on enintään 8 tai vähintään 64 megatavua,

Windows XP alustaa kortin oletusarvon mukaan FAT32-muotoon.

Digitaalikameroissa ja muissa laitteissa käytetään FAT (FAT16 tai FAT12) muotoa – ne eivät tunnista FAT32-muotoista korttia. Voit alustaa muistikortin kamerassa tai valita FAT-muodon, kun alustat muistikortin Windows XP käyttöjärjestelmässä.

HP PSC 1600 All-in-One series

Valokuvien siirtäminen tietokoneeseen

Voit tulostaa digitaalikameralla otetut valokuvat heti tai tallentaa ne suoraan tietokoneeseen. Jos haluat tallentaa valokuvat tietokoneeseen, sinun on poistettava muistikortti kamerasta ja pantava se sille sopivaan muistikortin paikkaan

HP All-in-One -laitteessa.

Huomautus Tässä HP All-in-One -laitteessa voi käyttää vain yhtä muistikorttia kerrallaan.

Muistikortin käyttäminen

1.

Pane muistikortti HP All-in-One -laitteen oikeaan korttipaikkaan.

Kun muistikortti on paikallaan oikein, muistikorttipaikkojen vieressä oleva tilan merkkivalo alkaa vilkkua. Ohjauspaneelin näyttöön tulee teksti Luetaan korttia...

.

Muistikorttipaikkojen vieressä oleva tilan merkkivalo vilkkuu vihreänä, kun korttia luetaan.

Jos muistikortti on paikallaan väärin, muistikorttipaikkojen vieressä oleva tilan merkkivalo vilkkuu keltaisena ja ohjauspaneelin näyttöön saattaa tulla virheilmoitus, esimerkiksi Kortti on väärinpäin tai Kortti ei ole kokonaan paikoillaan .

Varoitus Älä koskaan poista korttia silloin, kun sitä luetaan. Muutoin kortin tiedot saattavat vahingoittua. Kortin voi poistaa turvallisesti vasta silloin, kun korttipaikkojen vieressä oleva tilan merkkivalo palaa tasaisesti eikä vilku.

2.

Muistikortti saattaa sisältää valokuvatiedostoja, joita ei ole aikaisemmin siirretty.

Tällöin tietokoneen näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään, haluatko tallentaa valokuvatiedostot tietokoneeseen.

3.

Tallenna kuvat napsauttamalla tallennuskomentoa.

Tällöin kaikki muistikortissa olevat uudet valokuvat tallentuvat tietokoneeseen.

Windows : Valokuvatiedostot tallentuvat oletuksena kuukausi- ja vuosikansioihin, jotka määräytyvät sen mukaan, milloin tiedostot puretaan kamerasta. Kansiot luodaan Windows XP- ja Windows 2000 -käyttöjärjestelmissä C:\Documents and Settings\käyttäjänimi\Omat tiedostot\Omat kuvatiedostot -kansioon.

Macintosh : tiedostot tallentuvat oletusasetuksen mukaan tietokoneen kiintolevy: dokumentit:HP All-in-One Data:Photos -kansioon (OS 9) tai kiintolevy:käyttäjät:käyttäjänimi:Pictures:HP Photos -kansioon (OS X).

Kun HP All-in-One on lopettanut muistikortin lukemisen, muistikorttipaikkojen vieressä oleva merkkivalo palaa jatkuvasti. Muistikortin ensimmäisen tiedoston nimi tulee näkyviin ohjauspaneelin näyttöön.

Voit selata kortissa olevia tiedostoja yksi kerrallaan taakse- tai eteenpäin - ja painikkeilla. Tiedostoja voi selata nopeasti taakse- tai eteenpäin pitämällä - tai

-painiketta alhaalla.

Vedossivun valokuvien tulostaminen

Vedossivun avulla voit valita valokuvat ja tulostaa helposti suoraan muistikortista ilman tietokonetta. Muistikorttiin tallennetut valokuvat näkyvät pikkukuvina vedossivussa, joka voi olla useita sivuja pitkä. Tiedoston nimi, hakemistonumero ja

Käyttöopas 41

Luku 6 päivämäärä näkyvät kunkin pikkukuvan alla. Voit luoda nopeasti luettelon valokuvistasi tulostamalla vedossivun. Jos haluat tulostaa valokuvat käyttämällä vedossivua, sinun on ensin tulostettava vedossivu ja sitten skannattava se.

Valokuvien tulostaminen vedossivulta suoritetaan kolmessa vaiheessa, jotka ovat vedossivun tulostaminen, vedossivun täyttäminen ja vedossivun skannaaminen.

Tämä osa sisältää yksityiskohtaiset tiedot kaikista kolmesta vaiheesta.

Pidä muistikortti korttipaikassa, kunnes olet suorittanut kaikki kolme vaihetta

(tulostanut, viimeistellyt ja skannannut vedossivun) ja valokuvat ovat tulostuneet. Jos poistat tai vaihdat muistikortin, valitut valokuvat eivät tulostu.

Vedossivun tulostaminen

Ensimmäinen vaihe vedossivun käyttämisessä on sivun tulostaminen HP All-in-One

-laitteella.

1.

Pane muistikortti HP All-in-One -laitteen oikeaan korttipaikkaan.

Huomautus Pidä muistikortti korttipaikassa, kunnes olet tulostanut, viimeistellyt ja skannannut vedossivun ja valokuvat ovat tulostuneet. Jos poistat tai vaihdat muistikortin, valitut valokuvat eivät tulostu.

2.

Paina Vedossivu -painiketta ja sitten OK -painiketta.

Tällöin näyttöön tulee Vedossivuvalikko , josta valitaan Tulosta .

Huomautus Vedossivun tulostamisaika saattaa vaihdella suuresti muistikortissa olevien valokuvien määrän mukaan.

3.

Jos kortissa on yli 20 valokuvaa, näyttöön tulee Valitse valokuvia -valikko. Etsi haluamasi asetus -painikkeen avulla ja paina sitten OK -painiketta.

– Kaikki

– Edelliset 20

– Mukautettu alue

4.

Jos valitset Mukautettu alue -asetuksen, anna ensimmäisen ja viimeisen tulostettavan valokuvan hakemistonumero. Kun näyttöön tulee Ensimmäinen valokuva -kehote, paina -painiketta, kunnes alueen ensimmäisen valokuvan numero näkyy näytössä. Paina sitten OK -painiketta.

Huomautus Jos määrität väärän numeron, peruuta toiminto Peruuta painikkeella ja aloita alusta.

5.

Kun näyttöön tulee Viimeinen valokuva -kehote, paina -painiketta, kunnes alueen viimeisen valokuvan numero näkyy näytössä. Paina sitten OK -painiketta.

Vedossivun täyttäminen

Kun vedossivu on tulostunut, voit valita tulostettavat valokuvat sen avulla.

Huomautus Jotta laatu olisi paras mahdollinen, kannattaa käyttää valokuvatulostuskasettia. Kun kolmiväri- ja valokuvakasetit on asennettu laitteeseen, käytössä on kuuden musteen järjestelmä. Lisätietoja on kohdassa

Valokuvatulostuskasetin käyttäminen .

42 HP PSC 1600 All-in-One series

Täytä vedossivu seuraavasti

1.

Valitse tulostettavat valokuvat mustaamalla vedossivun pikkukuvien alla olevat ympyrät tummalla kynällä.

2.

Valitse haluttu asettelutyyli mustaamalla jokin ympyrä vedossivun kohdassa kaksi.

Huomautus Jos tulostuksessa tarvitaan vedossivumenetelmää tehokkaampaa tulostusasetusten hallintaa, voit tulostaa valokuvat myös suoraan ohjauspaneelia käyttämällä. Lisätietoja on kohdassa

Valokuvien tulostaminen suoraan muistikortista .

Vedossivun skannaaminen

Vedossivun käyttämisen viimeinen vaihe on valmiin sivun skannaaminen valokuvien tulostuksen aloittamista varten.

Vihje Varmista, että HP All-in-One -laitteen lukutaso on täysin puhdas.

Muutoin vedossivun skannaaminen ei ehkä onnistu. Lisätietoja on kohdassa

Lasin puhdistaminen .

1.

Pane vedossivu kuvapuoli alaspäin laitteen lasin oikeaan etukulmaan. Varmista, että vedossivun reunat ovat lukutason oikeaa reunaa ja etureunaa vasten. Sulje kansi.

Käyttöopas 43

Luku 6

2.

Lisää paperilokeroon valokuvapaperia. Varmista, että vedossivun tulostamiseen käytetty muistikortti on edelleen paikoillaan korttipaikassa, kun skannaat kyseisen vedossivun.

3.

Paina Vedossivu -painiketta ja valitse sitten Skannaa painamalla -painiketta.

4.

Paina OK -painiketta.

HP All-in-One -laite skannaa vedossivun ja tulostaa valitut valokuvat.

Valokuvatulostuksen asetusten määrittäminen

Voit hallita ohjauspaneelin avulla, miten HP All-in-One -laite tulostaa valokuvat

(esimerkiksi paperikokoa ja -tyyppiä sekä asettelua muokkaamalla).

Tässä osassa käsitellään seuraavia aiheita: valokuvatulostuksen asetusten määrittäminen, tulostusasetusten muuttaminen ja valokuvatulostuksen uusien oletusasetusten määrittäminen.

Vihje Voit tulostaa valokuvia myös HP Image Zone -ohjelmistolla. Lisätietoja on HP Image Zone -ohjelmiston ohjeessa.

Valokuvien tulostusasetusten määrittäminen Valokuvavalikossa

Valokuvavalikon toiminnoilla voit muokata useita erilaisia asetuksia (esimerkiksi kopioiden määrää ja paperityyppiä), jotka vaikuttavat siihen, miten valokuvat tulostuvat. Oletusmitat ja -koot vaihtelevat maan/alueen mukaan.

1.

Pane muistikortti oikeaan paikkaan HP All-in-One -laitteessa.

2.

Paina Valokuvavalikko -painiketta.

Valokuvavalikko tulee näyttöön.

3.

Paina Valokuvavalikko -painiketta useita kertoja, kunnes muutettava asetus tulee ohjauspaneelin näyttöön:

Asetus

Valitse valokuvat

Kuvaus

Valitse tulostettavat valokuvat. Kaikki -komennolla voit valita kaikki muistikorttiin tallennetut valokuvat.

44 HP PSC 1600 All-in-One series

Käyttöopas

Asetus

Kopioiden määrä

Kuvan koko

Paperikoko

Paperityyppi

Kuvaus

Mukautettu -komentoa käyttämällä voit valita tulostettavat kuvat manuaalisesti.

Tällä asetuksella voit määrittää tulostettavien kopioiden määrän.

Tällä asetuksella voit määrittää, minkäkokoisena kuva tulostuu. Useimpien asetusvaihtoehtojen merkitys selviää niiden nimestä. Kaksi asetusvaihtoehtoa tarvitsee kuitenkin selityksen: Täytä koko sivu ja

Sovita sivulle .

– Täytä koko sivu -asetus sovittaa kuvan koon niin, että se peittää koko tulostearkin. Tällöin arkkiin ei jää valkoisia reunoja. Kuvaa saatetaan rajata jonkin verran.

– Sovita sivulle -asetus sovittaa kuvan koon siten, että kuva peittää mahdollisimman suuren osan sivusta alkuperäistä kuvasuhdetta muuttamatta ja kuvaa rajaamatta. Kuva tulostuu keskelle sivua, ja sen ympärillä on valkoinen reuna.

Tällä asetuksella voit valita paperikoon nykyistä tulostustyötä varten. Jos Automaattinen -asetus on käytössä, oletuspaperikoko on suurta paperikokoa käytettäessä Letter tai A4 ja pientä paperikokoa käytettäessä 10 x 15 cm. Oletuspaperikoko vaihtelee maan/alueen mukaan. Kun sekä Paperikoko - että

Paperityyppi -asetuksen arvo on Automaattinen ,

HP All-in-One -laite valitsee parhaat mahdolliset tulostusasetukset suoritettavaa tulostustyötä varten.

Voit ohittaa automaattiset asetukset käyttämällä

Paperikoko -asetuksen muita vaihtoehtoja.

Tällä asetuksella voit valita paperityypin nykyistä tulostustyötä varten. Kun Automaattinen -asetus on käytössä, HP All-in-One tunnistaa paperityypin ja määrittää sen asetuksen automaattisesti. Kun sekä

Paperikoko - että Paperityyppi -asetuksen arvo on

Automaattinen , HP All-in-One -laite valitsee parhaat mahdolliset asetukset suoritettavaa tulostustyötä varten. Voit ohittaa automaattiset asetukset käyttämällä Paperityyppi -asetuksen muita vaihtoehtoja.

45

Luku 6

Asetus

Asettelutyyli

Smart-tarkennus

Kuvaus

Tällä asetuksella voit valita suoritettavalle tulostustyölle jonkin kolmesta mahdollisesta asettelutyylistä.

Jos valitset Paperinsäästö -asettelun, paperille sovitetaan mahdollisimman monta valokuvaa, joita käännetään ja rajataan tarpeen mukaan.

Molemmat Albumi -asettelut säilyttävät alkuperäisten valokuvien suunnan. Albumi viittaa sivun suuntaan, ei valokuvien suuntaan. Kuvaa saatetaan rajata jonkin verran.

Tällä asetuksella voit ottaa valokuvien automaattisen digitaalisen tarkennuksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Smart-tarkennus vaikuttaa vain tulostettuihin valokuviin. Se ei muuta muistikorttiin tallennettuja kuvatiedostoja. Smart-tarkennus on oletusasetuksen mukaan käytössä.

Digitaalinen salama Tällä asetuksella voit tehdä tummista valokuvista vaaleampia. Digitaalinen salama -toiminto vaikuttaa vain tulostettuihin valokuviin. Se ei muuta muistikorttiin tallennettuja kuvatiedostoja. Digitaalinen salama on oletusasetuksen mukaan pois käytöstä.

Aseta uudet asetukset

Tällä asetuksella voit tallentaa käytössä olevat valokuvan tulostusasetukset uusiksi oletusasetuksiksi.

Tulostusvaihtoehtojen muuttaminen

Kaikkia Tulostusvaihtoehdot -valikon tulostusasetuksia muutetaan samalla tavoin.

1.

Tarkasta kaikki asetukset painamalla Valokuvavalikko -painiketta useita kertoja.

Valittu asetus näkyy korostettuna, ja sen mahdollinen oletusasetus on ohjauspaneelin näytön toisella rivillä.

2.

Valitse haluamasi asetus ja paina sitten OK -painiketta.

Lisätietoja valokuvatulostuksen oletusasetusten määrittämisestä on kohdassa

Valokuvatulostuksen uusien oletusarvojen määrittäminen .

Valokuvatulostuksen uusien oletusarvojen määrittäminen

Voit muuttaa valokuvatulostuksen oletusarvoja ohjauspaneelin kautta.

1.

Paina Valokuvavalikko -painiketta niin monta kertaa, että muutettava asetus tulee näyttöön.

2.

Tee tarvittavat muutokset asetuksiin. Kun olet muuttanut asetuksen, paina OK painiketta.

3.

Paina Valokuvavalikko -painiketta niin monta kertaa, että Aseta uudet asetukset -komento tulee ohjauspaneelin näyttöön.

46 HP PSC 1600 All-in-One series

4.

Valitse -painiketta painamalla Kyllä ja paina sitten OK -painiketta.

Tällöin kaikista senhetkisistä asetuksista tulee laitteen uusia oletusasetuksia.

Valokuvien tulostaminen suoraan muistikortista

Voit panna muistikortin HP All-in-One -laitteeseen ja tulostaa valokuvia ohjauspaneelin kautta. Lisätietoja valokuvien tulostamisesta HP All-in-One -laitteella suoraan PictBridge-yhteensopivasta kamerasta on kohdassa

Valokuvien tulostaminen

PictBridge-yhteensopivasta digitaalikamerasta .

Tässä osassa käsitellään seuraavia aiheita: yksittäisten valokuvien tulostaminen, reunattomien valokuvien luominen ja valokuvien valinnan poistaminen.

Huomautus Kun tulostat valokuvaa, valitse valokuvan parannusasetukset ja

paperityyppi. Lisätietoja on kohdassa Valokuvatulostuksen asetusten määrittäminen . Jotta laatu olisi paras mahdollinen, kannattaa myös käyttää

valokuvatulostuskasettia. Lisätietoja on kohdassa

Valokuvatulostuskasetin käyttäminen .

Jos käytät HP Image Zone -ohjelmistoa, voit tehdä muutakin kuin tulostaa valokuvia.

Ohjelman avulla voit käyttää valokuvia silitettävissä siirtokuvissa, julisteissa, jatkolomakkeissa, tarroissa ja muissa luovissa projekteissa. Lisätietoja on laitteen mukana toimitetun HP Image Zone -ohjelmiston käytönaikaisessa ohjeessa .

Yksittäisten valokuvien tulostaminen

Voit tulostaa valokuvat suoraan ohjauspaneelin kautta tulostamatta vedossivua.

1.

Pane muistikortti HP All-in-One -laitteen oikeaan korttipaikkaan.

Muistikorttipaikkojen vieressä oleva tilavalo syttyy.

2.

Lisää paperilokeroon valokuvapaperia. Varmista, että lokeroon asetettavan paperin koko on oikea.

3.

Selaa muistikortin tiedostonimiä - ja -painikkeilla. Kun haluamasi valokuvan tiedostonimi tulee ohjauspaneelin näyttöön, paina Valitse valokuvat -painiketta.

Valitun tiedoston nimen vieressä näkyy valintamerkki.

4.

Avaa Valokuvavalikko painamalla Valokuva -painiketta ja muokkaa sitten haluamiasi valokuvatulostusasetuksia. Kun tulostustyö on valmis, tulostusasetukset palautuvat oletusasetusten mukaisiksi.

5.

Tulosta valitut valokuvat painamalla TULOSTA VALOKUVAT -painiketta.

Reunattomien tulosteiden luominen

Monipuolisella HP All-in-One -laitteella voidaan tehdä muistikortin valokuvista laadukkaita reunattomia tulosteita.

1.

Pane muistikortti HP All-in-One -laitteen oikeaan korttipaikkaan.

Muistikorttipaikkojen vieressä oleva tilavalo syttyy.

2.

Selaa muistikortin tiedostonimiä - ja -painikkeilla. Kun haluamasi valokuvan tiedostonimi tulee ohjauspaneelin näyttöön, paina Valitse valokuvat -painiketta.

Valitun tiedoston nimen vieressä näkyy valintamerkki.

3.

Lisää koon 10 x 15 cm valokuvapaperia paperilokeroon.

Käyttöopas 47

Luku 6

Vihje Jos valokuvapaperin reunassa on rei'itettyjä liuskoja, lisää valokuvapaperi laitteeseen niin, että liuskat ovat lähimpänä itseäsi.

4.

Tulosta valitut valokuvat reunattomina painamalla TULOSTA VALOKUVAT painiketta.

Valokuvien valinnan poistaminen

Voit poistaa kuvien valinnan ohjauspaneelista.

➔ Toimi jollakin seuraavista tavoista:

– Poista näytössä valittuna olevan tiedoston valinta painamalla Valitse valokuvat -painiketta.

– Poista kaikkien tiedostojen valinta ja palaa normaalitilaan painamalla

Peruuta -painiketta.

Valokuvien tulostaminen PictBridge-yhteensopivasta digitaalikamerasta

HP All-in-One -laite tukee PictBridge-standardia, jonka avulla voit kytkeä minkä tahansa PictBridge-yhteensopivan kameran kameraporttiin ja tulostaa kameran muistikortissa olevia JPEG-valokuvia.

Huomautus HP All-in-One tukee vain JPEG-tiedostomuotoa PictBridgeportin kautta tulostettaessa. Lisätietoja PictBridge-yhteensopivassa digitaalikamerassa käytettävän tiedostomuodon muuttamisesta on kameran mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

1.

Varmista, että HP All-in-One on päällä ja että alustusprosessi on päättynyt.

2.

Kytke PictBridge-yhteensopiva digitaalikamerasi HP All-in-One -laitteen etupuolella olevaan kameraporttiin kameran mukana toimitetulla USB-kaapelilla.

3.

Kytke kameraan virta ja varmista, että kamera on PictBridge-tilassa.

Huomautus Kun kamera on liitetty laitteeseen oikein, muistikorttipaikkojen vieressä oleva tilavalo palaa. Tilavalo vilkkuu vihreänä kamerasta tulostettaessa.

Lisätietoja PictBridge-yhteensopivasta digitaalikamerasta tulostamisesta on kameran mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Jos kamera ei ole PictBridge-yhteensopiva tai se ei ole PictBridge-tilassa, merkkivalo vilkkuu keltaisena ja tietokoneen näytössä näkyy virheilmoitus (jos tietokoneeseen on asennettu HP All-in-One -ohjelmisto). Irrota tällöin kamera, korjaa kameran ongelma ja kytke kamera uudelleen laitteeseen. Saat lisätietoja PictBridge-kameraportin vianmäärityksestä HP Image Zone

-ohjelman mukana toimitetusta vianmääritysohjeesta .

Kun olet kytkenyt PictBridge-yhteensopivan kameran HP All-in-One -laitteeseen, voit tulostaa valokuvia. Varmista, että HP All-in-One -laitteessa olevan paperin koko vastaa kameran asetusta. Jos kamerassa on käytössä oletuspaperikoko,

HP All-in-One -laite käyttää paperilokerossa olevaa paperia. Lisätietoja kamerasta tulostamisesta on kameran mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

48 HP PSC 1600 All-in-One series

Vihje Jos digitaalikamera on HP-kamera, joka ei tue PictBridge-ominaisuutta, voit silti tulostaa suoraan HP All-in-One -laitteella. Kytke kamera HP All-in-One

-laitteen takana olevaan USB-porttiin kameraportin asemesta. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain HP-kameroiden kanssa.

Nykyisen valokuvan tulostaminen

Voit tulostaa ohjauspaneelin näytössä näkyvän tiedoston painamalla Tulosta valokuvat -painiketta.

1.

Pane muistikortti HP All-in-One -laitteen oikeaan korttipaikkaan.

2.

Hae tulostettavan valokuvan tiedostonimi näyttöön.

3.

Tulosta valokuva nykyisillä asetuksilla painamalla TULOSTA VALOKUVAT painiketta.

DPOF-tiedoston tulostaminen

DPOF (Digital Print Order Format) on joidenkin digitaalikameroiden käyttämä tiedostomuotostandardi. Kun valitset kuvat kamerassa, kamera luo DPOF-tiedoston, jonka avulla tulostettaviksi merkityt kuvat tunnistetaan. Tämä HP All-in-One -laite voi lukea DPOF-tiedoston muistikortista, joten tulostettavia kuvia ei tarvitse valita uudelleen.

Huomautus Kaikissa digitaalikameroissa ei ole tulostettavien kuvien valintatoimintoa. Lisätietoja siitä, tukeeko digitaalikamerasi DPOF-toimintoa, on kameran käyttöoppaassa. Tämä HP All-in-One -laite tukee

DPOF-tiedostomuodon versiota 1.1.

Kun tulostetaan kamerassa valittuja valokuvia, HP All-in-One -laitteen tulostusasetuksia ei käytetä. Tällöin DPOF-tiedostossa määritetyt kuvien asettelu- ja kopiomääräasetukset korvaavat HP All-in-One -laitteen asetukset.

Digitaalikamera tallentaa DPOF-tiedoston muistikorttiin. Tiedostossa määritetään seuraavat asiat:

● mitä valokuvia tulostetaan

● kuinka monta kopiota kustakin valokuvasta tulostetaan

● valokuvan kiertoasetukset

● valokuvan rajausasetukset

● luettelotulostus (valittujen kuvien pikkukuvat).

Kamerassa valittujen valokuvien tulostaminen

1.

Pane muistikortti HP All-in-One -laitteen oikeaan korttipaikkaan. Jos kortissa on

DPOF-merkittyjä kuvia, ohjauspaneelin näyttöön tulee Tulosta DPOF?

-kehote.

2.

Toimi jollakin seuraavista tavoista:

– Tulosta kaikki muistikortissa olevat DPOF-merkityt kuvat painamalla OK painiketta. Kyllä -asetus valitaan, ja valokuvat tulostuvat DPOF-asetuksia käyttäen.

– Paina ensin -painiketta ja sitten OK -painiketta. Tällöin Ei -asetus valitaan, eikä DPOF-tulostusta käytetä.

Käyttöopas 49

Luku 6

50 HP PSC 1600 All-in-One series

7

Kopiointitoimintojen käyttäminen

HP All-in-One -laitteella voit tehdä laadukkaita väri- ja mustavalkokopioita monentyyppiselle materiaalille, esimerkiksi kalvoille. Voit suurentaa tai pienentää tulostettavaa kuvaa sopimaan valitulle paperikoolle, säätää kopion tummuutta ja värin voimakkuutta sekä luoda erikoistoiminnoilla laadukkaita kopioita valokuvista

(esimerkiksi 10 x 15 cm:n reunattomia kopioita).

Tässä luvussa annetaan ohjeet kopiointinopeuden lisäämiseksi, kopiointilaadun parantamiseksi, tulostettavien kopioiden määrän asettamiseksi, työhön parhaiten sopivan paperityypin ja -koon valitsemiseksi sekä julisteiden ja lämpösiirtokuvien tekemiseksi.

Vihje Varmistaaksesi parhaan suorituskyvyn tavallisissa kopiointitöissä aseta paperikooksi Letter tai A4 , paperityypiksi Tavallinen paperi ja kopiointilaaduksi Nopea .

Tietoja paperikoon määrittämisestä on kohdassa Kopion paperikoon määrittäminen .

● Tietoja paperityypin määrittämisestä on kohdassa

Kopion paperityypin määrittäminen

.

● Tietoja kopiointilaadun määrittämisestä on kohdassa

Kopiointinopeuden tai

-laadun parantaminen .

Luvussa annetaan ohjeet useiden valokuvien kopiointiin liittyvien toimintojen suorittamiseksi. Tällaisia toimintoja ovat mm. reunattomien kopioiden tekeminen valokuvista, valokuvista tehtyjen kopioiden suurentaminen tai pienentäminen vaatimusten mukaisiksi, useamman valokuvakopion tulostaminen samalle sivulle sekä haalistuneiden valokuvien kopioiden laadun parantaminen.

10 x 15 cm:n (4 x 6 tuuman) reunaton kopio valokuvasta

.

10 x 15 cm:n (4 x 6 tuuman) valokuvan kopioiminen koko sivun kokoiseksi

.

Valokuvan kopioiminen useita kertoja yhdelle sivulle

.

Kopion vaaleiden alueiden parantaminen

.

Kopion paperikoon määrittäminen

Voit määrittää HP All-in-One -laitteen käyttämän paperikoon. Valitun paperikoon pitää vastata paperilokerossa olevaa paperia. Paperikoon oletusasetus on Automaattinen , jolloin HP All-in-One -laite tunnistaa paperilokeroon ladatun paperikoon automaattisesti.

1.

Varmista, että paperilokerossa on paperia.

2.

Pane alkuperäiskappale kopioitava puoli alaspäin laitteen lasin oikeaan etukulmaan.

Käyttöopas 51

Luku 7

3.

Paina Kopiointivalikko -painiketta, kunnes näkyviin tulee Kopion paperikoko .

4.

Paina -painiketta niin monta kertaa, että näyttöön tulee haluamasi paperikoko.

5.

Valitse näytössä oleva paperikoko painamalla OK -painiketta.

6.

Paina Kopioi, Musta - tai Kopioi, Väri -painiketta.

Paperityyppi

Kopiopaperi, monikäyttöpaperi tai tavallinen paperi

Inkjet-paperit

Silitettävät siirtokuvat

Kirjelomake

Valokuvapaperi

Hagaki-kortit

Kalvot

Suositellut paperikokoasetukset

Letter tai A4

Letter

Letter

Letter

tai

tai

tai

A4

A4

A4

10 x 15 cm tai 10 x 15 reunaton

13 x 18 cm tai 13 x 18 cm reunaton

4 x 6 tuumaa tai 4 x 6 reunaton

5 x 7 tuumaa tai 5 x 7 reunaton

Letter tai Letter reunaton

A4 tai Reunaton A4

L-koko tai Reunaton L-koko (vain

Japani)

Hagaki tai Reunaton Hagaki (vain

Japani)

Letter tai A4

Kopion paperityypin määrittäminen

Voit määrittää HP All-in-One -laitteen käyttämän paperityypin. Kopioinnin paperityypin oletusasetus on Automaattinen , jota käytettäessä HP All-in-One tunnistaa paperilokerossa olevan paperityypin.

Jos kopioit erikoispapereille tai Automaattinen -asetuksella tulostus on heikkolaatuinen, voit määrittää paperityypin manuaalisesti Kopiointivalikosta .

Huomautus HP All-in-One ei tunnista kalvoa automaattisesti. Varmista paras mahdollinen lopputulos määrittämällä paperityypiksi Kalvo ennen kalvoille tulostamista tai kopioimista.

1.

Varmista, että paperilokerossa on paperia.

2.

Pane alkuperäiskappale kopioitava puoli alaspäin laitteen lasin oikeaan etukulmaan.

3.

Paina Kopiointivalikko -painiketta niin monta kertaa, että näkyviin tulee

Paperityyppi .

4.

Paina -painiketta, kunnes oikea paperityyppi tulee näyttöön, ja valitse sitten OK .

5.

Paina Kopioi, Musta - tai Kopioi, Väri -painiketta.

52 HP PSC 1600 All-in-One series

Käyttöopas

Katso seuraavasta taulukosta, mikä paperityypin asetus on valittava minkäkin paperilokeroon lisätyn paperin mukaan.

Paperityyppi

Kopiopaperi tai kirjelomake

HP Bright White -paperi

HP Premium Plus -valokuvapaperi, kiiltävä

Ohjauspaneelin asetus

Tavallinen paperi

Tavallinen paperi

Premium-valokuvapaperi

HP Premium Plus -valokuvapaperi, matta Premium-valokuvapaperi

HP Premium Plus -valokuvapaperi, 4 x 6 tuumaa Premium-valokuvapaperi

HP:n valokuvapaperi Valokuvapaperi

HP:n tavallinen valokuvapaperi

HP:n tavallinen valokuvapaperi, puolikiiltävä

Tavallinen valokuvapaperi

Tavallinen, matta

Muu valokuvapaperi

HP:n silitettävä siirtokuva (värikankaille)

HP:n silitettävä siirtokuva (vaaleille tai valkoisille kankaille)

HP Premium -paperi

Muu valokuva

Silitettävä

Käänteinen siirtokuva

Muu Inkjet-paperi

HP Professional -esitepaperi (kiiltävä)

HP Professional -esitepaperi (matta)

HP Premium- tai Premium Plus Inkjet -kalvo

Muut kalvot

Tavallinen Hagaki (vain Japani)

Hagaki, kiiltävä (vain Japani)

L (vain Japani)

Premium Inkjet

Premium Inkjet

Esitepaperi, kiiltävä

Esitepaperi, matta

Kalvo

Kalvo

Tavallinen paperi

Premium-valokuvapaperi

Premium-valokuvapaperi

53

Luku 7

Kopiointinopeuden tai -laadun parantaminen

HP All-in-One -laitteessa on kolme kopiointinopeuden ja -laadun asetusta.

● Normaali -asetusta käytettäessä tulostusjälki on laadukasta. Tätä asetusta suositellaan useimpiin tulostustöihin. Normaali -asetuksella kopioiminen on nopeampaa kuin kopioiminen Paras -asetuksella.

● Paras -asetus tuottaa laadukkaimman tulostusjäljen kaikille materiaaleille. Asetus estää vääristymisen (raidoittumisen), jota voi joskus esiintyä yhtenäisillä alueilla.

Paras -asetuksella kopioiminen on hitaampaa kuin kopioiminen muilla asetuksilla.

● Nopea -asetuksella kopioiminen on nopeampaa kuin kopioiminen Normaali asetuksella. Tekstin laatu on verrattavissa Normaali -asetuksen tekstin laatuun, mutta kuvat eivät välttämättä ole yhtä laadukkaita. Nopea -asetus kuluttaa vähemmän mustetta ja pidentää siten tulostuskasettien käyttöikää.

Kopiolaatu-asetuksen muuttaminen ohjauspaneelista

1.

Varmista, että paperilokerossa on paperia.

2.

Pane alkuperäiskappale laitteen lasin oikeaan etukulmaan kopioitava puoli alaspäin.

3.

Paina Kopiointivalikko -painiketta niin monta kertaa, että näyttöön tulee

Kopiolaatu -asetus.

4.

Paina -painiketta, kunnes oikea laatuasetus tulee näyttöön, ja valitse sitten OK .

5.

Paina Kopioi, Musta - tai Kopioi, Väri -painiketta.

Useiden kopioiden ottaminen samasta alkuperäiskappaleesta

Voit määrittää kopioiden määrän ohjauspaneelista tai HP Image Zone -ohjelmistosta.

1.

Varmista, että paperilokerossa on paperia.

2.

Pane alkuperäiskappale laitteen lasin oikeaan etukulmaan kopioitava puoli alaspäin.

3.

Paina Kopioiden määrä -painiketta.

4.

Määritä kopioiden määrä - ja -painikkeita painamalla. Ota huomioon kopioiden enimmäismäärä. Valitse sitten OK .

(Kopioiden enimmäismäärä vaihtelee malleittain.)

Vihje Kun pidät jompaakumpaa nuolipainiketta alhaalla, kopiomäärä vaihtuu viiden askelin. Tämä helpottaa suurten kopiomäärien valitsemista.

5.

Paina Kopioi, Musta - tai Kopioi, Väri -painiketta.

Tässä esimerkissä HP All-in-One -laitteella otetaan kuusi kopiota alkuperäisestä

10 x 15 cm:n valokuvasta.

54 HP PSC 1600 All-in-One series

Kaksisivuisen mustavalkoasiakirjan kopioiminen

Voit kopioida HP All-in-One -laitteella yksi- tai monisivuisen asiakirjan värillisenä tai mustavalkoisena. Tässä esimerkissä HP All-in-One -laitteella kopioidaan kaksisivuinen mustavalkoinen asiakirja.

1.

Varmista, että paperilokerossa on paperia.

2.

Pane ensimmäinen alkuperäiskappale kopioitava puoli alaspäin laitteen lasin oikeaan etukulmaan.

3.

Paina Kopioi, Musta -painiketta.

4.

Poista ensimmäinen kopioitava sivu lasilta ja pane toinen sivu lasille.

5.

Paina Kopioi, Musta -painiketta.

10 x 15 cm:n (4 x 6 tuuman) reunaton kopio valokuvasta

Voit ottaa valokuvasta reunattoman kopion käyttämällä Täytä koko sivu -asetusta.

Jotta reunattoman tulosteen mittasuhteet säilyisivät alkuperäisen kaltaisina,

HP All-in-One -laite voi hieman leikata marginaalien ulkopuolista kuvaa. Useimmiten leikkautumista ei edes huomaa.

Valokuvakopiot ovat mahdollisimman laadukkaita, kun lisäät paperilokeroon paperia ja muutat kopiointiasetukset oikean paperityypin ja kuvanparannustoimintojen mukaan.

Jotta laatu olisi paras mahdollinen, kannattaa myös käyttää valokuvatulostuskasettia.

Kun kolmiväri- ja valokuvakasetit on asennettu laitteeseen, käytössä on kuuden musteen järjestelmä. Lisätietoja on kohdassa

Valokuvatulostuskasetin käyttäminen .

Valokuvan kopioiminen ohjauspaneelista

1.

Lisää koon 10 x 15 cm valokuvapaperia paperilokeroon.

Huomautus Jotta voit tehdä reunattoman kopion, laitteeseen on asetettava valokuvapaperia (tai muuta erikoispaperia). Jos HP All-in-One

-laite havaitsee paperilokerossa tavallista paperia, laite ei tee reunatonta kopiota. Kopioihin tulee reunat.

2.

Pane alkuperäinen valokuva kopioitava puoli alaspäin laitteen lasin oikeaan etukulmaan.

Asettele valokuva lasille siten, että valokuvan pitkä sivu on lasin etureunaa vasten.

Käyttöopas 55

Luku 7

3.

Paina Pienennä/Suurenna -painiketta.

Näyttöön avautuu Pienennä/Suurenna -valikko.

4.

Paina -painiketta, kunnes näyttöön tulee Täytä koko sivu ja valitse OK .

5.

Paina Kopioi, Väri -painiketta.

HP All-in-One -laite tekee alkuperäisestä valokuvasta 10 x 15 cm:n reunattoman kopion seuraavassa kuvatulla tavalla.

Vihje Jos tuloste ei ole reunaton, määritä paperikooksi sopiva reunaton valinta ja paperityypiksi Valokuvapaperi . Määritä sitten Valokuva parannusasetus ja yritä uudelleen.

Tietoja paperikoon määrittämisestä on kohdassa Kopion paperikoon määrittäminen

.

– Tietoja paperityypin määrittämisestä on kohdassa

Kopion paperityypin määrittäminen

.

– Kohdassa

Kopion vaaleiden alueiden parantaminen

on lisätietoja siitä, kuinka Valokuva -parannusasetus määritetään.

10 x 15 cm:n (4 x 6 tuuman) valokuvan kopioiminen koko sivun kokoiseksi

Voit käyttää Täytä koko sivu -asetusta alkuperäisen kuvan suurentamiseen tai pienentämiseen paperilokerossa olevan paperikoon tulostusalueen kokoiseksi. Tässä esimerkissä Täytä koko sivu -asetusta käytetään 10 x 15 cm:n valokuvan suurentamiseen koko sivun reunattomaksi kopioksi. Valokuvaa kopioitaessa kannattaa käyttää myös valokuvatulostuskasettia, jotta laatu olisi paras mahdollinen.

Kun kolmiväri- ja valokuvakasetit on asennettu, käytössäsi on kuuden musteen

järjestelmä. Lisätietoja on kohdassa Valokuvatulostuskasetin käyttäminen .

Huomautus Jotta reunattoman tulosteen mittasuhteet säilyisivät alkuperäisen kaltaisina, HP All-in-One -laite voi hieman leikata marginaalien ulkopuolista kuvaa. Useimmiten leikkautumista ei edes huomaa.

56 HP PSC 1600 All-in-One series

Valokuvan kopioiminen koko sivulle ohjauspaneelista

Huomautus Lasin ja kannen alustan on oltava puhtaat, jotta tämä toiminto toimisi oikein. Lisätietoja on kohdassa

HP All-in-One -laitteen puhdistaminen .

1.

Lisää A4- tai Letter-kokoista paperia paperilokeroon.

Huomautus Jotta voit tehdä reunattoman kopion, laitteeseen on asetettava valokuvapaperia (tai muuta erikoispaperia). Jos HP All-in-One

-laite havaitsee paperilokerossa tavallista paperia, laite ei tee reunatonta kopiota. Kopioihin tulee reunat.

2.

Pane alkuperäinen valokuva kopioitava puoli alaspäin laitteen lasin oikeaan etukulmaan.

Asettele valokuva lasille siten, että valokuvan pitkä sivu on lasin etureunaa vasten.

3.

Paina Pienennä/Suurenna -painiketta.

4.

Paina -painiketta, kunnes näyttöön tulee Täytä koko sivu ja valitse OK .

5.

Paina Kopioi, Väri -painiketta.

Vihje Jos tuloste on reunaton, määritä paperikooksi Reunaton Letter tai

Reunaton A4 ja paperityypiksi Valokuvapaperi ja ota käyttöön valokuvan parannustoimintoja. Tulosta sitten uudelleen.

– Tietoja paperikoon määrittämisestä on kohdassa

Kopion paperikoon määrittäminen

.

– Tietoja paperityypin määrittämisestä on kohdassa

Kopion paperityypin määrittäminen

.

– Tietoja Valokuva -parannusasetuksen määrittämisestä on kohdassa

Kopion vaaleiden alueiden parantaminen .

Valokuvan kopioiminen useita kertoja yhdelle sivulle

Voit tulostaa useita kopioita yhdelle sivulle valitsemalla kuvan koon Pienennä/

Suurenna -valikosta.

Kun olet valinnut jonkin käytettävissä olevan paperikoon, ohjelma saattaa kysyä, haluatko tulostaa valokuvasta useita kopioita, jotta paperilokeroon lisätty paperi tulee täyteen.

Käyttöopas

Valokuvan tulostaminen useita kertoja yhdelle sivulle ohjauspaneelista

1.

Varmista, että paperilokerossa on paperia.

57

Luku 7

Vihje Saat parhaan lopputuloksen, kun käytät valokuvapaperia.

2.

Pane alkuperäinen valokuva kopioitava puoli alaspäin laitteen lasin oikeaan etukulmaan.

Asettele valokuva lasille siten, että valokuvan pitkä sivu on lasin etureunaa vasten.

3.

Paina Pienennä/Suurenna -painiketta.

4.

Paina -painiketta, kunnes näyttöön tulee Kuvan koko ja valitse sitten OK .

5.

Korosta valokuvan kopion koko -painikkeen avulla ja valitse sitten OK .

Valitsemasi kuvakoon mukaan näyttöön voi tulla Useita sivulla?

-kehote.

Kehotteen avulla voit määrittää, haluatko tulostaa kuvasta vain yhden kopion vai täyttää paperilokerossa olevan arkin tulostamalla valokuvasta useita kopioita.

Joidenkin suurimpien kokojen kohdalla kuvien lukumäärää ei kysytä. Tällaisessa tapauksessa sivulle kopioidaan vain yksi kuva.

6.

Jos Useita sivulla?

-kehote tulee näkyviin, valitse ensin -painiketta painamalla

Kyllä tai Ei ja valitse sitten OK .

7.

Paina Kopioi, Väri -painiketta.

Alkuperäiskappaleen koon muuttaminen käyttämällä mukautettuja asetuksia

Voit pienentää tai suurentaa alkuperäiskappaleen kopiota käyttämällä mukautettuja asetuksia.

1.

Varmista, että paperilokerossa on paperia.

2.

Pane alkuperäiskappale kopioitava puoli alaspäin laitteen lasin oikeaan etukulmaan.

3.

Paina Pienennä/Suurenna -painiketta.

4.

Paina -painiketta, kunnes näyttöön tulee Mukautettu (100%) -asetus, ja valitse sitten OK .

5.

Muuta pienennyksen tai suurennuksen arvoa painamalla - tai -painiketta.

Paina sitten OK -painiketta.

Vihje Jos pidät jompaakumpaa nuolipainiketta alhaalla, pienennyksen tai suurennuksen arvo muuttuu 5 prosentin askelin.

6.

Paina Kopioi, Musta - tai Kopioi, Väri -painiketta.

58 HP PSC 1600 All-in-One series

Alkuperäiskappaleen sovittaminen Letter- tai A4-koon paperille

Jos alkuperäiskappaleen kuva tai teksti täyttää koko marginaalittoman arkin, pienennä kuvaa Sovita sivulle -toiminnolla. Näin estetään tekstin tai kuvan leikkautuminen arkin reunoissa.

Vihje Voit myös suurentaa pienen valokuvan koko sivun tulostusalueen kokoiseksi Sovita sivulle -toiminnolla. Jos haluat muuttaa kokoa vaikuttamatta alkuperäisen kuvan mittasuhteisiin tai siten, että kuvan reunat eivät leikkaudu,

HP All-in-One -laite voi jättää paperin reunoihin epäsäännöllisen kokoisen valkoisen alueen.

Asiakirjan koon muuttaminen ohjauspaneelista

1.

Varmista, että paperilokerossa on paperia.

2.

Pane alkuperäiskappale laitteen lasin oikeaan etukulmaan kopioitava puoli alaspäin.

3.

Paina Kopiointivalikko -painiketta, kunnes näkyviin tulee Kopion paperikoko .

4.

Paina -painiketta, kunnes näyttöön tulee Letter tai A4 . Paina sitten OK painiketta.

5.

Paina Pienennä/Suurenna -painiketta.

6.

Paina -painiketta, kunnes näyttöön tulee Sovita sivulle ja valitse OK .

7.

Paina Kopioi, Musta - tai Kopioi, Väri -painiketta.

Haalistuneen alkuperäiskappaleen kopioiminen

Voit säätää kopioiden vaaleutta ja tummuutta Vaalea/tumma -asetuksella. Voit halutessasi myös kirkastaa tai terävöittää kopion värejä.

1.

Varmista, että paperilokerossa on paperia.

2.

Pane alkuperäiskappale laitteen lasin oikeaan etukulmaan kopioitava puoli alaspäin.

3.

Paina Kopiointivalikko -painiketta niin monta kertaa, että näyttöön tulee

Vaalenna/tummenna -asetus.

4.

Tummenna kopiota -painikkeella ja paina sitten OK -painiketta.

Huomautus Voit myös vaalentaa kopiota painamalla -painiketta.

5.

Paina Kopiointivalikko -painiketta niin monta kertaa, että näyttöön tulee Värin voimakkuus -asetus.

Käyttöopas 59

Luku 7

6.

Paina -painiketta, jos haluat kirkastaa kuvaa. Valitse sitten OK .

Huomautus Voit myös vaalentaa kuvaa painamalla -painiketta.

7.

Paina Kopioi, Musta - tai Kopioi, Väri -painiketta.

Useita kertoja faksina lähetetyn asiakirjan kopioiminen

Parannukset -toiminnon avulla voit mukauttaa tekstiasiakirjojen laatua terävöittämällä mustan tekstin reunoja tai parantaa valokuvan vaaleita värejä, jotka muutoin näyttävät valkoisilta.

Oletusasetus on Yhdistelmä . Yhdistelmä -asetuksella voit terävöittää useimpien alkuperäiskappaleiden reunoja.

Epäselvän asiakirjan kopioiminen ohjauspaneelista

1.

Varmista, että paperilokerossa on paperia.

2.

Pane alkuperäiskappale laitteen lasin oikeaan etukulmaan kopioitava puoli alaspäin.

3.

Paina Kopiointivalikko -painiketta niin monta kertaa, että näyttöön tulee

Parannukset -asetus.

4.

Paina -painiketta, kunnes näyttöön tulee Teksti -asetus, ja valitse sitten OK .

5.

Paina Kopioi, Musta - tai Kopioi, Väri -painiketta.

Vihje Jos jokin seuraavista ilmenee, poista Teksti -parannusasetus käytöstä valitsemalla Kuva tai Ei mitään :

● Tekstin ympärillä on satunnaisia väripilkkuja.

● Suuret, mustat kirjasinlajit näyttävät laikukkailta (epätasaisilta).

● Ohuissa väriobjekteissa tai viivoissa on mustia alueita.

● Vaaleilla ja keskiharmailla alueilla näkyy vaakasuoria rakeisia tai valkeita juovia.

Kopion vaaleiden alueiden parantaminen

Valokuva -asetuksella voit korjata vaaleita värejä, jotka voivat muutoin näyttää valkoisilta. Voit käyttää Valokuva -asetusta myös kopioinnissa. Näin voit estää tai vähentää seuraavia ongelmia, joita voi ilmetä, kun kopioinnissa käytetään Teksti asetusta:

● Tekstin ympärillä on satunnaisia väripilkkuja.

● Suuret, mustat kirjasinlajit näyttävät laikukkailta (epätasaisilta).

● Ohuissa väriobjekteissa tai viivoissa on mustia alueita.

● Vaaleilla ja keskiharmailla alueilla näkyy vaakasuoria rakeisia tai valkeita juovia.

Ylivalottuneen valokuvan kopioiminen ohjauspaneelista

1.

Varmista, että paperilokerossa on paperia.

60 HP PSC 1600 All-in-One series

Vihje Saat parhaan lopputuloksen, kun käytät valokuvapaperia.

2.

Pane alkuperäinen valokuva kopioitava puoli alaspäin laitteen lasin oikeaan etukulmaan.

Asettele valokuva lasille siten, että valokuvan pitkä sivu on lasin etureunaa vasten.

3.

Paina Kopiointivalikko -painiketta niin monta kertaa, että näyttöön tulee

Parannukset -asetus.

4.

Paina -painiketta, kunnes näyttöön tulee valokuva -asetus, ja valitse sitten OK .

5.

Paina Kopioi, Väri -painiketta.

Valokuvien ja muiden kopioitavien asiakirjojen Parannukset -asetusten määrittäminen on helppoa HP All-in-One -laitteen mukana toimitetun HP Image Zone -ohjelmiston avulla. Voit valita yhdellä hiiren painikkeen napsautuksella kopioitavalle valokuvalle

Valokuva -parannukset tai kopioitavalle tekstiasiakirjalle Teksti -parannukset. Voit myös valita sekä tekstiä että kuvia sisältävälle asiakirjalle sekä Valokuva - että Teksti parannukset yhtä aikaa. Lisätietoja on HP Image Zone -ohjelman käytönaikaisessa ohjeessa.

Julisteen tulostaminen

Juliste -toiminnon avulla voit luoda alkuperäiskappaleesta suurennetun kopion julisteeksi koottavina osina.

Käyttöopas

1.

Varmista, että paperilokerossa on paperia.

Vihje Jos kopioit valokuvan julisteeksi, saat parhaan lopputuloksen, kun käytät täysikokoista valokuvapaperia.

2.

Pane alkuperäiskappale laitteen lasin oikeaan etukulmaan kopioitava puoli alaspäin.

Jos kopioit valokuvaa, asettele valokuva lasille siten, että valokuvan pitkä sivu on lasin etureunaa vasten.

3.

Paina Pienennä/Suurenna -painiketta.

4.

Paina -painiketta, kunnes näyttöön tulee Juliste -asetus, ja valitse sitten OK .

Julisteen oletuskoko on kahden sivun levyinen juliste.

5.

Voit muuttaa julisteen leveyttä -painikkeella.

6.

Paina Kopioi, Musta - tai Kopioi, Väri -painiketta.

Kun olet valinnut julisteen leveyden, HP All-in-One -laite säätää pituuden automaattisesti ja säilyttää näin alkuperäiskappaleen mittasuhteet.

61

Luku 7

Vihje Joskus alkuperäiskappaletta ei voi suurentaa valittuun julistekokoon, koska se ylittää suurimman mahdollisen zoomausprosentin.

Tällöin näyttöön tulee virheilmoitus, jossa kehotetaan käyttämään pienempää leveyttä. Valitse pienempi julistekoko ja yritä tulostaa uudelleen.

7.

Kun juliste on tulostunut, sovita sivujen reunat yhteen ja teippaa osat yhteen.

HP All-in-One -laitteen mukana toimitetun HP Image Zone -ohjelmiston avulla voit päästää luovuutesi valloilleen. Lisätietoja on HP Image Zone -ohjelman käytönaikaisessa ohjeessa.

Värillisen silitettävän siirtokuvan valmisteleminen

Voit kopioida kuvan tai tekstin silitettäväksi siirtokuvaksi ja silittää sen kiinni T-paitaan, tyynyliinaan, mattoon tai muuhun kankaaseen.

Vihje Harjoittele siirtokuvan kiinnittämistä ensin johonkin vanhaan vaatteeseen.

1.

Lisää paperilokeroon silitettävää siirtokuvapaperia.

2.

Pane alkuperäiskappale laitteen lasin oikeaan etukulmaan kopioitava puoli alaspäin.

Jos kopioit valokuvaa, asettele valokuva lasille siten, että valokuvan pitkä sivu on lasin etureunaa vasten.

3.

Paina Kopiointivalikko -painiketta niin monta kertaa, että näkyviin tulee

Paperityyppi .

4.

Paina -painiketta, kunnes näyttöön tulee Silitettävä tai Käänteinen siirtokuva , ja valitse sitten OK .

– Valitse paperityypiksi Silitettävä , jos käytät HP:n silitettäviä siirtokuvia värillisille kankaille. Jos käytät HP:n silitettäviä siirtokuvia värillisille kankaille, kuvaa ei tarvitse kääntää, jotta se näkyy kankaalla oikein päin.

– Valitse Käänteinen siirtokuva , jos käytät HP:n silitettäviä siirtokuvia vaaleille tai valkoisille kankaille. HP All-in-One -laite ottaa alkuperäiskappaleesta automaattisesti käänteisen kopion, jotta kuva näkyy oikein, kun silität sen vaalealle tai valkoiselle kankaalle.

5.

Paina Kopioi, Musta - tai Kopioi, Väri -painiketta.

Kopioinnin oletusasetusten muuttaminen

1.

Varmista, että paperilokerossa on paperia.

2.

Pane alkuperäiskappale kopioitava puoli alaspäin laitteen lasin oikeaan etukulmaan.

3.

Tee tarvittavat muutokset Kopiointivalikon asetuksiin.

4.

Paina Kopiointivalikko -painiketta, kunnes näyttöön tulee Aseta uudet asetukset .

5.

Paina -painiketta, kunnes näyttöön tulee Kyllä .

6.

Hyväksy asetukset uusiksi oletusasetuksiksi valisemalla OK .

7.

Paina Kopioi, Musta - tai Kopioi, Väri -painiketta.

62 HP PSC 1600 All-in-One series

Tässä määritetyt asetukset tallentuvat vain HP All-in-One -laitteeseen. Asetukset eivät muuta ohjelman asetuksia. Voit tallentaa eniten käyttämäsi asetukset

HP All-in-One -laitteen mukana toimitetun HP Image Zone -ohjelmiston avulla.

Lisätietoja on HP Image Zone -ohjelman käytönaikaisessa ohjeessa.

Kopioinnin keskeyttäminen

➔ Voit keskeyttää kopioimisen painamalla ohjauspaneelin Peruuta -painiketta.

Käyttöopas 63

Luku 7

64 HP PSC 1600 All-in-One series

8

Skannaustoimintojen käyttäminen

Skannaamisella tarkoitetaan tekstin ja kuvien muuntamista sähköiseen muotoon, jotta niitä voidaan käsitellä tietokoneessa. Voit skannata lähes mitä tahansa materiaalia: valokuvia, lehtiartikkeleita ja tekstiasiakirjoja, kunhan varot naarmuttamasta

HP All-in-One -laitteen lasia. Muistikorttiin skannaaminen tekee kuvien siirtämisestä entistäkin helpompaa.

Voit käyttää HP All-in-One -laitteen skannaustoimintoja seuraaviin tarkoituksiin:

● Skannaa esimerkiksi artikkelin teksti tekstinkäsittelyohjelmaan ja ota siitä lainauksia raporttiin.

● Tulosta itsellesi käyntikortteja skannaamalla logo ja käyttämällä sitä julkaisuohjelmassa.

● Lähetä perhekuvia ystäville ja sukulaisille skannaamalla suosikkiotoksesi ja liittämällä ne sähköpostiviesteihin.

● Luo valokuva-arkisto kotisi tai toimistosi valokuvista tai luo sähköinen leikekirja.

Huomautus Tekstin skannaamisen eli optisen tekstintunnistuksen (OCR) ansiosta voit tuoda lehtiartikkeleiden, kirjojen ja muiden painettujen aineistojen sisällön käyttämääsi tekstinkäsittelyohjelmaan ja moniin muihin ohjelmiin muokattavana tekstinä. Jos haluat saada mahdollisimman hyvän lopputuloksen, on tärkeää opetella käyttämään tekstintunnistusta oikein.

Skannatut tekstiasiakirjat eivät välttämättä ole täydellisiä ensimmäisellä tekstintunnistusohjelmiston käyttökerralla. Tekstintunnistusohjelmiston hallitsemiseen vaaditaan aikaa ja harjoitusta. Lisätietoja etenkin tekstiä ja kuvia sisältävien asiakirjojen skannaamisesta on tekstintunnistusohjelmiston mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Voit käyttää skannaustoimintoja vain, kun HP All-in-One -laite ja tietokone on kytketty toisiinsa ja molempiin on kytketty virta. HP All-in-One -ohjelmiston täytyy olla asennettuna ja käynnissä ennen skannaamista. Jos HP All-in-One -ohjelma on käynnissä Windows-käyttöjärjestelmässä, näytön alareunassa olevan tehtäväpalkin oikeassa reunassa, kellonajan vieressä (ilmaisinalueella) näkyy HP All-in-One kuvake. Macintosh-tietokoneissa HP All-in-One -ohjelmisto on aina käynnissä.

Huomautus Jos suljet Windowsin ilmaisinalueella olevan Hewlett Packard

Digital Imaging Monitor -kuvakkeen, jotkin HP All-in-One -laitteen skannaustoiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä. Lisäksi näyttöön voi tulla Ei yhteyttä -virheilmoitus. Jos näin tapahtuu, voit palauttaa kaikki toiminnot käynnistämällä tietokoneen uudelleen tai käynnistämällä HP Image

Zone -ohjelman.

Lisätietoja skannaustoimintojen käyttämisestä ja skannattujen kuvien säätämisestä, koon muuttamisesta, kiertämisestä, rajaamisesta ja terävöittämisestä on ohjelmiston mukana tulleessa käytönaikaisessa HP Image Zone -ohjelmiston ohjeessa .

Tässä luvussa on tietoja skannatun kuvan lähettämisestä ja vastaanottamisesta sekä esikatselukuvan säätämisestä.

Käyttöopas 65

Luku 8

Sovellukseen skannaaminen

Voit skannata laitteen lasilla olevia alkuperäisiä asiakirjoja suoraan ohjauspaneelista.

1.

Pane alkuperäiskappale laitteen lasin oikeaan etukulmaan kopioitava puoli alaspäin.

2.

Valitse skannausalueella Skannauskohde .

Näyttöön avautuu Skannauskohde -valikko. Näkyviin tulee Skannauskohde valikko, jossa luetellaan kaikki skannattavissa olevien asiakirjojen kohteet

(mukaan lukien sovellukset). Oletuskohde on se kohde, joka valittiin, kun tätä valikkoa käytettiin edellisen kerran.

Voit muokata Skannauskohde -valikkoa. Käyttämällä tietokoneeseen asennettua

HP Image Zone -ohjelmistoa voit itse määrittää, mitkä sovellukset ja muut kohteet näkyvät Skannauskohde -valikossa.

3.

Valitse skannauskohteeksi jokin sovellus painamalla -painiketta, kunnes haluttu kohde näkyy ohjauspaneelin näytössä. Paina sitten Skannaa -painiketta.

Skannatun kuvan esikatselu näkyy tietokoneen HP Scan -ikkunassa, jossa voit muokata kuvaa.

Lisätietoja esikatselukuvan muokkaamisesta on ohjelmiston mukana toimitetun

HP Image Zone -ohjelman käytönaikaisessa ohjeessa .

4.

Tee esikatselukuvaan haluamasi muutokset HP Scan -ikkunassa. Kun olet tarkistanut kuvan, valitse Accept (Hyväksy).

Lisätietoja skannatun kuvan muokkaamisesta HP Scan -ikkunassa on käytönaikaisessa HP Image Zone -ohjeessa .

HP All-in-One -laite lähettää skannatun kuvan valittuun sovellukseen. Jos esimerkiksi valitsit HP Image Zone -ohjelmiston, kuva avautuu ohjelmistossa automaattisesti.

HP Image Zone -ohjelmisto sisältää useita työkaluja, joilla voit muokata skannattua kuvaa. Voit parantaa kuvan laatua säätämällä kirkkautta, terävyyttä, värisävyä tai värikylläisyyttä. Voit myös rajata, suoristaa tai kiertää kuvaa tai muuttaa sen kokoa.

Kun skannattu kuva näyttää sellaiselta kuin haluat, voit avata sen toisessa sovelluksessa, lähettää sähköpostitse, tallentaa tiedostoon tai tulostaa. Lisätietoja

HP Image Zone -ohjelman käyttämisestä on HP Image Zone -ohjeenHP:n galleria

-ohjelmaa käsittelevässä osassa.

Skannatun tiedoston lähettäminen muistikorttiin

Voit lähettää skannatun kuvan JPEG-tiedostona muistikorttiin, joka on asennettuna

HP All-in-One -laitteen jossakin muistikorttipaikassa. Näin voit käyttää muistikortin toimintoja reunattomien tulosteiden ja albumisivujen tekemiseen skannatusta kuvasta.

Voit käyttää skannattua kuvaa myös muissa muistikortteja tukevissa laitteissa.

1.

Pane alkuperäiskappale laitteen lasin oikeaan etukulmaan kopioitava puoli alaspäin.

2.

Valitse skannausalueella Skannauskohde .

Näyttöön tulee Skannauskohde -valikko, joka sisältää erilaisia asetuksia ja kohteita. Oletuskohde on se kohde, joka valittiin, kun tätä valikkoa käytettiin edellisen kerran.

3.

Paina Skannauskohde -painiketta, kunnes ohjauspaneelin näyttöön tulee

Muistikortti .

66 HP PSC 1600 All-in-One series

4.

Paina Skannaa -painiketta.

HP All-in-One -laite skannaa kuvan ja tallentaa tiedoston muistikorttiin JPEGmuodossa.

Skannaamisen keskeyttäminen

➔ Voit keskeyttää skannaamisen painamalla ohjauspaneelin Peruuta -painiketta tai valitsemalla HP Image Zone -ohjelmistossa Peruuta .

Käyttöopas 67

Luku 8

68 HP PSC 1600 All-in-One series

9

Tulostaminen tietokoneesta

HP All-in-One -laitetta voi käyttää minkä tahansa sovelluksen kanssa, josta voi tulostaa. Ohjeet vaihtelevat hieman sen mukaan, tulostetaanko Windows- vai

Macintosh-tietokoneesta. Noudata tässä luvussa olevia omaa käyttöjärjestelmääsi koskevia ohjeita.

Tässä luvussa kuvattujen tulostusominaisuuksien lisäksi voit tulostaa erityisiä tulostustöitä, kuten reunattomia tulosteita ja tiedotteita. Voit myös tulostaa kuvia suoraan PictBridge-yhteensopivasta digitaalikamerasta tai käyttää skannattuja kuvia

HP Image Zone -ohjelmistolla tulostettavissa projekteissa.

● Lisätietoja tulostamisesta muistikortista tai digitaalikamerasta on kohdassa

Muistikortin tai PictBridge-kameran käyttäminen .

● Saat lisätietoja erikoistulostustöistä tai kuvien tulostamisesta HP Image Zone

-ohjelman avulla käytönaikaisesta HP Image Zone -ohjelman ohjeesta .

Tulostaminen sovellusohjelmasta

Useimmat tulostusasetukset määrittyvät automaattisesti joko sovellusohjelmassa tai

HP ColorSmart -värinmääritystekniikalla. Asetuksia on tarpeen muuttaa manuaalisesti vain silloin, kun muutetaan tulostuslaatua, tulostetaan erikoisille paperi- tai kalvotyypeille tai käytetään erityistoimintoja.

Tulostaminen sovellusohjelmasta, jolla asiakirja on luotu (Windows-käyttäjät)

1.

Varmista, että paperilokerossa on paperia.

2.

Valitse sovellusohjelman Tiedosto -valikosta Tulosta .

3.

Valitse tulostimeksi HP All-in-One.

4.

Jos haluat muuttaa asetuksia, napsauta painiketta, joka avaa Ominaisuudet valintaikkunan.

Painikkeen nimi voi olla eri sovelluksissa erilainen, esimerkiksi Ominaisuudet ,

Asetukset , Tulostinasetukset tai Tulostin .

5.

Määritä oikeat tulostustyön asetukset Paperi ja laatu -, Viimeistely -, Tehosteet -,

Yleiset - ja Väri -välilehdissä.

Vihje Voit määrittää oikeat tulostustyön asetukset valitsemalla haluamasi vaihtoehdon Tulostuksen pikavalinnat -välilehden ennalta määritetyistä tulostustöistä. Valitse Valitse tehtävä -luettelosta tulostustyö. Valitun tulostustyön oletusasetukset määritetään, ja niiden yhteenveto näkyy

Tulostuksen pikavalinnat -välilehdessä. Voit tarvittaessa muuttaa asetuksia tässä välilehdessä tai tehdä muutokset muissa Ominaisuudet valintaikkunan välilehdissä.

6.

Sulje Ominaisuudet -valintaikkuna valitsemalla OK .

7.

Aloita tulostus valitsemalla Tulosta tai OK .

Tulostaminen sovellusohjelmasta, jolla asiakirja on luotu (Macintosh-käyttäjät)

1.

Varmista, että paperilokerossa on paperia.

Käyttöopas 69

Luku 9

2.

Valitse HP All-in-One Valitsijasta (OS 9), Print Center keskuksesta (OS 10.2 tai aiempi versio) tai Printer Setup Utility apuohjelmasta (OS 10.3 tai uudempi versio) ennen tulostuksen aloittamista.

3.

Valitse sovellusohjelman File (Tiedosto) -valikosta Page Setup (Arkin määritykset).

Näyttöön tulee Page Setup (Arkin määritykset) -valintaikkuna, jossa voi määrittää arkin paperikoon, suunnan ja skaalauksen.

4.

Määritä arkin asetukset:

– Valitse paperikoko.

– Valitse suunta.

– Anna skaalausprosentti.

Huomautus OS 9 -käyttöjärjestelmässä Page Setup (Arkin määritykset) valintaikkunassa on asetukset, joilla voi tulostaa peilikuvan (tai käännetyn kuvan) ja määrittää sivun marginaalit kaksipuolista tulostusta varten.

5.

Valitse OK .

6.

Valitse sovellusohjelman File (Tiedosto) -valikosta Print (Tulosta).

Näyttöön tulee Tulosta -valintaikkuna. Jos käytössä on OS 9 -käyttöjärjestelmä, näyttöön avautuu General (Yleiset) -paneeli. Jos käytössä on OS X

-käyttöjärjestelmä, näyttöön avautuu Copies & Pages (Sivut ja kopiot) -paneeli.

7.

Tee projektissa tarvittavat muutokset tulostusasetuksiin luetteloruudussa.

8.

Aloita tulostaminen valitsemalla Print (Tulosta).

Tulostusasetusten muuttaminen

Voit mukauttaa HP All-in-One -laitteen tulostusasetukset lähes mihin tahansa tulostustehtävään sopiviksi.

Windows-käyttäjät

Ennen tulostusasetuksien muuttamista pitää päättää, muutetaanko vain senhetkisen työn asetuksia vai määritetäänkö asetukset oletusasetuksiksi kaikille tuleville töille.

Tulostusasetuksien näyttäminen riippuu siitä, haluatko asetuksien koskevan kaikkia tulevia tulostustöitä vai ainoastaan senhetkistä tulostustyötä.

Kaikkia töitä koskevien tulostusasetusten muuttaminen

1.

Valitse HP Director -ohjelmasta Asetukset - Tulostusasetukset - Tulostimen työkalut .

2.

Tee tarvittavat muutokset tulostusasetuksiin ja valitse OK .

Nykyistä työtä koskevien tulostusasetusten muuttaminen

1.

Valitse sovellusohjelman Tiedosto -valikosta Tulosta .

2.

Varmista, että HP All-in-One on valittu tulostimeksi.

3.

Napsauta painiketta, joka avaa Ominaisuudet -valintaikkunan.

Painikkeen nimi voi olla eri sovelluksissa erilainen, esimerkiksi Ominaisuudet ,

Asetukset , Tulostinasetukset tai Tulostin .

4.

Tee tarvittavat muutokset tulostusasetuksiin ja valitse OK .

5.

Tulosta työ valitsemalla Tulosta -valintaikkunasta Tulosta tai OK .

70 HP PSC 1600 All-in-One series

Macintosh-käyttäjät

Voit muuttaa tulostustyön asetuksia Sivun asetukset - ja Tulosta -valintaikkunoissa.

Valitse tarvittava valintaikkuna ja muuta asetus.

Paperikoon, paperin suunnan tai skaalausprosentin muuttaminen

1.

Valitse HP All-in-One Valitsijasta (OS 9), Print Center keskuksesta (OS 10.2 tai aiempi versio) tai Printer Setup Utility apuohjelmasta (OS 10.3 tai uudempi versio) ennen tulostuksen aloittamista.

2.

Valitse sovellusohjelman File (Tiedosto) -valikosta Page Setup (Arkin määritykset).

3.

Tee muutokset paperikoko-, suunta- ja skaalausprosenttiasetuksiin ja valitse OK .

Kaikkien muiden tulostusasetusten muuttaminen

1.

Valitse HP All-in-One Valitsijasta (OS 9), Print Center keskuksesta (OS 10.2 tai aiempi versio) tai Printer Setup Utility apuohjelmasta (OS 10.3 tai uudempi versio) ennen tulostuksen aloittamista.

2.

Valitse sovellusohjelman File (Tiedosto) -valikosta Print (Tulosta).

3.

Tee muutokset tulostusasetuksiin ja tulosta työ valitsemalla Print (Tulosta).

Tulostustyön keskeyttäminen

Tulostustyön voi keskeyttää HP All-in-One -laitteesta tai tietokoneesta. Parhaan tuloksen saat, kun keskeytät työn HP All-in-One -laitteesta.

Tulostustyön keskeyttäminen HP All-in-One -laitteesta

➔ Paina ohjauspaneelin Peruuta -painiketta. Ohjauspaneelin näyttöön tulee

Tulostus on peruutettu -viesti. Jos viesti ei tule näyttöön, paina Peruuta painiketta uudelleen.

Käyttöopas 71

Luku 9

72 HP PSC 1600 All-in-One series

10

HP Instant Share -ohjelman käyttäminen

HP Instant Share -ohjelman avulla voit jakaa valokuvia ystäville ja sukulaisille. Valitse tietokoneeseen asennetusta HP Image Zone -ohjelmistosta jaettavat valokuvat.

Valitse sitten valokuvien kohde ja lähetä kuvat. Voit myös halutessasi ladata valokuvia online-albumiin tai käytönaikaiseen valokuvien viimeistelypalveluun. Palveluiden saatavuus vaihtelee maan/alueen mukaan.

HP Instant Share -sähköpostin avulla ystävät ja sukulaiset saavat valokuvat heti katsottaviksi – pitkiä latauksia tai liian suuria kuvatiedostoja ei enää tarvita.

Vastaanottajalle lähetetään sähköpostiviesti, jossa on valokuvien pikkukuvat. Kuvista on linkki suojatulle WWW-sivulle, jossa ystävät ja sukulaiset voivat helposti katsella kuvia sekä tulostaa ja tallentaa niitä.

Yleiskatsaus

Jos käyttämässäsi HP All-in-One -laitteessa on USB-liitäntä, voit jakaa valokuvia ystävien ja sukulaisten kanssa laitteen ja tietokoneeseen asennetun HP Image Zone

-ohjelman avulla. USB-yhteyttä käyttävä laite on HP All-in-One, joka on kytketty tietokoneeseen USB-kaapelilla. HP All-in-One muodostaa Internet-yhteyden tietokoneen kautta.

Lähetä kuvat HP All-in-One -laitteesta haluamaasi kohteeseen HP Instant Share

-ohjelman avulla. Kohde voi olla sähköpostiosoite, käytönaikainen valokuva-albumi tai käytönaikainen valokuvien viimeistelypalvelu. Palveluiden saatavuus vaihtelee maan/ alueen mukaan.

Huomautus Voit myös lähettää kuvia ystäville ja sukulaisille verkkoon kytketyllä HP All-in-One -laitteella tai valokuvatulostimella. Laitteeseen lähettämistä varten tarvitaan HP Passport -käyttäjätunnus ja salasana.

Vastaanottava laite on määritettävä ja rekisteröitävä HP Instant Share

-ohjelmalla. Tarvitset myös vastaanottajan vastaanottavalle laitteelle määrittämän nimen. Lisäohjeita löytyy vaiheesta 6 kohdasta

Kuvien lähettäminen HP All-in-One -laitteella .

Käyttöopas 73

Luku 10

Aloittaminen

HP Instant Share -ohjelman käyttämiseen HP All-in-One -laitteessa vaaditaan:

● tietokoneeseen USB-kaapelilla kytketty HP All-in-One

● Internet-yhteys tietokoneesta, johon HP All-in-One -laite on kytketty

● HP Image Zone -ohjelma asennettuna tietokoneeseen. Macintosh-käyttäjien koneisiin on asennettu myös HP Instant Share -asiakassovellus.

Kun HP All-in-One -laite on määritetty ja HP Image Zone -ohjelmisto asennettu, olet valmis jakamaan valokuvia HP Instant Share -ohjelmalla. Lisätietoja HP All-in-One

-laitteen asentamisesta ja määrityksestä on laitteen mukana toimitetussa asennusoppaassa.

Kuvien lähettäminen HP All-in-One -laitteella

Kuvat voivat olla valokuvia tai skannattuja asiakirjoja. Voit jakaa niitä ystäviesi ja sukulaistesi kanssa HP All-in-One -laitteen ja HP Instant Share -ohjelman avulla.

Siirrä vain valokuvat muistikortista tietokoneeseen tai skannaa kuva ja valitse jaettava kuva tai kuvat. Tämän jälkeen voit lähettää kuvat haluamiisi kohteisiin.

Kuvien lähettäminen muistikortista

Valokuvat siirretään muistikortista tietokoneeseen HP Photo Transfer -ohjelmalla. Kun valokuvat on siirretty, niitä voi jakaa HP Image Zone - ja HP Instant Share -ohjelmien avulla.

● Lisätietoja valokuvien siirtämisestä muistikortista on kohdassa

Valokuvien siirtäminen tietokoneeseen

.

● Lisätietoja valokuvien jakamisesta HP Image Zone -ohjelmalla on kohdassa

Kuvien lähettäminen tietokoneelta .

Skannatun kuvan lähettäminen

Voit jakaa skannatun kuvan painamalla ohjauspaneelin Skannauskohde -painiketta.

Jos käytät Skannauskohde -painiketta, aseta kuva kuvapuoli alaspäin lasille, valitse kohde, johon haluat lähettää kuvan, ja aloita skannaus.

Huomautus Lisätietoja kuvan skannaamisesta on kohdassa

Skannaustoimintojen käyttäminen .

Skannatun kuvan lähettäminen HP All-in-One -laitteelta

1.

Pane alkuperäiskappale laitteen lasin oikeaan etukulmaan kopioitava puoli alaspäin.

2.

Paina HP All-in-One -laitteen ohjauspaneelin Skannauskohde -painiketta.

Ohjauspaneelin näyttöön tulee Skannaa kohteeseen -valikko.

3.

Korosta HP Instant Share - ja -painikkeilla.

4.

Valitse kohde painamalla OK tai Käynnistä skannaus .

Kuva skannataan ja ladataan tietokoneeseen.

Windows-tietokoneissa käynnistyy HP Image Zone -ohjelma. Näkyviin tulee

HP Instant Share -välilehti. Skannatun kuvan pikkukuva tulee näkyviin tehtäväpalkkiin.

74 HP PSC 1600 All-in-One series

Käyttöopas

Macintosh-käyttäjien näyttöön tulee HP Instant Share -asiakassovellus.

Skannatun kuvan pikkukuva tulee näkyviin HP Instant Share -ikkunaan.

Huomautus Jos käytät Macintosh OS -versiota, joka on vanhempi kuin X v10.2 (tai OS 9 v9.1.5 -versiota), valokuvat ladataan Macintosh-koneessa olevaan HP:n galleria -ohjelmaan. Valitse E-mail (Sähköposti). Lähetä skannattu kuva sähköpostiliitteenä tietokoneen näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.

5.

Noudata käyttöjärjestelmääsi koskevia ohjeita:

Jos käytät tietokonetta, jossa on Windows-käyttöjärjestelmä: a.

Napsauta HP Instant Share -välilehden Hallinta - tai Työskentely -alueella linkkiä tai sen palvelun kuvaketta, jota haluat käyttää skannattujen kuviesi lähettämiseen.

Huomautus Jos napsautat Näytä kaikki palvelut , voit valita maassasi/alueellasi saatavilla olevista palveluista, esimerkiksi:

HP Instant Share -sähköposti ja Luo käytönaikainen albumi .

Noudata näytön ohjeita.

Työskentelyalueella näkyy Avaa Internet-yhteys -näyttö.

b.

Valitse Seuraava ja noudata näytön ohjeita.

Jos käytössäsi on Macintosh-käyttöjärjestelmä: a.

Varmista, että skannatut jaettavat valokuvat näkyvät HP Instant Share

-ikkunassa.

Poista kuvia ikkunasta painamalla miinuspainiketta ( – ) ja lisää kuvia painamalla pluspainiketta ( + ).

b.

Valitse Seuraava ja noudata näytön ohjeita.

c.

Valitse HP Instant Share -palveluluettelosta palvelu, jota haluat käyttää skannattujen kuviesi lähettämiseen.

d.

Noudata näytön ohjeita.

6.

HP Instant Share -sähköposti -palvelusta voit

– lähettää sähköpostiviestin, johon on liitetty valokuviesi pikkukuvat, joita voidaan katsella, tulostaa ja tallentaa Internetissä

– avata ja ylläpitää sähköpostiosoitekirjaa (napsauta Osoitekirja , rekisteröidy

HP Instant Share -ohjelman kautta ja luo HP Passport -tili)

– lähettää sähköpostiviestin useisiin osoitteisiin (napsauta vastaavaa linkkiä)

– lähettää kuvat ystävän tai sukulaisen verkkoon kytkettyyn laitteeseen. Kirjoita

Sähköpostiosoite -tekstiruutuun vastaanottajan laitteelle antama nimi ja pääte @send.hp.com. Sinua kehotetaan kirjautumaan HP Instant Share palveluun HP Passport käyttäjätunnuksella ja salasanalla .

Huomautus Jos et ole aiemmin määrittänyt HP Instant

Share-laitetta, napsauta Tarvitsen HP Passport -tilinKirjaudu

HP Passport -tilillä -näytössä. Sinulle annetaan HP Passport

-käyttäjätunnus ja salasana.

75

Luku 10

Kuvien lähettäminen tietokoneelta

Voit käyttää HP All-in-One -laitettasi kuvien lähettämiseen HP Instant Share -ohjelman kautta. Voit myös lähettää kuvia käyttämällä tietokoneeseen asennettua HP Image

Zone -ohjelmaa. HP Image Zone -ohjelman avulla voit valita ja muokata yhtä tai useampaa kuvaa, ja siirtyä sitten HP Instant Share -laitteelle valitaksesi palvelun

(esimerkiksi HP Instant Share -sähköposti ) ja lähettää kuvat. Voit jakaa kuvia ainakin seuraavilla tavoilla:

● HP Instant Share -sähköposti (kuvien lähettäminen sähköpostiosoitteeseen)

● HP Instant Share -sähköposti (lähettäminen laitteeseen)

● käytönaikaiset valokuva-albumit

● käytönaikainen valokuvien viimeistelypalvelu (saatavuus vaihtelee maan/alueen mukaan).

Kuvien lähettäminen HP Image Zone -ohjelman avulla (Windows-käyttäjät)

Voit jakaa kuvia ystäville ja sukulaisille HP Image Zone -ohjelman avulla. Avaa vain

HP Image Zone -ohjelma, valitse jaettavat kuvat ja välitä ne HP Instant Share sähköpostipalvelun kautta.

1.

Kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa HP Image Zone -kuvaketta.

HP Image Zone -ikkuna avautuu tietokoneen näyttöön. Ikkunassa näkyy Omat kuvat -välilehti.

2.

Valitse vähintään yksi kuva kansiosta, johon kuvat on tallennettu.

Lisätietoja on HP Image Zone -ohjelmiston käytönaikaisessa ohjeessa.

Huomautus HP Image Zone -ohjelman kuvankäsittelytyökalujen avulla voit muokata kuvia haluamaasi muotoon. Lisätietoja on HP Image Zone

-ohjelmiston käytönaikaisessa ohjeessa.

3.

Napsauta HP Instant Share -välilehteä.

HP Image Zone -ikkunassa näkyy HP Instant Share -välilehti.

4.

Napsauta HP Instant Share -välilehden Hallinta tai Työskentely -alueella linkkiä tai sen palvelun kuvaketta, jota haluat käyttää skannattujen kuviesi lähettämiseen.

Huomautus Jos napsautat Näytä kaikki palvelut , voit valita maassasi/ alueellasi saatavilla olevista palveluista, esimerkiksi: HP Instant Share

-sähköposti ja Luo käytönaikainen albumi . Noudata näytön ohjeita.

Avaa Internet-yhteys -näyttö näkyy HP Instant Share -välilehden työskentelyalueella .

5.

Valitse Seuraava ja noudata näytön ohjeita.

6.

HP Instant Share -sähköposti palvelusta voit

– lähettää sähköpostiviestin, johon on liitetty valokuviesi pikkukuvat, joita voidaan katsella, tulostaa ja tallentaa Internetissä

– avata ja ylläpitää sähköpostiosoitekirjaa (napsauta Osoitekirja , rekisteröidy

HP Instant Share -ohjelman kautta ja luo HP Passport -tili)

– lähettää sähköpostiviestin useisiin osoitteisiin (napsauta vastaavaa linkkiä)

– Voit lähettää kuvat ystävän tai sukulaisen verkkoon kytkettyyn laitteeseen.

Kirjoita Sähköpostiosoite -tekstiruutuun vastaanottajan laitteelle antama

76 HP PSC 1600 All-in-One series

nimi ja pääte @send.hp.com. Sinua kehotetaan kirjautumaan HP Instant

Share -palveluun HP Passport käyttäjätunnuksella ja salasanalla .

Huomautus Jos et ole aiemmin määrittänyt HP Instant

Share-laitetta, napsauta Tarvitsen HP Passport -tilinKirjaudu

HP Passport -tilillä -näytössä. Sinulle annetaan HP Passport

-käyttäjätunnus ja salasana.

Kuvien lähettäminen HP Instant Share -asiakassovelluksella (Macintosh OS X v10.2 tai uudempi versio)

Huomautus Macintosh OS X v10.2.1 ja v10.2.2 -käyttöjärjestelmiä ei tueta.

Voit jakaa kuvia ystäville ja sukulaisille HP Instant Share -asiakasohjelman avulla.

Avaa HP Instant Share -ikkuna, valitse jaettavat kuvat ja välitä ne HP Instant Share sähköpostipalvelun kautta.

Huomautus Lisätietoja HP Instant Share -asiakassovelluksen käyttämisestä on HP Image Zone -ohjelmiston käytönaikaisessa ohjeessa.

HP Instant Share -asiakassovelluksen käyttäminen

1.

Valitse telakalta HP Image Zone -kuvake.

HP Image Zone -ohjelma avautuu työpöydälle.

2.

Napsauta HP Image Zone -ohjelmassa ikkunan yläosassa olevaa

Palvelut -painiketta.

HP Image Zone -ohjelman ikkunan alaosaan tulee sovellusluettelo.

3.

Valitse sovellusluettelosta HP Instant Share .

HP Instant Share -asiakassovellus avautuu tietokoneen näyttöön.

4.

Lisää kuvia ikkunaan painamalla pluspainiketta ( + ) ja poista kuvia painamalla miinuspainiketta ( – ).

Huomautus Lisätietoja HP Instant Share -asiakassovelluksen käyttämisestä on HP Image Zone -ohjelmiston käytönaikaisessa ohjeessa.

5.

Varmista, että jaettavat kuvat näkyvät HP Instant Share -ikkunassa.

6.

Valitse Seuraava ja noudata näytön ohjeita.

7.

Valitse HP Instant Share -palveluluettelosta palvelu, jota haluat käyttää skannattujen kuviesi lähettämiseen.

8.

Noudata näytön ohjeita.

9.

HP Instant Share -sähköposti -palvelusta voit

– lähettää sähköpostiviestin, johon on liitetty valokuviesi pikkukuvat, joita voidaan katsella, tulostaa ja tallentaa Internetissä

– avata ja ylläpitää sähköpostiosoitekirjaa (napsauta Osoitekirja , rekisteröidy

HP Instant Share -ohjelman kautta ja luo HP Passport -tili)

– lähettää sähköpostiviestin useisiin osoitteisiin (napsauta vastaavaa linkkiä)

– Voit lähettää kuvat ystävän tai sukulaisen verkkoon kytkettyyn laitteeseen.

Kirjoita Sähköpostiosoite -tekstiruutuun vastaanottajan laitteelle antama

Käyttöopas 77

Luku 10 nimi ja pääte @send.hp.com. Sinua kehotetaan kirjautumaan HP Instant

Share -palveluun HP Passport käyttäjätunnuksella ja salasanalla .

Huomautus Jos et ole aiemmin määrittänyt HP Instant

Share-laitetta, napsauta Tarvitsen HP Passport -tilinKirjaudu

HP Passport -tilillä -näytössä. Sinulle annetaan HP Passport

-käyttäjätunnus ja salasana.

Kuvien jakaminen HP Image Zone -ohjelmalla (Macintosh-käyttöjärjestelmä, joka on vanhempi kuin OS X v10.2)

Huomautus Macintosh OS X versiot 10.0 ja 10.0.4 eivät ole tuettuja.

Voit jakaa kuvia kenelle tahansa, jolla on sähköpostiosoite. Käynnistä vain HP Image

Zone ja avaa HP:n galleria . Luo sitten uusi sähköpostiviesti tietokoneeseen asennetulla sähköpostisovelluksella.

Huomautus Lisätietoja on HP Image Zone -ohjelman käytönaikaisen ohjeen kohdassa HP:n galleria .

Sähköpostiasetuksen käyttäminen HP Image Zone -ohjelmassa

1.

Valitse telakalta HP Image Zone -kuvake.

HP Image Zone -ohjelma avautuu työpöydälle.

2.

Napsauta HP Image Zone -ohjelmassa ikkunan yläosassa olevaa Services

(Palvelut) -kuvaketta.

HP Image Zone -ohjelman ikkunan alaosaan tulee sovellusluettelo.

3.

Valitse sovellusluettelosta HP:n galleria -palvelu.

HP:n galleria avautuu tietokoneen näyttöön.

4.

Valitse jaettavat kuvat.

Lisätietoja on HP Image Zone -ohjelman käytönaikaisessa ohjeessa.

5.

Valitse E-mail (Sähköposti).

Macintosh-käyttöjärjestelmän sähköpostiohjelma avautuu.

Lähetä kuva sähköpostiliitteenä noudattamalla tietokoneen näyttöön tulevia ohjeita.

Kuvien jakaminen HP Director -ohjelmalla (Macintosh OS 9)

Huomautus Macintosh OS 9 versio 9.1.5 ja uudemmat versiot sekä versio

9.2.6 ja uudemmat versiot ovat tuettuja.

Voit jakaa kuvia kenelle tahansa, jolla on sähköpostiosoite. Käynnistä vain

HP Director ja avaa HP:n galleria . Luo sitten uusi sähköpostiviesti tietokoneeseen asennetulla sähköpostisovelluksella.

Huomautus Lisätietoja on HP Image Zone -ohjelman käytönaikaisen ohjeen kohdassa HP:n galleria .

78 HP PSC 1600 All-in-One series

Sähköpostiasetuksen käyttäminen HP Director -ohjelmassa

1.

Kaksoisosoita työpöydällä olevaa HP Director -symbolia.

HP Director -ohjelma avautuu työpöydälle.

2.

Kaksoisosoita HP:n galleria .

HP:n galleria -ohjelma avautuu työpöydälle.

3.

Valitse jaettavat kuvat.

Lisätietoja on HP Image Zone -ohjelmiston käytönaikaisessa ohjeessa.

4.

Paina Sähköposti -painiketta.

Macintosh-käyttöjärjestelmän sähköpostiohjelma avautuu.

Lähetä kuva sähköpostiliitteenä noudattamalla tietokoneen näyttöön tulevia ohjeita.

Käyttöopas 79

Luku 10

80 HP PSC 1600 All-in-One series

11

Tarvikkeiden tilaaminen

Voit tilata tulostuskasetteja ja suositeltuja HP:n paperityyppejä HP:n WWW-sivustosta.

Paperin, kalvojen tai muun tulostusmateriaalin tilaaminen

Voit tilata tulostusmateriaalia, kuten HP Premium -paperia, HP Premium Plus valokuvapaperia, HP Premium Inkjet -kalvoja tai HP:n silitettäviä siirtokuvia, HP:n

WWW-sivustosta osoitteesta www.hp.com

. Valitse tarvittaessa maa/alue. Valitse sitten tuote kehotteiden ohjeiden mukaan ja napsauta jotakin sivulla olevista ostoslinkeistä.

Tulostuskasettien tilaaminen

Tulostuskasettien tilausnumerot vaihtelevat maittain/alueittain. Jos tässä oppaassa ilmoitetut tilausnumerot eivät vastaa HP All-in-One -laitteeseen asennettujen tulostuskasettien numeroita, tilaa uudet kasetit, joissa on sama numero kuin jo asennetuissa kaseteissa. HP All-in-One -laite tukee seuraavia tulostuskasetteja.

Tulostuskasetit

HP:n musta inkjet-tulostuskasetti

HP:n inkjet-kolmivärikasetti

HP -tilausnumero

#338 16 ml:n musta tulostuskasetti

#344 16 ml:n väritulostuskasetti

#343 11 ml:n väritulostuskasetti

#348 15 ml:n värivalokuvatulostuskasetti HP:n inkjet-valokuvatulostuskasetti

Löydät kaikkien laitteen tukemien tulostuskasettien tilausnumerot myös seuraavasti:

● Windows : Valitse HP Director -ohjelmassa Asetukset - Tulostusasetukset ja sitten Tulostimen työkalut . Valitse Arvioitu musteen taso -välilehti ja valitse sitten Print Cartridge Ordering Information (Tulostuskasetin tilaustiedot).

● Macintosh : Valitse HP Director (OS 9)- tai HP Image Zone (OS X)

-ohjelmistossa Settings (Asetukset) ja sitten Maintain Printer (Tulostimen ylläpito).

Valitse tarvittaessa HP All-in-One ja valitse sitten Apuohjelmat . Valitse luetteloruudusta Tarvikkeet .

Voit myös ottaa yhteyttä paikalliseen HP-jälleenmyyjään tai tarkistaa maassa/alueella käytettävät tulostuskasettien tilausnumerot osoitteesta www.hp.com/support .

Tilaa HP All-in-One -laitteen tulostuskasetit www.hp.com

-sivustosta. Valitse kehotettaessa maa/alue. Valitse myös tuote ja napsauta sitten sivulla olevaa ostolinkkiä.

Käyttöopas 81

Luku 11

Muiden tarvikkeiden tilaaminen

Jos haluat tilata muita lisävarusteita, esimerkiksi HP All-in-One -ohjelman, painetun käyttöoppaan, asennusoppaan tai asiakkaan vaihdettavissa olevia osia, soita oman alueesi palvelunumeroon:

● Yhdysvallat ja Kanada: 1-800-474-6836 (1-800-HP INVENT) .

● Eurooppa: +49 180 5 290220 (Saksa) ja +44 870 606 9081 (Iso-Britannia).

Tilaa HP All-in-One -ohjelmia muissa maissa / muilla alueilla soittamalla maan/alueen puhelinnumeroon. Seuraavat puhelinnumerot ovat voimassa tämän oppaan julkaisuhetkellä. Uusin tilausnumeroiden luettelo on www.hp.com

-sivustossa. Valitse kehotettaessa maa/alue ja napsauta sitten Contact HP (HP:n yhteystiedot) -linkkiä.

Saat näkyviin teknisen tuen yhteystietoja.

Maa/alue

Tyynenmeren Aasia (Japania lukuun ottamatta)

Australia

Eurooppa

Tilausnumero

65 272 5300

Uusi-Seelanti

Etelä-Afrikka

Yhdysvallat ja Kanada

1300 721 147

+49 180 5 290220 (Saksa)

+44 870 606 9081 (Iso-Britannia)

0800 441 147

+27 (0)11 8061030

1-800-HP-INVENT (1 800 474 6836)

82 HP PSC 1600 All-in-One series

12

HP All-in-One -laitteen huoltaminen

HP All-in-One -laite vaatii vain vähän huoltotoimenpiteitä. Lasi ja kannen alusta kannattaa toisinaan puhdistaa pölystä, jotta kopiot ja skannatut tiedostot olisivat mahdollisimman selkeitä. Myös tulostuskasetit täytyy silloin tällöin vaihtaa, kohdistaa tai puhdistaa. Tässä luvussa annetaan ohjeita HP All-in-One -laitteen parhaan toimintakunnon ylläpitämiseksi. Suorita nämä yksinkertaiset huoltotoimenpiteet tarpeen mukaan.

HP All-in-One -laitteen puhdistaminen

Sormenjäljet, tarhat, hiukset ja muu lasilla tai kannen alustassa oleva lika voi heikentää suorituskykyä ja vaikuttaa erityistoimintojen tarkkuuteen, esimerkiksi Sovita sivulle -toimintoon. Voit joutua puhdistamaan lasin ja kannen alustan, jotta kopiot ja skannatut tiedostot olisivat mahdollisimman selkeitä. Voit myös joutua poistamaan pölyä HP All-in-One -laitteen sisältä.

Lasin puhdistaminen

Sormenjäljistä, tahroista, hiuksista ja pölystä likaantunut lasi hidastaa laitteen toimintaa ja vaikuttaa joihinkin toimintoihin, esimerkiksi Sovita sivulle -toimintoon.

1.

Katkaise HP All-in-One -laitteesta virta, irrota virtajohto ja avaa laitteen kansi.

2.

Puhdista lasi pehmeällä liinalla tai sienellä, joka on kostutettu lasinpuhdistukseen tarkoitetulla puhdistusaineella.

Varoitus Älä käytä lasin puhdistuksessa hankaavia puhdistusaineita, asetonia, bentseeniä tai hiilitetrakloridia. Nämä aineet voivat vahingoittaa lasia. Älä kaada tai suihkuta nestettä suoraan lasille; neste saattaa tihkua lasin alle ja vaurioittaa laitetta.

3.

Ehkäise läiskät kuivaamalla lasi säämiskällä tai selluloosasienellä.

Kannen alustan puhdistaminen

HP All-in-One -laitteen kannen alla olevaan valkoiseen asiakirjan alustaan saattaa kertyä likaa.

1.

Katkaise HP All-in-One -laitteesta virta, irrota virtajohto ja avaa laitteen kansi.

2.

Puhdista asiakirjan taustana oleva valkoinen kannen alusta pehmeällä, lämpimään ja mietoon saippuaveteen kostutetulla liinalla tai sienellä.

3.

Irrota lika kannen alustasta varovasti. Älä hankaa kannen alustaa.

4.

Kuivaa alusta säämiskällä tai pehmeällä liinalla.

Varoitus Älä käytä paperipohjaisia pyyhkeitä, sillä ne voivat naarmuttaa alustaa.

5.

Jos alusta kaipaa vielä puhdistusta, toista edellä kuvatut vaiheet käyttäen isopropyylialkoholia (spriitä). Poista puhdistusaineen jäämät huolellisesti kostealla liinalla.

Käyttöopas 83

Luku 12

Varoitus Älä roiskuta alkoholia lasille tai HP All-in-One -laitteen maalatuille osille, koska se saattaa vaurioittaa laitetta.

Ulkopintojen puhdistaminen

Pyyhi pöly, lika ja tahrat laitteen ulkopinnoista pehmeällä liinalla tai hieman kostutetulla sienellä. HP All-in-One -laitetta ei tarvitse puhdistaa sisältä. Älä käytä nesteitä HP All-in-One -laitteen sisäosien tai etupaneelin puhdistamiseen.

Varoitus Älä puhdista etupaneelia, kantta tai laitteen muita maalattuja osia alkoholilla tai alkoholipohjaisilla puhdistusaineilla, jotta HP All-in-One -laitteen maalatut osat eivät vahingoitu.

Arvioitujen mustetasojen tarkastaminen

Voit helposti tarkastaa tulostuskasetin mustetason ja selvittää, kuinka pian kasetti on vaihdettava. Musteen täyttötaso antaa arvion tulostuskaseteissa jäljellä olevan musteen määrästä.

Vihje Voit myös tulostaa itsetestiraportin, josta näet, onko tulostuskasetit vaihdettava. Lisätietoja on kohdassa

Itsetestiraportin tulostaminen .

Mustetasojen tarkastaminen HP Director -ohjelmassa (Windows)

1.

Valitse HP Director -ohjelmassa Asetukset , Tulostusasetukset ja Tulostimen työkalut .

Huomautus Voit avata Tulostimen työkalut myös Tulostimen ominaisuudet -valintaikkunasta. Valitse Tulostimen ominaisuudet valintaikkunasta Palvelut -välilehti ja valitse sitten Huolla tämä laite .

2.

Valitse Arvioitu musteen taso -välilehti.

Näyttöön tulevat tulostuskasettien arvioidut mustetasot.

Mustetasojen tarkastaminen HP Image Zone -ohjelmassa (Macintosh)

1.

Valitse HP Director (OS 9)- tai HP Image Zone (OS X) -ohjelmistossa Settings

(Asetukset) ja sitten Maintain Printer (Tulostimen ylläpito).

2.

Jos Select Printer (Valitse tulostin) -valintaikkuna avautuu, valitse HP All-in-One

-laite ja sitten Utilities (Apuohjelmat).

3.

Valitse luetteloruudusta Ink Level (Musteen taso).

Näyttöön tulevat tulostuskasettien arvioidut mustetasot.

Itsetestiraportin tulostaminen

Jos tulostuksessa ilmenee ongelmia, tulosta itsetestiraportti ennen tulostuskasettien vaihtamista. Tässä raportissa on hyödyllisiä tietoja useista laitteisiin liittyvistä seikoista, esimerkiksi tulostuskaseteista.

1.

Lisää paperilokeroon tavallista käyttämätöntä A4-, Letter- tai Legal-kokoista paperia.

84 HP PSC 1600 All-in-One series

2.

Paina Asetukset -painiketta, kunnes näyttöön tulee Tulosta raportti . Paina sitten

OK -painiketta.

Näyttöön tulee Itsetestiraportti .

3.

Valitse OK .

4.

HP All-in-One -laite tulostaa itsetestiraportin, joka saattaa ilmaista tulostusongelman syyn. Raportin mustetestialueen näyte on alla.

Käyttöopas

5.

Varmista, että testikuviot ovat tasaisia ja niissä näkyy täydellinen ruudukko.

Jos useampi kuin muutama kuvion viiva on rikkonainen, suuttimissa saattaa olla vikaa. Tulostuskasetit on ehkä puhdistettava. Lisätietoja on kohdassa

Tulostuskasettien puhdistaminen

.

6.

Varmista, että värilliset viivat ulottuvat koko sivun poikki.

Jos musta viiva puuttuu tai on himmeä tai katkonainen, mustassa oikeanpuoleisessa paikassa olevassa mustassa tulostuskasetissa tai valokuvatulostuskasetissa voi olla ongelmia.

Jos jokin muu kolmesta viivasta puuttuu tai on himmeä tai katkonainen, vasemmanpuoleisessa paikassa olevassa kolmivärisessä tulostuskasetissa voi olla ongelmia.

7.

Varmista, että väripalkit näkyvät tasaisesti ja vastaavat alla lueteltuja värejä.

Tulosteessa pitäisi näkyä syaani, magenta, keltainen, violetti, vihreä ja punainen väripalkki.

Jos väripalkkeja puuttuu tai väripalkki on suttuinen tai ei vastaa palkin alla olevia tietoja, kolmivärikasetista on ehkä loppunut muste. Tulostuskasetti on ehkä vaihdettava. Lisätietoja tulostuskasettien vaihtamisesta on kohdassa

Tulostuskasettien vaihtaminen

.

8.

Tarkasta väripalkit ja väriviiva, ettei niissä ole raitoja tai valkoisia viivoja.

Viivat voivat viitata tukkeutuneisiin suuttimiin tai likaisiin kosketuspintoihin.

Tulostuskasetit on ehkä puhdistettava. Lisätietoja tulostuskasettien

puhdistamisesta on kohdassa Tulostuskasettien puhdistaminen . Älä käytä

puhdistamiseen alkoholia.

85

Luku 12

Huomautus Esimerkkejä oikein ja väärin toimivien tulostuskasettien testikuvoista, väriviivoista ja väripalkeista löytyy HP Image Zone -ohjelmiston käytönaikaisesta ohjeesta.

Tulostuskasettien huoltaminen

HP All-in-One -laitteesi parhaimman tulostuslaadun varmistamiseksi sinun on suoritettava muutamia yksikertaisia huoltotoimenpiteitä. Tässä osassa annetaan ohjeita tulostuskasettien käsittelystä, vaihtamisesta, kohdistamisesta ja puhdistamisesta.

Tulostuskasettien käsitteleminen

Tutustu osiin ja tulostuskasettien käsittelyohjeisiin, ennen kuin vaihdat tai puhdistat tulostuskasetteja.

1 Kuparinväriset kosketuspinnat

2 Muovinauha, jossa on vaaleanpunainen repäisykieleke (täytyy irrottaa ennen asentamista)

3 Mustesuuttimet, suojattu muovinauhalla

Pitele mustekasetteja mustista muovireunuksista siten, että etiketti osoittaa ylöspäin.

Älä kosketa kuparinvärisiä pintoja tai mustesuuttimia.

Varoitus Älä pudota mustekasettia, sillä se voi vahingoittua käyttökelvottomaksi.

Tulostuskasettien vaihtaminen

Kun tulostuskasetin mustetaso on alhainen, ohjauspaneelin näyttöön tulee viesti.

Huomautus Voit myös tarkastaa mustekasetin arvioidun jäljellä olevan mustetason HP All-in-One -laitteen mukana toimitetun HP Image Zone

86 HP PSC 1600 All-in-One series

-ohjelman avulla. Lisätietoja on kohdassa

Arvioitujen mustetasojen tarkastaminen .

Kun ohjauspaneelin näyttöön tulee vähäisestä musteen määrästä ilmoittava viesti, varmista, että vaihtokasetti on heti saatavilla. Tulostuskasetit pitää vaihtaa myös, kun teksti on haalistunutta tai tulostuskasetteihin liittyviä tulostuslaatuongelmia ilmenee.

Vihje Näiden ohjeiden avulla voit myös vaihtaa mustan tulostuskasetin paikalle valokuvatulostuskasetin, jolloin voit tulostaa laadukkaita värivalokuvia.

Kaikkien HP All-in-One -laitteen tukemien tulostuskasettien tilausnumerot ovat

kohdassa Tulostuskasettien tilaaminen . Tilaa HP All-in-One -laitteen tulostuskasetit

www.hp.com

-sivustosta. Valitse kehotettaessa maa/alue. Valitse myös tuote ja napsauta sitten sivulla olevaa ostolinkkiä.

Tulostuskasettien vaihtaminen

1.

Varmista, että HP All-in-One -laitteeseen on kytketty virta.

Varoitus Jos HP All-in-One -laitteen virta ei ole kytketty, kun nostat tulostuskasetin luukkua, HP All-in-One -laite ei vapauta tulostuskasetteja vaihtamista varten. Voit vahingoittaa HP All-in-One -laitetta, jos tulostuskasetit eivät ole telakoituneet kunnolla oikealle sivulle, kun yrität irrottaa tulostuskasetteja.

2.

Avaa tulostuskasetin luukku nostamalla luukkua laitteen etupuolen keskikohdasta, kunnes luukku lukittuu paikalleen.

Tulostuskasettivaunu siirtyy HP All-in-One -laitteen oikeaan reunaan.

Käyttöopas

1 Tulostuskasettien suojakansi

2 Tulostuskasettivaunu

3.

Odota, kunnes tulostuskasettivaunu ei liiku eikä siitä kuulu ääntä. Vapauta tulostuskasetti sitten painamalla sitä hieman alaspäin.

Jos vaihdat kolmiväritulostuskasettia, irrota vasemmassa paikassa oleva tulostuskasetti.

Jos vaihdat mustaa tulostuskasettia tai valokuvatulostuskasettia, irrota oikeanpuoleisessa paikassa oleva tulostuskasetti.

87

Luku 12

1 Kolmiväritulostuskasetin paikka

2 Mustan tulostuskasetin ja valokuvatulostuskasetin paikka

4.

Vedä tulostuskasettia itseäsi kohti ja irrota se paikasta.

5.

Jos poistat mustan tulostuskasetin sen vuoksi, että haluat asentaa valokuvatulostuskasetin, talleta musta tulostuskasetti tulostuskasetin suojaan.

Lisätietoja on kohdassa

Tulostuskasetin suojan käyttäminen .

Jos poistat tulostuskasetin, jossa on vähän mustetta tai josta muste on loppunut, kierrätä tulostuskasetti. HP:n Inkjet-tarvikkeiden kierrätysohjelma on käytettävissä monissa maissa/monilla alueilla. Sen avulla voit kierrättää käytetyt tulostuskasetit maksutta. Lisätietoja on seuraavalla WWW-sivulla: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

6.

Poista uusi tulostuskasetti pakkauksesta ja poista muovinauha varovasti vaaleanpunaisesta kielekkeestä vetämällä. Älä kosketa muita osia kuin vaaleanpunaista muovinauhaa.

88

1 Kuparinväriset kosketuspinnat

2 Muovinauha, jossa on vaaleanpunainen repäisykieleke (täytyy irrottaa ennen asentamista)

3 Mustesuuttimet, suojattu muovinauhalla

Varoitus Älä kosketa kuparinvärisiä pintoja tai mustesuuttimia. Näiden osien koskettaminen voi aiheuttaa tukkeumia, musteensyöttöhäiriöitä ja sähkökytkentöjen huononemista.

HP PSC 1600 All-in-One series

7.

Työnnä uusi tulostuskasetti suoraan tyhjään paikkaan. Työnnä tulostuskasettia eteenpäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.

Jos asennettavan tulostuskasetin etiketissä on valkoinen kolmio, liu'uta tulostuskasetti vasemmalla olevaan paikkaan. Paikan etiketti on vihreä ja siinä on valkoinen kolmio.

Jos asennettavan tulostuskasetin etiketissä on valkoinen neliö tai viisikulmio, liu'uta tulostuskasetti oikealla olevaan paikkaan. Paikan etiketti on musta ja siinä on valkoinen neliö ja viisikulmio.

8.

Sulje tulostuskasettien suojakansi.

Valokuvatulostuskasetin käyttäminen

HP All-in-One -laitteella tulostettavien ja kopioitavien värivalokuvien laatu on paras mahdollinen, kun hankit valokuvatulostuskasetin. Poista musta tulostuskasetti ja aseta valokuvatulostuskasetti paikalleen. Kun laitteeseen on asennettu kolmivärikasetti ja

Käyttöopas 89

Luku 12 valokuvatulostuskasetti, käytössäsi on kuuden musteen järjestelmä. Tämä parantaa värillisten valokuvien laatua.

Kun haluat tulostaa tavallisia tekstiasiakirjoja, vaihda musta tulostuskasetti takaisin paikalleen. Säilytä valokuvatulostuskasettia tulostuskasetin suojassa, kun tulostuskasetti ei ole käytössä.

● Lisätietoja valokuvatulostuskasetin hankkimisesta on kohdassa

Tulostuskasettien tilaaminen

.

● Lisätietoja tulostuskasettien vaihtamisesta on kohdassa

Tulostuskasettien vaihtaminen .

● Lisätietoja tulostuskasetin suojan käyttämisestä on kohdassa

Tulostuskasetin suojan käyttäminen .

Tulostuskasetin suojan käyttäminen

Joissakin maissa / joillakin alueilla saatat valokuvatulostuskasetin hankkiessasi saada mukana myös tulostuskasetin suojan. Toisissa maissa / toisilla alueilla tulostuskasetin suoja toimitetaan HP All-in-One -laitteen mukana. Jos et ole saanut tulostuskasetin suojaa HP All-in-One -laitteen tai tulostuskasetin mukana, voit tilata sellaisen

HP-tuesta. Siirry osoitteeseen www.hp.com/support .

Tulostuskasetin suoja on tarkoitettu suojaamaan tulostuskasettia ja estämään sen kuivuminen, kun tulostuskasetti ei ole käytössä. Aina kun poistat HP All-in-One

-laitteesta tulostuskasetin, jota aiot käyttää myöhemmin uudelleen, säilytä sitä tulostuskasetin suojassa. Laita musta tulostuskasetti tulostuskasetin suojaan, jos esimerkiksi poistat sen tulostaaksesi laadukkaita valokuvia valokuva- ja kolmiväritulostuskaseteilla.

Tulostuskasetin paneminen tulostuskasetin suojaan

1.

Työnnä tulostuskasetti tulostuskasetin suojaan loivassa kulmassa ja napsauta kasetti tiiviisti paikalleen.

90

2.

Säilytä tulostuskasetin suoja HP All-in-One -laitteessa olevassa säilytyspaikassa.

Avaa tulostuskasetin suojakansi ja aseta tulostuskasetin suoja laitteeseen kuvan osoittamalla tavalla.

HP PSC 1600 All-in-One series

1 Tulostuskasettien suojakansi

2 HP All-in-One -laitteen tulostuskasetin säilytyspaikka

3.

Sulje tulostuskasettien suojakansi.

Tulostuskasetin poistaminen tulostuskasetin suojasta

➔ Irrota tulostuskasetti paikaltaan painamalla tulostuskasetin suojan päältä sisäänja taaksepäin. Vedä sitten tulostuskasetti tulostuskasetin suojasta.

Tulostuskasettien kohdistaminen

HP All-in-One -laite kehottaa kohdistamaan tulostuskasetit aina, kun asennat tai vaihdat tulostuskasetin. Voit myös kohdistaa tulostuskasetit milloin tahansa ohjauspaneelin tai tietokoneesi HP Image Zone -ohjelmiston avulla. Tulostuskasettien kohdistaminen takaa, että tulostuslaatu säilyy hyvänä.

Huomautus Jos poistat tulostuskasetin ja asennat saman kasetin uudelleen,

HP All-in-One -laite ei anna kehotusta kohdistaa tulostuskasetteja.

HP All-in-One -laite muistaa kyseisen tulostuskasetin kohdistusarvot, eikä sinun tarvitse näin ollen kohdistaa tulostuskasetteja uudelleen.

Tulostuskasettien kohdistaminen etupaneelista laitteen pyytäessä kohdistamista

1.

Varmista, että paperilokeroon on lisätty käyttämätön valkoinen A4- tai Letterkokoinen paperiarkki ja valitse sitten OK .

HP All-in-One -laite tulostaa tulostuskasettien kohdistusarkin ja kohdistaa tulostuskasetit. Kierrätä tai hävitä arkki.

Käyttöopas 91

Luku 12

Huomautus Jos paperilokerossa oleva paperi on värillistä, kohdistaminen ei onnistu. Lisää paperilokeroon käyttämätön valkoinen paperi ja kohdista tulostuskasetit uudelleen.

Jos kohdistaminen epäonnistuu uudelleen, laitteen tunnistin tai tulostuskasetti voi olla viallinen. Ota yhteys HP-tukeen. Siirry osoitteeseen: www.hp.com/support . Valitse luettelosta pyydettäessä maa/ alue ja valitse sitten Contact HP (HP:n yhteystiedot), kun haluat lisätietoja tekniseen tukeen soittamisesta.

2.

Valitse OK .

Tulostuskasettien kohdistaminen ohjauspaneelista haluttuna ajankohtana

1.

Lisää paperilokeroon tavallista käyttämätöntä A4- tai Letter-kokoista paperia.

2.

Paina Asetukset -painiketta, kunnes näyttöön tulee Työkalut . Paina sitten OK painiketta.

3.

Paina -painiketta, kunnes näyttöön tulee Kohdista tulostuskasetti , ja valitse OK .

HP All-in-One -laite tulostaa tulostuskasettien kohdistusarkin ja kohdistaa tulostuskasetit. Kierrätä tai hävitä arkki.

4.

Valitse OK .

Lisätietoja tulostuskasettien kohdistamisesta HP All-in-One -laitteen mukana toimitetun HP Image Zone -ohjelman avulla löytyy HP Image Zone -ohjelmiston käytönaikaisesta ohjeesta.

Tulostuskasettien puhdistaminen

Käytä tätä toimintoa, kun itsetestiraportissa näkyy raitoja tai valkoisia viivoja väriviivojen kohdalla. Älä puhdista tulostuskasetteja tarpeettomasti, sillä puhdistaminen kuluttaa mustetta ja lyhentää tulostuskasettien käyttöikää.

Tulostuskasettien puhdistaminen ohjauspaneelista

1.

Lisää paperilokeroon tavallista käyttämätöntä A4- tai Letter-kokoista paperia.

2.

Paina Asetukset -painiketta, kunnes näyttöön tulee Työkalut . Paina sitten OK painiketta.

Näyttöön tulee Puhdista tulostuskasetti .

3.

Valitse OK .

HP All-in-One -laite tulostaa arkin, jonka voit kierrättää tai heittää pois.

Jos kopiointi- tai tulostuslaatu näyttää yhä heikolta tulostuskasettien puhdistamisen jälkeen, puhdista tulostuskasetin kosketuspinnat ennen tulostuskasetin vaihtamista. Lisätietoja tulostuskasetin kontaktipintojen

puhdistamisesta on kohdassa Tulostuskasetin kosketuspintojen puhdistaminen .

92 HP PSC 1600 All-in-One series

Lisätietoja tulostuskasettien vaihtamisesta on kohdassa

Tulostuskasettien vaihtaminen .

Lisätietoja tulostuskasettien puhdistamisesta HP All-in-One -laitteen mukana toimitetun HP Image Zone -ohjelman avulla löytyy HP Image Zone -ohjelmiston käytönaikaisesta ohjeesta.

Tulostuskasetin kosketuspintojen puhdistaminen

Puhdista tulostuskasetin kosketuspinnat vain, jos ohjauspaneelin näyttöön tulee toistuvasti tulostuskasettien tarkastuskehote, vaikka tulostuskasetit on puhdistettu tai kohdistettu.

Ennen kuin puhdistat tulostuskasettien kosketuspinnat, irrota tulostuskasetti ja varmista, että mikään ei peitä tulostuskasettien kosketuspintoja. Asenna sitten tulostuskasetti uudelleen. Jos saat yhä kehotuksia tarkastaa tulostuskasetit, puhdista tulostuskasettien kosketuspinnat.

Tarvitset seuraavia aineita ja välineitä:

● Kuiva vaahtokumipuhdistin, nukkaamaton kangas tai jokin muu pehmeä puhdistusväline, joka ei hajoa tai jätä laitteeseen kuituja.

Vihje Suodatinpaperit eivät nukkaa, joten niitä voi käyttää tulostuskasettien puhdistamiseen.

● Tislattua, suodatettua tai pullotettua vettä (vesijohtovesi saattaa sisältää epäpuhtauksia, jotka voivat vahingoittaa tulostuskasetteja).

Varoitus Älä käytä liuottavaa puhdistusainetta tai alkoholia tulostuskasetin kosketuspintojen puhdistamiseen. Nämä aineet voivat vahingoittaa tulostuskasettia tai HP All-in-One -laitetta.

Tulostuskasetin kosketuspintojen puhdistaminen

1.

Kytke HP All-in-One -laitteeseen virta ja avaa tulostuskasettien suojakansi.

Tulostuskasettivaunu siirtyy HP All-in-One -laitteen oikeaan reunaan.

2.

Odota, kunnes tulostuskasettivaunu on paikallaan eikä siitä kuulu ääntä. Irrota sitten virtajohto HP All-in-One -laitteen takaa.

3.

Paina tulostuskasettia kevyesti alaspäin ja ota se sitten ulos paikastaan vetämällä sitä itseäsi kohti.

Huomautus Älä irrota molempia tulostuskasetteja yhtä aikaa. Irrota ja puhdista tulostuskasetit yksi kerrallaan. Älä jätä tulostuskasettia

HP All-in-One -laitteen ulkopuolelle yli 30 minuutin ajaksi.

4.

Tarkista, että tulostuskasetin kontaktipinnoilla ei ole mustetta tai likaa.

5.

Upota puhdas vaahtokumipuhdistin tai nukkaamaton kangas tislattuun veteen ja purista ylimääräinen vesi pois.

6.

Tartu tulostuskasettiin sen sivuista.

7.

Puhdista vain kuparinväriset kosketuspinnat. Lisätietoja mustesuutinalueen

puhdistamisesta on kohdassa Mustesuuttimia ympäröivän alueen puhdistaminen

.

Käyttöopas 93

Luku 12

1 Kuparinväriset kosketuspinnat

2 Mustesuuttimet (älä puhdista)

8.

Anna tulostuskasetin kuivahtaa noin kymmenen minuutin ajan.

9.

Työnnä tulostuskasetti takaisin paikkaan. Työnnä tulostuskasettia eteenpäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.

10. Tee samat toimenpiteet tarpeen mukaan muille tulostuskaseteille.

11. Sulje varovasti tulostuskasettivaunun luukku ja liitä virtajohto takaisin

HP All-in-One -laitteeseen.

Mustesuuttimia ympäröivän alueen puhdistaminen

Jos HP All-in-One -laitetta käytetään pölyisessä paikassa, laitteen sisään voi kertyä pieni määrä likaa. Lika voi koostua pölystä, hiuksista, mattopölystä tai vaatteiden kuiduista. Tulostuskasetteihin päässyt lika voi aiheuttaa mustejuovia ja tahroja tulostesivuissa. Mustejuovien ongelman voi korjata puhdistamalla mustesuuttimia ympäröivän alueen tässä kuvatulla tavalla.

Huomautus Puhdista mustesuuttimia ympäröivä alue vain, jos tulosteissa on raitoja tai tahroja vielä sen jälkeen, kun olet puhdistanut tulostuskasetit laitteen ohjauspaneelista tai HP Image Zone -ohjelmasta. Lisätietoja on kohdassa

Tulostuskasettien puhdistaminen

.

Tarvitset seuraavia aineita ja välineitä:

● Kuiva vaahtokumipuhdistin, nukkaamaton kangas tai jokin muu pehmeä puhdistusväline, joka ei hajoa tai jätä laitteeseen kuituja.

Vihje Suodatinpaperit eivät nukkaa, joten niitä voi käyttää tulostuskasettien puhdistamiseen.

● Tislattua, suodatettua tai pullotettua vettä (vesijohtovesi saattaa sisältää epäpuhtauksia, jotka voivat vahingoittaa tulostuskasetteja).

Varoitus Älä kosketa kuparinvärisiä pintoja tai mustesuuttimia. Näiden osien koskettaminen voi aiheuttaa tukkeumia, musteensyöttöhäiriöitä ja sähkökytkentöjen huononemista.

94 HP PSC 1600 All-in-One series

Mustesuuttimien ympärillä olevan alueen puhdistaminen

1.

Kytke HP All-in-One -laitteeseen virta ja avaa tulostuskasettien suojakansi.

Tulostuskasettivaunu siirtyy HP All-in-One -laitteen oikeaan reunaan.

2.

Odota, kunnes tulostuskasettivaunu on paikallaan eikä siitä kuulu ääntä. Irrota sitten virtajohto HP All-in-One -laitteen takaa.

3.

Paina tulostuskasettia kevyesti alaspäin ja ota se sitten ulos paikastaan vetämällä sitä itseäsi kohti.

Huomautus Älä irrota molempia tulostuskasetteja yhtä aikaa. Irrota ja puhdista tulostuskasetit yksi kerrallaan. Älä jätä tulostuskasettia

HP All-in-One -laitteen ulkopuolelle yli 30 minuutin ajaksi.

4.

Aseta tulostuskasetti paperiarkin päälle siten, että mustesuuttimet ovat ylöspäin.

5.

Kostuta puhdasta vaahtokumipuhdistinta hieman tislatulla vedellä.

6.

Puhdista mustesuutinalue tupolla alla olevassa kuvassa osoitetulla tavalla.

1 Suutinlevy (älä puhdista)

2 Mustesuuttimien ympärillä oleva alue

Varoitus Älä puhdista suutinlevyä.

7.

Anna mustesuuttimien alueen kuivahtaa noin kymmenen minuutin ajan.

8.

Työnnä tulostuskasetti takaisin paikkaan. Työnnä tulostuskasettia eteenpäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.

9.

Tee samat toimenpiteet tarpeen mukaan muille tulostuskaseteille.

10. Sulje varovasti tulostuskasettivaunun luukku ja liitä virtajohto takaisin

HP All-in-One -laitteeseen.

Tulostusasetusten muuttaminen

Voit muuttaa HP All-in-One -laitteen vieritysnopeutta ja toimintoviivettä siten, että laite toimii haluamallasi tavalla. Voit myös palauttaa laitteen asetukset sellaisiksi, kuin ne olivat hankkiessasi laitteen. Tämä toiminto poistaa kaikki määrittämäsi asetukset.

Vieritysnopeuden määrittäminen

Voit määrittää Vieritysnopeus -asetuksen avulla nopeuden, jolla tekstiä vieritetään ohjauspaneelin näytössä. Jos näyttöön tulee esimerkiksi viesti " Lisää paperia ja valitse OK ", teksti ei mahdu kokonaan ohjauspaneelin näyttöön. Tällöin viestiä täytyy

Käyttöopas 95

Luku 12 vierittää, jotta voit lukea koko viestin. Voit valita vieritysnopeuden. Vaihtoehdot ovat

Normaali , Nopea ja Hidas . Oletus on Normaali .

1.

Paina Asetukset -painiketta, kunnes näyttöön tulee Asetukset . Paina sitten OK painiketta.

2.

Paina -painiketta, kunnes näyttöön tulee Määritä vieritysnopeus . Valitse sitten

OK .

3.

Valitse vieritysnopeus painamalla -painiketta ja valitse OK .

Toimintoviiveen määrittäminen

Toimintoviive -asetuksella voit määrittää ajan, joka kuluu, ennen kuin laite näyttää ilmoituksen, joka kehottaa käyttäjää jatkamaan toimintoa. Jos esimerkiksi painat

Kopiointivalikko -painiketta eikä toimintoviiveen aikana paineta muita painikkeita, ohjauspaneelin näyttöön tulee teksti " Lisää valintoja, valitse Kopio ". Voit valita

Nopea , Normaali , Hidas tai Ei käytössä . Jos valitset Ei käytössä , ohjauspaneelin näyttöön ei tule ohjeita, mutta muut viestit, esimerkiksi vähäisen mustetason varoitukset, tulevat yhä näyttöön.

1.

Paina Asetukset -painiketta, kunnes näyttöön tulee Asetukset . Paina sitten OK painiketta.

2.

Paina -painiketta, kunnes näyttöön tulee Määritä toimintoviive . Valitse sitten OK .

3.

Valitse haluamasi aika painamalla -painiketta. Paina sitten OK -painiketta.

Tehdasasetusten palauttaminen

Voit palauttaa alkuperäiset, HP All-in-One -laitteessa ostohetkellä olleet tehdasasetukset.

Huomautus Tehdasasetusten palauttaminen ei vaikuta skannaus-, kieli- tai maa-/alueasetuksiin tehtyihin muutoksiin.

Voit palauttaa tehdasasetukset ainoastaan ohjauspaneelista.

1.

Paina Asetukset -painiketta, kunnes näyttöön tulee Työkalut . Paina sitten OK painiketta.

2.

Paina -painiketta, kunnes näyttöön tulee Palauta tehdasasetukset ja valitse OK .

Laitteen tehdasasetukset palautetaan.

96 HP PSC 1600 All-in-One series

13

Vianmääritys

Tässä luvussa on HP All-in-One -laitetta koskevia vianmääritysohjeita. Asennukseen ja asetusten määrittämiseen liittyvät aiheet ja joitakin käyttöön liittyviä aiheita on käsitelty yksityiskohtaisesti. Lisätietoja vianmäärityksestä on laitteen mukana toimitetun HP Image Zone -ohjelmiston käytönaikaisessa ohjeessa .

Useat virhetilanteet johtuvat siitä, että HP All-in-One kytketään tietokoneeseen USBkaapelilla, ennen kuin HP All-in-One -ohjelma on asennettu tietokoneeseen. Jos olet kytkenyt HP All-in-One -laitteen tietokoneeseen, ennen kuin asennusohjelma kehottaa tekemään niin, toimi seuraavasti:

1.

Irrota USB-kaapeli tietokoneesta.

2.

Poista ohjelmiston asennus (jos olet jo asentanut ohjelmiston).

3.

Käynnistä tietokone uudelleen.

4.

Katkaise HP All-in-One -laitteen virta, odota minuutti ja käynnistä laite uudelleen.

5.

Asenna HP All-in-One -ohjelmisto uudelleen. Älä liitä USB-kaapelia tietokoneeseen, ennen kuin ohjelmiston asennusnäyttö kehottaa niin tekemään.

Tietoja ohjelmiston asentamisesta ja asennuksen poistamisesta on kohdassa

Ohjelmiston poistaminen ja uudelleenasennus .

Tässä osassa käsitellään seuraavia aiheita:

● Asennuksen vianmääritys : Sisältää laitteiston ja ohjelman asentamista koskevia tietoja sekä tietoja HP Instant Share -laitteen asennuksen vianmäärityksestä.

● Käyttöön liittyvä vianetsintä : Sisältää tietoja ongelmista, joita voi ilmetä normaalien tehtävien aikana HP All-in-One -laitteen toimintoja käytettäessä.

● Laitepäivitys : HP:n asiakastuen tai ohjauspaneelin näytön ohjeiden avulla voit hakea laitepäivityksen HP:n WWW-sivustosta. Tässä osassa annetaan tietoja laitteesi päivittämisestä.

Ennen kuin soitat HP-tukeen

Jos sinulla on ongelmia, toimi seuraavien vaiheiden mukaisesti:

1.

Tarkista HP All-in-One -laitteen mukana tulleet asiakirjat.

– Asennusopas : Asennusoppaassa kerrotaan, kuinka HP All-in-One asennetaan.

– Käyttöopas : Käyttöopas on tämä asiakirja. Tässä oppaassa kerrotaan

HP All-in-One -laitteen perusominaisuudet, asennukseen ja käyttöön liittyviä vianmääritystietoja ja kuinka HP All-in-One -laitetta käytetään liittämättä sitä tietokoneeseen.

– HP Image Zone -ohje: HP Image Zone -ohjelmiston käytönaikaisessa ohjeessa kerrotaan, kuinka HP All-in-One -laitetta käytetään tietokoneen

Käyttöopas 97

Luku 13 kanssa, ja ohje sisältää myös käyttöoppaasta puuttuvia lisätietoja vianmäärityksestä.

– Lueminut-tiedosto : Lueminut-tiedosto sisältää tietoja mahdollisista asennusongelmista. Lisätietoja on kohdassa

Lueminut-tiedoston avaaminen .

2.

Jos ongelmaa ei voi ratkaista oppaiden tietojen avulla, siirry osoitteeseen www.hp.com/support , jotta voit

– hakea tietoa tukisivuilta

– lähettää HP:lle sähköpostiviestin saadaksesi vastauksen kysymykseesi

– ottaa yhteyttä HP:n teknikkoon chat-palvelun kautta

– tarkistaa ohjelmistopäivitykset.

Tukivaihtoehdot ja tuen saatavuus vaihtelevat tuotteesi, maasi/alueesi ja kielesi mukaan.

3.

Ota yhteyttä paikalliseen ostopisteeseen. Jos HP All-in-One -laitteessa on laitteistovika, sinua pyydetään viemään HP All-in-One -liikkeeseen, josta ostit sen. Huolto on maksutonta HP All-in-One -laitteen rajoitettuna takuuaikana.

Takuuajan jälkeen sinulta peritään huoltomaksu.

4.

Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa käytönaikaisen ohjeen tai HP-verkkosivujen avulla, soita maasi/alueesi HP-tukeen. Lisätietoja on kohdassa

HP-tukipalvelun käyttäminen .

Lueminut-tiedoston avaaminen

Lueminut-tiedostossa on lisätietoja asennusongelmista ja järjestelmävaatimuksista.

● Jos käytössä on Windows-käyttöjärjestelmä, voit avata Lueminut-tiedoston napsauttamalla Käynnistä -painiketta, valitsemalla vaihtoehdot Ohjelmat tai

Kaikki ohjelmat , Hewlett-Packard sekä HP PSC 1600 All-in-One series ja napsauttamalla sitten Avaa Lueminut-tiedosto -vaihtoehtoa.

● Jos käytössä on Macintosh OS 9- tai OS X -käyttöjärjestelmä, voit avata

Lueminut-tiedoston kaksoisnapsauttamalla HP All-in-One -CD-levyn ylimmällä kansiotasolla olevaa kuvaketta.

Asennuksen vianmääritys

Tässä osassa annetaan asennukseen ja asetusten määritykseen liittyviä vianmääritysvihjeitä, jotka koskevat eräitä kaikkein yleisimpiä ohjelman ja laitteiston asennukseen liittyviä ongelmia.

Laitteiston asennuksen vianmääritys

Tästä osasta löydät ratkaisuja HP All-in-One -laitteiston asennuksen aikana ilmeneviin ongelmiin.

HP All-in-One -laite ei käynnisty

Ratkaisu Kokeile seuraavia toimenpiteitä:

● Varmista, että virtajohto on tiukasti kiinni sekä HP All-in-One -laitteessa että virtalähteessä (katso kuvaa).

98 HP PSC 1600 All-in-One series

Käyttöopas

● Liitä johto maadoitettuun pistorasiaan, ylijännitesuojaan tai jatkojohtoon. Jos käytät jatkojohtoa, varmista, että se on kytketty toimintaan.

● Testaa pistorasia ja varmista, että se toimii. Kytke pistorasiaan laite, jonka tiedät toimivan. Jos laite ei toimi, pistorasiassa voi olla vikaa.

● Jos HP All-in-One -laite on kytketty katkaisimella varustettuun pistorasiaan, varmista, että pistorasia on kytketty toimintaan.

● Paina Virta -painiketta ja odota, kunnes HP All-in-One käynnistyy.

USB-kaapeli ei ole kytketty

Ratkaisu Sinun on ensin asennettava HP All-in-One -laitteen mukana tuleva ohjelma, ennen kuin kytket USB-kaapelin. Älä kytke USB-kaapelia ennen kuin asennusohjeessa neuvotaan niin tekemään. Virheitä saattaa syntyä, jos USBkaapeli kytketään liian aikaisin.

HP All-in-One -laitteen kytkeminen tietokoneeseen USB-kaapelilla on helppoa.

Kytke USB-kaapelin toinen pää tietokoneen takaosaan ja toinen pää

HP All-in-One -laitteen takaosaan. Voit kytkeä kaapelin mihin tahansa tietokoneen takana olevaan USB-porttiin.

Huomautus Älä kytke USB-kaapelia näppäimistön USB-porttiin.

99

Luku 13

Ohjauspaneelin näyttöön tulee viesti, jossa kehotetaan kiinnittämään ohjauspaneelin päällys

Ratkaisu Tämä ilmoitus tarkoittaa sitä, että etupaneelin kantta ei ole kiinnitetty tai se on kiinnitetty väärin. Varmista, että kansi on kohdistettu HP All-in-One

-laitteen yläosassa olevien painikkeiden kohdalle, ja napsauta kansi tiiviisti paikalleen.

100 HP PSC 1600 All-in-One series

Käyttöopas

Ohjauspaneelin näytössä näkyy väärä kieli

Ratkaisu Yleensä kieli ja maa/alue määritetään HP All-in-One -laitteen ensimmäisen asennuksen yhteydessä. Voit kuitenkin muuttaa näitä asetuksia milloin tahansa toimimalla seuraavasti:

1.

Paina Asetukset -painiketta, kunnes näyttöön tulee Asetukset . Paina sitten

OK -painiketta.

2.

Paina -painiketta kunnes näkyviin tulee Määritä kieli ja maa/alue . Paina sitten OK -painiketta.

Esiin tulee kielten luettelo. Voit selata kieliluetteloa - ja -painikkeilla.

3.

Valitse haluamasi kieli painamalla OK -painiketta.

4.

Valitse kehotettaessa Kyllä painamalla OK -painiketta. Valitse Ei painamalla

Peruuta -painiketta.

Ohjelma ehdottaa halutun kielen maita/alueita.

5.

Paina -painiketta, kunnes näkyviin tulee maa/alue ja paina sitten OK painiketta.

6.

Valitse kehotettaessa Kyllä tai Ei painamalla -painiketta. Valitse sitten OK .

Voit varmistaa kielen ja maan/alueen valinnan tulostamalla itsetestiraportin seuraavasti:

1.

Paina Asetukset -painiketta, kunnes näyttöön tulee Tulosta raportti . Paina sitten OK -painiketta.

2.

Paina -painiketta, kunnes näyttöön tulee teksti Itsetestiraportti . Paina sitten OK -painiketta.

Ohjauspaneelin näytön valikoissa näkyvät väärät mitat

Ratkaisu Olet ehkä valinnut väärän maan/alueen, kun olet määrittänyt

HP All-in-One -laitteen asetukset. Ohjauspaneelin näytössä näkyvät paperikoot määräytyvät valitun maan/alueen mukaan.

Jotta voit muuttaa maa/alue -asetuksen, sinun on ensin valittava oletuskieli uudelleen. Yleensä kieli ja maa/alue määritetään HP All-in-One -laitteen ensimmäisen asennuksen yhteydessä. Voit kuitenkin muuttaa näitä asetuksia milloin tahansa toimimalla seuraavasti:

1.

Paina Asetukset -painiketta, kunnes näyttöön tulee Asetukset . Paina sitten

OK -painiketta.

2.

Paina -painiketta kunnes näkyviin tulee Määritä kieli ja maa/alue . Paina sitten OK -painiketta.

Esiin tulee kielten luettelo. Voit selata kieliluetteloa - ja -painikkeilla.

3.

Valitse haluamasi kieli painamalla OK -painiketta.

4.

Valitse kehotettaessa Kyllä painamalla OK -painiketta. Valitse Ei painamalla

Peruuta -painiketta.

Ohjelma ehdottaa kaikkia valitun kielen maita/alueita.

5.

Paina -painiketta, kunnes näkyviin tulee maa/alue ja paina sitten OK painiketta.

6.

Valitse kehotettaessa Kyllä tai Ei painamalla -painiketta. Valitse sitten OK .

101

Luku 13

Tulosta Itsetestiraportti kielen ja maan/alueen valinnan vahvistukseksi:

1.

Paina Asetukset -painiketta, kunnes näyttöön tulee Tulosta raportti . Paina sitten OK -painiketta.

2.

Paina -painiketta, kunnes näyttöön tulee teksti Itsetestiraportti . Paina sitten OK -painiketta.

Ohjauspaneelin näyttöön tulee viesti, jossa kehotetaan kohdistamaan tulostuskasetit

Syy HP All-in-One -laite kehottaa kohdistamaan tulostuskasetit aina, kun asennat tulostuskasetin.

Huomautus Jos poistat tulostuskasetin ja asennat saman kasetin uudelleen, HP All-in-One -laite ei anna kehotusta kohdistaa tulostuskasetteja. HP All-in-One -laite muistaa kyseisen tulostuskasetin kohdistusarvot, eikä sinun tarvitse näin ollen kohdistaa tulostuskasetteja uudelleen.

Ratkaisu Kohdista tulostuskasetit.

1.

Varmista, että paperilokeroon on asetettu käyttämätön valkoinen A4- tai

Letter-kokoinen paperiarkki ja valitse sitten OK .

HP All-in-One -laite tulostaa tulostuskasettien kohdistusarkin ja kohdistaa tulostuskasetit. Kierrätä tai hävitä arkki.

2.

Valitse OK .

Lisätietoja tulostuskasettien kohdistamisesta on kohdassa

Tulostuskasettien kohdistaminen

.

Ohjauspaneelin näytön viesti ilmoittaa, että tulostuskasettien kohdistaminen on epäonnistunut

Syy Paperilokerossa on vääräntyyppistä paperia.

Ratkaisu Jos olet asettanut paperilokeroon värillistä paperia, tulostuskasettien kohdistus epäonnistuu. Aseta paperilokeroon käyttämätöntä valkoista Letter- tai

A4-kokoista paperia ja kohdista uudelleen. Lisätietoja on kohdassa

Tulostuskasettien kohdistaminen .

Jos kohdistus epäonnistuu edelleen, laitteen tunnistin tai tulostuskasetti voi olla viallinen. Ota yhteys HP-tukeen. Siirry osoitteeseen www.hp.com/support . Valitse luettelosta pyydettäessä maa/alue ja valitse sitten HP:n yhteystiedot , niin saat lisätietoja yhteyden ottamisesta tekniseen tukeen.

Syy Tulostuskasettien suojateippi on paikallaan.

Ratkaisu Tarkista tulostuskasetit. Jos mustesuuttimien päällä on edelleen suojateippi, irrota se varovasti vetämällä vaaleanpunaisesta repäisykielekkeestä.

Älä kosketa mustesuuttimia tai kuparinvärisiä kosketuspintoja.

102 HP PSC 1600 All-in-One series

1 Kuparinväriset kosketuspinnat

2 Muovinauha, jossa on vaaleanpunainen repäisykieleke (täytyy irrottaa ennen asentamista)

3 Mustesuuttimet, suojattu muovinauhalla

Käyttöopas

Pane tulostuskasetit takaisin paikoilleen ja tarkista, että ne lukittuvat hyvin paikalleen. Kohdista sitten uudelleen. Lisätietoja on kohdassa

Tulostuskasettien kohdistaminen .

Syy Tulostuskasetin kosketuspinnat eivät kosketa kasettivaunun kosketuspintoja.

Ratkaisu Poista tulostuskasetit ja asenna ne uudelleen paikoilleen. Varmista, että tulostuskasetit ovat paikoillaan ja tarkista, että ne lukittuvat hyvin paikalleen.

Kohdista sitten uudelleen. Lisätietoja on kohdassa Tulostuskasettien kohdistaminen .

Syy Käytät muita kuin HP-tulostuskasetteja tai käytät uudelleen täytettyjä tulostuskasetteja.

Ratkaisu Kohdistus saattaa epäonnistua, jos et käytä HP-tulostuskasetteja.

Kohdistus voi epäonnistua myös silloin, kun käytät uudelleentäytettyjä tulostuskasetteja. Vaihda aidot HP-tulostuskasetit, joita ei ole täytetty uudelleen, ja kohdista uudelleen. Lisätietoja tulostuskasettien vaihtamisesta on kohdassa

Tulostuskasettien vaihtaminen

. Lisätietoja tulostuskasettien kohdistamisesta on

kohdassa Tulostuskasettien kohdistaminen .

Syy Tulostuskasetti tai ilmaisin on viallinen.

Ratkaisu Ota yhteys HP-tukeen. Siirry osoitteeseen www.hp.com/support .

Valitse kehotettaessa maa/alue ja napsauta sitten Contact HP (HP:n yhteystiedot) -linkkiä. Saat näkyviin teknisen tuen yhteystietoja.

103

Luku 13

HP All-in-One -laite ei tulosta

Ratkaisu Jos tietokone ei saa yhteyttä HP All-in-One -laitteeseen, toimi seuraavasti:

● Tarkasta HP All-in-One -laitteen ohjauspaneelin näyttö. Jos ohjauspaneelin näyttö on tyhjä eikä Virta -painikkeen vieressä oleva valo pala, HP All-in-One

-laitteen virta on katkaistu. Varmista, että virtajohto on liitetty tiukasti

HP All-in-One -laitteeseen ja pistorasiaan. Kytke HP All-in-One -laitteeseen virta painamalla Virta -painiketta.

● Tarkista USB-kaapeli. Vanha kaapeli ei välttämättä toimi oikein. Tarkista

USB-kaapeli kytkemällä se toiseen laitteeseen. Jos ongelmia esiintyy, USBkaapeli täytyy ehkä vaihtaa. Varmista myös, ettei kaapelin pituus ylitä 3 metriä.

● Varmista, että tietokoneessa on USB-valmius. Jotkin käyttöjärjestelmät, kuten Windows 95 ja Windows NT, eivät tue USB-liitäntöjä. Lisätietoja on käyttöjärjestelmän mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

● Tarkista HP All-in-One -laitteen ja tietokoneen väliset kytkennät. Varmista, että USB-kaapeli on liitetty kunnolla HP All-in-One -laitteeseen. Varmista, että USB-kaapelin toinen pää on liitetty tietokoneen USB-porttiin. Kun kaapeli on kytketty kunnolla paikalleen, katkaise HP All-in-One -laitteesta virta ja kytke se uudelleen.

104

● Jos käytössäsi on Macintosh-käyttöjärjestelmä: Tarkista USB-liitännän toiminta Apple System Profiler (OS 9)- tai System Profiler (OS X)

-toiminnolla. Jos HP All-in-One näkyy USB-ikkunassa, tietokoneen ja

HP All-in-One -laitteen välinen USB-yhteys toimii. Jos yhteys toimii, vika voi olla ohjelmassa. Suorita HP All-in-One Setup Assistant ja tarkista, tunnistaako se HP All-in-One -laitteen. (Voit ottaa HP All-in-One Setup

Assistant -toiminnon käyttöön HP Image Zone -ohjelmasta.)

● Tarkista muiden tulostimien ja skannereiden tila. Jotkin vanhemmat laitteet täytyy ehkä irrottaa tietokoneesta.

HP PSC 1600 All-in-One series

● Liitä USB-kaapeli tietokoneen toiseen USB-liitäntään. Kun olet tarkistanut liitännät, käynnistä tietokone uudelleen. Katkaise HP All-in-One -laitteesta virta ja käynnistä laite uudelleen.

● Kun liitännät on tarkistettu, käynnistä tietokone uudelleen. Katkaise

HP All-in-One -laitteen virta ja käynnistä laite uudelleen.

Lisätietoja HP All-in-One -laitteen valmistelemisesta ja kytkemisestä tietokoneeseen on HP All-in-One -laitteen mukana toimitetussa asennusoppaassa.

Ohjauspaneelin näytön viesti ilmoittaa paperitukoksesta tai jumiutuneesta vaunusta

Syy HP All-in-One -laitteen sisällä voi olla pakkausmateriaalia tai paperitukos.

Ratkaisu Avaa tulostuskasettien suojaluukku ja poista kaseteista pakkausmateriaali, teippi tai muu ylimääräinen materiaali. Sammuta

HP All-in-One, odota yksi minuutti ja käynnistä sitten HP All-in-One uudelleen painamalla Virta -painiketta.

Lisätietoja paperitukosten poistamisesta on kohdassa

Paperi on tukkeutunut

HP All-in-One -laitteeseen.

.

Ohjelmistoasennuksen vianmääritys

Jos asennuksen aikana ilmenee ohjelmisto-ongelma, katso mahdollinen ratkaisu alapuolella olevista ohjeista. Jos asennuksen aikana ilmenee laitteisto-ongelma, katso

Laitteiston asennuksen vianmääritys

.

HP All-in-One -ohjelmiston normaalin asennuksen aikana tapahtuu seuraavaa:

● HP All-in-One -CD-levy käynnistyy automaattisesti.

● Ohjelmisto asennetaan.

● Tiedostoja kopioidaan kiintolevylle.

● Järjestelmä pyytää kytkemään HP All-in-One -laitteen.

● Ohjatun asennuksen näyttöön tulee vihreä OK-painike ja valintamerkki.

● Järjestelmä kehottaa käynnistämään tietokoneen uudelleen.

● Rekisteröintiprosessi käynnistyy.

Jos jokin näistä vaiheista jää puuttumaan. Asennuksessa on ehkä ongelma. Voit tarkastaa tietokoneessa olevan ohjelman asennuksen tilan varmistamalla seuraavat asiat:

● Käynnistä HP Director ja tarkista, että näyttöön tulee Skannaa kuva - ja

Skannaa asiakirja -kuvakkeet. Tietoja HP Director -ohjelman käynnistämisestä on HP Image Zone -ohjelman käytönaikaisessa ohjeessa. Jos kuvakkeet eivät tule heti näkyviin, odota hetki, sillä yhteyden muodostaminen HP All-in-One

-laitteesta tietokoneeseen saattaa kestää muutaman minuutin. Ellei kaikkia kuvakkeita näy, siirry kohtaan

Osa HP Director-laitteen kuvakkeista puuttuu .

● Avaa Tulostimet-valintaikkuna ja tarkasta, että HP All-in-One -laite on luettelossa.

● Tarkista näkyykö Windows-tehtäväpalkissa äärimmäisenä oikealla HP All-in-One

-kuvake. Jos näkyy, HP All-in-One -laite on valmis.

Käyttöopas 105

Luku 13

Mitään ei tapahdu, kun asetan CD-levyn tietokoneen CD-asemaan

Ratkaisu Toimi seuraavasti:

1.

Valitse Windowsin Käynnistä -valikosta Suorita .

2.

Kirjoita Suorita -valintaikkunaan d:\setup.exe

(jos CD-asemaa ei ole määritetty d-asemaksi, käytä vastaavaa kirjainta) ja napsauta sitten OK .

Järjestelmän vähimmäisvaatimusten tarkastusnäyttö tulee näkyviin

Ratkaisu Järjestelmä ei vastaa vähimmäisvaatimuksia, eikä ohjelmaa voi asentaa. Valitse Tiedot , jotta näet, mikä on ongelmana, ja korjaa sitten ongelma, ennen kuin yrität asentaa ohjelmiston.

USB-yhteyttä koskevassa kehotteessa on punainen X-merkki

Ratkaisu Tavallisesti näyttöön tulee vihreä merkki, joka ilmaisee, että Plug and

Play -toiminto on onnistunut. Punainen X-merkki ilmaisee, ettei Plug and Play

-toiminto onnistunut.

Toimi seuraavasti:

1.

Varmista, että etupaneelin kansi on kunnolla paikallaan, ja irrota sitten

HP All-in-One -laite ja kytke se takaisin.

2.

Varmista, että USB- ja virtakaapelit on kytketty.

106

3.

Varmista, että USB-kaapeli on asennettu oikein, toimimalla seuraavasti:

– Irrota USB-kaapeli ja kytke se takaisin.

– Älä liitä USB-kaapelia näppäimistöön tai virtalähteettömään keskittimeen.

– Varmista, että kaapeli on alle kolme metriä pitkä.

– Jos tietokoneeseen on kytketty useita muita USB-laitteita, muut laitteet kannattaa irrottaa asennuksen ajaksi.

4.

Jatka asennusta ja käynnistä tietokone uudelleen, kun järjestelmä kehottaa tekemään niin. Avaa sitten HP Director ja tarkista, että Skannaa kuva - ja

Skannaa asiakirja -kuvakkeet ovat näkyvissä.

HP PSC 1600 All-in-One series

Käyttöopas

5.

Jos oleellisia kuvakkeita ei näy, poista ohjelmisto ja asenna se uudelleen.

Lisätietoja on kohdassa

Ohjelmiston poistaminen ja uudelleenasennus

.

Näyttöön tuli virheilmoitus, jossa ilmoitetaan tuntemattomasta virheestä

Ratkaisu Yritä jatkaa asennusta. Jos tämä ei onnistu, keskeytä asennus ja aloita alusta. Toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti. Jos ohjelma ilmoittaa virheestä, voit joutua poistamaan ohjelmiston ja asentamaan sen uudelleen.

Lisätietoja on kohdassa

Ohjelmiston poistaminen ja uudelleenasennus

.

Osa HP Director-laitteen kuvakkeista puuttuu

Jos Skannaa kuva - ja Skannaa asiakirja -kuvakkeet eivät näy, asennusta ei ole ehkä suoritettu loppuun.

Ratkaisu Jos asennus on suoritettu epätäydellisesti, ohjelma on ehkä poistettava ja asennettava uudelleen. Pelkästään HP All-in-One

-ohjelmatiedostojen poistaminen kiintolevyltä ei riitä. Ohjelmisto on poistettava kokonaan käyttämällä HP All-in-One -ohjelmaryhmän apuohjelmaa. Lisätietoja on

kohdassa Ohjelmiston poistaminen ja uudelleenasennus .

Näyttöön ei tule rekisteröintinäyttöä

Ratkaisu Avaa rekisteröintinäyttö Windowsissa napsauttamalla

Windows-tehtäväpalkin Käynnistä -painiketta ja valitsemalla sitten Ohjelmat tai

Kaikki ohjelmat (XP), Hewlett-Packard , HP PSC 1600 All-in-One series ja

Rekisteröi nyt .

Digitaalinen kuvankäsittelyohjelma ei näy ilmaisinalueella

Ratkaisu Jos Digital Imaging Monitor ei näy ilmaisinalueella Windowsin tehtäväpalkin oikeassa reunassa, käynnistä HP Director ja tarkista, ovatko

Skannaa kuva - ja Skannaa asiakirja -kuvakkeet näkyvissä. Lisätietoja on HP

Image Zone -ohjelman ohjeen kohdassa HP Director -ohjelman käyttäminen .

Ilmaisinalue näkyy tavallisesti Windows-työpöydän alareunassa.

Ohjelmiston poistaminen ja uudelleenasennus

Jos asennusta ei ole suoritettu loppuun tai olet kytkenyt USB-kaapelin ennen asennusohjelman antamaa kehoitetta, ohjelmisto saatetaan joutua poistamaan ja asentamaan uudelleen. Pelkästään HP All-in-One -ohjelmatiedostojen poistaminen kiintolevyltä ei riitä. Ohjelmisto on poistettava kokonaan käyttämällä HP All-in-One

-ohjelmaryhmän apuohjelmaa.

Uudelleenasennus voi kestää 20 - 40 minuuttia sekä Windows- että

Macintosh-tietokoneissa. Ohjelmiston voi poistaa kolmella eri tavalla

Windows-tietokoneesta.

107

Luku 13

108

Ohjelman poistaminen Windows-tietokoneesta, tapa 1

1.

Irrota HP All-in-One -laite tietokoneesta. Älä liitä HP All-in-One -laitetta tietokoneeseen, ennen kuin ohjelmisto on asennettu uudelleen.

2.

Valitse Windowsin tehtäväpalkista Käynnistä , Käynnistä ohjelma tai Kaikki ohjelmat (XP), Hewlett-Packard , HP PSC 1600 All-in-One series , Poista ohjelmisto .

3.

Noudata näytön ohjeita.

4.

Jos ohjelma kysyy, haluatko poistaa jaetut tiedostot, valitse Ei .

Muut tiedostoja käyttävät ohjelmat eivät ehkä toimi kunnolla, jos tiedostot poistetaan.

5.

Käynnistä tietokone uudelleen.

Huomautus On tärkeää, että irrotat HP All-in-One -laitteen, ennen kuin käynnistät tietokoneen uudelleen. Älä yhdistä HP All-in-One -laitetta tietokoneeseen, ennen kuin ohjelmisto on asennettu uudelleen.

6.

Aloita ohjelmiston uudelleenasennus asettamalla HP All-in-One -CD-levy tietokoneesi CD-asemaan, ja noudata sitten näytölle ilmestyviä ohjeita ja

HP All-in-One -laitteen mukana tulevan Asennusoppaan ohjeita.

7.

Kun ohjelmisto on asennettu, kytke HP All-in-One -laite tietokoneeseen.

8.

Kytke HP All-in-One -laitteen virta painamalla Virta -painiketta.

HP All-in-One -laitteen kytkemisen ja käynnistämisen jälkeen saattaa kestää useita minuutteja, ennen kuin kaikki Plug and Play -toiminnot ovat valmiit.

9.

Noudata näytön ohjeita.

Kun ohjelma on asennettu, Digital Imaging Monitor -kuvake näkyy Windowsin ilmaisinalueella Windows-tehtäväpalkin oikeassa reunassa.

Voit tarkistaa, että ohjelmisto on asennettu oikein, kaksoisnapsauttamalla työpöydällä olevaa HP Director -kuvaketta. Jos Skannaa kuva - ja Skannaa asiakirja -kuvakkeet näkyvät HP Director -ohjelmassa, ohjelma on asennettu oikein.

Ohjelman poistaminen Windows-tietokoneesta, tapa 2

Huomautus Käytä tätä tapaa, jos poisto-ohjelma ei löydy Windowsin

Käynnistä-valikossa.

1.

Valitse Windowsin tehtäväpalkista Käynnistä - Asetukset - Ohjauspaneeli .

2.

Kaksoisnapsauta Lisää tai poista sovellus -kuvaketta.

3.

Valitse HP All-in-One & Officejet & OfficeJet 4.0

ja valitse sitten Muuta/Poista .

Noudata näytön ohjeita.

4.

Irrota HP All-in-One -laite tietokoneesta.

5.

Käynnistä tietokone uudelleen.

Huomautus On tärkeää, että irrotat HP All-in-One -laitteen, ennen kuin käynnistät tietokoneen uudelleen. Älä yhdistä HP All-in-One -laitetta tietokoneeseen, ennen kuin ohjelmisto on asennettu uudelleen.

6.

Käynnistä asennus.

7.

Noudata näytön ohjeita sekä HP All-in-One -laitteen mukana toimitetun asennusoppaan ohjeita.

HP PSC 1600 All-in-One series

Ohjelman poistaminen Windows-tietokoneesta, tapa 3

Huomautus Voit käyttää vaihtoehtoisesti tätä tapaa, jos poisto-ohjelma ei näy Windowsin Käynnistä-valikossa.

1.

Suorita HP PSC 1600 All-in-One series -ohjelman asennusohjelma.

2.

Valitse Poista ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.

3.

Irrota HP All-in-One -laite tietokoneesta.

4.

Käynnistä tietokone uudelleen.

Huomautus On tärkeää, että irrotat HP All-in-One -laitteen, ennen kuin käynnistät tietokoneen uudelleen. Älä yhdistä HP All-in-One -laitetta tietokoneeseen, ennen kuin ohjelmisto on asennettu uudelleen.

5.

Suorita HP PSC 1600 All-in-One series -ohjelman asennusohjelma uudelleen.

6.

Käynnistä Asenna uudelleen .

7.

Noudata näytölle ilmestyviä ohjeita ja HP All-in-One -laitteen mukana tulevan

Asennusoppaan ohjeita.

Ohjelmiston poistaminen Macintosh-tietokoneesta

1.

Irrota HP All-in-One -laite Macintosh-tietokoneesta.

2.

Kaksoisnapsauta Sovellusohjelmat:HP All-in-One Software -kansio.

3.

Kaksoisosoita HP Uninstaller -ohjelmaa.

Noudata näytön ohjeita.

4.

Kun ohjelmisto on poistettu, irrota HP All-in-One -laite ja käynnistä tietokone uudelleen.

Huomautus On tärkeää, että irrotat HP All-in-One -laitteen, ennen kuin käynnistät tietokoneen uudelleen. Älä yhdistä HP All-in-One -laitetta tietokoneeseen, ennen kuin ohjelmisto on asennettu uudelleen.

5.

Asenna ohjelmisto uudelleen asettamalla HP All-in-One -CD-levy tietokoneen CDasemaan.

6.

Kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa CD-kuvaketta ja kaksoisnapsauta sitten HP

All-in-One -asennusohjelmaa .

7.

Noudata näytölle ilmestyviä ohjeita ja HP All-in-One -laitteen mukana tulevan

Asennusoppaan ohjeita.

Käyttöön liittyvä vianmääritys

HP Image Zone -ohjelman ohjeessa olevassa HP PSC 1600 All-in-One series vianmääritysosiossa on ohjeita, joiden avulla voi ratkaista tavallisimpia HP All-in-One

-laitteeseen liittyviä ongelmia.

Avaa vianmääritystiedot Windows-tietokoneessa valitsemalla HP Director , napsauta

Ohje -kuvaketta ja valitse sitten Vianmääritys ja tuki . Vianmääritystoimintoa voidaan käyttää myös virheilmoitusikkunoiden Ohje-painikkeen kautta.

Avaa vianmääritysohjeet Macintosh OS X -käyttöjärjestelmässä osoittamalla telakan

HP Image Zone -symbolia ja valitsemalla valikkoriviltä Help (Ohje) ja ohjevalikosta

HP Image Zone Help (HP Image Zone -ohje). Valitse lopuksi Help Viewer valintataulusta 1600-series vianmääritysohjeet .

Käyttöopas 109

Luku 13

Jos käytössäsi on Internet-yhteys, saat lisätietoja HP:n WWW-sivustosta www.hp.com/ support .

WWW-sivuilla on myös vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Paperin vianmääritys

Paperitukoksilta voidaan välttyä, kun laitteessa käytetään ainoastaan HP All-in-One

-laitteelle suositeltuja paperityyppejä. Suositeltujen paperityyppien luettelo on HP

Image Zone -ohjelman ohjeessa ja osoitteessa www.hp.com/support .

Älä lataa paperilokeroon poimuttunutta tai rypistynyttä paperia tai paperia, jonka reunat ovat taittuneet tai repeytyneet. Lisätietoja on kohdassa

Paperitukosten ehkäiseminen .

Jos paperia juuttuu laitteeseesi, poista paperitukos seuraavalla tavalla.

Paperi on tukkeutunut HP All-in-One -laitteeseen.

Ratkaisu

1.

Avaa takaosan puhdistusluukku painamalla vasenta kielekettä. Irrota luukku vetämällä se pois HP All-in-One -laitteesta.

110

Varoitus Jos paperitukos yritetään poistaa HP All-in-One -laitteen etupuolelta, tulostusmekanismi saattaa vaurioitua. Avaa laite ja poista paperitukokset aina takapuhdistusluukun kautta.

2.

Vedä paperi varovasti ulos telojen välistä.

Varoitus Jos paperi repeytyy, kun vedät sitä ulos telojen välistä, poista laitteeseen mahdollisesti jääneet paperinpalat telojen ja rullien välistä. Jos kaikkia paperinpaloja ei poisteta, HP All-in-One

-laitteeseen voi tulla uusia paperitukoksia.

3.

Pane takapuhdistusluukku takaisin paikalleen. Työnnä luukkua varovasti, kunnes se napsahtaa paikalleen.

4.

Jatka nykyistä työtä painamalla OK -painiketta.

HP PSC 1600 All-in-One series

Tulostuskasettien vianmääritys

Jos tulostuksessa esiintyy ongelmia, johonkin tulostuskaseteista voi liittyä ongelma.

Yritä seuraavaa:

1.

Poista oikeanpuoleinen tulostuskasetti ja varmista, että teippi on poistettu. Jos teippiä on vieläkin mustesuuttimien edessä, poista se varovasti vetämällä vaaleanpunaista repäisykielekettä. Älä kosketa mustesuuttimia tai kuparinvärisiä kosketuspintoja.

1 Kuparinväriset kosketuspinnat

2 Muovinauha, jossa on vaaleanpunainen repäisykieleke (kieleke on irrotettava ennen asentamista)

3 Mustesuuttimet, suojattu muovinauhalla

2.

Aseta tulostuskasetti takaisin paikalleen.

Käyttöopas

3.

Toista vaiheet 1 ja 2 vasemmanpuoleiselle tulostuskasetille.

4.

Jos ongelma ei poistu, tulosta itsetestiraportti, jotta näet, onko vika tulostuskaseteissa.

Raportissa on hyödyllisiä tietoja tulostuskaseteista, esimerkiksi tilatietoja.

Lisätietoja on kohdassa

Itsetestiraportin tulostaminen .

5.

Jos itsetestiraportissa näkyy ongelma, puhdista tulostuskasetit.

Lisätietoja on kohdassa

Tulostuskasettien puhdistaminen .

6.

Jos ongelma ei poistu, puhdista tulostuskasettien kuparinväriset kosketuspinnat.

Lisätietoja on kohdassa

Tulostuskasetin kosketuspintojen puhdistaminen .

7.

Jos tulostuksessa on edelleen ongelmia, etsi viallinen tulostuskasetti ja vaihda se.

111

Luku 13

Tulostuksen vianmääritys

Asiakirja ei tulostu

Ratkaisu Jos asennettuna on useita tulostimia, varmista sovelluksesta, että tulostamiseen käytetään HP PSC 1600 All-in-One series -laitetta.

Huomautus Voit määrittää HP All-in-One -laitteen oletustulostimeksi. Se valitaan tällöin automaattisesti, kun tulostat sovelluksista. Lisätietoja on

HP Image Zone -ohjelman mukana toimitetussa käytönaikaisessa vianmääritysohjeessa.

Ratkaisu Tarkista HP All-in-One -laitteen tila ja varmista, että laitteessa ei ole esimerkiksi paperitukoksia tai paperi ei ole loppunut. Kokeile seuraavaa:

● Tarkista, onko HP All-in-One -laitteen ohjauspaneelissa virheilmoituksia.

● Windows: Tarkista tietokoneesta HP All-in-One -laitteen tila. Valitse

HP Director -ohjelmassa Tila .

Korjaa mahdolliset virhetilanteet. Lisätietoja virheilmoituksista on HP Image Zone

-ohjelman mukana toimitetussa käytönaikaisessa vianmääritysohjeessa.

Muistikortin vianmääritys

Seuraavat vianmääritysvihjeet koskevat vain iPhoto-ohjelman Macintosh-käyttäjiä.

Muistikortilla on videoleikkeitä, mutta ne eivät näy iPhoto-ohjelmassa, kun muistikortin sisältö on tuotu.

Ratkaisu iPhoto-ohjelmalla voi käsitellä vain valokuvia. Jos haluat käsitellä sekä videoleikkeitä että valokuvia, käytä tämän ohjelman sijaan HP Director kohdan Unload Images (Siirrä kuvat) -komentoa.

Laitepäivitys

Päivitä HP All-in-One, jos HP:n asiakastuki näin neuvoo tai jos tietokone antaa päivitysilmoituksen. Päivitystapoja on useita. Jokaisessa tapauksessa tietokoneelle on ladattava tiedosto, joka käynnistää Laitteen ohjatun päivityksen .

Laitepäivitys (Windows)

Voit hakea laitepäivityksen yhdellä seuraavista tavoista:

● Jos HP:n asiakastuki näin neuvoo, lataa HP All-in-One -laitteen päivitys www.hp.com/support -sivustosta Internet-selainta käyttäen. Päivitystiedosto on ohjelma, jonka tunnuksena on .exe. Kun kaksoisnapsautat .exe-tiedostoa, tietokoneessasi avautuu Laitteen ohjattu päivitys .

● Ohjelmistopäivitykset on ohjelma, joka on toimitettu HP Image Zone -laitteen ohjelmiston mukana. Sen hakee laitepäivityksiä automaattisesti HP-tuen WWW-

112 HP PSC 1600 All-in-One series

sivustosta tietyin väliajoin. Lisätietoja Ohjelmistopäivitykset -apuohjelmasta on käytönaikaisessa HP Image Zone -ohjelman ohjeessa .

Huomautus Kun Ohjelmistopäivitykset -apuohjelma on asennettu tietokoneeseen, se etsii laitepäivityksiä. Jos asennuksen aikana ei ole käytettävissä Ohjelmistopäivitykset -apuohjelman viimeisintä päivitystä, tietokoneeseen avautuu valintaikkuna, jossa kehotetaan päivittämään apuohjelma. Hyväksy päivitys. Kun päivitys on suoritettu, etsi

HP All-in-One -laitteen päivitykset käynnistämällä Ohjelmistopäivitykset apuohjelma uudelleen.

Laitepäivityksen käyttäminen

1.

Toimi jollakin seuraavista tavoista:

– Kaksoisnapsauta osoitteesta www.hp.com/support lataamaasi .exe-tiedostoa.

– Hyväksy Ohjelmistopäivitykset -apuohjelman löytämä laitepäivitys, kun näytölle ilmestyy asiaa koskeva kehote.

Laitteen ohjattu päivitys avautuu tietokoneen näyttöön.

2.

Napsauta Tervetuloa -näytössä Seuraava .

Valitse laite -näyttö avautuu.

3.

Valitse laiteluettelosta HP All-in-One, ja napsauta Seuraava .

Näkyviin tulee Tärkeitä tietoja -näyttö.

4.

Varmista, että tietokoneesi ja laite täyttävät luetellut vaatimukset.

5.

Jos vaatimukset täyttyvät, napsauta Päivitä .

Laitteen näyttöön tulee toiminnon etenemisen ilmaisin.

6.

Älä kytke irti, sammuta tai häiritse laitetta muulla tavoin päivityksen aikana.

Huomautus Jos vahingossa keskeytät päivityksen tai näyttöön tulee päivityksen epäonnistumisesta kertova virheilmoitus, ota yhteys

HP-tukeen.

Kun HP All-in-One -laite on käynnistynyt uudelleen, tietokoneen näyttöön tulee

Päivitys suoritettu -näkymä. Laite tulostaa testisivun.

7.

Laite on nyt päivitetty. Voit nyt turvallisesti käyttää HP All-in-One -laitettasi.

Laitepäivitys (Macintosh)

Suorita HP All-in-One -laitteen päivitykset apuohjelmalla, jos HP:n asiakastuki näin neuvoo tai jos virheilmoitus kehottaa tekemään niin. Toimi tällöin seuraavasti:

1.

Lataa HP All-in-One -laitteen päivitys Internet-selaimella osoitteesta www.hp.com/ support .

2.

Kaksoisnapsauta ladattua tiedostoa.

Asennusohjelma avautuu tietokoneen näyttöön.

3.

Asenna HP All-in-One -laitepäivitys näytöllä annettavien ohjeiden mukaan.

4.

Käynnistä HP All-in-One uudelleen prosessin viimeistelemiseksi.

Käyttöopas 113

Luku 13

114 HP PSC 1600 All-in-One series

14

HP-tukipalvelun käyttäminen

Hewlett-Packard tarjoaa Internet- ja puhelintukea HP All-in-One -laitteelle.

Tässä luvussa kerrotaan, kuinka Internet-tukea käytetään, kuinka HP -asiakastukeen otetaan yhteyttä ja kuinka laitteen sarjanumero ja huoltotunnus haetaan. Lisäksi luvussa on tietoja tukipuheluista Pohjois-Amerikassa takuun aikana, HP Japanin asiakastukeen soittamisesta,

HP Korean asiakastukeen soittamisesta, tukipuheluista muualla maailmassa, soittamisesta

Australian asiakastukeen takuun jälkeisenä aikana ja HP All-in-One -laitteen valmistelusta kuljetusta varten.

Jos tarvitsemasi tieto ei löydy tuotekohtaisista painetuista tai käytönaikaisista oppaista, ota yhteys HP-tukipalveluihin. Palvelut luetellaan seuraavilla sivuilla. Jotkin tukipalvelut ovat käytettävissä vain Yhdysvalloissa ja Kanadassa, kun taas toiset ovat saatavilla useissa eri maissa ja useilla eri alueilla. Jos luettelossa ei näy oman maasi/alueesi tukipalvelun numeroa, pyydä apua lähimmästä HP:n valtuuttamasta myyntiliikkeestä.

Tukitietojen ja muiden tietojen saaminen Internetistä

Jos käytössäsi on Internet-yhteys, voit katsoa lisätietoja www.hp.com/support -sivustosta. Tästä

Web-sivustosta saat teknistä tukea, ohjaimia, tarvikkeita sekä tilaustietoja.

Takuutuki

Ennen kuin voit tilata HP:n huollon, sinun täytyy ottaa yhteys HP:n huoltoon tai HP:n

asiakastukikeskukseen alustavaa vianmääritystä varten. Lue kohdan HP:n asiakastuki ohjeet,

ennen kuin soitat HP:n asiakastukeen.

Huomautus Nämä tiedot eivät koske Japanissa olevia asiakkaita. Tietoja Japanissa saatavilla olevista palveluista on kohdassa

HP Quick Exchange Service (Japan)

.

Takuun laajennukset

Maan/alueen mukaan määräytyen HP saattaa tarjota lisämaksullista takuun päivitysmahdollisuutta, joka laajentaa tai parantaa tuotteen perustakuuta. Näihin voivat kuulua avainasiakkaan puhelintuki, palautuspalvelu tai tuotteen vaihto seuraavana työpäivänä. Palvelu astuu yleensä voimaan tuotteen ostopäivänä, ja palvelu tulee ostaa tiettynä ajanjaksona tuotteen ostamisesta alkaen.

Lisätietoja:

● Soita Yhdysvalloissa HP-neuvojalle numeroon 1-866-234-1377.

● Yhdysvaltain ulkopuolella tulee kääntyä paikallisen HP:n asiakastukikeskuksen puoleen.

Kohdassa

Soittaminen muissa maissa

on eri maiden asiakastukipisteiden puhelinluettelo.

● Siirry HP:n WWW-sivustoon: www.hp.com/support

Valitse kehotettaessa maa/alue ja etsi sitten takuutiedot.

HP All-in-One -laitteen toimittaminen huoltoon

Ennen kuin voit palauttaa HP All-in-One -laitteen huoltoon, sinun on soitettava HP:n asiakastukeen. Lue kohdan

HP:n asiakastuki

ohjeet, ennen kuin soitat HP:n asiakastukeen.

Huomautus Nämä tiedot eivät koske Japanissa olevia asiakkaita. Tietoja Japanissa saatavilla olevista palveluista on kohdassa

HP Quick Exchange Service (Japan)

.

Käyttöopas 115

Liite 14

HP:n asiakastuki

HP All-in-One -laitteen mukana voidaan toimittaa muiden yhtiöiden ohjelmistoja. Jos näissä ohjelmissa ilmenee ongelmia, teknistä tukea saat ottamalla yhteyttä asianomaisten yritysten asiantuntijoihin.

Tarkista seuraavat seikat, ennen kuin otat yhteyttä HP:n asiakastukeen.

1.

Varmista, että a.

HP All-in-One -laitteen virtajohto on kytketty pistorasiaan ja laitteeseen on kytketty virta b.

määritetyt mustekasetit on asennettu oikein c.

suositellut paperit on asetettu paperilokeroon oikein.

2.

Palauta HP All-in-One -laitteen asetukset: a.

Katkaise HP All-in-One -laitteesta virta painamalla Virta -painiketta.

b.

Irrota virtajohto HP All-in-One -laitteen takaa.

c.

Liitä virtajohto takaisin HP All-in-One -laitteeseen.

d.

Katkaise HP All-in-One -laitteesta virta painamalla Virta -painiketta.

3.

Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/support .

Tästä WWW-sivustosta saat teknistä tukea, ohjaimia, tarvikkeita sekä tilaustietoja.

4.

Jos ongelmat eivät poistu ja haluat ottaa yhteyttä HP-asiakastuen edustajaan, toimi seuraavasti: a.

Valmistaudu ilmoittamaan HP All-in-One -laitteen nimi siinä muodossa kuin se on laitteen ohjauspaneelissa.

b.

Tulosta itsetestiraportti. Lisätietoja itsetestiraportin tulostamisesta on kohdassa

Itsetestiraportin tulostaminen .

c.

Tulosta värituloste mallitulosteeksi.

d.

Valmistaudu kuvailemaan ongelmaa yksityiskohtaisesti.

e.

Ota laitteen sarjanumero ja huoltotunnusnumero esiin. Lisätietoja sarjanumeron ja huoltotunnusnumeron hakemisesta on kohdassa

Laitteen sarjanumeron ja huoltotunnusnumeron hakeminen .

5.

Soita HP-asiakastukeen. Soita HP All-in-One -laitteen läheltä.

Laitteen sarjanumeron ja huoltotunnusnumeron hakeminen

Voit hakea tärkeitä tietoja HP All-in-One -laitteen tietovalikon avulla.

Huomautus Jos HP All-in-One -laite ei käynnisty, katso sarjanumero laitteen puhdistusluukun yläpuolella olevasta tarrasta. Sarjanumero on kymmenen merkkiä sisältävä tunnus tarran vasemmassa ylänurkassa.

Laitteen sarjanumeron ja huoltotunnusnumeron hakeminen

1.

Pidä OK -painiketta alhaalla. Kun OK -painike on alas painettuna, paina Kopiointivalikko painiketta.

Tietovalikko avautuu.

2.

Paina -painiketta, kunnes Mallinumero tulee näyttöön. Valitse sitten OK .

Näyttöön tulee huoltotunnus. Kirjoita koko tunnus muistiin.

3.

Valitse Peruuta ja paina -painiketta, kunnes Sarjanumero tulee näyttöön.

4.

Valitse OK .

Sarjanumero tulee näyttöön. Kirjoita sarjanumero muistiin.

5.

Poistu tietovalikosta valitsemalla Peruuta .

116 HP PSC 1600 All-in-One series

Soittaminen Pohjois-Amerikasta takuuaikana

Soita numeroon 1-800-474-6836 (1-800-HP invent) . Yhdysvalloissa puhelintukea on saatavilla ympäri vuorokauden englanniksi ja espanjaksi (tukiajat voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta).

Palvelu on maksutonta takuuaikana. Takuuajan jälkeen palvelu saattaa olla maksullista.

Soittaminen muissa maissa

Seuraavat puhelinnumerot ovat voimassa tämän oppaan julkaisuhetkellä. Luettelon tämänhetkisistä kansainvälisistä HP:n asiakastuen numeroista saat siirtymällä www.hp.com/ support -sivustoon ja valitsemalla oman maasi/alueesi tai kielesi:

Voit soittaa HP:n tukikeskukseen seuraavissa maissa/seuraavilla alueilla. Jos maatasi/aluettasi ei ole luettelossa, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai lähimpään HP:n myynti- ja tukipisteeseen ja kysy huoltopalvelusta.

Tukipalvelu on maksutonta takuuaikana, mutta normaalit kaukopuhelumaksut veloitetaan.

Joissakin tapauksissa veloitetaan myös tapahtumakohtainen kertamaksu.

Huomautus Tässä luetellut puhelu- ja minuuttimaksut ovat arvioita.

Tarkasta Euroopassa oman maasi/alueesi puhelintukipalvelun tiedot ja ehdot www.hp.com/ support -sivustosta.

Voit myös kysyä asiaa jälleenmyyjältäsi tai soittaa tässä oppaassa annettuun HP:n puhelinnumeroon.

Parannamme koko ajan puhelintukipalveluamme. Käy WWW-sivustossamme säännöllisesti katsomassa uusimmat tiedot palveluista ja toimituksista.

Maa/alue HP:n tekninen tuki

Lähi-itä (kansainvälinen) +971 4 366 2020

Maa/alue

Alankomaat (0,10 euroa/ minuutti)

Algeria

1

Argentiina

HP:n tekninen tuki

0900 2020 165

+213 61 56 45 43

(54)11-4778-8380,

0-810-555-5520

1300 721 147

1902 910 910

Australia, takuuaikana

Australia, takuuajan jälkeen (kiinteä puhelumaksu)

Bahrain

Bangladesh

Belgia (hollanti)

Belgia (ranska)

Bolivia

Brasilia (Demais

Localidades)

Brasilia (Grande São

Paulo)

800 171 faksi: +65-6275-6707

+32 070 300 005

+32 070 300 004

800-100247

0800 157751

(11) 3747 7799

Länsi-Afrikka

Libanon

Luxemburg (ranska)

Luxemburg (saksa)

Malesia

Marokko

Meksiko

Meksiko (Mexico City)

Nigeria

Norja

2

Oman

1

+351 213 17 63 80

+971 4 366 2020

900 40 006

900 40 007

1-800-805405

+212 22 404747

01-800-472-6684

(55) 5258-9922

+234 1 3204 999

+47 815 62 070

+971 4 366 2020

Käyttöopas 117

Liite 14

(jatkoa)

Maa/alue HP:n tekninen tuki Maa/alue HP:n tekninen tuki

Brunei

Chile

Costa Rica

Dominikaaninen tasavalta

Ecuador (Andinatel)

Ecuador (Pacifitel)

Egypti +20 2 532 5222

Englanti, kansainvälinen +44 (0) 207 512 5202

Espanja

Etelä-Afrikka (RSA)

Etelä-Afrikka (tasavallan ulkopuolella) faksi: +65-6275-6707

800-360-999

0-800-011-4114,

1-800-711-2884

1-800-711-2884

+34 902 010 059

086 0001030

+27 11 2589301

Pakistan

Palestiina

Panama

Peru

999119+1-800-7112884 Portugali

1-800-225528

+1-800-7112884

Puerto Rico

Puola

Qatar faksi: +65-6275-6707

+971 4 366 2020

001-800-711-2884

0-800-10111

+351 808 201 492

1-877-232-0589

+48 22 5666 000

+971 4 366 2020

Ranska (0,34 euroa/min) +33 (0)892 69 60 22

Romania +40 (21) 315 4442

Ruotsi +46 (0)77 120 4765

Filippiinit

Guatemala

Hong Kong SAR

Indonesia

Intia

Intia (maksuton)

Irlanti

Iso-Britannia

Israel

Italia

Itävalta

Jamaika

Japani

Jemen

Jordania

Kambodža

Kanada, takuuaikana

632-867-3551

1800-999-5105

+(852) 2802 4098

62-21-350-3408

91-80-8526900

1600-4477 37

+353 1890 923 902

+44 (0) 870 010 4320

+972 (0) 9 830 4848

+39 848 800 871

+43 1 86332 1000

1-800-711-2884

+81-3-3335-9800

+971 4 366 2020

+971 4 366 2020 faksi: +65-6275-6707

(905) 206 4663

Saksa (0,12 euroa/min) +49 (0) 180 5652 180

Saudi-Arabia

Singapore

Slovakia

Sri Lanka

Suomi

Sveitsi

3

Syyria

Taiwan

Tanska

Thaimaa

Trinidad & Tobago

Tunisia

Turkki

1

Tšekin tasavalta

Ukraina, Kiova

Unkari

800 897 1444

65 - 62725300

+421 2 50222444 faksi: +65-6275-6707

+358 (0) 203 66 767

+41 0848 672 672

+971 4 366 2020

+886 (2) 8722-8000,

0800 010 055

+45 70 202 845

0-2353-9000

1-800-711-2884

+216 71 89 12 22

+90 216 579 71 71

+420 261307310

+7 (380 44) 4903520

+36 1 382 1111

118 HP PSC 1600 All-in-One series

(jatkoa)

Maa/alue HP:n tekninen tuki Maa/alue HP:n tekninen tuki

Kanada, takuuajan jälkeen (kiinteä puhelumaksu)

Karibia ja Keski-

Amerikka

Kiina

1-877-621-4722

1-800-711-2884

Uusi-Seelanti

Venäjä, Moskova

0800 441 147

+7 095 7973520

Kolumbia

021-38814518,

8008103888

01-800-51-474-6836

(01-800-51-HP invent)

Venäjä, Pietari

Venezuela

+7 812 3467997

0-800-474-6836

(0-800-HP invent)

Korea

Kreikka (Kyprokselta

Ateenaan maksuton)

+82 1588 3003

800 9 2649

Kreikka, kansainvälinen +30 210 6073603

Venezuela (Caracas)

Vietnam

(502) 207-8488

84-8-823-4530

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

Yhdysvallat

+971 4 366 2020

Kreikka, maan/alueen sisällä

801 11 22 55 47 1-800-474-6836

(1-800-HP invent)

Kuwait +971 4 366 2020

1 Tämä puhelinkeskus palvelee seuraavien maiden ranskankielisiä asiakkaita: Marokko, Tunisia ja Algeria.

2 Hinta/puhelu: 0,55 Norjan kruunua (0,08 euroa). Asiakashinta/minuutti: 0,39 Norjan kruunua (0,05 euroa).

3 Tämä puhelinkeskus palvelee Sveitsin saksan-, ranskan- ja italiankielisiä asiakkaita. (0,08 CHF/minuutti ruuhka-aikoina, 0,04 CHF/minuutti muina kuin ruuhka-aikoina).

Call in Australia under warranty and post-warranty

If your product is under warranty, call 1300 721 147.

If your product is not under warranty, call 1902 910 910. A per-incident, out-of-warranty support fee will be charged to your phone bill.

Call HP Korea customer support

Käyttöopas 119

Liite 14

Call HP Japan support

TEL : 0570-000-511

03-3335-9800

FAX : 03-3335-8338

9:00 17:00

10:00 17:00

FAX

1/1 3

HP Quick Exchange Service (Japan)

HP Quick Exchange Service

0570-000511

:03-3335 -9800

:

10:00

1 1

9:00

5:00

3

5:00

:

HP All-in-One -laitteen valmisteleminen lähettämistä varten

Jos HP:n asiakastuki tai laitteen myynyt liike pyytää lähettämään HP All-in-One -laitteen huoltoon, pakkaa laite alla olevien ohjeiden mukaisesti. Näin vältät aiheuttamasta HP-tuotteelle vahinkoa.

Huomautus Nämä tiedot eivät koske Japanin asiakkaita. Tietoja huoltopalveluista

Japanissa löytyy kohdasta

HP Quick Exchange Service (Japan) .

1.

Kytke HP All-in-One -laitteeseen virta. Jos HP All-in-One -laite ei mene päälle, ohita tämä vaihe ja siirry vaiheeseen 2.

2.

Avaa tulostuskasettien suojakansi.

120 HP PSC 1600 All-in-One series

3.

Odota, kunnes tulostuskasettivaunu on paikallaan eikä siitä kuulu ääntä. Irrota sitten tulostuskasetit pidikkeistään. Lisätietoja tulostuskasettien poistamisesta on kohdassa

Tulostuskasettien vaihtaminen .

Huomautus Jos HP All-in-One -laite ei käynnisty, voit irrottaa virtajohdon ja poistaa tulostuskasetit manuaalisesti työntämällä tulostuskasettivaunun laitteen oikeaan reunaan. Siirrä lopuksi tulostuskasettivaunu manuaalisesti alkuasentoon

(vasempaan reunaan). Jatka sitten vaiheeseen 6.

4.

Sulje tulostuskasettien suojakansi ja odota muutama minuutti, jotta kasettien vaunu palautuu alkuasentoon (vasempaan reunaan).

Huomautus Varmista ennen HP All-in-One -laitteen virran katkaisemista, että skanneri on paikallaan.

5.

Katkaise HP All-in-One -laitteesta virta painamalla laitteen Virta -painiketta. Irrota sitten virtajohto.

6.

Estä tulostuskasettien kuivuminen panemalla ne suojapussiin tai ilmatiiviiseen pussiin. Pane kasetit talteen. Älä lähetä tulostuskasetteja HP All-in-One -laitteen mukana, ellei HP:n tukihenkilö ole pyytänyt tekemään niin.

7.

Irrota virtajohto HP All-in-One -laitteesta.

Huomautus Älä palauta virtajohtoa tai virtalähdettä HP All-in-One -laitteen mukana. Näitä varusteita ei toimiteta vaihdetun HP All-in-One -laitteen mukana.

Säilytä virtajohto ja virtalähde turvallisessa paikassa, kunnes vaihdettu

HP All-in-One on käytettävissä.

8.

Irrota ohjauspaneelin päällys seuraavasti: a.

Varmista, että ohjauspaneelin näyttö on tasaisesti HP All-in-One -laitetta vasten.

b.

Nosta kansi.

c.

Pane peukalo ohjauspaneelin päällyksen vasemmassa reunassa olevaan uraan.

Nosta ohjauspaneelin päällys varovasti irti laitteesta alla olevan kuvan mukaisesti.

Käyttöopas

9.

Säilytä ohjauspaneelin päällys. Älä palauta ohjauspaneelin päällystä HP All-in-One -laitteen mukana.

Huomautus Korvaavassa HP All-in-One -laitteessa ei ehkä ole ohjauspaneelin päällystä. Säilytä päällys turvallisessa paikassa ja kiinnitä se korvaavaan

HP All-in-One -laitteeseen, kun laite saapuu. Ohjauspaneelin päällys on asennettava, jotta voit käyttää HP All-in-One -laitteen ohjauspaneelin toimintoja.

121

Liite 14

Vihje Katso HP All-in-One -laitteen mukana tulleista asennusohjeista, kuinka ohjauspaneelin päällys asennetaan.

10. Pakkaa HP All-in-One -laite kuljetusta varten alkuperäiseen pakkausmateriaaliin tai vaihtolaitteen pakkausmateriaaliin, jos ne ovat tallessa.

Jos alkuperäinen pakkausmateriaali ei ole tallessa, käytä muuta tarkoitukseen soveltuvaa pakkausmateriaalia. Takuu ei kata vahinkoja, jotka aiheutuvat virheellisestä pakkauksesta tai virheellisestä kuljetuksesta.

11. Kiinnitä palautusosoitetarra laatikon ulkopintaan.

12. Lähetä laitteen mukana seuraavat tiedot:

– Toimintahäiriöiden lyhyt kuvaus huoltohenkilöiden tiedoksi (näytteet tulostuslaatuongelmista ovat avuksi).

– Ostokuitin kopio tai muu ostotosite, josta ilmenee takuuajan kesto.

– Nimesi, osoitteesi ja puhelinnumero, josta sinut voidaan tavoittaa työaikana.

122 HP PSC 1600 All-in-One series

15

Hewlett-Packardin RAJOITETTU

TAKUU

Rajoitetun takuun kestoaika

HP-tuotteet

Ohjelmistot

Tulostin

Tulostuskasetit

Rajoitetun takuun kestoaika

90 päivää yksi vuosi

Kunnes HP-muste kuluu loppuun tai kunnes tuotteeseen merkitty takuun päättymispäivä saavutetaan. (Takuu päättyy, kun jompikumpi edellä mainituista ehdoista täyttyy.) Tämä takuu ei koske HP:n mustetuotteita, joita on täytetty uudelleen, rakennettu uudelleen, kunnostettu tai käytetty ja käsitelty virheellisesti.

90 päivää Lisälaitteet

Rajoitettu takuu

Hewlett-Packard (HP) takaa käyttäjälle, että yllä mainituissa HP-tuotteissa ei ilmene materiaalitai valmistusvikoja yllä mainitun jakson aikana. Jakso lasketaan alkavaksi päivänä, jona asiakas ostaa laitteen.

Ohjelmistotuotteissa HP:n rajoitettu takuu koskee vain virhettä, joka estää ohjelmakäskyjen suorittamisen. HP ei takaa, että minkään tuotteen toiminta olisi virheetöntä tai keskeytymätöntä.

HP:n rajoitettu takuu kattaa vain ne viat, jotka ovat seurausta tuotteen normaalista käytöstä.

Takuu ei kata muita ongelmia, mukaan lukien seuraavista syistä aiheutuvat ongelmat: a. väärät huoltotoimenpiteet tai muutokset; b. muiden kuin HP:n valmistamien ohjelmien, tallennusvälineiden, osien tai tarvikkeiden käyttö; c. käyttö, joka ei vastaa tuotteen teknisiä tietoja; d. tuotteen luvaton muuttaminen tai väärinkäyttö.

Muiden kuin HP-mustekasettien tai uudelleen täytettyjen mustekasettien käyttäminen

HP-tulostimessa ei vaikuta asiakkaalle annettuun takuuseen eikä mihinkään muuhun HP-yhtiön ja asiakkaan väliseen tukisopimukseen. Jos kuitenkin tulostimen vika tai vaurio on aiheutunut uudelleen täytetyn tai muun kuin HP-merkkisen mustekasetin käyttämisestä, HP laskuttaa tämän vian tai vaurion korjaamisesta normaalien aika- ja materiaaliveloitusten mukaan.

Jos HP vastaanottaa takuuaikana ilmoituksen sellaisen tuotteen vioista, joka kuuluu HP:n takuiden piiriin, HP joko korjaa tuotteen tai vaihtaa sen uuteen oman harkintansa mukaan.

Jos HP ei pysty korjaamaan tai vaihtamaan tuotetta kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun viasta on ilmoitettu, HP:n takuiden piiriin kuuluva viallinen tuote korvataan ostohinnan mukaan.

HP-yhtiöllä ei ole minkäänlaista velvollisuutta korjata, vaihtaa uuteen tai palauttaa asiakkaalle tuotteen ostohintaa, jos viallista tuotetta ei palauteta HP-yhtiöön.

Kaikki korvaavat tuotteet ovat joko uusia tai uutta vastaavia edellyttäen, että tuotteen toiminta on vähintään korvattavan tuotteen tasoista.

HP-tuotteet voivat sisältää uudelleen valmistettuja osia, komponentteja tai materiaaleja, jotka vastaavat suorituskyvyltään uusia tuotteita.

HP:n rajoitettu takuu on voimassa niissä maissa / niillä alueilla, joihin HP toimittaa kyseistä

HP-tuotetta. Sopimuksia lisätakuupalveluista, esimerkiksi paikan päällä tapahtuvasta huollosta, saattaa saada HP:n valtuuttamista huoltoliikkeistä niissä maissa / niillä alueilla, joihin HP tai valtuutettu maahantuoja toimittaa kyseistä tuotetta.

Käyttöopas 123

Liite 15

Takuun rajoitukset

PAIKALLISTEN LAKIEN PUITTEISSA HP TAI SEN MYYJÄT EIVÄT MYÖNNÄ MITÄÄN MUITA

TAKUITA TAI EHTOJA. TÄMÄ SISÄLTÄÄ HP-tUOTTEISIIN LIITTYEN SUORAT JA

EPÄSUORAT TAKUUT JA EHDOT MARKKINOITAVUUDESTA, TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA

SEKÄ SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN.

Vastuun rajoitukset

Paikallisten lakien puitteissa tämän takuusopimuksen sisältämät korvaukset ovat asiakkaan ainoat ja yksinomaiset korvaukset.

PAIKALLISTEN LAKIEN PUITTEISSA HP TAI SEN MYYJÄT EIVÄT OLE VASTUUSSA

SUORASTA, EPÄSUORASTA, SATUNNAISESTA, ERITYISESTÄ TAI VÄLILLISESTÄ

VAHINGOSTA MUUTEN KUIN TÄSSÄ SOPIMUKSESSA ERIKSEEN ESITETYLLÄ TAVALLA.

NÄILLÄ TARKOITETAAN VAHINKOJA, JOIHIN LIITTYVÄT KORVAUSVAATIMUKSET

PERUSTUVAT SOPIMUKSEEN, KUNNIANLOUKKAUKSEEN TAI MIHIN TAHANSA MUIHIN

LAKISÄÄDÖKSIIN. HP TAI SEN MYYJÄT EIVÄT OLE VASTUUSSA VASTAAVISTA

VAHINGOISTA, VAIKKA YHTIÖLLE OLISI ILMOITETTU SELLAISTEN VAHINKOJEN

MAHDOLLISUUDESTA.

Paikallinen laki

Tämä takuusopimus myöntää asiakkaalle erityisiä laillisia oikeuksia. Asiakkaalla voi olla myös muita oikeuksia, jotka vaihtelevat Yhdysvalloissa osavaltioittain, Kanadassa maakunnittain sekä muualla maailmassa maittain/alueittain.

Jos tämä takuusopimus on ristiriidassa paikallisen lain kanssa, takuusopimusta muunnetaan niin, että se on yhtenäinen paikallisen lain kanssa. Sellaisessa tapauksessa jotkin tämän takuusopimuksen vastuurajoitukset eivät ehkä koske kaikkia asiakkaita. Esimerkiksi joissakin

Yhdysvaltojen osavaltioissa sekä Yhdysvaltojen ulkopuolisilla hallinnollisilla alueilla (mukaan lukien Kanadan maakunnat) voidaan sulkea pois tämän takuusopimuksen vastuurajoitukset, jotka rajoittavat asiakkaan lakisääteisiä oikeuksia (esim. Iso-Britannia) rajoittaa muuten valmistajan oikeutta vastuuvapauteen tai takuun rajoittamiseen myöntää asiakkaalle ylimääräisiä takuuoikeuksia, määrittää sellaisten epäsuorien takuiden voimassaoloaika, joita valmistaja ei voi kieltää, tai sallia epäsuorien takuiden voimassaoloajan rajoitukset.

TÄMÄN LAUSEKKEEN TAKUUEHDOT TÄYDENTÄVÄT HP-tUOTTEIDEN HANKINTAA

KOSKEVIA PAKOLLISIA LAKISÄÄTEISIÄ OIKEUKSIA, EIVÄTKÄ NE SULJE POIS, RAJOITA

TAI MUUTA KYSEISIÄ OIKEUKSIA PAITSI LAINSÄÄDÄNNÖN NIIN SALLIESSA.

Rajoitettu takuu EU-maissa/-alueilla

Alla on lueteltu niiden HP:n edustajien nimet ja osoitteet, jotka myöntävät HP:n rajoitetun takuun

(valmistajan takuun) maassasi.

Asiakkaalla saattaa olla valmistajan takuun lisäksi myös muita, ostosopimukseen perustuvia, myyjäosapuoleen kohdistuvia lakisääteisiä oikeuksia, joita valmistajan takuu ei rajoita.

Belgia ja Luxemburg

Hewlett-Packard Belgium BVBA/

SPRL

Luchtschipstraat 1

Irlanti

Hewlett-Packard Ireland Ltd.

30 Herbert Street

IRL-Dublin 2

Tanska

Hewlett-Packard A/S

Kongevejen 25

DK-3460 Birkeroed

124 HP PSC 1600 All-in-One series

(jatkoa)

Rue de l'aeronef

B-1140 Bruxelles

Alankomaat

Hewlett-Packard Nederland BV

Startbaan 16

1187 XR Amstelveen NL

Ranska

Hewlett-Packard France

1 Avenue du Canada

Zone d'Activite de Courtaboeuf

F-91947 Les Ulis Cedex

Saksa

Hewlett-Packard GmbH

Herrenberger Straße 110-140

D-71034 Böblingen

Suomi

Hewlett-Packard Oy

Piispankalliontie 17

FIN-02200 Espoo

Italia

Hewlett-Packard Italiana S.p.A

Via G. Di Vittorio 9

20063 Cernusco sul Naviglio

I-Milano

Unkari

Hewlett-Packard Magyarország

Kft.

1117 Budapest

Neumann J. u. 1.

Slovakia

Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.

Itävalta

Hewlett-Packard Ges.m.b.H.

Lieblgasse 1

A-1222 Wien

Kreikka

Hewlett-Packard Hellas E.

Voriou Epirou 76

151 25 Maroussi

Athens

Iso-Britannia

Hewlett-Packard Ltd

Cain Road

Bracknell

GB-Berks RG12 1HN

Liettua

UAB “Hewlett-Packard”

Šeimyniški ų g. 21B

09200 Vilnius

Tšekin tasavalta

Π

HEWLETT-PACKARD s.r.o.

.E.

Portugali

Hewlett-Packard Portugal -

Sistemas de

Informática e de Medida S.A.

Edificio D. Sancho I

Quinta da Fonte

Porto Salvo

2780-730 Paco de Arcos

P-Oeiras

Espanja

Hewlett-Packard Española S.L.

C/ Vicente Aleixandre 1

Parque Empresarial Madrid - Las

Rozas

28230 Las Rozas

E-Madrid

Ruotsi

Hewlett-Packard Sverige AB

Skalholtsgatan 9

S-164 97 Kista

Puola

Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o.

ul. Szturmowa 2A

02–678 Warszawa

Wpisana do rejstru przedsiebiorcow w Sadzie

Rejonowym dla m.st. Warszawy,

XX Wydzial Gospodarczy pod numerem KRS 0000016370

Latvia

Hewlett-Packard SIA

Palasta iela 7

Riga, LV-1050

Viro

HP Oy Eesti Filiaal

Käyttöopas 125

Liite 15

(jatkoa)

Mileti č ova 23

826 00 Bratislava

Slovenia

Hewlett-Packard d.o.o.

Tivolska cesta 48

1000 Ljubliana

Vysko č ilova 1/1410

140 21 Praha 4

Kypros

Hewlett-Packard Hellas E.

Π .E.

Voriou Epirou 76

151 25 Maroussi

Athens, Greece

Estonia pst. 1

EE-10143 Tallinn

Puh. +372 6 813 820

Faksi +372 6 813 822

Malta

Hewlett-Packard Europe B.V.

Amsterdam, Meyrin Branch

150, Route de Nant d'Avril

1217 Meyrin, Geneva

Sveitsi

126 HP PSC 1600 All-in-One series

16

Tekniset tiedot

Tässä osassa on HP All-in-One -laitteen teknisiä tietoja ja kansainvälisiä säännöksiä.

Tässä osassa käsitellään seuraavia aiheita:

● Windows- ja Macintosh-järjestemävaatimukset

● paperin, tulostuksen, kopioinnin, muistikortin ja skannauksen tekniset tiedot

● laitteen mitat, virtatiedot ja ympäristötiedot

● ilmoituksia säädöksistä

● Vaatimustenmukaisuusvakuutus.

Järjestelmävaatimukset

Ohjelmistojen järjestelmävaatimukset on ilmoitettu Lueminut-tiedostossa. Tietoja

Lueminut-tiedoston tarkastelemisesta on kohdassa Lueminut-tiedoston avaaminen .

Paperitiedot

Tässä osassa on tietoja paperilokeroiden tilavuudesta, paperiko'oista ja tulostusmarginaalien määrittämisestä.

Paperilokerojen kapasiteetit

Tyyppi

Tavallinen paperi

Legal-paperi

Paperin paino

60–90 g/m

75–90 g/m

2

2

Syöttölokero*

100 ((20 naulaa) (75 g/ m 2 ) paperi)

100

Kortit

Kirjekuoret

Kalvo

Tarrat

102 x 152 mm:n valokuvapaperi

216 x 279 mm:n valokuvapaperi

200 g/m 2

75–90 g/m 2

Ei käytettävissä

Ei käytettävissä

236 g/m 2

Ei käytettävissä

20

10

30

20

30

20 10

* Enimmäiskapasiteetti

** Paperin tyyppi ja käytetty mustemäärä vaikuttavat tulostelokeron kapasiteettiin. HP suosittelee, että tulostelokero tyhjennetään usein.

Tulostelokero**

50 ((20 naulaa) (75 g/ m 2 ) paperi)

50 ((20 naulaa) (75 g/ m 2 ) paperi)

10

10

15 tai vähemmän

10

15

Käyttöopas 127

Liite 16

Paperikoot

Tyyppi

Paperi

Kirjekuoret

Kalvo

Valokuvapaperi

Kortit

Tarrat

Mukautettu

Tulostusmarginaalitiedot

Koko

Letter: 216 x 279 mm:n valokuvapaperi

A4: 210 x 297 mm

A5: 148 x 210 mm

Executive: 184 x 267 mm:n valokuvapaperi

Legal: 216 x 356 mm:n valokuvapaperi

B5: 176 x 250 mm

U.S. nro 10: 105 x 241 mm:n valokuvapaperi

U.S. nro 9: 99 x 226 mm:n valokuvapaperi

A2: 111 x 146 mm

DL: 110 x 220 mm

C6: 114 x 162 mm

Letter: 216 x 279 mm

A4: 210 x 297 mm

102 x 152 mm

127 x 178 mm

Letter: 216 x 280 mm

A4: 210 x 297 mm

102 x 305 mm:n panoraamakuva

127 x 305 mm:n panoraamakuva

76 x 127 mm

Arkistokortit: 101 x 152 mm

127 x 178 mm

A6: 105 x 149 mm

Hagaki-kortti: 100 x 148 mm

Letter: 216 x 279 mm

A4: 210 x 297 mm

76 x 127 mm–216 x 356 mm

Paperi tai kalvo

U.S. (Letter, Legal, Executive)

ISO (A4, A5) ja JIS (B5)

Kirjekuoret

Yläreuna (etureuna)

1,8 mm

1,8 mm

Alaosa (takareuna)*

6,7 mm

6,7 mm

128 HP PSC 1600 All-in-One series

(jatkoa)

Kortit

Yläreuna (etureuna)

3,2 mm

1,8 mm

Alaosa (takareuna)*

6,7 mm

6,7 mm

* Ei ole yhteensopiva HP All-in-One -laitteen kanssa. Kokonaiskirjoitusalue on kuitenkin yhteensopiva. Kirjoitusalue on 5,4 mm:n (0,21 tuuman) poikkeama keskikohdasta. Se aiheuttaa epäsymmetrisyyttä ylä- ja alamarginaalin välillä.

Tulostustiedot

● 1 200 x 1 200 dpi:n musta

● 1 200 x 1 200 dpi:n väritulostus HP PhotoREt III -tekniikalla

● Menetelmä: drop-on-demand-lämpömustesuihku

● Kieli: HP PCL Level 3, PCL3 GUI tai PCL 10

● Tulostusnopeudet vaihtelevat asiakirjan monimutkaisuuden mukaan

● Suorituskyky kuukaudessa: keskimäärin 500 ja enintään 5 000 tulostettua sivua

● Panoraamakokoinen tulostus

Tila

Paras

Normaali

Nopea

Mustavalkoinen

Värit

Mustavalkoinen

Värit

Mustavalkoinen

Värit

Tarkkuus (dpi)

1 200 x 1 200

1 200 x 1 200–4 800 optimoitu dpi*

600 x 600

600 x 600

300 x 300

300 x 300

7

4

23

18

Nopeus** (sivua minuutissa)

2

0,5

* Enintään 4 800 x 1 200 dpi:n optimoitu väritulostus Premium-valokuvapapereille 1 200 x 1 200 dpi:n syöttötarkkuudella.

** Enintään, vaihtelee mallin ja paperityypin mukaan

Kopiointiominaisuudet

● Digitaalinen kuvankäsittely

● Enintään 99 kopiota alkuperäiskappaleesta (vaihtelee malleittain)

● Digitaalinen zoomaus 25–400 % (vaihtelee malleittain)

● Sovita sivulle-, Juliste- ja Monta sivulla -toiminnot

● Enintään 23 mustavalkoista kopiota minuutissa; 18 värikopiota minuutissa (vaihtelee malleittain)

● Kopiointinopeudet vaihtelevat asiakirjan monimutkaisuuden mukaan

Tila

Paras Mustavalkoinen

Nopeus

(sivua minuutissa)

Tulostustarkkuus (dpi) enintään 0,8 1 200 x 1 200

Skannaustarkkuus (dpi)*

1 200 x 2 400

Käyttöopas 129

Liite 16

(jatkoa)

Tila

Normaali

Nopea

Värit

Mustavalkoinen

Värit

Mustavalkoinen

Värit

Nopeus

(sivua minuutissa)

Tulostustarkkuus (dpi) enintään 0,8 1 200 x 1 200** enintään 7 600 x 600 enintään 4 600 x 600 enintään 23 300 x 300 enintään 18 300 x 300

Skannaustarkkuus (dpi)*

1 200 x 2 400

1 200 x 2 400

1 200 x 2 400

600 x 1 200

600 x 1 200

* Enintään 400 prosentin suurennus

** Enintään 4 800 x 1 200 dpi:n optimoitu väritulostus Premium-valokuvapapereille 1 200 x 1 200 dpi:n syöttötarkkuudella.

Muistikortti

● Muistikorttiin tallennettavien tiedostojen suositeltu enimmäismäärä: 1,000

● Suositeltu yksittäisten tiedostojen enimmäiskoko: enintään 12 megapikseliä, enintään 8 Mt

● Suositeltu muistikortin enimmäiskoko: 1 Gt (vain kiinteä tila)

Huomautus HP All-in-One -laite voi toimia odotettua hitaammin, kun jonkin suosituksen yläraja lähestyy.

Tuetut muistikorttityypit

● CompactFlash

● SmartMedia

● Memory Stick

● Memory Stick Duo

● Memory Stick Pro

● Magic Gate Memory Stick

● Secure Digital

● MultiMediaCard (MMC)

● xD-Picture Card

Skannausominaisuudet

● Sisältää kuvaeditorin.

● Sisäänrakennettu OCR-ohjelmisto muuntaa skannatun tekstin automaattisesti muokattavaksi tekstiksi.

● Skannausnopeudet vaihtelevat asiakirjan monimutkaisuuden mukaan.

● Twain-yhteensopiva käyttöliittymä

● Tarkkuus: jopa 1 200 x 4 800 dpi optinen; 19 200 dpi tehostettu (ohjelma)

● Värit: 48-bittiset värit, 8-bittiset harmaasävyt (256 harmaasävyä)

● Enimmäiskoko skannattaessa lasilta: 216 x 297 mm

Ulkoiset mitat

● Korkeus: 171 mm (ohjauspaneelin näyttö ala-asennossa)

● Leveys: 438 mm

● Syvyys: 283 mm

● Paino: 5,5 kg

130 HP PSC 1600 All-in-One series

Virtatiedot

● Virran kulutus: enintään 4 0 W

● Syöttöjännite: AC 90–240 V ~ 1 A 50–63 Hz, maadoitettu

● Lähtöjännite: DC 32 Vdc===940 mA, 16 Vdc===625 mA

Ympäristötiedot

● Suositeltu käyttölämpötila: 15 °C - 32 °C (59° - 90° F)

● Sallittu käyttölämpötila: 15–35 ºC

● Kosteus: 15–85 % RH, ei tiivistyvä

● Lämpötila, kun laite ei käytössä (säilytys): –40–60 ºC

Huomautus On mahdollista, että HP All-in-One -laitteen tulostusjälki voi hieman vääristyä voimakkaiden sähkömagneettisten kenttien läheisyydessä.

HP suosittelee käyttämään enintään kolmen metrin pituista USB-kaapelia. Näin minimoidaan mahdolliset voimakkaiden sähkömagneettisten kenttien aiheuttamat häiriöt.

Lisätiedot

Muisti: 8 Mt ROM, 32 Mt DRAM

Jos käytössäsi on Internet-yhteys, voit katsoa äänitasoon liittyvät tiedot HP:n WWW-sivustosta.

Siirry osoitteeseen www.hp.com/support .

Ympäristöystävällinen tuote -ohjelma

Tässä osassa annetaan ympäristönsuojeluun liittyviä tietoja otsonin tuotosta, energian kulutuksesta, paperin käytöstä, muoveista, materiaalien käyttöturvallisuustiedotteista ja kierrätysohjelmista.

Ympäristönsuojelu

Hewlett-Packard on sitoutunut tekemään laadukkaita tuotteita ympäristöä kuormittamattomalla tavalla. Tämän tuotteen valmistuksessa on otettu huomioon useita tekijöitä, joiden avulla on minimoitu ympäristöhaittoja.

Lisätietoja HP:n ympäristöohjelmasta on osoitteessa: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Otsoninmuodostus

Tämä laite ei tuota mitattavissa määrin otsonikaasua (O3).

Energy consumption

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural resources, and saves money without affecting the high performance of this product. This product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to encourage the development of energy-efficient office products.

Käyttöopas 131

Liite 16

ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website: www.energystar.gov

Paperin käyttö

Tässä tulostimessa voi käyttää DIN 19309:n mukaista uusiopaperia.

Muovit

Yli 25 gramman painoiset muoviosat on merkitty kansainvälisten normien mukaisilla materiaalin tunnisteilla, minkä ansiosta muoviosat voidaan tunnistaa ja kierrättää laitteen käyttöiän lopussa.

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedotteen (Material Safety Data Sheets, MSDS) voi hakea HP:n WWW-sivuilta osoitteesta www.hp.com/go/msds

Käyttäjät, joilla ei ole Internet-yhteyttä, voivat ottaa yhteyttä HP:n asiakaspalvelukeskukseen.

Kierrätysohjelma

HP:llä on käytössä useita tuotteiden palautus- ja kierrätysohjelmia eri maissa/alueilla. HP toimii myös yhteistyössä suurimpien elektroniikan kierrätyskeskusten kanssa kaikkialla maailmassa.

HP säästää luonnonvaroja myös kunnostamalla suosituimpia tuotteitaan uudelleenmyytäviksi.

Tämä HP:n tuote sisältää seuraavia materiaaleja, jotka mahdollisesti vaativat elinkaarensa lopussa erikoiskäsittelyä:

● Elohopea skannerin loisteputkivalossa (< 2 mg)

● Juotosten lyijy

HP:n Inkjet-tarvikkeiden kierrätysohjelma

HP toimii ympäristöä suojelevalla tavalla. HP:n Inkjet -tarvikkeiden kierrätysohjelma on käytettävissä monissa maissa/monilla alueilla. Sen avulla voit kierrättää käytetyt tulostuskasetit maksutta. Lisätietoja on seuraavalla WWW-sivulla: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

Ilmoituksia säädöksistä

HP All-in-One täyttää maasi/alueesi sääntövirastojen tuotevaatimukset.

Tämä osa sisältää tietoja HP All-in-One -laitteesi säädöksellisestä mallin tunnistenumerosta,

FCC-ilmoituksen ja erillisiä tietoja Australiaa, Japania ja Koreaa varten.

Säännöksien mukainen mallinumero

Tuotteellesi on määritetty säädöksellinen tunnistenumero säädösten mukaista tunnistamista varten. Tuotteesi säädöksellinen mallin tunnistenumero on SDGOB-0401-01. Tätä säädöksellistä numeroa ei tule sekoittaa markkinointinimeen (HP PSC 1600 All-in-One series) tai tuotenumeroon.

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device

132 HP PSC 1600 All-in-One series

must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

● Reorient the receiving antenna.

● Increase the separation between the equipment and the receiver.

● Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

● Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company,

San Diego, (858) 655-4100.

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-tV Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.

Varoitus Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

Note à l’attention des utilisateurs Canadien/notice to users in Canada

Le présent appareil numérique n‘émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada.

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of

Communications.

Notice to users in Australia

This equipment complies with Australian EMC requirements.

Notice to users in Japan (VCCI-2)

Käyttöopas 133

Liite 16

Notice to users in Korea

134 HP PSC 1600 All-in-One series

Declaration of conformity (European Economic Area)

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and EN 45014.

It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable specifications recognized in the European community.

Declaration of conformity

DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

__________________________________________________________________________

Manufacturer's Name:

Manufacturer's Address:

Regulatory Model Number:

He wlett-Packard Company

16399 West Bernardo Drive

San Diego CA 92127, USA

SDGOB-0401-01

Declares, that the product:

Product Name: HP PSC 1600 All-in-One series

Power Adapters HP part#: 0950-4491, 0957-2144, 0950-4466

RoHS Compliant Adapters : 0957-2146, 0957-2152, 0957-2153, 0957-2151

Conforms to the following Product Specifications:

Safety: IEC 60950: 1999 3 rd

edition

EN 60950: 1999

IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led)

EMC:

1998

Supplementar y Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the

1) The product was tested in a typical configuration.

Date Muthya S. Guha, Hardware Test & Regs

MGR.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140,

D-71034 Böblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143

Käyttöopas 135

Liite 16

136 HP PSC 1600 All-in-One series

Hakemisto

Merkit/numerot

10 x 15 cm:n valokuvapaperi

lisääminen 29

4 x 6 tuuman valokuvapaperi

lisääminen 29

A

A4-koon paperi

lisääminen 27

asetukset

painike 6

tulostusasetukset 70

valikko 9

asiakastuki

Australia 119

HP Quick Exchange

Service (Japan) 120

huoltotunnusnumero 116

Japani 120

Korea 119

Pohjois-Amerikka 117

sarjanumero 116

WWW-sivusto 115

Yhdysvaltojen

ulkopuolella. 117

yhteystiedot 116

Asiakirjankatseluohjelma

HP Director (Windows) 11

C

CompactFlash-muistikortti 39

D digitaalikamera

PictBridge 48

DPOF-tiedosto 49

F

FCC statement 132

H

Hagaki-kortit

lisääminen 30

HP All-in-One valmisteleminen

lähettämistä varten 120

yleistä 5

HP All-in-One -laitteen

palauttaminen 120

HP Director

HP Instant Share 78

käynnistäminen 10

HP Director

puuttuvat kuvakkeet 107

HP Email Portal

HP Image Zone (OS X) 13

HP Gallery

HP Director (OS 9) 15

HP Image Zone (OS X) 13

HP Help (HP:n ohje)

HP Director (OS 9) 15

HP Image Edit

HP Image Zone (OS X) 12

HP Image Print (HP-kuvan tulostus) -toiminto

HP Image Zone (OS X) 13

HP Image Zone

HP Instant Share 76, 77,

78

Windows 10, 76

yleistä 9

HP Image Zone

HP Director (Windows) 10

Macintosh 77, 78

Macintosh (OS 9) 14

Macintosh (OS X) 11

HP Instant Share

asennus (USB) 74

HP Image Zone 76

HP Image Zone (OS X) 13

kuvien lähettäminen 76

kuvien lähettäminen

muistikortista (USB) 74

send images (lähetä

kuvia) 74

Send to a device (Lähetä

laitteeseen) 76

send to a device (lähetä

laitteeseen) 74

skannattujen kuvien

lähettäminen 74

tietoja 73

valokuvat sähköpostissa 76

I

HP JetDirect 19, 21

HP on the Web (HP

Internetissä)

HP Director (OS 9) 15

HP-tuki

ennen kuin soitat 97

huolto

itsetestiraportti 84

kannen alustan

puhdistaminen 83 lasin puhdistaminen 83

mustetasojen

tarkastaminen 84

tehdasasetusten

palauttaminen 96

toimintoviiveen

määrittäminen 96

tulostuskasettien

kohdistaminen 91

tulostuskasettien

puhdistaminen 92, 93, 94

tulostuskasettien

vaihtaminen 86

ulkopintojen

puhdistaminen 84

vieritysnopeuden

määrittäminen 95

huoltotunnusnumero 116

ilmoituksia säädöksistä

Inkjet-tarvikkeiden kierrätys

132

Instant Share.

Share

itsetestiraportti 84

J notice to users in Japan

133

notice to users in Korea

134

järjestelmävaatimukset 127

julisteet

kopio 61

katso HP Instant

Käyttöopas 137

K kalvot

lisääminen 31

kannen alusta,

puhdistaminen 83

kasetit. katso tulostuskasetit keskeyttäminen

kopio 63

skannaaminen 67

tulostustyö 71

kierrätys

laite 132 tarvikkeet 132

kirjekuoret

lisääminen 30

koko sivun täyttäminen 56

kopio

kopiointiominaisuudet 129

laatu 54

mustavalkoiset asiakirjat 55

nopeus 54

oletusasetukset 62

paperikoko 51

paperityypit, suositellut 52

peruuttaminen 63

silitettävä siirtokuva 62

suurentaminen julisteeksi

61

teksti, parantaminen 60

useita yhdelle sivulle 57

vaaleiden alueiden

parantaminen 60 valokuvat, parantaminen 60

värin voimakkuus 59

Kopioi, Musta -painike 7

Kopioi, Väri -painike 7

kopioiden pienentäminen tai suurentaminen

juliste 61

Letter- tai A4-kokoon

sovittaminen 59

useiden sovittaminen

yhdelle sivulle 57

kopioiminen valokuvia Letter- tai A4-

kokoiselle paperille 56

kopiointi

valikko 7

kortit

lisääminen 31

kuvien siirtäminen

HP Director (OS 9) 14

HP Image Zone (OS X) 12

L laatu

kopio 54

laitepäivitys

Macintosh 113

Windows 112 yleistä 112

lasi alkuperäiskappaleen

asettaminen paikalleen 25

puhdistaminen 83

Legal-koon paperi

lisääminen 27

Letter-koon paperi

lisääminen 27

lisääminen

10 x 15 cm:n

valokuvapaperi 29

4 x 6 tuuman

valokuvapaperi 29

A4-koon paperi 27

alkuperäiskappale 25

Hagaki-kortit 30

kalvot 31

kirjekuoret 30

kortit 31

Legal-koon paperi 27

Letter-koon paperi 27

postikortit 30

silitettävät siirtokuvat 31 tarrat 31

täysikokoinen paperi 27

M

Make Copies (Kopioi) -toiminto

HP Director (OS 9) 15

HP Image Zone (OS X) 12

Make Copies (Kopioi)-painike

HP Director (Windows) 10

Memory Stick -muistikortti 39

More Applications (Lisää sovelluksia)

HP Director (OS 9) 15

muistikortit

DPOF-tiedoston

tulostaminen 49

kortin paikalleen

paneminen 41

kuvien lähettäminen 74

tiedostojen tallentaminen

tietokoneeseen 41

valokuvien tulostaminen 47

vedossivu 41

yleistä 39

muistikortti 130

MultiMediaCard (MMC) -

muistikortti. 39

mustekasetit. katso tulostuskasetit

mustetasot, tarkastaminen 84

N

nopea tulostuslaatu 54

nopeus

kopio 54

ohjauspaneelin

vierittäminen 95

normaali tulostuslaatu 54

O ohjauspaneeli toimintoviiveen

määrittäminen 96

vieritysnopeus 95

yleistä 6

ohjauspaneelin näyttö

kielen muuttaminen 101 mittojen muuttaminen 101

ohjelmistopäivitys.. katso laitepäivitys

oikea nuolipainike 7

OK-painike 7

oletusasetukset

palauttaminen 96

P

palvelu 115

katso myös asiakastuki paperi

lisääminen 27

paperikoot 128

soveltumattomat tyypit 26 suositellut tyypit 26

suositellut tyypit

kopioimiseen 52

tilaaminen 81

tukokset 32, 110

paperilokerojen kapasiteetit

127 paperitiedot 127

paras tulostuslaatu 54

Peruuta-painike 7

peruuttaminen

kopio 63

skannaaminen 67

138 HP PSC 1600 All-in-One series

Hakemisto

tulostustyö 71

PictBridge 48

pikatulostus 49

postikortit

lisääminen 30

puhdistaminen

kannen alusta 83 lasi 83

tulostuskasetit 92

tulostuskasetti

mustesuuttimien alue 94

tulostuskasettien

kosketuspinnat 93

ulkopinnat 84

puhelinnumerot, asiakastuki

116

R

raportit, itsetesti 84

regulatory notices note à l’attention des

utilisateurs Canadien 133

notice to users in

Australia 133

notice to users in Canada

133

reunattomat kopiot

10 x 15 cm:n (4 x 6

tuuman) valokuva 55

koko sivun täyttäminen 56

reunattomat valokuvat tulostaminen

muistikortista 47

S

sarjanumero 116

Scan Document (Asiakirjan skannaaminen)

HP Director (OS 9) 15

Scan Document (Skannaa asiakirja) -painike

HP Director (Windows) 10

Scan Picture (Skannaa kuva) painike

HP Director (Windows) 10

HP Image Zone (OS X) 12

Scan picture (Skannaa kuva)

-toiminto

HP Director (OS 9) 14

Scan to OCR (Skannaa ohjelmaan) -toiminto

HP Image Zone (OS X) 12

Secure Digital -muistikortti 39

send to a device (lähetä laitteeseen)

HP Image Zone

(Windows) 76

skannatut kuvat 74

Send to a device (Lähetä laitteeseen) -komento

HP Image Zone

(Macintosh) 77

Settings (Asetukset)

HP Director (OS 9) 15

silitettävät siirtokuvat

kopio 62

lisääminen 31

sivulle sovittaminen 59

skannaaminen

HP Instant Share 74

keskeyttäminen 67

muistikorttiin 66 ohjauspaneelista 66

painike 7

skannausominaisuudet 130

vedossivu 43

Skannauskohde-valikko

Windows 8

skannauslasi

puhdistaminen 83

skannerin lasi alkuperäiskappaleen

asettaminen paikalleen 25

SmartMedia-muistikortti 39

sovellusohjelma,

tulostaminen 69

T takuu

ehdot 123

laajennukset 115

tallentaminen

kuvat tietokoneeseen 41

tarrat

lisääminen 31

tehdasasetukset,

palauttaminen 96

tehdasasetusten

palauttaminen 96

tekniset tiedot

10 x 15 cm:n

valokuvapaperi 127 järjestelmävaatimukset 127 kalvot 127 kirjekuoret 127

kopiointiominaisuudet 129

Legal-koon paperi 127

Letter-koon paperi 127

muistikortti 130 paino 130

paperikoot 128

paperilokerojen

kapasiteetit 127 paperitiedot 127

skannausominaisuudet 130

tarrat 127

tulostaminen 129

tulostusmarginaalitiedot

128

tulostustiedot 129

ulkoiset mitat 130

valokuvapaperi 127

virtatiedot 131 ympäristötiedot 131

teksti

parantaminen kopioissa 60

tietoja säännöksistä

FCC statement 132

säännöksien mukainen

mallinumero 132

vaatimustenmukaisuus -

vakuutus 135

vaatimustenmukaisuus vakuutus (Euroopan

talousalue) 135

tilaaminen

Asennusopas 82

Käyttöopas 82 ohjelma 82

paperi 81 tulostuskasetit 81

toimintoviiveen

määrittäminen 96

Transfer Images (Siirrä kuvat) painike

HP Director (Windows) 11

tuetut yhteystyypit

tulostimen jakaminen 20

USB 20

verkkoon kytketty 21

tuki

ennen kuin soitat 97 resurssit 97

tukokset, paperi 32, 110

tulostaminen

itsetestiraportti 84

pikatulostus 49

sovellusohjelmasta 69

Käyttöopas 139

tietokoneesta 69

tulostusasetukset 70

tulostustiedot 129

työn peruuttaminen 71

valokuvat

DPOF-tiedostosta 49

valokuvat muistikortista 47

vedossivu 41

tulostimen jakaminen

Macintosh 20

Windows 20

tulostuskasetin suoja 90

tulostuskasetit

käsitteleminen 86

kohdistaminen 91

kosketuspintojen

puhdistaminen 93

mustesuuttimien alueen

puhdistaminen 94

mustetasojen

tarkastaminen 84

osien nimet 86

puhdistaminen 92

säilyttäminen 90

tilaaminen 81

vaihtaminen 86

valokuvatulostuskasetti 89

vianmääritys 111

tulostuskasetti

kierrätys 132

tulostuskasettien

kohdistaminen 91

tulostuskasettien vaihtaminen

86

tulostusmarginaalitiedot 128

tulostusmateriaali. katso paperi tummentaminen

kopiot 59

U

ulkoiset mitat 130

USB-kaapelin asentaminen 99

V vaalentaminen

kopiot 59

vaatimustenmukaisuus vakuutus

Euroopan talousalue 135

vaatimustenmukaisuusvakuutu s

Yhdysvallat 135

valokuva

valikko 8

valikkopainike 7

valokuvapaperi

lisääminen 29

valokuvat

DPOF-tiedoston

tulostaminen 49

HP Image Zone 76

kopioiden parantaminen 60

lähettäminen

muistikortista 74

pikatulostus 49

reunaton 47

skannattujen kuvien

lähettäminen 74

valinnan poistaminen 48

väri

valokuvatulostuskasetti 89

kopiot 60

voimakkuus 59

vasen nuolipainike 7

vedossivu

skannaaminen 43

täyttäminen 42

tulostaminen 41

valikko 8

Verkkoskannaus 22

vianmääritys

käyttö 109

laitteiston asennus 98

muistikortti 112

ohjelmistoasennus 105

ota yhteys HP-tukeen 97 tukiresurssit 97

väärät mitat 101

yleiskatsaus

asennukseen 98

yleistä 97

vianmääritys:

tukokset, paperi 32

vieritysnopeus 95

virtatiedot 131

Virta-painike 6

X

xD-muistikortti 39

Y

ympäristötiedot 131

Ympäristöystävällinen tuote

-ohjelma 131

140 HP PSC 1600 All-in-One series

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Electronic Edition www.hp.com

*Q5584-90260*

*Q5584-90260*

Q5584-90260

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents