HP t530 Thin Client series Reference manual

Add to My manuals
59 Pages

advertisement

HP t530 Thin Client series Reference manual | Manualzz

Naslaggids voor de hardware

HP Thin Client

Auteursrechtgegevens

© Copyright 2018 HP Development Company,

L.P.

Tweede editie: maart 2018

Eerste editie: September 2017

Artikelnummer van dit document: 905096-332

Garantie

De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten en diensten staan vermeld in de expliciete garantievoorwaarden bij de betreffende producten en diensten. Aan de informatie in deze handleiding kunnen geen aanvullende rechten worden ontleend. HP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor technische fouten, drukfouten of weglatingen in deze publicatie.

De enige garanties voor producten en diensten van HP staan vermeld in de expliciete garantievoorwaarden bij de betreffende producten en diensten. Aan de informatie in deze publicatie kunnen geen aanvullende rechten worden ontleend. HP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor technische fouten, drukfouten of weglatingen in deze publicatie.

Over deze handleiding

WAARSCHUWING!

Als u de aanwijzingen na dit kopje niet opvolgt, kan dit leiden tot lichamelijk letsel of levensgevaar.

VOORZICHTIG: Als u de aanwijzingen na dit kopje niet opvolgt, kan dit beschadiging van de apparatuur of verlies van gegevens tot gevolg hebben.

OPMERKING: Tekst die op deze manier is opgemaakt, bevat belangrijke extra informatie.

iii

iv Over deze handleiding

Inhoudsopgave

1 Naslaggids voor de hardware .......................................................................................................................... 1

Voorzieningen van het product ............................................................................................................................. 1

Onderdelen .......................................................................................................................................... 2

Plaats van het serienummer ............................................................................................................... 2

Instellingen ............................................................................................................................................................ 3

Waarschuwingen ................................................................................................................................. 3

Het bevestigen van de standaard ....................................................................................................... 4

Standaard installeren ........................................................................................................ 4

Het netsnoer aansluiten ...................................................................................................................... 6

Thin client beveiligen .......................................................................................................................... 6

De thin client monteren en configureren ............................................................................................ 7

HP Quick Release ............................................................................................................... 7

Ondersteunde montageopties ........................................................................................ 10

Ondersteunde configuratie en plaatsing ........................................................................ 12

Niet-ondersteunde plaatsing ......................................................................................... 13

Regelmatig onderhoud van de thin client ......................................................................................... 14

Hardwarewijzigingen ........................................................................................................................................... 14

Waarschuwingen ............................................................................................................................... 14

Het toegangspaneel verwijderen en vervangen ............................................................................... 15

Het toegangspaneel verwijderen ................................................................................... 15

Het toegangspaneel terugplaatsen ............................................................................... 17

Interne componenten lokaliseren ..................................................................................................... 18

De M.2-opslagmodule vervangen ..................................................................................................... 19

Batterij verwijderen en vervangen .................................................................................................... 20

Het systeemgeheugen upgraden ...................................................................................................... 22

Een geheugenmodule installeren ................................................................................... 22

2 Probleemoplossing ...................................................................................................................................... 24

Hulpprogramma Computer Setup (F10), BIOS-instellingen ............................................................................... 24

Mogelijkheden van Computer Setup ................................................................................................. 24

Werken met Computer Setup ......................................................................................... 24

Computer Setup: File (Bestand) ...................................................................................... 26

Computer Setup: Storage (Opslag) ................................................................................. 27

Computer Setup: Security (Beveiliging) .......................................................................... 28

Computer Setup: Power (Energiebeheer) ....................................................................... 30

Computer Setup: Advanced (Geavanceerd) .................................................................... 30

v

vi

BIOS-instellingen wijzigen in het hulpprogramma voor de configuratie van HP BIOS (HPBCU) ........................ 31

Een BIOS bijwerken of herstellen ........................................................................................................................ 34

Diagnose en problemen oplossen ....................................................................................................................... 35

Lampjes ............................................................................................................................................. 35

Wake-on LAN ....................................................................................................................................................... 35

Opstartvolgorde .................................................................................................................................................. 36

Opnieuw instellen van de instel- en inschakelwachtwoorden ............................................................................ 36

Diagnostische inschakeltests .............................................................................................................................. 37

Betekenis van diagnosemeldingen via lampjes op het voorpaneel en via geluidssignalen .............................. 37

Probleemoplossing .............................................................................................................................................. 40

Basis probleemoplossing .................................................................................................................. 40

Problemen oplossen met schijfloze (geen-flash) eenheid ............................................................... 41

Een PXE-server configureren .............................................................................................................................. 42

Gebruik HP ThinUpdate voor het terugzetten van de image .............................................................................. 42

Apparaatbeheer ................................................................................................................................................... 43

Het gebruik van HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) .......................................................................................... 43

HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) naar een USB-apparaat downloaden ...................................... 44

Vereisten voor de netvoedingskabel ................................................................................................................... 44

Algemene eisen ................................................................................................................................. 44

Vereisten voor netvoedingskabels voor Japan ................................................................................. 45

Land-specifieke vereisten ................................................................................................................. 45

Volatiliteitsverklaring .......................................................................................................................................... 46

Specificaties ......................................................................................................................................................... 48

Bijlage A Elektrostatische ontlading ................................................................................................................ 49

Schade door elektrostatische ontlading voorkomen .......................................................................................... 49

Aardingsmethoden .............................................................................................................................................. 49

Bijlage B Transportgegevens ........................................................................................................................... 50

Transport voorbereiden ....................................................................................................................................... 50

Belangrijke informatie voor service en reparatie ................................................................................................ 50

Bijlage C Toegankelijkheid .............................................................................................................................. 51

Ondersteunde assistieve technologieën (hulpmiddelen voor gehandicapten) .................................................. 51

Contact opnemen met ondersteuning ................................................................................................................ 51

Index ............................................................................................................................................................. 52

1 Naslaggids voor de hardware

Voorzieningen van het product

Deze gids beschrijft de voorzieningen van de thin client. Ga voor meer informatie over de hardware en software die op deze thin client is geïnstalleerd, naar http://www.hp.com/go/quickspecs en zoek naar deze thin client.

Er zijn diverse opties leverbaar voor uw thin client. Ga voor meer informatie over sommige beschikbare opties naar de website van HP http://www.hp.com

en zoek naar uw specifieke thin client.

Voorzieningen van het product 1

Onderdelen

Ga voor meer informatie naar http://www.hp.com/go/quickspecs en zoek uw thin client voor het vinden van de QuickSpecs.

3

4

5

1

2

6

7

Onder deel

Onderdeel

Aan/uit-knop

USB Type-A-poort

USB Type-C-poort

Headset aansluiting

Activiteitslampje

USB 3.0-poorten (2)

DisplayPort-poorten (2)

Onder deel

10

11

12

13

8

9

Onderdeel

RJ-45-netwerkconnector

USB 2.0-poorten (2)

Voedingsconnector

Vergrendeling van I/O-achterpaneel

Bevestigingspunt voor de beveiligingskabel

Optionele poort. Indien gebruikt, kunnen dubbele coaxiale kabelconnectoren zijn meegeleverd voor externe antenne, seriële poort, of VGA-poort

(afgebeeld)

Plaats van het serienummer

Elke thin client is voorzien van een uniek serienummer. Dit nummer bevindt zich op de plaats die wordt aangegeven in de volgende afbeelding. Houd dit nummer bij de hand wanneer u contact opneemt met de klantenondersteuning van HP.

2 Hoofdstuk 1 Naslaggids voor de hardware

Instellingen

Waarschuwingen

Lees zorgvuldig alle instructies en waarschuwingen in deze handleiding voordat u een upgrade uitvoert.

WAARSCHUWING!

U beperkt als volgt het risico op persoonlijk letsel door elektrische schokken, warme oppervlakken of brand:

Installeer de thin client op een locatie waar normaal geen kinderen aanwezig zijn.

Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en laat de interne systeemonderdelen afkoelen voordat u ze aanraakt.

Sluit geen telefoon- of telecommunicatie-aansluitingen aan op de aansluitpunten van de netwerkadapter

(NIC).

Gebruik de geaarde stekker van het netsnoer. De geaarde stekker is een belangrijke veiligheidsvoorziening.

Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat altijd goed bereikbaar is.

Lees de Handleiding voor veiligheid en comfort om het risico op ernstig letsel te beperken. In de handleiding vindt u een beschrijving van een juiste instelling van het werkstation, een correcte houding en goede en gezonde gewoonten bij het werken met de thin client. Ook bevat de handleiding belangrijke informatie over elektrische en mechanische veiligheid. De Handleiding voor veiligheid en comfort vindt u op de website van HP op http://www.hp.com/ergo .

WAARSCHUWING!

Bevat elektrische onderdelen.

Schakel de stroomtoevoer tot het apparaat uit voordat u de behuizing verwijdert.

Plaats de behuizing terug voordat u de stroomtoevoer weer aansluit.

VOORZICHTIG: Statische elektriciteit kan de elektrische onderdelen van de thin client of optionele apparatuur beschadigen. Zorg ervoor dat u niet statisch geladen bent. Raak een geaard metalen voorwerp

aan voordat u de volgende handelingen uitvoert. Raadpleeg Schade door elektrostatische ontlading voorkomen op pagina 49 voor meer informatie.

Wanneer de thin client is aangesloten op een stopcontact, wordt de systeemkaart altijd van stroom voorzien.

Ontkoppel het netsnoer van de voedingsbron voordat u de thin client opent, om schade aan interne onderdelen te voorkomen.

OPMERKING: Een optionele Quick Release-bevestigingsbeugel is verkrijgbaar bij HP om de thin client tegen een muur, op een bureau of op een zwenkarm te monteren. Installeer de thin client bij gebruik van de bevestigingsbeugel niet met de I/O-poorten naar de grond gericht.

Instellingen 3

Het bevestigen van de standaard

VOORZICHTIG: Tenzij de thin client met de HP Quick Release is gemonteerd, moet deze worden gebuikt met de standaard bevestigd om te zorgen voor een goede luchtstroom rondom de thin client.

Standaard installeren

De thin client kan met de meegeleverde standaard rechtopstaand of liggend worden gebruikt.

1.

Zorg dat alle beveiligingsapparaten die het openen van de thin client verhinderen, zijn verwijderd of ontkoppeld.

2.

Verwijder alle verwisselbare media zoals USB-flashdrives uit de thin client.

3.

Schakel de thin client via het besturingssysteem uit en schakel daarna alle externe apparatuur uit.

4.

Neem de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en ontkoppel eventuele externe apparaten.

5.

Bevestig de standaard aan de thin client.

● Bevestig de standaard aan de onderkant van de thin client om de thin client als toren te gebruiken.

a.

Draai de thin client ondersteboven en zoek de twee schroefgaten in het rooster aan de onderkant van de thin client.

b.

Plaats de standaard (1) op de onderkant van de thin client en plaats daarna de bevestigingsschroeven door de standaard in de schroefgaten van de thin client.

c.

Draai de bevestigingsschroeven vast.

● Bevestig de standaard aan de rechterkant van de thin client om de thin client liggend te gebruiken.

a.

Leg de thin client omlaag met de rechterkant omhoog en de voorkant met het HP logo naar u toe gericht.

4 Hoofdstuk 1 Naslaggids voor de hardware

b.

Druk de linkerkant (1) van het zijpaneel naar beneden en til het zijpaneel (2) uit de thin client.

OPMERKING: Behoud het zijpaneel voor mogelijk toekomstig gebruik.

c.

Leg de thin client neer met de rechterzijde omhoog en zoek de twee schroefgaten in het rooster aan de rechterkant van de thin client.

d.

Plaats de standaard (1) op de zijkant van de thin client en plaats daarna de bevestigingsschroeven door de standaard in de schroefgaten van de thin client.

e.

Draai de bevestigingsschroeven vast.

6.

Sluit het netsnoer weer aan en schakel de thin client in.

OPMERKING: Zorg ervoor dat aan alle zijden van de thin client een ruimte van tenminste 10,2 cm vrij blijft.

7.

Vergrendel eventuele beveiligingsapparaten die u hebt ontgrendeld bij het verwijderen van de afdekplaat of het toegangspaneel van de thin client.

Instellingen 5

Het netsnoer aansluiten

1.

Sluit het netsnoer aan op de voeding (1).

2.

Steek het netsnoer in een stopcontact (2).

3.

Sluit de netvoedingsadapter aan op de thin client (3).

Thin client beveiligen

Thin clients zijn ontworpen voor gebruik met een beveiligingskabel. Deze beveiligingskabel voorkomt dat de thin client kan worden verwijderd door onbevoegden. Bovendien kunt u hiermee toegang tot het beveiligde compartiment voorkomen. Als u deze optie wilt bestellen, gaat u naar de HP-website http://www.hp.com

en zoekt u naar uw thin client.

1.

Bepaal de plaats van het bevestigingspunt voor de beveiligingskabel op het achterpaneel.

2.

Plaats het beveiligingskabelslot in het bevestigingspunt en sluit het vervolgens met de sleutel.

OPMERKING: De beveiligingskabel is bedoeld om dieven te ontmoedigen, maar kan mogelijk niet voorkomen dat de computer wordt gestolen of beschadigd.

6 Hoofdstuk 1 Naslaggids voor de hardware

De thin client monteren en configureren

HP Quick Release

Een optionele Quick Release-bevestigingsbeugel is verkrijgbaar bij HP om de thin client tegen een muur, op een bureau of op een zwenkarm te monteren. Installeer de thin client bij gebruik van de bevestigingsbeugel niet met de I/O-poorten naar de grond gericht.

Deze thin client heeft aan de rechterzijde van het apparaat vier montagepunten. Deze montagepunten voldoen aan de VESA-norm (Video Electronics Standards Association) waarin de industriestandaard is vastgelegd voor montagevlakken voor platte weergaveapparatuur, zoals flat-panelmonitoren, platte beeldschermen en flatscreen-tv’s. U kunt de HP Quick Release bevestigen aan de VESA-montagepunten, zodat u de thin client in diverse configuraties kunt monteren.

OPMERKING: Wanneer u een thin client monteert, gebruikt u de 10mm-schroeven die bij HP Quick Release zijn geleverd.

Gebruik van de HP Quick Release:

1.

Leg de thin client omlaag met de rechterkant omhoog en de voorkant met het HP logo naar u toe gericht.

2.

Druk de linkerkant (1) van het zijpaneel naar beneden en til het zijpaneel (2) uit de thin client.

OPMERKING: Behoud het zijpaneel voor mogelijk toekomstig gebruik.

Instellingen 7

3.

Leg de dunne afstandsring in de holte aan de rechterkant van de thin client.

OPMERKING: Met de thin client zijn twee afstandsringen meegeleverd. Gebruik de dunst afstandsring bij het monteren van de thin client.

4.

Bevestig een zijde van de HP Quick Release aan de thin client met de vier 10-mm schroeven die worden geleverd bij het pakket, zoals wordt weergegeven in de volgende afbeelding.

8 Hoofdstuk 1 Naslaggids voor de hardware

5.

Gebruik de vier schroeven die zijn geleverd bij het montagepakket om de andere kant van de HP Quick

Release vast te zetten op het apparaat waarop u de thin client wilt monteren. Zorg dat de ontgrendelingshendel omhoog staat.

6.

Schuif het deel van de HP Quick Release dat is bevestigd aan de thin client (1) over het deel (2) dat is bevestigd op het apparaat waarop u de thin client wilt monteren. Als u een 'klik' hoort, zit de thin client goed vast.

VOORZICHTIG: Zorg dat zowel de ontgrendelingshendel aan het ene deel van de HP Quick Release als de ronde opening in het andere deel omhoog wijzen, om een goede werking van de HP Quick Release en een veilige aansluiting van alle onderdelen te garanderen.

OPMERKING: Als de thin client met HP Quick Release op een apparaat is gemonteerd, wordt deze automatisch in de juiste positie vergrendeld. U hoeft alleen maar de ontgrendelingshendel naar een zijde te schuiven om de thin client te verwijderen.

Instellingen 9

Ondersteunde montageopties

In de volgende afbeeldingen worden enkele ondersteunde montageopties voor de bevestigingsbeugel afgebeeld.

● Aan de achterkant van een monitor:

● Aan een wand:

10 Hoofdstuk 1 Naslaggids voor de hardware

● Onder een bureau:

Instellingen 11

Ondersteunde configuratie en plaatsing

VOORZICHTIG: Houd u altijd aan de door HP ondersteunde configuraties om een goede werking van de thin clients te waarborgen.

Tenzij de thin client met de HP Quick Release is gemonteerd, moet deze worden gebuikt met de standaard bevestigd om te zorgen voor een goede luchtstroom rondom de thin client.

● HP ondersteunt de horizontale configuratie voor de thin client:

● HP ondersteunt de verticale configuratie voor de thin client:

● De thin client kan onder een monitorstandaard worden geplaatst met minstens 2,54 cm (1 inch) vrije ruimte:

12 Hoofdstuk 1 Naslaggids voor de hardware

Niet-ondersteunde plaatsing

HP biedt geen ondersteuning voor de volgende plaatsing voor de thin client:

VOORZICHTIG: Niet-ondersteunde plaatsing van thin clients kan storingen en/of beschadiging van de apparatuur tot gevolg hebben.

Thin clients hebben voldoende ventilatie nodig om te zorgen voor de juiste bedrijfstemperatuur. Blokkeer de ventilatieopeningen niet.

Installeer de thin client niet met de i/o-poorten naar de grond gericht.

Plaats thin clients niet in laden of andere kleine afgesloten ruimtes. Plaats geen monitor of ander object boven op de thin client. Monteer een thin client niet tussen de muur en een monitor. Thin clients hebben voldoende ventilatie nodig om te zorgen voor de juiste bedrijfstemperatuur.

● In een bureaulade:

● Met een monitor op de thin client:

Instellingen 13

Regelmatig onderhoud van de thin client

Gebruik de volgende gegevens voor goed onderhoud van de thin client:

● Gebruik de thin client nooit als het buitenste paneel is verwijderd.

● Plaats de thin client niet in zeer vochtige ruimtes en stel de thin client niet bloot aan direct zonlicht of zeer hoge of lage temperaturen. Ga naar http://www.hp.com/go/quickspecs voor informatie over de aanbevolen temperatuur en luchtvochtigheid voor de thin client.

● Houd vloeistoffen uit de buurt van de thin client en het toetsenbord.

● Schakel de thin client uit en neem, indien nodig, de buitenkant af met een zachte, vochtige doek.

Schoonmaakmiddelen kunnen de afwerking doen verkleuren of beschadigen.

Hardwarewijzigingen

Waarschuwingen

Lees zorgvuldig alle instructies en waarschuwingen in deze handleiding voordat u een upgrade uitvoert.

WAARSCHUWING!

U beperkt als volgt het risico op persoonlijk letsel door elektrische schokken, warme oppervlakken of brand:

Bevat elektrische en bewegende onderdelen. Schakel de stroomtoevoer tot het apparaat uit voordat u de behuizing verwijdert.

Laat de interne systeemonderdelen afkoelen voordat u ze aanraakt.

Plaats de behuizing terug voordat u de stroomtoevoer weer aansluit.

Sluit geen telefoon- of telecommunicatie-aansluitingen aan op de aansluitpunten van de netwerkadapter

(NIC).

Gebruik de geaarde stekker van het netsnoer. De geaarde stekker is een belangrijke veiligheidsvoorziening.

Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat altijd goed bereikbaar is.

Lees de Handleiding voor veiligheid en comfort om het risico op ernstig letsel te beperken. Deze beschrijft de juiste opstelling van het werkstation en biedt richtlijnen voor een juiste werkhouding en gezonde werkgewoonten die uw comfort verhogen en het risico op letsel verlagen. Tevens vindt u hier informatie over het veilig werken met elektrische en mechanische onderdelen. U vindt deze handleiding op http://www.hp.com/ergo .

VOORZICHTIG: Statische elektriciteit kan de elektrische onderdelen van de thin client of optionele apparatuur beschadigen. Zorg ervoor dat u niet statisch geladen bent. Raak een geaard metalen voorwerp aan voordat u de volgende handelingen uitvoert. Raadpleeg

Schade door elektrostatische ontlading voorkomen op pagina 49

voor meer informatie.

Wanneer de thin client is aangesloten op een stopcontact, wordt de systeemkaart altijd van stroom voorzien.

Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de thin client opent om schade aan interne onderdelen te voorkomen.

14 Hoofdstuk 1 Naslaggids voor de hardware

Het toegangspaneel verwijderen en vervangen

Het toegangspaneel verwijderen

WAARSCHUWING!

Gebruik de thin client ALTIJD met het toegangspaneel bevestigd, om het risico op persoonlijk letsel of schade aan de apparatuur door elektrische schokken, hete oppervlakken of brand te verminderen. Naast verbetering van de veiligheid, kan het toegangspaneel belangrijke instructies en identificatiegegevens bevatten die verloren kunnen gaan als het toegangspaneel niet wordt gebruikt. Gebruik

ALLEEN het toegangspaneel dat door HP wordt geleverd voor gebruik met deze thin client.

Controleer of de thin client is uitgeschakeld en of het netsnoer uit het stopcontact is gehaald voordat u het toegangspaneel van de thin client verwijdert.

U verwijdert het toegangspaneel als volgt:

1.

Zorg dat alle beveiligingsapparaten die het openen van de thin client verhinderen, zijn verwijderd of ontkoppeld.

2.

Verwijder alle verwisselbare media zoals USB-flashdrives uit de thin client.

3.

Schakel de thin client via het besturingssysteem uit en schakel daarna alle externe apparatuur uit.

4.

Neem de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en ontkoppel eventuele externe apparaten.

VOORZICHTIG: Er staat altijd spanning op de systeemkaart wanneer het systeem is aangesloten op een actief stopcontact, ongeacht of het systeem in- of uitgeschakeld is. Neem de stekker van het netsnoer uit het stopcontact om schade aan de interne onderdelen van de thin client te voorkomen.

5.

Verwijder de standaard van de thin client.

a.

Plaats de thin client ondersteboven met de standaard omhoog en zoek de schroeven waarmee de standaard op de onderkant van de thin client is bevestigd.

Hardwarewijzigingen 15

b.

Draai de schroeven los om de standaard los te maken en trek de standaard uit de thin client.

6.

Leg het apparaat plat op een stabiel oppervlak met de linkerzijde omhoog.

7.

Open de vergrendeling (1) aan de rechterkant van het I/O-achterpaneel, draai het paneel (2) naar links en neem het van de thin client af.

8.

Druk de vergrendeling van het toegangspaneel (1) naar beneden om het toegangspaneel te verwijderen.

16 Hoofdstuk 1 Naslaggids voor de hardware

9.

Schuif het toegangspaneel ongeveer 6 mm naar de voorkant van de behuizing en til daarna het paneel van de thin client (2).

Het toegangspaneel terugplaatsen

U plaatst het toegangspaneel als volgt terug:

1.

Plaats het toegangspaneel op de behuizing, ongeveer 6 mm van de achterrand van de behuizing. Schuif het paneel naar de achterkant van de behuizing totdat het vastklikt.

Hardwarewijzigingen 17

2.

Steek de haakjes aan de linkerkant van het I/O-achterpaneel (1) in de linkerkant van de behuizing, draai de rechterkant (2) naar de behuizing en druk het aan totdat het vastklikt.

3.

Zet de standaard van de thin client terug.

4.

Sluit het netsnoer weer aan en schakel de thin client in.

5.

Vergrendel eventuele beveiligingsapparaten die u hebt ontgrendeld bij het verwijderen van het toegangspaneel van de thin client.

Interne componenten lokaliseren

Onderdeel

1

2

3

Onderdeel

Batterij

Systeemgeheugenmodule

M.2-voetje voor een M.2-primaire opslagmodule van 42 mm, 60 mm of 80 mm

18 Hoofdstuk 1 Naslaggids voor de hardware

De M.2-opslagmodule vervangen

Een M.2-primaire opslagmodule van 42 mm, 60 mm of 80 mm kan in de thin client worden geïnstalleerd.

Een M.2-flash-opslagmodule verwijdert u als volgt:

1.

Verwijder het toegangspaneel van de thin client. Zie Het toegangspaneel verwijderen op pagina 15

.

WAARSCHUWING!

Laat de interne systeemonderdelen afkoelen voordat u ze aanraakt, om het risico op brandwonden te beperken.

2.

Zoek het M.2-voetje op de systeemkaart. Zie Interne componenten lokaliseren op pagina 18 .

3.

Draai de schroef van de opslagmodule voldoende los, zodat het uiteinde van de module opgetild kan worden.

4.

Neem de opslagmodule uit het voetje.

5.

Trek de schroefbevestiging van de opslagmodule eraf en bevestig deze op de nieuwe opslagmodule.

Hardwarewijzigingen 19

6.

Schuif de nieuwe opslagmodule in het M.2-voetje op de systeemkaart en druk de moduleconnectoren stevig in het voetje.

OPMERKING: Een opslagmodule kan maar op één manier worden geïnstalleerd.

7.

Druk de opslagmodule omlaag en schroef de module met een schroevendraaier op de systeemkaart vast.

8.

Plaats het toegangspaneel weer terug. Zie

Het toegangspaneel terugplaatsen op pagina 17

.

Batterij verwijderen en vervangen

WAARSCHUWING!

Controleer of de thin client is uitgeschakeld en of het netsnoer uit het stopcontact is gehaald voordat u het toegangspaneel van de thin client verwijdert.

U verwijdert en vervangt de batterij als volgt:

1.

Verwijder het toegangspaneel van de thin client. Zie

Het toegangspaneel verwijderen op pagina 15 .

WAARSCHUWING!

Laat de interne systeemonderdelen afkoelen voordat u ze aanraakt, om het risico op brandwonden te beperken.

2.

Zoek de batterij op de systeemkaart. Zie

Interne componenten lokaliseren op pagina 18

.

20 Hoofdstuk 1 Naslaggids voor de hardware

3.

Knijp de metalen klem boven de batterij enigszins samen om de batterij te ontgrendelen. Verwijder de batterij zodra deze los komt (1).

4.

Schuif één kant van de nieuwe batterij onder het palletje van de houder, met de pluspool naar boven.

Duw de andere kant van de batterij omlaag totdat de klem over de rand van de batterij springt (2).

5.

Plaats het toegangspaneel weer terug. Zie Het toegangspaneel terugplaatsen op pagina 17 .

HP promoot het recyclen van gebruikte elektronica, originele HP printcartridges en oplaadbare accu's. Ga voor meer informatie over kringloopprogramma's naar http://www.hp.com

en zoek naar 'recycle'.

Pictogram Definitie

Batterijen, accu's en accumulators mogen niet worden gedeponeerd bij het normale huishoudelijke afval. Als u de batterijen/accu's wilt inleveren voor hergebruik of op de juiste manier wilt vernietigen, kunt u gebruikmaken van het openbare inzamelingssysteem voor klein chemisch afval of ze terugsturen naar HP of een geautoriseerde HP Business of Service Partner.

The Taiwan EPA requires dry battery manufacturing or importing firms in accordance with Article 15 of the

Waste Disposal Act to indicate the recovery marks on the batteries used in sales, giveaway or promotion. Neem contact op met een gekwalificeerde Taiwanese recycler voor de correcte afvoer van accu’s.

Hardwarewijzigingen 21

Het systeemgeheugen upgraden

Het geheugenvoetje op de systeemkaart is gevuld met één geheugenmodule. Voor een optimale geheugencapaciteit kunt u maximaal 16 GB geheugen in de geheugenvoet installeren.

Voor de juiste besturing van het systeem, moet de geheugenmodule voldoen aan de volgende specificaties:

● Industriestandaard 260-pin Small Outline DIMM (SODIMM)

● Ongebufferd, compatibel met niet-ECC PC4-17000 DDR4-1866 MHz

● 1,2 volt DDR4-SDRAM-geheugenmodule

De thin client ondersteunt het volgende:

● Single-Rank- en Dual-Rank-modules

● Enkelzijdige en dubbelzijdige geheugenmodules

Een snellere DDR4 SODIMM-module werkt op een maximale systeemgeheugensnelheid van 1866 MHz.

OPMERKING: Het systeem werkt niet goed als er een niet-ondersteunde SODIMM is geïnstalleerd.

Een geheugenmodule installeren

VOORZICHTIG: Koppel het netsnoer los en wacht ongeveer 30 seconden om de spanning uit het systeem te laten wegvloeien, voordat u de geheugenmodule plaatst of verwijdert. Er staat altijd spanning op de geheugenmodule zolang de thin client is aangesloten op een actief stopcontact, ongeacht of het systeem is in- of uitgeschakeld. Het toevoegen of verwijderen van de geheugenmodule terwijl er spanning op het systeem staat, kan leiden tot onherstelbare beschadiging van de geheugenmodule of de systeemkaart.

Het voetje voor de geheugenmodule heeft vergulde contactpunten. Als u het geheugen uitbreidt, is het belangrijk dat u een geheugenmodule met vergulde contactpunten gebruikt om corrosie en/of oxidatie ten gevolge van contact tussen onverenigbare metalen te voorkomen.

Statische elektriciteit kan de elektronische onderdelen van de thin client beschadigen. Zorg ervoor dat u niet statisch geladen bent. Raak een geaard metalen voorwerp aan voordat u de volgende handelingen uitvoert.

Raadpleeg

Elektrostatische ontlading op pagina 49 voor meer informatie.

Voorkom dat u contactpunten aanraakt terwijl u een geheugenmodule hanteert. Als u dat wel doet, kunt u de module beschadigen.

1.

Verwijder het toegangspaneel van de thin client. Zie

Het toegangspaneel verwijderen op pagina 15 .

WAARSCHUWING!

Laat de interne systeemonderdelen afkoelen voordat u ze aanraakt, om het risico op brandwonden te beperken.

2.

Zoek de geheugenmodule op de systeemkaart. Zie

Interne componenten lokaliseren op pagina 18

.

22 Hoofdstuk 1 Naslaggids voor de hardware

3.

Verwijder de geheugenmodule door de vergrendelingen aan de uiteinden van de geheugenmodule naar buiten te drukken (1), de geheugenmodule naar boven te draaien en de geheugenmodule uit het voetje te trekken (2).

4.

Schuif de nieuwe geheugenmodule (1) onder een hoek van ongeveer 30° in de socket en druk de geheugenmodule omlaag (2) zodat de vergrendelingen hem op zijn plaats zetten.

OPMERKING: Een geheugenmodule kan slechts in één stand worden geïnstalleerd. Zorg dat de uitsparing op de module aansluit op het lipje van de geheugensocket.

5.

Plaats het toegangspaneel weer terug. Zie Het toegangspaneel terugplaatsen op pagina 17 .

Het nieuwe geheugen wordt automatisch herkend wanneer u de thin client weer inschakelt.

Hardwarewijzigingen 23

2 Probleemoplossing

Hulpprogramma Computer Setup (F10), BIOS-instellingen

Mogelijkheden van Computer Setup

Met het hulpprogramma Computer Setup (Computerinstellingen) kunt u:

● De fabrieksinstellingen wijzigen.

● De systeemdatum en -tijd instellen.

● De systeemconfiguratie instellen, weergeven, wijzigen of controleren. U kunt onder andere instellingen wijzigen voor processor, beeldscherm, geheugen, audio, opslag, communicatie en invoerapparatuur.

● De opstartvolgorde wijzigen van opstartbare apparaten zoals SSD-schijven of USB-flashapparaten.

● Het weergeven van berichten over POST (Power-On Self Test, zelftest bij het opstarten) in- of uitschakelen. Als de weergave van POST-berichten is uitgeschakeld, worden de meeste POST-berichten onderdrukt, zoals de geheugentelling, de productnaam en andere berichten die niet op een fout duiden.

Als er een fout optreedt tijdens de POST, wordt de fout weergegeven, ongeacht of u POST-berichten heeft in- of uitgeschakeld. Als u tijdens de POST de weergave van POST-berichten wilt inschakelen, drukt u op een willekeurige toets (behalve F1 tot en met F12 ).

● Het inventarisnummer of eigendomsidentificatienummer invoeren dat door uw bedrijf aan deze computer is toegekend.

● Instellen dat naar het opstartwachtwoord wordt gevraagd, zowel bij het opnieuw starten van het systeem (warme start) als bij het inschakelen van het systeem met behulp van de aan/uit-knop.

● Een instelwachtwoord definiëren dat de toegang regelt tot het hulpprogramma Computer Setup (F10)

(Computerinstellingen) en de instellingen die in dit gedeelte worden beschreven.

● Geïntegreerde I/O-functionaliteit beveiligen, waaronder USB-audio en ingebouwde netwerkadapter, zodat deze niet kunnen worden gebruikt tenzij de beveiliging wordt opgeheven.

Werken met Computer Setup

Het hulpprogramma Computer Setup (Computerinstellingen) kan alleen worden geactiveerd wanneer u de computer inschakelt of opnieuw opstart. U krijgt als volgt toegang tot Computer Setup

(Computerinstellingen):

1.

Zet de computer aan of start de computer opnieuw op.

2.

Druk op esc of F10 als het bericht "Press the ESC key for Startup Menu" (Druk op ESC om het setupprogramma te openen) onder aan het scherm verschijnt.

Op esc drukken opent een menu waarmee u toegang hebt tot verschillende opties die beschikbaar zijn bij het opstarten.

OPMERKING: Als u niet op het juiste moment op esc of F10 drukt, start u de computer opnieuw op en drukt u opnieuw op esc of F10 (maar nu op het moment dat het monitorlampje groen gaat branden) om het hulpprogramma te openen.

OPMERKING: U kunt de taal selecteren voor de meeste menu's, instellingen en berichten via de optie

Language Selection (Taalselectie) met behulp van de toets F8 in Computer Setup.

24 Hoofdstuk 2 Probleemoplossing

3.

Als u op toets esc hebt gedrukt, drukt u op F10 om Computer Setup te openen.

4.

Er worden vijf verschillende koppen weergegeven in het menu Computer Setup Utilities

(Hulpprogramma's voor computerinstallatie): File (Bestand), Storage (Opslag), Security (Beveiliging),

Power (Energiebeheer) en Advanced (Geavanceerd).

5.

Gebruik de pijltoetsen (links en rechts) om de toepasselijke kop te selecteren. Gebruik de pijltoetsen

(omhoog en omlaag) om de gewenste optie te selecteren en druk op Enter . Als u wilt teruggaan naar het beginscherm van Computer Setup Utilities (Computerinstellingen), drukt u op esc .

6.

Als u uw wijzigingen wilt toepassen en opslaan, selecteert u File (Bestand) > Save Changes and Exit

(Wijzigingen opslaan en afsluiten).

● Als u wijzigingen heeft aangebracht die u niet wilt toepassen, selecteert u Ignore Changes and Exit

(Wijzigingen negeren en afsluiten).

● Selecteer Apply Defaults and Exit (Standaardwaarden toepassen en afsluiten) om de fabrieksinstellingen te herstellen. Met deze optie worden de oorspronkelijke fabrieksinstellingen van het systeem hersteld.

VOORZICHTIG: Schakel de computer NIET UIT terwijl de wijzigingen van de Computer Setup

(Computerinstallatie, F10) in de BIOS worden opgeslagen, aangezien de CMOS hierdoor kan worden beschadigd. U kunt de computer pas uitschakelen nadat het F10-scherm is afgesloten.

Onderwerp

File (Bestand)

Storage (Opslag)

Security (Beveiliging)

Power (Energiebeheer)

Advanced (Geavanceerd)

Tabel

Computer Setup: File (Bestand) op pagina 26

Computer Setup: Storage (Opslag) op pagina 27

Computer Setup: Security (Beveiliging) op pagina 28

Computer Setup: Power (Energiebeheer) op pagina 30

Computer Setup: Advanced (Geavanceerd) op pagina 30

Hulpprogramma Computer Setup (F10), BIOS-instellingen 25

Computer Setup: File (Bestand)

OPMERKING: Welke opties van Computer Setup (Computerinstellingen) precies worden ondersteund, is mede afhankelijk van de hardwareconfiguratie.

Optie

System Information

(Systeeminformatie)

Beschrijving

Hiermee wordt de volgende informatie weergegeven:

● Productnaam

● SKU-nummer

● CT-nummer systeemkaart

● Processortype

● Processorsnelheid

● Stepping van de processor

● Cachegrootte (L1/L2)

● Geheugengrootte

● Integrated MAC

● System BIOS (Systeem-IDs)

● Serienummer van het chassis

● Inventarisnummer

Hiermee geeft u copyright-informatie weer.

Hiermee kunt u het systeem-BIOS flashen van een USB-herstelstick.

About (Informatie)

Flash System BIOS

(Systeem-ROM flashen)

Set Time and Date

(Datum en tijd instellen)

Default Setup

(Standaardconfiguratie)

Hiermee stelt u de systeemtijd en -datum in.

Apply Defaults and Exit

(Standaardwaarden toepassen en afsluiten)

Ignore Changes and Exit

(Wijzigingen negeren en afsluiten)

Save Changes and Exit

(Wijzigingen opslaan en afsluiten)

Hiermee kunt u het volgende doen:

● Save Current Settings as Default (Huidige instellingen opslaan als standaard)

● Restore Factory Settings as Default (Standaardwaarden herstellen)

Gebruik de oorspronkelijke fabrieksinstellingen voor gebruik bij een volgende actie "Apply Defaults and

Exit".

Hiermee sluit u Computer Setup af zonder wijzigingen toe te passen of op te slaan.

Hiermee slaat u wijzigingen in de systeemconfiguratie of standaardinstellingen op en sluit u Computer

Setup af.

26 Hoofdstuk 2 Probleemoplossing

Computer Setup: Storage (Opslag)

Optie

Device Configuration

(Apparaatconfiguratie)

Storage Options

(Opslagopties)

DPS Self-test (Zelftest

DPS)

Boot Order

(Opstartvolgorde)

Beschrijving

Hiermee geeft u alle geïnstalleerde en door het BIOS bestuurde opslagapparaten weer. Wanneer u een apparaat selecteert, worden gedetailleerde gegevens en opties weergegeven. De volgende opties kunnen worden weergegeven:

Hard Disk (Vaste schijf): Grootte, model, firmwareversie, serienummer.

SATA Emulation (SATA-emulatie)

VOORZICHTIG: Wijzigingen in de SATA-emulatie kunnen toegang tot bestaande gegevens op de schijf voorkomen en het verslechteren of beschadigen van gevestigde bestandssysteemvolumes.

Hiermee bepaalt u op welke manier het besturingssysteem toegang verkrijgt tot de SATA-controller en apparatuur. Er zijn twee opties die worden ondersteund: IDE en AHCI (standaard).

IDE: Deze instelling biedt de meeste achterwaartse compatibiliteit van de drie opties. Besturingssystemen vereisen meestal geen aanvullende stuurprogramma's bij gebruik van de IDE-modus.

AHCI (standaardoptie): Met deze instelling kunnen besturingssystemen met geladen AHCIapparaatstuurprogramma's gebruikmaken van de geavanceerde voorzieningen van de SATA-controller.

USB Storage Boot (Opstarten van USB-opslag)

Hiermee kunt u de standaard opstartoptie instellen van een USB-opslagmedium in CSM/Legacy-modus.

Secure Erase (Veilig wissen)

Hiermee kunt u het software-hulpprogramma gebruiken om een opdracht Secure Erase ATA (Veilig wissen

ATA) naar een doel-opslagapparaat te sturen tijdens de volgende keer opstarten.

Hiermee kunt u zelftests uitvoeren op een ATA-schijf die de DPS-zelftests (Drive Protection System) kan uitvoeren.

OPMERKING: Deze optie verschijnt alleen als ten minste één schijfeenheid is aangesloten op het systeem die DPS-zelftests uit kan voeren.

Hiermee kunt u het volgende doen:

● Geef de volgorde aan waarin EFI -opstartbronnen (zoals een interne schijf, een USB-vaste schijf of een USB-optische schijfeenheid) worden gecontroleerd op een image van een opstartbaar besturingssysteem. Elk apparaat op de lijst kan afzonderlijk worden uitgesloten of toegevoegd als apparaat waarop wordt gezocht naar een opstartbaar besturingssysteemimage. EFI-opstartbronnen hebben altijd voorrang over oudere opstartbron.

● Geef de volgorde op waarin oudere opstartbron (zoals een netwerkkaart, een interne schijf of een

USB-optische schijfeenheid) worden gecontroleerd op een image van een opstartbaar besturingssysteem. Elk apparaat op de lijst kan afzonderlijk worden uitgesloten of toegevoegd als apparaat waarop wordt gezocht naar een opstartbaar besturingssysteemimage.

● De volgorde van de aangesloten vaste schijven opgeven. De eerste vaste schijf die u opgeeft, geniet voorrang in de opstartvolgorde en zal worden herkend als drive C (indien er apparatuur is aangesloten).

OPMERKING: U kunt F5 gebruiken om afzonderlijke opstartitems uit te schakelen, evenals het opstarten van de EFI-en/of oudere opstartopties uitschakelen.

De toewijzing van stationsletters in MS-DOS is mogelijk niet meer van toepassing nadat een ander besturingssysteem is opgestart.

Sneltoets om opstartvolgorde eenmalig te wijzigen

Om eenmalig op te starten van een ander apparaat dan het standaardapparaat dat is opgegeven in de opstartvolgorde, start u de computer opnieuw en drukt u op esc (voor toegang tot het opstartmenu) en vervolgens F9 (opstartvolgorde) of alleen F9 (het opstartmenu overslaan) als het lampje van de monitor groen oplicht. Na afloop van de POST wordt een lijst met mogelijke opstartapparaten weergegeven.

Gebruik de pijltoetsen om het gewenste opstartapparaat te selecteren en druk op Enter . De computer wordt dan eenmalig opgestart vanaf het geselecteerde apparaat.

Hulpprogramma Computer Setup (F10), BIOS-instellingen 27

Computer Setup: Security (Beveiliging)

OPMERKING: Welke opties van Computer Setup (Computerinstellingen) precies worden ondersteund, is mede afhankelijk van de hardwareconfiguratie.

Optie Beschrijving

Setup Password

(Instelwachtwoord)

Power-On Password

(Opstartwachtwoord)

Hiermee kunt u een instelwachtwoord (beheerderswachtwoord) definiëren en inschakelen.

OPMERKING: Als het instelwachtwoord is gedefinieerd, heeft u dit wachtwoord nodig om wijzigingen aan te brengen in de opties van Computer Setup, om een ROM-flash uit te voeren en om wijzigingen aan te brengen in bepaalde Plug and play-instellingen van Windows.

Hiermee kunt u een opstartwachtwoord instellen en inschakelen. De gebruiker wordt telkens naar het opstartwachtwoord gevraagd nadat het systeem is uit- en weer aangezet. Als de gebruiker niet het juiste opstartwachtwoord geeft, zal het systeem niet opstarten.

Password Options

(Wachtwoordopties)

(Deze selectie wordt alleen weergegeven als er een opstart- of instelwachtwoord is ingesteld.)

Hiermee kunt u de volgende functies in- of uitschakelen:

● Stringent Password (Strikt wachtwoord): als dit is ingesteld, wordt een modus geactiveerd waarin fysiek omzeilen van de wachtwoordfunctie niet mogelijk is. Als de functie is ingeschakeld, wordt het verwijderen van de wachtwoord-jumper genegeerd.

● Password Prompt on F9 & F12 (Wachtwoordprompt op F9 & F12): is standaard ingeschakeld.

● Setup Browse Mode (Setup bladeren-modus): staat weergeven, maar niet wijzigen, toe van de F10 instelopties zonder invoeren van instelwachtwoord. Standaard is ingeschakeld.

Device Security

(Apparaatbeveiliging)

Hiermee kunt u Device Available/Device Hidden (apparaat beschikbaar/apparaat verborgen) instellen

(standaard is 'Apparaat beschikbaar') voor:

● Systeemaudio

● Netwerkcontroller

● SATA0

USB Security (USBbeveiliging)

Slot Security

(Slotbeveiliging)

Hiermee kunt u ingeschakeld/uitgeschakeld instellen (standaard is ingeschakeld) voor:

● USB-poorten aan de voorkant

– USB-poort 4

– USB-poort 5

● USB-poorten aan de achterkant

– USB-poort 0

– USB-poort 1

– USB-poort 6

– USB-poort 7

Hiermee kunt u de M.2 PCI Express-sleuf uitschakelen. Standaard is ingeschakeld.

● Sleuf # - M.2 PCIe x1

Network Boot (Opstarten via netwerk)

Hiermee schakelt u de mogelijkheid in of uit om de computer op te starten vanaf een besturingssysteem dat op een netwerkserver is geïnstalleerd. (Functie alleen beschikbaar op NIC modellen; de netwerkkaart moet een PCI-uitbreidingskaart zijn of in de systeemkaart zijn geïntegreerd.) Standaard is ingeschakeld.

System IDs (Systeem-IDs) Hiermee kunt u het volgende instellen:

● Inventarisnummer (18-byte code), een eigendomsidentificatienummer dat het bedrijf heeft toegekend aan deze computer.

● Eigendomslabel (80-byte identifier)

28 Hoofdstuk 2 Probleemoplossing

Optie

BIOS Update Policy

(BIOS-updatebeleid)

System Security

(Systeembeveiliging)

Secure Boot

Configuration (Veilige opstartconfiguratie)

Beschrijving

Hiermee kunt u de gereedschapsloze BIOS-functie inschakelen waarin BIOS HpBiosUpdate.efi

(HpBiosMgmt.efi) en gerelateerde toolsets in interne/externe opslag tijdens het laatste stadium van POST opent.

● BIOS-update (inschakelen/uitschakelen)

● BIOS-Image bestandsnaam

Biedt deze opties:

● Data Execution Prevention (enable/disable) (Voorkomen van gegevensuitvoering (in-/uitschakelen)): hiermee kunt u schending van de beveiliging van het besturingssysteem voorkomen. Standaard is ingeschakeld.

● Virtualization Technology (enable/disable) (Technologie voor virtuele netwerken (in-/uitschakelen)): hiermee controleert u de virtualisatievoorzieningen van de processor. Nadat deze instelling is gewijzigd, moet de computer worden uitgeschakeld en weer ingeschakeld. Standaard is uitgeschakeld.

● TPM Device (TPM apparaat): hiermee kunt u de Trusted Platform Module als beschikbaar of verborgen instellen.

● TPM State (TPM-status): selecteer dit om de TPM in te schakelen.

● Clear TPM (Wis TPM): selecteer dit voor het opnieuw instellen van de TPM naar een eigendomloze staat. Nadat de TPM is gewist, is dit ook uitgeschakeld. Om de TPM-bewerkingen tijdelijk op te schorten, schakelt u de TPM uit in plaats van deze te wissen.

VOORZICHTIG: Wissen van de TPM herstelt de fabrieksinstellingen en schakelt het uit. U verliest alle gemaakte sleutels en gegevens die hiermee zijn versleuteld.

De opties op deze instelpagina zijn alleen voor Windows 10 en andere besturingssystemen die Secure

Boot (Veilig opstarten) ondersteunen. Het veranderen van de standaardinstelling van instelopties op deze pagina voor besturingssystemen die Secure Boot niet ondersteunen, kan voorkomen dat het systeem opstart.

Legacy Support (Ondersteuning voor oudere systemen) (inschakelen/uitschakelen) - in- of uitschakelen van de ondersteuning voor oudere besturingssystemen (Windows Embedded Standard 7 en HP Thin-Pro).

Secure Boot (Veilig opstarten) (inschakelen/uitschakelen) – alleen als de Legacy-ondersteuning is ingesteld op uitschakelen, kan dit item worden ingesteld om in te schakelen. Dit item is bedoeld voor de stromingsregeling van Secure Boot. Veilig opstarten is uitsluitend mogelijk als het systeem in de gebruikersmodus draait.

Sleutelbeheer

● Clear Secure Boot Keys (Sleutels voor veilig opstarten wissen) (wissen / niet wissen). Laat u de

Secure Boot-sleutels wissen.

● Key ownership (Sleuteleigendom) (HP sleutels/klantsleutels). Laat u de sleutels van verschillende eigenaars wijzigen.

Fast Boot (Snel opstarten) (inschakelen/uitschakelen) – Fast boot inschakelen zorgt voor opstarten van het systeem door het initialiseren van een minimaal aantal apparaten dat nodig is om de actieve opstartoptie te starten. Heeft geen effect op BBS-opstartopties.

Hulpprogramma Computer Setup (F10), BIOS-instellingen 29

Computer Setup: Power (Energiebeheer)

OPMERKING: Welke opties van Computer Setup (Computerinstellingen) precies worden ondersteund, is mede afhankelijk van de hardwareconfiguratie.

Optie

OS Power Management

(Energiebeheer besturingssysteem)

Hardware Power

Management

(Energiebeheer hardware)

Beschrijving

Runtime Power Management (Energiebeheer tijdens gebruik) (inschakeen/uitschakelen): hiermee kunt u voor bepaalde besturingssystemen het processorvoltage en de processorfrequentie verlagen wanneer voor de huidige softwarebelasting niet de volledige capaciteit van de processor vereist is. Standaard is ingeschakeld.

Idle Power Savings (Energiebesparing bij iet-gebruik) (uitgebreid/normaal) – uitgebreid/normaal. hiermee kunt u voor bepaalde besturingssystemen het energieverbruik van de processor verminderen wanneer de processor niet actief is. Standaard is 'uitgebreid'.

S5 Maximum Power Savings (S5 Maximale energiebesparing) – schakelt de stroomtoevoer uit naar alle niet-essentiële hardware als het systeem uitgeschakeld is om te voldoen aan de eisen van EUP Lot 6 voor een energieverbruik van minder dan 0,5 Watt. Standaard is uitgeschakeld.

Computer Setup: Advanced (Geavanceerd)

OPMERKING: Welke opties van Computer Setup (Computerinstellingen) precies worden ondersteund, is mede afhankelijk van de hardwareconfiguratie.

Optie

Power-On Options

(Opstartopties)

BIOS Power-On (BIOS opstarten)

Onderwerp

Hiermee kunt u het volgende instellen:

● POST-berichten (inschakelen/uitschakelen) – standaard is uitgeschakeld.

● Druk op de ESC-toets voor menu Opstarten (weergegeven/verborgen).

● After Power Loss (Na stroomstoring) (uit/op/eerdere toestand) – standaard is voeding uit. Stel deze optie als volgt in:

● Power off (Uit): de computer blijft uitgeschakeld wanneer de netvoeding is hersteld.

● Power on (Aan): de computer wordt automatisch ingeschakeld zodra deze weer netvoeding krijgt.

● Previous state (Vorige staat): met deze optie wordt de computer automatisch ingeschakeld zodra deze weer van netvoeding is voorzien, als de computer aan stond toen de netvoeding werd onderbroken.

OPMERKING: Als u de netvoeding van de computer uitschakelt met de schakelaar van een stekkerdoos, kunt u de functies standby/hibernationstand en Remote Management (Beheer op afstand) niet gebruiken.

● POST Delay (Vertraging na POST) (in seconden) Als u deze optie inschakelt, wordt er tijdens de POST een instelbare vertraging toegepast. Vaste schijven op bepaalde PCI-kaarten hebben deze vertraging soms nodig, omdat zij dermate langzaam op gang komen, dat ze niet gereed zijn om op te starten wanneer de zelftest (POST) is voltooid. De POST-vertraging geeft u ook meer tijd om op F10 te drukken om Computer Setup (Computerinstellingen) te starten. Standaard is 'None' (geen).

● Bypass F1 Prompt on Configuration Changes (Omzeilen F1 vragen bij configuratiewijzigingen)

(inschakelen/uitschakelen).

● Remote Wakeup Boot Source (Opstartbron extern ontwaken) (lokale vaste schijf/externe server).

Hiermee kunt u de bron instellen vanwaar de computer de opstartbestanden krijgt bij op afstand wekken.

Met deze optie kunt u de computer automatisch opstarten op een door u ingesteld tijdstip.

30 Hoofdstuk 2 Probleemoplossing

Optie

Onboard Devices

(Apparaten op systeemkaart)

Bus Options

(Busopties)

Onderwerp

Hiermee schakelt u resources in voor of legacy-apparaten uit.

Device Options

(Apparaatopties)

Option ROM Launch

Policy (Optie ROMstartbeleid)

Op bepaalde modellen kunt u het volgende in- of uitschakelen:

● PCI SERR# Generation, waarmee u een PCI SERR-nummer kunt aanmaken. Standaard is ingeschakeld.

● PCI VGA Palette Snooping (PCI VGA-Videopaletcontrole), hiermee stelt u de VGA-videopaletcontrole-bit in de PCI configuratieruimte in; alleen nodig wanneer meer dan één grafische controller is geïnstalleerd. Standaard is uitgeschakeld.

● Integrated Graphics (Geïntegreerde grafische kaart) (Auto/forceren) – gebruik deze optie voor het beheer van geïntegreerde (UMA) grafische geheugentoewijzing. De waarde die u kiest, wijst geheugen permanent toe aan de grafische verwerking en deze is niet meer beschikbaar voor het besturingssysteem. Als u bijvoorbeeld deze waarde instelt op 512 M op een systeem met behulp van 2

GB RAM-geheugen, wijst het systeem altijd 512 MB toe aan voor grafische verwerking en de andere 1,5

GB voor gebruik door het BIOS en het besturingssysteem. Standaard is 'Automatisch' dat UMA geheugen als volgt instelt volgens het geheugen dat is geïnstalleerd op het platform:

– < 4 GB: 256 MB

– 4 GB - 6 GB: 512 MB

– > 6 GB: 1 GB

Als u Force (kracht) selecteert, verschijnt de optie UMA Frame Buffer Size waarmee u de toewijzing voor de UMA-geheugengrootte kunt instellen tussen 256 MB en 1 GB.

● S5 Wake on LAN (S5 Via LAN uit slaapstand halen) (in-/uitschakelen).

● Num Lock-status bij opstarten (uit/aan). Standaard is uit.

● Internal speaker (Interne luidspreker, bepaalde modellen) (heeft geen invloed op externe luidsprekers)

- standaard is ingeschakeld.

Hiermee kunt u het volgende instellen:

● Onboard NIC PXE-optie ROMs (inschakelen/uitschakelen)

BIOS-instellingen wijzigen in het hulpprogramma voor de configuratie van HP BIOS (HPBCU)

Sommige BIOS-instellingen kunnen lokaal worden gewijzigd binnen het besturingssysteem zonder via het

F10-hulpprogramma te gaan. Deze tabel geeft de items aan die kunnen worden geregeld met deze methode.

Voor meer informatie over de HP BIOS-configuratiehulpprogramma, zie de Gebruikershandleiding voor HP

BIOS Configuration Utility (BCU) op www.hp.com

.

BIOS instelling

Taal

Standaardwaarde

English

Tijd instellen

Dag instellen

Standaardconfiguratie

00:00

01/01/2011

Geen

Andere waarden

Francais, Espanol, Deutsch, Italiano, Dansk, Suomi, Nederlands, Norsk,

Portugues, Svenska, Japanese

00:00:23:59

01/01/2011 tot huidige datum

Huidige instellingen opslaan als standaard; Standaardwaarden herstellen

BIOS-instellingen wijzigen in het hulpprogramma voor de configuratie van HP BIOS (HPBCU) 31

BIOS instelling Standaardwaarde Andere waarden

Standaardwaarden toepassen en afsluiten

Uitschakelen

SATA-emulatie

Opstarten van USB-opslag

AHCI

Voor SATA

Veilig wissen

UEFI-opstartbronnen

Oudere opstartbronnen

Systeemgeluiden

Uitschakelen

Windows opstartbeheer

Inschakelen

IDE

Na SATA

Inschakelen

USB Floppy/CD USB-vaste schijf

USB Floppy/CD Harde schijf

Apparaat niet beschikbaar Apparaat verborgen

Netwerkcontroller

SATA0

Apparaat niet beschikbaar Apparaat verborgen

Apparaat niet beschikbaar Apparaat verborgen

USB-poorten aan de voorkant Inschakelen

USB-poort 4, 5 Inschakelen

Inschakelen USB-poorten aan de achterkant

USB-poort 0, 1, 6, 7 Inschakelen

Uitschakelen

Uitschakelen

Uitschakelen

M.2 PCIe x

Opstarten via netwerk

Inventarisnummer

Eigendomslabel

BIOS update

BIOS-Image bestandsnaam

Inschakelen

Inschakelen

Uitschakelen

Inschakelen

Uitschakelen

Uitschakelen

Uitschakelen

Voorkomen van gegevensuitvoering

Virtualisatietechnologie

Automatisch; Forceren

Uitschakelen

PM-apparaat

TPM-status

Wis de TPM.

Legacy-ondersteuning

Veilige modus

Uitschakelen

Uitschakelen

Inschakelen

Niet resetten

Inschakelen

Uitschakelen

Inschakelen

Inschakelen

Uitschakelen

Herstellen

Uitschakelen (Opmerking: De standaardwaarde kan verschillen, afhankelijk van het besturingssysteem)

Inschakelen (Opmerking: De standaardwaarde kan verschillen, afhankelijk van het besturingssysteem)

Wissen Veilige opstartsleutels wissen Niet wissen

Sleuteleigendom HP-sleutels

Snel opstarten Uitschakelen

Energiebeheer tijdens gebruik

Inschakelen

Aangepaste sleutels

Inschakelen (opmerking: De standaardwaarde kan verschillen, afhankelijk van het besturingssysteem)

Uitschakelen

32 Hoofdstuk 2 Probleemoplossing

BIOS instelling

Energiebesparing bij nietgebruik

S5 Maximale energiebesparing

S5 Via LAN uit slaapstand halen

POST-boodschappen

Druk op de ESC-toets voor menu Opstarten

Na stroomstoring

POST Delay (in seconden)

F1 Prompt op configuratiewijzigingen omzeilen

Opstartbron voor Remote

Wakeup

Inschakelen zondag - zaterdag

Inschakeltijd (hh:mm)

Seriële poort A

Standaardwaarde

Uitgebreid

Uitschakelen

Uitschakelen

Uitschakelen

Weergegeven

Uit

Geen

Uitschakelen

Lokale vaste schijf

Uitschakelen

00:00

IO = 3F8h; IRQ = 4

##PCI SERR# Generation Inschakelen

PCI VGA Palette Snooping Uitschakelen

Geïntegreerde grafische kaart Automatisch

UMA Frame Buffer grootte

Num Lock-status bij opstarten (uit/aan).

Interne luidspreker

PXE optie-ROMs

512 M

Uit

Inschakelen

Inschakelen

Andere waarden

Normaal

Inschakelen

Inschakelen

Inschakelen

Verborgen

Aan, vorige staat

5 10 15 20 60

Inschakelen

Externe server

Inschakelen

00:00:23:59

Uitschakelen, IO = 3F8h; IRQ = 4, IO = 3F8h; IRQ = 3, IO = 2F8h; IRQ = 4,

IO = 2F8h; IRQ = 3

Uitschakelen

Inschakelen

Deactiveren, forceren

256 M, 1 G

Aan

Uitschakelen

Uitschakelen

BIOS-instellingen wijzigen in het hulpprogramma voor de configuratie van HP BIOS (HPBCU) 33

Een BIOS bijwerken of herstellen

HP Device Manager

HP Device Manager kan worden gebruikt voor het bijwerken van het BIOS van een thin client. Klanten kunnen een vooraf ingebouwde BIOS-aanvulling gebruiken of het standaard BIOS-upgrade pakket met een HP Device

Manager bestands- en registersjabloon. Bekijk voor meer informatie over HP Device Manager bestands- en registersjablonen, de HP Device Manager User Guide op www.hp.com/go/hpdm .

Windows BIOS Flashing

U kunt de BIOS Flash Update SoftPaq gebruiken om het systeem-BIOS te herstellen of upgraden. Er zijn verschillende methoden beschikbaar voor het wijzigen van de firmware van de BIOS op uw computer.

De BIOS-executable is een hulpprogramma dat is ontworpen om het systeem-BIOS binnen een Microsoft

Windows-omgeving te flashen. Om de beschikbare opties voor dit hulpprogramma weer te geven, start u het uitvoerbare bestand in de Microsoft Windows-omgeving.

U kunt de BIOS executable uitvoeren met of zonder USB-opslagapparaat. Als het systeem geen geïnstalleerd

USB-opslagapparaat heeft, wordt de BIOS-update uitgevoerd in de Microsoft Windows-omgeving en gevolgd door een systeemherstart.

Linux BIOS flashen

Alle BIOS-flashing onder ThinPro 6.x en later maakt gebruik van gereedschaploze BIOS-updates, waarin de

BIOS zichzelf bijwerkt.

Gebruik de volgende opmerkingen voor het flashen van een Linux-BIOS:

● hptc-bios-flash ImageName

Bereidt het systeem voor om het BIOS bij te werken tijdens de volgende keer opstarten. Deze opdracht kopieert automatisch de bestanden naar de juiste locatie en vraagt u om de thin client te herstarten.

Deze opdracht vereist dat de gereedschapsloze update-optie in de BIOS-instellingen is ingesteld op automatisch. U kunt hpt-bios-cfg gebruiken voor het instellen van de gereedschapsloze updateoptie in het BIOS.

● hptc-bios-flash –h

Geeft een lijst met opties weer.

BitLocker-stationsversleuteling / BIOS Measurements

Als u Windows BitLocker-stationsversleuteling (BDE) hebt ingeschakeld op uw systeem, adviseren wij dat u

BDE tijdelijk opschort voordat het BIOS wordt bijgewerkt. Bovendien moet u uw BDE-wachtwoord voor herstel of de BDE-pincode voor herstel ophalen voordat u BDE onderbreekt. Nadat u de BIOS hebt geflashd, kunt u

BDE weer hervatten.

Als u BDE wilt wijzigen, selecteert u Start > Configuratiescherm > BitLocker stationsversleuteling, klik op

Beveiliging uitstellen of Doorgaan met beveiliging en klik vervolgens op Ja.

Als algemene regel, verandert het bijwerken van het BIOS meetwaarden die zijn opgeslagen in de Platform

Configuration Registers (PCR's) van de beveiligingsmodule van het systeem. Schakel tijdelijk verbindingstechnologieën uit die deze PCR-waarden gebruiken om de gezondheid van het platform te bevestigen (BDE is daar een voorbeeld van) voordat het BIOS wordt geflashd. Nadat u het BIOS hebt bijgewerkt, moet u de functies opnieuw inschakelen en het systeem opnieuw opstarten zodat u nieuwe metingen kunt uitvoeren.

Nootherstelmodus opstartblok

In het geval van een mislukte BIOS-update (bijvoorbeeld als de voeding wordt onderbroken tijdens het bijwerken), kan het systeem-BIOS beschadigd raken. De Nootherstelmodus opstartblok detecteert deze

34 Hoofdstuk 2 Probleemoplossing

toestand en zoekt automatisch in de hoofddirectory van de vaste schijf en in alle USB-mediabronnen naar een compatibele binaire image. Kopieer het binaire (.bin)-bestand in de DOS-Flash-map op de bron van het gewenste opslagapparaat, en start vervolgens het systeem. Als het herstelproces de binaire image vindt, wordt geprobeerd om het herstelproces uit te voeren. Het automatische herstel gaat door totdat het BIOS met succes is hersteld of bijgewerkt. Als het systeem een BIOS-instelwachtwoord heeft, moet u mogelijk het opstartmenu/submenu hulpprogramma's gebruiken om het BIOS handmatig te flashen na het opgeven van het wachtwoord. Soms zijn er beperkingen voor welke BIOS-versies mogen worden geïnstalleerd op een platform. Als het BIOS op het systeem beperkingen heeft, dan mogen alleen toelaatbare BIOS-versies gebruikt worden voor herstel.

Diagnose en problemen oplossen

Lampjes

Lampje Status

Aan/uit-lampje uit

Aan/uit-lampje aan

Als het apparaat is aangesloten op het stopcontact is verwijderd en het voedings-LED uitgeschakeld is, dan is het apparaat uitgeschakeld. Maar het netwerk kan Wake On LAN activeren om beheerfuncties uit te voeren.

Verschijnt tijdens het opstarten en terwijl het apparaat ingeschakeld is. Tijdens het opstarten, wordt de hardware geïnitialiseerd en worden opstarttests uitgevoerd voor:

● Initialisatie van de processor

● Geheugendetectie en initialisatie

● Videodetectie en initialisatie

OPMERKING: Als een van de tests niet wordt doorstaan, stopt de eenheid maar blijft de LED oplichten. Als de videotest niet wordt doorstaan, geeft het systeem een pieptoon. Er worden geen berichten verzonden naar video voor elk van deze mislukte tests.

OPMERKING: Nadat het videosubsysteem is geïnitialiseerd, verschijnt een foutbericht voor alles wat mislukt.

OPMERKING: RJ-45-LED-lampjes bevinden zich in de RJ-45-connector aan de bovenkant op het achterpaneel van de thin client. De

LED-lampjes zijn zichtbaar als de connector is geïnstalleerd. Knipperend groen geeft netwerkactiviteit aan, en oranje betekent een verbindingssnelheid van 100 MB.

IDE LED is uit

IDE LED knippert wit

Wanneer het apparaat is ingeschakeld en het lampje van het flashgeheugen is uitgeschakeld, is er geen toegang tot het systeem-flashgeheugen.

Geeft aan dat het systeem toegang heeft tot de interne IDE-flash.

Wake-on LAN

Met Wake-on LAN (WOL) kunt een computer laten inschakelen of uit de slaapstand halen via een netwerkbericht. U kunt WOL in- of uitschakelen in Computer Setup met behulp van de instelling S5 Wake on

LAN (S5 Via LAN uit slaapstand halen).

Diagnose en problemen oplossen 35

WOL in- of uitschakelen:

1.

Zet de computer aan of start de computer opnieuw op.

2.

Druk op esc of F10 als het bericht "Press the ESC key for Startup Menu" (Druk op ESC om het setupprogramma te openen) onder aan het scherm verschijnt.

OPMERKING: Als u niet op het juiste moment op esc of F10 drukt, start u de computer opnieuw op en drukt u opnieuw op esc of F10 (maar nu op het moment dat het monitorlampje groen gaat branden) om het hulpprogramma te openen.

3.

Als u op toets esc hebt gedrukt, drukt u op F10 om Computer Setup te openen.

4.

Navigeer naar Advanced > Device Options (Geavanceerd > Apparaatopties).

5.

Stel S5 Wake on LAN (S5 Via LAN uit slaapstand halen) in of uit.

6.

Druk op F10 om de wijzigingen te accepteren.

7.

Selecteer File (Bestand) > Save Changes and Exit (Wijzigingen opslaan en afsluiten).

BELANGRIJK: De instelling S5 Maximum Power Savings (Maximale energiebesparing S5) kan Wake-on-LAN beïnvloeden. Als u deze instelling inschakelt, is wake-on-LAN uitgeschakeld. Deze instelling is te vinden in

Computer Setup op Power > Hardware Management (Voeding > Hardware Management).

Opstartvolgorde

Bij inschakelen initialiseert de flash boot block code de hardware naar een bekende staat, en voert vervolgens basis inschakel-diagnosetests uit om de integriteit van de hardware te bepalen. Initialisatie voert de volgende functies uit:

1.

Initialiseert CPU en geheugencontroller.

2.

Initialiseert en configureert alle PCI-apparaten.

3.

Initialiseert videosoftware.

4.

Initialiseert de video naar een bekende staat.

5.

Initialiseert USB-apparaten naar een bekende staat.

6.

Voert inschakeldiagnoses uit. Raadpleeg "Diagnostische inschakeltests" voor meer informatie.

7.

De eenheid het besturingssysteem.

Opnieuw instellen van de instel- en inschakelwachtwoorden

U kunt de instel- en opstartwachtwoorden als volgt opnieuw instellen:

1.

Schakel de computer uit en haal het netsnoer uit het stopcontact.

2.

Verwijder het toegangspaneel aan de zijkant en het metalen zijpaneel.

3.

Verwijder de wachtwoord-jumper van de systeemkaart-header met de aanduiding PSWD/E49.

4.

Plaats het metalen zijpaneel en het toegangspaneel aan de zijkant terug

5.

Schakel de stroom en de pc in.

6.

Schakel de computer uit en haal het netsnoer uit het stopcontact.

7.

Verwijder het toegangspaneel aan de zijkant en het metalen zijpaneel.

36 Hoofdstuk 2 Probleemoplossing

8.

Zet de wachtwoordjumper terug.

9.

Plaats het metalen zijpaneel en het toegangspaneel aan de zijkant terug

Diagnostische inschakeltests

De inschakeldiagnose voert basis integriteitstests de hardware uit om de werking en de configuratie te bepalen. Als een diagnostische test tijdens het initialiseren van de hardware mislukt, stpt het het apparaat. Er worden geen berichten verzonden naar video.

OPMERKING: U kunt proberen om de eenheid opnieuw op te starten en de diagnostische tests een tweede maal uit te voeren om de eerste afsluiting te bevestigen.

De volgende tabel geeft een overzicht van de tests die worden uitgevoerd op het apparaat.

Tabel 2-1 Diagnostische inschakeltest

Test Beschrijving

Boot Block Checksum

DRAM

Seriële poort

Timer

RTC CMOS-accu

NAND flash-apparaat

Tests de opstartblokcode voor de juiste controlesomwaarde

Eenvoudige schrijf/lees-patroontest van de eerste 640k geheugen

Test de seriële poort met behulp van eenvoudige poortcontrole om na te gaan of poorten aanwezig zijn

Test de timer interrupt met behulp van polling methode

Test de integriteit van de RTC CMOS-accu

Tests op de aanwezigheid van het juiste NAND flash-apparaat-ID

Betekenis van diagnosemeldingen via lampjes op het voorpaneel en via geluidssignalen

In dit gedeelte worden de codes beschreven die via lampjes op het voorpaneel worden weergegeven, en de geluidssignalen die mogelijk vóór of tijdens de POST worden weergegeven en waar niet altijd een foutcode of tekstbericht bij hoort.

WAARSCHUWING!

Wanneer de computer is aangesloten op een stopcontact, wordt de systeemkaart altijd van stroom voorzien. Beperk het risico van persoonlijk letsel door elektrische schokken of hete oppervlakken, door de stekker van het netsnoer uit het stopcontact te halen en de interne onderdelen van het systeem te laten afkoelen voordat u deze aanraakt.

OPMERKING: De aanbevolen handelingen in de onderstaande tabel worden genoemd in de volgorde waarin ze moeten worden uitgevoerd.

Niet alle diagnoselampjes en geluidssignalen zijn op alle modellen beschikbaar.

Activiteit

Wit aan/uit-lampje brandt.

Wit aan/uit-lampje knippert elke twee seconden.

Geluidssign alen

Geen

Geen

Mogelijke oorzaak

De computer is ingeschakeld.

De computer staat in de slaapstand Suspend to RAM

(Alles behalve RAM uitschakelen; alleen

Aanbevolen actie

Geen

U hoeft niets te doen. Druk op een toets of beweeg de muis als u de computer wilt activeren.

Diagnostische inschakeltests 37

Activiteit

Het aan/uit-lampje knippert twee keer in de kleur rood met tussenpozen van een seconde, gevolgd door een pauze van twee seconden. De geluidssignalen worden in totaal vijf keer herhaald. De lampjes blijven knipperen totdat het probleem is opgelost.

2

Het aan/uit-lampje knippert vier keer in de kleur rood met tussenpozen van een seconde, gevolgd door een pauze van twee seconden. De geluidssignalen worden in totaal vijf keer herhaald. De lampjes blijven knipperen totdat het probleem is opgelost.

4

Het aan/uit-lampje knippert vijf keer in de kleur rood met tussenpozen van een seconde, gevolgd door een pauze van twee seconden. De geluidssignalen worden in totaal vijf keer herhaald. De lampjes blijven knipperen totdat het probleem is opgelost.

5

Het aan/uit-lampje knippert zes keer in de kleur rood met tussenpozen van een seconde, gevolgd door een pauze van twee seconden. De geluidssignalen worden in totaal vijf keer herhaald. De lampjes blijven knipperen totdat het probleem is opgelost.

6

Geluidssign alen Mogelijke oorzaak Aanbevolen actie beschikbaar op bepaalde modellen) of in de normale standbystand.

De hittebeveiliging van de processor is geactiveerd:

Een ventilator is geblokkeerd of werkt niet.

OF

Het koelelement met ventilator is niet goed bevestigd aan de processor.

OF

De eenheid blokkeert ventilatieopeningen of is op een plek waar de omgevingstemperatuur te hoog is.

1.

Controleer of de ventilatieopeningen van de computer niet worden geblokkeerd en of de processorventilator is aangesloten en werkt.

2.

Neem contact op met een HP Business of

Service Partner.

Voeding is uitgevallen

(netvoeding overbelast).

OF

De verkeerde externe voedingsadapter wordt op de eenheid gebruikt.

1.

Controleer of een bepaald apparaat problemen veroorzaakt door ALLE aangesloten apparaten te verwijderen. Start het systeem. Als het systeem de POST start, schakelt u telkens een apparaat uit en vervangt u dit, totdat het probleem zich voordoet. Vervang het apparaat dat het probleem veroorzaakt. Blijf één voor

één apparaten toevoegen om u ervan te verzekeren dat alle apparaten goed functioneren.

2.

Vervang de voedingsbron.

3.

Vervang de systeemkaart.

Het geheugen is defect

(gedetecteerd voordat video actief wordt).

VOORZICHTIG: Verwijder het netsnoer van de computer voordat u een geheugenmodule opnieuw plaatst, verwijdert of installeert om schade aan de geheugenmodule of de systeemkaart te voorkomen.

1.

Plaats de geheugenmodules opnieuw.

2.

Vervang de geheugenmodules een voor een om te bepalen welke module defect is.

3.

Vervang geheugen van andere leveranciers door geheugen van HP.

4.

Vervang de systeemkaart.

De grafische kaart is defect

(gedetecteerd voordat video actief wordt).

Bij een computer met een afzonderlijke grafische kaart:

1.

Plaats de grafische kaart opnieuw.

2.

Vervang de grafische kaart.

3.

Vervang de systeemkaart.

Bij een computer met een geïntegreerde grafische controller vervangt u de systeemkaart.

38 Hoofdstuk 2 Probleemoplossing

Activiteit

Geluidssign alen

Het aan/uit-lampje knippert acht keer in de kleur rood met tussenpozen van een seconde, gevolgd door een pauze van twee seconden. De geluidssignalen worden in totaal vijf keer herhaald. De lampjes blijven knipperen totdat het probleem is opgelost.

8

Het systeem gaat niet aan en er branden geen lampjes.

Geen

Mogelijke oorzaak

Het ROM is defect

(checksum incorrect).

Het systeem kan niet worden gestart.

Aanbevolen actie

1.

Flash de systeem-ROM met het nieuwste BIOSimage volgens de procedure BIOS Recovery.

2.

Vervang de systeemkaart.

Druk op de aan/uit-knop en houd deze kort (minder dan 4 seconden) ingedrukt. Als het lampje van de vaste schijf wit oplicht, werkt de aan/uit-knop correct. Controleer het volgende:

1.

Verwijder het netsnoer uit de computer.

2.

Open de computer en houd de gele CMOS-knop op de systeemkaart vier seconden ingedrukt

(bevindt zich naast de USB-poorten op de voorkant).

3.

Controleer of het netsnoer is aangesloten op de voeding.

4.

Sluit de eenheid en bevestig het netsnoer opnieuw.

5.

Probeer de computer in te schakelen.

6.

Vervang de eenheid.

Betekenis van diagnosemeldingen via lampjes op het voorpaneel en via geluidssignalen 39

Probleemoplossing

Basis probleemoplossing

Als op de thin client problemen tijdens het gebruik opgetreden of het inschakelen mislukt, raadpleeg dan de volgende items.

Probleem Procedures

Het thin client-systeem ervaart bedrijfsproblemen.

Het thin client-systeem gaat niet aan.

Het thin client-systeem schakelt in en toont een splash-scherm, maar maakt geen verbinding met de server.

Zorg ervoor dat de volgende connectoren stevig zijn aangesloten op het thin clientsysteem:

Voeding van de connector, toetsenbord, muis, RJ-45-netwerkconnector, beeldscherm

1.

Zorg ervoor dat de voeding goed is door deze te installeren op een eenheid die werkt en test deze. Als de voedingseenheid op de testeenheid niet werkt, vervangt u de voeding.

2.

Als het apparaat niet goed werkt met de vervangen voeding, moet u de eenheid laten onderhouden.

1.

Controleer of het netwerk actief is en of de netwerkkabel goed werkt.

2.

Controleer of de eenheid met de server communiceert door de systeembeheerder de eenheid vanafde server te laten pingen:

– als de thin client terugpingt, dan is het signaal geaccepteerd en werkt de eenheid. Dit wijst op een configuratieprobleem.

– Als de thin client niet terugpingt en de thin client maakt geen verbinding met de server, moet u de image terugplaatsen op de eenheid.

Geen koppeling of activiteit op de RJ-45-LEDlampjes van het netwerk of de LED-lampjes lichten niet knipperend groen op na het inschakelen van het thin client-systeem. (De netwerklampjes bevinden zich in de RJ-45connector aan de bovenkant op het achterpaneel van de thin client.

Indicatielampjes zijn zichtbaar als de connector is geïnstalleerd.)

1.

Controleer of het netwerk niet uit de lucht is.

2.

Controleer of de RJ-45-kabel goed is door deze op een werkt apparaat aan te sluiten — als het netwerksignaal wordt gedetecteerd, dan is de kabel goed.

3.

Controleer of de voeding goed is door de voedingskabel naar de eenheid te vervangen door een werkende voedingskabel en deze te testen.

4.

Als netwerk LED's nog steeds niet oplichten en u weet dat de voedingsbron goed is, moet u de image terugplaatsen op de eenheid.

5.

Als netwerk LED's nog steeds niet oplichten, voert u de IP-configuratieprocedure uit.

6.

Als netwerk LED's nog steeds niet oplichten, moet u de eenheid laten onderhouden.

Een zojuist aangesloten onbekend USBrandapparaat reageert niet of USBrandapparatuur aangesloten vóór het zojuist aangesloten USB-randapparaat voltooien hun apparaatacties niet.

Een onbekend USB-randapparaat kan worden aangesloten op en losgekoppeld van een actief platform zolang niet het systeem herstart. Als problemen optreden, koppelt u het onbekende USB-randapparaat los en start u het platform opnieuw op.

Video wordt niet weergegeven.

1.

Controleer of de monitorhelderheid op een leesbaar niveau is ingesteld.

2.

Controleer of de monitor goed is door deze te verbinden met een werkende computer en controleer of de LED op de voorkant groen oplicht (aangenomen dat de monitor is Energy Star-compatibel is). Als de monitor defect is, vervang deze dan door een werkende monitor en herhaal de tests.

3.

Plaats de image terug op het thin client-systeem en schakel de monitor opnieuw in.

4.

Test de de thin client met een werkende monitor. Als de monitor geen beeld weergeeft, vervangt u het thin client-systeem.

40 Hoofdstuk 2 Probleemoplossing

Problemen oplossen met schijfloze (geen-flash) eenheid

Dit gedeelte is alleen bedoeld voor eenheden die niet over ATA Flash beschikken. Omdat dit model geen ATA

Flash bevat, wordt de volgorde van de opstartprioriteit:

● USB-apparaat

● PXE

1.

Als het systeem opstart, moet de monitor de volgende informatie weergegeven:

Onderdeel

MAC-adres

GUID

Client ID

MASKER

DHCP IP

Informatie

NIC-deel van de systeemkaart is in orde

Algemene informatie over de systeemkaart

Informatie van de server

Informatie van de server

Informatie van de server

Actie

Indien geen MAC-adres, dan is de systeemkaart defect.

Neem contact op met het Call Center voor onderhoud.

Bij geen GUID informatie, is de systeemkaart defect en moet worden vervangen.

Bij geen Client ID-informatie is er geen netwerkverbinding.

Dit wordt mogelijk veroorzaakt door een beschadigde kabel, de server is down, of door een defecte systeemkaart. Neem contact op met Call Center voor onderhoud van de defecte systeemkaart.

Bij geen MASK-informatie is er geen netwerkaansluiting. Dit wordt mogelijk veroorzaakt door een beschadigde kabel, de server is down, of door een defecte systeemkaart. Neem contact op met Call Center voor onderhoud van de defecte systeemkaart.

Bij er geen DHCP IP-informatie is er geen netwerkverbinding.

Dit wordt mogelijk veroorzaakt door een beschadigde kabel, de server is down, of door een defecte systeemkaart. Neem contact op met Call Center voor onderhoud van de defecte systeemkaart.

Als u werkt in een omgeving met Microsoft RIS PXE, gaat u naar stap 2.

Als u werkt in een omgeving met Linux, gaat u naar stap 3.

2.

Als u in werkt in een omgeving met Microsoft RIS PXE, drukt u op de toets F12 om de netwerkservice te starten zodra de DHCP IP-informatie op het scherm verschijnt.

Als het systeem niet van het netwerk opstart, is de server niet geconfigureerd voor PXE.

Als u de prompt voor F12 hebt gemist, dan probeert het systeem op te starten vanaf de ATA-flash die niet aanwezig is. Het bericht op het scherm meldt: Fout: Geen systeemschijf of schijffout Vervangen en druk op een willekeurige toets wanneer u klaar bent.

Druk op een willekeurige toets herstart de opstartcyclus.

3.

Als u in een omgeving met Linux werkt, verschijnt een foutbericht op het scherm bij geen Client IP. Fout:

Geen systeemschijf of schijffout Vervangen en druk op een willekeurige toets wanneer u klaar bent.

Probleemoplossing 41

Een PXE-server configureren

OPMERKING: Alle PXE software wordt ondersteund door geautoriseerde serviceproviders basis van garantie of een servicecontract. Klanten die het HP Customer Service Center bellen met PXE-problemen en vragen moeten worden verwezen naar hun PXE-aanbieder voor ondersteuning.

Zie tevens het volgende:

– Voor Windows Server 2008 R2: http://technet.microsoft.com/en-us/library/7d837d88-6d8e-420c-b68fa5b4baeb5248.aspx

– Voor Windows Server 2012: http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj648426.aspx

De services hieronder moeten worden uitgevoerd, en ze kunnen worden uitgevoerd op verschillende servers:

1.

Domain Name Service (DNS)

2.

Externe installatie Services (RIS)

OPMERKING: Active Directory DHCP is niet vereist, maar wordt aanbevolen.

Gebruik HP ThinUpdate voor het terugzetten van de image

Met HP ThinUpdate kunt u images en add-ons van HP downloaden, HP thin client-images opslaan en opstartbare USB-flashdrives maken voor de distributie van images.

HP ThinUpdate is vooraf geïnstalleerd op sommige HP thin clients en het is ook beschikbaar als uitbreiding op http://www.hp.com/support (zoek naar het thin client-model en raadpleeg het gedeelte Software en drivers van de ondersteuningspagina voor dat model).

● Met de functie imagedownloads kunt u een image van HP downloaden naar een lokale opslageenheid of

USB-flashdrive. De optie USB-flashdrive maakt een opstartbare USB-flashdrive die kan worden gebruikt om de image te distribueren op andere thin clients.

● Met de functie Image maken kunt u een image van een HP thin client maken en deze op een USBflashdrive opslaan. Deze kan worden gebruikt om de image te distribueren op andere thin clients.

● Met de functie add-on-downloads kunt u add-ons van HP downloaden naar een lokale opslageenheid of

USB-flashdrive.

● Met de functie USB-drivebeheer kunt u het volgende doen:

– Een opstartbare USB-flashdrive maken van een imagebestand op de lokale opslageenheid

– Een .ibr-imagebestand kopiëren van een USB-flashdrive naar een lokale opslageenheid

– Een indeling van een USB-flashdrive herstellen

U kunt een opstartbare USB-flashdrive gebruiken die gemaakt is met HP ThinUpdate om een HP thin clientimage op een andere HP thin client van hetzelfde model met hetzelfde besturingssysteem te gebruiken.

Systeemvereisten

Voor het maken van een herstel-apparaat ten behoeve van reflashing of terugzetten van de software-image op het flash-geheugen, hebt u het volgende nodig:

● Een of meer HP thin clients.

● USB-flash-apparaat in de volgende grootte of groter:

42 Hoofdstuk 2 Probleemoplossing

– ThinPro: 8 GB

– Windows 10 IoT (bij gebruik van het USB-formaat): 32 GB

OPMERKING: Eventueel kunt u de tool op een Windows-computer gebruiken.

Deze herstelmethode werkt niet met alle USB-flash-apparaten. USB-flash-apparaten die niet als verwijderbaar station in Windows verschijnen, bieden geen ondersteuning voor deze herstelmethode. USBflash apparaten met meerdere partities bieden meestal geen ondersteuning voor deze herstelmethode. De hoeveelheid USB-flash-apparaten op de markt wijzigt voortdurend. Niet alle USB-flash-apparaten zijn getest met de HP Thin Client Imaging Tool.

Apparaatbeheer

De t530 bevat een licentie voor HP Device Manager en er is een Device Manager-agent vooraf geïnstalleerd.

HP Device Manager is een voor thin clients geoptimaliseerd management hulpprogramma dat gebruikt wordt voor het beheer van de volledige levenscyclus van HP thin clients inclusief Discover, Asset Management, installatie en configuratie. Raadpleeg www.hp.com/go/hpdm voor meer informatie over HP Device Manager.

Als u de t530 wilt beheren met andere managementtools zoals Microsoft SCCM of LANDesk, gaat u naar www.hp.com/go/clientmanagement voor meer informatie.

Het gebruik van HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)

HP PC Hardware Diagnostics is een Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) waarmee u diagnostische tests kunt uitvoeren om te bepalen of de computerhardware goed werkt. Het hulpprogramma wordt buiten het besturingssysteem uitgevoerd om hardwareproblemen te kunnen isoleren van problemen die worden veroorzaakt door het besturingssysteem of andere softwarecomponenten.

Als HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) een fout detecteert waarvoor hardware vervangen moet worden, wordt er een 24-cijferige fout-id-code gegenereerd. Deze id-code kan vervolgens aan ondersteuning worden gegeven om te kunnen bepalen hoe het probleem verholpen moet worden.

OPMERKING: Als u diagnostiek wilt openen op een convertible computer, moet u de computer in de notebookmodus zetten en moet u het toetsenbord gebruiken dat aangesloten is.

Ga als volgt te werk om HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) te starten:

1.

Zet de computer aan of start deze opnieuw op en druk snel op esc .

2.

Druk op f2 .

Het BIOS zoekt op drie plaatsen naar de diagnoseprogramma's in de volgende volgorde: a.

Aangesloten USB-station

OPMERKING:

Zie HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) naar een USB-apparaat downloaden op pagina 44 om het hulpprogramma van HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) naar een USB-

station te downloaden.

b.

Harde schijf c.

BIOS

3.

Wanneer het diagnoseprogramma wordt geopend, selecteert u het soort diagnosetest dat u wilt uitvoeren en volgt u de instructies op het scherm.

OPMERKING: Als u een diagnosetest wilt stoppen, drukt u op esc .

Apparaatbeheer 43

HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) naar een USB-apparaat downloaden

OPMERKING: Instructies voor het downloaden van HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) zijn alleen beschikbaar in het Engels en u moet een Windows-computer gebruiken voor het downloaden en maken van de HP UEFI-ondersteuningsomgeving omdat alleen .exe-bestanden worden aangeboden.

Er zijn twee opties voor het downloaden van HP PC Hardware Diagnostics naar een USB-apparaat.

Download de nieuwste UEFI-versie

1.

Ga naar http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags . De startpagina van HP PC Diagnostics wordt weergegeven.

2.

Selecteer de koppeling Downloaden in het gedeelte HP PC Hardware Diagnostics en selecteer vervolgens Uitvoeren.

Download een bepaalde versie van UEFI voor een specifiek product

1.

Ga naar http://www.hp.com/support .

2.

Selecteer Software en drivers downloaden.

3.

Voer de productnaam of het nummer in.

4.

Selecteer uw computermodel en het besturingssysteem.

5.

In het gedeelte Diagnosehulpmiddelen volgt u de instructies op het scherm om de gewenste UEFIversie te selecteren en te downloaden.

Vereisten voor de netvoedingskabel

De voedingsbronnen op sommige computers zijn voorzien van schakelaars voor de externe voedingsbron. De schakelaar voor spanningskeuze op de computer maakt gebruik mogelijk vanaf elke netspanning tussen

100-120 of 220-240 volt wisselstroom. Voedingsbronnen op deze computers die niet over schakelaars voor externe voeding beschikken, zijn uitgerust met interne schakelaars die de binnenkomende spanning detecteren en automatisch naar de juiste spanning overschakelen.

Het netsnoer dat bij de computer is geleverd, voldoet aan de eisen die worden gesteld in het land waarin u de apparatuur heeft gekocht.

Netsnoeren voor gebruik in andere landen moeten voldoen aan de vereisten van het land waar u de computer gebruikt.

Algemene eisen

De volgende eisen zijn van toepassing op alle landen:

1.

Het netsnoer moet worden goedgekeurd door een officiële instantie die verantwoordelijk is voor evaluatie in het land waar de netsnoerset moet worden geïnstalleerd.

2.

De netsnoerset moeten een minimale stroomcapaciteit hebben van 10 A (7 A alleen in Japan) en een nominale netspanningsbelasting van 125 of 250 V wisselspanning, afhankelijk van de vereisten van het elektriciteitsnet in elk land/.

3.

Bovendien moet de diameter van de draad minimaal 0,75 mm

2

1,8 m en 3,6 m lang zijn.

of 18 AWG zijn en het snoer moet tussen

Zorg ervoor dat niemand per ongeluk op het netsnoer kan gaan staan en dat geen zware voorwerpen op of tegen het netsnoer kunnen worden geplaatst. Let speciaal op de stekker, het stopcontact en de plaats waar het netsnoer het product ingaat.

44 Hoofdstuk 2 Probleemoplossing

WAARSCHUWING!

Gebruik dit product niet met een beschadigde netsnoerset. Als de netsnoerset op enige wijze beschadigd, moet u deze onmiddellijk vervangen.

Vereisten voor netvoedingskabels voor Japan

Als u dit product in Japan wilt gebruiken, mag u alleen het netsnoer gebruiken dat bij het product wordt geleverd.

VOORZICHTIG: Gebruik het netsnoer dat bij dit product wordt geleverd, niet voor andere producten.

Land-specifieke vereisten

Extra vereisten specifiek voor een land worden weergegeven tussen haakjes en hieronder uitgelegd.

Land Beoordelende instantie Land Beoordelende instantie

Australië (1)

Oostenrijk (1)

België (1)

Canada (2)

EANSW

OVE

CEBC

CSA

Italië (1)

Japan (3)

Noorwegen (1)

Zweden (1)

IMQ

METI

NEMKO

SEMKO

Denemarken (1)

Finland (1)

Frankrijk (1)

Duitsland (1)

DEMKO

SETI

UTE

VDE

Zwitserland (1)

Verenigd Koninkrijk (1)

Verenigde Staten (2)

SEV

BSI

UL

1.

Het flexibele snoer moet van het type HO5VV-F zijn, mte 3-geleiders, 0,75 mm

2

geleidergrootte. De aansluitingen van de netsnoerset fittings (apparaataansluiting en wandstekker) moeten voorzien zijn van het keurmerk van de instantie verantwoordelijk voor evaluatie in het land waar deze zullen worden gebruikt.

2.

Het flexibele snoer moet van het type SVT of gelijksoortig zijn, nr. 18 AWG, 3-geleiders. De wandstekker moet een tweepolig geaard type zijn met een NEMA 5-15P (15A, 125V) of NEMA 6-15P (15 A, 250 V) configuratie.

3.

Apparaataansluiting, flexibel snoer en wandstekker moeten voorzien zijn van een "T" markering en registratienummer in overeenstemming met de Japanse Dentori-wet. Het flexibele snoer moet van het type VCT of VCTF zijn, 3-geleiders, 0,75 mm configuratie.

2 draaddiameter. De wandstekker moet een tweepolig geaard type zijn met een Japanese Industrial Standard C8303 (7 A, 125 V)

Vereisten voor de netvoedingskabel 45

Volatiliteitsverklaring

Thin Client\producten bevatten doorgaans drie typen geheugenapparaten namelijk, RAM, ROM en Flashgeheugenapparaten. Gegevens opgeslagen in het RAM-geheugenapparaat gaan verloren als de voeding van het apparaat wordt verwijderd. RAM apparaten kunnen worden gevoed door het lichtnet, aux of accuvoeding

(voedingstaten zijn verderop uitgelegd). Daarom, zelfs als het apparaat niet op een stopcontact aangesloten is, kunnen sommige RAM apparaten worden gevoed door de accuvoeding. Gegevens die opgeslagen zijn in

ROM of Flash-geheugenapparaten behouden de gegevens behouden, zelfs als de voeding naar het apparaat is verwijderd. Fabrikanten van Flash-apparaten geven meestal een periode op (in the order of tien jaar) voor de opslag van gegevens.

Definitie van energiestanden:

Netvoeding: Vermogen beschikbaar als het apparaat is ingeschakeld.

AUX of stand-by vermogen: Vermogen beschikbaar wanneer de eenheid uit staat als de voeding is aangesloten op een actief stopcontact.

Batterijvermogen: Energie van een munt-accu aanwezig in de Thin Client-systemen.

De onderstaande tabel vermeldt de beschikbare geheugenapparaten en hun typen per model. Houd er rekening mee dat de Thin Client-systemen geen traditionele vaste schijven met bewegende onderdelen gebruiken. In plaats daarvan maken ze gebruik van flash-geheugenapparaten met een IDE / SATA front-end interface. Als gevolg hiervan is de koppeling van de besturingssystemen met deze flash-apparaten vergelijkbaar met een gewone IDE-/SATA-vaste schijf. Dit IDE/SATA flash-apparaat bevat de image van het besturingssysteem. Het flash-apparaat kan alleen worden beschreven door een beheerder. Een speciaal software-hulpprogramma is vereist om de flash-apparaten te formatteren en de gegevens te wissen die daarop zijn opgeslagen.

Raadpleeg daarvoor de volgende lijst met stappen die moeten worden gezet om het BIOS bij te werken en gebruik dit voor het terugzetten van de BIOS-instellingen naar de standaard fabrieksinstellingen.

1.

Download de meest recente BIOS voor uw model van de website van HP.

2.

Volg de instructies voor het flashen van de BIOS die op de website te vinden zijn.

3.

Start het systeem opnieuw op en druk tijdens het opstarten van het systeem (na het HP splash-scherm, als dit verschijnt) op de toets F10 om naar het BIOS-installatiescherm te gaan.

4.

Als het Eigendomslabel of inventarisnummer is ingesteld, wist u dit handmatig onder Security > System

IDs (Beveiliging > Systeem-IDs).

5.

Selecteer File > Save Changes and Exit (Bestand > Wijzigingen opslaan en afsluiten).

6.

Om de installatie- of inschakelwachtwoorden te wissen als deze zijn ingesteld, en alle andere instellingen te wissen, schakelt u de computer uit en verwijdert u het netsnoer en de kap van de computer.

7.

Zoek de (blauw/groene) wachtwoord-jumper met twee pennen op header E49 op (aangeduid met PSWD) en verwijder deze.

8.

Schakel de voeding uit, wacht tien seconden totdat de netstroom volledig is verdwenen en druk op de

CMOS-wisknop. (Dit is doorgaans een gele drukknop met de aanduiding CMOS).

9.

Plaats de kap en het netsnoer terug en zet de computer aan. De wachtwoorden zijn nu gewist en alle andere door de gebruiker instelbare, niet-vluchtige geheugeninstellingen zijn hersteld naar de fabrieksinstellingen.

10.

Open het F10 installatieprogramma opnieuw.

46 Hoofdstuk 2 Probleemoplossing

11.

Selecteer File > Default Setup > Restore Factory Settings as Default (Bestand > Standaardconfiguratie

> Standaardwaarden herstellen). Dit plaatst de standaardinstellingen terug naar de fabrieksinstellingen.

12.

Selecteer File > Apply Defaults and Exit (Bestand > Wijzigingen opslaan en afsluiten).

13.

Schakel de computer uit, verwijder het netsnoer en plaats vervolgens de (blauw/groene) jumper terug op header E49. Plaats de computerkap en het netsnoer terug.

Model Gegevensverlies Opmerkingen t530

Beschrijving Locatie/grootte Voeding

Systeemopstart-

ROM (BIOS)

Systeemgeheugen

(RAM)

RTC (CMOS) RAM

SODIMM-socket

Verwisselbaar (4

GB / 8 GB / 16 GB)

Netstroom

RTC RAM is 272byte RAM-geheugen in AMD geïntegreerde systeem op de chip

(SoC)).

Netstroom/accu

Netstroom Toetsenbord/mmuis

(ROM)

2 k bytes geïntegreerd in de super I/O controller

(SIO12)

Toetsenbord/mmuis

(RAM)

256 bytes geïntegreerd in de super I/O controller

(SIO12)

Netstroom

LOM EEPROM

TPM

SPI ROM (64 Mbit) in socket, verwisselbaar.

256 bytes geïntegreerd in de

LAN-Chip

Aux

6 kBytes geïntegreerd in de

TPM-Chip. ROM voor de firmware van de

TCG

Netstroom

Als netstroom uitvalt

Als de accu is verwijderd

Als netstroom uitvalt

Alleen S0/S3/S5/G3

ACPI worden ondersteund.

Eenmalig programmeerbaar geheugen (OTP)

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische fouten, drukfouten of weglatingen in dit document.

Als u aanvullende informatie of ondersteuning nodig hebt, neem dan contact op met James Smalls op

281-927-7489.

Volatiliteitsverklaring 47

Specificaties

Ga voor de nieuwste specificaties of aanvullende specificaties voor de thin client, naar http://www.hp.com/go/quickspecs/ en zoek naar uw specifieke thin client voor het vinden van de QuickSpecs.

Onderdeel

Afmetingen (zonder standaard)

Breedte

Diepte

Hoogte

Waarde

35 mm

200 mm

200 mm

Waarde

1,38 inch

7,87 inch

7,87 inch

Afmetingen (met standaard)

Breedte

Diepte

Hoogte

Hoogte (zonder standaard)

Gewicht (met standaard)

Bedrijfstemperatuur

159 mm

200 mm

207 mm

914 gr

959 gr

6,26 inch

7,87 inch

8,15 inch

2,01 lbs

2,11 lbs

*Specificaties zijn op zeeniveau, waarbij geldt dat de maximale bedrijfstemperatuur afneemt met 1° C per 300 m tot een maximum van 3 km, zonder direct zonlicht. Deze limiet is mogelijk lager, afhankelijk van type en aantal van de geïnstalleerde opties.

Relatieve luchtvochtigheid (zonder condensatie)

In bedrijf

(max. natteboltemperatuur is 28 °C of 84,2 °F)

Niet in bedrijf

(max. natteboltemperatuur is 38,7°C of 101,6°F)

10% tot 90%

5% tot 95%

Voeding

Netspanningsbereik in bedrijf

Nominale frequentie

10 °C tot 40 °C 50 °F tot 104 °F

100 V tot 240 V wisselstroom

50 tot 60 Hz

45 W Uitgangsvermogen (maximaal)

Nominale uitgangsstroom (maximaal)

Uitgangs spanning

2,31 A

+19,5 V dc

48 Hoofdstuk 2 Probleemoplossing

A Elektrostatische ontlading

Een ontlading van statische elektriciteit via vingers of andere geleiders kan leiden tot schade aan de systeemkaarten of andere onderdelen die gevoelig zijn voor elektrostatische ontlading. Dit soort schade kan de levensduur van de apparatuur bekorten.

Schade door elektrostatische ontlading voorkomen

Neem de volgende maatregelen in acht om schade ten gevolge van elektrostatische ontlading te voorkomen:

● Raak onderdelen zo weinig mogelijk met de handen aan door deze in de antistatische verpakking te vervoeren en te bewaren.

● Bewaar onderdelen in de antistatische verpakking totdat ze in een omgeving zonder statische elektriciteit komen.

● Leg onderdelen op een geaard oppervlak voordat u ze uit de verpakking haalt.

● Raak geen pinnen, voedingsdraden of circuits aan.

● Zorg dat u niet statisch geladen bent als u een onderdeel of gedeelte aanraakt dat gevoelig is voor statische elektriciteit.

Aardingsmethoden

Er zijn verschillende methoden waarop u voor aarding kunt zorgen. Gebruik een of meer van de volgende methoden als u onderdelen die gevoelig zijn voor statische elektriciteit, aanraakt of installeert:

● Gebruik een polsbandje dat via een aardedraad is verbonden met het geaarde chassis van een thin client. Polsbanden zijn flexibele bandjes van 1 megohm +/- 10 procent in de aardedraden. Draag het bandje dicht op de huid voor een optimale aarding.

● Gebruik hiel-, voet- of teenbandjes wanneer u met staande werkstations werkt. Draag de bandjes om beide voeten wanneer u op geleidende vloeren of dissiperende vloermatten staat.

● Gebruik geleidend gereedschap.

● Gebruik een draagbare gereedschapskist met een opvouwbare dissiperende werkmat.

Als u niet beschikt over de genoemde hulpmiddelen voor een juiste aarding, neemt u contact op met een geautoriseerde HP Business Partner.

OPMERKING: Raadpleeg een HP Business Partner voor meer informatie over het omgaan met statische elektriciteit.

Schade door elektrostatische ontlading voorkomen 49

B Transportgegevens

Transport voorbereiden

U bereidt de thin client als volgt voor op transport:

1.

Schakel de thin client en alle externe apparatuur uit.

2.

Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en koppel het snoer daarna los van de thin client.

3.

Koppel de systeemonderdelen en externe apparatuur los van hun voedingsbron en daarna van de thin client.

4.

Verpak de systeemonderdelen en de externe apparatuur in de originele of een soortgelijke verpakking en gebruik voldoende opvulmateriaal om de apparatuur te beschermen.

OPMERKING: Ga naar http://www.hp.com/go/quickspecs voor informatie over de omgevingstemperatuur die is toegestaan als het apparaat niet in gebruik is.

Belangrijke informatie voor service en reparatie

Verwijder altijd alle externe opties en bewaar deze op een veilige plaats voordat u de thin client terugstuurt naar HP voor reparatie of vervanging.

In landen waarin klanten hun apparaat kunnen opsturen voor reparatie en dezelfde eenheid wordt teruggezonden aan de klant, doet HP haar uiterste best om de gerepareerde eenheid te retourneren met hetzelfde interne geheugen en dezelfde flashmodules.

In landen waar het opsturen, repareren en retourneren van dezelfde eenheid niet wordt ondersteund, verwijdert u naast de externe opties ook alle interne opties en bewaart u deze op een veilige plaats. Herstel de originele configuratie van de thin client voordat u de thin client bij HP inlevert voor reparatie.

50 Bijlage B Transportgegevens

C Toegankelijkheid

HP ontwerpt, vervaardigt en verhandelt producten en apparaten die door iedereen gebruikt kunnen worden, waaronder ook mensen met een handicap. Dit kan op basis van een autonoom systeem zijn of met behulp van de juiste assistieve apparaten.

Ondersteunde assistieve technologieën (hulpmiddelen voor gehandicapten)

HP-producten ondersteunen een breed scala aan assistieve technologieën in het besturingssysteem en kunnen worden geconfigureerd voor het gebruik met aanvullende assistieve technologieën. Gebruik de zoekfunctie op uw apparaat voor meer informatie over de assistieve functies.

OPMERKING: Voor aanvullende informatie over een bepaald product voor gehandicapten, kunt u contact opnemen met de klantenondersteuning voor dat product.

Contact opnemen met ondersteuning

Wij zijn voortdurend bezig met het verbeteren van de toegankelijkheid van onze producten en services en ontvangen graag feedback van gebruikers. Als u problemen ondervindt met een product of als u ons wilt vertellen over toegankelijkheidsfuncties die u hebben geholpen, neemt u contact met ons op door te bellen naar +1 (888) 259-5707, van maandag tot vrijdag tussen 6:00 en 21:00 Mountain Time. Als u doof of slechthorend bent en TRS/VRS/WebCapTel gebruikt, neemt u contact met ons op als u technische ondersteuning nodig hebt of vragen hebt over toegankelijkheid door te bellen naar +1 (877) 656-7058, van maandag tot vrijdag tussen 06:00 en 21:00 Mountain Time.

Ondersteunde assistieve technologieën (hulpmiddelen voor gehandicapten) 51

Index

A

aansluiting netsnoer 6

Aarding, methoden 49

Activeren via LAN (WOL) uitschakelen/

inschakelen 35

afmetingen 48

B

basis probleemoplossing 40

batterij, vervangen 20

beveiligingskabel, installeren 6

BIOS

update uitvoeren 34

BIOS-instellingen wijzigen 31

BIOS Settings (IPv4-instellingen) 24

BIOS-update uitvoeren 34

C

Computer Setup

(Computerinstellingen): menu

Advanced (Geavanceerd) 30

Computer Setup

(Computerinstellingen): menu File

(Bestand) 26

Computer Setup

(Computerinstellingen): menu

Power (Energiebeheer) 30

Computer Setup

(Computerinstellingen): menu

Security (Beveiliging) 28

Computer Setup

(Computerinstellingen): menu

Storage (Opslag) 27

Computer Setup (F10) 24

configuratie horizontaal 12

D diagnose en problemen oplossen

35

diagnostische inschakeltests 37

E

een PXE-server configureren 42

Elektrostatische ontlading 49

F fout

codes 37

G gebruik HP ThinUpdate voor het

terugzetten van de image 42

geheugen, upgraden 22

geluidssignalen 37

H

hardwarespecificaties 48

HP BIOS Configuration Utility

(HPBCU) 31

HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)

gebruiken 43

HP Quick Release 7

HP ThinUpdate 42

I

Installatierichtlijnen 3, 14

installeren

beveiligingskabel 6

HP Quick Release 7 thin client op HP Quick Release 7

Interne componenten 18

L

Lampjes 35

aan/uit-lampje knippert 37

Lampjes knipperen 37

landelijke eisen voor de

netsnoerset 45

M

M.2-opslagmodule, vervangen 19

M.2-opslagmodule, verwijderen 50

Menu Advanced (Geavanceerd) 30

Menu File (Bestand) 26

Menu Power (Energiebeheer) 30

Menu Security (Beveiliging) 28

Menu Storage (Opslag) 27

montageopties aan achterzijde van

monitorstandaard 10 aan een wand 10 onder een bureau 10

N niet-ondersteunde plaatsingen

in een lade 13 onder een monitor 13

nominale uitgangsstroom 48

O

onderdelen 2

interne 18

ondersteunde assistieve technologieën (hulpmiddelen voor

gehandicapten) 51

ondersteunde configuratie

horizontaal 12

Ondersteunde montageopties 10

ondersteunde plaatsing

onder monitorstandaard 12

ondersteuning, contact opnemen

51

opslagmodule, vervangen 19

opstartvolgorde 36

opties 1, 6

P

Pieptonen 37

probleemoplossing 24, 40

problemen oplossen met schijfloos

41

PXE Server 42

Q

Quick Release 7

R

recyclen 21

Regelmatig onderhoud 14

Relatieve

luchtvochtigheidsspecificaties 48

S

Service en reparatie 50

52 Index

specificaties

afmetingen 48 hardware 48 luchtvochtigheid 48 nominale uitgangsstroom 48

Relatieve luchtvochtigheid 48 temperatuur 48 thin client 48 uitgangsvermogen 48 voeding 48

standaard, bevestigen 4

systeemgeheugen upgraden 22

T

temperatuurspecificaties 48

terugplaatsen

toegangspaneel 17

toegangspaneel

terugplaatsen 17

verwijderen 15

toegankelijkheid 51

torenstandaard 4

Transport voorbereiden 50

U

uitgangsvermogenspecificaties 48

USB-flashstation, verwijderen 50

V vereisten voor de

netvoedingskabel 44

landspecifiek 45

vereisten voor netvoedingskabels

voor Japan 45

vervangen

batterij 20

M.2-opslagmodule 19 opslagmodule 19

verwijderen

batterij 20

M.2-opslagmodule 50

toegangspaneel 15

USB-flashstation 50

vindplaats serienummer 2

vochtigheidsspecificaties 48 voeding, specificaties 48

Volatiliteitsverklaring 46

Voorkomen, schade door

elektrostatische ontlading 49

W waarschuwingen

batterij verwijderen 20

bevestigen van de standaard 4

brand 19, 20, 22

branden 3, 14

de voedingskabel vastzetten 6

elektrische schok 3, 14, 15, 20,

22

geaarde stekker 3, 14

geheugenmodules installeren

22

HP Quick Release 9

NIC-connectoren 3, 14

plaatsing van de thin client 13

statische elektriciteit 3, 14

thin client-configuratie 12

Ventilatie 13

wachtwoorden 36

wachtwoorden opnieuw instellen

36

Wake on LAN (WOL) 35

websites

HP 1

Index 53

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents