HP mt32 Mobile Thin Client מדריך למשתמש

Add to My manuals
79 Pages

advertisement

HP mt32 Mobile Thin Client מדריך למשתמש | Manualzz

שמתשמל ך רי דמ

ם וכ י ס

.

ד ועו י וב גי , החט בא , למש ח תכ י רצ לוה ני , תשר ר וב יח , ם י ב י כ ר לע עד י מ קפס מ ה ז ך רי דמ

הנכ ותב שומ י שה י אנת

ן

לש

רצ

יו

ת

חמב

שי

ומה

14 ך

רחא

רה

ות

י כס

תא

(

ש א

םכסה

מ

ה

הנכ

ינ דמל

ר

ר

ךנ

זי

וצ

רמ

ות

י א

לכ

ןקת

לש

םא

וא

ם

.

י

ה ד

ומה

HP

ר וה , הקתעה

והשלכ

אנתב

חהל

ף ופ כ

ו

א

ה רמ

וה

וח )

ב א למ

ד

לש

יח יה

יפס כ

(

הנכ

רשקתהל

ר

EULA

ז

)

ון רתפה

שומ י ש וב

חה

.

קו

,

ות

ם

הנקתה

רצ

י כס

הצקה

, ן

השע

לבקל

ושמה

יו

ומב

שי

נש

מ

ידי

שומ

לע

י ש

שמתשמל

רה

י

תנמ

לש

התא ,

י

לבמ

ם

לע

רי ז

ה ז

אנת ל

ולוכ

, ם

חהה

יו

ע א למ יפס כ ר ז חה תשקבל וא

.

רכ

ףס ונ

ומל

עד

הנפ

י

,

מ

ב ש

ת לבקל

חמה

רצ ומה תעד וה

ם י צ ופ נה ם י

י א ל ם י מ

ינ

י

יפ

וס

א מה

מ ם י

תא

ינ יפ

.

רא

א

תמ

מש

שמתשמל

ןכת

ךת ושרב ש

יי

ב

.

ש

ם י מג

ה

חמב

ז

דה

ך

ם י

רי דמ

ב

ינ

ו רב

מ ז

ב

. ם

י

ו

כ

יח

ין

ר

רגה

ושר ד

יפ

BIOS

א

לוחל

וא

יי ש

מ

ין

ו

ם י

ת

גב

לצנל

ו

ני

ור דהמה

ןכת

וכ

.

הא

לולע

י ד

יי ,

דע

ת

וא

לכ

ונ וש

כ ד

ולמב

ב

רפ נב

ם י

ת וכ

הנכ ות ,

ינ מ

ושכ

ז ם

רעמב

ןקתה

רנש

Windows

תנכ

ןמ

ונ

ךלהמב

ת ושי ר ד ו

.

ד י מת

נ רט

י

.

ינ

י

וא

יפ

/

א מה

Windows

להנמ

ת

ו ם

יו ד

גי ר

לכ

ד

א

לש

ושמ

וקפתה

ל

, ה רמ וח

הלעפהה

תא

תכ רעמ

ני וכ דע

י טמ וטוא ןפ ואב

זה

ת ופס

.

ט

דעתמ

ינ

לש

Windows 10

לעפ

א ית

ומ

ו יר

ן וכ

ש http://www.microsoft.com

דעה

קפס

הא ר

ו

, רת

לעפ

רחא

,

ל http://www.hp.com/support

.

יו ב

ךלש

.(

ם יי

רצ

נכ דעה

ומה

שמתשמל

שמתשמל

תא

ם

א

י כ

וצמל

רי דמ

י

)

ד

ם

כ

י כ

ת

רי

וא

דמל

ר

רתא

והל

Manuals

תשג

ל

רחב ,

ל

ס נכ

םא

י ד כ

יה

תהב

ןכ מ

Copyright 2020 HP Development Company, ©

.

L.P

HP

ב

וא

" ה

י

ת רבח

Pentium ,

Intel

Celeron

ראב

רחס

לש

מ ןמ

Microsoft Corporation

USB Type-C

ו

®

יו

ם

.

לעב

הלש

ת ו

ת

יס

,

א

לש

Intel

יי רחס מ

ונב

רחא

וג

י

ת ו

ת

רחס

USB Implementers

.

ם י

ולה

ן

ונ י

לש

ו

יו

נמ

מ

רבח

דמב

ולעבב

ןמ יס

שי

יס

רב וב

לש

םה

לש

וא /

ם ושר

וא /

וה Windows .

ם

י

א

ת ו

ו ת

וה

ושר

י

רחס

י

Bluetooth

תשמתשמ

ו

רחא

רבה

מ ןמ

Forum. DisplayPort™

ם

ואד

יי

וי

רחס

ול

מ

הק

ם י נמ יס

Inc.

Thunderbolt -

Corporation

ו

ם

DisplayPort™

ושר

ת

י

רבה

רחס

י נקת

מ

ת וצראב

ןמ

ד

יס

לש

וג י א

(

ת

VESA ® )

א וה Miracast ® .

ת ו

ת

רחס

ונ

מ

י דמב

ןמ יס

ת וצראב

יס א וה

ו

רחא

ני ו רטקל

םה

אה

ת ונ י דמב ו

.

Wi-Fi Alliance לש

. ש א רמ

ם

ת יו

,

HP

רחא

ת יו

העד

לש

ומל

כ

נכט

ה

ה

ם

.

וה

ית ו

ז ךמס

ה

וא

ז

א לל

ו ול נה

ת

ת

מב

ונ

יר שלו

גי של

ךמס

י

יו רחאה

מב

י של

ם י רצ

רב

ת י א

ת

ף ופ

ומל

כ ןא כ אב ומה

דעלבה

עד י מה

יו רחאה

בתכ

ד שרפ

רחא ה

ל ין

יהת

וטמשה

ת י

ב שר ופ מב

ת

תטר ופ מ

א .

ול א ם ית ו

וא

א

הכ

ל

י

HP

רע

.

יר שלו

תפס ונ

ת וא גי ש

2020 רב וטקוא : הנ וש א ר ה ור דהמ

M23556-BB1 : ךמס מ ט " קמ

ת וח י טב אשונב ה רהזא תעד וה

.

ם י אבה ם י כ י להה עוצ י ב ידי לע ב ש חמה לש רת י ת וממחתהל וא ם וחל ת רו ושקה ת ועי גפ ל ן וכ יסה תא תחפה

לע

תמ

ת ו

יסחמ

יפ

וא

כ

יר שי

,

ע

, ת

ם

יו

ב

נמ

יח

ש חמה

יה

רכ

י

.

טש

ן

רשי

וגכ

,

שמתשמל

ת

תא

, ם

ו ח י שק

יו רכ

י כ

ח

ר

שי גנה

ן

י

ם

נת ל א , ב

חטשמ

וגכ , ם

י מצע

י כ

םע

חטשמה

ר

ש חמה

י ב

ם

ת

י

ג

וא

-

מצע

ר

לע

לש

קר

וא

ועה

, הכ ומס

םע

ר וטרפ מט

רת

ב ש

י ת וממחתהל

חמב

וא

שמתשהל

ת י ל נ

עגמב א

ת ולב גמל

ובל

ם ית

יו צפ

AC

יי

וא

שי

ה

צמ

ם וחל

.

ב

תספ

םא

ת

ש

דמ

רו

חמה

ן וגכ

תמל

AC ה םא

ושקה

לש

רשפ

תמ ו

,

א

ח

ת ועי

ת

י

ב ש

ור ור

שק

ל א

.

,

גפ ל

ואה

ןכ

חמה .

ם

ן וכ

חטשמ

ומכ

יסה

יחתפ

.

י לחה ת

תא

ור

הלעפהה

ור

תא

ם

תבצהמ

ואה יחתפ

ךלהמב

וח י ט בה

ת

י

יחפהל

וסחת

הא צ

,

נקת

ל

ם י

א

ותכ

ל

י

ו

ור

ך

דגב

ד כ

ךלש

!

ם

ה רהזא

ג רה

ור ואה

ומס

וא

ידי לע

ב ,

יי

ם

יחתפ

ם יח

רו דג

ל

י דגב

י טש

והש iii תוחיטב אשונב הרהזא תעדוה

iv

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) ד בעמה לש ה ר וצת ת ר דגה

.

ד ב עמה ת רו וצת לע ב וש ח עד י מ

Celeron® N28xx/

יך

לש ה

לע

ר וצתה

ה יה י .

ת

שד חמ

ר

ה ר ד ס מ וא

דגה

Intel® Pentium® N35xx/N37xx

תא הנשת

הלעפה עצב י א ל

ל א ,

ךלש

וזכ

ב

ה

ש

ר וצת

חמה

ש

, תא

י

ז

ךלש ב

השעת

ש חמל

.

םא

ת ו

ה

.

ר ד ס מ

םא

ד חא

.

ד

ד ב עמ םע

Windows®

בעמל

רי וקמה ת

ם

רו דגהה

י ד

ם

תא

רי דג ומ ם

הלעפה

בעמ

ר ז

2

חשל

וא

י רחבנ ם

תכ רעמ ו

4

י ד

מ

כ ן

י ב ש חמ י רצ ומ

N29xx/N30xx/N31xx msconfig.exe

רצ יה ת רו דגהל

ב

: ב וש ח

ד בעמה

ס ופ י א עצבל v ( דבלב םירחבנ םירצומב ) דבעמה לש הרוצת תרדגה

vi

ם י נ יי נעה ןכ ות vii

1 ................................................................................................................................................

ה ד ובעה תל יחת 1

1 .............................................................................................................................................................

עד י מ תא י צמ

3 ...........................................................................................................................................................

ם י ב יכ ר 2

3 .............................................................................................................................................................

ה רמ וח

3 ............................................................................................................................................................

ת ונכ ות

ר ות י א

ר ות י א

3 ..........................................................................................................................................................................

ין מ י

4 .......................................................................................................................................................................

ל א מש

5 ............................................................................................................................................................

הג וצתה

6 ............................................................................................................................................................

ת ד לקמה

י ב י כ ר

ור זא

6

6

.................................................................................................................................................

עגמ ח ול

...................................................................................................................

עגמ ח ול ת רו דגה

6 .....................................................................................

עגמה ח ול ת רו דגה ן ונ ו וכ

6 ..........................................................................................

עגמה ח ול לש הלעפה

7 ....................................................................................................................

עגמה ח ול י ב י כ ר

7 ....................................................................................................................................................

ת ו רי ונ

8 ..........................................................................................................

עבצא ת ועי ב ט א ר וקו ם י לוקמ ר , ןצ חל

10

11

...................................................................................................................................

ם י

.........................................................................................................................................

ד ח יו מ ם י שקמ

הלועפ י שקמ

13 ...................................................................................................

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) ם י מח ם י שקמ

13 .............................................................................................................................................................

ן ותחת קלח

14

16

....................................................................................................................................................................

.............................................................................................................

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) SIM ס י טרכ

ת ו וי ות

ב שומ י ש

16

16

..................................................................

ךת ושרב ש ב ש חמה ר וב ע SIM ה ס

............................................................................................................

ני וצ

י טרכ

יח

לש ן וכ נה לד וגה תעי בק

ץ י רחל SIM ס י טרכ תס נכה

17 ...................................................................................................................................................

תשר י ר וב יח 3

17

17

........................................................................................................................................

ת י טוחל א תשרל ת ו רבחתה

.............................................................................................................................

טוחל א י דקפ ב שומ י ש

17 .......................................................................................................................

טוחל א ןצ חל

17

18

18

.........................................................................................................

......................................

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) ( HP לש נ בח

הלעפהה תכ רעמ

...............................................................................................................................

WLAN תשרל

ד יי ר ספ )

י דקפ

HP Mobile Broadband ב

ר וב יח

שומ י ש

19

19

19

..................................................................................................

................................................................

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) ם

.....................................................................................................

יי טוחל א

Bluetooth

ומב

Bluetooth

) GPS ב שומ י ש

י נקתהב שומ י ש

י נקתה ר וב יח

20

20

.......................................................................

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) עד י מ ף ות י ש ך ר וצל NFC -

.............................................................................................................................................

ת

20

21

21

..................................................................

...........................................................

( ד בלב

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ

ם י רחבנ ם י רצ ומב )

ומב ) ( LAN ) ת י מ וקמ ת ר ושקת תשרל

HP LAN-Wireless Protection -

ר וב יח

ב שומ י ש

.........................................................................

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב )

ב

וי

שומ

וק

י ש

תשרל

HP MAC Address Pass Through -

ת ו רבחתה

ב שומ י ש

23 ...................................................................................................................................................

ךס מב טו

23 ..........................................................................................................

עגמה ךס מ ת ו וחמב ו עגמה ח ול ת ו וחמב שומ י ש

23 ..................................................................................................................................................

השקה

23 .........................................................................

24 ...........................................................................

( ק

( ק

וי דמה עגמה ח ולב

וי דמה עגמה ח ולב

ו עגמה ח ולב ) ת ועבצא יתשב הקלחה

ו עגמה ח ולב ) ת ועבצא יתשב השקה

24

24

.......................................................................................................................

ם

...........................................................................................

יי ל נ יו צפ וא רבכע וא ת ד לקמב שומ י ש

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) ךס מה י ב ג לעש ת ד לקמב שומ י ש

יו נ 4

25 ...........................................................................................................................................................

ר ו ד י ב 5

25 ..................................................................................................................

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) המלצמב שומ י ש

25 ..........................................................................................................................................................

עמשב שומ י ש

25

25

26

26

26

......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

............................................................................................................................

.........................................................................................

לי לצה ת רו דגה לש

עמש ת

ם

י ונ י ש וא הגצה

ת

ת

י

ו

ו

לוקמ

ני

ני ז וא

ז וא

ר

ר

ר וב יח

וב יח

ר וב יח

רו דגהב שומ י ש

26 ..........................................................

עמשה ת רו דגה לש ן ונ ו וכ לו הגצהל ה רקבה ח ולב שומ י ש

26 ........................................................................................................................................................

ואד

26

27

27

.........................................

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) USB Type-C לבכ ת ועצמאב DisplayPort ןקתה

.............................................................

.........................................................

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) HDMI לבכ ת ועצמאב ואד

HDMI ת ועצמאב הה וב ג ת ו ד חב גצ וא ה זי וי ולט רבחל

וי

י ד כ

י נקתה

ר וב יח

ר וב יח

28

28

..............................................................................................................

HDMI עמש ת ר דגה

..........................................................................................

HDMI עמש ת לעפה

וי וב שומ י ש

28

29

..............................................................................................

...................................................

HDMI עמש י וב י כ

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) ם ר וב יח ו Miracast י מא ות ם יי טוחל א ם י גצ י וה זי

29

29

...........................................................................................................................................

ם

...................................................................

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) USB Type-C תא י צ י

ני ותנ

ל ם י נקתה ר

ת רב עהב

וב יח

שומ י ש

31 .........................................................................................................................................

למש ח תכ י רצ לוה י נ 6

31 .........................................................................................................................................................

הנ י שב שומ י ש

31 .................................................................................................

ונממ הא י צ וי ( הנ י ש ) Sleep בצמ ת לעפה

31

32

..........................................................................................................................................................

...................................................................................

למש ח תכ י רצ ת ו וי רשפ אב ו ( למש ח תכ י רצ ) Power

ב ש חמה

למס

י וב י כ

ב שומ י ש

32 ..................................................................................................................................

הללוס חתמ ת ועצמאב הלעפה

viii

ix

32 ................................................................................

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) HP Fast Charge -

32 ..............................................................................................................

הללוסה לש הנ י עטה תמ

ב שומ י ש

ר תגצה

32

33

33

..............................................................................................................................

...........................................................................................................

השלח הללוס

הללוסה

תמ

חתמ

.......................................................................................................................

השלח הללוס ת ומ ר

ר לש בצמ

ר ומ י ש

ון

י וה

רתפ

זי

33

33

..............................................

ין מ

...................................................

ז

ין מ

ני וצ יח חתמ

ז חתמ ר

ר

וקמ

וקמ

ין א

רש א

רש א כ

כ השלח

השלח

הללוס

הללוס

תמ

תמ

ר לש בצמ

ר לש בצמ

ון רתפ

ון רתפ

33 ............................................................................................................................

לעפ מב המ וט א הללוס

34 ..........................................................................................................................

ני וצ יח חתמ ר וקמ ת ועצמאב הלעפה

35 .........................................................................................................................................................

החטבא 7

35 .....................................................................................................................................................

ב ש חמה לע הנגה

36 ...................................................................................................................................................

ת וא מס יס ב שומ י ש

36

36

37

................................................................................................................

..........................................................................................

Computer Setup ת י נכ ותב ת וא מס יס ת ר דגה

......................................................................................................

BIOS

Windows -

לש תכ רעמ

ב ת וא מס יס ת ר דגה

להנמ תמס יס לוה ני

37 ...................................................................

BIOS לש תכ רעמ להנמ לש השד ח המס יס ת ר דגה

37

38

....................................................................................

BIOS לש תכ רעמ להנמ תמס יס י ונ י ש

.................................................................................

BIOS לש תכ רעמ להנמ תמס יס תק יחמ

39

39

....................................................................................

BIOS לש תכ רעמ להנמ תמס יס תנ זה

..............................................................................................

DriveLock לש החט בא ת ו וי רשפ אב שומ י ש

39

39

............................................................

........................................

( י טמ וטוא DriveLock ) Automatic DriveLock ת ר יחב

( י טמ וטוא DriveLock ) Automatic DriveLock ת לעפה

40 .......................................

( י טמ וטוא DriveLock ) Automatic DriveLock תתב שה

40

40

...........................

( י טמ וטוא DriveLock ) Automatic DriveLock לש המס יס תנ זה

........................................................................................................

ני ד י DriveLock ת ר יחב

41 .................................................................

DriveLock לש ת י ש א ר המס יס ת ר דגה

41

42

...................................................

DriveLock לש שמתשמ תמס יס ת ר דגה ו DriveLock ת לעפה

............................................................................................................

DriveLock תתב שה

42 .....................................................................................................

DriveLock תמס יס תנ זה

43

43

43

....................................................................................................

DriveLock תמס יס

...................................................................................................................

י ונ י ש

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומ

......................................................................................................................................

ס רו וי י ט

) Windows Hello

נא תנכ ותב שומ י ש

44

44

44

........................................................................................................................................

ש א תמ וח תנכ ותב שומ י ש

..............................................................................................................................................

הנכ ות

............................................................................................

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) י ל נ יו צפ וא החט בא

ני וכ דע

לבכ ב

תנקתה

שומ י ש

44 .................................................................................................

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) עבצא ת ועי ב ט א ר וקב שומ י ש

46 ........................................................................................................................................................

הקוז חת 8

46 .....................................................................................................................................

ןקתה י להנמ ו ת יו נכ ות

46 ..........................................................................................................................................................

ב ש חמה

ן וכ דע

י וק ני

46

47

...............................................................................................................

ב ש חמהמ

.......................................................................................................

י וטיח רמ וח ת

ת לוספ

ועצמאב

ו ך ולכ

ב ש חמה

ל ת רסה

י וק ני

47 ..................................................................................................................................

ותח י לש וא ב ש חמה םע העיס נ

49 .......................................................................................................................................

ם וק י שו ר וז חש , י וב י ג 9

49 .......................................................................................................................................

HP ThinUpdate ב שומ י ש

50 ................................................................................................

HP Sure Start ו TPM , ( BIOS ) Computer Setup 10

50 ....................................................................................................................................

Computer Setup ב שומ י ש

50

50

..........................................................................................................

..............................................................................................

Computer Setup

Computer Setup ב

-

ן רצ יה ת

ב ה ר יחב

רו דגה ר

ו טו ו

זו

ני

חש

51 .......................................................................................................................................

BIOS ה ן וכ דע

51

51

............................................................................................................

BIOS ה תס רג

..............................................................................................................

BIOS

י וה

ן וכ דע ת ד ר וה

זי

51 ..................................................................................................

f9

52

תעד וה

..............................................................................................................

ת ועצמאב

( ד בלב

לוחתאה

ם י רחבנ ם י רצ

ר ד ס

ומב

י ונ י ש

) TPM BIOS ת

52 .....................................................................................................

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) HP Sure Start -

רו דגה

ב שומ י ש

53 ..........................................................................................................

HP PC Hardware Diagnostics -

53 ...............................................................

( ד בלב ם י רחבנ ם י מג ד ב ) HP PC Hardware Diagnostics Windows

53

53

..........................................

HP PC Hardware Diagnostics Windows

...............................................................................

לש ה רמ וח לשכ הה זמ ד וקב שומ י ש

HP PC Hardware Diagnostics Windows ב שומ י ש

-

53

53

........................

HP Help and Support מ HP PC Hardware Diagnostics Windows ל השי ג

...................................................................................

HP PC Hardware Diagnostics Windows ת ד ר וה

53 ..........................

HP מ HP PC Hardware Diagnostics Windows לש ת י נכ דעה הס רגה ת ד ר וה

54

54

י רחבנ ם י רצ ומב ) רצ ומה רפס מ וא םש יפ ל HP Hardware Diagnostics Windows

................................................................................................................................

ת ד

( ד

ר וה

בלב

.................................................................................

HP PC Hardware Diagnostics Windows תנקתה

ב שומ י ש

54 .........................................................................................................

HP PC Hardware Diagnostics UEFI ב שומ י ש

54

55

.........................................................................................

HP PC Hardware Diagnostics UEFI ת לעפה

.........................................................

USB ג וס מ Flash ןנ וכ ל HP PC Hardware Diagnostics UEFI ת ד ר וה

55 ...........................................

HP PC Hardware Diagnostics UEFI לש ת י נכ דעה הס רגה ת ד ר וה

55

רצ ומב ) רצ ומה רפס מ וא םש ת ועצמאב HP PC Hardware Diagnostics UEFI

....................................................................................................................

( ד בלב

ת ד ר וה

ם י רחבנ

55

55

.............................................

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI ת

.............................................................................

Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI ת ד ר וה

רו דגהב שומ י ש

55 .............................

Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI לש ת י נכ דעה הס רגה ת ד ר וה

55 ..............

רצ ומה רפס מ וא םש ת ועצמאב Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI ת ד ר וה

56 ................................................

Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI ת רו דגה לש ת י שי א המא תה

ב שומ י ש 11

x

xi

57 ......................................................................................................................................................

ם י טרפמ 12

57 ............................................................................................................................................................

הס י נכ חתמ

58 .........................................................................................................................................................

הלעפה תב י ב ס

59 .......................................................................................................................................

י טט ס למש ח תק י רפ 13

60 .......................................................................................................................................................

ת וש י גנ 14

60

60

............................................................................................................................................................

ת ושי גנ ו HP

........................................................................................................

ךל ם י שו ר דה ה גי ולונכטה י לכ תא י צמ

60 ..................................................................................................................................

HP לש ת וב י וחמה

60

61

...............................................................................................

( IAAP ) ת ושי גנ

......................................................................................................

רת יו ב הב

יחמ

וטה

ומ לש

ר זעה ת י

י מ וא ל ינ ב

גי ולונכט

ד וג י א

ר ות י א

61 ............................................................................................................

ךלש ם י כ רצה תכ רעה

61 ........................................................................................................

HP י רצ ומ ר וב ע ת ושי גנ

62 ........................................................................................................................................................

הק יק ח

62

62

.................................................................................................................................................

ם י נקת

..............................................................................................

EN 301 549 – 376 ח וכ י ופ יי

62

62

...............................................................................

( WCAG ) ט נ רט ינ א ןכ ות ת ושי גנל ת ו יחנה

.....................................................................................................................................

ת ונקת

63 ..........................................................................................................................

ם יי שומ י ש ם

ו הק יק ח

רי ושיקו ת ושי גנ

63

63

...............................................................................................................................................

..................................................................................................................................

ם

ם ני וג רא

יי כ ונ יח ת ו ד ס ומ

63

63

.......................................................................................................................

ם י רחא ת יו ולב ג ומ

....................................................................................................................................

HP לש ם

י באשמ

רי ושיק

64 .........................................................................................................................................................

הכ י מת

ו ם י נקת

י באשמ

ל ה יי נפ

65 ............................................................................................................................................................

סק ד נ י א

xii

ה ד ובעה תל יחת 1

ד וב עה ת וטי ש לע ד ומלל י ד כ ה ז קרפ א

.

HP

רק .

לש ם

ךלש

יפס ונ

ור

ם

ד י בה ת י

י באשמ

וי וח

א

תא

וצמל

ו ה ד וב עה תא

ןת י נ וב ש ם

רפ של דעונש

וקמה לעו , ב ש

, המצ

חמה

וע ב ר

תנקתה

י לכ

רחא

א וה

ל ת

ה ז ב

וצלמ

ש חמ

ומה

לע ץ חל , Windows לש ה ד וב עה ןחלושמ וא הח ותפ ה י צק י לפ א ך ותמ ב ש חמב ( לחתה

.

ם ד וקה ךס מל ךת וא ה ר זי חמ Windows שקמ לע תפס ונ

) Start ךס מל ת רו יהמב ר

השקה .

ת ד לקמב

זו חל י ד כ : הצע

Windows ןצ חל

: ךלש המכחה העקשההמ ב רמה תא ק יפהל י ד כ ם י אבה ם י בלשה יפ ל לועפ ל הצ י לממ HP , ב ש חמה לש ם ושי ר ו ה ר דגה רחא ל

, ףס ונ עד י מ ת לבקל .

ט נ רט ינ א ל רבחתהל לכ ותש י ד כ ךלש ת י טוחל אה וא ת וי וקה תשרה תא ר דגה

.

17 ד

ט נ רט נ י א

ומעב תשר

ל ת

רי

ו רבחתה

וב יח

הא ר

. ב ש חמב ש א רמ תנקת ומ הנכ ותה .

ם יס ו יר ו ידי לע ם רגנה

.

43 ד

קז נ י

ומעב

נפ

ס

מ

רו

ב

וי -

ש

י

חמה

ט נא

לע ןגה -

תנכ ותב

ס ו ר

שומ י

וי

ש

י ט נאה

הא ר ,

תנכ ות

ףס ונ עד י

תא

מ ת

ןכ דע

לבקל

ךס מב טו ו ני

ף י ע ס ב ו

3 ד ומעב ם י ב י כ ר

ף י ע ס ב ן יי ע , ףס ונ עד י מל .

ךלש ב ש חמה י ינ יפ א מ ת ו ד וא דמל ב ש חמה תא רכה

.

23 ד ומעב

: ב ש חמב ש א רמ ת ונקת ומה ת ונכ ותה תמ י שרל השי ג לבק ת ונקת ומ ת ונכ ות אצמ

.( לחתה ) Start ןצ חלה תא רחב

– ן יפ ולחל –

.( ת ונ וכת ו ם י מ ושי י ) Apps and Features תא רחב ו ,( לחתה ) Start ןצ חלה לע ת י נמ י הצ יחל ץ חל

חש , י וב גי

הא ר .

ךלש ח י שקה קס י דה תא ת וב ג ל י ד כ USB קז בה ןנ וכ וא ם וק י ש רי וטי לקת ר וצ ח י שקה

.

49

קס

ד

י דה

ומעב

תא הבג

ם וק י שו

HP Support

דע ת ועצמאב ת

, ת ומ י שמה ת ר וש

ה י צק י

רת ופ ו

לש

יו עב

לפ

שופ יחה

אה תא

תב

ב ש

חתפ , ה

יתב

חמה

( הכ י

ר יהמ תנ ו וקמ הכ

.(

י עוצ

מת )

י

י מת

הכ י מת ) Support רחב

ת לבקל

ב תא ב טממ

Support ד לקה .

רת

, ןכ

יו

מ

ב ם

רחא

יי

HP Support Assistant

HP Support Assistant

נכ דעה

ל .

.( ד בלב

ך ר ד ומה עו יסה ו ן

ת י יצק י לפ א

ם י רחבנ ם י רצ

וחבאה

HP Support Assistant

ומ

י

רחב

) Assistant

לכ

ןכ

,

מ

הנכ ותה

ל הש י ג

רחא לו

.

ד ועו ת ולועפ עוצ י ב לע עד י מ , רצ ומה לע ם י טרפ ם יקפס מש ם י באשמ א וצמל י ד כ האבה הלב ט

עד י מ תא יצמ

ב שמתשה

ם י נ יי נעה ןכ ות

ףס ונ עד י מ 1 1 הלב ט

באשמ

ולש ם י ינ יפ א מה ו ב ש חמה ת ר דגה לש ת י ללכ ה ר יקס

HP לש י אנכט םע ון וקמ ט א ' צ

הכ י מתה לש ן ופ לט י רפס מ

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) ם י יפ ולח ם יקלח לש ם ני וטרס

ת ו יר שו הקו ז חת י כ רי דמ

HP לש ת ו יר ש י זכ רמ י מ וק י מ

הכ מתה ף ד לש ( ם י כ רי דמ ) Manuals קלחב ן יי עו Thin Client ה םג

.

ה ז

ד תא

םג ד

שפח

ר וב ע

הנקתה ת וא ר וה

HP לש הכ י מת

לעפ ו , http://www.hp.com/support

.

ךלש רצ ומה תא

ל א

א וצמל

ר וב

י ד כ

ע ,

ת

HP

וא ר

לש

והל

הכ י מת

םא תהב

ל

HP ThinPro

1 הדובעה תליחת 1 קרפ

םיניינעה ןכות

ה ד וב עה תנחת לש הנ וכ נ הנקתה

ן יסה תתחפהלו ךת ו יח ונ ת רב גהל ה ד וב ע י ל ג רהלו הב י צ י ל עג ונב ת ו יחנה

העי צפ ל

ת י נכ מ ו ת י למש ח ת וח י ט ב עד י מ

( ךשמה ) ףסונ עדימ 1 1 הלבט

באשמ

ת וח ונ ו ת וח י טבל ך רי דמ

: ה ז ך רי דמל תשג ל י ד כ

HP Help and Support

HP רחב

.(

ןכ

רחב ,(

מ

HP

רחא

לש ד

לחתה

לו ( HP

ועית )

) Start

לש הכ י

ןצ חלב

מת ו ה ר

רחב

זע

Documentation

)

– ן יפ ולחל –

ד

שופ

ועית )

יחה תב יתב ( HP לש ד ועית

HP Documentation

)

רחב

HP Documentation

ןכ מ רחא לו , ת ומ י שמה ת

.(

ר

ד לקה

וש

HP

לש

לש

ד י מב , ת וללוס לש הת ואנ הכ לשה לע עד י מ ללוכ , ת וב וש ח הנ יקת ת

.

ועד

ך ר

וה

וצה

ה ז ב ש חמ ר וב ע ת יו רחא לע יפ י צפס עד י מ ●

.

http://www.hp.com/ergo ל א ר וב ע

ל תשג ל לכ ותש י ד כ ט נ

.

רט ינ א ל רבחתהל

שמתשמל ך רי דמה

יך לע

לש ת י

: ב

נכ

וש ח

דעה

הב י ב ס ו ת וח י טב , הנ יקת ת ועד וה

: ה ז ךמס מל תשג ל י ד כ

תב יתב ( HP

HP

לש

רחב

ד

ןכ

ועית )

מ

HP Documentation

רחא לו , ת

.( HP לש

ומ י

ד

שמה

ועית )

ת ר וש לש

ד לקה

שופ יחה

Documentation

ן יפ ולחל -

HP רחב ןכ מ רחא לו HP רחב ,(

.( HP לש

לחתה

ד ועית )

) Start ןצ חלב רחב

Documentation

תלבג ומ ת יו רחא

הס

םע

DVD

רג

-

ד

ב

ח

קפס

י

וא

םהב

ומ

ל

HP

ע .

CD

ש

ה י

קת

לש

ב

ושע

ם י

וע

ור

ת

וא

זא

לב ג ומה

/

HP

/ ת

שקבל

ונ

ב לולכ

.

ל

ד

ור זאב וא

ךלש

ועיתה

לש

שי .

תא א

שמתשמל

תב

וצמל

ם http://www.hp.com/go/orderdocuments

ות , טקשה

ו

,

ומצע

ם

לכ

י

י

מ

ות

ת

,

רצ

י וס

דמב

יו רחאה

ומה

מ

.

ה

תספ

ונ י יקואה

ם י

יז

ד

רצ

ור

ומ

זא

ראה

לש

ומה

ת

ך

/ ת

ותב

רב

ונ י דמב .

ת

וחכ

יו

ה

רחאה

הקפ וס

ה יס אב ושכ רנש

POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office,

רפס מ ,

ל לכ

ךמש

ס

, רצ ומה םש תא ה י נפ

יז רא

א

ל

לש

ל ת

ותכ

י

ף

כ

ר

לכ ות *

רי

תספ

יו

ם י

דמה

וצמש

ד

רצ

ומ

רחאה

רתאהמ

ומ

Singapore 912006

רא ו דה תב ותכ ו ן

ב HP

ופ

ל

לטה

עדימ תאיצמ 2

ם י ב יכ ר 2

ו םמ וק י מ , ם י ב י כ רה לע טר ופ מ עד י מ קפס מ ה ז קרפ .

דא מ ה וב ג םהלש ת וכ י אה וג יר דש ם י ב י כ ר ללוכ ךת ושרב ש

.

ב ש

םת

חמה

לועפ

.

ךלש ב ש חמב תנקת ומ ה רמ וח ו יז א ת ול ג ל י ד

ה רמ וח

כ ת ואבה ת וא ר והב שמתשה

ר ות י א

Device Manager ם ושי י ב רחב ו ( ם י נקתהה להנמ ) device manager ד לקה , ת ומ י שמה ת ר ושב

.( ם

שופ יחה

י נקתהה

תב יתב

להנמ )

.

ךלש ב ש חמב ם י נקת ומה ם י נקתהה לכ תא יג צת המ י שר

ה י יק יתה תא רחב ,( לחתה ) Start ןצ חלה תא רחב , BIOS ה לש

.(

הס

HP

רגה רפס מ

לש תכ רעמה

תא

עד י

ו תכ

מ )

רעמה לש ה רמ וחה י ב י כ ר לע

HP System Information

עד

תא

י מ ת

רחב

לבקל

ו HP

ת ונכ ות ר ות י א

: ךלש ב ש חמב תנקת ומ הנכ ות ו יז א ת ול ג ל י ד כ

.( ת ונ וכת ו ת יו צק י לפ א ) Apps and Features תא רחב ו ,( לחתה ) Start ןצ חלה לע ת י נמ י הצ יחל ץ חל ▲

ין מ י

.

ב ש חמה לש ין מ י ד צב ם י ב י כ רה תא ת וה זל י ד כ הלב ט ב ו ר יו אב שמתשה

ר וא ית

.

י טוחל א ( SIM ) י ונמ י וה י ז לו ד ומ ס י טרכ ב הכ י מת ל

SIM

SIM -

ח

ה

וכ

ה

ס

ת

י

ס י טרכ

טרכ

לעפה

ל קז

א לל

ל קז

נ

נ ם ו רג

עונמל

ת ונ

י ד

י דעב

ל הלולע

כ .

ץ

ץ י

י רחל

י וג ש

רחב

SIM

לד

SIM

ה

וגב SIM

ס י טרכ

ס י טרכ

ס י טרכ

תעיקת

תא ס

ל ם

נכה

תס נכה

,

ו רג

ם י

:

ל וא

ב וש

ומצע

רבחמל

ח

וא

.

ם זג ומ

כ ת ואבה ת וא ר והל םא תהב

.

ךלש

לועפ

ב ש חמל

ל שי ,

ם י א

SIM

תמ

ס י טרכ

SIM ס

תשי

י טרכ

כ ר

לד

י

וג

נפ ל

ה יז א

: ה רעה

עובקל

חמה תא שפח ו , http://www.hp.com/support

.

ו רפס מ וא רצ

רתא ל

ומה םש

ר וב ע

יפ ל

.

1

.( רצ ומה לע עד י מ ) Product Information רחב .

2

3 םיביכר 2 קרפ

םה י ר וא ית ו ין מ י ד צ י ב יכ ר 2 1 הלב ט

ב יכ ר

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) SIM ס י טרכ ל ץ י רח ( 1 )

( ךשמה ) םהירואיתו ןימי דצ יביכר 2 1 הלבט

רואית

.

שוכ רל ס י טרכ ה יז א עובקל י ד כ ת ומ ושרה ת ו וי רשפ אב ן יי ע .

3

תשר

נ ונ י

)

אש

WWAN ת ו

עקת לי כ י

רי ושיק

SIM ה

ללוכ ונ י

ס י טרכ ץ

א

י

ךת

רח

ושרב

,( ת י

ש ב ש

טוחל א

חמה

ת י בח

םא

רמ ת

.

:

ר

ה

ה רעה

ושקת

רסהל

, ןכ ו ב ש חמל חתמ תקפס א

.

ב ש

ל USB Type-C

חמה לש

רבחמ

הללוסה תנ

לעב

י עט ל

AC

, ך ר

םא תמ

וצה ת ד י

רבח

מב

םג ו -

ם י רצ ומב

בצמב וא

ו הה וב

לעפ ומ

ג ת

ב

רו יהמב

ש חמה

ם

רש

ני

א

ותנ

כ ם י

ת רב

נטק

עהל ,

ם י

USB

נקתה

ןקתה

תנ י עט

ר

ל

וב

,

יחל

ד בלב

תשמשמ

ם י רחבנ

.

הנ י ש

םג ו -

.( ד

שמשמ ו USB Type-C רבחמב ד י וצמה הג

.

וצת ןקתה ר וב יחל

DisplayPort™ ט

תשמשמ

לפ תגצהל

רפ נב השי כ רל ) םה י נש וא ם י מא תמ , ם י לבכ ושר ד יי ש ןכת יי : ה רעה

י כ ר , הה וב ג ת ו ד חב ה זי וי ולט ן וגכ , י

High Definition Multimedia

ל נ יו צפ וא

ןקתה

.

הה וב

וא ,

ג ת

עמש

םא ות

רו

וא

יהמב

ואד

עמש

(

י

ב י כ

HDMI

ו ןקתה

ר וא

)

י

ר וב

לטי

יחל

יג ד

Interface

: רב וחמ AC חתמ רש א כ

.

90% מ לעמ הללוסה תנ י עט : ןבל ●

.

90% ל 0 ין ב הללוסה תנ י עט : רבנע

.

תנעט נ הנ י א הללוסה : ה י ובכ

:( תנעט נ הנ י א הללוסה ) קת ונמ AC חתמ רש א כ

. השלח

בהבהל

הללוס

הליחתמ

תמ רל העי

הללוסה

גה

ת רי

הללוסה

ונ ,

: רבנע

ת י טי רק

עבצב תבהבהמ

המ רל העי גמ הללוסהשכ

.

ת

ת רי ונ

רו יהמב

.

תנעט נ הנ י א הללוסה : ה י ובכ ●

.

AC םא תמ ר וב יחל

תא י צ י ו חתמ תקפס א םע USB Type-C® רבחמ

SuperSpeed

HDMI

הללוסה

חתמ

תא

ת

י

רי

צ

ונ

רבחמ

י

ביכר

( 2 )

( 5 )

( 3 )

( 4 )

.

ב ש חמה לש ל א מש ד צב ם י ב י כ רה תא ת וה זל י ד כ הלב ט ב ו ר יו אב שמתשה

ל א מש

לאמש 4

ר וא ית

.

ב ש חמל י ל נ יו צפ וא החט בא לבכ ר וב יחל

י א ל א וה ךא , עית רמ ם ר וגכ לועפ

.

ב ש

ל דעו

חמה

י מ החט באה

לש הב י נג וא

לבכ

הערל

: ה רעה

שומ י ש

, הה וב ג ת רו יהמב ם ני ותנ

.

י

ת

ובכ

רב עה

ב ש

תקפס

חמה רש א

מ ,

כ

USB

םג , ם

ןקתה

י נטק

ר

ם

וב יחל תשמשמ

י נקתה תנעוטו

םה י ר וא ית ו ל א מש ד צב ם י ב יכ ר 2 2 הלב ט

החט בא לבכ ץ י רח

HP Sleep and Charge םע USB SuperSpeed

( ד בלב ם י רחבנ ם י

תא י צ י

רצ ומב )

ב יכ ר

( 1 )

( 2 )

.

הה וב ג ת רו יהמב ם ני ותנ ת רב עה ת רשפ א מ , USB י נקתה ת רבחמ USB SuperSpeed תא י צ י ( 3 )

,

ר

ם

ת

וב

י

ו

ד

ני ז

יחל

רפ

וא , ם י

, ןכ

נ ם

ני ופ

ומכ .

ני ופ ו

וא י רטס ם י לוקמ ר

ה

רק י

זי וי

מב

ולט

ךמ ות

ל עמש

א ל

לבכ

ה ז

ן וגכ , ם

וא ה י

עקש .

י ל

ני

נ

יי

ז

ל נ

וא

יו

יו

צפ

צפ

תכ

וא

וא

רע

ת ו

ם

, ר

ני

רי יז

ותפ

בא

ז

.

ם

וא

יי ל

ן

נ

כ ת

ופ ו

ר

ו

וב יחל

ז וא

יו

ני

רק

צפ

י מ

וא

לע

ל לוקה

ףס ונ עד

תמצ

י מ ת

וע תא

לבקל .

ןנ ו וכ ,

ש א

.

ר

הב י ב ס

ת י נפ וג העי גפ ל

תכ רע

ו ת

וא

וח י

ר

טב

ותפ

, הנ

ן וכ יסה

כ ת

יקת

ו ני ז

ת

וא

ועד

,

תתחפהל

ת ו

וה ב

ני

ן

ז

יי

וא

ע ,

:

ב י

ת

ה

כ

רה

וח

רתש

י ט

זא

ב

: ה ז ך רי דמל תשג ל י ד כ

.(

לש

HP לש

שופ

ד

יחה

ועית )

תב יתב ( HP לש ד ועית

HP Documentation

) HP Documentation

רחב ןכ מ רחא לו , ת ומ

ד לקה

י שמה ת ר וש

.

ם יתב שומ ב ש חמה לש ם י לוקמ רה , עקשל רב וחמ ןקתהה רש א כ : ה רעה

עמש תס י נכ /( ת ו ני ז וא ) עמש תא י צ י ל בלושמ

( ן ופ ו רק

עקש

י מ )

( 4 )

הג וצתה י ב יכ ר

.

הג וצתה י ב י כ ר תא ת וה זל י ד כ הלב ט ב ו ר יו אב שמתשה

5 םיביכר 2 קרפ

ר וא ית

.(

ושקת

WWAN ) ת יו

ת ותשר

טוחל א ת

םע

יו

ת ר ושקת

בח רמ ת ר

ם ו יקל

ושקת ת

ם יי טוחל

ותשר וא

א ת ות וא

( WLAN )

לש

ת יו

הלבקלו

טוחל א ת

הח

יו מ

י לשל

וקמ

.

הב י ב סה ת ר וא ת ל םא תהב , גצה ת רו יהב ן ונ ו וכ

.

ם י לי לצ תט לקהל

.

שומ י שב תא צמנ רת ו י וא תחא המלצמ : ה יר א מ

םלצלו ואד י

ת ועצמאב

הא ר

ו טי רסהל ,

Windows

, ףס ונ עד י

ואד

-

מ

ל

וי וב

הס

ת

ט א '

י נכ

לבקל

.

43 ד

ת ו

צ ת וח י ש

רשפ

.

המס

ומעב ( ד

א

יס

מ

ת

בלב

ם

ת

י יקל

ומ י וס

ועצמאב

ם י

ת ו

מ

רחבנ ם

רשפ א מ

ת ומלצמ

ת

.

הס

י

י נכ

רצ ומ

ם

)

ומלצמה

ס לי

וקמב ,

טס

ם

ת

י נפ

ת י ב רמ

ונ ומת

י וה זי

Windows Hello

ת ונכ ות לו המלצמה ת רמ וחל םא תהב ם י נתשמ המלצמה

.

ךלש רצ

י ד וקפת

ומב ת

: ה

ונקת

רעה

ומה

( ד בלב ם י רחבנ

( ד

ם

בלב

( ד

י רצ

(

ומב ) *

ם י רחבנ

בלב

ד

ם י

בלב

רחבנ ם י

ם י

ם י

(

םה י ר וא ית ו גצה י ב יכ ר 2 3 הלב ט

WWAN

רצ ומב )

2 ) ם

רצ ומ )

רחבנ

יי

וא

מ

WLAN

הב י ב ס

י נפ ם

המלצמ

ם י רצ ומב

ר

ני

ת

וא

ופ

ונט

ןשי

ו רק

ת רי

נא

יח

י מ

ונ

) ת ומלצמ

ב יכ ר

(

(

(

(

( 1

2

3

4

5

הס

,

מ תא ק

המלצמב

י

.

השדעה

לחהל

שמתשהל

תא ף

ןת י

וש

נ

חל

י

לבא

ד

י ד

כ .

כ

,

י

הס וכ מ

המלצמה

דגנה ון

הנ י

יו

ת וא

כ ב

א המלצמה

ר תא ם וסחל

המלצמב ת

תשדע ,

יו

י ד כ

טרפה

לד חמה ת

המלצמב

הס כ מ

ת

תא

יר

יו

רב יפ

טרפה

קלחה

ל

ושקת ת ותשר םע ת ר ושקת ם ו יקל ם יי טוחל א ת ות וא

.( WLANs ) ת

לש

יו

הלבקו

טוחל א

הח

ת יו מ

י לשל

וקמ

( ד בלב ם י רחבנ

( ד

ם י

בלב

רצ ומב

ם י

)

רחבנ

המלצמ

ם י

לש

רצ ומב

ת יו טרפה

) * WLAN ת

הס כ מ

ונט נא

(

(

6

7

.

ם י לושכ ממ י ונפ ה יה י ת ונט נא ל ך ומסה ור זאהש ד פקה , י ב טי מ ור ד י של .

ב ש חמה לש ני וצ יחה קלחהמ ין על ת יו ול ג ןנ י א ת ונט נאה *

.

ךלש ור זא / הנ י דמל סח י יתמה הב י ב ס ו ת וח י טב , הנ יקת ת ועד וה לש ף י ע ס ב ן יי ע , טוחל א ל עג ונב הנ יקתה ת ועד וה ת לבקל

: ה ז ך רי דמל תשג ל י ד כ

.( HP לש ד ועית ) HP Documentation רחב ןכ מ רחא לו , ת ומ י שמה ת ר וש לש שופ יחה תב יתב ( HP לש ד ועית ) HP Documentation ד לקה ▲

)

)

)

)

)

)

)

ת ד לקמה ר וזא

.

הפ של םא תהב ת ונתשהל ת יו ושע ת ו ד לקמה

.

ןא כ ם י רא ותמ ם י ב י כ רה ו עגמה ח ול ת רו דגה

ע גמ ח ול

ע גמ ח ול ת ו ר דגה

.

ןא כ ם י ב י כ רה ו עגמה ח ול ת רו דגה תא ןנ ו וכ ל ד צ י כ ד ומלל ןת ני

ע גמה ח ול ת ו ר דגה ן ונ ו וכ

.

ת ו וחמה ו עגמה

.

enter שקה ןכ מ רחא לו , ת ומ י שמה ת ר ושב שופ יחה תב יתב ( עגמ ח ול ת

ח ול

רו

ת

דגה )

רו דגה תא ןנ ו וכ ל י ד כ הל א ם י בלשב שמתשה touchpad settings

ד לקה .

1

.

ה ר דגה רחב .

2

ע גמה ח ול לש הלעפה

.

עגמה ח ול תא לי עפהל י ד כ ם י אבה ם י בלשל םא תהב לעפ

תדלקמה רוזא 6

.

enter שקה ןכ מ רחא לו , ת ומ י שמה ת ר ושב שופ יחה תב יתב ( עגמ ח ול ת רו דגה ) touchpad settings ד לקה

.( עגמ ח ול ) Touchpad ןצ חל לע ץ חל , ני וצ יח רבכע ת ועצמאב

שקה ןכ מ רחא ל .

ע גמה ח ול ןצ חל לע חנ ומ עי בצמהש דע Tab שקמ לע ב ושו ב וש שקה ,

.

ןצ

ני

חלה

וצ יח

תא

רבכעב

ר וחבל

שמתשמ

י ד כ ח

ךנ י א

וו רה שקמ

םא

לע

.

1

.

2

ע גמה ח ול י ב יכ ר

.

עגמה ח ול י ב י כ ר תא ת וה זל י ד כ הלב ט ב ו ר יו אב שמתשה

ר וא ית

.

ךס מב ם י טי רפ ת לעפהל וא עי בצמה ת ז זהל עבצאה ת ולועפ תא א ר וק

.

ני וצ יח רבכעב י ל א משה ןצ חלל המ ו ד ב דקפת

.

ני וצ יח רבכעב י נמ יה ןצ חלל המ ו ד ב דקפתמ

םה י ר וא ית ו ע גמה ח ול י ב יכ ר 2 4 הלב ט

ב יכ ר

עגמה ח ול ור זא

עגמה ח ול לש י ל א מש ןצ חל

עגמה ח ול לש י נמ י ןצ חל

( 1 )

( 2 )

( 3 )

.

ב ש חמב ת ו רי ונה תא ת וה זל י ד כ הלב ט ב ו ר יו אב שמתשה

ת יו ר ונ

7 םיביכר 2 קרפ

ר וא ית

שקמה ת ונ זה לכ תא הנשמ א וה ו , לעפ ומ caps lock

.

ת

שקמ

יו שי ר ת

: ה

ו ית

יר א

וא

מ

ל

.

ם י רחא ם י ש נא לש ד צה ןמ ה י יפ צ עונמל י ד כ , לעפ ומ ת יו טרפ ךס מ : ה יר א מ

ןה י ר וא ית ו ת יו ר ונ 2 5 הלב ט

ב יכ ר

Caps lock ת רי ונ ( 1 )

ת יו טרפ שקמ ת רי ונ ( 2 )

.

ם יקספ ומ ב ש חמה י לי לצ : ה יר א מ

.

ם י לעפ ומ ב ש חמה י לי לצ : ה י ובכ

.

קספ ומ ן ופ ו רק י מה : ה יר א מ

.

לעפ ומ ן ופ ו רק י מה : ה י ובכ

.

לעפ ומ ב ש חמה : ה יר א מ

תא ק

בצמב

יספ מ ב

א צמנ

ש חמה

ב ש

.

למש

.

חמה :(

חה

ם י רחא

ד בלב ם י רחבנ ם

תכ

ם י צ

י רצב

וחנ א

ך וסחל

ל ם י ב

י רצ ומב ) תבהבהמ ת

רשפ

י כ רלו

א מה

גצל

,( הנ י ש

חתמה

)

רי ונ

Sleep

תקפס א

.' הנ י ש ' בצמב וא , י ובכ ב ש חמה , ךלש ב ש חמה םג ד ל םא תהב : ה י ובכ

ם י ד ח יו מ ם י שקמ

הא ר , ףס ונ עד י מ ת לבקל .

לוע נ fn שקמה

.

10

: ה

ד

יר א מ

ומעב

הקתשה ת רי ונ

ן ופ ו רק י מה תקתשה ת רי ונ

הלעפה ת רי ונ

Fn lock ת רי ונ

( 3 )

( 4 )

( 5 )

( 6 )

עבצא ת ועי ב ט א ר וקו ם י לוקמ ר , ןצ חל

.

עבצאה ת ועי ב ט א ר וקו ם י לוקמ רה , הלעפהה ןצ חל תא ת וה זל י ד כ הלב ט ב ו ר יו אב שמתשה

תדלקמה רוזא 8

ת

תחתמ

ת ו

ועי ב

וי רשפ

ט א ר

א

ן יו

)

וק )

לעה הס כ מב וא ב ש חמה לש

Sign-in options ד

Fingerprint reader םא

י ד

לקה

.

ד

,

צ ח ולב ,

עבצא

ךס מה י ב ג -

עגמה

ת ועי ב

.

עבצא ת

ט

ועי

ח ולב

א ר

לעש ת וא

ב ט א ר

ת ו יהל

ר והה יפ

וק

ל

לוכ

וק ת ועצמאב

לעפ

ךלש ד

ו

יי

י עבצאה

הס

ת

נה

י נכ

ומ י

ב

ת

ךמ

שמה

ועי

ב ש חמב

ות

ב

ת ר

ין א

ט

ב ש

י א

ושב

,

ר

ש

וק לש

חמהש

ם וק

אד ו ול

ת ו

שופ יחה

רשפ א כ גצ

י מה

תב

ומ

י ד כ

יתב

ונ

.

ת

:

ד

ב וש ח

לקמל

( הס י נכ

י א ( עבצא

ר וא ית

.

ם י לי לצ תקפהל

תא לי עפהל י ד כ ןצ חלה לע ה רצק הצ יחל ץ חל , י ובכ ב ש חמה

.

ב ש

רש א כ

חמה

תא לי עפהל י ד כ ןצ חלה לע ה רצק הצ יחל ץ חל , לעפ ומ

.( הנ י ש

ב ש

)

חמה

Sleep

רש א כ

בצמ

לע

.( ד

ה רצק הצ יחל

בלב ם י רחבנ ם

ץ

י

חל

רצ

,( הנ

ומב

י ש

) ( הנ י

)

ש

Sleep

)

בצמב א צמנ

Sleep בצממ

ב ש

תא צל

חמה

י ד כ ןצ

רש א כ

חלה

א לש עד י מ ן ד בא ל ם ו רגת הלעפהה ןצ חל לע תכ שוממ הצ יחל :

.

ב וש

רמש

ח

נ

ןצ חל לע ץ חל ,

.

ב

ם

ש

י לעופ

חמה

םנ י א

תא

י וב

ת ובכ ל

י כה

י ד כ

י כ י לה

ת וחפ

ו ב

ל

י גהל

ת

ק

יו נש 4

יספה ב

ךשמב

ש חמה םא

הלעפהה

הכ י רצ ת ו וי רשפ א תא הא ר , למש חה תכ י רצ ת רו דגה לע ףס ונ עד י

.

מ ת לבקל

למש חה

( למש ח תכ י רצ דמ ) Power meter למס לע ת י נמ י הצ יחל ץ חל

.( למש ח תכ י רצ ת ו וי רשפ א ) Power Options רחב ו

עבצא תעי ב ט ת ועצמאב Windows הלעפהה

.

תכ

המס

רעמל

יס ת

הס י נכ

ועצמאב

רשפ

ם

א מ

וקמב

םה י ר וא ית ו עבצא ת ועי ב ט א ר וקו ם י לוקמ ר , ןצ חל 2 6 הלב ט

ב יכ ר

( 2 ) ם י לוקמ ר

הלעפה ןצ חל

( 1 )

( 2 )

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) עבצא ת ועי ב ט א ר וק ( 3 )

9 םיביכר 2 קרפ

הא ר , ם יפס ונ ם

.

43 ד

י טרפ ל

ומעב

.

עבצאה

( ד בלב ם י

ת ועי ב

רחבנ

ט

ם י

א ר

רצ

וק

ומ

י נפ

)

לע הטמ קלחה

Windows Hello

אד ו

וקרס נ

, עבצא

עבצאה

תעי ב

לש ם

ט

י ד

ת ועצמאב

ד צה לכ ש

.

י וא רכ

הס י נכ

עבצאה

ת

תעי

ומשרנ

יו

ו

עב

ב ט

עונמל

לש

עבצאה

ם

ת

י ד

ושי

כ

רה

ועי ב ט

: ב וש ח

ךלהמב

א ר וקב

רואית

( ךשמה ) םהירואיתו עבצא תועיבט ארוקו םילוקמר , ןצחל 2 6 הלבט

ביכר

ם י ד ח יו מ ם י שקמ

.

ם י ד ח יו מה ם י שקמה תא ת וה זל י ד כ הלב ט ב ו ר יו אב שמתשה

ר וא ית

.

fn שקמ םע ב ולי שב השקה תעב תכ רעמה לע עד י מ תגצהל

י ב ולי ש .

רחא שקמ םע ב ולי שב השקה

.

תעב

ם י מח

ת וח

ם

י כ ש

י שקמ

תכ

ם

רעמ

י א רק

ת

נ

ולועפ

הל א כ ם

עוצ

י

י בל

שקמ

.

11 ד ומעב הלועפ י שקמ

הא ר

.( לחתה ) Start טי רפתה תח יתפ ל

Start טי רפת תא ר וג סת Windows שקמ לע תפס ונ השקה

.(

: ה רעה

לחתה )

.

ת וח י כ ש תכ רעמ ת ולועפ עוצ י בל

.

11 ד ומעב הלועפ י שקמ

הא ר

תא לי עפהל י ד כ ןצ חלה לע ה רצק הצ יחל ץ חל , י ובכ ב ש חמה רש א כ

.

ב ש חמה

תא לי עפהל י ד כ ןצ חלה לע ה רצק הצ יחל ץ חל , לעפ

.(

ומ

הנ י

ב

ש

ש חמה

)

רש

Sleep

א כ

בצמ

לע

.( ד

ה רצק

בלב ם י

הצ יחל

רחבנ ם י

ץ חל

רצ

,(

ומב

הנ י ש

) ( הנ י

)

ש

Sleep

)

בצמב

Sleep

א צמנ

בצממ תא

ב

צל

ש חמה

י ד כ

רש א כ

ןצ חלה

.

רמש נ א לש עד י מ ן ד בא ל ם ו רגת הלעפהה ןצ חל לע תכ שוממ הצ יחל : ב וש ח

םה י ר וא ית ו ם י ד ח יו מ ם י שקמ 2 7 הלב ט

ב יכ ר esc שקמ fn שקמ

( 1 )

( 2 )

Windows שקמ ( 3 )

הלועפ י שקמ

הלעפה ןצ חל

( 4 )

( 5 )

תדלקמה רוזא 10

רואית

ןצ חל לע ץ חל ,

.

ב

ם

ש

י לעופ

חמה

םנ י א

תא

י וב

ת ובכ ל

י כה

י ד כ

י כ י לה ו

ת וחפ

ב

ל

י גהל

ת

ק

יו נש 4

יספה ב

ךשמב

ש חמה םא

הלעפהה

רצ ת ו וי רשפ א תא הא ר , למש חה תכ י רצ ת רו דגה לע ףס ונ עד י

.

מ ת לבקל

למש חה

( למש ח תכ י רצ דמ ) Power meter לש למסה לע ת י נמ י הצ יחל ץ חל ●

תכ י רצ ת ו וי רשפ א ) Power options רחב ןכ מ רחא לו ,

.( למש ח

( ךשמה ) םהירואיתו םידחוימ םישקמ 2 7 הלבט

ביכר

הלועפ י שקמ

תא שפח , ךלש ב ש חמב ם י א צמנ ם י שקמ ול א עובקל י ד כ .

ב ש חמל ב ש חממ

.

ו

ם י נתשמ

ז הלב ט ב ם

ו ת ו יפ י

רי וא ית

צפס

ל

ת ולועפ ם

םת וא םא תה

י עצבמ

ו ת

הלועפ

ד לקמב ם

י שקמ

י למסה

.

שקמה לע ת וכ שוממ שקה , הלועפ שקמב שמתשהל י ד כ ▲

.

הלועפה שקמ םע ב ולי שב fn שקמ לע שיקהל יך לע , ם י מ י וס מ ם י רצ ומב : ה רעה

םה י ר וא ית ו הלועפ י שקמ 2 8 הלב ט

ר וא ית למס

וא ה ר וא תה ת ד י מל םא תהב ת רו יהבה תא רב גה וא

.

שלחה

ת יו

, ך

טרפה

ר וצה

ךס מ

ת ד י

תא

מב .

ת י ב

ד צהמ

שהל י

ךס מב

ד כ

ץ י

שקמה

צהל

לע

ם י

ת י

רחא

נש

ם י ש נא מ

שקה .

הב י ב

עונמל

ס ב הכ י

עי

ש

יס מ

חה

.

fn + p לע שקה , רת יו ב הה וב גה ת יו טרפה ת ר דגה תא ת רו יהמב לי עפהל י ד כ : ה רעה

.

שקמה לע תכ שוממ השקה תעב הג ר דהב ךס מה ת רו יהב תתחפהל שמשמ

.

שקמה לע תכ שוממ השקה תעב הג ר דהב ךס מה ת רו יהב ת רב גהל שמשמ

לש

רחא

רי וחאה

לו

םעפ

הכ

לכ

ר

ך וסחל

ר

כ

ואה

ומנל

ואה

י ד

ב

ין

(

ךלש

תא

יפ

ב

לש

ש

תמ

חמה

ד

ת רו יהבה

וקה

לי עפהל י

תא

ה

ד

ר

כ .

תא

הליחת

דגהל

ת ולי

ןנ

ר

עפ

זו

א מה תא קספה .( ד

ו וכ

ר

בלב

ל ןת

לי עפ מ

חת ת

דעיה

ם י

רי

ני , ם י רחבנ

התא

וחאה

לש

רחבנ

רש

ת

ם י

יו

ה

א כ )

ר

נש

ם י רצ ומב .

ת ד לקמה

הה

וא תה

30 רחא

רצ ומב

וב

, ת

גמ

ד לקמה

) עגמה

ל

ת

הבכת

ח ול

לש

ת

לע

ד

רו יהבה

ת

לש

תא

רי

לקמה

שקה

ןנ

לש

וא

ו

וחאה

רי וחאה

וכ ל

ה

ת רי

ר ואה לש

ר

י ד כ

וא

והשלכ

ב ושו

תה

וחאה

ת ר

שקמ

ה

ב וש

דגה

ר

לע

הקספהל

שקמה

וכ

וא

לע

הלעפהל

רחא

שקה .

ל

ת ד

שמשמ

לקמה

י ובכ

וא

ן ונ

תה

שקה

.

ו

,

ב ש

ת ד

חמה

לקמה

.

ה

תא

לש

לי

.

הללוס

רי

ל ןכ מ

עפתש

וחאה

חתמב

.( BD ) Blu-ray ר וטי לקתב וא DVD ר וטי לקתב ם ד וקה עטקמה וא CD עמש ר וטי לקתב תמ ד וקה העוצרה ת לעפהל שמשמ

11 םיביכר 2 קרפ

( ךשמה ) םהירואיתו הלועפ ישקמ 2 8 הלבט

רואית למס

.

BD ר וטי לקת וא DVD ר וטי לקת , CD עמש ר וטי לקת לש הנ י גנ שו ד יחל וא ה יהשהל , הנ י גנל שמשמ

.( BD ) Blu-ray ר וטי לקתב וא DVD ר וטי לקתב אבה עטקמה וא CD עמש ר וטי לקתב האבה העוצרה תנ י גנל שמשמ

.

BD וא DVD , CD ר וטי לקתמ ואד י ו וא עמש לש הנ י גנ ת יר צעל שמשמ

.

שקמה לע תכ שוממ הצ יחל תעב הג ר דהב ם י לוקמ רה לש לוקה תמצ וע תתחפהל שמשמ

.

שקמה לע תכ שוממ הצ יחלב הג ר דהב ם י לוקמ רה לש לוקה תמצ וע ת רב גהל שמשמ

.

ן ופ ו רק י מה תקתשה

.( Windows 10 ב ה ר זע לבקל ןת ני ד צ י כ ) How to get help in Windows 10 ט נ רט ינ אה ף ד תח יתפ ל שמשמ

.

ם י לוקמ רה י לי לצ לש ר זו חשל וא הקתשהל שמשמ

.

י טוחל א ר

.

י טוחל אה ין יפ א מה לש י וב י כ ל וא הלעפהל שמשמ

וב יח ת יר צ י י נפ ל ת י טוחל א תשר יר דגהל שי : ה רעה

.

עגמה ח ול לש י וב י כ ל וא הלעפהל

.

עגמה ח ול ת רי ונ לשו עגמה ח ול לש י וב י כ ו הלעפהל

שקמה לע ת ר ז וח השקה , ב ש חמל

.

ת י נמ ז -

רב

וב

וחמ

גצב ו

גצ

ב ש

םא , המג

חמב הג

ו ד ל .

וצת

תכ

ל וא

רעמל

גצב

ם י

הג

רב וחמה

וצת ל

הג וצת

ב ש חמב

י

הג

נקתה

וצתמ

ין

ךס

ב ךס

מה

מה

תנ

תנ ומת ת

ומת תא ה

רב עהל

יר ב עמ

. למש ח ךסחנ ו ם י בכ ם י רחא תכ רעמ י ב י כ ר ו הג וצתה .

תכ

.

רעמה ון רכ

הלעפהה

זי

ןצ

ב

חל

ךלש

לע

עד

ה

י מה

רצק

תא רמ

הצ יחל

ושה

ץ חל

,( הנ י ש

,( הנ י ש )

) Sleep

Sleep

בצמ

בצממ

ת לעפהל

הא י צ י ל

.( הנ י ש ) Sleep בצמל הס י נכ י נפ ל ה ד וב עה לש ה יר מש עצבל ב וש ח , עד י מ ן ד ב וא ל ן וכ יסה תתחפהל : ב וש ח

.

Office 365® וא Microsoft Exchange ת רשב לעופה

.

Skype for Business לש הנשה ח ולל ה ר יהמ השי ג קפס מ

Lync® 2013 וא Skype® for Business שר ו ד ה ז ין יפ א מ : ה רעה

.

ךס מה ף ות י ש ת יי צק נ ופ לש י וב י כ ל וא הלעפהל

.

Office 365 וא Microsoft Exchange ת רשב לעופה Lync 2013 וא Skype for Business שר ו ד ה ז ין יפ א מ : ה רעה

.

הח י של הנעמל

.

ד חא לע ד חא ט א ' צ י ד כ ך ות הח י ש ליחתמ

.

Office 365 וא Microsoft Exchange ת רשב לעופה Lync 2013 וא

.

הנתמהל הח י ש ת רב עהל

Skype for Business שר ו ד ה ז ין יפ א מ

: ה רעה

תדלקמה רוזא 12

( ךשמה ) םהירואיתו הלועפ ישקמ 2 8 הלבט

רואית למס

.

הח י ש ם ו יס ל

.

ת וס נכ נ ת וח י ש ת י יח ד ל

.

Office 365 וא Microsoft Exchange ת רשב לעופה Lync 2013 וא Skype for Business

.

ךס מ ף ות י ש ם ו יס ל

שר ו ד ה ז ין יפ א מ

: ה רעה

.

ם י רצ ומה לכ ב ת ונ י מ ז ו יה י א ל ת ומ י וס מ ת ומ י שמש ןכת יי .

ת וב ו רק ם יתעל ם י עצבמש ת ומ י שמ עוצ י בל

ט נ רט ינ א רתא וא ץב וק , ם ושי י תח יתפ ●

עובק ח ולב ף וכת שומ י ש וב השע נש טסקט תנ זה

תכ רעמה י ליפ ו רפ תא ת ונשל ת לוכ י

תכ רעמה י ינ יפ א מ תא ת ונשל ת לוכ י

.

שמתשמה ידי לע ם רי דג ומה ם י שקמ יפ צר לש הלעפה

Thin Client י ב ש חמ ידי לע ךמתנ ונ י א ה ז ין יפ א מ

: ה רעה

לעו fn

ת

שקמ לע תכ שוממ

יו צק נ ופהמ תחא לכ

הצ יחל ידי

עצבל לכ

-

ות ,

לע ה ז ין יפ

הלועפה

א מ

שקמ

ת י

ין

ב שהל

יפ א מ

ךת ו רשפ אב .

ן רצ

תתב

.

ם י א

שה

תמה

רחא

יה

ל םג .

ידי לע

תקלדנ

הלועפה שקמ

לעפ ומ

םע fn lock

ב ולי

הלועפה

שב

ה fn

ת

שקמ

רי ונ

שקמ

.

י ל א

לע

ין יפ א

משה

השקה

מ shift

: ה רעה

שקמ

ת ועצמאב

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) ם י מח ם י שקמ

.

ם י מחה ם י שקמה תא ת וה זל י ד כ הלב ט ב שמתשה .

רחא שקמ םע fn שקמ לש ב ולי ש א וה םח שקמ

: םח שקמב שמתשהל י ד כ

.

האבה הלב ט ב ם י עיפ ומה ם י שקמהמ ד חא לע שקה ןכ מ רחא לו , fn שקמ לע שקה ▲

םה י ר וא ית ו ם י מח ם י שקמ 2 9 הלב ט

ר וא ית שקמ

.

scroll lock ת לעפהל

.

הפס והה ת יי צק נ ופ ת לעפהל

.

הלועפה תקספהל

.

ת ונכ ית תת לי אש תח י לשל

.

הלועפה ת י יהשהל

R

S

W

C

E

ן ותחת קלח

.

ן ותחתה קלחב ם י ב י כ רה תא ת וה זל י ד כ הלב ט ב ו ר יו אב שמתשה

13 םיביכר 2 קרפ

ר וא ית

.

ם יי מ י נפ ם י ב י כ ר ן ונ י צל ר וי וא תמ רי ז רשפ א מ

עונמל

לעופ

י ד

ב ש

כ ו ם יי מ

חמהש

י נפ ם

ןמ ז ב

י ב

רי

י כ

זו

ר ןנצל

חמ ןפ

י ד

ואב

כ י טמ

קספ

וטוא

ומ ו

ןפ ואב

לעפ ומ י מ

לעפ ומ

י נפה

ב

ר

ש

ור

חמה

וא מה

ר

.

.

ת י למ

ור וא

רת

ר ונ

י

מ

ת

העפ

: ה רעה

וממחתה

ות וזו

ולש ר וא יתה ו י ר וחאה קלחב ב יכ ר 2 10 הלב ט

ב יכ ר

ור ור וא חתפ

םע ל " וחל העיס נ תעב וא תכ רעמב ת יו עב ון רתפ ך ר וצל י

.

שומ י ש

רצ ומה

ת ו יהל

לע

י ושעש

העב טה וא

עד

ר יי

י מ

נ

ת וקפס מ

ת וקב דמ ת

ב

ו

ש חמה

יהל ת יו

לע ת

ושע

וקב

ת ו

ד ומה ת

וי ותה .

ב

ו וי ותה

ש חמה

ת ו וי ות

ל תחתמ , הללוסה א ת ך ותב , ב ש חמה ת יתחתב : ה ז קרפ ב ת ו רא ותמה

.

ח ולה

ת ו

ב ש

וי ותה

חמ

ר ות

לש

י א ל ם

דמעמה

י אבה ם י מ וק

ת יתחתב וא

י מב קו ד ב

גצה בגב , ת

:

ו

ב וש

יר

ח

שה

רפס מה תא ר וס מל שקבתתש

.

הכ י מתה

ןכת יי , הכ

תקלחמל

י

ה

מת ל ה

יי נפה

י נפ תעב

י נפ ל ה ז

.

ךלש

עד י מ

ב ש

רתא

חמה

.

םג דה

י וה י זל

רפס

ב

מ

וש ח

תא

עד י מ תקפס

וא רצ ומה

מ — ת ו

רפס מ תא

יר ש

, י ור

ת וי ות

ד יסה

חמל תקב ד ומה ת ו יר שה ת וי ות ל רת יו ב ם י א תמה ר יו אב ן יי ע .

ת ואבה ת וא מג ו דהמ תחא ל המ ו ד ךלש ת ו

.

יר שה

ךת

ת וי ות

ושרב ש

ת ו ר י שה ת וי ות י ב יכ רמ 2 11 הלב ט

ב יכ ר

HP לש רצ ומה םש

ת יו רחאה תפ וקת

( 1 )

( 2 )

תויוות 14

( ךשמה ) תורישה תיוות יביכרמ 2 11 הלבט

ביכר

רצ ומ הה זמ

י ור ד יס רפס מ

( 3 )

( 4 )

ת ו ר י שה ת וי ות י ב יכ רמ 2 12 הלב ט

ב יכ ר

HP לש רצ ומה םש

םג ד רפס מ

רצ ומ הה זמ

י ור ד יס רפס מ

ת יו רחאה תפ וקת

( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 4 )

( 5 )

15 םיביכר 2 קרפ

ת ו ר י שה ת וי ות י ב יכ רמ 2 13 הלב ט

ב יכ ר

HP לש רצ ומה םש

רצ ומ הה זמ

י ור ד יס רפס מ

ת יו רחאה תפ וקת

( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 4 )

.

ב ש חמל עג ונב הנ יקת עד י מ ת וקפס מ — הנ יקת ת ו וי ות

קלח לש ר ושי אה ני ומ יס תא ו ם יי ל נ יו צפ וא טוחל א

.

י נקתה ת ו

שומ י של

ד וא עד

ו רשוא ם

י

י

מ ת וקפס מ —

נקתהה םהב

טוחל

ש ם י

א

ור

ר ושי

זא / ת

א

ונ

ת ו וי ות

י דמהמ

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב

.

SIM ס י טרכ ס י נכהל י ד

) SIM ס י טרכב שומ י ש

כ הל א ת וא ר והב שמתשה

. SIM ה ס י טרכ ל קז

ס נכה , ם י עגמל וא

נ ם

SIM

ו רג

ה

ל ם י לולע

ס י טרכ ל

ן וכ

קז נ

נ א לה

עונמל

.

ם

י

ון

ד

זג

יו

כ

כ

.

ב

ומ

SIM

SIM

ח וכ

-

יס

ת

ה ס י

י טרכ

טרכ שגמל

לעפה

ל

א

ם י מא

לל ת ונ י

ותס נכה וא ם י א

תמב שמתשהל

דעב וכ ותמ ות

תמ

ין א

וא

.

ץ י

א צ

א ל

רחב

וה

לד

ו

וגב

םג

ולש ץ

ס י

עקת

י

טרכ תס נכה

יהל לולע

רחל SIM ה

םג

ס י

ס

:

י

ב וש ח

טרכה

טרכ תא

ךת ושרב ש ב ש חמה ר ובע SIM ה ס י טרכ לש ן וכ נה לד וגה תעי בק

.

ךת ושרב ש ב ש חמל ם י א תמ SIM ס י טרכ לש לד וג ה יז א עובקל י ד כ ת ואבה ת וא ר והל םא תהב לעפ , SIM ס י טרכ תשי כ ר י נפ ל

.

ו רפס מ וא רצ ומה םש יפ ל ב ש חמה תא שפח ו , http://www.hp.com/support רתא ל ר וב ע

.( רצ ומה לע עד י מ ) Product Information רחב

.

שוכ רל ס י טרכ ה יז א טי לחהל י ד כ ת ו וי רשפ אה תמ י שרב ן יי ע

.

1

.

2

.

3

י נ וצ יח ץי רחל SIM ס י טרכ תס נכה

.

ומ וקמב ב טיה בצ י ית י ש דע SIM ה ס י טרכ לע

.

ם י אבה ם י בלשה תא עצב , ני וצ יח ץ י רחל SIM ס י טרכ ס י נכהל י ד כ

.( י וב י כ ) Shut Down ה ד וקפה ת ועצמאב

ץ חל ןכ מ רחא לו SIM ה ס י טרכ

ב ש חמה תא

ץ י רחל SIM ה ס י טרכ תא

הבכ

ס נכה

.

1

.

2

.

ה ז ף י ע ס ב ש ר יו אהמ ם ני וש וא יר י ךת ושרב ש ב ש חמב SIM ה ס י טרכ ץ י רח וא SIM ה ס י טרכ ש ןכת יי

.

ב ש חמל ס י טרכה תא ס י נכהל ד צ י כ הא רמה למס ללוכ ךת ושרב ש SIM ה ס י טרכ ץ י רחש ןכת יי

: ה רעה

: ה רעה

.

ץ י רחהמ ות וא א צ וה ןכ מ רחא לו , SIM ה ת לי ע נ תא ר רחשל י ד כ SIM ה ס י טרכ לע ת ולק ץ חל , SIM ס י טרכ א י צ והל י ד כ

( דבלב םירחבנ םירצומב ) SIM סיטרכב שומיש 16

תשר י ר וב יח 3

, ט נ רט ינ א י רתא ני יו לי ממ עד י מל תשג לו

.

ה ז םלועל

םלועה י בח רב

רבחתהל ךל ור

יר יס

זעי ה

ל לכ

ז

ות ,

קרפ .

ת י בב םג ךא .

ת י טוחל א וא ת

ם וקמ לכל ךת י א

וי וק תשרל ר וב

תכ לל לוכ

יחב ו ךלש ב

י ךת ושרב

ש חמב

ש ב

שומ י

ש

ש

חמה

ך ות

ת י טוחל א תשרל ת ו רבחתה

.

רת ו י וא ד חא טוחל א ןקתהב ד י וצמ ךלש ב ש חמהש ןכת יי

י לו ד ומב ם י כ מ ות םנ י א HP Smart Zero וא HP ThinPro

.

Bluetooth

הלעפהה ת

י נקתהב וא

וכ

(

רעמב

HP לש

ם

ד

י לעפ

יי נ

ומה

בח

ם י ד י

ר ספ )

ני Thin Client י ב ש חמ : ה רעה

HP Mobile Broadband Module

LAN

םע וא

,

ת

הפק

י

ותשר ,

יתב ,

טוחל א

Wi-Fi

ת ו

בתנ

ת

דע ס מ ,

םע ת

ותשר

הפ ועת

ר ושקת

ב ו

ת

רל ת

ו דש

ם י יקמ

ונ וכ

ן וגכ

ךלש

מ ) ת

,

ב

ם י

ש

רי

יו טוחל

וב י

חמב ש

א

צ ת

ד

ת

ומ וקמב

יי

יו מ

נה י

וקמ ת ר ושקת ת ותשרל

ו ךת י בב , ת ו רבח

טוחל אה ןקתהה

י ד

ב ש

רשמב

, WLAN

חמה

(

תא

WLAN

תשרב .

ת

.

ת

רבחמ -

ת ותשר

ואטיס

י

רב

טוחל א

WLAN

וא

ני

ת

וא

השי

ו

יו

ת

ג

ןקתה

טוחל א

ת

ונ ולמ

ד וק נ

בח רמ ת ר ושקת תשר

ת ונחת ם

בח

ני יקתמ

רב י וס

ת

י

ןקתה - ( ד בלב ם י

כ

יו רלול

ת ולי

ס

עי

ת

ב

ותשר

ם יקפס

י

רחבנ ם י

לי

מה

עפ מ

, ם

.

י לו

רצ

רת ו

ומב

דג ם

י

) ( HP

הב רה לו

י יפ רג וא

לש

דג

ג

ד יי

חטשב

נ בח

ת

ם יחטש י

י

ר ספ

טוחל

בח רב

) HP Mobile Broadband Module

(

א

ת י

ת ו רי

רלול

ושיק

ס ת

קפס מה

ר ושקת

.

ם י

י

( WWAN

לדגמל

מלש ם י

)

המ ו

ת

ד ב

י

ור זא / ת

)

לו

טוחל א

ס

ונ

ד ומ

יס ב

י דמ

ן וגכ

רחא ם י

, Bluetooth -

נקתה

.

ה זמ ה ז

םע

( ל ג ר

ב ם

33 -

י

רשקתמ

כ

כ

)

מ

ם

ותה

ןקתה

י

ם

רטמ

י רחא

לכ , ת י

10 -

ם י נקתהל

טרפ

כ לש

ת ר

ח ו וט

רבחתהל

ושקת תשרב .

ב ללכ ך ר ד ב

י ד כ ( PAN

ת ומלצמ

ה זל ה

)

ז

ו

ת י טרפ

ם

ת

י לוקמ

יסח י

ת

ר

ר ושקת

ם י

,

ב

ת ו

ו רק

ני ז

ת ו

וא

תשר

, ת

יהל

רצ

וספ

ם י

יו -

דמ ,

Bluetooth®

ם ני ופ לט ,

נקתהה לעו

ןקתה

ם י ב ש

יר שי ןפ

חמ

ואב

טוחל א י דקפב שומ י ש

.

ם י אבה ם י ינ יפ א מהמ רת ו י וא ד חא ת ועצמאב ב ש חמב ש ם יי טוחל אה ם י נקתהב טולשל ךת ו רשפ אב

( טוחל א שקמ וא הס י ט בצמ שקמ םג הנ וכ מה ) טוחל א ןצ חל ●

הלעפהה תכ רעמ י דקפ ●

טוחל א ןצ חל

טוחל אה י נקתה לכ .

טוחל א ת ו רי ונ יתש וא תחא טוחל א ת רי ונ ו רת ו י וא ד חא י טוחל א ןקתה , טוחל

.

ן רצ

א ןצ חל

יה ידי -

לולכ

לע ם י

ל י ושע

לעפ ומ

ב

ב

ש חמה

ש חמב

.

ד רפ נב ןקתה לכ לש בצמה תא א ל , ם יי טוחל אה ם י נקתהה לש ללוכה הלעפהה בצמ תא תנ יי צמ טוחל אה ת רי ונ

הלעפהה תכ רעמ י דקפ

ן וחבא עצבלו תשרל רבחתהל , תשר וא ר וב יח יר דגהל ךל רשפ א מ ( ף ות י שה ו תשרה זכ רמ ) Network and Sharing Center

.

תשר ת יו עב לש ן וק ית ו

: הלעפהה תכ רעמ י דקפ ב שומ י של

רחא לו ( ה רקבה ח ול ) Control Panel רחב ו ,( ה רקבה ח ול )

.( ף control panel

ות י שה ו תשרה זכ רמ )

ד לקה , ת ומ י שמה ת ר ושב ש שופ יחה

Network and Sharing Center

תב יתב

רחב ןכ מ

– ן יפ ולחל –

.( ט נ רט ינ א ו תשר ת רו דגה ) Network & Internet Settings רחב ןכ מ רחא לו , תשרה בצמ למס ב רחב , ת ומ י שמה ת ר ושב

17 תשר ירוביח 3 קרפ

WLAN תשרל ר וב יח

.

ט נ רט ינ א ל השי ג יר דגהל יך לע הליחת , ה ז יך לה ת ועצמאב WLAN תשרל רבחתהל לכ ותש י נפ ל

, ם ד ומה

רל .( ISP )

ת ר דגהב

ט נ רט

ךל עי

ינ

יס

א ית ו

י ( ISP )

יר ש

ט

קפס

נ רט ינ

ת ועצמאב

אה

.

ט

ית ו

נ רט

יר ש

ינ

ן וב ש ח

קפס

אה ת ו

.

י

יר

ר

מ

ש

וצ י

וקמ

תא

ל

(

יך לע

ISP

קו ד

)

ב י

, ךת י בב

ט נ רט

ו ם ד

ט נ רט

ינ

ומל

א

י

ית ו

ינ א

טוחל

ש

ל השי

יר

אה

קפס

בתנ

ל

ג יר דגהל

הנפ

תא

, ם

לכ ותש

ד ומ

רבחל י ד

ו

כ

ט נ

י נפ

רט

תשר

ל

ינ א

לבכ

:

ית

ן

ה רעה

ו יר ש

יקת י

.

ת ונ י מ זה ת ותשרהמ תחא ל רבחתה ןכ מ רחא לו , תשרה בצמ

.

לעפ ומ

למס

WLAN ה ןקתהש אד

ב רחב , ת ומ י שמה ת ר ושב

תא ם י לשהל י ד כ ( אבה ) Next רחב ןכ מ רחא לו , ד וקה תא ן זה .

החט בא ד וק ין זהל שקבתת , תחט ב וא מ WLAN ה תשר םא

.

ר וב יחה

ו .

1

.

2

נ לש וא י טוחל א בתנ לש ח ו וט ל ץ וחמ א צמנ התאש ןכת יי , המ י שרב ת ועיפ ומ ןנ י א WLAN ה ת ותשר םא :

.

ה רעה

השי ג

: רבחתהל ךנ וצרב ה י ל אש WLAN ה תשר תא הא ו ר ךנ י א םא : ה רעה

Open Network & Internet Settings רחב ןכ מ רחא לו , תשרה בצמ למס לע ת י נמ י

.(

הצ יחל

ט נ רט ינ

ץ

א

חל , ת ומ

ו תשר ת

י שמה

רו

ת ר ושב

דגה חתפ )

.( ט נ רט ינ א ו תשר ת רו דגה ) Network & Internet Settings רחב ןכ מ רחא לו , תשרה בצמ למס ב רחב , ת ומ י

– ן יפ ולחל –

שמה ת ר ושב

Network and Sharing Center רחב ,( תשרה ת רו דגה תא הנש ) Change your network settings

.( ף ות י שה

עטקמה תחת

ו תשרה זכ רמ )

.

שד ח תשר ר וב יח ר וצ י

.( ם י שד ח תשר וא ר וב יח ר דגה ) Set up a new connection or network רחב

ל וא ה י ל א רבחתהלו ני ד י ןפ ואב תשר שפחל ךל רשפ א תש , ת ו וי רשפ א תמ י שר גצ ות

.

ר וב יחה תא ם י לשהל י ד כ ךס מה י ב ג לעש ת וא ר והה רחא ב וקע .

3

.

ובצמ תא ו ר וב יחה םש תא אד ו ול י ד כ , ת ומ י שמה ת ר וש לש י נמ יה הצקב תשרה בצמ למס תא רחב , ר וב יחה ת יר צ י רחא ל

ת וערפהב ו בתנה ן רצ י ב , WLAN ה תעמטהב

.

ת ופ

י ולת

צר ו ת

( עי

רו יק

גהל טוחל אה

ן וגכ ם יי נבמ

ת ות וא

ם י מ

ם י

וסחמ

לוכ

וא

י

ם י

יו ל אש

רחא

ק ח

ם י ני

רמה )

ו

י

רטקל א

ל נ

ם

יו צק נ ופה ח

י נקתה ידי

ו וטה

לע ת

:

ומ

ה רעה

רגנש

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) ( HP לש ד יי נ בח ר ספ ) HP Mobile Broadband -

ב חמב שומ

תשרל

י ש השע

רבחתהל וא

נ רש

ני ו

א כ

רטקל

.

ד

א

יי נ

רא

בח

ו

ר ספ

ד ח

ת

ולשל

ו

,

יר

ט

שב

נ רט

ת י נב

ינ א ל

ומ הכ י מת ללוכ (

רבחתהל שפ וחה

HP לש

תא ךל

ד

ק י

יי נ בח

נעמ א

.

Wi-Fi

ר ספ

וה ,

לש

) HP Mobile Broadband

ת ד

ת

יי

ומח

נ תשר

ת

לי

ו ד וק נב

עפ

ך ר

מ לש

וצ א

ת ו

לל ה

ב

יר

ש

ש

חמ

םע

רבחה

ב שומ י ש

HP ב ם י כ מ ות םנ י א HP Smart Zero וא HP ThinPro הלעפהה ת וכ רעמב

.( HP

ם י לעפ

לש ד יי

ומה

נ בח

ם י ד י

ר ספ

ני

)

Thin Client י ב ש חמ : ה רעה

Mobile Broadband Module

םה י נשל

תחתמ ,

וא ,( HP

הללוסה א

לש

ת ך

ד יי

ותב ,

נ בח

ב ש

ר ספ )

חמה

HP Mobile Broadband Module

ת יתחת ל תקב ד ומש הקב דמב ספ ד

לו ד ומ

ומ ת ו

לש MEID ה וא /

יהל

.

י ושע

הג

רפס

וצתה

מה

לש

.

רי

ד

ו IMEI -

יי נ בח

וחאה

ה רפס מל

ר ספ

וקלחל

ת ו

וא ,

יר

קקד

ש

ת ו

לי

ז

יר

תש

עפהל

שה

ןכת

י ד כ

יי

ת לד ל

.

תשרה בצמ למס תא רחב , ת ומ י שמה ת

– ן יפ ולחל –

ר ושב .

1

.( ט נ רט ינ א ו תשר ת רו דגה )

ת ו וי רשפ א ) Advanced Options רחב ןכ מ רחא לו , י רלול ס רחב ,( ט נ רט ינ א

Network & Internet Settings רחב

ו תשר ) Network & Internet

.( ת

עטקמב

ומ דקתמ

.

2

.

3

תיטוחלא תשרל תורבחתה 18

רפס מ ן וגכ

ןקת ומ ונ

,

י

תשרה לי עפ

ך

א

ית ו ד

SIM

מש

וא

וא

ה

,

לע יס יס

ב

ס

ש

י טרכ

חמל

םא

ף

ב עד י מ

.

ש

ר וצמה

לי כ מ SIM ס י טרכ .

SIM ס י טרכ

א רמ

(

ןקת

HP

ומה

לש ד יי

SIM

נ בח

ס י

ר

טרכ

ספ )

ם י ללוכ

ב שומ י ש

ם י מ י וס

ם

מ

י ב י יחמ

ם י ב

HP Mobile Broadband

ש חמ

ת יו

.

לע

רלול ס ת

תשרה

עד י מהמ

.

ב ש חמהמ

ותשר לש

לע עד י מ ןכ

קלחכ קפ וס

ד רפ נב

ם י מ י

ו

ות וא

(

וס מ ם י לי עפ מ

PIN

ש

קפס

)

י

י

ןכת

שי א

ת י

יי , ש

י וה

רלול

א רמ

זי

סה

ע , ף דעומ ת י רלול ס תשר לי עפ מ םע ת ו יר ש לי עפהל

.

ב ש

ד צ י כ

חמב

ו ( HP לש

לולכה (

ד

HP

יי

לש

נ בח

ד יי

ר ספ

נ בח

) HP Mobile Broadband

ר ספ )

לע עד

HP Mobile Broadband

י

לע

מ ת לבקל

עד י מב

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) GPS -

ת רעמל ון יו כ ו ת רו יהמ

.

, ם וק י מ ת ו ד וא עד

Windows לש ת יו

י מ ם

טרפ ת

יקפס

רו

מ GPS

דגהה תחת

י ינ וי

לעפ

ול

ומ

.(

ם

GPS

וק י

) י ינ

מהש

וי ול

אד

טו

ו ,

יו

GPS

נ תכ

ה

רעמ

תא

לולכ

לי

ל י

עפהל

ושע

י ד כ .

ךת ושרב

GPS ב

ש

ת ו

ב

ד

ש חמה

י וצמה

דגה ) Location privacy settings רחב ןכ מ רחא לו ,( ם וק י מ ) location

ד לקה , ת ומ י שמה ת ר ושב שופ יחה

.( ם וק י מ לש ת

תב יתב

יו טרפ

.

1

.

ם וק י מה ת רו דגהב שומ י של ךס מה י ב ג לעש ת וא ר והל םא תהב לעפ .

2

ב שומ י ש

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) ם יי טוחל א Bluetooth י נקתהב שומ י ש

ין ב ללכ ך ר ד ב ם י רבחמה ם י זי יפ ם י לבכ ת ועצמאב ת ר ושקת הפ י לחמש , רצק ח ו וט ל ת י טוחל א ת ר ושקת קפס מ

.

ם י

Bluetooth ןקתה

ני ו רטקל א ם י נקתה

י נקתהב ם י כ מ ות םנ י א HP Smart Zero וא HP ThinPro הלעפהה ת וכ רעמב ם י לעפ ומה ם י ד י ני Thin Client י ב ש חמ

.

: ה רעה

Bluetooth

ללכ ך ר ד ב ם י רבחמה ם י זי יפ ם י לבכ ת ועצמאב ם רי וב יח הפ י לחמש , רצק ח ו וט ל ת י טוחל א ת ר ושקת

: ן

ם

וגכ

יקפס מ

ם י ני ו

Bluetooth

רטקל א

י נקתה

ם י נקתה ין ב

( ד י ני ב ש חמ , י נחלוש ) ם י ב ש חמ ●

( ן ופ טרמס , י טוחל א , י רלול ס ) ם ני ופ לט

( המלצמ , תספ דמ ) ה י מ דה י נקתה

( ם י לוקמ ר , ת ו ני ז וא ) עמש י נקתה

רבכע

ת ני וצ יח ת ד לקמ

Bluetooth י נקתה ר וב יח

Bluetooth and other devices settings רחב ןכ

.

Bluetooth ר וב

מ רחא לו , ת ומ

יח ר וצ

י שמה ת

י

ר

ל יך לע , Bluetooth ןקתהב שמתשהל לכ ותש י נפ ל

ושב שופ

.( ם י

יחה

רחא ם י

תב יתב bluetooth

נקתה ו Bluetooth ת רו

ד לקה

דגה )

.

1

.

ן יי דע ת לעפ ומ א ל ת ו רשפ אה םא , Bluetooth לעפה .

2

Add a ח י ש ו דה תב יתב ןכ מ רחא לו ,( רחא ןקתה וא Bluetooth ןקתה ףס וה ) Add Bluetooth or other device רחב

.

Bluetooth רחב ,( ןקתה ףס וה ) device

.

ךס מה י ב ג לעש ת וא ר והל םא תהב לעפ ו המ י שרהמ ךלש ןקתהה תא רחב .

.

3

4

אד ול י ד כ ךס מה י ב ג לעש ת וא ר והל םא תהב לעפ

.

ןקתהל ף

, ף יס ומ התאש

ר וצמה ד ועיתב ן

ןקתהב .

יי ע , ףס

המא

ונ עד

תהה

י מ

ד וק גצ

ת לבקל .

יו , ת ומ י א

המא תהה ד

שר ו

וקל

ד ןקתהה

םא ות

םא

ןקתהב ד

: ה רעה

וקהש

ב יחל ם יי ושע ם י מ י וס מ ם י נקתה .

ה ז ןקתה ר וב ע לעפ ומ Bluetooth י כ אד ו , המ י

.

שרב עיפ ומ

ןקתהל ף

א ל ךת ושרב ש

ר וצמה ד ועיתה

ןקתהה םא

הא ר ; ת ופס ונ ת

: ה רעה

ושי ר ד

19 תשר ירוביח 3 קרפ

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) עד י מ ף ות י ש ך ר וצל NFC -

י נש

ת

ו וט

ין

דמב

ת

ב

ר

ס

עד י מ

ושקת

י טוחל

ת

א ר וב

ועצמאב .

יח

יפ דהלו ם י מ ולשת

ך ר

רחאה

יר ב

ד ףתשל

ןקתהל

עהל ,

ת רשפ א

רשק

ד חא

מה ( NFC ) Near Field Communication רצק

ןקתה

י ש נא לש ם

לש

י

( הנט

טרפ יר ב

נאה

עהל

) השקהה

, ט נ רט ינ א י

ור זא מ רב עומ

רתא ףתשל

עד

ןת

י

ני

ח

מה

,

ו

ת

.

וט ת ר ושקתב ךמ ות

NFC -

וכ מתנה

ב ם

.

ת

י כ מ ותש

יו צק

NFC -

י לפ

ב ת

ב

ם

ש חמה

י נקתה

אה

וכ

ו רצק

מ ותש

ב שומ י ש

.

3 ד ומעב ם י ב י כ ר

הא ר , ב ש חמב השקהה ור זא תא רתא ל י ד כ

.

ת לעפ ומ NFC ה ת יי צק נ ופ ש אד ו

לעפה ) Turn wireless devices on or off רחב ו , ת ומ י שמה ת ר ושב שופ יחה תב יתב ( י טוחל

.( ם יי

א ) wireless

טוחל א ם

ד לקה

י נקתה הבכ וא

.( לעפ ומ ) On בצמב א יה NFC ב ה ר יחבהש אד ו ●

.

ם י נקתהה ר וב יח תעב לי לצ עמשת ו ןכת יי .

NFC ב ךמ ותש ןקתה ת ועצמאב NFC ה לש השקהה ור זא לע שקה

: ה רעה

.

1

.

2

.

ןקתהה לש שומ י שה ת וא ר והב ן יי ע , רחאה NFC ה ןקתהב הנט נאה ם וק י מ לע עד י מ ת לבקל : ה רעה

.

יך שמהל י ד כ ךס מה י ב ג לעש ת וא ר והל םא תהב לעפ .

3

תשר לבכ

ת וי וק תשרל ת ו רבחתה

ב שמתשמ LAN ר וב יח .

ם ד ומ ר וב

.

ד

יח ו ( LAN

רפ נב ם

)

י רכ

ת

מנ

י מ וקמ

ם י

ת ר ושקת תשר : ם י

לבכה י נש .

ן ופ לט לבכ

וי וק ם רי וב יח

ב שמתשמה

רשפ א ל ם

, ם ד וממ הב

יי ושע

ר ה ד

ם

י

י רחבנ ם

מב ר יהמ

י רצ

א

ומ

וה ו

RJ-45 ה עקשל ן ופ לט וא ם ד ומ לש לבכ רבחת ל א , ד יו צל קז נ וא הפ י רש , ת ולמש חתהל ן וכ יסה תא ת יחפהל י ד כ !

.(

ה רהזא

תשר )

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) ( LAN ) ת י מ וקמ ת ר ושקת תשרל ר וב יח

ךנ וצרב םא וא ( י טוחל א ןפ ואב ד וב על ם וקמב ) ךת י בב בתנל ת ו יר שי ב ש חמה תא רבחל ךנ

.

וצרב םא LAN

ד רשמב תמ י יק

ר וב יחב

תשרל

שמתשה

רבחתהל

: ם י אבה ם י בלשה יפ לע לעפ , תשרה לבכ תא רבחל י ד כ

י טוחל

הא ר ,

אה ר וב יחה תא קתנמ א וה .

HP LAN-Wireless Protection

HP LAN-Wireless Protection לע ףס ונ

.

עד

21

י מ

ד

ת לבקל

ומעב

.

LAN תשרל

( ד בלב

א רק נש

ם י רחבנ

ת ו

ם י

ין יפ א

יר שי

רצ

מ

רבחתמ

ומב

ךלש

)

ב ש חמב לי

התא רש

עפהל ןת י נש ןכת

א כ WWAN ה תא

HP LAN-Wireless Protection

יי

וא (

-

: ה רעה

Wi-Fi

ב שומ י ש

)

רצ ומ וא י ל נ יו צפ וא הנ י גע ןקתה וא תשר עקשו תשר לבכ ב י יחמ LAN תשרל ר וב יחה , ב ש חמב RJ-45 תא י צ י תמ י יק

.

א ל םא

הבח רה

.

ם יי ל נ יו צפ וא הבח רה רצ ומב וא הנ י גע ןקתהב וא ב ש חמב ( 1 ) תשרה עקשל תשרה לבכ תא רבח .

1

תיווק תשרל תורבחתה 20

.

בתנל וא ( 2 ) ר יקב תשר עקשל תשרה לבכ לש י נשה הצקה תא רבח

הנפה , יו ד ר ו ה זי וי ולט לש הטי לקמ ת ועב ונה ת וערפה ע נ ומה , ( 3 ) ם י שער תתחפהל ל געמ

.

ב ש חמה

ללוכ

יפ לכ ל

תשרה

געמה

לבכ םא

םע לבכה

:

הצק

ה רעה

תא

.

2

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) HP LAN-Wireless Protection -

. ת י שר

יר שי ב

ומ

ש

ית לב

חמה

ת י טוחל

תא ם י

א השי ג

רבחמ רש א

י נפ מ

כ תב

LAN

שומ

ה תשר לע

WWAN ה

ןג

וא

י

(

ש ךכ HP LAN-Wireless Protection

Wi-Fi ) WLAN ה ר וב יח , לעפ ומ

תא יר דגהל ןת ני , LAN

.

תב

LAN

י

HP LAN-Wireless Protection

ב ס ב

םא

תשרל

: HP LAN-Wireless Protection לש ת י שי א המא תהלו הלעפהל

.

Computer Setup (BIOS) תא

: ת ו ד לקמ םע ח ול י ב ש חמ וא ם י ב ש חמ

לעפה

.

1

Computer ל ס נכ יהל י ד כ f10 לע ץ חל , HP לש למסה תעפ וה י נפ לו , ב ש חמה תא שד חמ לעפה וא לעפה

.

Setup

: ת ו ד לקמ א לל ח ול י ב ש חמ ●

תמצ וע תשלחה ןצ

.

חל לע תכ שוממ הצ יחל ת

Computer Setup -

רו יהמב

ל ס נכ יהל י ד כ

ץ חל ןכ מ f10

רחא

שקה

לו , ח ולה

.( הלעפה )

ב ש חמ תא

Startup טי

שד חמ

רפתה

לעפה

עיפ

וא

יו ש דע

לעפה

לוקה

.( ת ונב ומ ןקתה ת ו וי רשפ א ) Built-in Device Options רחב ןכ מ רחא לו ( ם דקתמ ) Advanced רחב

רב

LAN/WWAN Auto ,

וחמ ב ש חמה רש א כ

( LAN/WLAN לש

WWAN וא / ו WLAN

י

רי

טמ וטוא

וב יח ת

ג ות

ובכ ל

י מ )

י ד

LAN/WLAN Auto Switching

כ םה י נש וא ,( LAN/WWAN לש י

ר וב

טמ

ע ן ומ

וטוא ג

יסה

ות י מ

תב ית

)

תא

LAN

רחב

Switching

.

תשרל

ם יי ונ י ש ר ומש ) Save Changes and Exit רחב ,( י ש א ר ) Main רחב , ב ש חמה ת רו דגהמ תא

.(

צלו

ןכ )

ם

Yes

יי ונ י שה

רחב ןכ

תא

מ

ר ומשל

רחא לו ( א

י ד כ

צ ו

.

4

.

2

.

3

ב שומ י ש

.

enter ןכ מ רחא ל שיקהל יך לע , ה ר יחבה תא ןמס ל י ד כ ם י צ חה י שקמב שמתשמ התא םא : ה רעה

.

שד חמ לעפ יו ב ש חמהש רחא ל ףקות ל וס נכ י י ם יי ונ י שה

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) HP MAC Address Pass Through -

לש MAC ה

.

תב

לד

ותכ .

ת ותשרב

חמ ת יר רבכ ת

ולש ת

לעפ ומ ו

רו ושקתה

ז תב ותכ .

ו ךלש

תשר

ב ש

םא

חמה

תמ ת

י וה י זל

ועצמאב

ת י שי א

רב וחמ

תמא

ב ש

ת ומ

חמה

ך ר

רש

ד קפס

א כ

מ

םג

MAC Address Pass Through

, י ד וח יי י וה י ז תקפס מ ו ז תכ רעמ

ב שומ י ש

21 תשר ירוביח 3 קרפ

: MAC Address Pass Through תא ת י שי א ם י א תהל י ד כ

.

Computer Setup (BIOS) תא לעפה .

1

Computer ל ס נכ יהל י ד

: ת ו ד לקמ םע ח ול י ב ש חמ וא ם י ב ש חמ

כ f10 לע ץ חל , HP לש למסה תעפ וה םעו , ב ש חמה תא שד חמ לעפה וא לעפה

.

Setup

: ת ו ד לקמ א לל ח ול י ב ש חמ

תמצ וע תשלחה ןצ

.

חל לע תכ שוממ הצ יחל ת

Computer Setup -

רו יהמב

ל ס נכ יהל י ד כ

ץ חל f10

ןכ מ רחא

שקה .(

לו , ח ולה

הלעפה )

ב ש חמ

Startup

תא שד חמ

טי רפתה

לעפה

עיפ יו ש

וא

דע

לעפה

לוקה

.

MAC Address Pass Through רחב ןכ מ רחא לו ,( ם דקתמ ) Advanced רחב

( תכ

תא ת י

רעמ תב ותכ

שי א ם י א

)

תהל

System Address

י ד כ ( ת י שי א תמא ת

רחב ,( ח רא

ומ תב ותכ )

מ תס ס ובמ MAC תב ותכ )

Custom Address וא

Host Based MAC Address -

MAC Address Pass Through

ל

תא

ין מ

לי

י מ הב

עפהל

.

תב

יתב

י ד כ

ותכה

לש ת י שי א תמא ת ומה MAC ה תב ותכ תא ן זה ,( MAC תב ותכ )

.

MAC ADDRESS רחב

תב ותכה תא ר ומשל י ד כ

,( ת י שי enter

א המא

שקה ןכ

תה

מ

) Custom

רחא לו ךלש

ת רחב םא

תכ רעמה

Reuse רחב , תכ רעמה לש MAC תב ותכ כ תצב ושמה MAC

.( תצב

תב

ושמה

ותכ

LAN -

ב

ה

שמתשהל

תב ותכ ב

ךנ

ב

וצרב

וש

ו תצב

שמתשה

ושמ

)

LAN תשר שי ב ש חמב םא

Embedded LAN Address

– ן יפ ולחל –

.( ןכ ) Yes רחב ןכ מ רחא לו ,( הא י צ י ו ם יי ונ י ש ת יר מש ) Save Changes and Exit רחב ,( י ש א ר ) Main רחב

.

.

4

5

.

2

.

3

.

enter ןכ מ רחא ל שיקהל יך לע , ה ר יחבה תא ןמס ל י ד כ ם י צ חה י שקמב שמתשמ התא םא : ה רעה

.

שד חמ לעפ יו ב ש חמהש רחא ל ףקות ל וס נכ י י ם יי ונ י שה

( דבלב םירחבנ םירצומב ) HP MAC Address Pass Through ב שומיש 22

ךס מב טו יו נ 4

.

ת וטי שהמ רת ו י וא תחא ת וחפ ל ת ועצמאב ב ש חמה ךס מב טו ונל ןת ני , ךלש ב ש חמה םג ד ל םא תהב

.

ב ש חמה ךס מ לע ת ו יר שי עגמ ת ו וחמב שומ י ש ●

.

עגמה ח ול לע עגמ ת ו וחמב שומ י ש

.( ד רפ נב השי כ רל ) ם יי ל נ יו צפ וא רבכע וא ת ד לקמב שומ י ש

.

ךס מה י ב ג לעש ת ד לקמב שומ י ש

.

העבצה טומב שומ י ש

ע גמה ךס מ ת ו וחמב ו ע גמה ח ול ת ו וחמב שומ י ש

א משה ןצ חלב שמתשהל םג ןת ני .

ת וטושפ עגמ

.

ני וצ

ת ו

יח

וחמ ת ועצמאב

רבכעב ם י מא

ןמס

ותה

ב טולשלו

ם י נצ חלב ם

ב

י

ש חמה ךס

שמתשמש

מב

יפ

טו ונל עי יס מ

כ עגמה ח ול

עגמה

לש י נמ

ח ול

יה ו

, ת ומ י

תא ת

שמה

י שי א

ת ר

ם י א תהל

ושב ש שופ

י ד

יחה

כ .

ה

תב

ז

יתב

Devices and Printers תחת .(

קרפ

( ה

ב ת ו רא

רקבה

לוקו ה רמ

ותמה

ח ול )

ת ועונתב ךס מב ת ו יר שי control panel

עג ,(

ד לקה

וח ) Hardware and Sound רחב ןכ

ד בלב

, ןת

מ

.(

ם י רחבנ

לועפ ןפ וא

רחא לו ,(

רבכע )

ם י רצ

לע ם

ה רקבה

Mouse

ומב

ח

ני

ול )

) עגמ

וטרס

רחב ,(

ב ת

ךס מב טו

ופ צלו ת

Control Panel

ת וספ דמ ו ם י

ונל י ד כ

ועונתה

רחב

נקתה )

עגמ ח ול

Touchpad

ךל

רחב

שי

ןכ מ

םא תעד ל

רחא לו ,(

י ד כ .

ם י

עגמה ת ועונת

נקתה ) Devices

ל ת רפ ושמ

רחב ,( ת רו

ת יו

דגה

ל

)

נ יו צק נ ופ קפס

Settings

מ

רחב ,(

רש א ק

לחתה

וי דמ עגמ

) Start

ח ול

רחב ,

ם י ללוכ

ףס ונ

ם י מ

עד י

י וס מ ם י רצ ומ

מ רתא לו

.( עגמ

ק

ח

וי דמ

ול )

.

ת רחא ין וצ םא אלא , עגמ ךס מלו עגמה ח ולל ת ומ י א תמ עגמה ת ולועפ : ה רעה

השקה

טי רפ חתפ .

י וצרה טי רפ ב ר וחבל י ד כ עגמה ח ול ור זא לע תחא עבצא םע שקה ןכ מ רחא לו , ךס מה

.

יו לע

לע והשלכ

הלופ כ

טי רפ

השקה

לע עבצה

ת ועצמאב

( ק וי דמה ע גמה ח ולב ו ע גמה ח ולב ) ת ועבצא יתשב הקלחה

וא הל א מש , הטמ , הלעמ ןת וא ור רג ןכ מ רחא לו , ה יי נשהמ תחא ת ולק

.

הנ

ת וק ח ו רמ

ומתב וא

ןהשכ עגמה

ף ד ב ם י ד ד צל

ח ול

וא

ור

הטמ

זא לע ת

, הלעמ

ועבצא

עונל י

יתש

ד כ

חנה

הנ י מ י

23 ךסמב טווינ 4 קרפ

.

רחבנש טק יי ב ואה ר וב

( ק וי דמה ע גמה ח ולב ו ע גמה ח ולב ) ת ועבצא יתשב השקה

ע ת ו וי רשפ אה טי רפת תא ח ותפ ל י ד כ עגמה ח ול ור זא לע ת ועבצא יתשב שקה

.

רבכעב ת י נמ י הצ יחלל הה ז ה ר וצב ת דקפתמ ת ועבצא יתשב השקה : ה רעה

ם יי ל נ ו יצפ וא רבכע וא ת ד לקמב

ת ועצמאב

.

ת ו יפ

עצבל

י צפס ת

ןת י נש ול א

ולועפ עוצ י בל

ל ת

ם

וה ז ת

י מחה

ולועפ עצבלו

ם י שקמב

לול ג ל ,

ו הלועפה

ם י

י

טי רפ

שקמב

ר וחבל , ד י

שמתשהל

לקהל

ןת י

ם

נ ת

י רשפ א מ

ד לקמה ת

ם יי ל נ יו

ועצמאב

צפ וא

, ףס

רבכע וא ת ד לקמ

ונב .

עגמ ת ו וחמ

שומ י ש

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) ךס מה י בג לעש ת ד לקמב שומ י ש

.

ךס מה י ב ג לעש ת ד לקמב שמתשהל ד ומלל ךל ת ועי יס מ הל א ת וא ר וה

.

ת ומ י שמה ת ר וש לש ת י נמ יה הנ יפ ב , ת ועד והה ור זאב ת ד לקמה למס לע שקה , ךס מה י ב ג לעש ת ד לקמ יג צהל י ד כ

.

ד י לקהל לחתה

.

1

.

2

.

הב ר וחבל י ד כ הלי מ לע שקה .

ךס מה י ב ג לעש ת ד לקמל לעמש ה ר ושב וגצ ו י ת ועצ ומ ם י לי מש ןכת יי

.

ךס מה י ב ג לעש ת ד לקמב ם י לעופ וא ם י גצ ומ םנ י א ם י מח ם י שקמ ו הלועפ י שקמ

: ה רעה

: ה רעה

םיילנויצפוא רבכע וא תדלקמב שומיש 24

ר ו ד י ב 5

םע עמש ב ולי של , המלצמה ת ועצמאב ם י רחא

.

ם

םע

י

ואד י

לוקמ ר

ו

וא

ת וח

ה זי

י של

וי ולט

, האנהל

יר שכ

וא

מ

ת

, גצ ,

ו יקסע

ן רקמ

ת

ן וגכ

ו רטמל

, ם י

ךת

ני וצ

ושרב ש HP

יח ם י נקתה

ב

ר

ש

וב

חמב

יחל

שמתשה

וא ואד וי

.

ךת ושרב ש ב ש חמב המלצמה ו עמשה , ואד וי וה י נקתה תא רתא ל י ד

כ 3 ד ומעב ם י ב י כ ר ף

י ע ס ב ן יי ע

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) המלצמב שומ י ש

ת ומלצמה ת

.

ר וחא מ

י ב רמ .

וא ת זי

ק חשמ

חב ת ו

וא

יהל

ה ד וב

ת ולוכ

ע

י

ך

ת

ר וצל ם י רחא

ומלצמה .

ס לי

ל רבחתהל ךל ת רשפ א מה ,

טס ת ונ ומת טי לקהלו

תחא

ואד י ו טי

המלצמ

לקהל ,

ת וחפ

ואד וי ו ט

ל ללוכ

א ' צב

ךת ושרב

חח ושל

ש

ת ו

ב ש חמה

רשפ א מ

ת

תב יתב

וקפס מ

35

ת ומלצמהמ

ד

ד לקה

ומעב

, המלצמב

קלח

החט בא

.

שמתשהל

ת

הא ר .

יו צק י לפ

י

אה

ד כ .

3

תמ י שר

Windows Hello

ד ומעב ם

ן

ך ותמ

וגכ ם

(

י ב י כ ר

הא ר

המלצמ

י נפ י וה י

)

, ךת ושרב ש רצ

Camera

ז תנכ

ומב

רחב ו (

ות וא ם יק

.

שי

חשמל

ת

המלצמ

ת יו

ומלצמ

) camera

צק י לפ

Windows Hello -

ולי

א

ב

,(

א וא

הה

שומ י

המלצמ

ת ומ י שמה

וב

שה

ג ת ו

י ב

ת

ו

ר

יז א

ושב

תעד

שופ

HD ת לוכ

ל י ד כ

יחה

ד ח

ג ל

)

ם י טרפ

י םג

ת לבקל

א המלצמה

שמתשהל י

תשדע , לד חמ ת

ד כ .

המלצמה לש ה

יר רבכ .

המלצמב

יי א רה

.

השדעה

ה דש

תא

תא

ף

ת

ם

וש חל

יו טרפה הס כ

וסחל

י ד כ ך

י ד כ

מב

ופהה ון

ת

יו כ

ושדעה

המלצמה לש ת

י

יו

וס י כ ידי

טרפה

ב המלצמה לש

-

הס

ת

לע

יו

כ מ

ב ש

תא

טרפה

חמה

ק

הס

י

ת יו טרפ תא

לחהל

כ מ תא

ןת י נ

קלחה

רפ

לבא

של

,

ןת

הס וכ מ

ני

, המלצמב

עמשב שומ י ש

י ל י ד

וצ

כ

ני

ואד

יח ם

וי

רי

ו עמש

וטי

בלשל

לקת ןנ וכ

וא

ב

, עמש טי

ש חמל

לקהל ,(

רבחל וא ( ם י

יו ד ר ללוכ

רחבנ

)

ם י

ט נ רט

רצ ומב )

ינ אהמ

ב

עמש

ש חמב הק

ןכ ות

זי ומ

ם

רי

רי זהל , הל

וטי לקת

ין זאהלו הק

עי משהל

.

עמש

םג

רי

ןת

זי ומ

ני .

ד

ה

וטי לקת

רי והל

י דמ י ט

ןת

לומ

ני

תעמשהל

.

ם י לוקמ ר וא ת ו ני ז וא ב ש חמל רבח , הנ זאהה ת י וי וח תא רפ של י ד כ

ם י לוקמ ר ר וב יח

( ן ופ ו רק י מ ) עמש תס י נכ /( ת ו ני ז וא ) עמש תא י צ י לש בלושמ עקשל וא USB תא י צ י ל לבכ ת ועצמאב

.

ב ש

הנ י

חמל

גע

ם י לוקמ

תנחתב וא

ר רבחל

ב

ןת

ש חמב ש

ני

הא ר , ב ש חמל הה וב ג ת ו ד חב ם י לוקמ ר רבחל

.

י ד

לוקה

כ .

ןקתהה

תמצ

ן

וע ת ר

רצ

דגה

י לש

תא

ת וא ר והל

ךמנה ,

םא תהב

ם י לוקמ רה

לעפ

ר וב

, ב

יח

ש חמל

י נפ ל .

ם

28

יי

ד

טוחל א

ומעב

ם י לוקמ ר רבחל

HDMI עמש ת ר

י ד כ

דגה

ת יו נז וא ר וב יח

( ן ופ ו רק י מ ) עמש תס י נכ /( ת ו ני ז וא ) עמש תא י צ י ל בלושמה עקשל וא ת ו ני ז ואה עקשל ת ו וי וק ת ו ני ז וא רבחל ךת ו

.

ב ש

רשפ אב

חמב ש

. ה י ני ז וא ת וכ רעב וא ר ותפ כ ת ו ני ז ואב , ת ו ני ז ואב שומ י שה

.

הב י

י נפ

ב ס ו

ל לוקה

ת וח י

תמצ

טב , הנ

וע תא

יקת

ךמנה

ת ועד וה ב

, העי

ן יי ע

צפ ל

, ת

ן

וח

וכ יסה

י ט ב

תתחפהל

לע ףס ונ עד י מ

!

ה רהזא

ת לבקל

: ה ז ך רי דמל תשג ל י ד כ

HP רחב ןכ מ רחא לו , ת ומ י שמה ת ר וש לש שופ יחה תב יתב ( HP לש ד ועית )

.(

HP Documentation

HP לש ד ועית )

ד לקה

Documentation

.

ןקתהה ן רצ י לש ת וא ר והל םא תהב לעפ , ת יו טוחל א ת ו ני ז וא ב ש חמל רבחל י ד כ

25 רודיב 5 קרפ

ת יו נז וא ר וב יח

.

ב ש חמב ש ( ן ופ ו רק י מ ) עמש תס י נכ /( ת ו ני ז וא ) עמש תא י צ י לש בלושמה עקשל ש א ר תכ רע רבחל ןת ני

.

ן רצ יה ת וא ר והב ן יי ע .

USB תא י צ י ל י א מצע ן ופ ו רק י מ רבחל ןת ני

ת לבקל .

ש א ר תכ רע וא ר ותפ כ ת ו ני ז וא , ת ו ני ז ואב שומ י שה י נפ

.

ל לוקה

הב י ב ס

תמצ וע

ו ת וח י

תא

טב

ךמנה

, הנ

, העי

יקת ת ועד

צפ ל

וה ב ן

ן וכ יסה

יי ע , ת

תתחפהל

וח י ט ב לע ףס

!

ונ

ה רהזא

עד י מ

: ה ז ך רי דמל תשג ל י ד כ

HP רחב ןכ מ רחא לו , ת ומ י שמה ת ר וש לש שופ יחה תב יתב ( HP לש ד ועית )

.(

HP Documentation

HP לש ד ועית )

ד לקה

Documentation

עמש תא י צ י לש בלושמה עקשל ת יו טוח ש א ר ת

.

ןקתהה ן רצ

וכ רע רבחל

י לש ת וא ר

ןת

והל

ני .

ש א

םא

ר תכ רע

.

ב

ת וא רק נ

ש חמב ש ( ן

ן ופ ו רק

ופ ו רק י

י מ םע ת ובלושמה

מ ) עמש תס י נכ /( ת

ת ו

ו ני ז

ני ז וא

וא )

תהב לעפ , ת יו טוחל א ש א ר ת וכ רע ב ש חמל רבחל י ד כ

עמש ת ו ר דגהב שומ י ש

.

עמש י נקתה לוה י נל וא תכ רעמה י לי לצ י ונ י של , תכ רעמה לש לוקה תמצ וע ן ונ ו וכ ל ת ושמשמ עמשה ת רו דגה

ל י לצה ת ו ר דגה לש י ונ י ש וא הגצה

.

לי לצה ת רו דגה תא ת ונשל וא יג צהל י ד כ הל א ת וא ר והב שמתשה

רחב ,( ה רקבה ח ול ) Control Panel תא רחב , ת ומ י שמ

.(

ת ר ושב

עמש )

שופ יח

Sound

תב יתב ( ה

תא רחב ו ,(

רקבה

לוקו

ח

ה

ול

רמ

) control panel

וח )

ד לקה

Hardware and Sound

עמשה ת ו ר דגה לש ן ונ ו וכלו הגצהל ה רקבה ח ולב שומ י ש

.

עמש לש ה רקבה ח ול ת ועצמאב עמש ת רו דגה ת ונשל וא יג צהל ןת ני

ה רקמב

.

.

רחא

עמשה תכ

קפס וא

רעמל ד

Beats audio

ח יו מ עמש

, DTS , Bang & Olufsen

ת רקב ח ול ת ועצמאב

ת רצ

םהב טולשל

ותמ ת רפ

ןת י נש

ושמ ם י

ם י מ

לי לצ תכ

דקתמ עמש

רעמ

י ינ יפ

לולכ ל

א מ

י ושע

ללוכ ב

ךת

ש

ושרב ש

חמהש

ב

ןכת

ש חמה

יי , ה זכ

.

עמשה ת רו דגהב טולשלו יג צהל י ד כ עמשה ת רקב ח ולב שמתשה

רחב ,( ה רקבה ח ול ) Control Panel תא

.

עמשה תכ רעמ

רחב

לש יפ י

, ת ומ י שמ

צפסה

ת ר

עמשה

ושב שופ

ת רקב ח

יח

ול

תב

תא

יתב ( ה

רחב ו ,(

רקבה

לוקו

ח

ה

ול

רמ

) control panel

וח )

ד לקה

Hardware and Sound

ואד וי ד רי והלו יך לע ם י ב והאה ט נ רט ינ אה י רתא מ המ רי ז

וא ד וי וב שומ י ש

ב ואד וי וב ת ופ צל ךל רשפ א מה

.

,

תשרל

המצ

רב

וע

וחמ

ב

ךנ

ר

י

ואד י

אשכ

ו ןקתה

ב ש

א

חמב

וה

ה י

ךלש

יפ צל

ב

ם י

ש חמה

טרס ו

.

ה זי וי ולט וא ן רקמ , ני וצ יח גצ רבחל י ד כ ב ש חמב ש ואד וי וה ת וא י צ י מ תחאב שמתשה , ךלש ה י יפ צה ת וי וח תא רפ של י ד כ

י לש ת וא ר והל םא תהב לעפ .

ן וכ נה לבכה ת ועצמאב , ב ש חמב הנ וכ נה הא י צ י ל רב וחמ ני וצ יחה ןקתההש אד ו

.

: ב וש ח

ןקתהה

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) USB Type-C לבכ ת ועצמאב DisplayPort ןקתה ר וב יח

.

USB Type-C לבכ ת ועצמאב DisplayPort ןקתה רבח

.

ד רפ נב השי כ רל , USB Type-C לבכ שר דנ , ב ש חמל USB Type-C DisplayPort ןקתה רבחל י ד כ : ה רעה

ואדיווב שומיש 26

םא תהב DisplayPort ה ןקתה תא רבח , ני וצ יח DisplayPort ןקתהב הה וב ג ה י צ ולו ז רב ט לפ תג וצת וא ואד י ו תג

:

וצת ת

ןלהלש ת

וא רל

וא ר

י ד כ

והל

.

ב ש חמב DisplayPort רבחמלו USB SuperSpeed תא י צ י ל USB Type-C לבכ לש ד חא הצק רבח .

1

.

ני וצ יח DisplayPort ןקתהל לבכה לש י נשה הצקה תא רבח

: הג וצת י בצמ העב רא ין ב ר וב על י ד כ f4 לע שקה

.

ד בלב ב ש חמב ךס מה תנ ומת תגצהל :( ד בלב ב ש חמ ךס מ ) PC screen only ●

.

ני וצ יחה ןקתהב ו ב ש חמב ת י נמ ז וב ךס מה תנ ומת תגצהל :( לפכ ושמ ) Duplicate

.

ני וצ יחה ןקתהב ו ב ש חמב תבח ר ומ ךס מה תנ ומת תגצהל :( בח ר ומ ) Extend

.

ד בלב ני וצ יחה ןקתהב ךס מה תנ ומת תגצהל :( ד בלב י נש ךס מ ) Second screen only

.

הנתשמ הג וצתה בצמ , f4 לע השקה לכ ב

.(

לש

תכ

ךס מה

רעמ )

ת יי צ ולו

System

ז ר

רחב

.( ם

תא

יי

זא ו

ונ

לדגה ,(

י

,( ת

שה

רו

בח ר

דגה )

תא ר

ומ ) Extend

ומש )

ת ו

Settings למס

רשפ אב

ב רחב

Keep changes

,(

ת רחב

לחתה

רחב ו

םא רק י עב

) Start

המ י א תמה

, רת

ןצ חלב

ה י צ ולו

יו

ז

ב ת

רחב

רה

וב

.

וטה

תא

ןלהל

ת

רחב

וא צ ותה

רא ותמכ ,

ת לבקל

,( הג וצת )

ני וצ יחה

: ה רעה

ןקתהה

Display תחת

.

2

.

3

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) HDMI לבכ ת ועצמאב וא ד וי י נקתה ר וב יח

.

הה וב ג ת ו ד חב עמשב ו ואד וי וב ךמ ותה י ד יח יה ואד וי וה קשממ א וה HDMI

HDMI ת ועצמאב הה ובג ת ו ד חב גצ וא ה יז וי ולט רבחל י ד כ

.

ת וא ר והל םא תהב הה וב ג ת ו ד חב ןקתהה תא רבח , הה וב ג ת ו ד חב גצב וא ה זי וי ולט ב ב ש חמה ךס מ תנ ומת תא ת וא רל י ד כ

.

ד רפ נב השי כ רל , HDMI לבכ שר דנ , ב ש חמל HDMI ןקתה רבחל י ד כ

.

ב ש חמב HDMI ה תא י צ י ל HDMI ה לבכ לש ד חא הצק רבח

: ה רעה

.

1

.

רצ ומל םא תהב הנ וש ת ו יהל ה י ושע HDMI ה תא י צ י לש ה ר וצה : ה רעה

27 רודיב 5 קרפ

.

הה וב ג ת ו ד חב גצל וא ה

: הג וצת

זי וי ולט

י בצמ

ל לבכה לש י נשה הצקה תא רבח

העב רא ין ב ר וב על י ד כ f1 לע שקה

.

ד בלב ב ש חמב ךס מה תנ ומת תגצהל :( ד בלב ב ש חמ ךס מ ) PC screen only

.

ני וצ יחה ןקתהב ו ב ש חמב ת י נמ ז וב ךס מה תנ ומת תגצהל :( לפכ ושמ ) Duplicate

.

ני וצ יחה ןקתהב ו ב ש חמב תבח ר ומה ךס מה תנ ומת תגצהל :( בח ר ומ ) Extend

.

ד בלב ני וצ יחה ןקתהב ךס מה תנ ומת תגצהל :( ד בלב י נש ךס מ ) Second screen only

.

הנתשי הג וצתה בצמ , f1 לע השקה לכ ב

.(

לש

תכ

ךס מה

רעמ )

ת יי צ ולו

System

ז ר

רחב

תא

.( ם

זא

יי ונ

לדגה ,( בח ר

ו

י

,( ת

שה

רו דגה

תא ר

)

ומ ) Extend

Settings

ומש )

ת ו רשפ

למס

אב ת רחב םא רק

ב רחב

Keep changes

,( לחתה )

רחב ו המ י

Start

א תמה

י עב

ה

, רת

ןצ חלב

יו ב ת וב

רחב .

וטה

ןלהל

י צ ולו ז רה תא

ת וא

רא

רחב ,(

צ ותה

ותמכ

הג

ת לבקל

,

וצת )

ני וצ יחה

: ה רעה

ןקתהה

Display תחת

.

2

.

3

HDMI עמש ת ר דגה

.

HDMI עמש תא יר דגהל י ד כ הל א ת וא ר והב שמתשה

HDMI עמש תלעפה

רחב ןכ מ רחא לו , ת ומ י שמה ת

.

ת ואבה ת ולועפה ת ועצמאב HDMI עמש לי עפהל ןת ני , ב ש חמל HDMI ת י זי וי ולט ר וב יח רחא ל

ר וש לש י נמ יה הצקב , ת ועד והה ור זאב ( ם י לוקמ ר ) Speakers

.( העמשה

למסה לע ת י נמ

י נקתה )

י הצ יחל

Playback Devices

ץ חל

תא

.

1

.

י לטי יג דה ט לפה ןקתה לש ומש תא רחב ,( העמשה ) Playback ה י יס י טרכ ב

.( ר ושי א ) OK לע ץ חל ןכ מ רחא לו ( לד חמ ת יר רבכ עבק ) Set Default רחב

.

2

.

3

HDMI עמש י וב יכ

.

ב ש חמה י לוקמ רל עמשה ם ר ז תא ר זי חהל י ד כ הל אה ת וא ר והב שמתשה

ואדיווב שומיש 28

רחב ןכ מ רחא לו , ת ומ י שמה ת ר וש לש י נמ יה הצקב , ת ועד והה ור זאב ( ם י לוקמ ר ) Speakers

.( העמשה י

למסה לע

נקתה )

ת י נמ י הצ יחל

Playback Devices

ץ חל

תא

.( ם י לוקמ ר ) Speakers רחב ,( העמשה ) Playback ה י יס י טרכ ב

.( ר ושי א ) OK לע ץ חל ןכ מ רחא לו ( לד חמ ת יר רבכ עבק ) Set Default רחב

.

1

.

2

.

3

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) ם ר וב יח ו Miracast י מא ות ם יי טוחל א ם י גצ י וה יז

תא עצב , ת ו יחכ ונה ת יו צק י לפ אהמ תא צל י לבמ םה י ל א רבחתהלו Miracast ® ל ם י מא ותה ם יי טוחל א הג וצת י

.

ם

נקתה

י אבה

ת ול

ם י

ג ל י ד כ

בלשה

גצל וא ךלש ה זי וי ולט ל ף ר וצמש ד ועיתב ן יי ע ,( Intel WiDi וא Miracast םא ות ) ךת ושרב ש גצה ג וס והמ ת ול ג ל י ד כ

.

י

: ה רעה

נשמה

םא תהב לעפ , ת ו יחכ ונה ת יו צק י לפ אהמ תא צל י לבמ םה י ל א רבחתהלו Miracast ל ם י מא ותה ם יי טוחל א

.

ת

ם י גצ

ואבה

ת ול

ת ו

ג ל י ד כ

יחנהל

ן

.

ךס

רקה

מה

)

י ב

Project to a second screen

ג לעש ת וא ר והל םא תהב לעפ ו (

רחב

ת

ןכ מ

י טוחל א

רחא

הג

לו ,(

וצת ל

הנ רקה )

רבחתה project

)

ד לקה , ת ומ י שמה ת ר ושב

Connect to a wireless display

שופ יחה תב יתב

רחב .( י נש ךס מל

ם י נ ותנ ת רבעהב שומ י ש

יפ צל ךלש USB ה י נקתהמ ם י טרס ו ואד י ו ני וטרס , ת ונ ומת יר ב עהל ךל רשפ א מש המצ וע ב ר ור ד י ב ןקתה א וה ךלש

.

ב

ב

ש חמה

ש חמב

, י רלול ס ן ופ לט ן וגכ , USB ןקתה רבחל י ד כ ב ש חמב ש USB Type-C

.

ךלש ב ש

ת וא

חמל

י צ י מ

ם

תחאב שמתשה , ךלש ה י

י צבקה תא רב עה ו , םכח ן

יפ צה

ועש

ת

וא ת

וי וח

ולי עפ

תא

דמ

רפ של

,

י ד כ

המלצמ

י לש ת וא ר והל םא תהב לעפ .

ן וכ נה לבכה ת ועצמאב , ב ש חמב הנ וכ נה הא י צ י ל רב וחמ ני וצ יחה ןקתההש אד ו

.

: ב וש ח

ןקתהה

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) USB Type-C תא יצ י ל ם י נקתה ר וב יח

.

ם י אבה ם י בלשל םא תהב לעפ , USB Type-C תא י צ י ל ם י נקתה רבחל י ד כ

.

ד רפ נב השי כ רל , USB Type-C לבכ שר דנ , ב ש חמל USB Type-C ןקתה רבחל י ד כ

.

ב ש חמב USB Type-C תא י צ י ל USB Type-C לבכ לש ד חא הצק רבח

: ה רעה

.

1

29 רודיב 5 קרפ

.

ני וצ יחה ןקתהל לבכה לש י נשה הצקה תא רבח .

2

םינותנ תרבעהב שומיש 30

למש ח תכ י רצ לוה י נ 6

הללוס חתמ

.

חתמ

ת ועצמאב

תכ י רצב ך

קר לעופ

וסחלו

ב ש חמהשכ

הללוסה לש

.

הנ י

ני וצ יח

עטה

חתמ

תמ ר תא

ר וקמ

רט נל

ת ועצמאב

ב וש ח ,

וא הללוס

הללוסה תנ י

חתמ

עט ל

ת ועצמאב

ין מ ז ני וצ יח

לועפ

חתמ

ל

ר

לוכ י

וקמ

ב ש חמה

ין אשכ ו

.

ךת ושרב ש ב ש חמב ת ונ י מ ז ו יה י א ל ה ז קרפ ב ת ו רא ותמה למש חה תכ י רצ לוה י נל ת ומ י וס מ ת ולוכ י ש ןכת יי

הנ י שב שומ י ש

.

הנ י ש א יה ו , למש חב ן וכס יח לש ד חא בצמ ת ללוכ Windows לש ו ז הס רג

ךל

בצמש

רשפ

ןכת

א

יי

ל

,

י ד

ונממ

כ

ךלש

,

ב ש

הא י צ

ון רכ זי

חמה

וי ( הנ

ב הנ י מ

םג ד

י ש )

ז

ל

ךת ד וב ע

םא תהב

Sleep

.

ת

.

בצמ

ולי

ני ד

עפ

י ןפ

רס וח

ואב

ת לעפה

' הנ

לש

הא ר ,

י ש '

ןמ

בצמ

ףס ונ

ז קרפ

עד

תא

י מ

רחא

לי

ת

ל י טמ

עפהל

לבקל .'

וטוא

םג

ת ני

ךת

ר ד

ןפ

ו רשפ אב .

ת

ומ

ואב לעפ ומ

רו

' הנ י ש

יהמב

הנתמה ' בצמב

ד

' בצמ - ' הנ י ש '

םג

וב על

ךמ ות

.

31

יך

'

ד

שמהל

הנ י ש '

ומעב

וא , ואד י ו וא

.

עמש

םה י ל

ת לעפה

א

לש ת

הב יתכ ב וא

יו ד וקפת

ני וצ יח ה

ן

י

ד בא

דמ

, ואד

ס י טרכ מ

וי וה

וא

ו עמשה

ר

ת וכ

וטי לקתמ

י אב ת י

הא י רק

רשפ א העי

תעב ' הנ

גפ

י ש '

ל ן וכ

בצמל

יסה תא

הס י נכ מ

ין טקהל

ע נמ יה

י ד כ

, עד י

:

מ

ב

ן

וש ח

ד בא

ונממ הא יצ וי ( הנ י ש ) Sleep בצמ תלעפה

.

ם י כ ר ד רפס

.( הנ י ש ) Sleep רחב ןכ מ רחא לו ,( הלעפה ) Power למס

מב ( הנ י ש ) Sleep בצמ תא לי עפהל ןת

ב רחב ,( לחתה ) Start ןצ חלב רחב

ני

.( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) גצה תא ר וג ס

.

fn + f12 וא fn + f1 , המג ו ד ל ;( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) ( הנ י ש ) Sleep םחה שקמה לע ץ חל

.( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) הלעפהה ןצ חל לע ה רצק הצ יחל ץ חל ●

: ת ואבה ם י כ ר דהמ תחאב ( הנ י ש ) Sleep בצממ תא צל ןת ני

.

הלעפהה ןצ חל לע ה רצק הצ יחל ץ חל ●

.( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) גצה תא חתפ , ר וג ס ב ש חמה םא

.( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) ת ד לקמב והשלכ שקמ לע שקה

.( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) עגמה ח ול לע שקה ●

.

ךס מה לע ב וש תגצ ומ ךלש ה ד וב עה ,( הנ י ש ) Sleep בצממ א צ יו ב ש חמה רש א כ

י ל Windows תמס יס תא ין זהל יך לע ,( הנ י ש ) Sleep בצממ א צ יו ב ש חמה רש א כ ין זהל שיש

.

ךס

המס יס

מה לע

ת

ב

ר דגה

וש גצ

םא

ות ךת

:

ד

ב וש

וב

ח

עש

ב ש חמה י וב יכ

תא ו הג וצתה תא הבכ מ ןכ

.

מ רחא לו ,

ךשוממ ןמ ז

הלעפהה

קרפ

תכ רעמ

ךשמל ני וצ

ת

יח

וב רל , ת

חתמ

וח ותפה ת

ר וקממ קת

יו

ונמ

נכ ותה לכ

ו שומ י שב

תא

ונ י

ת רג וס

א רש א

( י

כ

וב י

ב ש

כ ) Shutdown

חמה תא הבכ .

ה ד וקפה

ב ש חמה

.

ב ש חמה י וב י כ י נפ ל ךת ד וב ע תא ר ומשל ד פקה .

ב ש חמה י וב י כ תעב ד בא י , רמש נ א לש עד י מ : ב וש ח

.

Windows לש י וב י כה ת ד וקפ ב שמתשהל א וה ץ למ ומה לה ונה

31 למשח תכירצ לוהינ 6 קרפ

.

.

הלעפהה ןצ חל לע ה רצק הצ יחלב ' הנ י ש ' בצממ הליחת תא צל יך לע ,' הנ י ש ' בצמב א צמנ ב ש חמה םא : ה רעה

.

ת וח ותפה ת יו נכ ותה לכ תא ר וג ס ו ךת ד וב ע תא ר ומש .

1

.( י וב י כ ) Shut down רחב ןכ מ רחא לו ,( הלעפה ) Power למס

ם יחה י כ י לה תא עצבל הס נ , לי על וטר ופ ש י וב י כה י כ י לה ת ועצמאב ב ש חמה תא ת ובכ

ב רחב ,( לחתה ) Start ןצ חלב רחב .

2

ל ח י לצמ ךנ

:

י א ו ב י

םתעפ

גמ

וה

ונ י א

ר ד ס

ב

יפ

ש

ל

חמה םא

, ם י אבה

.( י וב י כ ) Shut Down רחב ןכ מ רחא לו ,( הלעפה ) Power למס

.

ת וחפ ל ת

ב רחב , ctrl + alt + delete

יו נש עב רא ךשמב

לע

הלעפהה ןצ חל לע

ץ חל

ץ חל

למש ח תכ י רצ ת ו וי רשפ אב ו ( למש ח תכ י רצ ) Power למסב שומ י ש

ה יהמ השי ג רשפ א מ ( למש ח תכ י רצ ) Power למס .

Windows לש

.

הללוס ב

ת ומ

ה רת

י שמה

ונש

ת

הנ

ר ושב א צמנ

י עטה תמ ר

( למש

תגצהלו

ח תכ

למש

י רצ

ח תכ

) Power למסה

י רצ ת רו דגהל

( למש ח תכ י רצ ) Power למס לעמ רבכעה עי בצמ תא םקמ , הללוס ב ה רת ונש הנ י עטה תמ ר ז וחא תא יג צהל י ד כ ●

( למש ח תכ י רצ ) Power לש למסה לע ת י נמ י הצ יחל ץ חל ,( למש חה תכ י רצ ת ו וי רשפ א ) Power Options ב שמתשהל י ד כ

.( למש ח תכ י רצ ת ו וי רשפ א ) Power Options רחב ןכ מ רחא לו ,

םא .

ני וצ יח חתמ

.

ד ח יו

ר וקמ

מב

ת ועצמאב

השלח וא

וא הללוס ת

השלח הללוס

ועצמאב

תמ רל העי

לעפ

גה

ומ ב ש חמה

הללוסה םא

םא ם

העד

ני

וה

יי צמ ם

עיפ ות ,

ני ושה (

למסה

למש

לעמ

ח תכ י רצ ) Power

רבכעה עי בצמ

ה

תא

י למס

םקמת

הללוס חתמ ת ועצמאב הלעפה

השלח

א כ .

הללוס

הללוס

תמ רל

חתמ

העי

ת ועצמאב

גמ

לעופ

הללוסהשכ

ב ש

העד

חמה ,

וה יג צמ

ני וצ

ב ש

יח חתמ

חמה .

ט א

ר וקמל

ל

רב

תקרפ נ

וחמ ונ י א

הללוסה ,

א וה

ני

ו הנ ועט

וצ יח חתמ

הללוס ב

ר וקממ

ד י

קת

וצמ

.

ונמ ו

ד ח

ב ש

י ובכ

יו מב

חמה

ב ש

רש א

חמה

כ

השלח וא

ידי לע תקפ וס מה ת יפ ולח הללוס ב , ב ש חמה םע הקפ וס ש הללוס ב קר שמתשה , ת יו רשפ

.

HP

א ת וח י ט

מ השכ

ב ת

רנש

יו עב

תמא

ם וצמצל

ות הללוס

!

ה רהזא

ב וא HP

ת יהבל , ב ש חמב ת ולעפ ומה ת יו נכ ות ל , למש חה תכ י רצ לוה י

.

ם י רחא

נ לש ת

ם י מ ר

רו דגהל

וג לו ב

םא תהב

ש חמל ם

הנתשמ

י רב וחמה

ב ש

ם י

חמ

ני וצ

ת ללוס

יח ם י

לש ה

נקתהל

י יח

,

ך

ךס

ר וא

מה

.

הללוסהמ חתמ תכ י רצב ך וסחל י ד כ הק יפ רג י רקב ין ב ר וב על ם י ל ג וס מ ם י רחבנ ב ש חמ י רצ ומ : ה רעה

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) HP Fast Charge -

. ±10%

30 לש ןמ ז

לש

קרפ

ר

ב

ועי

הא

שב

למה

ת ונתשהל

ת לוב

י

יקהמ

ושע הנ י

50%

עטה ןמ ז .

ב ש חמה

דע תנעט נ הללוסה ,

ת ללוס

50%

תא

ין

ת

בל 0

רו יהמב

ין ב תא

.

ן ועט

צמנ

ב ש

ל רשפ

הללוס

חמה םג

א

ד

מ

ב ה

HP Fast Charge

רת ונש

ל םא

הנ

תהב ,

י עטה תמ

ד בלב ת וקד

ין יפ א מה

רש א ר

45 דע

כ

.

ני וצ יח חתמ ר וקמלו ב ש חמל AC ה םא תמ תא רבח ןכ מ רחא לו ב ש חמה תא הבכ , HP Fast Charge ב שמתשהל י ד כ

ב שומ י ש

הללוסה לש הנ י עטה תמ

.( למש ח תכ י רצ ) Power למס ל לעמ רבכעה עי בצמ תא םקמ , הללוס ב ה רת ונש הנ י עטה תמ ר ז וחא תא יג צהל י ד כ

ר תגצה

הללוסה חתמ ר ומ י ש

.

ם ומ יסקמל הללוסה י יח תכ ראהלו הללוסה חתמב ן וכס יחל ם י אבה ם י בלשל םא תהב לעפ

למשח תכירצ תויורשפאבו ( למשח תכירצ ) Power למסב שומיש 32

.

הג וצתה ת רו יהב תא תחפה

.

םהב שמתשמ ךנ י אשכ ם יי טוחל א ם י נקתה לש הלועפ קספה

תא י צ י ל רב וחמה ני וצ יח ח י שק ןנ וכ ן וגכ , ני וצ יח חתמ ר וקמל ם י רב וחמ םנ י אשו שומ י שב םנ י אש ם י ני וצ יח ם י נקתה קתנ

.

USB

.

ב ש חמה תא

.

םהב שמתשמ ךנ י אש ם י ני וצ יחה ה י דמה יס י טרכ לכ תא רסה וא תב שה , קספה

הבכ וא ( הנ י ש ) Sleep בצמל ב ש חמה תא ס נכה , ךת ד וב ע תא ב ז וע התאש י נפ ל

השלח הללוס ת ומ ר י וה יז

חמה , ד ח יו מב השלח הללוס תמ רל וא הכ ומנ המ רל העי גמ ב ש חמה לש ד יח יה חתמה

.

ר וקמ

ם י כ ר ד

תא ה ו והמה הללוסה רש

רפס ממ תחאב ךת וא ר יה

א כ

יז

.

ד ח יו מב השלח וא השלח הללוס תמ ר תנ יי צמ ( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) הללוסה ת רי ונ ●

– ן יפ ולחל –

.

ד ח יו מב השלח וא השלח הללוס תמ ר לע י וו יח יג צ י ' למש ח ' למסה ●

.' למש ח ' ת ו וי רשפ אב ו ' למש ח ' למס ב שומ י ש הא ר ,' למש ח ' למסה לע ףס ונ עד י מ ת לבקל : ה רעה

: ת ואבה ת ולועפה תא עצב י ב ש חמה , ד ח יו מב הכ ומנ הללוסה תמ ר רש א כ

א לש ם ני ותנ ו הבכ י ןכ מ רחא לו , רצק ןמ ז קרפ ל ' הנ י ש ' בצמב ראשי י א וה ,' הנ י ש ' בצמב א צמנ וא לעפ ומ

.

ו ד

ב ש

בא י

חמה םא

, ו רמש נ

השלח הללוס תמ ר לש בצמ

.

השלח הללוסה תמ ר לש ם י בצמ תא ת רו יהמב ר ותפ ל ןת ני

ון רתפ

ין מז י נ וצ יח חתמ ר וקמ רש אכ השלח הללוס תמ ר לש בצמ ון רתפ

.

ני וצ יח חתמ ר וקמלו ב ש חמל ם י אבה ם י נקתההמ ד חא תא רבח

AC םא תמ ●

ם יי ל נ יו צפ וא הבח רה וא הנ י גע י נקתה

HP מ ר יז בא כ שכ רנה י ל נ יו צפ וא חתמ םא תמ

ין מז חתמ ר וקמ ין א רש אכ השלח הללוס תמ

.

ב ש חמה תא הבכ ו ךת ד וב

ר לש

ע תא ר ומש

בצמ ון רתפ

לעפמב המ וט א הללוס

.( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) הכ י מתה םע רשק ר וצ , הללוסה תא ן ועט ל ד וע ןת י נ א

. ת יו רחאה י וס י כ ב עוגפ ל ת ולולע הללוסה לש הפ לחה וא ה רסה .

ה ז רצ ומב ת וללוסה

.

הכ י

תא

מת ל

וא

ל םא

הנפ ,

וא , הללוסה

הללוסה תא

הללוסה תא

ס וטטס

ת ולקב

ן ועט ל

ף

ד

י

וע

תא

לחהל

ןת י

רט נל

ןת י

נ א

י ד כ

ל

נ א

םא

ל

ם יקוחל םא תהב לועפ ל שי .

הלי ג רה ת ית י בה ת לוספ ל הת וא יך לשהל ין א , הלש ם יי שומ

.

י שה ם י יחה

ת וללוס תכ

ך

לשה

ר וא

י ב ג

ף וס

ל ם יי

ל העי גמ הללוס שכ

מ וקמה ת ונקת לו

33 למשח תכירצ לוהינ 6 קרפ

י נ וצ יח חתמ ר וקמ ת ועצמאב הלעפה

הללוס חתמב שמתשמ ונ י א ב ש

.

י ל נ יו

חמה .

צפ וא

ב ש חמה

הבח רה /

ת

הנ י

יז רא

גע

ל ף ר וצמה

ןקתהל וא

הנקתה

רשוא מ

ת וא ר וה

AC םא

רטס

תמ

ופ ב

םע ני

ן

וצ

יי ע

יח

, ני וצ

חתמ

יח חתמל

ר וקמל רב

ר וב יח

וחמ א

לע עד י מל

וה רש א כ

AC םא תמב , ב ש חמה םע קפ וס ש AC ה םא תמב קר שמתשהל שי , ת

.

HP ך ר

יו רשפ

ד שכ

א ת וח י ט

רנש םא ות

ב ת

AC

יו עבל

םא

ן וכ יסה

תמב

תא

וא , HP

ת יחפהל

ידי לע

י

קפ

ד כ

וס

!

מה

ה רהזא

יפ ולח

.

ס וטמב ה י יהש תעב ב ש חמה ת ללוס תא ן ועט ל ין א !

ה רהזא

: ם י אבה ם י בצמב ני וצ יח חתמ ר וקמל ב ש חמה תא רבח

הללוס לש לו י כ וא הנ י עט תעב ●

תכ רעמה תנכ ות לש ן וכ דע וא הנקתה תעב

תכ רעמה לש BIOS ה ן וכ דע תעב

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) ר וטי לקת ל עד י מ תב יתכ תעב

ם יי מ י נפ ם יח י שק ם י ננ וכ םע ם י ב ש חמב ( קס י דה החא מ ) Disk Defragmenter ת לעפה תעב

ר זו חש וא י וב י ג עוצ י ב תעב

: ני וצ יח חתמ ר וקמל ב ש חמה ר וב יח תעב

.

ןעטיהל הליחתמ הללוסה ●

.

הנתשמ ( למש ח תכ י רצ ) Power למסה לש הא רמה ●

.

הנתשמ

: ני וצ יח חתמ ר וקמ לש קות י נה רחא ל

.

הללוס חתמב שומ י של רב וע ב ש חמה ●

( למש ח תכ י רצ ) Power למסה לש הא רמה ●

ינוציח חתמ רוקמ תועצמאב הלעפה 34

החטבא 7

ם יקפ

ל ם י

וס

לוכ י

מה

, י

ם

שי

יי

לש

טר דנטס

ד צ לש

החט בא

ת ו רחא

.

ם י

ת

ני

ת ונ ו רתפ

ו

ונכ ות

ד ז ם י ד

ו ,

וק

.

ךלש עד

לש ם י

י מה

רחא ם

ת

Computer Setup (BIOS)

גי

ונ י

וס

מ ז

ו ם י

ו ת ומלש , ת

, HP ת

עלות , ם יס

יו

יו

רו

ד וס לע

צק

וי ן

י לפ א

וגכ ,

הנגהל

,

ם

ת

Windows

ני וכ יס

ני

ון

ו יח הנ יה ב ש

הלעפהה

וגמ י נפ מ ב

תכ רעמ

ש

חמה

חמה

תחט בא

ידי לע

תנגהב

.

ךת ושרב ש ב ש חמב ם י ינ מ ז ו יה י א ל ה ז קרפ ב ם י עיפ ומה ם י מ י וס מ החט בא י ינ יפ א מש ןכת יי : ה רעה

ב ש חמה לע הנגה

לעופ ש BIOS ) Computer Setup ת ו

.

ם ני וכ יס

יר שה

ון וגמ י

ת י נכ

נפ מ ם

ותב ו

יי

Windows

שי אה ם ני

הלעפהה

ותנה ו ת יו

תכ רעמב

שי אה ת רו

ם י לולכ ש

דגהה

ם יי טר

לע ןגהל ם י

דנטסה

לוכ י

החט באה

( הלעפה תכ

י ינ

רעמ

יפ א מ

לכ ב

נג וא הערל שומ י ש וע נמ י א ל ול א ם י עית רמ ם י מ ר וג ש ןכת יי .

ם י עית רמ ם י מ ר וגכ שמשל ם י דעו י מ החט בא ת ונ ו רתפ

.

רצ

: ה

ומ

רעה

לש

.

ת רו דג ומה ת וא מס יסה לכ רסה ו , ם

.

ךת ושרב ש ב ש חמב ם י ינ מ ז ו יה

יי ד וס ם י צבק ק חמ ו הב ג , ן וק ית ל ב ש חמה תח י לש י נפ ל

י א ל ה ז קרפ ב ם י עיפ ומה ם י מ י וס מ ם י ינ יפ א מש ןכת יי

: ה רעה

: ה רעה

לש הנמ

נ

מ

השר

זה ת ו ד

זש

ומ

וא

ר

ית

זו

עד

חשלו

לבה

י מ

שמתשמה

ת

בקעמ

לבקל .

ת

לוה

ו

י

םא

יר של

נל

י

החט בא

ב ש חמה

ונמכ

ס

תא

םשר

ס ובמ

רתא

יהלו

ון

ל

וקמ

לוכ

הנכ

י

ת ו

ותה

.

יר ש

תא

, Computrace

Computrace

שוכ רל

, בנגנ

שי ,

ב

-

ש

ב ךמ

חמה

ות ךת

םא

ושרב ש

ם י רחבנ

ב ש

ם י

Computrace http://www.hp.com

רתא ל

-

ר

.

ב

וב

שמתשהל

ע ,

י

חמה

/ ת

:

ונ

ה רעה

י דמב

ד

ור זא

כ .

ט

Computrace

נ רט

תנכ

ינ א

ות

ל

החטבא י עצמא

החטבא ת ונ ו רתפ 7 1 הלב ט

ב ש חמה י נ וכ י ס

ס טרכ ,

ת

םכח

ו רחא

ס

ת

י טרכ ,

ומ י א

המס יס

ת ואשרה

םע ב ולי שב

וא , ת ומ

, HP Client Security

ושר עבצא ת ועי ב ט ,

תנכ

ם י עגמ

ות

א לל

BIOS לש הלעפה תמס יס

* Computer Setup ב BIOS לש

תכ רעמה להנמ תמס יס

* Computer Setup וא ( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב

* Computer Setup -

) DriveLock תמס יס

ב לוחתא ת ו וי רשפ א ין יפ א מ

Windows לש שמתשמ תמס יס

Windows BitLocker

ב ש חמב השר ומ א ל שומ י ש

Computer Setup (BIOS) ל ת י שר ומ א ל השי ג

ח י שקה ןנ וכה ןכ ות ל ת י שר ומ א ל השי ג

,( ד בלב

י

ם י

מ י

רחבנ

נפ

ם

תשר

י רצ ומב )

םא תממ

י ל נ

וא

יו צפ

( ד

וא

בלב ם

ני

י

וצ יח

רחבנ

י טפ וא

ם י רצ

ןנ וכ מ

ומב )

השר

ני וצ יח

ומ

ח י

א

שק

ל לוחתא

ןנ וכ מ

Windows ב שמתשמ

ם

ן וב ש חל ת י שר ומ א

ני ותנל ת י שר ומ א

ל

ל

השי ג

השי

רחבנ ם י רצ ומב י ל נ יו צפ וא החט בא לבכ םע שומ י שב ) החט בא לבכ

( ד

ץ י רח

בלב

ומ וקממ ב ש חמה לש ת י שר ומ א ל הק ח רה

תנעט נ הנ י א

.

וא ת לעופ הנ י א הלעפהה

Computer Setup ב ת רו

תכ

יחב

רעמשכ

עצבלו

םג הב

טו ונל י ד

שמתשהל

כ ת ד לקמב

ןת ני

וא

ו

(

, ש א רמ

USB

תנקת ומה

רבכע וא

ROM -

העבצה

תס ס

טומ ,

ובמ

עגמ

תצב

ח ול )

ושמ

העבצה

ת ו יר ש ת

ןקתהב

י נכ ות א יה

שמתשהל

Computer Setup

ךת ו רשפ אב .

*

הכ להכ

.

עגמה ךס מב שמתשהל ןת ני , ת ו ד לקמ א לל ח ול י ב ש חמב : ה רעה

ג

35 החטבא 7 קרפ

ת וא מס י סב שומ י ש

וב ש

א

ןפ

רמ

וא ל םא

תנקת

תהב ,

ומה ,

ת וא מס יס גי וס רפס מ

Computer Setup ת ו יר

יר דגהל

שה ת

ןת

י נכ

ני

ותב

.

ב ש

וא

חמב עד י מה

Windows -

תא

ב

חט

ת וא

בא ל

מס יס

י ד

יר

כ רח וב

דגהל

התאש

ןת ני .

עד

ם

י מל

וי ות תצ

השי

ובק

גב

א יה

טולשל

.

ב

המס יס

ךנ

ש

וצרב

חמב

BIOS ה ת ועצמאב ת ולה ונמ ו Computer Setup ב ת רו דג ומ DriveLock ו הלעפהה , BIOS לש תכ רעמה להנמ

.

תכ

ת וא מס יס

רעמה לש

.

Windows הלעפהה תכ רעמב קר ת רו דג ומ Windows לש ת וא מס יס

ןג ומש ח י שקה ןנ וכה , Computer Setup ב רו דג והש להנמה לשו

.

וב

שמתשמה

שמתשהל ד

לש

וע ןת י

DriveLock

נ א לו ת ות י

ה ת

מצל

וא מס

לע ננ ת

יס תא תחכ

וא מס יסה

ש

ידי

םא

לע

.

Windows לש החט בא ין יפ א מ ר וב עו Computer Setup לש ין יפ א מ

: ת וא מס יס לש ה

ר

יר

וב ע המס יסה הת ואב שמתשהל ןת ני

משו ה יר צ י ל ןלהלש ת וצעב שמתשה

.

ת י נכ ותה ידי לע ת רו דג ומש ת ושי ר דה יפ ל לעפ , ת וא מס יס ת יר צ י תעב ●

ע ךלש Windows תמס יס ב ב וש שמתשת ל א ו , ט נ רט ינ א י רתא וא ת יו צק י לפ א רפס

.

םהשלכ

מב

רחא

המס יסה

ט נ רט ינ א

הת ואב

רתא

שמתשת

וא ה י צק י

ל א

לפ א

ךלש ת וא מס יסה

.

םת וא

ו שמתשמה

ר וכ ז ת א

ת ומש

ל םא ,

תא ןסחא ל

חט ב וא

י ד כ

מ ןפ ואב ד

HP Client Security

יתעב םת וא א ו רקל

לש

לכ ות

Password Manager

.

ת יו צק י לפ אה ו ט נ רט

ין יפ

ינ אה

א מב

י רתא

שמתשה

לכ ר וב ע

.

ב ש חמב ץב וקב ת וא מס יס ר ומשת ל א ●

.

ןה י ד יקפת תא ת ו רא תמ ו ת וצ ופ נ BIOS תכ רעמ להנמ ת וא מס יס ו Windows ת וא מס יס ת וטרפ מ ת ואבה ת וא לב טה

Windows ב ת וא מס י ס ת ר דגה

.

ת י שר ומ א ל השי ג י נפ מ ךלש ב ש חמה לע הנגהב עי יס ל ת ולוכ י Windows ת וא מס יס

ןהלש ת ו יצק נ ופה ו Windows ת וא מס י ס לש ם י ג וס 7 2 הלב ט

ה יצק נ ופ המס י ס

.

תכ רעמ להנמ תמ רב Windows לש ן וב ש חל השי ג לע הנגמ

תא ה יר דגמ הנ י א Windows לש תכ רעמה

.

BIOS

להנמ

ה לש

תמס

תכ

יס ת

רעמה

ר דגה

להנמ

: ה רעה

תמס יס

.

Windows ב שמתשמ ן וב ש חל השי גה לע הנגהל

* תכ רעמה להנמ תמס יס

* שמתשמ תמס יס

ושב שופ יחה תב יתב ( המס יס ) password ד לקה , Windows לש שמתשמ תמס יס וא Windows

.

גצ

לש

ומש ם

תכ

י א

רעמ

תמה

להנמ

עד י

תמס

מה לע

יס

ץ

ת ר

חל

דגה

ןכ מ

לע

רחא

עד

לו ,

י מ ת

ת ומ

לבקל *

י שמה

Computer Setup ת י נכ ותב ת וא מס י ס ת ר דגה

.

ךלש ב ש חמה ר וב ע ת ופס ונ החט בא ת ובכ ש ת וקפס מ Computer Setup ת וא מס יס

ד וקפת

ןהלש ת ו יצק נ ופה ו Computer Setup ת וא מס י ס לש ם י ג וס 7 3 הלב ט

המס י ס

* תכ רעמ להנמ לש BIOS תמס יס .

Computer Setup ל השי גה לע הנגמ

תכ רעמה להנמ

.

הל א

תמס יס

ם י ינ

לש

יפ א

ה

מ

רסה

תתב

תעי נמל

שהל דע ה

ם י ינ יפ

ר יסהל

א מ

ןת י

ולעפ וה

נ ה יה י

םא

א ל ,

: ה רעה

BIOS לש

.

ב ש חמה לש שד חמ הלעפה ו הלעפה לכ ב הת וא ין זהל יך לע ● הלעפה תמס יס

תואמסיסב שומיש 36

( ךשמה ) ןהלש תויצקנופהו Computer Setup תואמסיס לש םיגוס 7 3 הלבט

דוקפת המסיס

לי עפהל וא לי עפהל ךת ו רשפ אב ין א , הלעפהה תמס יס

.

ב ש

תא תחכ

חמה תא

ש

שד

םא

חמ

.

, DriveLock

ךלהמב ( DriveLock

DriveLock לש

ת ועצמאב

ת וא

הנגהה ת

ןג

מס

ומש

יס

רסהל

)

י

DriveLock Passwords

םג

מ י נפה ח

תשמשמ

י שקה

ו ז

ןנ

המס

וכ

יס

ל

.

השי גה

תחת

לע

הלעפהה

הנגמ

ת ר דג ומ ו

יך להת

, DriveLock

ךלהמב (

ת ועצמאב

DriveLock ת וא

ןג

מס

ומש

יס )

י מ י נפה ח י שקה ןנ וכ ל

DriveLock Passwords

.

השי גה לע

תחת ת

הלעפהה

ר דג

הנגמ

ומ ו

יך להת

* להנמ לש DriveLock תמס יס

* שמתשמ לש DriveLock תמס יס

.

ם י אבה ם י אשונב ן יי ע , הל א ת וא מס יס מ תחא לכ ת ו ד וא עד י מ ת לבקל *

BIOS לש תכ רעמ להנמ תמס י ס לוה י נ

.

ם י אבה ם י בלשה תא עצב , ו ז המס יס קוחמל וא ת ונשל , יר דגהל י ד כ

BIOS לש תכ רעמ להנמ לש השד ח המס י ס ת ר דגה

הל א ת וא ר והב שמתשה .

Computer Setup

Computer ל ס נכ יהל י ד

ת ו יר שה ת י נכ ות ל ת י שר ומ א ל השי

.

ג עונמל

BIOS לש

תעי יס מ

השד

BIOS

ח תכ רעמ

לש תכ רעמ

להנמ תמס

להנמ

יס

תמס יס

עובקל י ד כ

.

Computer Setup תא לעפה .

1

: ת ו ד לקמ םע ח ול י ב ש חמ וא ם י ב ש חמ

כ f10 לע ץ חל , HP לש למסה תעפ וה םעו , ב ש חמה תא שד חמ לעפה וא לעפה

.

Setup

: ת ו ד לקמ א לל ח ול י ב ש חמ

טי רפת עיפ יו ש דע לוקה תמצ וע

.

תשלחה ןצ חל םע

Computer Setup -

ד ח

ל ס

י הלעפהה

נכ יהל י ד כ

ןצ חל f10

לע

לע

ץ חל

שקה

.

ח ולה

ןכ מ

ב ש

רחא לו

חמ

,

תא הבכ

הלעפהה

Set

ץ חל

וא

ןכ מ

( BIOS

רחא

לש

לו

תכ רעמ

( ד בלב

להנמ

ם י רחבנ

תמס יס

ם י רצ ומב

ר

) (

וצ ) Create BIOS Administrator password

BIOS לש תכ רעמ להנמ תמס יס ר דגה )

רחב ,( החט בא ) Security רחב

Up BIOS Administrator Password

.

enter לע

.

המס יס ד לקה , שקבתתשכ

.

ר ושי א ל תפס ונ םעפ השד חה המס יסה תא ד לקה , שקבתתשכ

ם יי ונ י ש ר ומש ) Save Changes and Exit רחב ,( י ש א ר ) Main רחב , ב ש חמה ת רו דגהמ תא

.(

צלו

ןכ )

ם

Yes

יי ונ י שה

רחב ןכ

תא

מ

ר ומשל

רחא לו ( א

י ד כ

צ ו

.

2

.

3

.

4

.

5

.

enter ןכ מ רחא ל שיקהל יך לע , ה ר יחבה תא ןמס ל י ד כ ם י צ חה י שקמב שמתשמ התא םא : ה רעה

.

שד חמ לעפ יו ב ש חמהש רחא ל ףקות ל וס נכ י י ם יי ונ י שה

BIOS לש תכ רעמ להנמ תמס י ס י ונ י ש

.

BIOS לש תכ רעמה להנמ תמס יס תא

.

ת ונשל י ד כ הל א ת וא ר והב שמתשה

Computer Setup תא לעפה .

1

: ת ו ד לקמ םע ח ול י ב ש חמ וא ם י ב ש חמ ●

37 החטבא 7 קרפ

Computer ל ס נכ יהל י ד כ f10 לע ץ חל , HP לש למסה תעפ וה םעו , ב ש חמה תא שד חמ לעפה וא לעפה

.

Setup

: ת ו ד לקמ א לל ח ול י ב ש חמ ●

טי רפת עיפ יו ש דע לוקה תמצ וע

.

תשלחה ןצ חל םע

Computer Setup -

ד ח

ל ס

י הלעפהה

נכ יהל י ד

ןצ חל לע

כ f10 לע

ץ חל

שקה

.

ח

ןכ

ולה

מ

ב

רחא

ש חמ

לו

תא הבכ

, הלעפהה

.

ךלש ת יחכ ונה BIOS ה לש תכ רעמ להנמ תמס יס תא ן זה

וא ( BIOS לש תכ רעמ להנמ תמס יס הנש

.

enter לע

)

ץ חל

Change BIOS Administrator Password

ןכ מ רחא לו ( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) ( המס

רחב ,(

יס

החט

הנש )

בא ) Security רחב

Change Password

.

ת יחכ ונה המס יסה תא ד לקה , שקבתתשכ

.

ר ושי א ל תפס ונ

.

ךלש השד חה המס יסה תא ד לקה , שקבתתשכ

םעפ השד חה המס יסה תא ד לקה , שקבתתשכ

ם יי ונ י ש ר ומש ) Save Changes and Exit רחב ,( י ש א ר ) Main רחב , ב ש חמה ת רו דגהמ תא צלו

.( ןכ )

ם

Yes

יי ונ י שה תא

רחב ןכ מ

ר ומשל

רחא לו ( א

י

צ

ד כ

ו

.

enter ןכ מ רחא ל שיקהל יך לע , ה ר יחבה תא ןמס ל י ד כ ם י צ חה י שקמב שמתשמ התא םא : ה רעה

.

שד חמ לעפ יו ב ש חמהש רחא ל ףקות ל וס נכ י י ם יי ונ י שה

.

2

.

3

.

4

.

5

.

6

.

7

BIOS לש תכ רעמ להנמ תמס י ס תק יחמ

.

BIOS לש תכ רעמה להנמ תמס יס תא

.

קוחמל י ד כ הל א ת וא ר והב שמתשה

Computer Setup תא

: ת ו ד לקמ םע ח ול י ב ש חמ וא ם י ב ש חמ

לעפה

.

1

Computer ל ס נכ יהל י ד כ f10 לע ץ חל , HP לש למסה תעפ וה םעו , ב ש חמה תא שד חמ לעפה וא לעפה

.

Setup

: ת ו ד לקמ א לל ח ול י ב ש חמ ●

טי רפת עיפ יו ש דע לוקה תמצ וע

.

תשלחה ןצ חל םע

Computer Setup -

ד ח

ל ס

י הלעפהה

נכ יהל י ד

ןצ חל לע

כ f10 לע

ץ חל

שקה

.

ח

ןכ

ולה

מ

ב

רחא

ש חמ

לו

תא הבכ

, הלעפהה

.

ךלש ת יחכ ונה BIOS ה לש תכ רעמ להנמ תמס יס תא ן זה

וא ( BIOS לש תכ רעמ להנמ תמס יס הנש

.

enter לע

)

ץ חל

Change BIOS Administrator Password

ןכ מ רחא לו ( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) ( המס

רחב ,(

יס

החט

הנש )

בא ) Security רחב

Change Password

.

ת יחכ ונה המס יסה תא ד לקה , שקבתתשכ

.

enter שקה ןכ מ רחא לו ק י ר ה דשה תא ראשה , השד חה המס יסה תא ין זהל שקבתתשכ

.

enter שקה ןכ מ רחא לו ק י ר ה דשה תא ראשה , ךלש השד חה המס יסה תא ב וש ד י לקהל שקבתתשכ

ם יי ונ י ש ר ומש ) Save Changes and Exit רחב ,( י ש א ר ) Main רחב , ב ש חמה ת רו דגהמ תא צלו

.( ןכ )

ם

Yes

יי ונ י שה תא

רחב ןכ מ

ר ומשל

רחא לו ( א

י

צ

ד כ

ו

.

2

.

3

.

4

.

5

.

6

.

7

.

enter ןכ מ רחא ל שיקהל יך לע , ה ר יחבה תא ןמס ל י ד כ ם י צ חה י שקמב שמתשמ התא םא : ה רעה

.

שד חמ לעפ יו ב ש חמהש רחא ל ףקות ל וס נכ י י ם יי ונ י שה

תואמסיסב שומיש 38

BIOS לש תכ רעמ להנמ תמס י ס תנזה

ת ועצמאב

להנמ

)

תמס

ךלש המס

יס תא

יסה

ין זהל ם

תא

י

ד לקה

לשוכ

,( BIOS

ת ונ ו יס ני

תכ רעמ

י נש רחא

להנמ

ל .

enter

.

תמס יס

ב וש

לע

ת

ץ

)

וס

BIOS administrator password ה

חלו

נלו

,( המס יסה ת

ב ש חמה תא

ר דגהל תשמתשה

שד חמ לי עפהל יך

םהב

יחנהה גצ ות רש א כ

ש ם י שקמה םת וא

לע , BIOS לש תכ רעמה

DriveLock לש החטבא ת ו וי רשפ אב שומ י ש

.

ח י שקה ןנ וכה ןכ ות ל ת י שר ומ א ל השי ג תע נ ומ DriveLock תנגה

תא ין

תא

זהל

לט

שי ,

בל ה

ןנ וכ לע

יה י ןת י

DriveLock

נש י ד כ ם

תנגה

דקתמ

לש

ת וא י צ

הלחהה רחא

י לפ כ שמל וא

ל

ב

.

ב

ש

ש חמב ם

חמל ןנ

יי מ י נפ

וכה תא

ם

ס י

יח י שק

נכהל

ם י ננ וכ

שי .

ןנ וכ

לע

ל

קר

השי ג

DriveLock תא

ך ר וצל המ י א

ליחהל ןת

תמה

.

ולש

המס יסה

הלי ע נה

ני

: ם י אבה ם י ינ יפ א מה תא ת ועי צמ DriveLock לש החט בא ת ו וי רשפ א

( י טמ וטוא DriveLock ) Automatic DriveLock ת ר יחב

הא ר — ( י טמ וטוא DriveLock ) Automatic DriveLock

.

39 ד ומעב

י DriveLock ת ר יחב

הא ר — ( להנמ לש DriveLock תמס יס ת ר דגה ) Set DriveLock Master Password

.

40 ד ומעב

DriveLock לש שמתשמ תמס יס ת ר דגה ו DriveLock ת לעפה

הא ר — ( DriveLock ת לעפה ) Enable DriveLock

.

41 ד ומעב

( י טמ וטוא DriveLock ) Automatic DriveLock ת ר יחב

.( י טמ וטוא DriveLock ) Automatic DriveLock לש ם י ינ יפ א מל תשג ל לכ ותש י נפ ל BIOS לש להנמ תמס יס ךל השו ר ד

DriveLock

ןנ וכה ת לי

רי

ע

לש

נ

וקמה

להנמ תמס

תא

ב ש

ת לט במ

חמה ר

יס

ת י א

וב ע

ו ת

רק

י א

אה

BIOS

רק א

שמתשמה

לש

שמתשמ

תכ רעמה

.

ןנ

תמס

להנמ

יס

תמס יס ,

וכה לש

ת ו

תמס

רצ

לעפ ומ

יס

הלי ע

ונ

ב

נה

,

ש

לעפ ומ ( י טמ וטוא

חמה רש א

תא

תא

ין זהל

לט בל

יך לע

י ד כ

, רחא

DriveLock ) Automatic DriveLock רש א כ

כ .

BIOS לש תכ רעמה להנמ

ב ש חמל רב עוה ןנ

DriveLock תמס יס תא

תמס

וכה

ין

םא .

זהל

יס מ ת

י טמ

רו זגנ

וטוא

השקבה גצ

רש א

ןפ ואב

ותשכ

( י טמ וטוא DriveLock ) Automatic DriveLock תלעפה

.

ם י אבה ם י בלשה תא עצב ,( י טמ וטוא DriveLock ) Automatic DriveLock רשפ א ל י ד כ

.

Computer Setup תא לעפה .

1

: ת ו ד לקמ םע ח ול י ב ש חמ וא ם י ב ש חמ

.

ב ש חמה תא הבכ .

1

.

Computer Setup ל ס נכ יהל י ד כ f10 לע ץ חל , HP לש למסה תעפ וה םעו הלעפהה ןצ חל לע ץ חל .

2

: ת ו ד לקמ א לל ח ול י ב ש חמ ●

.

ח ולה ב ש חמ תא הבכ

לע שקה ןכ מ רחא לו , הלעפהה טי רפת עיפ יו ש דע לוקה תמצ וע תשלחה

.

ןצ חל םע ד ח י הלעפהה ןצ חל

Computer Setup ל ס נכ יהל י

לע

ד

ץ חל

כ f10

.

.

1

2

.

enter שקה ןכ מ רחא לו הת וא ן זה , BIOS לש תכ רעמה להנמ תמס יס תא ין זהל ה רקבה גצ ות רש א כ

DriveLock/Automatic רחב ,( קס י ד י ננ וכ ל ת ו יר ש ת יו נכ ות ) Hard Drive Utilities

.

enter שקה ו ,( י טמ

רחב ,( החט בא ) Security רחב

וטוא DriveLock / DriveLock ) DriveLock

Automatic לש ן ומ יסה תב ית תא ר וחבל י ד כ עגמה ךס מב וא י ל א משה רבכעה ןצ חל לע

.( י

הצ

טמ

יחלב

וטוא

, enter שקמב שמתשה

DriveLock ) DriveLock

ם יי ונ י ש ר ומש ) Save Changes and Exit רחב ,( י ש א ר ) Main רחב , ב ש חמה ת רו דגהמ תא

.(

צלו

ןכ )

ם

Yes

יי ונ י שה

רחב ןכ

תא

מ

ר ומשל

רחא לו ( א

י ד כ

צ ו

.

.

4

5

.

2

.

3

39 החטבא 7 קרפ

.

enter ןכ מ רחא ל שיקהל יך לע , ה ר יחבה תא ןמס ל י ד כ ם י צ חה י שקמב שמתשמ התא םא : ה רעה

( י טמ וטוא DriveLock ) Automatic DriveLock תתב שה

.

ם י אבה ם י בלשה תא עצב ,( י טמ וטוא DriveLock ) Automatic DriveLock ת י ב שהל י ד כ

.

Computer Setup תא

: ת ו ד לקמ םע ח ול י ב ש חמ וא ם י ב ש חמ

לעפה

.

1

.

Computer Setup ל ס נכ יהל י ד כ f10 לע ץ חל , HP לש למסה תעפ וה םעו

.

ב ש

הלעפהה

חמה תא

ןצ חל לע

הבכ

ץ חל

: ת ו ד לקמ א לל ח ול י ב ש חמ

.

ח ולה ב ש חמ תא הבכ .

1

.

1

.

2

לע שקה ןכ מ רחא לו , הלעפהה טי רפת עיפ יו ש דע לוקה תמצ וע תשלחה

.

ןצ חל םע ד ח י הלעפהה

Computer Setup ל ס

ןצ חל

נכ יהל

לע

י ד

ץ חל

כ f10

.

2

.

enter שקה ןכ מ רחא לו הת וא ן זה , BIOS לש תכ רעמה להנמ תמס יס תא ין זהל ה רקבה גצ ות רש א כ

DriveLock/Automatic רחב ,( קס י ד י ננ וכ ל ת ו יר ש ת

.

יו נכ ות ) enter

Hard Drive Utilities רחב ,(

שקה ו ,( י טמ וטוא DriveLock /

החט בא ) Security

DriveLock )

רחב

DriveLock

.

enter לע ץ חל ןכ מ רחא לו י מ י נפ ח י שק ןנ וכ רחב

Automatic לש ן ומ יסה תב ית תא ת וק נל י ד כ עגמה ךס מב וא י ל א משה רבכעה ןצ חל

.(

לע

י

הצ יחלב , enter שקמב שמתשה

טמ וטוא DriveLock ) DriveLock

ם יי ונ י ש ר ומש ) Save Changes and Exit רחב ,( י ש א ר ) Main רחב , ב ש חמה ת רו דגהמ תא צלו

.( ןכ )

ם

Yes

יי ונ י שה תא

רחב ןכ מ

ר ומשל

רחא לו ( א

י

צ

ד כ

ו

.

6

.

2

.

3

.

4

.

5

.

enter ןכ מ רחא ל שיקהל יך לע , ה ר יחבה תא ןמס ל י ד כ ם י צ חה י שקמב שמתשמ התא םא : ה רעה

( י טמ וטוא DriveLock ) Automatic DriveLock לש המס י ס תנזה

תמס יס ין זהל שקבתת א ל , רי וקמה ב ש חמל רב וחמ ראש נ ןנ וכה ו לעפ ו ( י טמ וטוא DriveLock

.

ןנ וכה

)

ת

Automatic DriveLock

לי ע נ תא לט בל י ד כ

רש א כ

DriveLock

. DriveLock

לש תכ

לוטי

רעמה

בל enter

תמס יס

להנמ

שקה

תמס

ןכ

תא קפס

מ

יס תא

רחא לו

ד

ל שקבתת

לקה ,(

( המס

, רי וקמה

יסה ת ר

ב

DriveLock

דגהל

ש חמב

תמס יס

ףלח ומ תכ

)

תשמתשה

רעמה ח ולש

םהב ש ם

וא , רחא

DriveLock Password

י שקמה םת וא

תא

ת

ין

ב ש חמל

זהל

ועצמאב

השקבה

) רי

רב עוה

וקמה

גצ

ב

ןנ וכה

ותשכ

ש

, ה זכ

חמה

םא

.

ןנ

ר

, תא

וב

וכה

ה רקמב

ע

ז םע

BIOS

ת לי ע נ

.

ב וש ת וס נלו ב ש חמה תא ת ובכ ל יך לע , המס יסה תא ין זהל ם י לשוכ ת ונ ו יס י נ השולש רחא ל

י נ ד י DriveLock ת ר יחב

לעפ ומ ת ו יהל ב י יח DriveLock ו להנמ תמס יס תמס יס יר דגהל שי , י מ י נפ ח י שק ןנ וכ לע ני ד י ןפ ואב DriveLock תנגה ת לחהל

.

Computer Setup ב

לש

,

DriveLock תמס

DriveLock ת וא

יס

מס יס

תא

יתש

ךמצעל

תא

ם ושר

תחכ ש

,

םא

DriveLock

.

ב ש

ת ועצמאב ןג ומה ח י שק

חמהמ ק ח רה ,

.

ד

ח וט

וע וב

ב ם וקמב

ןנ וכ לש ת ות

להנמה

שמתשהל ה יה י

לש

ןת י נ א

י מצל התב

DriveLock

שה תעי נמל

תמס

לו ת ות י מצל לע

יס

ינ

תא

י ח י

ו שמתשמה

שקה

: ב

ןנ

וש ח

וכה

תואמסיסב שומיש 40

וא שמתשמ תמס יס תנ זה ת ועצמאב קר ח י שקה ןנ וכ

: DriveLock תנגהב שומ י של עג ונב ם י אבה ם י לוק י שה תא ן וב ש חב אבה

ל תשג ל ןת ני , ח י שק ןנ וכ לע DriveLock לש הנגהה

.

DriveLock לש

ת לחה

להנמ

רחא

תמס יס

ל ●

לש ם י לעבה .

ןג ומה ח י שקה ןנ

.

י

וכ ב

מ יו -

י מ

ם ו

יו ם

י ס

ו

יס

י ס יס

ב לע

ב לע שמתשמ

שמתשמ וא

ת ו יהל DriveLock

תכ רעמ להנמ ת ו יהל

לש

י

שמתשמה תמס יס

ושע DriveLock לש

לש ם י לעבה לע

להנמה תמס יס

.

ת וה ז ת ו יהל ת ולוכ י DriveLock לש להנמה תמס יס ו שמתשמה תמס יס

DriveLock לש ת י ש א ר המס י ס ת ר דגה

.

ם י אבה ם י בלשל םא תהב לעפ , DriveLock לש ת י ש א

.

Computer Setup

ר המס יס ת ר דגהל

תא

: ת ו ד לקמ םע ח ול י ב ש חמ וא ם י ב ש חמ

לעפה

.

1

.

Computer Setup ל ס נכ יהל י ד כ f10 לע ץ חל , HP לש למסה תעפ וה

.

ב ש חמה תא

םעו הלעפהה ןצ חל לע

הבכ

ץ חל

: ת ו ד לקמ א לל ח ול י ב ש חמ

.

ח ולה ב ש חמ תא הבכ .

1

.

1

.

2

לע שקה ןכ מ רחא לו , הלעפהה טי רפת עיפ יו ש דע לוקה תמצ וע תשלחה

.

ןצ חל םע ד ח י הלעפהה ןצ חל

Computer Setup ל ס נכ יהל י

לע

ד

ץ חל

כ f10

.

2

רחב ,( קס י ד י ננ וכ ל ת ו

.

יר ש ת יו enter

נכ ות ) Hard Drive Utilities

שקה ו ,( י טמ וטוא DriveLock /

ר וב ע ת ו וי רשפ

DriveLock )

אה תא רחב ,( החט בא ) Security רחב

DriveLock/Automatic DriveLock

.

enter לע ץ חל ןכ מ רחא לו , ןגהל ךנ וצרב יו לעש ח י שקה ןנ וכה תא רחב

.

enter לע ץ חל ןכ מ רחא לו ,( להנמ לש DriveLock תמס יס ר דגה ) Set DriveLock Master Password רחב

.

DriveLock לש להנמ תמס יס יר דגהל י ד

.

ן יו עב ה רה זאה תא א רק

כ ךס מה י ב ג לע ת ועיפ ומה ת וא ר והל םא תהב לעפ

.

2

.

5

.

6

.

3

.

4

Computer מ

.

41 ד

הא י צ יה

ומעב

י נפ ל DriveLock לש

DriveLock לש

שמתשמ

שמתשמ תמס יס

תמס

ת

יס

ר דגה ו

יר דגהלו DriveLock

DriveLock ת לעפה

תא

הא

לי עפהל

ר , ףס ונ

ךת

עד

ו רשפ אב

י מ ת לבקל .

: ה רעה

Setup

ם יי ונ י ש ר ומש ) Save Changes and Exit רחב ,( י ש א ר ) Main רחב , ב ש חמה ת רו דגהמ תא

.(

צלו

ןכ )

ם

Yes

יי ונ י שה

רחב ןכ

תא

מ

ר ומשל

רחא לו ( א

י ד כ

צ ו

.

enter ןכ מ רחא ל שיקהל יך לע , ה ר יחבה תא ןמס ל י ד כ ם י צ חה י שקמב שמתשמ התא םא : ה רעה

.

7

DriveLock לש שמתשמ תמס י ס ת ר דגה ו DriveLock תלעפה

.

ם י אבה ם י בלשל םא תהב לעפ , DriveLock לש שמתשמ תמס יס ת ר דגהלו DriveLock ת לעפהל

.

Computer Setup תא

: ת ו ד לקמ םע ח ול י ב ש חמ וא ם י ב ש חמ

לעפה

.

1

.

Computer Setup ל ס נכ יהל י ד כ f10 לע ץ חל , HP לש למסה תעפ וה םעו

.

ב ש חמה

הלעפהה ןצ חל

תא

לע

הבכ

ץ חל

.

1

.

2

: ת ו ד לקמ א לל ח ול י ב ש חמ ●

41 החטבא 7 קרפ

.

ח ולה ב ש חמ תא הבכ

לע שקה ןכ מ רחא לו , הלעפהה טי רפת עיפ יו ש דע לוקה תמצ וע תשלחה

.

ןצ חל םע ד ח י הלעפהה

Computer Setup ל ס

ןצ חל

נכ יהל

לע

י ד

ץ חל

כ f10

.

.

1

2

DriveLock/Automatic רחב ,( קס י ד י ננ וכ ל ת ו יר ש ת

.

יו נכ ות ) enter

Hard Drive Utilities רחב ,(

שקה ו ,( י טמ וטוא DriveLock /

החט בא ) Security

DriveLock )

רחב

DriveLock

.

enter לע ץ חל ןכ מ רחא לו , ןגהל ךנ וצרב יו לעש ח י שקה ןנ וכה תא רחב

.

enter שקה ןכ מ רחא לו ,( DriveLock תא לעפה ) Enable DriveLock רחב

.

ן יו עב ה רה זאה תא א רק

.

DriveLock תא לי עפהלו DriveLock לש שמתשמ תמס יס יר דגהל י ד כ ךס מה י ב ג לע ת ועיפ ומה ת וא ר והל םא תהב לעפ

ם יי ונ י ש ר ומש ) Save Changes and Exit רחב ,( י ש א ר ) Main רחב , ב ש חמה ת רו דגהמ תא צלו

.( ןכ )

ם

Yes

יי ונ י שה תא

רחב ןכ מ

ר ומשל

רחא לו ( א

י

צ

ד כ

ו

.

enter ןכ מ רחא ל שיקהל יך לע , ה ר יחבה תא ןמס ל י ד כ ם י צ חה י שקמב שמתשמ התא םא : ה רעה

.

2

.

3

.

4

.

5

.

6

.

7

DriveLock תתב שה

.

Computer Setup ל ס נכ יהל י ד

.

ם י אבה ם י בלשה תא עצב , Automatic DriveLock ת י ב שהל י ד כ

.

Computer Setup תא

: ת ו ד לקמ םע ח ול י ב ש חמ וא ם י ב ש חמ

לעפה

.

1

כ f10 לע ץ חל , HP לש למסה תעפ וה םעו

.

ב ש

הלעפהה

חמה תא

ןצ חל לע

הבכ

ץ חל

: ת ו ד לקמ א לל ח ול י ב ש חמ

.

ח ולה ב ש חמ תא הבכ .

1

.

1

.

2

לע שקה ןכ מ רחא לו , הלעפהה טי רפת עיפ יו ש דע לוקה תמצ וע תשלחה

.

ןצ חל םע ד ח י הלעפהה

Computer Setup ל ס

ןצ חל

נכ יהל

לע

י ד

ץ חל

כ f10

.

2

DriveLock/Automatic רחב ,( קס י ד י ננ וכ ל ת ו יר ש ת

.

יו נכ ות ) enter

Hard Drive Utilities רחב ,(

שקה ו ,( י טמ וטוא DriveLock /

החט בא ) Security

DriveLock )

רחב

DriveLock

.

2

.

enter לע ץ חל ןכ מ רחא לו , להנל ךנ וצרב ש ח י שקה ןנ וכה תא רחב

.

enter לע ץ חל ןכ מ רחא לו ,( DriveLock תא תב שה ) Disable DriveLock רחב

.

DriveLock תא ת י ב שהל י ד כ ךס מה י ב ג לעש ת וא ר והה יפ ל לעפ

ם יי ונ י ש ר ומש ) Save Changes and Exit רחב ,( י ש א ר ) Main רחב , ב ש חמה ת רו דגהמ תא צלו

.( ןכ )

ם

Yes

יי ונ י שה תא

רחב ןכ מ

ר ומשל

רחא לו ( א

י

צ

ד כ

ו

.

5

.

6

.

3

.

4

.

enter ןכ מ רחא ל שיקהל יך לע , ה ר יחבה תא ןמס ל י ד כ ם י צ חה י שקמב שמתשמ התא םא : ה רעה

DriveLock תמס י ס תנזה

.( ם יי ל נ יו צפ וא ני וצ יח MultiBay וא הנ י גע ןקתהל א ל ) ב ש חמל ס נכ וה ח י שקה ןנ וכהש אד ו

DriveLock לש להנמה וא שמתשמה

.

תמס enter

יס תא

שקה

ד לקה

ןכ מ

,( DriveLock

רחא לו ( המס

תמס

יסה

יס ) DriveLock Password

ת ר דגהל תשמתשה םהב ש ם י

השקבה

שקמ םת וא

גצ ות רש א

ת ועצמאב

כ

)

.

ב וש ת וס נלו ב ש חמה תא ת ובכ ל יך לע , המס יסה תא ין זהל ם י לשוכ ת ונ ו יס י נ השולש רחא ל

תואמסיסב שומיש 42

DriveLock תמס י ס י ונ י ש

.

ם י אבה ם י בלשל םא תהב לעפ , Computer Setup ת ו יר שה ת י נכ ותב DriveLock תמס יס י ונ י של

.

ב ש חמה

.

הלעפהה ןצ חל

תא

לע

הבכ

ץ חל

.

לש ת יחכ ונה DriveLock ה

Computer Setup ל ס נכ יהל י ד

תמס יס

כ f10

תא

לע

ד

שקה

לקה ,(

וא ץ

DriveLock

חל ןכ מ רחא

תמס יס

לו ,

) DriveLock Password enter לע ץ חל , הנשמ

ה יחנהה

התאש להנמה

עיפ ות רש א כ

וא שמתשמה

DriveLock/Automatic רחב ,( קס י ד י ננ וכ ל ת ו יר ש ת יו נכ ות ) Hard Drive Utilities

.

enter שקה ו ,( י טמ

רחב ,( החט בא ) Security רחב

וטוא DriveLock / DriveLock ) DriveLock

.

.

1

.

2

.

3

4

.

enter לע ץ חל ןכ מ רחא לו , להנל ךנ וצרב ש ח י שקה ןנ וכה תא רחב

ךס מה י ב ג לעש ת וא ר והל םא תהב לעפ ןכ מ רחא לו , ת ונשל ךנ וצרב ש DriveLock תמס יס לש המ י א

.

תמה

ת וא

ת

מס

ו רשפ אב

יס ין זהל

רחב

י ד כ

.

5

.

6

םא קר ה

.

י ול

3

ג ( DriveLock

בלשב

לש

( DriveLock

להנמ

תמס

תמס יס הנש

יס

) Change DriveLock Master Password

) DriveLock Password ת י יחנהב העיפ וה DriveLock

ת ו רשפ אה

לש להנמה

: ה רעה

תמס יס

ם יי ונ י ש ר ומש ) Save Changes and Exit רחב ,( י ש א ר ) Main רחב , ב ש חמה ת רו דגהמ תא

.(

צלו

ןכ )

ם

Yes

יי ונ י שה

רחב ןכ

תא

מ

ר ומשל

רחא לו ( א

י ד כ

צ ו

.

enter ןכ מ רחא ל שיקהל יך לע , ה ר יחבה תא ןמס ל י ד כ ם י צ חה י שקמב שמתשמ התא םא : ה רעה

.

7

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומ ) Windows Hello

עבצאה

וא ם י נפה

תעי ב

הה

ט

זמב

תא

,

ם ושרל

עבצאה ת

ךל רשפ א

ועי ב ט

מ

קר וס

Windows Hello , ם ו

ב שמתשהל ךת ו רשפ

דא א רפ

אב , ם ושי

ינ א

רה

תמלצמב וא

רחא ל .

PIN

עבצא

ד וק

.

ת ועי ב ט א

Windows -

ר וקב ם י

יר דגהלו , ךלש ם י נפה

ל ס נכ יהל

ד י וצמה

י

הה

ד כ

זמ

ם י

תא

PIN ה

רצ ומב

ו ךלש

ד וקב

: Windows Hello תא יר דגהל י ד כ

.

1 Sign-in רחב ןכ מ רחא לו ,( ת ונ וב ש ח ) Accounts רחב ,( ת רו דגה ) Settings רחב ,( לחתה )

.( הס י

Start

נכ ת ו וי

ןצ

רשפ א

חלה

)

תא רחב options

.( ףס וה ) Add רחב ןכ מ רחא לו ,( המס יס ) Password רחב , המס יס ף יס והל י ד כ

לש ם י נפ י וה זי ) Windows Hello Face וא ( Windows Hello לש עבצא תעי ב

.(

ט )

ה ר

Windows Hello Fingerprint תחת

דגה ) Set up רחב ,( Windows Hello

עבצאה ת ועי ב ט תא ם ושרל י ד כ ךס מה י ב ג לעש ת וא ר והל םא תהב לעפ ןכ מ רחא לו

.

,( ה

PIN

ד וב עה

יר

ת ליחת )

דגהלו ךלש ם

Get Started רחב

י נפה הה זמ תא וא

.

2

.

3

.

4

לש ם י ד ד צה לכ ש עבצאה תעי ב ט לש ם ושי רה ךלהמב אד ו , עבצא

.

י

תעי ב

וא רכ

ט ת ועצמאב הס

ומשרנ ו עבצאה

י נכ ת

ת

יו עב

ועי ב ט

עונמל

קר וס ב

י ד כ

וקרס נ

: ב וש ח

עבצאה

וא ם י ית י בפ ל א ם וי ות לולכ ל י ד כ .

.( ם י

ד בלב

למס ו ת

ם

ו

י רפס

ית וא

מל א

לולכ

יה

)

לד חמה ת יר רב ת ר דגה .

ך ר ואב לב ג include letters and symbols ן

ומ ונ י

ומ יסה

א PIN

תב

-

יתב

ה ד וק

רחב , ם י

:

ד

ה רעה

ח יו מ

ס ו ר וי י ט נא תנכ ותב שומ י ש

. ב ש חמ יס

.

רו וי ול

יג רח

ב ש

ןפ

חמ

ואב

תא ף

לועפ

וש חל

ל םהל

לולע התא

ם ו רג ל וא ,

, ט

ת ו

נ רט

יר שה

ינ א

י

ל וא

לכ וא

תשרל

ת יו נכ

, ני ו רטקל

ותה ,

א רא ו

הלעפהה

ד ל

תכ

השי

רעמ

ג ך

תא

ר וצל

ת י

ב ש חמב

ב שהל ם י

שמתשמ

לוכ י ם י ב

התא

ש חמ

רש

יס רו

א כ

וי

כ .

ם ד י לע ומ רגנש ם יקז נ ןקת ל ףא

.

ם י רקמה

ת ועי בקב

ת י

ס

ב רמב

רו וי י

ו ,

ט

םת וא

נאה

ד י משהל

תנכ ות

, ם

תא ןכ

יס

דעל

רו וי

שי

וה

, ם

ת י ב

י שד

רמ תא

ח ם יס

ת

רו

וה זל

וי י

הלוכ

נפ ב תכ

י ס רו

שמתמ

וי י ט נא

הנגה

תנכ ות

קפס ל

43 החטבא 7 קרפ

הנגה קפס ל י ד כ ס רו וי י ט נא ת י נכ ותב שמתשהלו יך שמהל ד וא מ הצ י לממ HP .

ךלש ב ש חמב ש א רמ ןקת ומ Windows Defender

.

ב ש חמל הא למ

ש א תמ וח תנכ ותב שומ י ש

ב חמב ן יקתהל ךת ו רשפ אב ש הנכ ות ת ו יהל הלוכ

.

י ש א תמ וח .

תשרל

הנכ ות ו ה רמ וח לש

וא תכ

ב ולי

רעמל ת י שר ומ א

שמ בכ ר ומה

ל השי

ון רתפ וא , ןה

ג עונמל

יתשב וא

ת ו דעו י מ

תשרב ,

ש א ת ומ

ךת ושרב

וח

ש

: ש א ת ומ וח לש ם גי וס י נש ם י מ י יק

.

תנקת ומ א יה וב ש ב ש חמה לע קר הנ י גמה הנכ ות — ח רא מ ת וס ס ובמ ש א ת ומ וח ●

ר ד ס

י ב חמה

ין בל םה י ינ

לכ לע ןגהל י ד כ ךלש ת ית י בה תשרל ם י לבכה וא DSL ה ם ד ומ ין ב ת ונקת ומ — תשר ת וס ס ובמ ש א ת ומ וח

.

תשרב

ב הא ו ושה תכ רע נ

.

ו הנממ

ומסח יי ,

ו תכ

הל א

רעמל

ם ני

ם

יו

יחלש

רטי

נה

רקב ם י

ם

דמ

ני ותנה

וע

לכ

םנ י אש

רחא

ם ני

בקעמ

ותנה .

עצ ובמ , תכ

שמתשמ -

רעמב

רי דג ומ

תנקת ומ

החט בא

ש

ני

א

יו

תמ וחשכ

רטי רק לש

.

ש א תמ וח לש הנכ ות ת ונ ו רתפ ם י מ י יק , א ל םא .

ש א תמ וח תנקת ומ רבכ תשרב ה ד וב על ד יו צב וא ךת ושרב ש ב ש חמב ש ןכת יי

, תשרב ם

תא

לש

י צבק וא

ה

עצב

ר

,

וצתה

ת

ש אה

וספ

תא

דמ

תמ וח

שד

ף

חמ

ות

תא

ר

י של

תב

עי רפהל

שה , י נמ

דגה , ת ות י

, ט

מצל

ז ןפ

ה

נ

י

רט

ואב

עבה

ינ אב

ה י

תא

ם יק

עבה

ר

חשמל

תא

ותפ ל

ר

י

ותפ

ד כ

השי

.

ל

ש

י ד כ

ג

אה

ם

.

וסחל

ני

תמ

ו

וח

הלוכ

רטקל

תא

א

י

רא

ש אה תמ וח , ם י מ י וס מ ם י אנתב

ו ד

שד חמ

ב ם י שר

לעפה

ומ ם יפ ר

ןכ מ רחא

וצמ

לו ,

ם

ה

י

י

צבק

וצרה

.

ם

: ה רעה

וסחל וא

המ

ש אה

י שמה

תמ וח

רפ שלו החט בא ת יו עב ןקת ל י ד כ , ב ש חמב ת ונקת ומה י שי לש ד

הנכ ות י נ וכ דע

צ לש ת ונכ ות ו , Windows , HP לש ת ונכ ות עובק

.

ןפ ואב

הנכ ותה י

ןכ שעל

עוצ י ב

שי

תא

תנקתה

: ןת וא ת ונשל וא ת רו דגהה תא יג צהל י ד כ

י מ ב ש חמה לע ןגהל י ד כ .

החט בא

.

הא

ני וכ

רתה

דע לולכ

לבקתש

ל ם י לוכ י ש , Windows

עג רב Microsoft לש ם

ני וכ

ני וכ

דעל

דעה

עג ונב ת

לכ תא

וא רתה תחלוש

ןקתה , ב ש חמ

Microsoft

יס רו וי ו החט בא

:

ת

ב וש ח

וצרפ

לעפ ןכ מ רחא לו ,( החט בא ן וכ דע ) Update & Security רחב ,( ת רו דגה )

.

י טמ וטוא ןפ ואב הל א ם ני וכ דע ן יקתהל ןת ני

Settings

.

ךס

רחב

מה

,(

י ב

לחתה )

ג לעש

Start

ת וא

ןצ חלב

ר והל םא

רחב

תהב

.

1

ר והל םא תהב לעפ ןכ מ רחא לו ,( ת ומ דקתמ ת ו וי רשפ א ) Advanced Options רחב , ם ני וכ דע תנקתהל

.

ךס

דעומ

מה י ב

תעי בקל

ג לעש

.

2

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) י ל נ ו יצפ וא החטבא לבכב שומ י ש

י כ .

ב ש חמה לש הבנג וא הערל שומ י ש ע נמ י א ל א והש ןכת י י ךא

.

ןקתהה ן

, עית

רצ

רמ

י לש

ם ר וגכ

ת וא ר

לועפ

והל םא

ל דעו

תהב

י מ ( ד

לעפ ,

רפ נב השי כ רל )

ב ש חמל

החט בא לבכ

החט בא לבכ רבחל

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) עבצא ת ועי ב ט א ר וקב שומ י ש

.

ם י רחבנ ם י רצ ומב ם י ינ מ ז ם י בלושמ עבצא ת ועי ב ט י א ר וק

: ב ש חמב ם י אבה ם י ור זאהמ ד חאב םקוממה ןטק יתכתמ ןשי יח א וה עבצאה ת ועי ב ט א ר וק

עגמה ח ול ת יתחת ל ך ומס ב

ת ד לקמה לש י נמ יה ד צב

שא תמוח תנכותב שומיש 44

45 החטבא 7 קרפ

הג וצתב ן יו לעה י ל א משה וא י נמ יה ד צב

הג וצתה לש י נמ יה וא י ל א משה ד צב

הג וצתה לש רי וחאה קלחב ●

.

ת י כ נא וא ת יקפ וא ה ר וצב א ר וקה תא ת וטהל ןת ני , ךלש רצ ומל םא תהב

הקוז חת 8

Disk Defragmenter

וק ני י בלש , ןקתה י

ן וגכ

להנמ

ם

ו ת

י לכ

יו נכ

ב שמתשהל

ות ן וכ דעל ת

ד צ

וא

י

ר

כ

וה

יר ב ס מ

קפס

ה

מ ה

ז קרפ .

ז קרפ

י למ

, ןכ

י טפ

ומכ

וא

.(

בצמב

.( קס

ותח י

י דה

לש

ב

י

ש

וק

וא )

חמה

ב

ני

ש

לע

) Disk Cleanup

חמה

רמ וש

םע

תפ טוש

העיס

ו ( קס

נל

הקו ז חת

י דה

ת וצעו ב

עוצ י ב

החא

ש

מ )

חמה

ןקתה י להנמ ו ת יו נכ ות

ת ו וי

להנמ

רשפ א

א לל .

ו ם

רת

י

יו

ינ יפ

ב ת

א

יו

מ

נכ

קפס לו ת

דעה ם יק

יו עב ר ותפ

חשמה

ל

ת ונכ

ם י לוכ י ם

ות םע

ני וכ דע

הכ להכ

.

יר ד ס

ולעפ

.

י א

ךת ושרב

ןפ ואב

ל

ש

רת

ד

ו

ןקתהה

י ם י נשי

יו צהמ

י להנמ

הק

ב רמה

יפ רג

תא

ו ת

י ב

ק

י

יו נכ

כ ר

יפת

ותה

א

י

ל

כ

,

ן וכ

ןכת

רת

דע

יו

יי ,

ב

לע

המג

י נכ

הצ

ו ד ל

י לממ HP

דעה

.

ם י שד ח

ןקתהה

ן וכ דע

. HP לש ןקתהה י להנמ ו ת יו נכ ותה לש רת יו ב ת יו נכ דעה

.

ם י

ת

ינ

ואס רגה תא

מ ז ו יה י ם ני וכ

ד

דע

רי והל י ד

רש א כ

כ http://www.hp.com/support

ת יו טמ וטוא ת ועד וה ת לבקל םשר

ל א

יה ,

ר

ףס

וב ע

ונב

: ת ואבה ת וא ר והה יפ ל לעפ , ןקתהה י להנמ תא ו ת יו נכ ותה תא ןכ דעל י ד כ

.

HP Support Assistant ה י צק י לפ אב רחב ןכ מ רחא לו , ת ומ י שמה ת ר ושב שופ יחה תב יתב ( הכ י מת ) support ד לקה .

1

Check for updates רחב ןכ מ רחא לו ,( ם ני וכ דע ) Updates ה י יס י טרכ

.

ת ומ י שמה ת ר ושב הל אשה ןמ יס

– ן יפ ולחל –

למס ב רחב

ב רחב ,(

.(

י לש

ת ועד

ד

וה

יי נה

ו ם

ב ש

ני וכ

חמה )

דע

My notebook

שפח )

רחב and messages

.

ךס מה לע ת ונ רקומה ת וא ר והה תא עצב

.

2

.

3

ת נל י ד כ אבה עד י מב שמתשה .

וב טי מב לועפ ל

ב ש חמה

יך שמ י ךלש ןקתההש

.

ב

י ד

ש

כ ת לוספ ו

חמה לש

ך

ם

ולכ

י

ל

ני וצ

ר יס מ

יחה

עובק ןפ ואב ב

ם יחטשמה תא

ש חמה

ח וט ב

י

ןפ

וק ני

ואב

י וק י נ

ב ש חמהמ תלוספ ו ך ולכל ת רסה

.

ם יחטשמה י וק י נ תעב ת יו מעפ ד ח (

.

ב ש חמהמ ת לוספ ו ך ולכ ל י וק י נל ם י צלמ ומה ם י דעצה ןלהל

סקט לל שי ג ר התא םא , לי רטי נ וא ) סקט ל ת ופפ כ הטע .

1

ם י טי רפ מ ת ונקת ומה ת וללוסה לכ תא א צ וה .

ם י רחא ם י רב וחמ ם י ני וצ יח ם י נקתה ו חתמה לבכ תא קתנ

.

ת

ו ןקתהה

יו טוחל א ת ו

תא

ד לקמ

הבכ

ומכ

.

2

.

למש חל רב וחמ וא לעפ ומ ו ד ועב רצ ומ ת וק נל ין א , ם י ב י כ רל קז נ וא ת ולמש חתה עונמל י ד כ : ת ו ר יהז

.

ףטונ ו ב וטר א ל ךא חל ת ו יהל יך רצ ד בה .

ם י מב רב י יפ ו רק י מ ת י לטמ ב טרה

.

ר יי נ ני וב גמ ו ת וב גמ , ם יק ח וש ם י ד במ ע נמ יה , ה ד וב עה חטשמל קז נ תמ י רגמ ע נמ יהל י ד כ : ב וש ח

.

החלה ת י לטמב ת ונ י דעב רצ ומה לש ני וצ יחה קלחה תא ב גנ

לולע רב דה , HP רצ

רמ וחב וא , ם יק

ומ

ח וש ם

ך ות

י רמ

ל וכ

וח

ר

,

ד תא א צמ

ם יס ממ ,

לז

ם יס

ונ

יס

םא

רתב

.

והשלכ חתפ

שמתשהל

.

ר ומ גי ל קז

ין

נ

ל

ם

ת

א .

וחל

רצ

ו רג

ומה

ל

תס י נכ מ

ם י

לע ת ו

לולעש

ע

יר

נמ

שי

הק י

יה

ם י

.

רצ ומהמ

מ ונ

לז ונ

ם י

ס ס רל

וק א וא

לז

ין א

ןצמח

ונ

.

רצ

ק

ומל

י מ ם

ח רה

קז

י לי כ מה

נ

: ב

ם

וש

ו רג

י וק

ח

ל

ני

.

3

.

4

ןקתה ילהנמו תוינכות ןוכדע 46

ם יס .

ן ותחתה וקלחל הג וצתה לש ן יו לעה וקלחמ רב עמ ך ות

.

USB

, ד חא

י לבכ ו ת

ון

ד

יו כ ב ת

לקמה

רו יה

לבכ

ז

,

ב ב גנ .(

חתמה

י ט נ

לבכ

ו ולר

ן וגכ

םא

, ם י

) הג וצתה

שי מגה

םע לחתה

ם י לבכה םע

.

י וק י נה רחא ל ןקתהה ת לעפה י נפ ל ח ותפה ר וי ואב ין טולחל ושב ו י ם יחטשמהש אד ו

.

5

.

6

.

ת ופפ כה ת רסה רחא ל ד י מ יך ד י תא הק נ .

י וק י נ לכ רחא ל ת ופפ כה תא ךלשה .

7

חמה לש ם י ני וצ יח ם יחטשמ י וק י נל

.

ם

ם י צלמ ומ ם י

יק י זמ ם יפ י גנ

בלש

ו ם

ת לבקל

יקד י יח

47

לש ת

ד ומעב י וטיח רמ וח

וטשפתה תעי נמב

ת ועצמאב

עי יס ל י ד כ ,

ב ש

םהב

חמה

תעג

י וק

ל ם י

ני

ב

הא

רמש

ר

י וטיח רמ וח ת ועצמאב ב ש חמה י וק י נ

ת ולחמ ת וטשפתה תעי נמל רת יו ב הב וטה הטי שכ , י וטיח יו רחא לו , ם יחטשמ י וק י

.

נ לע

ם יק

ץ י

י זמ

לממ (

ם

WHO )

יקד י יח

י מלועה

ו המ י ש נה

ת וא

י כ ר ד

י רבה

ב ת ו

ן

יפ

וג רא

י גנ

תבכ ומה

, 46

לוה

ד

וכ ל

.

ומעב

א תס י

ב ש

מת

תחקרמה

חמהמ

א וה

יתב ב ו

ת

HP

לוספ

לש

רב ת רכ

ו ך ולכ

י וק

מנ

י

ו

נה

י א

ל

ת

ת

ופ

ו

רסה

יחנהל

ר לוה

ב

ם י

וכ

טר ופ מה ם י בלשה

םא

ל א

ותה

כ םג

י

ת

וטיח

רכ ומ

לז

ו ז

ונ .

יפ

הס

י

י

ל ב

וטיח

מת

ש

.

חמה

רמ

ם י מ

וחב

לש

ם

ם י

יחטשמה

30% מ ו

ני וצ יחה

י ליפ

תא

ו רפ

ם

ו

יחטשמה

ת

יז

וק

א

נל םג

י

ךת

וק י נ רחא

ו רשפ אב

ל

לוה וכ ל א 70% מ

: םהב

.

ם

תעג ל ם י ב רמש ב ש חמה לש ם י ני וצ יחה ם יחטשמה י וטיח תעב ם י אבה ם י בלשל םא תהב לעפ

יחטשמה י וק י נ תעב ת יו מעפ ד ח ( סקט לל שי ג ר התא םא , לי רטי נ וא ) סקט ל ת ופפ כ הטע .

1

ם י טי רפ מ ת ונקת ומה ת וללוסה לכ תא א צ וה .

ם י רחא ם י רב וחמ ם י ני וצ יח ם י נקתה ו חתמה לבכ תא

.

ת

קתנ

יו

ו ןקתהה

טוחל א ת ו ד

תא

לקמ

הבכ

ומכ

.

2

.

למש חל רב וחמ וא לעפ ומ ו ד ועב רצ ומ ת וק נל ין א , ם י ב י כ רל קז נ וא ת ולמש חתה עונמל י ד כ : ת ו ר יהז

.

ףטונ ו ב וטר א ל ךא חל ת ו יהל יך רצ ד בה .

ם י מ 30% ו י ליפ ו רפ ו יז א לוה וכ ל א 70% לש הס י מתב רב י יפ ו רק י מ ת י לטמ ב טרה

לע ם יס ס ובמה

רמ וח וא

ם

, ד

יחטשמל

רי ולכ

י וק

ןליתמ ,

ני י רמ

לוה וכ

וח

ל א

ללוכ , םת

ליתא , ה

וא

ני

ם י לי כ

ומא , ן

מה ם י

וט

.

צא ,(

ןא ולוט

רמ וחב וא ם י אבה

ןצמח

וא ן

י

זי

מ ללוכ

נב ,

)

עבצ

ם י

ם י לק

ללדמ ,

י מ

נצמחמ

ן

י כ

ם י

זי נב

ב שמתשהל

רמ

ן

וח

וגכ ,

, הק

טפ

י מ

נ

ין א

ונ וק

לע ם

א

: ת

:

ו ר יהז

ס וס

יס ס ובמה

רי

.

ר יי נ ני וב גמ ו ת וב גמ , ם יק ח וש ם י ד במ ע נמ יה , ה ד וב עה חטשמל קז נ תמ י רגמ ע נמ יהל י ד כ : ב וש ח

.

החלה ת י לטמב ת ונ י דעב רצ ומה לש ני וצ יחה קלחה תא ב גנ

.

3

.

4

לולע

רמ

רב דה

וחב

, HP

וא , ם יק

רצ ומ

ח וש ם

ך ות

י רמ

ל וכ ר

וח , ם

ד תא א

יס ממ

צמ לז ונ

, ם יס יס

םא .

רתב

והשלכ

שמתשהל

.

ר ומ גי

חתפ

ל קז

ין א

ל

.

רצ

נ ם

ת

ו

וחל

רג

ומה

ל ם י

תס י נכ מ

לע ת ו

לולעש

ע

יר

נמ

שי

הק י

יה

ם י

.

מ ונ

רצ

לז ונ

ומהמ

וק א

ס ס

וא

רל

ם י לז

ין א

ןצמח

ונ

.

רצ

ק

ומל

י מ ם

ח רה

קז

י לי כ מה

נ

: ב

ם ו

י

וש ח

רג ל

וק ני

ם יס .

ן ותחתה וקלחל הג וצתה לש ן יו לעה וקלחמ רב עמ ך ות

.

USB

, ד חא

י לבכ ו ת

ון

ד

יו כ ב ת

לקמה

רו יה

לבכ

ז

,

ב ב גנ .(

חתמה

י ט נ

לבכ

ו ולר

ן וגכ

םא

, ם י

) הג וצתה

שי מגה

םע לחתה

ם י לבכה םע

.

י וק י נה רחא ל ןקתהה ת לעפה י נפ

.

ת ופפ כה ת רסה רחא ל ד י מ

ל ח ותפה ר וי ואב ין טולחל ושב ו י ם יחטשמהש אד ו

יך ד י תא הק נ .

י וק י נ לכ רחא ל ת ופפ כה תא ךלשה

.

5

.

6

.

7

.

ךלש ד יו צה לע ןגהל י ד

ותח י לש וא ב ש חמה םע העי ס נ

כ ת ואבה ת וצעל םא תהב לעפ , ות וא ח ולשל וא ב ש חמה םע עוס נל

.

ני וצ

: ח ולשמ וא העיס נל ב ש חמה תא ןכה

יח ןנ וכ ב ךלש עד י מה תא הב ג –

.

ון רכ י ז יס י טרכ ן וגכ , ם י ני וצ יחה ה י דמה יס י טרכ לכ תא ו ם רי וטי לקתה לכ תא רסה –

יך לע םא

47 הקוזחת 8 קרפ

.

ב ש חמהמ םת וא קתנ ו ם י ני וצ יחה ם י נקתהה לכ תא הבכ

.

ב ש חמה תא הבכ

.

ב ש חמהמ ד רפ נב י וב י גה לע ר ומש .

ךלש עד י מה לש י וב י ג ךת י א חק

.

ס וטמה ןט ב ל א ה ד ובכ כ ות וא חלשת ל א ; ד י ןעטמכ ב ש חמה תא חק , הס י ט תעב

ם

דשב רב עמ

שוע הפ ועתה

י נקתה

ה דשב ם

ם י ללוכ

י אשי נ

ם

ם י

יי ט נגמ ת ו

נעטמ ם

דש םע

יקד

.

ם י

ובה

ננ וכ

החט בא

ם י

ל

מ

קז

ו

נ

ד

ם י

י נקתה

החט בא

מ ר וג

י

.

םנ

ם

נקתה

י א

יי ט נגמ

ו עוס

ו ם יי ט

ת ו דשל

מ

נגמ

ת

ת

רו

ו

ןנ וכה

וגח

דשב

.

ם י

תפ

ד

ם

י ש

ני

וקמב

י ת

חמ

ןג ט נ

ע

וכתמ

נמ

ר

י

ני

יה

א ל ג

רקב

ו

:

הפ

ב וש ח

ועת

שומ י ש

ש .

ב ש חמב שמתשהל ןת י נ יתמ העי ד ומה הס י ט ב העד והל

.

הפ

ן זאה

ועתה

, הס י ט

ת רבח

ךלהמב

לש

ב ש חמב

המכסהב וך רכ

שמתשהל ךתנ

הס י טה ןמ ז ב

ו וכ

ב

ב םא

ש חמב

" FRAGILE " ת וי ותב ה יז ראה תא ןמס ו המ י א תמ ןגמ ת יז ראב שמתשה , ןנ וכה וא ב ש חמה תא ח ולשל ךתנ ו וכ

.(" יר ב

ב םא

ש ")

י טוחל א

, ם יס וטמב לוחל ת

ןקתהב שומ י שה לע

יו ושע הל

הלחה ת

א

יו

ת

ינ

ולב גה

דמה

.

.

ת ומ י

יהמ

ות

וס מ ת

ח וט

לעפה

ב ךנ

י נפ

וב י ב ס

י א

ל

םא

ךלש

.

ב לב

ם

ב

י

ש

ג ומ

נכ וס

חמב

ה יה

מ ם י

י ם יי טוחל

רתאב

שמתשהל

ו

ר

ץפ

א

ושי

ם

א

י נקתהב שומ י שהש ןכת

נ רמ וח

שקב

תב

,

רקב

ךת

, ם

ושרב

י לוח

ש ב

-

ש

יתבב

יי

חמב

: ת ואבה ת וצלמהל םא תהב לעפ , ל " וחל ע ס ונ התא םא

.

רקבל ון וכתמ התא םהב ש ור זא / הנ י דמ לכ ב ם י ב ש חמ י ב ג ל ס כ מה ת ונקת תא ש א רמ קו ד ב

, חתמה ת ומצ וע .

ב ש חמב שמתשהל ןנכתמ התא םהב ש

.

ת ומ

ור

וקמב םא תמלו

זא / הנ י דמל םא

חתמה לבכ

תהב ם

ל עג

י נתשמ ם

ונב ת

י עקתה

ושי ר דה

ת ר וצת

ןהמ

ו ם רי

קו

ד

ד ב

תה

י אנש תכ רעמ ב ש חמה ת לעפהמ ע נמ יה , ד יו צל קז נ וא הפ י רש , ת ולמש חתהל

.

ם י

ן וכ יסה

רחא ם י

תא ת יחפהל

יר שכ מ םע

י

תקו

ד כ !

ושמה

ה רהזא

חתמ

ותחילש וא בשחמה םע העיסנ 48

ם וק י שו ר וז חש , י וב י ג 9

.

ם י רצ ומה ת י ב רמ ר וב ע לי ג ר לה ונ ם וי והמה ם י כ י להת ת ו ד וא עד י מ קפס מ ה ז קרפ

יך להת ת ליחת י נפ ל ת וחפ ל 70% ב הנ ועט ת ו יהל תב י יח ח ולה ב ש חמ ת ללוס , ח ול ב ש חמב ם וק י ש י כ י לה עוצ י ב תעב

.

ם

: ב

וק

וש ח

י שה

ם בלש עוצ י בב ליחתתש י נפ ל ת ד לקמה ס יס בל ח ולה ב ש חמ תא רבח , ה רסהל תנת י נש ת ד לקמ

.

ם

םע ח ול

וק י שה

ב

יך

ש חמב

להת לש

: ב וש ח

םהשלכ

.

Thin Client י רצ ומ ת י ב רמב לי ג ר לה ונ א וה קרפ ב עד י מה .

ר זו חשו י וב גי ל תשמשמה הנכ ות לע עד י מ קפס מ ה ז קרפ

תנקת ומ א

ף י ע סה

לש

.( HP

הס

שה

רגה

ל א יה

לע ץ

םא .

חלו

ר זו חשו י וב י

Thin Client

לע עד י מ ת לבקל

רפס מ

לש תכ רעמה

תא

עד י

ו

מ

תכ

)

.

םג

רעמה

דה

לש

ג עוצ י

םג

לש

בל

ד תא

הכ י

( ד בלב

שפח

מתה

ה רמ וחה ב י כ

)

ף

ם י רחבנ ם י רצ http://www.hp.com/support

ד ב ( החשוקו

י ר לע

HP System Information

ףס

תא

ונ עד י

רחב

ומב

ם י נקתה

מ ת לבקל

ו HP ה

) Thin Client

י יק

י להנמ

.((

יתה

,

שמתשמל

תא

י ב

רחב

ש חמב

רתאהמ

הנכ ות )

,(

ם י כ רי

תנקת

הת

דמ

לחתה )

)

וא

ומ

ד

HP ThinUpdate

רי והל

Manuals

Start ןצ

ךת

קלחב

חלה

ו רשפ אב ,

הנכ

ב ש

ותה

חמב

Software, Drivers and Firmware

תא

ן יי ע

רחב ,

, הנכ ותב

BIOS ה

.

ם ושי י ל ם ני וכ דע ם י מ י יק םא ט נ רט ינ אה רתאב םעפ י דמ קו ד בל הצ י לממ HP : ה רעה

HP ThinUpdate -

.

ם י רצ ומה ת י ב רמ ר וב ע לי ג ר לה ונ ם וי והמה ם י כ י להת ת ו ד וא עד י מ קפס מ ה ז קרפ

: ם י אבה ם י כ י להתה עוצ י בל HP ThinUpdate הנכ ותב שמתשה

ב שומ י ש

ם יי וב י וג ר זו חש ת יי דמ ת יר צ י

תכ רעמה ם וק י שו ר זו חש

הנכ ות לש ן וכ דעו תנקתה

49 םוקישו רוזחש , יוביג 9 קרפ

HP Sure Start ו TPM , ( BIOS ) Computer Setup 10

.

יו לע ןגהלו ךלש ב ש חמה תא יר דגהל ךל ם י עי יס מה ם י לכ רפס מ תקפס מ HP

Computer Setup -

גי וס ר

ט לקה

וב ע ת

י נקתה לכ

רו דגה ת

ין

ללוכ

ב ת ר ושקתה לע

.

תט

בח ר

לוש

Computer Setup ת ו

ומה

,( BIOS )

יר

ון

שה

רכ י

ת

זה

י

ו

Basic Input/Output System

נכ ות

תכ

.( תספ

רעמה ון

דמ

רכ י

ו

ז

רבכע ,

ת ומכ ו

ת ד לקמ ,

ב ש חמה

וא

גצ ,

,

ם

Computer Setup

יקס י ד י

לש לוחתאה

ננ וכ

ר ד

:

ס ,

ן וגכ )

ונקת

ת ו יר שה

רעמב

ת י נכ ות

תכ

והש ם י

ט לפה

נקתהה

ו

ב שומ י ש

.

ב ש חמה ת לועפ תא שב של ת ולולע ת וא גי ש .

Computer Setup ב ם יי ונ י ש תכ י רע תעב ת רו יה ז הנשמ טוק נ : ה רעה

ס יהל י ד כ f10 לע ץ חל , HP לש למסה תעפ וה םעו , ב ש חמה תא שד חמ לעפה וא לעפה , Computer Setup תא לי עפהל

.

Computer Setup

י ד

-

כ

ל

Computer Setup ב ה ר יחב

.

רת ו י וא תחא הטי ש ת ועצמאב Computer Setup ב ר וחבלו טו ונל ןת ני

שמתשה וא enter לע שקה ןכ מ רחא לו ת ד לקמב ם י צ יחה י שקמב ו tab שקמב שמתשה , טי

.

טי

רפתמ

רפ ר

טי

וחבל

רפ

י ד

וא טי רפת ת ר יחבל

כ העבצה ןקתהב

י צ חה י שקמב שמתשה וא , ךס מה לש הנ יו לעה ת י נמ יה הנ יפ ב הטמל וא הלעמל ץ ח רחב , הטמלו

.

ת

הלעמל

ד לקמב הטמ

לול

וא

ג ל י ד כ

הלעמ

םא תהב לעפ ןכ מ רחא לו esc שקה , Computer Setup לש י ש א רה ךס מל ה ר ז חלו ת וח ותפ

.

ח י ש

ךס מה י

ו

ב ג -

ד ת וב ית

לעש ת

ת ר

וא ר

גי ס ל

והל

: ת ואבה ת וטי שהמ תחא רחב , Computer Setup מ תא צל י ד כ

Ignore Changes תא רחב ,( י ש א ר ) Main תא רחב , ם יי ונ י שה

.( ןכ )

תא ר ומשל

Yes רחב ןכ

י לבמ

מ

Computer Setup

רחא לו ( א צ ו ם יי ונ י שמ

י טי רפתמ

םלעתה )

תא צל י ד and Exit

כ ●

ו טו יו נ

.

enter ןכ מ רחא ל שיקהל יך לע , ה ר יחבה תא ןמס ל י ד כ ם י צ חה י שקמב שמתשמ התא םא : ה רעה

ר ומש ) Save Changes and Exit רחב ,( י ש א ר ) Main רחב , Computer Setup י טי רפתמ

.( ןכ )

תא צלו ם

Yes רחב ןכ

יי ונ

מ

י שה תא

רחא לו ( א צ

ר ומשל

ו ם יי ונ

י

י

ד כ

ש

.

enter ןכ מ רחא ל שיקהל יך לע , ה ר יחבה תא ןמס ל י ד כ ם י צ חה י שקמב שמתשמ התא םא : ה רעה

.

שד חמ לעפ יו ב ש חמהש רחא ל ףקות ל וס נכ י י ם יי ונ י שה

Computer Setup ב ן רצ יה ת ו ר דגה ר וז חש

.

ם י אבה ם י בלשה תא עצב , ן רצ יה ידי לע ועבק נש ם י כ רעל Computer Setup ב ת רו דגהה לכ ת ר ז חהל

.

ח י שקה ןנ וכה בצמ תא הנשי א ל לד חמ ת ו יר רב ר זו חש

.

50 ד ומעב Computer Setup ב שומ י ש

הא ר .

Computer Setup תא לעפה

.( ןכ ) Yes רחב ןכ מ רחא לו ,( הא י צ י ו לד חמ ת ו יר רב תעי בק ) Apply Factory Defaults and Exit רחב ,( י ש א ר ) Main רחב

: ה רעה

.

1

.

2

.

enter ןכ מ רחא ל שיקהל יך לע , ה ר יחבה תא ןמס ל י ד כ ם י צ חה י שקמב שמתשמ התא םא : ה רעה

Computer Setup ב שומיש 50

יר רב ר זו חש ) Restore Defaults

.( א צ ו ן רצ

העד וה

יה לש

עיפ והל ה

לד חמה ת

י ושע

יר רב

, ה י וצרה ת ו רשפ אב ה ר יחבה רחא ל , ם י רחבנ ם י רצ

תא לחה ) Apply Factory Defaults and Exit ם

ומב

וקמב (

: ה

לד

רעה

חמ

.

שד חמ לעפ יו ב ש חמהש רחא ל ףקות ל וס נכ י י ם יי ונ י שה

.

ן רצ יה לש לד חמה ת יר רב ת רו דגה ר זו חש םע ת ונתשמ א ל החט באה ת רו דגה ו ת וא מס יסה ת רו דגה : ה רעה

י

BIOS ה ן וכ דע

רא HP לש ט נ

.

רט

הנכ

ינ אה רתאב BIOS ה

ותב ת יו עב ון רתפ ו

ני וכ דע ב

הנקתה י ב

רו

ג

.

HP לש ט נ רט ינ אה רתאב ת ונ י מ ז ו יה י BIOS לש

.

SoftPaqs

ת ונכ ד

ם

ועמ ת ואס

י א רק נש ם יס וח

רג ש

ד ם י

ןכת

צבקב

יי

ל עד י מ לי כ מש , Readme.txt

םשב ץב וק ת וללוכ ה ד ר והל ת ומ י וס מ ת ולי בח

BIOS ה תס רג י וה יז

.

ב ש חמה לש BIOS ה תס רג תא ת וה זל יך לע ת י ש א ר , Computer Setup (BIOS) לש ן וכ דעב ך ר וצ שי םא טי לחהל י ד כ

ידי לע ((

התא

תכ רעמה

םא ) ( HP

SYSTEM BIOS (bios

תכ רעמ ת ו ד וא עד י מ )

ו ( ROM יך רא ת ) ROM date

HP System Information

.

Computer Setup ב

םג

ת ר

הנ וכ מה

יחב ו

שומ י ש

, HP

ידי -

) BIOS

ה י יק

לע וא (

ה

יתה

תס

ת ר

רג

יחב

ת

Windows

ו

,(

ד וא עד

לחתה )

י מל תשג

Start ןצ

הלעפהה תכ רעמב

ל ךת

חלה

ו רשפ

ת

רבכ א

אב

ר יחב

צמנ

.

50 ד ומעב Computer Setup ב שומ י ש

הא ר .

Computer Setup תא לעפה

.( תכ רעמה ת ו ד וא עד י מ ) System Information רחב ןכ מ רחא לו ,( י ש א ר ) Main רחב

Ignore Changes תא רחב ,( י ש א ר ) Main תא רחב , ם יי ונ

.(

י שה תא

ןכ ) Yes

ר ומשל

רחב ןכ

י לבמ

מ רחא

Computer Setup

לו ,( א צ ו ם יי ונ י שמ

י טי רפתמ

םלעתה )

תא צל י ד כ and Exit

.

1

.

2

.

3

.

enter ןכ מ רחא ל שיקהל יך לע , ה ר יחבה תא ןמס ל י ד כ ם י צ חה י שקמב שמתשמ התא םא : ה רעה

BIOS ן וכ דע ת ד ר וה

.

BIOS ני וכ דע ד רי והלו שפחל לכ ות , ת ומ דקומה ת ושי ר דה ת ר יקס רחא ל

Software and

.

BIOS

רחב

ה

.

ךלש

לש

הנ י דמה תא

ת ו ד ר והה רתא ל

רחב

השי ג

ו http://www.hp.com/support

ל ךס מה י ב ג לעש ת וא ר והה יפ ל

ל א

לעפ ו

ר וב

,(

ע ' HP

ןקתה י

לש הכ י מת '

להנמ ו ת ונכ

ל ס

ות )

נכ יהל י ד כ

Drivers

.

1

.

2 : ם י אבה ם י בלשה תא עצב , BIOS ה לש ה ד ר והה

תא ךמצעל

רחא ל ,

ם ושר

רת ו י רח

.

ךלש

וא מ

ב ש חמב

דעומב ן

תעכ

וכ דעה

תנקת ומה

תא רתא ל

BIOS -

י ד כ ה ז

ה תס רג

עד י מל

ל ות

קקד

וא ה

ז תש

ו ושה

ןכת יי

ו רת

.

יו ב

רחא

י נכ

הה

דעה

זמ

BIOS

טרפ

.

ח י שקה

לכ

ןנ

ה

וא

וכ ל

ן וכ דע תא

םשה

ות וא

,

ד

יך

רתא

רא תה

רי ותש

ור זאב

.

א

.

ח י שקה ןנ וכה ל א ת רחב ש טי רפה ת ד ר והל ךס מה י ב ג לעש ת וא ר והל םא תהב לעפ

ן יקתהל ןכ ומ ה יהת רש א כ .

BIOS ה ן וכ דע תא ד רי והל ת רחב יו ל אש , ח י שקה

.

ה ז

ןנ וכ

ב

ב ם וק

יתנל

י מל

תשג

ב יתנה

ל יך לע

תא

ה יה י

ךמצעל ם ושר

, ן וכ דעה תא

.

ב

לש BIOS ני וכ דע ד ח יו מב , הנכ ות ני וכ דע תנקתה י נפ ל תשרה להנמב ץעו ו יה , תשרל ב ש חמה ר וב יח תעב

.

תכ

: ה רעה

רעמה f9 תעד וה ת ועצמאב לוחתאה ר ד ס י ונ י ש

.

ם י אבה ם י בלשה תא עצב , יחכ ונה הלעפהה ףצר

:( לוחתא ןקתה ת ו וי רשפ א )

ר וב ע לוחתא ןקתה לי עפ ןפ ואב ר וחבל י ד כ

Boot Device Options טי רפת ל שג .

1

51 HP Sure Start ו TPM , ( BIOS ) Computer Setup 10 קרפ

Boot Device טי רפת ל ס נכ יהל י ד כ f9 לע שקה , HP לש למסה תעפ וה םעו ,

.(

ב ש חמה

לוחתא

תא

ןקתה

שד

ת ו

חמ

וי

לעפה

רשפ א

וא לעפה

) Options

.

ךס מה י ב ג לעש ת וא ר והל םא תהב לעפ ןכ מ רחא לו enter שקה , לוחתא ןקתה רחב .

2

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) TPM BIOS ת ו ר דגה

.

Computer Setup (BIOS) ב TPM ה ת רו דגה תא ת ונשל ךת ו רשפ אב .

ב ש חמל תפס ונ החט בא קפס מ TPM לו ד ומ

ךלש

ת ונ

וצש ת

ון

יו

וכ מה

שי

ושי

רה

ר

שומ י שהש אד ו ול

דה

וא ם

תא

רי ושי

רפ מה

.

אה תא

הל

TPM

א ת יו

-

יך לע

ב

יג

, ו

שהל

ךלש

ז תכ רעמב ( TPM ) Trusted Platform

שי

עבל עג ונב

ו ,

שומ י

ם

ש /

יי ט נ ו ולרה

הלעפהה

יהשלכ ת

ם

ןפ

יו רחאב

יי מ

וא

וקמה ת

מ ת

אשית

ועב

א ל

יו

ונה

ינ

HP ת

לו ד ומ לש ת

דמה

ת ומ

.

י

י א

וי וקלו

ת ת

דעלבה

ת

יו

ו

ונקת

עבל

הא

יו ל נ

ל ,

יו צק

ם

עג ונב .

למה ת

ופה

יקוחל

יו

נ

י ט נ ו

ת לעפה

םא

ולר

תהב

רב דה

רחאה לוחת

י

יך

נפ

השע

םא

לע

ל

, ם

,

נ

ןכ

: ב

י שו

וש

TPM

ל ם

-

ח

ב

ר דה

ד וק

.

הלעפהה תכ רעמב עיפ ו י א ל TPM ,( רתס ומ ) Hidden ל TPM ה ת ר דגה תא הנשת םא : ה רעה

.

50 ד ומעב Computer Setup -

: Computer Setup ב TPM ה ת רו דגהל תשג ל י ד כ

ב שומ י ש

הא ר .

Computer Setup תא לעפה .

1

םא תהב לעפ ןכ מ רחא לו ,( TPM לש תצב ושמ החט בא ) TPM Embedded Security רחב ,( החט

.

ךס מה

בא )

י ב ג -

Security רחב

לעש ת וא ר והל

.

2

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) HP Sure Start -

ש

וק

חמה

ח וט ב

לש BIOS ה תא

בצמל BIOS ה

הפ י צר

תא ת י

ה ר וצב

טמ וטוא

ת

ר

רט נמש ה

ז חשמ

גי ולונכט , HP Sure Start

HP Sure Start , ףקת וה וא

תא ת

תחשוה

ללוכ

BIOS

ם י רחבנ

ה םא

ם י ב ש חמ

.

שמתשמה

י מג

.

התחשה וא

לש

ת ופקתה

ת

ד לש

וב ר

ה ר

ועמ

וצתה

דגנכ

א לל

. HP Sure Start לש לד חמה ת יר רב ת ר וצתב שמתשהל

.

לד

ולכ ו

חמה

י ם

ת

י

יר

שמתשמה

רב ת ר וצת

ב

תא

ו רש

ת י

י ד

שי

כ

א

, ב

ם

ש חמב

י א תהל

לעפ

ם י

ומ ו

לוכ י

ר

ם

דג

י

ומ HP Sure Start

מ דקתמ ם י שמתשמ

ב שומ י ש

Find רחב .

http://www.hp.com/support

.

ךס

רתאב רקב

מה לע ת

, HP Sure Start לש

ועיפ ומה ת וא ר והה

ד ועיתה

תא עצב ו

לש

( ךלש

רת

רצ

יו

ומה

ב ת י נכ

תא

דעה הס רג

שפח )

ל תשג ל י ד כ your product

( דבלב םירחבנ םירצומב ) TPM BIOS תורדגה 52

HP PC Hardware Diagnostics ב שומ י ש 11

. י

בח

וא

ומ

רכ ת לעופ

החשוק

.

ךלש

קשממ

ב

)

ש חמב ה רמ וחה םא עובקל י ד כ HP PC Hardware Diagnostics

HP PC Hardware Diagnostics UEFI ,

Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI םשב החשוק ין יפ א מ ( ד

ת ו

בלב

יר שה ת י נכ ותב שמתשהל

HP PC Hardware Diagnostics Windows

ם י רחבנ ם י רצ ומ

ןה

ר וב

ת

ע )

ואס

ןכ

ךת ו רשפ אב

רגה

ו ,( ד

שולש

ח וא מ

רחבנ ם י מג ד ב ) HP PC Hardware Diagnostics Windows -

עובקל י ד כ ן וחבא

.

ה

ת וק

רמ

י ד

וחב

ב

ם

לי עפהל ךל

י לשכ ןחבא

רשפ

ל י ד

א

כ

מה Windows

Windows

ס ס ובמ

הלעפהה

ת ו יר ש

תכ רעמ ך

י לכ

ותב

א וה

לעופ

HP PC Hardware Diagnostics Windows

י לכה .

י וא רכ ת דקפתמ ב ש חמה ת רמ וח םא

ב

( ד

י ש

ת ד ר והל .

ות וא

.

53

ן יקתהלו

ד ומעב

ד רי והל יך לע הליחת , ךת ושרב ש ב ש חמב ןקת

HP PC Hardware Diagnostics Windows

ומ ונ

ת ד ר וה

י א HP PC Hardware Diagnostics Windows

הא ר

םא

, HP PC Hardware Diagnostics Windows

HP PC Hardware Diagnostics Windows לש ה רמ וח לשכ ההזמ ד וקב שומ י ש

.

ת ו רפס 24 ןב לשכ הה זמ ד וק רצ ונ , ה רמ וח תפ לחה ב י יחמה לשכ הה זמ HP PC Hardware Diagnostics Windows רש א כ

: ת ואבה ת ו וי רשפ אהמ תחא רחב , ךס מה י ב ג לעש ת וא ר והל םא תהב

.

ךס מה י ב ג לעש ת וא ר והל םא תהב לעפ ו ר ושיקה תא רחב , לשכ הה זמ לש ר ושיק גצ ומ םא ●

.

הל א ת ו יחנהל םא תהב לעפ .

הכ י מת ל ה יי נפ ל ת ו יחנה ת ועיפ ומ םא ●

HP PC Hardware Diagnostics Windows -

לש הכ י מת ו ה ר זע ) HP Help and Support מ יו ל א תשג ל לכ ות , HP PC Hardware Diagnostics Windows תנקתה רחא

.( HP

ל

ב שומ י ש

HP Help and Support מ HP PC Hardware Diagnostics Windows ל הש י ג

HP Help and מ יו ל א תשג ל י ד כ ת ואבה ת ולועפה תא עצב , HP PC Hardware Diagnostics Windows תנקתה

.

רחא

Support

ל

.

ךס מה י ב ג לעש ת וא

: HP Help and Support מ HP PC Hardware Diagnostics Windows ל תשג ל י ד כ

.( HP לש הכ י מת ו ה ר זע ) HP Help and Support רחב ןכ מ רחא לו ,( לחתה ) Start ןצ חלב רחב

.

HP PC Hardware Diagnostics Windows תא רחב

ר והה יפ ל לעפ ןכ מ רחא לו , לי עפהל ךנ וצרב ש ן וחבאה תק י ד ב ג וס תא רחב , חתפ נ י לכה רש א כ

.

1

.

2

.

3

.( לוטי ב ) Cancel רחב , ן וחבא תק י ד ב ר וצעל י ד כ : ה רעה

HP PC Hardware Diagnostics Windows ת ד ר וה

Windows ב ש חמב שמתשהל יך לע .

ד בלב ת י ל גנאב ת ועיפ ומ HP PC Hardware Diagnostics Windows

.

.exe

י צב וק קר ם י עצ ומש ון יו

לש

כ מ

ה ד ר

, ה ז

והה

י

ת וא

לכ ת ד

ר וה

ר והל

HP מ HP PC Hardware Diagnostics Windows לש ת י נכ דעה הס רגה ת ד ר וה

: ם י אבה ם י בלשל םא תהב לעפ , HP מ HP PC Hardware Diagnostics Windows תא לי עפהל י ד כ

53 HP PC Hardware Diagnostics ב שומיש 11 קרפ

.

HP PC Diagnostics לש ת י בה ף ד גצ ומ .

http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags תב ותכ ב רקב

ב חמב ם וק י מ רחב ןכ מ רחא לו ,( HP Diagnostics Windows תא ד ר וה ) Download HP Diagnostics Windows רחב

.

USB ג וס מ Flash ןנ וכ ב וא

.

ת רחב ש ם וק י מל ד ר יו י לכה

.

1

.

2

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) רצ ומה רפס מ וא םש יפל HP Hardware Diagnostics Windows ת ד ר וה

.

רצ ומה רפס מ וא םש ת ועצמאב HP PC Hardware Diagnostics Windows תא ד רי והל ךת ו רשפ אב

.

רצ ומה רפס מ וא םש ת ועצמאב USB ג וס מ Flash ןנ וכ ל הנכ ותה תא ד רי והל ך רט צתש ןכת יי , ם י מ י וס מ ם י רצ ומ ר וב ע : ה רעה

.

http://www.hp.com/support תב ותכ ב רקב

רצ ומה רפס מ תא וא רצ ומה םש תא ן זה ו רצ ומה ג וס תא רחב ,( ןקתה י להנמ ו הנכ ות ) Software and Drivers

.

תגצ ומה שופ יחה תב

רחב

יתב

תא ר וחבל י ד כ ךס מה י ב ג לעש ת וא

.

ךלש USB ג וס

ר והה יפ

מ Flash

ל לעפ ןכ מ

ןנ וכ וא ב

רחא לו ,( ה ד

ש חמה ר וב ע

ר וה

ד רי

) Download

והל שיש

רחב ,(

Windows

ן וחבא

לש

)

ת יפ

Diagnostics

י צפסה ן

עטקמב

וחבאה תס רג

.

3

.

ת רחב ש ם וק י מל ד ר יו י לכה

.

1

.

2

HP PC Hardware Diagnostics Windows תנקתה

הב ש USB ג וס מ Flash

.

ןנ וכ

עקרמה

ב וא ב

לע

ש חמב

ת ונ

ה י

רקומה

יק יתה

ת וא ר

ל א טו ונ

והה תא

, HP PC Hardware Diagnostics Windows

עצב ו ץב וקה לע ם יי מעפ ץ חל , ת ד ר והש

תא ן יקתהל

.exe

ה ץב וק ןסח

י

וא

ד כ

מ

HP PC Hardware Diagnostics UEFI -

עב

םא עובקל

עב ין

י

בל

ד כ

ה

ן וחבא

רמ וחב

ת וק י ד

ם י לשכ

ב לי

ין ב

עפהל

ד

ךל רשפ

י רפהל לכ

א

יו ש

מ (

י ד

ד ח

כ

וא מ

הלעפהה

.

ם י

בח ר ומ החשוק קשממ

תכ רעמל

רחא הנכ ות י ב

ץ

י

וחמ

כ ר

לעופ

וא

) HP PC Hardware Diagnostics UEFI

י לכה

הלעפהה

.

י וא רכ ת דקפתמ

תכ רעמ ידי לע ם

ב ש חמה

רג יהל ת

ת רמ וח

ולולעש

ןחבא ל י ד כ HP PC Hardware Diagnostics UEFI ב שמתשהל ךת ו רשפ אב , Windows ל לחת וא מ ונ י א ךלש ב ש חמה םא

.

ה רמ וח

ב שומ י ש

HP PC Hardware Diagnostics UEFI תלעפה

: אבה יך להה תא עצב , HP PC Hardware Diagnostics UEFI תא לי עפהל י ד כ

.

esc לע ת רו יהמב שקה ו , ב ש חמה תא שד חמ לעפה וא לעפה .

1

.

2

: אבה ר ד סה יפ ל ן וחבאה י לכ תא א וצמל ןת י

.

f2 לע שקה

נ םהב ש ת ומ וקמ השולשב שפחמ BIOS ה

רב וחמ USB ג וס מ Flash ןנ וכ .

א

HP PC לש ת י נכ דעה הס רגה ת ד ר וה

הא ר , USB ןנ וכ ל HP PC Hardware Diagnostics UEFI

.

55 ד ומעב

י לכה ת ד ר והל : ה רעה

Hardware Diagnostics UEFI

ח י שק ןנ וכ

BIOS

.

ב

ג.

ר והה יפ ל לעפ ןכ מ רחא לו , לי עפהל ךנ וצרב ש ן וחבאה תק י ד ב ג וס תא רחב , הפ ש רחב , חתפ נ ן וחבאה

.

ךס מה

י

י ב

לכ רש

ג -

א

לעש

כ .

3

HP PC Hardware Diagnostics UEFI ב שומיש 54

USB ג וס מ Flash ןנ וכל HP PC Hardware Diagnostics UEFI ת ד ר וה

.

ם י מ י וס מ ם י בצמב ת י שומ י ש ת ו יהל הלוכ י USB ג וס מ Flash ןנ וכ ל HP PC Hardware Diagnostics UEFI ת ד ר וה

.

ש א רמ הנקתהה תנ ומתב ללכ נ א ל HP PC Hardware Diagnostics UEFI ●

.

HP Tool לש הצ יחמב ללכ נ א ל HP PC Hardware Diagnostics UEFI

.

ם וגפ ח י שקה ןנ וכה

ב ש חמב שמתשהל יך לעו , ד בלב

.

.exe

ת י ל

י צב וק

גנאב

קר ם י

ת ונת

עצ ומש

ני HP PC Hardware Diagnostics UEFI

ם ושמ HP UEFI לש הכ י מתה תב י ב ס תא

לש ה ד

ר וצ י לו

ר והה

ד רי

ת וא ר וה

והל י ד כ

: ה רעה

Windows

HP PC Hardware Diagnostics UEFI לש ת י נכ דעה הס רגה ת ד ר וה

.

אבה יך להה תא עצב , USB ג וס מ Flash ןנ וכ ל HP PC Hardware Diagnostics UEFI לש ת י נכ דעה הס רגה ת ד ר והל

.

HP PC Diagnostics לש ת י בה ף ד גצ ומ .

http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags תב ותכ ב רקב

.( לעפה ) Run רחב ןכ מ רחא לו ,( HP Diagnostics UEFI תא ד ר וה ) Download HP Diagnostics UEFI רחב

.

1

.

2

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) רצ ומה רפס מ וא םש ת ועצמאב HP PC Hardware Diagnostics UEFI ת ד ר וה

ןנ וכ ל ( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) רצ ומה רפס מ וא םש ת ועצמאב HP PC Hardware Diagnostics UEFI תא ד

.

רי והל

USB ג

ךת ו

וס מ

רשפ אב

Flash

.

רצ ומה רפס מ וא םש ת ועצמאב USB ג וס מ Flash ןנ וכ ל הנכ ותה תא ד רי והל ך רט צתש ןכת יי , ם י מ י וס מ ם י רצ ומ ר וב ע

.

http://www.hp.com/support תב ותכ ב רקב

.

הלעפהה תכ רעמ תא רחב ןכ מ רחא לו , ךלש ב ש חמה תא רחב , רצ ומה רפס מ תא וא םש תא ן זה

UEFI ן וחבא תס רג תא ד רי והלו ר וחבל י ד כ ךס מה י ב ג לעש ת וא ר והה יפ לע לעפ ,( ן וחבא ) Diagnostic

.

ךלש ב ש חמל ת יפ

עטקמב

י צפסה

: ה רעה

.

1

.

2

.

3

Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI

( ד בלב ם י

ת ו

ם י רצ ומב

ש

)

HP PC Hardware Diagnostics

.

ש א רמ ר דג והש ת רשל ת וא צ

תא

ותה

ד

תא

רי ומש ( BIOS

ת ולעהל י

) החשוק

ושעו , ב ש

ין

חמב

יפ א מ א וה

ן וחבאה

Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI

תא עצבל לוכ י א וה ןכ מ רחא ל .

ךלש ב ש חמל UEFI http://www.hp.com/go/techcenter/ ל א ר וב ע , Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI

.( ףס ונ עד י מ א צמ )

ת ו ד

Find out more רחב

וא ףס ונ

ןכ מ רחא

עד

לו ,

י מ ת לבקל pcdiags

Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI ת ד ר וה

.

ת רשל ד רי והל ןת י נש SoftPaq כ םג ין מ ז HP Remote PC Hardware Diagnostics UEFI

Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI לש ת י נכ דעה הס רגה ת ד ר וה

.

.

USB ג וס מ Flash ןנ וכ ל HP PC Hardware Diagnostics UEFI לש ת י נכ דעה הס רגה תא ד רי והל ךת ו רשפ אב

HP PC Diagnostics לש ת י בה ף ד גצ ומ .

http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags תב ותכ ב רקב

.( לעפה ) Run רחב ןכ מ רחא לו ,( Remote Diagnostics תא ד ר וה ) Download Remote Diagnostics רחב

.

1

.

2

רצ ומה רפס מ וא םש ת ועצמאב Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI ת ד ר וה

.

רצ ומה רפס מ וא םש ת ועצמאב HP Remote PC Hardware Diagnostics UEFI ת ד ר וה

55 HP PC Hardware Diagnostics ב שומיש 11 קרפ

.

רצ ומה רפס מב וא םשב שומ י ש ך ות הנכ ותה תא ד רי והל ך רט צתש ןכת יי , ם י מ י וס מ ם י רצ ומ ר וב ע

.

http://www.hp.com/support תב ותכ ב רקב

ו רפס מ תא וא רצ ומה םש תא ן זה

.

ךת

, ךלש רצ

ושרב ש

ומה ג וס

הלעפהה

תא רחב

תכ רעמ

,( ם

תא

י נקתה

רחב

י להנמ

ו ךלש ב ש

ו הנכ ות )

חמה תא

Software and Drivers

רחב , תגצ ומה שופ יחה תב

רחב

יתב

UEFI ) Remote UEFI תס רג תא ד רי והלו ר וחבל י ד כ ךס מה י ב ג לעש ת וא

.

ר והה

רצ

יפ

ומה

לע

ר וב

לעפ ,( ן וחבא )

ע תשקובמה (

Diagnostic עטקמב

ק ח ו רמ UEFI ) ( ק ח ו רמ

: ה רעה

.

1

.

2

.

3

Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI ת ו ר דגה לש ת י ש י א המא תה

ת ומא תה רפס מ עצבל ךת ו רשפ אב ,( BIOS ) ב ש חמה ת רו דגהב Remote HP PC Hardware Diagnostics ה ר דגהה ת ועצמאב

.

ת יו שי א

ידי -

.(

לע י ב י טק א רט ינ א בצמב י ד יי מ ןפ ואב ן וחבא

Remote HP PC Hardware Diagnostics

לי עפהל

ת לעפה )

םג ךת ו רשפ אב .

החג שה א לל ן וחבא ת לעפהל ם י נמ ז ח ול

Execute Remote HP PC Hardware Diagnostics ת

ר דגה

ר יחב

.

א רמ

קוח רמ

ר דג

ן

והש

וחבא

ת רשמ וא HP לש

ת לעפהל ( USB קז

ט נ רט ינ אה

בה ןנ וכ וא

רתא

קס י

מ

ד

ם י לכ

ןנ וכ

ל השי

ן וגכ ) ית

ג

ר

קפס מ

וס מה

ה

י מ

ז ין יפ א

וקמה

מ .

ן

ן וחבאה

וסחאה

י לכ ת

שר דנ א

ד ר והל

ל ךלש

ם וק

ב ש

י מה תא

חמל .

שומ

ר דגה

י של

.

ת וא לעהל ושמשי ש המס יסה ו שמתשמה םש תא יר דגהל םג ךת ו רשפ אב .

הק י ד בה ת וא צ ות ן וסחא ל ם וק י מ ר דגה

.

ןכ ל ם ד וק לעפ והש ן וחבאה ת ו ד וא בצמ עד י מ גצה ●

.

: ם י אבה ם י בלשל םא תהב לעפ , Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI ת רו דגה לש ת י שי א המא תהל

Computer Setup ל ס נכ יהל י ד כ f10 לע ץ חל , HP לש למסה תעפ

.( ת רו דגה )

וה םעו , ב ש חמה

Settings רחב ןכ מ רחא לו

תא שד חמ לעפה וא לעפה

( ם דקתמ ) Advanced רחב

.

1

.

2

.

ךלש ת רו דגהה תא ר ומשל י ד כ ( א צ ו ם יי ונ י שה תא ר ומש ) Save Changes and Exit רחב ןכ

.

.

ת י שי א המא תהל ת

שד חמ לעפ יו ב

יו וצרה ת ו

מ רחא לו ,( י ש א

ש חמהש רחא ל

וי רשפ

ףקות

ר )

אה תא

Main

רחב

רחב

.

3

.

4

ל וס נכ י י ם יי ונ י שה

( דבלב םירחבנ םירצומב ) Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI תורדגהב שומיש 56

ם י טרפמ 12

.

לי עומ עד י מ ם יקפס מ הלעפהה י טרפ מ ו הס י נכה חתמ י וג יר ד , ב ש חמה ן וסחא וא ב ש חמה םע העיס נ תעב

.

ב ש חמה םע ל " וחל עוס נל ךתנ ו וכ ב םא ךל עי יס ל ם יי ושע ה ז ף י ע ס

הס י נכ חתמ

ב ם י עיפ ומש חתמה ני ותנ

ח ו וט

קר

ב ת ו

ות

יהל

וא לי

יך רצ AC

עפהל י

חתמ ר וקמ

וצר , ד רפ

.

נ

.

DC וא AC חתמ

DC

HP

חתמ

ידי לע

ר

ה ז

ר וקמ ת ועצמאב קפ וס

וקמ ת ועצמאב

ב ש חמ םע

ב ש

שומ י

חמה

של

תא לי

רשוא מ

מ ת ו יהל

עפהל ןת

ו קפ וס

לוכ

מה

י ש , DC

DC חתמ

י נש ףא לע .

ץ

חתמ

רה

קפס

ת ועצמאב

50-60 ,

וא AC

ט לו

םא

לעופ

ו

ב ש חמה

100-240

תמ ת ועצמאב

ינ וצמ ב ש חמה לש ם ר זה ו חתמה ני ותנ .

ם י אבה ם י טרפ מהמ רת ו י וא ד חא ת רג ס מב DC חתמ ת ועצמאב לועפ

.

הנ

ל לוכ י

יקתה

ב

ת

ש חמה

וי ותב

ג ו ר י ד

DC חתמ טרפמ 12 1 הלב ט

הס י נכ חתמ

– רפ מא 3 ב DC ט לו ו 15 / רפ מא 3 ב DC ט לו ו 12 / רפ מא

ט א ו

2 ב

45

DC

לש

ט לו ו 5

USB-C®

/ רפ מא 3.75

ב DC ט לו ו 12 / רפ

ט א

מא

ו

3

45

ב

לש

DC ט לו ו

USB-C

9 /

– רפ

רפ מא

מא

3

3 ב

ב DC

DC ט

ט

לו

לו ו 5

ו 15

/ רפ מא

2.25 -

3.75

-

ב DC

ב DC

ט לו ו

ט

20

לו

/

ו 10

רפ

/

מא

רפ מא

3 ב DC

3 -

ט לו

ב

ו

DC ט

15 /

לו ו

רפ

ט א

9

ו

/

מא

45

רפ מא

3.75

לש

3

-

-

ב

USB-C

ב DC

DC ט

ט לו

לו ו

ו 5

12

רפ מא

15

ט

/

א ו

רפ מא 5

65 לש

ב DC

USB-C

ט לו ו

– רפ

12 / רפ

מא

מא

3.25

ב

3 ב

DC

DC

ט לו ו

ט לו ו

20

9

/

/

רפ

רפ מא

מא

3 ב DC

4.33

ב

ט

DC

לו ו

ט

5

לו ו

12

רפ

/

מא

רפ מא

3.25

-

5 -

ב DC

ב DC

ט לו

ט

ו

לו ו

20

10 /

/

רפ מא 3 -

רפ מא 4.33

ב

ב DC

DC

ט

ט

לו ו

לו ו

9 /

15 /

רפ

ט א

מא

רפ

ו

3

מא

65

-

5 -

לש

ב DC

ב

ט

DC

לו ו 5

ט לו

USB-C –

ו

12

/

רפ

רפ מא

מא

5 -

4.5

ב

ב DC

DC

ט לו

ט לו

ו

ו

10 /

20 /

רפ מא 3 -

רפ מא 5 ב

ב DC

DC

ט

ט

לו ו

לו ו

9 /

15 /

רפ מא

רפ

ט א

3 -

מא 5 -

ו 90

ב DC

לש

ב

ט

DC

לו ו 5

ט לו

USB-C

ו

ט א ו 45 – רפ מא 2.31

ב DC ט לו ו 19.5

ט א ו 65 – רפ מא 3.33

ב DC ט לו ו 19.5

ט א ו 90 רפ מא 4.62

ב DC ט לו ו 19.5

ט א ו 120 רפ מא 6.15

ב DC ט לו ו 19.5

ט א ו 135 רפ מא 6.9

ב DC ט לו ו 19.5

ט א ו 150 רפ מא 7.70

ב DC ט לו ו 19.5

ט א ו 200 רפ מא 10.3

ב DC ט לו ו 19.5

ט א ו 230 רפ מא 11.8

ב DC ט לו ו 19.5

ט א ו 330 רפ מא 16.92

ב DC ט לו ו 19.5

הלעפהב ם ר ז ו חתמ

ט לו ו 240 לע הלוע ונ י אש ה זאפ ל ה זאפ לש חתמב ת וכ מ ותה , ה י וג רו ונב IT למש ח ת וכ רעמב שומ י של ןנכ ותמ ה ז רצ ומ : ה רעה

.

rms

57 םיטרפמ 12 קרפ

הלעפה תב י ב ס

.

ב ש חמה ן וסחא תעב וא ב ש חמה םע העיס נ תעב לי עומ עד י מ ת לבקל הלעפהה טרפ מב שמתשה

ב " ה ראב ת ו ד י מ ת יו רטמ ת ו ד י מ

הלעפהה תב י ב ס טרפמ 12 2 הלב ט

ם ר וג

טי יהנ רפ 95° דע טי יהנ רפ 41°

טי יהנ רפ 140° דע טי יהנ רפ -4°

90% דע 10%

95% דע 5%

ל ג ר 10,000 דע ל ג ר -50

ל ג ר 40,000 דע ל ג ר -50

ס ו יזלצ 35° דע ס ו יזלצ 5°

ס ו יזלצ 60° דע ס ו יזלצ -20°

90% דע 10%

95% דע 5%

רטמ 3,048 דע רטמ -15

רטמ 12,192 דע רטמ -15

ה ר וטרפמט

( י טפ וא ר וטי לקת ל הב יתכ ) הלועפ ב

הלועפ ב א ל

( י וב י ע א לל ) ת י סח י ת וחל

הלועפ ןמ ז ב

הלועפ ב א ל

( ץ חל א לל ) י ב רמ הב וג

הלועפ ןמ ז ב

הלועפ ב א ל

הלעפה תביבס 58

י טט ס למש ח תק י רפ 13

התא רש א כ לבקמ התאש ם ר זה , לשמל עגמב ם י אב ם י מצע י נש רש א כ י טטס למש

.

ח לש ור

תכתממ

רחש א יה

ת לד ת י ד י

י טטס

ב עג ונ

למש

ו ח י

ח לש

טש לע

הק י רפ

ךלוה

.

ם י ני ו רטקל א ם י ב י כ רל קז נ ם ו רג ל הלולע י טטס למש ח לש ם י רחא ם י כ י לוממ וא ת ועבצאהמ י טטס למש ח לש הק י רפ

.

י וא רכ ות וא

: ם י אבה ת

תקראהש

רו יה זה י עצמא לע

הליחת אד ו , ב ש

ד פקה , עד י מ

חמה תא קתנל

ן ד ב וא וא , ןנ וכ ל וא ב ש חמל קז נ עונמל י ד כ

יך לע הנקתהה וא ה רסהה ת וא ר וה יפ לע םא

: ב וש ח

.

ם

.

םת וא ן יקתהל ןכ ומ ה יהתש דע , י טטס למש ח י נפ מ ת ונג ומה םה ית ו יז ראב ם י ב י כ רה תא ר ומש

י ני ו רטקל א ם י ב י כ רב עגממ רשפ אה לכ כ ע נמ יה .

ם י ל געמב ו ם י כ י לומב

.

ם יי ט

, ם

נגמ

ני יפ

א

ב העי גנמ ע נמ יה

ל ם י לכ ב שמתשה

.

עובצ א ל יתכתמ חטשמב עגמ ידי לע י טטס למש ח ךמצעמ קו רפ , ם י ב י כ רב לופ י טה י נפ ל

.

י טטס למש ח י נפ מ תנג ומה ה יז ראב ות וא חנה , ב י כ ר ת רסה םא

59 יטטס למשח תקירפ 13 קרפ

ת וש י גנ 14

ת זעב וא י א מצע ןפ ואב , םהב שמתשהל ם י לוכ י םלוכ ש עד י מ

.

י שי לש ד

ו ם

צ

ית ו יר ש , ם י רצ ומ

לש המ י א תמ ( AT

קו ושלו

) ר זע ת

רצ

י גי

יי ל , בצעל א יה

ולונכט ב ם י מ ושי

HP

י וא

לש הת רטמ

ם י נקתה

ת וש י גנ ו HP

HP .

הלש ת יו ולי עפה

.

לכ ב

םלועה י

י וטי ב

בח ר

י

לכ

ד י

ב ה

ל אב

גי

רב דה ,

ולונכטה

ה רבחה

תמצ

ג

ועל

רא מב ם

ם י ש נא

י יח

ר

/ ה ד וב

וב יחב ת

עו הללכה

דקמתמה

, ון

הלי

יו

לכ

ג בלשל

מ ה ד וב

י ד

ע

כ ת לעופ

תב י ב ס

HP

ר וצ י

-

ל

ש ם ושמ

תפ א וש

ךל ם י שו ר דה ה י ג ולונכטה י לכ תא יצמ

וצ י ל ךל ת ר ז

ולונכט

ועו

לש ת

ם י לושכ מה

יו ד וקפתה

תא

ת ולוכ

ה ר יס מ

יה תא

ר זע

רפ

ת י

שלו

גי ולונכט

קז חת ל

.

ךלש

,

י שונאה

יר ב גהל תעי יס

ל א

מ

י צנטופה

ר זע ת י גי

תא שממל

ולונכט .

הליהקב

.

ךל

עד י

רשפ

מ

ו ה ד וב

ת י

א

גי

ל ת ל ג

עב ,

וס

ולונכטו

מ

ת

ה

ת י בב

ני

גי ולונכט

ת וא

ו

מצע

רטקל א

.

61 ד ומעב רת יו ב הב וטה ר זעה ת י גי ולונכט ר ות י א

הא ר , ףס ונ עד י מ ת לבקל

HP לש ת וב י וחמה

ז ועו ה רבחה לש ון יו גה ת ו רטמב תכ מ ות ו ז ת וב י וחמ .

ת יו ולב ג ומ י לעב ם י ש נא

.

ל

לוכ

ם י

ל

שי גנה

ם י ינ מ ז

ם ית ו

ו יה י ה

יר שו

גי

ם י רצ ומ

ולונכטה ת

קפס

ונ ו רת

ל תב

י ש

י וחמ HP

ח י ט בהל

םע ם י ש נא ללוכ , םלוכ ידי לע ת ולי עי ב שומ י של ם י נת י נש ם ית ו יר שו ם י רצ ומ

.

עו

קו ושלו

יס י

ר וצ

עצמא

י ל

ת ר

, ןנכת

זעב וא

ל

י

א

א

וה HP

מצע

לש ת

ןפ ואב

ושי

, ת יו

גנה

ולב

דעי

ג ומ

י רצ

להנמה לכ ש א יה ה יפ

: םהלש

י

ת

צה

יו

.

HP

רחאה

ת ולועפ

י מ

תא

וחת לו

וחנ

םה י ד

י ש ת

יקפת

יו רק י

ל םא

ע ת ו רטמ עב ש

תהב ןהלש ם

תעב וק ת

ושי י ב

ושי גנה ת

ו הל א ת ו רטמב

יו

וכ

ינ דמ

מת י

, ה

HP

ז דעי

לש ם י

יג שהל

ד ב

י ד

ועה

כ

ו

ומ קפס לו קו ושל , ר וצ י ל , בצעל י ד כ ם י ד ב ועל השו ר דה ה רשכהה ןתמ ו , HP ב ת ושי גנ ת יו עבל

.

ת ועד ומה תא

ם י שי גנ ם ית ו

לעה

יר שו

.

ם

יפ ת וצ ובקל הל א ם יחנמ ם וי וק ם ושי י

ית ו יר שו ם י רצ ומ לש הק י ד בב ו ן ונכתב ו ,

ל ת יו רחאה ת רב

.

עה ו , ם

ת י לכ לכ

ית ו

ו ת י

יר שו

נכט

ם י רצ ומ

, ת ית ו

ר וב

רחת

ע

הנ

ת ושי

יחבמ

גנל

ם

ם יחנמ

י שי ה ז

ם

רש א

וי וק ח

כ ם י

ות יפ

רצ ומ

ת ושי גנל ם יחנמ ם וי וק לש ח ות יפה יך להתב ת יו ולב ג ומ םע ם י ש נא ת ללכה

.

שי גנ ןפ ואב ר וב י צל ין מ זל HP לש ם ית ו יר שה ו ם י רצ ומה לע עד י מ תכ יפה ו ת ושי גנ י ינ יפ א מ ד ועית

.

ם י לי ב ומ ר זע ת ונ ו רתפ ו ר זע ת ו גי ולונכט יקפס םע ם י רשק ת יר צ י

.

HP לש ם ית ו יר שלו ם י רצ ומל ת י ט נ ו ולרה ר זעה ת י גי ולונכט תא ם י רפ שמ רש א ם י ני וצ יח ו ם יי מ י נפ ח ות יפ ו רק חמב הכ י מת

.

םהלש ם ו ד יקו ת ושי גנל ם יחנמה ם וי וקב ו ה יי שעתה י נקתב הכ י מת

( IAAP ) ת וש י גנ יחמ ומ לש י מ וא ל נ י ב ד וג י א

הב וט ה ר

ל א יה

וצב

ה רטמה .

ת וכ

םהלש ת

מסהה ו

יתשתב ו ם י

ך

רצ

ונ יחה

ומב ת

, תשרה

ושי גנ

ך ר

בלשל

ד ת

ם

ושי

ני

גנה

וג רא

עוצקמ

ל רשפ א

ם

לו

ו ד יקב דקמתמה

םהלש ת רו יי

ח

רקה

וו

תא

ר ת ו רטמל

ם דקלו

א לש

חתפ ל

ד וג י א

ת ושי גנ

א וה IAAP

יחמ ומל

.

רת יו

לש ת ושי גנה דעי ב תכ מ ות

.

ת יו ולב

ו

ג

ז ת

ומ

וב י

םע

וחמ .

ת ושי גנה

ם י ש נא ידי -

ם וחת

לע ת ולי

ם

עי

ו ד יקב

ב שומ

ם

י

י רחא

של ם י

ם

נת י

ני וג

נש

רא

ם

םע

ית ו

ףתתשהל

יר שו ם י רצ

י ד

ומ

כ הפ רט צה

קו יו שו ר וצ

HP

יי ,

, ת ד ס

ב וצ י ע

יי

א

מ ה רבחכ

והש HP

תושיגנו HP 60

םא .

ה זמ ה ז ד ומלל

, תנ ו וקמה

םהל רשפ

הליהקל ף

א י ש ןפ ואב

רט צהל י ד כ

םלועה לכ מ ם ני וג רא ו ם י ד י מלת , ם יי טרפ ם י ש http://www.accessibilityassociation.org

נא

.

ת ו רבחה ת

ל

ו

א

ר

וי

וב יח ידי

ר וב

רשפ

ע

א

,

לע

ףס ונ

לע ד

עוצקמה

עד י מ

ומללו

תא קז

לבקל

ם ני ועי

ין

ד י

ני

ל

חת

ועמ

IAAP

התא

םשר יהל

רת יו ב הב וטה רזעה ת יי ג ולונכט ר ות י א

םע רבחתהלו ומצע

.

ונלש ם

תא

יפת

עי בהל ,

ושה

רשקת

ו ת וח וקלה

ל

ב

ל ג

רקב

וס

ו

מ

HP

ת ו יהל

ך ותב ת

יך רצ

ושי

, לי ג

גנל ת

ל ת רו ושקה

ועד ומה

ת ולב גמ

ת לדגהל

וא ת

תב י וחמ

יו ולב ג ומ

HP .

ה

י לעב

גי

ם י ש נא ללוכ ,

ולונכט ת ועצמאב

ד חא לכ

םלועה

בצמל ת ר ז ועש

?

ר

ת רחא

וחבל ןת

ר

ני

זע

ד צ

ת י

י

גי ולונכט

כ .

שומ י

לכ וא

של רת ו י

ח

ם י

ונל

לקל

יך ד י

HP

ל רשפ א

לש ם

מש

י רצ

לוק

ומה

י וה

תא ת

זי , א

וכפ וה

ו רקל

ר

לקש

זע ת ו

ם

גי

י לו דג ם י

ולונכט ון

נפ וגב

וגמ -

רב ו דמ

ךלש יפ

םא

י

ין ב

צפסה

ךלש ם יכ רצה תכ רעה

וא מצע ר וצ י

ולונכט

ל ךל ת ר ז

לש ת

ועו

יו ד

ם י לושכ מה

וקפתה ת ולוכ

תא

יה

ה ר

תא

יס מ

רפ

ר זע

שלו

ת י גי ולונכט

קז חת ל , יר ב

.

ךלש

גהל

ל א

תעי יס

י צנטופה תא

מ ( AT ) ר זע

שממל

ת י גי

ךל רשפ

ולונכט

.

עד י מ

.

א ל ת ל

הליהקב

ת י גי

ג וס

ו ה

ולונכטו

ד

מ

וב

ה

ת

עב

ני

גי

ו

ולונכט

, ת י בב

רטקל א

י

, ם

ם

ךלש ת ול אשה לע

י ב

רחא

ד כ

ר ם י מ וחתמ ם י

עוצקמ

ם דאה

י ש נא

לש ם יפ

ת

עי

י

ונעל

םג

גמ

.

ם

AT

רעתה

י

, ם י רצ

ת וכ

רחא

ו ת ו

ומ

רעה

רפס

עוצ י

ת ו יחמ ומ

יחמ ומה ,

מ

י

ון

מ

יך

בל

יס

רעהל

וחת

י

ם י כ

נה

ו ת

ךל

לע

ר

רשפ

מס ומ

ושקת

עד י מ

א ל הכ י רצ

עוצקמ

ת ואנ

לבקל

י ש

י

ךלש

הצרת

AT

נאש הל גת

לק , קוס

י אד

י עב

ו .

ה תכ רעה

.

ךבצמל רת

י ופ רי

הכ רעה

, ה

עד

.

יפ

י

ם י

יו

רת

מ

ב ר AT

ב

ו

ב

זי

וטה

יפ

קפס

.

יך

ל

י רצ ומ

ם

ב

כ

הכ

ר

ון רתפה

מסה

י לוכ

וצל

י הכ

ם

ין

י

במ

וא

א

תא

ר

ן

וחבל

ר

מסה

תמ

יו שי

וא

ר

א וה

וחבל

ךת ו רשפ אב

י

ךל

לעב

ור זעלו

ללוכ

ן יו שי

םא

ר א לל

עובקל

HP י רצ ומ ר ובע ת וש י גנ

ם באשמ .

ם ני וש HP י רצ

.

ומב ם י

ךבצמל

ללכ נה

רת יו ב

, ם

ם י

יי

מ

ט

י א

נ ו ולר

תמה

םא

ם

, ר זע ת י

י יפ י צפסה

גי ולונכטו

ם י רצ

ת ושי

ומב ו ר

גנ

זעה

י

ת י

ינ יפ א מ לע

גי ולונכט י

עד

ינ

י מ

יפ

ם יקפס מ

א מב ר

ןלהל

וחבל ךל

ם

ועי

רי ושיקה

יס י הל א

( Windows 10 Mobile ) תושיגנ תויורשפא HP Elite x3 ●

Windows 7 - HP יבשחמ לש תושיגנ תויורשפא

Windows 8 - HP יבשחמ לש תושיגנ תויורשפא

Windows 10 - HP יבשחמ לש תושיגנ תויורשפא

( Android 4.1/Jelly Bean ) HP לש חולה בשחמב תושיגנ ינייפאמ תלעפה HP Slate 7 חול יבשחמ

( Android 4.3, 4.2/Jelly Bean ) תושיגנ ינייפאמ תלעפה HP SlateBook יבשחמ

( Chrome OS ) ךלש Chromebox וא HP Chromebook בשחמב תושיגנ ינייפאמ תלעפה HP Chromebook יבשחמ ●

HP ירצומ רובע יפקיה דויצ HP Shopping

( Microsoft Office , Windows 10 , Windows 8 , Windows 7 ) Microsoft לש תושיגנ לע עדימ

.

64 ד ומעב הכ י מת ל ה יי נפ

הא ר , ךת ושרב ש HP רצ ומב ת ושי גנה י

: ףס ונ עו יס קפס ל ם יי ושעש ם י ני וצ

ינ יפ א מ םע תפס ונ

יח ם יקפס לו

הכ י מת ל קוקז התא

ם יפת ושל ם יפס ונ ם

םא

רי ושיק

( Google Apps , Chrome , Android ) Google ירצומ לש תושיגנ לע עדימ

יוקילה גוס יפל תוניוממ רזע תויגולונכט

( ATIA ) רזעה תויגולונכט תיישעתל הדוגאה

61 תושיגנ 14 קרפ

הק יק ח

,

ת ולח

ואד י ו

הל א

ת לעפה

ת ונקת .

ת

ו ת ר ושקת

יו ולב

לש

ג

ם

ומ

י מ

םע ם י

י וס מ

ש נא

ם י ינ יפ

ר וב

א מ

ע ם ית ו

י לעב ת

יר שלו

וספ

ם

דמ

י

ו

רצ

ם י

ומל השי גה

ב ש חמ

.

םהלש ת

ר ופ י של

, ה י צק

וח וקלה

ני ומ

תכ י

ת ונקת

וקלט ית ו

מת ו םה י

ת וליחמ םלועה

ל

יר

א

שו

יך

י רצ ומ לע

ושמה

רי

י בח רב ת ונ י דמ

וטס

שמתשמל

יה

ד

ןפ ואב

ועיתה

ו ם י נקת

ם י נקת

עד מל השי גה ת ו גי ולונכט ב לפ ט ל י ד כ ( FAR ) ת י לר ד

.

ת יו

פה

ב י

השי כ רה

טי נג וק וא

ת

ת

יי

יו

צלוג ר

שוח ,

י נקת

ת ו

ל

זי יפ

508

ת יו

ף י ע ס

ולב ג ומ

תא

םע

ה רצ י ת י נק

ם י ש נא ר וב

י רמאה

ע ( ICT

השי

)

גה ת דעו

ת ר ושקתה ו

דקמתמש

מ

הטי לש

,

ם י עוצ

הלעפה

ת לוכ י י

י

ת וכ

לעב

ב לע

רעמלו

ם

ת וס ס ובמה

הנכ

יי דעלב ם

ות

י רצ

י

ת ושי

מ

ומ

ושי

ו ה י

י

ר

ל

דמ

ד

ם

ןכ

י

ו , ם

יסח י

ט לומ

ני וש

יתמ ם

ו ואד

ת

וי

ו

י יפ

,

גי

ה

י

ולונכט

י

צפס

צק

ם

ני ומ

ני

גי וס

יו

ל

רטי

וקלט

ם י

רק

יפ

י רצ

י

.

ם

ומ

צפסה

י ללכ

, ם י ב

ם יי

נה ם י

ש

נכט

חמ

רצ ומה

, ת

ם ני

יו צק

לש

י

יו רטי

לפ

ת

א

רק

ו

יו ד

ם י ללוכ ם י נקתה

ט

וקפתה

נ רט ינ א -

ת

ס

ולוכ

ס

י ב

ובמ

.

ת י מצע

EN 301 549 – 376 ח וכ י ופ יי

ןקתה .

ICT

ע הכ

י רצ

רעהה

ומ

ת

לש ת

וטי שו ת

רי וב

וק

י

י

צ השי

ד בה י כ

כ רל תנ

י לה לש

ו וקמ

ר

ם י לכ

וא ית םע

תכ רעכ

ד ח י ,

376 ח וכ

ICT לש ם ית

י

ו

ופ י

יר

י

שלו

ת רג ס מב EN 301 549

ם י רצ ומל ת יו ט נ ו

ןקת תא

ולרה ת ושי

רצ

גנה ת

י יפ ו

ושי ר

יר אה

ד

.

ד

תא

השי

וח

ר

י אה

טרפ מ

ד לכ

( WCAG ) ט נ רט נ י א ןכ ות ת וש י גנל ת ו יחנה

ם יחתפ מלו ט נ רט ינ א י בצעמל

.

לי ג

ת

ל ת

רו ז וע (

רו

WAI )

ושקה ת

W3C לש

ולב גמ וא

ט נ רט

ת יו ולב

ינ אה

ג ומ י

ת ושי גנ

לעב ם י

תמ

ש נא י

וז

כ

י

ר

לש

וצ

( WCAG

לע רת ו י

) ט נ רט

הב וט ה

ינ א ןכ

ר וצב

ות

ם ני

ת ושי

ועש

גנל

ם י

ת ו יחנהה

רתא ר וצ י ל

. ט נ רט

ת ו יחנה

ינ אה

.

ת

שד חל

יו צק

י ד

י לפ

כ ת

א ו ( ואד

ושי מג ט

וי

נ

ו

רט

עמש ,

ינ א

ת ונ ומת ,

יחתפ מל ת

טסקט ) ט

וקפס מ ו

נ רט

שומ י

ינ אה ןכ ות לש א

שלו הנבהל

.

ת

למה

ולק ,

ח

תק

ו וט

וי דמ

ב ת ושי

הק י ד

גנ

בל

ISO/IEC 40500:2012 -

ת

ת ונת

כ

ומ דקמ

םג ו

ני

WCAG

WCAG

רשוא

ת ו יחנה

ת ו יחנה

WCAG 2.0

, העי מש

ת

, ה

וקפס

יי א

מ

ר ת יו ולב ג

WCAG 2.0

ומ

.

ת

י לעב

ושי

ם י

גנ י

ש נא

כ ר וצ

םהב

י לעב

ם י

רת

לקתנש

ו י ם י

ט נ רט

רג ובמ ט

ינ א

נ רט

ל השי

ינ א י

ג ם י ע נ ומה

שמתשמ ו , ת

ם י מ וסחמל

ו גי ולו יר ונ

יפ י צפס

ו ת יו ב י טי

:

ןפ ואב ת וסח י יתמ

נג

שי

וק

גנ

, ת

ןכ

יו נפ

ות

וג

לש

ת

ם י

WCAG

יו ולב

ינ יפ

ג ומ

א מ

ת יו ד וג ני

(

ו ת וגצמ לש

טו יו

המא תה ת לוכ י , עמש ר וב ע ם י ב ות י כ , ת ונ ומת

נ ת לוכ י ו ם יפקתהמ ת וע נמ יה , ט לק ן ומ ז ת , ם י עבצ ת

ר וב

יו ד וג

ע טסקט ת ופ ולח תקפס א ידי לע , המג ו ד ל ) ש ג ר ומ

( ם י עבצ

ני , ת ד לקמל השי ג תקפס א ידי לע ) ח ות י נל ןת י נ

( ט לק עו יס ו י זו יח ת ו רשפ א , ת וא י רק תקפס א ידי לע ) הנבהל ןת י נ

( ר זע ת ו גי ולונכט ת ר זעב ת ומ י א תב לופ י ט ידי לע , המג ו ד ל ) קז ח

ת ונקת ו הק יק ח

, הק יק ח לע עד י מ ם יקפס מ ם י אבה ם רי ושיקה .

הלדג ו תכ לוהש ת יתק יק ח ת וב י ש ח לעב ם וחת ל הכפה עד

.

ם י ב

י

וש ח

מה ו

ם

IT ה

י נקת

ת

ו ת

ושי גנ

ונקת

תירבה תוצרא ●

הדנק

הפוריא

הילרטסוא

םלועה יבחרב

הקיקחו םינקת 62

.

לי ג ל ת רו ושקה ת ולב גמ ו ת יו ולב ג ומ י ב ג

ם יי שומ י ש ם י ר וש יקו ת וש י גנ

ל עד י מל ם י ב וט ת רו וקמ ת ו יהל ם יי ושע הל א ם י באשמ ו ת ו ד ס ומ , ם ני וג רא

י באשמ

י ש נא ל וא עד י מל ת יו רחאב תאשונ הנ י א HP .

ד בלב

.

עד י

HP

מ ת ו

לש

רטמל ם יקפ וס מ ם

הצלמה ה ו והמ הנ י א

י אבה ם

ה ז ף ד ב

ני וג ראה .

הצממ

המ י שרה .

ט נ רט

המ

ינ

י שר

אב

הנ

םהב

י א זו

לקת

:

יתש

ה רעה

רשק

.

לי ג ל ת רו ושקה ת ולב גמ ו ת יו ולב ג ומ לע עד י מ ם יקפס מה ם י ב רה ם ני וג ראהמ ןטק קלח םה הל א ם ני וג רא

( AAPD ) ת יו ולב ג ומ םע ם י ש נא ל י נק י רמאה ד וג י אה ●

( ATAP ) ר זע ת ו גי ולונכטכ ת ושמשמה ת יו נכ ות ל ד וג י אה

( HLAA ) הק י רמאב העי מש ן ד ב וא ל ד וג י אה

( ITTATC ) עד י מ ת י גי ולונכט ל ה רשכהה ו י נכטה עו יסה זכ רמ

Lighthouse International

ם י שר יחל י מ וא לה ד וג י אה

ם י ור יו על ת י מ וא לה ה י צר ד פה

( RESNA ) הק י רמא ן ופ צ לש ם וק י ש תס דנהלו ר זע ת י גי ולונכט ל ה רבחה

( TDI ) Telecommunications for the Deaf and Hard of Hearing, Inc.

( WAI ) W3C לש ט נ רט ינ אה ת ושי גנ תמ ז יו

ם י נ וג רא

ם י יכ ונ יח ת ו ד ס ומ

.

לי ג ל ת רו ושקה ת ולב גמ ו ת יו ולב ג ומ ת ו ד וא עד י מ ם יקפס מ , הל א ת וא מג ו ד ת וב רל , ם י ב ר ך ונ יח ת ו ד ס ומ

( CSUN ) ת יו ולב ג ומל זכ רמה ,' ג ד רי ' ת ר ונ , ה ני ר ופ י לק תנ י דמ תטיס רב ני וא ●

ס יי רט זכ רמ , ן וס י דמ ן יס נ וקס י ו תטיס רב ני וא

הטוס ינ מ תטיס רב ני וא לש ם י ב ש חמ תמא תהל ת י נכ ותה

ם י רחא ת יו ולבג ומ י באשמ

.

לי ג ל ת רו ושקה ת ולב גמ ו ת יו ולב ג ומ ת ו ד וא עד י מ ם יקפס

( ת יו ולב ג ומ י לעב הק י רמא יח ר זא קוח

מ , ול א ת וא

) ADA לש י

מג ו

נכט

ד ת וב רל

עו יס

, ם י ב ר ם י באשמ

ל ת י נכ ותה ●

ILO Global Business and Disability תשר ●

EnableMart ●

י אפ ו יר אה ת יו ולב ג ומה ם רו ופ

ת ו רשמ תמא תהל תשרה

Microsoft Enable

HP לש ם י ר וש יק

.

לי ג ל ת רו ושקה ת ולב גמלו ת יו ולב ג ומל סח י יתמה עד י מ ם יקפס מ HP ל הל א ם י יפ י צפס ם רי ושיק

ונלש רשק תריציל טנרטניאה ספוט

63 תושיגנ 14 קרפ

HP לש תוחיטבהו תוחונה ךירדמ

HP לש ירוביצה רזגמל תוריכמ

.

ת יו ולב ג ומ םע ת וח וקל ר וב

הכ י מתל ה

ע ת ושי גנ ת ו וי רשפ א י אשונב עו יס ו ת י נכט הכ י מת העי צמ HP

יי נפ

.

ד בלב ת י ל גנאה הפ שב ןתנ ית הכ י מתה

: HP י רצ ומ לש ת ושי גנ וא ת י נכט הכ י מת ל עג ונב ת ול אש םהל שיש העי מש י ד בכ וא ם י שר יח ת וח וקל

יפ ל 21:00 דע 06:00 , י שי ש דע י נש י מ י ב (877) 656-7058 ל א רשקתהל י ד כ TRS/VRS/WebCapTel ב שמתשה

.

ם י רהה לש ןמ ז ור זא

י רצ ומ לש ת ושי גנ וא ת י נכט הכ י מת ל עג ונב ת ול אש םהל שיש ןמ זל ת רו ושקה

: ת

ת ולב גמ

ואבה ת ו

וא

וי

ת ו רחא

רשפ אהמ

ת יו ולב

תחאב ר

ג ומ י

וחבל

לעב

ם י

ת וח

לוכ י

וקל

HP

.

ם י רהה לש ןמ ז ור זא יפ ל 21:00 דע 06:00 , י שי ש דע י נש ם י מ י ב (888) 259-5707 ל א רשקתה

.

ליגל תורושקה תולבגמ וא תויולבגומ ילעב םישנא רובע רשק תריציל ספוטה תא א למ

: ה רעה

הכימתל היינפ 64

סק ד נ י א

ק

23

17

וי דמ עגמ

שומ

טוחל א

י ש

ןצ

ח ול

חל

ח

29

23

ולב

13

24

23

24

עגמה

ת

ר

ק

ת

60

וב

י

יח

29

וה

13

,

HP לש ר זע ת

USB Type-C

ם י

יו ינ

מ

דמ

רבחמ

רבחמ

זי

27

HDMI

USB Type-C

זע ת ללוס ל רבחמ

, הנ

ח ולב

ת ועבצא

ת ועבצא יתשב השקה

וי

ועבצא

, ר

י

עגמה

עגמה ח ולב ת ו וחמ

ת ועבצא

ךס

דמה

מב

ועבצא

ו

וה זי

יתשב

י גע

ת

רבחמ

הקלחה

יתשב הקלחה

יתשב השקה

עגמה

23

יתשב

ח ולב

הקלחה

ת

השקה

ת ו

ו

ו וחמ

וחמ

וחמ

5

עגמה

ח

ךס מב

ולב ת

ו עגמה ח ולב

23

השקה

עגמה

ת ו וחמ

ועבצא יתשב השקה ת ו

23

וחמ

24

הנ

עגמה

יקת עד

וי ות

י מ

י וה זי

5

14

,

י וה

טוחל א

13

14

זי

14

,

המלצמה

ם נפ

המלצמב

25

י

יי מ

לש

וה

ר ושי

הנ

ת

זי

י

חמ

,

א

יקת

ת

יו

, י

ם

ת ו

ת

ני ופ

טרפה

וי ות

ו רק

הס

יו טרפ הס

שומ

הללוס

כ

י מ

מ

כ מ

י ש

לוע נמ

31

ב ש

הב י

27

גמ

ור ד

א

יס רפס

תכ

מ

רעמ

34

שומ י

י ל נ

ש ,

יו צפ

ני

וא

5

הג

5

ל

וצת

י וה

יח

שומ

חתמ

י בצמ

המלצמ

י ש

זי

25

וצ

רבכעו ת

24

17

ר וקמ

ד לקמ

שומ

טוחל א

י ש

שקמ

13

4

18

י

י וה

וה זי

4

13

,

זי

WLAN

14

תשרל

ן ותחת

ר וב יח

קלח

י רח

,

ון רכ

החט

SIM ס

החט

י זה

בא

בא

לו

לבכ

ד

ם

ומ

י

לבכ

י טרכ

צ

ץ

י רח

43

ם

(

ושי ר

AT )

32

, עבצא ת ועי ב

ט

ט

ר זע

61

ת י

ר

60

הללוסה

גי

ות

ולונכט

י א

ה רטמ

תנ י עט

4

USB Type-C SuperSpeed

, DisplayPort

26

4

רבחמ ו

27 ,

4

DisplayPort -

תא

י וה

27

זי ,

ת וא

HDMI

VGA

תא

HDMI

ר וב

HDMI

SuperSpeed

ו

י צ י

יח

26

26

ר וב יח

USB Type-C

, USB Type-C

4

תא

תא

תא

VGA

י וה

תא

זי

י

י צ

צ

ר וב יח

י

י

י

י צ

צ

י

י

צ

צ

י

י

י

י

י

13

16

13

16

ץ

13

ן

י

וכ

31

וה

נ

44

י וה

הס

י רח י

זי

לד

ב

,

וג

החט

זי , ח י

ש

31

חמה

הללוסה

נכה

וה זי

, SIM

, SIM

, SIM

בא

שק

י וס י כ

ס י טרכ

ס

ס

י וב י כ

י וב י כ

י

כ

לבכ

ןנ וכ

י טרכ

טרכ

6

23

ת רו

שומ

עגמ

דגה

י ש

ח

ל

ול

60

39

ת ושי גנ יחמ

5

5

26

5

DriveLock

, 25

ומ

י וה

י וה

י וה

לש

לש

זי

זי

זי

,

,

י

ר

החט

מ

וב

וא

יח

ל

, WLAN

WWAN

טוחל א

,

בא ת ו

ת

ינ ב

ת

ת

ו

ד

ני ז

וג

א

וא

י א

ונט נא

ת ונט נא

וי

ונט נא

רשפ א

49

49

ה יר

ה

49

צ י , י

יר צ

ם

וב

י , י וב

גי

יי וב

גי

ג

גי

Remote HP PC Hardware ת רו

ה

דגה

Diagnostics UEFI

32

26

שומ

26

י

61

ש , למש

31

19

,

17

29

18 ,

, 27

14

17

ר

56

55

52

שומ

' הנ

י

ח

ש

שומ

29

י ש

29

ת ושי

ם

גנ

,

, עמש ת

ם

ני

י

שומ

TPM ת

לי לצ ת

תכ

34

32

י ש '

המא תה

י רצ ת

ני

ותנ

כ ר

ותנ

וצ

ני וצ

הלעפה

יח

הללוס

בצמ

וב יח , HD

ת

Bluetooth

WLAN

WWAN

תכ רעה

ת

י

י ש

רו דגה

רו דגה

רו דגה

רו דגה

רב

רב

עה

עה

לעפה

ןקתה

ןקתה

ןקתה

נקתה

26

26

ואד

USB Type-C

DisplayPort

29

26

27

ם יי

HDMI

טוחל א

ןקתה

תא

ם י

י צ

גצ

י

וי

ו

18

18

ני

רי

3

וג

וב

רא

ר ות י א ,

WLAN

י צ WLAN

ה רמ

ח

וח

ר

ר וב

וב

יח

יח

65 סקדניא

28

14

ה ר

ב ש

47

חמ ,

וצת ת

25

ר

ב

רצ

ש חמה

דגה ,

ת

ת

רפס

ו

תח

HDMI

מ

י לש

26

,

26

25

28

ומ ו םש

25

HDMI

עמש

לי לצ

ם י

רו

ני ז וא

דגה

לוקמ ר

עמש

46

62

50

ןקתה

64

13

3

14

14

14

14

14

14

ר

50

ן רצ יה

43

44

14

טוחל א

י ור

14

ד

וי

ת

ות

43

44

ס

ש

רו

א

, תנקת

וי

תמ וח

ומ הנכ ות

הנקתהל

יס

ר

ושי א

י

ת ו

Bluetooth

WLAN

ושי

רפס

א

מ

ת ו

ות י

14

א , ת ו יר

Bluetooth

יר ש

הנ יקת

ש ת ו

14

טוחל א

WLAN

ר ת

ת

ת

הנכ ות

ט נא

וי

וי ות

וי ות

וי ות

ות

י להנמ

ת

46

ושי

ו ת

ב

גנ ,

יו נכ

ש

ות

חמה

ת וח וקל תכ י

חת

מת

ת

13

13

13

508

62

ת ו יר

ר ות י א

ו יר

שה

ת

ה

דגה

ס

ש

רו

א

שה

ת

רו

ר

ת

לד

הללוסה

ת ו

יחב

וי -

תמ וח

לד

י ט

הללוסה

ף י

ת

ע ס

ושי

לש ת

גנ , הק

יר

ו

ר

ש

טו

זו

נא

ן

הקו ז

וכ

ת

ו

י

תנכ ות

דע

ני

חש

נכ ות

תנכ ות

תקו ז

חת

ם יספת

ור רחש

ור רחש

ספת ור רחשל

ור רחשל

ושי גנה

יק ח ו ם י

י

ספת

נקת

נקת

DriveLock )

( ר זע ת י

61

60

גי ולונכט

39

( י

ה

ר ות י

ה רטמ

טמ

ר

א

וטוא

יחב

)

A

AT

Automatic DriveLock

46

להנמ

36

32

לש DriveLock תמס יס

תכ

36

רעמה

שומ

43

י

להנמ

שמתשמ

ונ י ש

תמס יס

תמס יס

י ש , הלעפה למס

44

ןקתה י

הנקתה

להנמ ו

, הנכ

ת יו נכ

ות

ות

ני וכ

ן וכ

ע

דע

דע

13

17

59

, 4

17

הלעפה

י טטס

י וה זי

למש

, ור ור

טוחל א

תכ

ןצ

רעמ

ח

וא

חל

י

פ

דקפ

תק י רפ

יחתפ

עמש הא ר .

לי

צ

לצ

4

י

44

וה זי ,

עבצא

ון רכ י

ת ועי ב ט

ז יס י טרכ

א

א

ר

ר

ק

וק

וק

33

4

6

13

5

ל א

ין מ

מש

י

5

גצה

ם י

ת ד לקמה ור זא

י ב

ב י

י כ

כ ר

ר

ר

18

18

4

3

ד ח

33

מב

(

25

השלח

השלח

צב ם י ב י כ ר

ר

ד צ

ם י

וב יח

הללוס

הללוס

י ב י כ

לוקמ

תמ ר

תמ ר

ר

ר

ני

יו

הג וצתה

ל א

3

WLAN

וג

רי וב

רא

18

י צ

)

ן ותחת קלח

ד

ד

צב

צב

מש

ת י

ין

ד

מ

ם

ם י

י

י

י

ב י

ב

ב י כ ר

טוחל

18

WLAN

WLAN

י

א

כ ר

כ ר

תשר

הלועפ

ר

ר

ר

וב

וב

וב

ח ו

יח

יח

יח

וט

24

י ל נ יו צפ וא

23

רבכעב

36

עגמה

ת

31

ו ת

וא

ד

ח

לקמב

מס

49

ולב

יס

הלעפה

49

ר זו

שומ

ש

חש

י ש

שומ י ש

ב שומ י ש

, הנ י ש

ם וק י ש

10

שומ י

17

63

11

ם

13

ש , ם י

11

ד ח

י מח

שומ

יו

הלועפ

מ

הלועפ

י

ם

ם

ם

וה

שומ י

י

י

ש

זי

שקמ

שקמ

י ש

י שקמ

י שקמ

11

11

הס

1

ת ושי

57

32

י ט בצמ

HP

גנ ,

הס י

ם

י

י באשמ

נכ

הללוס

באשמ

שקמ

חתמ

חתמ

46

47

,

5

31

ת

14

י

17

וה

למש

46

ךלש

לוספ ו

ב ש

זי

ך

5

,

ב

47

60

ת

ת ו

המלצמ

ת

המלצמ

ח

ב

ולכ

טוחל א

תכ

ש

ש

חמה

ל

י

י

ת

רצ

חמה

חמה

ושי

ת

לוה

י וק

י וק

רסה

וטיח

רי ונ

רי ונ

םע העיס נ

ני

ני

ני

גנ

נ

רי ונ

51

f9 ת י יחנה

33

58

ת

הלעפה

לעפ מב

32

ר לש בצמ

לוחתא

ועצמאב י

תב י ב

ס

ס

ש

המ וט

הק י רפ

רתפ

ר ד ס

ונ י

הללוס

א

השלח הללוס

33

תמ

השלח

32

ון

33

הללוס ת ומ ר

לעפ מב המ

33

חתמ ר

וט

ומ

א

י ש

הללוס

ת וא מס יס

תכ רעמ להנמ

39

,

38 ,

37

36

BIOS לש תכ רעמ להנמ

36

Automatic DriveLock

(

שמתשמ

תמס יס

י טמ וטוא

40

DriveLock

41

DriveLock

42

43

הנ זה

תמס

ה ר דגה

הנ זה

י ונ י ש

)

יס

סקדניא 66

67 סקדניא

52

Sure Start

שומ י ש

W

Windows Hello

43

שומ י ש

39

40

הלעפה

התב שה

51

51

ן וכ דע

הס

51

רג

ת

י

ד

B

BIOS

ר וה

וה

ן וכ דע

זי

, 38

, 37

BIOS תכ

50

רעמ

C

Computer Setup

50

ה ר יחב

להנמ

הלעפה

ני

50

ן רצ יה ת רו דגה

ו טו

תמס

ו

יס

ר

39

זו חש

41

42

40

D

DriveLock

הלעפה

התב

ר וא

שה

ית

19

G

GPS

21

21

32

H

HP Fast Charge

HP LAN-Wireless Protection

HP MAC Address Pass Through

HP PC Hardware Diagnostics UEFI

55

54

54

HP PC Hardware Diagnostics Windows

54

53

53

53

ה

ה

ד

הלעפה

שומ

ר

י

וה

ש

השי ג

ד ר וה

הנקתה

שומ י ש

29

M

Miracast

20

N

NFC

31

31

( הנ י ש

הא

הס י נכ

י

)

S

Sleep

צ י

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents