HP Latex 315 Print and Cut Plus Solution Brugervejledning

Add to My manuals
74 Pages

advertisement

HP Latex 315 Print and Cut Plus Solution Brugervejledning | Manualzz

HP Latex Plus-skæreenhedsserien

Brugervejledning

1. udgave

© Copyright 2020 HP Development Company,

L.P.

Juridiske meddelelser

Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser. Intet heri må fortolkes som en yderligere garanti. HP er ikke erstatningspligtig i tilfælde af tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl eller manglende oplysninger i denne vejledning.

Varemærker

Microsoft® og Windows® er amerikansk registrerede varemærker tilhørende Microsoft

Corporation.

Indholdsfortegnelse

1 Introduktion ............................................................................................................................................................................................... 1

Velkommen til skæreenheden ............................................................................................................................................... 2

Skæreenhedsmodeller ............................................................................................................................................................ 2

Dokumentation ......................................................................................................................................................................... 2

Sikkerhedsforholdsregler ........................................................................................................................................................ 3

Hovedskæreenhedens komponenter ................................................................................................................................... 6

Tænder og slukker for skæreenheden .................................................................................................................................. 9

Tilslutning af skæreenheden til en computer ...................................................................................................................... 9

Frontpanel ............................................................................................................................................................................... 10

2 Nyttige links ............................................................................................................................................................................................. 12

Når du har brug for hjælp ..................................................................................................................................................... 12

3 Ilægning af medie ................................................................................................................................................................................... 14

Placering af trykvalser ........................................................................................................................................................... 19

Kalibrere mediet ..................................................................................................................................................................... 20

Justering af parametre til skæring ...................................................................................................................................... 22

Udførelse af længdekalibrering ........................................................................................................................................... 24

Skifte bruger ........................................................................................................................................................................... 25

4 Skæringsarbejdsgang ............................................................................................................................................................................ 26

Jobtyper ................................................................................................................................................................................... 26

Skæretyper .............................................................................................................................................................................. 26

Jobredigering og -styring (RIP) ............................................................................................................................................ 29

Automatisere skæreopgaver ................................................................................................................................................ 33

Behandling af lange jobs ...................................................................................................................................................... 34

OPOS-begyndelsespunkt ...................................................................................................................................................... 35

Læs HP stregkoden ................................................................................................................................................................ 36

Kalibrere OPOS ....................................................................................................................................................................... 37

Ændre begyndelsespunkt ..................................................................................................................................................... 38

Udvidet ilægning .................................................................................................................................................................... 39

DAWW iii

iv

5 Detaljeret betjening af skæreenheden ............................................................................................................................................... 41

Introduktion ............................................................................................................................................................................ 41

Startskærm ............................................................................................................................................................................. 43

Hovedmenu ............................................................................................................................................................................. 43

Knivtryk .................................................................................................................................................................................... 43

Knivforskydning ...................................................................................................................................................................... 44

FlexCut ..................................................................................................................................................................................... 44

Værktøj .................................................................................................................................................................................... 45

Handling ................................................................................................................................................................................... 45

Indstillinger .............................................................................................................................................................................. 46

Kalibreringer ............................................................................................................................................................................ 49

Konfiguration .......................................................................................................................................................................... 49

6 Vedligeholdelse ...................................................................................................................................................................................... 52

Rengøring af skæreenhedens overflader .......................................................................................................................... 52

Rengøring af drevsystem ...................................................................................................................................................... 52

Rengøring af mediesensoren ............................................................................................................................................... 54

Rengøring af Y-styreskinne .................................................................................................................................................. 54

Udskiftning af kniv ................................................................................................................................................................. 56

Udskiftning af sikring ............................................................................................................................................................. 58

Opdatering af firmware ......................................................................................................................................................... 60

7 Fejlfinding ................................................................................................................................................................................................ 61

Utilfredsstillende skæringskvalitet ...................................................................................................................................... 61

Mediet glider, og der opstår sporingsproblemer ............................................................................................................... 61

Mediestop ................................................................................................................................................................................ 62

Skæreenheden kan ikke registrere HP stregkode eller registreringsmærker .............................................................. 62

8 Tilbehør .................................................................................................................................................................................................... 63

Bestil tilbehør .......................................................................................................................................................................... 63

9 Specifikationer ........................................................................................................................................................................................ 64

Skæreenhedens mål .............................................................................................................................................................. 64

Forsendelsesmål .................................................................................................................................................................... 64

Mediemål ................................................................................................................................................................................. 64

Ydelse ....................................................................................................................................................................................... 65

Firmware .................................................................................................................................................................................. 66

Miljø .......................................................................................................................................................................................... 66

Strømforsyning ....................................................................................................................................................................... 66

Akustisk ................................................................................................................................................................................... 66

DAWW

Indeks ........................................................................................................................................................................................................... 68

DAWW v

vi DAWW

1 Introduktion

Velkommen til skæreenheden

Skæreenhedsmodeller

Dokumentation

Sikkerhedsforholdsregler

Hovedskæreenhedens komponenter

Tænder og slukker for skæreenheden

Tilslutning af skæreenheden til en computer

Frontpanel

DAWW 1

Velkommen til skæreenheden

Skæreenheden er en profilskæreenhed med trækkniv, der er beregnet til præcis skæring af fleksible medier.

Nogle af skæreenhedens vigtigste funktioner vises nedenfor:

● Optisk positioneringssystem (OPOS X) og HP stregkodesystem for præcis og uovervåget skæring

● Forskellige skæringstilstande med mulighed for fuldstændig gennemskæring af visse medier

● Skærehoved med høj hastighed giver driftssikker og nem skæring af vinyl

● Berøringsskærm til nem ændring af indstillinger

● Intelligent mediesystem holder mediet på sporet selv under skæring med tophastighed

● Ethernet-tilslutning (LAN) og USB-tilslutning

● Mediekurv medfølger

For at sende job til printeren skal du bruge RIP-software (Raster Image Processor), der skal køres på en separat computer. RIP-softwaren fås fra forskellige virksomheder. I kassen er der en licens til HP FlexiPrint and Cut RIP, der understøtter arbejdsgangene udskrift og skæring samt direkte skæring.

Skæreenhedsmodeller

Følger med skæreenheden

Ekstraudstyr

Forbrugsvarer

HP 54 Plus-standardskæreenhed, HP Latex 54 Plus-skæreenhed og HP Latex 64 Plusstandardskæreenhed

HP standardknive (x2)

HP skærekniv

HP 3 tommer medieflanger

Licens til HP FlexiPrint and Cut RIP

HP Latex specialknivsæt

HP Latex standardknivsæt

Dokumentation

Følgende dokumenter kan hentes fra http://www.hp.com/go/latex115plusprintandcutter/manuals , http://www.hp.com/go/latex315plusprintandcutter/manuals eller http://www.hp.com/go/ latex335plusprintandcutter/manuals :

● Introduktionsoplysninger

● Vejledning i klargøring af installationssted

● Samlingsanvisninger

● Brugervejledning

● Juridiske oplysninger

● Begrænset garanti

2 Kapitel 1 Introduktion DAWW

Sikkerhedsforholdsregler

Før skæreenheden tages i brug, skal du læse følgende sikkerhedsforholdsregler, så du kan bruge udstyret på en sikker måde.

Det forventes, at du har den nødvendige tekniske uddannelse og erfaring til at være bevidst om de risici, du kan blive udsat for, når du skal udføre en opgave, og tage de relevante forholdsregler til at minimere risikoen for dig selv og andre.

Udstyret er ikke egnet til brug på steder, hvor der kan være børn til stede.

Generelle sikkerhedsretningslinjer

● Der er ingen dele i skæreenheden, som operatøren kan servicere, undtagen de dele, der er dækket af HP's

Customer Self Repair-program (se http://www.hp.com/go/selfrepair/ ). Lad servicering af øvrige dele udføre af uddannet servicepersonale.

● Sluk for skæreenheden, og ring til servicerepræsentanten i følgende tilfælde:

– Netledningen eller stikket er beskadiget.

– Skæreenheden er beskadiget af stød.

– Der er en mekanisk skade eller kabinetskade.

– Der er kommet væske i skæreenheden.

– Der kommer røg eller usædvanlig lugt fra skæreenheden.

– Skæreenheden er blevet tabt.

– Skæreenheden fungerer ikke normalt.

● Sluk skæreenheden i følgende situationer:

– Under tordenvejr

– Under strømsvigt

● Vær især forsigtig ved zoner markeret med advarselsmærkater.

● Ventilationen på din lokation, hvad enten det er et kontor, kopirum eller printerrum, skal overholde gældende lokale miljømæssige og sikkerhedsmæssige regler og bestemmelser.

Risiko for elektrisk stød

ADVARSEL!

De interne kredsløb med indbygget strømforsyning kører ved farlige spændinger, der kan medføre dødsfald eller alvorlig personskade.

Skæreenheden anvender én netledning. Træk netledningen ud, før skæreenheden serviceres.

Sådan undgås elektrisk stød:

● Skæreenheden må kun være tilsluttet stikkontakter med jordforbindelse.

● Undlad at fjerne eller åbne andre lukkede systemdæksler eller -stik.

● Undgå at stikke genstande ind i skæreenhedens åbninger.

DAWW Sikkerhedsforholdsregler 3

● Pas på du ikke falder i ledningerne, når du går bag ved skæreenheden.

● Sæt netledningen helt ind i stikkontakten i væggen og i skæreenheden.

● Rør aldrig ved netledningen med våde hænder.

Brandfare

Træf følgende forholdsregler for at undgå risiko for ildebrand:

● Kunden er ansvarlig for opfylde skæreenhedens krav og de normerede elektriske krav i henhold til lokale retningslinjer i landet, hvor udstyret installeres. Brug den strømforsyningsspænding, der er angivet på navnepladen.

● Kobl netledningerne til en linje, der er beskyttet af en forgreningskredsløbsafbryder i henhold til oplysningerne beskrevet i vejledningen i klargøring af installationssted. Brug ikke en stikdåse (flytbar strømtap) til at forbinde netledningen.

● Brug kun netledningen fra HP, der er leveret sammen med skæreenheden. Brug ikke en beskadiget netledning. Brug ikke netledningen sammen med andre produkter.

● Undgå at stikke genstande ind i skæreenhedens åbninger.

● Pas på ikke at spilde væske på skæreenheden. Kontrollér, inden skæreenheden anvendes efter rengøring, at alle komponenter er tørre.

● Brug ikke spraydåseprodukter, der indeholder brændbare gasser i eller omkring skæreenheden. Undgå at benytte skæreenheden i eksplosive omgivelser.

● Undlad at blokere eller tildække skæreenhedens åbninger.

Mekanisk fare

Skæreenheden har bevægelige dele, der kan forårsage personskade. Tag følgende forholdsregler, når du arbejder tæt på skæreenheden:

● Sørg for, at tøj og andre dele af kroppen ikke kommer i nærheden af skæreenhedens bevægelige dele.

● Undgå at bruge halskæder, armbånd og andre hængende genstande.

● Hvis du har langt hår, skal du prøve at sætte det, så det ikke falder ned i skæreenheden.

● Pas på, at ærmer eller handsker ikke kommer i klemme i skæreenhedens bevægelige dele.

● Rør ikke ved tandhjul eller valser i bevægelse under udskrivningen.

● Undgå at benytte skæreenheden med deaktiverede sikkerhedsdæksler.

Risiko for lysstråling

Der udstråles lys fra statuskontrollamper med LED-lysdioder og fra frontpanelet. Denne stråling overholder kravene i IEC 62471:2006, Fotobiologisk sikkerhed af lamper og lampe-systemer . Det frarådes dog at kigge direkte på LED-lysdioderne, mens de er tændt. Modulet må ikke ændres.

4 Kapitel 1 Introduktion DAWW

Fare ved tungt medie

Der skal udvises særlig omhu for at undgå personskade, når der håndteres kraftige medier:

● Håndtering af tunge medieruller kan kræve mere end én person. Vær forsigtig for at undgå overbelastning af ryggen og/eller personskade.

● Overvej at bruge en gaffellift, gaffelvogn eller andet håndteringsudstyr.

● Når du skal håndtere tunge medieruller, skal du være iført beskyttelsesudstyr, herunder støvler og handsker.

Advarsler og sikkerhedsforanstaltninger

Følgende symboler anvendes i brugervejledningen for at sikre, at skæreenheden anvendes korrekt, og for at forhindre, at skæreenheden beskadiges. Følg anvisningerne, der er markeret med disse symboler.

ADVARSEL!

Hvis disse retningslinjer, der er markeret med dette symbol, ikke overholdes, kan det medføre alvorlig personskade eller dødsfald.

FORSIGTIG: Hvis de retningslinjer, der er markeret med dette symbol, ikke overholdes, kan det medføre mindre personskade eller beskadigelse af skæreenheden.

Advarselsmærkater

Mærkat Forklaring

Mærkat om forsigtighed vedrørende sikring. Udskift kun sikringen med en sikring med samme normerede værdi for at undgå risiko for ildebrand.

To-polet/neutral sikring

Mærkaten er placeret på bagsiden i nærheden af strømindtaget.

DAWW Sikkerhedsforholdsregler 5

Mærkat Forklaring

Forsigtig: Efterlad altid trykvalserne i øverste stilling, når skæreenheden ikke er i brug.

Mærkaten er placeret på pladen til højre.

Farlig, bevægelig del. Hold fingre og andre kropsdele væk fra dette område.

Mærkaten er placeret på skærehovedet.

BEMÆRK: Den endelige placering og størrelse af mærkater kan variere en smule, men de skal altid være synlige og sidde i nærheden af risikoområder.

Hovedskæreenhedens komponenter

Følgende visninger viser skæreenhedens hovedkomponenter.

6 Kapitel 1 Introduktion DAWW

Visning forfra

DAWW

1.

Trykvalser: Trykvalserne klemmer mediet ned på drivsystemet for at sikre en nøjagtig sporing. De to centrale valser sikrer, at et bredt medie forbliver fladt i midten. De kan være aktiverede eller deaktiverede.

2.

Frontpanel: Alle skæreaktiviteter kan startes fra berøringsskærmen. Den viser oplysninger om skæreenhedens aktuelle status og/eller handlinger, der skal udføres.

3.

Håndtag til trykvalse: Håndtaget bruges til at hæve og sænke trykvalserne ved ilægning af medie.

4.

Manchetter til mediedrev: Manchetterne flytter kun mediet, når trykvalserne er i den nederste position. Jo større modellen er, jo flere små manchetter findes der.

5.

Værktøjsslæde: Knivholderen, pennen eller slagredskabet kan monteres på værktøjsslæden. Den fastholder også OPOS-sensoren (Optical POSitioning).

6.

Skærebånd: Et selvreparerende, orange bånd medvirker til at undgå skader på knivspidsen, når der ikke er ilagt et medie. Da afskæringen sker på skærebåndet, er det vigtigt, at båndet forbliver intakt.

7.

Mediesensor: Sensoren, der er placeret bag den højre manchet, bruges til at registrere enden af det ilagte medie.

8.

Skruer til fastgørelse af skæreenhedens base: Sørg for, at alle skruer er fastgjort på begge sider, før skæreenheden bruges.

9.

Mediekurv

Hovedskæreenhedens komponenter 7

Visning bagfra

1.

Trykvalser: Trykvalserne klemmer mediet ned på drivsystemet for at sikre en nøjagtig fremføring. De to centrale valser sikrer, at et bredt medie forbliver fladt i midten. De kan være aktiverede eller deaktiverede.

2.

Håndtag til trykvalse: Håndtaget bruges til at hæve og sænke trykvalserne ved ilægning af medie.

3.

Sikringsboks: Sikringen er placeret i højre side af strømindgangsmodulet. Se Strømforsyning på side 66

for flere oplysninger om sikringen.

FORSIGTIG: Udskift altid sikringer med sikringer af samme type og normeret størrelse for at sikre fortsat beskyttelse mod risiko for ildebrand.

4.

Tænd/sluk-knap: Vippekontakten, der er placeret i midten af strømindgangsmodulet, slår skæreenheden til og fra. Tryk på siden 'I' af vippekontakten for at tænde skæreenheden. Tryk på siden 'O' af vippekontakten for at slukke skæreenheden.

5.

Strømstik til vekselstrøm: Stikket er placeret i venstre side af strømindgangsmodulet. Opstartsproceduren er forklaret i

Tænder og slukker for skæreenheden på side 9

. Brug altid netledningen, der blev leveret sammen med skæreenheden.

6.

USB-port: Grænsefladen er baseret på standarderne i specifikationerne for revision 1.1 af USBspecifikationen. Den muliggør tovejskommunikation med høj hastighed mellem værtscomputeren og skæreenheden.

7.

Ethernet-port RJ45: Til tilslutning af skæreenheden til dit lokale netværk.

8.

Valser til understøttelse af medie: Roterende støttevalser til medierullen.

9.

Bøsninger til medierullestyr: De to flange-styr holder medierullen på plads, når mediet trækkes af rullen.

10.

Transporthjul: Hjulene på stativet er udstyret med bremser, der kan låses. Når skæreenheden er flyttet til en ny placering, skal du trykke på bremserne med foden for at låse hjulene.

8 Kapitel 1 Introduktion DAWW

Tænder og slukker for skæreenheden

Tænd/sluk-knappen findes på skæreenhedens bagpanel.

FORSIGTIG: Kontrollér, at tænd/sluk-knappen er slukket (i positionen markeret '0'), før netledningen tilsluttes.

Du skal dreje tænd/sluk-knappen til positionen 'I' for at tænde for skæreenheden.

Berøringsskærmen tændes, og skæreenheden initialiseres, når den tændes. Hvis der er ilagt medie, kontrollerer skæreenheden dets størrelse.

Tilslutning af skæreenheden til en computer

Skæreenheden har tovejs USB- og LAN-porte til tilslutning til en computer. Hvis begge porte er tilsluttet, er porten, som modtager data først, aktiveret, og den anden port er deaktiveret.

LAN-forbindelse (anbefalet)

Tilslut LAN-kablet på bagsiden af skæreenheden, og tilslut den anden ende til netværket.

Som standard er DHCP på skæreenheden aktiveret, og serveren tildeler automatisk en IP-adresse til skæreenheden. Den tildelte adresse vises i frontpanelet.

Hvis du vil indstille en statisk IP-adresse, skal du gå til frontpanelet og trykke på , derefter Configuration

(Konfiguration) > Ethernet > DHCP > Off (Fra) og bekræfte. Derefter skal du i samme menu manuelt angive IPv4adresse og undernet (kontakt om nødvendigt administratoren). Genstart skæreenheden for at anvende de nye indstillinger.

USB-forbindelse

USB-kablet må ikke være længere end 5 m.

Procedure for Microsoft Windows

1.

Sluk for skæreenheden.

2.

Kontrollér, at du har administratorrettigheder på computeren, og at kontrollen af brugerkonti er slået fra eller indstillet til det laveste niveau.

3.

Klik på Install USB driver (Installér USB-driver), og vent, indtil driveren er installeret. HP FlexiPrint og Cut RIP installeres også automatisk.

4.

Du skal tilslutte den ene ende af USB-kablet til en USB-port på computeren. Enden af kablet skal være et 4bens USB-serie A stik.

5.

Tilslut den anden ende af kablet til USB-porten på bagsiden af skæreenheden. Enden af kablet skal være et

4-bens USB-serie B stik.

6.

Tænd for skæreenheden (se

Tænder og slukker for skæreenheden på side 9 ), og gå tilbage til computeren.

Hvis du vil oprette forbindelse til mere end én skæreenhed fra samme computer, skal du læse USB-port på side 50 .

DAWW Tænder og slukker for skæreenheden 9

Procedure for Apple Mac OS X

1.

Sluk for skæreenheden.

2.

Du skal tilslutte den ene ende af USB-kablet til en USB-port på computeren. Enden af kablet skal være et 4bens USB-serie A stik.

3.

Tilslut den anden ende af kablet til USB-porten på bagsiden af skæreenheden. Enden af kablet skal være et

4-bens USB-serie B stik.

4.

Tænd for skæreenheden (se Tænder og slukker for skæreenheden på side 9

).

De fleste softwareprogrammer til skæring til Mac OS X kan kontrollere skæreenheden uden installation af en driver.

Frontpanel

Frontpanelet giver detaljerede oplysninger om skæreenhedens status og lader dig styre skæreenhedens konfiguration fleksibelt og effektivt.

Alle kontrolelementer på frontpanelets berøringsskærm kan nemt konfigureres for at give hurtig adgang til skæreenhedens mest almindelige indstillinger.

Du kan trykke på knapsymboler ud for statusmeddelelser og menuindstillinger for at ændre menupunkter eller parameterværdier.

Pauseskærmen vises efter et bestemt tidsinterval uden aktivitet. Du kan vende tilbage til normal visning ved at berøre skærmen.

Hvis det er relevant, vises der muligvis tips eller vejledning i stedet for pauseskærmen. Der vises for eksempel en advarselsmeddelelse, når skæreenheden ikke er optaget, og trykvalserne er sænkede.

ADVARSEL!

Når du trykker på et kontrolelement på frontpanelet, startes der muligvis en indbygget test, eller hovedet eller mediet bevæger sig. Hold fingre og andre kropsdele væk fra afskæringsområdet, hvor der er farlige, bevægelige dele.

Kontrolknapper

Knappen Settings (Indstillinger) giver adgang til hovedmenuen. Når du trykker på knappen, skifter skæreenheden til offline og afbryder alle igangværende handlinger. Hovedmenuen indeholder alle parameterindstillinger og undermenuer samt giver adgang til test-og kalibreringsrutiner. Det valgte værktøj påvirker de viste indstillinger.

Når du trykker på knappen Origin (Begyndelsespunkt), viser frontpanelet det aktuelle begyndelsespunkt og giver dig mulighed for at ændre det ved hjælp af piletasterne (som vises, når der er trykket på knappen).

10 Kapitel 1 Introduktion DAWW

Kontrolknapper (fortsat)

Online og pause er to vigtige begreber, når du bruger skæreenheden. Når skæreenheden er online, kan den styres af værtscomputeren, og skæreenheden udfører skære- eller plottekommandoerne fra værtscomputerens programsoftware.

Hver gang du trykker på en anden knap på skæreenheden, stopper skæreenheden midlertidigt og kan ikke længere styres af værtscomputeren. Men hvis computeren var ved at sende skæredata til skæreenheden, fortsætter den fortsætte med sende, indtil skæreenhedens buffer er fuld.

Tryk på knappen for at få vist enhedens firmwareversion og serienummer.

Tryk på knappen for at starte stregkodearbejdsgangen: Se

Læs HP stregkoden på side 36 .

Tryk på knappen for at stoppe det aktuelle job.

DAWW Frontpanel 11

2 Nyttige links

Besøg HP Latex Knowledge Center på http://www.hp.com/communities/HPLatex . Her du kan finde detaljerede oplysninger om vores HP Latex-produkter og -programmer, og bruge forummet til at foretage relevante forespørgsler.

Produktdokumentation: http://www.hp.com/go/latex115plusprintandcutter/manuals , http://www.hp.com/go/ latex315plusprintandcutter/manuals eller http://www.hp.com/go/latex335plusprintandcutter/manuals .

Videoer om brugen af skæreenheden: http://www.hp.com/supportvideos/ eller http://www.youtube.com/

HPSupportAdvanced .

Gå til https://hplatexknowledgecenter.com/blog/hp-latex-print-and-cut-plus-training for et fuldt oplæringsprogram.

Oplysninger om software-RIP'er, anvendelser, løsninger, blæk og medier: http://www.hp.com/go/latex300/ solutions/ og http://www.hp.com/go/latex115/solutions/ .

HP Support: http://www.hp.com/go/latex115plusprintandcutter/support , http://www.hp.com/go/ latex315plusprintandcutter/support eller http://www.hp.com/go/latex335plusprintandcutter/support .

Når du har brug for hjælp

I de fleste lande leveres supporten af HP's supportpartnere (som regel den virksomhed der solgte produktet til dig). Hvis dette ikke er tilfældet i dit land, skal du kontakte HP's supportafdeling på internettet som vist ovenfor.

Du kan også få hjælp via telefonen. Gør følgende, før du ringer:

● Gennemgå de relevante dele af denne vejledning.

● Gennemgå din softwaredokumentation, hvis det er relevant.

● Hav følgende oplysninger ved hånden:

– Produktet du bruger: Produkt- og serienumre.

BEMÆRK: Numrene findes på en mærkat bag på skæreenheden.

– Hvis der er en fejlkode i frontpanelet, skal du skrive den ned.

– RIP'en, der anvendes, og dens serienummer.

– Det brugte medie hvis det er relevant.

12 Kapitel 2 Nyttige links DAWW

Telefonnummer

Telefonnummeret til HP Support findes på internettet: Se http://welcome.hp.com/country/us/en/ wwcontact_us.html

.

Egenreparation

HP's Customer Self Repair giver vores kunder den hurtigste service enten i henhold til garantien eller kontrakten.

Det giver HP mulighed for at sende nye dele direkte til dig (slutbrugeren), så du kan udskifte dem. Med dette program kan du erstatte delene, når det passer dig.

Praktisk, brugervenlig

● En HP-supportspecialist diagnosticerer og vurderer, om det er nødvendigt med en erstatningsdel for at udbedre en defekt hardwarekomponent.

● Nye dele sendes med ekspresbud. De fleste lagerførte dele sendes allerede samme dag, du kontakter HP.

● Tilgængelig for de fleste HP-produkter, hvor der i øjeblikket er en gældende garanti eller kontrakt.

● Tilgængelig i de fleste lande/regioner.

Du kan få flere oplysninger om Customer Self Repair på http://www.hp.com/go/selfrepair/ .

DAWW Når du har brug for hjælp 13

3 Ilægning af medie

VIGTIGT: Det anbefales kraftigt at ilægge mediet før klargøring af jobbet på computeren.

Ilægningsprocessen, er den samme, uanset om jobbet er et udskrift- og skæringsjob eller bare et skæringsjob.

Du kan ilægge både medieruller og -ark i skæreenheden. Ark kan ilægges fra for- eller bagside. Ruller skal ilægges fra bagsiden.

BEMÆRK: Der findes forskellige modeller af skæreenheden. Din skæreenhed svarer muligvis ikke helt til modellen vist i illustrationerne.

Ilægning af rulle

1.

Løft trykvalserne med håndtaget til trykvalsen, som er placeret på højre side af skæreenheden ved siden af frontpanelet.

2.

Løsn grebene på de to medieflanger. Følgende illustration viser en løsnet flange (1) og en strammet flange

(2).

14 Kapitel 3 Ilægning af medie DAWW

3.

Indsæt en løsnet flange i den ene ende af medierullen, og stram grebet. Kontrollér, at flangen sidder ordentligt fast. Gør derefter gør det samme på den anden side af rullen.

4.

Læg rullen med flangerne på valserne til medieforsyning. Sæt flangerne i rillen på flangestyret.

Flangestyrene kan flyttes sidelæns på valsen.

Hvis flangerne ikke bruges (anbefales ikke, fordi sporing så ikke garanteres), skal du sørge for, at rullen befinder sig mellem de to flangestyr.

DAWW

5.

Start med at fremføre mediet fra bagsiden af maskinen. Før mediet under trykvalserne mod forsiden af skæreenheden.

6.

Anbring mediets venstre kant på drevmanchetten yderst til venstre, og kontrollér, at den højre kant af mediet er placeret over den lange drevmanchet.

BEMÆRK: Hvis du har HP 54-standardskæreenhed, skal du ilægge mediet som vist i tabellen nedenfor.

Ilægningspositioner for HP 54-standardskæreenhed

Position Mediebredde i mm

1

2

3

4

5

6

1.372

1.220

1.000

914

762

610

Margenbredde i mm

24

23

23

25

21

20

15

Ilægningspositioner for HP 54-standardskæreenhed (fortsat)

Position Mediebredde i mm Margenbredde i mm

7

8

9

10*

500

400

280

105

23

25

10

10

* Position 10 er yderst til højre og er ikke vist i illustrationen nedenfor. Mediesensoren skal deaktiveres, når denne position bruges.

7.

Anbring trykvalserne over drevmanchetterne ca. 3-15 mm fra mediets yderste kanter (1). Træk derefter mediet, mens du holder flangen på bagsiden, indtil mediet er stramt.

Hvis proceduren ikke fungerer, fordi mediet er for smalt til at nå den lange drevmanchet, skal du placere mediets venstre kant over den anden drevmanchet til venstre og placere mediets højre kant et sted over den lange drevmanchet. Fortsæt med at flytte venstre trykvalse hen mod den lange drevmanchet, indtil begge trykvalser er i deres beregnede stilling og direkte over vinylkanterne.

I alle tilfælde skal begge kanter af mediet dække en drevmanchet. Hvis det ikke er tilfældet, skal du rette placeringen af rullen, så den dækker drevmanchetten.

8.

Kontrollér, at mediet følger en lige sti fra rullen. Om nødvendigt kan du skubbe rullen og flangestyrene fra venstre mod højre langs mediets supportvalser.

ADVARSEL!

Hold fingre og andre kropsdele væk fra afskæringsområdet, hvor der er farlige, bevægelige dele.

16 Kapitel 3 Ilægning af medie DAWW

9.

Sænk håndtaget til trykvalsen for at trykke mediet fast mod drevmanchetterne. Efter et sekund bevæger værktøjsslæden sig automatisk fra højre til venstre for at måle bredden af den anvendelige del af mediet.

BEMÆRK: Det anbefales ikke at rulle mediet manuelt ud fra rullen. Skæreenheden ruller automatisk mediet ud efter behov.

Ilægning af ark

1.

Læg arket foran skæreenheden, og kontrollér, at det er justeret korrekt ved hjælp af justeringsmærkerne foran og bagved.

2.

Løft trykvalserne med håndtaget til trykvalsen, som er placeret på højre side af skæreenheden ved siden af frontpanelet.

DAWW

3.

Start med at fremføre mediet fra bagsiden af maskinen. Før mediet under trykvalserne mod forsiden af skæreenheden.

4.

Anbring mediets venstre kant på drevmanchetten yderst til venstre, og kontrollér, at den højre kant af mediet er placeret over den lange drevmanchet.

BEMÆRK: Hvis du har en HP 54-standardskæreenhed, skal du ilægge mediet, som vist i

Ilægningspositioner for HP 54-standardskæreenhed på side 15

.

17

5.

Anbring trykvalserne over drevmanchetterne ca. 3-15 mm fra mediets yderste kanter (1).

6.

Sænk håndtaget til trykvalsen for at trykke mediet fast mod drevmanchetterne. Efter et sekund bevæger værktøjsslæden sig automatisk fra højre til venstre for at måle bredden af den anvendelige del af mediet.

BEMÆRK: Det anbefales ikke at rulle mediet manuelt ud fra rullen. Skæreenheden ruller automatisk mediet ud efter behov.

Mens skæreenheden er aktiveret, udfører den automatisk en minimal ilægningsprocedure, når trykvalserne sænkes. Ilægningsproceduren udføres også, hvis skæreenheden tændes, når mediet allerede er i skæreenheden og trykvalserne er i den nederste position (anbefales ikke). Hold altid trykvalserne i øverste stilling, når skæreenheden ikke bruges.

Skæreenhedens minimale ilægningsprocedure omfatter følgende handlinger for hver jobtype:

● Den måler bredden af mediet.

● Den udruller en længde af mediet, der svarer til bredden mellem de to trykvalser.

● Den udfører en samtidig 45° aksialbevægelse af drevtromlen (manchetter) og skærehovedet.

Skæreenheden er nu klar til at modtage jobs fra computeren.

Når skæreenheden modtager et job fra computeren, trækker den automatisk medie ind fra rullen. Det sker trinvist, og længden af den brugte vinyl svarer til antallet af gange af den målte bredde af mediet.

Denne ilægningsprocedure er tilstrækkelig i de fleste tilfælde. Der findes dog visse yderligere ilægningsfunktioner.

BEMÆRK: Sporing af længere registreringsmærker garanteres kun, når den komplette ilægningsprocedure udføres.

18 Kapitel 3 Ilægning af medie DAWW

Placering af trykvalser

Mediet bevæges kun korrekt, hvis mediet trækkes af to yderste trykvalser, som er korrekt placeret over to drevmanchetter.

Trykvalserne sænkes eller løftes samtidig ved hjælp af håndtaget til trykvalserne, der er placeret på højre side af skæreenheden. Trykvalserne skal løftes ved ilægning af vinyl, hvor mediet indføres fra bagsiden af skæreenheden til forsiden. I løftet stilling kan trykvalserne bevæges manuelt til venstre eller højre langs trykvalseakslen.

FORSIGTIG: Sørg altid for, at trykvalserne er løftet helt op, før de skubbes til venstre eller højre.

FORSIGTIG: Hold altid i samlingen på siden af trykvalsen for at flytte den fra venstre til højre. Du må ikke flytte trykvalsen ved at holde i samlingen bag på maskinen.

Trykvalserne skal placeres korrekt og sænkes ned på mediet, før der udføres en automatisk ilægningssekvens.

Kontrollér, at alle trykvalser er placeret over en drevmanchet. Trykvalsen yderst til venstre skal være placeret i en af låsene (klikstillinger), der findes under en hvid trekantet mærkat. Trykvalsen yderst til højre skal være placeret over den lange drevmanchet. Klikstillinger er anbragt på kanterne af manchetten (området markeret med en hvid trekantet mærkat).

DAWW

FORSIGTIG: Hold altid trykvalserne i øverste stilling, når skæreenheden ikke bruges. Hvis trykvalserne er slået ned i lang tid, opstår der et fladt punkt på trykvalserne, som i alvorlig grad forringer sporingsydelsen og skæringskvaliteten.

BEMÆRK: Når trykvalserne løftes under et job, stopper skæreenheden øjeblikkeligt og flytter slæden til højre.

Placering af trykvalser 19

Kalibrere mediet

Kalibrering af mediet sikrer, at sensoren kan genkende HP stregkoden og markørerne. OPOS er kalibreret på fabrikken og fungerer med en bred vifte af medier. Men visse medier – f.eks. medier med høj glans eller gennemskinnelige medier – fungerer muligvis ikke med standardindstillingerne. Før du begynder at arbejde med sådanne materialer, skal du lave en kalibrering af mediet. Kalibreringen ændrer følsomheden af OPOS således, at markørerne læses med større pålidelighed.

Udskriv en kalibreringsfirkant på 12 × 48 cm på mediet, der skal bruges, ved at klikke på Setup (Opsætning) >

Printer Cutter Calibration Chart (Kalibreringsdiagram for printerskæreenhed) i RIP-softwaren. Sørg for at bruge den samme blæk, der skal bruges, når du opretter registreringsmarkørerne.

VIGTIGT: I de fleste tilfælde anbefales kalibrering af mediet til OPOS ikke. Hvis du laver kalibreringen uden bedre resultater, skal du nulstille kalibreringsværdien for mediet til standardindstillingen 30 (se nedenfor).

1.

Tænd for skæreenheden, og ilæg mediet med den udskrevne kalibreringsfirkant.

2.

Tryk på på frontpanelet.

3.

Rul ned, og tryk derefter på Calibrations (Kalibreringer) > Calibrate substrate (OPOS) (Kalibrér medie

(OPOS))> Measure (Mål).

4.

Brug pilene til at flytte kniven hen over et hvidt område. Når du er færdig, skal du trykke på for at fortsætte.

Skæreenheden bevæger sig i en cirkel, mens den måler mediets reflektion.

20 Kapitel 3 Ilægning af medie DAWW

DAWW

5.

Brug pilene til at flytte kniven hen over et udskrevet område. Når du er færdig, skal du trykke på for at fortsætte.

Skæreenheden bevæger sig i en cirkel, mens den måler mediets reflektion.

6.

Brug pilene til at flytte kniven hen over et hvidt område. Når du er færdig, skal du trykke på for at fortsætte.

Skæreenheden bevæger sig i en cirkel, mens den måler mærkets reflektion.

7.

Skæreenheden viser en værdi, der afhænger af kombinationen af mediets farve og mærkets farve. Skriv værdien ned.

8.

Tryk på

(Indstil).

, derefter Calibrations (Kalibreringer) > Calibrate media (OPOS) (Kalibrér medie (OPOS)) > Set

Kalibrere mediet 21

9.

Brug pilene til at ændre værdien, eller tryk den nye værdi ind. Når du er færdig, skal du trykke på for at fortsætte.

Hvis du vil nulstille kalibreringen til standardværdien, skal du trykke på , derefter Calibrations

(Kalibreringer) > Calibrate media (OPOS) (Kalibrér medie (OPOS)) > Reset to default (Nulstil til standard).

Justering af parametre til skæring

Visse parametre skal nulstilles, når et nyt medie ilægges.

Indstilling af knivdybde og -tryk

1.

Tænd for skæreenheden, og ilæg mediet.

2.

Tryk på på frontpanelet.

3.

Brug pilene til at ændre værdien, eller tryk den nye værdi ind.

● Tryk på for at udføre den indbyggede trykprøve.

● Tryk på for at bekræfte det valgte tryk.

● Tryk på for at lade trykket forblive uændret.

22 Kapitel 3 Ilægning af medie DAWW

4.

Når du trykker på , indstilles det aktuelle knivtryk til den nye værdi, og skæreheden skærer testmønstret for knivtrykket.

5.

Træk trekanten af, og undersøg mediets bagside.

Knivdybden er indstillet korrekt, når testmønstret er skåret helt igennem vinylen, vinylen er fjernet, og knivspidsen har sat tydelige mærker på forsiden af mediets bagside. Kniven må aldrig skære igennem bagsiden. Den skal blot sætte lette mærker på silikonebelægningen og de øverste fibre i bagsiden.

Indstilling af skæringshastighed

Værktøjets faktiske hastighed bestemmes af fire parametre: hastighed og acceleration, når værktøjet er sænket samt hastighed og acceleration med løftet værktøj. De fire parametre vises ved bare en enkelt parameter, så du kan ændre hastighed hurtigt og nemt.

Parameteren kaldes velocitet ; Det er skæreenhedens hastighed, når værktøjet er sænket. Hvis velociteten øges eller reduceres, øges eller sænkes de øvrige parametre tilsvarende. Parametrene kan kun ændres individuelt ved hjælp af programmet HP Cutter Control.

BEMÆRK: Hastigheden, når skæreenhedens trækker medie af rullen, er fastsat til 200 mm/sek..

Indstilling af velocitet

1.

Tænd for skæreenheden, og ilæg mediet.

2.

Tryk på knappen på frontpanelet.

3.

Tryk for at vælge den nye hastighed. Brug eventuelt piletasterne til at rulle.

DAWW

4.

Tryk på for at bekræfte den valgte hastighed eller på for at bevare den aktuelle hastighed.

BEMÆRK: Skærehastigheden kan også indstilles i menuen Settings (Indstillinger).

Justering af parametre til skæring 23

Udførelse af længdekalibrering

Skæreenheden er kalibreret fra fabrikken til brug ved 51 µm støbt eller 76 μm kalandervinyl. Der kan tilknyttes en anden kalibreringsfaktor til hver af de fire brugere. Det er især nyttigt i forbindelse med flerfarvede skilte: Det sikrer, at dele i forskellige farver svarer til hinanden, selvom der bruges forskellige typer vinyl.

Til almindelig brug er det ikke nødvendigt at kalibrere skæreenheden. Nøjagtigheden ligger inden for 0,2 % for standardvinyl. Hvis der imidlertid kræves høj præcision mellem forskellige vinyler eller farver, er det nødvendigt at kalibrere.

1.

Tænd for skæreenheden, og ilæg mediet.

2.

Tryk på på frontpanelet.

3.

Rul ned, og tryk på Calibrations (Kalibreringer) > Length calibration (Kalibrering af længde).

4.

Skæreenheden ilægger mediet og starter kalibrering af længden. Fjern mediet, og mål længden af skæringslinjen. Længden, der skal indtastes, er afstanden mellem linje 1 og line 2 som vist nedenfor.

BEMÆRK: Skæreenheden kan kun være lige så præcis som kalibreringen. Hvis din måling af længden er unøjagtig, kan genkalibreringen muligvis reducere skæreenhedens nøjagtighed. For at opnå maksimal nøjagtighed anbefaler HP, at skæreenheden indstilles til måleenheden Metric (Metersystem) før kalibreringen.

5.

Tryk på for at angive dit mål eller for at annullere kalibreringen.

6.

Brug pilene til at ændre værdien, eller tryk den nye værdi ind.

7.

Tryk på for at bekræfte den nye kalibrering eller for at annullere den.

BEMÆRK: Når du har kalibreret for en af de fire brugere, kan det være en god idé at skifte bruger.

24 Kapitel 3 Ilægning af medie DAWW

Skifte bruger

Der er fire brugerkonfigurationer med de samme parametre. Parametrene for hver bruger kan indstilles med forskellige værdier. Du kan derfor omkonfigurere skæreenheden til en anden type job eller medie hurtigt og nemt ved at vælge en anden bruger.

BEMÆRK: Oprindeligt er parametrene indstillet til samme værdier for alle brugere.

Dette er de vigtigste skæringsparametre, der kan gemmes for forskellige brugere:

● Speed (Hastighed) | Pressure (Tryk) | Offset (Forskydning) | Tool (Værktøj)

● indstillinger for FlexCut

● Medie- og længdekalibreringsværdier

● Overskæring

● Brug af paneler

Skift til en anden bruger

1.

Tænd for skæreenheden, og ilæg mediet.

2.

Tryk på navnet på den aktuelle bruger på frontpanelet.

3.

Vælg en anden bruger på listen.

DAWW

4.

Tryk på for at bekræfte den nye bruger eller på for at annullere ændringen.

Skifte bruger 25

4 Skæringsarbejdsgang

Skæreenheden et fuldt sæt funktioner til at redigere skærejobbene og fremstille færdige produkter i høj kvalitet.

BEMÆRK: Den beskrevne arbejdsgang fungerer kun med jobs, der er forberedt ved brug af den medfølgende software

Jobtyper

Der er forskellige typer af jobs: herunder jobs til udskrivning og skæring samt direkte skæring. Begge forberedes på computeren med softwaren, der fulgte med.

Når du starter et direkte skæringsjob, starter skæreenheden straks med at skære. Du skal derfor kontrollere, at der er ilagt medie, før du sender jobbet til skæring.

Generelt omfatter profilskæringsjobs følgende trin:

1.

Opret grafikken og profilskærelinjerne.

2.

Udskriv grafikken ved hjælp af softwaren HP Printer og HP Flexi Print & Cut RIP.

3.

Indlæs grafikken i skæreenheden.

4.

Læg mediet i, og registrér mærkerne.

5.

Skær grafikken ud.

Skæretyper

Skæreenheden kan udføre to former for skæring.

26 Kapitel 4 Skæringsarbejdsgang DAWW

Kiss-skæring

Her skæres kun mediet og ikke bagsiden.

Se Indstilling af knivdybde og -tryk på side 22

.

Udstanset skæring (kaldes FlexCut på skæreenhedens frontpanel)

Her skæres hele vejen igennem medie og bagside. Små ikke-afskårne stykker (broer) gør det muligt at holde mediet samlet. Når jobbet er udført, kan de afskårne stykker rives af. Selvom det kan gøres med alle figurer, er metoden kun pålidelig med simple figurer.

DAWW

HP Flexi Print & Cut RIP kan genkende forskellen mellem en profillinje og en udstansningslinje. Softwaren sender først data for profillinjerne til skæreenheden og aktiverer FlexCut, paneltilstand og vektorsortering. Herefter sendes dataene vedrørende udstanset skæring til skæreenheden.

Følgende fremgangsmåde beskriver, hvordan du indstiller parametrene for FlexCut. De anvendte parametre er

180 g og 10 mm for fuldt tryk, 100 g og 1 mm for FlexCut-tryk og automatisk hastighed som et eksempel. Det næste afsnit beskriver, hvordan du får de nøjagtige parametre for mediet, som du vil bruge.

1.

Tænd skæreenheden, og ilæg mediet.

2.

Tryk på på frontpanelet.

Skæretyper 27

3.

Tryk på FlexCut.

4.

Vælg parameteren, der skal indstilles.

Værdier for FlexCut-parametrene

Fastlæggelse af værdierne for FlexCut-parametrene kan inddeles i to hoveddele. Den første del er at fastlægge de "faste" trykværdier. Den anden del er at fastlægge længdeparametrene empirisk.

Tryk

1.

Fastlæg det krævede tryk for at skære helt igennem både vinyl og bagside (se Indstilling af knivdybde og

-tryk på side 22 ).

2.

Løft kniven lidt, og kontrollér, om den stadig skærer helt igennem. Hvis det er tilfældet, skal du hæve den igen. Hvis den ikke skærer helt igennem, skal du sænke kniven til den forrige position.

3.

Reducér knivtrykket lidt, og kontrollér, om den stadig skærer helt igennem. Hvis det er tilfældet, skal du sænke den igen. Hvis den ikke skærer helt igennem, skal du øge trykket til den forrige værdi.

4.

Fastgør kniven på dens aktuelle position, og skriv det endelige tryk ned.

Længde

1.

I FlexCut-menuen, der er beskrevet ovenfor, skal du indstille Full pressure (Fuldt tryk) til den krævede værdi for fuld gennemskæring af vinyl og bagside, og angive Flex pressure (Flex-tryk) som værdien, der skal bruges for kun at skære gennem vinylen.

28 Kapitel 4 Skæringsarbejdsgang DAWW

BEMÆRK: Det anbefales aldrig at bruge skærehastigheder, der er højere end 400 mm/s, med skæretryk over 170 g. Du skal derfor sænke FlexCut-hastigheden, hvis det fulde tryk er højere.

2.

Indstil Full pressure cut length (Længde for fuldt skæretryk) til 10 mm, og angiv Flex pressure cut length

(Længde for Flex-skæretryk) til 0,8 mm. Kør en test. Kontrollér broerne. Hvis de er for store, skal du køre en test med en lavere værdi. Hvis de er for små (eller ikkeeksisterende), skal du forøge værdien.

FlexCut-parametrene er nu angivet.

Hvis indstillingerne skal justeres, kan du prøve kun at ændre Flex pressure cut length (Længde for Flexskæretryk) Der er ingen grund til at justere trykindstillingerne, før kniven er slidt ned. Hvis det er tilfældet, skal du starte igen fra begyndelsen.

BEMÆRK: Det er ikke altid nemt at finde den korrekte balance mellem en skæring, der er tilstrækkeligt dyb, og sikre, at stykkerne nemt kan fjernes, samtidig med at der ikke skæres for dybt og dermed sikre, at materialet bevarer sin styrke under skæringen. I nogle tilfælde er det ikke muligt at finde balancen, hvilket betyder, at der ikke findes en tilfredsstillende metode til at skære gennem mediet.

Jobredigering og -styring (RIP)

Følgende afsnit beskriver kortfattet trinnene til at forberede jobbet til udskrivning og skæring.

Jobarbejdsgange

Jobs kan oprettes med HP Signage Suite, HP Flexi Print & Cut eller anden software til grafisk design.

Der er tre hovedarbejdsgange:

● Filer med profilmærker: Direkte til Production Manager HP Edition.

● Filer uden profilmærker: Redigér med HP Flexi Print and Cut Editor.

● Direkte skæring: Redigér med HP Flexi Print and Cut Editor.

Tilføjelse af profilmærker

HP Flexi Print and Cut Editor lader dig vælge banerne i billedfilen og tilføje profilmærkerne:

Add contour lines (Tilføj profillinjer) > Effects (Effekter) > Contour cut (Profilskæring).

Visse billedtyper kræver muligvis yderligere trin:

● Vektorer/masker

Fjern alle unødvendige baggrunde, og vælg kun de konturbaner, som du ønsker at tilføje en profillinje til.

● Bitmaps/farvespor

Gør baggrunden gennemsigtig for bitmaps.

Funktionen Color Trace (Farvesporing) hjælper dig med at oprette en profilskæring i høj kvalitet.

● Direkte skæring

DAWW Jobredigering og -styring (RIP) 29

Her behøves ingen profillinjer.

Opret dit design og Cut/Plot (Skær/Plot).

Du kan finde yderligere oplysninger i selvstudiet for HP Flexi Print and Cut Editor: Help (Hjælp) > Flexi Tutorial

(Selvstudium for Flexi).

Når du tilføjer profillinjer, anbefaler HP, at du placerer dem lige inden for grafikken, lige uden for grafikken, eller opretter tykke rammer omkring grafikken og placerer profillinjer inden for rammerne.

HP stregkode

Profilskæring muliggøres af det meget præcise Optiske POSitioneringssystem (OPOS).

OPOS-sensoren, som er monteret under værktøjsslæden, registrerer registreringsmærkerne, der er skrevet på mediet. Ved hjælp af disse mærker kan OPOS fastsætte den præcise placering af den udskrevne grafik.

HP stregkoden er en gruppe elementer udskrevet på mediet, der skal skæres, der gør det muligt for OPOSsensoren at identificere, hvilke og hvor skæringer skal udføres.

Den består af følgende elementer, der kan variere afhængigt af de valgte indstillinger i RIP-softwaren.

1.

Registreringsmærker: Små firkanter, der hjælper skæreenheden med præcist at lokalisere jobbet og kompensere for skævvridning og deformation.

2.

OPOS-linjer: Linjer/mærker ved begyndelsen af jobbet og undervejs i jobbet (afhængigt af indstillingen), der hjælper skæreenheden med at kompensere for deformation i jobbets bredde.

3.

Blinkende linjer (HP stregkode): En kode, der kan placeres på begge sider af jobbet, og som øger produktiviteten, fordi du kan fremføre mediet fra begge ender.

Kompensationsmetode

HP Workflow Options (Indstillinger for arbejdsgang) i softwaren HP Flexi Print & Cut indeholder fire kompensationsmetoder, der kan hjælpe med at korrigere for skævhed og deformation. For hver valgt indstilling udskrives et forskelligt sæt mærker på udskriften.

30 Kapitel 4 Skæringsarbejdsgang DAWW

DAWW

Kompensations metode OPOS-linjer

Der udskrives en række mærker på venstre og højre side af grafikken.

Tidspunkt for anvendelse

OPOS Ingen deformation af udskriften

OPOS-XY

Der udskrives registreringsmærker og en vandret streg i forbindelse med deformeringskorrektion. OPOS-sensoren læser den nederste linje for at korrigere deformationen.

Ensartet deformering i én retning

(buedeformation)

Jobredigering og -styring (RIP) 31

Kompensations metode OPOS-linjer

Der udskrives registreringsmærker og to vandrette streger til deformeringskorrektion. OPOS-sensoren læser begge linjer for at korrigere deformationen.

Tidspunkt for anvendelse

OPOS-XY2

Ensartet deformation i to retninger

(buedeformation)

OPOS-Extra

Registreringsmærker og flere vandrette linjer udskrives til korrektion af deformation. OPOS-sensoren læser begge linjer for at korrigere deformationen.

Uregelmæssig deformation

Jobjustering

Som standard justeres jobs til mediets højre side. Det er vigtigt, at du bruger den samme justering for alle jobs, der skal udskrives og skæres sammen på samme medie, så sensoren kan læse HP stregkoderne i sammenhængende jobs.

Skæringsparametre

Definér typen af skæring og skæringsparametre for hvert enkelt profilmærke for dit job i henhold til det anvendte medie. Du kan ændre parametrene i menuen Contour(Profil) i HP Flexi Print and Cut Editor eller i menuen Job properties (Jobegenskaber) i Production Manager HP Edition.

Som udgangspunkt kan du vælge de forudindstillinger for skæring, der findes i HP Flexi Print og Cut Editor and

Production Manager HP Edition.

32 Kapitel 4 Skæringsarbejdsgang DAWW

Udskriftsmargener

Når du udskriver på en rulle, skal du sørge for, at der er en margen på 2 cm i siderne og foran. Ved gælder kortere jobs kan kantmargenerne være mindre, men de skal være mindst 1 cm. Når du udskriver på et ark, skal der være mindst 4 cm medie efter det sidste OPOS-mærke. Det er også den mindste mængde af medie, der kan efterlades ved slutningen af en rulle.

Automatisere skæreopgaver

Under normale OPOS-job skal du kun indstille værktøjet over det første mærke for at starte jobbet. OPOS giver dig mulighed for til at automatisere visse opgaver og dermed reducere indgreb fra brugeren og produktionstiden. Der findes flere typer af automatisering.

● Automatisk start af OPOS-job

Det styres af parameteren OPOS origin (OPOS-begyndelsespunkt). En kombination af denne parameterindstilling og/eller en speciel indstilling af begyndelsespunktet under ilægning af mediet kan betyde, at du ikke behøver at indstille værktøjet over det første mærke for at starte et OPOS-job.

● Flere kopier af samme job

Når der skæres flere grafikelementer, skal du kun flytte OPOS-sensoren hen over begyndelsesmærket for det første grafikelement. Du behøver ikke at gøre det for de efterfølgende grafikelementer.

Der er to situationer, hvor dette kan gøres:

– Når der skæres flere grafikelementer eller flere kopier af et grafikelement på samme medierulle.

– Når der skæres samme grafikelement på flere medieark.

De fleste automatiserede opgaver oprettes i softwaren til skæring. Når den samme grafiske profil skal skæres ud, kan de automatiserede opgaver dog muligvis kræve manuelt indgreb.

Før du bruger automatiseringsfunktionerne, skal du notere størrelsen af din skæreenheds RAM-lager. Hvis skæreenhedens RAM-lager er større end jobbets filstørrelse, kan automatiseringsfunktionerne bruges. Hvis skæreenhedens RAM-lager er mindre end jobbets filstørrelse, må automatiseringsfunktionerne ikke bruges.

DAWW Automatisere skæreopgaver 33

Behandling af lange jobs

Normalt registrerer OPOS-sensoren alle mærker, før den begynder at skære. Men det kan ved lange jobs medføre, at mediet gentagne gange føres frem og tilbage, hvilket er dårligt for sporingen. Der kan indstilles en ekstra parameter i skæreenheden. Med denne indstilling kan jobbet inddeles i paneler for at undgå, at mediet flyttes unødvendigt. Når OPOS-paneler er aktiveret, skæres alle skæredata i paneler. Størrelsen af panelet er afstanden mellem OPOS-mærkerne på X-aksen (langs mediets fremføringsretning).

OPOS-paneler kan indstilles til OFF (FRA), ON (TIL) (2 mærker) eller ON (TIL) (4 mærker). Når funktionen er indstillet til ON (TIL) (2 mærker), ilægger skæreenheden kun 2 mærker i X-retningen ved ilægning af OPOS og læser mærkerne (4 i alt for det første panel). Følgende paneler skæres derefter efter læsning af mærkerne ved slutningen af panelet (dvs. 2 for hvert af de følgende paneler). Når funktionen er indstillet til ON (TIL) (4 mærker), læses de sidste mærker i det foregående panel igen. Det forbedrer sammenføjningen mellem panelerne.

1.

Tænd skæreenheden, og ilæg mediet.

2.

Tryk på på frontpanelet.

3.

Rul ned, og tryk på Configuration (Konfiguration) > OPOS parameters (OPOS-parametre) > OPOS panelling

(OPOS-paneler).

4.

Vælg 2 eller 4 mærker.

5.

Tryk på for at bekræfte, eller vælg for at annullere.

34 Kapitel 4 Skæringsarbejdsgang DAWW

OPOS-begyndelsespunkt

Parameteren OPOS origin (OPOS-begyndelsespunkt) blev oprettet for at automatisere starten på OPOSproceduren. Parameteren har fire indstillinger. Brugen afhænger af den valgte OPOS-tilstand. Den kan findes i systemundermenuen OPOS parameters (OPOS-parametre). Hvis OPOS-tilstanden er OPOS barcode (OPOSstregkode) eller OPOS sheet (OPOS-ark), har OPOS origin (OPOS-begyndelsespunkt) ingen virkning. Nyttige kombinationer er nævnt i tabellen nedenfor.

Mærke

XY-korrektionslinje

Aktuel placering

Center af medie

OPOS-X

Angiv mærke

Aktuel placering

OPOS-XY

Angiv mærke

Angiv linje

Aktuel placering

Center af medie

I kombination med tilstanden OPOS-X

● OPOS-begyndelsespunktet er indstillet til 'Mærke'

Dette er standardindstillingen. Når skæreenheden modtager et OPOS-job fra computeren, bliver du bedt om at placere værktøjet over det første mærke og trykke på Apply (Anvend). Skæreenheden begynder derefter at søge efter OPOS-mærket omkring denne placering.

● OPOS-begyndelsespunkt er indstillet til 'Aktuel placering'

Når et OPOS-job modtages fra computeren, begynder skæreenheden straks at søge efter mærket, uden at du skal flytte værktøjet. Derfor skal du placere værktøjet over det første mærke ved ilægning af mediet.

Hvis OPOS-begyndelsespunktet er indstillet til enten XY correction line (XY-korrektionslinje) eller Center of substrate (Midten af medie), reagerer skæreenheden, som om parameteren var indstillet til Indicate mark

(Angiv mærke).

I kombination med tilstanden OPOS-XY

● OPOS-begyndelsespunktet er indstillet til 'Mærke'

Dette er standardindstillingen. Når skæreenheden modtager et OPOS-job fra computeren, bliver du bedt om at placere værktøjet over det første mærke og trykke på Apply (Anvend). Skæreenheden begynder derefter at søge efter OPOS-mærket omkring denne placering.

● OPOS-begyndelsespunktet er indstillet til 'Angiv linje'

Når skæreenheden modtager et OPOS-job fra computeren, bliver du bedt om at placere værktøjet under

OPOS-XY-linjen og trykke på Apply (Anvend). Skæreenheden starter derefter med at søge efter OPOS-XYlinjen ved langsomt at fremføre mediet. Når skæreenheden finder OPOS-XY-linjen, følger den linjen til højre, indtil den finder det første mærke, og den kan begynde at søge efter det faktiske mærke.

● OPOS-begyndelsespunkt er indstillet til 'Aktuel placering'

Når skæreenheden modtager et OPOS-job fra computeren, begynder skæreenheden straks at søge efter

OPOS-XY-linjen ved langsomt at fremføre mediet. Når skæreenheden finder OPOS-XY-linjen, følger den linjen til højre, indtil den finder det første mærke, og den kan derefter begynde at søge efter det første faktiske mærke. Derfor skal du angive begyndelsespunktet under OPOS-XY-linjen umiddelbart efter, at mediet er blevet ilagt.

DAWW OPOS-begyndelsespunkt 35

Indstillingen er beregnet til jobs, der er justeret til venstre og varierer meget i størrelsen på rullen.

Begyndelsespunktet/værktøjet kan derefter indstilles til venstre på mediet under OPOS-XY-linjen, så du kan finde oprindelsesmærket, selv i tilfælde, hvor det er placeret langt fra højre kant.

● OPOS-begyndelsespunktet er indstillet til 'Midten af medie'

Når skæreenheden modtager et OPOS-job fra computeren, indstiller skæreenheden først OPOS-sensoren til midten af mediet. Derefter starter skæreenheden med at søge efter OPOS-XY-linjen ved langsomt at fremføre mediet. Når skæreenheden finder XY-linjen, følger den linjen til højre, indtil den finder det første mærke, og den kan derefter begynde at søge efter det faktiske mærke.

Indstillingen er beregnet til jobs på en rulle, hvor bredden af hvert job er mindst det halve af bredden af mediet (det er som regel tilfældet, ellers ville en stor del af mediet gå til spilde). Metoden er en smule langsommere end den forrige metode.

Læs HP stregkoden

Visse RIP'er kan udskrive en stregkode sammen med OPOS-markørerne. Stregkoden kan derefter bruges til at identificere jobbet og automatisk hente skæringsdata fra computeren.

Den samlede procedure startes normalt fra computeren. RIP-softwaren har normalt en knap eller kommando med navnet Scan a barcode (Scan en stregkode). Først skal du kontrollere, at mediet er ilagt. Gå derefter til trin 3 i følgende procedure.

Det kan også startes fra skæreenheden ved at gøre som følger:

1.

Tænd skæreenheden, og ilæg mediet.

2.

Tryk på på frontpanelet.

3.

Brug pilene til at placere kniven under stregkoden.

4.

Tryk på for at bekræfte, eller vælg for at annullere.

5.

Skæreenheden læser stregkoden og sender stregkodedataene til computeren.

6.

Softwaren til skæring sender derefter automatisk de korrekte skæringsdata til skæreenheden.

7.

Skæreenheden starter registrering af OPOS-mærkerne og skærer derefter jobbet.

36 Kapitel 4 Skæringsarbejdsgang DAWW

8.

OPOS-sensoren søger nu efter et yderligere job efter det netop afsluttede job og fortsætter med profilskæring.

9.

Det gentages, indtil alle profiludskæringsjob på den ilagte rulle er afsluttet.

Hvis der er forskellige jobs på det samme ark eller rulle med forskellige justeringer, skal slæden placeres som vist nedenfor.

Kalibrere OPOS

Der kræves to kalibreringer for at sikre, at OPOS fungerer præcist: OPOS-kalibrering og mediekalibrering.

Kalibreringen af OPOS indebærer kalibrering af afstanden mellem knivspidsen og sensoren. Kalibreringen af

mediet træner skæreenheden i refleksionsniveauerne i mærkefarven og mediefarven. Se Kalibrere mediet på side 20 .

DAWW Kalibrere OPOS 37

BEMÆRK: Selvom OPOS-sensoren er kalibreret på fabrikken, anbefaler HP, at du udfører en test for at afgøre, hvor godt de fabriksindstillede parametre passer til dine materialer. Hvis præcisionen ikke er tilfredsstillende, skal du kalibrere OPOS.

1.

Tænd for skæreenheden, og ilæg sort vinyl med hvid bagside.

BEMÆRK: Du skal bruge sort vinyl med hvid bagside ved kalibreringen af OPOS.

2.

Tryk på på frontpanelet.

3.

Rul ned, og tryk på Calibrations (Kalibreringer) > Calibrate OPOS (Kalibrér OPOS).

4.

Skæreenheden udskærer en firkant på ca. 9,5 × 9,5 mm og flytter firkanten fremad. Beskeden Weed out the rectangle (Ryd ud i rektanglet) vises i frontpanelet.

5.

Rens forsigtigt firkanten, og sørg for at holde kanterne intakte.

6.

Tryk på .

7.

Tryk på for at gå online igen.

8.

OPOS læser kanterne på mediet og kalibrerer sig selv i henhold hertil.

9.

Tryk på for at gå online igen.

BEMÆRK: Hvis du vil bevare nøjagtigheden af OPOS-sensoren så høj som muligt, skal du gentage kalibreringen hver gang, der skiftes kniv.

Ændre begyndelsespunkt

1.

Tænd skæreenheden, og ilæg mediet.

2.

Tryk på på frontpanelet.

38 Kapitel 4 Skæringsarbejdsgang DAWW

3.

Brug pilene til at ændre begyndelsespunktet. Y-værdien viser den resterende bredde.

4.

Tryk på for at bekræfte, eller vælg for at annullere.

Udvidet ilægning

Funktionen udvidet ilægning gør det muligt at definere grænserne for Y-aksen således, at skæreenheden kan skære uden for trykvalserne. Mediet skal være ilagt, før funktionen kan bruges.

BEMÆRK: Sporing garanteres ikke, når funktionen benyttes.

1.

Tænd skæreenheden, og ilæg mediet.

2.

Tryk på på frontpanelet.

3.

Tryk på Actions (Handlinger) > Load extended (Ilæg udvidet).

DAWW Udvidet ilægning 39

4.

Brug pilene til at indstille begyndelsespunktet, og tryk på for at bekræfte.

5.

Brug pilene til at indstille størrelsen, og tryk på for at bekræfte.

40 Kapitel 4 Skæringsarbejdsgang DAWW

5 Detaljeret betjening af skæreenheden

Introduktion

Kapitlet indeholder en detaljeret liste over alle parametre, der kan ændres, og tests, der kan startes på frontpanelet på skæreenheden.

Den mest almindelige betjening af frontpanelet er allerede beskrevet i vejledningen. Kapitlet kan bruges som reference til at finde en bestemt parameterindstilling eller test, herunder de mindre hyppigt anvendte elementer.

Menusystemet består af startskærmen, hovedmenuen og otte undermenuer.

DAWW Introduktion 41

42 Kapitel 5 Detaljeret betjening af skæreenheden DAWW

Startskærm

Se Frontpanel på side 10

.

Hovedmenu

Hovedmenuen giver adgang til otte undermenuer.

Knivtryk

DAWW

Se Indstilling af knivdybde og -tryk på side 22

.

Startskærm 43

Knivforskydning

Se

Ændring af forskydning af trækkniv på side 57 .

FlexCut

FlexCut kan indstilles til Off (Fra), Fast (Hurtig) eller Accurate (Præcis). Når skæreenheden er indstillet til Fast

(Hurtig) eller Accurate (Præcis), vil den skiftevis skære en vis længde med fuldt tryk og en vis længde med reduceret tryk. Fordelen ved funktionen FlexCut er, at den skærer helt gennem mediet. Endvidere holdes materialet også sammen ved hjælp af de små broer i mediet.

● Fast (Hurtig) er den hurtigste men også mindre præcise tilstand på grund af trykændringerne under skæringen.

● Accurate (Præcis) er meget langsommere men meget mere præcis, fordi skæreenheden stopper ved alle trykændringer.

Der findes fem typiske FlexCut-parametre:

● Full pressure (Fuldt tryk): Parameteren fastsætter fuldt tryk i FlexCut-tilstanden.

● Full pressure cut length (Afskæringslængde med fuldt tryk): Parameteren fastsætter længden, der skæres med fuldt tryk. Det er normalt længden, der skæres helt igennem.

● Flex pressure cut length (Afskæringslængde med varieret tryk): Parameteren fastsætter længden, der skæres med reduceret tryk eller uden tryk. Værdien er som regel end den fulde trykskæringslængde: længden af mediebroerne.

44 Kapitel 5 Detaljeret betjening af skæreenheden DAWW

● FlexCut pressure (FlexCut-tryk): Parameteren fastsætter trykket i skæringslængden med varieret tryk.

Trykket er normalt reduceret, så kniven kun lige rører ved mediet eller kun skærer halvvejs igennem.

● FlexCut velocity (FlexCut-velocitet): FlexCut anvender højere knivtryk. Højere knivtryk kræver lavere skæringshastighed. Velociteten i FlexCut kan med parameteren indstilles uafhængigt af den normale skæringsvelocitet.

Du kan finde yderligere oplysninger under

Udstanset skæring (kaldes FlexCut på skæreenhedens frontpanel) på side 27 .

Værktøj

Se Udskiftning af kniv på side 56

.

Handling

DAWW

● OPOS barcode (OPOS-stregkode): Har samme effekt som

på side 36 .

på startskærmen: Se Læs HP stregkoden

● Confidence test (Driftstest): Driftstesten er en hurtig test af de elektriske og mekaniske komponenter i skæreenheden for at afprøve, om enheden er driftsklar. Der skal bruges et medieark med en størrelse på mindst A3/B til testen. Arket skæres altid i venstre side.

● Load (Ilæg): Ilæg et medie-ark. Mens du ilægger mediet, kan du angive den maksimale medielængde.

● Load extended (Ilæg udvidet): Se

Udvidet ilægning på side 39 .

Værktøj 45

● Replot (Plot igen): Skærer igen den sidste fil, der blev sendt til skæreenheden (medmindre den var for stor til bufferen).

● Reset (Nulstil): Udfører en fuldstændig nulstilling af skæreenheden.

Indstillinger

Velocitet

Menuen indeholder alle parametre, der påvirker gennemløbet af skæreenheden. Indstillingerne for velocitet og acceleration er beskrevet i

Indstilling af skæringshastighed på side 23 .

Overskæring

Undermenuen Overcut (Overskæring) gør det muligt at foretage en overskæring for at nemmere at rense skæringen. Hver gang kniven går op eller ned, skærer skæreenheden lidt længere. Billedet nedenfor viser, hvad overskæring kan gøre med en tangentiel kniv. En prøveudskæring med en trækkniv viser færre overskæringer, fordi der ville være færre løft/sænkninger (normalt én gang pr. kurve/bogstav. Indstillingen for overskæring kan deaktiveres (= 0) eller indstilles til en værdi mellem 0 (= fra) og 10. Én enhed er ca. 0,1 mm.

Tryk på . Brug for at ændre værdien. Tryk på for at bekræfte eller for at annullere.

Overskæring er som standard indstillet til 1.

OptiCut

OptiCut forbedrer skæringskvaliteten, hvis kniven er slidt eller ikke kalibreret korrekt.

46 Kapitel 5 Detaljeret betjening af skæreenheden DAWW

Tryk på . Brug til at slå OptiCut til eller fra. Tryk på for at bekræfte eller (Annuller) for at annullere. OptiCut er deaktiveret som standard.

DAWW Indstillinger 47

TurboCut

TurboCut øger gennemløbet ved at øge hastigheden på trækkebevægelsen. Skæreenhedens generelle hastighed øges ikke. Der er en væsentlig reduktion af skæringstiden især ved skæring af små, detaljerede designs. Visse tykkere materialer kan dog muligvis ikke skæres korrekt med funktionen.

Tryk på TurboCut, og brug derefter til at aktivere eller deaktivere TurboCut. Tryk på for at bekræfte eller for at annullere. TurboCut er aktiveret som standard.

Panel

Der er fire parametre i undermenuen Panel:

● Paneling (Brug af paneler): Parameteren slår paneler til eller fra.

BEMÆRK: Med OPOS Xtra er paneler altid slået til.

● Panel size (Panelstørrelse): Parameteren fastsætter længden af panelet.

● Panel replot (Genafbildning af panel): Parameteren fastsætter, om designet skal skæres mere end én gang, panel efter panel. Genafbildning af panel bruges til medier, der er tykke eller vanskelige at skære.

Parameteren ignoreres, hvis paneler er deaktiveret. Hvis parameteren er indstillet til 0, skærer skæreenheden kun hvert panel én gang. Hvis den er indstillet til 1, skærer skæreenheden hvert panel to gange.

● Sorting vectors (Sortering af vektorer): Se nedenfor.

Sortering af vektorer

Sortering af vektorer er en undermenu til menuen Panels (Paneler) men beskrives særskilt på grund af funktionens betydning. Der er tre indstillinger i menuen:

● Off (Fra): Når vektorsortering er deaktiveret, foretager skæreenheden ingen optimering af vektorerne. Det bruges, når funktionerne i driveren til skæreenheden foretrækkes.

● Directional (Retning): Med denne indstilling optimeres vektorerne i skæringsretningen (fremføring af medie). Det bruges, når skæringstrykket skal indstilles relativt højt (f.eks. ved fuld gennemskæring).

● Starting point (Begyndelsespunkt): Indstillingen optimerer begyndelsespunktet for lukkede kurver. Den bruges, når brugeren kan se, at kurverne ikke lukkes som de skal.

Paneler bruges i flere forskellige anvendelser. Du kan se de typiske indstillinger for de to mest almindelige anvendelser nedenfor:

● Gennemskæring: Dette er beskrevet i

Udstanset skæring (kaldes FlexCut på skæreenhedens frontpanel) på side 27

. Typiske indstillinger for parametrene er: Panels (Paneler): On (Til) Panel size (Panelstørrelse):

5-10 cm Panel replot (Genafbildning af panel): Off (Fra) Vector sorting (Vektorsortering): Directional

(Retning).

● Sporing af vanskelige medier: Typiske indstillinger for parametrene er: Panels (Paneler): On (Til) Panel size

(Panelstørrelse): 3-10 cm Panel replot (Genafbildning af panel): On (Til)/Off (Fra), afhængig af tykkelsen af mediet. Vector sorting (Vektorsortering): Directional (Retning)/Off (Fra), afhængig af det krævede knivtryk og bagsiden af mediet.

48 Kapitel 5 Detaljeret betjening af skæreenheden DAWW

Kalibreringer

● Calibrate media (OPOS) (Kalibrér medie (OPOS)): Kalibrering af medie hjælper sensoren med at genkende

markørerne. Det er beskrevet i Kalibrere mediet på side 20 .

● Calibrate OPOS (Kalibrér OPOS): Ved kalibrering af OPOS kalibreres afstanden mellem OPOS-sensoren og

knivspidsen. Det er beskrevet i Kalibrere OPOS på side 37

.

● Length calibration (Længdekalibrering): Kalibrering af længde gør det muligt at justere længden af skærelinjerne inden for specifikationerne. F.eks. kan skæreenheden justeres for alle uoverensstemmelser, hvis en skærelinje skal være præcis 100 mm. Kalibreringen er beskrevet i

Udførelse af længdekalibrering på side 24 .

Konfiguration

Ethernet

Viser skæreenhedens Ethernet-indstillinger: DHCP, IP-adresse og undernet.

DAWW Kalibreringer 49

USB-port

USB-porten kan indstilles til USB port 1, USB port 2, USB port 3 eller USB port 4.

Med de forskellige USB-porte kan computeren skelne mellem op til fire tilsluttede skæreenheder.

Tryk på . Brug til at ændre USB-porten. Tryk på for at bekræfte eller for at annullere.

Standardindstillingen er USB port 1.

BEMÆRK: Ændring af USB-klasse træder først i kraft, når skæreenheden genstartes.

BEMÆRK: USB-klassen i skæringssoftwaren skal svare til USB-klassen i skæreenheden. Når der vælges ny

USB-klasse til skæreenheden og tilsluttes til computeren for første gang, starter Windows en guide om installation af driveren.

OPOS-parametre

Undermenuen OPOS-indstillinger bruges til at ændre OPOS-parametre fra frontpanelet.

Yderligere parametre

● Sheet mode (Arktilstand).

● Panelling (Brug af paneler) giver mulighed for læse markører i paneler. Med denne indstilling læser OPOSsensoren markører i henhold til panelstørrelse i stedet for at indlæse alle.

Panels (Paneler) kan indstilles til On (Til) eller Off (Fra). Når de er indstillet til On (Til), indlæser sensoren kun to markører i X-retningen, når OPOS indlæses. Øvrige markører læses, når mediet rulles ud.

Panelstørrelsen indstilles automatisk til afstanden mellem to markører i X-retningen.

● OPOS origin (OPUS-begyndelsespunkt) er beskrevet i

OPOS-begyndelsespunkt på side 35 .

Fabriksstandarder

Indstillingen gendanner alle parametre til de oprindelige fabriksstandardværdier.

Automatisk ilægning

Slår automatisk ilægning On (Til) eller Off (Fra). On (Til) er standardindstillingen.

Når automatisk ilægning er aktiveret, udruller skæreenheden automatisk vinylen, når det er nødvendigt.

Når automatisk ilægning er deaktiveret, skal du manuelt udrulle en tilstrækkelig mængde medie, før du begynder at skære.

VIGTIGT: Sporing garanteres ikke, når automatisk ilægning er slået fra.

Forskydning af ny skæring

Det lader dig at ændre afstanden mellem jobs, når der skal laves flere skæringer. Standardværdien er 40 mm.

50 Kapitel 5 Detaljeret betjening af skæreenheden DAWW

Mediesensor

Indstillingen slår mediesensoren On (Til) eller Off (Fra).

Sensoren registrerer, om der er ilagt medie. Den kan også registrere slutningen af mediet. Brug af sensoren kan forhindre skade på skærebåndet og knivspidsen.

Skæreenheden stopper under ilægningsproceduren eller skæringen, når den bagerste sensor registrerer slutningen af mediet.

Tryk på . Brug til at slå sensoren On (Til) eller Off (Fra). Tryk på for at bekræfte eller for at annullere. Standardindstillingen for sensoren er On (Til).

Justeringstilstand

Indstillingerne for OPOS med undtagelse af justeringstilstanden er beskrevet i detaljer i det forrige kapitel. Der findes yderligere tre justeringsmetoder: X-justering, XY-justering og XY-tilpasning.

Justeringsmetoderne bruges, hvis kombinationen af markørfarve og mediefarve ikke kan læses af OPOSsensoren.

Det kræver, at du manuelt registrerer markørerne på skæreenhedens frontpanel. De fleste skæringsprogrammer kan automatisk placere disse markører rundt om det udskrevne grafikelement.

● X-justeringen kompenserer for fejl i mediejusteringen og forårsaget grafisk rotation ved at dreje grafikelementets profil. Justeringsmetoden kræver at du angiver begyndelsespunkt og ét yderligere punkt langs X-aksen. Der kræves ingen afstandsparametre. X-justeringen er den nemmeste justeringsmetode.

● XY-justeringen kompenserer for fejl i rotation og skævvridning af et grafisk element. Skævvridningsfejl opstår, når grafikelementets X- og Y-akser ikke er vinkelrette. Justeringsmetoden kræver at du angiver begyndelsespunkt og ét yderligere punkt langs både X- og Y-aksen.

● XY-tilretningen kompenserer for fejl i rotation, skævvridning og skalering af et grafisk element.

Skaleringsfejl opstår, når størrelsen af det udskrevne grafikelement er forskellig fra elementets oprindelige størrelse, da det blev oprettet i billedbehandlingsprogrammet. Der kræves parametre for X-afstand og Yafstand. Parametrene definerer afstanden mellem begyndelsespunktet og punktet på X-aksen og mellem begyndelsespunktet og punktet på Y-aksen. XY-tilretningen er den mest præcise manuelle justeringsmetode.

Tryk på . Brug til at ændre justeringsmetoden. Tryk på for at bekræfte eller for at annullere.

Justeringsmetoden er som standard OPOS.

DAWW Konfiguration 51

6 Vedligeholdelse

Rengøring af skæreenhedens overflader

Skæreenheden har et antal glideoverflader, er fremstillet af glatte metaller og plastmaterialer. De er stort set friktionsfrie og kræver ikke smøring. De samler dog støv og fnuller, der kan påvirke skæreenhedens ydeevne.

Hold skæreenheden så ren som muligt med et støvdæksel. Rengør efter behov enheden med en blød klud, der er fugtet med isopropylalkohol eller et mildt vaskemiddel. Brug ikke skuremidler.

BEMÆRK: Hvis du befinder dig i et område (f.eks. Californien), som har særlige regler for rengøring og vedligeholdelse med flygtige organiske forbindelser (Volative Organic Compounds – VOC), kan du i stedet for isopropylalkohol bruge et VOC-certificeret rengøringsmiddel som f.eks. et korrekt fortyndet Simple Green All-

Purpose-rengøringsmiddel.

Rengøring af drevsystem

Med tiden kan manchetterne på drevtromlen tilstoppes med opsamlet snavs fra bagsiden af mediet. Det kan medføre, at mediet skrider mellem trykvalserne og drevmanchetterne og giver reduceret greb.

1.

Kontrollér, at der ikke er ilagt medie i skæreenheden.

2.

Sluk for skæreenheden, og tag stikket ud af stikkontakten. Løft trykvalserne.

3.

Anbring en trykvalse over den manchet, der skal rengøres. Kontrollér, at det er den yderste venstre eller den yderste højre trykvalse (ellers der ikke er tilstrækkeligt tryk).

4.

Tag bagsiden af et stykke vinyl. Læg vinylstykket mellem en trykvalse og en drevmanchet med den klæbrige side nedad. Sænk trykvalsen.

5.

Drej manuelt en anden gul drevmanchet for at dreje vinylstykket mindst én omgang på manchetten.

6.

Træk vinylstykket af fra undersiden af trykvalsen.

7.

Gentag, indtil alt snavs er fjernet fra drevmanchetterne.

52 Kapitel 6 Vedligeholdelse DAWW

DAWW Rengøring af drevsystem 53

Rengøring af mediesensoren

Med tiden kan sensoren blive snavset på grund af akkumuleret snavs fra mediet, hvilket kan forårsage funktionsfejl på skæreenheden.

Rengør sensoren med en bomuldsvatpind.

Rengøring af Y-styreskinne

Der findes to V-formede områder på Y-styreskinnen, hvor værktøjsslæden glider fra venstre mod højre.

Områderne findes øverst og nederst på forsiden af Y-styret.

Formen på Y-styreskinnen kan variere fra model til model, men områderne er placeret det samme sted: Øverst og nederst på styret.

Illustrationen nedenfor viser den øverste del af Y-styret.

Med tiden kan der samles snavs på glidefladerne og valserne på værktøjsslæden.

54 Kapitel 6 Vedligeholdelse DAWW

Rengøring af glideflader

1.

Sluk for skæreenheden.

2.

Brug en blød klud fugtet med isopropylalkohol eller et mildt vaskemiddel.

BEMÆRK: Hvis du befinder dig i et område (f.eks. Californien), som har særlige regler for rengøring og vedligeholdelse med flygtige organiske forbindelser (Volative Organic Compounds – VOC), kan du i stedet for isopropylalkohol bruge et VOC-certificeret rengøringsmiddel som f.eks. et korrekt fortyndet Simple

Green All-Purpose-rengøringsmiddel.

3.

Rengøring af overfladerne. Når værktøjsslæden sidder i vejen, skal du skubbe den forsigtigt til venstre eller højre.

DAWW Rengøring af Y-styreskinne 55

Udskiftning af kniv

ADVARSEL!

Skæreenheden bruger meget skarpe knive. For at undgå alvorlig personskade skal du være forsigtig, når du installerer, fjerner eller håndterer kniven.

Fjernelse af trækkniv

1.

Løsn spændeskruen på hovedet (1), sving spændearmen tilbage, og tag knivholderen ud af klemmen (2).

2.

Drej det riflede justeringshåndtag (3) med uret for at skubbe kniven (4) ud af holderen (5).

3.

Træk forsigtigt kniven væk fra holderen.

Installation af trækkniv

1.

Fjern aluminiumsstykket fra plastikknivholderen (5) ved at dreje det riflede justeringshåndtag (3) mod uret, indtil aluminiumsstykket er ude af holderen.

2.

Indsæt den kegleformede, ikke-skærende ende af kniven ind i den smalle ende af holderen. Skub forsigtigt kniven helt ind.

3.

Vend holderen på hovedet, og slå den let mod en hård overflade for at sikre, at kniven er sat helt i.

56 Kapitel 6 Vedligeholdelse DAWW

4.

Drej langsomt det riflede håndtag med uret, indtil knivspidsen stikker så langt ud, som det kræves til skæring af mediet (t) som vist i figuren nedenfor.

5.

Sæt knivholderen tilbage i klemmen på hovedet, og skub den helt ned (1).

6.

Stram spændeskruen (2).

ADVARSEL!

Pas på ikke at skære dig.

Når en ny kniv er installeret, skal du indstille knivforskydningen (se nedenfor) og kalibrere OPOS-sensoren igen

(se Kalibrere OPOS på side 37

).

Ændring af forskydning af trækkniv

Forskydningen er afstanden mellem midten af kniven og knivspidsen. Forskydningen skal indstilles, når der skiftes kniv, og kontrolleres, når kniven begynder at være slidt.

Typiske forskydninger

● 0,41-0,45 for standardknive

● 0,49-0,52 for 60 graders kniv

● 0,90-0,97 for sandblæste knive

BEMÆRK: Der skal bruges en sandblæst kniv, når tykkelsen af mediet ligger over 0,25 mm.

DAWW Udskiftning af kniv 57

Ændring af forskydning

1.

Tænd for skæreenheden, ilæg medie, og montér værktøjet.

2.

Tryk på .

3.

Brug til at rulle gennem menuen, indtil du når frem til Knife offset (Forskydning af kniv). Tryk på .

Den aktuelle forskydning vises på skærmen.

4.

Brug til at ændre forskydningen.

● Brug , og vælg Down (Ned) for at udføre den indbyggede test af forskydning af kniv.

● Tryk på for at bekræfte den valgte forskydning.

● Tryk på for at lade forskydningen være uændret.

Når forskydningen er korrekt, ser testmønstret således ud:

Når forskydningen er for lille, ser testmønstret således ud:

Når forskydningen er for stor, ser testmønstret således ud:

Udskiftning af sikring

ADVARSEL!

Før du udskifter sikringen, skal du slukke for skæreenheden, og sørge for, at den er helt koblet fra strømkilden.

ADVARSEL!

Udskift altid sikringer med sikringer af samme type og normeret størrelse for at sikre fortsat beskyttelse mod risiko for ildebrand: T 2,0 A, 250 V Schurter SPT eller tilsvarende.

1.

Skub frigørelsesclipsen på sikringsholderen (2) let i retningen væk fra tænd/sluk-knappen for at fjerne sikringen (3). Sikringsholderen springer op.

58 Kapitel 6 Vedligeholdelse DAWW

2.

Fjern sikringsholderen.

3.

Træk sikringen ud af holderen.

4.

Sæt den nye sikring i holderen, og sæt holderen på plads igen.

DAWW Udskiftning af sikring 59

Opdatering af firmware

VIGTIGT: Du må ikke slukke skæreenheden under opdatering af firmwaren.

1.

Kontrollér, at HP Cutter Control er installeret. Det installeres automatisk under opsætningen af udskrift og skæring. Du kan hente programmet igen, hvis du har fjernet det, og geninstallere det.

2.

Kør HP Cutter Control ved at dobbeltklikke på dets ikon.

3.

I HP Cutter Control skal du søge efter skæreenheden. Programmet søger som standard i lokalnetværket

(LAN). Er der intet resultat, kan du tilslutte med et USB-kabel. Oplysningerne om skæreenheden vises på skærmen Maskinoplysninger.

4.

Klik på Actions (Handlinger) > Upgrade firmware (Opgradér firmware).

5.

Hent opdateringsfilen til firmwaren.

6.

Genstart computeren.

Eller du kan downloade den seneste firmware fra https://support.hp.com/us-en/drivers .

60 Kapitel 6 Vedligeholdelse DAWW

7 Fejlfinding

Utilfredsstillende skæringskvalitet

1.

Kør driftstesten, og tjek, om der også er synlige kvalitetsproblemer i den interne test. Hvis ikke, ligger problemet måske i filen.

2.

Kør testen med knivtryk, og udskift kniven, hvis den er slidt. Knivtrykket skal være ca. 60-80 g for almindelig vinyl ved kiss-skæring. Trykket stiger, når kniven er ved at være slidt.

3.

Kontrollér, at kniven er samlet korrekt og ikke stikker for langt ud af holderen. Kun en smule af kniven skal stikke ud.

4.

Kontrollér, at knivholderen er samlet korrekt og skubbet langt nok ind i hovedklemmen. Afstanden mellem bunden af knivholderen og skærebåndet skal være tæt på 3 mm.

5.

Kontrollér knivforskydningen. Alle knive har deres egen forskydningsværdi. Forskydningen er afstanden fra knivspidsen til midten af kniven. Når forskydningen ikke er indstillet korrekt, forringes kvaliteten af hjørnerne i skæringsjobbet.

6.

Kontrollér andre parametre som f.eks. OptiCut, TurboCut, overskæring og FlexCut, som også kan påvirke skæringskvaliteten.

7.

Udskiftning af kniv.

8.

Kontrollér skærebåndet. Skærebåndet slides også, fordi kniven altid skærer i det samme centrale sted på båndet. Båndet skal udskiftes, når der opstår små fordybninger i skærebåndet.

Mediet glider, og der opstår sporingsproblemer

1.

Sørg for, at medieflangerne bruges sammen med medieruller.

2.

Kontrollér, at begge medieflanger er placeret på styrene til medieflangerne.

3.

Sørg for, at de udvendige trykruller altid er placeret 5 mm over kanten af mediet.

4.

Prøv at reducere skæringshastigheden.

DAWW Utilfredsstillende skæringskvalitet 61

Mediestop

1.

Prøv at reducere skæringstrykket.

2.

Hvis du bruger FlexCut, er parametrene muligvis ikke opsat korrekt, og mediet begynder at svækkes eller falder fra hinanden. Eksperimentér med FlexCut-parametrene, indtil du finder nogle, der virker.

3.

Du bruger muligvis FlexCut til figurer, der er for komplekse. FlexCut bør kun bruges til simple figurer.

4.

Prøv at reducere skæringshastigheden. Hvis du skærer for hurtigt, foldes mediet muligvis ikke korrekt i kurven.

5.

Dine job kan være for lange og skabe problemer i kurven. Prøv at opdele jobbene i mindre dele som f.eks. paneler på én meter.

Skæreenheden kan ikke registrere HP stregkode eller registreringsmærker

1.

Sørg for at placere skærehovedet korrekt, når skæreenheden beder dig om det. Læs omhyggelig anvisningerne på skæreenhedens skærm, når du starter et skærejob.

2.

Problemet opstår oftest med farvede medier eller medier med bestemte lamineringer. Husk at kalibrere

mediet før brug. Se Kalibrere mediet på side 20

.

3.

Kontrollér, om sensoren rører ved mediet under registrering af stregkode, og markør.

Se også

Kalibrere OPOS på side 37

.

62 Kapitel 7 Fejlfinding DAWW

8 Tilbehør

Forbrugsvarer eller tilbehør kan bestilles på to forskellige måder:

● Gå til http://www.hp.com/ på internettet. Der kan du også se den seneste liste over forbrugsvarer og tilbehør til skæreenheden.

Kontakt HP Support (se Når du har brug for hjælp på side 12 ), og kontroller, at det, du har brug for, findes i

dit område.

Resten af kapitlet opremser aktuelt tilgængelige forbrugsvarer og tilbehør samt deres bestillingsnumre.

Bestil tilbehør

Du kan bestille følgende tilbehør til skæreenheden.

Tilbehør

Navn

HP Latex standardknivsæt

HP Latex specialknivsæt

Delnummer

1UP44A

1UP45A

HP Latex standardknivsæt

HP Latex standardknive bruges til at skære de mest almindelige medier til udskrift og skæring som f.eks. selvklæbende vinyl. Sættet indeholder fem knive og et skærebånd.

HP Latex specialknivsæt

HP Latex specialknive bruges til at skære visse overførselsmedier og er også nyttige til fremstilling af rhinstensanvendelser. Sættet indeholder fem knive og et skærebånd.

DAWW Bestil tilbehør 63

9 Specifikationer

Skæreenhedens mål

Højde

Bredde

Dybde

Vægt

54 plus-standardskæreenhed

54 plus-skæreenhed

1.145 mm

1.750 mm

680 mm

42 kg

Forsendelsesmål

Højde

Bredde

Dybde

Vægt

54 plus-standardskæreenhed

54 plus-skæreenhed

670 mm

1.880 mm

480 mm

69 kg

Mediemål

Minimumbredde

Maksimumbredde

Trykvalser

Maksimal arbejdsbredde

Maksimal arbejdsbredde

(overstørrelse)

54 plus-standardskæreenhed

280 mm

1.372 mm

3

64 plus-skæreenhed

1.145 mm

1.980 mm

680 mm

54 kg

64 plus-skæreenhed

670 mm

2.110 mm

480 mm

78 kg

54 plus-skæreenhed

180 mm

1.410 mm

4

1.350 mm

1.380 mm

64 plus-skæreenhed

180 mm

1.635 mm

4

1.575 mm

1.605 mm

64 Kapitel 9 Specifikationer DAWW

Maksimal arbejdslængde

Forreste og bagerste margener

Sidemargener

Margen mellem udskrifter (ingen forskydning)

Margen til forskydning

54 plus-standardskæreenhed

54 og 64 plus-skæreenheder

50 m

30 mm

25 mm

30 mm

30 mm

Sporingsydelse

Tykkelse

54 plus-standardskæreenhed, 54 og 64 plus-skæreenheder

Op til 8 m inden for garanterede specifikationer for medier mindre end 762 mm i bredden

Op til 4 m inden for garanterede specifikationer for medier mindre end 762 mm i bredden

Længere medier kan håndteres, men overholdelse af specifikationerne garanteres ikke

0,05-0,25 mm

Op til 0,8 mm med valgfri sandblæst kniv

BEMÆRK: Sporingsydeevne garanteres ikke for overstørrelser.

Ydelse

Ydelsen er opnået med vinyl med voksbagside, der er 0,05 mm tyk og med en samlet tykkelse på maksimalt

0,25 mm.

Skæringstype

Skæringsbredde

Skæringshastighed

Acceleration

Præcision

Repetition

Skæringsstyrke

Skæringstykkelse

Trækkniv med TurboCut- og tangentiel emuleringstilstand

135 cm for HP Latex 64 skæreenhed

158 cm for HP Latex 54 skæreenhed

Op til 113 cm/sek. diagonalt

Op til 84 cm/sek. for medier bredere end 736 mm

Op til 3 G diagonalt

Op til 0,9 G for medier bredere end 736 mm

0,2 % af bevægelsen eller 0,25 mm, alt efter hvad der er størst

0,1 mm

0-400 g nedadrettet styrke i trin à 5 g

0,05-0,25 mm

0,8 mm med valgfri sandblæst kniv

DAWW Ydelse 65

BEMÆRK: Specifikationerne for repetition og præcision gælder inden for den garanterede sporingslængde (se forrige tabel) men ikke for overstørrelser.

Firmware

Sprog

Understøttede tegnsæt

Understøttede skrifttyper

ROM-baserede afbildninger

DM/PL, HP-GL (758 x-emulering) og HP-GL/2

Standard ASCII

Sans serif (enkelt strøg og medium)

Driftsafbildning, DIN-afbildning

Miljø

Specifikationerne gælder for skæreenheden uden medie.

Driftstemperatur

Opbevaringstemperatur

Relativ luftfugtighed

15-35 °C

−30 til 70 °C

35-75 % relativ luftfugtighed (ikke-kondenserende)

TIP: Brug af målfast medie er en vigtig forudsætning for opnåelse af høj skæringskvalitet. Udvidelse eller sammentrækning af medie kan endvidere forekomme på grund af forskelle i temperaturen. For at forbedre målfastheden af mediet skal du lade det stabilisere i forhold til de aktuelle miljøbetingelser før brug i mindst 24 timer.

Strømforsyning

Strømindgangsmodulet registrerer linjespændingen og skifter automatisk mellem 100 V og 240 V.

Indgangsspænding

Indgangsfrekvens

Maksimal strøm

Strømforbrug

Sikringer

100-240 V

50/60 Hz

2 A

85 VA

T 2,0 A 250 V

ADVARSEL!

Udskift altid sikringer med sikringer af samme type og normeret størrelse for at sikre fortsat beskyttelse mod risiko for ildebrand.

Akustisk

Disse er de angivne støjniveauer for skæreenheden. Lydtryk måles ved omkringliggende positioner og lydeffektniveauet måles i henhold til standarden ISO 7779.

66 Kapitel 9 Specifikationer DAWW

Lydtrykniveau ved inaktivitet

Lydeffekt (inaktiv)

Lydtrykniveau under brug

Lydeffekt i brug

140D

26 dB(A)

≤ 4,3 B(A)

55 dB(A)

≤ 7,1 B(A)

160D

26 dB(A)

≤ 4,3 B(A)

56 dB(A)

≤ 7,3 B(A)

DAWW Akustisk 67

Indeks

68

A

advarsel 5 advarselsmærkater 5

B begyndelsespunkt

ændre 38

bruger

skifte 25

D

dokumentation 2

E

egenreparation 13

ethernetforbindelse 9

F

fejlfinding 61

firmwareopdatering 60

FlexCut-parametre 28

forskydning 57

frontpanel 10

hovedmenu 43

H

hastighed 23

HP-kundeservice 12

HP stregkode, læs 36

J job

skære direkte 26 udskrive og skære 26

jobredigering 29 jobstyring 29

jobtyper 26

Indeks

K kalibrere

medie 20

OPOS 37

kiss-skæring 26

knivdybde 22 knivtryk 22

Kundeservice 12

L

LAN-forbindelse 9

links 12

længdekalibrering 24

M medie

ilægning 14

kalibrere 20

skære 26

mærkater, advarsel 5

O

OPOS

kalibrere 37

OPOS-begyndelsespunkt 35

R

rengøring af drevsystem 52

rengøring af mediesensoren 54

rengøring af skæreenhedens

overflader 52

rengøring af Y-styreskinne 54

S

sikkerhedsforanstaltning 5

sikkerhedsforholdsregler 3

sikkerhedsmærkater 5

sikring, udskiftning 58

skære direkte 26

skæreenhedens hovedfunktioner 2

skæreenhedens hovedkomponenter

6 skæreenhedens komponenter 6

skæreenhedsmodeller 2

skæreenhed tændt/slukket 9

skæretyper 26 skæringsarbejdsgang 26

skæringsautomatisering 33

specifikationer 64

strøm tændt/slukket 9

supporttjenester

HP-kundeservice 12

T

telefonnummer 13

telefonsupport 12

til/fra 9

tilbehør 63

tilslutning til en computer 9

tryk 22

trykvalser

placering 19

U

udskiftning af kniv 56

udskrive og skære 26 udstanset skæring 26

USB-forbindelse 9

V

vejledninger 2 velkommen til skæreenheden 2

velocitet 23

visning bagfra 8

visning forfra 7

DAWW

advertisement

Key Features

  • Produce a wide range of odorless applications.[1] Get fast, accurate cutting and downforce up to 400 grams. True Shape Nesting saves up to 50% more media.[2] Create new applications in just 3 steps with HP Applications Center design tools.[3]
  • Save up to 50% of the time[4] with a solution that prints and cuts at the same time versus print OR cut integrated devices. Prints come out dry for same-day delivery. Scratch-resistance enables unlaminated short-term applications.[5]
  • Print and cut in a few steps. See accurate job recognition and error-free cutting. And enjoy the ease of cutting with a simple touchscreen interface and media basket.

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents