HP EliteBook x360 1040 G7 Notebook PC מדריך למשתמש

Add to My manuals
95 Pages

advertisement

HP EliteBook x360 1040 G7 Notebook PC מדריך למשתמש | Manualzz

שמתשמל ך רי דמ

ת ונכ ותב שומ י ש י אנת

לש

ן

ת רחא

תא

ה

יו

חמב

וח

שי ר

ש

לבקמ

א וה

)

ד

ה ר

שומ

םא תהב

א

וצ

רמ

םכסה

יח

י

ךנ י

יה

ש

א

לכ

לש

ר ז חה

וא

ןקת

םא .

ומה

ם

,

וב

ון רתפה ,

השע נש

.

י

ה

HP

לבקל

קו

ד ר

והשלכ

ה

וה

אנתב

לש

י

ז ן

לב

תנמ

, הקתעה

(

יו שי

הנכ

רשקתהל

EULA

ושמה

ולוכ

לע

לש

, ם

ר

)

,

ות

ם

הנקתה

ם

רצ

יו

רי

14

רצ

י

ומב

כס מ

ידי

שומ

ךנה ,

לע

י ש

הצקה

םכסה לש

ז חהה

שמתשמל

ומה תא

ך ות (

ת

ם י

ר

הנכ

יו

ה ז

אנתה

זי חהל

ות ו

ינ דמל

א למ יפס כ ר ז חה לש השי

.

קו

ר ד ל וא

ושמל

ףס ונ

הנפ ,

עד

ב ש

י מ ת

חמה

לבקל

ין גב

רצ ומה ת ו ד וא העד וה

ם י צ ופ נה ם י

י א ל ם י מ

ינ

י

יפ

וס

א מה

מ ם י

תא

ינ יפ

.

רא

א

תמ

מש

שמתשמל

ןכת

ךת ושרב ש

יי

ב

.

ש

ם י מג

ה

חמב

ז

דה

ך

ם י

רי דמ

ב

ינ

ו רב

מ ז

ב

. ם

י

ו

כ

יח

ין

ר

רגה

ושר ד

יפ

BIOS

א

לוחל

וא

יי ש

מ

ין

ו

ם י

ת

גב

לצנל

ו

ני

ור דהמה

ןכת

וכ

.

הא

לולע

י ד

יי ,

דע

ת

וא

לכ

ונ וש

כ ד

ולמב

ב

רפ נב

ם י

ת וכ

הנכ ות ,

ינ מ

ושכ

ז ם

רעמב

ןקתה

רנש

Windows

תנכ

ןמ

ונ

ךלהמב

ת ושי ר ד ו

.

ד י מת

נ רט

י

.

ינ

י

וא

יפ

/

א מה

Windows

להנמ

ת

ו ם

יו ד

גי ר

לכ

ד

א

לש

ושמ

וקפתה

ל

, ה רמ וח

הלעפהה

תא

תכ רעמ

ני וכ דע

י טמ וטוא ןפ ואב

זה

ת ופס

.

ט

דעתמ

ינ

לש

Windows 10

לעפ

א ית

ומ

ו יר

ן וכ

ש http://www.microsoft.com

דעה

קפס

הא ר

ו

, רת

לעפ

רחא

,

ל http://www.hp.com/support

.

יו ב

ךלש

ם יי

רצ

נכ דעה

ומה

שמתשמל

תא

.

א וצמל י ד

שמתשמל

ם

ם

כ

י כ

ת

יכ

רי דמל

רתא

וא ר והל

י ר

תשג ל

ל ס

םא

דמ רחב ,

נכ

י ד כ

יה

תהב

ןכ מ

Copyright 2020 HP Development Company, ©

.

L.P

י

Pentium ,

וא

ןמ

/

ת

ו

יס

HP

רחס

ב

וצראב

ת

"

Intel

וא

וצראב

מ

ה

ת

י

ראב

ו DisplayPort™

ןמ

רבח

Celeron

לש

רחס

ת

ולה

ולעבב

(

יס

הלש

מ

א

ו יו

ם

ם יי

VESA

וה

לעב

ןמ

רחס

® )

ת

יס

,

מ

לש

ואד

ם

י

Intel

יי רחס מ

ונב ת ו

א וה

רחס

וי ול

.

ם י

.

ת

י נמ

ן

Miracast ® .

.

יו

נמ

הק

מ

ת ו

ני

ןמ יס

שי

יס

ו

רב וב

רבח לש

ו רחא ת

יס םה

םה

וא /

Windows

Microsoft Corporation

ונ

.

י

רטקל

א

תשמתשמ

Thunderbolt

ת

לש

וה

רחא ת ונ

Corporation

דמב

ם

אה

Bluetooth

ושר

וא

י דמב

Wi-Fi Alliance

/

י נקת

לש

ו

י

ו ת

DisplayPort™

ת

ם

י

Inc.

רחס

ד וג

לש

י

-

ו

ו רחא ת ונ י דמב

מ

רבה

א

י רבה

ושר

ו

העד וה

לש

י רצ

ם

אשית

ית

ומל

לוחת

וא

ו

י

א ל

כ

א לל

ה

לי על

ת

ב

רבח .

הכ

יר

ו

י

שלו

ול

HP

רע

ם

נה

ת

ם

יי

י

ונ

ת

וא

י

יו

של

רצ ומל

ותכה

רחאה

ך ותמ

יהשלכ

גי של

.

ה

ן ותנ

ת י

וא ת

ה

ז ךמס

יו

ז

ין

תפס

ךמס

דעלבה

בתכ ב

בהל

נכט

מב

ת

שר

ונ

ין

ת

ת

מב

ופ

יו

ת וא

ללכ נה עד

רחאה

מב

א .

ול א

.

תטר

י מה

תמ דקומ

ופ

ם ית ו

יו רחא רצ

ולולכה

מ

יר

ומה

HP

שלו

לע

גי של ת יו רחאב

ת וטמשהל

2020 י א מ : הנ וש א ר ה ור דהמ

M06595-BB1 : ךמס מ ט " קמ

ת וח י טב אשונב ה רהזא תעד וה

לע

תמ

ת ו

יסחמ

יפ

וא

כ

יר שי

,

ע

, ת

ם

יו

ב

נמ

יח

ש חמה

יה

רכ

י

.

טש

ן

רשי

וגכ

,

שמתשמל

ת

תא

, ם

ו ח י שק

יו רכ

י כ

ח

ר

שי גנה

ן

י

ם

נת ל א , ב

חטשמ

וגכ , ם

י מצע

י כ

םע

חטשמה

ר

ש חמה

י ב

ם

ת

י

ג

וא

-

מצע

ר

לע

לש

קר

וא

ועה

, הכ ומס

םע

ר וטרפ מט

רת

ב ש

י ת וממחתהל

חמב

וא

שמתשהל

ת י ל נ

עגמב א

ת ולב גמל

ובל

ם ית

יו צפ

AC

יי

וא

שי

ה

צמ

ם וחל

.

ב

תספ

םא

ת

ש

דמ

רו

חמה

ן וגכ

תמל

AC ה םא

ושקה

לש

רשפ

תמ ו

,

א

ח

ת ועי

ת

י

ב ש

ור ור

שק

ל א

.

,

גפ ל

ואה

ןכ

חמה .

ם

ן וכ

חטשמ

ומכ

יסה

יחתפ

.

י לחה ת

תא

ור

הלעפהה

ור

תא

ם

תבצהמ

ואה יחתפ

ךלהמב

וח י ט בה

ת

י

יחפהל

וסחת

הא צ

,

נקת

ל

ם י

א

ותכ

ל

י

ו

ור

ך

דגב

ד כ

ךלש

!

ם

ה רהזא

ג רה

ור ואה

ומס

וא

ידי לע

ב ,

יי

ם

יחתפ

ם יח

רו דג

ל

י דגב

י טש

והש iii תוחיטב אשונב הרהזא תעדוה

iv

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) ד בעמה לש ה ר וצת ת ר דגה

Celeron® N28xx/

ר

. שד חמ

דגה תא ת

הלעפה

ה ר ד ס מ וא

ונשל

עצב י א ל

Intel® Pentium® N35xx/N37xx

ין א

ב ש

, ונ י וצש

חמה , תא

ם

ז

י ב יכ רה ם י נקת

השעת םא

.

ת

.

ו

ד

ומ

חא

רי

ב ש

ד

וקמה

חמב

בעמל

ת רו

ה

םא

ם י

ר

ד

ד

דגהה

ס מ

.

Windows®

בעמ

תא

ד ב

2

ר ז

עמ

וא

ם

4 -

חשל

י

י

נקת ומ

מ

ד כ ן רצ

ם

הלעפה

יה

י רחבנ

ת

ם

תכ רעמ ו

י msconfig.exe

רו דגהל

ב ש חמ

ב

ס ופ י

י רצ ומב

N29xx/N30xx/N31xx

ד בעמה לש

א עצבל

ה

יך

: ב וש ח

ר וצתה

לע ה יה י v ( דבלב םירחבנ םירצומב ) דבעמה לש הרוצת תרדגה

vi

ם י נ יי נעה ןכ ות vii

1 ................................................................................................................................................

ה ד ובעה תל יחת 1

2 ...............................................................................................................................................................

עד י מ ר ות י א

3 ...........................................................................................................................................................

ם י ב יכ ר 2

3

3

4

5

....................................................................................................................................................

ה רמ

.............................................................................................................................................................

וח י

..................................................................................................................................................................

ב

הנכ

י

.....................................................................................................................................................................

ל

כ

ות

א

ר

ין

ר ות י א

ר ות י א

מ

מש

י ד צ

ד צ

6

8

......................................................................................................................................................................

הג וצת

............................................................................................................................................................

ת ד לקמה ור זא

8

8

.................................................................................................................................................

עגמ ח ול

.................................................................................................................

עגמה ח ול ת רו דגה

10 ..................................................................................................................................................

ת ו רי ונ

11 ........................................................................................................

עבצא ת ועי ב ט א ר וקו ם י לוקמ ר , ןצ חל

13

14

...................................................................................................................................

ם י

.........................................................................................................................................

ד ח יו מ ם י שקמ

הלועפ י שקמ

16 ...................................................................................................

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) ם י מח ם י שקמ

17 .............................................................................................................................................................

ן ותחת קלח

18 .............................................................................................................................................................

ן יו לע הס כ מ

19

19

..............................................................................................................................................................

רי וחא קלח

....................................................................................................................................................................

ת ו וי ות

20 .........................................................................................................

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) SIM וננ ס י טרכ תס נכה

22 ...................................................................................................................................................

תשר י ר וב יח 3

22

22

........................................................................................................................................

ת י טוחל א תשרל ת ו רבחתה

.............................................................................................................................

טוחל א י דקפ ב שומ י ש

22 .......................................................................................................................

טוחל א ןצ חל

22 .........................................................................................................

הלעפהה תכ רעמ י דקפ

23 .........................................................................................................................

WLAN תשרל ת ו רבחתה

23

24

24

......................................................................

................................................................

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ

..................................................................................................

ומב

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) ם

) HP Mobile Broadband

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) GPS -

יי טוחל א Bluetooth

-

ב

ב שומ י ש

שומ י ש

י נקתהב שומ י ש

24 .....................................................................................................

Bluetooth י נקתה ר וב יח

24

25

25

.......................................................................

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) עד י מ ף ות י ש ך ר וצל NFC -

...............................................................................................................................

ף ות י ש

.............................................................................................................................................

ת

ב שומ י ש

וי וק תשרל ת ו רבחתה

25

26

26

27

..................................................................

...........................................................

( ד בלב

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ

ם י רחבנ ם י רצ ומב )

ומב ) ( LAN ) ת י מ וקמ ת ר ושקת תשרל

HP LAN-Wireless Protection -

ר וב יח

ב שומ י ש

...................................................

...................................

( ד בלב ם

HP LAN-Wireless Protection

י רחבנ ם י רצ ומב ) תשרב ךלש ב ש

לש

חמה

ת י שי א המא תה ו הלעפה

י וה י זל HP MAC Address Pass Through -

27 ...................................................................................

MAC Address Pass Through לש ת י שי א המא תה

ב שומ י ש

28 ...................................................................................................................................................

ךס מב טו

28 ..........................................................................................................

עגמה ךס מ ת ו וחמב ו עגמה ח ול ת ו וחמב שומ י ש

28 ..................................................................................................................................................

השקה

28 ..............................................................................................

הג וצתה לד וג י ונ י של ת ועבצא יתשב הטי בצ

29 .........................................................................

29 ...........................................................................

( ק

( ק

וי דמה עגמה ח ולב

וי דמה עגמה ח ולב

ו עגמה ח ולב ) ת ועבצא יתשב הקלחה

ו עגמה ח ולב ) ת ועבצא יתשב השקה

29

30

.........................................................................

.........................................................................

( ק

( ק

30

30

.......................................................................

( ק

וי דמה עגמה

..........................................................................................

( ק וי

ח ולב

וי דמה עגמה ח ולב

וי דמה עגמה ח ולב

דמה

ו

ו

ו

עגמה

עגמה

עגמה

ח

ח ולב

ולב )

ח ולב )

)

עגמה ח ולב )

ת

ת ועבצא שולשב השקה

ת ועבצא עב ראב השקה

ועבצא שולשב הקלחה

ת ועבצא עב ראב הקלחה

31

31

...............................................................................................

( עגמ ךס מב ) תחא עבצא ת ועצמאב הקלחה

.......................................................................................................................

ם יי ל נ יו צפ וא רבכע וא ת ד לקמב שומ י ש

31 ....................................................................................................

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) ךס מה לע ת ד לקמב שומ י ש

יו נ 4

32 ...........................................................................................................................................................

ר ו ד י ב 5

32 ..................................................................................................................

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) המלצמב שומ י ש

32 ..........................................................................................................................................................

עמשב שומ י ש

32

32

33

......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

33 .......................................................................................................................................

............................................................................................................................

לי לצ ת

ם

ת

ת

י

ו

ו

לוקמ

ני

ני ז וא

ז וא

ר

ר

ר וב יח

וב יח

ר וב יח

רו דגהב שומ י ש

33 ........................................................................................................................................................

ואד

33 ........................................

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) USB Type-C לבכ ת ועצמאב Thunderbolt ןקתה ר וב יח

34

35

.............................................................

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) HDMI לבכ ת ועצמאב ואד וי

..............................................................................................................

HDMI עמש ת ר דגה

י נקתה ר וב יח

וי וב שומ י ש

36

36

.............................

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) םה י ל א

....................................................

( ד בלב ם י רחבנ

ת ו

Intel

רבחתה

י רצ

ו Miracast

ומב ) ם י רשוא מ

ל ם י מא ותה ם

Intel WiDi

יי טוחל א ם י גצ

י גצל ת ו רבחתה ו

י וה

י ולי ג

זי

36

37

...........................................................................................................................................

ם

...................................................................

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) USB Type-C תא י צ י

ני ותנ

ל ם י נקתה ר

ת רב עהב

וב יח

שומ י ש

38 .........................................................................................................................................

למש ח תכ י רצ לוה י נ 6

38

38

.....................................................................................

( הנ י ש בצמ ) Hibernation בצמב ו ( הנ י ש

.................................................................................................

ונממ הא י צ וי ( הנ י ש ) Sleep בצמ

) Sleep

ת לעפה

בצמב שומ י ש

39 ..................................................................................

ונממ הא י צ וי ( הנ י ש בצמ ) Hibernation לש הלעפה

viii

ix

39

40

..........................................................................................................................................................

ב

......................................................

( למש ח תכ י רצ ת ו וי רשפ א ) Power Options ב ו ( למש ח תכ י רצ ) Power

ש חמה

למס

י וב י כ

ב שומ י ש

40 ..................................................................................................................................

הללוס חתמ ת ועצמאב הלעפה

40 ................................................................................

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) HP Fast Charge -

40 ..............................................................................................................

הללוסה לש הנ י עטה תמ

ב שומ י ש

ר תגצה

41

41

41

42

..............................................

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) HP Support Assistant -

........................................................................................................................

ב הללוסה לע עד י מ

הללוסה ת י גי רנא

ר ות י א

ן וכס יח

.............................................................................................................

ך ומנ הללוס

.............................................................................................................

ך ומנ

חתמ לש

הללוס חתמ

ת ומ ר

לש בצמ

י וה

ון רתפ

זי

42 .........................................

ין מ ז

42 ...................................................

ני וצ יח חתמ

ין מ ז חתמ

ר וקמ

ר וקמ

שי

ין א

רש א כ

רש א כ ך

ך ומנ

ומנ

הללוס

הללוס

חתמ

חתמ

לש

לש

בצמל

בצמל

ון רתפ

ון רתפ

42

42

42

........

( הנ י ש בצמ ) Hibernation מ תא צל לוכ י ונ י א ב ש חמהשכ ך ומנ הללוס חתמ לש

..........................................................................................................................

בצמ ון רתפ

..........................................................................................................................

ן רצ יה םת וח םע הללוס

ני וצ יח חתמ ר וקמ ת ועצמאב הלעפה

44 .........................................................................................................................................................

החטבא 7

44 .....................................................................................................................................................

ב ש חמה לע הנגה

44 ...................................................................................................................................................

ת וא מס יס ב שומ י ש

45

45

46

................................................................................................................

....................................................................................................

Windows

Computer Setup

......................................................................................................

BIOS לש תכ רעמ

-

ב ת וא מס יס ת ר דגה

ב ת וא מס יס ת ר דגה

להנמ תמס יס לוה ני

48 ....................................................................................

BIOS לש תכ רעמ להנמ תמס יס תנ זה

48

48

..............................................................................................

.........................................................

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב

DriveLock לש החט בא ת ו וי רשפ אב שומ י ש

) Automatic DriveLock ת ר יחב

48 .........................................................................

Automatic DriveLock ת לעפה

49 ........................................................................

Automatic DriveLock תתב שה

50

50

.........................

( ת י טמ וטוא ןנ וכ ת לי ע נ ) Automatic DriveLock לש המס יס תנ זה

........................................................................................................

ני ד י DriveLock ת ר יחב

51 ..................................................................

להנמ לש DriveLock תמס יס ת ר דגה

51

52

...................................................

DriveLock לש שמתשמ תמס יס ת ר דגה ו DriveLock ת לעפה

............................................................................................................

DriveLock תתב שה

52 .....................................................................................................

DriveLock תמס יס תנ זה

53 ....................................................................................................

DriveLock תמס יס י ונ י ש

53

53

54

54

.................................................................................................................

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) Windows Hello

......................................................................................................................................

ס רו וי י ט נא תנכ ותב שומ י ש

........................................................................................................................................

ש א תמ וח תנכ ותב שומ י ש

..............................................................................................................................................

הנכ ות ני וכ דע תנקתה

54

55

55

55

..............................................................................................

............................................................................

( ד בלב ם י

............................................................................................

(

רחבנ

ד בלב

ם י רצ

ם י רחבנ

ומב ) (

ם

HP

י רצ

לש

ומב

ת

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב )

.................................................................................................

ו

)

י

HP Client Security

יר שכ ןקתה

ל נ יו צפ וא

) HP DaaS

החט בא לבכ

-

ב

ב שומ י ש

שומ י ש

ב שומ י ש

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) עבצא ת ועי ב ט א ר וקב שומ י ש

55 ....................................................................................................................

עבצאה ת ועי ב ט א ר וק ר ות י א

56 ........................................................................................................................................................

הקוז חת 8

56 ......................................................................................................................................................

ם י עוצ י בה

56

56

56

57

.......................................................................................

...................................................................................................

...........................................................................

( קס י דה החא מ

( קס י דה

) Disk Defragmenter -

י וק ני ) Disk Cleanup

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) HP 3D DriveGuard -

.................................................................................

HP 3D DriveGuard לש ס וטטסה י וה זי

-

ב שומ י ש

ב שומ י ש

ב שומ י ש

ר ופ י ש

57 .....................................................................................................................................

ןקתה י להנמ

57 ...................................................................................................................................................

ךלש

ו ת יו נכ ות

ב ש חמה

ן וכ דע

י וק ני

57

57

.....................................................................................

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ

...............................................................................................................

ב

ומב

ש

) HP Easy Clean ת לעפה

חמהמ ת לוספ ו ך ולכ ל ת רסה

58

59

.......................................................................................................

................................................................................................

י וטיח רמ וח ת ועצמאב

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) ץע

ב ש חמה י וק ני

י ופ י צב לופ י ט

59 ..................................................................................................................................

ותח י לש וא ב ש חמה םע העיס נ

61 .......................................................................................................................................

ם וק י שו ר וז חש , י וב י ג 9

61

61

61

.............................................................................................................................

..........................................................................................................................

......................

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) ר זו חשל ה י דמ ת יר צ י ל

ר זו חשל

Windows

HP Cloud Recovery Download

ה י דמ

י לכ

י לכ ב

ת יר צ י

ב שומ י ש

שומ י ש

ו עד י מה

62

62

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................

Windows י לכ ת ועצמאב ן ונער ו ס ופ י א , ר זו

ם

חש

וק י שו ר

י וב

זו חש

גי

62

62

62

................................................................................................

HP Recovery

..............................................................................................................

ב ש

לש ה י

חמה לש

דמ ת ועצמאב

לוחתאה ר ד ס

ר זו חש

י ונ י ש

..............................................................................

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) HP Sure Recover ב שומ י ש

64 ................................................................................................

HP Sure Start ו TPM , ( BIOS ) Computer Setup 10

64 ....................................................................................................................................

Computer Setup ב שומ י ש

64 .....................................................................................................................

Computer Setup ת לעפה

64

64

..........................................................................................................

..............................................................................................

Computer Setup

Computer Setup ב

-

ן רצ יה ת

ב ה ר יחב

רו דגה ר

ו טו ו

זו

ני

חש

65 .......................................................................................................................................

BIOS ה ן וכ דע

65

65

..........................................................................................................

BIOS ה תס רג תעי בק

..............................................................................................................

BIOS ן וכ דע ת ד ר וה

66 ..................................................................................................

f9 תעד וה ת ועצמאב לוחתאה ר ד ס י ונ י ש

66

66

..............................................................................................................

.....................................................................................................

( ד בלב

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב

ם י רחבנ ם י רצ ומב )

) TPM BIOS

HP Sure Start -

ת רו דגה

ב שומ י ש

68 ..........................................................................................................

HP PC Hardware Diagnostics -

68 ...............................................................

( ד בלב ם י רחבנ ם י מג ד ב ) HP PC Hardware Diagnostics Windows ב שומ י ש

ב שומ י ש 11

x

xi

68 ...................................................................................

HP PC Hardware Diagnostics Windows ת ד ר וה

69

69

..........................

HP PC Hardware Diagnostics Windows לש רת יו ב ת י נכ דעה הס רגה ת ד ר וה

י רחבנ ם י רצ ומב ) רצ ומה רפס מ וא םש יפ ל HP Hardware Diagnostics Windows

................................................................................................................................

ת ד

( ד

ר וה

בלב

69 .................................................................................

HP PC Hardware Diagnostics Windows תנקתה

69 .........................................................................................................

HP PC Hardware Diagnostics UEFI ב שומ י ש

70

70

.........................................................................................

HP PC Hardware Diagnostics UEFI ת לעפה

..................................................................

USB קז בה ןנ וכ ל HP PC Hardware Diagnostics UEFI ת ד ר וה

70

70

71

71

71

.................................

HP PC Hardware Diagnostics UEFI לש רת

.............................................

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב

יו ב ת י נכ דעה הס רגה ת ד ר וה

י רצ ומב ) רצ ומה רפס מ וא םש ת ועצמאב HP PC Hardware Diagnostics UEFI

....................................................................................................................

( ד בלב ם

ת ד ר וה

י רחבנ

) Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI ת

.............................................................................

Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI ת ד ר וה

....................

Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI לש רת יו ב ת י נכ דעה הס רגה ת ד ר וה

רו דגהב שומ י ש

71 ..............

רצ ומה רפס מ וא םש ת ועצמאב Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI ת ד ר וה

71 ................................................

Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI ת רו דגה לש ת י שי א המא תה

73 ......................................................................................................................................................

ם י טרפמ 12

73 ............................................................................................................................................................

הס י נכ חתמ

74 .........................................................................................................................................................

הלעפה תב י ב ס

75 .......................................................................................................................................

י טט ס למש ח תק י רפ 13

76 .......................................................................................................................................................

ת וש י גנ 14

76

76

............................................................................................................................................................

ת ושי גנ ו HP

........................................................................................................

ךל ם י שו ר דה ה גי ולונכטה י לכ תא י צמ

76 ..................................................................................................................................

HP לש ת וב י וחמה

76

77

.......................................................................................

( IAAP ) ת ושי גנ יחמ ומ לש ת י מ וא

......................................................................................................

רת יו ב הב וטה ר זעה ת י

ל ינ בה ה ד וגאה

גי ולונכט ר ות י א

77 ............................................................................................................

ךלש ם י כ רצה תכ רעה

77 ........................................................................................................

HP י רצ ומ ר וב ע ת ושי גנ

77 ........................................................................................................................................................

הק יק ח

77

78

.................................................................................................................................................

ם י נקת

..............................................................................................

EN 301 549 – 376 ח וכ י ופ יי

78

78

...............................................................................

( WCAG ) ט נ רט ינ א ןכ ות ת ושי גנל ת ו יחנה

.....................................................................................................................................

ת ונקת

78 ..........................................................................................................................

ם יי שומ י ש ם

ו הק יק ח

רי ושיקו ת ושי גנ

78

79

...............................................................................................................................................

..................................................................................................................................

ם

ם ני וג רא

יי כ ונ יח ת ו ד ס ומ

79

79

.......................................................................................................................

ם י רחא ת יו ולב ג ומ

....................................................................................................................................

HP לש ם

י באשמ

רי ושיק

ו

י

ם י נקת

באשמ

79 .........................................................................................................................................................

הכ י מת ל ה יי נפ

80 ............................................................................................................................................................

סק ד נ י א

xii

ה ד ובעה תל יחת

: ךלש המכחה העקשההמ ב רמה תא ק יפהל י ד כ ם י אבה ם י בלשה יפ ל לועפ ל הצ י לממ HP , ב ש חמה לש ם ושי ר ו ה ר דגה רחא ל

שקמ לע שקה , Windows לש ה ד וב עה ןחלושמ וא הח ותפ ה י צק י לפ א ך ותמ ( לחתה ) Start ךס מל ת רו יהמב ר זו חל י ד כ

.

ם ד וקה ךס מל ךת וא ה ר זי חמ Windows שקמ לע תפס ונ השקה .

ת ד לקמב

: הצע

Windows

, ףס ונ עד י מ ת לבקל .

ט נ רט ינ א ל רבחתהל לכ ותש י ד כ ךלש ת י טוחל אה וא ת וי וקה תשרה תא ר דגה

.

22

ד

ט נ רט נ י א

ומעב תשר

ל ת

רי

ו רבחתה

וב יח

הא ר

. ב ש חמב ש א רמ תנקת ומ הנכ ותה .

ם יס ו יר ו ידי לע ם רגנה

.

53 ד

קז נ י

ומעב

נפ מ

ס רו

ב

וי

ש

י

חמה

ט נא

לע ןגה —

תנכ ותב

ס ו ר

שומ י

וי

ש

י ט נאה

הא ר ,

תנכ ות

ףס ונ עד י

תא

מ ת

ןכ דע

לבקל

ךס מב טו ו ני

ף י ע ס ב ו

3 ד ומעב ם י ב י כ ר

ף י ע ס ב ן יי ע .

ךת ושרב ש ב ש חמה י ינ יפ א מ ת ו

.

ד וא דמל

ףס ונ עד י

מ

ב ש חמה

ת לבקל

תא רכה

28 ד ומעב

: ב ש חמב ש א רמ ת ונקת ומה ת ונכ ותה תמ י שרל השי ג לבק — ת ונקת ומ ת ונכ ות רתא

.( לחתה ) Start ןצ חלב רחב

– ן יפ ולחל –

.( ת ונ וכת ו ת יו צק י לפ א ) Apps and Features תא רחב ו ,( לחתה ) Start ןצ חלה לע ת י נמ י הצ יחל ץ חל

הא ר .

ךלש ח י שקה קס י דה תא ת וב ג ל י ד כ ר זו חשל USB קז בה ןנ וכ וא ר זו חשל ם רי וטי לקת

.

61

ר וצ

ד

– ח י שקה קס

ומעב ם וק י שו ר

י דה

זו

תא

חש , י

הבג

וב גי

, ת ומ י

HP Support

דע ת ועצמאב ת

ה י צק י

שמה ת ר וש לש

יו עב

לפ אה תא

רת ופ

שופ יחה

ו ב

תב

חתפ , ה

ש חמה

יתב ( הכ

י

י

.(

ר יהמ

עוצ

מת

י

)

ב

תנ

תא ב

ו וקמ

טממ

הכ

Support

י מת

ד לקה

הכ י מת ) Support רחב

.

ת לבקל

רת

, ןכ

יו

מ

ב ם

רחא

יי

HP Support Assistant

HP Support Assistant

נכ דעה

ל .

.( ד בלב

ך ר ד ומה עו יסה ו

ת י

HP Support Assistant

יצק י לפ א

ם י רחבנ ם י רצ ומב

ן וחבאה י

רחב

לכ

ןכ

,

מ

ל הש י ג

) Assistant

הנכ ותה

רחא לו

1

1 הדובעה תליחת 1 קרפ

.

ד ועו , ת ולועפ עוצ י ב לע עד י מ , רצ ומה לע ם י טרפ ם יקפס מה ם י באשמ א וצמל י ד כ האבה הלב ט

עד י מ

ב שמתשה

ר ות י א

ןכ ות

ףס ונ עד י מ 1 1 הלב ט

באשמ

ולש ם י ינ יפ א מה

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב )

ו ב ש חמה ת ר

HP לש

HP לש ת ו

ת ו

דגה לש

ה כ י מת לש

ת י ללכ

י אנכט םע

ן ופ לט

ם י יפ ולח ם יקלח לש ואד י ו

ה ר יקס

ון וקמ ט א ' צ

י רפס מ

ני וטרס

יר שו הקו ז חת י כ רי דמ

יר ש י זכ רמ לש ת ומ וקמ

הנקתה ת וא ר וה

HP לש הכ י מת

, http://www.hp.com/support רתא

.

ךת ושרב ש רצ ומה תא א וצמל י ד כ

ל ס נכ

ת וא

יה , HP

ר והל

לש

םא

הכ י מת ל

תהב לעפ ו

– ן יפ ולחל ‒

, ת ומ י שמה

רחב ,

ת ר וש

ןכ מ

לש

רחא ל

שופ יחה

.

תב יתב ( הכ י מת )

.(

Support

HP Support Assistant

הכ י

רחב

מת

ןכ מ

)

ד לקה

רחא לו

Support

– ן יפ ולחל ‒

רחא ל .

ת ומ י שמה ת ר וש לש שופ יחה תב יתב

.( הכ י

הל אשה

מת )

ןמ יס למס

Support רחב ,

ב רחב

ןכ מ

ד י מב , ת וללוס לש הת ואנ הכ לשה לע

ה ז ב ש

ה ד

עד י מ

חמ

וב

י

עה

יסה תתחפהלו ךת ו יח ונ ת רב גהל ה ד וב ע י ל ג רה

הק י נכ מ

ללוכ ,

ב ג ל

תנחת

ם י יפ

לש

ו הב י צ י

ת וב וש ח

ל

הנ וכ

הנ יקת

י צפס ת יו

נ הנקתה

עג ונב ת ו יחנה

העי צפ ל

ו למש ח אשונב ת וח י ט

ת

.

רחא

ב עד

ועד

ך ר

י

י מ

וה

וצה

טרפ

ת וח ונ ו ת וח י טבל ך רי דמ

: ה ז ך רי דמל תשג ל י ד כ

תב יתב ( HP

HP

לש

רחב

ד

ןכ

ועית )

מ

HP Documentation

רחא לו , ת

.( HP לש

ומ י

ד

שמה

ועית )

ת ר וש לש

ד לקה

שופ יחה

Documentation

– ן יפ ולחל –

.

http://www.hp.com/ergo תב ותכ ב רקב ▲

ל תשג ל לכ ותש י ד כ ט נ רט

.

שמתשמל

ינ א

ך רי

ל רבחתהל

דמה לש רת

יך לע

יו ב ת י

: ב

נכ

וש ח

דעה

הב י ב ס ו ת וח י טב , הנ יקת ת ועד וה

: ה ז ךמס מל תשג ל י ד כ

תב יתב ( HP

HP

לש

רחב

ד

ןכ

ועית )

מ

HP Documentation

רחא לו , ת

.( HP לש

ומ י

ד

שמה

ועית )

ת ר וש לש

ד לקה

שופ יחה

Documentation

* תלבג ומ ת יו רחא

: ה ז ךמס מל תשג ל י ד כ

תב יתב ( HP

HP

לש

רחב

ד

ןכ

ועית )

מ

HP Documentation

רחא לו , ת

.( HP לש

ומ י

ד

שמה

ועית )

ת ר וש לש

ד לקה

שופ יחה

Documentation

– ן יפ ולחל –

.

http://www.hp.com/go/orderdocuments תב ותכ ב רקב

ל תשג ל לכ ותש י ד כ ט נ רט

.

שמתשמל

ינ א

ך רי

ל רבחתהל

דמה לש רת

יך לע

יו ב ת י

: ב

נכ

וש ח

דעה

HP

ומ

, ם

קת

י מ י וס מ ם י

וע

POD, PO

שקבל

תב ותכ ב

לכ

ור זאב

ות

HP

.

-

,

ל

וא

תספ ד ומ

ב

ךלש

ת

ותכ

רא ו

ונ י דמב

ת רב

ל לכ

דה

ות ,

תב

.

ה

וחכ

ותכ ו

יז רא ל

הקפ

טקשה

ן ופ

ס

לטה

ף ר

וס

וצמה

ונ י

א

DVD

ל ת

יקואה

יו

רפס

ה

רחאה

מ ,

ור זאב

ךמש

וא

םהב

וא ה

, רצ

CD

ש

ה

ם י

יס אב

ר

ור

וטי

ושכ

ומה םש

זא

לקתב

תא

וא

רנש

ן

ת ונ

ם י רצ ומ

יי צל

וא

י

/ ו

דמב

רצ

.

ומב

ה יז ראה

ר וב

שמתשמל

ע .

ך ותב ת

ם

יו

י כ רי דמל

רחאה ד

תפ ר

ועית

וצמ HP

לש תספ

לש ת לב ג ומה ת

ד ומ הס רג קפס http://www.hp.com/go/orderdocuments

יו

ל

רחאה

ה

תב

י

*

ושע

ותכ ב

שי .

Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006

עדימ רותיא 2

ם י ב יכ ר 2

ו םמ וק י מ , ם י ב י כ רה לע טר ופ מ עד י מ קפס מ ה ז קרפ .

דא מ ה וב ג םהלש ת וכ י אה וג יר דש ם י ב י כ ר ללוכ ךת ושרב ש

.

ב ש

םת

חמה

לועפ

ה רמ וח

: ךלש ב ש חמב ם י נקת ומ ה רמ וח י ב י כ

י ב יכ

ר ולי א ת ול ג ל י ד כ

ר ר ות י א

Device ה י צק י לפ אב רחב ו ( ם י נקתהה להנמ ) device manager ד לקה , ת ומ י שמה

.( ם

ת ר ושב

י נקתהה

שופ

להנמ )

יחה תב יתב

Manager

.( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) fn + esc שקה , תכ רעמה

.

המ י שרב ועיפ יו ב ש חמב ם י נקת ומה ם י נקתהה לכ

לש BIOS ה תס רג רפס מ ו ה רמ וחה י ב י כ ר לע עד י מ ת לבקל

הנכ ות ר ות י א

: ךלש ב ש חמב תנקת ומ הנכ ות ו יז א ת ול ג ל י ד כ

.( ת ונ וכת ו ת יו צק י לפ א ) Apps and Features רחב ו ,( לחתה ) Start ןצ חלה לע ת י נמ י הצ יחל ץ חל ▲

3 םיביכר 2 קרפ

ר וא ית

: רב וחמ ני וצ יח חתמ רש א כ

.

ז וחא 90 מ הה וב ג הללוסה תנ י עט : ןבל עבצב ת רי ונ

.

ז וחא 90 ל 0 ין ב תא צמנ הללוסה תנ י עט : רבנע עבצב ת רי ונ

.

תנעט נ הנ י א הללוסה : ה י ובכ ת רי ונ

.

תנעט נ הנ י א הללוסה : ה י ובכ ת רי ונ

:( תנעט נ הנ י א הללוסה ) קת ונמ ני וצ יח חתמ רש א כ

. השלח

בהבהל

הללוס

הליחתמ

תמ רל העי

הללוסה

גה

ת רי

הללוסה

ונ ,

: רבנע

ת י טי רק

עבצב תבהבהמ

המ רל העי גמ הללוסהשכ

.

ת

ת רי ונ

רו יהמב

, ןכ ו ב ש חמל חתמ תקפס א ל

.

USB Type-C

ב ש חמה לש

רבחמ

הללוסה

לעב חתמ

תנ י עט ל , ך ר

י אנש

וצה

ר

ת ד

וב יחל

י מב

– ןכ ו –

י עט לו הה וב ג ת רו יהמב ם ני ותנ

.

ת רב עה

י ובכ ב ש

תקפס

חמה רש א

מ , USB

כ םג ,

י נקתה

ם י נטק ם י

ר וב יחל

נקתה

– ןכ ו –

תגצהל ם י שמשמ ו USB Type-C רבחמב ם י ד י וצמה הג

.

וצת י נקתה ר וב יחל

DisplayPort™ ט לפ

.( ד

ר וב יחב הנ י גע תנחתב םג ך ומת ל י ושע ךת ושרב ש ב ש

.

חמה : ה רעה

Thunderbolt

רפ נב השי כ רל ) םה י נש וא ם י מא תמ , ם י לבכ ושר ד יי ש ןכת יי : ה רעה

י כ ר , הה וב ג ת ו ד חב ה זי וי ולט ן וגכ , י

High Definition Multimedia

ל נ יו צפ וא

ןקתה

.

הה וב

וא ,

ג ת

עמש

םא ות

רו

וא

יהמב

ואד

עמש

(

י

ב י כ

HDMI

ו ןקתה

ר וא

)

י

ר וב

לטי

יחל

יג ד

Interface

נקתה תנ י עט לו , הה וב ג ת רו יהמב ם ני ותנ

.

י ובכ

ת רב

ב

עהל ,

ש חמה

USB

רש א

ןקתה

כ םג ,

ר

ם

וב יחל

י נטק

( 2 )

ת וא י צ י ו USB Type-C

HP Sleep and Charge םע

ג

םה י ר וא ית ו ין מ י ד צ י ב יכ ר 2 1 הלב ט

וס

הללוסה ת רי ונ

מ חתמ רבחמ

Thunderbolt™

HDMI תא י צ

HP Sleep and Charge םע USB SuperSpeed

( הנ י ש ןמ ז ב

תא י צ י

הנ י עט )

י

ב יכ ר

( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 4 )

ין מ י ד צ

ןימי דצ 4

ל א מש ד צ

ר וא ית

ם נקתה תנ י עט לו , הה וב ג ת רו יהמב ם ני ותנ

.

י

ת

ובכ

רב עהל

ב ש

, USB

חמה רש א

ןקתה

כ םג ,

ר

ם

וב יחל

י נטק

םה י ר וא ית ו ל א מש ד צב ם י ב יכ ר 2 2 הלב ט

ב יכ ר

HP Sleep and Charge םע USB SuperSpeed

( הנ י ש ןמ ז ב

תא י צ י

הנ י עט )

( 1 )

תכ

.

ם

,

רע

יי

ת ו

ר וב

ל נ

ני ז

יחל ,

יו

וא ,

צפ וא

ם י

ןכ

ם י

ני ופ וא

ומכ .

ד רפ נ

ה

י

ם

רטס

זי

ני

וי

ופ

ם י לוקמ ר

ולט

ו רק

ל

י

עמש

מב

ן וגכ , ם

לבכ

ךמ ות

וא

א ל

יי

ש

ל

ה

נ

א

ז

יו

ר

צפ וא ם

תכ

עקש

רע

.

ת

,

י

ר

ל נ

רי

ותפ

יו

יז בא

צפ

כ ת

ר

וא

ו

וב יחל

ני

ש

ז וא

א ר

לע

ל לוקה

ףס ונ

תמצ

עד י מ

וע

ת

תא ןנ ו וכ

לבקל .

ש

.

א

,

הב

ר

ת י נפ וג

י

תכ

ב ס ו

רע

ת

העי גפ ל

וא

וח י

ר ותפ

טב , הנ

ן וכ יסה

כ ת ו

יקת

ני ז

ת

תתחפהל

וא ,

ועד

ת ו

והב

ני ז

ן יי

ואב

ע ,

!

ת

ה רהזא

שומ

וח י

י ש

ט ב

: ה ז ך רי דמל תשג ל י ד כ

שופ

ד

יחה

ועית )

תב יתב ( HP לש ד ועית

HP Documentation

) HP Documentation

רחב ןכ מ רחא לו , ת ומ י שמה ת

ד לקה

ר ושב

.( HP לש

.

ם יתב שומ ב ש חמה לש ם י לוקמ רה , ןקתה רב וחמ עקשל רש א כ

: ה רעה

.

י טוחל א ( SIM ) י ונמ י וה י ז לו ד ומ ס י טרכ ב הכ י מת ל

.

ב ש חמל י ל נ יו צפ וא החט בא לבכ ר וב יחל

י א ל א וה ךא , עית רמ ם ר וגכ לועפ

.

ב ש

ל דעו

חמה

י מ החט באה

לש הב י נג וא

לבכ

הערל

: ה רעה

שומ י ש

עמש תס י נכ / ( ת ו ני ז וא ) עמש תא י צ י בלושמ

( ן ופ ו רק

עקש

י מ )

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) SIM וננ ס י טרכ ל ץ י רח

החט בא לבכ ץ י רח

( 2 )

( 3 )

( 4 )

5 םיביכר 2 קרפ

הג וצת

ר וא ית

םה י ר וא ית ו גצה י ב יכ ר 2 3 הלב ט

ב יכ ר

ת ושקת ת ותשר םע ת ר ושקת ך ר וצל ם יי טוחל א ת ות וא

.( WLAN ) ת

לש

יו

הלבקו

טוחל א

הח

ת יו מ

י לשל

וקמ

.

הב י ב סה ת ר וא ת ל םא תהב , גצה ת רו יהב ן ונ ו וכ

.

שומ י שב תא צמנ רת ו י וא

.

ם

תחא המלצמ :

י לי לצ

תקלו

תט

ד ת

לקה

רי ונ

( ד

ת

כ .

ס

בלב

לי טס

ם י

ת ונ

רחבנ

ועצמאב

הא ר , ףס ונ

ומת

ם י

עד

רצ

תט

Windows

י מ

-

ת

ל

לקה

ומב

.

53

)

ו ואד וי

המלצמב

הס י נכ

לבקל .

ד

םג

המס

ומעב ( ד

ת

ו ת

שומ

ו

יס

ונ

רשפ א

בלב

ת

ם

י

ומת

ש ף

מ

תט

י ע ס

ת ומ

ועצמאב

י רחבנ

לקה

ב ן

י וס

הס

ם י

י

יי

, ואד

ע

מ

נכ

,

ת

רצ ומב

וי וב ט א '

המלצמב

ומלצמ

ם וקמב ,

.

צ ת

שמתשהל

32

ם י נפ

ד

וח י של

ומעב

י וה זי

) Windows Hello

ת ונכ ות לו המלצמה לש ה רמ וחל םא תהב ם י נתשמ המלצמה

.

רצ

י ד וקפת

ומב ת

: ה

ונקת

רעה

ומה

תכ רצב

תא

.

53

ןשי

ד

יר

ך וסחל ה רטמב

תא

עי ו ךת

יחל

ומעב

יר ב עי

וא

ם

( ד

י

הה ז

נפ

בלב

ןשי

ב ש

יחה ,

חמה

ב

י וה

ם י

י ןשי

י ז

רחבנ

ש

יחה ,

לומ ךת וחכ ונ תא רט

חמהמ

ב ש חמל

יר דגהל

ם י

י ד כ .

רצ ומב

ק

רבכעה

)

ח רתתשכ

ר זו חתשכ

.

נל

החט

.( הנ

ת ז זה וא

י

י

ד

באה

ש

כ

שקמ

Windows Hello

)

ם

הא

י נפ

תא

Sleep

יר ב

בצמל

תשקה

ר ,

י וה

א

זי

גהלו

לל

ב שמתשמ

למש

שמתשמה

ב ש

ב ש

חה

חמה

חמה

תב ר יק

* WLAN

שמתשמ תב ר

ת

המלצמה

יק

ונט

ת ו רי

נא

הב י ב ס ת ר וא ת ןשי יח

( 2 ) ם יי מ י נפ ם ני ופ ו רק י מ

ונ

המלצמ

ןשי יח

(

(

(

(

(

1

2

3

( 4 )

5

6

ת יו בח רמ ת ר ושקת ת ותשר םע ת ר ושקת ל ם יי טוחל א ת ות וא

.(

לש הלבקלו

WWANs ) ת

הח

יו

י לשל

טוחל א

*( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) WWAN ת ונט נא ( 7

.

ם וסח ה יה י א ל ת ונט נא ל ך ומסה ור זאהש ד פקה , י ב טי מ ור ד י של .

ב ש חמה לש ני וצ יחה ד צב ין על ת יו ול ג ןנ י א ת ונט נאה *

.

ךלש ור זא ל וא ץ רא ל י ט נ ו ולרש הב י ב ס ו ת וח י טב , הנ יקת ת ועד וה ף י ע ס ב ן יי ע , טוחל א אשונב הנ יקתה ת ועד וה ת לבקל

)

)

)

)

)

)

הגוצת 6

רואית

( ךשמה ) םהירואיתו גצה יביכר 2 3 הלבט

ביכר

: ה ז ך רי דמל תשג ל י ד כ

.( HP לש ד ועית ) HP Documentation רחב ןכ מ רחא לו , ת ומ י שמה ת ר ושב שופ יחה תב יתב ( HP לש ד ועית ) HP Documentation ד לקה ▲

7 םיביכר 2 קרפ

ת ד לקמה ר וזא

.

הפ של םא תהב ת ונתשהל ת יו ושע ת ו ד לקמה : ה רעה

ע גמ ח ול

ע גמה ח ול ת ו ר דגה

: עגמה ח ול תא ת י ב שהל י ד כ וא , עגמה ח ול לש ת ו וחמה ו ת רו דגהה תא ןנ ו וכ ל

.

enter לע שקה ןכ מ רחא לו , ת ומ י שמה ת ר ושב שופ יחה תב יתב ( עגמ ח ול ת רו דגה ) touchpad settings

ד לקה

י ד כ

.

1

.

ה ר דגה רחב .

2

.

enter לע שקה ןכ מ רחא לו , ת ומ י שמה ת ר ושב שופ יחה תב יתב ( עגמ ח ול ת רו דגה )

: עגמה ח ול תא לי עפהל י ד כ touchpad settings

ד לקה .

1

.( עגמ ח ול ) Touchpad ןצ חל לע ץ חל , ני וצ יח רבכע ת ועצמאב .

2

ר וחבל י ד

– ן יפ ולחל –

כ ח וו רה שקמ לע שקה ןכ מ רחא ל .( עגמ ח ול ) Touchpad ןצ חלל עי ג י עי בצמהש דע ב ושו ב וש Tab שקמ

.

ןצ

לע שקה

חלה תא

ר וא ית

.

ךס מב ם י טי רפ ת לעפהל וא עי בצמה ת ז זהל עבצאה ת ועונת תא א ר וק

ת ו וחמב ו עגמה ח ול ת ו וחמב שומ י ש

הא ר , ףס ונ עד י

.

28

מ

ד

ת לבקל

ומעב

:

עגמה

ה רעה

ךס מ

.

ני וצ יח רבכעב י ל א משה ןצ חלל המ ו ד ב לעופ

םה י ר וא ית ו ע גמה ח ול י ב יכ ר 2 4 הלב ט

ב יכ ר

עגמה ח ול ור זא ( 1 )

עגמה ח ול לש י ל א מש ןצ חל ( 2 )

תדלקמה רוזא 8

רואית

ךמ ותה ןקתה םע יו לע ם י שיקמ רש א כ י טוחל א ןפ ואב

.( NFC )

עד

רצק

י מ

ח ו

ףתשל

וט ל ת ר

רשפ א מ

ושקתב

.

ני וצ יח רבכעב י נמ יה ןצ חלל המ ו ד ב לעופ

( ךשמה ) םהירואיתו עגמה חול יביכר 2 4 הלבט

ביכר

( 3 ) ( NFC ) רצק ח ו וט ל ת ר ושקת

*( ד

לש

בלב

הנט

ם י

נא ו

רחבנ

השקה

ם י רצ

ור זא

ומב )

עגמה ח ול לש י נמ י ןצ חל ( 4 )

9 םיביכר 2 קרפ

ת יו ר ונ

ר וא ית

שקמה ת ונ זה לכ תא הנשמ א וה ו , לעפ ומ caps lock שקמ

.

ת יו

: תקלו

שי ר ת

ד ת

ו ית

רי ונ

וא ל

.

ד צה ןמ ה י יפ צ תעי נמל לעפ ומ ת יו טרפ ךס מ : תקלו ד ת רי ונ

.

ם יי ובכ ב ש חמה י לי לצ : תקלו ד ת רי ונ

.

ם י לעפ ומ ב ש חמה י לי לצ : ה י ובכ ת רי ונ

.

י ובכ ן ופ ו רק י מה : תקלו ד ת רי ונ

.

לעפ ומ ן ופ ו רק י מה : ה י ובכ ת רי ונ

.

תקספ ומ המלצמה .

לי עפ

.

ת לעפ ומ המלצמה .

י ובכ

.

לעפ ומ ב ש חמה : תקלו ד ת רי ונ

בצמב

יספ מ ב

א צמנ

ש חמה

.

ם

ב ש

י

חמה :(

.

למש

רחא ם י

ד בלב ם י רחבנ ם

חה

צ

תכ

וחנ

י רצב

א ל ם

ך

י

וסחל

ב י כ רלו

י רצ ומב ) תבהבהמ ת

רשפ

גצל

א מה ,( הנ

חתמה

י ש )

תקפס א

רי ונ

Sleep

תא

.

ב

,

ש

י ובכ

חמה

ב

Hibernation

ש חמה

.(

לש

הנ

רת

י ש

יו

, ךת

)

ושרב ש

ב

Sleep

הכ ומנה

ב ש

בצמב

חמה

וא (

םג ד

חתמה

הנ

תכ י

י ש

רצ

ל םא תהב : ה

בצמ

בצמ

)

א

י ובכ ת

Hibernation

וה ( הנ י ש

רי ונ

-

בצמ

ב

)

מח ם י שקמ

הא ר , ףס ונ עד י מ ת לבקל

.

16 ד

.

לוע

ומעב (

נ

ד

fn שקמה

בלב ם י

: תקלו

רחבנ ם י

ד ת

רצ

רי ונ

ומב )

ןה י ר וא ית ו ת יו ר ונ 2 5 הלב ט

ב יכ ר caps lock ת רי ונ ( 1 )

ת יו טרפ שקמ ת רי ונ ( 2 )

הקתשה ת רי ונ

ן ופ ו רק י מ תקתשה ת רי ונ

המלצמב ת יו טרפה ת רי ונ

י וב י כ / הלעפה ת רי ונ

( 3 )

( 4 )

( 5 )

( 6 )

Fn Lock ת רי ונ ( 7 )

תדלקמה רוזא 10

עבצא ת ועי ב ט א ר וקו ם י לוקמ ר , ןצ חל

ר וא ית

.

ם י לי לצ תקפהל

תא לי עפהל י ד כ ןצ חלה לע ה רצק הצ יחל ץ חל , י ובכ ב ש חמה

.

ב ש

רש א כ

חמה

תא לי עפהל י ד כ ןצ חלה לע ה רצק הצ יחל ץ חל , לעופ

.( הנ י ש

ב ש

)

חמה

Sleep

רש א כ

בצמ

לע

.( ד

ה רצק הצ יחל

בלב ם י רחבנ ם

ץ

י

חל

רצ

,( הנ

ומב

י ש

) ( הנ י

)

ש

Sleep

)

בצמב א צמנ

Sleep בצממ

ב ש

תא צל

חמה

י ד כ ןצ

רש א כ

חלה

הצ יחל

.(

ץ חל

הנ י

,( הנ י ש

ש בצמ )

בצמ ) Hibernation בצמב

Hibernation בצממ תא צל

א צמנ

י ד כ ןצ

ב ש חמה

חלה לע

רש

ה

א כ

רצק

א לש עד י מ ן ד בא ל ם ו רגת הלעפהה ןצ חל לע תכ שוממ הצ יחל :

.

ב וש

רמש

ח

נ

ןצ חל לע ץ חל ,

.

ב

ם

ש

י לעופ

חמה

םנ י א

תא

י וב

ת ובכ ל

י כה

י ד כ

י כ י לה

ת וחפ

ו ב

ל

י גהל

ת

ק

יו נש 4

יספה ב

ךשמב

ש חמה םא

הלעפהה

הכ י רצ ת ו וי רשפ א תא הא ר , למש חה תכ י רצ ת רו דגה לע ףס ונ עד י

.

מ ת לבקל

למש חה

( למש ח תכ י רצ דמ ) Power meter לש למסה לע ת י נמ י הצ יחל ץ חל

תכ י רצ ת ו וי רשפ א ) Power Options רחב ןכ מ רחא לו

.( למש ח

עבצא תעי ב ט ת ועצמאב Windows הלעפהה

.

תכ

המס

רעמל

יס ת

הס י נכ

ועצמאב

רשפ

ם

א מ

וקמב

םה י ר וא ית ו עבצא ת ועי ב ט א ר וקו ם י לוקמ ר , ןצ חל 2 6 הלב ט

ב יכ ר

( 2 ) ם י לוקמ ר

הלעפה ןצ חל

( 1 )

( 2 )

עבצא ת ועי ב ט קר וס ( 3 )

11 םיביכר 2 קרפ

הא ר ,

.

ם

53

יפס ונ

ד

ם

ומעב

י טרפ ל .

( ד בלב

עבצאה

ם י רחבנ

ת

ם

ועי

י רצ

ב ט קר וס

ומב )

לע עבצא חנה

Windows Hello

יך לע

עבצאה

, עבצא

לש ם י ד

תעי

ד

ב

צה

ט

לכ

ת ועצמאב

ש עבצאה

הס י נכ

תעי ב ט

ת יו

לש

עב

.

עבצאה

עונמל

ם ושי רה

ת ועי ב ט

י ד כ

ךלהמב

א ר

: ב וש

אד ו

ח

ול

וקב וקרס נ

רואית

( ךשמה ) םהירואיתו עבצא תועיבט ארוקו םילוקמר , ןצחל 2 6 הלבט

ביכר

תדלקמה רוזא 12

ם י ד ח יו מ ם י שקמ

ר וא ית

.

fn שקמ םע ב ולי שב השקה תעב תכ רעמה ת ו ד וא עד י מ תגצהל

י ב ולי ש .

רחא שקמ םע ב ולי שב השקה

.

תעב

ם י

ת וח

מח ם י

י כ ש

שקמ

תכ

ם י

רעמ

א רק

ת ולועפ

נ הל א כ

עוצ

ם י

י בל

שקמ

.

16 ד ומעב ( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) ם י מח ם י שקמ

הא ר

.( לחתה ) Start טי רפתה תח יתפ ל

Start טי רפת תא ר וג סת Windows שקמ לע תפס ונ השקה

.(

: ה רעה

לחתה )

י שקמ י ב ג לעש ם י למס ב ם י עיפ ומ םהש יפ כ ם י צ ופ נ תכ

.

רעמ f12

י

דע

ד וקפת f1 ת

עוצ י בל

יו צק נ ופ

.

14 ד ומעב הלועפ י שקמ

הא ר

עבצא תעי ב ט ת ועצמאב Windows הלעפהה

.

תכ רעמל

המס יס ת

הס י נכ

ועצמאב

רשפ

ם

א מ

וקמב

הא ר ,

.

ם יפס

53 ד

ונ ם י

ומעב (

טרפ ל .

עבצאה

ד בלב ם י רחבנ

ת ועי

ם י

ב ט

רצ ומב

קר

)

וס לע עבצא חנה

Windows Hello

יך לע

עבצאה

, עבצא

לש ם י ד

תעי ב ט

ד צה לכ

ת

ש

ועצמאב

עבצאה

הס י

תעי

.

נכ

ב ט

ת יו עב עונמל

לש

עבצאה

ם ושי רה

ת ועי ב ט

י ד כ

ךלהמב

: ב

אד

א ר וקב

וש ח

ו ול

וקרס נ

.

המלצמה תא לי עפ מ ו ( ר וג ס ס י רת ) הבכ מ

,( ר וג ס ס י רת )

המלצמב

ה י ובכ

שומ י ש

המלצמה

הא ר , ףס ונ

רש א

עד י

32

מ

כ

ד

ואד

ת

י

ומעב

ו טי

לבקל

( ד

.

לקמ

ךשמ

בלב ם

התא

ית

םא

עמשה

י רחבנ ם

: ה

תט

רעה

לקה

י רצ ומב )

תא לי עפהל י ד כ ןצ חלה לע ה רצק הצ יחל ץ חל , י ובכ ב ש חמה

.

ב ש

רש א כ

חמה

תא לי עפהל י ד כ ןצ חלה לע ה רצק הצ יחל ץ חל , לעפ ומ

.( הנ י ש

ב ש חמה

) Sleep

רש א כ

בצמ

לע

.( ד

ה רצק הצ יחל

בלב ם י רחבנ ם י

ץ חל ,( הנ

רצ ומב

י ש

) ( הנ י

)

ש

Sleep

)

בצמב א צמנ

Sleep בצממ

ב ש

תא צל

חמה

י ד כ ןצ

רש א כ

חלה

13 םיביכר 2 קרפ

םה י ר וא ית ו ם י ד ח יו מ ם י שקמ 2 7 הלב ט

ב יכ ר esc שקמ fn שקמ

( 1 )

( 2 )

Windows שקמ ( 3 )

הלועפ י שקמ

עבצא ת ועי ב ט קר וס

( 4 )

( 5 )

המלצמה לש ת יו טרפה שקמ

הלעפה ןצ חל

( 6 )

( 7 )

רואית

הצ יחל

.(

ץ חל

הנ

,(

י ש

הנ י

בצמ

ש

)

בצמ ) Hibernation -

Hibernation מ תא צל

ב א צמנ

י ד כ ןצ

ב ש חמה

חלה לע

רש א כ

ה רצק

א לש עד י מ ן ד בא ל ם ו רגת הלעפהה ןצ חל לע תכ שוממ הצ יחל

.

: ב וש ח

רמש נ

ןצ חל לע ץ חל ,

.

ב

ם י לעופ

ש חמה

םנ

תא

י א

ת

י וב י כה

ובכ ל י ד

י

כ

כ י לה ו

ת וחפ

ב

ל ת

י גהל

יו נש

ק יספה

4

ב

ךשמב

ש חמה םא

הלעפהה

רצ ת ו וי רשפ א תא הא ר , למש חה תכ י רצ ת רו דגה לע ףס ונ עד י מ

.

ת לבקל

למש חה

( למש ח תכ י רצ דמ ) Power meter לש למסה לע ת י נמ י הצ יחל ץ חל

רצ ת ו וי רשפ א ) Power Options רחב ןכ מ רחא לו

.( למש ח

( ךשמה ) םהירואיתו םידחוימ םישקמ 2 7 הלבט

ביכר

הלועפה י שקמ .

f12 דע f1 י ב ג לעש ם י למס

הלועפ י שקמ

ב ם י עיפ ומ םהש יפ כ ם י צ ופ נ תכ רעמ י ד וקפת עוצ י בל

.

ב

ם

ש

י שמשמ

חמל ב ש

הלועפה

חממ ם

י שקמ

י נתשמ

.

שקמה לע תכ שוממ השקה שקה , הלועפ שקמב שמתשהל י ד כ ▲

.

הלועפה שקמ םע ב ולי שב fn שקמ לע שיקהל יך לע , ם י מ י וס מ ם י רצ ומב : ה רעה

םה י ר וא ית ו הלועפ י שקמ 2 8 הלב ט

ר וא ית למס

שקמה לע ת ר ז וח השקה , ב ש חמל

.

ת י נמ ז -

רב

וב

וחמ

גצב ו

גצ

ב ש

םא , המג

חמב הג

ו ד ל .

וצת

תכ

ל וא

רעמל

גצב

ם י

הג

רב וחמה

וצת ל

הג וצת

ב ש חמב

י

הג

נקתה

וצתמ

ין

ךס

ב ךס

מה

מה

תנ

תנ ומת ת

ומת תא ה

רב עהל

יר ב עמ

ת יהבה תא רב גה וא שלחה ,

.

ת יו

ך ר וצה

טרפה

ת

ךס

ד י

מ

מב

תא

.

ת י ד

ת ובכ

צ

ל

ת י

י ד

וו זמ

כ

ךס מב

שקמה

ת ופ

לע ב

צל

וש ץ

ם י נמ ד זמ

חל .

הב י ב

ם

ס

יפ וצמ

ב הכ

עונמל

י ש חה וא

עי יס מ ,

ה ר וא

ם י רחבנ

תה ת ד י מל

ם י רצ ומב

םא תהב

.

fn + p לע שקה , רת יו ב הה וב גה ת יו טרפה ת ר דגה תא ת רו יהמב לי עפהל י ד כ : ה רעה

.

שקמה לע תכ שוממ השקה תעב הג ר דהב ךס מה ת רו יהב תתחפהל

.

שקמה לע הצ יחלה ךשמב הג ר דהב הלוע ךס מה ת רו יהב

תדלקמה רוזא 14

( ךשמה ) םהירואיתו הלועפ ישקמ 2 8 הלבט

רואית למס

.

לוקמ רה לש שד חמ הלעפהל וא הקתשהל

.

שקמה לע תכ שוממ השקה ת ועצמאב הג ר דהב ם י לוקמ רה לש לוקה תמצ וע תתחפהל

.

שקמה לע תכ שוממ הצ יחלב הג ר דהב ם י לוקמ רה לש לוקה תמצ וע ת רב גהל

.

ן ופ ו רק י מה תקתשהל

. ה

.

י ובכ

ב ש

שקה ,

ל

ת

וחאה

ןכ

חמה

ד

מ

תא

לקמב

ה

.

ר וא

רחא

ה

ת

לו

ז

רי

ין

תה

יפ א

לש

הכ ומנל

לי עפתש םעפ

וחאה

מ

ה

ת

( ב

ר

הבכ

רו

לכ

וא

יהבה

ש

,

ב

חמה

תמ

תה

ד

ת

תא

ד י

ת לעפה

וקה

לי

מ

ה ר דגהל

עפהל

למש חה תכ

תא

י

ןנ

רצב

י

ו

תעב

ד

ך

כ

וכ

)

ר

.

ל

זו

ת

ןת

הה וב

חת

ולי

וסחל י

ני ,

גמ

ת

עפ

ד כ

ם

רי

.(

י

ת

רחבנ

רו

וחאה

רס

ד

וח

בלב

ה

ם י רצ ומב

יהבה

לש

ם י

תא

ר וא

ןנ

תה ,

ת יו

רחבנ

ו

.

ת ד לקמב

וכ

ת ד

נש 30

ל י ד

לקמב

כ

רחא

ם י רצ ומב )

ל

ת רי

שקמה

ת רי

וחאה

וחאה

הבכת

עגמה

לע

ת ד

ם

ח ול

ה

ה ר

לע

וא

י מעפ

ר וא

לקמה

תה י וב

רפס מ

תה

לש

שקה

ת

ת

ר

וא

י כ

שקה .

ת ד

דגה ן

ל וא הלעפהל

ונ

רי וחאה

והשלכ

ו וכ

ה ר

לקמב

רחא ל

וא

שקמ

תה

לע

(.

Insert ) הפס והה ת יי צק נ ופ לש י וב י כ ל וא הלעפהל

.

ב ש חמה לש טוחל אה תנ וכת ו הס י טה בצמ לש י וב י כ ל וא הלעפהל

.

י

.

טוחל א

טוחל

ר

אה

וב יח ת

ןצ

יר

חל

צ י י

םג

נפ

הנ וכ

ל ת

מה , הס

י טוחל א

י טה

תשר

בצמ

יר

שקמ

דגהל שי

: ה רעה

: ה רעה

.

ם י רצ ומה לכ ב ת ונ י מ ז ו יה י א ל ת ומ י וס מ ת ומ י שמש ןכת יי .

ת וב ו רק ם יתעל ם י עצבמש ת ומ י שמ עוצ י בל

ט נ רט ינ א רתא וא ץב וק , ם ושי י תח יתפ ●

עובק ח ולב ף וכת שומ י ש וב השע נש טסקט תנ זה

תכ רעמה י ליפ ו רפ תא ת ונשל ת לוכ י

תכ רעמה י ינ יפ א מ תא ת ונשל ת לוכ י

שמתשמה ידי לע ם רי דג ומה ם י שקמ יפ צר לש הלעפה

לעו fn

ת

שקמ לע תכ שוממ

יו צק נ ופהמ תחא לכ

הצ יחל ידי

עצבל לכ

-

ות ,

לע ה ז ין יפ

הלועפה

א מ

שקמ

ת י

ין

ב שהל

יפ א מ

ךת ו רשפ אב .

ן רצ

תתב

.

ם י א

שה

תמה

רחא

יה

ל םג .

ידי לע

תקלדנ

הלועפה שקמ

לעפ ומ

םע fn lock

ב ולי

הלועפה

שב

ה fn

ת

שקמ

רי ונ

שקמ

.

י ל א

לע

ין יפ א

משה

השקה

מ shift

: ה רעה

שקמ

ת ועצמאב

15 םיביכר 2 קרפ

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) ם י מח ם י שקמ

.

האבה הלב ט

.

רחא שקמ םע fn שקמ לש ב ולי ש א וה םח שקמ

: םח שקמב שמתשהל י ד כ

ב ם י עיפ ומה ם י שקמהמ ד חא לע שקה ןכ מ רחא לו , fn שקמ לע שקה ▲

םה י ר וא ית ו ם י מח ם י שקמ 2 9 הלב ט

ר וא ית שקמ

.

Scroll Lock ת לעפהל

.

הלועפה תקספהל

.

ת ונכ ית תת לי אש תח י לשל

.

הלועפה ת י יהשהל

S

W

C

R

תדלקמה רוזא 16

ן ותחת קלח

ר וא ית

.

ם י לי לצ תקפה

.

ם יי מ י נפה ם י ב י כ רה ן ונ י צל ר וי וא תמ רי ז רשפ א מ

,

ם

ת ית

.

רי

רג

זו

ר ןנצל

שה ת

י

ולי

חמ ןפ ואב

ד כ י טמ

עפה

לעפ

ת

וטוא

ומ

רג ס

ו

ןפ

הבכ

ואב

מב .

נ

רת

י מ י

י

לעפ

ת וממחתה

נפה

ומ

ר

ב ש חמה

ור וא מהש

ר

עונמל

ור וא מ

י ד

הלי ג

כ

ר

ם

:

ו

העפ

ה רעה

יי מ י

ות

נפ

זו

םה י ר וא ית ו ן ותחתה קלחב ם י ב יכ ר 2 10 הלב ט

ב יכ ר

( 2 ) ם י לוקמ ר

ור ור וא חתפ

( 1 )

( 2 )

17 םיביכר 2 קרפ

ן יו לע הסכמ

ר וא ית

.

ם י לי לצ תט לקהל

ם ר וא ית ו ם יי ר וחא ם יי מ י נפ ם י נ ופ ו רק י מ 2 11 הלב ט

ב יכ ר

( 2 ) ם יי מ י נפ ם ני ופ ו רק י מ

ןוילע הסכמ 18

י ר וחא קלח

ר וא ית

.

ם יי מ י נפה ם י ב י כ רה ן ונ י צל ר וי וא תמ רי ז רשפ א מ

מ י

חמ

נפ

ןפ

ם י ב

ואב

י כ ר ןנצל

קספ ומ ו

י ד כ

לעפ

י טמ

ומ

וטוא

י מ

ןפ

י נפה

ואב

.

ת י למ

ר

ר

ור

ונ

לעפ

וא מה

ומ

.

ב

רת

העפ ות

ש

י

וזו

חמה

ת וממחתה

לעופ

ר

ב

ור וא מ :

עונמל

ה רעה

י ד

ש חמהש ןמ

כ

ז ב

ו

ו ר וא ית ו ר ו ר ו וא חתפ 2 12 הלב ט

ב יכ ר

ור ור וא חתפ

םע ל " וחל העיס נ תעב וא תכ רעמב ת יו עב ון רתפ ך ר וצל י שומ

.

י ש ת

רצ ומה

ו יהל

לע

י ושעש

העב טה

עד

וא יר

י מ

נ

ת

ת

וקפס מ

וקב דמ

ב

ת ו

ש חמה

יהל ת יו

לע ת וקב

ושע ת ו

ד ומה ת

וי ותה .

ב

ו וי ותה

ש חמה

ת ו וי ות

תחתמ , הללוסה א ת ך ותב , ב ש חמה ת יתחתב : ם י אבה ם י מ וק י מב

.

ח

קו ד

ולה ב

ב ה

ש

ז ף י

חמ

ע ס

לש

ב ת ו רא ותמה ת ו

דמעמה ת יתחתב

וי ותה

וא

תא רתא

גצה בגב ,

ל

ת

י

ו

ד כ

יר שה

: ב

ת

וש

לד

ח

ל

תא , י ור ד יסה רפס מה תא

.

ר

הכ

וס מל

י מתה

שקבתתש

תקלחמל

ןכת

ה יי

יי , הכ

נפה

י מת

י נפ ל ש

ל ה י נפ

א רמ

תעב

עד י

.

ב ש חמה

מה תא רתא

י וה

ל י

י זל

אד כ

ב וש

.

םג

ח

דה

עד י מ

רפס

תקפס

מ תא

מ ת ו

וא

יר ש

רצ ומה

ת וי ות

רפס מ

.

ךלש ב ש חמב ש ת ו יר שה ת וי ות ל רת יו ב ם י א תמה ר יו אב ן יי ע .

ןלהל ת וגצ ומה ת וא מג ו דה תחא ל המ ו ד ת ו יר שה ת וי ות

ת ו ר י שה ת וי ות י ב יכ ר 2 13 הלב ט

ב יכ ר

HP לש רצ ומה םש

ת יו רחאה תפ וקת

רצ ומ הה זמ

י ור ד יס רפס מ

( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 4 )

19 םיביכר 2 קרפ

ת ו ר י שה ת וי ות י ב יכ ר 2 14 הלב ט

ב יכ ר

HP לש רצ ומה םש

םג ד רפס מ

רצ ומ הה זמ

י ור ד יס רפס מ

ת יו רחאה תפ וקת

( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 4 )

( 5 )

ת ו ר י שה ת וי ות י ב יכ ר 2 15 הלב ט

ב יכ ר

HP לש רצ ומה םש

רצ ומ הה זמ

י ור ד יס רפס מ

ת יו רחאה תפ וקת

( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 4 )

י

.

ב ש חמל ת י ט נ ו ולרש הנ יקתה אשונב עד י מ ת וקפס מ הנ יקת ת ו וי ות

זאה וא ת וצראה לש ר ושי אה ני ומ יס תא ו ם יי ל נ יו צפ וא טוחל א י נקתה לע עד י מ ת וקפס מ -

.

שומ י של ו

טוחל א

רשוא

ר ושי א

ם י נקתהה

ת ו וי ות

םהב ש

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) SIM וננ ס י טרכ

ב י כ רל וא SIM ה ס י טרכ

SIM -

SIM

ה

ה

שגמ

שגמל

תא

קז

ס י נכהל

ל קז

ד

נ

נ עונמל

ם ו

י

רג

ד כ .

פקה .

SIM

ל ת ולולע

SIM ס

ן וכ

י טרכ

שגמ לש

נ א

ל ם י

לה

ה רסה

מא

וא

תמב

ון יו כ

הס

ב SIM -

שמתשהל

נכה

ה

תעב

שגמ

י למ

ין א

י

תס נכה וא

.

ינ

ץ

מ

י רחב

ח וכ

.

ב

י

עקת

וג

ות וא ת

ש

יהל

לד וגב

SIM

שמתשה

רסה

SIM

ה ס י טרכ

, ב ש חמה

רש א

ס י טרכ

לש

כ היה א

ל ם

ם

וה

יי

תס

ו רג

מ י

וב

נכה

ל

נפה

ש

וא ,

ון יו

ם י

ם

:

כ

יי

ב וש

מ

ח

נפ

עגמלו

ות

י

ואב

תס נכה

( דבלב םירחבנ םירצומב ) SIM וננ סיטרכ תסנכה 20

ב חמל ם י א תמ SIM ס י טרכ לש לד וג ה יז א עובקל י ד כ ת ואבה ת וא ר והל םא תהב לעפ , SIM ס י טרכ תשי כ ר י נפ ל

: ךת

: ה רעה

ושרב ש

.

ו רפס מ וא רצ ומה םש יפ ל ב ש חמה תא שפח ו , http://www.hp.com/support רתא ל ר וב ע

.( רצ ומה לע עד י מ ) Product Information רחב

.

1

.

2

.

שוכ רל ס י טרכ ה יז א טי לחהל י ד כ ת ו וי רשפ אה תמ י שרב ן יי ע .

3

.

.

הלעמ יפ

: ם י אבה ם י בלשה תא עצב , SIM ס י טרכ ס י נכהל י ד כ

לכ ךס מהשכ רשי חטשמ לע ב ש חמה תא חנה .

1

שגמה תא ר רחשל י ד כ ( 1 ) SIM ה שגמ לע ת ונ י דעב ץ חל

(.

3 ) SIM ה ס י טרכ תא ס נכה ןכ מ רחא לו , ב ש חמהמ הצ וחה ( 2 ) שגמה תא ך ושמ , שגמה הצק ת ז יחא ך ות

.

2

.

3

.

הכ להכ ם י רשו י מ SIM ה שגמ ו SIM ה ס י טרכ ש אד ו : ה רעה

ב טיה בצ י ית י ש דע ( 4 ) שגמה לע ת ונ י דעב ץ חל .

ות וא ת רסה רש א כ היה א וה וב ון יו כ ות ואב ומ וקמל שגמה תא

.

ומ

ר ז חה

וקמב

.

ה ז ף י ע ס ב ש ר יו אהמ טעמ הנ וש הא יר י ךת ושרב ש ב ש חמב SIM ה שגמש ןכת יי : ה רעה

.

4

21 םיביכר 2 קרפ

.

ומ וקמב

.

ס י טרכה תא א צ וה ןכ מ רחא לו , לי על רא ותמכ

ב טיה בצ י ית י ש דע שגמה לע ת ונ י דעב

SIM ה

: ס י טרכה תא צ והל

שגמ תא

ץ חל .

ב ש חמל שגמה תא

ר

ר

רחש

ז חה

.

1

.

2

תשר י ר וב יח 3

, ט נ רט ינ א י רתא ני יו לי ממ עד י מל

.

ה ז

תשג לו

םלועל

םלועה

רבחתהל

י בח

ךל

רב

ור זעי

יר יס

ה

ל

ז

לכ ות

קרפ .

, ת

ת י

י בב םג

טוחל א

ךא .

ם

וא ת

וקמ לכל

וי וק

ךת י

תשרל ר

א תכ לל לוכ

וב יחב ו ךלש ב

י ךת

ש

ושרב

חמב

ש ב

שומ י

ש

ש

חמה

ך ות

ת י טוחל א תשרל ת ו רבחתה

: ם י אבה טוחל אה י נקתהמ ד חא ת וחפ ל ללוכ ךת ושרב ש ב ש חמהש ןכת יי

LAN ת ותשר

םע וא

, הפק

י

יתב

טוחל א

,

, Wi-Fi

ת ו

בתנ

דע ס

םע

ת

מ

ת

,

ותשר

ר ושקת

ת וא

הפ ועת ת

ם

רק נ

ו דש

ב ו רל

ן וגכ

י יקמ ךלש

) ת

,

ב

ם י

ש

יו

רי

טוחל

וב י

חמב ש

צ

א

ת

ד

ת

ומ

יי

יו מ

נה

וקמ ת ר

וקמב

י

ו ת

טוחל

י

ושקת ת ותשרל

בב

אה

, ה רבחה

ןקתהה ,

י ד

ב ש

רשמב

WLAN

חמה

( WLAN

תשרב

תא רבחמ —

ת ותשר

.

ת ואטיס רב

.

ת י טוחל א

WLAN

וא , ת

ני וא

השי

ו

ג

יו

ת

ןקתה

טוחל

ת

ונ

ד

ולמ

וק

א

נ

ת י טוחל

.

ם י

ד ב

א

)

מלש

ת י בח רמ

ס

ם

יס

י ור

ב ת

ת ר ושקת

ונחת

זא / ת ונ

ם

י דמ

תשר

ני יקתמ

י בח רב

ןקתה

ת

י

יו רלול

וס י כ

ת

ס

( ד

ת

בלב ם י

ותשר

ולי עי ב ם

י

רחבנ ם י

לי עפ

יקפס

מ

מה

.

,

רצ ומב ) ( HP

רת

ם י

ו

לו

י הב רה לו

דג ם י יפ

לש

רג

דג

ד

וא י

יי נ בח

חטשב

ג ם

ת

ר ספ

י טוחל

יחטש י

) HP Mobile Broadband

בח

א ת ו

רב ( ת

רי

י

ושיק

רלול ס

קפס

ת ר

מה (

ושקת

לו ד ומ

WWAN )

י לדגמל

ם

ן וגכ

רחא ם י

, Bluetooth -

נקתה םע

ב ם י

רשקתמ

.

ה זמ ה

כ מ

ז ם

ותה

ןקתה

י

ם י רחא ם י נקתהל רבחתהל

לכ ,

רטמ

ת י

10 -

טרפ

כ לש

ת

ח

ר ושקת

ו וט ב

תשרב

ללכ ך

.

י ד כ ( PAN

ת ומלצמ

ר ד ב – ה זל ה ז

) ת י טרפ

ו ם

ת

י לוקמ

יסח י

ת ר ושקת תשר רצ

ר , ת ו

ם י ב ו רק

ני ז

ת

וא

ו

, ת

יהל

יו –

וספ דמ ,

Bluetooth®

ם

ם י נקתהה

ני ופ

לעו

לט

יר

, ם י ב

ןקתה

ש חמ

שי ןפ ואב

טוחל א י דקפב שומ י ש

: ם י אבה ם י ינ יפ א מהמ רת ו י וא ד חא ת ועצמאב ב ש חמב ש ם יי טוחל אה ם י נקתהב טולשל ךת ו רשפ אב

( טוחל א שקמ וא הס י ט בצמ שקמ םג הנ וכ מה ) טוחל א ןצ חל

הלעפהה תכ רעמ י דקפ

טוחל א ןצ חל

טוחל אה י נקתה לכ .

טוחל א ת ו רי ונ יתש וא תחא טוחל א ת רי ונ ו רת ו י וא ד חא י טוחל א ןקתה , טוחל

.

ן רצ

א ןצ חל לולכ ל

יה ידי לע ם י

י ושע

לעפ ומ

ב

ב

ש חמה

ש חמב

. ד רפ נב ןקתה לכ לש בצמה תא א ל , ם יי טוחל אה ם י נקתהה לש ללוכה הלעפהה בצמ תא תנ יי צמ טוחל אה ת רי ונ

הלעפהה תכ רעמ י דקפ

ן וחבא עצבלו תשרל רבחתהל , תשר וא ר וב יח יר דגהל ךל רשפ א מ ( ף ות י שה ו תשרה זכ רמ ) Network and Sharing Center

.

תשר ת יו עב לש ן וק ית ו

: הלעפהה תכ רעמ י דקפ ב שומ י של

Control ת ו רשפ אה תא רחב ןכ מ רחא לו ,( ה רקבה ח ול ) control panel ד לקה , ת ומ י שמה ת ר ושב ש

.(

שופ יחה תב יתב

ה רקבה ח ול ) Panel

.( ט נ רט ינ א ו תשר ת רו דגה ) Network & Internet Settings רחב ןכ מ רחא לו , תשרה בצמ למס

.

1

.( ף ות י שה ו תשרה זכ רמ ) Network and Sharing Center רחב .

2

– ן יפ ולחל –

ב רחב , ת ומ י שמה ת ר ושב ▲

תיטוחלא תשרל תורבחתה 22

WLAN תשרל ת ו רבחתה

כ

, ם ד ומה

רל

ת

.

( ISP )

ר דגהב

ט נ רט

ךל עי

ינ

יס

א ית ו

י ( ISP )

יר ש

ט

קפס

נ רט ינ

ת ועצמאב

אה ית ו

.

ט נ רט

ן וב ש ח

יר ש

ינ

קפס

אה ת ו

.

י

ר

מ

יר ש

וצ י

וקמ

תא

ל

(

יך לע

ISP )

קו ד ב

,

י

ךת י בב

ט נ רט

ו ם

ט נ רט

ינ א

ד ומל י

ית ו

ינ א

יר ש

טוחל

ל השי

קפס

אה בתנ

ל

ג יר דגהל

הנפ

תא

, ם

לכ ותש

ד ומ

רבחל י ד

ו

כ

ט נ

י נפ

רט

תשר

ל

ינ א

לבכ

:

ית ו

ן

ה רעה

יר ש

יקת י

.

ת ונ י מ זה ת ותשרהמ תחא ל רבחתה ןכ מ רחא

: ם י אבה ם י בלשה יפ לע לעפ , WLAN ל רבחתהל

.

לעפ ומ WLAN ה ןקתהש אד ו

י ד כ

.

1

לו , תשרה בצמ למס ב רחב , ת ומ י שמה ת ר ושב

תא ם י לשהל י ד כ ( אבה ) Next רחב ןכ מ רחא לו , ד וקה תא ן זה .

החט בא ד וק ין זהל שקבתת , תחט ב וא מ WLAN ה תשר םא

.

ר וב יחה

.

2

נ לש וא י טוחל א בתנ לש ח ו וט ל ץ וחמ א צמנ התאש ןכת יי , המ י שרב ת ועיפ ומ ןנ י א WLAN ה ת ותשר םא :

.

ה רעה

השי ג

: רבחתהל ךנ וצרב ה י ל אש WLAN ה תשר תא הא ו ר ךנ י א םא

Open Network & Internet רחב ןכ מ רחא לו , תשרה בצמ למס

.(

לע

ט

ת י נמ

נ רט ינ א ו

י הצ יחל

תשר ת

ץ חל

רו

,

דגה

ת ומ י שמה

חתפ )

ת ר ושב

Settings

: ה רעה

.

1

תשר ת רו דגה ) Network & Internet Settings רחב ןכ מ רחא לו , תשרה בצמ למס

– ן יפ ולחל –

ב רחב , ת ומ י שמה

.( ט נ

ת

רט

ר ושב

ינ א ו

.

2 Network and Sharing רחב ,( תשרה ת רו דגה תא הנש ) Change your network settings

.( ף ות י שה ו תשרה

עטקמה תחת

זכ רמ ) Center

.( ם י שד ח תשר וא ר וב יח ר דגה ) Set up a new connection or network רחב

.

שד ח תשר ר וב יח ר וצ י ל וא ה י ל א רבחתהלו ני ד י ןפ ואב תשר שפחל ךל רשפ א תש , ת ו וי רשפ א תמ י שר גצ ות

.

3

.

ר וב יחה תא ם י לשהל י ד כ ךס מה י ב ג לעש ת וא ר והה רחא

.

ובצמ תא ו ר וב יחה םש תא אד ו ול י ד כ , ת ומ י שמה ת ר וש לש י נמ יה הצקב תשרה בצמ למס תא רחב , ר וב יחה ת

ב וקע

יר צ

.

3

י רחא ל

ת וערפהב ו בתנה ן רצ י ב , WLAN ה תעמטהב

.

ת ופ

י ולת ( עי

צר ו ת רו יק

גהל

ן וגכ

טוחל

ם

אה ת ות וא ם י

יי נבמ ם י מ וסחמ

לוכ

וא

י

ם י

יו ל אש

רחא

ק ח

ם י

רמה

ני ו

) י

רטקל

ל נ

א

יו

ם

צק נ ופה

י נקתה

ח ו וטה

ידי לע ת

:

ומ

ה רעה

רגנש

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) HP Mobile Broadband -

שד חה

הב ש

ב

ה

ש חמב

רבחה

שומ

לש

י ש תעב

תשרל

.

ד יי נ בח

רבחתהל וא

ר ספ

ני ו

ת ו

רטקל

יר ש ת

א רא

לבקל

ו ד

ת י נב ומ הכ

ח ולשל , ט נ רט

י מת ו

ינ א ל

HP Mobile Broadband

רבחתהל

.

Wi-Fi

שפ וחה

לש

ךל

ת ומח

שי

ת ו

, ת

ד

תא

וק

ללוכ ךת ושרב

י רלול

נב ך ר

ס תשר

וצ א לל

לי עפ

םג

ש

מ

ד ב

ב ש

םע

וע

חמה

ד ח י

התא

ספה

וא , ת ו

ת ו

יר

יר

שה

ש תא לי עפהל

ת לד ל תחתמ

י ד כ םה י נשל

, הללוסה א

וא

ת ך

, HP

ותב ב

לש

ש

ד

חמה

יי נה בח רה

ת יתחת

ספה לו ד

ל תקב ד

ומ לש

ומש ת וי

MEID -

ותב ספ

ה

ד

וא

ומ

/

ת ו

ו IMEI -

יהל י

ה

.

רפס מל קקד

ושע רפס מה .

ד

גצה לש

ז

יי

תש

נה

רי וחאה

ןכת

בח רה

יי

וקלחל

– ן יפ ולחל –

.( ט נ רט ינ א ו תשר ת

.

תשרה בצמ

רו דגה

למס תא רחב , ת ומ י שמה ת ר ושב

) Network & Internet Settings רחב

.

1

.

2

Advanced Options רחב ןכ מ רחא לו ,( י רלול ס ) Cellular רחב ,( ט נ רט ינ א ו תשר ) Network & Internet

.( ת ומ דקתמ ת ו וי

ף י ע

רשפ א

ס ב

)

.

3

רפס מ

ןקת

ן וגכ

ומ ונ

,

י

ך

א

ית ו ד וא לע יס יס

SIM ה ס י טרכ

ב עד י מ

םא .

ש א

לי כ מ SIM ס

רמ ןקת ומה

י טרכ

SIM

.

ס

SIM

י

ס י טרכ ב שומ י ש

טרכ ם י ללוכ ם י מ י וס

ם י ב

מ ם

י

י

יחמ

ב

ת

ש חמ

יו

.

רלול ס

תשרה

ת ותשר

לע עד

לש

י מ ןכ

ם י מ י

ו (

וס מ

PIN ) י

ם י לי

שי א י

עפ מ

וה זי

ב שומ י ש

23 תשר ירוביח 3 קרפ

תשרה לי עפ מש וא , ב ש חמל ף ר וצמה ( HP לש ד יי נ בח ר ספ ) HP Mobile Broadband

.

לע

ב ש

עד י מהמ

חמהמ

קלחכ

ד רפ נב

קפ וס ש ןכת

ות וא קפס י ת

יי , ש

י רלול

א רמ

סה

ע , ף דעומ ת י רלול ס תשר לי עפ מ םע ת ו

.

ךת

יר ש לי

ושרב

עפהל

ש ב ש

ד צ י כ ו

חמב

( HP לש

לולכה (

ד

HP

יי

לש

נ בח

ד יי

ר ספ

נ בח

) HP Mobile Broadband

ר ספ )

לע

HP Mobile Broadband

עד י מ ת לבקל

לע עד י מב

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) GPS -

ת

רעמל ון יו כ ו ת רו יהמ , ם וק י מ ת ו ד וא עד י מ ם יקפס מ GPS י ינ וי ול .( GPS ) י ינ וי ול טו יו נ תכ רעמ לולכ ל י ושע ךת

.

ושרב ש

GPS ב ת ו

ב

ד

ש חמה

י וצמה

.( ם וק י מ ) Location ה ר דגהה תחת לעפ ומ ם וק י מהש אד ו , GPS ה תא לי עפהל י ד כ

דגה ) Location privacy settings רחב ןכ מ רחא לו ,( ם וק י מ ) location ד לקה , ת ומ י שמה ת ר ושב

.( ם

שופ

וק י מ

יחה

לש ת

תב יתב

יו טרפ

.

ם וק י מה ת רו דגהב שומ י של ךס מה י ב ג לעש ת וא ר והל םא תהב לעפ .

.

1

2

ב שומ י ש

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) ם יי טוחל א Bluetooth י נקתהב שומ י ש

ין ב ללכ ך ר ד ב ם י רבחמה ם י זי יפ ם י לבכ ת ועצמאב ם רי וב יח הפ י לחמש , רצק ח ו וט ל

:

ת

ם

י

י

טוחל א

אבה ם

ת

י

ר ושקת קפס

טי רפה ן וגכ ם

מ

י

Bluetooth ןקתה

ני ו רטקל א ם י נקתה

( ם י ד י ני , ם יי נחלוש ) ם י ב ש חמ

( ם י מכח ם ני ופ לט , ם יי טוחל א , ם יי רלול ס ) ם ני ופ לט

( המלצמ , תספ דמ ) ה י מ דה י נקתה

( ם י לוקמ ר , ת ו ני ז וא ) עמש י נקתה

רבכע

ת ני וצ יח ת ד לקמ

Bluetooth י נקתה ר וב יח

Bluetooth and other devices settings רחב ןכ

.

Bluetooth ר וב יח ר וצ י ל יך לע , Bluetooth ןקתהב שמתשהל לכ ותש י נפ ל

מ רחא לו , ת ומ י שמה ת ר ושב

.(

שופ

ם י

יחה

רחא ם י

תב יתב

נקתה ו bluetooth

Bluetooth ת רו

ד לקה

דגה

.

ן יי דע ת לעפ ומ א ל ת ו רשפ אה םא , Bluetooth לעפה

Add a ח י ש ו דה תב יתב ןכ מ רחא לו ,( רחא ןקתה וא Bluetooth ןקתה ףס וה ) Add Bluetooth or other device

.

Bluetooth רחב ,( ןקתה ףס וה )

רחב device

. ךס מה י ב ג לעש ת וא ר והל םא תהב לעפ ו המ י שרהמ ךלש ןקתהה תא רחב

)

.

.

1

4

.

2

.

3

אד ול י ד

יג צהל ם יי

כ ךס מה י ב ג לעש ת וא ר והל םא תהב לעפ

.

ןקתהל ף ר

, ף יס ומ התאש

וצמה ד ועיתב ן

ןקתהב

יי ע , ףס

.

המא

ונ

תהה

עד י מ

ד וק

ת לבקל

גצ

.

יו , ת

המא

ומ י

תהה

א שר ו

ד וקל

ד ןקתהה םא

םא ות ןקתהב ד

: ה רעה

וקהש

ושע ם י מ י וס מ ם י נקתה .

ה ז ןקתה ר וב ע לעפ ומ Bluetooth י כ אד ו , המ י שרב

.

עיפ ומ

ןקתהל ף

א ל ךת ושרב ש

ר וצמה ד ועיתב

ןקתהה

ן יי ע ; ת

םא

ופס ונ ת

: ה רעה

ושי ר ד

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) עד י מ ף ות י ש ך ר וצל NFC -

י כ מ

רצק

ותה

ח

וספ

ם

ו וט

י נקתה

ת

דמב

ר ושקת

ס

י נש

ת ועצמאב

יפ דהלו ם

ין ב עד י מ ףתשל

.

רחאה

י מ ולשת יר ב

ת רשפ א

ןקתהל

עהל , רשק

ד

י

מה (

חא

ש נא

NFC Near Field Communication

ןקתה

לש

לש ( הנט

ם י טרפ יר ב

נאה

עהל

)

,

השקהה

ט נ רט ינ א

ור

י

זא מ

רתא

)

רב

רצק

עומ

ףתשל

ח

עד

ןת

ו וט ת ר ושקתב ךמ ות

י מה

ני , ת

.

י

וכ

טוחל א

מתנה

.

ת

NFC

ןפ

-

ואב

יו צק

ב ת

ב

י

וכ

ש

NFC

לפ

מ

חמה

ב

אה

ותש

ו

ב שומ י ש

תיטוחלא תשרל תורבחתה 24

.

3 ד ומעב ם י ב י כ ר

הא ר , ב ש חמב השקהה ור זא תא רתא ל י ד כ : ה רעה

ף ות י ש

.

ת לעפ ומ NFC ה ת יי צק נ ופ ש אד ו

לעפה ) Turn wireless devices on or off רחב ו , ת ומ י שמה ת ר ושב שופ יחה תב יתב (

.(

טוחל א

ם יי

) wireless

טוחל א ם י נקתה

ד לקה

הבכ וא

.

א

.

ם י נקתהה ר וב יח תעב לי לצ עמשת ו ןכת יי .

NFC -

.( לעפ ומ ) On בצמב א יה NFC ב ה ר יחבהש אד ו

ב ךמ ותש ןקתה ת ועצמאב NFC ה לש השקהה

.

ב

ור זא לע שקה

.

ןקתהה לש שומ י שה ת וא ר והב ן יי ע , רחאה NFC ה ןקתהב הנט נאה ם וק י מ לע עד י מ ת לבקל : ה רעה

.

יך שמהל י ד כ ךס מה י ב ג לעש ת וא ר והל םא תהב לעפ

.

1

.

2

.

3

ת וי וק תשרל ת ו רבחתה

לבכ ב שמתשמ LAN ר וב יח .

ם ד ומ

.

ר וב

ד רפ

יח ו

נב

( LAN ) ת י מ וקמ ת

ם י רכ מנ ם י לבכה

ר ושקת תשר

י נש .

ן ופ לט

: ם י רחבנ

לבכ ב

ם י רצ

שמתשמה

ומב

, ם ד

ם י וי

וממ

וק

הב

ם

ר

רי

ה

וב

ד י

יח

מב

ו רשפ א

ר יהמ א

ת י ש

וה

ןכת

ו תשר

יי

RJ-45 ה עקשל ן ופ לט וא ם ד ומ לש לבכ רבחת ל א , ד יו צל קז נ וא הפ י רש , ת ולמש חתהל ן וכ יסה תא ת יחפהל י ד כ !

.(

ה רהזא

תשר )

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) ( LAN ) ת י מ וקמ ת ר ושקת תשרל ר וב יח

ךנ וצרב םא וא ( י טוחל א ןפ ואב ד וב על ם וקמב ) ךת י בב בתנל ת ו יר שי ב ש חמה תא רבחל ךנ וצרב םא LAN

.

ד רשמב תמ י יק

ר וב יחב

תשרל

שמתשה

רבחתהל

י טוחל

הא ר ,

אה ר וב יחה תא קתנמ א וה .

HP LAN-Wireless Protection

HP LAN-Wireless Protection לע ףס ונ עד

.

26

י מ

ד

ת לבקל

ומעב ( ד בלב

א רק נש

.

LAN תשרל

ם י רחבנ

ת ו

ם י

ין יפ א

יר

רצ

שי

מ

ומב

ךלש

רבחתמ

)

ב ש חמב

התא

לי

רש א

עפהל

כ

ןת י נש

WWAN ה

ןכת

תא

יי

וא (

: ה רעה

Wi-Fi )

HP LAN-Wireless Protection ב שומ י ש

רצ ומ וא י ל נ יו צפ וא הנ י גע ןקתה וא תשר עקשו תשר לבכ ב י יחמ LAN תשרל ר וב יחה , ב ש חמב RJ-45 תא י צ י תמ י יק

.

א ל םא

הבח רה

.

ם יי ל נ יו צפ וא הבח רה רצ ומב וא הנ י גע

: ם י אבה ם י בלשה יפ לע לעפ , תשרה לבכ תא רבחל י ד כ

ןקתהב וא ב ש חמב ( 1 ) תשרה עקשל תשרה לבכ תא רבח .

1

25 תשר ירוביח 3 קרפ

.

בתנל וא ( 2 ) ר יקב תשר עקשל תשרה לבכ לש י נשה הצקה תא רבח

הנפה , יו ד ר ו ה זי וי ולט לש הטי לקמ ת ועב ונה ת וערפה ע נ ומה , ( 3 ) ם י שער תתחפהל

.

ב ש

ל געמ ללוכ

חמה יפ לכ ל

תשרה

געמה

לבכ םא

םע לבכה

:

הצק

ה רעה

תא

.

2

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) HP LAN-Wireless Protection -

. ת

יר

י שר ומ

שי ב ש

ית לב ת י טוחל א

חמה תא

השי ג

ם י רבחמ רש א

י נפ

כ

מ LAN ה תשר

תב שומ WWAN

לע ןג י

ה וא (

ש ךכ

Wi-Fi

HP LAN-Wireless Protection

) WLAN ה ר וב יח , לעפ ומ

תא יר דגהל ןת ני , LAN תב י

HP LAN-Wireless Protection

ב ס ב

םא

.

LAN תשרל

ב שומ י ש

HP LAN-Wireless Protection לש ת י ש י א המא תה ו הלעפה

.( BIOS ) Computer Setup תא לעפה

Computer ל ס נכ יהל י ד

: ת ו ד לקמ םע ח ול י ב ש חמ וא ם י ב ש חמ

כ f10 לע ץ חל , HP לש למסה תעפ וה י נפ לו , ב ש חמה תא שד חמ לעפה וא לעפה

.

Setup

: ת ו ד לקמ א לל ח ול י ב ש חמ

תמצ וע תשלחה ןצ

.

חל לע תכ שוממ הצ יחל ת

Computer Setup -

רו יהמב

ל ס נכ יהל י ד כ

ץ חל f10

ןכ מ רחא

שקה .(

לו , ח ולה

הלעפה )

ב ש חמ

Startup

תא שד חמ

טי רפתה

לעפה

עיפ יו ש

וא

דע

לעפה

לוקה

.( ת ונב ומ ןקתה ת ו וי רשפ א ) Built-in Device Options רחב ןכ מ רחא לו ( ם דקתמ ) Advanced רחב

רב

LAN/WWAN Auto ,

וחמ ב ש חמה רש א כ

( LAN/WLAN

WWAN וא /

לש

ו WLAN

י

רי

טמ וטוא

וב יח ת

ג ות י מ )

ובכ ל י ד

LAN/WLAN Auto Switching

כ םה י נש וא ,( LAN/WWAN לש

ר וב

י טמ

ע ן ומ

וטוא ג

יסה

ות י מ

תב ית

)

תא רחב

Switching

.

LAN תשרל

ם יי ונ י ש ר ומש ) Save Changes and Exit רחב ,( י ש א ר ) Main רחב , ב ש חמה ת רו דגהמ תא צלו

.( ןכ )

ם

Yes

יי ונ י שה תא

רחב ןכ מ

ר ומשל

רחא לו ( א

י

צ

ד כ

ו

.

1

.

2

.

3

.

4

.

enter ןכ מ רחא ל שיקהל יך לע , ה ר יחבה תא ןמס ל י ד כ ם י צ חה י שקמב שמתשמ התא םא : ה רעה

.

שד חמ לעפ יו ב ש חמהש רחא ל ףקות ל וס נכ י י ם יי ונ י שה

תיווק תשרל תורבחתה 26

תשרב ךלש ב ש חמה י וה יזל HP MAC Address Pass Through -

( ד בלב ם י רחבנ ם

ב

י רצ ומב

ש

)

.

לד חמ

תב ותכ

ת יר

.

רבכ

ת

ת

ותשרב

לעפ ומ

ולש

ו ז

ת

תב

רו ושקתה

ותכ .

תשר

ו ב

םא

ש חמה

תמ ת

י וה י ז לש

ועצמאב

ת י שי

רב וחמ

א המא תהל

ב ש חמה רש

תנת

א כ

י נה

םג ,

ך ר

י ד וח

ד קפס מ

יי י וה י

MAC Address Pass Through

ז תקפס מ ו ז תכ רעמ לש MAC ה

MAC Address Pass Through לש ת י ש י א המא תה

Computer ל ס נכ יהל י ד

.( BIOS ) Computer Setup תא לעפה

: ת ו ד לקמ םע ח ול י ב ש חמ וא ם י ב ש חמ ●

כ f10 לע ץ חל , HP לש למסה תעפ וה םעו , ב ש חמה תא שד חמ לעפה וא לעפה

. Setup

: ת ו ד לקמ א לל ח ול י ב ש חמ ●

תמצ וע תשלחה ןצ

.

חל לע תכ שוממ הצ יחל ת

Computer Setup -

רו יהמב

ל ס נכ יהל י ד כ

ץ חל ןכ מ f10

רחא

שקה

לו , ח ולה

.( הלעפה )

ב ש חמ תא

Startup טי

שד חמ

רפתה

לעפה

עיפ

וא

יו ש דע

לעפה

לוקה

.

HP MAC Address Pass Through רחב ןכ מ רחא לו ,( ם דקתמ ) Advanced רחב

( תכ רעמ

תא ת י שי א

תב ותכ )

ם י א תהל

System Address רחב ,(

י ד כ ( ת י שי א תמא ת ומ תב

ח רא

ותכ )

מ תס ס ובמ MAC תב

Custom Address

ותכ )

וא

Host Based MAC Address

MAC Address Pass Through

ל

תא

ין מ

לי

י מ הב

עפהל

.

תב

יתב

י ד כ

ותכה

לש ת י שי א תמא ת ומה MAC ה תב ותכ תא ן זה ,( MAC תב ותכ

.

)

תב

MAC ADDRESS

ותכה תא ר ומשל

רחב

י ד כ

,( ת י שי

Enter

א המא

שקה ןכ

תה

מ

) Custom

רחא לו ךלש

ת רחב םא

תכ רעמה

Reuse רחב , תכ רעמה לש MAC תב ותכ כ תצב ושמה

.(

MAC תב ותכ

תצב ושמה LAN

ב שמתשהל

ה תב ותכ ב

ךנ

ב

וצרב

וש

ו תצב

שמתשה

ושמ

)

LAN תשר שי ב ש חמב םא

Embedded LAN Address

– ן יפ ולחל –

.( ןכ ) Yes רחב ןכ מ רחא לו ,( הא י צ י ו ם יי ונ י ש ת יר מש ) Save Changes and Exit רחב ,( י ש א ר ) Main רחב

.

1

.

2

.

3

.

4

.

5

.

enter ןכ מ רחא ל שיקהל יך לע , ה ר יחבה תא ןמס ל י ד כ ם י צ חה י שקמב שמתשמ התא םא : ה רעה

.

שד חמ לעפ יו ב ש חמהש רחא ל ףקות ל וס נכ י י ם יי ונ י שה

27 תשר ירוביח 3 קרפ

ךס מב טו יו נ 4

: ת ואבה ת וטי שהמ תחא ת וחפ ל ת ועצמאב ב ש חמה ךס מב טו ונל ןת ני , ךלש ב ש חמה םג ד ל םא תהב

.

ב ש חמה ךס מב ת ו יר שי עגמ ת ו וחמב שומ י ש

.

עגמה ח ול לע עגמ ת ו וחמב שומ י ש

.( ד רפ נב השי כ רל ) ם יי ל נ יו צפ וא רבכעב וא ת ד לקמב שומ י ש

.

ךס מה י ב ג לעש ת ד לקמב שומ י ש

.

העבצה טומב שומ י ש

ע גמה ךס מ ת ו וחמב ו ע גמה ח ול ת ו וחמב שומ י ש

ל א משה ןצ

עג ,( ד בלב ם

חלב

י רחבנ ם י

שמתשהל

רצ ומב )

םג

עגמ

ןת

ךס מב

ני .

ת וטושפ

טו ונל

עגמ

י ד כ .

ני וצ

ת ו וחמ

יח

ת ועצמאב

רבכעב ם י מא

ןמס

ותה ם י

ב טולשלו

נצ חלב

.

ה ז

ם

ב ש

קרפ

י שמתשמש

ב

חמה

ת ו רא

ךס מב

יפ

ותמה

טו ונל

ת

כ

עי יס מ עגמה ח ול

עגמה

ועונתב

ח ול לש

ךס מב

י נמ

ת ו

יה ו

יר שי

.(

תב

לוקו

יתב (

ה רמ

ה רקבה ח ול ) control panel

וח ) Hardware and Sound רחב ןכ

ד לקה , ןת

מ

.(

רחא לו

רבכע

לועפ ןפ וא לע ם

)

,( ה רקבה

Mouse

ח ול )

רחב ,(

ני וטרס ב ת ופ צלו

Control Panel

ת וספ דמ ו ם

ת ועונתה

רחב , ת

י נקתה )

ומ י

תא ת י שי א ם י א

שמה

תהל

ת ר ושב ש שופ

Devices and Printers

י ד כ

יחה

תחת

עגמ ח ול

Touchpad

ךל

רחב

שי םא תעד ל

ןכ מ רחא לו ,(

י ד כ .

עגמה ת ועונת ל ת רפ

ם י נקתה ) Devices רחב

ושמ

,( ת רו

ת יו

דגה )

ל נ יו צק נ ופ קפס מ

Settings רחב

רש א

,(

ק

לחתה )

וי דמ עגמ

Start

ח ול ם י ללוכ ם י

רחב , ףס ונ עד י מ

מ י וס מ

רתא

.(

ם י רצ

לו

עגמ

ק

ח

וי

ומ

דמ

ול )

.

ת רחא ין וצ םא אלא , עגמ ךס מלו עגמה ח ולל ת ומ י א תמ עגמה ת ולועפ : ה רעה

השקה

טי רפ חתפ .

י וצרה טי רפ ב ר וחבל י ד כ עגמה ח ול ור זא לע תחא עבצא םע שקה ןכ מ רחא לו , ךס

.

מה לע והשלכ

יו לע הלופ כ

טי רפ

השקה ת

לע עבצה

ועצמאב

הג וצתה לד וג י ונ י של ת ועבצא יתשב הטי בצ

.

טסקט וא ת ונ ומת לש הג וצת ין טקהל וא לי דגהל י ד כ ת ועבצא יתשב הג וצתה לד וג י ונ י של הטי בצב שמתשה

ןכ מ רחא לו , ו זמ ו ז טעמ ת וק ח ו רמ ןהשכ עגמה ךס מ לע וא עגמה ח ול ור זא לע ת ועבצא יתש חנה , הג וצתה

.

תא

ו זל ו ז

ין טקהל

ןת וא ב

י ד כ

רק

.

ו זמ ו ז ןת וא ק ח רה ןכ מ רחא לו עגמה ךס מ לע וא עגמה ח ול ור זא לע ד ח י ת ועבצא יתש חנה , הג וצתה תא לי דגהל י ד כ

עגמה ךסמ תווחמבו עגמה חול תווחמב שומיש 28

( ק וי דמה ע גמה ח ולב ו ע גמה ח ולב ) ת ועבצא יתשב הקלחה

וא הל א מש , הטמ , הלעמ ןת וא ור רג ןכ מ רחא לו , ה יי נשהמ תחא ת ולק

.

הנ

ת וק ח ו רמ

ומתב וא

ןהשכ עגמה

ף ד ב ם י ד ד צל

ח ול

וא

ור

הטמ

זא לע ת

, הלעמ

ועבצא

עונל י

יתש

ד כ

חנה

הנ י מ י

.

רחבנש טק יי ב ואה ר וב

( ק וי דמה ע גמה ח ולב ו ע גמה ח ולב ) ת ועבצא יתשב השקה

ע ת ו וי רשפ אה טי רפת תא ח ותפ ל י ד כ עגמה ח ול ור זא לע ת ועבצא יתשב שקה

.

רבכעב ת י נמ י הצ יחלל הה ז ה ר וצב ת דקפתמ ת ועבצא יתשב השקה : ה רעה

( ק וי דמה ע גמה ח ולב ו ע גמה ח ולב ) ת ועבצא שולשב השקה

עצבל י ד כ עגמה ח ול ור זאב ת ועבצא שולשב שקה .

Windows לש שופ יח תב ית תחת ופ ת ועבצא שולשב השקהה , לד חמ ת

.

הלועפה

יר רבכ

תא

Taps

Devices

הב יתב ,(

רחב ,(

ת ועבצא

ת רו דגה )

שולשב

Settings

ת ולועפ )

רחב ,( לחתה ) Start רחב ,

Three-finger gestures

ק וי דמה

תחת .(

עגמה ח ולב

עגמה ח ול )

ו ז הלועפ

Touchpad

לש

רחב

.

הלועפ

ד וקפתה

ןכ

ת ר

מ רחא לו

דגה

תא ת

רחב

(

,(

ונשל

ם י

י ד

נקתה

ת ושקה

כ

)

)

29 ךסמב טווינ 4 קרפ

( ק וי דמה ע גמה ח ולב ו ע גמה ח ולב ) ת ועבצא עב ראב השקה

כ עגמה ח ול ור זאב ת ועבצא עב ראב שקה .( ת ולועפה זכ רמ ) Action Center תא תחת ופ ת ועבצא עב ראב השקה , לד חמ ת

.

הלועפה תא

יר רבכ

עצבל

Devices

Taps הב יתב

רחב

,(

,( ת

ת ועבצא

רו דגה )

עב

Settings

ראב ת ולועפ )

רחב ,( לחתה ) Start רחב

Four-finger gestures

, ק וי דמה

תחת .(

עגמה

עגמה ח

ח ולב

ול )

ו ז הלועפ

Touchpad

לש ד

רחב

וקפתה

ןכ

.

הלועפ ת

מ רחא

ר דגה

תא

לו

רחב

ת

(

ונשל

ם י

י ד

נקתה

כ

,( ת ושקה )

)

( ק וי דמה ע גמה ח ולב ו ע גמה ח ולב ) ת ועבצא שולשב הקלחה

.

ה ד וב עה ןחלושו ת וח ותפ ת יו צק י לפ א ין ב הפ י לחמ ת ועבצא שולשב הקלחה , לד חמ ת יר רבכ

.

ם יח ותפה ת ונ ולחה לכ תא ת וא רל י ד כ ךממ ק ח רה ון יו כ ב ת ועבצא 3 קלחה

.

ם יח ותפה ת ונ

.

ה ד וב עה ןחלוש תא יג צהל י ד כ ך רב על ת ועבצא 3 קלחה

ולחה ין ב ר וב על י ד כ הנ י מ י וא הל א מש ת ועבצא 3 קלחה

Devices

הב יתב ,( ת

רחב ,( ת

ועבצא

רו דגה )

שולשב

Settings

ת ולועפ )

רחב ,( לחתה ) Start רחב

Three-finger gestures

, ק וי דמה

תחת .(

עגמה

עגמה

ח

.

הלועפ

ולב

ח ול )

ת

ו ז הלועפ

Touchpad

ר דגה

לש ד

רחב

רחב ,( ת רו

וקפתה

ןכ

יהמ

מ

ת

תא

רחא

ת ונשל י ד

נקתה

כ

לו ( ם י

וקלחה ) Swipes

)

( ק וי דמה ע גמה ח ולב ) ת ועבצא עב ראב הקלחה

.

ם יח ותפ ה ד וב ע ת ונחלוש ין ב הפ י לחמ ת

.

ם יח ותפה ת ונ ולחה לכ תא ת וא רל י ד

ועבצא

כ הא לה

עב

ו

ראב הקלחה , לד חמ ת

ךממ ת ועבצא 4 קלחה

יר רבכ

.

ה ד וב עה ןחלוש תא יג צהל י ד כ ך רב על ת ועבצא 4 קלחה ●

.

ה ד וב עה ת ונחלוש ין ב ר וב על י ד כ הנ י מ י וא הל א מש ת ועבצא 4 קלחה ●

עגמה ךסמ תווחמבו עגמה חול תווחמב שומיש 30

רחב ןכ

רחב

מ

,(

רחא לו

ת רו

( ם

יהמ

י נקתה )

ת וקלחה

Devices

)

רחב ,(

Swipes הב יתב

ת

,(

רו דגה

ת

) Settings

ועבצא

רחב

עב ראב ת

,(

ולועפ

לחתה

)

) Start רחב , ו ז הלועפ

Four-finger gestures

לש

תחת

ד

.(

וקפתה

עגמ ח

תא ת ונשל

ול

.

)

י ד כ

Touchpad

הלועפ ת ר דגה

( ע גמ ךס מב ) תחא עבצא ת ועצמאב הקלחה

.

טק יי ב וא יז זהל י ד כ וא , ם י ד ומעו ת ומ י שר ין ב הלי ג ר וא הלי בקמ הלי ל ג עצבל י ד כ תחא עבצאב הקלחהב שמתשה

.

ר וב על ךנ וצרב יו ל אש ון יו כ ב ךס מה לע תחא עבצא ת ולק קלחה , ךס מה לע הלי ל ג עצבל י ד כ

.

י וצרה ם וקמל עבצאה ת ועצמאב ות וא ור רג ו םצעה לע תכ שוממ הצ יחל ץ חל , ם וקמל ם וקממ םצע יר ב עהל י ד כ

ם יי ל נ ו יצפ וא רבכע וא ת ד לקמב

ת ועצמאב

.

ת ו יפ י

עצבל

צפס ת

ןת י נש

ולועפ

ול א

עוצ י בל

ל ת

ם

וה ז ת

י מחה

ולועפ עצבלו

ם י שקמב

לול ג ל ,

ו הלועפה

ם י

י

טי רפ

שקמב

ר וחבל , ד י

שמתשהל

לקהל

ןת י נ

ם י

ת ד

רשפ א

לקמה

מ

ת

ם יי ל נ יו צפ

ועצמאב ,

וא רבכע

ףס ונב

וא

.

עגמ

ת ד לקמ

ת ו וחמ

שומ י ש

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) ךס מה לע ת ד לקמב שומ י ש

.

ת ומ י שמה ת ר וש לש ת י נמ יה הנ יפ ב , ת ועד והה ור זאב ת ד לקמה למס לע שקה , ךס מה לע ת ד לקמ יג צהל י ד כ .

1

.

ד י לקהל לחתה .

2

.

הב ר וחבל י ד כ הלי מ לע שקה .

ם י לי מל ת ועצה וגצ ו י ךס מה י ב ג לעש ת ד לקמל לעמש ה ר ושב ש ןכת יי

.

ךס מה י ב ג לעש ת ד לקמב ם י לעופ וא ם י גצ ומ םנ י א ם י מח ם י שקמ ו הלועפ י שקמ

: ה רעה

: ה רעה

31 ךסמב טווינ 4 קרפ

ר ו ד י ב 5

םע עמש

תא רתא

ב

ל

ולי של

י ד

כ 3

, המלצמה

ד ומעב ם י

ת

ב י כ ר

ועצמאב

ף י ע ס ב

ם י

ן

רחא

יי ע .

ם

םע ואד

י לוקמ ר

י ו

וא

ת וח

ה זי

י של

וי

, האנהל

ולט יר שכ

.

וא

מ ,

ךת

ת ו יקסע

גצ ,

ושרב

ן רקמ

ש ב

ת ו רטמל

ן

ש

וגכ ,

חמב

ם י ני

ךת

וצ

ושרב

יח

המלצמה

ם י

ש HP

נקתה

ו עמשה

ב

ר

,

ש חמב שמתשה

וב יחל

ואד וי וה

וא

י

ואד

נקתה

וי

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) המלצמב שומ י ש

.

םג

ת

ד

ומלצמה ת י ב רמ .

ק

ל םא תהב , ה ר וחא

חשמ וא ה ד וב

וא המ י דק ת ונ

ע

ופ

ך

ת

ר וצל ם י רחא

ומלצמה .

ל רבחתהל

ס לי טס ת ונ

ךל

ומת

ת רשפ א מה

טי לקהלו

, תחא

ואד י ו טי

המלצמ

לקהל ,

ת וחפ

ואד וי ו ט

ל ללוכ

א ' צב

ךת ושרב ש

חח ושל ת ו

ב ש חמה

רשפ א מ

ת

תב יתב

וקפס מ

44

ת

ד

ד לקה , המלצמב

ומלצמהמ

ומעב החט

קלח .

ת

שמתשהל

בא

הא ר

יו צק י לפ

י

אה

ד כ

.

3

תמ י

ד

שר

ומעב

ך ותמ

.

Windows Hello ן וגכ

ם י ב י

ם

(

י

כ ר

הא

המלצמ

נפ י וה י

)

ר

ז

, ךת ושרב

Camera

תנכ ות וא

ש רצ ומב שי ת

רחב ו

ם

.

יק

( המלצמ

חשמל ת

ומלצמ ולי א

) camera

יו צק י לפ

Windows Hello -

א

ב

,(

וא המלצמ

ת ומ י שמה

הה

שומ י

וב

שה

ג ת ו

י ב

ד ח

ג ל

ת

ו

ר

)

ם

HD

י

יז א

ושב

תעד ל

שופ

טרפ

י ד כ

יחה

ת לוכ י םג

ת לבקל

תא ת

לע

ובכ ל

ב וש

י ד כ .

ץ חל

ת לעפ ומ המלצמה

, המלצמה תא

, לד חמ

שד חמ לי

ת

עפהל

יר רבכ

י ד

.

המלצמה

כ .

ה יר א מ

י וב י כ ידי

המלצמב ת

לע םג

יו טרפה

המלצמה

ת רי ונ .

ת יו טרפ

המלצמב

תא

ת יו

רפ של ןת

טרפה

ני

שקמ

, ם

לע

י רחבנ

ץ חל

.

,

ם י רצ ומב

המלצמה

שקמ ות וא

.

ךשמ ית עמשה תט לקה ,( ר וג ס ס י רת ) ה י ובכ המלצמה רש א כ ואד י ו טי לקמ התא םא : ה רעה

י ל י ד

עמשב שומ י ש

כ ואד וי

יח

ו םע

ם

עמש

רי וטי

בלשל

לקת ןנ וכ

וא , עמש טי לקהל ,(

ב

.

ש

ם

חמל

י

רבחל

לוקמ ר וא

וא ( ם י

ת ו ני ז

יו ד

רחבנ

וא

ר ללוכ

ב ש

ם

)

י רצ

חמל

ט נ רט

ומב )

רבח

ינ אהמ עמש

ש חמב

ןכ

הק

,

ב

הנ זאהה ת י וי

ות

ומ

ם

זי

וח תא

רי

רי זהל

וטי

,

לקת

הל

עי

רפ של י ד

ין זאהלו הק

כ

משהל

.

עמש

םג

זי

ןת

ומ

.

רי וטי

ני

לקת

ד

ה י

רי והל

דמ י ט

ןת

לומ

ני

תעמשהל

ם י לוקמ ר ר וב יח

( ן ופ ו רק י מ ) עמש תס י נכ /( ת ו ני ז וא ) עמש תא י צ י לש בלושמ עקשל וא USB תא י צ י ל לבכ ת ועצמאב

.

ב ש

הנ י

חמל

גע

ם י לוקמ

תנחתב וא

ר רבחל

ב

ןת

ש חמב

ני

ש

הא ר , ב ש חמל הה וב ג ת ו ד חב ם י לוקמ ר רבחל

.

י ד

לוקה

כ .

ןקתהה

תמצ

ן רצ

וע ת ר דגה

י לש ת

תא

וא ר והל םא תהב

ךמנה , ם י לוקמ רה

לעפ

ר

, ב

וב יח

ש חמל

י נפ ל

.

ם

35

יי טוחל

ד

א

ומעב

ם י לוקמ

HDMI

ר רבחל

עמש ת ר

י ד

דגה

כ

ת יו נז וא ר וב יח

ת לבקל .

ש א ר תכ רע וא ר ותפ כ ת ו ני ז וא , ת ו ני ז ואב שומ י שה י נפ

.

ל לוקה

הב י ב ס

תמצ וע

ו ת וח י

תא ךמנה

טב , הנ יקת

, העי צפ ל

ת ועד והב ן

ן וכ יסה

יי ע , ת

תתחפהל

וח י ט ב לע ףס

!

ונ

ה רהזא

עד י מ

: ה ז ך רי דמל תשג ל י ד כ

HP רחב ןכ מ רחא לו , ת ומ י שמה ת ר ושב שופ יחה תב יתב ( HP לש ד ועית )

.(

HP Documentation

HP לש ד ועית )

ד לקה

Documentation

.

ב ש חמב ש ( ן ופ ו רק י מ ) עמש תס י נכ /( ת ו ני ז וא ) עמש תא י צ י לש בלושמה עקשל לבכ ב ת ו ני ז וא רבחל ןת ני

.

ןקתהה ן רצ י לש ת וא ר והל םא תהב לעפ , ת יו טוחל א ת ו ני ז וא ב ש חמל רבחל י ד כ

( דבלב םירחבנ םירצומב ) המלצמב שומיש 32

ת יו נז וא ר וב יח

ת לבקל .

ש א ר תכ רע וא ר ותפ כ ת ו ני ז וא , ת ו ני ז ואב שומ י שה י נפ

.

ל לוקה

הב י ב ס

תמצ וע

ו ת וח

תא ךמנה , העי

י טב , הנ יקת ת ועד

צפ ל

והב ן

ן וכ יסה

יי ע , ת

תתחפהל

וח י ט ב לע ףס

!

ה

ונ

רהזא

עד י מ

: ה ז ך רי דמל תשג ל י ד כ

HP רחב ןכ מ רחא לו , ת ומ י שמה ת ר ושב שופ יחה תב יתב ( HP לש ד ועית )

.(

HP Documentation

HP לש ד ועית )

ד לקה

Documentation

עמש תא י צ י לש בלושמה עקשל לבכ ב ש א ר ת וכ רע רבחל ןת ני .

ש א ר תכ רע

.

ב

ת וא

ש חמב

רק נ

ש ( ן

ן ופ

ופ

ו רק

ו רק

י מ

י מ )

םע ת ובלושמה ת

עמש תס י נכ /( ת ו

ו

ני

ני ז וא

ז וא )

.

ןקתהה ן רצ י לש ת וא ר והל םא תהב לעפ , ת יו טוחל א ש א ר ת וכ רע ב ש חמל רבחל י ד כ

ל י לצ ת ו ר דגהב שומ י ש

.

עמש י נקתה לוה י נל וא תכ רעמה י לי לצ י ונ י של , תכ רעמה לש לוקה תמצ וע ן ונ ו וכ ל ת ושמשמ עמשה ת רו דגה

: לי לצ ת רו דגה ת ונשל וא יג צהל י ד כ

רחב ,( ה רקבה ח ול ) Control Panel רחב , ת ומ י שמ ת ר ושב

.( ם י לי

שופ יח

לצ )

תב

Sound

יתב (

רחב

ה רקבה

ו ,( לוקו

ח ול

ה רמ

) control panel

וח )

ד לקה

Hardware and Sound

ה רקמב

.

.

רחא

עמשה

קפס וא

תכ רעמל ד

Beats audio , DTS ,

ח יו מ עמש ת רקב ח ול

Bang & Olufsen

ת ועצמאב םהב

ת רצ

טולשל

ותמ ת רפ

ןת י

ושמ

נש ם י

ם י לי לצ תכ

מ דקתמ עמש

רעמ

י ינ יפ

לולכ ל

א מ

י

ללוכ

ושע ךת ושרב

ב ש חמהש

ש ב

ןכת

ש חמה

יי , ה זכ

.

עמש ת רו דגה לש ן ונ ו וכ לו הגצהל עמש ת רקב ח ולב שמתשה

רחב ,( ה רקבה ח ול )

.

Control Panel

עמשה

רחב , ת ומ י שמ

תכ רעמ לש יפ י צפסה

ת ר ושב

עמשה ת

שופ יח

רקב ח ול

תב יתב ( ה רקבה

תא רחב ו ,( לוקו

ח ול

ה רמ

) control panel

וח )

ד לקה

Hardware and Sound

וא ד וי וב שומ י ש

ם י טרס ו ואד וי ד רי והלו ט נ רט ינ א י רתא מ ואד י ו תמ ר זהב ת ופ צל רשפ א מה , המצ וע ב

.

ר ואד

תשרל

י ו

רב

ןקתה

וחמ

א

ךנ י

וה ךת ושרב

אשכ ב ש

ש

חמב

ב

ה י

ש חמה

יפ צל

.

ה זי וי ולט וא ן רקמ , ני וצ יח גצ רבחל י ד כ ב ש חמב ש ואד וי וה ת וא י צ י מ תחאב שמתשה , ה י יפ צה ת י וי וח תא רפ של י ד כ

י לש ת וא ר והל םא תהב לעפ .

ם י א תמה לבכה ת ועצמאב ב ש חמב המ י א תמה הא י צ י ל רב וחמ ני וצ יחה ןקתההש אד ו

.

: ב וש ח

ןקתהה

.

HP Support Assistant ב ן יי ע , ואד וי וה י ינ יפ א מב שומ י שה לע עד י מ ת לבקל

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) USB Type-C לבכ ת ועצמאב Thunderbolt ןקתה ר וב יח

.

ד רפ נב השי כ רל , USB Type-C לבכ שר דנ , ב ש חמל USB Type-C Thunderbolt ןקתה רבחל י ד כ : ה רעה

Thunderbolt ןקתהה תא רבח , ני וצ יח Thunderbolt ןקתה לע הה וב ג ה י צ ולו ז רב ט לפ תג וצת וא

:

ואד י

ןלהלש

ו תג וצת

ת וא ר

ת

והל

וא רל

םא

י ד כ

תהב

.

ב ש חמב USB Type-C Thunderbolt תא י צ י ל USB Type-C לבכ לש ד חא הצק רבח .

1

33 רודיב 5 קרפ

.

ני וצ יח Thunderbolt ןקתהל לבכה לש י נשה הצקה תא רבח

: הג וצת י בצמ העב רא ין ב ר וב על י ד כ F1 לע שקה

.

ד בלב ב ש חמב ךס מה תנ ומת תגצהל :( ד בלב ב ש חמ ךס מ ) PC screen only

.

ני וצ יחה ןקתהב ו ב ש חמב ת י נמ ז וב ךס מה תנ ומת תגצהל :( לופכש ) Duplicate

.

ני וצ יחה ןקתהב ו ב ש חמב תבח ר ומ ךס מה תנ ומת תגצהל :( הבח רה ) Extend

.

ד בלב ני וצ יחה ןקתהב ךס מה תנ ומת תגצהל :( ד בלב י נש ךס מ ) Second screen only

.

הנתשמ הג וצתה בצמ , F1 לע השקה לכ ב

.(

לש

תכ

ךס מה ת יי צ ולו

רעמ ) System

ז ר

.(

תא

רחב

ם יי

לדגה

זא

ונ

ו ,(

י

ת

שה

,( הבח

רו דגה

תא ר

)

רה ) Extend ת ו רשפ

Settings למס

אב ת רחב

ב רחב

ומש ) Keep changes

,( לחתה )

רחב ו

םא

המ י א

רק י עב

Start

תמה

, רת

ןצ חלב

ה י צ ולו

יו

ז

ב ת וב

רחב .

וטה

ןלהל

רה תא

ת וא

רא

רחב ,(

צ ותה ת לבקל

ותמכ

הג

,

וצת )

ני וצ יחה

: ה רעה

ןקתהה

Display תחת

.

2

.

3

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) HDMI לבכ ת ועצמאב וא ד וי י נקתה ר וב יח

.

ד רפ נב השי כ רל , HDMI לבכ שר דנ , ב ש חמל HDMI ןקתה רבחל י ד כ : ה רעה

: ת ואבה ת וא ר והל םא תהב הה וב ג ת ו ד חב ןקתהה תא רבח , הה וב ג ת ו ד חב גצב וא ה זי וי ולט ב ב ש חמה ךס מ תנ ומת תא ת וא רל י ד כ

.

ב ש חמב HDMI ה תא י צ י ל HDMI ה לבכ לש ד חא הצק רבח .

1

ואדיווב שומיש 34

.

הה וב ג ת ו ד חב גצל וא ה

: הג וצת

זי וי ולט

י בצמ

ל לבכה לש י נשה הצקה תא רבח

העב רא ין ב ר וב על י ד כ F1 לע שקה

.

ד בלב ב ש חמב ךס מה תנ ומת תגצהל :( ד בלב ב ש חמ ךס מ ) PC screen only

.

ני וצ יחה ןקתהב ו ב ש חמב ת י נמ ז וב ךס מה תנ ומת תגצהל :( לופכש ) Duplicate

.

ני וצ יחה ןקתהב ו ב ש חמב תבח ר ומה ךס מה תנ ומת תגצהל :( הבח רה ) Extend

.

ד בלב ני וצ יחה ןקתהב ךס מה תנ ומת תגצהל :( ד בלב י נש ךס מ ) Second screen only

.

הנתשמ הג וצתה בצמ , F1 לע השקה לכ ב

.(

לש

תכ

ךס מה

רעמ )

ת יי צ ולו

System

ז

.(

ר תא

רחב

ם יי

לדגה ,( הבח רה ) Extend

זא

ונ

ו

י

,( ת

שה

רו דגה )

תא ר

Settings

ומש )

ת ו רשפ אב ת רחב

למס ב רחב

Keep changes

,( לחתה

רחב ו

םא

) Start

המ י

רק י עב , רת

ןצ חלב

יו

א תמה ה י צ ולו ז

ב ת

רחב

רה

וב

.

וטה

תא

ןלהל

ת

רחב

וא צ ותה

רא ותמכ ,

ת לבקל

,( הג וצת )

ני וצ יחה

: ה רעה

ןקתהה

Display תחת

.

2

.

3

HDMI עמש ת ר דגה

לי עפהל ןת ני , ב ש חמל HDMI ת י זי וי ולט ר וב יח רחא ל .

הה וב ג ת ו ד חב עמשב ו ואד וי וב ךמ ותה

: ת ואבה

י ד יח

ת

יה ואד

ולועפה

וי

ת

וה קשממ א וה

ועצמאב HDMI

HDMI

עמש

, ת ומ י שמה ת ר וש לש י ל א משה וא י נמ יה הצקב , ת ועד והה ור זאב

.(

( ם י לוקמ

העמשה י

ר ) Speakers

נקתה )

למסה לע ת י נמ

Playback Devices רחב

י הצ יחל

ןכ מ

ץ חל

רחא לו

.

י לטי יג דה ט לפה ןקתה לש ומש תא רחב ,( העמשה ) Playback ה י יס י טרכ ב .

.

1

2

.( ר ושי א ) OK לע ץ חל ןכ מ רחא לו ( לד חמ ת יר רבכ עבק ) Set Default רחב .

3

: ב ש חמה י לוקמ רל עמשה ם ר ז תא ר זי חהל י ד כ

.

1 , ת ומ י שמה ת ר וש לש י ל א משה וא י נמ יה הצקב , ת ועד והה ור זאב

.(

( ם י לוקמ

העמשה י

ר ) Speakers

נקתה )

למסה לע ת י נמ

Playback Devices רחב

י הצ יחל

ןכ מ

ץ חל

רחא לו

.( ם י לוקמ ר ) Speakers רחב ,( העמשה ) Playback ה י יס י טרכ ב

.( ר ושי א ) OK לע ץ חל ןכ מ רחא לו ( לד חמ ת יר רבכ עבק ) Set Default רחב

.

2

.

3

35 רודיב 5 קרפ

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) םה י ל א ת ו רבחתה ו Miracast ל ם י מא ותה ם יי טוחל א ם י גצ י וה יז

י נשמה גצל וא ה זי וי ולט ל ף ר וצמש ד ועיתב ן יי ע ,( Intel WiDi וא Miracast ® םא ות ) ךת ושרב שי גצ ג וס ה יז א תעד ל י ד כ : ה רעה

.

ךלש

םא תהב לעפ , ת ו יחכ ונה ת יו צק י לפ אהמ תא צל י לבמ םה י ל א רבחתהלו Miracast ל ם י מא ותה ם יי טוחל א

.

ת

ם י גצ

ואבה

ת ול ג ל

ת ו

י ד כ

יחנהל

: Miracast תח יתפ ל

ן רקה

.

) Project to a second screen

ךס מה י ב ג לעש ת וא ר והל םא

רחב

תהב

ןכ

לעפ ו

מ

( י

רחא לו

טוחל א

,( הנ

גצל ר

רקה )

וב יח ) project ד לקה , ת ומ י שמה ת ר ושב

Connect to a wireless display

שופ יחה

רחב .( י נש

תב יתב

ךס מל

( ד בלב ם י רחבנ Intel י רצ ומב ) ם י רשוא מ Intel WiDi י גצל ת ו רבחתה ו י ול י ג

לש קת וע ין רקהל י ד כ וא , ואד וי י עטק וא הק זי ומ , ת ונ ומת ן וגכ ם י ד רפ נ ם י צבק

.

י

י טוחל

נשמ

א

גצב

ןפ ואב

וא ה זי

ין רקהל

וי ולט

י ד

יר

כ Intel WiDi -

שכ מב ולוכ

ב שמתשה

ב ש חמה ךס מ

לש קתעה קפס מ ; י נשמ גצ ת ולקת א ללו ת ולקב דמצל רשפ א מה Miracast לש ם

.

לד

דקתמ

וג תמא

ון רתפ

תה ו

א יה

ת וכ י א

Intel WiDi

, ת רו

ת ו

יהמ רפ שמ

יר

ו

שה

; א

ת י

למ

נכ ות

ךס מ

: Intel WiDi ידי לע ו רשואש ם י גצל רבחתהל י ד כ

ן רקה

.

) Project to a second screen

ךס מה י ב ג לעש ת וא ר והל םא

רחב

תהב

ןכ

לעפ ו

מ

( י

רחא לו

טוחל א

,( הנ

גצל ר

רקה )

וב יח ) project ד לקה , ת ומ י שמה ת ר ושב

Connect to a wireless display

שופ יחה

רחב .( י נש

תב יתב

ךס מל

: Intel WiDi תא ח ותפ ל י ד כ

.

Intel WiDi רחב ו , ת ומ י שמה ת ר ושב שופ יחה תב יתב Intel WiDi ד לקה ▲

ם י נ ותנ ת רבעהב שומ י ש

.

ב ש חמב ה י יפ צל USB י נקתהמ ם י טרס ו ואד י ו ני וטרס , ת ונ ומת יר ב עהל רשפ א מש המצ וע ב ר ור ד י ב ןקתה א וה ךלש ב ש חמה

, י רלול ס ן ופ לט ן וגכ , USB ןקתה רבחל י ד כ ב ש חמב ש USB Type-C

.

ב ש חמל

ת

ם

וא י צ י מ תחאב

י צבקה תא

שמתשה

רב עה ו , םכח

, ה י יפ

ן ועש

צה ת

וא ת

י וי וח

ולי עפ

תא

דמ

רפ של

,

י ד כ

המלצמ

י לש ת וא ר והל םא תהב לעפ .

ם י א תמה לבכה ת ועצמאב ב ש חמב המ י א תמה הא י צ י ל רב וחמ ני וצ יחה ןקתההש אד ו

.

: ב וש ח

ןקתהה

.

HP Support Assistant ב ן יי ע , USB Type-C י ינ יפ א מב שומ י שה לע עד י מ ת לבקל

םינותנ תרבעהב שומיש 36

37 רודיב 5 קרפ

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) USB Type-C תא יצ י ל ם י נקתה ר וב יח

.

ד רפ נב השי כ רל , USB Type-C לבכ שר דנ , ב ש חמל USB Type-C ןקתה רבחל י ד כ

.

ב ש חמב USB Type-C תא י צ י ל USB Type-C לבכ לש ד חא הצק רבח

: ה רעה

.

1

.

ני וצ יחה ןקתהל לבכה לש י נשה הצקה תא רבח .

2

למש ח תכ י רצ לוה י נ 6

הללוס חתמ

.

חתמ

ת ועצמאב

תכ י רצב ך

קר לעופ

וסחלו

ב ש חמהשכ

הללוסה לש

.

הנ י

ני וצ יח

עטה

חתמ

תמ ר

ר

תא

וקמ

רט נל

ת ועצמאב

ב וש ח

וא הללוס

, הללוסה

חתמ

תנ י עט ל

ת ועצמאב

ין מ ז ני וצ

לועפ

יח חתמ

ל

ר

לוכ י

וקמ

ב ש חמה

ין אשכ ו

.

ךת ושרב ש ב ש חמב ת ונ י מ ז ו יה י א ל ה ז קרפ ב ת ו רא ותמה למש חה תכ י רצ לוה י נל ת ומ י וס מ ת ולוכ י ש ןכת יי

( הנ י ש בצמ ) Hibernation בצמב ו ( הנ י ש ) Sleep בצמב שומ י ש

ותנל

א כ (

השר

הנ י ש

ומ א ל שמתשמ

) Sleep בצמ

לש

ם וקמב

השי ג עונמל

( הנ י ש בצמ

י ד כ

) Hibernation

.

ב

.

ם

ש

י צ ופ

חמה

נ ם

םע

ני וכ

ד י

יס

מת

העיס

המכ ל

לי עפהל

נ תעב

ף

ד

וש ח

הצ

ח יו

(

י לממ

מב

הנ

ב

י ש

HP

וש ח

)

,

Sleep

ם י נפ צ ומ ם

ה ז לה

בצמב

ונב

ני

א צמנש

שומ

ותנה

י שה

ב

םא םג ,

.

ב ש

ש חמ

חמה

ב ש

ד י

: ב

חמב

ל

וש

ךנ י

ח

ש

א

וא , ואד י ו

.

םה

וא

י ל

עמש ת

א הב

לעפה

יתכ וא

לש

ני וצ

ת

יח

יו

ה

ד וקפת

י דמ ס י

ן ד בא

טרכ מ

, ואד

וא ר

וי וה

וטי

ו עמשה ת

לקתמ הא י

וכ י אב

רק תעב

ת י רשפ א

( הנ י ש )

העי גפ ל

Sleep

ן וכ יסה

בצמל

תא

הס י נכ מ

ין טקהל

ע נמ יה

י

,

ד כ

עד י

:

מ

ב וש

ן ד

ח

בא

.( הנ י ש בצמ ) Hibernation בצמ ו ( הנ י ש ) Sleep בצמ , למש ח תכ י רצב ן וכס יח לש ם י בצמ י נש ללוכ Windows

כ ,

בצמב

ת

ון רכ

חמה

ת

לבקל

יו

זי

םג

מ י

ב

ד

הנ

נפה

.( הנ

י מ

ל םא

י ש

ת

)

ז ךת ד וב ע .

ת ולי עפ רס וח לש ןמ

תהב

ולועפהמ

Sleep

.

ני ד י ןפ

קלח

בצמב

ואב

א

( הנ

יר אשמ

צמנ א

י ש

ה

וה

ז

) Sleep

בצמ

רש א כ

.

ז קרפ

בצמ

, ל

ני

" א

.

38

ו

ד

רחא ל

תא

ר ד ומ

ת

לי

ועד

י טמ וטוא

עפהל

הנתמה

ד

ומעב

וה ן

ןפ ואב

םג ךת ו

בצמב

וגכ

ונממ

,

הא

ט נ

י צ

רט

וי (

ומ (

רשפ אב .

ת

ינ

לעפ

אהמ

הנ י ש )

ת

הנ

רו

םג ךמ ות ( הנ י ש

ועד

י ש

יהמב

וה

Sleep

) Sleep בצמ

בצמ

ד

) Sleep

וב על

בצמש

יך

- ( הנ י ש

שמהל

ןכת יי ,

ךל

ךת

) Sleep

רשפ א

ושרב

לבקל

ת

ב ש חמל

לעפה

הא

רשפ א מ

ר , ףס ונ

ו ת

עד

ל

ש

ו רע

י מ

( הנ י

השלח המ

וב

ש

ע ,( הנ

בצמ )

רל

י ש

.

העי

בצמ

39

גמ הללוסה רש א כ

) Hibernation ב

Hibernation

ד ומעב

בצמ תא

ונממ

לי עפהל םג

הא י צ

י

.

טמ וטוא

ךשוממ

וי ( הנ י ש

ןמ

ךת

ןפ ואב

ז קרפ ךשמב

ו רשפ

בצמ )

לעפ ומ ( הנ

( הנ

אב .

הבכ נ

י

ב

ש

י ש

Hibernation

ש

בצמ

)

לש

Sleep

חמה ו

) Hibernation

( הנ

בצמב

הלעפה

י ש בצמ

הא ר

א

,

צמנ

)

ףס

- (

Hibernation

ונ

הנ

ב ש

עד

י ש

חמה

י מ

בצמ

ת

) Hibernation

רש א כ וא

ץב וקב

לבקל .

ני ד

ד ח

ת

י

יו מב

רמש נ

ןפ ואב

ונממ הא יצ וי ( הנ י ש ) Sleep בצמ תלעפה

: ת ואבה ם י כ ר דהמ תחאב ( הנ י ש ) Sleep בצמ לי עפהל ךת ו רשפ אב

.( הנ י ש ) Sleep רחב ןכ מ רחא לו ,( הלעפה ) Power למס ב רחב ,( לחתה ) Start ןצ חלב רחב ●

.( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) גצה תא ר וג ס

.

fn + f12 וא fn + f1 , המג ו ד ל ;( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) ( הנ י ש ) Sleep שקמ לע שקה

.( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) הלעפהה ןצ חל לע ה רצק הצ יחל ץ חל ●

: ת ואבה ם י כ ר דהמ תחאב ( הנ י ש ) Sleep בצממ תא צל ךת ו רשפ אב

.

הלעפהה ןצ חל לע ה רצק הצ יחל ץ חל ●

.( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) גצה תא חתפ , ר וג ס ב ש חמה םא

.( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) ת ד לקמב והשלכ שקמ לע שקה

.( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) עגמה ח ול לע שקה ●

.

ךס מה לע ב וש תגצ ומ ךלש ה ד וב עה ,( הנ י ש ) Sleep בצממ א צ יו ב ש חמה רש א כ

ל Windows תמס יס תא ין זהל יך לע ,( הנ י ש ) Sleep בצממ א צ יו ב ש חמה רש א כ ין זהל שיש

.

ךס

המס

מה

יס

לע

ת

ב

ר דגה םא

וש גצ ות ךת

:

ד

ב וש

וב

ח

עש

( הניש בצמ ) Hibernation בצמבו ( הניש ) Sleep בצמב שומיש 38

ונממ הא יצ וי ( הנ י ש בצמ ) Hibernation לש הלעפה

יקספ ו למש ח תכ י רצ ת רו דגה ת ונשל וא שמתשמה ידי לע לעפ והש

.( למש ח

( הנ י ש

תכ י רצ

בצמ

ת ו וי

) Hibernation

רשפ א

בצמה

) Power Options

תא

ת

לי עפהל ךת ו רשפ אב

ועצמאב ם י רחא ןמ ז

רצ ת ו וי רשפ א ) Power Options רחב ןכ מ רחא לו , ( למש ח תכ י רצ ) Power למסה לע ת י נמ י הצ יחל ץ חל

.( למש ח

( הלעפהה י נצ חל ם י שוע המ רחב ) Choose what the power buttons do

.( רצ

רחב

ומל

,

םא

ת י ל א

תהב

משה

ת

וא ת

ונתשהל

י נמ יה ת

י ושע ח

ני ולחב

וס י נה )

רבחתהל וא הללוס חתמ תכ י רצב ן וכסחל ( הנ י ש בצמ ) Hibernation בצמ תא

: ת

לי עפהל

ואבה ם י כ

לכ ות

ר דה

, ךת ושרב ש

תחאב ני וצ

רצ

יח

ומל םא תהב

חתמ ר וקמל

ת רו דגה

רחא ל ה

ו הנ

ר וק

י שו הלעפה

המ )

י נצ חל ת רו דגה ) Power and sleep buttons and lid settings

When I press the power button

.( הנ י ש בצמ )

רחב ,( רצ ומל

Hibernate

םא

רחב

תהב ת ונתשהל

ןכ מ רחא לו (

י

תחת הלעפה ןצ חל

ושע

הלעפהה

ח וס י נה

ןצ חל לע

) ( הס כ מ

הצ יחל

רו דגה ) Power and sleep buttons and lid settings תחת - (

When I press the sleep

.( הנ י ש

רחב

בצמ

,(

)

רצ ומל םא תהב

Hibernate

ת

רחב

ונתשהל

ןכ מ רחא

י ושע

לו ( הנ

ח

י

ד

וס

בלב

שה

י נה

ם

) (

י רחבנ

הס

ןצ חל לע

כ מ

ם

ת

י רצ

רו

ומב ) ( הנ י

דגה

הצ יחל

ו

רחא

הנ י

ל ה

ש )

שו

ר וק

Sleep

הלעפה

המ )

י

ןצ

נצ

חל

חל button

הלעפה

רחא ל

י

ה

נצ

ר

חל

וק

ת

המ )

רו דגה ) Power and sleep buttons and lid settings תחת - ( ד בלב

When I close the lid רחב ,( רצ ומל

.(

םא

הנ

תהב

י ש

ת ונתשהל

בצמ )

י ושע

Hibernate

ח וס

רחב

ם י רחבנ ם י רצ

י נה

ןכ מ

) ( הס

רחא

כ מ

לו (

ת

הס

ומב ) הסכמ

רו דגה

כ מה

ו הנ

ת ר

י שו

גי ס

,( תעכ ת ונ י מ

.( הנ

ז ןנ י אש

י ש בצמ

ת

)

רו דגה הנש ) ,

Hibernate ן

Change Settings that are currently unavailable

ומ יסה תב ית תא רחב ,( י וב י כ ת רו דגה )

רחב

Shutdown settings

הלעפה

תחת , ןכ מ

טי רפת

רחא לו

.( לחתה ) Start ןצ חלה ת ר יחב ידי לע ( למש ח תכ י רצ ) Power טי רפת ל תשג ל ןת ני

.( ם יי ונ י ש ר ומש ) Save changes רחב

.

3 בלשב ת לעפהש הטי שב שמתשה ,( הנ י ש בצמ ) Hibernation ת לעפהל

.

הלעפהה ןצ חל לע ה רצק הצ יחל ץ חל ,( הנ י ש בצמ ) Hibernation בצממ הא י צ י ל

.

.

.

.

1

2

3

4

Windows תמס יס תא ין זהל יך לע ,( הנ י ש בצמ ) Hibernation מ א צ יו ב ש חמה רש א

.

כ

ךס

ין זהל

מה לע

שיש המס יס

ב וש גצ ות

ת ר

ה ד

דגה םא

וב עהש י נפ

: ב

ל

וש ח

ךלש

ב ש חמה י וב יכ

.

ב ש חמה י וב י כ י נפ ל ךת ד וב ע תא ר ומשל ד פקה .

ב ש חמה י וב י כ תעב ד בא י רמש נ א לש עד י מ : ב וש ח

.

ב ש חמה ו גצה תא הבכ מ ןכ מ רחא לו , הלעפהה תכ רעמ ת וב רל , ת וח ותפה ת יו נכ ותה לכ תא ת רג וס ( י וב י כ ) Shutdown ה ד וקפה

.

ךשוממ ןמ ז קרפ ךשמל ני וצ יח חתמ ר וקממ קת ונמ ו שומ י שב ונ י א רש א כ ב ש חמה תא הבכ

.

Windows לש ( י וב י כ ) Shutdown ה ד וקפ ב שמתשהל א וה ץ למ ומה לה ונה

וא ( הנ י ש ) Sleep בצממ תא צל יך לע הליחת ,( הנ י ש

.

בצמ ) Hibernation

הלעפהה ןצ חל לע ה

וא ( הנ

רצק

י ש ) Sleep בצמב א צמנ

הצ יחל ידי לע ( הנ י ש בצמ

ב

)

ש חמה םא

Hibernation

: ה רעה

בצממ

.( י וב י כ ) Shut down רחב ןכ מ רחא לו ,(

.

ת וח ותפה ת

הלעפה ) Power

יו נכ ותה

למס

לכ תא ר וג ס ו ךת ד וב ע תא ר ומש

ב רחב ,( לחתה ) Start ןצ חלב רחב

.

1

.

2

39 למשח תכירצ לוהינ 6 קרפ

ם יחה י כ י לה תא עצבל הס נ , לי על וטר ופ ש י וב י כה י כ י לה ת ועצמאב ב ש חמה תא ת ובכ

.( י וב י כ ) Shut Down רחב ןכ מ רחא לו ,( הלעפה ) Power למס

ל ח י לצמ ךנ

:

י א ו ב י

םתעפ

גמ

וה

ונ י א

ר ד ס

ב

יפ

ש

ל

חמה םא

, ם י אבה

ב רחב , ctrl + alt + delete לע ץ חל ●

.

ת וחפ ל ת יו נש 4 ךשמב הלעפהה ןצ חל לע ץ חל

חמה תא קתנ ,( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) שמתשמה ידי לע הפ לחהל תנת י

.

הללוסה תא

נה הללוס

רסה ןכ מ

ללוכ ךת

רחא לו ,

ושרב ש

ני וצ יח

ב ש חמה םא

חתמ ר וקממ

ת ו וי רשפ א ) Power Options ב ו ( למש ח תכ י רצ ) Power

(

למסב

ח

שומ

י

י ש

.

השי ג רשפ א מ ( למש ח תכ י רצ ) Power למסה .

Windows לש ת ומ י שמה ת ר ושב א צמנ

.

הללוס ב ה רת ונש הנ י עטה תמ ר תגצהלו

( למש

למש

ח תכ י רצ

ח תכ י רצ ת

) Power למסה

רו דגהל ה ר יהמ

( למש ח תכ י רצ ) Power למס ל לעמ רבכעה עי בצמ תא םקמ , הללוס ב ה רת ונש הנ י עטה תמ ר ז וחא תא יג צהל י ד כ ●

,( למש ח תכ י רצ ) Power למסה לע ת י נמ י הצ יחל ץ חל ,( למש ח תכ י רצ ת ו וי רשפ א ) Power Options ב שמתשהל י ד כ

.( למש ח תכ י רצ ת ו וי רשפ א ) Power Options רחב ןכ מ רחא לו

םא .

ני וצ יח חתמ

.

ד ח יו

ר וקמ

מב

ת ועצמאב

השלח וא

וא הללוס ת

השלח הללוס

ועצמאב

תמ רל העי

לעפ

גה

ומ ב ש חמה

הללוסה םא

םא ם

העד

ני

וה

יי צמ ם

עיפ ות ,

ני ושה (

למסה

למש

לעמ

ח תכ י רצ ) Power

רבכעה עי בצמ

ה

תא

י למס

םקמת

הללוס חתמ ת ועצמאב הלעפה

ידי לע תקפ וס מה ת יפ ולח הללוס ב , ב ש חמה םע הקפ וס ש הללוס ב קר שמתשה , ת יו רשפ

.

HP

א ת וח י ט

מ השכ

ב ת

רנש

יו עב

תמא

ם וצמצל

ות הללוס

!

ה רהזא

ב וא HP

א כ .

הללוס

תמ רל העי גמ

חתמ ת ועצמאב

הללוסהשכ

לעופ

העד וה

ב ש

יג צמ

חמה ,

ב ש

ני וצ

חמה

יח

.

ט א

חתמ

ל

ר

תנקו

וקמל

רתמ

רב וחמ

ב ש חמב

ונ י א ב ש

הללוסה

חמה

, ני וצ

ו הנ ועט

יח

.

חתמ

ד

הללוס

ח

ר

יו

ב

וקממ

מב

ש חמב

השלח וא

תנקת

קת ונמ ו י ובכ

ומ

השלח

ב ש

רש א

חמה

הללוס

כ

, ב ש חמב ת ולעפ ומה ת

.

ם י

יו נכ ות

רחא ם

ל םא

י מ ר

תהב

וג ל

, למש

םא תהב ו

חה תכ י רצ לוה י נ לש ת

ב ש חמל ם י רב וחמה ם

רו

י

דגהל

ני וצ

םא תהב הנתשמ

יח ם י נקתהל םא

ב ש חמ

תהב ,

ת ללוס לש ה י יח

ךס מה ת רו יהבל םא

ך ר וא

תהב

.

הללוסהמ חתמ תכ י רצב ך וסחל י ד כ הק יפ רג י רקב ין ב ר וב על ם י ל ג וס מ ם י רחבנ ב ש חמ י רצ ומ : ה רעה

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) HP Fast Charge -

דע

. ±10%

30 לש ןמ

לש

ז

ר ועי

קרפ

שב

ב הא

ת ונתשהל

למה ת לוב

י ושע

יקהמ

הנ י עטה

50%

ןמ ז .

ב

דע תנעט

ש חמה

נ

ת

הללוסה

ללוס

,

תא ת

50% ל 0

רו יהמב

ין ב

ן ועט

ת ד דמנ

.

ב ש

ל רשפ א

הללוס

חמה

מ

ב ה

םג ד

HP Fast Charge

רת ונש

ל םא

הנ י עטה

תהב ,

תמ

ד בלב ת

ין יפ

ר רש א

וקד

א מה

45

כ

.

ני וצ יח חתמ ר וקמלו ב ש חמל AC ה םא תמ תא רבח ןכ מ רחא לו ב ש חמה תא הבכ , HP Fast Charge ב שמתשהל י ד כ

ב שומ י ש

הללוסה לש הנ י עטה תמ ר תגצה

.

( למש ח תכ י רצ ) Power למס ל לעמ רבכעה עי בצמ תא םקמ , הללוס ב ה רת ונש הנ י עטה תמ ר ז וחא תא יג צהל י ד כ

( למשח תכירצ תויורשפא ) Power Options בו ( למשח תכירצ ) Power למסב שומיש 40

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) HP Support Assistant ב הללוסה לע עד י מ ר ות י א

: הללוסה לע עד י מל השי ג ת לבקל

.

HP Support Assistant ה י צק י לפ אב רחב ןכ מ רחא לו , ת ומ י שמה ת ר ושב שופ יחה תב יתב ( הכ י מת ) support ד לקה .

1

.

ת ומ י שמה ת ר ושב הל אשה ןמ יס

– ן יפ ולחל –

למס ב רחב

תא

HP

ף י

רחב ,( ן

לחהל שי

וחבא )

י כ תנ

Diagnostics

יי צמ ( HP לש

עטקמב ןכ

הללוסה תק י

מ

ד

רחא

ב )

לו ,( ם ני וק ית ו ת יו עב

HP Battery Check םא

ון רתפ

.( HP

) Troubleshooting and fixes

לש הללוס תק

.

י

הכ

ד ב )

רחב

Battery Check

י מת ל הנפ , הללוסה

.

2

: הללוסה ת ו ד וא ם י אבה עד י מה ו ם י לכה תא תקפס מ HP Support Assistant ה י צק י לפ אה

( HP לש הללוסה תק י ד ב ) HP Battery Check

ת וללוס לש ת לוב יקו ם י יח רי זו חמ , ם י טרפ מ , ם גי וס לע עד י מ

הללוסה ת יי ג רנא ן וכס יח

: הללוסה י יח ב וטי מלו הללוסה חתמב ן וכס יחל

.

הג וצתה ת רו יהב תא תחפה ●

.

שומ י שב םנ י אשכ ם יי טוחל א ם י נקתה לש הלועפ קספה ●

תא י צ י ל רב וחמה ני וצ יח ח י שק ןנ וכ ן וגכ , ני וצ יח חתמ ר וקמל ם י רב וחמ םנ י אשו שומ י שב םנ י אש ם י ני וצ יח ם י נקתה קתנ

.

USB

.

שומ י שב םנ י אש ם י ני וצ יחה ה י דמה יס י טרכ לכ תא א צ וה וא תב שה , קספה

.

ב ש חמה תא הבכ וא ( הנ י ש ) Sleep בצמל ב ש חמה תא ס נכה , ה ד וב עה תקספה י נפ ל

ך ומנ הללוס חתמ לש ת ומ ר י וה יז

: ם י אבה ם י נמ יסה ועיפ יו ד ח יו מב השלח וא השלח המ רל העי גמ ב ש חמה לש ד יח יה חתמה ר וקמ תא ה ו והמה הללוסה רש א כ

.

ד ח יו מב השלח וא השלח המ רב הללוס חתמ יג צת ( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) הללוסה ת רי ונ ●

– ן יפ ולחל –

.

י טי רק וא ך ומנ הללוס חתמ לע י וו יח יג צ י ( למש ח תכ י רצ ) Power למסה ●

Power Options ב ו ( למש ח תכ י רצ ) Power למס ב שומ י ש

הא ר ,( למש ח תכ י רצ ) Power

.

40 ד

למסה

ומעב (

לע ףס

למש ח

ונ עד י מל

תכ י רצ ת ו וי

: ה רעה

רשפ א )

: ד ח יו מב השלח המ רב הללוסה חתמ רש א כ ת ואבה ת ולועפה תא עצבמ ב ש חמה

Sleep בצמב ראשי י ב ש חמה ,( הנ י ש ) Sleep בצמב

.

א צמנ

ו ד בא י

וא

ו רמש

לעפ ומ

נ א לש

ב

ם

ש חמה

ני ותנ ו

ו תב שומ

הבכ י ןכ

( הנ י ש

מ רחא

בצמ

לו רצק

) Hibernation םא

ןמ ז קרפ ל ( הנ י ש )

Hibernation בצמל ס נכ נ ב ש חמה ,( הנ י ש ) Sleep בצמב א צמנ וא לעופ ב ש חמה ו לעפ ומ ( הנ י ש בצמ ) Hibernation

.( הנ י ש

םא

בצמ )

41 למשח תכירצ לוהינ 6 קרפ

ך ומנ הללוס חתמ לש בצמ ון רתפ

ין מז י נ וצ יח חתמ ר וקמ ש י רש אכ ך ומנ הללוס חתמ לש בצמל ון רתפ

: ני וצ יח חתמ ר וקמלו ב ש חמל ם י אבה ם י נקתההמ ד חא תא רבח

AC םא תמ ●

HP מ ר

ם יי ל נ יו צפ וא הבח רה וא הנ י גע י נקתה

יז בא כ שכ רנה י ל נ יו צפ וא חתמ םא תמ

ין מז חתמ ר וקמ ין א רש אכ ך ומנ הללוס חתמ לש בצמל ון רתפ

.

ב ש חמה תא הבכ ו ךת ד וב ע תא ר ומש

( הנ י ש בצמ ) Hibernation מ תאצל לוכ י ונ י א ב ש חמהשכ ך ומנ הללוס חתמ לש בצמ ון רתפ

.

ני וצ יח חתמ ר וקמלו ב ש חמל AC ה םא תמ תא רבח

.

הלעפהה ןצ חל לע הצ יחל ידי לע ( הנ י ש בצמ ) Hibernation מ א צ

.

1

.

2

ן רצ יה םת וח םע הללוס

( HP לש הללוסה תק י ד ב ) HP Battery Check תא לעפה , הללוסה

.( ד

תא

בלב ם

ן

י

ועט ל ד

רחבנ

וע

ם

ןת

י רצ

י נ א

ומב

ל םא וא , הללוסה בצמ רחא

) HP Support Assistant ת יי

ב וקעל

צק י לפ

י ד כ

אב

.

HP Support Assistant ה י צק י לפ אב רחב ןכ מ רחא לו , ת ומ י שמה ת ר ושב שופ יחה תב יתב ( הכ י מת ) support ד לקה .

1

.

ת ומ י שמה ת ר ושב הל אשה ןמ יס

– ן יפ ולחל –

למס ב רחב

תא

HP

ף י

רחב

לחהל

,(

שי

ן וחבא

י

)

כ תנ

Diagnostics

יי צמ ( HP לש

עטקמב

הללוסה

ןכ מ רחא

תק י ד ב )

לו ,( ם ני וק ית ו ת יו

HP Battery Check

עב

םא

ון רתפ )

.( HP

Troubleshooting and fixes רחב

לש הללוס תק

.

י ד

הכ י

ב ) Battery Check

מת ל הנפ , הללוסה

י וס י כ ב עוגפ ל ת ולולע הללוסה לש הפ לחה וא ה רסה .

ת ולקב ה ז רצ

.

הכ

ומב

י מת

ת וללוסה

ל הנפ ,

תא ף

הללוסה

י לחהל

תא ן

ם י לוכ

ועט ל ד

י םנ י א

וע ןת י

םמצע

נ א

ם

ל םא

י

.

2

שמתשמה

.

ת יו רחאה

י נ וצ יח חתמ ר וקמ ת ועצמאב הלעפה

.

ב ש חמה ת יז רא ל ף ר וצמה הנקתה ת וא ר וה רטס ופ ב ן יי ע , ני וצ יח חתמל ר וב יח לע עד י מל

הבח רה / הנ י גע ןקתהל וא רשוא מ AC םא תמ םע ני וצ יח חתמ ר וקמל רב וחמ א וה רש א כ הללוס חתמב שמתשמ ונ

.

י א

י ל נ

ב ש חמה

יו צפ וא

י אנשב , ב ש חמה םע קפ וס ש חתמה י אנשב קר שמתשהל

.

HP ך ר

שי

ד

, ת יו רשפ א

שכ רנש םא

ת וח

ות

י ט

חתמ י

ב ת יו עבל

אנשב

ן וכ

וא ,

יסה תא

HP ידי -

ת יחפהל

לע קפ וס

י

מה

ד כ

יפ

!

ולח

ה רהזא

חתמ

.

ס וטמב ה י יהש תעב ב ש חמה ת ללוס תא ן ועט ל ין א !

ה רהזא

: ם י אבה ם י בצמב ני וצ יח חתמ ר וקמל ב ש חמה תא רבח

הללוס לש לו י כ וא הנ י עט תעב

תכ רעמה תנכ ות לש ן וכ דע וא הנקתה תעב

תכ רעמה לש BIOS ה ן וכ דע תעב

( ד בלב ם י רחבנ ם י מג ד ב ) ר וטי לקת ל עד י מ תב יתכ תעב ●

ינוציח חתמ רוקמ תועצמאב הלעפה 42

ם יי מ י נפ ם יח י שק ם י ננ וכ םע ם י ב ש חמב ( קס י דה החא מ ) Disk Defragmenter ת לעפה תעב

ר זו חש וא י וב י ג עוצ י ב תעב

: ני וצ יח חתמ ר וקמל ב ש חמה ר וב יח תעב

.

ןעטיהל הליחתמ הללוסה ●

.

הנתשמ ( למש ח תכ י רצ ) Power למסה לש הא רמה ●

.

הנתשמ

: ני וצ יח חתמ ר וקמ לש קות י נה רחא ל

.

הללוס חתמב שומ י של רב וע ב ש חמה ●

( למש ח תכ י רצ ) Power למסה לש הא רמה ●

43 למשח תכירצ לוהינ 6 קרפ

החטבא 7

ב ש חמה לע הנגה

BIOS ) Windows Computer Setup ת ו

.

ם ני וכ יס ון וגמ י נפ

יר

מ

שה

ם

ת י

יי

נכ ותב

שי אה ם

ו Windows

ני ותנה ו ת יו

הלעפהה

שי אה ת

תכ רעמב

רו דגהה לע

ם י לולכ

ןגהל

ש ם

ם י לוכ י

יי טר דנטסה

( הלעפה

החט באה

תכ רעמ לכ

י

ב

ינ יפ א

לעופ

מ

ש

נג וא הערל שומ י ש וע נמ י א ל ול א ם י עית רמ ם י מ ר וג ש ןכת יי .

ם י עית רמ ם י מ ר וגכ שמשל ם י דעו י מ החט בא ת ונ ו רתפ

.

רצ

:

ומ

ה רעה

לש

.

ת רו דג ומה ת וא מס יסה לכ רסה ו , ם

.

ךת ושרב ש ב ש חמב ם י ינ מ ז ו יה

יי ד וס ם י צבק ק חמ ו הב ג , ן וק ית ל ב ש חמה תח י לש י נפ ל

י א ל ה ז קרפ ב ם י עיפ ומה ם י מ י וס מ ם י ינ יפ א מש ןכת יי

: ה רעה

: ה רעה

תנכ ות

שג י נ

תנמ זה ת

מ

השר

ו ד

זש

ומ

ר

ית

זו חשלו

לבה

וא עד י

בקעמ

מ ת לבקל .

לוה י נל

שמתשמה

ת ו

םא

יר של

ב

י

החט בא ס ס ובמ

ש חמה

ונמכ

תא

םשר

רתא

יהלו

ון

ל

וקמ

לוכ

הנכ

י

ת ו

ותה

יר

תא

ש , Computrace

Computrace

שוכ

.

, בנגנ

רל שי ,

-

ב ש

ב ךמ ות

חמה

ךת

Computrace http://www.hp.com

םא .

תב

ב

ושרב

ם י

ש

רחבנ

ב

ם י

ש חמה

/ ת

:

ונ

ה רעה

י דמב

שמתשהל

ותכ ב רקב ,

י ד

ור

כ

זא

.

ט נ רט ינ א

Computrace

ל

החטבא ין יפ א מ

החטבא ת ונ ו רתפ 7 1 הלב ט

ב ש חמה י נ וכ י ס

טרכ ,

ת ו

םכח

רחא

ס

ת

י טרכ

ומ י א

, המס

ת

יס

ואשרה

םע

וא ,

ב ולי

ת

שב , HP Client Security

ומ ושר עבצא ת ועי ב ט , ם י

תנכ ות

עגמ א לל

BIOS לש הלעפה תמס יס

* Computer Setup ב BIOS לש תכ

* Computer Setup וא ( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב )

* Computer Setup -

רעמה להנמ

DriveLock

ב לוחתא ת ו וי רשפ א

תמס

תמס

ין יפ א

יס

יס

מ

Windows לש שמתשמ תמס יס

Windows BitLocker

ב ש חמב השר ומ א ל שומ י ש

( BIOS ) Computer Setup ל ת י שר ומ א ל השי ג

ח י שקה ןנ וכה ןכ ות ל ת י שר ומ א ל השי ג

,( ד בלב

י

ם

מ

י רחבנ

י

ם

נפ תשר

י רצ ומב )

םא תממ

י ל נ

וא

יו צפ וא

( ד בלב

ני

ם י

וצ יח י

רחבנ

טפ

ם י

וא

רצ

ןנ וכ מ השר ומ א

ומב ) ני וצ יח ח י שק

ל לוחתא

ןנ וכ מ

Windows ב שמתשמ

ם

ן וב ש חל ת י שר ומ

ני ותנל ת י שר ומ

א

א

ל

ל

השי

השי

רחבנ ם י רצ ומב י ל נ יו צפ וא החט בא לבכ םע שומ י שב ) החט בא לבכ

( ד

ץ י רח

בלב

ב ש חמה לש ת י שר ומ א ל הזזה

.

א וא ת לעופ הנ י

Computer Setup -

א

ב ת

הלעפהה

רו יחב

תכ רעמשכ

עצבלו טו ונל

םג

י ד כ

הב

ת

שמתשהל

ד לקמב וא (

ןת

USB

ני ו , ש א

רבכע

רמ

וא

תנקת ומה

העבצה

ROM תס

טומ , עגמ ח

ס ובמ תצב

ול ) העבצה

ושמ ת ו

ןקתהב

יר ש ת י נכ ות א

שמתשהל ךת ו

יה Computer Setup **

רשפ אב .

הכ להכ תנעט נ

.

עגמה ךס מב שמתשהל ןת ני , ת ו ד לקמ א לל ח ול י ב ש חמב : ה רעה

ג

ג

ת וא מס י סב שומ י ש

וב ש

א

ןפ

רמ

וא ל םא

תנקת

תהב ,

ומה ,

ת וא מס יס גי וס רפס מ

Computer Setup ת ו יר

יר דגהל

שה ת

ןת

י נכ

ני

ותב

.

ב ש

וא

חמב עד י מה

Windows -

תא

ב

חט

ת וא

בא ל

מס יס

י ד

יר

כ רח וב

דגהל

התאש

ןת ני .

עד

ם

י מל

וי ות תצ

השי

ובק

גב

א יה

טולשל

.

ב

המס יס

ךנ

ש

וצרב

חמב

בשחמה לע הנגה 44

BIOS ה ת ועצמאב ת ולה ונמ ו Computer Setup ב ת רו דג ומ DriveLock ו הלעפהה , BIOS לש תכ רעמה להנמ

. תכ

ת וא

רעמה

מס יס

לש

.

Windows הלעפהה תכ רעמב קר ת רו דג ומ Windows לש ת וא מס יס

ןג ומש ח י שקה ןנ וכה , Computer Setup ב רו דג והש להנמה לשו

.

וב

שמתשמה

שמתשהל ד וע

לש

ןת י נ א

DriveLock -

לו ת ות י

ה

מצל

ת וא מס

לע ננ ת

יס תא

וא מס

תחכ

יסה

ש םא

ידי לע

. Windows לש החט בא ין יפ א מ ר וב עו Computer Setup לש

: ת וא מס יס

ין יפ א מ

לש ה

ר

יר

וב ע המס יסה הת ואב שמתשהל ןת ני

משו ה יר צ י ל ןלהלש ת וצעב שמתשה

.

ת י נכ ותה ידי לע ת רו דג ומש ת ושי ר דה יפ ל לעפ , ת וא מס יס ת יר צ י תעב ●

ע ךלש Windows תמס יס ב ב וש שמתשת ל א ו , ט נ רט ינ א י רתא וא ת יו צק י לפ

.

א רפס מב

םהשלכ רחא

המס

ט נ רט

יסה

ינ א

הת ואב שמתשת

רתא וא ה י צק י

ל א

לפ א

ךלש ת וא מס יסה

.

םת וא

ו שמתשמה

ר וכ ז ת א

ת

ל

ומש

םא ,

תא ןסחא ל

חט ב וא

י ד כ

מ ןפ ואב ד

HP Client Security

יתעב םת וא א ו רקל

לש

לכ ות

Password Manager

.

ת יו צק י לפ אה ו ט נ רט ינ

ין

אה

יפ א

י

מב

רתא

שמתשה

לכ ר וב ע

.

ב ש חמב ץב וקב ת וא מס יס ר ומשת ל א ●

.

ןה י ד יקפת תא ת ו רא תמ ו ת וצ ופ נ BIOS תכ רעמ להנמ ת וא מס יס ו Windows ת וא מס יס ת וטרפ מ ת ואבה ת וא לב טה

ה יצק נ ופ

Windows ב ת וא מס י ס ת ר דגה

ןהלש ת ו יצק נ ופה ו Windows ת וא מס י ס לש ם י ג וס 7 2 הלב ט

המס י ס

.

תכ רעמ להנמ תמ רב Windows לש ן וב ש חל השי ג לע הנגמ

תא ה יר דגמ הנ י א Windows לש תכ רעמה

.

BIOS

להנמ תמס יס

ה לש תכ

ת ר דגה

רעמה להנמ

: ה רעה

תמס יס

* תכ רעמה להנמ תמס יס

.

Windows ב שמתשמ ן וב ש חל השי גה לע הנגהל * שמתשמ תמס יס

ושב שופ יחה תב יתב ( הכ י מת ) support ד לקה , Windows לש שמתשמ תמס

.

יס וא Windows לש תכ

HP Support Assistant

רעמ

ה י צק

להנמ

י לפ

תמס יס

אה תא

ת ר

רחב

דגה

ןכ מ

לע

רחא

עד

לו

י מ

, ת

ת לבקל *

ומ י שמה

Computer Setup ב ת וא מס י ס ת ר דגה

ה יצק נ ופ

ןהלש ת ו יצק נ ופה ו Computer Setup ת וא מס י ס לש ם י ג וס 7 3 הלב ט

המס י ס

* BIOS לש תכ רעמ להנמ תמס יס .

Computer Setup ל השי גה לע הנגמ

תכ רעמה להנמ

.

הל א

תמס

ם י

יס

ינ יפ

לש ה רסה תעי נמל

א מ תתב שהל דע ה

ם י

ר

ינ יפ

יסהל

א מ

ןת

ולעפ

י נ ה

וה

יה י

םא

א ל ,

: ה

BIOS

רעה

לש

. ב ש חמה לש שד חמ הלעפה ו הלעפה לכ ב הת וא ין זהל יך לע

לי עפהל וא לי עפהל ךת ו רשפ אב ין א , הלעפהה תמס יס

. ב ש

תא תחכ

חמה תא

ש

שד

םא

חמ

.

, DriveLock

ךלהמב (

DriveLock לש

DriveLock

ת ועצמאב

ת וא

הנגהה ת

ןג

מס

ומש

יס

רסהל

י מ י נפה ח י שקה ןנ וכ

)

םג תשמשמ ו ז המס יס .

ל השי גה לע

DriveLock Passwords תחת

הלעפהה

הנגמ

ת ר דג ומ ו

יך להת

הלעפה תמס יס

* להנמ לש DriveLock תמס יס

45 החטבא 7 קרפ

( ךשמה ) ןהלש תויצקנופהו Computer Setup תואמסיס לש םיגוס 7 3 הלבט

היצקנופ המסיס

, DriveLock

ךלהמב (

ת ועצמאב

DriveLock

ןג ומש

ת וא מס יס )

י מ י נפה ח י שקה ןנ וכ ל השי

DriveLock Passwords

גה לע

תחת

.

הלעפהה

ת ר

הנגמ

דג ומ

יך להת

ו

* שמתשמ לש DriveLock תמס יס

.

ם י אבה ם י אשונב ן יי ע , הל א ת וא מס יס מ תחא לכ ת ו ד וא עד י מ ת לבקל *

BIOS לש תכ רעמ להנמ תמס י ס לוה י נ

: ם י אבה ם י בלשה תא עצב , ו ז המס יס קוחמל וא ת ונשל , יר דגהל י ד כ

BIOS לש תכ רעמ להנמ לש השד ח המס י ס ת ר דגה

.

Computer Setup תא לעפה .

1

Computer ל ס נכ יהל י ד

: ת ו ד לקמ םע ח ול י ב ש חמ וא ם י ב ש חמ

כ f10 לע ץ חל , HP לש למסה תעפ וה םעו , ב ש חמה תא שד חמ לעפה וא לעפה

.

Setup

: ת ו ד לקמ א לל ח ול י ב ש חמ

טי רפת עיפ יו ש דע לוקה תמצ וע

.

תשלחה ןצ חל םע

Computer Setup -

ד ח

ל ס

י הלעפהה

נכ יהל י ד

ןצ חל

כ F10

לע

לע

ץ חל

שקה

.

ח

ןכ

ולה

מ

ב

רחא

ש חמ

לו

תא הבכ

, הלעפהה

Set

ץ חל

וא (

ןכ מ

BIOS לש

רחא לו ( ד

תכ רעמ

בלב ם י

להנמ

רחבנ ם

תמס

י רצ

יס

ומב

ר וצ )

) (

Create BIOS Administrator password

BIOS לש תכ רעמ להנמ תמס יס ר דגה )

רחב ,( החט בא ) Security רחב

Up BIOS Administrator Password

.

enter לע

.

המס יס ד לקה , שקבתתשכ

.

ר ושי א ל תפס ונ םעפ השד חה המס יסה תא ד לקה , שקבתתשכ

ם יי ונ י ש ר ומש ) Save Changes and Exit רחב ,( י ש א ר ) Main רחב , ב ש חמה ת רו דגהמ תא צלו

.( ןכ )

ם

Yes

יי ונ י שה תא

רחב ןכ מ

ר ומשל

רחא לו ( א

י

צ

ד כ

ו

.

2

.

3

.

4

.

5

.

enter ןכ מ רחא ל שיקהל יך לע , ה ר יחבה תא ןמס ל י ד כ ם י צ חה י שקמב שמתשמ התא םא : ה רעה

.

שד חמ לעפ יו ב ש חמהש רחא ל ףקות ל וס נכ י י ם יי ונ י שה

BIOS לש תכ רעמ להנמ תמס י ס י ונ י ש

.

Computer Setup תא לעפה .

1

Computer ל ס נכ יהל י ד

: ת ו ד לקמ םע ח ול י ב ש חמ וא ם י ב ש חמ

כ f10 לע ץ חל , HP לש למסה תעפ וה םעו , ב ש חמה תא שד חמ לעפה וא לעפה

.

Setup

: ת ו ד לקמ א לל ח ול י ב ש חמ

טי רפת עיפ יו ש דע לוקה תמצ וע

.

תשלחה ןצ חל םע

Computer Setup -

ד ח

ל ס

י הלעפהה

נכ יהל י ד

ןצ חל

כ F10

לע

לע

ץ חל

שקה

.

ח

ןכ

ולה

מ

ב

רחא

ש חמ

לו

תא הבכ

, הלעפהה

.

ךלש ת יחכ ונה BIOS ה לש תכ רעמ להנמ תמס יס תא ן זה

וא ( BIOS לש תכ רעמ להנמ תמס יס הנש

.

enter לע

)

ץ חל

Change BIOS Administrator Password

ןכ מ רחא לו ( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) ( המס

רחב ,(

יס

החט

הנש )

בא ) Security רחב

Change Password

.

ת יחכ ונה המס יסה תא ד לקה , שקבתתשכ .

4

.

2

.

3

תואמסיסב שומיש 46

.

ר ושי א ל תפס ונ

.

ךלש השד חה המס יסה תא ד לקה , שקבתתשכ

םעפ השד חה המס יסה תא ד לקה , שקבתתשכ

ם יי ונ י ש ר ומש ) Save Changes and Exit רחב ,( י ש א ר ) Main רחב , ב ש חמה ת רו דגהמ תא

.(

צלו

ןכ )

ם

Yes

יי ונ י שה

רחב ןכ

תא

מ

ר ומשל

רחא לו ( א

י ד כ

צ ו

.

enter ןכ מ רחא ל שיקהל יך לע , ה ר יחבה תא ןמס ל י ד כ ם י צ חה י שקמב שמתשמ התא םא : ה רעה

.

שד חמ לעפ יו ב ש חמהש רחא ל ףקות ל וס נכ י י ם יי ונ י שה

BIOS לש תכ רעמ להנמ תמס י ס תק יחמ

.

Computer Setup תא

: ת ו ד לקמ םע ח ול י ב ש חמ וא ם י ב ש חמ

לעפה

.

1

Computer ל ס נכ יהל י ד כ f10 לע ץ חל , HP לש למסה תעפ וה םעו , ב ש חמה תא שד חמ לעפה וא לעפה

.

Setup

: ת ו ד לקמ א לל ח ול י ב ש חמ ●

טי רפת עיפ יו ש דע לוקה תמצ וע

.

תשלחה ןצ חל םע

Computer Setup -

ד ח

ל ס

י הלעפהה

נכ יהל י ד כ

ןצ חל

F10

לע

לע

ץ חל

שקה

.

ח ולה

ןכ מ

ב ש

רחא לו

חמ

,

תא הבכ

הלעפהה

.

ךלש ת יחכ ונה BIOS ה לש תכ רעמ להנמ תמס יס תא ן זה

וא ( BIOS לש תכ רעמ להנמ תמס יס הנש

.

enter לע ץ

) Change BIOS Administrator Password

חל ןכ מ רחא לו ( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב

רחב

) ( המס יס

,( החט

הנש )

בא ) Security רחב

Change Password

.

ת יחכ ונה המס יסה תא ד לקה , שקבתתשכ

.

enter שקה ןכ מ רחא לו ק י ר ה דשה תא ראשה , השד חה המס יסה תא ין זהל שקבתתשכ

.

enter שקה ןכ מ רחא לו ק י ר ה דשה תא ראשה , ךלש השד חה המס יסה תא ב וש ד י לקהל שקבתתשכ

ם יי ונ י ש ר ומש ) Save Changes and Exit רחב ,( י ש א ר ) Main רחב , ב ש חמה ת רו דגהמ תא

.(

צלו

ןכ )

ם

Yes

יי ונ י שה

רחב ןכ

תא

מ

ר ומשל

רחא לו ( א

י ד כ

צ ו

.

2

.

3

.

4

.

5

.

6

.

7

.

enter ןכ מ רחא ל שיקהל יך לע , ה ר יחבה תא ןמס ל י ד כ ם י צ חה י שקמב שמתשמ התא םא : ה רעה

.

שד חמ לעפ יו ב ש חמהש רחא ל ףקות ל וס נכ י י ם יי ונ י שה

.

5

.

6

.

7

47 החטבא 7 קרפ

BIOS לש תכ רעמ להנמ תמס י ס תנזה

ת ועצמאב

תמס יס תא

) ךלש

ין זהל

המס יסה

ם

תא

י לשוכ ת ונ ו

ד

יס

לקה ,(

ני

BIOS

י נש רחא

לש

ל .

תכ רעמ enter

להנמ

לע ץ חל

.

ב וש ת

תמס

ןכ

וס

מ

נלו

יס

ב

)

ש

BIOS administrator password

רחא לו ,(

חמה

המס

תא

יסה

שד

ת ר

חמ

דגהל

לי

תשמתשה

עפהל יך לע ,

ה יחנהה

םהב ש

BIOS לש

גצ ות

ם י שקמה

רש

םת

א

וא

תכ רעמה להנמ

כ

DriveLock לש החטבא ת ו וי רשפ אב שומ י ש

ם יי מ

תא

י נפ

ס י

ם יח י

נכהל

שק ם י ננ

שי .

ןנ וכ

וכ

ל

לע קר

השי ג ך

DriveLock

ר וצל המ י א

.

תא

תמה

ולש

ליחהל

המס

הלי

יסה

ע נה

ןת .

תא

תא

ני ח

לט

ין

י שקה

זהל

בל

ןנ

שי ,

ה יה י

וכה

ןנ וכ

ןת י

ןכ ות

לע

נש י ד

ל ת י שר ומ

DriveLock

א

כ ם דקתמ

ל השי

תנגה

ת וא י צ י

ג תע נ ומ DriveLock תנגה

לש

לפ כ

הלחהה

שמל וא

רחא

ב ש

ל .

ב

חמל

ש חמב

ןנ וכה

: ם י אבה ם י ינ יפ א מה תא ת ועי צמ DriveLock לש החט בא ת ו וי רשפ א

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) Automatic DriveLock ת ר יחב

הא ר — ( י טמ וטוא DriveLock ) Automatic DriveLock

.

48 ד ומעב

י DriveLock ת ר יחב

הא ר — ( להנמ לש DriveLock תמס יס ת ר דגה ) Set DriveLock Master Password

.

50 ד ומעב

DriveLock לש שמתשמ תמס יס ת ר דגה ו DriveLock ת לעפה

הא ר — ( DriveLock ת לעפה ) Enable DriveLock

.

51 ד ומעב

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) Automatic DriveLock ת ר יחב

Automatic DriveLock

כ .

BIOS לש תכ רעמה

תא

יך לע

לט

, רחא

בל י ד כ

ב ש חמל רב

DriveLock

רש א

להנמ

עוה

כ .

Automatic DriveLock

תמס

ןנ וכה

תמס יס

יס

םא

תא

.

ין

מ ת

י טמ

זהל

רו זגנ

וטוא

תא

רש א DriveLock לש להנמ

ןפ

השקבה

לי עפהל לכ ותש

ואב ןנ וכה ת לי ע

גצ ותשכ רי וקמה

נ תא

ב

י נפ

ת לט במ

ש חמה

ל BIOS

תמס יס

ת י א

לש

ו ת

רק

י

אה

תכ רעמ להנמ

א רק א שמתשמ תמס יס

שמתשמה תמס

ר וב ע BIOS לש

תמס יס

תכ רעמה להנמ

ת

.

יס ,

תמס

ו רצ

יר

לעפ

ןנ וכה

דגהל

ונ ,

ומ

יס

לש

ב

תא

יך לע

לעפ ומ

ש חמה

ין זהל

הלי ע נה

Automatic DriveLock תלעפה

: ם י אבה ם י בלשה תא עצב , Automatic DriveLock לי עפהל י ד כ

.

Computer Setup תא לעפה .

1

: ת ו ד לקמ םע ח ול י ב ש חמ וא ם י ב ש חמ

.

ב ש חמה תא הבכ .

1

לע שקה

.

Computer Setup ל ס נכ יהל י ד

ןכ מ רחא לו , הלעפהה טי רפת עיפ

כ f10 לע ץ חל , HP לש למסה תעפ וה םעו הלעפהה ןצ חל לע ץ חל .

2

: ת ו ד לקמ א לל ח ול י ב ש חמ

יו ש דע לוקה תמצ וע תשלחה

.

ןצ חל םע ד ח י

. ח

Computer Setup -

ולה

ל ס

ב

הלעפהה

נכ

ש חמ

יהל

תא

ןצ חל לע

י ד

הבכ

ץ חל

כ F10

.

1

.

2

.

enter שקה ןכ מ רחא לו הת וא ן זה , BIOS לש תכ רעמה להנמ תמס יס תא ין זהל ה רקבה גצ ות רש א כ

DriveLock/Automatic רחב ,( קס י ד י ננ וכ ל ת ו יר ש ת יו נכ ות ) Hard Drive Utilities רחב ,(

.

החט enter

בא )

שקה

Security רחב

ו , DriveLock

Automatic לש ן ומ יסה תב ית תא ר וחבל י ד כ עגמה ךס מב וא י ל א משה רבכעה ןצ חל לע הצ יחלב , enter שקמב שמתשה

.

DriveLock

ם יי ונ י ש ר ומש ) Save Changes and Exit רחב ,( י ש א ר ) Main רחב , ב ש חמה ת רו דגהמ תא צלו

.( ןכ )

ם

Yes

יי ונ י שה תא

רחב ןכ מ

ר ומשל

רחא לו ( א

י

צ

ד כ

ו

.

.

4

5

.

2

.

3

.

enter ןכ מ רחא ל שיקהל יך לע , ה ר יחבה תא ןמס ל י ד כ ם י צ חה י שקמב שמתשמ התא םא : ה רעה

תואמסיסב שומיש 48

Automatic DriveLock תתב שה

: ם י אבה ם י בלשה תא עצב , Automatic DriveLock ת י ב שהל י ד כ

.

Computer Setup תא

: ת ו ד לקמ םע ח ול י ב ש חמ וא ם י ב ש חמ

לעפה

.

1

.

Computer Setup ל ס נכ יהל י ד כ f10 לע ץ חל , HP לש למסה תעפ וה

.

ב ש חמה תא

םעו הלעפהה ןצ חל לע

הבכ

ץ חל

: ת ו ד לקמ א לל ח ול י ב ש חמ

. ח ולה ב ש חמ תא הבכ .

1

.

1

.

2

לע שקה ןכ מ רחא לו , הלעפהה טי רפת עיפ יו ש דע לוקה תמצ וע תשלחה

.

ןצ חל םע ד ח י הלעפהה

Computer Setup -

ןצ חל

ל ס נכ יהל י

לע

ד כ

ץ חל

F10

.

2

.

enter שקה ןכ מ רחא לו הת וא ן זה , BIOS לש תכ רעמה להנמ תמס יס תא ין זהל ה רקבה גצ ות רש א כ

DriveLock/Automatic רחב ,( קס י ד י ננ וכ ל ת ו יר ש ת יו נכ ות ) Hard Drive Utilities רחב

.

,( החט enter

בא ) Security רחב

שקה ו , DriveLock

.

enter לע ץ חל ןכ מ רחא לו י מ י נפ ח י שק ןנ וכ רחב

Automatic לש ן ומ יסה תב ית תא ת וק נל י ד כ עגמה ךס מב וא י ל א משה רבכעה ןצ חל לע הצ יחלב , enter שקמב שמתשה

.

DriveLock

ם יי ונ י ש ר ומש ) Save Changes and Exit רחב ,( י ש א ר ) Main רחב , ב ש חמה ת רו דגהמ תא

.(

צלו

ןכ )

ם

Yes

יי ונ י שה

רחב ןכ

תא

מ

ר ומשל

רחא לו ( א

י ד כ

צ ו

.

6

.

2

.

3

.

4

.

5

.

enter ןכ מ רחא ל שיקהל יך לע , ה ר יחבה תא ןמס ל י ד כ ם י צ חה י שקמב שמתשמ התא םא : ה רעה

49 החטבא 7 קרפ

( ת י טמ וטוא ןנ וכ תל י ע נ ) Automatic DriveLock לש המס י ס תנזה

לט בל

תא

י ד כ DriveLock

קפס ל

תמס יס

שקבתת , רי וקמה

ין זהל

ב ש

שקבתת א

חמב ףלח ומ

ל ,

תכ

רי וקמה

רעמה

ב ש חמל

ח ולש וא

רב וחמ

, רחא

ראש

ב ש חמל

נ ןנ וכה

רב

ו

עוה

לעפ ומ

ןנ וכה

Automatic DriveLock

םא , תא ז םע

.

.

ןנ וכה ת

DriveLock

לי ע

רש א

נ

תמס

תא

יס

כ

רי וקמה ב ש חמה ר וב ע

.

ןנ

BIOS

וכה ת

לש

לי ע

תכ רעמה

נ לוטי בל

להנמ enter

תמס

שקה

יס תא

ןכ מ רחא

ד לקה

לו

, DriveLock תמס

( המס יסה ת ר דגהל

י ס תא

תשמתשה

ין זהל השקבה

םהב ש

גצ

ם י שקמה

ותשכ

םת וא

, ה

ת

זכ ה רקמב

ועצמאב )

.

ב וש ת וס נלו ב ש חמה תא ת ובכ ל יך לע , המס יסה תא ין זהל ם י לשוכ ת ונ ו יס י נ השולש רחא ל

י נ ד י DriveLock ת ר יחב

לש

,

DriveLock תמס

DriveLock ת וא

יס

מס יס

תא

יתש

ךמצעל

תא

ם ושר

תחכ ש

,

םא

DriveLock

.

ב ש

ת ועצמאב ןג ומה ח י שק

חמהמ ק ח רה ,

.

ד

ח וט

וע וב

ב ם וקמב

ןנ וכ לש ת ות

להנמה

שמתשהל ה יה י

לש

ןת י נ א

י מצל התב

DriveLock

שה תעי נמל

תמס

לו ת ות י מצל לע

יס

ינ

תא

י ח י

ו שמתשמה

שקה

: ב

ןנ

וש ח

וכה

לעפ ומ ת ו יהל ב י יח DriveLock -

:

ו להנמ תמס

DriveLock

יס תמס יס

תנגהב שומ

יר

י

דגהל

של

שי , י

עג ונב

מ י נפ ח

ם י אבה

י שק

ם י

ןנ

לוק י

וכ לע

שה תא

ני ד י ןפ ואב DriveLock תנגה

ן וב ש חב

ת לחהל

חק .

Computer Setup ב

וא שמתשמ תמס יס תנ זה ת ועצמאב קר ח י שקה ןנ וכ ל תשג ל ןת ני , ח י שק ןנ וכ לע DriveLock

.

לש הנגהה ת לחה רחא ל

DriveLock לש להנמ תמס יס

לש ם י לעבה .

ןג ומה ח י שקה ןנ

.

י

וכ ב

מ יו -

י מ

ם ו

יו ם

י ס

ו

יס

י ס יס

ב לע

ב לע שמתשמ ת ו

שמתשמ וא תכ

יהל DriveLock

רעמ להנמ ת ו יהל

לש

י

שמתשמה תמס יס

ושע

לש ם י לעבה לע

DriveLock לש להנמה תמס יס

.

ת וה ז ת ו יהל ת ולוכ י DriveLock לש להנמה תמס יס ו שמתשמה תמס יס ●

תואמסיסב שומיש 50

להנמ לש DriveLock תמס י ס ת ר דגה

: ם י אבה ם י בלשל םא תהב לעפ , DriveLock לש להנמ תמס יס ת ר דגהל

.

Computer Setup תא

: ת ו ד לקמ םע ח ול י ב ש חמ וא ם י ב ש חמ

לעפה

.

1

.

Computer Setup ל ס נכ יהל י ד כ f10 לע ץ חל , HP לש למסה תעפ וה

.

ב ש חמה תא

םעו הלעפהה ןצ חל לע

הבכ

ץ חל

: ת ו ד לקמ א לל ח ול י ב ש חמ

. ח ולה ב ש חמ תא הבכ .

1

.

1

.

2

לע שקה ןכ מ רחא לו , הלעפהה טי רפת עיפ יו ש דע לוקה תמצ וע תשלחה

.

ןצ חל םע ד ח י הלעפהה

Computer Setup -

ןצ חל

ל ס נכ יהל י

לע

ד כ

ץ חל

F10

.

2

רחב ,( קס י ד י ננ וכ ל ת ו יר ש ת יו נכ ות ) Hard Drive Utilities

.

ר וב ע enter

ת ו וי רשפ

שקה ו

אה תא רחב ,( החט בא ) Security רחב

, DriveLock/Automatic DriveLock

.

enter לע ץ חל ןכ מ רחא לו , ןגהל ךנ וצרב יו לעש ח י שקה ןנ וכה תא רחב

.

enter לע ץ חל ןכ מ רחא לו ,( להנמ לש DriveLock תמס יס ר דגה ) Set DriveLock Master Password רחב

.

DriveLock לש להנמ תמס יס יר דגהל י ד

.

ן יו עב ה רה זאה תא א רק

כ ךס מה י ב ג לע ת ועיפ ומה ת וא ר והל םא תהב לעפ

.

2

.

5

.

6

.

3

.

4

Computer מ

.

51 ד

הא י צ יה

ומעב

י נפ ל DriveLock לש

DriveLock לש

שמתשמ

שמתשמ תמס יס

תמס

ת

יס

ר דגה ו

יר דגהלו DriveLock

DriveLock ת לעפה

תא

הא

לי עפהל

ר , ףס ונ

ךת

עד

ו רשפ אב

י מ ת לבקל .

: ה רעה

Setup

ם יי ונ י ש ר ומש ) Save Changes and Exit רחב ,( י ש א ר ) Main רחב , ב ש חמה ת רו דגהמ תא

.(

צלו

ןכ )

ם

Yes

יי ונ י שה

רחב ןכ

תא

מ

ר ומשל

רחא לו ( א

י ד כ

צ ו

.

enter ןכ מ רחא ל שיקהל יך לע , ה ר יחבה תא ןמס ל י ד כ ם י צ חה י שקמב שמתשמ התא םא : ה רעה

.

7

DriveLock לש שמתשמ תמס י ס ת ר דגה ו DriveLock תלעפה

: ם י אבה ם י בלשל םא תהב לעפ , DriveLock לש שמתשמ תמס יס ת ר דגהלו DriveLock ת לעפהל

.

Computer Setup תא

: ת ו ד לקמ םע ח ול י ב ש חמ וא ם י ב ש חמ

לעפה

.

1

.

Computer Setup ל ס נכ יהל י ד כ f10 לע ץ חל , HP לש למסה תעפ וה םעו

.

ב ש חמה

הלעפהה ןצ חל

תא

לע

הבכ

ץ חל

: ת ו ד לקמ א לל ח ול י ב ש חמ

. ח ולה ב ש חמ תא הבכ .

1

.

1

.

2

לע שקה ןכ מ רחא לו , הלעפהה טי רפת עיפ יו ש דע לוקה תמצ וע תשלחה

.

ןצ חל םע ד ח י הלעפהה

Computer Setup -

ןצ חל

ל ס נכ יהל י

לע

ד כ

ץ חל

F10

DriveLock/Automatic רחב ,( קס י ד י ננ וכ ל ת ו

.

2

יר ש ת יו נכ ות ) Hard Drive Utilities רחב

.

,( החט enter

בא ) Security רחב

שקה ו , DriveLock

.

enter לע ץ חל ןכ מ רחא לו , ןגהל ךנ וצרב יו לעש ח י שקה ןנ וכה תא רחב

.

enter שקה ןכ מ רחא לו ,( DriveLock תא לעפה ) Enable DriveLock רחב

.

ן יו עב ה רה זאה תא א רק

.

2

.

3

.

4

.

5

51 החטבא 7 קרפ

.

DriveLock תא לי עפהלו DriveLock לש שמתשמ תמס יס יר דגהל י ד כ ךס מה י ב ג לע ת ועיפ ומה ת וא ר והל םא תהב לעפ

ם יי ונ י ש ר ומש ) Save Changes and Exit רחב ,( י ש א ר ) Main רחב , ב ש חמה ת רו דגהמ תא צלו

.( ןכ )

ם

Yes

יי ונ י שה תא

רחב ןכ מ

ר ומשל

רחא לו ( א

י

צ

ד כ

ו

.

enter ןכ מ רחא ל שיקהל יך לע , ה ר יחבה תא ןמס ל י ד כ ם י צ חה י שקמב שמתשמ התא םא : ה רעה

.

6

.

7

DriveLock תתב שה

.

Computer Setup תא לעפה

: ת ו ד לקמ םע ח ול י ב ש חמ וא ם י ב ש חמ

.

ב ש חמה תא הבכ .

1

לע שקה

.

Computer Setup ל ס נכ יהל י ד

ןכ מ רחא לו , הלעפהה טי רפת עיפ

כ f10 לע ץ חל , HP לש למסה תעפ וה םעו הלעפהה ןצ חל לע ץ חל .

2

: ת ו ד לקמ א לל ח ול י ב ש חמ

יו ש דע לוקה תמצ וע תשלחה

.

ןצ חל םע ד ח י

. ח

Computer Setup -

ולה

ל ס

ב

הלעפהה

נכ

ש חמ

יהל

תא

ןצ חל לע

י ד

הבכ

ץ חל

כ F10

.

1

.

2

DriveLock/Automatic רחב ,( קס י ד י ננ וכ ל ת ו יר ש ת יו נכ ות ) Hard Drive Utilities רחב ,(

.

החט enter

בא )

שקה

Security רחב

ו , DriveLock

.

enter לע ץ חל ןכ מ רחא לו , להנל ךנ וצרב ש ח י שקה ןנ וכה תא רחב

.

enter לע ץ חל ןכ מ רחא לו ,( DriveLock תא תב שה ) Disable DriveLock רחב

.

DriveLock תא ת י ב שהל י ד כ ךס מה י ב ג לעש ת וא ר והה יפ ל לעפ

ם יי ונ י ש ר ומש ) Save Changes and Exit רחב ,( י ש א ר ) Main רחב , ב ש חמה ת רו דגהמ תא צלו

.( ןכ )

ם

Yes

יי ונ י שה תא

רחב ןכ מ

ר ומשל

רחא לו ( א

י

צ

ד כ

ו

.

1

.

2

.

3

.

4

.

5

.

6

.

enter ןכ מ רחא ל שיקהל יך לע , ה ר יחבה תא ןמס ל י ד כ ם י צ חה י שקמב שמתשמ התא םא : ה רעה

DriveLock תמס י ס תנזה

.( ם יי ל נ יו צפ וא ני וצ יח MultiBay וא הנ י גע ןקתהל א ל ) ב ש חמל ס נכ וה ח י שקה ןנ וכהש אד ו

DriveLock לש להנמה וא שמתשמה

.

תמס enter

יס תא

שקה

ד לקה

ןכ מ

,( DriveLock

רחא לו ( המס

תמס

יסה

יס ) DriveLock Password

ת ר דגהל תשמתשה םהב ש ם י

השקבה

שקמ םת וא

גצ ות רש א

ת ועצמאב

כ

)

.

ב וש ת וס נלו ב ש חמה תא ת ובכ ל יך לע , המס יסה תא ין זהל ם י לשוכ ת ונ ו יס י נ השולש רחא ל

תואמסיסב שומיש 52

DriveLock תמס י ס י ונ י ש

: ם י אבה ם י בלשה תא עצב , Computer Setup ב DriveLock תמס יס ת ונשל י ד כ

.

.

ב ש

הלעפהה

חמה

ןצ חל

תא

לע

הבכ

ץ חל

.

לש ת יחכ ונה DriveLock ה

Computer Setup ל ס נכ יהל י ד

תמס יס

כ f10

תא

לע

ד

שקה

לקה ,(

וא ץ

DriveLock

חל ןכ מ רחא

תמס יס

לו ,

) DriveLock Password enter לע ץ חל , הנשמ

ה יחנהה

התאש להנמה

עיפ ות רש א כ

וא שמתשמה

DriveLock/Automatic רחב ,( קס י ד י ננ וכ ל ת ו יר ש ת יו נכ ות ) Hard Drive Utilities רחב

.

,( החט enter

בא ) Security רחב

שקה ו , DriveLock

.

.

1

.

2

.

3

4

.

enter לע ץ חל ןכ מ רחא לו , להנל ךנ וצרב ש ח י שקה ןנ וכה תא רחב

ךס מה י ב ג לעש ת וא ר והל םא תהב לעפ ןכ מ רחא לו , ת ונשל ךנ וצרב ש DriveLock תמס יס לש המ י א

.

תמה

ת וא

ת

מס

ו רשפ אב

יס ין זהל

רחב

י ד כ

.

5

.

6

םא קר ה

.

י ול

3

ג ( DriveLock

בלשב

לש

( DriveLock

להנמ

תמס

תמס יס הנש

יס

) Change DriveLock Master Password

) DriveLock Password ת י יחנהב העיפ וה DriveLock

ת ו רשפ אה

לש להנמה

: ה רעה

תמס יס

ם יי ונ י ש ר ומש ) Save Changes and Exit רחב ,( י ש א ר ) Main רחב , ב ש חמה ת רו דגהמ תא

.(

צלו

ןכ )

ם

Yes

יי ונ י שה

רחב ןכ

תא

מ

ר ומשל

רחא לו ( א

י ד כ

צ ו

.

enter ןכ מ רחא ל שיקהל יך לע , ה ר יחבה תא ןמס ל י ד כ ם י צ חה י שקמב שמתשמ התא םא : ה רעה

.

7

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) Windows Hello

עבצאה

וא ם י נפה

תעי ב

הה

ט

זמב

תא

,

ם ושרל ךל

עבצאה ת ועי

רשפ

ב ט א

א מ Windows Hello

ר וקב שמתשהל

, ם ו

ךת ו רשפ

דא א רפ

אב , ם ושי

ינ א

רה

תמלצמב וא

רחא ל .

PIN

עבצא

ד וק

.

יר

ת ועי ב ט א

דגהלו ,

Windows -

ר

ךלש

וקב ם י

ם י נפה

ל ס נכ יהל

ד י וצמה

י

הה

ד כ

זמ

ם י

תא

PIN ה

רצ ומב

ו ךלש

ד וקב

: Windows Hello תא יר דגהל י ד כ

.

1 Sign-in רחב ןכ מ רחא לו ,( ת ונ וב ש ח ) Accounts רחב ,( ת רו דגה ) Settings רחב ,( לחתה )

.( הס י

Start

נכ ת ו וי

ןצ

רשפ א

חלה

)

תא רחב options

.( ףס וה ) Add רחב ןכ מ רחא לו ,( המס יס ) Password רחב , המס יס ף יס והל י ד כ

לש ם י נפ י וה זי ) Windows Hello Face וא ( Windows Hello לש עבצא תעי ב

.(

ט )

ה ר

Windows Hello Fingerprint תחת

דגה ) Set up רחב ,( Windows Hello

עבצאה ת ועי ב ט תא ם ושרל י ד כ ךס מה י ב ג לעש ת וא ר והל םא תהב לעפ ןכ מ רחא לו

.

,( ה

PIN

ד וב עה

יר

ת ליחת )

דגהלו ךלש ם

Get Started רחב

י נפה הה זמ תא וא

.

2

.

3

.

4

לש ם י ד ד צה לכ ש עבצאה תעי ב ט לש ם ושי רה ךלהמב אד ו , עבצא תעי ב

.

ט

י וא

ת ועצמאב

רכ ומשרנ

הס י נכ לש ת

ו עבצאה ת

יו עב

ועי ב ט

עונמל

קר וס ב

י ד כ

וקרס נ

: ב וש ח

עבצאה

וא ם י ית י בפ ל א ם וי ות לולכ ל י ד כ .

.( ם י

ד בלב

למס ו ת

ם

ו

י רפס

ית וא

מל א

לולכ

יה

)

לד חמה ת יר רב ת ר דגה .

ך ר ואב לב ג include letters and symbols ן

ומ ונ י

ומ יסה

א PIN

תב

-

יתב

ה ד וק

רחב , ם י

:

ד

ה רעה

ח יו מ

בצמל

ונ

ב

תא

ש

רט נמ ה

חמה תא

.

ז ןשי יח .

יר ב עי

רבכעה

ןשי

ת ז

שמתשמה

יחה ,

זה

ב ש חמהמ

וא שקמ

תב ר יק ןשי

ק ח

תשקה א לל

יח ר

רתתשכ

ב ש

וב ע Windows Hello

.

החט

חמה

באה

תא יר

תא

עי ו

יר ב

ךת וא

לש

גהלו

הה ז

ם י נפה

למש חה

י ןשי

י

יחה

וה

תכ

, ב

י

י רצב

ש

ז תא

ך

חמל

יר דגהל

וסחל

ר זו

ךת ו רשפ

ה רטמב

חתשכ .(

ב

הנ

אב , ףס ונב

ש חמה

י ש )

לומ

Sleep

ס ו ר וי י ט נא תנכ ותב שומ י ש

. ב ש חמ יס

.

רו וי ול

יג רח

ב ש

ןפ

חמ

ואב

תא ף

לועפ

וש חל

ל םהל

לולע התא

ם ו רג ל וא ,

, ט

ת ו

נ רט

יר שה

ינ א

י

ל וא

לכ וא

תשרל

ת יו נכ

, ני ו רטקל

ותה ,

א רא ו

הלעפהה

ד ל

תכ

השי

רעמ

ג ך

תא

ר וצל

ת י

ב ש חמב

ב שהל ם י

שמתשמ

לוכ י ם י ב

התא

ש חמ

רש

יס רו

א כ

וי

53 החטבא 7 קרפ

י כ .

ם ד י

הנגה

לע ומ

קפס ל י ד

רגנש

כ ס רו

ם יקז

וי י ט נא

נ ןקת

ת י נכ

ל ףא ם י רקמה

.

ס רו

ת י

וי -

ב רמב

י ט

ו , םת וא

נאה תנכ ות

ד י משהל ,

תא ןכ

ם יס

דעל ד

רו וי וה

יפקהל

ת

שי

י

,

ב רמ תא

ם י שד ח

ת וה זל

ם יס ו

הלוכ

יר ו דגנ

י ס

הפ

רו

י

וי

צר

י ט נא תנכ ות

הנגה קפס ל

ותב שמתשהלו יך שמהל ד וא מ הצ י לממ HP .

ךלש ב ש חמב ש א רמ ןקת ומ Windows Defender

.

ב ש חמל הא למ

.

HP Support Assistant ל א ר וב ע , ם יס ו יר ו לע ףס ונ עד י מ ת לבקל

ש א תמ וח תנכ ותב שומ י ש

ב חמב ן יקתהל ךת ו רשפ אב ש הנכ ות ת ו יהל הלוכ

.

י ש א תמ וח .

תשרל

הנכ ות ו ה רמ וח לש

וא תכ

ב ולי

רעמל ת י שר ומ א

שמ בכ ר ומה

ל השי

ון רתפ וא , ןה

ג עונמל

יתשב וא

ת ו דעו י מ

תשרב ,

ש א ת ומ

ךת ושרב

וח

ש

: ש א ת ומ וח לש ם גי וס י נש ם י מ י יק

.

תנקת ומ א יה וב ש ב ש חמה לע קר הנ י גמה הנכ ות — ח רא מ ת וס ס ובמ ש א ת ומ וח ●

ר ד ס

י ב חמה

ין בל םה י ינ

לכ לע ןגהל י ד כ ךלש ת ית י בה תשרל ם י לבכה וא DSL ה ם ד ומ ין ב ת ונקת ומ — תשר ת וס ס ובמ ש א ת ומ וח

.

תשרב

ב הא ו ושה תכ רע נ

.

ו הנממ

ומסח יי ,

ו תכ

הל א

רעמל

ם ני

ם

יו

יחלש

רטי

נה

רקב ם י

ם

דמ

ני ותנה

וע

לכ

םנ י אש

רחא

ם ני

בקעמ

ותנה .

עצ ובמ , תכ

שמתשמ -

רעמב

רי דג ומ

תנקת ומ

החט בא

ש

ני

א

יו

תמ וחשכ

רטי רק לש

.

ש א תמ וח לש הנכ ות ת ונ ו רתפ ם י מ י יק , א ל םא .

ש א תמ וח תנקת ומ רבכ תשרב ה ד וב על ד יו צב וא ךת ושרב ש ב ש חמב ש ןכת יי

, תשרב ם

תא

לש

י צבק וא

ה

עצב

ר

,

וצתה

ת

ש אה

וספ

תא

דמ

תמ וח

שד

ף

חמ

ות

תא

ר

י של

תב

עי רפהל

שה , י נמ

דגה , ת ות י

, ט

מצל

ז ןפ

ה

נ

י

רט

ואב

עבה

ינ אב

ה י

תא

ם יק

עבה

ר

חשמל

תא

ותפ ל

ר

י

ותפ

ד כ

השי

.

ל

ש

י ד כ

ג

אה

ם

.

וסחל

ני

תמ

ו

וח

הלוכ

רטקל

תא

א

י

רא

ש אה תמ וח , ם י מ י וס מ ם י אנתב

ו ד

שד חמ

ב ם י שר

לעפה

ומ ם יפ ר

ןכ מ רחא

וצמ

לו ,

ם

ה

י

י

צבק

וצרה

.

ם

: ה רעה

וסחל וא

המ

ש אה

י שמה

תמ וח

החט בא ת יו עב ןקת ל י ד כ עובק ןפ ואב ןכ דעתהל ת רו ומא ב ש חמב ת ונקת ומה י שי לש ד

הנכ ות י נ וכ דע

צ לש ת ונכ ות ו , Windows

.

הנכ ותה י

, HP

עוצ י

לש

ב תא

ת ונכ ות

רפ שלו

תנקתה

י מ ב ש חמה לע ןגהל י ד כ .

החט בא

.

הא

ני וכ

רתה

דע לולכ

לבקתש

ל ם

עג

יי ושעש

רב

, Windows

Microsoft לש ם

ני

ני

וכ דעל

וכ דעה

עג ונב ת

לכ תא

וא רתה תחלוש

ןקתה , ב ש חמ

Microsoft

יס רו וי ו החט בא

:

ת

ב וש ח

וצרפ

.

י טמ וטוא ןפ ואב הל א ם ני וכ דע ן יקתהל ןת ני

: ת רו דגהה תא ת ונשל וא יג צהל י ד כ

.( החט בא ו ן וכ דע ) Update & Security רחב ןכ מ רחא לו ,( ת רו דגה ) Settings רחב ,( לחתה ) Start ןצ חלב רחב .

1

.

ךס מה י ב ג לעש ת וא ר והל םא תהב לעפ ןכ מ רחא לו , ( Windows ן וכ דע ) Windows Update רחב

ר והל םא תהב לעפ ןכ מ רחא לו ,( ת ומ דקתמ ת ו וי רשפ א ) Advanced Options רחב , ם ני וכ דע תנקתהל

.

ךס

דעומ

מה י ב

תעי בקל

ג לעש

.

2

.

3

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) HP Client Security -

HP Client Security

ם י עי יס מה החט בא

HP Client תנכ

למסה

י

ות

ינ יפ

לש

א

ת

מ

ועצמאב

תקפס

ה ר זעב ן יי

מ

ו ז הנכ

הנכ

ות

ותה

ע , ףס ונ עד

.

י

ל תשג

Windows

מ ת

ל ךת

לבקל

ו

.

רשפ אב .

ךלש

לש

ם יי

ה רקבה

טי רק ם

ח

ני

ב ש

ולב

חמב

וא

ותנלו ת

ת

ש

ומ

א

י

רמ

שמה

ותשרל ,

תנקת ומ HP Client Security תנכ ות

ב ש

ת ר וש

חמל

לש

ת י

י ל א משה

שר ומ א ל

וא

השי

י

ג

נמ

.

י

יה

נפ מ

הצקב

ןגהל

Security

ב שומ י ש

שא תמוח תנכותב שומיש 54

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) ( HP לש ת ו ר י שכ ןקתה ) HP DaaS -

לע

ןקתהב

. ם י

ןגהל

לי ג

ת

ר

יו

ם

עי

עב

י ני

יס

ון רתפ

וג

מ

רא

HP DaaS .

ה רבחה יס כ

ם

ל שדקומה

י נפ

ןמ

ת ונ ו רתפ

זה

ל

ם

סח

וצמצב

י ב

נ תא

עי

ולי

םלתשמ

.

/

ת עי ב חט

יס מ

ו לי

ו גצה

עי

בא לו להנל

ת ונ יקת

יך לה , ת רו

לע

ם

חקפ

יהמב

יקסעל

מ ,

הנכ

רשפ

ת ו רחא

ותה תא

א מה ןנע

ת ופקתה https://www.hptouchpointmanager.com

-

ו

ס ס

ד

ת ו

ובמ

ן יקתהלו

תב

רי

ותכ

ני ו ד

והל

ב

IT ון רתפ א

ז ת ונכ ות י נפ

ךת ו רשפ אב

רקב , ףס ונ

וה

עד

מ

י

HP DaaS

מ

ם י

.

ותחט

ת

נקתה

באב ו

לבקל

ב שומ י ש

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) י ל נ ו יצפ וא החטבא לבכב שומ י ש

י כ .

ב ש חמה לש הבנג וא הערל שומ י ש ע נמ י א ל א והש

.

ןכת י י ךא

ןקתהה

, עית

ן רצ י

רמ ם ר

לש ת וא

וגכ לועפ

ר והל םא

ל דעו

תהב

י מ (

לעפ

ד רפ נב השי

, ב ש חמל

כ רל ) החט

החט בא

בא

לבכ

לבכ

רבחל

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) עבצא ת ועי ב ט א ר וקב שומ י ש

תנכ

ת

ות

ועי ב

לש

ט

ה

תא

ר זעב

ם ושרל

ן יי ע ,

הב וח ,

ףס ונ

עבצאה ת ועי ב ט א

עד י מ ת לבקל

ר וקב שמתשהל

.

HP Client Security

י ד כ

לש

.

(

ם י רחבנ ם

ת ואשרהה

י רצ ומב

להנמ )

ם י ינ מ ז ם י בלושמ עבצא

Credential Manager -

ת ועי ב ט

ב ךלש

י א ר וק

עבצאה

.

HP Client Security

HP Client Security לש Password Manager -

.

ם י כ מתנה ם י מ ושי יה

ב שמתשהל

ו ט נ רט ינ אה

לכ ות

י

, Credential Manager

רתאב ךלש ת וא מס יסה ו

ב ךלש

שמתשמה

עבצאה

ת ומש

ת

תא

ועי ב

ין

ט ם ושי

זהלו ןסחא

ר רחא

ל י ד כ

ל

עבצאה ת ועי ב ט א ר וק ר ות י א

: ב ש חמב ם י אבה ם י ור זאהמ ד חאב םקוממה ןטק יתכתמ ןשי יח ונ יה עבצאה ת ועי ב ט א ר וק

עגמה ח ול ת יתחת ל ך ומס ב ●

ת ד לקמה לש י נמ יה ד צב

הג וצתב ן יו לעה י ל א משה וא י נמ יה ד צב

הג וצתה לש י נמ יה וא י ל א משה ד צב

גצה לש רי וחאה קלחב

.

ת י כ נא וא ת יקפ וא ה ר וצב עבצאה ת ועי ב ט א ר וק תא ת וטהל ןת ני , ךת ושרב ש רצ ומה םג ד ל םא תהב

55 החטבא 7 קרפ

הקוז חת 8

Disk Defragmenter

וק ני י בלש , ןקתה י

ן וגכ

להנמ

ם

ו ת

י לכ

יו נכ

ב שמתשהל

ות ן וכ דעל ת

ד צ

וא

י

ר

כ

וה

יר ב ס מ

קפס

ה

מ ה

ז קרפ .

ז קרפ

י למ

, ןכ

י טפ

ומכ

וא

.(

בצמב

.( קס

ותח י

י דה

לש

ב

י

ש

וק

וא )

חמה

ב

ני

ש

לע

) Disk Cleanup

חמה

רמ וש

םע

תפ טוש

העיס

ו ( קס

נל

הקו ז חת

י דה

ת וצעו ב

עוצ י ב

החא

ש

מ )

חמה

ם י עוצ י בה ר ופ י ש

,( קס י דה י וק ני ) Disk Cleanup ו ( קס י דה החא מ ) Disk Defragmenter ן וגכ ם י לכ ת ועצמאב ת ופ

.

ב

טוש

ש

הקו ז

חמה י

חת

עוצ י

ת ומ י שמ

ב תא רפ

עוצ י ב

של לוכ י

( קס י דה החא מ ) Disk Defragmenter -

.

שד וחב םעפ ת וחפ ל ח י שקה ןנ וכה תא ת וחא ל י ד כ ( קס י דה החא מ ) Disk Defragmenter ב שמתשהל הצ י לממ HP

ב שומ י ש

.( solid-state ) ם י ע נ ם יקלח א לל ם י ננ וכ ב ( קס י דה החא מ ) Disk Defragmenter תא לי עפהל ך ר וצ ין א : ה רעה

:( קס י דה החא מ ) Disk Defragmenter ת לעפהל

.

AC חתמ ר וקמל ב ש חמה תא רבח .

1

Defragment and Optimize רחב ןכ מ רחא לו , ת ומ י שמה ת ר ושב שופ יחה תב יתב

.(

( י

ם י

וח י א )

ננ וכה defragment

ב וטי מ ו י וח י א )

ד לקה

Drives

.

2

.

ךס מה י ב ג לעש ת וא ר והה יפ ל לעפ .

3

.( קס י דה החא מ ) Disk Defragmenter לש הנכ ותה ת ר זעב ן יי ע , ףס ונ עד י מ ת לבקל

( קס י דה י וק י נ ) Disk Cleanup -

כ החט בב קוחמל ןת י נ םת ואש , ם י צ וחנ א ל ם י צבק רחא ח י שקה ןנ וכ

.

רת ו י

ב שפחל

לי עי ןפ

י ד כ

ואב

( קס י דה

לועפ ל

י וק

ב ש

ני )

חמל

Disk Cleanup -

עי יס לו קס י

ב שמתשה

ד חטש ת ונפ ל

:( קס י דה י וק ני ) Disk Cleanup ת לעפהל

.( קס י דה י וק ני ) Disk Cleanup רחב ו , ת ומ י שמה ת ר ושב שופ יחה תב יתב ( קס י ד ) disk ד לקה .

1

.

ךס מה י ב ג לעש ת וא ר והה יפ ל לעפ .

2

ב שומ י ש

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) HP 3D DriveGuard -

: ם י אבה ם י אנתהמ ד חא ת רג ס מב ם ני ותנל ת ושקב ת יר צעו ןנ וכה תתב שה ידי לע ח י שקה ןנ וכה לע ןגמ HP 3D DriveGuard

.

ב ש חמה תא ליפ מ התא

.

הללוס חתמ ת ועצמאב לעופ ב ש חמהש ד ועב ר וג ס גצהשכ ב ש חמה תא יז זמ התא

לש בצמל ח י שקה ןנ וכה תא ה ר זי חמ HP 3D DriveGuard ת ו יר שה ת י נכ ות , וללה ם י עו יר אהמ ד חא ת וש ח רתה רחא

.

הלי ג

ל רצק ןמ ז

ר הלועפ

ב שומ י ש

רב וח וא י ל נ יו צפ וא הנ י גע ןקתהב ןקת והש , ח י שק ןנ וכ .

HP 3D DriveGuard

.

ידי לע ם י נג ומ ם

HP 3D DriveGuard

יי

ידי

מ י נפ

לע ןג

קס י

ומ

ד י

ונ

ננ

י א

וכ

,

קר

USB

: ה

תא

רעה

י צ י ל

.

HP 3D DriveGuard לש הנגהב ך ר וצ ין א , ם י ע נ ם יקלח ין א ( SSD י ננ וכ ) ם י בב ש י ננ וכ ב ש רחא מ : ה רעה

םיעוציבה רופיש 56

HP 3D DriveGuard לש ס וטט סה י וה יז

י נשמה ח י שקה ןנ וכה א תב , י ש א רה ח י שקה ןנ וכה א תב ןנ וכהש ת וא רהל י ד כ העבצ

.

תא

תב שומ

הפ י לחמ

םה י נשב

ב

וא

ש

,(

חמב

ד בלב

ח י שקה ןנ וכה

ם י רחבנ ם י רצ

ת רי ונ

ומב )

ןקתה י להנמ ו ת יו נכ ות

. רת

ת ו

יו ב

וי

ת

רשפ א

יו נכ

ו ם

דעה

י ינ

ם

יפ א

יק

מ קפס

חשמה

לו ת

ת ונכ

יו עב

ות

ר ותפ

םע

ל ם

הכ להכ

י לוכ

ולעפ

י ם

.

ךת

י א

ני וכ

ל

ושרב

דע

רת ו

ש

.

ד

עובק

י ם

יו

י נשי

צהמ

ןפ ואב ןקתהה

הק

ב

יפ

רמה

רג

תא

י ב י כ ר

ק

י להנמ

י

יפת

כ ןכת

א ל ,

ו ת

יי ,

רת

יו

המג

יו

נכ

ב י

ותה

ו ד ל

ן

.

וכ דע

ךלש

נכ דעה

לע

ב ש

הצ י לממ

חמל ם

ןקתהה להנמ

י

א

HP

שד ח

לל

ן וכ דע

. HP לש ןקתהה י להנמ ו ת יו נכ ותה לש רת יו ב ת יו נכ דעה

.

ם י

ת

ינ

ואס רגה תא

מ ז ו יה י ם ני וכ

ד

דע

רי והל

רש א

י ד

כ

כ http://www.hp.com/support

ת יו טמ וטוא ת ועד וה ת לבקל םשר

ל א

יה ,

ר

ףס

וב ע

ונב

: ת ואבה ת וא ר והה יפ ל לעפ , ןקתהה י להנמ תא ו ת יו נכ ותה תא ןכ דעל ךנ וצרב םא

.

HP Support Assistant ה י צק י לפ אב רחב ןכ מ רחא לו , ת ומ י שמה ת ר ושב שופ יחה תב יתב ( הכ י מת ) support ד לקה .

1

Check for updates רחב ןכ מ רחא לו ,( ם ני וכ דע ) Updates ה י יס י טרכ

.

ת ומ י שמה ת ר ושב הל אשה ןמ יס

– ן יפ ולחל –

למס ב רחב

ב רחב ,(

.(

י לש

ת ועד

ד

וה

יי נה

ו ם

ב ש

ני

חמה ) My notebook

וכ דע שפח )

רחב and messages

.

ךס מה י ב ג לעש ת וא ר והה יפ ל לעפ

.

2

.

3

ת נל י ד כ אבה עד י מב שמתשה .

וב טי מב לועפ ל

ךלש ב ש חמה י וק י נ

יך שמ י ךלש ןקתההש

.

י ד

ב ש

כ ת לוספ

חמה

ו

לש

ך

ם י

ולכ ל

ני

ר יס

וצ יחה

מ עובק ןפ ואב

ם יחטשמה

ב

תא

ש חמה

ח וט ב

י

ןפ

וק ני

ואב

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) HP Easy Clean תלעפה

ךס מ , ת ד לקמה ן וגכ , ם י נקתה הת י ב שמ

.

ב ש

ו ז הנכ ות .

ב

חמה

ש חמה

יחטשמ לכ

יחטשמ

תא ת וק נל

י וק י נ תעב

לכ ותש י ד

גג ושב

כ , ש א

הנ

רמ -

זהמ

ר

ע

דג ומ

נמ

ןמ

יהל

ז

ךל עי

קרפ

יס מ HP Easy Clean

ךשמל עגמה ח ולו עגמה

: ת ואבה ם י כ ר דהמ תחאב HP Easy Clean תא לעפה

.

HP Easy Clean רחב ןכ מ רחא לו , ( לחתה ) Start טי רפת תא רחב

– ן יפ ולחל –

.

1

.

ת ומ י שמה ת ר ושב HP Easy Clean למסה תא רחב

– ן יפ ולחל –

.

HP Easy Clean ח י ראה תא רחב ןכ מ רחא לו ,( לחתה ) Start תא רחב

ךת ו רשפ

י דעצ

אב

י ש

,

ת

ת

ת

לבקל

ו יחנה

57

לוספה ו

ת

ך

ד ומעב

ולכ

לבקל

לה

58

ת

ב

ד

ש חמהמ

רסה רחא ל

ומעב י

ת לוספ

.

תעג

וטיח רמ

ו

וח

ך ולכ

ל ם י ב

ת

רמ

ל ת רסה

ועצמאב

םהב ש

ב

הא

ש

ר ,

ךלש

רצק

חמה

ב

.

י

ם

ןמ

וק

יק

ני

י

ז קרפ

ש חמה לש

זמ ם

ם

הא ר .

י

יפ י

ל

י

ותב

וטיח

גנ

ני וצ

שוה

ו ם

יחה

ךלש

ם

רמ וחב

יקד י יח

ם י נקתההש

יחטשמה

םג ם

י וק י נל ם י

יחטשמה

רחא

לש ת וטשפתה

ל , תעכ

צלמ ומ

תא ת וק

עונמל

נל

ךל

.

2

ב ש חמהמ תלוספ ו ך ולכל ת רסה

.

59 ד ומעב ( ד בלב ם י רחבנ

.

ב ש חמהמ ת לוספ ו ך ולכ ל י וק י נל ם י צלמ ומה ם י דעצה ןלהל

ם י רצ ומב ) ץע י ופ י צב לופ י ט

הא ר , ץעמ י ופ י צ םע ם י ב ש חמב

57 הקוזחת 8 קרפ

.

ם יחטשמה י וק י נ תעב ת יו מעפ ד ח ( סקט לל שי ג ר התא םא , י מ וג וא ) סקט ל ת ופפ כ שבל

ם י טי רפ מ ת ונקת ומה ת וללוסה לכ תא א צ וה .

ם י רחא ם י רב וחמ ם י ני וצ יח ם י נקתה ו חתמה לבכ תא קתנ

.

ת

ו ןקתהה

יו טוחל א ת ו

תא

ד לקמ

הבכ

ומכ

.

למש חל רב וחמ וא לעפ ומ ו ד ועב רצ ומ ת וק נל ין א , ם י ב י כ רל קז נ וא ת ולמש חתה עונמל י ד כ : ת ו ר יהז

.

ףטונ ו ב וטר א ל ךא חל ת ו יהל יך רצ ד בה .

ם י מב רב י יפ ו רק י מ ת י לטמ ב טרה

.

ר יי נ ני וב גמ ו ת וב גמ , ם יק ח וש ם י ד במ ע נמ יה , ה ד וב עה חטשמל קז נ תמ י רגמ ע נמ יהל י ד כ : ב וש ח

.

החלה ת י לטמב ת ונ י דעב רצ ומה לש ני וצ יחה קלחה תא ב גנ

.

3

.

4

לולע

רמ

רב דה

וחב וא ,

, HP רצ

ם יק ח

ומ

וש , ם

ך ות

יס י

ל

ממ

וכ ר

ם

ד תא א צמ

י רמ וחב ,

לז

ם יס

ונ םא

ס רמב

.

והשלכ חתפ

שמתשהל

.

ר ומ גי ל קז

ין

נ

ל

ם

ת

א .

וחל

רצ

ו רג

ומה

ל

תס י נכ מ

ם י

לע ת ו

לולעש

ע

יר

נמ

שי

הק י

יה

ם י

.

רצ ומהמ

מ ונ

לז ונ

ם י

ס ס רל

וק א וא

לז

ין א

ןצמח

ונ

.

רצ

ק

ומל

י מ ם

ח רה

קז

י לי כ מה

נ

: ב

ם

וש

ו רג

י וק

ח

ל

ני

םע ם י יס .

ן ותחתה וקלחל גצה לש ן יו לעה וקלחמ רב עמ

.

ך ות

USB י

, ד חא

לבכ ו ת ד

ון יו כ ב ת

לקמה

רו יה

לבכ

ז

,

ב ב גנ

חתמה

.( י ט

לבכ

נ ו ולר

ן וגכ ,

םא )

ם י

גצה

שי

םע לחתה

מגה ם י לבכה

.

5

.

י וק י נה רחא ל ןקתהה ת לעפה י נפ

.

ת ופפ כה ת רסה רחא ל ד י מ

ל ח ותפה ר וי ואב

יך ד י תא הק נ .

י

ין טולחל ושב ו י ם יחטשמהש אד ו

וק י נ לכ רחא ל ת ופפ כה תא ךלשה

.

6

.

7

חמה לש ם י ני וצ יח ם יחטשמ י וק

.

י נל

ם

ם

יק י

י צלמ

זמ ם

ומ ם י

יפ י גנ

בלש

ו

ת לבקל

58

ם יקד י יח לש ת

ד ומעב י וטיח

וטשפתה

רמ וח

תעי נמב עי

ת ועצמאב

יס ל י ד כ ,

ב ש

םהב

חמה

תעג

י וק

ל

ני

הא ר

ם י ב רמש

.

1

.

2

י וטיח רמ וח ת ועצמאב ב ש חמה י וק י נ

ת ולחמ ת וטשפתה תעי נמל רת יו ב הב וטה הטי שכ , י וטיח יו רחא לו , ם יחטשמ י וק י

.

נ לע

ם יק

ץ

י

י לממ

זמ

( WHO

ם יקד י יח ו

) י

המ

מלועה

י ש נה

ת וא

י כ ר ד

י רבה

ב ת ו

ן

יפ

וג רא

י גנ

םג

ט ב

, 57

אטחמ

רכ ומ ה

לז

ז ון

ונ .

ד ומעב

י וטיח

רתפ .

ם י מ

ב

רמ

ש חמהמ

וחב

30% ו י

ת לוספ

ם יחטשמה

ליפ ו רפ

ו

ו

ך ולכ

תא

יז א

ת

ל ת

וק

רסה

נל םג

לוה וכ ל א

ב ם י טר

ךת ו

70% -

ופ מה

רשפ אב

מ תבכ

ם

,

י בלשה

םה י נשב

ר ומה לוה

יפ ל

וא

וכ ל

ב ש

59

א

.

חמה

ד ומעב

תס י מת

לש

א

תחקרמה

ם

וה

י ני וצ

( ד בלב

HP

יתב

ם

ב

יחה ם יחטשמה

י

לש

ו

רחבנ

רב

י וק

רכ

י

ם י רצ

נה

מנ ו

ת ו

י

ומב )

א

י וק

ץע

י

יחנהל

ופ ר

םא

לוה

נ

י

רחא

ופ

וכ ל

י

א

ל

צב

ותה

כ

: םהב תעג ל ם י ב רמש ב ש חמה לש ם י ני וצ יחה ם יחטשמה י וטיח תעב ם י אבה ם י בלשל םא תהב לעפ

.

ם יחטשמה י וק י נ תעב ת יו מעפ ד ח ( סקט לל שי ג ר התא םא , nitrile וא ) סקט ל ת ופפ כ בכ רה

ם י טי רפ מ ת ונקת ומה ת וללוסה לכ תא א צ וה .

ם י רחא ם י רב וחמ ם י ני וצ יח ם י נקתה ו חתמה לבכ תא קתנ

.

ת

ו ןקתהה

יו טוחל א ת ו

תא

ד לקמ

הבכ

ומכ

.

1

.

2

.

ףטונ ו ב וטר א

.

למש חל רב וחמ וא לעפ ומ ו ד ועב רצ ומ ת וק נל ין א , ם י ב י כ רל קז נ וא ת ולמש חתה עונמל י ד כ : ת ו ר יהז

ל ךא חל ת ו יהל יך רצ ד בה .

ם י מ 30% ו י ליפ ו רפ ו יז א לוה וכ ל א 70% לש הס י מתב רב י יפ ו רק י מ ת י לטמ ב טרה

, הק י מ ונ וק א : ם יחטשמ

ללדמ , קלד ן וגכ , טפ נ

י וק י נל ם יס יס רת

לע ס ס ובמה

ללוכ , םת

רמ וח לכ וא , ד

וא

רי

ת ולי כ מה

ולכ ןליתמ

ת

, י

וס י מתב

ליתא לה

וא

וכ

ם י אבה

, ה

ם

ני ומא ,

י לק

ן וט

י מ י כ

צא ,(

ב שמתשהל

ןצמח

.

י מ ת וב

ין א

ןא ולוט וא

רל

ן

)

זי

:

ם י

נב

ת ו ר יהז

ינ בלמ

, עבצ

.

ר יי נ ני וב גמ ו ת וב גמ , ם יק ח וש ם י ד במ ע נמ יה , ה ד וב עה חטשמל קז נ תמ י רגמ ע נמ יהל י ד כ : ה רעה

.

החלה ת י לטמב ת ונ י דעב רצ ומה לש ני וצ יחה קלחה תא ב גנ

לולע

רמ

רב דה

וחב וא ,

, HP רצ

ם יק ח

ומ

וש , ם

ך ות

יס י

ל

ממ

וכ ר

ם

ד תא א צמ

י רמ וחב ,

לז

ם יס

ונ םא

ס רמב

.

והשלכ חתפ

שמתשהל

.

ר ומ גי ל קז

ין

נ

ל

ם

ת

א .

וחל

רצ

ו רג

ומה

ל

תס י נכ מ

ם י

לע ת ו

לולעש

ע

יר

נמ

שי

הק י

יה

ם י

.

רצ ומהמ

מ ונ

לז ונ

ם י

ס ס רל

וק א וא

לז

ין א

ןצמח

ונ

.

רצ

ק

ומל

י מ ם

ח רה

קז

י לי כ מה

נ

: ב

ם

וש

ו רג

י וק

ח

ל

ני

.

3

.

4

ךלש בשחמה יוקינ 58

םע ם י יס .

ן ותחתה וקלחל גצה לש ן יו לעה וקלחמ רב עמ ך ות , ד

.

USB י

חא

לבכ ו ת ד

ון יו כ ב ת

לקמה

רו יה

לבכ

ז ב ב גנ

, חתמה

.( י ט

לבכ

נ ו

ן

ולר םא

וגכ , ם י

) גצה

שי מגה

םע לחתה

ם י לבכה

.

י וק י נה רחא ל ןקתהה ת לעפה י נפ ל ח ותפה ר וי ואב ין טולחל ושב ו י ם יחטשמהש אד ו

.

ת ופפ כה ת רסה רחא ל ד י מ יך ד י תא הק נ .

י וק י נ לכ רחא ל ת ופפ כה תא ךלשה

.

5

.

6

.

7

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) ץע י ופ יצב לופ י ט

י

צ ותה

דע ם

ת לבקל

יי ונ י ש

ב

וא

וש ח

ץעה

ן וכ

ת י

נ לופ י ט , ם

נבתב ם יי ד

יי עב

וח י

טה

י ם

ץעה

יי ונ י ש

י רצ

הא

ומ לכל

רתש

המ

ןכת

ו ד ב .

יי , י

הה וב

עב ט ץע

ג ת וכ

לש

י אב

וב י ט

ץע י

לשב

ופ י

.

רצ

צ לולכ

ומה

ל י

י יח

ושע

.

הלי

ך

ג

ךת

ר וא

ושרב ש רצ

ל רת

ר העפ ות

יו ב

וזו

ת וב

ומה

וטה

, עבצב

.

י בצ ר וע וא רב י יפ ו רק י ממ ה י ושעה י טטס למש ח ת לוט נ ו השב י ת י לטמב ץעה תא הק נ ●

לע ם יס ס ובמה ם י רחא ם יס י ממ וא ין ט נפ רט , ן וט צא , ר ולכ ןליתמ , ה ני ומא ן וגכ ם י ב י כ רמ ם י לי כ מה י וק ני י רמ וחמ ע נמ יה

.

טפ נ

.

ם י כ ו רא ןמ ז יקרפ ל ת וחלל וא שמשל ץעה תא ף וש חת ל א

.

ך ומ ת לוט נ , תגפ וס ת י לטמ םע ין דע עגמ ידי לע ות וא שב י , ב טרנ ץעה םא

.

ת וה ד ל ועבצל ם ו רג ל וא ץעה תא עובצל לולעש רמ וח לכ םע עגממ ע נמ יה

.

ץעה תא טו רשל ם י לולעש , ם יס ג ם יחטשמ וא ם י ד ח ם י מצע םע עגממ ע נמ יה ●

ב רמש

ת

ב

ועצמאב

ש חמה

ב ש

לש

חמה

.

ם י

י וק

ם יק

ני וצ

ני

י

יחה ם יחטשמה

הא ר

זמ ם

.

יפ

י

י

וטיח

גנ ו

רמ

י וק

וחב

י נל ם

םג

י צלמ ומה

ם יחטשמה

ם י דעצה ת לבקל

תא ת וק נל ךת ו רשפ אב

ם יקד י יח לש ת וטשפתה תעי נמב עי יס ל י ד

57

כ י

ד ומעב

, ת לוספה ו

וטיח ת ו

ב ש חמהמ

יחנה

ת

ך ולכ לה

ת לבקל

לוספ

ת רסה

58 ד

ו ך ולכ

רחא ל .

ל

ומעב

ת רסה

םהב

י וטיח

הא

תעג

ר

רמ

ל

וח

.

ךלש ד יו צה לע ןגהל י ד

ותח י לש וא ב ש חמה םע העי ס נ

כ ת ואבה ת וצעל םא תהב לעפ , ות וא ח ולשל וא ב ש חמה םע עוס נל

: ח ולשמ וא העיס נל ב ש חמה תא ןכה

יך לע םא

.

ני וצ יח ןנ וכ ב ךלש עד י מה תא הב ג

.

ון רכ י ז יס י טרכ ן וגכ , ם י ני וצ יחה ה י דמה יס י טרכ לכ תא ו ם רי וטי לקתה לכ תא רסה

.

ב ש חמהמ םת וא קתנ ו ם י ני וצ יחה ם י נקתהה לכ תא הבכ

.

ב ש חמה תא הבכ

.

ב ש חמהמ ד רפ נב י וב י גה לע ר ומש .

ךלש עד י מה לש י וב י ג ךת י א חק

.

ךלש ןעטמה ראש םע ות וא חלשת ל א ; ד י ןעטמכ ב ש חמה תא חק , הס י ט ןמ ז ב

ם

דשב רב עמ

שוע הפ ועתה

י נקתה

ה דשב

ם י ללוכ

ם י אשי נ

ם

ם י

יי ט נגמ ת ו דש

נעטמ ם יקד

.

ם י

םע

ובה

ננ וכ

החט בא

ם י מ ו

ל קז נ

ד

י נקתה

ם י מ ר

.

ם

החט בא

וג

י

םנ י א

יי

נקתה

ו

ט נגמ

ם

ו

יי ט

ת ו דשל

עוס מ

נגמ

ת

ת

רו

ו

ןנ וכה

וגח .

דשב

ם י

תפ י

ני ד

ש

ם וקמב

י ת

חמ נמ יה

וכתמ

ןג ט נ

ע

ר

י

ני

א ל ג

רקב

ו

: ב

הפ

וש

שומ

ח

ועת

י ש

ש .

ב ש חמב שמתשהל ןת י נ יתמ העי ד ומה הס י ט ב העד

.

והל ן זאה

הפ ועתה

, הס י ט

ת רבח

ךלהמב

לש

ב ש חמב

המכסהב וך רכ

שמתשהל

הס י טה

ךתנ

ןמ ז ב

ו וכ

ב

ב םא

ש חמב

" FRAGILE " ת וי ותב ה יז ראה תא ןמס ו המ י א תמ ןגמ ת יז ראב שמתשה , ןנ וכה וא ב ש חמה תא ח ולשל ךתנ

.("

ו וכ

יר ב

ב םא

ש ")

59 הקוזחת 8 קרפ

י טוחל א

, ם יס וטמב לוחל ת

ןקתהב שומ י שה לע

יו ושע הל

הלחה ת

א

יו

ת

ינ

ולב גה

דמה

.

.

ת ומ י

יהמ

ות

וס מ ת

ח וט

לעפה

ב ךנ

י נפ

וב י ב ס

י א

ל

םא

ךלש

.

ב לב

ם

ב

י

ש

ג ומ

נכ וס

חמב

ה יה

מ ם י

י ם יי טוחל

רתאב

שמתשהל

ו

ר

ץפ

א

ושי

ם

א

י נקתהב שומ י שהש ןכת

נ רמ וח

שקב

תב

,

רקב

ךת

, ם

ושרב

י לוח

ש ב

-

ש

יתבב

יי

חמב

: ת ואבה ת וצלמהל םא תהב לעפ , ל " וחל ע ס ונ התא םא

.

רקבל ון וכתמ התא םהב ש ור זא / הנ י דמ לכ ב ם י ב ש חמ י ב ג ל ס כ מה ת ונקת תא ש א רמ קו ד ב

, חתמה ת ומצ וע .

ב ש חמב שמתשהל ןנכתמ התא םהב ש

.

ת ומ

ור

וקמב םא תמלו

זא / הנ י דמל םא

חתמה לבכ

תהב ם

ל עג

י נתשמ ם

ונב ת

י עקתה

ושי ר דה

ת ר וצת

ןהמ

ו ם רי

קו

ד

ד ב

תה

םא תמ ת ועצמאב ב ש חמה ת לעפהמ ע נמ יה , ד יו צל קז נ וא הפ י רש , ת ולמש חתהל

.

ן וכ יסה

ם י רחא ם י

תא

יר

ת יחפהל

שכ מ ר וב

י ד

ע

כ

רכ

!

מנש

ה רהזא

חתמ

ותחילש וא בשחמה םע העיסנ 60

ם וק י שו ר וז חש , י וב י ג 9

: ם י רצ ומה ת י ב רמ ר וב ע לי ג ר לה ונ םהש , ם י אבה ם י כ י להתה ת ו ד וא עד י מ קפס מ ה

י לכ ב שומ י ש

הא

Windows י

ר )

לכ

ךלש י שי אה עד י מה תא ת וב

ב שומ י ש

הא ר ) ר זו חש ת ד וק נ

ג ל י ד כ

ר וצ י ל

Windows י לכ

י ד כ Windows י

ב שמתשהל ךת ו רשפ אב — ךלש

.( 61

י ש י אה עד

ד ומעב

י מה י וב י

Windows

ג

לכ ב שמתשהל ךת ו רשפ אב — ר וז חש ת ד וק

.( 61

נ

ד

ת ר יצ י

ומעב

ז קרפ

ה

HP Cloud Recovery Download

דמ ת יר צ י ל

י לכ ב שמתשהל

HP Cloud Recovery Download י לכ ב

ךת ו רשפ אב

שומ י ש

הא ר )

— (

ר זו

ד בלב

חשל

.( 61

ם י רחבנ ם י רצ

ה י דמ ר וצ

ד ומעב (

י ל י ד כ

ומב )

ד בלב ם

( ד

ר וז

בלב ם

חשל

י רחבנ ם

ה

י רחבנ

י דמ

ם

י רצ ומב )

ת

י רצ

ר זו

ר יצ י

ומב )

חשל

רי וקמה ובצמל ב ש חמה ס ופ י א לו , ב ש חמה ן ונערל , י וב י גמ ר זו חשל ת ו וי רשפ א רפס מ

.(

61

העי

ד

צמ Windows —

ומעב Windows י לכ

ם וק י שו

ב שומ י ש

ר וז חש

הא ר )

יך להת ת ליחת י נפ ל ת וחפ ל 70% ב הנ ועט ת ו יהל תב י יח ח ולה ב ש חמ ת ללוס , ח ול ב ש חמב ר זו חש י כ י לה עוצ י ב תעב

.

ר

:

זו

ב וש ח

חשה

ם בלש עוצ י בב ליחתתש י נפ ל ת ד לקמה ס יס בל ח ולה ב ש חמ תא רבח , ה רסהל תנת י נש ת ד לקמ

.

ר

םע ח ול

זו חשה

ב

יך

ש חמב

להת לש

: ב וש ח

םהשלכ

ר וז חשל ה י דמ ת ר יצ י ו עד י מה י וב י ג

Windows י לכב שומ י ש

עונמל י ד כ עובק ןפ ואב ם יי וב י ג ןמ ז ת .

ךלש י שי אה עד י מה תא ת וב ג ל ןת י נ הב ש ה ד יח יה ת ו רשפ אה א יה Windows

.

עד י מ

:

ן

ב

ד

וש ח

ב וא

.

ר זו חשל ה י דמ ו תכ רעמה ר זו חשל ת ו ד וק נ ר וצ י לו י שי אה עד י מה תא ת וב ג ל י ד כ Windows י לכ ב שמתשהל ךת ו רשפ אב

.

לד חמ ת יר רבכ תב שומ Microsoft לש תכ רעמה ר זו חש , ת וחפ וא 32 GB א וה ב ש חמב ן וסחאה חפ נ םא : ה רעה

.( ה ר זע לבק ) Get Help ה י צק י לפ אב ן יי ע , ם יפס ונ ם י בלשו עד י מ ת לבקל

.( ה ר זע לבק ) Get Help ה י צק י לפ אה תא רחב ןכ מ רחא לו ,( לחתה ) Start ןצ חלה לע ץ חל .

1

.

עצבל ךנ וצרב ש המ י שמה תא ן זה .

2

.( ה ר זע לבק ) Get Help ה י צק י לפ א ל תשג ל לכ ותש י ד כ ט נ רט ינ א ל רבחתהל יך לע : ה רעה

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) ר וז חשל ה י דמ ת ר יצ י ל HP Cloud Recovery Download י לכב שומ י ש

ןת נה USB ג וס מ קז בה ןנ וכ ב HP Recovery לש ה י דמ ר וצ י ל י ד כ HP Cloud Recovery Download י לכ ב שמתשהל ךת

.

ו רשפ אב

לוחתא ל

: ם יפס ונ ם י טרפ ת לבקל

ל המ י א תמה הא צ ותה תא רחב ןכ מ רחא לו , HP Cloud Recovery תא שפח , http://www.hp.com/support

.

ךת ושרב ש

ל א

ב ש

ר וב ע

חמה

ל א

.

ר

ךס

וב ע .

ר

מה י ב ג

זו

-

חש

לעש

רי וטי

ת וא

לקת

ר והל

לבקל

םא

י ד

תהב

כ הכ

לעפ

י מת

ןכ מ

ל הנפ

רחא לו

, ךמצעב

, ור זא

ר

וא

זו חשל

הנ י דמ

ה י דמ

רחב

ר וצ

,

י ל ךת ו רשפ אב ין א םא : ה רעה http://www.hp.com/support

61 םוקישו רוזחש , יוביג 9 קרפ

ם וק י שו ר וז חש

Windows י לכ ת ועצמאב ן ונער ו ס ופ י א , ר וז חש

.

61 ד ומעב Windows י לכ ב שומ י ש

ף י ע ס ב ן יי ע , ם י טרפ ל .

ב ש חמה ן ונער ו , ס ופ י א , ר זו חשל ת ו וי רשפ א רפס מ העי צמ Windows

HP Recovery לש ה י דמ ת ועצמאב ר וז חש

.

.

61 ד

. ן רצ יה

ומעב (

ידי

ד

לע

בלב ם

ונקת

י

והש

רחבנ ם י

ת

רצ

יו

HP Cloud Recovery Download

נכ ותה תא

ומב

י

)

לכ

ר

ב שומ

זו חשל

ו ת

י ש

רי

ך

וקמה הלעפהה תכ רעמ תא

ות

ה י דמ ת

לוחתא

יר צ י ל

ל ןת י נה USB ג וס

ר ז

מ

חשל

קז בה

י ד

ןנ

כ שמשל

וכ ב הת

HP Cloud Recovery Download י

הלוכ

וא

לכ ב

ר וצ

י HP Recovery לש

י

שומ י

ל ןת

ש

ף

ני

י

,

ע

ם

ס

י רחבנ

ב ן יי ע

ם

ה י דמה

, ם

י רצ ומב

י טרפ ל

ל א

.

ךס

ר וב

מה

ע

י

.

ר

ב ג

זו

-

חש

לעש

רי

ת

וטי

וא

לקת לבקל

ר והל םא

י ד

תהב

כ הכ י

לעפ

מת ל הנפ

ןכ מ רחא

, ךמצעב

לו , ור זא

ר

וא

זו חש ת

הנ י דמ

יי דמ

רחב

ר

,

וצ י ל ךת ו רשפ אב ין א םא : ה רעה http://www.hp.com/support

: תכ רעמה תא ר ז חשל י ד כ

.

ב ש חמה תא שד חמ לעפה ןכ מ רחא לו , HP Recovery לש ה י דמה תא ס נכה ▲

ב ש חמה לש לוחתאה ר ד ס י ונ י ש

וה ז .

ב ש חמה לש לוחתאה

וא ןנ וכ ל ה ר יחבה תא ת

ר ד ס תא

ונשל ךת ו

ת ונשל ךת ו רשפ אב , HP Recovery לש ה י דמה

רשפ אב .

לוחתאה

.

ךת

עד

ושרב

י מ

ש

תא שפחמ

HP Recovery לש ה י

ת ועצמאב שד

ב ש חמה וב ש ם

דמה ם וק י מל

חמ

וקמב BIOS -

םא

לעפ ומ ונ

ב עיפ

תהב

ומש

י א

ם י

, USB קז

ב ש

נקתהה

בה

חמה

ןנ וכ

ר

םא

ל

ד ס

וא

: לוחתאה ר ד ס תא ת ונשל י ד כ

.

הל א ם י בלש עוצ י בב ליחתתש י נפ ל ת ד לקמה ס יס בל ח ולה ב ש חמ תא רבח , ה רסהל תנת י נה ת ד לקמ םע ח ול ב ש חמב

.

HP Recovery לש ה י דמה תא ס נכה

.

תכ רעמה לש ( הלעפה ) Startup טי רפת ל ס נכ יה

יג צהל י ד

: ת ו רב וחמ ת ו ד לקמ םע ח ול י ב ש חמ וא ם י ב ש חמ ר וב ע

כ f9 לע שקה ןכ מ רחא לו esc לע ת רו יהמב שקה , ח ולה ב ש חמ תא וא ב ש חמה תא

.

שד חמ

לוחתאה

לעפה

ת ו וי

וא לעפה

רשפ א תא

: ת ו ד לקמ א לל ח ול י ב ש חמב

ןכ מ רחא לו , לוקה תמצ וע ת רב גה ןצ חל לע תכ שוממ הצ יחל ת רו יהמב ץ חל , ח ולה ב ש חמ תא שד חמ לעפה וא לעפה

.

f9 רחב

– ן יפ ולחל –

ןכ מ רחא לו , לוקה תמצ וע תכ מנה ןצ חל לע תכ שוממ הצ יחל ת רו יהמב ץ חל , ח ולה ב ש חמ תא שד חמ לעפה וא לעפה

.

f9 רחב

ג לעש ת וא ר והל םא תהב לעפ ןכ מ רחא לו , לוחתא עצבל ךנ וצרב םהמש USB קז בהה ןנ וכ תא וא י טפ ואה ןנ וכה תא

.

רחב

ךס מה

: ב וש ח

.

1

.

2

.

3

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) HP Sure Recover -

וחב הנב ומה

חש

ב ש חמה

תנכ ות א

לש

לל HP

הלעפה

לש

תכ רעמל

הלעפה תכ

ר זו

רעמ

חש

לש י

ון רתפ ,

וב י גה

HP Sure Recover

תנ ומת תא הא ולמב

תא

ר ז

ת ללוכ

חשל ל

ם

ג וס

י רחבנ ם י ב ש חמ

מ

י מג ד לש

HP Sure Recover .

.

ה ר וצתה

החשוקב ו

תנקת ומ

: תא ן יקתהלו תכ רעמה תא ר ז חשל ם י לוכ י שמתשמ וא תכ רעמ להנמ , HP Sure Recover ת ועצמאב

ב שומ י ש

םוקישו רוזחש 62

הלעפהה תכ רעמ לש רת יו ב ת י נכ דעה הס רגה ●

המ ר ופ ט לפ ל ם י יפ י צפס ןקתה י להנמ

ת י שי א תמא ת ומ י וב י ג תנ ומת לש ה רקמב , הנכ ות י מ ושי י

רצ ומה תא שפח רחב .

http://www.hp.com/support רתאב רקב , HP Sure Recover

.

ךס

לש

מה י

רת

ב ג

יו ב י

לעש

נכ דעה

ת וא ר

ד ועית

והה תא

ל תשג

עצב ו

ל י ד כ

ךלש

63 םוקישו רוזחש , יוביג 9 קרפ

HP Sure Start ו TPM , ( BIOS ) Computer Setup 10

Computer Setup -

ט לפה ו ט לקה

גי וס ר וב

י נקתה

ע ת רו

לכ

דגה

ין

ת

ב ת ר ושקתהב

ללוכ

.

תט לוש

בח ר ומה

,( BIOS )

Computer Setup ת ו

ון רכ י זה

Basic Input/Output System

יר שה ת י נכ ות .(

ו תכ רעמה ון רכ י

תספ

ז ת

דמ

ומכ

ו

ו

רבכע

ב

, ת ד

וא ,

ש חמה לש

Computer Setup

לקמ , גצ , ם יקס

לוחתאה

י ד

ר ד ס ,

י ננ וכ

ונקת

ת

:

ו

ן

יר

והש

שה

וגכ )

ם

ת

תכ

י נכ ות

רעמב

י נקתהה

ב שומ י ש

.

ב ש חמה ת לועפ תא שב של ת ולולע ת וא גי ש .

Computer Setup ב ם יי ונ י ש תכ י רע תעב ת רו יה ז הנשמ טוק נ : ה רעה

Computer Setup תלעפה

.

Computer Setup ל ס נכ יהל י ד כ f10 לע ץ חל , HP לש למסה תעפ וה םעו , ב ש חמה תא שד חמ לעפה וא לעפה ▲

Computer Setup ב ה ר יחב ו טו יו נ

שמתשה וא enter לע שקה ןכ מ רחא לו ת ד לקמב ם י צ יחה י שקמב ו tab שקמב שמתשה , טי

.

טי

רפתמ

רפ ר

טי

וחבל

רפ

י ד

וא טי רפת ת ר יחבל

כ העבצה ןקתהב

י צ חה י שקמב שמתשה וא , ךס מה לש הנ יו לעה ת י נמ יה הנ יפ ב הטמל וא הלעמל ץ ח רחב , הטמלו

.

ת

הלעמל

ד לקמב הטמ

לול

וא

ג ל י ד כ

הלעמ

םא תהב לעפ ןכ מ רחא לו esc שקה , Computer Setup לש י ש א רה ךס מל ה ר ז חלו ת וח ותפ

.

ח י ש

ךס מה י

ו

ב ג -

ד ת וב ית

לעש ת

ת ר

וא ר

גי ס ל

והל

: ת ואבה ת וטי שהמ תחא רחב , Computer Setup מ תא צל י ד כ

Ignore Changes תא רחב ,( י ש א ר ) Main תא רחב , ם יי ונ י שה

.( ןכ )

תא ר ומשל

Yes רחב ןכ

י לבמ

מ

Computer Setup

רחא לו ( א צ ו ם יי ונ י שמ

י טי רפתמ

םלעתה )

תא צל י ד and Exit

כ ●

.

enter ןכ מ רחא ל שיקהל יך לע , ה ר יחבה תא ןמס ל י ד כ ם י צ חה י שקמב שמתשמ התא םא : ה רעה

ר ומש ) Save Changes and Exit רחב ,( י ש א ר ) Main רחב , Computer Setup י טי רפתמ

.( ןכ )

תא צלו ם

Yes רחב ןכ

יי ונ

מ

י שה תא

רחא לו ( א צ

ר ומשל

ו ם יי ונ

י

י

ד כ

ש

.

enter ןכ מ רחא ל שיקהל יך לע , ה ר יחבה תא ןמס ל י ד כ ם י צ חה י שקמב שמתשמ התא םא : ה רעה

.

שד חמ לעפ יו ב ש חמהש רחא ל ףקות ל וס נכ י י ם יי ונ י שה

Computer Setup ב ן רצ יה ת ו ר דגה ר וז חש

.

ח י שקה ןנ וכה בצמ תא הנשי א ל לד חמ ת ו יר רב ר זו חש : ה רעה

: ם י אבה ם י בלשה יפ לע לעפ , ן רצ יה ידי לע ועבק נש ם י כ רעל Computer Setup ב ת רו דגהה לכ ת ר ז

.

64 ד ומעב Computer Setup ת לעפה

הא ר .

Computer Setup תא לעפה

חהל

.

1

.( ןכ ) Yes רחב ןכ מ רחא לו ,( הא י צ י ו לד חמ ת ו יר רב תעי בק ) Apply Factory Defaults and Exit רחב ,( י ש א ר ) Main רחב .

2

.

enter ןכ מ רחא ל שיקהל יך לע , ה ר יחבה תא ןמס ל י ד כ ם י צ חה י שקמב שמתשמ התא םא : ה רעה

לחה ם וקמב לד חמ ת ו ר י רב ר וז חש העד וה עיפ והל ה י ושע , ה י וצרה ת ו רשפ אב ה ר יחבה

.

רחא

אצ ו ן

ל , ם י רחבנ

רצ יה

ם

לש לד

י רצ ומב

חמה ת ר י

:

רב

ה רעה

תא

.

שד חמ לעפ יו ב ש חמהש רחא ל ףקות ל וס נכ י י ם יי ונ י שה

Computer Setup ב שומיש 64

.

ן רצ יה לש לד חמה ת יר רב ת רו דגה ר זו חש םע ת ונתשמ א ל החט באה ת רו דגה ו ת וא מס יסה ת רו דגה : ה רעה

BIOS ה ן וכ דע

.

HP לש ט נ רט ינ אה רתאב ת ונ י מ ז ו יה י BIOS לש ת ונכ ד ועמ ת ואס רג ש ןכת יי

.

הנכ ותב ת יו עב ון

.

SoftPaqs ם י א רק נש ם יס וח

רתפ ו הנקתה י ב ג

ד ם י צבקב ם י וז רא HP לש ט נ רט ינ אה רתאב BIOS ה ני וכ דע ב

ל עד י מ לי כ מש , Readme.txt

םשב ץב וק ת וללוכ ה ד ר והל ת ומ י וס מ ת ולי בח

רו

BIOS ה תס רג תעי בק

.

ב ש חמה לש BIOS ה תס רג תא הליחת קו ד בל יך לע ,( BIOS ) Computer Setup לש ן וכ דעב ך ר וצ שי םא טי לחהל י ד כ

ידי לע (( תכ רעמה BIOS ) System BIOS -

.

Computer Setup ת

ו ( ROM

ועצמאב

יך רא

וא (

ת ) ROM date

Windows

םג ם

הלעפהה

ני וכ

תכ

מה ) BIOS -

רעמב רבכ

ה תס רג

א צמנ

י טרפ

התא םא

ל א

)

תשג fn + esc

ל ךת ו רשפ אב

לע השקה

.

64 ד ומעב Computer Setup ת לעפה

הא ר .

Computer Setup תא לעפה

.( תכ רעמה ת ו ד וא עד י מ ) System Information תא רחב ןכ מ רחא לו ,( י ש א ר ) Main תא רחב

Ignore Changes תא רחב ,( י ש א ר ) Main תא רחב , ם יי ונ י שה

.( ןכ )

תא

Yes

ר ומשל

רחב ןכ

י לבמ

מ

Computer Setup

רחא לו ( א צ ו ם יי ונ י שמ

י טי רפתמ

םלעתה )

תא צל י ד כ and Exit

.

1

.

2

.

3

.

enter ןכ מ רחא ל שיקהל יך לע , ה ר יחבה תא ןמס ל י ד כ ם י צ חה י שקמב שמתשמ התא םא : ה רעה

.

65 ד ומעב BIOS ן וכ דע ת ד ר וה

הא ר , ת ונכ ד ועמ BIOS ת ואס רג ת ומ י יק םא קו ד בל י ד כ

BIOS ן וכ דע ת ד ר וה

רב

חתמ

וחמ

ת

ב ש חמהשכ

ועצמאב

קר BIOS

לעפ ומ

ר והה יפ ל לעפ ,

ן וכ

ב ש חמהש

הנקתהה

דע

ןמ ז

ו ה ד

ןקתה ו

ב BIOS

ד

ן

ר וה

וכ

,

דע

ר והה ךלהמב

ת לשוכ

.

ן יקתהל

י ל נ

הנקתהל

יו צפ

וא

וא

ד רי

וא

והל

חתמ

ב ש

ין א

ר וקמל

חמל

.

חתמ

קז

רב וחמ

נ

םא

תמ

תמ

וא י

י

ל

רג

ת

נ

ל ן וכ יסה

ועצמאב

יו צפ וא

תא

ןמ

הנ י

יהמ

גע

ת יחפהל

ני וצ יח

ןקתהב

י ד כ

חתמ

ןג ועמ

:

:

ר

ב וש ח

וקמל

, הללוס

ת ואבה

.

למש חה עקשמ חתמה לבכ קות י

.( הנ י ש ) Sleep

נ ידי לע

בצמל ס

למש חהמ

נכ יהל וא ב

ב

ש

ש חמה

חמה

תא קתנל

תא ת ובכ ל

ין

ין

א

א

.

והשלכ טוח וא לבכ , ןקתה קתנל וא רבחל , ר יסהל , ן יקתהל ין א

.

1 .

HP Support Assistant ה י צק י לפ אב רחב ןכ מ רחא לו , ת ומ י שמה ת ר ושב שופ יחה תב יתב ( הכ י מת ) support ד לקה

. ת ומ י שמה ת ר ושב הל אשה ןמ יס

– ן יפ ולחל –

למס ב רחב

.( ת ועד וה ו ם ני וכ דע שפח ) Check for updates and messages רחב ןכ מ רחא לו ,( ם ני וכ דע ) Updates לע ץ חל

.

ךס מה י ב ג לעש ת וא ר והה יפ ל לעפ

: ם י אבה ם י בלשה יפ לע לעפ , ה ד ר והה

תא ךמצעל

רחא ל ,

ם ושר

רת ו י רח

.

ךלש

וא מ

ב ש חמב

דעומב ן

תעכ

וכ דעה

תנקת ומה

תא רתא ל

BIOS -

י ד כ ה ז

ה תס רג

עד י מל

ל ות

קקד

וא ה

ז תש

ו ושה

ןכת יי

ו רת

.

יו ב

רחא

י נכ

הה

דעה

זמ

BIOS

טרפ

.

ח י שקה

לכ

ןנ

ה

וא

וכ ל

ן וכ דע תא

םשה

ות וא

,

ד

יך

רתא

רא תה

רי ותש

ור זאב

.

א

.

ח י שקה ןנ וכה ל א ת רחב ש טי רפה ת ד ר והל ךס מה י ב ג לעש ת וא ר והל םא תהב לעפ

ן יקתהל ןכ ומ ה יהת רש א כ .

BIOS ה ן וכ דע תא ד רי והל ת רחב יו ל אש , ח י שקה

.

ה ז

ןנ וכ

ב

ב ם וק

יתנל

י מל

תשג

ב יתנה

ל יך לע

תא

ה יה י

ךמצעל ם ושר

, ן וכ דעה תא

.

ב

.

2

.

3

.

4

65 HP Sure Start ו TPM , ( BIOS ) Computer Setup 10 קרפ

לש BIOS ני וכ דע ד ח יו מב , הנכ ות ני וכ דע תנקתה י נפ ל תשרה להנמב ץעו ו יה , תשרל ב ש חמה ר וב יח תעב

.

תכ

: ה רעה

רעמה

, ת וא ר וה ת וגצ ומ א

.( ם י

ל םא .

ךס מה י ב ג לע ת וגצ ומה ת וא ר והל םא תהב לעפ , ה ד ר והה ם ותב .

ם י נתשמ BIOS ה

: ם י אבה ם

תנקתהל ם

י בלשה יפ

י כ י להה

לע לעפ

צבקה יר יס ) File Explorer רחב ןכ מ רחא לו , ת ומ י שמה ת ר ושב שופ יחה תב יתב ( ץב וק ) file ד לקה .

1

.

הת וא חתפ ו ן

.( C י מ וקמ קס י ד ) Local Disk (C:) ללכ ך ר ד

וכ דעה ןסח וא מ הב ש ה י יק יתה ל א עי גהל י ד

ב א יה ח י שקה ןנ וכה ת וא .

ח י שקה ןנ וכה ת וא תא רחב

כ ם ד וק ךמצעל תמשרש קס י דה ןנ וכ לש ב יתנב שמתשה

.( filename.exe

, המג ו ד ל ) תמ ו יס לעב ץב וקה לע הלופ כ הצ יחל ץ חל

.

הליחתמ BIOS ה תנקתה

.

ךס מה י ב ג לעש ת וא ר והה עוצ י ב ידי לע הנקתהה תא םלשה .

.

2

.

3

.

4

5

ד ר והש ץב וקה תא קוחמל ךת ו רשפ אב , החלצהב המלשוה הנקתההש תנ יי צמה , ךס מה לע העד וה גצ ותש

.

רחא

ח י

ל

שקה

:

ןנ

ה רעה

וכהמ f9 תעד וה ת ועצמאב לוחתאה ר ד ס י ונ י ש

: ם י אבה ם י בלשה יפ לע לעפ , יחכ ונה הלעפהה ףצר ר וב ע לוחתא ןקתה לי עפ ןפ ואב

:( לוחתא ןקתה ת ו וי רשפ א ) Boot Device Options טי רפת ל

ר וחבל

שג

י ד כ

.

1

Boot Device טי רפת ל ס נכ יהל י ד כ f9 לע שקה , HP לש למסה תעפ וה םעו ,

.(

ב ש חמה

לוחתא

תא

ןקתה

שד חמ לעפה

ת ו וי רשפ א )

וא לעפה

Options

.

ךס מה י ב ג לעש ת וא ר והל םא תהב לעפ ןכ מ רחא לו enter שקה , לוחתא ןקתה רחב .

2

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) TPM BIOS ת ו ר דגה

ךלש

ת ונ

וצש ת

ון

יו

וכ מה

שי

ושי

רה

ר

שומ י שהש אד ו ול

דה

וא ם

תא

רי ושי

רפ מה

.

אה תא

הל

TPM

א ת יו

-

יך לע

ב

יג

, ו

שהל

ךלש

ז תכ רעמב ( TPM ) Trusted Platform

שי

עבל עג ונב

ו ,

שומ י

ם

ש /

יי ט נ ו ולרה

הלעפהה

יהשלכ ת

ם

ןפ

יו רחאב

יי מ

וא

וקמה ת

מ ת

אשית

ועב

א ל

יו

ונה

ינ

HP ת

לו ד ומ לש ת

דמה

ת ומ

.

י

י א

וי וקלו

ת ת

דעלבה

ת

יו

ו

ונקת

עבל

הא

יו ל נ

ל ,

יו צק

ם

עג ונב .

למה ת

ופה

יקוחל

יו

נ

י ט נ ו

ת לעפה

םא

ולר

תהב

רב דה

רחאה לוחת

י

יך

נפ

השע

םא

לע

ל

, ם

,

נ

ןכ

: ב

י שו

וש

TPM

ל ם

-

ח

ב

ר דה

ד וק

.( BIOS ) Computer Setup ב TPM ה ת רו דגה תא ת ונשל ךת ו רשפ אב .

ב ש חמל תפס ונ החט בא קפס מ TPM לו ד ומ

. הלעפהה תכ רעמב עיפ ו י א ל TPM ,( רתס ומ ) Hidden ל TPM ה ת ר דגה תא הנשת םא : ה רעה

: Computer Setup ב TPM ה ת רו דגהל תשג ל י ד כ

.

64 ד ומעב Computer Setup ת לעפה

הא ר .

Computer Setup תא לעפה .

1

םא תהב לעפ ןכ מ רחא לו ,( TPM לש תצב ושמ החט בא ) TPM Embedded Security רחב ,( החט

.

ךס מה

בא )

י ב ג -

Security רחב

לעש ת וא ר והל

.

2

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) HP Sure Start -

ש

וק

חמה

ח וט ב

לש BIOS ה תא

בצמל BIOS ה

הפ י צר

תא ת י

ה ר וצב

טמ וטוא

ת

ר

רט נמש ה

ז חשמ

גי ולונכט , HP Sure Start

HP Sure Start , ףקת וה וא

תא ת

תחשוה

ללוכ

BIOS

ם י רחבנ

ה םא

ם י ב ש חמ

.

שמתשמה

י מג

.

התחשה וא

לש

ת ופקתה

ת

ד לש

וב ר

ה ר

ועמ

וצתה

דגנכ

א לל

. HP Sure Start לש לד חמה ת יר רב ת ר וצתב שמתשהל

.

לד

ולכ ו

חמה

י ם

ת

י

יר

שמתשמה

רב ת ר וצת

ב

תא

ו רש

ת י

י ד

שי

כ

א

, ב

ם

ש חמב

י א תהל

לעפ

ם י

ומ ו

לוכ י

ר

ם

דג

י

ומ HP Sure Start

מ דקתמ ם י שמתשמ

ב שומ י ש

( דבלב םירחבנ םירצומב ) TPM BIOS תורדגה 66

http://www.hp.com/ רתאב רקב ,(

.

HP

ךס

לש הח וט

מה י ב ג -

ב

לעש

הלעפה

ת וא ר

) HP Sure Start

והל םא תהב לעפ

לש ד ועיתה

ןכ מ רחא לו ,

לש רת

ךלש רצ

יו ב ת

ומה

י נכ

תא

דעה הס רג

שפח רחב

ל

.

תשג ל י ד כ support

67 HP Sure Start ו TPM , ( BIOS ) Computer Setup 10 קרפ

HP PC Hardware Diagnostics ב שומ י ש 11

רחבנ ם י מג ד ב ) HP PC Hardware Diagnostics Windows -

עובקל י ד כ ן וחבא

.

ה

ת וק י ד

רמ וחב

ב לי

ם

עפהל

י לשכ

ךל רשפ א

ןחבא ל י ד כ

מה Windows

Windows

ס ס ובמ

הלעפהה

ת ו יר ש

תכ רעמ ך

י לכ

ותב

א וה

לעופ

HP PC Hardware Diagnostics Windows

י לכה .

י וא רכ ת דקפתמ ב ש חמה ת רמ וח םא

ת ד ר והל .

ות וא

.

68

ן יקתהלו

ד ומעב

ד רי והל יך לע הליחת , ךת ושרב ש ב ש חמב ןקת

HP PC Hardware Diagnostics Windows ת

ומ

ד ר

ונ י א

וה

HP PC Hardware Diagnostics Windows םא

הא ר , HP PC Hardware Diagnostics Windows

ב

( ד בלב

HP Help and מ יו ל א תשג ל י ד כ ת ואבה ת ולועפה תא עצב , HP PC Hardware Diagnostics Windows תנקתה רחא ל

.

HP Support Assistant מ וא Support

: HP Help and Support מ HP PC Hardware Diagnostics Windows ל תשג ל י ד כ .

1

.( HP לש הכ י מת ו ה ר זע ) HP Help and Support

.

רחב ןכ מ רחא לו ,( לחתה ) Start ןצ

HP PC Hardware Diagnostics Windows

חלב

תא

רחב

רחב

.

א

.

ב

: HP Support Assistant מ HP PC Hardware Diagnostics Windows -

– ן יפ ולחל –

ל תשג ל י ד כ

HP Support ה י צק י לפ אב רחב ןכ מ רחא לו , ת ומ י שמה ת ר ושב שופ יחה תב יתב ( הכ י מת ) support ד לקה

.

Assistant

.

א

.

ת ומ י שמה ת ר ושב הל אשה ןמ יס

– ן יפ ולחל –

למס ב רחב

.

.( ם ני וק ית ו ת יו עב

HP PC Hardware Diagnostics Windows

ון רתפ )

רחב ןכ מ

Troubleshooting and fixes

רחא לו ,( ן וחבא ) Diagnostics

רחב

רחב

.

ב

ג.

.

ךס מה י ב ג לעש ת וא ר והה יפ ל לעפ ןכ מ רחא לו , לי עפהל ךנ וצרב ש ן וחבאה תק י ד ב ג וס תא רחב , חתפ נ י לכה רש א כ .

2

.( לוטי ב ) Cancel רחב , ן וחבא תק י ד ב ר וצעל י ד כ : ה רעה

לע .

ת ו רפס 24 ןב לשכ הה זמ ד וק רצ ונ , ה רמ וח תפ לחה ב י יחמה לשכ הה זמ HP PC Hardware Diagnostics Windows רש א

: ת ואבה ת ו וי רשפ אהמ תחא תגצ ומ ךס מה

כ

.

ךס מה י ב ג לעש ת וא ר והל םא תהב לעפ ו ר ושיקב רחב .

לשכ הה זמ םע ר ושיק עיפ ומ ●

.

הל א ת ו יחנהל םא תהב לעפ .

הכ י מת ל ה יי נפ ל ת ו יחנה ת ועיפ ומ ●

HP PC Hardware Diagnostics Windows ת ד ר וה

.

ד בלב ת י ל גנאב ת ועיפ ומ HP PC Hardware Diagnostics Windows לש ה ד ר והה ת וא ר וה

.exe

י צב וק קר ם י עצ ומש ון יו כ מ , ה ז י לכ ת ד ר והל Windows ב ש חמב שמתשהל יך לע

( דבלב םירחבנ םימגדב ) HP PC Hardware Diagnostics Windows ב שומיש 68

HP PC Hardware Diagnostics Windows לש רת יו ב ת י נכ דעה הס רגה ת ד ר וה

.

: ם י אבה ם י בלשל םא תהב לעפ , HP PC Hardware Diagnostics Windows תא לי עפהל י ד כ

HP PC Diagnostics לש ת י בה ף ד גצ ומ .

http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags תב ותכ ב רקב

רחב ןכ מ רחא לו ,( ד ר וה ) Download רחב ,( HP לש ב ש חמ ת רמ וח ן וחבא ) HP PC Hardware Diagnostics

.

USB ג וס מ קז בה ןנ וכ וא ךלש ב

עטקמב

ש חמב ם וק י מ

.

1

.

2

.

ת רחב ש ם וק י מל ד ר יו י לכה

– ן יפ ולחל –

: Microsoft Store מ HP PC Hardware Diagnostics Windows

.

ת ומ י שמה ת ר וש לש שופ יחה תב יתב

Microsoft Store

תא ד

ן זה וא ה ד וב עה

רי והל י ד

ןחלושב

כ ם י אבה ם י בלשב שמתשהל ךת ו רשפ אב

Microsoft לש ם ושי יה תא רחב .

1

.

Microsoft Store לש שופ יחה תב יתב

HP PC Hardware Diagnostics Windows

ן זה .

2

. ךס מה י ב ג לעש ת וא ר והה יפ ל לעפ .

3

.

ת רחב ש ם וק י מל ד ר יו י לכה

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) רצ ומה רפס מ וא םש יפל HP Hardware Diagnostics Windows ת ד ר וה

.

רצ ומה רפס מ וא םש ת ועצמאב USB ג וס מ Flash ןנ וכ ל הנכ ותה תא ד רי והל ך רט צתש ןכת יי , ם י מ י וס מ ם י רצ ומ ר וב ע : ה רעה

: ם י אבה ם י בלשה תא עצב , רפס מ וא רצ ומ םש יפ ל HP PC Hardware Diagnostics Windows תא ד רי והל י ד כ

.

http://www.hp.com/support תב ותכ ב רקב .

1

.

2 םש תא ן זה ןכ מ רחא לו , ךלש רצ ומה ג וס תא רחב ,( ם י נקתה י להנמ ו הנכ

.

תגצ

ות לבק )

ומה

Get software and drivers

שופ יחה תב יתב ו רפס מ תא וא רצ

רחב

ומה

תא ר וחבל י ד כ ךס מה י ב ג -

.

לעש

ךלש

ת וא ר והה יפ

USB קז בהה

ל לעפ ןכ

ןנ וכ וא

מ

ב

רחא לו ,(

ש חמה ר וב

ה ד

ע

ר

ד

וה )

רי

Download

והל שיש

רחב ,(

Windows

ן וחבא

לש ת

) Diagnostics

יפ י צפסה ן

עטקמב

וחבאה תס רג

.

3

.

ת רחב ש ם וק י מל ד ר יו י לכה

HP PC Hardware Diagnostics Windows תנקתה

: ם י אבה ם י בלשל םא תהב לעפ , HP PC Hardware Diagnostics Windows תא ן יקתהל י ד כ

, .exe

ה ץב וק לע הלופ כ הצ יחל ץ חל , .exe

ה ץב וק תא ת ד ר וה ה י ל אש

.

USB קז

ךס מה י ב ג

בהה

-

ןנ וכ

לעש ת וא

ב וא

ר והל

ב ש

םא

חמב

תהב

ה י יק

לעפ

יתה

ןכ מ

ל א

רחא

טו ונ

לו

HP PC Hardware Diagnostics UEFI -

תא ר וצ י לו ד רי והל י ד כ USB ג וס מ קז

HP PC Hardware Diagnostics UEFI

בה

ת ד ר

ןנ

וה

וכ ב ו Windows

הא ר , ףס ונ עד י

ב

מל

ש חמב

.

exe

שמתשהל

י צבק קר ם י

יך לע , Windows 10 S

עצ ומש ם ושמ

י ב

HP UEFI

.

70

ש חמ

לש

ד ומעב

ר

הכ

וב

USB

י

ע

מתה

קז בה

: ה

תב

ןנ

רעה

י ב ס

וכ ל

לי עפהל

ין ב

ךל

ד י

רשפ א

רפהל

מ

לכ

( ד ח וא

יו ש י ד

מ

כ

בח ר ומ החשוק

הלעפהה

.

ם י רחא הנכ

קשממ -

תכ רעמל

ות

ץ וחמ

י ב י כ ר

HP

וא

לש

לעופ י

ב ש חמ

לכה .

הלעפהה

תנכ

י וא רכ

תכ

ות

רעמ

ן וחבא

ת דקפתמ

ידי לע

ב

)

ם

HP PC Hardware Diagnostics UEFI

ש

רג

חמה

יהל

ת רמ וח םא

ת ולולעש ת

עובקל

יו עב ין

י ד

בל

כ

ה

ן וחבא

רמ וחב

ת

ם

י לכה

וק י ד ב

י לשכ

ת עב ןחבא ל י ד כ HP PC Hardware Diagnostics UEFI ב שמתשהל ךת ו רשפ אב , Windows ל לחת וא מ ונ י א ךלש ב ש חמה םא

.

ה רמ וח

ת לבקל .

ת ו רפס 24 ןב לשכ הה זמ ד וק רצ ונ , ה רמ וח תפ לחה ב י יחמה לשכ הה זמ HP PC Hardware Diagnostics UEFI

: ה י עבה ון רתפ

רש

ב עו

א כ

יס

ב שומ י ש

69 HP PC Hardware Diagnostics ב שומיש 11 קרפ

לשכה

וא לומ

הה זמ ד וק

ךלש רצ

תא

ומה

קו רס

רפס מ

ל

ו

י ד כ ד

לשכה

יי

הה

נ ןקתהב

זמ רש

שמתשה

א כ , ת ו יר

ןכ

שה

מ רחא לו

זכ רמ HP

.

, HP

לש

לש

ת וח

ךס מה

ת

י ב

יו טרפה

וקלה

ג -

תכ

לעש

ת רהצה

ת

י מת

וא ר

תא לבק , Contact HP רחב

ף ד

והה

עיפ

יפ

ומ

ל

.

אבה

לעפ .

י

ךס

טמ

מב

וטוא

עיפ

ןפ

יו ש

ואב

– ן יפ ולחל –

.

לשכה הה זמ ד וק תא קפס ו , הכ י מתה םע רשק ר וצ

לקמב שמתשהל יך לעו ד י ני ב ש חמ בצמב ת ו יהל ב י יח ב ש חמה , י בצמ ב ר ב ש חמב ן וחבאה תא לי עפהל י ד כ

.

ת

:

רב

ה רעה

וחמה

.

esc שקה , ן וחבא תק י ד ב ר וצעל יך לע םא : ה רעה

HP PC Hardware Diagnostics UEFI תלעפה

: ם י אבה ם י בלשל םא תהב לעפ , UEFI HP PC Hardware Diagnostics תא לי עפהל י ד כ

.

esc לע ת רו יהמב שקה ו , ב ש חמה תא שד חמ לעפה

.

f2

וא לעפה

לע שקה

.

1

.

2

: אבה ר ד סה יפ ל ן וחבאה י לכ תא א וצמל ןת י נ םהב ש ת ומ וקמ השולשב שפחמ BIOS ה

רב וחמ USB קז בה ןנ וכ .

א

לש רת יו ב ת י נכ דעה הס רגה ת ד ר וה

הא ר , USB ןנ וכ ל HP PC Hardware Diagnostics UEFI

.

70 ד ומעב

י לכה ת ד ר והל : ה רעה

HP PC Hardware Diagnostics UEFI

ח י שק ןנ וכ .

ב

ר והה יפ

BIOS ג.

ל לעפ ןכ מ רחא לו , לי עפהל ךנ וצרב ש ן וחבאה תק י ד ב ג וס תא רחב , הפ ש רחב , חתפ נ ן וחבאה

.

ךס מה

י

י ב

לכ רש

ג -

א

לעש

כ .

3

USB קז בה ןנ וכל HP PC Hardware Diagnostics UEFI ת ד ר וה

: ם י אבה ם י בצמב ת י שומ י ש ת ו יהל הלוכ י USB קז בה ןנ וכ ל HP PC Hardware Diagnostics UEFI ת ד ר וה

.

ש א רמ הנקתהה תנ ומתב ללכ נ א ל HP PC Hardware Diagnostics UEFI ●

.

HP Tool לש הצ יחמב ללכ נ א ל HP PC Hardware Diagnostics UEFI

.

ם וגפ ח י שקה ןנ וכה

ב ש חמב שמתשהל יך לעו , ד

.exe

בלב ת י ל

י צב וק

גנאב ת ונת

קר ם י עצ ומש

ני HP PC Hardware Diagnostics UEFI

ם ושמ HP UEFI לש הכ י מתה תב י ב ס תא

לש

ר וצ

ה ד

י לו

ר והה

ד רי

ת וא ר וה

והל י ד כ

: ה רעה

Windows

HP PC Hardware Diagnostics UEFI לש רת יו ב ת י נכ דעה הס רגה ת ד ר וה

.

HP PC Diagnostics

: קז בה ןנ

לש ת י בה ף

וכ ל HP PC Hardware Diagnostics UEFI לש רת יו ב ת י נכ דעה הס רגה ת ד ר והל

ד גצ ומ .

http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags תב ותכ ב רקב .

1

.( לעפה ) Run רחב ןכ מ רחא לו ,( HP Diagnostics UEFI תא ד ר וה ) Download HP Diagnostics UEFI רחב .

2

( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) רצ ומה רפס מ וא םש ת ועצמאב HP PC Hardware Diagnostics UEFI ת ד ר וה

.

רצ ומה רפס מ וא םש ת ועצמאב USB ג וס מ Flash ןנ וכ ל הנכ ותה תא ד רי והל ך רט צתש ןכת יי , ם י מ י וס מ ם י רצ ומ ר וב ע : ה רעה

: USB קז בה ןנ וכ ל ( ד בלב ם י רחבנ ם י רצ ומב ) רצ ומה רפס מ וא םש ת ועצמאב HP PC Hardware Diagnostics UEFI ת ד ר והל

HP PC Hardware Diagnostics UEFI ב שומיש 70

.

http://www.hp.com/support תב ותכ ב רקב

.

הלעפהה תכ רעמ תא רחב ןכ מ רחא לו , ךלש ב ש חמה תא רחב , רצ ומה רפס מ תא וא םש תא ן זה

UEFI ן וחבא תס רג תא ד רי והלו ר וחבל י ד כ ךס מה י ב ג לעש ת וא ר והה יפ לע לעפ ,( ן וחבא ) Diagnostic

.

ךלש ב ש חמל ת יפ

עטקמב

י צפסה

.

1

.

2

.

3

Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI

( ד בלב ם י

ת ו

ם י רצ ומב

ש

)

,

ת

HP PC Hardware Diagnostics

לבקל .

ש א רמ ר דג והש ת רשל ת וא צ

תא

ותה

ד

תא

רי ומש ( BIOS

ת ולעהל http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags ל א

י

ר

) החשוק

ושעו ,

וב ע ,

ב ש

ין

חמב

יפ א מ א וה

ן וחבאה

Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI

תא עצבל לוכ י א וה ןכ רחא ל .

Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI

.( ףס ונ עד י מ א צמ )

מ ךלש

ת ו ד

ב

וא

ש

Find out more רחב

חמל

ףס ונ

ןכ מ

UEFI

עד

רחא

י מ

לו

Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI ת ד ר וה

.

ת רשל ד רי והל ןת י נש Softpaq כ םג ין מ ז HP Remote PC Hardware Diagnostics UEFI : ה רעה

Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI לש רת יו ב ת י נכ דעה הס רגה ת ד ר וה

: ם י אבה ם י בלשל םא תהב לעפ , Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI לש רת

.

HP PC Diagnostics לש ת י בה ף ד גצ ומ .

יו ב ת י נכ דעה הס רגה תא ד רי והל י ד כ http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags תב ותכ ב רקב .

1

.( לעפה ) Run רחב ןכ מ רחא לו ,( Remote Diagnostics תא ד ר וה ) Download Remote Diagnostics רחב .

2

רצ ומה רפס מ וא םש ת ועצמאב Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI ת ד ר וה

.

רצ ומה רפס מב וא םשב שומ י ש ך ות הנכ ותה תא ד רי והל ך רט צתש ןכת יי , ם י מ י וס מ ם י רצ ומ ר וב ע : ה רעה

: ם י אבה ם י בלשה תא עצב , רצ ומה רפס מ וא םש ת ועצמאב Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI ת ד ר וה

.

http://www.hp.com/support תב ותכ ב רקב .

1

.

2 תא וא רצ ומה םש תא ן זה

.

, ךלש רצ ומה

ךת ושרב ש

ג וס

הלעפהה

תא רחב ,(

תכ רעמ

ם

תא

י נקתה

רחב ו

י להנמ

ךלש ב ש

ו הנכ ות לבק )

חמה תא

Get software and drivers

רחב , תגצ ומה שופ יחה תב יתב ו

רחב

רפס מ

Remote UEFI תס רג תא ד רי והלו ר וחבל י ד כ ךס מה י ב ג לעש ת וא ר והה יפ לע לעפ ,( ן וחבא )

.

רצ

Diagnostic

ומה ר וב ע

עטקמב

תשקובמה

.

3

Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI ת ו ר דגה לש ת י ש י א המא תה

ת ומא תהה תא עצבל ךת ו רשפ אב ,( BIOS ) ב ש חמה ת רו דגהב Remote HP PC Hardware Diagnostics ה ר

:

דגהה

ת ואבה

ת ועצמאב

ת יו שי אה

ידי לע י ב י טק א רט ינ א בצמב י ד יי מ ןפ ואב ן וחבא לי עפהל

.

םג ךת ו רשפ אב .

החג שה א לל ן וחבא ת לעפהל ם י נמ ז ח

Execute Remote HP PC Hardware Diagnostics

ול

ת

ר דגה

ר יחב

.

א רמ

קוח רמ

ר דג והש

ן וחבא

ת

ת

רשמ וא

לעפהל (

HP לש ט נ

USB קז בה

רט

ןנ

ינ

וכ

אה רתא מ

וא קס י ד

ם

ןנ

י לכ

וכ

ל השי

ן וגכ ) ית

ג

ר

קפס

וס

מ

מה

ה

י מ

ז ין יפ א

וקמה

מ .

ן

ן וחבאה

וסחאה

י לכ

שר דנ

ת

א

ד ר והל

ל ךלש

ם וק

ב

י מה תא ר דגה

ש חמל .

שומ י של

.

ת וא לעהל ושמשי ש המס יסה ו שמתשמה םש תא יר דגהל םג ךת ו רשפ אב .

הק י ד בה ת וא צ ות ן וסחא ל ם וק י מ ר דגה

.

ןכ ל ם ד וק לעפ והש ן וחבאה ת ו ד וא בצמ עד י מ גצה ●

71 HP PC Hardware Diagnostics ב שומיש 11 קרפ

.

: ם י אבה ם י בלשל םא תהב לעפ , Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI ת רו דגה לש ת י שי א המא תהל

Computer Setup ל ס נכ יהל י ד כ f10 לע ץ חל , HP לש למסה תעפ וה םעו , ב ש חמה תא שד חמ לעפה וא לעפה .

1

.( ת רו דגה ) Settings רחב

.

ת י שי א

ןכ מ רחא לו

המא תהל ת יו

( ם דקתמ ) Advanced רחב

וצרה ת ו וי רשפ אה תא רחב

.

2

.

3

.

ךלש ת רו דגהה תא ר ומשל י ד כ ( א צ ו ם יי ונ י שה תא ר ומש ) Save Changes and Exit רחב ןכ

.

שד חמ לעפ יו ב

מ רחא לו ,( י ש א

ש חמהש רחא ל ףקות

ר ) Main רחב .

4

ל וס נכ י י ם יי ונ י שה

( דבלב םירחבנ םירצומב ) Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI תורדגהב שומיש 72

ם י טרפמ 12

הס י נכ חתמ

.

ב ש חמה םע ל " וחל עוס נל ךתנ ו וכ ב םא ךל עי יס ל ם יי ושע ה ז ף י ע ס ב ם י עיפ ומש חתמה ני ותנ

ח ו וט

קר

ב ת ו

ות

יהל

וא לי

יך רצ AC

עפהל י

חתמ ר וקמ

וצר , ד רפ

.

נ

.

DC וא AC חתמ

DC

HP

חתמ

ידי לע

ר

ה ז

ר וקמ ת ועצמאב קפ וס

וקמ ת ועצמאב

ב ש חמ םע

ב ש

שומ י

חמה

של

תא לי

רשוא מ

מ ת ו יהל

עפהל ןת

ו קפ וס

לוכ

מה

י ש , DC

DC חתמ

י נש ףא לע .

ץ

חתמ

רה

קפס

ת ועצמאב

50-60 ,

וא AC

ט לו

םא

לעופ

ו

ב ש חמה

100-240

תמ ת ועצמאב

ינ וצמ ב ש חמה לש ם ר זה ו חתמה ני ותנ .

ם י אבה ם י טרפ מהמ רת ו י וא ד חא ת רג ס מב DC חתמ ת ועצמאב לועפ

.

הנ

ל לוכ י

יקתה

ב

ת

ש חמה

וי ותב

DC חתמ טרפמ 12 1 הלב ט

ג ו ר י ד הס י נכ חתמ

– רפ מא 3 ב DC ט לו ו 15 / רפ מא 3 ב DC ט לו ו 12 / רפ מא

ט א ו

2 ב DC

45 לש

ט לו ו 5

USB-C

/ רפ מא 3.75

ב DC ט לו ו 12 / רפ

ט א

מא

ו

3

45

ב

לש

DC ט לו ו

USB-C

9 /

– רפ

רפ מא

מא

3

3 ב

ב DC

DC ט

ט

לו

לו ו 5

ו 15

/ רפ מא

2.25 -

3.75

-

ב DC

ב DC

ט לו ו

ט

20

לו

/

ו 10

רפ

/

מא

רפ מא

3 ב DC

3 -

ט לו

ב

ו

DC ט

15 /

לו ו

רפ

ט א

9

ו

/

מא

45

רפ מא

3.75

לש

3

-

-

ב

USB-C

ב DC

DC ט

ט לו

לו ו

ו 5

12

רפ מא

15

ט

/

א ו

רפ מא 5

65 לש

ב DC

USB-C

ט לו ו

– רפ

12 / רפ

מא

מא

3.25

ב

3 ב

DC

DC

ט לו ו

ט לו ו

20

9

/

/

רפ

רפ מא

מא

3 ב DC

4.33

ב

ט

DC

לו ו

ט

5

לו ו

12

רפ

/

מא

רפ מא

3.25

-

5 -

ב DC

ב DC

ט לו

ט

ו

לו ו

20

10 /

/

רפ מא 3 -

רפ מא 4.33

ב

ב DC

DC

ט

ט

לו ו

לו ו

9 /

15 /

רפ

ט א

מא

רפ

ו

3

מא

65

-

5 -

לש

ב DC

ב

ט

DC

לו ו 5

ט לו

USB-C –

ו

12

/

רפ

רפ מא

מא

5 -

4.5

ב

ב DC

DC

ט לו

ט לו

ו

ו

10 /

20 /

רפ מא 3 -

רפ מא 5 ב

ב DC

DC

ט

ט

לו ו

לו ו

9 /

15 /

רפ מא

רפ

ט א

3 -

מא 5 -

ו 90

ב DC

לש

ב

ט

DC

לו ו 5

ט לו

USB-C

ו

ט א ו 45 – רפ מא 2.31

ב DC ט לו ו 19.5

ט א ו 65 – רפ מא 3.33

ב DC ט לו ו 19.5

ט א ו 90 רפ מא 4.62

ב DC ט לו ו 19.5

ט א ו 120 רפ מא 6.15

ב DC ט לו ו 19.5

ט א ו 135 רפ מא 6.9

ב DC ט לו ו 19.5

ט א ו 150 רפ מא 7.70

ב DC ט לו ו 19.5

ט א ו 200 רפ מא 10.3

ב DC ט לו ו 19.5

ט א ו 230 רפ מא 11.8

ב DC ט לו ו 19.5

ט א ו 330 רפ מא 16.92

ב DC ט לו ו 19.5

הלעפהב ם ר ז ו חתמ

ט לו ו 240 לע הלוע ונ י אש ה זאפ ל ה זאפ לש חתמב ת וכ מ ותה , ה י וג רו ונב IT למש ח ת וכ רעמב שומ י של ןנכ ותמ ה ז רצ ומ : ה רעה

.

rms

73 םיטרפמ 12 קרפ

ב " ה ראב ת ו ד י מ

טי יהנ רפ 95° דע טי יהנ רפ 41°

טי יהנ רפ 140° דע טי יהנ רפ – 4°

90% דע 10%

95% דע 5%

ל ג ר 10,000 דע ל ג ר – 50

ל ג ר 40,000 דע ל ג ר – 50

ת יו רטמ ת ו ד י מ

ס ו יזלצ 35° דע ס ו יזלצ 5°

ס ו יזלצ 60° דע ס ו יזלצ – 20°

90% דע 10%

95% דע 5%

רטמ 3,048 דע רטמ – 15

רטמ 12,192 דע רטמ – 15

הלעפה תב י ב ס

הלעפהה תב י ב ס טרפמ 12 2 הלב ט

ם ר וג

ה ר וטרפמט

( י טפ וא ר וטי לקת ל הב יתכ ) הלועפ ב

הלועפ ב א ל

( ת וב עתה א לל ) ת י סח י ת וחל

הלועפ ב

הלועפ ב א ל

( ץ חל א לל ) י ב רמ הב וג

הלועפ ב

הלועפ ב א ל

הלעפה תביבס 74

י טט ס למש ח תק י רפ 13

התא רש א כ לבקמ התאש ם ר זה , לשמל עגמב ם י אב ם י מצע י נש רש א כ י טטס למש

.

ח לש ור

תכתממ

רחש א יה

ת לד ת י ד י

י טטס

ב עג ונ

למש

ו ח י

ח לש

טש לע

הק י רפ

ךלוה

.

ם י ני ו רטקל א ם י ב י כ רל קז נ ם ו רג ל הלולע י טטס למש ח לש ם י רחא ם י כ י לוממ וא ת ועבצאהמ י טטס למש ח לש הק י רפ

: ם י אבה

.

י וא רכ ות וא תקראהש

ת רו יה זה י עצמא

הליחת אד ו , ב ש

ל בל ם י ש , עד י מ

חמה תא קתנל

ן ד ב וא וא , ןנ וכ ל , ב ש חמל קז נ עונמל י ד כ

יך לע הנקתהה וא ה רסהה ת וא ר וה יפ לע םא

: ב וש ח

.

ם

.

םת וא ן יקתהל ןכ ומ ה יהתש דע , י טטס למש ח י נפ מ ת ונג ומה םה ית ו יז ראב ם י ב י כ רה תא ר ומש

י ני ו רטקל א ם י ב י כ רב עגממ רשפ אה לכ כ ע נמ יה .

ם י ל געמב ו ם י כ י לומב

.

ם יי ט

, ם

נגמ

ני יפ

א

ב העי גנמ ע נמ יה

ל ם י לכ ב שמתשה

.

עובצ א ל יתכתמ חטשמב עגמ ידי לע י טטס למש ח ךמצעמ קו רפ , ם י ב י כ רב לופ י טה י נפ ל

.

י טטס למש ח י נפ מ תנג ומה ה יז ראב ות וא חנה , ב י כ ר ת רסה םא

75 יטטס למשח תקירפ 13 קרפ

ת וש י גנ 14

ת וש י גנ ו HP

HP .

הלש ת יו ולי עפה

.

לכ ב

םלועה י

י וטי ב

בח ר

י

לכ

ד י

ב ה

ל אב

גי

רב דה ,

ולונכטה

ה רבחה

תמצ

ג

ועל

רא מב ם

ם י ש נא

י יח

ר

/ ה ד וב

וב יחב ת

עו הללכה

דקמתמה

, ון

הלי

יו

לכ

ג בלשל

מ ה ד וב

י ד

ע

כ ת לעופ

תב י ב ס

HP

ר וצ י

-

ל

ש ם ושמ

תפ א וש

ךל ם י שו ר דה ה י ג ולונכטה י לכ תא יצמ

וצ י ל ךל ת ר ז

ולונכט

ועו

לש ת

ם י לושכ מה

יו ד וקפתה

.

77

תא

ת ולוכ

ד

ה ר יס מ

יה תא

ומעב רת יו

ר זע

רפ

ב

ת

שלו

הב

י גי ולונכט .

ךלש

וטה

קז

ר

חת ל

זעה

,

ת י

י שונאה

יר ב גהל

גי

תעי

ולונכט ר

יס

ל

ות י

א

מ

א

י צנטופה

ר זע

הא

ת

ר ,

י גי

ףס

תא

ונ

שממל

ולונכט

עד

.

ךל רשפ

הליהקב

י מל .

עד י מ

ו ה

ת י

א

ד

גי

וב

ל ת ל ג

עב ,

וס

ולונכטו

מ

ת

ה

ת י בב

ני

גי ולונכט

ת וא

ו

מצע

רטקל א

HP לש ת וב י וחמה

ז ועו ה רבחה לש ון יו גה ת ו רטמב תכ מ ות ו ז ת וב י וחמ .

ת יו ולב ג ומ י לעב ם י ש נא

.

ל

לוכ

ם י

ל

שי גנה

ם י ינ מ ז

ם ית ו

ו יה י ה

יר שו

גי

ם י רצ ומ

ולונכטה ת

קפס

ונ ו רת

ל תב

י ש

י וחמ HP

ח י ט בהל

םע ם י ש נא ללוכ , םלוכ ידי לע ת ולי עי ב שומ י של ם י נת י נש ם ית ו יר שו ם י רצ ומ

.

עו

קו ושלו

יס י

ר וצ

עצמא

י ל

ת ר

, ןנכת

זעב וא

ל

י

א

א

וה HP

מצע

לש ת

ןפ ואב

ושי

, ת יו

גנה

ולב

דעי

ג ומ

להנמה לכ ש א יה ה יפ

: םהלש

י

ת

צה

יו

.

HP

רחאה

ת ולועפ

י מ

תא

וחת לו

וחנ

םה י ד

י ש ת

יקפת

יו רק י

ל םא

ע ת ו רטמ עב ש

תהב ןהלש ם

תעב וק ת

ושי י ב

ושי גנה ת

ו הל א ת ו רטמב

יו

וכ

ינ דמ

מת י

, ה

HP

ז דעי

לש ם י

יג שהל

ד ב

י ד

ועה

כ

ו

י רצ ומ קפס לו קו ושל , ר וצ י ל , בצעל י ד

יפ ת וצ ובקל הל א ם יחנמ ם וי וק ם ושי י

כ ם י ד ב ועל השו ר דה ה רשכהה ןתמ ו , HP ב ת ושי גנ ת יו עבל

.

ת ועד ומה תא

ם י שי גנ ם ית ו

לעה

יר שו

ל ת יו רחאה ת רב

.

עה ו , ם

ת י לכ לכ

ית ו

ו ת י

יר שו

נכט

ם י רצ ומ

, ת ית ו

ר וב

רחת

ע

הנ

ת ושי

יחבמ

גנל

ם

ם יחנמ

י שי ה ז

ם

רש א

וי וק ח

כ ם י

ות יפ

רצ ומ

.

ם ית ו יר שו ם י רצ ומ לש הק י ד בב ו ן ונכתב ו , ת ושי גנל ם יחנמ ם וי וק לש ח ות יפה יך להתב ת יו ולב ג ומ םע ם י ש נא ת ללכה

. שי גנ ןפ ואב ר וב י צל ין מ זל HP לש ם ית ו יר שה ו ם י רצ ומה לע עד י מ תכ יפה ו ת ושי גנ י ינ יפ א מ ד ועית

.

ם י לי ב ומ ר זע ת ונ ו רתפ ו ר זע ת ו גי ולונכט יקפס םע ם י רשק ת יר צ י

.

HP לש ם ית ו יר שלו ם י רצ ומל ת י ט נ ו ולרה ר זעה ת י גי ולונכט תא ם י רפ שמ רש א ם י ני וצ יח ו ם יי מ י נפ ח ות יפ ו רק חמב הכ י מת

.

םהלש ם ו ד יקו ת ושי גנל ם יחנמה ם וי וקב ו ה יי שעתה י נקתב הכ י מת

( IAAP ) ת וש י גנ יחמ ומ לש ת י מ וא ל נ י בה ה ד וגאה

הב וט

ל א

ה

יה ה

ר וצב

רטמה .

םהלש

ת וכ מסהה ו

ת יתשתב ו ם

ך

י

ונ

רצ

יחה

ומב

, תשרה

ת ושי גנ

ך ר ד ת

בלשל

ושי גנה

ם ני וג

עוצקמ

רא ל רשפ

ם

א

ו ד יקב

לו

ת דקמתמה

םהלש ת רו יי

ח

רקה

וו

תא

ר ת ו רטמל

ם דקלו

א לש

חתפ

ה

ל ת

ד וגא א

ושי גנ

יה

יחמ

.

IAAP

ומל

רת יו

לש ת ושי גנה דעי ב תכ מ ות

.

ת יו ולב

ו

ג

ז ת

ומ

וב י

םע

וחמ .

ת ושי גנה

ם י ש נא ידי -

ם וחת

לע ת ולי

ם

עי

ו ד יקב

ב שומ

ם

י

י רחא

של ם י

ם

נת י

ני וג

נש

רא

ם

םע

ית ו

ףתתשהל

יר שו ם י רצ

י ד

ומ

כ הפ רט צה

קו יו שו ר וצ

HP

יי ,

, ת ד ס

ב וצ י ע

יי

א

מ ה רבחכ

והש HP

םא .

ה זמ

,

ה ז

תנ ו

ד ומלל

וקמה

םהל רשפ א

הליהקל ף רט

י ש

צהל

ןפ ואב

י ד כ

םלועה לכ מ ם ני וג רא ו ם י ד י מלת , ם יי טרפ

.

ת ו

ם י ש נא http://www.accessibilityassociation.org

רבחה ת

ל

ו

א

ר

וי

וב יח

ר וב

רשפ

ידי

ע ,

א

לע

ףס ונ

לע ד

עוצקמה תא קז חת IAAP

עד י מ

ומללו

לבקל

ם ני ועי ד

ין

י

ני

ל

ועמ התא

םשר יהל

תושיגנו HP 76

רת יו ב הב וטה רזעה ת יי ג ולונכט

-

םע רבחתהלו

ךלש

םא

יפ י

ין ב .

ומצע

ונלש

צפסה

ם

בצמל

תא

ת ר ז

עי

יפת ושה

ועש

בהל , רשקת ל

ו ת וח וקלה

ת רחא

?

ר

ר זע

ב רקב

ת

וחבל

ל

י

ג וס

ןת

גי

ו

ת ו יהל

ך ותב ת

ולונכט

ני

מ

HP

ד צ

לכ

יך רצ

ושי

, לי ג

גנל ת

וא

י כ .

שומ

ח ונל

י של רת ו

יך

ל

ד

ת

ועד ומה

י

י ם

רו

י

ושקה

ל רשפ

לקל

א

ת

ת לדגהל

מש

HP

ולב

לש

גמ

לוק

ם י

וא ת

תב

י וה

רצ

י וחמ

זי ,

ומה

יו ולב ג ומ

א ו

HP .

רקל

תא ת

ה

י

גי

לעב

לקש

וכפ וה

ם

ם י ש

ולונכט ת

נא

ר

י לו

זע ת ו

ללוכ ,

ועצמאב

ד חא לכ

דג ם י

גי

נפ וגב

םלועה

ולונכט

רב ו דמ

ון וגמ

ר ות י א

ךלש ם יכ רצה תכ רעה

וא מצע ר וצ י

ולונכט

ל ךל ת ר ז

לש ת

ועו

יו ד

ם י לושכ מה

וקפתה ת ולוכ

תא

יה

ה ר

תא

יס מ

רפ

ר זע

שלו

ת י גי ולונכט

קז חת ל , יר ב

.

ךלש

גהל

ל א

תעי יס

י צנטופה תא

מ ( AT ) ר זע

שממל

ת י גי

ךל רשפ

ולונכט

.

עד י מ

.

א ל ת ל

הליהקב

ת י גי

ג וס

ו ה

ולונכטו

ד

מ

וב

ה

ת

עב

ני

גי

ו

ולונכט

, ת י בב

רטקל א

י

, ם

ם

ךלש ת ול אשה לע

י ב

רחא

ד כ

ר ם י מ וחתמ ם י

עוצקמ

ם דאה

י ש נא

לש ם יפ

ת

עי

י

ונעל

םג

גמ

.

ם

AT

רעתה

י

, ם י רצ

ת וכ

רחא

ו ת ו

ומ

רעה

רפס

עוצ י

ת ו יחמ ומ

יחמ ומה ,

מ

י

ון

מ

יך

בל

יס

רעהל

וחת

י

ם י כ

נה

ו ת

ךל

לע

ר

רשפ

מס ומ

ושקת

עד י מ

א ל הכ י רצ

עוצקמ

ת ואנ

לבקל

י ש

י

ךלש

הצרת

AT

נאש הל גת

לק , קוס

י אד

י עב

ו .

ה תכ רעה

.

ךבצמל רת

י ופ רי

הכ רעה

, ה

עד

.

יפ

י

ם י

יו

רת

מ

ב ר AT

ב

ו

ב

זי

וטה

יפ

קפס

.

יך

ל

י רצ ומ

ם

ב

כ

הכ

ר

ון רתפה

מסה

י לוכ

וצל

י הכ

ם

ין

י

במ

וא

א

תא

ר

ן

וחבל

ר

מסה

תמ

יו שי

וא

ר

א וה

וחבל

ךת ו רשפ אב

י

ךל

לעב

ור זעלו

ללוכ

ן יו שי

םא

ר א לל

עובקל

HP י רצ ומ ר ובע ת וש י גנ

ם באשמ .

ם ני וש HP י רצ

.

ומב ם י

ךבצמל

ללכ נה

רת יו ב

, ם

ם י

יי

מ

ט

י א

נ ו ולר

תמה

םא

ם

, ר זע ת י

י יפ י צפסה

גי ולונכטו

ם י רצ

ת ושי

ומב ו ר

גנ

זעה

י

ת י

ינ יפ א מ לע

גי ולונכט י

עד

ינ

י מ

יפ

ם יקפס מ

א מב ר

ןלהל

וחבל ךל

ם

ועי

רי ושיקה

יס י הל א

( Windows 10 Mobile ) תושיגנ תויורשפא HP Elite x3 ●

Windows 7 - HP יבשחמ לש תושיגנ תויורשפא

Windows 8 - HP יבשחמ לש תושיגנ תויורשפא

Windows 10 - HP יבשחמ לש תושיגנ תויורשפא

( Android 4.1/Jelly Bean ) HP לש חולה בשחמב תושיגנ ינייפאמ תלעפה HP Slate 7 חול יבשחמ

( Android 4.3,4.2/Jelly Bean ) תושיגנ ינייפאמ תלעפה HP SlateBook יבשחמ

( Chrome OS ) ךלש Chromebox וא HP Chromebook בשחמב תושיגנ ינייפאמ תלעפה HP Chromebook יבשחמ

( Google Apps , Chrome , Android ) Google ירצומ לש תושיגנ לע עדימ

HP ירצומ רובע יפקיה דויצ HP Shopping ●

.

79 ד ומעב הכ י מת ל ה יי נפ

הא ר , ךת ושרב ש HP רצ ומב ת ושי גנה י ינ יפ א מ םע תפס ונ הכ י מת ל קוקז התא םא

: ףס ונ עו יס קפס ל ם יי ושעש ם י ני וצ יח ם יקפס לו ם יפת ושל ם יפס ונ ם

( Microsoft Office , Windows 10 , Windows 8 , Windows 7 ) Microsoft לש תושיגנ לע עדימ

רי ושיק

יוקילה גוס יפל תוניוממ רזע תויגולונכט

( ATIA ) רזעה תויגולונכט תיישעתל הדוגאה

הק יק ח

ם ני יו רטי רק

לש

ם

ת

מל

יו

השי

י ללוכ

גב לפ ט ל

ם י נקתה

ד וקפתה ת

.

ת

ולוכ

י ד

י ב

יו

כ ת י נק

ב

ת

י

ו

טי נג

י רמאה

וק וא

דקמתמש

השי

ת ו

גה

ם י עוצ י

ת דעו

יתשוחת , ת

ב לע ת

ידי לע רצ ונ ( FAR

יו

וס

נפ

ס

וג ת

ובמה

יו ולב

ת ושי

ג ומ

ר ד

)

י

ןכ

ת

ו

י לר

לעב ם

, ם

ד פה השי

ני

י ש נא

וש ת ו גי

כ

ידי -

רה ת

לע (

יי

ICT )

ולונכט

צלוג ר

ת ר

גי וס ל

י נקת

ושקת

ם י יפ י

לש

ת י

508

גי

צפסה ם

ף י ע ס

ולונכט לו

יי נכט

ו ם י נקת

ם י נקת

77 תושיגנ 14 קרפ

, ת יו צק י לפ א ו ט נ רט ינ א ס ס ובמ

.

ת י

עד י מ

מצע

, הלעפה

הטי לש ת

ת וכ

לוכ י

רעמלו הנכ ות

י לעב ם יי דעלב

י מ ושי י

ם י רצ ומ

ל ם

ו

יסח

ה י

י יתמ ם י יפ

דמ י ט לומ

י צפס ם

ו ואד וי , ה י

ני

צק

יו רטי

ני

רק .

ם

ומ וקלט

י ללכ

י

נה ם י רצ ומה

רצ ומ , ם י ב ש חמ

EN 301 549 – 376 ח וכ י ופ יי

י רצ ומ

י

לש

ד

ת

בה י כ

רי

י

וב י

לה

צ השי

לש

כ ר ר וב

ר וא ית םע

ע תנ ו

ד ח י

וקמ

ב ,

ם

ICT

י לכ

לש

תכ רעל

ם ית ו

ס יס בכ

יר שו ם

376 וצה ת רג ס

י רצ ומ לע ת ולחה

מב יפ ו

ת יו ד

יר אה

וקפתה

.

ד וח

ת ושי

ת ושי

י אה ידי לע רצ

גנה

גנ תשי

ת

ר

ושי

ד

ר

לכ ר

ד

ונ

תא

וב

EN 301 549 ןקת

ע

ן יי

הכ

צמ ןקתה

רעהה

.

ICT

תטי שו

( WCAG ) ט נ רט נ י א ןכ ות ת וש י גנל ת ו יחנה

ם יחתפ מלו

ת ולק ,

גנ

תק

ת

וי

.

ט

ומ

דמ

נ רט

דקמ

הק י ד

ינ א י בצעמל

WCAG .

בל

לי ג

ת ונת ני

ת

ל ת

רו ז וע ( WAI ) W3C

רו ושקה ת ולב גמ וא

WCAG

ISO/IEC 40500:2012 כ

.

ט נ רט

םג

ינ אה

ו רשוא

לש

ת יו

ת

ט

צק י

נ רט

יו ולב

לפ

WCAG 2.0

א

.

ג

ינ אה

ומ

ו (

י

ת ושי גנ

לעב

ואד

שד חל י

וי

ד

ם י

ו עמש , ת

כ ת

תמ

ש נא

ושי

וז

כ י

ונ ומת

מג

י

ר

לש

ט

וצ

נ

( WCAG

לע רת ו

, טסקט

רט ינ א

)

י

)

ט נ רט

הב וט ה

ט נ רט

יחתפ מל

ינ

ר

א ןכ

וצב

ות

ם

ינ אה ןכ

ני

ות

ת וקפס מ

ת

ו

ושי

ועש

לש

שומ

גנל

ם י

א

ת ו

רתא

יחנהה

ר וצ

למה ח ו

י ל

וט ב

י שלו הנבהל

, העי מש

ת

, ה

וקפס

יי א

מ

ר ת יו ולב ג

WCAG 2.0

ומ

.

ת

י לעב

ושי

ם י

גנ י

ש נא

כ ר וצ

םהב

י לעב

ם י

רת

לקתנש

ו י ם י

ט נ רט

רג ובמ ט

ינ א

נ רט

ל השי

ינ א י

ג ם י ע נ ומה

שמתשמ ו , ת

ם י מ וסחמל

ו גי ולו יר ונ

יפ י צפס

ו ת יו ב י טי

:

ןפ ואב ת וסח י יתמ

נג

שי

וק

גנ

, ת

ןכ

יו נפ

ות

וג

לש

ת

ם י

WCAG

יו ולב

ינ יפ

ג ומ

א מ

ת יו ד וג ני

(

ו ת וגצמ לש

טו יו

המא תה ת לוכ י , עמש ר וב ע ם י ב ות י כ , ת ונ ומת

נ ת לוכ י ו ם יפקתהמ ת וע נמ יה , ט לק ן ומ ז ת , ם י עבצ ת

ר וב

יו ד וג

ע טסקט ת ופ ולח תקפס א ידי לע , המג ו ד ל ) ש ג ר ומ

( ם י עבצ

ני , ת ד לקמל השי ג תקפס א ידי לע ) ח ות י נל ןת י נ

( ט לק עו יס ו י זו יח ת ו רשפ א , ת וא י רק תקפס א ידי לע ) הנבהל ןת י נ

( ר זע ת ו גי ולונכט ת ר זעב ת ומ י א תב לופ י ט ידי לע , המג ו ד ל ) קז ח

ת ונקת ו הק יק ח

, הק יק ח לע עד י מ ם יקפס מ ם י אבה ם רי ושיקה .

הלדג ו תכ לוהש ת יתק יק ח ת וב י ש ח לעב ם וחת ל הכפה עד

.

ם י ב

י

וש ח

מה ו

ם

IT ה

י נקת

ת

ו ת

ושי גנ

ונקת

תירבה תוצרא ●

הדנק

הפוריא

הילרטסוא

םלועה יבחרב

.

לי ג

ם יי שומ י ש ם י ר וש יקו ת וש י גנ

ל ת רו ושקה ת ולב גמ ו ת יו ולב ג ומ ת ו ד וא עד י מ ת לבקל ם י ב וט ם י באשמ ת ו יהל ם יי ושע ם י אבה ם ני וג ראה

י באשמ

י ש נא ל וא עד י מל ת יו רחאב תאשונ הנ י א HP .

ד בלב

.

עד

HP

י מ

לש

ת ו רטמל

הצלמה

ם

ה

יקפ

ו

וס

והמ

מ

הנ

ם

י א

י אבה

ה ז ף

ם

ד

ני וג

ב המ

ראה .

הצממ

י שרה .

ט נ רט

המ י

ינ

שר

אב

הנ י א

םהב לקת

זו :

יתש

ה רעה

רשק

ם י נ וג רא

( AAPD ) ת יו ולב ג ומ םע ם י ש נא ל י נק י רמאה ד וג י אה

( ATAP ) ר זע ת ו גי ולונכטכ ת ושמשמה ת יו נכ ות ל ד וג י אה

( ITTATC ) עד י מ ת

( HLAA ) הק י רמאב העי מש ן ד ב וא ל ד וג י אה

י גי ולונכט ל ה רשכהה ו י נכטה עו יסה זכ רמ

םיישומיש םירושיקו תושיגנ יבאשמ 78

Lighthouse International

ם י שר יחל י מ וא לה ד וג י אה

ם י ור יו על ת י מ וא לה ה י צר ד פה

( RESNA ) הק י רמא ן ופ צ לש ם וק י ש תס דנהלו ר זע ת י גי ולונכט ל ה רבחה

( TDI ) Telecommunications for the Deaf and Hard of Hearing, Inc.

( WAI ) W3C לש ט נ רט ינ אה ת ושי גנ תמ ז יו

ם י יכ ונ יח ת ו ד ס ומ

( CSUN ) ת יו ולב ג ומל זכ רמה ,' ג ד רי ' ת ר ונ , ה ני ר ופ י לק תנ י דמ תטיס רב ני וא

ס יי רט זכ רמ , ן וס י דמ ן יס נ וקס י ו תטיס רב ני וא

הטוס ינ מ תטיס רב ני וא לש ם י ב ש חמ תמא תהל ת י נכ ותה

ם י רחא ת יו ולבג ומ י באשמ

( ת יו ולב ג ומ י לעב הק י רמא יח ר זא קוח ) ADA לש י נכט עו יס ל ת י נכ ותה

ILO Global Business and Disability תשר

EnableMart

י אפ ו יר אה ת יו ולב ג ומה ם רו ופ

ת ו רשמ תמא תהל תשרה

Microsoft Enable

HP לש ם י ר וש יק

ונלש רשק תריציל טנרטניאה ספוט

HP לש תוחיטבהו תוחונה ךירדמ

HP לש ירוביצה רזגמל תוריכמ

הכ י מתל ה יי נפ

.

ד בלב ת י ל גנאה הפ שב ןתנ ית הכ י מתה

: HP י רצ ומ לש ת ושי גנ וא ת י נכט הכ י מת ל עג ונב ת ול אש םהל שיש העי מש י ד בכ וא ם י שר יח ת וח וקל

21:00 דע 06:00 , י שי ש דע י נש ם י מ י ב (877) 656-7058 ל א רשקתהל י ד כ TRS/VRS/WebCapTel

ם י רהה לש

-

ןמ ז

ב שמתשה

ור זא יפ ל

י רצ ומ לש ת ושי גנ וא ת י נכט הכ י מת

.

ם י רהה לש ןמ ז

ל עג ונב ת ול אש םהל שיש ןמ זל ת רו ושקה

: ת

ת ולב גמ

ואבה ת ו

וא

וי

ת

רשפ

ו רחא

אהמ

ת יו ולב

תחאב ר

ג ומ י לעב

וחבל ם י

ת וח וקל

לוכ י HP

ור זא יפ ל 21:00 דע 06:00 , י שי ש דע י נש ם י מ י ב (888) 259-5707 ל א רשקתה –

.

ליגל תורושקה תולבגמ וא תויולבגומ ילעב םישנא רובע רשק תריציל ספוטה תא א למ –

: ה רעה

79 תושיגנ 14 קרפ

סק ד נ י א

13 ,

11

8

9

8

28

28

ק

22

י וה זי ,

וי

ת

דמ

עגמה

רו דגה

שומ

שומ

י

י

טוחל א

הלעפה

ש

עגמ

ש

ח

ל

ול

ח ול

ןצ

ןצ

חל

חל

13

עגמה

עגמה ח

עגמה

ול

9

, 8

, 11

ח ול לש

לש י

ח ול

י

ל

20

א

וה

י

ם י

נצ חל

זי

נצ

הלעפה

י נמ י

חל

מש

הטמל

4

61

תא

י

HP Cloud

י

וה

Windows

צ

61

י

זי

30

30

ח ולב

ו

י לכה ת

Recovery Download

י לכ ת

USB Type-C

,( הנ

ת

4

ת

ק

76

וי

ועבצא

ועבצא

ר זו

ועצמאב

ועצמאב

ר

חתמ

USB Type-C

HP Sleep and

ת ועבצא

HP Recovery

עב

דמה

HP

םע

י ש בצמב

ג

62

4

לש

וס

חשל

ר

זע

ה

ה יר

יר צ

לש

זו

ת

חתמ

צ

חש

יו

ה י

י

מ

דמ

ה

י

י דמ

ינ דמ

, רבחמ

Thunderbolt

הנ י עט Charge

עגמה ח ולב

עב ראב הקלחה

עגמה

עב

ראב

מ

ראב

ח

י וה

חתמ

)

ולב

רבחמ

רבחמ

ת ו וחמ

ת ו וחמ

הקלחה

הקלחה

זי

ת ו וחמ

20

טוחל א

6

41

י

18

וה

ר ות י

זי

20

י

, ם

הנ יקת

א

וה

המלצמה

,

יי

זי

ר ושי

הללוסה

מ

לש

,

ת

32

30

א

י נפ ם

י מ י נפ

ת

הנ יקת ת

ני

ו

ן

לע

ופ

ופ

יו טרפה

עגמה

אשונב

שומ

וי

וי

ות

ות

ו

עד

ו רק

הס

י ש

עד

רק

י

י

מ

י מ

י מ

מ

כ מ

5

י

5

וה

5

SIM

זי ,

SIM

החט

וננ

החט בא

וננ

5

ס י

בא

ס

לבכ

י

י

ם

לבכ

טרכ ל

וה

י

טרכ

צ

זי

ץ

י רח

ץ י

י

רח

רח

53

57

ם ושי

ךלש

59

( AT )

ר ,

ץע

ב

עבצא

י

זע

ש

ופ י

ת י

חמב

ת

צב

ועי ב

ט

ט

לופ

לופ

י ט

י ט

40

ר

77

ר

76

הללוסה

גי

ות

ולונכט

י א

ה רטמ

תנ י עט

33

HP

ב

37

USB Type-C Thunderbolt

םע

הנ י

USB SuperSpeed

עט )

, 4

ת וא

34

HDMI

USB Type-C

י צ י

י

תא

Sleep and Charge

תא י צ י

4

ו USB Type-C

HP Sleep and

( הנ י ש

םע

ג

5

וס

,

מ

4

(

חתמ

הנ י ש

רבחמ

Thunderbolt

י צ י

בצמב הנ י עט ) Charge

HP Sleep and

4

םע

( הנ

י וה

Thunderbolt

הנ

זי

34

,

HDMI

HDMI

י עט )

ר וב

תא

יח

תא

תא

Charge

י

י

י צ י

צ

צ י

י

HP Sleep

,(

37

הנ

,

י

33

םע

ש

י ש בצמב

4

ןמ ז

ר וב

USB Type-C

USB SuperSpeed

ב הנ י עט

יח ,

)

י וה זי

תא י צ י and Charge

5 ,

4

USB Type-C

י וה

תא י

זי

צ י

61

39

שומ י ש ,

ב ש

39

חמה י

Windows

י וב

וב

י

כ

כ

י כ

20

SIM וננ ס

י לכ

י טרכ

הס נכה

6

6

8

33

6

,

32

י וה

י וה

י וה

י וה

זי

זי

זי

,

זי ,

, WLAN ת

,

ר וב יח

עגמה

,

ח

ת

ול

ו

WWAN

טוחל א

ת ונט נא

ת

ני ז

א

וא

ונט

ור זא

נא

ונט נא

61

ה

61

יר צ י ,

ם יי

י וב

וב

ג

גי

גי

ת ושי גנ יחמ ומ לש ת י מ וא ל ינ בה ה ד

ה

וגאה

Remote HP PC Hardware ת רו

76

דגה

Diagnostics UEFI

36

40

בצמ

38

ו (

,

34

71

71

66

ש ,

המא

שומ

TPM

שומ י

33

ש ,

שומ י

למש חה תכ י רצ

תה

ת

לי לצ ת

י ש

הנ י

(

23

77

ש

הנ י

24

ר וב יח ,

)

ש

WLAN

, 22

23

,

36

ת

הה

ושי

Sleep

בצמ

20

22

וב ג

ם

גנ י

בצמ

ני ותנ

כ ר וצ

לש

ת

Bluetooth

ת

רו

רו דגה

רו דגה

רב

דגה

עה

תכ רעה

)

תשרל ת

הלעפה

Hibernation

ו רבחתה

ת ו

WLAN

WWAN

ד חב ם י

ןקתה

ןקתה

ןקתה

נקתה

33

33

Thunderbolt

36

34

ם

33

ואד

USB Type-C

תא י צ י ןקתה

HDMI

יי טוחל א

תא

ם

י

י

צ

גצ

י

וי

ו

6

6

23

23

י וה

י וה

זי ,

זי ,

ה

רי וב

שמתשמ

הב

3

רבחב

י ב ס

ר ות י

תב ר

א

WLAN

י צ WLAN

ת ר וא

,

יק

ה רמ

ח

וח

ר

ר

וב

וב

ןשי

יח

יח

יח

ת ןשי יח

סקדניא 80

42

40

ך ומנ

41

13

ע נ )

הללוס

ך

, 11

46

ומנ

42

הללוס

י וה

BIOS

Automatic DriveLock

להנמ

45

חתמ

שומ י ש ,( למש

ן רצ

זי

45

לש

לש בצמ

חתמ

םת וח

, עבצא

לש

יה

( ת י טמ

50

DriveLock

ה ר

ון רתפ

לש ת

ת ועי ב

וטוא

הנ

י ונ

ומ ר

ת וא מס יס

תכ רעמ להנמ

תכ רעמ להנמ

45

51

םע הללוס

שמתשמ

הנ

DriveLock

רעמה

52

53

53

תכ

45

ח תכ י רצ

י

להנמ

דגה

ונ

ט קר וס

תמס

י

ןנ וכ

זה

תמס

זה

ש

תמס יס

י ש

יס

יס

שמתשמ

תמס

תמס

) Power

יס

יס

למס

57

54

ןקתה

הנקתה

י להנמ

15

, הנכ ות

ו ת

ני וכ

ע

דע

ן וכ

תמצ

דע

וע

15

יו נכ

ן ונ ו וכ

לוק

ות

לוקה

תמצ וע

הקתשה

לד וג

30

29

30

29

29

30

29

30

29

29

עגמה

י ונ י

ועבצא

עגמה

שולשב

ח ולב ת

ת

ת ועבצא

ת ועבצא

ת ועבצא

ת ועבצא

עב ראב

שולשב

השקה

השקה

יתשב השקה

פ

ולועפ

הקלחה

יתשב הקלחה

ק

ת

ת

ת

ת

וי

ת

דמה

ועבצא

ועבצא

ךס מב

עבצא ת

ועבצא

ועבצא

ועבצא

עגמה

של ת ועבצא

28

עב

ו עגמה

ח

שולשב

יתשב

ראב

שולשב

ח

28

יתשב

עגמ

ועצמאב

הקלחה

הקלחה

ולב

הטי

ת ולועפ

השקה

השקה

יתשב השקה

ולב ת ולועפ

השקה

בצ

הג וצתה

ךס מב ת ולועפ

31

עגמה ח

תחא

ולב תחא

הקלחה

עבצאב הקלחה ת לועפ

31

15

14

41

לוק

י וה

תמצ

זי ;

15

וע

ת יו

ד ח

הס י ט

תקתשה לש

טרפ

78

יו מב השלח המ

בצמ

רב

73

40

42

40

הלועפ

הלועפ

ת

2

ושי גנ

HP

, ם

י

י

שקמ

שקמ

ךס מ לש הלועפ שקמ

באשמ

באשמ

הללוס

הס

ני

הללוסה

י

וצ

נכ

הללוס

יח

חתמ

חתמ

חתמ

חתמ

10

10

61

10

10

4

10

י וב

המלצמב

10

10

י וה

י

10

10

10

ן ופ ו רק

6

10

הללוס

ת

ו

י

יו caps lock

י כ

מ

76

ת fn lock

/ הלעפה

טרפ

AC

יו

ת ושי

ת ו

טרפה

הקתשה

תקתשה

המלצמ

שקמ

םא תמ

4

הללוס caps lock ת

נ

גנ

רי ונ

י

י

וה

10

10

וה

זי

ה

10

6

זי

,

י

,

4

וה

ן ופ

59 ,

יר

59

צ י

,

המלצמב

י וה

38

57

20

י וה

, תכ

זי

י וה

זי

י

,

ו רק

,

י

זי

וה

,

22

זי

וה

ת

זי

זי

, הקתשהה

וב י

זי

,

י מה

ב ש

רעמה

,

כ

ת

למש

ךלש

,

יו טרפה

תקתשה

יו טרפ שקמ

תכ י רצ

ת

חמה

ר

ח

ב fn lock

זו

טוחל

םע

חשל

א

המלצמה

הללוסה

ש חמה

ת

ת

ת

ת

ת

/ הלעפה ת

ת

ת

לוה

י וק

רי ונ

רי ונ

רי ונ

רי ונ

רי ונ

רי ונ

רי ונ

רי ונ

רי ונ

רי ונ

העיס נ

ה ד וק נ

ני

ני

66

F9 ת י יחנה

62

41

74

42

ת ועצמאב

י ונ י

הלעפה

41

ה גי

ן

ש

עד

רצ

,

י מ

רנאב

41

תב

לוחתא

לוחתא

יה

ן

י ונ י ש

ר ות י א

םת וח

וכס

הק י

יח

רפ

ר

י

ר

ב

ס

ס

ד ס

ד ס

הללוס

14

Hibernation

13

י

15

וה

42

י

זי

38

19

13

39

ב

בצמ

חמ

הב י

הלעפה

שומ י

י ל נ

18

ש

ו

ש

(

,

יו צפ

13

13

י וה

, המלצמה

13

וה זי

13

, ן ופ ו

זי

הנ

רק

,

ני

32

וצ

וא

י

ש

גמ

31

י וה

22

לש

Windows

ן

י

,(

,

יו

י

לע

ן

)

הנ י

6

6

יח

וה

ור

א

יו

זי

לע

הס

ד יס

ל

Sleep

ש

י

,

רפס

תכ

מ

רעמ

בצמ

המלצמ

וה

שומ

חתמ

רבכעו

ת

ת ד לקמ

שומ

זי , esc

י ש

שקמ fn

טוחל א

יו טרפה

י מ תקתשה

כ

הס

מ

י ש

ר

זי

)

כ מ

בצמ

וקמ

שקמ

שקמ

שקמ

שקמ

שקמ

13

14

המלצמה

16

13

13

ם י esc fn

Windows

שקמ

ם י

ת

הלועפ

מח

יו טרפ

ם י שקמ

16

break scroll lock

16

שומ י

16

ת ונכ ית

16

ד ח

ה יהשה

תת לי אש

שומ

מ ם

י ש

י שקמ

14

ש , ם י

ן ופ ו

14

15

ךס

15

רק

15

מה

י מ

יו

הלועפ

ת

Insert

טוחל

רו

י שקמ

א

יהב

הקתשה

תקתשה

14

15

14

15

15

15

ת

ךס

ךס מ

14

ת ונ

ת

ומת

יו

14

טרפ

י וה

ךס

עמ

מ

זי

לוק

לוקמ

ד לקמב

13

מה

תמצ וע

ךס מ ת ונ

15

ומת ין

ת

ב

15

22

ר

י

לש

ת

וה

רב

14

רי

זי

לש

הס

טוחל

הס

לוק

וחא

,

א

עמל

ין

י ט

י

ב

ט

ה

רב

ר

בצמ

תמצ

שומ

וא

הלועפ

רו יהבל הלועפ

הלועפ

בצמ

הלועפ

י

וע

ש

ת

י שקמ

י שקמ

י שקמ

שקמ

שקמ

הלועפ שקמ

81 סקדניא

57

החא

78

24

9

מ

ןקתה

79

י

) Disk Defragmenter

508

77

י להנמ

ת ושי

ף י

וה זי

ע ס

ת

NFC

,

ו

56

ת

גנ

יו

ת

לש ת

ושי גנ

רצק

,

, רצק

( קס

נכ ות

וח

, הק

ח

ח

ו

ן

וקל

וכ דע

תכ י מת

ושי גנה

יק

ו וט

וט

י דה

ח

ת

ל ת

ו ם י

י נקת

נקת

ר ושקת

ר ושקת

48

( ר זע ת

48

49

י

77

76

גי ולונכט

ר ות י א

ה רטמ

הלעפה

התב שה

)

A

AT

Automatic Drivelock

Automatic DriveLock

65

65

ן וכ דע ת ד

B

BIOS

ר וה

65

הס רג

ן וכ

תעי

דע

בק

46

64

BIOS לש תכ

64

ן רצ

64

רעמ

יה

C computer setup

Computer Setup

ת

64

ה ר יחב

להנמ

הלעפה

רו דגה

ו

תמס

ר זו

טו ו

יס

ני

חש

51

52

50

D

DriveLock

הלעפה

התב

ר וא

שה

ית

24

G

GPS

המ רב הללוסה חתמ

55

( HP

41

56

54

לש ת ו

( הנ י ש בצמ

לש

39

)

H

Hibernation

הלעפה

39

בצמב

הא

לעפ ומ

יו מב השלח

י צ י

יר

ד ח

HP 3D DriveGuard

HP Client Security

שכ ןקתה ) HP DaaS

31

62

י ל נ יו

HP Recovery

צפ

19

וא

28

62

רבכעב

59

19

ו ת

ב ש חמ , רצ

לש

ם

עגמה

ב ש

ר

רי

ח

חמה

ומ

הצ

וטי

ולב

ד לקמב

ות י

יחמ

לקת

שומ

תח

י ש

שומ י ש

א , ת ו יר ש

י לש

רפס מ ו םש

35

15

ה ר

33

, 32

35

33

לוקה

וצת

לי לצ

תמצ וע

32

תעי בק

ת ו

ת

ם י

32

HDMI

עמש

ז וא

ן

רו

ני

ונ

דגה

ו

לוקמ

, HDMI

וכ

ר

עמש

עמש תס י

נכ / ( ת ו ני

5

ז

נכ /(

5

וא )

ת ו

עמש

ז וא

תבלושמ

י וה

ני

זי

( ן

תא

,( ן

) עמש

י צ

ופ

ופ ו

י

ו רק

תא

בלושמ

י מ )

י

ם

צ

י

י

עקש

רק י מ )

עקש

עמש

56

56

ת ד לקמב

15

20

20

19

ת

Bluetooth

י ור

19

ד

רי וחא

הלועפ

20

טוחל א

יס

WLAN

ר

ה

שקמ

ת ו

ושי

רפס

א

מ

ת ו יר ש

הנ יקת

א ת ו

Bluetooth

20

ת

ר וא

ת

ת

וי ות

( קס

20

20

20

טוחל א ר ושי

WLAN

ת

הנכ

וי

וי

וי ות

ות

ות

ות

( קס י דה

החא מ )

י וק ני ) Disk Cleanup

Disk Defragmenter

3

53

56

54

ר ות י א ,

( קס

ס

ש

רו

א

הנקתהל ת ו

וי

תנקת

-

י דה

י ט נא

תמ וח

ומ הנכ ות

ת

ה

רו

ר יחב

דגה

יר

ו

ש ת

טו ו

י נכ ות

י דה

החא מ

64

וק

)

56

( קס י

י

Disk Defragmenter

דה י

ן

ני

64

רצ

53

54

וק

)

יה

Disk Cleanup

ני

ס

ש

רו

56

א

וי י ט

תמ

ר זו

( קס

נא

וח

ני

חש

תנכ ות

תנכ ות

י דה

תנכ

תנכ

הקו ז

) Disk Cleanup

ות

ות

חת

לד

28

ח ולב ת ועבצא שולשב הקלחה ת לועפ

ח ולב ת ועבצא יתשב

30

הקלחה

עגמה

ת לועפ

ח ולב ת ועבצא עב ראב

29

השקה

עגמה

ת לועפ

ו עגמה ח ולב

30

השקה

עגמה

ת לועפ עגמה ךס מב

ח ולב ת ועבצא שולשב השקה ת

28

לועפ

ח ולב ת ועבצא יתשב

29

השקה

עגמה

ת לועפ

וג י ונ י של

עגמה

ת ועבצא

ךס מב ו

19

22

75

, 17

יתשב

29

הטי בצ

עגמה ח ולב הג וצתה

טוחל

עגמה

ת לועפ

א

ןצ חל

י דקפ

י

י

22

הלעפה תכ רעמ

טטס

וה זי ,

למש

ור ור

ח

וא

תק י רפ

יחתפ

עמש הא ר .

לי

צ

לצ

55

עבצא ת ועי ב ט א ר

ק

וק

19

17

41

23

23

ן

רי

5

קלחב

17

ך

,

11

ומנ

( WLAN )

ה

23

וחאה

רי

5

8

רבחב

וב

י

י צ

ל נ

ת ד

ותחתה

4

ל

4

לקמה

ל

ין

קלחב ם י

א

יו

6

ין

6

מ

מש

32

י וה

צק

י

נ

א

23

WLAN

WLAN

ם י

ם י

זא

ב י כ ר

ר

ד

הג וצת

צב

צב

ם

ם י

י ב י כ

ב י כ ר

ר

הג

הללוס

ד

זי

מש

ופ

,

ר

מ י

ור

ד צ

ב י

ב י כ ר

וצת

ם י

וב

ם י

ד צ

כ ר

לוקמ

יח

חתמ

י

ר

ר

ר

וב

וב

ח

יח

יח

ו וט

ב י כ

לוקמ

תמ

ר

ר

ר

ר

ת י טוחל א

וב יח

תשר

62

USB קז

61

בה

62

ה

ןנ

י

ר

וכ

זו

דמ

ש

חש

סקדניא 82

83 סקדניא

40

Hp Easy Clean

57

שומ י ש

HP Fast Charge

HP LAN-Wireless Protection

27

26

HP MAC Address Pass Through

HP PC Hardware Diagnostics UEFI

ה ד ר וה

70

70

69

הלעפה

שומ י ש

HP PC Hardware Diagnostics Windows

ה ד ר וה

הנקתה

שומ י ש

55

62

68

69

68

HP Recovery Manager

לוחתא

62

ת יו עב ן וק ית

HP Sure Recover

HP Touchpoint Manager

15

הלועפ

Insert

I

שקמ

36

M

Miracast

33

66

( הנ י ש )

S

Sleep

38

( הנ

38

הלעפה

י ש

הא

)

י

Sleep

צ

Sure Start

שומ י ש

י

USB Type-C ר וב יח ,

T

Thunderbolt

61

תכ

61

רעמה ר

ר

זו

זו

61

חשל

חשל

W

Windows

י

ה

ה ד

וב

י דמ

וק נ

גי

Windows Hello

53

שומ י ש

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents