HP PSC 1600 All-in-One Printer series Användarmanual

Add to My manuals
134 Pages

advertisement

HP PSC 1600 All-in-One Printer series Användarmanual | Manualzz

HP PSC 1600 All-in-One series

Användarhandbok

HP PSC 1600 All-in-One series

Användarhandbok

© Copyright 2004 Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande.

Återgivning, bearbetning eller

översättning utan skriftligt tillstånd är förbjudet, förutom vad som gäller under upphovsrätten.

Adobes och Acrobats logotyper är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Adobe

Systems Incorporated i USA och/eller i andra länder.

Windows®, Windows NT®, Windows

Me®, Windows XP® och Windows

2000® är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.

Intel® och Pentium® är registrerade varumärken som tillhör Intel

Corporation.

SD™ Card är ett varumärke som tillhör SD Card Association.

Energy Star® och logotypen Energy

Star® är inregistrerade varumärken i

USA och tillhör United States

Environmental Protection Agency.

Utgivningsnummer: Q5584-90262

Första utgåvan: November 2004

Observera följande

De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster framställs i de garantier som medföljder dessa produkter och tjänster. Inget av detta skall anses utgöra någon extra garanti. HP kan inte hållas ansvarigt för tekniska fel, korrekturfel eller utelämnanden i dokumentet.

Hewlett-Packard ansvarar inte för oavsiktliga skador eller följdskador i samband med användning av dokumentationen eller den programvara som beskrivs i dokumentationen.

Obs!

Information om gällande lagar

och förordningar finns i Teknisk information .

På de flesta håll är det inte tillåtet att kopiera följande objekt. Om du är osäker bör du kontrollera med en jurist.

● Myndighetsdokument:

Pass

Immigrationsdokument

Vissa tjänstedokument

Identifikationsdokument,

ID-kort eller insignier

Myndighetsstämplar:

Frimärken

Matkuponger

Checkar eller växlar på myndigheter

Penningsedlar, resecheckar eller postremissväxlar

Deponeringscertifikat

Verk med upphovsrätt

Säkerhetsinformation

Varning Utsätt inte produkten för regn eller fukt om du vill undvika risk för brand eller elektriska stötar.

Följ alltid säkerhetsanvisningarna om du vill minimera risken att skadas på grund av brand eller elektriska stötar.

Varning Risk för elstötar.

3.

4.

6.

7.

1.

2.

5.

8.

9.

Läs noggrant igenom installationshandboken så att du förstår alla instruktioner.

Anslut endast enheten till ett jordat eluttag när du ansluter den till elnätet. Om du inte vet om eluttaget är jordat eller inte bör du kontrollera det med en elektriker.

Följ alla varningar och instruktioner på produkten.

Dra ur produktens kontakter från vägguttaget innan du rengör den.

Installera inte eller använd produkten i närheten av vatten eller när du är blöt.

Installera produkten ordentligt på en stabil yta.

Placera produkten på en skyddad plats där ingen kan trampa eller snubbla på strömkabeln och där strömkabeln inte kan skadas.

Om produkten inte fungerar som den ska finns information om felsökning i direkthjälpen.

Enheten innehåller inga interna delar som behöver service. Låt endast service utföras av behörig personal.

10.

Använd produkten i ett utrymme med god ventilation.

Varning Denna utrustning kommer inte att kunna användas under strömavbrott.

Innehåll

1 HP All-in-One översikt .........................................................................................5

Översikt över HP All-in-One ...................................................................................5

Översikt över kontrollpanelen ................................................................................6

Menyöversikt .........................................................................................................7

Använd HP Image Zone för att göra mer med HP All-in-One ................................9

2 Hitta mer information ........................................................................................15

3 Anslutningsinformation ....................................................................................17

Anslutningstyper som stöds .................................................................................17

Ansluta med en USB-kabel ..................................................................................18

Använda skrivardelning i Windows ......................................................................18

Använda skrivardelning (Macintosh OS X) ..........................................................18

Konfigurera HP JetDirect 175x ............................................................................18

Använda Webscan ..............................................................................................20

4 Fylla på original och papper .............................................................................21

Fylla på original ...................................................................................................21

Välja papperstyp för utskrift och kopiering ...........................................................22

Lägga i papper .....................................................................................................23

Undvika papperstrassel .......................................................................................28

5 Arbeta med foton ...............................................................................................29

Överföra foton ......................................................................................................29

Redigera foton .....................................................................................................30

Dela foton ............................................................................................................31

Skriv ut foton ........................................................................................................32

6 Använda ett minneskort eller en PictBridge-kamera ......................................35

Minneskortsfacken och kameraporten .................................................................35

Överföra foton till datorn ......................................................................................37

Skriv ut foton från ett provark ...............................................................................37

Ange alternativ för fotoutskrift ..............................................................................40

Skriv ut foton direkt från ett minneskort ...............................................................42

Skriv ut foton från en PictBridge-kompatibel digitalkamera .................................. 44

Skriva ut det aktuella fotot ...................................................................................44

Skriva ut en DPOF-fil ...........................................................................................45

7 Använda kopieringsfunktionerna .....................................................................47

Ange storlek på kopiepapper ...............................................................................47

Ange kopiepapperstyp .........................................................................................48

Öka kopieringshastighet och kvalitet ...................................................................49

Göra flera kopior av samma original ....................................................................50

Kopiera ett tvåsidigt svartvitt dokument ...............................................................50

Göra en kantfri kopia i storleken 10 x 15 cm (4 x 6 tum) av ett foto .....................51

Kopiera ett foto i storleken 10 x 15 cm (4 x 6 tum) på en sida i fullstorlek ...........52

Kopiera ett foto på en sida flera gånger ...............................................................53

Ändra storlek på ett original med anpassade inställningar ................................... 53

Ändra storlek på ett original så att det passar Letter- eller A4-papper .................54

Kopiera ett svagt original .....................................................................................54

Kopiera ett dokument som har faxats flera gånger ..............................................55

Användarhandbok 1

2

Förbättra ljusa områden på kopian ......................................................................55

Skapa en affisch ..................................................................................................56

Förbereda ett transfertryck i färg .........................................................................57

Ändra standardinställningarna för kopiering ........................................................57

Avbryta kopiering .................................................................................................57

8 Använda skanningsfunktionerna .....................................................................59

Skanna till ett program .........................................................................................59

Skicka en skanning till ett minneskort ..................................................................60

Stoppa skanning ..................................................................................................60

9 Skriva ut från datorn .......................................................................................... 61

Skriva ut från ett program ....................................................................................61

Ändra skrivarinställningarna ................................................................................62

Stoppa ett utskriftsjobb ........................................................................................63

10 Använda HP Instant Share ................................................................................65

Översikt ...............................................................................................................65

Komma igång ......................................................................................................65

Skicka bilder med HP All-in-One .........................................................................66

Skicka bilder från datorn ......................................................................................67

11 Beställa material ................................................................................................71

Beställa papper, OH-film eller annat material ......................................................71

Beställa bläckpatroner .........................................................................................71

Beställa övrigt material ........................................................................................72

12 Underhåll av HP All-in-One ...............................................................................73

Rengöra HP All-in-One ........................................................................................73

Kontrollera de ungefärliga bläcknivåerna ............................................................. 74

Skriva ut en självtestrapport ................................................................................74

Använda bläckpatroner ........................................................................................75

Ändra enhetsinställningar ....................................................................................85

13 Felsökningsinformation ....................................................................................87

Innan du ringer HP:s kundsupport .......................................................................87

Visa Readme-filen ...............................................................................................88

Installationsfelsökning .........................................................................................88

Felsökning för användning ................................................................................... 99

Uppdatera enheten ............................................................................................102

14 Få support från HP ..........................................................................................105

Support och annan information på Internet ........................................................105

Garantisupport ...................................................................................................105

HP Kundsupport ................................................................................................106

Hitta serienummer och service-ID .....................................................................106

Support i Nordamerika under garantitiden .........................................................106

Support i övriga världen .....................................................................................107

Call in Australia under warranty and post-warranty ...........................................109

Call HP Korea customer support .......................................................................109

Call HP Japan support .......................................................................................110

Förbereda HP All-in-One för transport ...............................................................110

15 Hewlett-Packard GARANTI .............................................................................113

Giltighetstid för begränsad garanti .....................................................................113

Garantins omfattning .........................................................................................113

Begränsningar i garantin .................................................................................... 114

Begränsning av ansvar ......................................................................................114

HP PSC 1600 All-in-One series

Innehåll

Gällande lag ......................................................................................................114

Information om begränsad garanti i EU-området: ..............................................114

16 Teknisk information ......................................................................................... 117

Systemkrav ........................................................................................................117

Pappersspecifikationer ......................................................................................117

Utskriftsspecifikationer .......................................................................................119

Kopieringsspecifikationer ...................................................................................119

Minneskortsspecifikationer ................................................................................120

Skanningsspecifikationer ...................................................................................120

Fysiska specifikationer ....................................................................................... 121

Energispecifikationer .........................................................................................121

Miljöspecifikationer ............................................................................................121

Ytterligare specifikationer ..................................................................................121

Program för att skydda miljön ............................................................................121

Bestämmelser ....................................................................................................122

Declaration of conformity (European Economic Area) .......................................125

Declaration of conformity ...................................................................................125

Index .........................................................................................................................127

Användarhandbok 3

4 HP PSC 1600 All-in-One series

1

HP All-in-One översikt

Många av funktionerna i HP All-in-One kan användas direkt, utan att du behöver starta datorn. Du kan till exempel snabbt och enkelt göra en kopia eller skriva ut foton från ett minneskort med HP All-in-One.

I det här kapitlet beskrivs egenskaperna i HP All-in-Ones maskinvara och funktionerna på kontrollpanelen samt hur du når programmet HP Image Zone .

Tips Du kan göra mer med HP All-in-One genom att använda programmet

HP Image Zone som är installerat på din dator. Programmet innehåller förbättrade funktioner för kopiering och skanning samt förbättrade fotofunktioner. Mer information finns i HP Image Zone-hjälpen och

Använd

HP Image Zone för att göra mer med HP All-in-One .

Översikt över HP All-in-One

6

7

4

5

8

9

2

3

Siffra

1

Användarhandbok

Beskrivning

Lock

Glas

Minneskortplatser och kameraport

Pappersledare för bredd

Pappersstöd

Pappersfack

Kontrollpanel

Kontrollpanelsfönster

Bakre rengöringslucka

5

Kapitel 1

(fortsättning)

Siffra

10

11

Beskrivning

Bakre USB-port

Strömanslutning

Översikt över kontrollpanelen

6

3

4

5

Siffra

1

2

Namn och beskrivning

Kontrollpanelfönster : Visar menyer, filnamn för foton och meddelanden.

Kontrollpanelfönstret kan lyftas upp och vinklas så att det syns bättre.

På : Slår på och stänger av HP All-in-One. När HP All-in-One är avstängd används endast minimalt med ström. Om du vill koppla bort strömmen helt och hållet från

HP All-in-One stänger du av enheten och drar ut nätsladden.

Inställningar : Öppnar menysystemet för rapporter, underhåll och hjälp.

Vänsterpil : Minskar värden eller går bakåt när du visar filnamn i kontrollpanelfönstret.

OK : Använd den här knappen när du vill välja en meny, en inställning eller ett värde som visas i kontrollpanelfönstret.

HP PSC 1600 All-in-One series

7

8

9

10

12

13

14

15

(fortsättning)

Siffra

6

11

16

17

18

Namn och beskrivning

Fotomeny : Välj foton för utskrift, kopiera foton, ändra bildstorlek, ändra pappersstorlek och -typ, ändra layout och justera dina bilder.

Välj foton : Välj foton att skriva ut från ett minneskort.

Skriv ut foton : Skriv ut valda foton från ett minneskort.

Skanna till : Ange en skanningsdestination.

Kopieringsmenyn : Välj kopieringsalternativ, som antal kopior, pappersstorlek och papperstyp.

Minska/förstora : Minska eller förstora ett original så att det får samma storlek som pappret i pappersfacket.

Starta kopiering Svart : Startar en svartvit kopiering.

Starta kopiering Färg : Startar en färgkopiering.

Antal kopior : Ange önskat antal kopior.

Starta skanning : Startar en skanning och skickar den till den destination som du angav med knappen Skanna till .

Provark : Skriver ut ett provark när du har satt i ett minneskort på en kortplats. Ett provark innehålle miniatyrer av alla foton som finns på minneskortet. Du kan markera foton på provarket och sedan skriva ut dessa foton genom att skanna in provarket.

Högerpil : Minskar värden eller går framåt när du visar filnamn i kontrollpanelfönstret.

Avbryt : Stoppar en utskrift, stänger en meny eller avslutar inställningar.

Menyöversikt

I följande tabeller visas en översikt över menyerna på den högsta nivån som visas i kontrollpanelfönstret i HP All-in-One.

Kopieringsmeny

Pappersstorlek för kopiering

Papperstyp

Kopieringskvalitet

Ljusare/mörkare

Förbättringar

Färgintensitet

Nya stand.inst.

Användarhandbok 7

Kapitel 1

Skanna till-meny

HP Image Zone

Microsoft Word

Adobe Photoshop

HP Instant Share

I menyn Skanna till finns alla skanningsdestinationer inklusive program som är installerade på datorn. Därför kan din Skanna till -meny innehålla andra destinationer

än de som visas här.

Fotomeny

Välj foton

Antal kopior

Bildstorlek

Pappersstorlek

Papperstyp

Layoutstil

Smartfokus

Digital blixt

Nya stand.inst.

Provarksmeny

Skriv ut

Skanna

Installationsmeny

1. Hjälpmeny

2. Skriv ut rapport

3. Verktyg

4. Inställningar

Valet Hjälpmeny i Inställningsmenyn ger snabb åkomst till de viktigaste ämnena i hjälpfunktionen. Den mesta informationen presenteras på en ansluten datorskärm.

8 HP PSC 1600 All-in-One series

Använd HP Image Zone för att göra mer med

HP All-in-One

HP Image Zone installeras på datorn när du konfigurerar HP All-in-One. Mer information finns i installationshandboken som medföljer enheten.

Sättet att starta HP Image Zone varierar beroende på operativsystemet (OS):

● Om du till exempel har en PC med Windows är HP Director utgångspunkten för programmet HP Image Zone .

● Om du har en Macintosh med OS 10.1.5 eller senare, fungerar fönstret

HP Image Zone som utgångspunkt för programmet HP Image Zone .

● Om du har en Macintosh med OS 9.2.6 eller tidigare, fungerar programmet

HP Image Zone som utgångspunkt för fönstret HP Director .

Det som här kallas "utgångspunkt" är den plats där du kan starta programvaran och tjänsterna i HP Image Zone .

Du kan snabbt och enkelt utöka funktionerna på HP All-in-One genom att använda programmet HP Image Zone . I rutor som denna ges ämnesspecifika tips och praktisk information.

Nå programmet HP Image Zone (Windows)

Öppna HP Director från skrivbordsikonen, ikonen i systemfältet eller Start -menyn.

Funktionerna för HP Image Zone visas i HP Director .

Knapp

Så här öppnar du HP Director

1.

Gör något av följande:

– Dubbelklicka på ikonen HP Director på Windows-skrivbordet.

– Dubbelklicka på ikonen Hewlett-Packard Digital Imaging Monitor längst till höger i aktivitetsfältet.

– I aktivitetsfältet klickar du på Start , går till Program eller Alla program , väljer HP och klickar sedan på Director .

2.

Om du klickar i rutan Välj enhet visas en lista över installerade enheter.

3.

Markera HP All-in-One.

Anmärkning Ikonerna på bilden av HP Director nedan kan se annorlunda ut på din dator. Ikonerna i HP Director anpassas efter den enhet som är vald.

Om den valda enheten inte har en viss funktion visas inte motsvarande ikon i

HP Director .

Tips Om HP Director inte har några ikoner alls kan ett fel ha uppstått under installationen. Du rättar till det här genom att avinstallera programvaran med

hjälp av en av metoderna i Avinstallera och installera om programmet

.

Namn och syfte

Skanna bild : Skannar ett foto, en bild eller teckning och visar den i HP Image

Zone .

Användarhandbok 9

Kapitel 1

(fortsättning)

Knapp Namn och syfte

Skanna dokument : Skannar ett dokument som innehåller text, eller både text och bilder, och visar det sedan i det valda programmet.

Gör kopior : Visar dialogrutan Kopiera för den valda enheten. I dialogrutan kan du göra en kopia av bilden eller dokumentet. Du kan välja kopieringskvalitet, antal kopior, färg och storlek.

HP Image Zone : Visar HP Image Zone , där du kan:

● Visa och redigera bilder

● Skriv ut foton i flera storlekar

● Skapa och skriva ut fotoalbum, brevkort och flygblad

● Skapa en multimedia-CD

● Dela bilder via e-post eller en webbplats

Överföra bilder : Visar programmet HP Image Transfer som gör att du kan

överföra bilder från HP All-in-One och spara dem på datorn.

Dokumentvisning > Här kan du importera, söka efter, redigera, visa, bearbeta, skriva ut och skicka dokument.

Funktion

Hjälp

Välj enhet

Status

Anmärkning Information om ytterligare funktioner och menyalternativ, som till exempel Programuppdatering, Kreativa idéer och HP Shopping, finns i hjälpen för HP Image Zone .

Det finns även menyalternativ och listor där du kan välja enhet, kontrollera enhetens status, göra en mängd programinställningar och läsa direkthjälpen. I följande tabell beskrivs alternativen.

Inställningar

Användning

Använd den här funktionen när du vill öppna onlinehjälpen för HP Image

Zone , som tillhandahåller hjälp och felsökningsinformation för HP All-in-One.

Använd den här funktionen när du vill välja enhet från en lista över installerade enheter.

Använd den här funktionen när du vill visa eller ändra olika inställningar för

HP All-in-One, som till exempel inställningar för utskrift, skanning eller kopiering.

Använd den här funktionen när du vill visa aktuell status för HP All-in-One.

10 HP PSC 1600 All-in-One series

Öppna programmet HP Image Zone (Macintosh OS X 10.1.5 eller senare)

Anmärkning Macintosh OS 10.0.0 - 10.1.4 stöds inte .

När du installerar HP Image Zone placeras ikonen för HP Image Zone i Dock.

Du kan nå HP Image Zone på ett av två sätt:

● Via fönstret HP Image Zone

● Via HP Image Zone -menyn i Dock

Produkter

Ikon

Använda fönstret HP Image Zone

Fönstret HP Image Zone har två huvudelement:

● Visningen av flikarna Produkter/Tjänster

– Fliken Produkter ger dig tillgång till många av funktionerna hos HP:s bildbehandlingsprodukter, bland annat en meny med installerade produkter och en lista med den aktuella produktens funktioner. Listan kan innehålla uppgifter som kopiering, skanning och bildöverföring. När du klickar på en uppgift öppnas ett program som hjälper dig att utföra uppgiften.

– Med fliken Tjänster får du åtkomst till bildhanteringsprogram där du kan visa, redigera, hantera och dela dina bilder.

● Textfältet Sök i hjälpen för HP Image Zone

Textfältet Sök i hjälpen för HP Image Zone gör att du kan söka i hjälpen för

HP Image Zone efter nyckelord eller fraser.

Så här öppnar du HP Image Zone-fönstret

➔ Klicka på HP Image Zone -ikonen i Dock.

Fönstret HP Image Zone visas.

Fönstret HP Image Zone visar bara de HP Image Zone -funktioner som gäller den markerade enheten.

Anmärkning Ikonerna i tabellen nedan kan se annorlunda ut på din dator.

Fönstret HP Image Zone visar de ikoner som associeras med den enhet som

är vald. Om den markerade enheten inte har en viss funktion visas inte motsvarande ikon i HP Image Zone -fönstret.

Funktion och syfte

Överför foton : Använd den här funktionen när du vill överföra bilder från ett minneskort till datorn.

Skanna bild : Använd den här funktionen när du vill skanna en bild och visa den i HP Galleriet .

Användarhandbok 11

Kapitel 1

(fortsättning)

Produkter

Ikon Funktion och syfte

Skanna till OCR : Använd den här funktionen när du vill skanna text och visa den i det valda textredigeringsprogrammet.

Anmärkning Tillgängligheten för denna tjänst varierar för olika länder/ regioner.

Gör kopior : Använd den här funktionen när du vill göra en kopia i svartvitt eller färg.

Tjänster

Ikon Funktion och syfte

HP Image Edit : Använd den här funktionen för att redigera bilder. (10.2 eller senare)

Använd den här funktionen för att visa och redigera bilder. (Endast 10.1.5)

HP Galleriet : Använd den här funktionen för att visa bilder. (10.2 eller senare)

HP Image Zone : Använd den här funktionen om du vill skriva ut bilder från ett album med en av mallarna.

HP Instant Share Använd den här funktionen när du vill öppna programmet

HP Instant Share . (Endast 10.2 eller senare)

HP Email Portal : Använd den här funktionen för att enkelt skicka foton via epost.

Funktion

Välj enhet

Förutom funktionsikonerna finns det även många meny- och listalternativ där du kan välja enhet, kontrollera enhetens status, göra en mängd programinställningar och använda direkthjälpen. I följande tabell beskrivs alternativen.

Inställningar

Användning

Använd den här funktionen när du vill välja enhet från en lista över installerade enheter.

Använd den här funktionen när du vill visa eller ändra olika inställningar för

HP All-in-One, som till exempel inställningar för utskrift, skanning eller kopiering.

12 HP PSC 1600 All-in-One series

(fortsättning)

Funktion

Sök i hjälpen för HP Image

Zone

Användning

Använd den här funktionen när du vill söka i onlinehjälpen för HP Image

Zone , som tillhandahåller hjälp och felsökningsinformation för HP All-in-One.

Visa HP Image Zone-menyn i Dock

HP Image Zone -menyn i Dock är en genväg till HP Image Zone -tjänsterna. Menyn i

Dock innehåller automatiskt de program som är tillgängliga i på fliken Services

(Tjänster) i fönstret HP Image Zone . Du kan också ställa in att HP Image Zone ska lägga till andra alternativ i en meny, till exempel uppgifter från fliken Produkter eller

HP Image Zone-hjälpen . Mer information finns i HP Image Zone-hjälpen .

Så här visar du HP Image Zone-menyn i Dock

➔ Tryck och håll ned musknappen på HP Image Zone Dock-ikonen.

Öppna programmet HP Image Zone (Macintosh OS 9.2.6 eller tidigare)

HP Director är startpunkten för HP Image Zone . Beroende på funktionerna för

HP All-in-One kan du starta funktioner som till exempel skanna, kopiera eller överföra bilder från en digitalkamera eller ett minneskort med HP Director . Du kan även använda HP Director för att öppna HP Galleriet för att visa, ändra och hantera bilder på datorn.

Så här öppnar du HP Director

1.

Du kan nå HP Image Zone på ett av två sätt:

– Dubbelklicka på aliasnamnet HP Director på skrivbordet.

– Dubbelklicka på HP Director s alias i mappen Program:Hewlett-

Packard:HP Foto och bilduppbyggnad .

Anmärkning Om du installerar flera olika sorters HP-enheter (till exempel en HP All-in-One, en kamera och en HP-skanner) visas en

HP Director -ikon för varje typ av enhet på skrivbordet. Om du däremot installerar två av samma typ av enhet (du kan till exempel ha en bärbar dator som du ansluter till två olika HP All-in-One-enheter, en hemma och en på arbetet) visas endast en HP Director -ikon på skrivbordet.

2.

Fönstret HP Director visas.

I HP Director visas bara de knappar som gäller den markerade enheten.

Anmärkning Ikonerna i tabellen nedan kan se annorlunda ut på din dator.

Menyn HP Director visar de ikoner som associeras med den enhet som är vald. Om den valda enheten inte har en viss funktion visas inte motsvarande ikon.

Användarhandbok 13

Kapitel 1

Programåtgärder

Ikon Användning

Överför foton : Använd den här funktionen när du vill överföra bilder från ett minneskort till datorn.

Skanna bild : Använd den här funktionen när du vill skanna en bild och visa den i HP Galleriet .

Skanna dokument : Använd den här funktionen när du vill skanna text och visa den i det valda textredigeringsprogrammet.

Anmärkning Tillgängligheten för denna tjänst varierar för olika länder/ regioner.

Gör kopior : Använd den här funktionen när du vill göra en kopia i svartvitt eller färg.

Hantera och dela

Ikon Användning

HP Galleriet : Använd den här funktionen när du vill använda HP Galleriet för att visa och redigera bilder.

Förutom HP Galleriet finns det även många meny- och listalternativ utan ikoner, där du kan välja andra program på datorn, ändra inställningar för HP All-in-One och använda direkthjälpen. I följande tabell beskrivs alternativen.

Hantera och dela

Funktion Användning

Fler program Använd den här funktionen när du vill välja andra program på datorn.

HP på

Internet

Använd den här funktionen när du vill gå till någon av HP:s webbplatser.

HP-hjälp

Inställningar

Använd den här funktionen när du vill välja en källa till hjälp för HP All-in-One.

Använd den här funktionen när du vill visa eller ändra olika inställningar för

HP All-in-One, som till exempel inställningar för utskrift, skanning eller kopiering.

14 HP PSC 1600 All-in-One series

2

Hitta mer information

Det finns flera informationskällor, både tryckta och i digitalt format, som ger information om hur du konfigurerar och använder HP All-in-One.

HP PSC 1600 series

User Guide

Installationshandbok

Installationshandboken innehåller instruktioner för hur du installerar och konfigurerar HP All-in-One samt hur du installerar tillhörande programvara. Var noga med att utföra alla steg i korrekt ordningsföljd.

Om du får problem under installationen läser du informationen om felsökning i det sista avsnittet i

installationshandboken, Felsökningsinformation , eller går

till www.hp.com/support .

Användarhandbok

Användarhandboken innehåller information om hur du kan använda HP All-in-One, inklusive felsökningstips och steg för steg-instruktioner.

HP Image Zone Produktvisning

Produktvisningen för HP Image Zone är ett roligt, interaktivt sätt att få en snabb översikt av programvaran som medföljer HP Image Zone . Du får lära dig hur du med hjälp av HP Image Zone kan redigera, organisera och skriva ut dina foton.

HP Director

Med HP Director får du enkel åtkomst till program, standardinställningar, statusinformation och onlinehjälp till dina HP-enheter. Du startar HP Director genom att dubbelklicka på ikonen HP Director på skrivbordet.

HP Image Zone – Hjälp

Hjälpen för HP Image Zone innehåller utförlig information om hur du använder programvaran för HP All-in-One.

● Avsnittet Visa steg för steg-anvisningar ger information om hur du använder HP Image Zone med

HP-enheter.

● Avsnittet Ta reda på vad du kan göra ger ytterligare information om alla praktiska och kreativa saker du

Användarhandbok 15

Kapitel 2

(fortsättning) www.hp.com/support kan göra med programmet HP Image Zone och dina

HP-enheter.

● Om du vill ha ytterligare assistans eller vill söka efter uppdateringar till HP-programvara, gå till avsnittet om

Felsökning och support.

Direkthjälp från enheten

Du får tillgång till direkthjälpen och ytterligare information om valda ämnen från enheten. Du når direkthjälpen från kontrollpanelen.

1.

Tryck på Inställningar på kontrollpanelen.

Hjälpmenyn visas i fönstret på kontrollpanelen.

2.

Tryck på OK .

3.

Tryck på eller om du vill bläddra igenom listan med tillgängliga hjälpalternativ.

4.

Tryck på OK om du vill visa de valda ämnena på skärmen på datorn.

Readme

Filen Readme innehåller den senaste informationen som kanske inte finns i andra publikationer.

Installera programvaran för att visa Readme-filen.

Om du har en Internet-anslutning kan du få hjälp och support från HP:s webbplats. På webbplatsen finns teknisk support, drivrutiner, tillbehör och beställningsinformation.

16 HP PSC 1600 All-in-One series

3

Anslutningsinformation

HP All-in-One levereras med en USB-port så att du kan ansluta direkt till en dator med en USB-kabel. Enheten har även nätverksfunktioner som kan utnyttjas med en extern utskriftsserver (HP JetDirect 175x). HP JetDirect kan köpas som ett tillbehör för

HP All-in-One och gör att du enkelt och billigt kan dela din enhet på ett befintligt

Ethernet-nätverk.

Anslutningstyper som stöds

Beskrivning

USB-anslutning

Dela skrivare i

Windows

Skrivardelning

(Macintosh)

Nätverksanslutning genom HP JetDirect

175x (J6035C)

Tillgängligheten för

HP JetDirect kan variera i olika länder/ regioner.

Rekommenderat antal anslutna datorer för bästa prestanda

En dator ansluten till en HP All-in-One med en USB-kabel.

USB-porten sitter på baksidan av enheten.

Fem.

Värddatorn måste alltid vara påslagen, annars kan inte de andra datorerna skriva till

HP All-in-One.

Fem.

Värddatorn måste alltid vara påslagen, annars kan inte de andra datorerna skriva till

HP All-in-One.

Fem nätverksanslutna datorer.

Programvarufunktioner som stöds

Installationsinstruktioner

Alla funktioner stöds.

Följ installationshandboken för detaljerade instruktioner.

Alla funktioner som finns på värddatorn stöds. Endast utskrift stöds från de andra datorerna.

Alla funktioner som finns på värddatorn stöds. Endast utskrift stöds från de andra datorerna.

Endast utskrift och

Webscan stöds. Mer om Webscan finns i

Använda Webscan

.

Kopiering, faxning och utskrift kan hanteras från kontrollpanelen på

HP All-in-One.

Installationsanvisningar finns i

Använda skrivardelning i

Windows

.

Installationsanvisningar finns i

Använda skrivardelning

(Macintosh OS X)

Installationsanvisningar finns i

Konfigurera HP

JetDirect 175x .

.

Användarhandbok 17

Kapitel 3

Ansluta med en USB-kabel

Detaljerade instruktioner för hur du ansluter en dator till HP All-in-One med en USBkabel finns i inställningshandboken som medföljde enheten.

Använda skrivardelning i Windows

Om datorn är ansluten till ett nätverk, och en annan dator i nätverket är ansluten till

HP All-in-One med en USB-kabel, kan du använda den andra enheten som skrivare med hjälp av skrivardelning i Windows. Den dator som är ansluten direkt till

HP All-in-One fungerar som värd för skrivaren och har full funktionalitet. Din dator, som räknas som en klient, har endast åtkomst till utskriftsfunktionerna. Alla andra funktioner måste utföras på värddatorn.

Aktivera delning av skrivare i Windows

➔ Se handboken som medföljde datorn, eller direkthjälpen i Windows.

Använda skrivardelning (Macintosh OS X)

Om datorn är ansluten till ett nätverk, och en annan dator i nätverket är ansluten till

HP All-in-One med en USB-kabel, kan du använda den andra enheten som skrivare med hjälp av skrivardelning i Windows. Den dator som är ansluten direkt till

HP All-in-One fungerar som värd för skrivaren och har full funktionalitet. Din dator, som räknas som en klient, har endast åtkomst till utskriftsfunktionerna. Alla andra funktioner måste utföras på värddatorn.

Så här aktiverar du delning av skrivare

1.

På värddatorn väljer du Systeminställningar i Dock.

Fönstret Systeminställningar visas.

2.

Välj Delning .

3.

På fliken Tjänster klickar du på Skrivardelning .

Konfigurera HP JetDirect 175x

HP All-in-One kan delas av upp till fem datorer i ett nätverk genom att använda HP

JetDirect 175x som utskriftsserver för alla datorer på nätverket. Anslut helt enkelt HP

JetDirect till HP All-in-One och en växel eller ett nav och starta sedan installations-

CD:n för HP JetDirect. De skrivardrivrutiner (INF-fil) som krävs finns på den CD-skiva som levereras med HP All-in-One.

Anmärkning Med HP JetDirect 175x, kan du skriva ut och skicka en skanning med Webscan från din dator. Du kan också göra kopior och skriva ut från kontrollpanelen på HP All-in-One.

18 HP PSC 1600 All-in-One series

Så här nätverksansluter du HP All-in-One med HP JetDirect 175x (Windows)

1.

Gör något av följande:

– Om du installerar HP All-in-One och HP JetDirect 175x för första gången, använder du installationshandboken för HP All-in-One och följer instruktionerna för maskinvaruinstallation.

– Om din HP All-in-One har varit ansluten till en dator med en USB-kabel och du nu vill ansluta den till ett nätverk med hjälp av HP JetDirect, avinstallerar du programvaran för HP Image Zone från datorn. Mer information finns i

Avinstallera och installera om programmet .

2.

Följ installationsinstruktionerna för HP JetDirect 175x för att ansluta utskriftsservern till ett nätverk.

3.

Anslut HP JetDirect till USB-porten på baksidan av HP All-in-One.

4.

Sätt in installations-CD:n med HP JetDirect.

Du kommer att använda denna CD för att hitta HP JetDirect på nätverket.

5.

Välj Installera för att starta installationsprogrammet för HP JetDirect.

6.

När du ombes att göra det sätter du in installations-CD:n för HP All-in-One.

Anmärkning Om du gör en nyinstallation av HP All-in-One och

HP JetDirect 175x ska du inte köra inställningsguiden för HP All-in-One.

Installera bara drivrutinerna enligt instruktionerna nedan.

7.

Följ anvisningarna för det operativsystem du använder:

Om du använder Windows XP eller 2000:

➔ Bläddra till CD-skivans rotkatalog och välj drivrutinsfilen hpoprn08.inf.

Om du använder Windows 98 eller ME: a.

Bläddra till CD-skivans katalog "Drivers" och hitta korrekt undermapp för ditt språk.

Den engelska versionen av drivrutinen finns till exempel i katalogen _me, där enu anger katalogen för engelska och win9x_me visar att drivrutinen gäller

Windows 98 eller ME. Skrivardrivrutinfilen heter hpoupdrx.inf.

b.

Repetera för alla filer som kräver det, om du får en uppmaning.

8.

Slutför installationen med hjälp av skärmarna på datorn.

Anmärkning Om du vid ett senare tillfälle vill ansluta till datorn med en USBkabel, kopplar du loss HP JetDirect från HP All-in-One, avinstallerar HPskrivardrivrutinen från datorn och följer instruktionerna i installationshandboken som medföljde HP All-in-One.

Så här nätverksansluter du HP All-in-One med HP JetDirect 175x (Macintosh)

1.

Följ installationsinstruktionerna för HP JetDirect 175x för att ansluta utskriftsservern till ett nätverk.

2.

Anslut HP JetDirect till USB-porten på baksidan av HP All-in-One.

3.

Gör något av följande:

– Om du gör en nyinstallation av HP All-in-One sätter du in HP All-in-One installations-CD:n i CD-ROM-enheten på datorn och kör inställningsguiden för HP All-in-One.

Programvaran för nätverksstöd installeras nu.

Användarhandbok 19

Kapitel 3

När installationen är klar visas Setup Assistant för HP All-in-One på datorn.

– Från hårddisken startar du Setup Assistant för HP All-in-One från följande plats: Program:Hewlett-Packard:HP Photo & Imaging Software:HP AiO

Software

Setup Assistant för HP All-in-One visas på datorn.

4.

Följ anvisningarna som visas på skärmen och ange den information som efterfrågas.

Anmärkning Klicka på TCP/IP-nätverk på anslutningsskärmen.

Använda Webscan

Med Webscan kan du utföra en grundläggande skanning via HP JetDirect 175x genom att använda en webbläsare. Du kan också utföra skanningen från

HP All-in-One utan att enhetens program är installerat på din dator. Skriv IP-adressen till HP JetDirect i en webbläsare och gå in på Webscan på HP JetDirects inbäddade webbserver.

Användargränssnittet för Webscan är unikt för HP JetDirect och stöder inte skanna tilldestinationer, som programmet HP Image Zone gör. E-postfunktionen i Webscan är begränsad, så du bör använda skanningsprogrammet i HP Image Zone om du inte är ansluten via HP JetDirect.

Så här använder du WebScan

1.

Tryck på testknappen på baksidan av HP JetDirect 175x.

Nätverkskonfigurationssidan för HP JetDirect skrivs ut på HP All-in-One.

2.

Skriv IP-adressen till HP JetDirect (adressen visas på nätverkskonfigurationssidan) i en webbläsare på datorn.

HP JetDirect-webbservern öppnas i ett webbläsarfönster.

3.

Välj Skanna .

4.

Följ instruktionerna på skärmen.

20 HP PSC 1600 All-in-One series

4

Fylla på original och papper

I det här kapitlet finns instruktioner för hur du lägger originalen på glaset för att kopiera, skanna eller faxa, hur du väljer bäst papperstyp för utskriften, hur du lägger i papper i pappersfacket och hur du undviker papperstrassel.

Fylla på original

Du kan kopiera eller skanna upp till storleken Letter eller A4 genom att lägga dem på glaset enligt beskrivningen i det här avsnittet. Du bör också följa dessa instruktioner när du lägger ett provark på glaset för utskrift av foton.

Anmärkning Många av specialfunktionerna fungerar inte tillfredsställande om glaset och lockets insida är smutsiga. Mer information finns i

Rengöra

HP All-in-One .

Lägga ett original på glaset

1.

Lyft locket och lägg originalet med kopieringssidan nedåt i det främre, högra hörnet av glaset.

Om du lägger på ett provark bör du se till att provarkets överkant ligger mot glasets högra kant.

Tips Om du behöver mer hjälp att lägga på original kan du kontrollera pappersledarna längs den högra och främre kanten på glaset.

2.

Stäng locket.

Tips Du kan kopiera eller skanna överdimensionerade original genom att ta bort locket till HP All-in-One. Du tar bort locket genom att lyfta det uppåt, ta tag i lockets sidor och sedan dra det uppåt. HP All-in-One

Användarhandbok 21

Kapitel 4 fungerar som vanligt med locket borttaget. Sätt tillbaka locket genom att passa in gångjärnen i uttagen.

Välja papperstyp för utskrift och kopiering

Du kan använda många typer och storlekar av papper i HP All-in-One. Läs följande rekommendationer för att få bästa möjliga utskrifts- och kopieringskvalitet. Kom ihåg att ändra inställningarna när du byter papperstyp eller pappersstorlek.

Rekommenderade papper

HP rekommenderar HP-papper som är avsett för den typ av dokument som du skriver ut, för bästa kvalitet. Om du till exempel skriver ut foton lägger du glättat eller matt fotopapper i pappersfacket. Om du skriver ut en broschyr eller presentation bör du använda en typ av papper som tagits fram särskilt för detta ändamål.

Mer information om HP-papper finns i HP Image Zone-hjälpen eller på HP:s webbplats.

www.hp.com/support/inkjet_media

Anmärkning Den här delen av webbplatsen finns för närvarande bara på engelska.

Papper som bör undvikas

Papper som är för tunna, har en glatt struktur eller lätt går att töja kan fastna i maskinen. Om du använder papper med kraftig struktur eller papper som avvisar bläck, kan bilderna kladda, färgen blöda eller också fylls inte bild och text i fullständigt.

Vi rekommenderar att du inte skriver ut på följande papper:

● Papper med stansning eller perforering (förutom papper som är avsett för

HP inkjet-enheter).

● Kraftigt strukturerad väv, till exempel linne. Utskriften kan bli ojämn och bläcket kan blöda på sådana papper.

● Extremt jämna, blanka eller bestrukna papper som inte specialtillverkats för

HP All-in-One. De kan fastna i HP All-in-One eller stöta bort bläcket.

22 HP PSC 1600 All-in-One series

● Flersidiga blanketter (till exempel dubbel- och tresidiga). De kan bli skrynkliga eller fastna och det är större risk att bläcket smetas ut.

● Kuvert med häftklamrar eller fönster. De kan fastna i rullarna och orsaka papperstrassel).

● Banderollpapper.

Alla papperstyper finns inte i alla länder och regioner.

Vi rekommenderar att du inte använder följande papper för kopiering:

● Papper av alla storlekar förutom Letter, A4, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, Hagaki

(endast Japan) och L (endast Japan). Alla papperstyper finns inte i alla länder och regioner.

● Panoramapapper.

● Papper med stansning eller perforering (förutom papper som är avsett för

HP inkjet-enheter).

● Kuvert.

● Banderollpapper.

● Annan OH-film än HP Premium Inkjet OH-film och HP Premium Plus Inkjet-OH-film.

● Flersidiga blanketter och etikettark.

Lägga i papper

I det här avsnittet beskrivs hur du fyller på olika typer och storlekar av papper i

HP All-in-One för dina kopior och utskrifter.

Viktigt Om du vill förhindra revor, veck eller böjda kanter bör du förvara papper plant i en förslutningsbar förpackning. Om papperet inte förvaras som det ska kan stora ändringar i temperatur och luftfuktighet resultera i böjt papper som inte går att använda i HP All-in-One.

Fylla på fullstorlekspapper

Du kan fylla på många typer av Letter-, A4-, eller legal-papper i pappersfacket på

HP All-in-One.

Fylla på fullstorlekspapper

1.

Öppna luckan till pappersfacket.

2.

Dra pappersstödet mot dig så långt det går. Fäll ut pappersuppsamlaren ytterst på utmatningsfackets stöd om du vill dra ut stödet så långt det går.

Användarhandbok 23

Kapitel 4

Varning Legal-papper kan fastna på pappersfackets stöd om det är helt utdraget när du skriver ut på pappersstorleken Legal. För att undvika papperstrassel när du använder papper med storleken Legal fäller du inte upp pappersfackets stöd som visas här.

3.

Tryck och håll fliken ovanpå pappersledaren för bredd, och skjut pappersledaren till det yttersta läget.

4.

Slå en pappersbunt lätt mot en plan yta så att kanterna blir jämna och kontrollera sedan följande:

– Kontrollera att den inte har revor, damm, veck eller böjda kanter.

– Se till att alla papper i bunten har samma storlek och typ.

5.

Lägg i pappersbunten i pappersfacket med kortsidan framåt och utskriftssidan nedåt. Skjut in bunten tills det tar stopp.

Tips Om du använder brevpapper lägger du i överdelen av papperet först med utskriftssidan nedåt. Om du behöver mer hjälp att fylla på fullstorlekspapper och brevpapper kan du konsultera diagrammet på pappersfackets undersida.

24

6.

Tryck och håll fliken ovanpå pappersledaren för bredd, och skjut pappersledaren inåt tills den stannar mot kanten på papperet.

Lägg inte i för mycket material i pappersfacket. Se till att pappersbunten får plats i facket och att bunten inte är högre än överdelen av pappersledaren för bredd.

HP PSC 1600 All-in-One series

Lägg i fotopapper med storleken 10 x 15 cm (4 x 6 tum)

Du kan lägga i fotopapper med storleken 10 x 15 cm i pappersfacket i din

HP All-in-One. Bästa resultat får du om du använder HP Premium Photo Paper eller

HP Premium Plus Photo Paper med storleken 10 x 15 cm. Mer information finns i

Rekommenderade papper .

Du får bäst resultat om du anger papperstyp och pappersstorlek innan du kopierar eller skriver ut. Mer information om hur du ändrar pappersinställningar finns i

HP Image Zone-hjälpen .

Tips Om du vill förhindra revor, veck eller böjda kanter bör du förvara papper plant i en förslutningsbar förpackning. Om papperet inte förvaras som det ska kan stora ändringar i temperatur och luftfuktighet resultera i böjt papper som inte går att använda i HP All-in-One.

Så här lägger du i fotopapper med storleken 10 x 15 cm

1.

Ta bort allt papper från pappersfacket.

2.

Lägg i fotopappersbunten längst åt höger i pappersfacket med kortsidan framåt och den blanka sidan nedåt. Skjut in bunten tills det tar stopp.

Om det fotopapper som du använder har perforerade flikar fyller du på fotopapperet så att flikarna hamnar närmast dig.

3.

Tryck och håll fliken ovanpå pappersledaren för bredd, och skjut pappersledaren inåt tills den stannar mot fotopappersbunten.

Lägg inte i för mycket material i pappersfacket. Se till att fotopappersbunten får plats i facket och att bunten inte är högre än överdelen av pappersledaren för bredd.

Fylla på vykort och Hagaki-kort

Du kan fylla på vykort och Hagaki-kort i pappersfacket på HP All-in-One.

Resultatet blir bäst om du anger papperstyp och pappersstorlek före utskrift eller kopiering. Mer information finns i HP Image Zone-hjälpen .

Användarhandbok 25

Kapitel 4

Fylla på vykort och Hagaki-kort

1.

Ta bort allt papper från pappersfacket.

2.

Lägg i kortbunten längst åt höger i pappersfacket med kortsidan framåt och utskriftssidan nedåt. Skjut in bunten tills det tar stopp.

3.

Tryck och håll fliken ovanpå pappersledaren för bredd, och skjut pappersledaren inåt tills den stannar mot kortbunten.

Lägg inte i för mycket material i pappersfacket. Se till att kortbunten får plats i facket och att bunten inte är högre än överdelen av pappersledaren för bredd.

Fylla på kuvert

Du kan fylla på ett eller flera kuvert i pappersfacket på HP All-in-One. Använd inte blanka eller reliefmönstrade kuvert, inte heller kuvert med klamrar eller fönster.

Anmärkning Läs mer om hur du formaterar text för utskrift på kuvert i hjälpen för ordbehandlingsprogrammet. Resultatet blir ofta bäst om du använder en etikett för avsändaradressen på kuvert.

Fylla på kuvert

1.

Ta bort allt papper från pappersfacket.

2.

Lägg i ett eller flera kuvert längst till höger i pappersfacket med fliken uppåt och till vänster. Tryck in bunten tills det tar stopp.

Tips Om du behöver mer hjälp att fylla på kuvert kan du konsultera diagrammet på pappersfackets undersida.

3.

Tryck och håll fliken ovanpå pappersledaren för bredd, och skjut pappersledaren inåt tills den stannar mot kuvertbunten.

Lägg inte i för mycket material i pappersfacket. Se till att kuvertbunten får plats i facket och att bunten inte är högre än överdelen av pappersledaren för bredd.

26 HP PSC 1600 All-in-One series

Fylla på andra typer av papper

I nedanstående tabell finns riktlinjer för påfyllning av vissa typer av papper. Du får bäst resultat om du justerar pappersinställningen varje gång du ändrar pappersstorlek eller papperstyp. Mer information om hur du ändrar pappersinställningar finns i HP

Image Zone-hjälpen .

Anmärkning Alla pappersstorlekar och papperstyper fungerar inte med alla funktioner som finns i HP All-in-One. Vissa pappersstorlekar och papperstyper kan bara användas om du gör en utskrift från dialogrutan Skriv ut i ett program. De kan inte användas för att kopiera eller skriva ut foton från ett minneskort eller en digitalkamera. Papper som bara kan användas för utskrifter från ett program är markerade nedan.

Papper

HP-papper

Etiketter

Tips

● HP Premium-papper: Leta rätt på den grå pilen på den sida av papperet som inte ska ha någon utskrift och lägg i papperet i pappersfacket med pilen vänd uppåt.

● HP Premium Inkjet OH-film: Lägg i filmen så att den vita transparensremsan (med pilar och HP:s logotyp) är vänd uppåt och inåt i pappersfacket. Endast för utskrift från ett program.

Anmärkning HP All-in-One kan inte identifiera OH-film automatiskt. Resultatet blir bäst om du anger papperstyp som OHfilm innan du skriver ut eller kopierar till OH-film.

● HP transfertryck för t-shirt: Se till att arket är helt platt innan du använder det; använd inte ark med veck på. (Låt arken ligga kvar i originalförpackningen tills du ska använda dem. Då undviker du att de rullar sig.) Leta rätt på den blå linjen på den sida av påstrykningsarket som inte ska ha någon utskrift och mata sedan manuellt in ett ark i taget i pappersfacket med den blå linjen uppåt.

Endast för utskrift från ett program.

● HP gratulationskort, HP fotogratulationskort eller HP gratulationskort med filttryck: Sätt i några gratulationskortspapper i pappersfacket med trycksidan nedåt; skjut in bunten tills det tar stopp. Endast för utskrift från ett program.

Använd alltid etikettark i storleken Letter eller A4 som är avsedda att användas med HP:s bläckstråleprodukter (till exempel Avery Inkjetetiketter), och kontrollera att etiketterna inte är mer än två år gamla.

Endast för utskrift från programvara.

1.

Bläddra igenom etikettarken och se till att inga ark är hopklistrade.

2.

Placera en bunt med etikettark ovanpå vanliga papper i pappersfacket, med sidan du vill skriva ut på nedåt. Mata inte in etiketterna ett ark i taget.

Användarhandbok 27

Kapitel 4

Undvika papperstrassel

Så här kan du undvika trassel:

● Förhindra att papperet blir skrynkligt eller böjt genom att förvara allt material plant i en förslutningsbar förpackning.

● Låt inte utskrivna papper ligga kvar i pappersfacket.

● Kontrollera att papperet i pappersfacket ligger plant och att kanterna inte är böjda eller trasiga.

● Blanda inte olika papperstyper och pappersstorlekar i pappersfacket. Hela pappersbunten i pappersfacket måste vara av samma storlek och typ.

● Justera pappersledarna i pappersfacket så att de ligger tätt mot papperet.

Kontrollera att pappersledarna inte böjer papperet i pappersfacket.

● Skjut inte in papperet för långt i pappersfacket.

● Använd endast papperstyper som rekommenderas för HP All-in-One. Mer

information finns i Välja papperstyp för utskrift och kopiering .

Mer information om hur du åtgärdar papperstrassel finns i Felsökning av pappersproblem

.

28 HP PSC 1600 All-in-One series

5

Arbeta med foton

Med HP All-in-One kan du överföra, redigera, dela och skriva ut foton på flera olika sätt. I detta kapitel ges en kortfattad översikt över det stora antal alternativ som finns för var och en av dessa åtgärder, beroende på dina inställningar och datorkonfiguration. Mer ingående information om varje åtgärd finns i andra kapitel i denna handbok, eller i direkthjälpen för HP Image Zone som medföljde programvaran.

Överföra foton

Du kan överföra foton på flera olika sätt. Du kan överföra foton till datorn eller till ett minneskort. Mer information finns i det avsnitt nedan som gäller specifikt för ditt operativsystem.

Överföra foton med en dator som kör Windows

Bilden nedan visar olika sätt att överföra foton till en Windows-dator eller ett minneskort.

Du kan överföra foton från ett minneskort i HP All-in-One till en dator som kör Windows.

Du kan överföra ett foto från din HP-digitalkamera till en dator som kör Windows.

Du kan överföra foton genom att skanna direkt till ett minneskort som du satt in i

HP All-in-One.

Användarhandbok 29

Kapitel 5

Överföra foton med en Macintosh-dator

Bilden nedan visar olika sätt att överföra foton till en Macintosh eller ett minneskort.

Mer information finns i listan under bilden.

Du kan överföra foton från ett minneskort i HP All-in-One till en Macintosh.

Du kan överföra ett foto från din HP-digitalkamera till en Macintosh.

Du kan överföra foton genom att skanna direkt till ett minneskort som du satt in i

HP All-in-One.

Redigera foton

Du kan redigera foton på flera olika sätt. Mer information finns i den sektion nedan som gäller specifikt för ditt operativsystem.

Redigera foton med en dator som kör Windows

Bilden nedan visar metoder för redigering av foton med en dator som kör Windows.

Redigera ett foto på en dator som kör Windows med programmet HP Image Zone .

30

Du kan redigera foton med hjälp av kontrollpanelen på HP All-in-One.

HP PSC 1600 All-in-One series

Redigera foton med en Macintosh-dator

Bilden nedan visar metoder för redigering av foton med en Macintosh-dator.

Du kan redigera foton på en Macintosh med programmet HP Image Zone .

Du kan redigera foton på en Macintosh med programmet iPhoto.

Du kan redigera foton med hjälp av kontrollpanelen på HP All-in-One.

Dela foton

Du kan dela foton med familj och vänner på flera olika sätt. Mer information finns i den sektion nedan som gäller specifikt för ditt operativsystem.

Dela foton med en dator som kör Windows

Bilden nedan visar en metod för delning av foton med en Windows-dator.

Du kan dela foton från din USB-anslutna HP All-in-One med HP Instant Shareservern. Överför foton från din USB-anslutna HP All-in-One till din dator, där du använder HP Image Zone -programmet för att skicka foton via HP Image Zone servern med e-post till din familj eller dina vänner.

Användarhandbok 31

Kapitel 5

Dela foton med en Macintosh-dator

Bilden nedan visar en metod för delning av foton med en Macintosh.

Du kan dela foton från din USB-anslutna HP All-in-One med HP Instant Shareservern. Överför foton från din USB-anslutna HP All-in-One till din dator, där du använder HP Image Zone -programmet för att skicka foton via HP Image Zone servern med e-post till din familj eller dina vänner.

Skriv ut foton

Du kan skriva ut foton på flera olika sätt. Mer information finns i den sektion nedan som gäller specifikt för ditt operativsystem.

Skriv ut foton med en dator som kör Windows

Bilden nedan visar metoder för utskrift av foton med en dator som kör Windows.

Du kan skriva ut foton från din HP-digitalkamera med PictBridge.

Du kan skriva ut foton från kameran med hjälp av ett program (till exempel HP Image

Zone ) på datorn.

32

Du kan skriva ut foton från ett minneskort med hjälp av kontrollpanelen på

HP All-in-One.

HP PSC 1600 All-in-One series

Du kan skriva ut foton från ett minneskort genom att överföra foton till en Windowsdator och skriva ut dem med HP Image Zone -programmet.

Skriv ut foton med en Macintosh-dator

Bilden nedan visar metoder för utskrift av foton med en Macintosh-dator.

Du kan skriva ut foton från din HP-digitalkamera med PictBridge.

Du kan skriva ut foton från kameran med hjälp av ett program (till exempel HP Image

Zone ) på datorn.

Du kan skriva ut foton från ett minneskort med hjälp av kontrollpanelen på

HP All-in-One.

Du kan skriva ut foton från ett minneskort genom att överföra foton till en Macintosh och skriva ut dem med HP Image Zone - eller iPhoto-programmen.

Användarhandbok 33

Kapitel 5

34 HP PSC 1600 All-in-One series

6

Använda ett minneskort eller en

PictBridge-kamera

HP All-in-One kan läsa de flesta kort som används i digitalkameror, vilket innebär att du kan skriva ut, spara och hantera dina foton. Du kan sätta minneskortet i

HP All-in-One eller ansluta kameran direkt och låta HP All-in-One läsa innehållet på minneskortet medan det fortfarande sitter i kameran.

Det här kapitlet innehåller information om hur du använder minneskort eller en

PictBridge-kamera med HP All-in-One. Läs det här kapitlet för information om hur du

överför foton till datorn, ställer in utskriftsalternativ, skriver ut foton och redigerar foton.

Minneskortsfacken och kameraporten

Om du använder ett minneskort med din digitalkamera kan du sätta i kortet i

HP All-in-One och skriva ut eller spara dina foton. Du kan också ansluta en digital kamera som stöder PictBridge till HP All-in-One via kameraporten och skriva ut direkt från kameran.

Tips Du kan skriva ut ett provark, som kan bestå av flera sidor med miniatyrbilder av de foton som har lagrats på minneskortet och därefter skriva ut fotona, även om HP All-in-One inte är ansluten till en dator.

Du kan använda följande minneskort i HP All-in-One: CompactFlash (I, II), Memory

Stick, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital, SmartMedia och xD-Picture.

I bilden nedan visas kortplatser för alla minneskort som stöds.

Användarhandbok 35

Kapitel 6

36

Kortplatserna är konfigurerade enligt följande (uppifrån och ned):

● SmartMedia, xD-Picture Card (passar i kortplatsen överst till höger)

● Memory Stick, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick Duo (med egen adapter),

Memory Stick Pro

● CompactFlash (I, II)

● Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)

● Kameraport (till höger om kortplatserna): Kompatibla med alla USB-utrustade digitalkameror som stöder PictBridge. Håll utkik efter PictBridge-ikonen ( ).

Anmärkning Kameraporten stöder endast USB-utrustade kameror som stöder PictBridge. Den stöder inga andra typer av USB-enheter. Om du ansluter en USB-enhet som inte är en kompatibel digitalkamera till kameraporten visas ett felmeddelande i kontrollpanelfönstret. Om du har en

äldre HP-kamera som inte stöder PictBridge, kan du pröva att använda den

USB-kabel som medföljde kameran. Anslut den till USB-porten på baksidan av

HP All-in-One och inte till kameraporten i närheten av minneskortplatserna.

Tips Enligt standardinställningen i Windows XP formateras minneskort på 8

MB eller mindre och 64 MB eller mer i formatet FAT32. Digitalkameror och andra enheter som använder formatet FAT (FAT16 eller FAT12) fungerar inte med ett FAT32-formaterat kort. Formatera minneskortet i kameran eller välj

FAT-formatet om du vill formatera minneskortet på en dator med Windows XP.

HP PSC 1600 All-in-One series

Överföra foton till datorn

När du har tagit bilder med digitalkameran kan du skriva ut dem omedelbart eller spara dem direkt på datorn. Om du vill spara dem på datorn måste du ta bort minneskortet från kameran och sätta det i rätt kortplats på HP All-in-One.

Anmärkning Du kan bara använda ett minneskort i taget i HP All-in-One.

Så här använder du ett minneskort

1.

Sätt i minneskortet på rätt plats i HP All-in-One.

När du sätter i minneskortet på rätt sätt börjar statuslampan bredvid minneskortplatsen blinka. Läser kort...

visas i kontrollpanelfönstret.

Statuslampan bredvid kortplatserna blinkar grön när kortet används.

Om du sätter i kortet på fel sätt blinkar statuslampan i gult och i kontrollpanelfönstret visas ett felmeddelande, till exempel Kortet sitter bak och fram eller Kortet är inte ordentligt isatt .

Viktigt Försök inte ta bort ett minneskort medan det används. Om du gör det kan du skada filerna på kortet. Du kan bara ta ut ett kort när statuslampan bredvid kortplatsen har slutat blinka.

2.

Om det finns fotofiler på minneskortet som aldrig har överförts tidigare, visas en dialogruta som frågar om du vill spara fotofilerna på datorn.

3.

Välj att spara filerna.

Alla nya foton från minneskortet sparas på datorn.

För Windows : Foton sparas som standard i en mapp märkt med månad och år då du extraherade filerna från kameran. Mapparna skapas i mappen C:

\Documents and Settings\användarnamn\Mina dokument\Mina bilder i

Windows XP och Windows 2000.

För Macintosh : Som standard sparas filerna på datorn i mappen

Hårddisk:Dokument:HP All-in-One Data:Foton (OS 9) eller

Hårddisk:Användare:Användarnamn:Bilder:HP Photos (OS X).

När HP All-in-One har läst färdigt på minneskortet, slutar statuslampan vid minneskortplatsen att blinka och lyser istället med fast sken. Namnet på den första filen på minneskortet visas i kontrollpanelfönstret.

Om du vill navigera bland filerna på minneskortet trycker du på eller för att flytta framåt eller bakåt en fil i taget. Håll ned eller om du snabbt vill flytta framåt eller bakåt bland filerna.

Skriv ut foton från ett provark

Ett provark är ett enkelt och bekvämt sätt att välja och skriva ut bilder direkt från ett minneskort utan att använda en dator. På provarket, som kan vara flera sidor långt, visas miniatyrer av fotona som finns på minneskortet. Filnamn, indexnummer och datum visas under varje miniatyr. Med provark kan du också snabbt skapa och skriva ut en katalog över dina foton. För att kunna skriva ut foton med hjälp av ett provark, måste du skriva ut provarket, fylla i det och sedan skanna det.

Användarhandbok 37

Kapitel 6

Utskrift av foton från ett provark görs i tre steg: skriva ut ett provark, färdigställa provarket och skanna provarket. Det här avsnittet innehåller information om alla tre stegen:

Lämna minneskortet i kortplatsen tills du har slutfört alla tre stegen (skrivit ut, slutfört och skannat ditt provark) och dina foton har skrivits ut. Om du tar bort minneskortet eller sätter i ett annat minneskort så skrivs inte de foton som du valde ut.

Skriva ut ett provark

Det första steget att använda ett provark är att skriva ut det från HP All-in-One.

1.

Sätt i minneskortet på rätt plats i HP All-in-One.

Anmärkning Lämna minneskortet i kortplatsen tills du har skrivit ut, slutfört och skannat ditt provark och dina foton har skrivits ut. Om du tar bort minneskortet eller sätter i ett annat minneskort så skrivs inte de foton som du valde ut.

2.

Tryck på Provark och tryck sedan på OK .

Då öppnas Provarksmenyn och alternativet Skriva ut provark aktiveras.

Anmärkning Beroende på hur många foton som finns på minneskortet kan det ta olika lång tid att skriva ut provarket.

3.

Om det finns mer än 20 foton på kortet visas menyn Markera foton . Tryck på för att bläddra till det alternativ som du vill använda och tryck sedan på OK .

– Alla

– Senaste 20

– Anpassat område

4.

Om du väljer Anpassat område anger du indexnumren för det första och sista fotot du vill skriva ut. När meddelandet Sista fotot visas, trycker du på tills numret på det sista fotot i intervallet visas. Därefter trycker du på OK .

Anmärkning Om du angav fel nummer trycker du på Avbryt för att avbryta processen och börja om på nytt.

5.

När meddelandet Sista foto visas, trycker du på tills numret på det sista fotot i intervallet visas. Därefter trycker du på OK .

Fylla i provarket

När du har skrivit ut ett provark kan du använda det för att välja vilka foton du vill skriva ut.

Anmärkning Kvaliteten blir allra bäst om du använder fotobläckpatronen. Om du installerar både trefärgs- och fotobläckpatronerna får du ett

sexbläckssystem. Mer information finns i Använda en fotobläckpatron

.

38 HP PSC 1600 All-in-One series

Så här fyller du i ett provark

1.

Markera vilka foton som ska skrivas ut med hjälp av en mörk penna och fyll i cirklarna nedanför miniatyrbilderna på provarket.

2.

Välj en layout genom att fylla i en cirkel under steg 2 på provarket.

Anmärkning Om du vill ha mer kontroll över utskriftsinställningarna än vad provarket ger, kan du skriva ut foton direkt från kontrollpanelen. Mer information finns i

Skriv ut foton direkt från ett minneskort .

Skanna ett provark

Det sista steget när du använder provark är att du skannar det färdiga arket för att börja skriva ut dina foton.

Tips Se till att glaset på HP All-in-One är rent. Annars kan inte provarket

läsas in ordentligt. Mer information finns i Rengöra glaset .

1.

Lägg provarket med framsidan nedåt mot det främre, högra hörnet av glaset. Se till att arkets sidor ligger mot den högra och främre kanten. Stäng locket.

Användarhandbok 39

Kapitel 6

2.

Lägg papper i pappersfacket. Se till att samma minneskort som du använde när du skrev ut provarket fortfarande sitter i kortplatsen när du skannar provarket.

3.

Tryck på Provark och tryck sedan på Skanna .

4.

Tryck på OK .

Provarket skannas och de markerade fotona skrivs ut på HP All-in-One.

Ange alternativ för fotoutskrift

Från kontrollpanelen kan du ange hur du vill skriva ut foton på HP All-in-One, bland annat papperstyp, storlek och layout.

Det här avsnittet innehåller information om följande ämnen: ange fotoutskriftsalternativ, ändra utskriftsalternativ och ange nya standardalternativ för fotoutskrift.

Tips Du kan även använda programmet HP Image Zone när du skriver ut foton. Mer information finns i HP Image Zone-hjälpen .

Använd Fotomeny för att ställa in fotoalternativ

Fotomenyn innehåller alternativ som påverkar hur foton skrivs ut, bland annat antal kopior och papperstyp. Standardinställningarna för mått och storlekar varierar mellan olika länder/regioner.

1.

Sätt minneskortet i rätt kortplats på HP All-in-One.

2.

Tryck på Fotomeny .

Fotomenyn visas.

3.

Tryck på Fotomeny upprepade gånger tills den inställning som du vill ändra visas i kontrollpanelfönstret:

Inställning

Välj foton

Beskrivning

Gör det möjligt för dig att välja vilka foton du vill skriva ut. Alla väljer alla foton på minneskortet och Anpassa

40 HP PSC 1600 All-in-One series

Inställning

Antal kopior

Bildstorlek

Pappersstorlek

Papperstyp

Layoutstil

Smartfokus

Beskrivning gör det möjligt för dig att välja de foton som du vill skriva ut manuellt.

Ange hur många kopior som ska skrivas ut.

Ange i vilken storlek bilden ska skrivas ut. De flesta alternativ är självförklarande, men två kräver viss förklaring: Fyll hela sidan och Sidanpassa .

– Inställningen Fyll hela sidan skalar bilden så att hela utskriftssidan täcks av bilden. Viss beskärning kan förekomma.

– Sidanpassa skalar bilden så att en så stor del som möjligt täcks av bilden samtidigt som de ursprungliga proportionerna bevaras utan att beskärning görs. Bilden centreras på sidan och omges av en vit kant.

Välj pappersstorlek för det aktuella utskriftsjobbet.

Standardinställningen för Automatisk pappersstorlek

är stor (Letter eller A4) och liten 10 x 15 cm.

Pappersstorleken kan dock variera mellan olika länder/ regioner. Om både Pappersstorlek och Papperstyp

är inställda till Automatisk väljs de alternativ som bäst passar för utskrift av det aktuella jobbet på

HP All-in-One. Med de övriga inställningarna för

Pappersstorlek kan du åsidosätta de automatiska inställningarna.

Välj papperstyp för det aktuella utskriftsjobbet. Med inställningen Automatisk väljer HP All-in-One papperstyp automatiskt. Om både Pappersstorlek och Papperstyp är satta till Automatisk väljer

HP All-in-One de bästa alternativen för det aktuella utskriftsjobbet. Med de övriga inställningarna för

Papperstyp kan du åsidosätta de automatiska inställningarna.

Välj en av två layoutstilar för det aktuella utskriftsjobbet.

Med layouten Pappersbesparing skrivs så många foton ut på papperet som möjligt. Om det behövs roteras och beskärs fotona.

Med layouten Album bevaras orienteringen av de ursprungliga fotona. Album avser sidans orientering, inte själva fotona. Viss beskärning kan förekomma.

Du kan aktivera eller avaktivera automatisk digital skärpa i fotona. Smartfokus påverkar endast foton som skrivs ut. Det ändrar inte den verkliga filstorleken

Användarhandbok 41

Kapitel 6

Inställning

Digital blixt

Nya stand.inst.

Beskrivning på minneskortet. Smartfokus är aktiverat som standard.

Du kan göra mörka foton ljusare. Digital blixt påverkar endast foton som skrivs ut. Det ändrar inte den verkliga filstorleken på minneskortet. Digital blixt

är avaktiverad som standard.

Du kan spara de aktuella utskriftsalternativen som nya standardinställningar.

Ändra utskriftsinställningar

Du kan ändra alla alternativ på menyn Utskriftsalternativ på samma sätt.

1.

Tryck på Fotomenyn upprepade gånger för att se alla alternativ.

Det alternativ som just nu är valt är markerat. Standardinställningen (om det finns någon) visas på den andra raden i kontrollpanelfönstret.

2.

Ändra inställningen och tryck på OK .

Information om hur du anger standardinställningar för utskrift finns i Ange nya standardinställningar för utskrift av foton .

Ange nya standardinställningar för utskrift av foton

Du kan ändra standardinställningarna för utskrift av foton från kontrollpanelen.

1.

Tryck på Fotomeny tills det alternativ som du vill ändra visas.

2.

Gör ändringarna. När du är klar med att ändra ett alternativ, trycker du på OK .

3.

Tryck på Fotomeny tills Nya stand. inst.

visas i kontrollpanelfönstret.

4.

Tryck på för att välja Ja . Tryck sedan på OK .

De aktuella inställningarna blir standardinställningar.

Skriv ut foton direkt från ett minneskort

Du kan sätta ett minneskort i HP All-in-One och skriva ut foton med hjälp av kontrollpanelen. Information om hur du skriver ut foton på HP All-in-One från en

PictBridge-kompatibel kamera finns i

Skriv ut foton från en PictBridge-kompatibel digitalkamera .

Det här avsnittet innehåller information om följande ämnen: skriva ut enskilda foton, skapa ramlösa foton och avmarkera foton.

Anmärkning Innan du skriver ut foton bör du välja alternativ för rätt papperstyp och fotoförbättring. Mer information finns i

Ange alternativ för fotoutskrift . Kvaliteten blir allra bäst om du använder fotobläckpatronen. Mer

information finns i Använda en fotobläckpatron

.

42 HP PSC 1600 All-in-One series

Med HP Image Zone kan du göra mer än bara skriva ut digitala foton. Med programmet kan du använda foton för påstrykningsark, affischer, banderoller, klisterlappar och andra kreativa projekt. Mer information finns i direkthjälpen för HP

Image Zone som medföljde programmet.

Skriva ut enskilda foton

Du kan skriva ut foton direkt från kontrollpanelen utan att använda ett provark.

1.

Sätt i minneskortet på rätt plats i HP All-in-One.

Statuslampan som sitter bredvid kortplatsen tänds.

2.

Lägg papper i pappersfacket. Se till att du lägger in papper som har rätt storlek för den fotostorlek som du vill skriva ut.

3.

Tryck på eller för att flytta framåt eller bakåt bland filnamnen på minneskortet. När filnamnet på det foto som du vill skriva ut visas i kontrollpanelfönstret, trycker du på Välj foton . En bockmarkering visas bredvid det valda filnamnet.

4.

Tryck på Foto-meny för att visa Foto och ändra sedan utskriftsalternativen. När utskriftsjobbet är klart återgår inställningarna till standardinställningarna.

5.

Tryck på Skriv ut foton för att skriva ut de valda fotona.

Skapa kantfria utskrifter

En smidig funktion på HP All-in-One är möjligheten att göra om foton på ett minneskort till en kantfri utskrift.

1.

Sätt i minneskortet på rätt plats i HP All-in-One.

Statuslampan som sitter bredvid kortplatsen tänds.

2.

Använd eller för att flytta framåt eller bakåt bland filnamnen på minneskortet.

När filnamnet på det foto som du vill skriva ut visas i kontrollpanelfönstret, trycker du på Välj foton . En bockmarkering visas bredvid det valda filnamnet.

3.

Lägg i fotopapper i storleken 10 x 15 cm i pappersfacket.

Tips Om det fotopapper som du använder har perforerade flikar fyller du på fotopapperet så att flikarna hamnar närmast dig.

4.

Tryck på Skriv ut foton när du vill skriva ut de markerade fotona som kantfria utskrifter.

Avmarkera foton

Du kan avmarkera foton från kontrollpanelen.

➔ Gör något av följande:

– Tryck på Välj foton för att avmarkera den fil som är vald för tillfället i fönstret.

– Tryck på Avbryt om du vill avmarkera alla filer och återgå till det inaktiva fönstret.

Användarhandbok 43

Kapitel 6

Skriv ut foton från en PictBridge-kompatibel digitalkamera

Standarden PictBridge stöds på HP All-in-One, vilket innebär att du kan ansluta en

PictBridge-kompatibel kamera till kameraporten och skriva ut JPEG-foton från minneskortet som sitter i kameran.

Anmärkning HP All-in-One stöder endast JPEG-filformat vid utskrift från

PictBridge-porten. Mer information om hur du ändrar filformatet på din

PictBridge-kompatibla digitalkamera finns i dokumentationen som levererades med digitalkameran.

1.

Kontrollera att HP All-in-One är på och att uppstartningsprocessen har avslutats.

2.

Anslut den PictBridge-kompatibla digitalkameran till kameraporten på framsidan av HP All-in-One med den USB-kabel som medföljde kameran.

3.

Starta kameran och se till att den är i PictBridge-läge.

Anmärkning När kameran är korrekt ansluten tänds statuslampan bredvid minneskortplatsen. Statuslampan blinkar grön när du skriver ut från kameran.

Mer information om hur du skriver ut från en PictBridge-kompatibel digitalkamera finns i dokumentationen som medföljde digitalkameran.

Om kameran inte är PictBridge-kompatibel eller inte är i PictBridge-läge, blinkar statuslampan gul och ett felmeddelande visas på datorn (om du har installerat programmet HP All-in-One). Koppla loss kameran, åtgärda problemet och anslut igen. Mer information om felsökning av PictBridgeproblem finns i Felsökningshjälp som med följde HP Image Zone .

När den PictBridge-kompatibla kameran är rätt ansluten till HP All-in-One kan du skriva ut fotona. Se till att det papper som ligger i HP All-in-One stämmer överens med inställningen på kameran. Om inställningen för pappersstorlek på kameran är inställd till standardläget används det papper som för tillfället är påfyllt i pappersarket i

HP All-in-One. I handboken som medföljde kameran finns detaljerad information om hur du skriver ut från kameran.

Tips Om digitalkameran är en äldre HP-modell som inte stöder PictBridge kan du ändå skriva ut direkt på HP All-in-One. Anslut kameran till USB-porten på baksidan av HP All-in-One istället för till kameraporten. Detta fungerar endast med digitalkameror från HP.

Skriva ut det aktuella fotot

Du kan använda knappen Skriv ut foton när du vill skriva ut den fil som för tillfället visas i kontrollpanelfönstret.

1.

Sätt i minneskortet på rätt plats i HP All-in-One.

2.

Gå till filnamnet för fotot som du vill skriva ut.

3.

Tryck på Skriv ut foton för att skriva ut fotot med hjälp av de aktuella inställningarna.

44 HP PSC 1600 All-in-One series

Skriva ut en DPOF-fil

DPOF (Digital Print Order Format) är ett standardformat som kan hanteras i vissa digitalkameror. När du markerar foton med kameran, skapas en DPOF-fil som identifierar vilka foton som har märkts upp för utskrift. HP All-in-One kan läsa DPOFfilen från minneskortet, så du behöver inte markera om de foton du vill skriva ut.

Anmärkning Du kan märka upp foton för utskrift på alla kameror. I dokumentationen som medföljde digitalkameran kan du se om kameran stöder

DPOF. HP All-in-One stöder DPOF-formatet 1.1.

När du skriver ut kameramarkerade foton gäller inte utskriftsinställningarna på

HP All-in-One. Inställningarna i DPOF-filen för fotolayouten och antalet kopior

åsidosätter motsvarande inställningar på HP All-in-One.

DPOF-filen lagras på ett minneskort och innehåller följande information:

● Vilka foton som ska skrivas ut

● Hur många exemplar av varje foto som ska skrivas ut

● Rotera ett foto

● Beskära ett foto

● Kontaktkarta (miniatyrbilder av markerade foton)

Så här skriver du ut kameramarkerade foton

1.

Sätt i minneskortet på rätt plats i HP All-in-One. Om det finns DPOF-märkta foton visas meddelandet Skriva ut DPOF?

i kontrollpanelfönstret.

2.

Gör något av följande:

– Tryck på OK om du vill skriva ut alla DPOF-märkta foton på minneskortet. Då markeras Ja och fotona skrivs ut med DPOF-inställningarna.

– Tryck på och sedan på OK . Då väljs Nej och DPOF-utskriften startas inte.

Användarhandbok 45

Kapitel 6

46 HP PSC 1600 All-in-One series

7

Använda kopieringsfunktionerna

Med HP All-in-One kan du skriva ut högkvalitativa kopior i färg och svartvitt på olika typer av papper, bland annat OH-film. Du kan förstora eller förminska ett original så att det passar ett visst papper, justera mörkheten och färgintensiteten på kopian och använda specialfunktioner för att göra högkvalitativa kopior av foton, bland annat kantfria kopior i storleken 10 x 15 cm.

Det här kapitlet innehåller instruktioner för hur du ökar kopieringshastighet, förbättrar kopieringskvaliteten, anger antalet kopior som ska skrivas ut, riktlinjer för val av bästa papperstyp och storlek för jobbet, skapa affischer och transfertryck för t-shirt.

Tips För bästa kopieringsresultat vid vanliga kopieringsprojekt ska du ange pappersstorleken till Letter eller A4 , papperstypen till Vanligt papper och kopieringskvaliteten till Snabb .

● Mer information om hur du konfigurerar pappersstorlek finns i avsnittet

Ange storlek på kopiepapper

.

● Mer information om hur du anger papperstyp finns i avsnittet

Ange kopiepapperstyp .

● Mer information om hur du konfigurerar kopieringskvalitet finns i avsnittet

Öka kopieringshastighet och kvalitet

.

Du kan lära dig hur du genomför fotokopieringsprojekt, som till exempel göra ramlösa kopior av foton, förstora och förminska kopior av foton, göra flera kopior av foton på en sida och göra kvalitetsförbättringar på kopior av urblekta foton.

Göra en kantfri kopia i storleken 10 x 15 cm (4 x 6 tum) av ett foto

.

Kopiera ett foto i storleken 10 x 15 cm (4 x 6 tum) på en sida i fullstorlek .

Kopiera ett foto på en sida flera gånger .

Förbättra ljusa områden på kopian

.

Ange storlek på kopiepapper

Du kan välja pappersstorlek på HP All-in-One. Den pappersstorlek du väljer ska vara densamma som den som ligger i pappersfacket. Standardinställningen för kopiering är

Automatisk , vilket innebär att HP All-in-One identifierar storleken på det papper som ligger i pappersfacket.

1.

Se till att det ligger papper i pappersfacket.

2.

Lägg originalet med kopieringssidan nedåt i det främre, högra hörnet av glaset.

3.

Tryck på Kopieringsmeny tills Pappersstorlek visas.

4.

Tryck på tills rätt pappersstorlek visas.

5.

Tryck på OK om du vill välja storleken som visas.

6.

Tryck på Starta kopiering Svart eller Starta kopiering Färg .

Användarhandbok 47

Kapitel 7

Papperstyp

Kopiepapper, allroundpapper eller vanligt papper

Inkjet-papper (bläckstrålepapper)

Transfertryck för t-shirt

Brevpapper

Fotopapper

Hagaki-kort

OH-film

Inställningar för pappersstorlek

Letter eller A4

Letter eller A4

Letter eller A4

Letter eller A4

10 x 15 cm eller 10 x 15 cm Kantfri

13 x 18 cm eller 13 x 18 cm Kantfri

4 x 6 tum eller 4 x 6 tum Kantfri

5 x 7 tum eller 5 x 7 Kantfri

Letter eller Letter kantfri

A4 eller A4 kantfri

L-storlek eller L-storlek kantfri (endast

Japan)

Hagaki eller Hagaki kantfri

Letter eller A4

Ange kopiepapperstyp

Du kan välja papperstyp på HP All-in-One. Standardinställningen för papperstyp för kopiering är Automatisk , vilket innebär att HP All-in-One automatiskt identifierar vilken typ av papper som ligger i pappersfacket.

Om du kopierar på specialpapper eller om utskriftskvaliteten blir sämre med inställningen Automatisk , kan du välja papperstyp manuellt från Kopieringsmenyn .

Anmärkning HP All-in-One kan inte identifiera OH-film automatiskt.

Resultatet blir bäst om du anger papperstypen OH-film innan du skriver ut eller kopierar till OH-film.

1.

Se till att det ligger papper i pappersfacket.

2.

Lägg originalet med kopieringssidan nedåt i det främre, högra hörnet av glaset.

3.

Tryck på Kopieringsmeny tills Kopieringspapperstyp visas.

4.

Tryck på tills rätt papperstyp visas och tryck sedan på OK .

5.

Tryck på Starta kopiering Svart eller Starta kopiering Färg .

Använd tabellen nedan för att se vilken papperstyp du ska välja. Vilken inställning du ska göra beror på vilket papper som ligger i pappersfacket.

Papperstyp

Kopiepapper eller brevpapper

HP Bright White-papper

Inställning på kontrollpanelen

Vanligt papper

Vanligt papper

48 HP PSC 1600 All-in-One series

(fortsättning)

Papperstyp

HP Premium Plus-fotopapper, glättat

HP Premium Plus-fotopapper, matt

HP Premium Plus fotopapper med storleken 10 x 15 cm

HP fotopapper

HP fotopapper för vardagsbruk

HP fotopapper för vardagsbruk, medelglättat

Inställning på kontrollpanelen

Premium-fotopapper

Premium-fotopapper

Premium-fotopapper

Fotopapper

Vardagsfoto

Vanligt papper, matt

Annat fotopapper

HP transfertryck för t-shirt (för färgade tyger)

HP transfertryck för t-shirt (för ljusa eller vita tyger)

HP Premium-papper

Annat foto

HP transfertryck

Transfertryck, spegelvänt

Premium Inkjet

Annat Inkjet-papper Premium Inkjet

HP proffspapper för broschyrer & flygblad (glättat) Broschyr, glättat

HP proffspapper för broschyrer & flygblad (matt) Broschyr, matt

HP Premium eller Premium Plus Inkjet-OH-film

Annan OH-film

OH-film

OH-film

Plain Hagaki (endast Japan)

Glossy Hagaki (endast Japan)

L (endast Japan)

Vanligt papper

Premium-fotopapper

Premium-fotopapper

Öka kopieringshastighet och kvalitet

På HP All-in-One finns tre alternativ för hastighet och kvalitet vid kopiering.

● Normal ger hög kvalitet och rekommenderas för de flesta kopieringsjobb. Normal kopierar snabbare än Bäst .

● Bästa ger högst kvalitet för alla papperstyper och du löper ingen risk för den streckeffekt som ibland kan uppstå i fyllda områden. Bäst kopierar långsammare

än övriga inställningar.

● Snabb kopierar snabbare än Normal . Texten är jämförbar med kvaliteten med inställningen Normal , men bilderna kan vara i en lägre kvalitet. Inställningen

Snabb använder mindre bläck, vilket gör att bläckpatronerna räcker längre.

Så här ändrar du kopieringskvaliteten från kontrollpanelen

1.

Se till att det ligger papper i pappersfacket.

2.

Lägg originalet med kopieringssidan nedåt i det främre, högra hörnet av glaset.

Användarhandbok 49

Kapitel 7

3.

Tryck på Kopieringsmeny tills Färgintensitet visas.

4.

Tryck på tills rätt papperskvalitet visas och tryck sedan på OK .

5.

Tryck på Starta kopiering Svart eller Starta kopiering Färg .

Göra flera kopior av samma original

Du kan ange antal kopior från kontrollpanelen eller från HP Image Zone -programmet.

1.

Se till att det ligger papper i pappersfacket.

2.

Lägg originalet med kopieringssidan nedåt i det främre, högra hörnet av glaset.

3.

Tryck på Antal kopior .

4.

Tryck på eller på tangentbordet och ange antal kopior. Tryck sedan på OK .

(Det maximala antalet kopior varierar beroende på modell.)

Tips Om du håller ned någon av pilknapparna ändras antalet kopior med steg om 5, vilket gör det enkelt att välja många kopior.

5.

Tryck på Starta kopiering Svart eller Starta kopiering Färg .

I det här exemplet gör HP All-in-One sex kopior av originalfotot i storleken 10 x 15 cm.

Kopiera ett tvåsidigt svartvitt dokument

Du kan använda HP All-in-One för att kopiera ett ensidigt eller flersidigt dokument i färg eller svartvitt. I det här exemplet använder du HP All-in-One för att kopiera ett tvåsidigt svartvitt original.

50

1.

Se till att det ligger papper i pappersfacket.

2.

Lägg den första sidan av originalet med kopieringssidan nedåt i det främre, högra hörnet av glaset.

3.

Tryck på Starta kopiering Svart .

4.

Ta bort den första sidan från glaset och lägg på den andra sidan.

5.

Tryck på Starta kopiering Svart .

HP PSC 1600 All-in-One series

Göra en kantfri kopia i storleken 10 x 15 cm (4 x 6 tum) av ett foto

Du kan använda Fyll hela sidan för att skapa en kantfri kopia av ett foto. Om du vill göra en kantfri utskrift på HP All-in-One utan att ändra proportionerna i originalet, kan bilden komma att beskäras runt marginalerna. I de flesta fall märks inte denna beskärning.

När du kopierar ett foto blir kvaliteten bäst om du lägger fotopapper i pappersfacket och ändrar kopieringsinställningarna till rätt papperstyp och fotoförbättring. Kvaliteten blir allra bäst om du använder fotobläckpatronen. Om du installerar både trefärgs- och fotobläckpatronerna får du ett sexbläckssystem. Mer information finns i

Använda en fotobläckpatron .

Så här kopierar du ett foto från kontrollpanelen

1.

Lägg i fotopapper i storleken 10 x 15 cm i pappersfacket.

Anmärkning För att kunna göra en kantfri kopia måste du använda fotopapper (eller annat specialpapper). Om HP All-in-One upptäcker ett vanligt papper i pappersfacket, skrivs ingen kantfri kopia ut. Istället kommer utskriften att ha kanter.

2.

Lägg originalfotot med kopieringssidan nedåt i det främre, högra hörnet av glaset.

Placera fotot så att långsidan ligger mot glasets framkant.

3.

Tryck på Minska/förstora .

Menyn Minska/förstora visas.

4.

Tryck på tills Fyll hela sidan visas och tryck sedan på OK .

5.

Tryck på Starta kopiering Färg .

På HP All-in-One görs en kantfri kopia av originalfotot i storleken 10 x 15 cm. Se nedan.

Tips Om utskriften inte är kantfri, ställer du in pappersstorleken till rätt menyval för kantfri. Ställ in papperstypen till Fotopapper , aktivera fotoförbättring och försök sedan igen.

– För mer information om hur man ställer in pappersstorlek, se

Ange storlek på kopiepapper .

För mer information om hur man ställer in papperstyp, se Ange kopiepapperstyp .

– Mer information om hur du anger Fotoförbättringar finns i avsnittet

Förbättra ljusa områden på kopian

.

Användarhandbok 51

Kapitel 7

Kopiera ett foto i storleken 10 x 15 cm (4 x 6 tum) på en sida i fullstorlek

Du kan använda inställningen Fyll hela sidan om du vill förstora eller förminska originalet så att hela det utskrivbara området på papperet fylls. I det här exemplet använder du Fyll hela sidan för att förstora ett foto i storleken 10 x 15 cm till en kantfri kopia i fullstorlek. När du kopierar ett foto blir kvaliteten allra bäst om du använder fotobläckpatronen. Om du installerar både trefärgs- och fotobläckpatronerna

får du ett sexbläckssystem. Mer information finns i Använda en fotobläckpatron .

Anmärkning Om du vill göra en kantlös utskrift på HP All-in-One utan att

ändra proportionerna i originalet, kan bilden komma att beskäras runt marginalerna. I de flesta fall märks inte denna beskärning.

52

Så här kopierar du ett foto till en sida i fullstorlek från kontrollpanelen

Anmärkning Den här funktionen fungerar endast korrekt om glaset och området innanför locket är ordentligt rena. Mer information finns i

Rengöra

HP All-in-One

.

1.

Lägg fotopapper i storleken Letter eller A4 i pappersfacket.

Anmärkning För att kunna göra en kantfri kopia måste du använda fotopapper (eller annat specialpapper). Om HP All-in-One upptäcker ett vanligt papper i pappersfacket, skrivs ingen kantfri kopia ut. Istället kommer din kopia att få kanter.

2.

Lägg originalfotot med kopieringssidan nedåt i det främre, högra hörnet av glaset.

Placera fotot så att långsidan ligger mot glasets framkant.

3.

Tryck på Minska/förstora .

4.

Tryck på tills Fyll hela sidan visas och tryck sedan på OK .

5.

Tryck på Starta kopiering Färg .

Tips Om utskrifterna inte är kantfria sätter du pappersstorleken till

Letter, ramlöst eller A4, ramlöst , papperstypen till Fotopapper , aktiverar inställningen för fotoförbättring och försöker igen.

– För mer information om hur man ställer in pappersstorlek, se

Ange storlek på kopiepapper .

– För mer information om hur man ställer in papperstyp, se

Ange kopiepapperstyp

.

– Mer information om hur du anger Fotoförbättringar finns i avsnittet

Förbättra ljusa områden på kopian .

HP PSC 1600 All-in-One series

Kopiera ett foto på en sida flera gånger

Du kan skriva ut flera kopior av ett original på en sida genom att välja en bildstorlek på menyn Minska/förstora .

När du har valt en storlek kan du bli ombedd att ange om du vill skriva ut flera kopior av fotot så att papperet fylls.

Så här kopierar du ett foto flera gånger på en sida från kontrollpanelen

1.

Se till att det ligger papper i pappersfacket.

Tips Lägg i fotopapper i pappersfacket för bästa kvalitet när du kopierar ett foto.

2.

Lägg originalfotot med kopieringssidan nedåt i det främre, högra hörnet av glaset.

Placera fotot så att långsidan ligger mot glasets framkant.

3.

Tryck på Minska/förstora .

4.

Tryck på tills Bildstorlek visas och tryck sedan på OK .

5.

Tryck på och markera storleken som du vill kopiera fotot i. Tryck sedan på OK .

Beroende på vilken bildstorlek du väljer kan meddelandet Många på en sida komma att visas. Då måste du uppge om du vill skriva ut så många kopior av fotot som får plats på papperet eller om du bara vill skriva ut en kopia.

Med vissa större storlekar visas ingen uppmaning för antal bilder. I så fall kopieras bara en bild på sidan.

6.

Om meddelandet Många på en sida visas väljer du Ja eller Nej och trycker sedan på OK .

7.

Tryck på Starta kopiering Färg .

Ändra storlek på ett original med anpassade inställningar

Du kan använda dina egna inställningar för att förminska eller förstora en kopia av ett original.

1.

Se till att det ligger papper i pappersfacket.

2.

Lägg originalet med kopieringssidan nedåt i det främre, högra hörnet av glaset.

3.

Tryck på Minska/förstora .

4.

Tryck på tills Anpassa 100 % visas och tryck sedan på OK .

5.

Tryck på eller för att ändra storleksprocent och tryck sedan på OK .

Användarhandbok 53

Kapitel 7

Tips Om du håller någon av piltangenterna nedtryckta, ändras procentsatsen för förminskning/förstoring i steg om 5.

6.

Tryck på Starta kopiering Svart eller Starta kopiering Färg .

Ändra storlek på ett original så att det passar Letter- eller

A4-papper

Om bilden eller texten på originalet fyller hela sidan utan marginaler, kan du förminska originalet med funktionen Sidanpassa och på så sätt förhindra att texten eller bilden beskärs vid sidans kanter.

Tips Du kan också använda Sidanpassa om du vill förstora ett litet foto så att det passar in på det utskrivbara området på en sida i fullstorlek. För att kunna göra detta utan att proportionerna på det ursprungliga fotot ändras eller kanterna beskärs, kan HP All-in-One lämna kvar lite vitt område runt kanterna på papperet.

Så här ändrar du storlek på ett dokument från kontrollpanelen

1.

Se till att det ligger papper i pappersfacket.

2.

Lägg originalet med kopieringssidan nedåt i det främre, högra hörnet av glaset.

3.

Tryck på Kopieringsmeny tills Pappersstorlek visas.

4.

Tryck på tills Letter eller A4 visas och tryck sedan på OK .

5.

Tryck på Minska/förstora .

6.

Tryck på tills Anpassa till sida visas och tryck sedan på OK .

7.

Tryck på Starta kopiering Svart eller Starta kopiering Färg .

Kopiera ett svagt original

Använd alternativet Ljusare/mörkare om du vill göra kopiorna ljusare eller mörkare.

Du kan även justera färgintensiteten för att göra färgerna på kopian mer levande och nyansrika.

1.

Se till att det ligger papper i pappersfacket.

2.

Lägg originalet med kopieringssidan nedåt i det främre, högra hörnet av glaset.

3.

Tryck på Kopieringsmeny tills Ljusare/Mörkare visas.

4.

Tryck på när du vill göra kopian mörkare. Tryck sedan på OK .

54 HP PSC 1600 All-in-One series

Anmärkning Du kan också trycka på för att göra kopian ljusare.

5.

Tryck på Kopieringsmeny tills Färgintensitet visas.

6.

Tryck på om du vill göra bilden mer levande. Tryck sedan på OK .

Anmärkning Du kan också trycka på för att göra bilden blekare.

7.

Tryck på Starta kopiering Svart eller Starta kopiering Färg .

Kopiera ett dokument som har faxats flera gånger

Använd funktionen Förbättringar om du vill justera kvaliteten på textdokument genom att göra kanterna på svart text eller fotografier skarpare. Detta sker genom att ljusare färger, som annars skulle se vita ut, förstärks.

Inställningen för Blandad förbättring är standardinställningen. Använd inställningen för Blandad förbättring till att göra kanterna skarpare i de flesta original.

Så här kopierar du ett suddigt dokument från kontrollpanelen

1.

Se till att det ligger papper i pappersfacket.

2.

Lägg originalet med kopieringssidan nedåt i det främre, högra hörnet av glaset.

3.

Tryck på Kopieringsmeny tills Förbättringar visas.

4.

Tryck på tills Text visas och tryck sedan på OK .

5.

Tryck på Starta kopiering Svart eller Starta kopiering Färg .

Tips Om något av följande inträffar inaktiverar du förbättringsalternativet Text genom att välja Foto eller Ingen :

● Färgprickar omger texten på kopiorna.

● Stora, svarta teckensnitt ser fläckiga ut (ojämna).

● Tunna, färgade objekt eller linjer innehåller svarta avsnitt.

● Vågräta korniga eller vita streck finns i ljusa till mellanljusa, grå områden.

Förbättra ljusa områden på kopian

Du kan använda förbättringsalternativet Foto om du vill förstärka ljusa färger som annars skulle se vita ut. Du kan också använda alternativet Foto för att eliminera eller minska följande defekter som kan uppstå när du kopierar med förbättringsalternativet

Text :

● Färgprickar omger texten på kopiorna.

● Stora, svarta teckensnitt ser fläckiga ut (ojämna).

● Tunna, färgade objekt eller linjer innehåller svarta avsnitt.

● Vågräta korniga eller vita streck finns i ljusa till mellanljusa, grå områden.

Så här kopierar du ett överexponerat foto från kontrollpanelen

1.

Se till att det ligger papper i pappersfacket.

Användarhandbok 55

Kapitel 7

Tips Lägg i fotopapper i pappersfacket för bästa kvalitet när du kopierar ett foto.

2.

Lägg originalfotot med kopieringssidan nedåt i det främre, högra hörnet av glaset.

Placera fotot så att långsidan ligger mot glasets framkant.

3.

Tryck på Kopieringsmeny tills Förbättringar visas.

4.

Tryck på tills Foto visas och tryck sedan på OK .

5.

Tryck på Starta kopiering Färg .

Det är enkelt att göra inställningarna för Förbättringar av foton och andra dokument som du kopierar med hjälp av programmet HP Image Zone som medföljde din

HP All-in-One. Med bara ett klick med musknappen, kan du ställa in så att fotot koperias med Foto -förbättringar, ett textdokument kopieras med Text -förbättringar eller ett dokument som innehåller både bilder och text som kan kopieras med aktiverade förbättringsinställningar för både Foto och Text . Mer information finns i

HP Image Zone-hjälpen .

Skapa en affisch

Du kan använda funktionen Affisch när du vill skapa en förstorad kopia av ett original i olika delar och sedan sätta ihop delarna till en affisch.

56

1.

Se till att det ligger papper i pappersfacket.

Tips Om du kopierar ett foto till en affisch, använder du fotopapper i full storlek för att få bästa kvalitet på kopian.

2.

Lägg originalet med kopieringssidan nedåt i det främre, högra hörnet av glaset.

Om du kopierar ett foto placerar du fotot så att långsidan ligger mot glasets framkant.

3.

Tryck på Minska/förstora .

4.

Tryck på tills Affisch visas och tryck sedan på OK .

Standardstorleken för affischer är två sidor bred.

5.

Tryck på för att ändra bredden på affischen.

6.

Tryck på Starta kopiering Svart eller Starta kopiering Färg .

När du har valt affischens bredd justeras längden automatiskt på HP All-in-One för att originalproportionerna ska bevaras.

Tips Om originalet inte kan förstoras till den valda affischstorleken för att den överstiger tillåten zoomning, visas ett felmeddelande som uppmanar

HP PSC 1600 All-in-One series

dig att välja en smalare bredd. Välj en mindre storlek och försök sedan igen.

7.

När affischen har skrivits ut, trimmar du kanterna och tejpar ihop arken.

Du kan använda dina foton på fler kreativa sätt genom att använda programmet

HP Image Zone som följde med HP All-in-One. Mer information finns i HP Image

Zone-hjälpen .

Förbereda ett transfertryck i färg

Du kan kopiera en bild eller text till ett påstrykningsark och sedan värma fast det på en T-shirt, ett örngott, en dörrmatta eller något annat tyg.

Tips Öva dig genom att stryka på ett transfertryck på ett gammalt plagg först.

1.

Lägg transferpapper i pappersfacket.

2.

Lägg originalet med kopieringssidan nedåt i det främre, högra hörnet av glaset.

Om du kopierar ett foto placerar du fotot så att långsidan ligger mot glasets framkant.

3.

Tryck på Kopieringsmeny tills Kopieringspapperstyp visas.

4.

Tryck på tills Transferbild för t-shirt eller Transfertryck, spegelv.

visas.

Tryck sedan på OK .

– Välj Transfertryck som papperstyp om du använder HP transfertryck för tshirt för färgade tyger. Om du använder HP transfertryck för t-shirt för färgade tyger måste bilden inte vändas för att synas ordentligt på tyget.

– Välj Transfertryck, spegelv.

om du använder HP transfertryck för t-shirt för ljusa eller vita tyger. HP All-in-One kopierar automatiskt en spegelbild av ditt original så att det visas rättvänt när du stryker på det på ljust eller vitt tyg.

5.

Tryck på Starta kopiering Svart eller Starta kopiering Färg .

Ändra standardinställningarna för kopiering

1.

Se till att det ligger papper i pappersfacket.

2.

Lägg originalet med kopieringssidan nedåt i det främre, högra hörnet av glaset.

3.

Ändra inställningarna på Kopieringsmenyn .

4.

Tryck på Kopieringsmeny tills Nya stand.inst.

visas.

5.

Tryck på tills Ja visas.

6.

Tryck på OK om du vill att inställningarna ska gälla som nya standardinställningar.

7.

Tryck på Starta kopiering Svart eller Starta kopiering Färg .

De inställningar du anger här sparas bara på HP All-in-One. De påverkar inte inställningarna i programvaran. Du kan spara de inställningar du använder oftast med hjälp av programmet HP Image Zone -programvaran som levererades tillsammans med HP All-in-One. Mer information finns i HP Image Zone-hjälpen .

Avbryta kopiering

➔ Om du vill avbryta kopieringen trycker du på Avbryt på kontrollpanelen.

Användarhandbok 57

Kapitel 7

58 HP PSC 1600 All-in-One series

8

Använda skanningsfunktionerna

Med skanning menas en process där text och bilder konverteras till ett elektroniskt format i datorn. Du kan skanna praktiskt taget vad som helst: foton, tidningsartiklar och textdokument. Var bara försiktig så du inte repar glaset på HP All-in-One. När du skannar till ett minneskort blir det ännu lättare att ta med de inskannade bilderna.

Du kan använda skanningsfunktionerna på HP All-in-One när du vill göra följande:

● Skanna text från en artikel till ditt ordbehandlingsprogram och använda den som ett citat i en rapport.

● Skriva ut visitkort och broschyrer genom att skanna in en logotyp och använda den i ett publiceringsprogram.

● Skicka foton till familj och vänner genom att skanna in dina favoritbilder och bifoga till e-postmeddelanden.

● Skapa en fotoinventering av ditt hem eller kontor eller skapa ett elektroniskt album med dina favoritfoton.

Anmärkning Genom att skanna text (kallas också optisk teckenigenkänning eller OCR) kan du lägga in innehållet i tidningsartiklar, böcker och andra trycksaker i ett ordbehandlingsprogram som en fullt redigerbar text. För att resultatet ska bli bra är det viktigt att skanna på rätt sätt. Förvänta dig inte att skannade textdokument ska vara helt perfekta första gången du använder ett

OCR-program. Det tar tid att lära sig att använda ett OCR-program. Mer information om hur du skannar dokument, särskilt dokument som både innehåller text och bilder, finns i dokumentationen som medföljde OCRprogrammet.

Om du vill kunna använda skanningsfunktionerna måste HP All-in-One och datorn vara påslagna och anslutna till varandra. Du måste också ha installerat programvaran till HP All-in-One och ha öppnat programmet innan du börjar skanna. Om vill se efter om programmet för HP All-in-One är igång på en Windows-dator letar du efter ikonen för HP All-in-One i systemfältet, längst ned till höger på skärmen, i närheten av klockan. På Macintosh-datorer är programvaran till HP All-in-One alltid aktiv.

Anmärkning När du stänger Hewlett-Packard Digital Imaging Monitor kan

HP All-in-One förlora vissa skanningsfunktioner och generera felmeddelandet

Ingen anslutning . Om detta inträffar kan du återställa funktionerna genom att starta om datorn eller starta programvaran HP Image Zone .

Information om hur du skannar från datorn samt hur du justerar, ändrar storlek, roterar, beskär och skärper skanningarna finns i HP Image Zone-hjälpen som medföljde programvaran.

Det här kapitlet innehåller information om hur du skickar en skannad bild till och från olika destinationer och justerar förhandsgranskningsbilden.

Skanna till ett program

Du kan skanna original på glaset direkt från kontrollpanelen.

1.

Lägg originalet med kopieringssidan nedåt i det främre, högra hörnet av glaset.

Användarhandbok 59

Kapitel 8

2.

I skannerområdet trycker du på Skanna till .

Menyn Skanna till visas. Menyn Skanna till visas med destinationer (som t.ex.

program) för allt du skannar. Standarddestinationen är den destination du valde förra gången du använde den här menyn.

Menyn Skanna till kan konfigureras. Du väljer vilka program och andra destinationer som ska visas i menyn Skanna till genom att använda HP Image

Zone -programmet på datorn.

3.

När du vill välja vilket program som ska ta emot skanningen, trycker du på tills det mål som du vill använda visas i kontrollpanelfönstret och trycker sedan på

Starta skanning .

En förhandsgranskning av skanningen visas i fönstret HP Skanna på datorn, där du kan redigera den.

Mer information om att redigera en förhandsgranskningsbild finns i direkthjälpen för HP Image Zone som medföljde programmet.

4.

Gör eventuella ändringar i förhandsgranskningsbilden i fönstret HP Skanna.

När du är klar klickar du på Acceptera .

Mer information om hur du redigerar en skannad bild i fönstret HP Scan finns i hjälpen för HP Image Zone .

Skanningen skickas från HP All-in-One till det valda programmet. Om du till exempel valde HP Image Zone , öppnas programmet och bilden visas.

Det finns många verktyg i HP Image Zone som du kan använda när du vill redigera en skannad bild. Du kan förbättra den övergripande bildkvaliteten genom att justera ljusstyrka, skärpa, färgton och mättnad. Du kan också beskära, räta ut och ändra storlek på bilden. När den skannade bilden ser ut som du vill ha den, kan du öppna den i ett annat program, skicka den via e-post, spara den till fil eller skriva ut den. Mer information om hur du använder programmet HP Image Zone finns i avsnittet om

HP Galleriet i direkthjälpen för HP Image Zone .

Skicka en skanning till ett minneskort

Du kan skicka den skannade bilden som en JPEG-bild till det minneskort som sitter i en av kortplatserna på HP All-in-One. På så sätt kan du använda minneskortsfunktionerna och skapa kantfria utskrifter och albumsidor från den skannade bilden. Du når även den skannade bilden från andra enheter som stöder minneskortet.

1.

Lägg originalet med kopieringssidan nedåt i det främre, högra hörnet av glaset.

2.

I skannerområdet trycker du på Skanna till .

En Skanna till -meny öppnas med olika alternativ och destinationer.

Standarddestinationen är den destination du valde förra gången du använde den här menyn.

3.

Tryck på Skanna till tills Minneskort visas i kontrollpanelfönstret.

4.

Tryck på Starta skanning .

Bilden skannas på HP All-in-One och filen sparas på minneskortet i JPEG-format.

Stoppa skanning

➔ Om du vill avbryta skanningen trycker du på Avbryt på kontrollpanelen eller på

Avbryt i HP Image Zone .

60 HP PSC 1600 All-in-One series

9

Skriva ut från datorn

Du kan använda HP All-in-One med alla typer av program som du kan skriva ut från.

Instruktionerna varierar något beroende på om du skriver ut från en Windows- eller

Macintosh-dator. Följ de instruktioner som gäller för ditt operativsystem i detta kapitel.

I tillägg till de utskriftsfunktioner som beskrivs i det här kapitlet, kan du skriva ut speciella utskriftsjobb som kantfria utskrifter och nyhetsbrev, skriva ut bilder direkt från ett minneskort eller från en digitalkamera som stöder PictBridge; och använda skannade bilder i utskriftsprojekt i HP Image Zone .

● Mer information om hur du skriver ut från ett minneskort eller en digitalkamera finns i

Använda ett minneskort eller en PictBridge-kamera

.

● Mer information om hur du skapar speciella utskriftsjobb eller skriver ut bilder i

HP Image Zone finns i direkthjälpen för HP Image Zone .

Skriva ut från ett program

De flesta utskriftsinställningar hanteras automatiskt i det program som du skriver ut från eller via HP:s ColorSmart-teknik. Du behöver bara ändra inställningarna manuellt om du ändrar utskriftskvaliteten för en viss typ av papper/ film eller om du använder specialfunktioner.

Så här skriver du ut från det program du skapade dokumentet i (Windows)

1.

Se till att det ligger papper i pappersfacket.

2.

Klicka på Skriv ut på menyn Arkiv i programmet.

3.

Välj HP All-in-One som skrivare.

4.

Om du vill ändra inställningarna klickar du på den knapp som öppnar dialogrutan

Egenskaper .

Beroende på vilket program du använder kan knappen heta Egenskaper ,

Alternativ , Skrivarinställningar , Skrivare eller Inställningar .

5.

Välj alternativ för utskriften med hjälp av de funktioner som finns på flikarna

Papper/kvalitet , Efterbehandling , Effekter , Grunder och Färg .

Tips Du kan enkelt välja alternativ för utskriften genom att använda en av de fördefinierade utskriftsåtgärderna på fliken Kortkommandon . Klicka på en utskriftsåtgärd i listan Vad vill du göra?

. Standardinställningarna för den typen av utskriftsåtgärd är redan gjorda och sammanfattas på fliken Kortkommandon för utskrifter . Om det behövs kan du justera inställningarna här. Du kan också göra ändringarna på andra flikar i dialogrutan Egenskaper .

6.

Klicka på OK när du vill stänga dialogrutan Egenskaper .

7.

Klicka på Skriv ut eller OK när du vill börja skriva ut.

Så här skriver du ut från det program du skapade dokumentet i (Macintosh)

1.

Se till att det ligger papper i pappersfacket.

2.

Välj HP All-in-One i Väljaren (OS 9), Utskriftskontroll (OS 10.2 eller tidigare) eller Skrivarinställning (OS 10.3 eller senare) innan du börjar skriva ut.

Användarhandbok 61

Kapitel 9

3.

Välj Utskriftsformat på menyn Arkiv i programmet.

Dialogrutan Utskriftsformat visas. Där kan du ange pappersstorlek, orientering and skalning.

4.

Ange sidattribut:

– Välj pappersstorlek.

– Välj sidorientering.

– Ange skalningsprocent.

Anmärkning I OS 9 innehåller dialogrutan Utskriftsformat även alternativ för spegelvända utskrifter och tvåsidig utskrift.

5.

Klicka på OK .

6.

I Arkiv -menyn i programvaran väljer du Utskrift .

Dialogrutan Skriv ut visas. Om du använder OS 9 öppnas panelen Allmänt . Om du använder OS X öppnas panelen Exemplar och sidor .

7.

Ändra utskriftsinställningarna för varje alternativ i listrutan, så att de passar för ditt projekt.

8.

Klicka på Skriv ut när du vill påbörja utskriften.

Ändra skrivarinställningarna

Du kan anpassa utskriftsinställningarna för HP All-in-One och på så sätt hantera många olika typer av utskriftsåtgärder.

Windows-användare

Innan du ändrar utskriftsinställningarna måste du bestämma om du vill ändra inställningarna enbart för det aktuella utskriftsjobbet eller för alla framtida utskriftsjobb.

Hur du visar utskriftsinställningar beror på om du vill tillämpa ändringarna på alla framtida utskrifter eller enbart det aktuella utskriftsjobbet.

Så här ändrar du utskriftsinställningarna för alla kommande jobb

1.

I HP Director klickar du på Inställningar , väljer Utskriftsinställningar och klickar sedan på Skrivarinställningar .

2.

Gör ändringarna och klicka på OK .

Så här ändrar du utskriftsinställningarna för det aktuella jobbet

1.

Klicka på Skriv ut på menyn Arkiv i programmet.

2.

Se till att HP All-in-One är den valda skrivaren.

3.

Klicka på knappen som öppnar dialogrutan Egenskaper .

Beroende på vilket program du använder kan knappen heta Egenskaper ,

Alternativ , Skrivarinställningar , Skrivare eller Inställningar .

4.

Gör ändringarna och klicka på OK .

5.

Klicka på Skriv ut eller OK i dialogrutan Skriv ut när du vill skriva ut jobbet.

62 HP PSC 1600 All-in-One series

Macintosh-användare

Ändra inställningarna för utskriftsjobbet i dialogrutorna Utskriftsformat och Skriv ut .

Vilka dialogrutor du använder beror på vilken inställning du vill ändra.

Så här ändrar du pappersstorlek, orientering eller skalning

1.

Välj HP All-in-One i Väljaren (OS 9), Utskriftskontroll (OS 10.2 eller tidigare) eller Skrivarinställning (OS 10.3 eller senare) innan du börjar skriva ut.

2.

Välj Utskriftsformat på menyn Arkiv i programmet.

3.

Ändra pappersstorlek, orientering och skalning och klicka på OK .

Så här ändrar du alla andra utskriftsinställningar

1.

Välj HP All-in-One i Väljaren (OS 9), Utskriftskontroll (OS 10.2 eller tidigare) eller Skrivarinställning (OS 10.3 eller senare) innan du börjar skriva ut.

2.

I Arkiv -menyn i programvaran väljer du Utskrift .

3.

Ändra utskriftsinställningarna och klicka på Skriv ut när du vill skriva ut jobbet.

Stoppa ett utskriftsjobb

Även om du kan stoppa ett utskriftsjobb från både HP All-in-One och datorn, rekommenderar vi att du stoppar utskrifter från HP All-in-One.

Så här stoppar du ett utskriftsjobb från HP All-in-One

➔ Tryck på Avbryt på kontrollpanelen. Leta efter meddelandet Utskrift avbruten i kontrollpanelfönstret. Om meddelandet inte visas trycker du på Avbryt igen.

Användarhandbok 63

Kapitel 9

64 HP PSC 1600 All-in-One series

10

Använda HP Instant Share

Med HP Instant Share är det lätt att skicka foton till vänner och familj. Använd

HP Image Zone -programvaran som är installerad på datorn, välj ett eller flera foton som ska delas, välj en destination för fotona och skicka dem sedan. Du kan till och med överföra foton till ett online-album eller skriva ut dem online. Tillgängligheten för tjänster kan variera i olika länder/regioner.

Med HP Instant Share-e-post kan vänner och familj alltid visa fotografierna och behöver inte längre handskas med stora bilder som är för stora att öppna. Ett epostmeddelande med miniatyrbilder av fotona skickas med en länk till en säker webbsida där dina vänner och bekanta enkelt kan visa, skriva ut och spara bilderna.

Översikt

Om HP All-in-One är USB-ansluten kan du dela foton med andra med hjälp av den enhet du använder och programmet HP All-in-One på datorn. En USB-ansluten enhet

är en HP All-in-One som är ansluten till en dator med en USB-kabel. HP All-in-One använder datorn för Internet-åtkomst.

Använd HP Instant Share för att skicka bilder från HP All-in-One till valfri destination.

Destinationen kan till exempel vara en e-postadress, ett online-album eller utskrift online. Tillgängligheten för tjänster kan variera i olika länder/regioner.

Anmärkning Du kan också skicka bilder till en väns eller en släktings nätverksanslutna HP All-in-One eller fotoskrivare. Om du ska skicka till en enhet måste ha ett användar-ID och lösenord för HP Passport. Den mottagande enheten måste vara inställd och registrerad med HP Instant

Share. Du behöver också känna till namnet på den mottagare som den mottagande enheten tillhör. Ytterligare instruktioner ges under steg 6 i

Skicka bilder med HP All-in-One .

Komma igång

Du måste ha följande för att kunna använda HP Instant Share med HP All-in-One:

● En HP All-in-One som är ansluten till en dator via en USB-kabel.

● Åtkomst till Internet via den dator som HP All-in-One är ansluten till.

● Programmet HP Image Zone installerat på datorn. För Macintosh-användare har

även HP Instant Share installerats.

När du har konfigurerat din HP All-in-One och installerat programmet HP Image Zone kan du börja dela foton med hjälp av HP Instant Share. För ytterligare information om

Användarhandbok 65

Kapitel 10 hur du konfigurerar HP All-in-One, gå till installationshandboken som medföljde din enhet.

Skicka bilder med HP All-in-One

Bilder kan vara foton och skannade dokument. Du kan dela båda med vänner och familj med hjälp av HP All-in-One och HP Instant Share. Överför bara foton till din dator från ett minneskort eller skanna en bild, välj en eller flera bilder som du vill dela med dig av och skicka bilderna till vald destination.

Skicka foton från ett minneskort

Bilder från ett minneskort överförs till datorn med programvaran HP fotoöverföring.

När bilderna har överförts använder du HP Image Zone -programmet för att dela dina bilder med HP Instant Share.

● Mer information om hur du överför bilder från ett minneskort finns i

Överföra foton till datorn .

● Mer information om hur du använder programvaran till HP Image Zone för att

dela foton finns i Skicka bilder från datorn .

Skicka en skannad bild

Du kan dela en skannad bild genom att trycka på Skanna till på kontrollpanelen. Om du vill använda Skanna till lägger du bilden med framsidan nedåt på glaset, väljer en destination och startar skanningen.

Anmärkning Mer information om hur du skannar en bild finns i avsnittet

Använda skanningsfunktionerna .

Så här skickar du en skannad bild från HP All-in-One

1.

Lägg originalet med kopieringssidan nedåt i det främre, högra hörnet av glaset.

2.

Tryck på Skanna till på kontrollpanelen på HP All-in-One.

Menyn Skanna till visas i fönstret på kontrollpanelen.

3.

Använd pilknapparna och för att markera HP Instant Share .

4.

Tryck på OK eller Starta skanning för att välja destination.

Bilden skannas och överförs till datorn.

I Windows öppnas programmet HP Image Zone på datorn. Fliken HP Instant

Share visas. En miniatyr av den skannade bilden visas i urvalsfältet.

I Macintosh öppnas programmet HP Instant Share på datorn. En miniatyr av den skannade bilden visas i HP Instant Share -fönstret.

Anmärkning Om du använder en tidigare version än Macintosh OS X v10.2 (eller OS 9 v9.1.5), överförs fotona till HP Galleriet på din

Macintosh. Klicka på E-post . Skicka den skannade bilden som epostbilaga genom att följa anvisningarna på datorn.

5.

Följ anvisningarna för det operativsystem du använder:

66 HP PSC 1600 All-in-One series

Om du använder en Windows-baserad dator: a.

Klicka på länken eller ikonen för den tjänst som du vill använda för att skicka din skannade bild, antingen från kontrollfältet eller arbetsytan på fliken

HP Instant Share .

Anmärkning Om du klickar på Se Alla tjänster kan du välja bland de tjänster som finns för ditt land/region, till exempel: HP Instant

Share e-post och Skapa online-album . Följ anvisningarna på skärmen.

Fönstret Koppla upp dig online visas på arbetsytan.

b.

Klicka på Nästa och följ anvisningarna på skärmen.

Om du använder Macintosh: a.

Se till att den skannade bild som du vill skicka visas i HP Instant Share fönstret.

Använd knappen om du vill ta bort foton och knappen + om du vill lägga till foton i fönstret.

b.

Klicka på Fortsätt och följ anvisningarna på skärmen.

c.

Från listan över tjänster i HP Instant Share markerar du den tjänst som du vill använda för att skicka din skannade bild.

d.

Följ anvisningarna på skärmen.

6.

Från HP Instant Share-e-post kan du:

– Skicka ett e-postmeddelande med miniatyrbilder av fotona som kan visas, skrivas ut och sparas via webben.

– Öppna och underhålla en adressbok. Klicka på Adressbok , registrera med

HP Instant Share och skapa ett HP Passport-konto.

– Skicka e-postmeddelandet till flera adresser. Klicka på motsvarande länk.

– Skicka en bildsamling till en väns eller släktings nätverksanslutna enhet.

Ange det namn som mottagaren givit enheten i textrutan E-postadress följt av @send.hp.com. Du uppmanas då att logga in på HP Instant Share med ditt användar-ID och lösenord för HP Passport.

Anmärkning Om du inte redan har konfigurerat HP Instant Share klickar du på I need an HP Passport account (Jag behöver ett HP

Passport-konto) på skärmen Sign in with HP Passport (Logga in med HP Passport). Erhåll ett användar-ID och lösenord för HP

Passport.

Skicka bilder från datorn

Förutom att du kan använda HP All-in-One för att skicka bilder med hjälp av

HP Instant Share kan du även använda HP Image Zone för att skicka bilder. Med

HP Image Zone kan du välja och redigera en eller flera bilder och sedan gå till

HP Instant Share för att välja en tjänst (till exempel HP Instant Share-e-post ) och sedan skicka bilderna. Du kan dela bilder på följande sätt:

● HP Instant Share-e-post (skicka till en e-postadress)

● HP Instant Share-e-post (skicka till en enhet)

Användarhandbok 67

Kapitel 10

● Online-album

● Utskrift online (tillgängligheten varierar i olika länder/regioner)

Skicka bilder med HP Image Zone (Windows)

Du kan använda HP Image Zone för att dela bilder med familj och vänner. Öppna helt enkelt HP Image Zone , markera de bilder du vill dela och skicka dem med eposttjänsten i HP Instant Share .

1.

Dubbelklicka på ikonen för HP Image Zone på skrivbordet.

Fönstret HP Image Zone öppnas på datorn. Fliken Mina bilder visas i fönstret.

2.

Markera en eller fler bilder från de mappar där de är sparade.

Mer information finns i hjälpen för HP Image Zone .

Anmärkning Använd bildredigeringsverktygen i HP Image Zone när för att redigera bilderna så att de får önskat utseende. Mer information finns i hjälpen för HP Image Zone .

3.

Klicka på fliken HP Instant Share .

Fliken HP Instant Share visas i HP Image Zone -fönstret.

4.

Klicka på länken eller ikonen för den tjänst som du vill använda för att skicka din skannade bild, antingen från kontrollfältet eller arbetsytan på fliken HP Instant

Share .

Anmärkning Om du klickar på Se Alla tjänster kan du välja bland de tjänster som finns för ditt land/region, till exempel: HP Instant Share epost och Skapa online-album . Följ anvisningarna på skärmen.

Fönstret Koppla upp dig online visas under arbetsytan på fliken HP Instant

Share .

5.

Klicka på Nästa och följ anvisningarna på skärmen.

6.

Från HP Instant Share-e-post kan du:

– Skicka ett e-postmeddelande med miniatyrbilder av fotona som kan visas, skrivas ut och sparas via webben.

– Öppna och underhålla en adressbok. Klicka på Adressbok , registrera med

HP Instant Share och skapa ett HP Passport-konto.

– Skicka e-postmeddelandet till flera adresser. Klicka på motsvarande länk.

– Skicka en bildsamling till en väns eller släktings nätverksanslutna enhet.

Ange det namn som mottagaren givit enheten i textrutan E-postadress följt av @send.hp.com. Du uppmanas då att logga in på HP Instant Share med ditt användar-ID och lösenord för HP Passport.

Anmärkning Om du inte redan har konfigurerat HP Instant Share klickar du på I need an HP Passport account (Jag behöver ett HP

Passport-konto) på skärmen Sign in with HP Passport (Logga in med HP Passport). Erhåll ett användar-ID och lösenord för HP

Passport.

68 HP PSC 1600 All-in-One series

Skicka bilder med programmet HP Instant Share (Macintosh OS X v10.2 och senare)

Anmärkning Macintosh OS X v10.2.1 och v10.2.2 stöds inte .

Du kan använda HP Instant Share-klientprogrammet för att dela bilder med familj och vänner. Öppna helt enkelt HP Instant Share, markera de bilder du vill dela och skicka dem med e-posttjänsten i HP Instant Share .

Anmärkning Mer information om hur du använder programmet HP Instant

Share finns i HP Image Zone-hjälpen .

Så här använder du programmet HP Instant Share

1.

Markera HP Image Zone -ikonen i Dock.

Programmet HP Image Zone öppnas på skrivbordet.

2.

I HP Image Zone klickar du på knappen Tjänster överst i fönstret.

En lista över program visas i den nedre delen av HP Image Zone .

3.

Välj HP Instant Share i listan över program.

HP Instant Share öppnas på datorn.

4.

Använd knappen + om du vill lägga till en bild i fönstret och knappen om du vill ta bort en bild.

Anmärkning Mer information om hur du använder programmet

HP Instant Share finns i HP Image Zone-hjälpen .

5.

Kontrollera att de bilder du vill skicka visas i HP Instant Share -fönstret.

6.

Klicka på Fortsätt och följ anvisningarna på skärmen.

7.

Från listan över tjänster i HP Instant Share markerar du den tjänst som du vill använda för att skicka din skannade bild.

8.

Följ anvisningarna på skärmen.

9.

Från HP Instant Share-e-post kan du:

– Skicka ett e-postmeddelande med miniatyrbilder av fotona som kan visas, skrivas ut och sparas via webben.

– Öppna och underhålla en adressbok. Klicka på Adressbok , registrera med

HP Instant Share och skapa ett HP Passport-konto.

– Skicka e-postmeddelandet till flera adresser. Klicka på motsvarande länk.

– Skicka en bildsamling till en väns eller släktings nätverksanslutna enhet.

Ange det namn som mottagaren givit enheten i textrutan E-postadress följt av @send.hp.com. Du uppmanas då att logga in på HP Instant Share med ditt användar-ID och lösenord för HP Passport.

Anmärkning Om du inte redan har konfigurerat HP Instant Share klickar du på I need an HP Passport account (Jag behöver ett HP

Passport-konto) på skärmen Sign in with HP Passport (Logga in med HP Passport). Erhåll ett användar-ID och lösenord för HP

Passport.

Användarhandbok 69

Kapitel 10

Dela bilder med HP Image Zone (Macintosh OS X tidigare än X v10.2)

Anmärkning Macintosh OS X v10.0 och v10.0.4 stöds inte .

Du kan dela bilder med någon som har ett e-postkonto. Starta bara HP Image Zone och klicka på HP Galleriet . Skapa sedan ett nytt e-postmeddelande med hjälp av epostprogrammet i din dator.

Anmärkning Mer information finns i HP Galleriet -avsnittet i HP Image Zonehjälpen .

Så här använder du e-postalternativet med HP Image Zone

1.

Markera ikonen HP Image Zone i Dock.

Programmet HP Image Zone öppnas på skrivbordet.

2.

I HP Image Zone klickar du på knappen Services (Tjänster) överst i fönstret.

En lista över program visas i den nedre delen av HP Image Zone .

3.

Välj HP Galleriet i listan över program.

Programmet HP Galleriet öppnas på datorn.

4.

Markera en eller flera bilder du vill dela.

Mer information finns i HP Image Zone-hjälpen .

5.

Klicka på E-post .

E-postprogrammet på datorn öppnas.

Skicka foton som e-postbilaga genom att följa anvisningarna på datorn.

Dela bilder med HP Director (Macintosh OS 9)

Anmärkning Macintosh OS 9 v9.1.5 och senare och v9.2.6 och senare stöds .

Du kan dela bilder med någon som har ett e-postkonto. Starta bara HP Director och klicka på HP Galleriet . Skapa sedan ett nytt e-postmeddelande med hjälp av epostprogrammet i din dator.

Anmärkning Mer information finns i HP Galleriet -avsnittet i HP Image Zonehjälpen .

Så här använder du e-postalternativet med HP Director

1.

Dubbelklicka på genvägen för HP Director på skrivbordet.

HP Director -menyn öppnas på skrivbordet.

2.

Dubbelklicka på HP Galleriet

Programmet HP Galleriet öppnas på skrivbordet.

3.

Markera en eller flera bilder du vill dela.

Mer information finns i HP Image Zone-hjälpen .

4.

Klicka på E-post .

E-postprogrammet på datorn öppnas.

Skicka bilderna som e-postbilaga genom att följa anvisningarna på skärmen.

70 HP PSC 1600 All-in-One series

11

Beställa material

Du kan beställa bläckpatroner och rekommenderade typer av HP-papper online från

HP:s webbplats.

Beställa papper, OH-film eller annat material

Om du vill beställa material, till exempel HP Premium-papper, HP Premium Plusfotopapper, HP Premium Inkjet-OH-film eller HP transfertryck för t-shirt, kan du gå till www.hp.com

. Om du blir uppmanad väljer du land/region, följer anvisningarna och väljer din produkt och klickar sedan på en av köp-länkarna på sidan.

Beställa bläckpatroner

Bläckpatronernas beställningsnummer varierar i olika länder/regioner. Om de beställningsnummer som räknas upp här inte stämmer med numren på de bläckpatroner som är installerade i HP All-in-One ska du beställa nya bläckpatroner med samma nummer som de installerade patronerna. HP All-in-One stöder följande bläckpatroner:

Bläckpatroner

HP-bläckpatron (svart)

HP trefärgspatron

HP:s beställningsnummer

Nr 338 16 ml svart bläckpatron

Nr 344 16 ml färgbläckpatron

Nr 343 11 ml färgbläckpatron

Nr 348 15 ml fotobläckpatron (färg) HP fotofärgpatron

Du kan också få information om beställningsnummer för alla bläckpatroner som enheten stöder genom att göra följande:

● För Windows-användare : I HP Director klickar du på Inställningar , väljer

Utskriftsinställningar och klickar sedan på Verktygslåda för skrivare . Klicka på fliken Beräknad bläcknivå och klicka sedan på Beställningsinformation för bläckpatron .

● För Mac-användare : I HP Director väljer du Inställningar och sedan Underhåll skrivare .

När du blir uppmanad, väljer du din HP All-in-One och klickar sedan på Utilities

(Verktyg). Välj tillbehör i listrutan.

Du kan också kontakta en lokal HP-återförsäljare eller gå till www.hp.com/support för att bekräfta att beställningsnumren för bläckpatronerna i ditt land/din region är korrekta.

Om du vill beställa bläckpatroner till HP All-in-One går du till: www.hp.com

Om du blir uppmanad väljer du land/region, följer anvisningarna och väljer din produkt och klickar sedan på en av köp-länkarna på sidan.

Användarhandbok 71

Kapitel 11

Beställa övrigt material

Om du vill beställa övrigt material, till exempel programvaran till HP All-in-One, en tryckt användarhandbok, en installationshandbok eller någon annan del, ringer du respektive lämpligt nummer nedan:

● I USA eller Kanada ringer du 1-800-474-6836 (1-800-HP-INVENT) .

● I Europa ringer du +49 180 5 290220 (Tyskland) eller +44 870 606 9081

(Storbritannien).

Om du vill beställa programvara för HP All-in-One i andra länder/regioner ringer du motsvarande nummer. Nedanstående nummer gäller vid tidpunkten för den här handbokens tryckning. Om du vill ha en lista över aktuella nummer går du till www.hp.com

. Välj ditt land/region om du blir uppmanad, och klicka därefter på

Contact HP (Kontakta HP) när du vill ha information om vart du ska ringa för teknisk support.

Land/region

Asien, Stillahavsområdet (utom

Japan)

Australien

Europa

Telefonnummer för beställning

65 272 5300

Nya Zeeland

Sydafrika

USA och Kanada

1300 721 147

+49 180 5 290220 (Tyskland)

+44 870 606 9081 (Storbritannien)

0800 441 147

+27 (0)11 8061030

1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)

72 HP PSC 1600 All-in-One series

12

Underhåll av HP All-in-One

HP All-in-One kräver minimalt underhåll. Då och då kan du rengöra glaset och lockets insida så att kvaliteten på kopior och inskannade original bibehålls. Du kommer också att behöva byta ut, rikta in och rengöra bläckpatronerna då och då. Det här kapitlet innehåller instruktioner för hur du håller HP All-in-One i utmärkt skick. Utför nedanstående underhåll när det behövs.

Rengöra HP All-in-One

Fingeravtryck, fläckar, hårstrån och annan smuts på glaset eller på insidan av locket försämrar prestandan och påverkar exaktheten i specialfunktioner, till exempel

Sidanpassa . Om du vill vara säker på att dina kopior och inskannade original bibehålls kan du behöva rengöra glaset och insidan av locket. Du kan också torka av utsidan av HP All-in-One.

Rengöra glaset

Glas som är nersmutsat med fingeravtryck, smuts, hårstrån och damm ger sämre prestanda och påverkar exaktheten i funktioner, till exempel Sidanpassa .

1.

Stäng av HP All-in-One, dra ut nätsladden och lyft upp locket.

2.

Rengör glaset med en mjuk trasa eller svamp som är lätt fuktad med ett milt rengöringsmedel för glas.

Varning Använd inte skurmedel, aceton, bensen eller karbontetraklorid på glaset eftersom det då kan skadas. Häll eller spruta inte vätska direkt på glaset eftersom vätskan kanske läcker in under glaset och skadar enheten.

3.

Torka glaset med en duk eller svamp så att det inte blir några fläckar.

Rengöra innanför locket

Det kan samlas partiklar på det vita dokumentstödet som finns under locket på

HP All-in-One.

1.

Stäng av HP All-in-One, dra ut nätsladden och lyft upp locket.

2.

Rengör det vita dokumentstödet med en mjuk trasa eller svamp som är lätt fuktad med milt rengöringsmedel och varmt vatten.

3.

Torka av insidan försiktigt så att smuts lossnar. Gnugga inte på insidan.

4.

Torka av med en duk eller mjuk trasa.

Varning Använd inte pappersbaserade trasor eftersom de kan ge repor.

5.

Om det behövs ytterligare rengöring upprepar du stegen ovan med alkohol

(isopropyl) och torkar av ordentligt med en fuktig duk för att ta bort eventuella alkoholrester.

Användarhandbok 73

Kapitel 12

Varning Vara noga med att inte spilla alkohol på glaset eller på målade ytor på HP All-in-One eftersom det kan skada enheten.

Rengöra på utsidan

Använd en mjuk trasa eller en fuktad svamp och torka bort damm, kladd och fläckar från höljet. Du behöver inte rengöra insidan av HP All-in-One. Vätska får inte tränga in i kontrollpanelen eller in i HP All-in-One.

Varning För att undvika skador på de målade delarna av HP All-in-One bör du inte använda alkohol eller alkoholbaserade rengöringsmedel på kontrollpanelen, på locket eller på de målade delarna.

Kontrollera de ungefärliga bläcknivåerna

Du kan enkelt kontrollera bläcknivån för att se när du behöver byta patron. Bläcknivån visar ungefär hur mycket bläck som finns kvar i bläckpatronerna.

Tips Du kan också skriva ut en självtestrapport för att se om dina

bläckpatroner kanske behöver ersättas. Mer information finns i Skriva ut en självtestrapport

.

Kontrollera bläcknivåerna i HP Director (Windows)

1.

I HP Director klickar du på Inställningar , väljer Utskriftsinställningar och klickar sedan på Verktygslåda för skrivare .

Anmärkning Du kan också öppna Verktygslåda för skrivare från dialogrutan Egenskaper för utskrifter . I dialogrutan Egenskaper för utskrifter klickar du på fliken Underhåll och sedan på Underhåll enheten .

2.

Klicka på fliken Beräknad bläcknivå .

Den beräknade bläcknivån för varje bläckpatron visas.

Så här kontrollerar du bläcknivåerna i programmet HP Image Zone (Macintosh)

1.

I HP Director väljer du Inställningar och sedan Underhåll skrivare .

2.

Om dialogrutan Välj skrivare öppnas markerar du HP All-in-One och klickar på

Verktyg .

3.

I snabbmenyn väljer du Bläcknivå .

Den beräknade bläcknivån för varje bläckpatron visas.

Skriva ut en självtestrapport

Om det uppstår problem med utskriften bör du skriva ut en självtestrapport innan du byter bläckpatron. Rapporten innehåller information om många olika saker gällande enheten, inklusive bläckpatronerna.

1.

Lägg i vanligt vitt oanvänt papper i storleken letter, A4 eller legal i pappersfacket.

2.

Tryck på Konfiguration tills Skriv ut rapport visas och tryck sedan på OK .

Självtestrapport visas:

3.

Tryck på OK .

74 HP PSC 1600 All-in-One series

4.

HP All-in-One skriver ut en självtestrapport som kan visa källan till problemet. Ett exempel på bläcktestdelen av rapporten visas nedan.

5.

Kontrollera att testmönstren är jämna och fullständiga.

Om mer än några stycken linjer i ett mönster är brutna kan det tyda på ett problem med munstyckena. Du kanske måste rengöra bläckpatronerna. Mer

information finns i Rengöra bläckpatronerna .

6.

Kontrollera att färglinjerna sträcker sig över sidan.

Om den svarta linjen saknas, är suddig eller har ränder, kan det tyda på ett problem med den svarta bläckpatronen eller fotobläckpatronen i det högra hållaren.

Om någon av de andra tre linjerna saknas, är suddig eller visar ränder kan det tyda på ett problem med den trefärgade bläckpatronen i den vänstra hållaren.

7.

Kontrollera att färgblocken är jämna till färgen och överensstämmer med färgerna i listan nedan.

Färgblock i färgerna cyan, magenta, gult, violett, grönt och rött ska visas.

Om färgblock saknas eller om färgen i ett block är suddig eller inte motsvarar etiketten under blocket, kan det tyda på att den trefärgade bläckpatronen har slut på bläck. Du kanske måste byta patron. Mer information om hur du byter

bläckpatroner finns i Byta bläckpatroner .

8.

Kontrollera att färgblocken och färglinjerna inte har ränder och vita streck.

Ränder kan vara ett tecken på igensatta munstycken eller smutsiga kontakter. Du kanske måste rengöra bläckpatronerna. Mer information om hur du rengör

bläckpatroner finns i Rengöra bläckpatronerna . Rengör inte med alkohol.

Anmärkning Exempel på testmönster, färglinjer och färgblock från normala och felaktiga bläckpatroner finns i direkthjälpen för HP Image Zone , som medföljde programvaran.

Använda bläckpatroner

För att garantera att du får den bästa utskriftskvaliteten med HP All-in-One behöver du utföra en del enkla underhållsprocedurer. Det här avsnittet innehåller riktlinjer för

Användarhandbok 75

Kapitel 12 hur du hanterar bläckpatroner och instruktioner för hur du byter ut, riktar in och rengör bläckpatronerna.

Hantera bläckpatronerna

Innan du byter ut eller rengör en bläckpatron bör du ta reda på namnen på delarna och hur du hanterar bläckpatroner.

1 Kopparfärgade kontakter

2 Plasttejp med rosa utdragsflik (måste tas bort före installation)

3 Bläckmunstycken under tejp

Håll i bläckpatronens svarta plastsidor med etiketten överst. Rör aldrig kopparkontakterna eller bläckmunstyckena.

Varning Var försiktig så att du inte tappar bläckpatronerna. Det kan skada dem så att de inte fungerar.

Byta bläckpatroner

När bläcknivån i patronen är låg visas ett meddelande i kontrollpanelfönstret.

Anmärkning Du kan också kontrollera den ungefärliga bläcknivån med hjälp av programvaran HP Image Zone som levererades tillsammans med

HP All-in-One. Mer information finns i Kontrollera de ungefärliga bläcknivåerna

.

När ett meddelande om låg bläcknivå visas i kontrollpanelfönstret kontrollerar du att du har nya bläckpatroner till hands. Du bör också byta patron när du märker att texten börjar se blek eller suddig ut eller om du får problem med utskriften som kan ha att göra med bläckpatronerna.

76 HP PSC 1600 All-in-One series

Tips Du kan göra på samma sätt om du vill byta ut den svarta bläckpatronen mot en fotobläckpatron när du vill skriva ut färgfoton med hög kvalitet.

För information om beställningsnummer för alla bläckpatroner som stöds av

HP All-in-One, se

Beställa bläckpatroner

. Om du vill beställa bläckpatroner till

HP All-in-One går du till: www.hp.com

. Om du blir uppmanad väljer du land/region, följer anvisningarna och väljer din produkt och klickar sedan på en av köp-länkarna på sidan.

Byta ut bläckpatroner

1.

Kontrollera att HP All-in-One är påslagen.

Varning Om HP All-in-One är avstängd när du lyfter luckan till skrivarvagnen för att komma åt bläckpatronerna, så frigör inte

HP All-in-One patronerna så att de kan bytas. Du kan skada

HP All-in-One om bläckpatronerna inte har dockats på ett säkert sätt på höger sida när du försöker ta ut dem.

2.

Öppna luckan till skrivarvagnen genom att lyfta den i mitten av enheten, tills luckan fastnar i öppet läge.

Skrivarvagnen flyttar sig längst till höger på HP All-in-One.

1 Lucka till skrivarvagn

2 Skrivarvagn

3.

Vänta tills skrivarvagnen har stannat och tystnat. Tryck sedan lätt på skrivarvagnen för att ta loss den.

Om du vill byta trefärgspatronen ska du ta bort bläckpatronen från hållaren på vänster sida.

Om du vill byta den svarta bläckpatronen eller fotobläckpatronen ska du ta bort bläckpatronen från hållaren på höger sida.

Användarhandbok 77

Kapitel 12

1 Bläckpatronshållare för den trefärgade bläckpatronen

2 Bläckpatronshållare för den svarta bläckpatronen och fotobläckpatronen

4.

Dra bläckpatronen mot dig ut ur hållaren.

5.

Om du tar ut den svarta bläckpatronen för att installera fotopatronen kan du förvara den svarta bläckpatronen i bläckpatronsskyddet. Mer information finns i

Använda bläckpatronens skydd .

Om du tar bort bläckpatronerna därför att de är slut eller nästan slut ska bläckpatronerna lämnas för återvinning. HP:s återvinningsprogram för bläckstråletillbehör finns i många länder/regioner. Du kan återvinna använda bläckpatroner utan kostnad. Mer information finns på följande webbplats: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

6.

Ta ut den nya bläckpatronen ur sin förpackning utan att röra något annat än den svarta plasten och ta försiktigt bort plasttejpen (genom att dra i den rosa fliken).

78

1 Kopparfärgade kontakter

2 Plasttejp med rosa utdragsflik (måste tas bort före installation)

3 Bläckmunstycken under tejp

Viktigt Rör aldrig kopparkontakterna eller bläckmunstyckena. Om du vidrör dessa delar kan de täppas till vilket medför otillräcklig bläcktillförsel och dålig elektrisk anslutning.

HP PSC 1600 All-in-One series

7.

Skjut fram den nya bläckpatronen in i den tomma hållaren. Tryck ner bläckpatronen tills du känner att den fastnar.

Om bläckpatronen som du installerar har en vit triangel på etiketten ska den skjutas in i hållaren till vänster. Etiketten för hållaren är grön med en fylld vit triangel.

Om bläckpatronen som du installerar har en vit kvadrat eller en vit femhörning på etiketten ska den skjutas in i hållaren till höger. Etiketten för hållaren är svart med en fylld vit kvadrat och en fylld vit femhörning.

8.

Stäng luckan till skrivarvagnen.

Använda en fotobläckpatron

Du kan förbättra kvaliteten på färgfoton du skriver ut och kopierar med HP All-in-One genom att köpa en fotobläckpatron. Ta bort den svarta bläckpatronen och sätt i

Användarhandbok 79

Kapitel 12 fotobläckpatronen. Med den trefärgade bläckpatronen och färgbläckpatronen installerade, har du ett bläcksystem med sex färger, vilket ger färgfoton bättre kvalitet.

När du vill skriva ut vanliga textdokument byter du till den svarta bläckpatronen.

Bläckpatronsskyddet skyddar bläckpatronen när den inte används.

Mer information om hur du köper en fotobläckpatron finns i Beställa bläckpatroner .

Mer information om hur du byter bläckpatroner finns i Byta bläckpatroner .

Mer information om hur du använder bläckpatronens skydd finns i Använda bläckpatronens skydd

.

Använda bläckpatronens skydd

I vissa länder får du ett bläckpatronsskydd när du köper en fotobläckpatron. I andra länder/regioner levereras ett bläckpatronsskydd tillsammans med HP All-in-One. Om varken bläckpatronen eller HP All-in-One levererades med ett bläckpatronsskydd kan du beställa ett sådant från HP Support. Gå till www.hp.com/support .

Bläckpatronsskyddet skyddar bläckpatronen och gör så att den inte torkar ut när den inte används. När du tar bort en patron ur HP All-in-One och har för avsikt att använda den igen senare bör du förvara den i skyddet. Om du till exempel tar bort den svarta bläckpatronen för att installera fotobläckpatronen så att du kan skriva ut högkvalitetsfoton med fotopatronen och trefärgspatronen bör du förvara den svarta patronen i patronsskyddet.

Sätta i en bläckpatron i bläckpatronsskyddet

1.

Håll bläckpatronen något vinklad mot bläckpatronsskyddet och tryck den sedan inåt tills du hör ett klickljud.

2.

Lagra bläckpatronsskyddet i lagringsplatsen för bläckpatroner i HP All-in-One.

Öppna luckan till skrivarvagnen och placera bläckpatronen i bläckpatronsskyddet, som visas nedan.

80 HP PSC 1600 All-in-One series

1 Lucka till skrivarvagn

2 Lagringsplats för bläckpatroner i HP All-in-One

3.

Stäng luckan till skrivarvagnen.

Ta bort bläckpatronen ur bläckpatronsskyddet

➔ Du tar bort bläckpatronen ur skyddet genom att trycka på skyddets ovansida tills patronen släpper. Dra sedan ut den från skyddet.

Rikta in bläckpatronerna

På HP All-in-One visas ett meddelande om att patronerna ska riktas in. Meddelandet visas varje gång du installerar eller byter en patron. Du kan också när som helst rikta in bläckpatronerna från kontrollpanelen eller med HP Image Zone . Genom att rikta in patronerna bibehålls den höga utskriftskvaliteten.

Anmärkning Om du tar bort och installerar samma bläckpatron visas inget meddelande på HP All-in-One om att du ska rikta in patronerna. HP All-in-One kommer ihåg inriktningsvärdena för den bläckpatronen så att du inte behöver rikta in bläckpatronen igen senare.

Rikta in bläckpatronerna från kontrollpanelen när du blir uppmanad att göra det

1.

Kontrollera att det finns oanvänt vanligt vitt papper i storleken Letter eller A4 i pappersfacket och tryck sedan på OK .

Ett inriktningsark för inriktning av bläckpatronerna skrivs ut på HP All-in-One och patronerna riktas in. Återanvänd eller kasta bort det utskrivna papperet.

Användarhandbok 81

Kapitel 12

Anmärkning Inriktning misslyckas om du har färgade papper i pappersfacket när du riktar in bläckpatronerna. Fyll på oanvänt vanligt vitt papper i pappersfacket och försök rikta in igen.

Om inriktningen misslyckas igen kan det bero på en defekt sensor eller bläckpatron. Kontakta HP:s supportcenter. Gå till: www.hp.com/support .

Välj ditt land/region om du blir uppmanad, och klicka därefter på Contact

HP (Kontakta HP) när du vill ha information om vart du ska ringa för teknisk support.

2.

Tryck på OK .

Rikta in patronerna från kontrollpanelen vid andra tillfällen

1.

Lägg oanvänt vanligt vitt papper i storleken Letter eller A4 i pappersfacket.

2.

Tryck på Konfiguration tills Verktyg visas och tryck sedan på OK .

3.

Tryck på tills Rikta in bläckpatronen visas och tryck sedan på OK .

Ett inriktningsark för inriktning av bläckpatronerna skrivs ut på HP All-in-One och patronerna riktas in. Återanvänd eller kasta bort det utskrivna papperet.

4.

Tryck på OK .

Mer information om hur du riktar in bläckpatronerna med hjälp av HP Image Zone som levererades med HP All-in-One finns i HP Image Zone-hjälpen , som medföljde programvaran.

Rengöra bläckpatronerna

Använd den här funktionen när självtestrapporten visar ränder eller vita linjer genom någon av färgstaplarna. Rengör inte patroner i onödan eftersom det slösar bläck och förkortar bläckpatronernas livslängd.

Rengöra bläckpatronerna med hjälp av kontrollpanelen

1.

Lägg oanvänt vanligt vitt papper i storleken Letter eller A4 i pappersfacket.

2.

Tryck på Konfiguration tills Verktyg visas och tryck sedan på OK .

Rengöra bläckpatron visas.

3.

Tryck på OK .

HP All-in-One skriver ut en sida som du kan återanvända eller kasta bort.

Om kopierings- eller utskriftskvaliteten fortfarande inte är bra efter att du har rengjort bläckpatronerna kan du försöka rengöra kontakterna innan du byter ut bläckpatronen. Mer information om hur du rengör kontakterna på bläckpatronerna

82 HP PSC 1600 All-in-One series

finns i

Rengöra kontakterna på bläckpatronerna . Mer information om hur du

ersätter bläckpatroner finns i

Byta bläckpatroner

.

Mer information om hur du rengör bläckpatronerna med hjälp av HP Image Zone som levererades med HP All-in-One finns i HP Image Zone-hjälpen , som medföljde programvaran.

Rengöra kontakterna på bläckpatronerna

Rengör endast kontakterna om upprepade meddelanden om att du ska kontrollera en patron visas på kontrollpanelen när du redan har rengjort eller riktat in patronerna.

Innan du rengör kontakterna på bläckpatronen bör du ta ut bläckpatronen och kontrollera att kontakterna inte är täckta av något, och sedan sätta i den igen. Om du fortsätter att få meddelandet att kontrollera bläckpatronerna bör du rengöra kontakterna på bläckpatronerna.

Du behöver följande material:

● Torra bomullstops, en luddfri trasa eller något annat mjukt material som inte går sönder eller släpper fibrer.

Tips Kaffefilter är luddfria och fungerar bra att rengöra bläckpatroner med.

● Destillerat, filtrerat eller tappat vatten (kranvatten kan innehålla föroreningar som kan skada patronerna).

Varning Använd inte alkohol eller rengöringsmedel för skrivmaskinsvalsar när du rengör kontakterna på bläckpatronerna. Det kan skada patronen eller

HP All-in-One.

Rengöra kontakterna på bläckpatronerna

1.

Slå på HP All-in-One och öppna luckan till skrivarvagnen.

Skrivarvagnen flyttar sig längst till höger på HP All-in-One.

2.

Vänta tills skrivarvagnen har stannat och är tyst. Dra sedan ut sladden ur baksidan av HP All-in-One.

3.

Tryck lätt på bläckpatronen så att den frigörs, och dra den sedan mot dig ut ur hållaren.

Anmärkning Ta inte bort båda bläckpatronerna samtidigt. Ta bort och rengör en patron i taget. Lämna inte en bläckpatron utanför HP All-in-One under mer än 30 minuter.

4.

Kontrollera att det inte finns bläck- eller smutsansamlingar på bläckpatronens kontakter.

5.

Doppa en bomullstops eller trasa i destillerat vatten och krama ut vattnet.

6.

Håll i sidorna på bläckpatronen.

7.

Rengör endast de kopparfärgade kontakterna. Mer information om hur du rengör

bläckmunstycket finns i Rengöra ytorna runt bläckmunstyckena .

Användarhandbok 83

Kapitel 12

1 Kopparfärgade kontakter

2 Bläckmunstycken (ska inte rengöras)

8.

Låt bläckpatronen torka i cirka tio minuter.

9.

Skjut in bläckpatronen i hållaren. Tryck ner bläckpatronen tills du känner att den fastnar.

10. Upprepa om nödvändigt proceduren för den andra bläckpatronen.

11. Stäng försiktig luckan till skrivarvagnen och anslut nätsladden till baksidan av

HP All-in-One.

Rengöra ytorna runt bläckmunstyckena

Om HP All-in-One används i en dammig miljö kan en liten mängd skräp samlas inuti enheten. Skräpet kan bestå av damm, hår, och fibrer från mattor och kläder. När det kommer skräp på bläckpatronerna kan det orsaka ränder och bläckfläckar på utskrivna sidor. Bläckränder kan motverkas genom att man rengör runt bläckmunstyckena enligt beskrivningen.

Anmärkning Rengör bara området runt bläckmunstyckena om du fortsätter att se ränder och fläckar på de utskrivna sidorna när du har rengjort bläckpatronerna genom att använda kontrollpanelen eller HP Image Zone .

Mer information finns i Rengöra bläckpatronerna .

Du behöver följande material:

● Torra bomullstops, en luddfri trasa eller något annat mjukt material som inte går sönder eller släpper fibrer.

Tips Kaffefilter är luddfria och fungerar bra att rengöra bläckpatroner med.

● Destillerat, filtrerat eller tappat vatten (kranvatten kan innehålla föroreningar som kan skada patronerna).

Varning Rör aldrig kopparkontakterna eller bläckmunstyckena. Om du vidrör dessa delar kan de täppas till vilket medför otillräcklig bläcktillförsel och dålig elektrisk anslutning.

84 HP PSC 1600 All-in-One series

Rengöra ytan runt bläckmunstyckena

1.

Slå på HP All-in-One och öppna luckan till skrivarvagnen.

Skrivarvagnen flyttar sig längst till höger på HP All-in-One.

2.

Vänta tills skrivarvagnen har stannat och är tyst. Dra sedan ut sladden ur baksidan av HP All-in-One.

3.

Tryck lätt på bläckpatronen så att den frigörs, och dra den sedan mot dig ut ur hållaren.

Anmärkning Ta inte bort båda bläckpatronerna samtidigt. Ta bort och rengör en patron i taget. Lämna inte en bläckpatron utanför HP All-in-One under mer än 30 minuter.

4.

Lägg bläckpatronen på ett pappersark med bläckmunstyckena vända uppåt.

5.

Fukta lätt en ren skumgummipensel med destillerat vatten.

6.

Rengör framsidan och kanterna runt ytan runt bläckmunstycket med topsen, enligt bilden nedan.

1 Munstycksplatta (ska inte rengöras)

2 Framsida och kanter runt ytan på bläckmunstycket

Varning Rengör inte munstycksplattan.

7.

Låt munstyckena torka i cirka tio minuter.

8.

Skjut in bläckpatronen i hållaren. Tryck ner bläckpatronen tills du känner att den fastnar.

9.

Upprepa om nödvändigt proceduren för den andra bläckpatronen.

10. Stäng försiktig luckan till skrivarvagnen och anslut nätsladden till baksidan av

HP All-in-One.

Ändra enhetsinställningar

Du kan ändra inställningarna för bläddringshastighet och tid för meddelandefördröjning på HP All-in-One så att enheten passar ditt sätt att arbeta. Du kan också återställa enhetsinställningarna till det läge de hade när du köpte enheten.

Dina nya standardinställningar kommer i så fall att raderas.

Ange bläddringshastighet

Med alternativet Bläddringshastighet kan du kontrollera hur snabbt testmeddelanden bläddras i kontrollpanelfönstret. Om meddelandet t.ex. är " Lägg i

Användarhandbok 85

Kapitel 12 papper och tryck på OK.

", kommer det inte att helt få plats i kontrollpanelfönstret och du behöver därför bläddra. Det gör så att du kan läsa hela meddelandet. Du kan välja med vilken hastighet du vill att det rulla: Normal , Snabb eller Långsam .

Standardinställningen är Normal .

1.

Tryck på Konfiguration tills Inställningar visas och tryck sedan på OK .

2.

Tryck på tills Ange bläddringshastighet visas och tryck sedan på OK .

3.

Tryck på och välj en hastighet. Tryck sedan på OK .

Ange tid för meddelandefördröjning

Tiden för meddelandefördröjning är den tid som förflyter innan ett meddelande om att du bör göra något visas. Om du till exempel trycker på Kopieringsmeny och tiden för meddelandefördröjning förflyter utan att du trycker på någon annan knapp visas meddelandet " Tryck på Meny för fler altern.

" i kontrollpanelfönstret. Du kan välja

Snabb , Normal , Långsam eller Av . Om du väljer Av visas inte alla meddelanden i kontrollpanelfönstret men vissa meddelanden, till exempel om låg bläcknivå och felmeddelanden, visas fortfarande.

1.

Tryck på Konfiguration tills Inställningar visas och tryck sedan på OK .

2.

Tryck på tills Ange tid för meddelandefördröjning visas och tryck sedan på OK .

3.

Tryck på för att välja fördröjningstid och tryck sedan på OK .

Återställa fabriksinställningarna

Du kan återställa de aktuella inställningarna till de som gällde när du köpte

HP All-in-One.

Anmärkning Om du återställer fabriksinställningarna påverkar det inte eventuella ändringar som du har gjort för skanningsinställningar och inställningar för språk och land/region.

Du kan endast utföra denna process från kontrollpanelen.

1.

Tryck på Konfiguration tills Verktyg visas och tryck sedan på OK .

2.

Tryck på tills Återställ fabriksinställningarna visas och tryck sedan på OK .

Standardinställningarna återställs.

86 HP PSC 1600 All-in-One series

13

Felsökningsinformation

I detta kapitel finns information om felsökningsinformation för HP All-in-One. Specifik information ges för installation och konfiguration och vissa funktioner. Mer information om felsökning finns i HP Image Zone-hjälpen som medföljde programvaran.

Många problem uppstår när HP All-in-One ansluts till en dator med en USB-kabel innan programvaran för HP All-in-One har installerats på datorn. Om du ansluter

HP All-in-One till datorn innan programvarans installationsprogram bett dig att göra det måste du följa anvisningarna nedan:

1.

Koppla loss USB-kabeln från din dator.

2.

Avinstallera programvaran (om du redan har installerat den).

3.

Starta om datorn.

4.

Stäng av HP All-in-One, vänta en minut och slå sedan på den igen.

5.

Ominstallera HP All-in-Ones programvara. Anslut inte USB-kabeln till datorn förrän programmet uppmanar dig att göra det.

För mer information om hur du avinstallerar och installerar programvaran, gå till

Avinstallera och installera om programmet .

Det här avsnittet innehåller följande:

● Installationsfelsökning : Innehåller information om maskinvaruinstallation, programvaruinstallation och HP Instant Share installationsfelsökningsinformation.

● Felsökning för användning : Innehåller information om problem som kan uppstå vid normal användning av funktionerna i HP All-in-One.

● Uppdatera enhet : Baserat på råd från HP kundsupport eller ett meddelande i fönstret på kontrollpanelen kan du gå till HP:s supportwebbplats och hämta en uppgradering för enheten. Det här avsnittet innehåller information om uppdatering av enheten.

Innan du ringer HP:s kundsupport

Om du har ett problem ska du följa dessa steg:

1.

Sök i dokumentationen som medföljde HP All-in-One.

– Installationshandbok : Installationshandboken förklarar hur man installerar

HP All-in-One.

– Användarhandbok : Användarhandboken är den bok du läser nu. Denna bok beskriver de grundläggande funktionerna för HP All-in-One, förklarar hur man använder HP All-in-One utan att ansluta den till en dator och innehåller inställningar och felsökningsinformation för användning.

Användarhandbok 87

Kapitel 13

– HP Image Zone - Hjälp : Direkthjälpen för HP Image Zone beskriver hur man använder HP All-in-One med en dator och innehåller ytterligare felsökningsinformation som inte nämns i användarhandboken.

– Readme-filen : Readme-filen innehåller ytterligare information om möjliga

installationsproblem. Mer information finns i Visa Readme-filen .

2.

Om du inte kan lösa problemen med hjälp av informationen i dokumentationen kan du besöka www.hp.com/support och göra följande:

– Gå till webbsupportsidorna

– Skicka ett e-postmeddelande till HP för svar på dina frågor.

– Kontakta en HP-tekniker via chat

– Se om det finns uppdateringar för programvaran

Supportalternativ och tillgänglighet varierar beroende på produkt, land/region och språk.

3.

Kontakta en lokal representant. Om HP All-in-One har ett maskinvarufel kommer du att behöva ta HP All-in-One till inköpsstället. Service är kostnadsfritt under garantiperioden för HP All-in-One. Efter garantiperioden kommer du att behöva betala en serviceavgift.

4.

Om du inte kan lösa problemet med direkthjälpen eller HP:s webbplats ska du ringa HP Support med det nummer som gäller för ditt land/region. Mer

information finns i Få support från HP .

Visa Readme-filen

I Viktigt-filen finns mer information om möjliga installationsproblem och systemkrav.

● I Windows, kommer du åt Viktigt-filen från Windows Aktivitetsfält genom att klicka på Start , peka på Program eller Alla program , peka på Hewlett-Packard , peka på HP PSC 1600 All-in-One series och sedan klicka på Visa Viktigt-fil .

● I Macintosh OS 9 eller OS X öppnar du Readme-filen genom att dubbelklicka på ikonen i den översta mappen på CD-skivan med programvaran för HP All-in-One.

Installationsfelsökning

Denna sektion inkluderar felsökningstips för några av de vanligaste problem som uppstår under programvaruinstallation och maskinvarukonfiguration.

Felsökning av maskinvarukonfiguration

Läs det här avsnittet om du får problem med att installera maskinvaran för

HP All-in-One.

HP All-in-One startar inte

Åtgärd Försök följande:

● Kontrollera att strömkabeln är ordentligt ansluten till både HP All-in-One och nätströmsadaptern.

88 HP PSC 1600 All-in-One series

● Anslut elkabeln till ett jordat vägguttag, överspänningsskydd eller grenuttag.

Om du använder ett grenuttag kontrollerar du att det är på.

● Kontrollera att strömkällan fungerar. Anslut en apparat som du vet fungerar, och se om apparaten får ström. Om inte kan det vara ett problem med eluttaget.

● Om du har anslutit HP All-in-One till ett uttag med strömbrytare, kontrollerar du att uttaget är på.

● När du trycker på knappen På -knappen väntar du några sekunder på att

HP All-in-One ska starta.

Min USB-kabel är inte ansluten

Åtgärd Du måste först installera programvaran som medföljer HP All-in-One innan du ansluter USB-kabeln. Under installationen ska du inte ansluta USBkabeln till datorn förrän du instrueras av installationsprogrammet att göra det.

Problem kan uppstå om du ansluter USB-kabeln till en dator innan du instrueras av installationsprogrammet.

Det är lätt att ansluta HP All-in-One till datorn med en USB-kabel. Anslut helt enkelt ena änden av USB-kabeln till datorns baksida och den andra till baksidan av HP All-in-One. Du kan ansluta till vilken USB-port på datorns baksida som helst.

Anmärkning Sätt inte in USB-kabeln i USB-porten på tangentbordet.

Användarhandbok 89

Kapitel 13

I kontrollpanelsfönstret visades ett meddelande om att jag ska sätta fast kontrollpanelens tangentmall

Åtgärd Det kan betyda att kontrollpanelens tangentmall inte är fastsatt eller felaktigt fastsatt. Se till att rikta in tangentmallen rakt över knapparna på ovansidan av HP All-in-One och tryck den på plats.

90 HP PSC 1600 All-in-One series

Fel språk visas i fönstret på kontrollpanelen

Åtgärd Du väljer vanligtvis språk och land/region första gången du installerar

HP All-in-One. Du kan dock ändra dessa inställningar med följande procedur:

1.

Tryck på Konfiguration tills Inställningar visas och tryck sedan på OK .

2.

Tryck på tills Ange språk och land/område visas och tryck sedan på OK .

En lista med språk visas. Du kan bläddra igenom alternativen i listan genom att trycka på eller .

3.

Tryck på OK när önskat språk har markerats.

4.

När du uppmanas till det, trycker du på OK för att välja Ja eller Avbryt för att välja Nej .

En lista med alla länder/regioner för det valda språket visas.

5.

Tryck på för att välja land/region och tryck sedan på OK .

6.

När du får ett meddelande, trycker du på för att välja Ja eller Nej och trycker sedan på OK .

Du kan bekräfta språket och land/region genom att skriva ut en funktionstestrapport . Gör så här:

1.

Tryck på Konfiguration tills Skriv ut rapport visas och tryck sedan på OK .

2.

Tryck på tills Funktionstest visas och tryck sedan på OK .

Fel måttsystem används på menyerna i fönstret på kontrollpanelen

Åtgärd Du kan ha valt fel land/region när du installerade din HP All-in-One. Det land/region du väljer avgör vilka pappersstorlekar som visas i fönstret på kontrollpanelen.

För att ändra land/region måste du först ange standardspråk igen. Du väljer vanligtvis språk och land/region första gången du installerar HP All-in-One. Du kan dock ändra dessa inställningar med följande procedur:

1.

Tryck på Konfiguration tills Inställningar visas och tryck sedan på OK .

2.

Tryck på tills Ange språk och land/område visas och tryck sedan på OK .

En lista med språk visas. Du kan bläddra igenom alternativen i listan genom att trycka på eller .

3.

Tryck på OK när önskat språk har markerats.

4.

När du uppmanas till det, trycker du på OK för att välja Ja eller Avbryt för att välja Nej .

En lista med alla länder/regioner för det valda språket visas.

5.

Tryck på för att välja land/region och tryck sedan på OK .

6.

När du får ett meddelande, trycker du på för att välja Ja eller Nej och trycker sedan på OK .

Bekräfta språket och land/region genom att skriva ut en funktionstestrapport :

1.

Tryck på Konfiguration tills Skriv ut rapport visas och tryck sedan på OK .

2.

Tryck på tills Funktionstest visas och tryck sedan på OK .

I fönstret på kontrollpanelen visades ett meddelande om att jag ska att rikta in bläckpatronerna

Användarhandbok 91

Kapitel 13

Orsak På HP All-in-One visas ett meddelande om att patronerna ska riktas in.

Meddelandet visas varje gång du installerar en ny patron.

Anmärkning Om du tar bort och installerar samma bläckpatron visas inget meddelande på HP All-in-One om att du ska rikta in patronerna.

HP All-in-One kommer ihåg inriktningsvärdena för den bläckpatronen så att du inte behöver rikta in bläckpatronen igen senare.

Åtgärd Rikta in bläckpatronerna.

1.

Kontrollera att det finns oanvänt vanligt vitt papper i storleken Letter eller A4 i pappersfacket och tryck sedan på OK .

Ett inriktningsark för inriktning av bläckpatronerna skrivs ut på HP All-in-One och patronerna riktas in. Återvinn eller kasta bort det utskrivna papperet.

2.

Tryck på OK .

Mer information om att justera bläckpatroner finns i Rikta in bläckpatronerna .

I fönstret på kontrollpanelen visades ett meddelande om att justeringen av bläckpatronerna misslyckades

Orsak Fel typ av papper ligger i pappersfacket.

Åtgärd Inriktning misslyckas om du har färgade papper i pappersfacket när du riktar in bläckpatronerna. Fyll på oanvänt vanligt vitt Letter- eller A4-papper i pappersfacket och försök rikta in igen. Mer information finns i

Rikta in bläckpatronerna .

Om inriktningen misslyckas igen kan det bero på en defekt sensor eller bläckpatron. Kontakta HP:s supportcenter. Gå till www.hp.com/support . Välj ditt land/region om du blir uppmanad, och klicka därefter på Contact HP (Kontakta

HP) när du vill ha information om vart du ska ringa för teknisk support.

Orsak Skyddstejpen sitter kvar på bläckpatronerna.

Åtgärd Kontrollera varje patron. Om plasttejpen fortfarande täcker munstyckena tar du försiktigt bort plasttejpen (genom att dra i den rosa fliken).

Vidrör inte munstyckena eller de kopparfärgade kontakterna.

92 HP PSC 1600 All-in-One series

1 Kopparfärgade kontakter

2 Plasttejp med rosa utdragsflik (måste tas bort före installation)

3 Bläckmunstycken under tejp

Sätt tillbaka bläckpatronerna och kontrollera att de är inskjutna ordentligt och låsta på plats. Försök sedan att rikta in igen. Mer information finns i

Rikta in bläckpatronerna .

Orsak Bläckpatronens kontakter vidrör inte kontakterna i skrivarvagnen.

Åtgärd Ta bort och sätt tillbaka bläckpatronerna. Kontrollera att de är inskjutna ordentligt och låsta på plats. Försök sedan att rikta in igen. Mer information finns i

Rikta in bläckpatronerna

.

Orsak Du använder inte HP-bläckpatroner eller så använder du återfyllda bläckpatroner.

Åtgärd Inriktningsprocessen kan misslyckas om du inte använder HPbläckpatroner. Den kan också misslyckas om du använder återfyllda bläckpatroner. Byt ut bläckpatronerna mot äkta HP-bläckpatroner som inte är

återfyllda och försök sedan att göra inriktningen igen. Mer information om att byta

ut bläckpatroner finns i Byta bläckpatroner . Mer information om att justera

bläckpatroner finns i Rikta in bläckpatronerna .

Orsak Bläckpatronen eller sensorn är defekt.

Åtgärd Kontakta HP:s supportcenter. Gå till www.hp.com/support . Välj ditt land/ region om du blir uppmanad, och klicka därefter på Contact HP (Kontakta HP) när du vill ha information om vart du ska ringa för teknisk support.

Det går inte att skriva ut på HP All-in-One

Användarhandbok 93

Kapitel 13

Åtgärd Om HP All-in-One och datorn inte kan kommunicera med varandra kan du försöka med följande:

● Titta i kontrollpanelfönstret på HP All-in-One. Om kontrollpanelfönstret är tomt och lampan bredvid På -knappen är släckt, är HP All-in-One avstängd.

Kontrollera att elkabeln är ansluten till HP All-in-One och till elnätet. Tryck på

På när du vill slå på HP All-in-One.

● Kontrollera USB-kabeln. Om du använder en gammal kabel kanske den inte fungerar ordentligt. Försök att ansluta den till en annan produkt för att se om

USB-kabeln fungerar. Om du har problem kanske USB-kabeln behöver ersättas. Verifiera även att kabeln inte är längre än 3 meter.

● Kontrollera att datorn har USB-funktioner. Vissa operativsystem, som

Windows 95 och Windows NT, stöder inte USB-anslutningar. Mer information finns i dokumentationen som följde med ditt operativsystem.

● Kontrollera anslutningen från HP All-in-One till datorn. Kontrollera att USBkabeln är ordentligt ansluten i USB-porten på baksidan av HP All-in-One. Se till att den andra änden av USB-kabeln är ansluten till en USB-port på datorn.

När kabeln har anslutits ordentligt stänger du av HP All-in-One och startar den sedan igen.

94

● Om du använder Macintosh: Kontrollera USB-anslutningen i Apple System

Profiler (OS 9) eller System Profiler (OS X). Om HP All-in-One visas i USBfönstret fungerar USB-anslutningen mellan datorn och HP All-in-One. Om den fungerar kan det ha uppstått ett problem med programvaran. Kör HP

All-in-One Setup Assistant och se om HP All-in-One hittas. (Du kan öppna

HP All-in-One Setup Assistant via HP Image Zone -programvaran.)

● Kontrollera andra skrivare och skannrar. Du måste kanske koppla loss äldre produkter från datorn.

● Försök med att ansluta USB-kabeln till en annan USB-port på datorn. När du har kontrollerat anslutningarna försöker du starta om datorn. Stäng av

HP All-in-One och slå på den igen.

● När du har kontrollerat anslutningarna försöker du starta om datorn. Stäng av

HP All-in-One och slå på den igen.

HP PSC 1600 All-in-One series

Mer information om hur du konfigurerar HP All-in-One och ansluter den till datorn finns i finns i inställningshandboken som medföljde HP All-in-One.

I fönstret på kontrollpanelen visades ett meddelande om papperstrassel eller om att skrivarvagnen har fastnat

Orsak Det kan finnas förpackningsmaterial inuti HP All-in-One eller så kan det vara papperstrassel.

Åtgärd Lyft upp luckan till skrivarvagnen så att du ser bläckpatronerna. Ta bort eventuellt förpackningsmaterial eller annat material som inte ska vara där. Stäng av HP All-in-One, vänta en minut och tryck sedan på På för att starta

HP All-in-One igen.

Mer information om hur du åtgärdar papperstrassel finns i

Papper har fastnat i

HP All-in-One

.

Felsökning för programinstallation

Om du stöter på ett programvaruproblem under installationen går du till avsnitten nedan för att få förslag på lösningar. Om du stöter på ett maskinvarurelaterat problem

under installationen ska du gå till Felsökning av maskinvarukonfiguration .

Under en normal installation av programvaran för HP All-in-One händer följande:

● CD-skivan för HP All-in-One startas automatiskt

● Programvaran installeras

● Filer kopieras till hårddisken

● Du ombeds ansluta HP All-in-One

● Ordet OK och en bockmarkering visas i installationsfönstret.

● Du ombeds starta om datorn

● Registreringsprocessen körs

Om något av ovanstående inte inträffar, kan ett problem med installationen ha uppstått. Du kontrollerar installationen på en PC genom att göra följande:

● Starta HP Director och kontrollera att följande ikoner visas: Skanna bild och

Skanna dokument . Information om hur man startar HP Director finns i direkthjälpen för HP Image Zone som medföljde programmet. Om ikonerna inte visas omedelbart kanske du måste vänta några minuter så att HP All-in-One hinner ansluta till datorn. Läs annars

Några av ikonerna saknas i HP Director .

● Öppna dialogrutan Skrivare och kontrollera att HP All-in-One visas.

● Se längst till höger i aktivitetsfältet om det finns en HP All-in-One-ikon. När ikonen visas är HP All-in-One klar.

Ingenting händer när jag sätter i CD-ROM-skivan i datorns CD-ROM-enhet.

Åtgärd Gör följande:

1.

Från Windows Start -meny klickar du på Kör .

2.

I dialogrutan Kör skriver du d:.exe

(om CD-ROM-enheten inte har tilldelats enhetsbokstaven d använder du motsvarande enhetsbokstav) och klickar på

OK .

Användarhandbok 95

Kapitel 13

Skärmen med minimikrav för system visas.

Åtgärd Systemet uppfyller inte minimikraven för installation av programvaran.

Klicka på Information för att se vad problemet handlar om, och korrigera sedan problemet innan du försöker installera programmet.

Ett rött kryss (X) visas vid meddelandet om USB-anslutning.

Åtgärd Under normala omständigheter visas ett grönt kryss, som betyder att plug-and-play-funktionen lyckades. Ett rött kryss betyder att plug-and-playfunktionen misslyckades.

Gör följande:

1.

Kontrollera att kontrollpanelens tangentmall är ordenligt fastsatt och stäng sedan av och slå på HP All-in-One.

2.

Kontrollera att USB-kabeln och nätsladden har anslutits.

96

3.

Kontrollera att USB-kabeln är korrekt ansluten genom att göra följande:

– Dra ur USB-kabeln och sätt i den igen.

– Anslut inte USB-kabeln till ett tangentbord eller en hubb utan ström.

– Kontrollera att USB-kabeln är högst tre meter lång

– Om du har flera USB-enheter anslutna till datorn kan du pröva att koppla ur de andra under installationen.

4.

Fortsätt med installationen och starta om datorn när du blir uppmanad att göra det. Starta sedan HP Director och kontrollera att de viktigaste ikonerna visas ( Skanna bild och Skanna dokument ).

5.

Om de viktigaste ikonerna inte visas avinstallerar du programvaran och installerar sedan om den. Mer information finns i

Avinstallera och installera om programmet .

Ett meddelande om att ett okänt fel har inträffat visas

HP PSC 1600 All-in-One series

Åtgärd Försök fortsätta med installationen. Om det inte fungerar avbryter du installationen och startar om den. Följ anvisningarna på skärmen. Om det uppstår ett fel kan du behöva avinstallera och sedan installera om programvaran. Mer

information finns i Avinstallera och installera om programmet

.

Några av ikonerna saknas i HP Director

Om de viktigaste ikonerna ( Skanna bild och Skanna dokument ) inte visas kanske installationen inte slutfördes som den ska.

Åtgärd Om installationen inte slutfördes korrekt kanske du måste avinstallera programvaran och installera den igen. Du ska inte helt enkelt ta bort programfilerna för HP All-in-One från hårddisken. Ta bort programmet på rätt sätt genom att använda avinstallationsfunktionen i programgruppen HP All-in-One.

Mer information finns i Avinstallera och installera om programmet

.

Registreringsskärmen visas inte

Åtgärd I Windows visar du registreringsskärmen genom att klicka på Start på aktivitetsfältet och markera Program eller Alla program (XP), Hewlett-Packard ,

HP PSC 1600 All-in-One series och sedan klicka på Registrera nu .

Övervakningstjänsten visas inte i systemfältet

Åtgärd Om Digital Imaging Monitor inte visas i systemfältet längst ned till höger på Windows-verktygsfältet, startar du HP Director för att kontrollera om de obligatoriska ikonerna ( Skanna bild och Skanna dokument ) finns där. Mer information finns i avsnittet Använda HP Director i direkthjälpen för HP Image

Zone som medföljde programmet.

Systemfältet visas normalt längst ned på skrivbordet i Windows.

Avinstallera och installera om programmet

Om installationen är ofullständig eller om du ansluter USB-kabeln till datorn innan du instrueras av installationsprogrammet kan du behöva avinstallera och sedan installera om programvaran. Du ska inte helt enkelt ta bort programfilerna för HP All-in-One från hårddisken. Ta bort programmet på rätt sätt genom att använda avinstallationsfunktionen i programgruppen HP All-in-One.

En ominstallation kan ta från 20 till 40 minuter med både Windows- och Macintoshdatorer. Du kan avinstallera programvaran från en Windows-dator på tre sätt.

Avinstallera från en Windows-dator, metod 1

1.

Koppla från HP All-in-One från datorn. Anslut inte HP All-in-One till datorn förrän du har installerat om programvaran.

2.

Klicka på Start , Starta program eller Alla program (XP), Hewlett-Packard ,

HP PSC 1600 All-in-One series , Avinstallera programvara .

3.

Följ anvisningarna på skärmen.

Användarhandbok 97

Kapitel 13

4.

Om du får ett meddelande med en fråga om du vill ta bort delade filer klickar du på Nej .

Det kan hända att övriga program som använder filerna inte fungerar ordentligt om filerna tas bort.

5.

Starta om datorn.

Anmärkning Det är viktigt att du kopplar från HP All-in-One innan du startar om datorn. Anslut inte HP All-in-One till datorn förrän du har installerat om programvaran.

6.

Om du vill installera om programvaran sätter du i CD-skivan för HP All-in-One i datorns CD-enhet och följer de instruktioner som visas och instruktionerna i installationsguiden som medföljde HP All-in-One.

7.

När programvaran har installerats ansluter du HP All-in-One till datorn.

8.

Tryck på knappen På för att starta HP All-in-One.

När du har anslutit och slagit på HP All-in-One måste du eventuellt vänta några minuter innan alla plug and play-processer har slutförts.

9.

Följ anvisningarna på skärmen.

När programvaruinstallationen är slutförd, visas ikonen för Digital Imaging Monitor längst ned till höger i Windows-aktivitetsfältet.

Kontrollera att programvaran har installerats på rätt sätt genom att dubbelklicka på ikonen HP Director på skrivbordet. Om HP Director visar de viktigaste ikonerna

( Skanna bild och Skanna dokument ) har installationen slutförts som den ska.

Avinstallera från en Windows-dator, metod 2

Anmärkning Använd den här metoden om du inte kan välja att Avinstallera programvaran från Start-menyn.

1.

I aktivitetsfältet klickar du på Start , Inställningar , Kontrollpanelen .

2.

Dubbelklicka på Lägg till/ta bort program .

3.

Välj HP All-in-One & Officejet & OfficeJet 4.0

, och klicka sedan på Ändra/ta bort .

Följ anvisningarna på skärmen.

4.

Koppla från HP All-in-One från datorn.

5.

Starta om datorn.

Anmärkning Det är viktigt att du kopplar från HP All-in-One innan du startar om datorn. Anslut inte HP All-in-One till datorn förrän du har installerat om programvaran.

6.

Starta installationsprogrammet.

7.

Följ instruktionerna på skärmen och de instruktioner som finns i

Installationsguiden som medföljde HP All-in-One.

98 HP PSC 1600 All-in-One series

Avinstallera från en Windows-dator, metod 3

Anmärkning Använd den här metoden om du inte kan välja att Avinstallera programvaran från Start-menyn.

1.

Kör installationsprogrammet för HP PSC 1600 All-in-One series.

2.

Välj Avinstallera och följ anvisningarna på skärmen.

3.

Koppla från HP All-in-One från datorn.

4.

Starta om datorn.

Anmärkning Det är viktigt att du kopplar från HP All-in-One innan du startar om datorn. Anslut inte HP All-in-One till datorn förrän du har installerat om programvaran.

5.

Kör installationsprogrammet för HP PSC 1600 All-in-One series igen.

6.

Välj Installera om .

7.

Följ anvisningarna på skärmen och i installationshandboken som medföljde

HP All-in-One.

Avinstallera på en Mac OS-dator

1.

Koppla från HP All-in-One från datorn.

2.

Dubbelklicka på Program: Mappen HP All-in-One Software .

3.

Dubbelklicka på HP Avinstallation .

Följ instruktionerna på skärmen.

4.

När programvaran har avinstallerats kopplar du från HP All-in-One och startar om datorn.

Anmärkning Det är viktigt att du kopplar från HP All-in-One innan du startar om datorn. Anslut inte HP All-in-One till datorn förrän du har installerat om programvaran.

5.

Installera om programvaran genom att sätta i CD-ROM-skivan för HP All-in-One i datorns CD-ROM-enhet.

6.

Dubbelklicka på CD-ROM-ikonen på skrivbordet och dubbelklicka sedan på

HP All-in-One installer .

7.

Följ anvisningarna på skärmen och i installationshandboken som medföljde

HP All-in-One.

Felsökning för användning

Avsnittet HP PSC 1600 All-in-One series i HP Image Zone-hjälpen innehåller felsökningstips för några av de vanligaste problemen med HP All-in-One.

Du når felsökningsinformationen på en Windows-dator genom att gå till HP Director , klicka på Hjälp och sedan välja Felsökning och support . Du kan också visa denna information via knappen Hjälp som finns i vissa felmeddelanden.

Om du vill använda felsökningsinformationen från en Macintosh-dator med OS X v10.1.5 eller senare, klickar du på HP Image Zone -ikonen i Dock, väljer Hjälp i menyfältet, väljer HP Image Zone Hjälp på Hjälp-menyn och väljer 1600 series -

Felsökning i Hjälpvisning.

Användarhandbok 99

Kapitel 13

Om du har en Internet-anslutning kan du få hjälp från HP:s webbplats på adressen www.hp.com/support .

På webbplatsen finns också vanliga frågor och svar.

Felsökning av pappersproblem

För att minska risken för papperstrassel ska du endast använda papperstyper som rekommenderas för HP All-in-One. En lista med rekommenderade papper finns i

HP Image Zone-hjälpen på skärmen och på adressen www.hp.com/support .

Använd inte böjt eller skrynkligt papper eller papper med böjda eller trasiga kanter i pappersfacket. Mer information finns i

Undvika papperstrassel .

Om papper fastnar i enheten följer du dessa instruktioner för att rensa fastnade papper.

Papper har fastnat i HP All-in-One

Åtgärd

1.

Tryck in fliken på vänster sida av den bakre rengöringsluckan så att luckan

öppnas. Ta bort luckan genom att dra bort den från HP All-in-One.

100

Viktigt Om du försöker att åtgärda papperstrassel från framsidan av

HP All-in-One kan du skada utskriftsmekanismen. Åtgärda papperstrassel via den bakre rengöringsluckan.

2.

Dra försiktigt ut papperet ur rullarna.

Varning Om papperet rivs sönder när du tar bort det ur rullarna bör du kontrollera att rullarna och hjulen inte har sönderrivna pappersbitar som sitter kvar inne i enheten. Om du inte tar ur alla pappersbitarna från HP All-in-One finns det risk att det uppstår mer papperstrassel.

3.

Sätt tillbaka den bakre rengöringsluckan. Tryck försiktigt luckan framåt tills du känner att den fastnar.

4.

Tryck på OK när du vill fortsätta med det aktuella jobbet.

HP PSC 1600 All-in-One series

Felsökning för bläckpatron

Om du har problem med att skriva ut kan det vara problem med en av bläckpatronerna. Försök följande:

1.

Ta ur bläckpatronen på höger sida och kontrollera att plasttejpen är borttagen.

Om den fortfarande täcker munstyckena tar du försiktigt bort den med hjälp av de rosa utdragsflikarna. Vidrör inte munstyckena eller de kopparfärgade kontakterna.

1 Kopparfärgade kontakter

2 Plasttejp med rosa utdragsflik (måste tas bort före installation)

3 Bläckmunstycken under tejp

2.

Sätt tillbaka bläckpatronen.

3.

Upprepa steg 1 och 2 för bläckpatronen på vänster sida.

4.

Om problemet kvarstår kan du skriva ut en självtestrapport så att du upptäcker om det är något problem med bläckpatronerna.

Rapporten innehåller information om bläckpatronerna, bland annat statusinformation. Mer information finns i

Skriva ut en självtestrapport .

5.

Om självtestrapporten uppvisar något fel bör du rengöra bläckpatronerna.

Mer information finns i Rengöra bläckpatronerna .

6.

Om problemet kvarstår rengör du de kopparfärgade kontakterna på bläckpatronerna.

Mer information finns i Rengöra kontakterna på bläckpatronerna .

7.

Om du fortfarande har problem med att skriva ut bör du ta reda på vilken bläckpatron som har problem och byta ut den.

Användarhandbok 101

Kapitel 13

Felsökning – utskrift

Dokumentet skrevs inte ut

Åtgärd Om flera skrivare är installerade, kontrollerar du att du valde HP PSC

1600 All-in-One series i programmet för utskriften.

Anmärkning Du kan välja HP All-in-One som standardskrivare för att se till att skrivaren automatiskt väljs när du skriver ut från dina program. Mer information finns i informationen om felsökning i direkthjälpen för

HP Image Zone -programmet.

Åtgärd Kontrollera status för HP All-in-One-programmet för att se till att det inte finns några fel, såsom papperstrassel eller meddelande om att papperet är slut. Försök följande:

● Kontrollera att det inte finns några felmeddelanden i kontrollpanelsfönstret i

HP All-in-One.

● För Windows-användare: Kontrollera statusen för HP All-in-One från datorn. I

HP Director klickar du på Status .

Rätta till påträffade fel. Mer information om felmeddelanden finns i informationen om felsökning i direkthjälpen för HP Image Zone -programmet.

Felsökning för minneskort

Följande felsökningstips gäller endast de Macintosh-användare som använder iPhoto.

Du har videoklipp på ett minneskort men de visas inte i iPhoto när du har importerat innehållet på minneskortet.

Åtgärd iPhoto kan endast hantera stillbilder. Om du vill arbeta med både videoklipp och stillbilder använder du Överför foton från HP Director i stället.

Uppdatera enheten

Uppdatera HP All-in-One om du får råd om det av HP kundsupport eller får ett meddelande på datorn. Du kan uppdatera på flera olika sätt. Alla innebär att du hämtar en fil till datorn för att starta uppdateringsguiden .

Enhetsuppdatering (Windows)

Använd någon av följande metoder för att hämta en uppdatering för din enhet:

● Om du får råd av HP kundsupport använder du webbläsaren för att hämta en uppdatering för din HP All-in-One från www.hp.com/support . Filen kommer att vara en självextraherande körbar fil med tillägget .exe. När du dubbelklickar på .exe-filen öppnas uppdateringsguiden på datorn.

● Använd verktyget Programuppdatering , som levererades med programmet

HP Image Zone , till att regelbundet och automatiskt genomsöka HP:s

102 HP PSC 1600 All-in-One series

supportwebbplats efter enhetsuppdateringar. Mer information om verktyget

Programuppdatering finns i HP Image Zone-hjälpen .

Anmärkning Efter att programuppdateringen har installerats på datorn söker den efter enhetsuppdateringar. Om du inte har den senaste versionen av programuppdateringen när du startar installationen visas en dialogruta på datorn som instruerar dig att uppgradera. Acceptera uppgraderingen. När uppgraderingen är slutförd, startar du om verktyget

Programuppdatering för att hitta uppdateringarna för din HP All-in-One.

Använda enhetsuppdateringen

1.

Gör något av följande:

– Dubbelklicka på den .exe-fil för uppdateringen du hämtade från www.hp.com/ support .

– När du får frågan accepterar du enhetsuppdateringen som hittats av funktionen Programuppdatering .

Uppdateringsguiden startas på datorn.

2.

På Välkomstskärmen klickar du på Nästa .

Skärmen Välj en enhet visas.

3.

Markera HP All-in-One i listan och klicka sedan på Nästa .

Skärmen Viktig information visas.

4.

Kontrollera att din dator och enheten uppfyller de krav som anges.

5.

Om kraven uppfylls klickar du på Uppdatera .

Ett statusfält eller annan typ av hänvisning visas på enhetens fönster.

6.

Du ska inte koppla inte ur, stänga av eller göra något annat med enheten medan uppdateringen pågår.

Anmärkning Om du avbryter uppdateringen visas ett felmeddelande om att uppdateringen misslyckades. Om detta inträffar ringer du HP:s supportcenter.

När du HP All-in-One startar om visas skärmen Uppdateringen har slutförts på datorn och en testsida skrivs ut från enheten.

7.

Enheten är uppdaterad. Det är nu säkert att använda HP All-in-One.

Enhetsuppdatering (Macintosh)

Om du får rådet att uppgradera från HP kundsupport eller genom ett felmeddelande, använder du enhetens installationsprogram för uppdateringar för att uppdatera

HP All-in-One enligt följande:

1.

Använd din webbläsare till att hämta en uppdatering för HP All-in-One från www.hp.com/support .

2.

Dubbelklicka på den fil som hämtats.

Installationsprogrammet startas på datorn.

3.

Följ anvisningarna på skärmen för att installera uppdateringen för HP All-in-One.

4.

Starta om HP All-in-One för att avsluta processen.

Användarhandbok 103

Kapitel 13

104 HP PSC 1600 All-in-One series

14

Få support från HP

Hewlett-Packard tillhandahåller Internet- och telefonsupport för HP All-in-One.

I detta kapitel ges information om hur du kan få support från Internet, kontakta HP kundsupport, hitta ditt serienummer och service-ID, ringa support i Nordamerika under garantin, ringa HPkundsupport i Japan, ringa HP-kundsupport i Korea, ringa någon annanstans i världen, ringa HPkundsupport i Australien efter garantitiden och förbereda HP All-in-One för transport.

Om du inte hittar det svar du behöver i den tryckta dokumentationen eller i onlinedokumentationen som medföljde produkten, kan du kontakta HP via någon av de

HP Supporttjänster som anges på följande sidor. Vissa supporttjänster finns bara i USA och

Kanada. Andra tjänster finns i många länder/regioner runt om i världen. Om det inte finns något servicenummer för ditt land/region kan du kontakta en auktoriserad HP-återförsäljare.

Support och annan information på Internet

Om du har en Internet-anslutning kan du få hjälp på www.hp.com/support . På webbplatsen finns teknisk support, drivrutiner, tillbehör och beställningsinformation.

Garantisupport

För att få reparationstjänster från HP måste du först kontakta ett HP-servicekontor eller

HP Kundsupportcenter för grundläggande felsökning. Mer information om vad du ska göra

innan du ringer Kundsupport finns i HP Kundsupport

.

Anmärkning Denna information gäller inte för kunder i Japan. För information om servicealternativ i Japan, se

HP Quick Exchange Service (Japan) .

Garantiuppgraderingar

Beroende på land/region kan HP till en avgift erbjuda en garantiuppgradering som utökar eller förbättrar standardproduktens garanti. Tillgängliga alternativ kan vara prioriterad telefonsupport,

återlämningsservice eller byte nästa arbetsdag. Servicetjänsterna gäller vanligtvis från produktens inköpsdatum och måste köpas inom en begränsad tid från den dag produkten inskaffades.

Om du vill ha mer information:

● I USA ringer du 1-866-234-1377 för att tala med en rådgivare på HP.

● Om du befinner dig utanför USA kan du kontakta HP Kundsupport för ditt område. Det finns en lista över internationella supportnummer i

Support i övriga världen .

● Gå till HP:s webbplats: www.hp.com/support

Om du blir uppmanad väljer du land/region och väljer sedan garantiinformation.

Returnera HP All-in-One för service

Innan du returnerar HP All-in-One för service måste du ringa HP Kundsupport. Mer information om vad du ska göra innan du ringer Kundsupport finns i

HP Kundsupport .

Anmärkning Denna information gäller inte för kunder i Japan. För information om servicealternativ i Japan, se

HP Quick Exchange Service (Japan) .

Användarhandbok 105

Bilaga 14

HP Kundsupport

Programvara från andra företag kan levereras med HP All-in-One. Om du har problem med något av de programmen får du bäst teknisk hjälp genom att ringa till respektive företagssupport.

Om du behöver kontakta HP Kundsupport bör du först gå igenom följande rutiner.

1.

Kontrollera följande: a.

Att HP All-in-One är ansluten och påslagen.

b.

Att bläckpatronerna är rätt installerade.

c.

Att det rekommenderade papperet är rätt placerat i pappersfacket.

2.

Återställa HP All-in-One: a.

Stäng av HP All-in-One med knappen På .

b.

Dra ut nätsladden från baksidan av HP All-in-One.

c.

Anslut nätsladden till HP All-in-One igen.

d.

Slå på HP All-in-One med knappen På .

3.

Mer information finns på www.hp.com/support .

På webbplatsen finns teknisk support, drivrutiner, tillbehör och beställningsinformation.

4.

Om du fortfarande har problem och behöver komma i kontakt med en representant för

HP Kundsupport gör du följande: a.

Ha namnet på HP All-in-One, så som det visas på kontrollpanelen, till hands.

b.

Skriv ut en självtestrapport. Information om hur du skriver ut en självtestrapport finns i

Skriva ut en självtestrapport .

c.

Gör en färgkopia och ha den till hands som exempelutskrift.

d.

Förbered dig på att beskriva ditt problem i detalj.

e.

Ha serienummer och service-ID till hands. Information om hur du hittar serienummer och service-ID finns i

Hitta serienummer och service-ID .

5.

Ring HP Kundsupport. Ha HP All-in-One i närheten när du ringer.

Hitta serienummer och service-ID

Du kan få viktig information på Informationsmenyn på HP All-in-One.

Anmärkning Om HP All-in-One inte startas finns serienumret även på etiketten ovanför den bakre rengöringsluckan. Serienumret är den tio tecken långa koden i det

övre vänstra hörnet på etiketten.

Hitta serienummer och service-ID

1.

Tryck på och håll ned OK . När du håller ned OK trycker du på Kopieringsmeny .

Då visas Informationsmenyn .

2.

Tryck på tills Modellnummer visas och tryck sedan på OK .

Service-ID:t visas. Skriv ner hela ID:t.

3.

Tryck på Avbryt och sedan på tills Serienummer visas.

4.

Tryck på OK .

Serienumret visas. Skriv ned hela serienumret.

5.

Stäng Informationsmenyn genom att trycka på Avbryt .

Support i Nordamerika under garantitiden

Ring 1-800-474-6836 (1-800-HP invent) . Amerikansk telefonsupport är tillgänglig på både engelska och spanska dygnet runt, varje dag (öppettiderna kan komma att ändras utan

106 HP PSC 1600 All-in-One series

föregående meddelande). Denna tjänst är kostnadsfri under garantiperioden. Avgifter kan utgå om du ringer när garantin inte är giltig.

Support i övriga världen

Nedanstående nummer gäller vid tidpunkten för den här handbokens tryckning. Om du vill ha en lista över aktuella telefonnummer till HP Kundsupport i olika länder går du till www.hp.com/ support och väljer land/region eller språk.

Du kan ringa HP:s supportcenter i följande länder/regioner. Om ditt land/region inte finns med i listan kan du kontakta den lokala återförsäljaren eller närmaste HP försäljning och support för att få information om hur du utnyttjar de olika tjänsterna.

Supporttjänsterna är gratis under garantitiden, men reguljär telefontaxa gäller. I vissa fall tas det också ut en fast avgift för varje samtal.

Anmärkning Avgifter per samtal och per minut i det här avsnittet är ungefärliga.

Land/region

Algeriet

1

Argentina

För telefonsupport inom Europa bör du kontrollera detaljer och villkor för telefonsupport i ditt land/ din region genom att besöka www.hp.com/support .

Du kan också fråga din leverantör eller ringa HP på något av telefonnumren i den här handboken.

Som en del av våra ständiga ansträngningar att förbättra supporttjänsterna ber vi dig att gå till vår webbplats regelbundet för att få ny information om tjänster och leveranser.

Australien efter garantitiden (avgift per samtal)

Australien under garantitiden

Bahrain

HP teknisk support

+213 61 56 45 43

(54)11-4778-8380,

0-810-555-5520

1902 910 910

1300 721 147

Land/region

Marocko 1

Mellanöstern

(internationellt)

Mexiko

Mexiko (Mexico City)

HP teknisk support

+212 22 404747

+971 4 366 2020

01-800-472-6684

(55) 5258-9922

0900 2020 165

Bangladesh

Belgien (franska)

Belgien (nederländska)

Bolivia

Brasilien (Demais

Localidades)

Brasilien (Grande São

Paulo)

Brunei

Chile

800 171 faxa till: +65-6275-6707

+32 070 300 004

+32 070 300 005

800-100247

0800 157751

Nederländerna (0,10 euro/ min.)

Nigeria

Norge

2

Nya Zeeland

Oman

Österrike

(11) 3747 7799 faxa till: +65-6275-6707

800-360-999

Pakistan

Palestina

Panama

+234 1 3204 999

+47 815 62 070

0800 441 147

+971 4 366 2020

+43 1 86332 1000 faxa till: +65-6275-6707

+971 4 366 2020

001-800-711-2884

Användarhandbok 107

Bilaga 14

(fortsättning)

Land/region HP teknisk support Land/region HP teknisk support

Colombia

Costa Rica

01-800-51-474-6836

(01-800-51-HP invent)

0-800-011-4114,

1-800-711-2884

Peru

Polen

Danmark +45 70 202 845

Dominikanska republiken 1-800-711-2884

Ecuador (Andinatel)

Ecuador (Pacifitel)

999119+1-800-7112884

1-800-225528

+1-800-7112884

Portugal

Puerto Rico

Qatar

Rumänien

Egypten

Engelska internationellt

Filippinerna

Finland

Förenade arabemiraten

Frankrike (0,34 euro/ min.)

Grekland (Cypern till

Aten avgiftsfritt)

Grekland, inom landet/ regionen

Grekland, internationellt +30 210 6073603

Guatemala 1800-999-5105

Hong Kong SAR

Indien

+(852) 2802 4098

91-80-8526900

Indien (avgiftsfritt)

Indonesien

+20 2 532 5222

+44 (0) 207 512 5202

632-867-3551

+358 (0) 203 66 767

+971 4 366 2020

+33 (0)892 69 60 22

800 9 2649

801 11 22 55 47

1600-4477 37

62-21-350-3408

Spanien

Sri Lanka

Storbritannien

Sverige

Sydafrika (RSA)

Sydafrika, utanför republiken

Syrien

Taiwan

0-800-10111

+48 22 5666 000

+351 808 201 492

1-877-232-0589

+971 4 366 2020

+40 (21) 315 4442

Ryssland, Moskva +7 095 7973520

Ryssland, St. Petersburg +7 812 3467997

Saudiarabien

Schweiz

3

Singapore

Slovakien

800 897 1444

+41 0848 672 672

65 - 62725300

+421 2 50222444

+34 902 010 059 faxa till: +65-6275-6707

+44 (0) 870 010 4320

+46 (0)77 120 4765

086 0001030

+27 11 2589301

Irland

Israel

Italien

Jamaica

Japan

Jordanien

+353 1890 923 902

+972 (0) 9 830 4848

+39 848 800 871

1-800-711-2884

+81-3-3335-9800

+971 4 366 2020

Thailand

Tjeckien

Trinidad & Tobago

Tunisien

Turkiet min.)

1

Tyskland (0,12 euro/

+971 4 366 2020

+886 (2) 8722-8000,

0800 010 055

0-2353-9000

+420 261307310

1-800-711-2884

+216 71 89 12 22

+90 216 579 71 71

+49 (0) 180 5652 180

108 HP PSC 1600 All-in-One series

(fortsättning)

Land/region HP teknisk support Land/region HP teknisk support

Kambodja

Kanada efter garantitiden (avgift per samtal)

Kanada under garantitiden

Kina faxa till: +65-6275-6707

1-877-621-4722

(905) 206 4663

Ukraina, Kiev

Ungern

USA

+7 (380 44) 4903520

+36 1 382 1111

1-800-474-6836

(1-800-HP invent)

+351 213 17 63 80 021-38814518,

8008103888

+82 1588 3003

Västafrika

Korea Västindien och

Centralamerika

Venezuela

1-800-711-2884

Kuwait +971 4 366 2020 0-800-474-6836

(0-800-HP invent)

Libanon

Luxemburg (franska)

+971 4 366 2020

900 40 006

Venezuela (Caracas)

Vietnam

(502) 207-8488

84-8-823-4530

Luxemburg (tyska)

Malaysia

900 40 007

1-800-805405

Yemen +971 4 366 2020

1 Det här samtalscentret ger support till fransktalande kunder från följande länder/regioner: Marocko,

Tunisien och Algeriet.

2 Anslutningskostnad per samtal: 0,55 norska kronor (0,08 Euro); kundpris per minut: 0,39 norska kronor

(0,05 Euro).

3 Det här samtalscentret ger support till schweiziska kunder som talar tyska, franska eller italienska. (0,08

CHF/min. under kontorstid, 0,04 CHF/min. övriga tider).

Call in Australia under warranty and post-warranty

If your product is under warranty, call 1300 721 147.

If your product is not under warranty, call 1902 910 910. A per-incident, out-of-warranty support fee will be charged to your phone bill.

Call HP Korea customer support

Användarhandbok 109

Bilaga 14

Call HP Japan support

TEL : 0570-000-511

03-3335-9800

FAX : 03-3335-8338

9:00 17:00

10:00 17:00

FAX

1/1 3

HP Quick Exchange Service (Japan)

HP Quick Exchange Service

0570-000511

:03-3335 -9800

:

10:00

1 1

9:00

5:00

3

5:00

:

Förbereda HP All-in-One för transport

Om du har kontaktat HP Kundsupport och blivit ombedd att skicka HP All-in-One för service, följer du stegen nedan så att den inte skadas.

Anmärkning Denna information gäller inte kunder i Japan. För information om

servicealternativ i Japan, se HP Quick Exchange Service (Japan) .

1.

Slå på HP All-in-One. Om det inte går att få igång HP All-in-One hoppar du över det här steget och går till steg 2.

2.

Öppna luckan till skrivarvagnen.

110 HP PSC 1600 All-in-One series

3.

Vänta tills skrivarvagnen har stannat och tystnat. Ta ur bläckpatronerna från sina platser.

Mer information om hur du tar bort bläckpatronerna finns i Byta bläckpatroner

.

Anmärkning Om HP All-in-One inte startar kan du dra ut nätsladden och sedan manuellt skjuta skrivarvagnen så långt som möjligt åt höger så att du kan ta loss bläckpatronerna. När du är klar flyttar du tillbaka skrivarvagnen till startläget (längst till vänster) och fortsätter sedan med steg 6.

4.

Stäng luckan till skrivarvagnen och vänta några minuter så att skrivarvagnen hinner återgå till startläget (till vänster).

Anmärkning Se till att skannern har återgått till sitt fasta läge innan du stänger av

HP All-in-One.

5.

Tryck på På för att stänga av HP All-in-One, och dra sedan ur nätsladden.

6.

Lägg patronerna i en i bläckpatronsskydd eller i en lufttät påse så att bläcket inte torkar, och lägg dem åt sidan. Skicka dem inte tillsammans med HP All-in-One, såvida du inte blivit ombedd att göra det av HP Kundsupport.

7.

Koppla bort strömkabeln från HP All-in-One.

Anmärkning Skicka inte tillbaka nätsladden tillsammans med HP All-in-One.

Ersättaren till HP All-in-One levereras inte med dessa. Förvara strömsladden och strömförsörjningen på ett säkert ställe tills den nya HP All-in-One kommer.

8.

Ta bort kontrollpanelens tangentmall på följande sätt: a.

Se till att kontrollpanelfönstret ligger plant mot HP All-in-One.

b.

Lyft på locket.

c.

Lägg tummen mot skåran på vänster sida om kontrollpanelens tangentmall. Ta försiktigt loss kontrollpanelens tangentmall från enheten (se nedan).

9.

Behåll kontrollpanelens tangentmall. Skicka inte tillbaka kontrollpanelens tangentmall tillsammans med HP All-in-One.

Anmärkning Ersättaren till HP All-in-One kan levereras utan tangentmall till kontrollpanelen. Förvara kontrollpanelens tangentmall på ett säkert ställe och sätt tillbaka den på kontrollpanelen när ersättaren till HP All-in-One anländer. Du måste sätta fast kontrollpanelens tangentmall för att kunna använda kontrollpanelens funktioner på ersättaren till HP All-in-One.

Användarhandbok 111

Bilaga 14

Tips I installationshandboken som följde med HP All-in-One finns instruktioner om hur du sätter fast kontrollpanelens tangentmall.

10. Om du har originalkartongen kvar packar du ned HP All-in-One i den. Annars kan du använda det förpackningsmaterial som utbytesenheten levererades i.

Om du inte har förpackningen kvar använder du likvärdigt material. Fraktskador som orsakas av felaktig förpackning och/eller felaktig transport täcks inte av garantin.

11. Placera returfraktsedeln på kartongens utsida.

12. Ta med följande saker i kartongen:

– En fullständig beskrivning av symptomen för servicepersonalen (exempel på problem med utskriftskvaliteten kan vara till nytta).

– En kopia av inköpsordern eller något annat inköpsbevis som visar garantins giltighetstid.

– Ditt namn, adress och ett telefonnummer på dagtid.

112 HP PSC 1600 All-in-One series

15

Hewlett-Packards AVTAL FÖR

BEGRÄNSAD GARANTI

Giltighetstid för begränsad garanti

HP-produkt

Programvara

Skrivare

Bläckpatroner

Tillbehör

Giltighetstid för begränsad garanti

90 dagar

1 år

Tills HP-bläckpatronen är tom eller tills giltighetsdatumet på bläckpatronen har passerats, det som inträffar först. Garantin gäller inte HP-bläckprodukter som har fyllts på, omarbetats, putsats, använts på felaktigt sätt eller ändrats på något sätt.

90 dagar

Garantins omfattning

Hewlett-Packard (HP) garanterar att ovan angiven HP-produkt inte är behäftad med materialeller tillverkningsfel under ovan angivna tid. Garantin gäller från och med inköpsdatum.

För programvaruprodukter gäller HP:s garanti endast om produktens programkod inte går att exekvera. HP garanterar inte att någon produkt kommer att ha helt oavbruten eller felfri drift.

HP:s garanti omfattar endast sådana fel som uppstår vid normal användning av produkten, inte andra problem som exempelvis kan uppstå på grund av följande: a. Felaktigt underhåll och modifiering; b. Användning av programvara, medier, delar eller förbrukningsartiklar som inte tillhandahållits eller omfattas av support av HP, eller c. Användning utanför produktens specifikationer, d. Obehörig modifiering eller missbruk.

För HP:s skrivarprodukter gäller att användning av bläckpatroner från annan leverantör än HP eller en påfylld bläckpatron inte påverkar kundens garanti eller ett supportavtal som kunden har med HP. Om ett fel eller en skada på skrivaren kan härledas till användning av en bläckpatron från annan leverantör eller en påfylld bläckpatron, debiterar HP gängse taxa för tids- och materialåtgång för att ge skrivaren service gällande det specifika felet eller den specifika skadan.

Om HP under tillämplig garantitid informeras om ett fel i en produkt som omfattas av HP:s garanti, kommer HP efter eget val antingen reparera eller ersätta den defekta produkten.

Om HP inte kan reparera eller ersätta en produkt som omfattas av HP:s garanti, har kunden inom rimlig tid efter felanmälan rätt till en kompensation uppgående till summan av inköpspriset för produkten.

HP är inte skyldigt att reparera, ersätta eller erlägga kompensation för en produkt förrän kunden returnerat den defekta produkten till HP.

Ersättningsprodukter kan vara antingen nya eller likvärdiga nya, under förutsättning att dess funktionalitet minst motsvarar den produkt som ersätts.

HP:s produkter kan innehålla återanvända delar, komponenter eller material som är likvärdiga nya.

HP:s begränsade garanti gäller i alla länder/regioner där den berörda HP-produkten säljs av HP.

Avtal för ytterligare garantiservice, exempelvis service på plats, kan finnas hos alla av HP

HP auktoriserade serviceföretag i länder/regioner där produkten säljs av HP eller av en auktoriserad importör.

Användarhandbok 113

I

Bilaga 15

Begränsningar i garantin

HP OCH DESS TREDJEPARTSLEVERANTÖRER LÄMNAR INGA YTTERLIGARE

UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AV NÅGOT SLAG AVSEENDE

SÄLJBARHET, KVALITET ELLER LÄMPLIGHET FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL I DEN MÅN

DETTA INTE STRIDER MOT GÄLLANDE LAG.

Begränsning av ansvar

Annan kompensation än den som nämns i denna garanti utgår ej till kunden, såvida inte annat stadgas i lokal lagstiftning.

UTÖVER DE SKYLDIGHETER SOM NÄMNS SPECIFIKT I DENNA GARANTI, KAN HP OCH

DESS UNDERLEVERANTÖRER UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA

FÖR DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER

FÖLJDSKADOR, OAVSETT OM GARANTI, KONTRAKT ELLER ANDRA LAGLIGA GRUNDER

ÅBEROPAS.

Gällande lag

Denna garanti ger kunden specifika lagliga rättigheter. Utöver dessa kan Kunden ha ytterligare rättigheter som varierar mellan olika länder, mellan olika stater i USA och mellan olika provinser i

Kanada.

I det fall då denna garanti strider mot den lag som gäller där kunden använder HP-produkten, ska denna garanti anses modifierad så att den överensstämmer med denna lag. I vissa länder är frånsägelser och begränsningar av garantin inte tillåtna, varför ovanstående frånsägelser och begränsningar inte gäller alla kunder. Vissa stater i USA eller lagstiftning utanför USA (inklusive i provinser i Kanada) kan exempelvis:

Förhindra att friskrivningarna och begränsningarna i denna garanti begränsar konsumentens lagstadgade rättigheter (t ex i Storbritannien) på annat sätt begränsa tillverkarens möjlighet att tillämpa sådana inskränkningar och begränsningar eller

Bevilja kunden ytterligare rättigheter, specificera giltighetstid för underförstådda garantier som tillverkaren inte kan friskriva sig eller förbjuda begränsningar i giltighetstid för underförstådda garantier.

GARANTIVILLKOREN I DENNA REDOGÖRELSE, UTOM I DEN UTSTRÄCKNING SOM

GODKÄNNS I LAGSTIFTNINGEN, EXKLUDERAS, BEGRÄNSAS ELLER MODIFIERAS EJ

OCH GÄLLER SOM TILLÄGG TILL TVINGANDE LAGSTADGADE RÄTTIGHETER FÖR

FÖRSÄLJNING AV HP-PRODUKTERNA TILL SÅDANA KUNDER.

Information om begränsad garanti i EU-området:

Nedan visas namn och adresser till HP-kontor som beviljar HPs begränsade garanti

(tillverkarens garanti) i ditt land.

Du kan även ha lagstadgade rättigheter gentemot säljaren på basis av köpeavtalet, förutom tillverkarens garanti, som inte begränsas av denna tillverkningsgaranti.

Belgique/Luxembourg

Hewlett-Packard Belgium BVBA/

SPRL

Luchtschipstraat 1

Rue de l'aeronef

B-1140 Bruxelles

Ireland

Hewlett-Packard Ireland Ltd.

30 Herbert Street

IRL-Dublin 2

Danmark

Hewlett-Packard A/S

Kongevejen 25

DK-3460 Birkeroed

114 HP PSC 1600 All-in-One series

(fortsättning)

Nederland

Hewlett-Packard Nederland BV

Startbaan 16

1187 XR Amstelveen NL

France

Hewlett-Packard France

1 Avenue du Canada

Zone d'Activite de Courtaboeuf

F-91947 Les Ulis Cedex

Deutschland

Hewlett-Packard GmbH

Herrenberger Straße 110-140

D-71034 Böblingen

Suomi

Hewlett-Packard Oy

Piispankalliontie 17

FIN-02200 Espoo

Italia

Hewlett-Packard Italiana S.p.A

Via G. Di Vittorio 9

20063 Cernusco sul Naviglio

I-Milano

Österreich

Hewlett-Packard Ges.m.b.H.

Lieblgasse 1

A-1222 Wien

Greece

Hewlett-Packard Hellas E.

Voriou Epirou 76

151 25 Maroussi

Aten

United Kingdom

Hewlett-Packard Ltd

Cain Road

Bracknell

GB-Berks RG12 1HN

Π .E.

Portugal

Hewlett-Packard Portugal -

Sistemas de

Informática e de Medida S.A.

Edificio D. Sancho I

Quinta da Fonte

Porto Salvo

2780-730 Paco de Arcos

P-Oeiras

España

Hewlett-Packard Española S.L.

C/ Vicente Aleixandre 1

Parque Empresarial Madrid - Las

Rozas

28230 Las Rozas

E-Madrid

Sverige

Hewlett-Packard Sverige AB

Skalholtsgatan 9

S-164 97 Kista

Ungern

Hewlett-Packard Magyarország

Kft.

1117 Budapest

Neumann J. u. 1.

Slovenská republika

Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.

Mileti č ova 23

826 00 Bratislava

Lietuva

UAB "Hewlett-Packard"

Šeimyniški ų g. 21B

09200 Vilnius

Č eska republika

HEWLETT-PACKARD s.r.o.

Vysko č ilova 1/1410

140 21 Praha 4

Polska

Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o.

ul. Szturmowa 2A

02–678 Warszawa

Wpisana do rejstru przedsiebiorcow w Sadzie

Rejonowym dla m.st. Warszawy,

XX Wydzial Gospodarczy pod numerem KRS 0000016370

Lettland

Hewlett-Packard SIA

Palasta iela 7

Riga, LV-1050

Estland

HP Oy Eesti Filiaal

Estonia pst. 1

EE-10143 Tallinn

Användarhandbok 115

Bilaga 15

(fortsättning)

Slovenien

Hewlett-Packard d.o.o.

Tivolska cesta 48

1000 Ljubliana

Cyprus/Kibris

Hewlett-Packard Hellas E.

Π .E.

Voriou Epirou 76

151 25 Maroussi

Aten, Grekland tel +372 6 813 820 fax +372 6 813 822

Malta

Hewlett-Packard Europe B.V.

Amsterdam, Meyrin Branch

150, Route de Nant d'Avril

1217 Meyrin, Geneva

Schweiz

116 HP PSC 1600 All-in-One series

16

Teknisk information

Det här avsnittet innehåller tekniska specifikationer och internationell information om

HP All-in-One.

Det här avsnittet innehåller följande information:

● Systemkrav för Windows- och Macintosh-system

● Specifikationer för papper, kopiering, minneskort och skanning

● Specifikationer för fysisk omgivning, ström och miljö

● Bestämmelser

● Överensstämmelse med bestämmelser

Systemkrav

Programvarans systemkrav anges i Readme-filen. Mer information om hur du visar Readme-filen

(Viktigt) finns i

Visa Readme-filen .

Pappersspecifikationer

Det här avsnittet innehåller information om pappersfackens kapacitet, pappersstorlek samt specifikationer om utskriftsmarginaler.

Pappersfackets kapacitet

Typ

Vanligt papper

Legal-papper

Kort

Kuvert

OH-film

Etiketter

Fotopapper med storleken

102 x 152 mm

Fotopapper med storleken

216 x 279 mm

Pappersvikt

60-90 g/m 2

75-90 g/m 2

200 g/m 2 index max

75-90 g/m 2

Ej tillgänglig

Ej tillgänglig

236 g/m 2

Ej tillgänglig

Inmatnings-fack*

100 (75 g/m 2 papper)

100 (75 g/m 2 papper)

20

10

30

20

30

20

Utmatnings-fack**

50 (75 g/m 2 papper)

50 (75 g/m 2 papper)

10

10

15 eller färre

10

15

10

* Maximal kapacitet.

** Utmatningsfackets kapacitet påverkas av papperstypen och hur mycket bläck som används.

HP rekommenderar att du tömmer utmatningsfacket ofta.

Pappersstorlekar

Typ

Papper

Storlek

Letter: 216 x 279 mm

A4: 210 x 297 mm

Användarhandbok 117

Kort

Etiketter

Egen

Bilaga 16

(fortsättning)

Typ

Kuvert

OH-film

Fotopapper

Storlek

A5: 148 x 210 mm

Executive: 184 x 267 mm

Legal: 216 x 356 mm

B5: 176 x 250 mm

U.S. #10: 105 x 241 mm

U.S. #9: 99 x 226 mm

A2: 111 x 146 mm

DL 110 x 220 mm

C6: 114 x 162 mm

Letter: 216 x 279 mm

A4: 210 x 297 mm

102 x 152 mm

127 x 178 mm

Letter: 216 x 280 mm

A4: 210 x 297 mm

102 x 305 mm panorama

127 x 305 mm panorama

76 x 127 mm

Indexkort: 101 x 152 mm

127 x 178 mm

A6: 105 x 149 mm

Hagaki-kort: 100 x 148 mm

Letter: 216 x 279 mm

A4: 210 x 297 mm

76 x 127 mm upp till 216 x 356 mm

118 HP PSC 1600 All-in-One series

Specifikationer om utskriftsmarginaler

Papper eller OH-film

USA (Letter, Legal, Executive)

ISO (A4, A5) och JIS (B5)

Kuvert

Kort

Huvud (ledande kant)

1,8 mm

1,8 mm

3,2 mm

1,8 mm

Nederkant*

6,7 mm

6,7 mm

6,7 mm

6,7 mm

* Den här marginalen är inte kompatibel med HP All-in-One; men den totala skrivytan är kompatibel. Den skrivbara ytan beräknas från mitten men förskjuten med 5,4 mm (0,21 tum), vilket ger asymmetriska topp- och bottenmarginaler.

Utskriftsspecifikationer

● 1 200 x 1 200 dpi (svart)

● 1 200 x 1 200 dpi färg med HPPhotoREt III

● Metod: drop-on-demand termisk inkjet

● Språk: HP PCL nivå 3, PCL3 GUI eller PCL 10

● Utskriftshastigheten varierar beroende på hur sammansatt dokumentet är.

● Arbetsbelastning per månad: 500 utskrivna sidor (medel), 5 000 utskrivna sidor (maximum)

● Utskrifter i panorama-storlek

Läge

Bästa

Normal

Snabb

Svart

Färg

Svart

Färg

Svart

Färg

Upplösning (dpi) Hastighet** (sidor per minut)

1 200 x 1 200 2

1 200 x 1 200 (upp till 4 800 dpi optimerat*) 0.5

600 x 600

600 x 600

7

4

300 x 300

300 x 300

23

18

Färgutskrifter med upp till 4 800 x 1 200 punkter/tum (optimerat) på premium fotopapper, 1 200 x

1 200 dpi.

** Maximum varierar med modell och papperstyp.

Kopieringsspecifikationer

● Digital bildhantering

● Upp till 99 kopior av original (varierar beroende på modell)

● Digital zoom från 25 till 400 % (varierar beroende på modell)

● Sidanpassa, Affisch, Många på en sida

Användarhandbok 119

Bilaga 16

● Upp till 23 kopior per minut (svart), 18 kopior per minut (färg) (varierar beroende på modell)

● Kopieringshastigheten varierar beroende på hur sammansatt dokumentet är.

Läge

Bästa

Normal

Snabb

Svart

Färg

Svart

Färg

Svart

Färg

Hastighet

(sidor per minut) upp till 0,8 upp till 0,8 upp till 7 upp till upp till 23 upp till 18

Utskriftsupplösning (dpi)

1 200 x 1 200

1 200 x 1 200**

600 x 600

600 x 600

300 x 300

300 x 300

Upplösning vid skanning

(dpi)*

1 200 x 2 400

1 200 x 2 400

1 200 x 2 400

1 200 x 2 400

600 x 1 200

600 x 1 200

* Maximal vid 400 % skalning.

Färgutskrifter med upp till 4 800 x 1 200 dpi (optimerat) på premium fotopapper, 1 200 x 1 200 dpi.

Minneskortsspecifikationer

● Maximalt antal rekommenderade filer på ett minneskort: 1000

● Rekommenderad filstorlek: maximalt 12 megapixel, maximalt 8 MB

● Rekommenderad största minneskortstorlek: Maximalt 1 GB (endast halvledarkort)

Anmärkning Om du når den rekommenderade maximala gränsen på ett minneskort kan funktionerna på HP All-in-One bli långsamma.

Minneskort som stöds

● CompactFlash

● SmartMedia

● Memory Stick

● Memory Stick Duo

● Memory Stick Pro

● Magic Gate Memory Stick

● Secure Digital

● MultiMediaCard (MMC)

● xD-Picture Card

Skanningsspecifikationer

● Bildredigerare inkluderad

● Integrerade OCR-program konverterar automatiskt inskannad text så att den kan redigeras

● Skanningshastigheten varierar beroende på hur sammansatt dokumentet är.

● TWAIN-kompatibelt gränssnitt

● Upplösning: upp till 1200 x 4800 dpi optisk, 19200 dpi utökat (programvara)

● Färg: 48-bitars färg, 8-bitars gråskala (256 nivåer av grått)

● Maximal skanningsstorlek från glaset: 216 x 297 mm

120 HP PSC 1600 All-in-One series

Fysiska specifikationer

● Höjd: 171 mm (med kontrollpanelfönstret nedfällt)

● Bredd : 438 mm

● Djup: 283 mm

● Vikt: 5,5 kg

Energispecifikationer

● Strömförbrukning: max 40 W

● Inspänning: Växelström 90 till 240 V ~ 1 A 47-63 Hz, jordad

● Utgående spänning: DC 32 Vdc===940 mA, 16 Vdc===625 mA

Miljöspecifikationer

● Rekommenderad temperatur vid användning: 15° till 32° C

● Acceptabelt temperaturintervall för användning: 15º till 32º C

● Luftfuktighet: 15 % till 85 % RH icke-kondenserande

● Förvaringstemperatur: -40º till 60º C

Anmärkning Utskriften på HP All-in-One kan bli något förvrängd om enheten används i närheten av elektromagnetiska fält.

HP rekommenderar att du använder en USB-kabel på högst 3 meter för att minimera brus i närheten av elektromagnetiska fält.

Ytterligare specifikationer

Minne: 8 MB ROM, 32 MB DRAM

Om du har en Internet-anslutning kan du få hörbar information på HP:s webbplats. Gå till: www.hp.com/support .

Program för att skydda miljön

I det här avsnittet finns information om att skydda miljön; ozonalstring; energiförbrukning; pappersanvändning; plaster; Säkerhetsinformation för materiel och återvinningsprogram.

Skydda miljön

Hewlett-Packards erbjuder kvalitetsprodukter på ett miljömedvetet sätt. Den här produkten har utformats med flera egenskaper i syfte att minimera miljöpåverkan.

Gå till HP:s webbplats för miljöfrågor om du vill ha mer information: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Ozon

Denna produkt genererar ingen märkbar ozongas (O3).

Energiförbrukning

Energiförbrukningen minskar avsevärt i ENERGY STAR®-läge, vilket sparar på naturliga resurser och sparar pengar utan att påverka produktens höga prestanda. Denna produkt är

Användarhandbok 121

Bilaga 16 kvalificerad för ENERGY STAR, som är ett frivilligt program som främjar utvecklingen av energisnåla kontorsprodukter.

ENERGY STAR är ett registrerat servicemärke i USA som tillhör U.S. EPA. Som ENERGY

STAR-partner har HP föresatt sig att följa ENERGY STAR-riktlinjerna för effektiv energianvändning.

Mer information om ENERGY STAR-riktlinjer finns på följande webbplats: www.energystar.gov

Pappersanvändning

Denna produkt är anpassad för användning av returpapper enligt DIN 19309.

Plast

Plastdelar över 25 gram är märkta enligt internationella standarder som ökar möjligheten att identifiera plastmaterial för återvinning i slutet av produktens livslängd.

Säkerhetsinformation om material

Säkerhetsinformation för materiel (MSDS) kan fås på HPs.webbplats: www.hp.com/go/msds

Kunder utan Internet-anslutning bör kontakta sitt lokala HP-supportcenter.

Återvinningsprogram

HP erbjuder ett växande antal retur- och återvinningsprogram i många länder/regioner, och har

även partneravtal med några av de största återvinningscentralerna för elektronisk utrustning som finns i världen. HP sparar också på resurserna genom att renovera och återförsälja några av de mest populära produkterna.

Denna HP-produkt innehåller följande material som kan kräva särskild hantering när produkten nått slutet av sin livslängd:

● Kvicksilver i skannerns fluorescerande lampa (< 2 mg)

● Bly i lödningen

HP:s återvinningsprogram för bläckpatroner

HP gör sitt bästa för att skydda miljön. HP:s återvinningsprogram för bläckstråletillbehör finns i många länder/regioner. Du kan återvinna använda bläckpatroner utan kostnad. Mer information finns på följande webbplats: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

Bestämmelser

HP All-in-One uppfyller produktkrav från olika myndigheter i ditt land/region.

I det här avsnittet finns information om modellidentifieringsnummer för HP All-in-One; ett FCCmeddelande och separata meddelanden till användare i Australien, Japan och Korea.

122 HP PSC 1600 All-in-One series

Identifieringsnummer för regelmodellen

För regelmässiga identifieringsändamål har produkten tilldelats ett särskilt modellnummer. Idnumret för din produkt är SDGOB-0401-01. Detta nummer ska inte förväxlas med marknadsnamnet (HP PSC 1600 All-in-One series) eller produktnumret.

FCC statement

United States Federal Communications Commission (i 47 CFR 15.105) har angivit att följande meddelande ska lämnas till användare av den här produkten.

Överensstämmelse med bestämmelser: Utrustningen har provats och visat sig uppfylla kraven för digitala anläggningar av klass B, enligt del 15 i FCC:s regler. Det ställs två krav på utrustningens funktion: (1) enheten får inte orsaka skadlig störning, och (2) enheten måste acceptera all störning som den utsätts för, inklusive störning som kan leda till oönskad funktion.

Begränsningarna enligt klass B är avsedda att ge ett rimligt skydd mot skadliga störningar i heminstallationer. Utrustningen alstrar, använder och kan sända ut energi i form av radiovågor.

Om utrustningen inte installeras och används enligt instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar i radiokommunikationer. Det går emellertid inte att garantera att inga störningar förekommer i någon viss installation. Om denna utrustning skulle förorsaka skadliga störningar i radio- eller tv-mottagningen, vilket kan avgöras genom att du stänger av utrustningen och sedan slår på den igen, uppmanas användaren att försöka rätta till störningarna genom att vidta någon av följande åtgärder:

● Rikta om den mottagande antennen.

● Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.

● Anslut utrustningen till ett uttag som inte hör till samma krets som den mottagaren är ansluten till.

● Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio- och tv-tekniker om du behöver mer hjälp.

Om du vill ha mer information kan du kontakta Product Regulations Manager, Hewlett-Packard

Company, San Diego, (858) 655-4100.

Följande häfte från Federal Communications Commission kan vara användaren till nytta: Leta rätt på och hitta lösningar till radio- och tv-störningar. Häftet finns att få från U.S. Government

Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. (lagernummer) 004-000-00345-4.

Viktigt I enlighet med del 15.21 i FCC:s regler kan alla förändringar som görs på den här utrustningen, som inte uttryckligen är godkända av Hewlett-Packard Company, skapa skadliga störningar och upphäva din rätt att använda utrustningen.

Note à l’attention des utilisateurs Canadien/notice to users in Canada

Le présent appareil numérique n‘émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada.

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of

Communications.

Användarhandbok 123

Bilaga 16

Notice to users in Australia

This equipment complies with Australian EMC requirements.

Notice to users in Japan (VCCI-2)

Notice to users in Korea

124 HP PSC 1600 All-in-One series

Declaration of conformity (European Economic Area)

Överensstämmelse med bestämmelser i det här dokumentet följer riktlinjerna i ISO/Guide 22 och

EN 45014. Där identifieras produkten, tillverkarens namn och adress samt tillämpliga specifikationer som accepteras i EU.

Declaration of conformity

DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

__________________________________________________________________________

Manufacturer's Name:

Manufacturer's Address:

Regulatory Model Number:

He wlett-Packard Company

16399 West Bernardo Drive

San Diego CA 92127, USA

SDGOB-0401-01

Declares, that the product:

Product Name: HP PSC 1600 All-in-One series

Power Adapters HP part#: 0950-4491, 0957-2144, 0950-4466

RoHS Compliant Adapters : 0957-2146, 0957-2152, 0957-2153, 0957-2151

Conforms to the following Product Specifications:

Safety: IEC 60950: 1999 3 rd

edition

EN 60950: 1999

IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led)

EMC:

1998

Supplementar y Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the

1) The product was tested in a typical configuration.

Date Muthya S. Guha, Hardware Test & Regs

MGR.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140,

D-71034 Böblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143

Användarhandbok 125

Bilaga 16

126 HP PSC 1600 All-in-One series

Index

Symboler/nummer

10 x 15 cm (4 x 6 tum) fotopapper

fylla på 25

10 x 15 cm fotopapper

fylla på 25

A

A4-papper

fylla på 23

affischer

kopiera 56

anslutningstyper som stöds

nätverksansluten 18 skrivardelning 18

USB 18

avbryt, knapp 7

avbryta

kopiera 57

skanna 60

utskriftsjobb 63

Å

återställa

fabriksinställningarna 86

återvinna

enhet 122 förbrukningsartiklar 122

återvinning av

bläckstråletillbehör 122

B

bästa kopieringskvalitet 49

beställa

Användarhandbok 72

bläckpatroner 71

Installationshandbok 72

papper 71

programvara 72

bläcknivåerna, kontrollera 74

bläckpatron

återvinna 122

bläckpatronens skydd 80

bläckpatroner

beställa 71

byta ut 76

Användarhandbok

felsöka 101

förvaring 80

fotobläckpatron 79

hantera 76

kontrollera bläcknivåerna

74

namn på delarna 76

rengöra 82

rengöra

bläckmunstyckena 84

rengöra kontakterna 83

rikta in 81

bläddringshastighet 85

byta ut bläckpatron 76

C

CompactFlash-minneskort 35

D digitalkamera

PictBridge 44

Dokumentvisning

HP Director (Windows) 10

DPOF-fil 45

E

energispecifikationer 121

etiketter

fylla på 27

F fabriksinställningarna,

återställa 86

färg

intensitet 54

kopior 55

FCC statement 123

felsöka

användning 99

fel måttinställningar 91

installationsöversikt 88

kontakta HP Support 87

maskinvarukonfiguration 88

minneskort 102

översikt 87

programvaruinstallation 95

supportresurser 87

felsöka:

trassel, papper 28

förminska/förstora kopior

affisch 56

ändra storlek till Letter eller

A4 54

passa in flera på en sida 53

foton

avmarkera 43

förbättra kopior 55

fotobläckpatron 79

HP Image Zone 67

kantfria 43

meny 8

menyknapp 7

skicka från ett minneskort

66 skicka skannade bilder 66

skriva ut från DPOF-fil 45

Snabbutskrift 44

fotopapper

fylla på 25

fylla hela sidan 52

fylla på

10 x 15 cm fotopapper 25

4 x 6 cm fotopapper 25

A4-papper 23

etiketter 27

fullstorlekspapper 23

gratulationskort 27

Hagaki-kort 25

kuvert 26

Legal-papper 23 letter-papper 23

OH-film 27

original 21

transferbilder för t-shirt 27

vykort 25

fysiska specifikationer 121

G garanti

uppgraderingar 105

villkor 113

gör kopior

HP Director (OS 9) 14

127

HP Director (Windows) 10

HP Image Zone (OS X) 12

gratulationskort

fylla på 27

H

Hagaki-kort

fylla på 25

hastighet

bläddra i kontrollpanelen 85

kopiera 49

högerpil 7

HP All-in-One

förbereda för transport 110

översikt 5

HP Director

HP Instant Share 70

ikoner saknas 97

starta 9

HP email portal

HP Image Zone (OS X) 12

HP Galleriet

HP Director (OS 9) 14

HP Image Zone (OS X) 12

HP help

HP Director (OS 9) 14

HP Image Edit

HP Image Zone (OS X) 12

HP Image Print:

HP Image Zone (OS X) 12

HP Image Zone

HP Director (Windows) 10

HP Instant Share 68, 69,

70

Macintosh 69, 70

Macintosh (OS 9) 13

Macintosh (OS X) 11

översikt 9

Windows 9, 68

HP Instant Share

HP Image Zone 67

HP Image Zone (OS X) 12

konfiguration (USB) 65 om 65

skicka bilder 66

skicka bilder från 67

skicka foton från ett

minneskort (USB) 66

skicka foton med e-post

från 67

skicka skannade bilder 66 skicka till enhet 66, 67

HP JetDirect 17, 18

HP på Internet

HP Director (OS 9) 14

HP Support

innan du ringer 87

I information om gällande lagar och förordningar

FCC statement 123

identifieringsnummer för

regelmodellen 123

överensstämmelseförklarin

g 125

överensstämmelseförklarin

g (EEC) 125

innanför locket, rengöra 73

installation

meny 8

Inställningar

HP Director (OS 9) 14

inställningar

utskriftsalternativ 62

Instant Share. se HP Instant

Share

K kantfria kopior

10 x 15 cm (4 x 6 tum)

fotopapper 51

fylla hela sidan 52

kantlösa foton

skriva ut från minneskort 43

konfigurera

knapp 6

kontrollpanel

bläddringshastighet 85

översikt 6

Tid för medd.fördröjning 86

kontrollpanelsfönster

ändra måttinställningar 91

ändra språk 91

kopiera

avbryta 57

färgintensitet 54

flera på en sida 53

förbättra ljusa områden 55

förstora till affisch 56

foton, förbättra 55

hastighet 49

kopieringsspecifikationer

119

kvalitet 49

pappersstorlek 47

papperstyper,

rekommenderade 48

standardinställningar 57

svartvita dokument 50

text, förbättra 55

transfertryck för t-shirt 57

kopiering foton på Letter eller A4-

papper 52

meny 7

kundsupport

Australien 109

HP Quick Exchange

Service (Japan) 110

Japan 110

kontakta 106

Korea 109

Nordamerika 106 serienummer 106 service-ID 106

utanför USA 107

webbplats 105

kuvert

fylla på 26

kvalitet

kopiera 49

L

Legal-papper

M

fylla på 23

letter-papper

fylla på 23

ljusare

kopior 54

meddelanden om bestämmelser meddelande till användare

i Japan 124

meddelande till användare

i Korea 124

Memory Stick-minneskort 35

miljöspecifikationer 121

minneskort

översikt 35

provark 37 sätta i ett kort 37

skicka foton 66

skriva ut DPOF-fil 45

skriva ut foton 42

spara filer på datorn 37

128 HP PSC 1600 All-in-One series

Index

minneskortsspecifikationer 120

more applications

HP Director (OS 9) 14

mörkare

kopior 54

MultiMediaCard-minneskort

(MMC) 35

N

normal kopieringskvalitet 49

O

OH-film

fylla på 27

OK, knapp 6

Ö

överensstämmelseförklaring

EEC 125

USA 125

överföra bilder

HP Director (OS 9) 14

HP Director (Windows) 10

HP Image Zone (OS X) 11

P

på, knapp 6

papper

beställa 71

fylla på 23

inkompatibla typer 22

pappersstorlekar 117

rekommenderade

kopietyper 48

rekommenderade typer 22

trassel 28, 100

pappersfackets kapacitet 117 pappersspecifikationer 117

patroner. se bläckpatroner

PictBridge 44

Program för att skydda miljön

121

program, skriva ut från 61

programuppdatering.. se uppdatera enheten provark

fylla i 38

meny 8

skanna 39

skriva ut 37

R

rapporter, funktionstest 74

regulatory notices note à l’attention des

utilisateurs Canadien 123

notice to users in

Australia 124

notice to users in Canada

123

rengöra

bläckmunstyckena 84

bläckpatroner 82

innanför locket 73

kontakterna på

bläckpatronerna 83

lägga i original 21

rengöra 73

utsidan 74

Returnera HP All-in-One 110

rikta in bläckpatronerna 81

S

Secure Digital-minneskort 35

serienummer 106 service-ID 106

sidanpassa 54

självtestrapport 74

skanna

från kontrollpanelen 59

HP Instant Share 66

knapp 7

provark 39

skanningsspecifikationer

120

stoppa 60 till minneskort 60

skanna bild

HP Director (OS 9) 14

HP Director (Windows) 9

HP Image Zone (OS X) 11

skanna dokument

HP Director (OS 9) 14

HP Director (Windows) 10

skanna till OCR

HP Image Zone (OS X) 12

Skanna till-menyn

Windows 8

skannerglaset

lägga i original 21

skanningsglaset

rengöra 73

skicka till enhet

HP Image Zone

(Macintosh) 69

HP Image Zone

(Windows) 68

skannade bilder 66

skriva ut

avbryt 63

foton från DPOF-fil 45

foton från minneskort 42

från datorn 61 från ett program 61

provark 37

självtestrapport 74

Snabbutskrift 44

utskriftsalternativ 62

utskriftsspecifikationer 119

skrivardelning

Macintosh 18

Windows 18

SmartMedia-minneskort 35

snabb kopieringskvalitet 49

Snabbutskrift 44

spara

foton på datorn 37

specifikationer

10 x 15 cm fotopapper 117 etiketter 117 fotopapper 117 kuvert 117

Legal-papper 117 letter-papper 117

OH-film 117

skriva ut 119

specifikationer;

utskriftsmarginaler 119

standard

återställa 86

Starta kopiering Färg 7

Starta kopiering Svart 7

stoppa

kopiera 57

skanna 60

utskriftsjobb 63

support

innan du ringer 87 resurser 87

systemkrav 117

T teknisk information

energispecifikationer 121 fysiska specifikationer 121

Användarhandbok 129

kopieringsspecifikationer

119

miljöspecifikationer 121

minneskortsspecifikationer

120

pappersfackets kapacitet

117 pappersspecifikationer 117 pappersstorlekar 117

skanningsspecifikationer

120

specifikationer;

utskriftsmarginaler 119

systemkrav 117

utskriftsspecifikationer 119

vikt 121

telefonnummer, kundsupport

106

text

förbättra på kopior 55

Tid för medd.fördröjning 86

tjänst 105

se även kundsupport transferbilder för t-shirt

fylla på 27

transfertryck för t-shirt

kopiera 57

trassel , papper 100

trassel, papper 28

U underhåll ange bläddringshastighet

85

återställa

fabriksinställningarna 86

byta ut bläckpatron 76

kontrollera bläcknivåerna

74

rengöra bläckpatroner 82,

83, 84

rengöra glaset 73 rengöra innanför locket 73

rengöra på utsidan 74

rikta in bläckpatronerna 81

självtestrapport 74

Tid för medd.fördröjning 86

uppdatera enheten

Macintosh 103

översikt 102

Windows 102

USB-kabelinstallation 89

V

vänsterpil 6

vykort

fylla på 25

W

Webscan 20

X

xD-minneskort 35

130 HP PSC 1600 All-in-One series

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Electronic Edition www.hp.com

*Q5584-90262*

*Q5584-90262*

Q5584-90262

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents