HP Compaq 6720t Mobile Thin Client Instrukcja obsługi

Add to My manuals
67 Pages

advertisement

HP Compaq 6720t Mobile Thin Client Instrukcja obsługi | Manualzz
Przenośny terminal HP Compaq 6720t
Instrukcja obsługi dla użytkownika końcowego
© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Windows jest zastrzeżonym znakiem
towarowym firmy Microsoft Corporation,
zarejestrowanym w USA.
Informacje zawarte w niniejszym
dokumencie mogą zostać zmienione bez
powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji
na produkty i usługi firmy HP są ujęte
w odpowiednich informacjach o gwarancji
towarzyszących tym produktom i usługom.
Żadne z podanych tu informacji nie powinny
być uznawane za jakiekolwiek gwarancje
dodatkowe. Firma HP nie ponosi
odpowiedzialności za błędy techniczne lub
wydawnicze ani pominięcia, jakie mogą
wystąpić w tekście.
Wydanie drugie: Marzec 2008
Wydanie pierwsze: Styczeń 2008
Numer katalogowy dokumentu: 466204-242
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE! Aby ograniczyć prawdopodobieństwo poparzeń lub przegrzania komputera, nie
umieszczaj go bezpośrednio na kolanach ani nie blokuj otworów wentylacyjnych. Należy używać
komputera tylko na twardej, płaskiej powierzchni. Nie należy dopuszczać, aby przepływ powietrza został
zablokowany przez inne twarde powierzchnie, na przykład przez znajdującą się obok opcjonalną
drukarkę, lub miękką powierzchnię, na przykład przez poduszki, koce czy ubranie. Nie należy także
dopuszczać do kontaktu zasilacza ze skórą lub miękką powierzchnią, taką jak poduszki, koce czy
ubranie w trakcie jego pracy. Komputer i zasilacz prądu zmiennego są zgodne z limitami temperatury
powierzchni dostępnych dla użytkownika ustalonymi przez normę International Standard for Safety of
Information Technology Equipment (IEC 60950).
iii
iv
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa
Uwagi dotyczące produktu
W niniejszej instrukcji obsługi opisano funkcje występujące w większości modeli. Niektóre funkcje mogą
nie być dostępne dla danego komputera.
v
vi
Uwagi dotyczące produktu
Spis treści
1 Przegląd komputera przenośnego
Położenie sprzętu ................................................................................................................................. 1
Elementy na górze ............................................................................................................... 1
Urządzenia wskazujące ...................................................................................... 1
Wskaźniki ............................................................................................................ 2
Przyciski i przełączniki ........................................................................................ 3
Klawisze .............................................................................................................. 4
Elementy z przodu ............................................................................................................... 5
Elementy z prawej strony ..................................................................................................... 5
Elementy z lewej strony ....................................................................................................... 5
Elementy z tyłu .................................................................................................................... 6
Elementy na spodzie ........................................................................................................... 6
Anteny urządzenia bezprzewodowego ................................................................................ 7
Położenie etykiet .................................................................................................................................. 8
2 Rozszerzony filtr zapisu
Korzystanie z rozszerzonego filtra zapisu ............................................................................................ 9
3 Urządzenia wskazujące
Korzystanie z urządzeń wskazujących ............................................................................................... 10
Ustawianie właściwości urządzenia wskazującego ........................................................... 10
Podłączanie myszy zewnętrznej ........................................................................................ 10
Korzystanie z klawiatury ..................................................................................................................... 11
Używanie skrótów klawiaturowych .................................................................................... 11
Wyświetlanie informacji o systemie (fn+esc) ..................................................... 11
Uruchamianie stanu wstrzymania (fn+f3) .......................................................... 12
Przełączanie ekranu z obrazem (fn+f4) ............................................................ 12
Sprawdzanie informacji o ładunku baterii (fn+f8) .............................................. 12
Zmniejszanie jasności obrazu (fn+f9) ................................................................ 12
Zwiększanie jasności obrazu (fn+f10) ............................................................... 12
Korzystanie z klawiatur ....................................................................................................................... 13
Korzystanie z wbudowanego bloku klawiszy numerycznych ............................................. 14
Włączanie i wyłączanie wbudowanego bloku klawiszy numerycznych ............. 14
Przełączanie funkcji klawiszy wbudowanego bloku klawiszy
numerycznych ................................................................................................... 14
Używanie opcjonalnej zewnętrznej klawiatury numerycznej ............................................. 14
4 Zasilanie
vii
Regulator i wskaźnik zasilania ........................................................................................................... 15
Wyłączanie komputera ....................................................................................................................... 16
Ustawianie opcji zasilania .................................................................................................................. 17
Korzystanie z ustawień oszczędzania energii ................................................................... 17
Inicjowanie i wychodzenie ze stanu wstrzymania ............................................. 17
Korzystanie z miernika baterii ............................................................................................ 18
Korzystanie z zasilania z baterii ......................................................................................................... 18
Wyświetlanie informacji o poziomie naładowania baterii ................................................... 19
Wkładanie lub wyjmowanie baterii ..................................................................................... 19
Ładowanie baterii ............................................................................................................... 20
Zarządzanie niskimi poziomami naładowania baterii ......................................................... 21
Rozpoznawanie niskich poziomów naładowania baterii ................................... 21
Rozwiązywanie problemu niskiego poziomu naładowania baterii ..................... 21
Aby rozwiązać problem niskiego poziomu naładowania baterii
w sytuacji, gdy dostępne jest zewnętrzne źródło zasilania ............... 21
Aby rozwiązać problem niskiego poziomu naładowania baterii
w sytuacji, gdy dostępna jest naładowana bateria ........................... 21
Postępowanie w razie niskiego poziomu baterii i braku źródła
zasilania ............................................................................................ 21
Oszczędzanie energii baterii .............................................................................................. 22
Przechowywanie baterii ..................................................................................................... 22
Utylizacja zużytej baterii .................................................................................................... 22
Korzystanie z zasilania zewnętrznego ............................................................................................... 23
Podłączanie zasilacza prądu przemiennego ..................................................................... 24
5 Multimedia
Korzystanie ze sprzętu multimedialnego ............................................................................................ 25
Korzystanie z funkcji audio ................................................................................................ 25
Korzystanie z wejścia audio typu jack (mikrofonowego) ................................... 26
Korzystanie z wyjścia audio typu jack (słuchawkowego) .................................. 26
Regulowanie głośności ..................................................................................... 26
Korzystanie z funkcji wideo ................................................................................................ 27
Korzystanie z portu monitora zewnętrznego ..................................................... 27
Korzystanie z oprogramowania multimedialnego ............................................................................... 27
Otwieranie zainstalowanego fabrycznie oprogramowania multimedialnego ..................... 28
Korzystanie z oprogramowania multimedialnego .............................................................. 28
Zapobieganie przerwom w odtwarzaniu ............................................................................ 28
Ostrzeżenie o prawach autorskich ..................................................................................... 28
6 Komunikacja bezprzewodowa
Informacje o zintegrowanych urządzeniach bezprzewodowych ......................................................... 29
Korzystanie z przycisków komunikacji bezprzewodowej .................................................................... 29
Korzystanie z przycisku komunikacji bezprzewodowej ..................................................... 29
Używanie elementów sterujących systemu operacyjnego ................................................. 29
Korzystanie z sieci bezprzewodowej .................................................................................................. 30
Konfigurowanie sieci WLAN .............................................................................................. 30
Łączenie się z siecią WLAN .............................................................................................. 31
Korzystanie z funkcji zabezpieczeń połączeń bezprzewodowych ..................................... 32
Identyfikowanie urządzenia WLAN .................................................................................... 32
viii
7 Modem i karta sieciowa
Korzystanie z modemu ....................................................................................................................... 33
Podłączanie kabla modemowego ...................................................................................... 33
Podłączanie adaptera kabla modemowego odpowiedniego dla danego kraju .................. 34
Konfigurowanie ustawień lokalizacji .................................................................................. 35
Sprawdzanie bieżącej wybranej lokalizacji ....................................................... 35
Rozwiązywanie problemów z połączeniem podczas podróży ........................... 35
Podłączanie do sieci lokalnej ............................................................................................................. 36
8 Bezpieczeństwo
Ochrona komputera ............................................................................................................................ 38
Korzystanie z haseł ............................................................................................................................ 39
Ustawienie haseł w systemie Windows ............................................................................. 39
Korzystanie z hasła w trakcie uruchamiania ...................................................................... 39
Zarządzanie hasłem uruchomieniowym ............................................................ 40
Wprowadzanie hasła uruchamiania .................................................................. 40
Ustawianie monitu o podanie hasła uruchamiania przy ponownym
uruchamianiu ..................................................................................................... 40
Instalacja linki zabezpieczającej ......................................................................................................... 41
9 Podłączanie sprzętu
Korzystanie z urządzenia USB ........................................................................................................... 42
Podłączanie urządzenia USB ............................................................................................ 42
Wyjmowanie urządzenia USB ........................................................................................... 43
Korzystanie ze złącza dokującego ..................................................................................................... 43
Używanie kart PC Card ...................................................................................................................... 44
Wkładanie i wyjmowanie karty PC Card ............................................................................ 44
10 Rozbudowa sprzętowa
Położenie zainstalowanych napędów ................................................................................................. 46
Postępowanie z napędami ................................................................................................................. 46
Korzystanie z napędów optycznych (tylko wybrane modele) ............................................................. 48
Wkładanie dysku optycznego (CD lub DVD) ..................................................................... 49
Wyjmowanie dysku optycznego (CD lub DVD) .................................................................. 50
Gdy taca dysku zostanie wysunięta .................................................................. 50
Gdy taca dysku nie zostanie wysunięta ............................................................ 51
Załącznik A Codzienna konserwacja
Czyszczenie wyświetlacza ................................................................................................................. 52
Czyszczenie klawiatury ...................................................................................................................... 52
Podróżowanie i transport komputera .................................................................................................. 52
Indeks ................................................................................................................................................................. 54
ix
x
1
Przegląd komputera przenośnego
Położenie sprzętu
Elementy znajdujące się w komputerze mogą się zmieniać w zależności od regionu i modelu. Ilustracje
w tym rozdziale określają standardowe funkcje większości modeli komputera.
Elementy na górze
Urządzenia wskazujące
Element
Opis
(1)
Płytka dotykowa TouchPad*
Umożliwia przesuwanie wskaźnika, a także zaznaczanie
oraz aktywowanie elementów na ekranie.
(2)
Lewy przycisk płytki dotykowej TouchPad*
Pełni te same funkcje, co lewy przycisk myszy
zewnętrznej.
(3)
Obszar przewijania płytki dotykowej TouchPad
Umożliwia przewijanie w górę lub w dół.
(4)
Prawy przycisk płytki dotykowej TouchPad*
Pełni te same funkcje, co prawy przycisk myszy
zewnętrznej.
*W tabeli zamieszczono ustawienia fabryczne. Aby wyświetlić lub zmienić urządzenia wskazujące, wybierz kolejno Start >
Panel sterowania > Drukarki i inny sprzęt > Mysz.
Położenie sprzętu
1
Wskaźniki
Element
(1)
(2)
2
Opis
Wskaźniki zasilania* (2)
Wskaźniki komunikacji bezprzewodowej† (2)
●
Świeci: Komputer jest włączony.
●
Miga: Komputer jest w trybie wstrzymania.
●
Nie świeci: Komputer jest wyłączony.
●
Niebieski: Wbudowane urządzenie
bezprzewodowe, takie jak urządzenie
bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN), jest
włączone.
●
Nie świeci: Wszystkie urządzenia bezprzewodowe
są wyłączone.
(3)
Wskaźnik caps lock
Świeci: Włączona jest funkcja caps lock.
(4)
Wskaźnik num lock
Świeci: Włączona jest funkcja num lock.
(5)
Wskaźnik wyciszenia dźwięku
Świeci: Dźwięk w komputerze jest wyłączony.
(6)
Wskaźnik baterii
●
Bursztynowy: Trwa ładowanie baterii.
●
Niebieski: Bateria jest niemal w pełni naładowana.
●
Miga na bursztynowo: Poziom naładowania baterii,
która jest jedynym dostępnym źródłem zasilania,
jest niski. Kiedy poziom naładowania baterii osiąga
Rozdział 1 Przegląd komputera przenośnego
Element
Opis
krytycznie niski poziom, wskaźnik zaczyna szybko
migać.
●
(7)
Wskaźnik napędu
Nie świeci: Jeżeli komputer jest podłączony do
źródła zasilania zewnętrznego, wskaźnik jest
wyłączany, gdy wszystkie baterie w komputerze są
w pełni naładowane. Jeżeli komputer nie jest
podłączony do źródła zasilania zewnętrznego,
wskaźnik pozostaje wyłączony do momentu
osiągnięcia niskiego poziomu naładowania baterii.
Miga: Komputer korzysta z napędu flash lub
opcjonalnego napędu optycznego.
*Dwa wskaźniki zasilania wyświetlają te same informacje. Wskaźnik na przycisku zasilania jest widoczny tylko wtedy, gdy
komputer jest włączony. Wskaźnik zasilania znajdujący się z przodu komputera jest widoczny niezależnie od tego, czy komputer
jest otwarty, czy nie.
†
Dwa wskaźniki komunikacji bezprzewodowej wyświetlają te same informacje. Wskaźnik przycisku komunikacji
bezprzewodowej jest widoczny tylko wtedy, gdy komputer jest włączony. Wskaźnik komunikacji bezprzewodowej znajdujący
się z przodu komputera jest widoczny niezależnie od tego, czy komputer jest otwarty, czy nie.
Przyciski i przełączniki
Element
(1)
Opis
Przycisk zasilania
●
Gdy komputer jest wyłączony, naciśnij przycisk, aby
go włączyć.
●
Gdy komputer jest w stanie wstrzymania, krótko
naciśnij przycisk, aby zakończyć stan wstrzymania.
Jeżeli komputer nie odpowiada i nie działają
standardowe procedury zamykania systemu Windows®,
naciśnięcie przycisku zasilania i przytrzymanie go przez
co najmniej 5 sekund umożliwia wyłączenie komputera.
Aby dowiedzieć się więcej na temat ustawień zasilania,
kliknij prawym przyciskiem ikonę Miernik mocy w
Położenie sprzętu
3
Element
Opis
obszarze powiadomienia, a następnie kliknij Dostosuj
właściwości zasilania.
(2)
Wewnętrzny przełącznik wyświetlacza
Wyłącza wyświetlacz po jego zamknięciu, gdy zasilanie
jest włączone.
(3)
Przycisk komunikacji bezprzewodowej
Włącza i wyłącza funkcje komunikacji bezprzewodowej,
nie ustanawia jednak połączenia bezprzewodowego.
UWAGA: Aby można było ustanowić połączenie
bezprzewodowe, musi być skonfigurowana sieć
bezprzewodowa.
(4)
Przycisk wyciszania dźwięku
Wycisza i przywraca dźwięk komputera przenośnego.
(5)
Przycisk przyciszania dźwięku
Zmniejsza głośność dźwięku.
(6)
Przycisk pogłośnienia dźwięku
Zwiększa głośność dźwięku.
Klawisze
Element
4
Opis
(1)
klawisz esc
Wyświetla informacje o systemie po naciśnięciu
wspólnie z klawiszem fn.
(2)
klawisz fn
Wykonuje często używane funkcje systemu po
naciśnięciu wspólnie z klawiszem funkcyjnym lub
klawiszem esc.
(3)
Klawisz z logo systemu Windows
Wyświetla menu Start systemu Microsoft Windows.
(4)
Klawisz aplikacji systemu Windows
Wyświetla menu skrótów dla elementów znajdujących
się pod kursorem.
(5)
Wbudowany blok klawiszy numerycznych
Może być używany tak jak klawisze na zewnętrznej
klawiaturze numerycznej.
(6)
Klawisze funkcyjne
Wykonuje często używane funkcje systemowe po
naciśnięciu wspólnie z klawiszem fn.
Rozdział 1 Przegląd komputera przenośnego
Elementy z przodu
Element
(1)
Opis
Zatrzask zwalniający wyświetlacz
Umożliwia otwarcie komputera.
Elementy z prawej strony
Element
Opis
(1)
Gniazdo wyjściowe audio (słuchawkowe)
Odtwarza dźwięk po podłączeniu do opcjonalnych,
zasilanych oddzielnie głośników, słuchawek, zestawu
słuchawkowego lub dźwięku z telewizji.
(2)
Gniazdo wejściowe audio (mikrofonowe)
Umożliwia podłączenie opcjonalnego mikrofonu zestawu
słuchawkowego komputera, mikrofonu kolumny stereo
lub mikrofonu monofonicznego.
(3)
Porty USB (2)
Umożliwiają podłączenie opcjonalnych urządzeń USB.
(4)
Napęd optyczny (tylko wybrane modele)
Umożliwia odczytywanie dysków optycznych.
Elementy z lewej strony
Element
(1)
Opis
Gniazdo linki zabezpieczającej
Umożliwia przymocowanie do komputera opcjonalnej
linki zabezpieczającej.
Położenie sprzętu
5
Element
Opis
UWAGA: Linka zabezpieczająca utrudnia kradzież
komputera, ale nie gwarantuje jego pełnego
bezpieczeństwa.
(2)
Gniazdo sieciowe RJ-45
Umożliwia podłączenie kabla sieciowego.
(3)
Gniazdo RJ-11 (modemowe)
Umożliwia podłączenie kabla modemowego.
(4)
Otwór wentylacyjny
Umożliwia przepływ powietrza chłodzącego wewnętrzne
części komputera.
(5)
port USB
Umożliwia podłączenie opcjonalnego urządzenia USB.
(6)
Gniazdo PC Card
Obsługuje opcjonalne 32-bitowe karty CardBus typu I i II
lub 16-bitowe karty PC Card.
Elementy z tyłu
Elementy
Opis
(1)
Gniazdo zasilania
Umożliwia podłączenie zasilacza prądu przemiennego.
(2)
Port monitora zewnętrznego
Umożliwia podłączenie monitora zewnętrznego VGA lub
projektora.
Elementy na spodzie
6
Rozdział 1 Przegląd komputera przenośnego
Element
Opis
(1)
Wnęka baterii
Zawiera baterię.
(2)
Zatrzaski zwalniające baterię (2)
Zwalnia baterię znajdującą się we wnęce.
(3)
Uchwyt na wizytówkę
Mieści wizytówkę standardowej wielkości.
(4)
Wnęka napędu flash
Zawiera napęd flash.
(5)
Złącze dokowania
Umożliwia podłączenie do opcjonalnego urządzenia
dokowania.
(6)
Komora modułu pamięci
Zawiera gniazdo modułu pamięci.
(7)
Otwór wentylacyjny
Umożliwia przepływ powietrza chłodzącego wewnętrzne
części komputera.
(8)
Złącze baterii dodatkowej
Umożliwia podłączenie dodatkowej baterii.
Anteny urządzenia bezprzewodowego
Antena bezprzewodowa przesyła i odbiera sygnały z jednego lub kilku urządzeń bezprzewodowych.
Anteny te nie są widoczne z zewnątrz komputera.
UWAGA: Aby zapewnić optymalną transmisję, należy pozostawiać wolną przestrzeń w pobliżu anten.
Aby zobaczyć regulacje prawne dotyczące sieci bezprzewodowych, przeczytaj rozdział Uwagi
dotyczące przepisów, bezpieczeństwa i środowiska dotyczące danego kraju lub regionu. Uwagi te
znajdują się w drukowanym podręczniku Uruchamianie.
7
Położenie etykiet
Etykiety znajdujące się na komputerze zawierają informacje przydatne w trakcie rozwiązywania
problemów z systemem lub w trakcie międzynarodowych podróży z komputerem.
8
●
Etykieta serwisowa – zawiera firmę i nazwę serii, numer seryjny (s/n), numer produktu (p/n)
komputera. Należy mieć dostęp do tych informacji podczas kontaktowania się z pomocą
techniczną. Etykieta serwisowa jest przyklejona na spodzie komputera.
●
Etykieta dotycząca zgodności z normami — zawiera informacje o zgodności komputera z normami.
Etykieta dotycząca zgodności z normami jest przyklejona na spodzie komputera.
●
Etykieta atestów modemu — zawiera informacje o zgodności modemu z normami oraz oznaczenia
urzędów normalizacji wymagane w niektórych krajach, gdzie modem został dopuszczony do
użytku. Informacje te mogą być potrzebne podczas podróży zagranicznych. Etykieta
zatwierdzająca modemu jest przyklejona na spodzie komputera.
●
Etykiety certyfikatów urządzenia bezprzewodowego — zawierają informacje o urządzeniach
bezprzewodowych oraz atesty niektórych krajów, w których urządzenia zostały dopuszczone do
użytku. Jeżeli dany model komputera jest wyposażony w jedno lub kilka urządzeń
bezprzewodowych, odpowiednie etykiety z certyfikatami są dostarczane z komputerem. Informacje
te mogą być potrzebne podczas podróży zagranicznych. Etykiety certyfikatów urządzenia
bezprzewodowego znajdują się wewnątrz komory modułu pamięci.
Rozdział 1 Przegląd komputera przenośnego
2
Rozszerzony filtr zapisu
Korzystanie z rozszerzonego filtra zapisu
Rozszerzony filtr zapisu (EWF) zapewnia bezpieczne środowisko dla komputera poprzez ochronę przed
niezamierzonymi zapisami w pamięci flash. W celu zapisania zmian w konfiguracji systemu, musisz
dokonać zmian w EWF. W przeciwnym razie nowe ustawienia zostaną utracone po wyłączeniu lub
ponownym uruchomieniu komputera.
Dodatkowe informacje na temat EWF można uzyskać od administratora systemu.
Korzystanie z rozszerzonego filtra zapisu
9
3
Urządzenia wskazujące
Korzystanie z urządzeń wskazujących
By przesunąć kursor, przesuń palec po powierzchni tabliczki dotykowej TouchPad w kierunku, w który
chcesz przesunąć kursor. Używaj przycisków tabliczki dotykowej TouchPad tak samo jak
odpowiadających im przycisków w zewnętrznej myszy. By przewijać w górę i w dół za pomocą strefy
przewijania w pionie, przesuń palec w górę lub w dół po liniach.
UWAGA: Jeśli korzystasz z tabliczki dotykowej TouchPad do przesuwania kursora, musisz unieść
palec z tabliczki dotykowej przed przejściem do strefy przewijania. Zwykłe przesunięcie palca z tabliczki
dotykowej TouchPad na strefę przewijania nie uruchomi funkcji przewijania.
Ustawianie właściwości urządzenia wskazującego
Użyj Właściwości myszy w Windows w celu dostosowania ustawień urządzeń wskazujących, takich jak
konfiguracja przycisków, szybkość klikania i opcje kursora.
Aby uzyskać dostęp do Właściwości myszy, wybierz kolejno Start > Panel sterowania > Drukarki i
inny sprzęt > Mysz.
Podłączanie myszy zewnętrznej
Możesz podłączyć zewnętrzną mysz USB do komputera za pomocą jednego z portów USB w
komputerze. Mysz USB można także podłączyć do komputera, wykorzystując porty opcjonalnego
urządzenia dokującego.
10
Rozdział 3 Urządzenia wskazujące
Korzystanie z klawiatury
Używanie skrótów klawiaturowych
Skróty klawiaturowe to kombinacje klawisza fn (1) z klawiszem esc (2) lub jednym z klawiszy funkcyjnych
(3).
Symbole na klawiszach od f3, f4 i f8 do f10 wskazują funkcje komputera dostępne dzięki skrótom
klawiaturowym. Funkcje skrótów klawiaturowych i procedury ich używania zostały omówione
w następnych podrozdziałach.
Funkcja
Skrót klawiaturowy
Wyświetlanie informacji o systemie
fn+esc
Uruchamianie stanu wstrzymania.
fn+f3
Przełączanie obrazu.
fn+f4
Wyświetlenie informacji o bateriach
fn+f8
Zmniejszanie jasności obrazu.
fn+f9
Zwiększanie jasności obrazu.
fn+f10
Aby użyć polecenia skrótu klawiaturowego, należy wykonać jeden z poniższych kroków:
●
Nacisnąć krótko klawisz fn, a następnie nacisnąć krótko drugi klawisz polecenia skrótu
klawiaturowego.
– lub –
●
Nacisnąć i przytrzymać klawisz fn, nacisnąć krótko drugi klawisz polecenia skrótu klawiaturowego,
a następnie zwolnić równocześnie oba klawisze.
Wyświetlanie informacji o systemie (fn+esc)
Aby wyświetlić informacje o składnikach sprzętowych systemu i numer wersji systemu BIOS, należy
nacisnąć klawisze fn+esc.
Korzystanie z klawiatury
11
W systemie Windows po użyciu klawiszy fn+esc wersja systemu BIOS (basic input-output system) jest
wyświetlana jako data systemu BIOS. W przypadku niektórych modeli komputerów data systemu BIOS
jest wyświetlana w formacie dziesiętnym. Data systemu BIOS jest czasem nazywana numerem wersji
systemowej pamięci ROM.
Uruchamianie stanu wstrzymania (fn+f3)
Naciśnij klawisze fn+f3 do uruchomienia stanu wstrzymania.
Po zainicjowaniu trybu wstrzymania wskaźniki zasilania migają i następuje wygaszenie ekranu.
Komputer jest odłączony od sieci.
OSTROŻNIE: Aby zmniejszyć ryzyko utraty danych, należy zapisać swoją pracę przed
zainicjowaniem stanu wstrzymania.
Przed zainicjowaniem stanu wstrzymania komputer musi być włączony.
W celu wyjścia ze stanu wstrzymania, naciśnij przycisk zasilania lub dowolny klawisz na klawiaturze.
UWAGA: We wszystkich systemach operacyjnych Windows, odniesienia do przycisku
wstrzymania odnoszą się do skrótu klawiaturowego fn+f3.
Przełączanie ekranu z obrazem (fn+f4)
Naciśnij klawisze fn+f4 by przełączyć ekranu z obrazem pomiędzy urządzeniami podłączonymi do
systemu. Przykładowo, jeśli do komputera podłączono monitor, naciśnięcie klawiszy fn+f4 przełącza
obraz pomiędzy ekranem komputera a monitorem, aż do równoczesnego wyświetlania obrazu na
komputerze i monitorze.
Większość zewnętrznych monitorów otrzymuje informację wideo z komputera za pomocą standardu
zewnętrznego VGA. Skrót klawiaturowy fn+f4 pozwala także na zmianę obrazów pomiędzy innymi
urządzeniami odbierającymi informację wideo z komputera.
Poniższe rodzaje transmisji wideo, wraz z przykładami urządzeń które z nich korzystają, są obsługiwane
przez skrót klawiaturowy fn+f4:
●
LCD (wyświetlacz komputera)
●
Zewnętrzne złącze VGA (większość monitorów zewnętrznych)
Sprawdzanie informacji o ładunku baterii (fn+f8)
Naciśnij klawisze fn+f8 by wyświetlić informacje o ładunku dla wszystkich zainstalowanych baterii. Ekran
wskazuje, które baterie są ładowane i zgłasza ilość ładunku pozostałego w każdej z baterii.
Zmniejszanie jasności obrazu (fn+f9)
Aby zmniejszyć jasność obrazu, należy nacisnąć klawisze fn+f9. Naciśnięcie i przytrzymanie klawiszy
skrótu powoduje stopniowe zmniejszanie jasności.
Zwiększanie jasności obrazu (fn+f10)
Aby zwiększyć jasność obrazu, należy nacisnąć klawisze fn+f10. Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza
skrótu powoduje stopniowe zwiększanie jasności.
12
Rozdział 3 Urządzenia wskazujące
Korzystanie z klawiatur
Komputer ma wbudowany blok klawiszy numerycznych, lecz można też używać opcjonalnej
zewnętrznej klawiatury numerycznej lub opcjonalnej klawiatury zewnętrznej z wbudowaną klawiaturą
numeryczną.
Element
Opis
(1)
Wskaźnik num lock
Świeci: Włączona jest funkcja num lock.
(2)
Klawisz fn
Umożliwia wykonywanie często używanych funkcji systemowych
(po naciśnięciu razem z klawiszem funkcyjnym lub klawiszem
esc).
(3)
klawisz num lk
Włącza wbudowaną klawiaturę numeryczną po naciśnięciu
wspólnie z klawiszem fn.
(4)
Wbudowana klawiatura numeryczna
Mogą być używane tak jak klawisze na zewnętrznej klawiaturze
numerycznej.
Korzystanie z klawiatur
13
Korzystanie z wbudowanego bloku klawiszy numerycznych
15 klawiszy wbudowanej klawiatury numerycznej może być używane tak, jak klawisze na zewnętrznej
klawiaturze numerycznej. Gdy wbudowana klawiatura numeryczna jest włączona, każdy z klawiszy na
klawiaturze wykonuje funkcję opisaną na ikonie w górnym prawym rogu klawisza.
Włączanie i wyłączanie wbudowanego bloku klawiszy numerycznych
Naciśnij klawisze fn+num lk by włączyć wbudowaną klawiaturę numeryczną. Naciśnij ponownie
klawisze fn+num lk by przywrócić standardowe funkcje klawiatury.
UWAGA: Wbudowany blok klawiszy numerycznych nie działa, jeśli do komputera lub opcjonalnego
urządzenia dokującego podłączono zewnętrzną klawiaturę, lub blok klawiszy numerycznych.
Przełączanie funkcji klawiszy wbudowanego bloku klawiszy numerycznych
Standardowe i numeryczne funkcje klawiszy wbudowanego bloku klawiszy numerycznych można
przełączać za pomocą klawisza fn lub klawiszy fn+shift.
●
By zmienić działanie klawisza na klawiaturze w czasie gdy klawiatura numeryczna jest wyłączona,
naciśnij i przytrzymaj klawisz fn podczas naciskania klawisza.
●
Chwilowe korzystanie z klawiszy klawiatury numerycznej podczas gdy jest ona włączona:
◦
Nacisnąć i przytrzymać klawisz fn, aby pisać małymi literami.
◦
Nacisnąć i przytrzymać klawisze fn+shift, aby pisać wielkimi literami.
Używanie opcjonalnej zewnętrznej klawiatury numerycznej
Klawisze w większości zewnętrznych klawiatur numerycznych działają odmiennie zależnie od tego, czy
tryb num lock jest włączony czy nie (num lock jest fabrycznie wyłączony):
●
Gdy tryb num lock jest włączony, większość klawiszy służy do wprowadzania cyfr.
●
Gdy tryb num lock jest wyłączony, większość klawiszy pełni funkcję klawiszy ze strzałkami, a także
klawiszy page up i page down.
Jeśli włączony jest tryb num lock zewnętrznej klawiatury numerycznej, lampka num lock na komputerze
jest włączona. Jeśli natomiast tryb num lock zewnętrznej klawiatury numerycznej jest wyłączony,
lampka num lock na komputerze jest wyłączona.
Aby włączyć lub wyłączyć tryb num lock zewnętrznej klawiatury numerycznej podczas pracy:
▲
14
Naciśnij klawisz num lk na zewnętrznej klawiaturze numerycznej (nie na klawiaturze komputera).
Rozdział 3 Urządzenia wskazujące
4
Zasilanie
Regulator i wskaźnik zasilania
Ilustracja oraz tabela zamieszczone poniżej zawierają opis i informacje o położeniu regulatora
i wskaźnika zasilania.
Element
Opis
(1)
Wewnętrzny przełącznik wyświetlacza
Wyłącza wyświetlacz po jego zamknięciu, gdy komputer jest
włączony.
(2)
Wskaźniki zasilania* (2)
●
Świeci: Komputer jest włączony.
●
Miga: Komputer jest w trybie wstrzymania.
●
Nie świeci: Komputer jest wyłączony.
●
Gdy komputer jest wyłączony, naciśnij przycisk, aby go
włączyć.
●
Gdy komputer jest włączony, naciśnij przycisk, aby go
wyłączyć.
●
Gdy komputer jest w stanie wstrzymania, krótko naciśnij
przycisk, aby zakończyć stan wstrzymania.
(3)
Przycisk zasilania
Regulator i wskaźnik zasilania
15
Element
Opis
Jeżeli komputer nie odpowiada i nie działają standardowe
procedury zamykania systemu Windows, naciśnięcie przycisku
zasilania i przytrzymanie go przez co najmniej 5 sekund umożliwia
wyłączenie komputera.
Aby dowiedzieć się więcej na temat ustawień zasilania, kliknij
prawym przyciskiem ikonę Miernik mocy w obszarze
powiadomienia, a następnie kliknij Dostosuj właściwości
zasilania.
(4)
fn+f3
Powoduje uruchomienie stanu wstrzymania.
(5)
Wskaźnik baterii
●
Bursztynowy: trwa ładowanie baterii.
●
Niebieski: bateria jest niemal całkowicie naładowana.
●
Miga na bursztynowo: poziom naładowania baterii, która jest
jedynym dostępnym źródłem zasilania, jest niski. Kiedy
poziom naładowania baterii osiąga krytycznie niski poziom,
wskaźnik zaczyna migać szybko.
●
Nie świeci: Jeżeli komputer jest podłączony do źródła
zasilania zewnętrznego, wskaźnik jest wyłączany, gdy
wszystkie baterie w komputerze są w pełni naładowane.
Jeżeli komputer nie jest podłączony do źródła zasilania
zewnętrznego, wskaźnik pozostaje wyłączony do momentu
osiągnięcia niskiego poziomu naładowania baterii.
*Dwa wskaźniki zasilania wyświetlają te same informacje. Wskaźnik na przycisku zasilania jest widoczny tylko wtedy, gdy
komputer jest włączony. Wskaźnik zasilania znajdujący się z przodu komputera jest widoczny niezależnie od tego, czy komputer
jest otwarty, czy nie.
Wyłączanie komputera
OSTROŻNIE:
Wyłączenie komputera spowoduje utratę niezapisanych danych.
Polecenie Zamknij powoduje zamknięcie wszystkich programów łącznie z systemem operacyjnym,
a następnie wyłączenie wyświetlacza i komputera.
Wyłącz komputer w razie następujących sytuacji:
●
Jeśli konieczna jest wymiana baterii lub uzyskanie dostępu do elementów znajdujących się
wewnątrz komputera.
●
Podczas podłączania zewnętrznego urządzenia sprzętowego, które nie może być podłączone
poprzez port USB
●
Jeżeli komputer nie będzie używany ani podłączony do zasilania zewnętrznego przez dłuższy czas.
Aby wyłączyć komputer, należy wykonać następujące czynności:
1.
Zapisz pracę i zamknij wszystkie otwarte programy.
2.
Wybierz kolejno Start > Wyłącz komputer > Wyłącz.
UWAGA: Po zarejestrowaniu komputera w domenie sieciowej przycisk do kliknięcia będzie miał
nazwę Zamknij system, a nie Wyłącz komputer.
16
Rozdział 4 Zasilanie
Jeżeli system nie odpowiada i nie można wyłączyć komputera przy użyciu powyższej procedury
zamykania, należy użyć następujących procedur awaryjnych, stosując je w poniższej kolejności:
●
Naciśnij klawisze ctrl+alt+delete. Następnie kliknij Zamknij system > Wyłącz.
●
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej 5 sekund.
●
Odłącz komputer od zewnętrznego źródła zasilania i wyjmij z niego baterię.
Ustawianie opcji zasilania
Korzystanie z ustawień oszczędzania energii
Komputer udostępnia jedno fabryczne ustawienie oszczędzania energii: stan wstrzymania.
Po zainicjowaniu trybu wstrzymania wskaźniki zasilania migają i następuje wygaszenie ekranu.
Komputer jest odłączony od sieci.
OSTROŻNIE: Aby zapobiec obniżeniu jakości dźwięku i obrazu wideo, utracie lub przerwaniu
odtwarzania audio lub wideo, lub utracie informacji, nie należy uruchamiać stanu wstrzymania podczas
odczytu na dyskach lub kartach zewnętrznych.
UWAGA: Hibernacja jest fabrycznie wyłączona.
UWAGA: Gdy komputer znajduje się w stanie wstrzymania, nie jest możliwe inicjowanie połączeń
sieciowych ani wykonywanie żadnych funkcji komputera.
Inicjowanie i wychodzenie ze stanu wstrzymania
UWAGA: Ustawienia zasilania i opóźnienia można zmienić w Opcjach zasilania.
Jeśli komputer jest włączony, można zainicjować stan wstrzymania na następujące sposoby:
●
Naciśnij klawisze fn+f3.
●
Kliknij Start > Wyłącz komputer > Stan wstrzymania.
Jeżeli pozycja Stan wstrzymania nie jest wyświetlana, należy wykonać następujące czynności:
a.
Kliknij strzałkę w dół.
b.
Wybierz z listy polecenie Stan wstrzymania.
c.
Kliknij przycisk OK.
Aby wyjść ze stanu wstrzymania:
▲
Naciśnij przycisk zasilania.
Przy wychodzeniu z trybu wstrzymania wskaźniki zasilania zostają włączone, a ekran jest
przywracany do poprzedniego stanu.
UWAGA: Jeśli ustawiono funkcję wprowadzania hasła przy wyjściu komputera ze stanu wstrzymania,
przed przywróceniem ekranu należy wprowadzić hasło systemu Windows.
Ustawianie opcji zasilania
17
Korzystanie z miernika baterii
Miernik baterii znajduje się w obszarze powiadomienia, z prawej strony paska zadań. Miernik baterii
pozwala na szybki dostęp do ustawień zasilania, sprawdzanie ładunku baterii i wybieranie innego planu
zasilania:
●
Aby wyświetlić wartość procentową poziomu naładowania baterii i bieżący plan zasilania, należy
przesunąć wskaźnik na ikonę miernika baterii.
●
Aby uzyskać dostęp do opcji zasilania lub zmienić plan zasilania, należy kliknąć ikonę miernika
baterii i zaznaczyć element na liście.
Różne ikony miernika baterii wskazują, czy komputer jest zasilany z pakietu baterii, czy ze źródła
zewnętrznego. Jeżeli poziom naładowania baterii osiągnie krytycznie niską wartość, wyświetlany jest
odpowiedni komunikat.
Aby ukryć lub wyświetlić ikonę miernika baterii:
1.
Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek zadań, a następnie kliknij przycisk Właściwości.
2.
Kliknij kartę Obszar powiadomień.
3.
W obszarze Ikony systemowe usuń zaznaczenie pola wyboru Zasilanie, aby ukryć ikonę miernika
baterii, lub zaznacz pole wyboru Zasilanie, aby wyświetlić ikonę miernika baterii.
4.
Kliknij przycisk OK.
UWAGA: Musisz przeprowadzić te zmiany w celu ich zapisania. Skontaktuj się z administratorem sieci
w celu uzyskania dodatkowych informacji.
Korzystanie z zasilania z baterii
Niepodłączony do zewnętrznego źródła zasilania komputer z włożoną naładowaną baterią jest zasilany
z baterii. Po podłączeniu do zewnętrznego źródła zasilania prądem przemiennym komputer jest zasilany
ze źródła.
Jeżeli w komputerze znajduje się naładowana bateria i korzysta on z zewnętrznego zasilacza prądu
przemiennego, w przypadku odłączenia zasilacza komputer przełącza się na zasilanie z baterii.
UWAGA: Jasność wyświetlacza jest zmniejszona w celu oszczędzania baterii gdy komputer jest
odłączony od zasilania. W celu zwiększenia jasności wyświetlacza użyj skrótu klawiaturowego fn+f10
lub podłącz zasilacz.
W zależności od sposobu pracy, można pozostawić baterię w komputerze lub w miejscu
przechowywania. Pozostawienie baterii w komputerze powoduje, że zawsze przy podłączeniu
komputera do źródła prądu przemiennego bateria jest ładowana. Ponadto, wykonywana praca jest
chroniona w przypadku awarii zasilania. Jednak bateria pozostawiona w komputerze powoli
rozładowuje się, jeśli komputer jest wyłączony i niepodłączony do zewnętrznego źródła zasilania.
OSTRZEŻENIE! By zmniejszyć potencjalne problemy z bezpieczeństwem, używaj wyłącznie baterii
dostarczonych wraz z komputerem, baterii zamiennych dostarczonych przez HP, lub zgodnej baterii
kupionej od HP.
Czas pracy baterii komputera może być różny w zależności od ustawień zarządzania energią,
programów zainstalowanych na komputerze, jasności wyświetlacza, rodzaju urządzeń zewnętrznych
podłączonych do komputera i innych czynników.
18
Rozdział 4 Zasilanie
Wyświetlanie informacji o poziomie naładowania baterii
▲
Kliknij dwukrotnie ikonę Miernik energii w obszarze powiadomień po prawej stronie paska zadań.
Większość wskaźników poziomu naładowania wyświetla stan baterii zarówno w postaci procentowej,
jak i pozostałej liczby minut pracy:
●
Średni poziom pozostałego naładowania baterii jest podawany w procentach.
●
Podany czas to przybliżony pozostały czas pracy baterii w przypadku, gdy zasilanie będzie
kontynuowane na aktualnym poziomie. Czas ten ulegnie skróceniu na przykład podczas
odtwarzania dysku DVD, a po zakończeniu odtwarzania wydłuży się.
W czasie ładowania baterii ikona świecącego bolca może nakładać się na ikonę baterii na ekranie
Miernik energii.
Wkładanie lub wyjmowanie baterii
OSTROŻNIE: Wyjęcie baterii będącej jedynym źródłem zasilania komputera może spowodować
utratę informacji. Aby zapobiec utracie informacji, przed wyjęciem baterii zamknąć system operacyjny
Windows.
Aby włożyć baterię:
1.
Umieść komputer na płaskiej powierzchni spodnią stroną do góry, wnęką baterii do siebie.
2.
Włóż baterię (1) do wnęki, aż zostanie prawidłowo osadzona.
Zatrzaski zwalniające baterię (2) automatycznie zablokują ją we właściwym miejscu.
Aby wyjąć baterię:
1.
Umieść komputer na płaskiej powierzchni spodnią stroną do góry, z wnęką na baterię skierowaną
do siebie.
2.
Przesuń zatrzaski zwalniające baterii (1), aby ją zwolnić.
Korzystanie z zasilania z baterii
19
3.
Wyjmij baterię (2).
Ładowanie baterii
OSTRZEŻENIE! Nie należy ładować baterii komputera podczas lotu samolotem.
Bateria ładuje się za każdym razem gdy komputer jest podłączony do zewnętrznego źródła zasilania
przez zasilacz prądu zmiennego, opcjonalny zasilacz lub opcjonalne urządzenie dokowania.
Baterie są ładowane zarówno przy włączonym, jak i wyłączonym komputerze, ale w drugim przypadku
ładowanie przebiega szybciej.
Ładowanie może trwać dłużej, jeżeli bateria jest nowa, nie była używana przez 2 tygodnie lub dłużej
oraz gdy jej temperatura jest znacznie wyższa lub niższa od temperatury pokojowej.
Aby wydłużyć czas pracy baterii i zoptymalizować dokładność wskazania poziomu jej naładowania,
należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:
●
Jeżeli ładowana jest nowa bateria, należy naładować ją całkowicie przed włączeniem komputera.
●
Baterię należy ładować do momentu wyłączenia wskaźnika baterii.
UWAGA: Jeżeli komputer jest włączony podczas ładowania baterii, miernik baterii w obszarze
powiadomień może wskazywać 100 procent naładowania przed całkowitym naładowaniem baterii.
●
Przed rozpoczęciem ładowania, baterię należy rozładować przez normalne użytkowanie tak, aby
poziom jej naładowania wynosił poniżej 5% pełnego naładowania.
●
Jeżeli bateria nie była używana przez miesiąc lub dłużej, zamiast ładowania wskazana jest
kalibracja.
Wskaźnik baterii informuje o stanie ładowania:
20
●
Świeci: trwa ładowanie baterii.
●
Miga: Bateria osiągnęła niski lub krytycznie niski poziom naładowania i nie jest ładowana.
●
Nie świeci: Bateria jest w pełni naładowana, używana lub nie jest zainstalowana.
Rozdział 4 Zasilanie
Zarządzanie niskimi poziomami naładowania baterii
Informacje w tym rozdziale opisują alarmy i reakcje systemu ustawione fabrycznie. Niektóre alarmy
niskiego poziomu baterii i reakcje systemu mogą być zmienione w Opcjach zasilania. Preferencje
ustawione za pomocą Opcji zasilania nie wpływają na wskaźniki.
Rozpoznawanie niskich poziomów naładowania baterii
Kiedy bateria będąca jedynym źródłem zasilania komputera osiąga niski poziom naładowania, wskaźnik
baterii zaczyna migać.
Jeżeli bateria nie zostanie naładowana zaraz po osiągnięciu niskiego poziomu naładowania, komputer
przechodzi w stan krytycznie niskiego poziomu naładowania, a wskaźnik baterii zaczyna szybko migać.
Jeżeli komputer jest włączony lub znajduje się w stanie wstrzymania, komputer pozostanie przez krótki
czas w stanie wstrzymania, a następnie zostanie wyłączony — wszystkie niezapisane dane zostaną
utracone.
Rozwiązywanie problemu niskiego poziomu naładowania baterii
OSTROŻNIE: By ograniczyć ryzyko utraty danych w czasie, gdy komputer osiąga krytyczny poziom
baterii, nie podłączaj zasilania do czasu wyłączenia wskaźników zasilania.
Aby rozwiązać problem niskiego poziomu naładowania baterii w sytuacji, gdy dostępne jest zewnętrzne
źródło zasilania
▲
Podłącz jedno z następujących urządzeń:
●
Zasilacz prądu przemiennego
●
Opcjonalne urządzenie dokowania
●
Zasilacz opcjonalny
Aby rozwiązać problem niskiego poziomu naładowania baterii w sytuacji, gdy dostępna jest naładowana
bateria
1.
Wyłącz komputer.
2.
Wyjmij rozładowaną baterię, a następnie włóż baterię naładowaną.
3.
Włącz komputer.
Postępowanie w razie niskiego poziomu baterii i braku źródła zasilania
▲
Zapisz pracę i wyłącz komputer.
Korzystanie z zasilania z baterii
21
Oszczędzanie energii baterii
●
Wybierz ustawienia niskiego poboru energii w Opcjach zasilania.
●
Wyłącz nieużywane połączenia z siecią lokalną (LAN) i bezprzewodową oraz zamknij aplikacje
obsługujące modem.
●
Odłącz nieużywane urządzenia zewnętrzne, które nie są podłączone do zewnętrznego źródła
zasilania.
●
Zatrzymaj, wyłącz lub wyjmij nieużywane karty zewnętrzne.
●
Użyj klawiszy skrótu fn+f9 i fn+f10 by dopasować jasność ekranu do potrzeb.
●
W przypadku dłuższej przerwy w pracy uruchom stan wstrzymania albo wyłącz komputer.
Przechowywanie baterii
OSTROŻNIE: Aby zapobiec uszkodzeniu baterii, nie należy narażać jej na długotrwałe działanie
wysokich temperatur.
Jeżeli komputer nie będzie używany ani podłączony do zewnętrznego źródła zasilania przez ponad dwa
tygodnie, należy wyjąć z niego baterię i umieścić ją w osobnym miejscu.
Aby zminimalizować stopień samoczynnego rozładowania się przechowywanej baterii, należy umieścić
ją w suchym i chłodnym miejscu.
Przed użyciem baterii, która nie była używana przez co najmniej miesiąc, należy przeprowadzić jej
kalibrację.
Utylizacja zużytej baterii
OSTRZEŻENIE! Ze względu na ryzyko pożaru lub eksplozji baterii, nie wolno rozkładać na części,
zgniatać ani przekłuwać baterii, zwierać jej zewnętrznych styków ani wrzucać do wody lub ognia. Nie
wolno narażać baterii na działanie temperatur przekraczających 60˚C (140˚F). Baterię należy wymienić
tylko na baterię zatwierdzoną do użycia z tym komputerem.
Informacje na temat utylizacji baterii znajdują się w rozdziale Uwagi dotyczące przepisów,
bezpieczeństwa i środowiska. Uwagi te znajdują się w drukowanym podręczniku Uruchamianie.
22
Rozdział 4 Zasilanie
Korzystanie z zasilania zewnętrznego
Jako zewnętrzne źródła zasilania prądem przemiennym służą następujące urządzenia:
OSTRZEŻENIE! By zmniejszyć potencjalne problemy z bezpieczeństwem, używaj wyłącznie
zasilacza prądu zmiennego dostarczonego wraz z komputerem, zamiennych zasilaczy dostarczonych
przez HP, lub zgodnego zasilacza kupionego od HP.
●
Zatwierdzony zasilacz prądu przemiennego
●
Opcjonalne urządzenie dokowania
Komputer należy podłączać do zewnętrznego źródła zasilania prądem przemiennym w następujących
przypadkach:
OSTRZEŻENIE! Nie należy ładować baterii komputera podczas lotu samolotem.
●
Podczas ładowania lub kalibrowania baterii.
●
Gdy modyfikowane jest oprogramowanie systemowe.
Efektem podłączenia komputera do zewnętrznego źródła zasilania prądem przemiennym są
następujące zdarzenia:
●
Rozpoczyna się ładowanie baterii.
●
Jeżeli komputer jest włączony, ikona miernika baterii w obszarze powiadomień zmienia wygląd.
Efektem odłączenia komputera od zewnętrznego źródła zasilania prądem przemiennym są następujące
zdarzenia:
●
Komputer przełącza się na zasilanie bateryjne.
●
Jasność wyświetlacza jest automatycznie zmniejszana w celu oszczędzenia baterii. W celu
zwiększenia jasności wyświetlacza naciśnij klawisze fn+f10 lub podłącz zasilacz.
Korzystanie z zasilania zewnętrznego
23
Podłączanie zasilacza prądu przemiennego
OSTRZEŻENIE! Aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia sprzętu:
Kabel zasilający należy podłączyć do gniazda sieci elektrycznej znajdującego się w łatwo dostępnym
miejscu.
Zasilanie należy odłączać od komputera, wyjmując kabel zasilający z gniazda sieci elektrycznej (a nie
odłączając kabel zasilający od komputera).
Jeżeli dostarczono kabel zasilający wyposażony we wtyczkę 3-bolcową, należy go podłączyć do
uziemionego, 3-przewodowego gniazda sieci elektrycznej. Nie wolno w żaden sposób blokować bolca
uziemiającego we wtyczce kabla zasilającego (np. przez podłączenie 2-stykowego adaptera). Bolec
uziemiający pełni bardzo ważną funkcję zabezpieczającą.
Wykonaj poniższe kroki by podłączyć komputer do zewnętrznego zasilania:
24
1.
Podłącz zasilacz prądu przemiennego do złącza zasilania (1) w komputerze.
2.
Podłącz kabel zasilający do zasilacza prądu przemiennego (2).
3.
Podłącz drugi koniec kabla zasilającego do gniazda sieci elektrycznej (3).
Rozdział 4 Zasilanie
5
Multimedia
Korzystanie ze sprzętu multimedialnego
Korzystanie z funkcji audio
Na poniższej ilustracji oraz w tabeli przedstawiono funkcje audio komputera.
Element
Opis
(1)
Głośniki (2)
Umożliwiają odtwarzanie dźwięku.
(2)
Przycisk wyciszania dźwięku
Wycisza i przywraca dźwięk komputera przenośnego.
(3)
Przycisk przyciszania dźwięku
Zmniejsza głośność dźwięku w komputerze.
(4)
Przycisk pogłośnienia dźwięku
Zwiększa głośność dźwięku w komputerze.
(5)
Gniazdo wejściowe audio (mikrofonowe)
Umożliwia podłączenie opcjonalnego mikrofonu zestawu
słuchawkowego komputera, mikrofonu kolumny stereo lub
mikrofonu monofonicznego.
(6)
Gniazdo wyjściowe audio (słuchawkowe)
Umożliwia podłączenie opcjonalnych, zasilanych oddzielnie
głośników, słuchawek, zestawu słuchawkowego lub dźwięku
z telewizji.
Korzystanie ze sprzętu multimedialnego
25
Korzystanie z wejścia audio typu jack (mikrofonowego)
Komputer jest wyposażony w stereofoniczne (dwukanałowe) gniazdo mikrofonu obsługujące opcjonalny
mikrofon stereofoniczny lub mikrofon monofoniczny. Za pomocą oprogramowania do nagrywania
można nagrywać dźwięk stereo przy użyciu mikrofonów zewnętrznych.
Aby podłączyć mikrofon do odpowiedniego gniazda typu jack, należy użyć mikrofonu z wtyczką o
średnicy 3,5 mm.
Korzystanie z wyjścia audio typu jack (słuchawkowego)
OSTRZEŻENIE! By zmniejszyć ryzyko obrażeń, zmniejsz głośność przed założeniem słuchawek.
Dodatkowe informacje na temat bezpieczeństwa znajdują się w rozdziale Uwagi dotyczące
przepisów, bezpieczeństwa i środowiska. Uwagi te znajdują się w drukowanym podręczniku
Uruchamianie.
OSTROŻNIE: Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia zewnętrznego, nie należy podłączać złącza
jednokanałowego (monofonicznego) do gniazda słuchawkowego.
Poza podłączaniem słuchawek, gniazdo słuchawek służy do wykorzystania funkcji wyjścia dźwięku dla
urządzenia audio takiego jak zewnętrze głośniki aktywne czy system stereo.
Aby podłączyć urządzenie do gniazda mikrofonowego, należy użyć stereofonicznej wtyczki o średnicy
3,5 mm.
Gdy urządzenie jest podłączone do gniazda słuchawek, głośniki są wyłączone.
Regulowanie głośności
Poniżej wymieniono sposoby regulacji głośności:
●
●
Przyciski regulacji głośności komputera:
◦
Przycisk wyciszania dźwięku
◦
Przycisk przyciszania dźwięku
◦
Przycisk pogłośnienia dźwięku
Regulacji głośności systemu Windows:
a.
Kliknij ikonę Głośność w obszarze powiadomień z prawej strony paska zadań.
b.
Zwiększ lub zmniejsz głośność, przesuwając suwak odpowiednio w górę lub w dół. Zaznacz
pole wyboru Wycisz, aby wyciszyć dźwięk.
— lub —
26
a.
Kliknij dwukrotnie ikonę Głośność w obszarze powiadomień.
b.
W kolumnie Głośność całkowita można zwiększać lub zmniejszać wartość tego ustawienia,
przesuwając suwak Głośność do góry lub do dołu. Możesz także dostosować balans lub
wyciszyć dźwięk.
Rozdział 5 Multimedia
Jeżeli ikona Głośność nie jest wyświetlana w obszarze powiadomień, należy wykonać poniższe
czynności, aby ją dodać:
a.
Wybierz Start > Panel sterowania > Dźwięk, mowa i urządzenia audio > Dźwięki i
urządzenia audio > karta Głośność.
b.
Zaznacz pole wyboru Umieść ikonę głośności na pasku zadań.
c.
Kliknij przycisk Zastosuj.
UWAGA: Musisz przeprowadzić te zmiany w celu ich zapisania. Skontaktuj się z administratorem
sieci w celu uzyskania dodatkowych informacji.
●
Okno regulacji głośności w aplikacji:
Głośność można także regulować z poziomu niektórych aplikacji.
Korzystanie z funkcji wideo
Korzystanie z portu monitora zewnętrznego
Port monitora zewnętrznego służy do podłączania do komputera zewnętrznego urządzenia
wyświetlającego, takiego jak monitor lub projektor.
▲
Aby podłączyć urządzenie wyświetlające, należy podłączyć kabel urządzenia do portu monitora
zewnętrznego.
UWAGA: Jeśli poprawnie podłączone urządzenie wyświetlające nie wyświetla obrazu, naciśnij
klawisze fn+f4 by przesłać obraz do urządzenia. Kolejne naciśnięcie klawiszy fn+f4 przenosi obraz
pomiędzy wyświetlaczem komputera, urządzeniem, a jednoczesnym wyświetlaniem na wyświetlaczu
komputera i urządzeniu.
Korzystanie z oprogramowania multimedialnego
Komputer posiada zainstalowane fabrycznie oprogramowanie multimedialne.
Zależnie od sprzętu i oprogramowania dołączonego do komputera, można odtwarzać media cyfrowe,
takie jak płyty audio i wideo CD, audio i wideo DVD, oraz radio internetowe.
Korzystanie z oprogramowania multimedialnego
27
UWAGA: Informacje na temat korzystania z oprogramowania dostarczonego wraz z komputerem
znajdują się w instrukcjach producenta, mogących znajdować się wraz z oprogramowaniem, na płycie,
w pomocy oprogramowania lub na stronie internetowej producenta.
Otwieranie zainstalowanego fabrycznie oprogramowania multimedialnego
1.
Wybierz Start > Wszystkie program.
2.
Kliknij dwukrotnie nazwę programu, który chcesz otworzyć.
Korzystanie z oprogramowania multimedialnego
1.
Wybierz Start > Wszystkie programy, a następnie otwórz program multimedialny który chcesz
użyć. Przykładowo, jeśli chcesz korzystać z programu Windows Media Player do odtwarzania płyty
audio CD, kliknij Windows Media Player.
UWAGA: Niektóre programy mogą znajdować się w podfolderach.
2.
Umieść dysk multimedialny, np. dysk CD audio, w napędzie optycznym.
3.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
— lub —
1.
Umieść dysk multimedialny, np. dysk CD audio, w napędzie optycznym.
2.
Na liście zadań kliknij odpowiednie zadanie multimedialne.
Zapobieganie przerwom w odtwarzaniu
Ograniczanie szansy na przerywane odtwarzanie:
●
Przed rozpoczęciem odtwarzania dysku CD lub DVD należy zapisać swoją pracę i zamknąć
wszystkie otwarte programy.
●
Nie należy podłączać ani odłączać sprzętu podczas odtwarzania dysku.
Nie uruchamiaj trybu wstrzymania w trakcie odtwarzania płyty. W przeciwnym razie może pojawić się
komunikat ostrzegawczy z pytaniem o chęć kontynuacji. Jeżeli komunikat ten zostanie wyświetlony,
należy kliknąć przycisk Nie. Po kliknięciu przycisku Nie komputer może zachowywać się w następujący
sposób:
●
Odtwarzanie może zostać wznowione.
— lub —
●
Okno odtwarzania w programie multimedialnym może zostać zamknięte. Aby powrócić do
odtwarzania dysku CD lub DVD, należy nacisnąć przycisk Odtwórz w programie multimedialnym
celem ponownego odtworzenia dysku. W rzadkich przypadkach może być konieczne zamknięcie
i ponowne uruchomienie programu.
Ostrzeżenie o prawach autorskich
Zgodnie z właściwymi prawami autorskimi, tworzenie nieautoryzowanych kopii materiału chronionego
prawem autorskim, w tym programów komputerowych, filmów, audycji radiowych oraz nagrań
dźwiękowych, jest przestępstwem. Tego komputera nie wolno używać w takich celach.
28
Rozdział 5 Multimedia
6
Komunikacja bezprzewodowa
Informacje o zintegrowanych urządzeniach
bezprzewodowych
Technologia bezprzewodowa przesyła dane za pomocą fal radiowych zamiast przewodów. Komputer
może być wyposażony w urządzenie sieci bezprzewodowej (WLAN). Urządzenie łączy komputer z
lokalnymi sieciami bezprzewodowymi (znanymi jako sieci Wi-Fi, sieci bezprzewodowe LAN, lub WLAN)
w siedzibie firmy, w domu i w miejscach publicznych takich jak lotniska, restauracje, kawiarnie, hotele
czy uniwersytety. W sieci WLAN każde przenośne urządzenie bezprzewodowe łączy się z routerem
bezprzewodowym lub bezprzewodowym punktem dostępowym.
Korzystanie z przycisków komunikacji bezprzewodowej
Sterowanie urządzeniami bezprzewodowymi w komputerze umożliwiają:
●
Przycisk komunikacji bezprzewodowej
●
Elementy sterujące systemu operacyjnego
Korzystanie z przycisku komunikacji bezprzewodowej
Komputer posiada przycisk komunikacji bezprzewodowej, jedno lub kilka urządzeń bezprzewodowych
oraz dwa wskaźniki bezprzewodowe. Wszystkie urządzenia bezprzewodowe w komputerze są
uruchamiane w trakcie produkcji, tak więc wskaźnik komunikacji bezprzewodowej (niebieski) jest
włączony po włączeniu komputera.
Wskaźnik komunikacji bezprzewodowej określa ogólny stan zasilania urządzeń bezprzewodowych,
a nie stan poszczególnych urządzeń. Jeśli wskaźnik komunikacji bezprzewodowej ma niebieski kolor,
co najmniej jedno urządzenie bezprzewodowe jest włączone. Jeśli wskaźnik komunikacji
bezprzewodowej nie świeci, wszystkie urządzenia bezprzewodowe są wyłączone.
Ponieważ urządzenia bezprzewodowe są włączane w trakcie produkcji, za pomocą przycisku
komunikacji bezprzewodowej możesz jednocześnie włączać lub wyłączać urządzenia bezprzewodowe.
Używanie elementów sterujących systemu operacyjnego
Niektóre systemy operacyjne także umożliwiają zarządzanie zintegrowanymi urządzeniami
bezprzewodowymi oraz połączeniami bezprzewodowymi. Więcej informacji znajduje się w przewodniku
użytkownika danego systemu operacyjnego.
Informacje o zintegrowanych urządzeniach bezprzewodowych
29
Korzystanie z sieci bezprzewodowej
Urządzenie sieci WLAN umożliwia komputerowi uzyskiwanie dostępu do bezprzewodowej sieci lokalnej,
która składa się z innych komputerów i akcesoriów połączonych za pomocą routera bezprzewodowego
lub punktu dostępu bezprzewodowego.
UWAGA: Terminy punkt dostępu bezprzewodowego i router bezprzewodowy są często używane
zamiennie.
●
Duże sieci WLAN, takie jak firmowe lub publiczne sieci WLAN, zazwyczaj korzystają z punktów
dostępu bezprzewodowego, które mogą obsługiwać dużą liczbę komputerów i akcesoriów oraz
rozdzielać krytyczne funkcje sieci.
●
Sieci WLAN w domach lub małych biurach korzystają zwykle z routerów bezprzewodowych, które
umożliwiają kilku komputerom połączonym bezprzewodowo i przewodowo współużytkowanie
połączenia internetowego, drukarki i plików bez potrzeby stosowania dodatkowego sprzętu lub
oprogramowania.
UWAGA: Aby korzystać z urządzenia WLAN umieszczonego w komputerze, trzeba połączyć się
z infrastrukturą sieci WLAN (udostępnioną przez dostawcę usługi albo sieć publiczną lub firmową).
Komputery wyposażone w urządzenia WLAN obsługują co najmniej jeden z następujących standardów
przemysłowych opracowanych przez instytut IEEE:
●
802.11b, pierwszy popularny standard, zapewniający transmisję danych o szybkości do 11 Mb/s
w paśmie o częstotliwości 2,4 GHz.
●
802.11g, standard zapewniający transmisję danych o szybkości do 54 Mb/s i działający w paśmie
o częstotliwości 2,4 GHz. Urządzenie WLAN 802.11g jest zgodne wstecznie z urządzeniami
802.11b, dlatego urządzenia te mogą działać w tej samej sieci.
●
802.11a obsługuje transfer danych z prędkością do 54 Mb/s i działa na częstotliwości 5 GHz.
Konfigurowanie sieci WLAN
Do skonfigurowania sieci WLAN i nawiązania połączenia z Internetem wymagany jest następujący
sprzęt:
●
modem szerokopasmowy (DSL lub kablowy) (1) oraz usługa połączenia internetowego o dużej
szybkości zakupiona u usługodawcy internetowego (ISP),
●
router bezprzewodowy (zakupiony osobno) (2),
●
komputer z urządzeniem do komunikacji bezprzewodowej (3).
Na poniższej ilustracji przedstawiono przykład instalacji sieci bezprzewodowej podłączonej do Internetu.
W miarę rozwoju sieci można do niej podłączać bezprzewodowo i przewodowo dodatkowe komputery
w celu uzyskania dostępu do Internetu.
30
Rozdział 6 Komunikacja bezprzewodowa
Jeżeli podczas konfigurowania sieci WLAN potrzebna jest pomoc, należy skorzystać ze źródeł
informacji udostępnianych przez producenta routera lub usługodawcę internetowego.
Łączenie się z siecią WLAN
Wykonaj poniższe kroki by połączyć się z siecią WLAN:
1.
Sprawdź, czy urządzenie sieci WLAN jest włączone. Jeśli jest włączone, wskaźnik komunikacji
bezprzewodowej będzie świecić. Jeżeli wskaźnik komunikacji bezprzewodowej nie świeci, naciśnij
przycisk komunikacji bezprzewodowej.
2.
Otwórz Podłącz do sieci wybierając Start > Połączenia sieciowe.
3.
Dwukrotnie kliknij sieć bezprzewodową z listy.
4.
Wpisz klucz szyfrujący.
UWAGA: Musisz przeprowadzić te zmiany w celu ich zapisania. Skontaktuj się z administratorem sieci
w celu uzyskania dodatkowych informacji.
UWAGA: Zasięg działania (odległość przebywana przez sygnał bezprzewodowy) zależy od
implementacji WLAN, producenta routera oraz interferencji z innych urządzeń elektronicznych lub barier
strukturalnych takich jak ściany i podłogi.
Dodatkowe informacje na temat korzystania z sieci bezprzewodowej dostępne są od dostawcy usług
internetowych lub w instrukcji użytkownika dołączonej do routera bezprzewodowego lub innego sprzętu
WLAN.
Należy się skontaktować ze swoim usługodawcą internetowym lub poszukać w sieci Web informacji o
najbliższych publicznych sieciach WLAN. Do witryn sieci Web zawierających listy publicznych sieci
WLAN należą Cisco Internet Mobile Office Wireless Locations, Hotspotlist i Geektools. W każdej
publicznej sieci WLAN mogą obowiązywać inne opłaty i wymagania związane z połączeniem.
Korzystanie z sieci bezprzewodowej
31
Korzystanie z funkcji zabezpieczeń połączeń bezprzewodowych
W przypadku konfigurowania sieci WLAN lub podłączania komputera do sieci WLAN należy zawsze
włączyć funkcje zabezpieczeń, aby chronić swoją sieć przed nieautoryzowanym dostępem. Najczęściej
stosowane poziomy zabezpieczeń to Wi-Fi Protected Access (WPA)-Personal i Wired Equivalent
Privacy (WEP).
Podczas konfiguracji sieci użyj jednej lub kilku opcji zabezpieczeń:
●
włączyć w routerze szyfrowanie zabezpieczające WPA-Personal lub WEP,
●
zmienić domyślną nazwę sieci (identyfikator SSID) oraz hasło,
●
korzystać z zapory,
●
ustawić zabezpieczenia w przeglądarce sieci Web.
Więcej informacji na temat zabezpieczeń sieci WLAN znajduje się na stronie firmy HP pod adresem
http://www.hp.com/go/wireless (strona w języku angielskim).
Identyfikowanie urządzenia WLAN
W przypadku problemów z połączeniem z siecią bezprzewodową, należy sprawdzić, czy zintegrowane
urządzenie WLAN jest poprawnie zainstalowane w komputerze.
1.
Wybierz Start > Informacja o systemie HP.
2.
Odnajdź urządzenie WLAN na liście Informacja o sprzęcie. Lista urządzenia WLAN może zawierać
określenia bezprzewodowa, sieć bezprzewodowa, WLAN, lub 802.11.
Brak urządzenia WLAN na liście oznacza, że komputer nie jest wyposażony w zintegrowane
urządzenie WLAN albo sterownik tego urządzenia nie został poprawnie zainstalowany.
32
Rozdział 6 Komunikacja bezprzewodowa
7
Modem i karta sieciowa
Korzystanie z modemu
Modem musi być podłączony do telefonicznej linii analogowej za pomocą kabla modemowego RJ-11 z
6 stykami (do kupienia osobno). W niektórych krajach wymagany jest także odpowiedni adapter. Złącza
dla cyfrowych systemów PBX mogą wyglądać jak analogowe wtyczki telefoniczne, ale nie są zgodne z
modemem.
OSTRZEŻENIE! Podłączenie wewnętrznego modemu analogowego do linii cyfrowej może
spowodować nieodwracalne uszkodzenie modemu. Jeżeli modem zostanie przypadkowo podłączony
do linii cyfrowej, należy go natychmiast odłączyć.
Jeżeli kabel modemowy jest wyposażony w układ zapobiegający zakłóceniom w odbiorze programów
radiowych i telewizyjnych (1), należy skierować koniec z tym układem (2) w stronę komputera.
Podłączanie kabla modemowego
OSTRZEŻENIE! Aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, pożaru lub uszkodzenia
sprzętu, nie należy podłączać kabla modemowego ani telefonicznego do gniazda RJ-45 (sieciowego).
Aby podłączyć kabel modemowy:
1.
Podłącz kabel modemowy do gniazda modemowego w komputerze (1).
Korzystanie z modemu
33
2.
Podłącz kabel modemowy do ściennego gniazda telefonicznego RJ-11 (2).
Podłączanie adaptera kabla modemowego odpowiedniego dla danego
kraju
Gniazda telefoniczne w poszczególnych krajach mogą się różnić. Aby używać modemu i kabla
modemowego poza krajem, w którym został kupiony komputer, należy nabyć odpowiedni dla danego
kraju adapter kabla modemowego.
Aby podłączyć modem do analogowej linii telefonicznej, której typ gniazda jest inny niż RJ-11, wykonaj
następujące kroki:
34
1.
Podłącz kabel modemowy do gniazda modemowego w komputerze (1).
2.
Podłącz kabel modemowy do adaptera kabla modemowego (2).
3.
Podłącz odpowiedni dla danego kraju adapter kabla modemowego do ściennego gniazda
telefonicznego (3).
Rozdział 7 Modem i karta sieciowa
Konfigurowanie ustawień lokalizacji
Sprawdzanie bieżącej wybranej lokalizacji
Aby sprawdzić bieżące ustawienie lokalizacji dla modemu, wykonaj następujące kroki:
1.
Wybierz Start > Panel sterowania.
2.
Kliknij Opcje daty, czasu, języka i regionalne.
3.
Kliknij ikonę Opcje regionalne i językowe.
4.
Lokalizacja zostanie wyświetlona w obszarze Lokalizacja.
UWAGA: Musisz przeprowadzić te zmiany w celu ich zapisania. Skontaktuj się z administratorem sieci
w celu uzyskania dodatkowych informacji.
Rozwiązywanie problemów z połączeniem podczas podróży
W przypadku wystąpienia problemów z połączeniem modemowym podczas korzystania z komputera
poza krajem, w którym został zakupiony, należy postępować zgodnie z poniższymi sugestiami.
●
Sprawdź typ linii telefonicznej.
Modem wymaga analogowej, a nie cyfrowej linii telefonicznej. Linia opisana jako linia PBX jest
zazwyczaj linią cyfrową. Linia telefoniczna opisana jako linia danych, linia faksu, linia modemowa
lub standardowa linia telefoniczna jest zazwyczaj linią analogową.
●
Sprawdź tryb wybierania numeru: impulsowy lub tonowy.
Analogowa linia telefoniczna obsługuje jeden z dwóch trybów wybierania numeru: wybieranie
impulsowe lub tonowe. Te opcje wybierania numeru można określić w ustawieniach Opcje telefonu
i modemu. Określony tryb wybierania numeru musi się zgadzać z trybem obsługiwanym przez linię
telefoniczną w danej lokalizacji.
Aby określić tryb wybierania numeru obsługiwany przez linię telefoniczną, należy wybrać kilka cyfr
na telefonie i sprawdzić, czy słyszalne są stuknięcia (impulsy) czy tony. Linia obsługuje wybieranie
impulsowe, gdy słychać stuknięcia. Tony oznaczają natomiast obsługę wybierania tonowego.
Aby zmienić tryb wybierania numeru w obecnych ustawieniach lokalizacji modemu, wykonaj
następujące kroki:
1.
Wybierz Start > Panel sterowania > Drukarki i inny sprzęt > Opcje telefonu i modemu.
2.
Następnie kliknij kartę Reguły wybierania numeru.
3.
Wybierz odpowiednie ustawienie lokalizacji modemu.
4.
Kliknij przycisk Edytuj.
5.
Kliknij opcję Tonowo lub Impulsowo.
6.
Kliknij dwa razy przycisk OK.
UWAGA: Musisz przeprowadzić te zmiany w celu ich zapisania. Skontaktuj się z administratorem
sieci w celu uzyskania dodatkowych informacji.
●
Sprawdź wybierany numer telefonu i odpowiedź zdalnego modemu.
Korzystanie z modemu
35
Wybierz numer telefonu, upewnij się, że zdalny modem odpowiada i rozłącz połączenie.
●
Ustaw modem tak, aby ignorował sygnał wybierania.
Modem nie wybiera numeru i wyświetla komunikat o błędzie „Brak sygnału wybierania numeru”,
jeżeli otrzymuje sygnał wybierania, którego nie rozpoznaje.
Aby ustawić modem na ignorowanie sygnałów wybierania przed wybieraniem numeru, wykonaj
następujące kroki:
1.
Wybierz Start > Panel sterowania > Drukarki i inny sprzęt > Opcje telefonu i modemu.
2.
Kliknij kartę Modemy.
3.
Kliknij nazwę modemu na liście.
4.
Kliknij przycisk Właściwości.
5.
Kliknij pozycję Modem.
6.
Usuń zaznaczenie pola wyboru Czekaj na sygnał przed wybraniem numeru.
7.
Kliknij dwa razy przycisk OK.
UWAGA: Musisz przeprowadzić te zmiany w celu ich zapisania. Skontaktuj się z administratorem
sieci w celu uzyskania dodatkowych informacji.
Podłączanie do sieci lokalnej
Podłączenie do sieci lokalnej (LAN) wymaga kabla RJ-45 z 8 stykami (do zakupienia osobno). Jeśli
kabel posiada obwód ograniczający szum (1) zapobiegający interferencjom z sygnałem TV i radiowym,
ustaw końcówkę kabla z obwodem (2) w stronę komputera.
Aby podłączyć kabel sieciowy:
1.
36
Podłącz kabel sieciowy do gniazda sieciowego w komputerze (1).
Rozdział 7 Modem i karta sieciowa
2.
Podłącz drugi koniec kabla do ściennego gniazda sieciowego (2).
OSTRZEŻENIE! Aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, pożaru lub
uszkodzenia sprzętu, nie należy podłączać kabla modemowego ani telefonicznego do gniazda
RJ-45 (sieciowego).
Podłączanie do sieci lokalnej
37
8
Bezpieczeństwo
Ochrona komputera
UWAGA: Rozwiązania zabezpieczające pełnią funkcję prewencyjną. Mogą one nie zapobiec
niewłaściwemu użyciu czy kradzieży urządzenia.
Komputer jest zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie. Wszystkie informacje są zapisywane w sieci
i żadne informacje użytkownika nie mogą być przechowywane w komputerze.
Dodatkowe funkcje bezpieczeństwa dostarczone wraz z komputerem mogą chronić komputer i dane
przed wieloma ryzykami. Sposób używania komputera określa, które z funkcji zabezpieczeń należy
używać.
System operacyjny Windows oferuje pewne funkcje zabezpieczające. Dodatkowe funkcje
zabezpieczające są wymienione w poniższej tabeli. Większość z tych dodatkowych funkcji
zabezpieczeń można skonfigurować w narzędziu Computer Setup (od tej pory nazywanego jako
Computer Setup).
UWAGA: Computer Setup to narzędzie nie działające w Windows, dostępne po naciśnięciu klawisza
f10 w trakcie włączania lub ponownego uruchamiania komputera. Gdy korzystasz z Computer Setup,
musisz używać klawiszy komputera do nawigacji i wybierania.
Problem
Zalecana funkcja zabezpieczeń
Korzystanie z komputera przez osoby nieupoważnione
Uwierzytelnianie po włączeniu za pomocą hasła
Nieautoryzowany dostęp do danych
●
Hasła administratora
●
Hasła użytkownika
Zapora systemu Microsoft Windows—Poprawiona zapora
systemu Microsoft Windows (wcześniej znana jako Zapora
połączenia internetowego, lub ICF) zapobiegająca wejściu do
komputera zewnętrznym żądaniom o dane, chyba że zostało
to zezwolone przez użytkownika.
UWAGA: Dodatkowe informacje na temat oprogramowania
zapory znajdują się w jej dokumentacji lub są dostępne od jej
producenta.
Nieautoryzowane przenoszenie komputera
38
Rozdział 8 Bezpieczeństwo
Gniazdo linki zabezpieczającej (używane z opcjonalną linką
zabezpieczającą)
Korzystanie z haseł
Większość funkcji zabezpieczających korzysta z haseł. Gdy ustawiasz hasło, zapisz je i przechowuj w
bezpiecznym miejscu z dala od komputera. Zapamiętaj następujące informacje dotyczące haseł:
●
Hasła konfiguracji i w trakcie uruchamiania ustawiane są w Computer Setup i zarządzanie przez
BIOS systemu.
●
Hasła Windows są ustawiane wyłącznie w systemie operacyjnym Windows.
●
Jeśli zapomnisz hasła konfiguracji ustawionego w Computer Setup, nie będzie możliwe uzyskanie
dostępu do narzędzia.
●
Jeśli masz wysoki stopień zabezpieczeń włączony w Computer Setup i zapomnisz hasła do
konfiguracji lub do uruchomienia, komputer jest niedostępny i nie może być używany.
●
Jeśli zapomnisz obu haseł - podczas uruchamiania i konfiguracji - ustawionych w Computer Setup,
nie można włączyć komputera.
Możesz użyć tego samego hasła dla funkcji Computer Setup co do zabezpieczeń Windows. Możesz
także użyć tego samego hasła do kilku funkcji Computer Setup.
Wykorzystaj następujące wskazówki dotyczące tworzenia i zapisywania haseł:
●
Podczas tworzenia haseł należy stosować się do wymagań określonych przez program.
●
Hasła należy zapisać i przechowywać w bezpiecznym miejscu z dala od komputera.
●
Haseł nie należy zapisywać w pliku na komputerze.
Poniższa tabela zawiera listę często używanych haseł i opisuje ich funkcje.
Ustawienie haseł w systemie Windows
hasła systemu Windows
Funkcja
Hasło administratora
Zabezpiecza dostęp do konta administratora systemu
Windows.
Hasło użytkownika
Blokuje dostęp do konta użytkownika systemu Windows.
Korzystanie z hasła w trakcie uruchamiania
Hasło uruchamiania programu Computer Setup uniemożliwia nieautoryzowane korzystanie
z komputera. Po ustawieniu tego hasła jego podawanie jest wymagane przy każdym włączaniu
komputera.
Korzystanie z haseł
39
Należy zwrócić uwagę na następujące cechy charakterystyczne hasła uruchomieniowego:
●
Nie jest wyświetlane w trakcie jego ustawiania, wprowadzania, zmiany ani usuwania.
●
Musi być ustawiane i wprowadzane przy użyciu tych samych klawiszy. Na przykład po ustawieniu
hasła uruchomieniowego za pomocą klawiszy numerycznych znajdujących się u góry klawiatury
hasło nie zostanie rozpoznane po wprowadzeniu go za pomocą wbudowanego bloku klawiszy
numerycznych.
●
Może zawierać dowolną i nieprzekraczającą 32 znaków kombinację liter oraz cyfr i nie jest w nim
uwzględniana wielkość liter.
Zarządzanie hasłem uruchomieniowym
Hasło uruchamiania można ustawiać, zmieniać i usuwać w programie Computer Setup.
Wykonaj poniższe kroki by ustawić, zmienić lub usunąć to hasło:
1.
Uruchom program Computer Setup, włączając lub uruchamiając ponownie komputer, a następnie
naciskając klawisz f10 w trakcie wyświetlania w lewym dolnym rogu ekranu komunikatu „f10 = ROM
Based Setup”.
2.
Użyj klawiszy strzałek by wybrać opcję Security > Power-On password, (Zabezpieczenia > Hasło
podczas uruchamiania) a następnie naciśnij enter.
3.
●
Aby ustawić hasło uruchomieniowe, wpisz je w polach New password (Nowe hasło) i Verify
new password (Potwierdź nowe hasło), a następnie naciśnij klawisz f10.
●
Aby zmienić hasło uruchomieniowe, wpisz bieżące hasło w polu Old password (Stare hasło),
a następnie nowe hasło w polach New password (Nowe hasło) i Verify new password
(Potwierdź nowe hasło). Po wykonaniu tych czynności naciśnij klawisz f10.
●
Aby usunąć hasło uruchomieniowe, wprowadź bieżące hasło w polu Old password (Stare
hasło), a następnie naciśnij klawisz f10.
Aby zapisać ustawienia użyj przycisków strzałek by wybrać opcję File > Save Changes and
Exit (Plik > Zapisz zmiany i wyjdź). Następnie postępuj według instrukcji na ekranie.
Ustawienia działają po ponownym uruchomieniu komputera.
Wprowadzanie hasła uruchamiania
Po wyświetleniu na ekranie monitu Power-on Password (Hasło uruchamiania) należy wpisać hasło
(używając tych samych klawiszy, za pomocą których je ustawiono) i nacisnąć klawisz enter. Po trzech
nieudanych próbach wprowadzenia poprawnego hasła podjęcie kolejnej próby jest możliwe dopiero po
wyłączeniu komputera i jego ponownym włączeniu.
Ustawianie monitu o podanie hasła uruchamiania przy ponownym uruchamianiu
Oprócz wymagania wprowadzania hasła uruchamiania przy każdym włączeniu komputera, można
ustawić monit o podanie tego hasła przy każdym ponownym uruchamianiu komputera.
40
Rozdział 8 Bezpieczeństwo
Aby włączyć i wyłączyć tę funkcję w programie Computer Setup, wykonaj następujące kroki:
1.
Uruchom program Computer Setup, włączając lub uruchamiając ponownie komputer, a następnie
naciskając klawisz f10 w trakcie wyświetlania w lewym dolnym rogu ekranu komunikatu „f10 = ROM
Based Setup”.
2.
Użyj klawiszy strzałek by wybrać opcję Security > Password options, (Zabezpieczenia > Opcje
haseł) a następnie naciśnij enter.
3.
Za pomocą klawiszy strzałek wybierz opcję Enable (Włącz) lub Disable (Wyłącz) w polu Require
password on restart (Wymagaj hasła przy ponownym uruchamianiu), a następnie naciśnij klawisz
f10.
4.
Aby zapisać ustawienia użyj przycisków strzałek by wybrać opcję File > Save Changes and
Exit (Plik > Zapisz zmiany i wyjdź). Następnie postępuj według instrukcji na ekranie.
Instalacja linki zabezpieczającej
UWAGA: Linka zabezpieczająca (do kupienia osobno) utrudnia kradzież komputera, ale nie
gwarantuje jego pełnego bezpieczeństwa.
1.
Przymocuj linkę zabezpieczającą do nieruchomego przedmiotu.
2.
Włóż klucz (1) do blokady linki (2).
3.
Włóż blokadę linki do gniazda w komputerze (3), a następnie zamknij ją za pomocą klucza.
UWAGA: Wygląd komputera może się różnić od przedstawionego na ilustracji. Położenie gniazda
kabla zabezpieczającego może się różnić w zależności od modelu.
Instalacja linki zabezpieczającej
41
9
Podłączanie sprzętu
Korzystanie z urządzenia USB
Uniwersalna magistrala szeregowa (USB) jest interfejsem sprzętowym umożliwiającym podłączanie do
komputera opcjonalnych urządzeń zewnętrznych USB, takich jak klawiatura, mysz, napęd, drukarka,
skaner lub koncentrator. Urządzenia można podłączyć do komputera lub opcjonalnego urządzenia
dokowania.
Do prawidłowego działania niektórych urządzeń USB konieczne może być zainstalowanie dodatkowego
oprogramowania. Zwykle jest ono dostarczane wraz z urządzeniem. Więcej informacji
o oprogramowaniu dla danego urządzenia można znaleźć w instrukcjach producenta.
Komputer posiada 3 porty USB. Porty USB z prawej strony komputera to standardowe porty USB.
Zależnie od modelu komputera, port USB z lewej strony komputera jest standardowym lub zasilanym
portem USB. Zasilany port USB zapewnia zasilanie dla urządzenia zewnętrznego, gdy jest podłączone
zasilanym kablem USB. Porty USB komputera obsługują urządzenia USB 1.0, USB 1.1 i USB 2.0.
Opcjonalne urządzenie dokowania lub koncentrator USB zapewnia dodatkowe porty USB, których
można używać z komputerem.
UWAGA: Informacje dotyczące stanu portów USB uzyskasz od administratora sieci.
Podłączanie urządzenia USB
OSTROŻNIE: Aby zapobiec uszkodzeniu złącza USB, przy podłączaniu urządzenia USB nie należy
używać zbyt dużej siły.
42
Rozdział 9 Podłączanie sprzętu
▲
Aby podłączyć urządzenie USB do komputera, należy podłączyć kabel USB urządzenia do portu
USB.
Wyjmowanie urządzenia USB
OSTROŻNIE: Aby uniknąć uszkodzenia złącza USB, przy wyjmowaniu urządzenia USB nie należy
wyrywać kabla ze złącza.
W celu wyjęcia urządzenia USB, bezpiecznie wyjmij je z portu USB.
Korzystanie ze złącza dokującego
Złącze dokowania łączy komputer z opcjonalnym urządzeniem dokowania. Opcjonalne urządzenie
dokowania udostępnia dodatkowe porty i złącza, które mogą być używane z komputerem.
UWAGA: Zaawansowana stacja dokująca HP nie jest obsługiwana przez ten komputer.
Korzystanie ze złącza dokującego
43
Używanie kart PC Card
UWAGA: Informacje dotyczące gniazda kart PC Card uzyskasz od administratora sieci.
Wkładanie i wyjmowanie karty PC Card
OSTROŻNIE: Aby uniknąć uszkodzenia komputera lub kart zewnętrznych, nie należy wkładać kart
ExpressCard do gniazda PC Card.
OSTROŻNIE:
Unikanie uszkodzeń złączy:
Używaj minimalnej siły podczas wkładania kart PC Card.
Nie przenoś lub nie transportuj komputera gdy karta PC Card jest w użyciu.
Gniazdo kart PC Card może zawierać wkładkę zabezpieczającą. Musi być ona wyjęta przed włożeniem
karty PC Card.
Wykonaj poniższe kroki by uwolnić i wyjąć wkładkę zabezpieczającą:
1.
Naciśnij przycisk uwalniania karty PC Card (1).
Działanie to powoduje wysunięcie przycisku do pozycji umożliwiającej uwolnienie wkładki.
2.
Naciśnij przycisk uwalniania karty PC Card ponownie by uwolnić wkładkę.
3.
Wyciągnij wkładkę z gniazda (2).
Wykonaj poniższe kroki by włożyć kartę PC Card:
1.
44
Trzymaj kartę naklejką do góry, złączami w stronę komputera.
Rozdział 9 Podłączanie sprzętu
2.
Wsuń kartę do do gniazda kart PC Card, a następnie wciśnij ją aż zostanie w nim prawidłowo
osadzona.
UWAGA: Włożona karta PC Card zużywa energię gdy nie jest używana. By oszczędzić energię,
zatrzymaj i wyjmij kartę PC Card gdy nie jest używana.
Wykonaj poniższe kroki by wyjąć kartę PC Card:
1.
Zamknij wszystkie programy i zakończ wszystkie działania które mogą być związane z kartą PC
Card.
UWAGA: By zatrzymać przesyłanie danych kliknij Anuluj w oknie Kopiowanie systemu
operacyjnego.
2.
Uwalnianie i wyjmowanie karty PC Card:
a.
Naciśnij przycisk uwalniania karty PC Card (1).
Działanie to powoduje wysunięcie przycisku do pozycji umożliwiającej uwolnienie karty.
b.
Naciśnij przycisk uwalniania karty PC Card ponownie by uwolnić kartę PC Card.
c.
Wyciągnij kartę PC Card z gniazda (2).
Używanie kart PC Card
45
10 Rozbudowa sprzętowa
Położenie zainstalowanych napędów
By zobaczyć napędy zainstalowane w komputerze, wybierz Start > Informacja o systemie HP.
UWAGA: System Windows zawiera funkcję Kontrola konta użytkownika zwiększającą
bezpieczeństwo komputera. Może być wymagane zezwolenie lub podanie hasła dla zadań takich jak
uruchamianie narzędzi lub zmiana ustawień Windows. Więcej informacji znajdziesz w Pomocy
Windows.
Postępowanie z napędami
Napędy to bardzo delikatne elementy komputera, z którymi należy postępować ostrożnie. Przed
rozpoczęciem korzystania z napędów należy zapoznać się z poniższymi przestrogami. Dodatkowe
przestrogi zawarte są w poszczególnych procedurach.
46
Rozdział 10 Rozbudowa sprzętowa
OSTROŻNIE: Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia komputera i napędu oraz utraty danych, należy
stosować następujące środki ostrożności:
Przed przeniesieniem komputera lub zewnętrznego dysku twardego z jednej lokalizacji do drugiej,
należy zainicjować stan wstrzymania i poczekać na wygaszenie ekranu.
Przed rozpoczęciem obsługi napędu należy rozładować elektryczność statyczną, dotykając jego
niemalowanej powierzchni metalowej.
Nie należy dotykać styków złączy w napędzie wymiennym, ani w komputerze.
Z napędem należy postępować ostrożnie; nie wolno go upuszczać ani umieszczać na nim żadnych
przedmiotów.
Jeśli jedynym źródłem zasilania komputera jest bateria, przed przystąpieniem do zapisywania na
nośniku należy upewnić się, że jest ona naładowana do wystarczającego poziomu.
Należy unikać wystawiania napędu na działanie ekstremalnych temperatur bądź wilgoci.
Należy unikać wystawiania napędu na działanie cieczy. Nie należy spryskiwać napędu żadnymi
środkami czyszczącymi.
Przed wyjęciem napędu z wnęki bądź rozpoczęciem transportu, wysyłki lub przechowywania należy
wyjąć z niego nośnik.
Jeżeli konieczne jest przesłanie napędu pocztą, należy włożyć go do opakowania z folią bąbelkową lub
do innego opakowania zabezpieczającego i opatrzyć opakowanie napisem „OSTROŻNIE”.
Unikaj narażania napędu na pola magnetyczne. Urządzenia zabezpieczające z polem magnetycznym
to między innymi bramki na lotniskach i ręczne czujniki. Lotniskowe urządzenia zabezpieczające
korzystające z promieni x do sprawdzania bagażu na pasach transmisyjnych nie uszkodzą napędu.
Postępowanie z napędami
47
Korzystanie z napędów optycznych (tylko wybrane
modele)
Napęd optyczny, taki jak napęd DVD-ROM, obsługuje dyski optyczne (CD i DVD). Tego rodzaju dysków
używa się do przechowywania lub przenoszenia informacji oraz odtwarzania muzyki i filmów. Dyski DVD
są bardziej pojemne niż dyski CD.
Wszystkie napędy optyczne mogą odczytywać dyski optyczne zgodnie z opisem w poniższej tabeli.
Rodzaj napędu
optycznego
Odczytywanie
dysków CD i DVDROM
Zapis na dyskach CD- Zapisywanie na
RW
nośnikach DVD±RW
Zapisywanie na
dyskach DVD+R DL
DVD-ROM
Tak
Nie
Nie
Nie
OSTROŻNIE: Aby zapobiec pogorszeniu jakości lub spójności wyświetlania obrazu lub dźwięku, nie
należy uruchamiać stanu wstrzymania podczas odczytywania danych z dysków CD lub DVD.
Jeżeli stan wstrzymania zostanie przypadkowo uruchomiony podczas odtwarzania dysku:
48
●
Odtwarzanie może zostać przerwane.
●
Może się pojawić komunikat ostrzegawczy z pytaniem, czy użytkownik chce kontynuować. Jeżeli
komunikat ten zostanie wyświetlony, należy kliknąć przycisk Nie.
●
Do wznowienia odtwarzania dźwięku i obrazu konieczne może być ponowne uruchomienie
odtwarzania dysku CD lub DVD.
Rozdział 10 Rozbudowa sprzętowa
Wkładanie dysku optycznego (CD lub DVD)
1.
Włącz komputer.
2.
Naciśnij przycisk zwalniający (1) na przedniej ściance napędu, aby odblokować tacę dysku.
3.
Wyciągnij tacę (2).
4.
Chwyć dysk za krawędzie, aby uniknąć dotykania jego powierzchni, a następnie umieść go na
trzpieniu etykietą do góry.
UWAGA: Jeśli taca nośnika nie jest całkowicie wysunięta, ostrożnie nachyl dysk pod takim
kątem, aby możliwe było umieszczenie go na trzpieniu.
5.
Delikatnie naciskaj dysk (3) na trzpieniu, aż wskoczy na miejsce.
6.
Zamknij tacę dysku.
UWAGA: Po włożeniu dysku krótka przerwa przed rozpoczęciem odtwarzania jest normalna.
Korzystanie z napędów optycznych (tylko wybrane modele)
49
Wyjmowanie dysku optycznego (CD lub DVD)
Dysk można wyjąć na dwa sposoby, zależnie od tego, czy taca zostanie wysunięta w standardowy
sposób, czy nie.
Gdy taca dysku zostanie wysunięta
1.
Naciśnij przycisk zwalniający (1) na przedniej ściance napędu, aby odblokować tacę dysku,
a następnie delikatnie wyciągaj tacę (2), aż się zatrzyma.
2.
Zdejmij dysk z tacy (3), delikatnie naciskając trzpień i jednocześnie unosząc zewnętrzne krawędzie
dysku. Chwytaj dysk za krawędzie, nie za jego powierzchnię.
UWAGA: Jeśli taca nośnika nie jest całkowicie wysunięta, ostrożnie nachyl dysk podczas
wyjmowania.
3.
50
Zamknij tacę dysku i włóż dysk do pudełka.
Rozdział 10 Rozbudowa sprzętowa
Gdy taca dysku nie zostanie wysunięta
1.
Wsuń końcówkę spinacza biurowego (1) do otworu zwalniania na przedniej ściance napędu.
2.
Naciskaj delikatnie spinacz aż do momentu wysunięcia tacy, a następnie wyciągnij ją (2), aż się
zatrzyma.
3.
Zdejmij dysk z tacy (3), delikatnie naciskając trzpień i jednocześnie unosząc zewnętrzne krawędzie
dysku. Chwytaj dysk za krawędzie, nie za jego powierzchnię.
UWAGA: Jeśli taca nośnika nie jest całkowicie wysunięta, ostrożnie nachyl dysk podczas
wyjmowania.
4.
Zamknij tacę dysku i włóż dysk do pudełka.
Korzystanie z napędów optycznych (tylko wybrane modele)
51
A
Codzienna konserwacja
Czyszczenie wyświetlacza
OSTROŻNIE: Aby zapobiec nieodwracalnemu uszkodzeniu komputera, nie wolno spryskiwać
powierzchni ekranu wodą ani żadnym środkiem czyszczącym czy chemicznym.
Aby usunąć z wyświetlacza smugi i osady, należy często przecierać go za pomocą miękkiej,
niestrzępiącej się, zwilżonej ściereczki. Jeżeli wyświetlacz wymaga dodatkowego oczyszczenia, należy
użyć antystatycznego środka do czyszczenia ekranu lub nawilżonych fabrycznie ściereczek
antystatycznych.
Czyszczenie klawiatury
OSTRZEŻENIE! Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia elementów
wewnętrznych, do czyszczenia klawiatury nie należy używać odkurzacza. Odkurzacz może pozostawić
na powierzchni klawiatury kurz i inne zanieczyszczenia.
Klawiaturę należy czyścić regularnie, aby zapobiegać zacinaniu się klawiszy oraz usuwać kurz i
zanieczyszczenia, które mogły dostać się pod klawisze. Zanieczyszczenia na klawiszach i pomiędzy
nimi najlepiej usuwać za pomocą puszki ze sprężonym powietrzem wyposażonej w długą i cienką
końcówkę.
Podróżowanie i transport komputera
Komputer został stworzony z myślą o podróżowaniu z jego użytkownikiem. W celu uzyskania
najlepszych rezultatów, podczas podróży i transportu przestrzegaj podanych tu wskazówek:
●
Aby przygotować komputer do podróży i transportu, wykonaj następujące czynności:
1.
Utwórz kopię zapasową danych.
2.
Upewnij się, że napęd optyczny i gniazdo kart PC Card są puste.
OSTROŻNIE: Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia komputera i napędu lub utraty danych,
przed wyjęciem napędu z wnęki, jego transportem lub odłożeniem w celu przechowywania
należy wyjąć z niego dysk.
●
52
3.
Wyłącz, a następnie odłącz wszystkie urządzenia zewnętrzne.
4.
Wyłącz komputer.
Należy zabrać ze sobą kopię zapasową danych. Kopię zapasową i komputer należy przechowywać
oddzielnie.
Załącznik A Codzienna konserwacja
●
Podczas podróży samolotem należy zabrać komputer na pokład jako bagaż podręczny, a nie jako
bagaż transportowany oddzielnie.
OSTROŻNIE: Unikaj narażania napędu na pola magnetyczne. Urządzenia zabezpieczające z
polem magnetycznym to między innymi bramki na lotniskach i ręczne czujniki. Urządzenia
zabezpieczające korzystające z promieni x do sprawdzania bagażu na pasach transmisyjnych nie
uszkodzą napędu.
●
Aby korzystać z komputera podczas lotu, należy wcześniej upewnić się, czy dane linie lotnicze na
to zezwalają. Możliwość używania komputera podczas lotu zależy od wewnętrznych przepisów
poszczególnych linii lotniczych.
●
Jeżeli komputer nie będzie używany ani podłączony do zasilania zewnętrznego przez czas dłuższy
niż dwa tygodnie, należy wyjąć z niego akumulator i umieścić go w osobnym miejscu.
●
Jeżeli zaistnieje konieczność przesłania komputera lub napędu pocztą, należy włożyć go do
specjalnej pogrubionej koperty wykonanej z folii bąbelkowej lub do innego opakowania
zabezpieczającego i opatrzyć opakowanie napisem informującym o konieczności delikatnego
obchodzenia się z przesyłką: „OSTROŻNIE — DELIKATNE URZĄDZENIE”.
●
Jeśli komputer jest wyposażony w urządzenie bezprzewodowe lub telefon komórkowy w
standardzie 802.11b/g, GSM (Global System for Mobile Communications) lub GPRS (General
Packet Radio Service), możliwości korzystania z urządzeń tego typu mogą podlegać
ograniczeniom. Takie ograniczenia mogą obowiązywać na pokładzie samolotów, w szpitalach, w
pobliżu materiałów wybuchowych, w niebezpiecznych miejscach itd. W razie niepewności co do
możliwości używania danego urządzenia przed jego włączeniem należy zapytać o pozwolenie.
●
Przy podróżach zagranicznych należy uwzględnić poniższe wskazówki:
◦
Należy zapoznać się z obowiązującymi w każdym kraju/regionie przepisami celnymi
dotyczącymi komputerów.
◦
Skontaktuj się z pomocą techniczną by omówić wymagania przewodu zasilającego i zasilacza
dla każdego z miejsc, w których planujesz użyć komputera. Napięcie, częstotliwość i
konfiguracja wtyczek może ulec zmianie.
OSTRZEŻENIE! Ze względu na ryzyko porażenia prądem, wywołania pożaru lub
uszkodzenia sprzętu nie wolno zasilać komputera za pomocą zestawu konwersji napięcia
przeznaczonego dla urządzeń domowych.
Podróżowanie i transport komputera
53
Indeks
A
adapter kabla modemowego
odpowiedni dla danego kraju 34
antena 7
antena bezprzewodowa,
położenie 7
aplikacje systemu Windows,
klawisz 4
B
bateria
ładowanie 20
niskie poziomy naładowania
baterii 21
oszczędzanie energii 22
przechowywanie 22
utylizacja 22
wkładanie 19
wyjmowanie 19
blok klawiszy, wbudowany
korzystanie 14
położenie 13
przełączanie funkcji
klawiszy 14
włączanie i wyłączanie 14
C
CD
odtwarzanie 28
Computer Setup
hasło w trakcie
uruchamiania 39
czyszczenie klawiatury 52
czyszczenie wyświetlacza 52
D
DVD
odtwarzanie
54
Indeks
28
dysk CD
wkładanie 49
wyjmowanie 50
dysk DVD
wkładanie 49
wyjmowanie 50
dysk optyczny
wkładanie 49
wyjmowanie 50
E
ekran z obrazem,
przełączanie 12
elementy
anteny urządzenia
bezprzewodowego 7
na spodzie 6
z lewej strony 5
z prawej strony 5
z przodu 5
etykieta atestów modemu 8
etykieta certyfikatu urządzenia
bezprzewodowego 8
etykieta serwisowa 8
etykieta urządzenia WLAN 8
etykiety
atesty modemu 8
certyfikat urządzenia
bezprzewodowego 8
etykieta serwisowa 8
WLAN 8
zgodność z normami 8
F
funkcje audio 25
G
głośnik 25
głośność, regulowanie 26
gniazda
bateria dodatkowa 7
dokowania 7
karta PC Card 6
linka zabezpieczająca 5
gniazda typu jack
RJ-11 (modemowe) 6
RJ-45 (sieciowe) 6
wejście audio
(mikrofonowe) 5, 25, 26
wyjście audio
(słuchawkowe) 5, 25, 26
gniazdo linki zabezpieczającej,
położenie 5
gniazdo mikrofonowe (wejście
audio) 5
gniazdo modemu, położenie 6
gniazdo PC Card, położenie 6
gniazdo RJ-11 (modemowe),
położenie 6
gniazdo RJ-45 (sieciowe),
położenie 6
gniazdo sieciowe, położenie 6
gniazdo słuchawkowe (wyjście
audio) 5
gniazdo wejściowe audio
(mikrofonowe) 5, 25
gniazdo wyjściowe audio
(słuchawkowe) 5, 25
gniazdo zasilania, położenie 6
H
hasła
administrator 39
użytkownik 39
włączanie 39
hasło administratora 39
hasło użytkownika 39
I
informacja o ładunku baterii 12
informacje o zgodności z normami
etykieta atestów modemu 8
etykieta dotycząca zgodności z
normami 8
etykiety certyfikatów urządzeń
bezprzewodowych 8
K
kabel, zasilanie 53
kabel modemowy
adapter odpowiedni dla danego
kraju 34
podłączanie 33
układ zapobiegający
zakłóceniom 33
kabel sieciowy
obwód ograniczający szum 36
podłączanie 36
kabel USB, podłączanie 43
kable
LAN 36
modem 33
USB 43
karty PC Card
wkładanie 44
wyjmowanie 45
klawiatura, czyszczenie 52
klawiatura numeryczna,
zewnętrzna
korzystanie 14
num lock 14
klawisz aplikacji systemu Windows,
położenie 4
klawisze
aplikacje systemu Windows 4
blok klawiszy 4
esc 4
fn 4
funkcyjne 4
logo systemu Windows 4
klawisze bloku klawiszy,
położenie 4
klawisze fn+f3, położenie 16
klawisze funkcyjne 4, 11
klawisz esc, położenie 4
klawisz fn 4, 11
klawisz z logo systemu Windows,
położenie 4
komora modułu pamięci,
położenie 7
komory, moduł pamięci 7
koncentratory 42
koncentratory USB 42
konfiguracja, komputer 1
konfiguracja połączenia
internetowego 30
konfiguracja sieci WLAN 30
krytyczny poziom baterii 21
L
lewy przycisk płytki dotykowej
TouchPad, położenie 1
Ł
ładowanie baterii 20
łączenie się z siecią WLAN 31
M
mikrofony, obsługiwane 26
monitor, podłączanie 27
mysz, zewnętrzna
podłączanie 10
ustawiania właściwości 10
N
napęd optyczny
identyfikowanie 5
korzystanie 28
nazwa i numer produktu,
komputer 8
nieodpowiadający system 16
niski poziom naładowania
baterii 21
nośniki 17
nośniki z funkcją odczytu 17
nośniki z funkcją zapisu 17
numer seryjny, komputer 8
num lock, zewnętrzna klawiatura
numeryczna 14
O
Obszar przewijania płytki
dotykowej, położenie 1
obwód ograniczający szum
kabel sieciowy 36
ochrona odtwarzania 28
oprogramowanie, korzystanie 28
oprogramowanie modemu
rozwiązywanie problemów z
połączeniem podczas
podróży 35
ustawianie/dodawanie
lokalizacji 35
oprogramowanie multimedialne
korzystanie 28
otwieranie 28
ostrzeżenie o prawach
autorskich 28
oszczędzanie, energia 22
otwory wentylacyjne,
położenie 6, 7
P
płytka dotykowa TouchPad
identyfikowanie 1
przyciski 1
podłączanie, zasilanie
zewnętrzne 24
podróżowanie z komputerem
etykieta atestów modemu 8
etykiety certyfikatów urządzeń
bezprzewodowych 8
połączenie z firmową siecią
WLAN 31
połączenie z publiczną siecią
WLAN 31
port monitora zewnętrznego 6,
27
porty
monitor zewnętrzny 6, 27
USB 5, 6, 42
porty USB, położenie 5, 6, 42
prawy przycisk płytki dotykowej
TouchPad, położenie 1
programy, korzystanie 28
projektor, podłączanie 27
przechowywanie baterii 22
przełącznik wyświetlacza,
położenie 4, 15
przyciski
komunikacja
bezprzewodowa 4
lewa płytka dotykowa
TouchPad 1
prawa płytka dotykowa
TouchPad 1
Indeks
55
wyciszanie dźwięku 4, 25,
26
zasilanie 3, 15
zmniejszenie głośności 4, 25
zwiększenie głośności 4, 25
przycisk komunikacji
bezprzewodowej, położenie 4
przycisk pogłośnienia dźwięku 4,
25
przycisk przyciszania dźwięku 4,
25
przycisk wyciszania 25, 26
przycisk wyciszania dźwięku 4,
25, 26
przycisk zasilania
identyfikowanie 3, 15
R
rodzaje transmisji wideo 12
rozwiązywanie problemów z
modemem 35
S
sieć bezprzewodowa (WLAN)
podłączanie 31
połączenie z firmową siecią
WLAN 31
połączenie z publiczną siecią
WLAN 31
wymagany sprzęt 30
zabezpieczenia 32
zasięg 31
sieć lokalna (LAN)
podłączanie kabla 36
wymagany kabel 36
skrót klawiaturowy informacji o
systemie 11
skrót klawiaturowy stanu
wstrzymania 12
skróty klawiaturowe
informacja o ładunku
baterii 12
korzystanie 11
opis 11
przełączanie ekranu z
obrazem 12
uruchamianie stanu
wstrzymania 12
wyświetlanie informacji o
systemie 11
56
Indeks
zmniejszanie jasności
obrazu 12
zwiększanie jasności
obrazu 12
skróty klawiaturowe,
położenie 11
skróty klawiaturowe do zmiany
jasności obrazu 12
słuchawki 25
Stan wstrzymania
uruchamianie 17
wychodzenie 17
system operacyjny 16
T
temperatura 22
temperatura baterii 22
transport komputera 52
U
uchwyt na wizytówkę,
położenie 7
układ zapobiegający zakłóceniom
kabel modemowy 33
urządzenia USB
opis 42
podłączanie 42
wyjmowanie 43
urządzenia wskazujące, ustawianie
właściwości 10
urządzenia zabezpieczające na
lotnisku 47
W
wejście audio typu jack
(mikrofonowe) 26
wewnętrzny przełącznik
wyświetlacza, położenie 4
wnęka baterii, położenie 7
wnęka napędu flash, położenie 7
wnęki
bateria 7
napęd flash 7
wskaźnik baterii 16, 20, 21
wskaźnik baterii, położenie 2
wskaźnik caps lock, położenie 2
wskaźniki
akumulator 16
bateria 2
caps lock 2
komunikacja
bezprzewodowa 2
napęd 3
num lock 2
wyciszanie dźwięku 2
zasilanie 2, 15
wskaźnik komunikacji
bezprzewodowej, położenie 2
wskaźnik napędu, położenie 3
wskaźnik num lock, położenie 2
wskaźnik wyciszenia dźwięku,
położenie 2
wskaźnik zasilania
identyfikowanie 2, 15
wyjście audio typu jack
(słuchawkowe) 26
wyłączanie 16
wyłączanie komputera 16
wyświetlacz
czyszczenie 52
obraz, przełączanie 12
skróty klawiaturowe do zmiany
jasności obrazu 12
Z
zabezpieczenia, w sieci
bezprzewodowej 32
zasilacz prądu przemiennego,
podłączanie 24
zasilanie
oszczędzanie 22
podłączanie 24
położenie regulatora i wskaźnika
zasilania 15
zasilanie z baterii 18
zatrzaski, zwolnienie baterii 7
zatrzaski zwalniające, bateria 7
zatrzaski zwalniające baterię 7,
19
zatrzask zwalniający wyświetlacz,
położenie 5
złącze baterii dodatkowej,
położenie 7
złącze dokowania, położenie 7

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement