HP Pavilion 11-k100 x360 Convertible PC คู่มือการใช้งาน

Add to My manuals
73 Pages

advertisement

HP Pavilion 11-k100 x360 Convertible PC คู่มือการใช้งาน | Manualzz
คม
่ ู อผ
ื ้ ู ใช ้
ประกาศเกี่ยวกับผลิ ตภัณฑ์
เงื่อนไขสำหรับซอฟต์แวร์
่ ีอย ่ ู ใน
คม
่ ู ือนี้อธ ิบายเกี่ยวกั บคุณลั กษณะทั ว่ ไปทีม
ผลิตภั ณฑ ์ส ่วนใหญ ่ อาจไม่สามารถเลือกใช ้งาน
คุณลักษณะบางอย่างสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ
หากคุณติดตั ง้ คั ดลอก ดาวน ์โหลด หร ือใช ้งาน
่ ดตั ง้ ไว้ ในคอมพ ิวเตอร ์
ผลิตภั ณฑ ์ซอฟต ์แวร ์ ใดๆ ทีติ
่
่
้
เครองนี
แสดงว่าคุณตกลงทีจะปฏิ
บัตต
ื
ิ ามเงื่อนไขของ
นำมาใช้ภายใต้การอนุญาตใช้งานของเจ้าของลิขสิทธิ์
่ื
Intel, Celeron และ Pentium เป็ นเครองหมายการค้
า
ของ Intel Corporation ในสหรัฐอเมร ิกาและประเท
ศอื่นๆ Microsoft และ Windows เป็ น
่ื
เครองหมายการค้
าจดทะเบ ียนในสหรัฐฯ ของกลุม
่ บร ิษั ท
Microsoft
คุณสมบั ตบิ างอย่างอาจไม่ม ี ให้บร ิการใน Windows ทุก
รุน
่ คอมพิวเตอร์เครื่องนี้อาจจำเป็นต้องอัพเกรดและ/
้ื
หร ือซอฮาร
ดแวร
ไดรเวอร
และ/หร
าง
์
์
์
ือซอฟต ์แวรแยกต่
์
หาก เพื่อได้รับประโยชน์ทั้งหมดจากการทำงานของ
Windows โปรดด ูรายละเอยี ดที่
http://www.microsoft.com
หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขของใบอนุญาตใช ้งาน วิธ ีแก้ ไข
เพียงอย่างเดียวที่คุณจะทำได้ก็คือ ส ่งคน
ื ผลิตภั ณฑ ์
ทั ง้ หมดที่ ไม่ ได้ ใช ้งาน (ฮารดแวร
และซอฟต
์
์
์แวร)์
ภายใน 14 วั นเพ่อขอรั
บเงินคืน โดยจะต้องเป็ นไปตาม
ื
นโยบายการคืนเงินของผู้จัดจำหน่ายของคุณ
สำหรับสิทธิบัตร DTS ด ูท่ ี http://patents.dts.com
ผลิตภายใต้ ใบอนุญาตใช ้งานจาก DTS Licensing
Limited DTS, สัญลั กษณ ์, & DTS และสัญลั กษณ ์ร่วม
่ื
าจดทะเบ ียน และ DTS Sound
กันเป็ นเครองหมายการค้
่
าของ DTS, Inc. © DTS, Inc.
เป็ นเครองหมายการค้
ื
สามารถเข้าใช ้งานคม
่ ู ือผ ้ ู ใช ้ฉบั บล่าสุดได้ท่ ี
http://www.hp.com/support แล้วเลือกประเทศ
ของคุณ เลือก Drivers & Downloads (ไดรเวอรและ
์
ดาวน ์โหลด) และปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
© Copyright 2015 HP Development Company,
L.P.
่ื
AMD เป็ นเครองหมายการค้
าของ Advanced Micro
่ื
Devices, Inc. Bluetooth เป็ นเครองหมายการค้
าของ
์
เจ้าของกรรมส ิทธ ิ โดย Hewlett-Packard Company
สงวนลิขส ิทธ ิ ์
ข้อมูลที่ระบุในที่นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็น
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การรับประกันสำหรับ
ผลิตภั ณฑ ์และบร ิการของ HP ระบุไว้อย่างชัดเจนในใบรับ
ประกันที่ ให้มาพร ้อมกั บผลิตภั ณฑ ์และบร ิการดั งกล่าว
่ ้ ไม่ถอื เป็ นการรับประกั นเพมเติ
่ิ ม
้ ข้อความในทีนี
เท่านั น
แต่อย่างใด HP จะไม่รบ
ั ผ ิดชอบต่อข้อผ ิดพลาดทาง
่ ้
เทคนิคหร ือภาษาหร ือการละเว้นข้อความในทีนี
่ ่ง: กรกฎาคม 2015
้ หนึ
พ ิมพครั
์ งที
หมายเลขเอกสาร: 824306-281
ข้อตกลงการอนุญาตใช้งานสำหรับผู้ใช้ (EULA) ของ HP
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ หรือคำขอให้ทำการคืนเงิน
ตามราคาคอมพ ิวเตอรทั์ ง้ หมด โปรดติดต่อผู้จัดจำหน่าย
ของคุณ
ประกาศคำเตือนเรื่องความปลอดภัย
่ ่ยวเนื่องกั บความร ้อนหร ือปญหาความร ้อนสงเกิ
ู นของคอมพ ิวเตอร์ อย่าวางคอมพ ิวเตอร ์ ไว้
คำเตือน! เพ่อป้
ื องกั นการบาดเจ็บทีเกี
่ งและราบเร ียบเท่านั น
้ ื ิวทีแข็
้
ุ โดยตรง หร ืออย่ากีดขวางช่องระบายอากาศของคอมพ ิวเตอร ใช
บนตั กของคณ
นผ
้คอมพ
์
ิวเตอรบนพ
์
้
่
่
่
่
้
้
้
ื า ปิดกันทางระบายอากาศ
อย่าให้พนผ
ื ิวทีแข็ง เช่น เครองพ
ื
ิมพที์ วางไว้ขา้ งๆ หร ือพนผ
ื ิวทีน่ ุม เช่น หมอน หร ือพรม หร ือเสอผ้
้ ื า ในขณะที่ ใช ้งาน
่
้
ุ
นอกจากนี้ อย่าให้อะแดปเตอร AC
สั
ม
ผั
ส
กั
บ
ผ
ง
หร
นผ
น
ม
เช่
น
หมอน
หร
หร
์
ิวหนั
ือพ ื ิวที ่
ือพรม ือเสอผ้
คอมพ ิวเตอรและอะแดปเตอร
AC
์
์ เป็นไปตามขีดจำกัดอุณหภูมิของพื้นผิวที่ผู้ใช้เข้าถึงได้ ตามที่กำหนดไว้โดยมาตรฐานสากลเพื่อ
ความปลอดภั ยของอปุ กรณ ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (International Standard for Safety of Information Technology
Equipment) (IEC 60950-1)
iii
iv
่ื
ประกาศคําเตือนเรองความปลอดภั
ย
การกำหนดตั้งค่าโปรเซสเซอร์(เฉพาะบางรุน
่ เทา่ น้ัน)
ุ ่ มาพร ้อมโปรเซสเซอรช์ ดุ Intel® Pentium® N35xx/N37xx หร ือชดุ Celeron® N28xx/
สิ่งสำคัญ: คอมพ ิวเตอรบางร
น
์
N29xx/N30xx/N31xx และระบบปฏิบัตกิ าร Windows® สำหรับรุ่นเหล่านี้ อย่าเปลี่ยนการตั้งค่าการกำหนดค่าตัวประมวล
ุ จะไม่ร ีสตารท์ คณ
ุ
ผลใน msconfig.exe จาก 4 หรือ 2 ตัวประมวลผลเป็ น 1 ตัวประมวลผล ถ้าทำเช่นนั้น คอมพ ิวเตอรของค
ณ
์
จะต้องทำการรีเซ็ทค่าเริ่มต้นจากโรงงานเพื่อกู้คืนการตั้งค่าเดิม
v
vi
้ )
ุ ่ เท่านั น
การกําหนดตั ง้ ค่าโปรเซสเซอร (เฉพาะบางร
น
์
สารบัญ
่ นใช้งานอย่างเหมาะสม ........................................................................................................................... 1
1 การเริมต้
่
เข้าเยียมชม
HP Apps Store ....................................................................................................................................... 1
่ ี ทส่ ี ดุ ................................................................................................................................................ 1
แนวทางปฏิบัตท
ิ ดี
่ ิ มจาก HP ......................................................................................................................................... 2
แหล่งข้อมลู เพมเติ
2 การทำความรู้จักกับคอมพิวเตอร์ของคุณ ............................................................................................................... 4
การค้นหาฮารดแวร
.....................................................................................................................................................
4
์
์
การค้นหาซอฟต ์แวร ...................................................................................................................................................
4
์
ด้านขวา .................................................................................................................................................................... 5
ด้านซ ้าย .................................................................................................................................................................... 6
จอแสดงผล ............................................................................................................................................................... 8
ุ ให้เป็ นฐานตั ง้ รวมความบั นเทิง ............................................................................. 10
การเปลี่ยนโน้ตบกุ ๊ ของคณ
ุ ให้เป็ นแท็บเล็ต .................................................................................................. 10
การเปลี่ยนโน้ตบกุ ๊ ของคณ
ด้านบน ................................................................................................................................................................... 11
ทั ชแพด ................................................................................................................................................ 11
ไฟแสดงสถานะ ...................................................................................................................................... 12
แป้ น .................................................................................................................................................... 13
การใช้แป้นการดำเนินการ ........................................................................................................................ 13
ด้านล่าง .................................................................................................................................................................. 15
ฉลาก ..................................................................................................................................................................... 15
้ ) ................................................................................................................... 16
ุ ่ เท่านั น
การเส ียบการด์ SIM (เฉพาะบางรน
3 การเชื่อมต่อกับเครือข่าย .................................................................................................................................. 18
การเช่อมต่
ื อเคร ือข่ายไร ้สาย ........................................................................................................................................ 18
การใช ้ส ่วนควบคุมไร ้สาย .......................................................................................................................... 18
่ ื ิน ............................................................................................................. 19
แป้ นโหมดเครองบ
ส ่วนควบคุมในระบบปฏิบัตกิ าร ............................................................................................... 19
การเช่อมต่
ื อ WLAN ................................................................................................................................ 19
้ ) ........................................................................... 20
ุ ่ เท่านั น
การใช ้บรอดแบนด ์ ไร ้สายของ HP (ม ีเฉพาะบางรน
้ ) ........................................................................................... 20
ุ ่ เท่านั น
การใช ้ HP DataPass (ม ีเฉพาะบางรน
้ ) ......................................................................................................... 20
ุ ่ เท่านั น
การใช ้ GPS (ม ีเฉพาะบางรน
้ ) ........................................................................... 20
ุ ่ เท่านั น
การใช ้อปุ กรณ ์ไร ้สาย Bluetooth (ม ีเฉพาะบางรน
้ ) ................................................................................ 21
ุ ่ เท่านั น
การเช่อมต่
ื อเข้าเคร ือข่ายแบบใช ้สาย—LAN (ม ีเฉพาะบางรน
การใช ้ข้อมลู และไดรฟ์รว่ มกันและการเข้าใช ้งานซอฟต ์แวร ..............................................................................................
21
์
vii
4 การเพลิ ดเพลิ นไปกับคุณลักษณะด้ านความบันเทิง ................................................................................................. 22
้ ) ...................................................................................................... 22
ุ ่ เท่านั น
การใช ้เว็บแคมหร ือกล้อง 3D (เฉพาะบางรน
ุ ลั กษณะเกี่ยวกับเส ียง ................................................................................................................................. 22
การใช ้คณ
การเชื่อมต่อลำโพง ................................................................................................................................. 22
ู .................................................................................................................................... 23
การเช่อมต่
ื อหฟง
การเช่อมต่
ื อไมโครโฟน ............................................................................................................................ 23
ู ............................................................................................................................... 23
การเช่อมต่
ื อชดุ หฟง
การใช ้การตั ง้ ค่าเส ียง ............................................................................................................................... 23
การใช ้วิด ี โอ ............................................................................................................................................................. 24
้ ) ................................................................ 24
ุ ่ เท่านั น
การเช่อมต่
ื ออปุ กรณ ์วิด ี โอโดยใช ้สาย HDMI (เฉพาะบางรน
วิธีกำหนดค่าเสียง HDMI ...................................................................................................... 25
้ ) ................................. 26
ุ ่ เท่านั น
ค้นหาและเชื่อมต่อกับจอแสดงผลไร้สายที่ทำงานกับ Miracast ได้ (เฉพาะบางรน
้ ) ................. 26
ุ ่ เท่านั น
ค้นหาและเช่อมต่
ื อกับจอแสดงผลตามมาตรฐาน Intel WiDi (เฉพาะผลิตภั ณฑ ์Intel บางรน
5 การสืบค้ นข้อมูลจากหน้ าจอ ............................................................................................................................... 27
การใช ้รปู แบบการสัมผั สบนทั ชแพดและหน้าจอสัมผั ส ..................................................................................................... 27
การแตะ ............................................................................................................................................... 27
การย่อ/ขยาย โดยใช ้สองนิว้ ...................................................................................................................... 27
้
้ ) ...................................................................................... 28
เลื่อนหน้าโดยใช ้นิวสองนิ
ว้ (เฉพาะทั ชแพดเท่านั น
้ ) ................................................................................................... 28
แตะโดยใช ้ 2 นิว้ (เฉพาะทั ชแพดเท่านั น
่
่
้
้ ) ...................................................................................... 28
เลือนด้วยนิวหนึ
งนิว้ (เฉพาะหน้าจอสัมผั สเท่านั น
่ นอปุ กรณ ์เสร ิม ................................................................................................................. 29
การใช ้คียบอร
ที์ เป็
์ ดและเมาส
์
6 การจัดการพลังงาน ......................................................................................................................................... 30
่ ิ นและออกจากโหมดสลีปและไฮเบอรเนต
การเรมต้
์ .......................................................................................................... 30
่ ิ นและออกจากโหมดสลีปด้วยตั วเอง ................................................................................................... 30
เรมต้
่ ิ นและออกจากโหมดไฮเบอรเนตด้
การเรมต้
วยตั วเอง (เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่กำหนดไว้เท่านั้น) ................................ 30
์
การตั้งค่าการป้องกันด้วยรหัสผ่านเมื่อกลับมาทำงานอีกครั้ง (ออกจากโหมดสลีปหร ือไฮเบอรเนต)
....................... 31
์
้
การใช ้ม ิเตอรพลั
์ งงานและการตั งค่าพลั งงาน ................................................................................................................ 31
การทำงานโดยใช้พลังงานแบตเตอรี่ ............................................................................................................................ 32
่ี
ตราประทั บแบตเตอรจากโรงงาน
.............................................................................................................. 32
่
การค้นหาข้อมลู เกียวกับแบตเตอร ่ ี ............................................................................................................ 32
การคงรักษาพลั งงานแบตเตอร ่ ี ................................................................................................................ 33
่ ี อน้อย .................................................................................................................. 33
รจัู ้ กระดั บแบตเตอรเหลื
่ ี อน้อย ................................................................................................. 33
การแก้ ไขปญหาระดั บแบตเตอรเหลื
่ ี อน้อยเม่อกระแส
การแก้ ไขปญหาระดั บแบตเตอรเหลื
ไฟภายนอกพร ้อมใช ้งาน .............................. 33
ื
่
่
การแก้ ไขปญหาระดั บแบตเตอรเหลื
ี อน้อยเมอไม่
ื ม ีแหล่งพลั งงานที่ ใช ้งานได้ ................................. 34
่ ี อน้อยเม่อคอมพ
การแก้ ไขปญหาระดั บแบตเตอรเหลื
ื
ิวเตอร ์ ไม่สามารถออกจากสถานะไฮเบอรเ์
นต .................................................................................................................................... 34
การทำงานโดยใช้แหล่งจ่ายไฟ AC ................................................................................................................................ 34
การแก้ ไขปญหาปญหาเกี่ยวกับพลั งงาน .................................................................................................... 35
viii
่ ื (การปิดใช ้งาน) คอมพ ิวเตอร ...................................................................................................................
การปิดเครอง
35
์
7 การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ของคุณ ................................................................................................................... 37
การปรับปรงุ ประส ิทธ ิภาพ .......................................................................................................................................... 37
การใช ้ตั วจั ดเร ียงข้อมลู บนดิสก ์................................................................................................................. 37
การใช ้ Disk Cleanup (การล้างข้อมลู บนดิสก ์) ............................................................................................ 37
้ ) ................................................................................... 37
ุ ่ เท่านั น
การใช ้ HP 3D DriveGuard (ม ีเฉพาะบางรน
การระบสุ ถานะของ HP 3D DriveGuard ................................................................................ 38
การอั พเดตโปรแกรมและไดรเวอร ...............................................................................................................................
38
์
การทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ของคุณ ...................................................................................................................... 38
ขั้นตอนการทำความสะอาด ..................................................................................................................... 39
การทำความสะอาดจอแสดงผล .............................................................................................. 39
การทำความสะอาดด้านข้างหรือฝาปิด ..................................................................................... 39
์
การทำความสะอาดทัชแพด คียบอร
................ 39
์ ด์ หร ือเมาส (เฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น)
การเดินทางโดยนำคอมพิวเตอร์ไปด้วยหรือการจัดส่งคอมพิวเตอร์ของคุณ ....................................................................... 40
8 การรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร ์และข้อมูลของคุณ .......................................................................................... 41
การใช ้รหั สผ่าน ......................................................................................................................................................... 41
การตั ง้ รหั สผ่าน Windows ...................................................................................................................... 41
การตั ง้ รหั สผ่านใน Setup Utility (BIOS) .................................................................................................. 42
้ ือ (เฉพาะผลิตภั ณฑ ์บางรน
้ ) .............................................................................................. 42
ุ ่ เท่านั น
การใช ้ตั วอ่านลายนิวม
การใช ้ซอฟต ์แวรระบบรั
กษาความปลอดภั ยทางอินเทอรเน็
์
์ ต ............................................................................................ 43
การใช ้ซอฟต ์แวรป้์ องกันไวรัส ................................................................................................................... 43
การใช ้ซอฟต ์แวร ์ ไฟรวอลล
์
์ ...................................................................................................................... 43
้
การติดตั งอั พเดตซอฟต ์แวร .......................................................................................................................................
44
์
้
ุ
การใช ้ HP Touchpoint Manager (เฉพาะผลิตภั ณฑ ์บางรน
่ เท่านั น) .............................................................................. 44
ุ ............................................................................................................................. 44
การป้ องกันเคร ือข่ายไร ้สายของคณ
การสำรองข้อมูลแอพพลิเคชันซอฟต์แวร์และข้อมูล ....................................................................................................... 44
่ นอปุ กรณ ์เสร ิม ............................................................................................................................... 44
การใช ้สายล็อกทีเป็
9 การ ใช้ Setup Utility (BIOS) ............................................................................................................................. 46
่ ิ น Setup Utility (BIOS) .............................................................................................................................. 46
การเรมต้
การอั พเดต Setup Utility (BIOS) .............................................................................................................................. 46
การระบเุ วอรชั์ นของ BIOS ....................................................................................................................... 46
การดาวน ์โหลดอั พเดต BIOS ................................................................................................................... 47
้ ) ......................................................................................... 48
ุ ่ เท่านั น
การซ ิงโครไนซแท็
์ บเล็ตและคียบอร
์ ด์ (ม ีเฉพาะบางรน
10 การใช้ HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) ..................................................................................................... 49
การดาวน ์โหลด HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) ลงในอปุ กรณ ์ USB .................................................................... 49
ix
11 การสำรอง คืนค่า และกู้คืนข้อมูล ...................................................................................................................... 51
การสร้างสื่อการกู้คืนระบบและการสำรองข้อมูล ............................................................................................................. 51
่ื
้ ) .................................................................................. 51
ุ ่ เท่านั น
การสร ้างสอการก
คู้ น
ื จาก HP (ม ีเฉพาะบางรน
่ ื ือ Windows ........................................................................................................................................ 52
การใช ้เครองม
การคืนค่าและการกคู้ น
ื .............................................................................................................................................. 53
การกคู้ น
ื โดยใช ้ HP Recovery Manager .................................................................................................. 53
่ิ ค
่ ณ
่ ณ
่ ิ นใช ้งาน ........................................................................... 53
ุ ต้องทราบก่อนทีค
ุ จะเรมต้
สงที
้ ) ............................................................ 54
ุ ่ เท่านั น
การใช ้พารติ์ ชน
ั HP Recovery (ม ีเฉพาะบางรน
่
การใช ้สอื HP Recovery เพ่อก
ื คู้ น
ื .......................................................................................... 55
การเปลี่ยนแปลงลำดับการบูตของคอมพิวเตอร์........................................................................ 55
้ ) .................................................... 55
ุ ่ เท่านั น
การนำพาร์ติชัน HP Recovery ออก (ม ีเฉพาะบางรน
12 ข้อกำหนดเฉพาะ .......................................................................................................................................... 57
กำลังไฟฟ้าเข้า .......................................................................................................................................................... 57
สภาพแวดล้อมการทำงาน .......................................................................................................................................... 57
13 การคายประจุไฟฟ้ าสถิต .................................................................................................................................. 59
14 การเข้าถึง ................................................................................................................................................... 60
รองรับเทคโนโลยีอำนวยความสะดวก ........................................................................................................................... 60
ู า ........................................................................................................................................ 60
การติดต่อฝ่ ายบร ิการลกค้
ดั ชนี ............................................................................................................................................................... 61
x
1
่ิ ต้นใชง้ านอยา่ งเหมาะสม
การเรม
คอมพิวเตอร์เครื่องนี้เป็นเครื่องมือทรงประสิทธิภาพที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อเสริมความสามารถในการทำงานและความบันเทิง
่ ี ทส่ ี ดุ หลั งจากการตั ง้ ค่าคอมพ ิวเตอรของค
่ าสนใจ
ุ ประเด็นทีน่
ุ อ่านเนื้อหาในบทนี้เพ่อเร
ู ้ ่ยวกั บแนวทางปฏิบัตท
ณ
ให้กับคณ
ิ ดี
์
ื ียนรเกี
่
้
ุ ในการใช ้คอมพ ิวเตร รวมทั
และสนก
งแหล่งข้อมลู เพมเติ
์
ิ มจาก HP
เขา้ เยยมชม
HP Apps Store
ี่
HP Apps Store นำเสนอเกมส์ยอดนิยม ความบั นเทิง โปรแกรมเพลง โปรแกรมสำหรับการทำงาน และโปรแกรมพ ิเศษเฉพาะจาก
่ ณ
ุ สามารถดาวน ์โหลดไปยังเดสก ์ท็อป จะมีการอัพเดตรายการนำเสนอเป็นประจำ และรวมถึงเนื้อหาเฉพาะภมู ิภาค
HP มากมายทีค
และข้อเสนอพิเศษสำหรับแต่ละประเทศ ตรวจสอบข้อมูลและคุณลักษณะใหม่และอัพเดตเป็นประจำได้จาก HP Apps Store
สิ่งสำคัญ:
ุ จะต้องเช่อมต่
คณ
ื อกั บอินเทอรเน็
์ ตเพ่อเข้
ื าถึง HP App Store
ู
หากต้องการดและดาวน
์โหลดโปรแกรม:
1.
่ น และจากนั น
้ เลือกโปรแกรม ที่เก็บ
เลือกป่ มุ เริมต้
‒ หร ือ –
่ ึ ถ่ ู ั ดจากกล่องค้นหาบนแถบงาน
เลือกไอคอน Store ซงอย
2.
่
ู
เลือก HP Picks เพ่อด
สามารถเลื
อกใช ้งานได้ทัง้ หมด
ื โปรแกรมที
้
หมายเหตุ: HP picks จะม ี ให้เลือกใช ้ ในบางประเทศเท่านั น
3.
่ ณ
้ ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ เม่อดาวน
ุ ต้องการดาวน ์โหลด และจากนั น
เลือกโปรแกรมทีค
ื
์โหลดเสร ็จสมบรู ณ ์ จะ
้
ปรากฏโปรแกรมบนหน้าจอแอพทั งหมด
ุ
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สด
่ ณ
ุ ตั ง้ ค่าและลงทะเบ ียนคอมพ ิวเตอรแล้
หลั งจากทีค
์ ว เราขอแนะนำขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนที่ชาญ
ุ :
ฉลาดของคณ
●
ู ่ การสำรอง คืนค่า และกคู้ น
สำรองข้อมูลในฮาร์ดไดร์ฟของคุณโดยการสร้างสื่อการกู้คืน ให้ดที
ื ข้อมลู ในหน้า 51
●
ุ กับเคร ือข่ายแบบใช ้สายหร ือไร ้สาย หากคุณยังไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว โปรดดรายละเอี
ู
เช่อมต่
ณ
ยดใน
ื อคอมพ ิวเตอรของค
์
่
การเชอมต่
ื อกับเคร ือข่าย ในหน้า 18
●
ทำความคุ้นเคยกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ด ู การทำความรู้จักกับคอมพิวเตอร์ของ
ุ ในหน้า 4 และ การเพลิดเพลินไปกั บคณ
ุ ลั กษณะด้านความบั นเทิง ในหน้า 22
คณ
●
้ื
ู ่ การใช ้ซอฟต ์แวรป้์ องกันไวรัส ในหน้า 43
อั พเดตหร ือซอซอฟต
์แวรป้์ องกันไวรัส ให้ดที
่
เข้าเยียมชม
HP Apps Store
1
แหลง่ ขอ
้ มูลเพ่ิมเติมจาก HP
หากต้องการค้นหาแหล่งข้อมลู เกี่ยวกั บรายละเอียดผลิตภั ณฑ ์ข้อมลู วิธ ี ใช ้ และอื่นๆ อีกมากมาย ให้ ใช ้ตารางนี้
แหล่งข้อมูล
เนื้ อหา
คำแนะนำในการติดตั้ง
●
ภาพรวมเกี่ยวกั บ Computer Setup และคุณลั กษณะต่างๆ
่ ิ นใช ้งาน
โปรแกรมเรมต้
●
ข้อมูลที่หลากหลายเกี่ยวกับวิธีการและคำแนะนำในการแก้ไขปัญหา
การสนั บสนุนจาก HP
●
สนทนาออนไลน ์กั บช่างเทคนิคของ HP
สำหรับการสนับสนุนในสหรัฐอเมริกา ให้ ไปที่
http://www.hp.com/go/contactHP สำหรับการสนับสนุนทั่วโลก
ให้ ไปที่ http://welcome.hp.com/country/us/en/
wwcontact_us.html
●
หมายเลขโทรศัพท ์ของฝ่ ายสนั บสนุน
●
่ ง้ ของศ ูนยบร
สถานทีตั
์ ิการ HP
คำแนะนำด้านความปลอดภัยและความสะดวกสบาย
●
่ ูกตอ้ ง
การติดตั ง้ เวิรกสเตชั
นทีถ
์
หากต้องการเข้าถึงคม
่ ู ือนี้:
●
่ึ
่ิ
แนวทางสำหรับจัดท่าทางและพฤติกรรมการทำงานที่เหมาะสม ซงจะช่
วยเพม
่
ี
ความสบายและลดความเสยงของการบาดเจ็
บ
●
ข้อมูลความปลอดภั ยทางด้านไฟฟ้ าและกลไก
●
ประกาศข้อกำหนดที่สำคัญ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการกำจัดแบตเตอรี่อย่างเหมาะ
สมหากจำเป็น
●
ข้อมูลการรับประกั นเฉพาะเกี่ยวกั บคอมพ ิวเตอรนี์ ้
่ ิ นใช ้งาน:
หากต้องการเข้าถึงโปรแกรมเรมต้
▲
1.
่ ต้ น และจากนั น
่ ต้ นใช้งาน
้ เลือก โปรแกรมเริม
เลือกปุ่ ม เริม
้ เลือก
พ ิมพ สนั
์ บสนุน ในกล่องค้นหาแถบงาน และจากนั น
โปรแกรม HP Support Assistant
‒ หร ือ –
คลิกที่ไอคอนเครื่องหมายคำถามในแถบงาน
2.
้ เลือก
เลือก พีซข
ี องฉั น เลือกแท็บ ข้อมูลจำเพาะ และจากนั น
คูม
่ อ
ื ผู้ ใช้
‒ หร ือ –
ให้ ไปที่ http://www.hp.com/ergo
่ิ
ประกาศข้อกำหนด ความปลอดภั ย และสงแวดล้
อม
หากต้องการเข้าถึงเอกสารนี้:
1.
้ เลือก
พ ิมพ สนั
์ บสนุน ในกล่องค้นหาแถบงาน และจากนั น
โปรแกรม HP Support Assistant
‒ หร ือ –
คลิกที่ไอคอนเครื่องหมายคำถามในแถบงาน
2.
้ เลือก
เลือก พีซข
ี องฉั น เลือกแท็บ ข้อมูลจำเพาะ และจากนั น
คูม
่ อ
ื ผู้ ใช้
การรับประกันแบบจำกัด*
หากต้องการเข้าถึงเอกสารนี้:
1.
้ เลือก
พ ิมพ สนั
์ บสนุน ในกล่องค้นหาแถบงาน และจากนั น
โปรแกรม HP Support Assistant
‒ หร ือ –
คลิกที่ไอคอนเครื่องหมายคำถามในแถบงาน
2
่ ิ นใช ้งานอย่างเหมาะสม
บท 1 การเรมต้
แหล่งข้อมูล
2.
เนื้ อหา
้ เลือก การรับประกันและบริการ
เลือก พีซข
ี องฉั น และจากนั น
ต่าง
‒ หร ือ –
ให้ ไปที่ http://www.hp.com/go/orderdocuments
*คุณสามารถดูการรับประกันแบบจำกัดของ HP ที่อยู่คู่กับคู่มือผู้ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณและ/หร ือในแผ่นดิสก ์ซ ีดีหร ือดีวดี ท
ี ่ ี ให้มาในกล่องบรรจุ ในบาง
ประเทศหร ือภ ูม ิภาค HP อาจแนบเอกสารการรับประกั นฉบั บพ ิมพ ์ไว้ ในกล่องบรรจุ สำหรับประเทศหรือภูมิภาคที่ไม่มีการแนบเอกสารการรับประกันฉบับพิมพ์
คุณสามารถขอสำเนาเอกสารได้จาก http://www.hp.com/go/orderdocuments สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อในเอเชียแปซิฟิก คุณสามารถติดต่อโดยเข ียนไปยัง
ุ และช่อของคุ
HP ได้ท่ ี Hewlett Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507 ระบุช่อผลิ
ณ หมายเลข
ื ตภั ณฑ ์ของคณ
ื
่
โทรศัพท ์และทีอยูท
่ างไปรษณีย ์
่ ิ มจาก HP
แหล่งข้อมลู เพมเติ
3
2
การทำความรู้จักกับคอมพิวเตอร์ของคุณ
การค้นหาฮารดแวร
์
์
่ ดตั ง้ ในคอมพ ิวเตอร:์
ู
การดรายการฮาร
ดแวร
ที์ ติ
์
▲
้ เลือกโปรแกรม ตัวจัดการอุปกรณ์
พ ิมพ ตั
์ วจัดการอุปกรณ์ ในกล่องค้นหาแถบงาน และจากนั น
่ ดตั ง้ อย ่ ู ในคอมพ ิวเตอรของค
ุ
จะม ีการแสดงรายการอปุ กรณ ์ทั ง้ หมดทีติ
ณ
์
้ )
ุ ่ เท่านั น
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ของระบบและหมายเลขเวอร์ชัน BIOS ของระบบ ให้กด fn+esc (เฉพาะบางรน
การค้นหาซอฟตแ
์ วร ์
่ ดตั ง้ ในคอมพ ิวเตอรของค
ุ :
การค้นหาซอฟต ์แวรที์ ติ
ณ
์
▲
่ และจากนั น
้ เลือก แอพทั้งหมด
เลือกป่ มุ เริม
‒ หร ือ –
่ ่ มุ เริม
่ และจากนั น
้ เลือก โปรแกรมและคุณลักษณะ
คลิกขวาทีป
4
ุ
บท 2 การทําความรจัู ้ กกับคอมพ ิวเตอรของค
ณ
์
ด้านขวา
ส ่วนประกอบ
(1)
คำอธิบาย
้ )
ช่องเส ียบการด์ SIM (เฉพาะบางรุน
่ เท่านั น
รองรับซ ิมการด์ (Subscriber Identity Module: SIM Card) แบบไร ้สาย
สำหรับขั้นตอนการติดตั้งการ์ด SIM โปรดด ู การเส ียบการด์ SIM (เฉพาะบาง
้ ) ในหน้า 16
รุน
่ เท่านั น
(2)
แจ็คสัญญาณเส ียงออก (ห ูฟง)/สัญญาณเส ียงเขา้
(ไมโครโฟน)
เชื่อมต่อลำโพงสเตอริโอ เฮดโฟน ห ูฟงแบบใส ่ ในช่องหู ชุดห ูฟง หร ือสาย
่ นอุปกรณ ์เสร ิม และเช่อมต่
สัญญาณเส ียงของโทรทัศน ์ทีเป็
ื อไมโครโฟนชุดห ู
่
ฟงทีเป็ นอุปกรณ ์เสร ิมด้วยเช่นกั น แจ็คนี้ ไม่สนั บสนุนอุปกรณ ์เสร ิมแบบม ีแค่
ไมโครโฟน
่ี
่
คำเตือน! เพ่อป้
บ ให้ปรับระดั บเส ียงก่อนทีจะ
ื องกั นความเสยงในการบาดเจ็
สวมเฮดโฟน ห ูฟงแบบใส ่ ในช่องหู หร ือชดุ ห ูฟง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว
่ิ
กับความปลอดภั ย โปรดด ู ประกาศข้อกำหนด ความปลอดภั ย และสงแวดล้
อม
หากต้องการเข้าถึงคม
่ ู ือนี้:
1.
้ เลือกโปรแกรม
พ ิมพ สนั
์ บสนุน ในกล่องค้นหาแถบงาน และจากนั น
HP Support Assistant
‒ หร ือ –
คลิกที่ไอคอนเครื่องหมายคำถามในแถบงาน
2.
้ เลือก คูม
เลือก พีซข
ี องฉั น เลือกแท็บ ข้อมูลจำเพาะ และจากนั น
่ อ
ื ผู้
ใช้
หมายเหตุ:
ใช ้งาน
เม่ออุ
ื อกับแจ็ค ลำโพงคอมพิวเตอร์จะถูกปิดการ
ื ปกรณ ์เช่อมต่
่
หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าสายอุปกรณ ์ม ีขัว้ ต่อแบบ 4 สายทีรองรั
บ
ทั ง้ สัญญาณเส ียงออก (ห ูฟง) และสัญญาณเส ียงเขา้ (ไมโครโฟน)
(3)
ปุ่ ม Windows
่
เปิดเมนู เริม
หมายเหตุ:
่
้
การกดปุ่ ม Windows อีกครังจะเป็
นการปิดเมนู เริม
(4)
พอรต์ USB 3.0
่ื
์ ฟภายนอก
เช่อมต่
เครองพ
ื ออุปกรณ ์เสร ิม USB เช่น คียบอร
์ ด์ เมาส ไดร
์
ิมพ ์
สแกนเนอร หร
์ ือฮับ USB
(5)
พอรต์ HDMI
เชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมสำหรับวิดีโอหรือเสียง เช่น โทรทั ศน ์ความละเอียดส ูง
่ ี ากั นได้ หร ืออปุ กรณ ์ High-Definition
ส ่วนประกอบดจิ ท
ิ ั ลหร ือเส ียงทเข้
Multimedia Interface (HDMI) ความเร ็วส ูง
(6)
ไฟแสดงสถานะ/แจ็ค RJ-45 (เคร ือข่าย)
เช่อมต่
ื อสายเคร ือข่าย
●
ขาว: เช่อมต่
ื อเคร ือข่ายแล้ว
ด้านขวา
5
(7)
(8)
่ี
ไฟแสดงสถานะอะแดปเตอร AC/แบตเตอร
์
หั วต่อสายไฟ
●
เหลือง: กำลังดำเนินการเชื่อมต่อเครือข่าย
●
ขาว: ม ีการเช่อมต่
ื ออะแดปเตอร AC
์ ไว้ และแบตเตอร ่ ี ได้รบ
ั การชารจ์
ประจุเต็มแล้ว
●
กะพร ิบเป็ นส ีขาว: ยกเลิกการเช่อมต่
ื ออะแดปเตอร AC
์ แล้ว และ
แบตเตอรม่ ี ีระดั บพลั งงานเหลือน้อย
●
เหลือง: ม ีการเช่อมต่
ื ออะแดปเตอร AC
์ ไว้ และกำลังชาร์จประจุ
่ี ่
แบตเตอรอยู
●
่ี ่
ดั บ: ไม่ม ีการชารจแบตเตอร
อยู
์
เช่อมต่
ื ออะแดปเตอร AC
์
ด้านซ้าย
ส่วนประกอบ
(1)
คำอธิบาย
ปุ่ มเปิด/ปิด
●
เม่อคอมพ
ื
ิวเตอรปิ์ ดอยู่ ให้กดปุ่ มนี้เพ่อเปิ
ื ดคอมพ ิวเตอร ์
●
่อเข้
่
ู่
เม่อคอมพ
ป
ื
ิวเตอรเปิ
์ ดอยู่ ให้กดปุ่ มนีชั้ วขณะเพ
ื าสสถานะสลี
●
เม่อคอมพ
ื
ิวเตอรอยู
์ ่ ในสถานะสลีป ให้กดปุ่ มนี้เร ็วๆ เพ่อออกจาก
ื
สถานะสลีป
●
เม่อคอมพ
ื
ิวเตอรอยู
์ ่ ในสถานะไฮเบอรเนต
์ ให้กดปุ่ มนี้เพ่อออกจาก
ื
สถานะไฮเบอรเนต
์
ข้อควรระวัง:
ส ูญหายได ้
การกดปุ่ มเปิด/ปิดค้างไว้จะทำให้ข้อมูลที่ไม่ได้บันทึกไว้
เมื่อคอมพิวเตอร์หยุดการสนองตอบและกระบวนการปิดเครื่องไม่ทำงาน การ
่ื
กดปุ่ มค้างไว้อย่างน้อย 5 วินาทีจะเป็ นการปิดเครองคอมพ
ิวเตอร ์
่ ิ มเกี่ยวกั บการตั ง้ ค่าพลั งงานของคุณ ให้ด ูตัวเลือก
ู ้ มเติ
หากต้องการเร ียนรเพ
การใช ้พลั งงาน
▲
้ เลือก การตั้งค่า
พ ิมพ พลั
์ งงาน ในกล่องค้นหาแถบงาน และจากนั น
พลังงานและโหมดสลี ป
‒ หร ือ –
่ และจากนั น
้ เลือก ตัวเลื อกการ ใช้พลังงาน
คลิกขวาทีปุ่่ ม เริม
(2)
6
ช่องเส ียบสายลอ็ ก
ุ
บท 2 การทําความรจัู ้ กกับคอมพ ิวเตอรของค
ณ
์
เช่อมต่
ื อสายล็อกเข้ากั บคอมพ ิวเตอร ์
ส่วนประกอบ
คํ าอธิบาย
หมายเหตุ: สายล็อกได้รบ
องคอมพ ิวเตอร ์
ั การออกแบบเป็ นพ ิเศษเพ่อปกป้
ื
แต่อาจไม่สามารถป้ องกั นการโจรกรรมหร ือการใช ้งานคอมพ ิวเตอร ์ ในทางที่
ผ ิด
(3)
พอรต์ USB 2.0
่ื
์
เช่อมต่
ไดรฟ์
ภายนอก เครองพ
ื ออุปกรณ ์เสร ิม USB เช่น แป้ นพ ิมพ เมาส
์
ิมพ ์
สแกนเนอร หร
์ ือฮับ USB
(4)
ตัวอ่านการ์ดหน่วยความจำ
อ่านการ์ดหน่วยความจำเสริมที่ช่วยให้คุณสามารถจัดเก็บ จั ดการ ใช ้งานร่วม
กั นหร ือเข้าถึงข้อมูลได้
การใส ่การด:
์
1.
้ ึ และหั นขัว้ ต่อเข้าหาคอมพ ิวเตอร ์
ถือการดโดยหงายป้
ายขน
์
2.
้ กดการดเข้
เสียบการ์ดเข้าในตัวอ่านการ์ดหน่วยความจำ และจากนั น
์ า
ด้านในจนกระทั่งล็อกเข้าตำแหน่ง
การถอดการด:
์
▲
(5)
(6)
ปุ่ มปรับระดั บเส ียง
ไฟแสดงสถานะฮารดไดรฟ์
์
้ นำการ์ดออกจากตัวอ่านการ์ดหน่วย
กดการดเข้
์ าด้านใน และจากนั น
ความจำ
ควบคุมระดับเสียงของลำโพง
●
หากต้องการลดระดับเสียงลำโพง ให้กดขอบด้าน – ของปุ่ ม
●
หากต้องการเพิ่มระดับเสียงลำโพง ให้กดขอบด้าน + ของปุ่ ม
●
กะพร ิบเป็ นส ีขาว: กำลังมีการเข้าถึงฮาร์ดไดรฟ์
ด้านซ ้าย
7
จอแสดงผล
ส่วนประกอบ
คำอธิบาย
(1)
้ึ
เสาอากาศ WLAN* (1 หร ือ 2 เสาอากาศขนอยู
ก่ ั บผลิตภั ณฑ ์)
่ื
่
ส ่งและรบ
บเคร ือข่ายเฉพาะทีแบบไร
ั สัญญาณไร ้สายเพ่อส
ื อสารกั
้สาย (WLAN)
(2)
้ )
เสาอากาศ WWAN* (เฉพาะบางรุน
่ เท่านั น
่ื
ส ่งและรบ
บเคร ือข่ายบร ิเวณกว้างแบบไร ้สาย
ั สัญญาณของระบบไร ้สายเพ่อส
ื อสารกั
(WWANs)
(3)
ไมโครโฟนภายใน
บั นทึกเส ียง
(4)
ไฟแสดงสถานะเว็บแคม
สว่าง: เว็บแคมถ ูกใช ้งานอย ่ ู
(5)
เว็บแคม
ุ ่ อาจรองรับการประชุมผ่านวิด ี โอ
บั นทึกวิด ี โอและถ่ายภาพนิ่ง ผลิตภั ณฑ ์บางรน
่ ิ ด ี โอ
และการสนทนาออนไลน ์โดยการสตร ีมมงวิ
‒ หร ือ –
้ )
กล้อง 3D (เฉพาะบางรุน
่ เท่านั น
หากต้องการใช ้เว็บแคมหร ือกล้อง 3D:
▲
้ เลือก กล้ อง
พ ิมพ กล้
์ อง ในกล่องค้นหาแถบงาน และจากนั น
หมายเหตุ: กล้อง 3D จะจั บภาพ 3D และแสดงผลบนหน้าจอคอมพ ิวเตอร โดย
์
่ื
่ ิ ม (เซ ็นเซอรกล้
ประกอบด้วยฮารดแวร
เพ
์
์ มเติ
์ อง 3D และเครองฉายภาพเลเซอร
์
่ ิ มเกี่ยวกั บการใช ้กล้อง 3D ให้
ู ้ มเติ
3D) พร ้อมซอฟต ์แวรพ์ ิเศษ หากต้องการเร ียนรเพ
เปิดโปรแกรม Intel RealSense ยินดี ต้อนรับเข้าสู ่ Intel RealSense หาก
ต้องการเข้าถึงโปรแกรมกล้อง 3D ให้ ไปที่ โปรแกรม Intel RealSense
Technology
(6)
สวิตชจอแสดงผลภายใน
์
่ื
ู่
ปิดจอแสดงผลและเข้าสสถานะสลี
ปหากจอแสดงผลปิดอยูเ่ ม่อเปิ
ื ดเครอง
หมายเหตุ: ไม่สามารถมองเห็นสวิตชจอแสดงผลภายในได้
จากด้านนอกของ
์
่ื
เครองคอมพ
ิวเตอร ์
่ ิ ดขวาง
่ื
่ ทสุ
่ ี ด พนที
่
้ ื รอบๆ
*ไม่สามารถมองเห็นเสาอากาศ ได้จากภายนอกเครองคอมพ
บส ่งสัญญาณทีดี
เสาอากาศควรจะปราศจากสงกี
ิวเตอร เพ
์ ่อการรั
ื
่ิ
่ ีผลบั งคั บใช ้กับประเทศหร ือภมู ิภาคของคณ
ุ
สำหรับประกาศข้อกำหนดระบบไร้สาย โปรดด ูหัวข้อประกาศข้อกำหนด ความปลอดภั ย และสงแวดล้
อม ทีม
8
ุ
บท 2 การทําความรจัู ้ กกับคอมพ ิวเตอรของค
ณ
์
ส่วนประกอบ
คํ าอธิบาย
หากต้องการเข้าถึงเอกสารนี้:
1.
้ เลือกโปรแกรม HP Support Assistant
พ ิมพ สนั
์ บสนุน ในกล่องค้นหาแถบงาน และจากนั น
‒ หร ือ –
คลิกที่ไอคอนเครื่องหมายคำถามในแถบงาน
2.
้ เลือก คูม
เลือก พีซข
ี องฉั น เลือกแท็บ ข้อมูลจำเพาะ และจากนั น
่ อ
ื ผู้ ใช้
ุ จอแสดงผลเพ่อแปลงโฉมคอมพ
คอมพิวเตอร์ของคุณสามารถทำงานเป็นโน้ตบุ๊กคลาสสิก และนอกจากนี้ยังสามารถหมน
ื
ิวเตอร ์ ให้
เป็ นฐานตั ง้ รวมความบั นเทิงหร ือแท็บเล็ต
จอแสดงผล
9
การเปลี่ยนโน้ตบุ๊กของคุณให้เป็นฐานต้ังรวมความบันเทิง
้ ึ จากนั น
้ หมน
ุ ให้เป็ นฐานตั ง้ รวมความบั นเทิง ให้ยกจอแสดงผลขน
ุ จอแสดงผลกลั บไปด้านหลั ง
เม่อต้
ื องการเปลี่ยนโน้ตบกุ ๊ ของคณ
จนถึงตำแหน่งตั้งขึ้น (ประมาณ 315 องศา)
การเปลี่ยนโน้ตบุ๊กของคุณให้เป็นแท็บเล็ต
้ ึ จากนั น
้ หมน
ุ ให้เป็ นแท็บเล็ต ให้ยกจอแสดงผลขน
ุ จอแสดงผลกลั บไปด้านหลั งจนกระทั ง่ เร ียบไป
เม่อต้
ื องการเปลี่ยนโน้ตบกุ ๊ ของคณ
กั บด้านล่างคอมพ ิวเตอร (360
องศา)
์
10
ุ
บท 2 การทําความรจัู ้ กกับคอมพ ิวเตอรของค
ณ
์
ด้านบน
ทัชแพด
ส่วนประกอบ
(1)
คำอธิบาย
่
้ ื ของทั
พนที
ชแพด
้ ี ือเปิดใช ้
้ ือของคณ
ุ เพ่อใช
อ่านรูปแบบการสัมผั สด้วยนิวม
ื ้ ในการเลื่อนตั วชหร
งานรายการต่างๆ บนหน้าจอ
หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดด ู การใช ้รปู แบบการสัมผั สบนทั ช
แพดและหน้าจอสัมผั ส ในหน้า 27
(2)
ปุ่ มทั ชแพดซ ้าย
ทำงานเหมือนกับปุ่มซ้ายบนเมาส์ภายนอก
(3)
ปุ่ มทั ชแพดขวา
ทำงานเหมือนกับปุ่มขวาบนเมาส์ภายนอก
ด้านบน
11
ไฟแสดงสถานะ
ส่วนประกอบ
12
คำอธิบาย
(1)
ไฟแสดงสถานะ Caps Lock
่ึ
สว่าง: เปิดใช ้งานป่ มุ Caps Lock ซงจะเป็
นการเปลี่ยนคียป้์ อนค่าเป็ นตั วอั กษร
ตั วพ ิมพ ์ ใหญ่ทัง้ หมด
(2)
ไฟแสดงสถานะปิดเส ียง
●
เหลือง: คอมพ ิวเตอรปิ์ ดเส ียงอยู่
●
ดั บ: คอมพ ิวเตอรเปิ
์ ดเส ียงอยู่
ุ
บท 2 การทําความรจัู ้ กกับคอมพ ิวเตอรของค
ณ
์
แป้น
ส่วนประกอบ
คำอธิบาย
(1)
แป้ น esc
แสดงข้อมูลระบบเม่อกดพร
ื
้อมกับแป้ น fn
(2)
แป้ น fn
เรียกใช้ฟังก์ชันระบบที่ใช้เป็นประจำ โดยกดพร ้อมกั บแป้ น esc แป้ นการ
ดำเนินการหรือ spacebar
(3)
แป้ น Windows
่
เปิดเมนู เริม
แป้นการดำเนินการ
(4)
หมายเหตุ:
ธง
ใช ้ ไอคอน Windows เม่อหน้
าจอสัมผั สประกอบด้วยไอคอนรูป
ื
หมายเหตุ:
่
้
การกดแป้ น Windows อีกครังจะเป็
นการปิดเมนู เริม
เรียกใช้ฟังก์ชันระบบที่ใช้เป็นประจำ
หมายเหตุ: ในบางรุน
่ จะใช้แป้นการดำเนินการ f5 เพ่อปิ
ื ดหร ือเปิด
คุณลั กษณะของแป้ นพ ิมพเร์ ืองแสง
การใช้แป้นการดำเนินการ
●
จะทำงานฟังก์ชันที่กำหนดไว้
●
ไอคอนบนแป้นการดำเนินการแต่ละแป้นแสดงถึงฟังก์ชันที่กำหนดไว้สำหรับแป้นนั้นๆ
●
หากต้องการใช้แป้นการดำเนินการ ให้กดแป้ นค้างไว้
ไอคอน
คำอธิบาย
่ ึ ีบทช่วยสอน ข้อมูลเกี่ยวกั บระบบปฏิบัตกิ าร Windows และคอมพ ิวเตอรของคุ
เปิด บร ิการช่วยเหลือและวิธ ี ใช ้ ซงม
ณ คำตอบ
์
สำหรับคำถาม และการอั พเดตคอมพ ิวเตอรของคุ
ณ
์
่ ื ือแก้ ไขปญหาแบบอั ตโนมั ตแิ ละช่วยให้สามารถรับความช่วยเหลือจากฝ่ ายสนั บสนุน
บร ิการช่วยเหลือและวิธ ี ใช ้ยังม ีเครองม
ด้านบน
13
ไอคอน
คํ าอธิบาย
่ื
่ ณกดแป้ นนี้ค้างไว้
ลดความสว่างของหน้าจอลงเรอยๆ
เท่าทีคุ
่ื
่ ณกดแป้ นนี้ค้างไว้
้ ึ อยๆ
่ิ
เพมความสว่
างของหน้าจอขนเร
เท่าทีคุ
่ ่อมต่
สลั บภาพหน้าจอระหว่างอุปกรณ ์แสดงผลต่างๆ ทีเช
ื อกั บระบบ ตั วอย่างเช่น หากม ีจอภาพเช่อมต่
ื อกับคอมพ ิวเตอร การกด
์
แป้นนี้ซ้ำๆ จะเป็ นการสลั บภาพหน้าจอจากจอแสดงผลคอมพ ิวเตอร ์ ไปยังการแสดงผลบนจอภาพเพ่อแสดงผลบนคอมพ
ื
ิวเตอร ์
และจอภาพพร ้อมกั น
้ )
เปิดหร ือปิดแบ็คไลท ์ของคียบอร
์ ด์ (เฉพาะบางรุน
่ เท่านั น
หมายเหตุ:
เม่อต้
ื องการประหยัดพลั งงานแบตเตอร ่ ี ให้ปิดคุณสมบั ตน
ิ ้ี
ปิดเสียงหรือเรียกคืนเสียงจากลำโพง
ลดระดับเสียงของลำโพงลงเรื่อยๆ เม่อกดปุ่
มนี้ค้างไว้
ื
เพิ่มระดับเสียงของลำโพงขึ้นเรื่อยๆ เม่อกดปุ่
มนี้ค้างไว้
ื
เล่นแทร ็กก่อนหน้าของออดิ โอซ ีดี หร ือส ่วนก่อนหน้าของดีวดี ห
ี ร ือแผ่นดิสก ์บล ูเรย (บ
์ ีดี)
่ ิ น หยุดชัวคราว
่
เรมต้
หร ือเล่นซ ีดีเพลง ดีวดี ี หร ือบ ีดีตอ่
เล่นแผ่นซ ีดีเพลงแทร ็กต่อไป หร ือดีวดี ห
ี ร ือบ ีดีส ่วนตอ่ ไป
่ ื ิน
เปิดหร ือปิดคุณสมบั ตริ ะบบไร ้สายและโหมดเครองบ
14
หมายเหตุ:
่ ื ินยังเร ียกอีกอย่างว่าปุ่ มเปิด/ปิดอุปกรณ ์ไร ้สาย
แป้ นโหมดเครองบ
หมายเหตุ:
จะต้องติดตั ง้ เคร ือข่ายไร ้สายเพ่อสร
ื อแบบไร ้สาย
ื ้างการเช่อมต่
ุ
บท 2 การทําความรจัู ้ กกับคอมพ ิวเตอรของค
ณ
์
ด้านลา่ ง
ส่วนประกอบ
(1)
คำอธิบาย
ลำโพง
ทำให้เกิดเสียง
ฉลาก
่ ดอยก่ ู ั บคอมพ ิวเตอรจะแสดงข้
่ ณ
ุ อาจต้องใช ้ ในการแก้ ไขปญหาของระบบหร ือเม่อค
ุ เดินทางไปต่างประเทศแ
ฉลากทีติ
อมลู ทีค
์
ื ณ
และนำคอมพิวเตอร์ไปด้วย
สิ่งสำคัญ: ตรวจสอบตำแหน่งต่อไปนี้สำหรับฉลากที่อธิบายในส่วนนี้ ด้านล่างของคอมพ ิวเตอร ด้
์ านในช่องใส ่แบตเตอร ่ ี ใต้ฝาปิด
่
หร ือทีด้านหลั งของจอแสดงผล
●
ฉลากข้อมลู บร ิการ - ระบุข้อมูลที่สำคัญในการพิจารณารายละเอียดสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ ขณะติดต่อขอรับบร ิการ
ุ อาจได้รบ
ุ ีเร ียลนั มเบอร หร
ุ ่ ค้นหาข้อมลู ตั วเลขเหล่านี้ก่อนติดต่อฝ่ ายบร ิการ
คณ
ั แจ้งให้ระบซ
์ ือหมายเลขผลิตภั ณฑ ์หร ือเลขรน
่
่ ใกล้เคียงกับฉลากข้อมลู การให้บร ิการใน
ู ภาพประกอบที
ฉลากข้อมลู การให้บร ิการจะคล้ายกับตั วอย่างด้านล่าง โปรดดที
ุ มากทีส่ ดุ
คอมพ ิวเตอรของค
ณ
์
ด้านล่าง
15
ส่วนประกอบ
(1)
ซ ีเร ียลนั มเบอร ์
(2)
หมายเลขผลิตภั ณฑ ์
(3)
ระยะเวลาการรับประกั น
(4)
้ )
หมายเลขรุน
่ (เฉพาะบางรุน
่ เท่านั น
ส่วนประกอบ
(1)
้ )
ช่อรุ
ื น
่ (เฉพาะบางรุน
่ เท่านั น
(2)
หมายเลขผลิตภั ณฑ ์
(3)
ซ ีเร ียลนั มเบอร ์
(4)
ระยะเวลาการรับประกั น
●
ป้ายระบุข้อกำหนด—ระบรุ ะเบ ียบข้อบั งคั บเกี่ยวกับคอมพ ิวเตอร ์
●
่ื
่ ี
บรองในประเทศหร ือภมู ิภาคทีม
ป้ ายระบกุ ารรับรองอปุ กรณ ์ไร ้สาย—ระบขุ อ้ มลู เกี่ยวกับอปุ กรณ ์ไร ้สายเสร ิมและเครองหมายรั
การรับรองการใช ้งานอปุ กรณ ์ดั งกล่าว
การเสียบการด์ SIM (เฉพาะบางรุน
่ เทา่ น้ัน)
่ี
ข้อควรระวัง: เพ่อป้
ดกับขัว้ ต่อ ให้คอ่ ยๆ ใส ่การด์ SIM เข้าไปด้วยความระมั ดระวั ง
ื องกันความเส ียหายทจะเกิ
้ ตอนต่อไปนี้:
เม่อต้
ื องการใส ่การด์ SIM ให้ปฏิบัตต
ิ ามขัน
16
1.
่ื
ปิดคอมพิวเตอร์โดยใช้คำสั่ง ปิดเครอง
2.
ปิดจอแสดงผล
3.
่ ่อมต่
ถอดอปุ กรณ ์ภายนอกทั ง้ หมดทีเช
ื อกั บคอมพ ิวเตอรออก
์
4.
๊
ถอดปลั กสายไฟออกจากเต้
าเส ียบ AC
ุ
บท 2 การทําความรจัู ้ กกับคอมพ ิวเตอรของค
ณ
์
5.
้ กดการด์ SIM เข้าด้านในจนกระทั่งล็อกเข้าตำแหน่ง
เส ียบการด์ SIM เข้าในช่องเส ียบการด์ SIM และจากนั น
ุ อาจแตกต่างไปจากภาพประกอบในหั วข้อนี้เล็กน้อย
หมายเหตุ: การด์ SIM ในคอมพ ิวเตอรของค
ณ
์
เม่อต้
ื องการถอดการด์ SIM ให้กดการด์ SIM เข้าไป แล้วถอดออกจากช่องเส ียบ
้ )
ุ ่ เท่านั น
การเส ียบการด์ SIM (เฉพาะบางรน
17
3
การเชื่อมต่อกับเครอื ขา่ ย
่ าน คณ
ุ จะใช ้งานทีบ้
ุ ก ็สามารถท่องโลกและเข้าถึงข้อมลู จาก
คุณสามารถเดินทางโดยนำคอมพิวเตอร์ไปด้วยได้ทุกที่ แต่ถงึ แม้วา่ คณ
้ วยให้คณ
ุ และเคร ือข่ายแบบใช ้สายหร ือแบบไร ้สาย ข้อมลู ในบทนีจะช่
ุ สามารถ
เว็บไซต ์กว่าหลายล้านเว็บได้ โดยใช ้คอมพ ิวเตอรของค
ณ
์
่
้
เชอมต่
ื อกั บโลกใบนั นได้
การเชื่อมต่อเครอื ขา่ ยไรส้ าย
ุ อาจประกอบด้วยอปุ กรณ ์ไร ้สายดั งต่อไปนี้:
คอมพ ิวเตอรของค
ณ
์
●
่
อปุ กรณ ์ WLAN—เช่อมต่
ื อคอมพ ิวเตอรเข้
์ ากับเคร ือข่ายท้องถินแบบไร
้สาย (โดยทั ว่ ไปมั กเร ียกกันว่าเคร ือข่าย Wi-Fi, LAN ไร ้
่
ุ และสถานทีสาธารณะ เช่น สนามบ ิน ภั ตตาคาร ร ้านกาแฟ โรงแรม และ
สาย หร ือ WLAN) ในสำนักงานองค์กร บ้านของคณ
่ื
่
่
ุ
ุ จะสอสารกั
มหาวิทยาลั ย ใน WLAN อปกรณ ์ไร ้สายเคลือนทีแต่ละตั วในคอมพ ิวเตอรของค
ณ
บเราเตอร ์ ไร ้สายหร ือจดุ เข้าใช ้
์
งานระบบไร ้สาย
●
ู
ุ สามารถเช่อมต่
โมดลบรอดแบนด
ื อแบบไร ้สายผ่านเคร ือข่ายบร ิเวณกว้างแบบไร ้สาย (WWAN) ใน
์ ไร ้สายของ HP—ช่วยให้คณ
่
่
่ ดตั ง้ สถานีฐาน (คล้ายกับเสารับส ่งสัญญาณโทรศัพท ์ม ือ
้
้
พนที
ื ทีกว้างขวางมากขน
ึ ผ ้ ู ให้บร ิการเคร ือข่ายโทรศัพท ์เคลื่อนทีจะติ
่
่ ีประส ิทธ ิภาพครอบคลมุ ทั ว่ ทั ง้ รัฐ ภมู ิภาค หร ือแม้แต่ประเทศ
้ ื ทางภ
ถือ) ทั ว่ พนที
มู ิศาสตรขนาดใหญ่
และให้บร ิการทีม
์
●
อปุ กรณ ์ Bluetooth—สร ้างเคร ือข่ายส ่วนบุคคล (PAN) เพ่อเช
ื อกับอปุ กรณ ์อื่นๆ ที่ ใช ้ Bluetooth เช่น คอมพ ิวเตอร ์
ื ่อมต่
่ื
่
ู ลำโพง และกล้อง ในเคร ือข่าย PAN อปุ กรณ ์แต่ละตั วจะสอสารกั
โทรศัพท ์เครองพ
บอปุ กรณ ์อื่นๆ โดยตรง และ
ื
ิมพ ห
์ ฟง
อปุ กรณ ์จะต้องอย ่ ู ใกล้กัน—โดยปกติแล้ว จะต้องอยภ
่ ู ายในระยะห่าง 10 เมตร (ประมาณ 33 ฟตุ )
่ ิ นใช ้งาน
ู ่ เรมต้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีไร้สาย อินเทอรเน็
ื อเคร ือข่าย ให้ดที
์ ต และการเช่อมต่
▲
่ น และจากนั น
่ นใช้งาน
้ เลือกโปรแกรม เริมต้
เลือกป่ มุ เริมต้
การใช้สว่ นควบคุมไรส้ าย
ุ สามารถควบคมุ อปุ กรณ ์ไร ้สายในคอมพ ิวเตอรของค
ุ ได้ โดยใช ้หนึ่งในคณ
ุ ลั กษณะเหล่านี้:
คณ
ณ
์
18
●
่ ื ิน (นอกจากนี้ยังเร ียกป่ มไร
่ ื ิน)
ุ ้สายหร ือแป้ นไร ้สาย) (เร ียกในบทนี้เป็ นแป้ นโหมดเครองบ
แป้ นโหมดเครองบ
●
ส ่วนควบคุมในระบบปฏิบัตกิ าร
บท 3 การเช่อมต่
ื อกั บเคร ือข่าย
่ื
แป้นโหมดเครองบ
ิน
่ ื ิน อปุ กรณ ์ไร ้สายตั ง้ แต่หนึ่งรายการขนไป
้ึ
คอมพ ิวเตอรอาจม
และไฟแสดงสถานะอปุ กรณ ์ไร ้สายหนึ่งหร ือสองดวง
์
ีแป้ นโหมดเครองบ
ุ มาจากโรงงาน
จะม ีการเปิดใช ้งานอปุ กรณ ์ไร ้สายทั ง้ หมดบนคอมพ ิวเตอรของค
ณ
์
ไฟแสดงสถานะอปุ กรณ ์ไร ้สายจะระบสุ ถานะพลั งงานโดยรวมของอปุ กรณ ์ไร ้สาย ไม่ ใช่สถานะของอปุ กรณ ์ตั วใดตั วหนึ่ง
ส่วนควบคุมในระบบปฏิบัติการ
ู เคร
ุ สามารถตั ง้ ค่าการเช่อมต่
ศนย
ื อหร ือเคร ือข่าย เช่อมต่
ื อกับเคร ือข่าย และวินจิ ฉั ย รวมทั ง้
์ ือข่ายและการใช ้ร่วมกั นจะช่วยให้คณ
แก้ ไขปญหาเคร ือข่าย
หากต้องการใช ้ส ่วนควบคุมในระบบปฏิบัตกิ าร:
1.
้ เลือก แผงควบคุม
พ ิมพ แผงควบคุ
ม ในกล่องค้นหาแถบงาน และจากนั น
์
2.
้ เลือก ศูนย ์เครือข่ายและการใช้ร ว่ มกัน
เลือก เครือข่ายและอิ นเทอร ์เน็ ต และจากนั น
่
่ ิ นใช ้งาน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดขู้ อมลู ทีแสดงไว้
ในโปรแกรมเรมต้
▲
่ น และจากนั น
่ นใช้งาน
้ เลือกโปรแกรม เริมต้
เลือกป่ มุ เริมต้
การเชื่อมต่อ WLAN
ุ ตั ง้ ค่าการเข้าถึงอินเทอรเน็
ุ คณ
ุ จะต้องสร ้างบั ญช ีกับผ ้ ู ให้บร ิการอินเทอรเน็
หมายเหตุ: เม่อค
ื ณ
์ ตในบ้านคณ
์ ต (ISP) หากต้องการ
้ื
่
้
้
้
ซอบร
น
เทอร
เน็
ต
และโมเด็
ม
ให้
ต
ด
ต่
อ
ISP
ในพ
นที
ISP
จะให้
ค
วามช่
ว
ยเหลื
อ
ในการตั
ง
ค่
า
โมเด็
ม
ติ
ด
ตั
ง
สายเคร
ื
ิการอิ
์
ิ
ื
ือข่ายเพ่อเช
ื ่อม
ุ เข้ากั บโมเด็ม และทดสอบบร ิการอินเทอรเน็
ต่อเราเตอร ์ ไร ้สายของคณ
์ ต
หากต้องการเช่อมต่
ื อ WLAN ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
1.
ตรวจสอบให้แน่ ใจว่า ม ีการเปิดใช ้อปุ กรณ ์ WLAN อย ่ ู
2.
่ ้อมใช ้งานเคร ือข่ายใดเคร ือข่ายหนึ่ง
้ เช่อมต่
เลือกไอคอนสถานะเคร ือข่ายในแถบงาน และจากนั น
ื อเข้ากับเคร ือข่ายทีพร
่ ีการเปิดใช ้งานระบบรักษาความปลอดภั ย คณ
ุ จะได้รบ
ุ ป้ อนรหั ส
หาก WLAN เป็ นเคร ือข่าย WLAN ทีม
ั ข้อความพร ้อมต ์ ให้คณ
้
ความปลอดภั ย พ ิมพรหั
์ ส และจากนั น เลือก ถั ดไป เพื่อทำการเชื่อมต่อให้สมบูรณ์
ุ อาจอยน
หมายเหตุ: หากไม่ม ี WLAN แสดงอย ่ ู ในรายการ แสดงว่าคณ
ื อของเราเตอร ์ ไร ้สายหร ือจดุ เข้า
่ ู อกระยะการเช่อมต่
ใช ้งานระบบไร ้สาย
่ ณ
้ เลือก เปิ ด
ุ ไม่เห็น WLAN ทีค
ุ ต้องการเช่อมต่
หมายเหตุ: หากคณ
ื อ ให้คลิกขวาที่ ไอคอนสถานะเคร ือข่าย และจากนั น
่
้ ึ ซง่ ึ
'ศูนย ์เครือข่ายและการใช้ร ว่ มกัน' คลิกที่ ติ ดตั้งการเชือมต่อหรือเครือข่ายใหม่ จะม ีการแสดงรายการตั วเลือกขน
ุ สามารถค้นหาได้ดว้ ยตนเองและเช่อมต่
คณ
ื อกับเคร ือข่ายหร ือสร ้างการเช่อมต่
ื อเคร ือข่ายใหม่
3.
ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดำเนินการเชื่อมต่อให้เสร็จสิ้น
่ึ ท
่อและสถานะของการ
่ ี านขวาสดุ ของแถบงาน เพ่อตรวจสอบช
หลังจากที่ทำการเชื่อมต่อแล้ว ให้เลือกไอคอนสถานะเคร ือข่ายซงอย
ื
่ ู ด้
ื
่
เชอมต่
ื อ
้ึ
หมายเหตุ: ระยะการทำงาน (ระยะทางสำหรับการรับส่งสัญญาณไร้สาย) ขนอย
ก่ ู ับการปรับใช ้ WLAN ผผ้ ู ลิตเราเตอร คลื
์ ่ นรบกวน
่ ิ ดขวาง เช่น ผนั งและพน
้ื
จากอปุ กรณ ์อิเล็กทรอนิกสอื์ ่ นๆ หร ือสงกี
การเช่อมต่
ื อเคร ือข่ายไร ้สาย
19
การ ใช้บรอดแบนด ์ ไรส้ ายของ HP (มเี ฉพาะบางรุน
่ เทา่ น้ัน)
่ ดตั ง้ ไว้ ในตั ว เม่อใช
ุ ม ีระบบสนั บสนน
ุ บร ิการบรอดแบนด ์ ไร ้สายทีติ
คอมพิวเตอร์สำหรับบรอดแบนด์ไร้สายของ HP ของคณ
ื ้
่
่
ุ กั บเคร ือข่ายของผ ้ ู ให้บร ิการม ือถือ จะช่วยให้คณ
ุ สามารถเชอมต่
คอมพ ิวเตอรเคร
ของคณ
ื อเข้าอินเทอรเน็
์ องใหม่
ื
์ ต ส ่งอเี มล หร ือ
ุ ได้อย่างอิสระ โดยไม่จำเป็นต้องใช้บริการฮอตสปอต Wi-fi
เช่อมต่
ื อกั บเคร ือข่ายองค ์กรของคณ
้ ตอนต่างๆ ในส่วนนี้จะไม่มีผลใช้งานสำหรับคุณ หากคอมพ ิวเตอรของค
ุ ม ี HP DataPass ให้ดที
ู ่ การใช ้ HP
หมายเหตุ: ขัน
ณ
์
้
ุ ่ เท่านั น) ในหน้า 20
DataPass (ม ีเฉพาะบางรน
คุณอาจจำเป็นต้องมี IMEI สำหรับโมดูลบรอดแบนด์ไร้สายของ HP และ/หร ือหมายเลข MEID เพ่อเปิ
ื ดใช ้งานบร ิการบรอดแบนด ์ ไร ้
่
ุ ด้านในช่องใส ่แบตเตอร ่ ี ใต้ฝาปิด หร ือด้านหลั งของจอแส
สาย อาจม ีการพ ิมพหมายเลขไว้
บนป้ ายทีอยด่ ู า้ นล่างคอมพ ิวเตอรของค
ณ
์
์
ดงผล
– หร ือ –
คุณสามารถค้นหาหมายเลขโดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
1.
จากแถบงาน ให้เลือกไอคอนสถานะเคร ือข่าย
2.
เลือก ดูการตั้งค่าการเชื่อมต่อ
3.
ภายใต้หัวข้อ บรอดแบนด์ ไร้สาย ให้เลือกไอคอนสถานะเคร ือข่าย
ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่บางรายอาจกำหนดให้มีการใช้การ์ด Subscriber Identity Module (SIM) การด์ SIM จะม ี
่ยวกั บตั วคณ
่ื
้ื
ุ เช่น หมายเลขรหั สส ่วนบุคคล (PIN) รวมถึงข้อมลู เคร ือข่าย คอมพ ิวเตอรบางเคร
ข้อมลู พนฐานเกี
องอาจม
์
ีการติดตั ง้
่
้
การด์ SIM ไว้กอ่ นหน้า หากไม่ม ีการติดตั งการด์ SIM ไว้ลว่ งหน้า อาจม ีอย ่ ู ในเอกสารบรอดแบนด ์ ไร ้สายของ HP ที ให้มาพร ้อมกับ
่
ุ หร ือผ ้ ู ให้บร ิการเคร ือข่ายโทรศัพท ์เคลื่อนทีอาจจั
คอมพ ิวเตอรของค
ณ
ดหาให้แยกต่างหากจากคอมพ ิวเตอร ์
์
่ ค
่ ณ
ุ
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับบรอดแบนด์ไร้สายของ HP และวิธ ีการเปิดใช ้งานบร ิการกับผ ้ ู ให้บร ิการเคร ือข่ายโทรศัพท ์เคลื่อนทีที
่
่
ู ข้อมลู บรอดแบนด ์ ไร ้สายของ HP ที ให้มาพร ้อมกับคอมพ ิวเตอรของค
ุ
ต้องการ ให้ดที
ณ
์
การใช้ HP DataPass (มเี ฉพาะบางรุน
่ เทา่ น้ั น)
่ ิ ม ด้วย
ั ญารายปี ไม่ตอ้ งใช ้บั ตรเครดิต และไม่ม ีค่าธรรมเนียมเพมเติ
HP DataPass ให้ส ิทธ ิการเข้าถึงบรอดแบนด ์ ไร ้สาย โดยไม่ม ีสญ
ุ สามารถเพ ียงเปิดใช ้งานอปุ กรณ ์ ลงทะเบ ียน และเช่อมต่
HP DataPass คณ
ื อได้อย่างง่ายดาย HP DataPass ม ีชดุ ข้อมลู แบบราย
่
้
่
่
เดือน ซงมาพร
ึ
ื ปุ กรณ ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ ไปที http://www.hp.com/go/hpdatapass
้อมเมอซ
ื ออ
การ ใช้ GPS (มเี ฉพาะบางรุน
่ เทา่ น้ั น)
คอมพิวเตอร์ของคุณอาจมีการติดตั้งมาพร้อมอุปกรณ์ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (GPS) ดาวเทียม GPS จะส ่งขอ้ มลู
่ ีการติดตั ง้ GPS ไว้
ตำแหน่งที่ตั้ง ความเร ็ว และเส ้นทางไปยังระบบทีม
่ ธ ี ใช ้ซอฟต ์แวร HP
ู วิ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดที
์ GPS and Location
การใช้อุปกรณ ์ ไรส้ าย Bluetooth (มเี ฉพาะบางรุน
่ เทา่ น้ัน)
่ื
่อมต่
่ึ
่ี
อปุ กรณ ์ Bluetooth รองรับการสอสารไร
แล้ว จะม ีการเช่อมต่
ื อด้วยสายเคเบ ิล ซงโดยปกติ
ื อ
้สายระยะใกล้ททดแทนการเช
้
ุ
์
อปกรณ ์อิเล็กทรอนิกสดั งต่อไปนี:
20
●
คอมพ ิวเตอร (เดสก
์ท็อป โน้ตบกุ ๊ )
์
●
โทรศัพท ์(โทรศัพท ์ม ือถือ โทรศัพท ์ไร ้สาย สมารทโฟน)
์
●
่ื
อปุ กรณ ์ด้านภาพ (เครองพ
ิมพ,์ กล้องถ่ายรปู )
บท 3 การเช่อมต่
ื อกั บเคร ือข่าย
●
ู ลำโพง)
อปุ กรณ ์เส ียง (ชดุ หฟง,
●
เมาส ์
●
คียบอร
์ ดภายนอก
์
อปุ กรณ ์ Bluetooth จัดหาความสามารถแบบเพียร์ทูเพียร์ที่ทำให้คุณสามารถติดตั้งเครือข่ายส่วนบุคคล (PAN) สำหรับอุปกรณ์
Bluetooth สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าและการใช้อุปกรณ์ Bluetooth โปรดดวิู ธ ี ใช ้ซอฟต ์แวร Bluetooth
์
การเชื่อมต่อเขา้ เครอื ขา่ ยแบบใช้สาย—LAN (มเี ฉพาะบางรุน
่ เทา่ น้ัน)
ุ ต้องการเช่อมต่
ุ เข้าไปยังเราเตอร ์ ในบ้านของคณ
ุ โดยตรง (แทนที่จะทำงานแบบ
ใช ้การเช่อมต่
ณ
ื อ LAN หากคณ
ื อคอมพ ิวเตอรของค
์
ไร ้สาย) หรือหากคุณต้องการเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายที่มีอยู่ในสำนักงานของคุณ
การเช่อมต่
ื อเข้ากั บ LAN จะต้องใช ้สาย RJ-45 แบบ 8 ขา (เคร ือข่าย) และแจ็คเคร ือข่ายบนคอมพ ิวเตอร ์
หากต้องการเช่อมต่
ื อสายเคร ือข่าย ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
1.
เส ียบสายเคร ือข่ายเข้ากั บแจ็คเคร ือข่าย (1) บนคอมพ ิวเตอร ์
2.
เส ียบปลายอกี ด้านหนึ่งของสายเคร ือข่ายเข้ากั บแจ็คเคร ือข่ายบนผนั ง (2) หร ือเราเตอร ์
่ึ
ุ ร ือ
ั ญาณรบกวน (3) ซงจะป้
หมายเหตุ: หากสายเคร ือข่ายม ีวงจรลดสญ
องกันการรบกวนจากตั วรับสัญญาณคลื่นวิทยห
่
โทรทั ศน ์ ให้วางปลายสายด้านทีม ีวงจรเข้าหาคอมพ ิวเตอร ์
การใช้ขอ
้ มูลและไดรฟ์ร ว่ มกันและการเขา้ ใช้งานซอฟตแ
์ วร ์
ุ เป็ นส ่วนหน่งของเคร
เม่อคอมพ
ณ
ื
ิวเตอรของค
์
ึ
ือข่าย คุณจะไม่ถูกจำกัดเพียงการใช้เฉพาะข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
่ ึ นและกัน
่ ่อมต่
คอมพ ิวเตอรที์ เช
อมลู ซงกั
ื อเข้ากั บเคร ือข่ายจะสามารถแลกเปลี่ยนซอฟต ์แวรและข้
์
่
่ ิ นใช ้งาน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้แฟ้ม โฟลเดอร หร
ในโปรแกรมเรมต้
์ ือไดรฟ์รว่ มกัน ให้ดขู้ อมลู ทีแสดงไว้
▲
่ น และจากนั น
่ นใช้งาน
้ เลือกโปรแกรม เริมต้
เลือกป่ มุ เริมต้
่ นดีวดี ี ม ีการป้ องกันการคั ดลอก จะไม่สามารถใช ้งานร่วมกันได้
หมายเหตุ: หากแผ่นดิสก ์เช่น ภาพยนตรหร
์ ือเกมทีเป็
้ )
ุ ่ เท่านั น
การเช่อมต่
ื อเข้าเคร ือข่ายแบบใช ้สาย—LAN (ม ีเฉพาะบางรน
21
4
การเพลิดเพลินไปกับคุณลักษณะด้านความ
บันเทิง
ุ เป็ นฮับความบั นเทิงเพ่อเช
ุ รวมทั ง้
ใช ้คอมพ ิวเตอร HP
ื อแวดวงสังคมผ่านเว็บแคม เพลิดเพลินและจั ดการเพลงของคณ
์ ของคณ
ื ่อมต่
่ื
ู
ดาวน ์โหลดและชมภาพยนตรต่์ างๆ หร ือเช่อมต่
โทรทั ศน ์ ลำโพง หร ือชดุ หฟง
ื อกั บอปุ กรณ ์ภายนอก เช่น จอภาพ เครองฉายภาพ
่
่
้
่
ุ เป็ นศนย
ู ความบั
เพอให้
ณ
นเทิงทีม ีสมบรู ณ ์แบบยิงขน
ื คอมพ ิวเตอรของค
์
์
ึ
การใช้เว็บแคมหรอื กล้อง 3D (เฉพาะบางรุน
่ เทา่ น้ัน)
ุ ม ีเว็บแคมหร ือกล้อง 3D ติดตั้งไว้ในตัวสำหรับบันทึกวิดีโอและถ่ายภาพ ผลิตภั ณฑ ์บางรน
ุ ่ อาจรองรับการ
คอมพ ิวเตอรของค
ณ
์
่
ประชมุ ผ่านวิด ี โอและการสนทนาออนไลน ์โดยใช ้การสตร ีมมงวิ
ิ ด ี โอ
▲
้ เลือก กล้ อง จากรายการโปรแกรม
หากต้องการใช ้งานเว็บแคม ให้พ ิมพ กล้
์ อง ในกล่องค้นหาแถบงาน และจากนั น
่ ิ ม (เซ ็นเซอรกล้
หมายเหตุ: กล้อง 3D สามารถจั บภาพ 3D และแสดงผลบนหน้าจอ โดยประกอบด้วยฮารดแวร
เพ
์
์ มเติ
์ อง 3D และ
่
่ื
่
ู
เครองฉายภาพเลเซอร
3D)
พร
พ
หากต้
อ
งการเร
เพ
มเติ
ม
เกี
ยวกั
บ
การใช
อ
ง
3D
ให้
เ
ปิ
ด
โปรแกรม
Intel
้กล้
์
้อมซอฟต ์แวร ์ ิเศษ
ียนร ้ ิ
่
RealSense ยินดี ต้อนรับเข้าสู ่ Intel RealSense หากต้องการเข้าถึงโปรแกรมกล้อง 3D ให้ ไปที โปรแกรม Intel RealSense
Technology
การใช้คุณลักษณะเกี่ยวกับเสียง
่ นเส ียงจากเวบ็ (รวมถึงรายการวิทย)ุ บั นทึกเส ียง หร ือม ิกซเส
ุ สามารถเล่นซ ีดีเพลง ดาวน ์โหลดและฟงเพลง สตร ีมเนื้อหาทีเป็
คณ
์ ียง
และวิดีโอเพื่อสร้างมัลติมีเดียได้จากคอมพิวเตอร์ของคุณหรือผลิตภัณฑ์่บางรุ่นที่ใช้ไดรฟ์ออปติคอลภายนอก หากต้องการเสร ิม
ู
แต่งความเพลิดเพลินในการฟง ให้เช่อมต่
ื ออปุ กรณ ์เส ียงภายนอก เช่น ลำโพง หร ือชดุ หฟง
การเชื่อมต่อลำโพง
ู บน
คุณสามารถต่อลำโพงแบบมีสายเข้ากับคอมพิวเตอร์ได้โดยเชื่อมต่อกับพอร์ต USB หร ือกับแจ็คสัญญาณเส ียงออก (หฟง)
่
ุ
คอมพ ิวเตอรหร
ื อของคณ
์ ือฐานเชอมต่
เมื่อต้องการเชื่อมต่อลำโพงไร้สายเข้ากับคอมพิวเตอร์ให้ทำตามคำแนะนำจากผู้ผลิตอุปกรณ์ของคุณ เมื่อต้องการเชื่อมต่อลำโพง
ู ากับคอมพ ิวเตอร โปรดด
ู วิธีกำหนดค่าเสียง HDMI ในหน้า 25 ก่อนเชื่อมต่อลำโพง ให้ปรับการตั ง้ ค่าระดั บ
แบบความละเอียดสงเข้
์
เส ียงลง
22
ุ ลั กษณะด้านความบั นเทิง
บท 4 การเพลิดเพลินไปกับคณ
การเชื่อมต่อหูฟง
่
ู
ู สำหรับ
่ ในช่องหู หร ือชดุ หฟง
คำเตือน! เพ่อป้
้เฮดโฟน หฟงแบบใส
ื องกั นการบาดเจ็บ ให้ปรับการตั ง้ ค่าระดั บเส ียงลงก่อนทีจะใช
่ิ
่ ิ มเกี่ยวกั บความปลอดภั ย โปรดดประกาศข้อกำหนด
ู
ข้อมลู เพมเติ
ความปลอดภั ย และสงแวดล้
อม
หากต้องการเข้าถึงเอกสารนี้:
1.
้ เลือกโปรแกรม HP Support Assistant
พ ิมพ สนั
์ บสนุน ในกล่องค้นหาแถบงาน และจากนั น
– หร ือ –
คลิกที่ไอคอนเครื่องหมายคำถามในแถบงาน
2.
้ เลือก คูม
เลือก พีซข
ี องฉั น เลือกแท็บ ข้อมูลจำเพาะ และจากนั น
่ อ
ื ผู้ ใช้
ุ สามารถเช่อมต่
ู
ู
ู
คณ
ญญาณเส ียงเขา้ (ไมโครโฟน) บน
ื อหฟงแบบใช
้สายเข้ากั บแจ็คหฟงหร
ือแจ็คคอมโบสัญญาณเส ียงออก (หฟง)/สั
ุ
คอมพ ิวเตอรของค
ณ
์
ู
ุ ให้ทำตามคำแนะนำจากผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นๆ
หากต้องการเช่อมต่
ณ
ื อหฟงไร
้สายเข้ากั บคอมพ ิวเตอรของค
์
การเชื่อมต่อไมโครโฟน
่ ทส่ ี ดุ ในการบั นทึกเส ียง ให้พดใส
ู ่
ในการบั นทึกเส ียง ให้เช่อมต่
ื อไมโครโฟนเข้ากับแจ็คไมโครโฟนบนคอมพ ิวเตอร เพ
์ ่อให้
ื ได้ผลลั พธที์ ดี
่
ไมโครโฟนโดยตรงและบั นทึกเส ียงในบร ิเวณทีปราศจากเส ียงรบกวน
การเชื่อมต่อชุดหูฟง
่
ู
ู สำหรับ
่ ในช่องหู หร ือชดุ หฟง
คำเตือน! เพ่อป้
้เฮดโฟน หฟงแบบใส
ื องกั นการบาดเจ็บ ให้ปรับการตั ง้ ค่าระดั บเส ียงลงก่อนทีจะใช
่
่
่
ู
ิ
ข้อมลู เพมเติ
ความปลอดภั ย และสงแวดล้
อม
ิ มเกียวกั บความปลอดภั ย โปรดดประกาศข้อกำหนด
หากต้องการเข้าถึงเอกสารนี้:
1.
้ เลือกโปรแกรม HP Support Assistant
พ ิมพ สนั
์ บสนุน ในกล่องค้นหาแถบงาน และจากนั น
– หร ือ –
คลิกที่ไอคอนเครื่องหมายคำถามในแถบงาน
2.
้ เลือก คูม
เลือก พีซข
ี องฉั น เลือกแท็บ ข้อมูลจำเพาะ และจากนั น
่ อ
ื ผู้ ใช้
่ ี ไมโครโฟนอยด่ ู ว้ ยเร ียกว่า ชดุ หฟง
ู
ู คณ
ุ สามารถเช่อมต่
ู / แจ็ค
หฟงที
ม
ื อชดุ ฟงแบบใช ้สายเข้ากับแจ็คสัญญาณเส ียงออก (หฟง)
ุ
สัญญาณเส ียงเขา้ (ไมโครโฟน) บนคอมพ ิวเตอรของค
ณ
์
ู ไร ้สายเข้ากับคอมพ ิวเตอรของค
ุ ให้ทำตามคำแนะนำจากผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นๆ
หากต้องการเช่อมต่
ณ
ื อชดุ หฟง
์
การใช้การต้ังคา่ เสียง
ใช ้การตั ง้ ค่าเส ียงเพ่อปรั
ื บระดั บเส ียงของระบบ เปลี่ยนเส ียงของระบบ หร ือจั ดการอปุ กรณ ์เส ียง
ู ือเปลี่ยนการตั ง้ ค่าเส ียง:
หากต้องการดหร
▲
้ เลือก เสียง
พ ิมพ แผงควบคุ
ม ในกล่องค้นหาแถบงาน เลือก แผงควบคุม เลือก ฮาร ์ดแวร ์และเสียง และจากนั น
์
– หร ือ –
่ ่ มุ เริม
่ เลือก แผงควบคุม เลือก ฮาร ์ดแวร ์และเสียง และจากนั น
้ เลือก เสียง
คลิกขวาทีป
ุ ลั กษณะเกี่ยวกับเส ียง
การใช ้คณ
23
้
ุ อาจม ีระบบเส ียงพ ิเศษจาก Bang & Olufsen, DTS, Beats Audio หร ือผ ้ ู ให้บร ิการรายอื่น ดั งนั น
คอมพ ิวเตอรของค
ณ
์
้
ุ
ุ
ู
ียงข
คอมพ ิวเตอรของค
ณอาจม ีคณลั กษณะระบบเส ันสง ซึ่งคุณสามารถควบคุมผ่านแผงควบคุมระบบเสียงเฉพาะสำหรับระบบ
์
เส ียงของคุณ
ู
ใช ้แผงควบคมุ ระบบเส ียงเพ่อด
มุ การตั ง้ ค่าระบบเส ียง
ื และควบค
▲
้ เลือกแผงควบคมุ
พ ิมพ แผงควบคุ
ม ในกล่องค้นหาแถบงาน เลือก แผงควบคุม เลือก ฮาร ์ดแวร ์และเสียง และจากนั น
์
ระบบเสียงเฉพาะสำหรับระบบของคุณ
– หร ือ –
่ ่ มุ เริม
่ เลือก แผงควบคุม เลือก ฮาร ์ดแวร ์และเสียง และจากนั น
้ เลือกแผงควบคุมระบบเสียงเฉพาะสำหรับ
คลิกขวาทีป
ุ
ระบบของคณ
การใช้วิดี โอ
่ วยให้คณ
ุ เป็ นอปุ กรณ ์วิด ี โอประส ิทธ ิภาพสงที
ู ช่
ุ สามารถสตร ีมวิด ี โอจากเว็บไซต ์โปรดและดาวน ์โหลดวิด ี โอหร ือ
คอมพ ิวเตอรของค
ณ
์
่
่
ภาพยนตรเพ
ได้เชอมต่
ื อกั บเคร ือข่าย
์ อรั
ื บชมผ่านคอมพ ิวเตอรขณะไม่
์
่ิ
เพ่อเพ
ดเพลินในการรับชม ให้ ใช ้พอรตวิ
ตหนึ
ื อจอภาพภายนอก
ื มความเพลิ
์ ด ี โอพอรตใดพอร
์
์ ่งบนคอมพ ิวเตอรเพ
์ ่อเช
ื ่อมต่
โปรเจคเตอร หร
์ ือโทรทั ศน ์
่ กต้
่
ู องบนคอมพ ิวเตอร โ์ ดยใช ้สายเช่อมต่
สิ่งสำคัญ: โปรดแน่ ใจว่าอปุ กรณ ์ภายนอกได้รบ
ื อกั บพอรตที
ื อทีเหมาะสม
ั การเช่อมต่
์ ถ
ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตอุปกรณ์
่ ิการช่วยเหลือและวิธ ี ใช ้
ู บร
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คุณลักษณะวิดีโอของคุณ โปรดดที
การเชื่อมต่ออุปกรณว์ ิดี โอโดยใช้สาย HDMI (เฉพาะบางรุน
่ เทา่ น้ัน)
่ ึ องซอแยกต่
้ื
ุ จะต้องใช ้สายเคเบ ิล HDMI ซงต้
หมายเหตุ: ในการเช่อมต่
างหาก
ื ออปุ กรณ ์ HDMI เข้ากั บคอมพ ิวเตอร ค
์ ณ
ู
เม่อต้
าจอคอมพ ิวเตอรบนโทรทั
ศน ์หร ือจอภาพแบบความละเอียดสงู ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ความละเอียดสูงตามคำ
ื องการดภาพจากหน้
์
แนะนำดังต่อไปนี้
1.
24
เช่อมต่
ื อปลายด้านหนึ่งของสาย HDMI เข้ากับพอรต์ HDMI บนคอมพ ิวเตอร ์
ุ ลั กษณะด้านความบั นเทิง
บท 4 การเพลิดเพลินไปกับคณ
2.
เช่อมต่
ื อปลายอีกด้านของสายเคเบ ิลเข้ากับโทรทั ศน ์หร ือจอภาพแบบความละเอียดสงู
3.
กด f4 เพ่อสลั
าง 4 สถานะการแสดงผล:
ื บภาพหน้าจอคอมพ ิวเตอรระหว่
์
●
้
ู
เฉพาะคอมพิวเตอร ์เท่านั้ น: ดภาพหน้
าจอบนคอมพ ิวเตอรเท่
์ านั น
●
่
ู
แสดงซ้ำ: ดภาพหน้
าจอพร ้อมๆ กันทั ง้ ทีบนคอมพ
ปุ กรณ ์ต่อพ่วง
ิวเตอรและอ
์
●
่
ู
ขยายภาพ: ดภาพหน้
าจอทีขยายภาพในทั
ง้ คอมพ ิวเตอรและอ
ปุ กรณ ์ภายนอก
์
●
้
ู
เฉพาะหน้ าจอภายนอกเท่านั้ น: ดภาพหน้
าจอบนอปุ กรณ ์ภายนอกเท่านั น
่ ณ
้ ค
ุ กด f4
สถานะการแสดงผลจะเปลี่ยนแปลงไป ในแต่ละครังที
่ ทส่ ี ดุ โดยเฉพาะอย่างยิงหากค
่
่ิ
ุ เลือกตั วเลือก "ขยายภาพ" ให้เพมความละเอี
หมายเหตุ: เพ่อให้
ณ
ยดของ
ื ได้ผลลั พธที์ ดี
้ เลือก แผงควบคุม เลือก ลักษณะที่ปรากฏและการตั้ง
อปุ กรณ ์ภายนอกดั งนี้ จากหน้าจอเรม่ ิ ให้พ ิมพ แผงควบคุ
ม จากนั น
์
ค่าส่วนบุคคล จาก การแสดงผล เลือก ปรับความละเอี ยดหน้ าจอ
วิธีกำหนดค่าเสียง HDMI
่
ุ เช่อมต่
HDMI เป็ นอินเทอรเฟซวิ
ด ี โอเพ ียงรปู แบบเดียวทีรองรั
บวิด ี โอและเส ียงแบบความละเอยี ดสงู หลั งจากคณ
ื อโทรทั ศน ์แบบ
์
ุ สามารถเปิดเส ียง HDMI ได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
HDMI เข้ากั บคอมพ ิวเตอรแล้
์ ว คณ
1.
่ ึ ด่ ู า้ นขวาสดุ ของแถบงาน และจากนั น
่ งเตือนซงอย
้ ื แจ้
้ เลือก อุปกรณ์การเล่น
คลิกขวาที่ ไอคอน ลำโพง ในพนที
2.
ั ญาณออกแบบดิจท
บนแท็บ การเล่น ให้เลือกช่อของอ
ปุ กรณ ์สญ
ื
ิ ัล
3.
่ น และจากนั น
้ คลิกที่ ตกลง
คลิก ตั้งเป็ นค่าเริมต้
วิธีเผยแพร่สตรีมเสียงผ่านลำโพงของคอมพิวเตอร์:
1.
่ ึ ด่ ู า้ นขวาสดุ ของแถบงาน และจากนั น
่ งเตือนซงอย
้ ื แจ้
้ คลิกที่ อุปกรณ์การเล่น
คลิกขวาที่ ไอคอน ลำโพง ในพนที
2.
บนแท็บการเล่น ให้คลิก ลำโพง
3.
่ น และจากนั น
้ คลิกที่ ตกลง
คลิก ตั้งเป็ นค่าเริมต้
การใช ้วิด ี โอ
25
ค้นหาและเชื่อมต่อกับจอแสดงผลไร้สายที่ทำงานกับ Miracast ได้ (เฉพาะบางรุน
่ เทา่ น้ัน)
่
้ ตอน
ในการค้นพบและเช่อมต่
บ Miracast โดยไม่ตอ้ งออกจากแอพปจจบุ ั น โปรดปฏิบัตต
ื อกั บจอแสดงผลไดร ้สายทีเหมาะสมกั
ิ ามขัน
ด้านล่าง
การเปิด Miracast:
▲
้ คลิกที่ แสดงผลไปยังหน้ าจอที่สอง คลิกที่ เชื่อมต่อกับจอแสดงผล
พ ิมพ ฉายภาพ
ในกล่องค้นหาแถบงาน และจากนั น
์
้
แบบไร้สาย และจากนั น ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
่ ณ
ู ้ ดของจอแสดงผลทีค
ุ ม ี (เข้ากั นได้กับ Miracast หร ือ Intel WiDi) โปรดดเอกสารค
ู
หมายเหตุ: เม่อต้
ม
ื องการเร ียนรชนิ
่ ู ือที่ ให้มา
พร้อมกับโทรทัศน์หรือจอแสดงผลรองสำหรับอุปกรณ์ของคุณ
ค้นหาและเชื่อมต่อกับจอแสดงผลตามมาตรฐาน Intel WiDi (เฉพาะผลิตภัณฑ ์ Intel บางรุน
่
้
เทา่ นัน)
ุ ไปยัง
การใช ้ Intel WiDi ฉายภาพไฟล ์ภาพถ่าย เพลง หร ือวิด ี โอแบบไร ้สาย หร ือแสดงหน้าจอทั ง้ หมดบนคอมพ ิวเตอรของค
ณ
์
โทรทั ศน ์หร ืออปุ กรณ ์แสดงผลรอง
่ ึ วยเพมความสะดวก
่ิ
ุ
Intel WiDi เป็ นโซลชัู น Miracast ระดั บพร ีเม ียมซงช่
และความการจั บคอ่ ู ปุ กรณ ์การแสดงผลรองของคณ
ุ
ุ
จัดหาให้แก่รายการซ้ำซ้อนแบบเต็มหน้าจอ และปรับปรงความเร ็ว คณภาพ และปรับขนาดขยาย Intel WiDi Media Share (เฉพาะ
้ ) ช่วยให้สามารถทำงานมัลติทาสก์ได้ง่ายดายยิ่งขึ้น และมาพร้อมเครื่องมือสำหรับเลือกและส่งไฟล์สื่อต่างๆ ไปยัง
ุ ่ เท่านั น
บางรน
่
ุ
ุ
อปกรณ ์ซงเป็
ึ นจอแสดงผลรองของคณ
เมื่อต้องการเชื่อมต่อไปยังจอแสดงผลที่ผ่านการรับรองสำหรับ Intel WiDi:
▲
้ คลิกที่ แสดงผลไปยังหน้ าจอที่สอง คลิกที่ เชื่อมต่อกับจอแสดงผล
พ ิมพ ฉายภาพ
ในกล่องค้นหาแถบงาน และจากนั น
์
้ ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
แบบไร้สาย และจากนั น
หากต้องการเปิด Intel WiDi:
▲
้ คลิกที่ Intel WiDi
พ ิมพ Intel
WiDi ในกล่องค้นหาแถบงาน และจากนั น
์
หากต้องการเปิด Intel WiDi Media Share:
▲
26
้ คลิกที่ Intel WiDi Media Share
พ ิมพ Intel
WiDi Media Share ในกล่องค้นหาแถบงาน และจากนั น
์
ุ ลั กษณะด้านความบั นเทิง
บท 4 การเพลิดเพลินไปกับคณ
5
การสืบค้นขอ
้ มูลจากหน้าจอ
คุณสามารถนำทางในหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้หลายรูปแบบ:
●
ใช ้รปู แบบการสัมผั สบนหน้าจอคอมพ ิวเตอร โ์ ดยตรง
●
ใช ้รปู แบบการสัมผั สบนทั ชแพด
●
้ื
่ นอปุ กรณ ์เสร ิม (ซอแยกต่
ใช ้คียบอร
ที์ เป็
างหาก)
์ ดและเมาส
์
้ื
์
หมายเหตุ: สามารถเช่อมต่
ภายนอก (ซอแยกต่
างหาก) เข้ากับพอรต์ USB บนคอมพ ิวเตอร ์
ื อเมาส USB
การใช้รูปแบบการสัมผัสบนทัชแพดและหน้าจอสัมผัส
ุ ส ืบคน
ุ ยังสามารถใช ้ป่ มุ
ทั ชแพดจะช่วยให้คณ
มุ ตั วช ้ ี โดยใช ้รปู แบบการสัมผั สแบบง่ายๆ คณ
้ ข้อมลู ผ่านหน้าจอคอมพ ิวเตอรและควบค
์
่
ุ ใช ้ป่ มซ
ุ ้ายและขวาบนเมาสภายนอก
ุ่
์
ทั ชแพดซ ้ายและขวาเช่นเดียวกั บทีคณ
หากต้องการควบคมุ หน้าจอสัมผั ส (เฉพาะบางรน
่ ิบายในบทนี้
้ ) ให้สม
ั ผั สหน้าจอโดยตรงโดยใช ้รปู แบบสัมผั สดั งทีอธ
เท่านั น
ุ ยังสามารถปรับแต่งรปู แบบการสัมผั ส และดูการสาธิตวิธีการทำงานได้ด้วย พ ิมพ แผงควบคุ
นอกจากนี้คณ
ม ในกล่องค้นหาแถบ
์
่
้ เลือก ฮาร ์ดแวร ์และเสียง ในส ่วน อุปกรณ์และเครืองพิ
งาน เลือก แผงควบคุม และจากนั น
มพ ์ เลือก เมาส ์
้ ) เว้นแต่จะระบไุ ว้เป็ นอื่น
ุ ่ เท่านั น
หมายเหตุ: สามารถใช ้รปู แบบการสัมผั สสบนทั ชแพดหร ือบนหน้าจอสัมผั ส (เฉพาะบางรน
การแตะ
้ ่อเลื
ใช ้รปู แบบการแตะ/แตะสองครังเพ
ื อก หร ือเปิดรายการบนหน้าจอ
●
่
่งนิวที
่
้
้ ่ โซนทั ชแพดหร ือบนหน้าจอสัมผั สเพ่อเลื
้ แตะนิวหนึ
ช ้ ี ไปทีรายการบนหน้
าจอ และจากนั น
ื อกรายการ แตะทีรายการสอง
่
้
ครังเพอเปิ
ื ด
การยอ
่ /ขยาย โดยใช้สองน้ิว
้ ่อขยายหร
ใช ้การย่อ/ขยายโดยการบ ีบ 2 นิวเพ
ื
ือย่อขนาดรปู ภาพหร ือข้อความ
●
้ หา่ งจากกั นบนโซนทั ชแพดหร ือบนหน้าจอสัมผั ส และจากนั น
้ าหากัน
้ เลื่อนนิวเข้
ย่อขนาดโดยการวางสองนิวให้
●
้ ดกั นบนโซนทั ชแพดหร ือบนหน้าจอสัมผั ส และจากนั น
้ แยกห่างจากกัน
้ เลื่อนนิวให้
ขยายขนาดโดยการวางสองนิวติ
การใช ้รปู แบบการสัมผั สบนทั ชแพดและหน้าจอสัมผั ส
27
เล่ ื อนหน้าโดยใช้น้ิวสองน้ิว (เฉพาะทัชแพดเทา่ น้ั น)
้ ึ ลง หร ือไปด้านข้างบนหน้าเพจหร ือรปู ภาพ
้ ่อเลื
ใช ้การเลื่อนหน้าโดยใช ้สองนิวเพ
ื ่ อนขน
●
้ ึ ลง ไปทางซ ้าย หร ือไปทางขวา
้
้
้ ลากขน
วางนิวสองนิ
วแยกห่
างจากกั นเล็กน้อยบนโซนทั ชแพด และจากนั น
แตะโดยใช้ 2 น้ิว (เฉพาะทัชแพดเทา่ น้ัน)
ใช ้การแตะโดยใช ้ 2 นิว้ เพื่อเปิดเมนูสำหรับวัตถุใดๆ บนหน้าจอ
หมายเหตุ: การแตะโดยใช ้ 2 นิ้วจะทำงานเหมือนกันกับการคลิกขวาที่เมาส์
●
การแตะโดยใช้สองนิ้วบนโซนทัชแพดเพื่อเปิดเมนูตัวเลือกสำหรับวัตถุที่เลือกไว้
เล่ ื อนด้วยน้ิวหนึ่งน้ิว (เฉพาะหน้าจอสัมผัสเทา่ น้ั น)
่งนิว้ เพ่อแพน
้
ใช ้การเลื่อนด้วยนิวหนึ
หร ือเลื่อนผ่านรายการและหน้าต่างๆ หร ือย้ายวั ตถ ุ
ื
28
●
่ ณ
้ ือหนึ่งนิวลากผ่
้
ุ ต้องการเลื่อน
เม่อต้
านหน้าจอไปตามทิศทางทีค
ื องการเลื่อนทั ว่ หน้าจอ ให้คอ่ ยๆ เลื่อนนิวม
●
้ างไว้บนวั ตถ ุ และจากนั น
้ ือของคณ
้ ลากนิวม
ุ เพ่อย้
หากต้องการย้ายวั ตถ ุ ให้กดนิวค้
ื ายวั ตถ ุ
บท 5 การส ืบคน
้ ข้อมลู จากหน้าจอ
การใช้คียบอร
์ที่เป็นอุปกรณเ์ สรม
ิ
์ ดและเมาส
์
ุ สามารถใช ้แป้ นพ ิมพและเมาส
์ ่อพ
คณ
เพ
์
ื ิมพ เลื
์ อกรายการ เลื่อนด ู และดำเนินการฟังก์ชันต่างๆ ได้เช่นเดียวกับการใช ้รปู แบบการ
สัมผั ส คุณยังสามารถใช้แป้นการดำเนินการและการกดปุ่มพร้อมกันบนคีย์บอร์ดเพื่อใช้งานฟังก์ชันเฉพาะต่างๆ ได้
คำแนะนำ:
แป้ น Windows
บนคียบอร
์ ด์ หร ือป่ มุ Windows
่ ิ อย่าง
ุ กลั บสหน้
ู่ าจอเรมได้
บนแท็บเล็ตช่วยให้คณ
่ ดอยห
่ ่ มหร
้ ่อกลั
ุ
รวดเร ็วจากโปรแกรมทีเปิ
่ ู ร ือเดสก ์ท็อปของ Windows กดทีป
ือแป้ นอีกครังเพ
ื บไปยังหน้าจอก่อนหน้า
่ ไุ ว้ ในเนื้อหาส ่วนน้ี ทั ง้ นีข้ นอย
้ึ
ุ อาจม ีแป้ นและฟงก ์ชันแป้ นพ ิมพแตกต่
หมายเหตุ: แป้ นพ ิมพของค
ณ
างจากทีระบ
ก่ ู ับประเทศหร ือ
์
์
่
้
พนที
ื
่ นอปุ กรณ ์เสร ิม
การใช ้คียบอร
ที์ เป็
์ ดและเมาส
์
29
6
การจัดการพลังงาน
คอมพิวเตอร์ของคุณสามารถทำงานทั้งโดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่หรือใช้กระแสไฟภายนอก เมื่อคอมพิวเตอร์ทำงานโดยใช้
่ ี านั น
่ ี ได้ คุณจำเป็นต้องตรวจสอบและคงรักษา
้ และไม่สามารถใช ้แหล่งพลั งงาน AC ในการชารจแบตเตอร
พลั งงานจากแบตเตอรเท่
์
่
ประจไุ ฟฟ้ าในแบตเตอร ี ไว้
่ิ ้ นและออกจากโหมดสลีปและไฮเบอรเนต
การเรมต
์
Windows ม ีสถานะประหยัดพลั งงานอยส่ ู องสถานะ คือ โหมดสลีปและไฮเบอรเนต
์
●
ุ จะได้รบ
โหมดสลีป—โหมดสลีปจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติหลังไม่มีการใช้งานเป็นระยะเวลาหนึ่ง งานของคณ
ั การบั นทึกไว้ ใน
่
ุ สามารถเรมโหมดสลี
หน่วยความจำ ช่วยให้คุณสามารถดำเนินการงานของคุณต่อได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น คณ
ป ได้ดว้ ยตนเอง
ิ
่
ู
เช่นกั น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดด เรมต้
ิ นและออกจากโหมดสลีปด้วยตั วเอง ในหน้า 30
●
่ ี งขัน
่ิ
้ วิกฤต ในสถานะไฮเบอรเนต
ุ
ไฮเบอรเนต—จะม
เนตโดยอั
ตโนมั ตห
์
ีการเรมสถานะไฮเบอร
์
ิ ากระดั บแบตเตอรถึ
์ งานของคณ
่ิ
ุ สามารถเรมสถานะไฮเบอร
จะได้รบ
เนตได้
ดว้ ยตนเองเช่น
ั การบั นทึกไว้ ในไฟล ์ ไฮเบอรเนต
์ และคอมพิวเตอร์จะปิดทำงาน คณ
์
่ ิ นและออกจากโหมดไฮเบอรเนตด้
กั น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดด ู การเรมต้
วยตั วเอง (เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่กำหนดไว้เท่านั้น)
์
ในหน้า 30
่ ี อาจม
่
ุ ภาพของระบบเส ียงและวดิ ี โอ การสญเส
ู
ียฟงก ์ชันการเล่นเ
ข้อควรระวัง: หากต้องการลดความเสยงที
ีการลดระดั บคณ
ู
ียขอ้ มลู ห้ามเข้าสู่โหมดสลีปในขณะที่กำลังอ่านจากหรือเขียนลงแผ่นดิสก์หรือการ์ดสื่อภายนอก
ส ียงและวดิ ี โอ หร ือการสญเส
่ิ ต้นและออกจากโหมดสลีปด้วยตัวเอง
เรม
่ ิ นโหมดสลีปด้วยวิธ ีการต่างๆ ดั งต่อไปนี้:
ุ สามารถเรมต้
คณ
●
ปิดจอแสดงผล
●
่ น เลือกไอคอน พลังงาน และจากนั น
้ สลี ป
เลือกป่ มุ เริมต้
ุ สามารถออกจากโหมดสลีปด้วยวิธ ีการต่างๆ ดั งต่อไปนี้:
คณ
●
ุ ด/ปิดเร ็วๆ
กดป่ มเปิ
●
้ึ
หากคอมพ ิวเตอรปิ์ ดอย ่ ู ให้ยกจอแสดงผลขน
●
กดแป้ นใดก็ ได้บนแป้ นพ ิมพ ์
●
่ ชแพด
แตะทีทั
เม่อคอมพ
ป ไฟแสดงสถานะเปิด/ปิดจะติดสว่างและจะมีการแสดงงานที่คุณทำค้างไว้บนหน้าจออีกครั้ง
ื
ิวเตอรออกจากโหมดสลี
์
ุ จะต้องป้ อนรหั สผ่าน Windows ของ
หมายเหตุ: หากคุณมีการตั้งค่ากำหนดให้ต้องมีการใส่รหัสผ่านเมื่อออกจากโหมดสลีป คณ
ุ ก่อนที่จะมีการแสดงงานที่คุณทำค้างไว้บนหน้าจออีกครั้ง
คณ
่ิ ต้นและออกจากโหมดไฮเบอรเนตด
การเรม
์
้ วยตัวเอง (เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่กำหนดไว้เท่านั้น)
่ มต้
่ ิ นโดยผ ้ ู ใช ้ และเปลี่ยนการตั ง้ ค่าพลั งงานอื่น ๆ และช่วงหมดเวลาได้ โดยใช ้ ตั วเลือก
ุ สามารถเปิดใช ้งานสถานะไฮเบอรเนตที
คณ
เร
์
พลั งงาน
30
บท 6 การจั ดการพลั งงาน
1.
้ เลือก ตัวเลื อกพลังงาน
พ ิมพ ตั
์ วเลือกพลังงาน ในกล่องค้นหาแถบงาน และจากนั น
‒ หร ือ –
คลิกขวาที่ ไอคอน มิเตอร ์พลังงาน
้ เลือก ตัวเลื อกพลังงาน
และจากนั น
2.
่
ในบานหน้าต่างด้านซ ้าย ให้เลือก เลือกการทำงานของปุ่มเปิด/ปิ ดเครือง
3.
้ ในส ่วน เมื่อฉั นกดป่ ุ มเปิ ด/ปิ ด ให้เลือก ไฮเบอร ์เนต
เลือก เปลี่ ยนแปลงการตั้งค่าที่ ไม่พร้อมใช้งานในขณะนี้ และจากนั น
– หร ือ –
่ ให้เลือกกล่อง ไฮเบอร ์เนต เพ่อแสดงตั
ภายใต้ การตั้งค่าปิ ดเครือง
วเลือกไฮเบอรเนตในเมน
เู ปิด/ปิด
ื
์
4.
เลือก บันทึกการเปลี่ยนแปลง
หากต้องการออกจากโหมดไฮเบอรเนต:
์
▲
ุ ด/ปิดเพ ียงสนๆ
ั้
กดป่ มเปิ
เม่อคอมพ
เนต
ื
ิวเตอรออกจากสถานะไฮเบอร
์
์ ไฟแสดงสถานะเปิด/ปิดจะติดสว่าง และจะมีการแสดงงานที่คุณทำค้างไว้บนหน้าจออีก
้
ครัง
ุ จะต้องป้ อนรหั สผ่าน
หมายเหตุ: หากคุณมีการตั้งค่ากำหนดให้ต้องมีการใส่รหัสผ่านเมื่อออกจากสถานะไฮเบอร์เนต คณ
ุ ก่อนที่จะมีการแสดงงานที่คุณทำค้างไว้บนหน้าจออีกครั้ง
Windows ของคณ
การตั้งค่าการป้องกันด้วยรหัสผ่านเมื่อกลับมาทำงานอีกครั้ง (ออกจากโหมดสลีปหรอื ไฮเบอร ์
เนต)
้ ตอนต่อไปนี้:
เม่อต้
ปหร ือไฮเบอรเนต
ื องการตั ง้ ค่าคอมพ ิวเตอร ์ ให้เร ียกหารหั สผ่านเม่อออกจากสถานะสลี
ื
์ ให้ปฏิบัตต
ิ ามขัน
1.
้ เลือก ตัวเลื อกพลังงาน
พ ิมพ ตั
์ วเลือกพลังงาน ในกล่องค้นหาแถบงาน และจากนั น
‒ หร ือ –
คลิกขวาที่ ไอคอน มิเตอร ์พลังงาน
้ เลือก ตัวเลื อกพลังงาน
และจากนั น
2.
ในบานหน้าต่างด้านซ ้าย ให้เลือก ต้องกรอกรหัสผ่านเมื่อกลับมาทำงานอีกครั้ง
3.
เลือก เปลี่ ยนแปลงการตั้งค่าที่ ไม่พร้อมใช้งานในขณะนี้
4.
เลือก ต้ องกรอกรหัสผ่าน (แนะนำ)
ุ ต้องการสร ้างรหั สผ่านบั ญช ีผ ้ ู ใช ้หร ือเปลี่ยนรหั สผ่านบั ญช ีผ ้ ู ใช ้ปจจบุ ั นของคณ
ุ ให้เลือก สร้างหรือ
หมายเหตุ: หากคณ
่
้ ดำเนินการตามคำแนะนำบนหน้าจอ หากคณ
ุ ไม่ตอ้ งการสร ้างหร ือเปลี่ยน
เปลี ยนรหัสผ่านบัญชีผู้ ใช้ของคุณ และจากนั น
้ ตอนที่ 5
รหั สผ่านบั ญช ีผ ้ ู ใช ้ ให้ ไปยังขัน
5.
เลือก บันทึกการเปลี่ ยนแปลง
การใช้มเิ ตอรพล
์ ังงานและการต้ังคา่ พลังงาน
่ อ
ุ สามารถเข้าถึงการตั ง้ ค่าพลั งงานและดประจ
ู
ม ิเตอรพลั
ไุ ฟฟ้ าทีเหลื
์ งงานอยบ่ ู นแถบงานของ Windows ม ิเตอรพลั
์ งงานช่วยให้คณ
่
อย ่ ู ในแบตเตอร ี ได้อย่างรวดเร ็ว
การใช ้ม ิเตอรพลั
์ งงานและการตั ง้ ค่าพลั งงาน
31
●
้ี
่ ออย ่ ู ในแบตเตอรและแผนการใช
่ี
ู บเปอรเซ
์ ไว้
หากต้องการดระดั
้พลั งงานปจจบุ ั น ให้วางตั วชเมาส
์ ็นต ์ของประจไุ ฟฟ้ าทีเหลื
เหนือไอคอนม ิเตอรพลั
์ งงาน
●
หากต้องการใช ้ ตั วเลือกพลั งงาน ให้คลิกขวาที่ ไอคอนม ิเตอรพลั
์ งงาน
้ เลือกหน่วยข้อมลู จากรายการ คณ
ุ
และจากนั น
้ เลือก ตัวเลื อกพลังงาน
ยังสามารถพ ิมพ ตั
์ วเลือกพลังงาน ในกล่องค้นหาของแถบงาน และจากนั น
้ี
์
ไอคอนมิเตอร์พลังงานที่แตกต่างกันบ่งชี้ว่าคอมพิวเตอร์กำลังทำงานโดยใช้แบตเตอรี่หรือกระแสไฟภายนอก การวางตั วชเมาส
่
้
เหนือไอคอนจะแสดงข้อความว่าแบตเตอรเหลื
ี อน้อยหร ือถึงขันวิกฤตหร ือไม่
การทำงานโดยใช้พลังงานแบตเตอรี่
่ ี ชาร
่ จไฟ
๊
เม่อติ
ม ีการเส ียบปลักคอมพ
ื ดตั ง้ แบตเตอรที
์ ไว้แล้วในคอมพ ิวเตอรและไม่
์
ิวเตอรเข้
์ ากับกระแส ไฟภายนอก คอมพ ิวเตอรจะ
์
่
่
๊
ู
ทำงานโดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ เมอคอมพ
ื
ิวเตอรปิ์ ดอย ่ และม ีการถอดปลั กออกจากกระแส ไฟภายนอก แบตเตอร ี ใน
่ ี อน้อยหร ือถึงขัน
้ วิกฤต
คอมพ ิวเตอรจะคายประจ
อุ อกอย่างช ้าๆ คอมพ ิวเตอรแสดงข้
อความเม่อแบตเตอร
เหลื
์
์
ื
่ี
้ึ
อายกุ ารใช ้งานแบตเตอรของคอมพ
างกั นไป ขนอย
ก่ ู ับการตั ง้ ค่าการจั ดการพลั งงาน การเร ียกใช ้ โปรแกรมบน
ิวเตอรจะแตกต่
์
่
่
คอมพ ิวเตอร ความสว่
างของหน้าจอ อปุ กรณ ์ภายนอกทีเชอมต่
ยอื่นๆ
ื อกับคอมพ ิวเตอร และปจจั
์
์
ตราประทับแบตเตอรจากโรงงาน
ี่
่ ี ือหากแบตเตอร ่ ี ไม่สามารถเก ็บประจไุ ฟ ได้อกี ต่อไป ให้เร ียกใช ้การตรวจสอบ
หากต้องการตรวจสอบสถานะของแบตเตอรหร
่
แบตเตอรของ
ี HP ในโปรแกรม HP Support Assistant
1.
้ เลือกโปรแกรม HP Support Assistant
พ ิมพ สนั
์ บสนุน ในกล่องค้นหาแถบงาน และจากนั น
– หร ือ –
คลิกที่ไอคอนเครื่องหมายคำถามในแถบงาน
2.
่
่
้ เลือก การตรวจสอบแบตเตอรีของ
เลือก พีซข
อ และจากนั น
HP หากการ
ี องฉั น เลือกแท็บ การวินิจฉั ยและเครืองมื
่
่
่
ุ
ุ
ตรวจสอบแบตเตอรของ
ให้ตดิ ต่อฝ่ ายสนั บสนน
ี HP ระบวา่ จะต้องเปลียนแบตเตอรทดแทน
ี
่ี
่ง
ผ ้ ู ใช ้จะไม่สามารถเปลี่ยนทดแทนแบตเตอร ่ ี ในผลิตภั ณฑ ์นี้ด้วยตนเองได้อย่างง่ายดาย การถอดหร ือเปลี่ยนทดแทนแบตเตอรอาจส
่
ุ หากแบตเตอร ่ ี ไม่สามารถเก ็บประจไุ ด้อกี ต่อไป โปรดติดต่อฝ่ ายสนั บสนน
ุ เม่อแบตเตอร
ผลต่อส ิทธ ิ ์ ในการรับประกั นส ินคา้ ของคณ
ื
ี
้ิ ดุ อายกุ ารใช ้งาน ห้ามกำจัดแบตเตอรี่รวมกับขยะทั่วไปในครัวเรือน ดำเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับในพื้นที่ที่ของคุณใน
สนส
การกำจัดแบตเตอรี่
การค้นหาขอ
้ มูลเกี่ยวกับแบตเตอร ี่
หากต้องการเข้าถึงข้อมลู แบตเตอร:่ ี
1.
้ เลือกโปรแกรม HP Support Assistant
พ ิมพ สนั
์ บสนุน ในกล่องค้นหาแถบงาน และจากนั น
– หร ือ –
คลิกที่ไอคอนเครื่องหมายคำถามในแถบงาน
2.
่
่
้ เลือก การตรวจสอบแบตเตอรีของ
เลือก พีซข
อ และจากนั น
HP หากการ
ี องฉั น เลือกแท็บ การวินิจฉั ยและเครืองมื
่
่
่
ุ
ตรวจสอบแบตเตอรของ
ให้ตดิ ต่อฝ่ ายสนั บสนน
ี HP ระบวุ า่ จะต้องเปลียนแบตเตอรทดแทน
ี
่ ี อไปนี้:
่ ื ือและข้อมลู เกี่ยวกั บแบตเตอรต่
HP Support Assistant ม ีเครองม
32
บท 6 การจั ดการพลั งงาน
●
่ ี HP
การตรวจสอบแบตเตอรของ
●
ข้อมลู เกี่ยวกั บชนิดของแบตเตอร ่ ี ข้อมูลจำเพาะ อายกุ ารใช ้งาน และความจ ุ
การคงรก
ั ษาพลังงานแบตเตอร ี่
่ี
หากต้องการคงรักษาพลั งงานแบตเตอรและยื
ดอายกุ ารใช ้งานของแบตเตอร ่ ี ให้นานทีส่ ดุ :
●
ปรับลดความสว่างของจอแสดงผล
●
เลือกการตั ง้ ค่า ประหยัดพลังงาน ใน ตั วเลือกการใช ้พลั งงาน
●
ุ ไม่ ใช ้งาน
ปิดอปุ กรณ ์ไร ้สายเม่อค
ื ณ
●
่ ึ ได้เส ียบปลักเข้
๊ ากับแหล่งจ่ายไฟภายนอก เช่น ฮารดไดรฟ์
ยกเลิกการเช่อมต่
ภายนอก
ื ออปุ กรณ ์ภายนอกที่ ไม่ ได้ ใช ้งาน ซงไม่
์
่
่
ทีเชอมต่
ื อกั บพอรต์ USB
●
่ ื นทึกภายนอกใดๆ ทีค
่ ณ
ุ ไม่ ได้ ใช ้งาน
หยดุ ปิดการใช ้งาน หร ือถอดการดส
์ อบั
●
่ื
่ิ
ก่อนที่คุณจะหยุดทำงาน ให้เรมสถานะสลี
ป หร ือปิดเครองคอมพ
ิวเตอร ์
รูจ้ ักระดับแบตเตอรเหล
ี่ ื อน้อย
เมื่อแบตเตอรี่ที่เป็นแหล่งพลังงานเดียวสำหรับคอมพิวเตอร์เหลืออยู่น้อยหรือถึงขั้นวิกฤต คุณจะสังเกตเห็นลักษณะการทำงานต่อ
ไปนี้:
●
่ ี อน้อยหร ือถึงขัน
้ วิกฤต
ไฟแสดงสถานะแบตเตอร ่ ี (เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่กำหนดไว้เท่านั้น) จะระบวุ า่ แบตเตอรเหลื
– หร ือ –
●
ไอคอนม ิเตอรพลั
์ งงาน
่ ี อน้อยหร ือถึงขัน
้ วิกฤต
แสดงการแจ้งเตือนแบตเตอรเหลื
หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้มิเตอร์พลังงาน โปรดด ู การใช ้ม ิเตอรพลั
์ งงานและการตั ง้ ค่าพลั งงาน
ในหน้า 31
คอมพิวเตอร์จะดำเนินการต่อไปนี้ในกรณีที่ระดับแบตเตอรี่ถึงขั้นวิกฤต:
●
หากม ีการปิดใช ้งานสถานะไฮเบอรเนตอย
์
่ ู และม ีการเปิดคอมพ ิวเตอร ์ ไว้ หร ืออย ่ ู ในสถานะสลีป คอมพ ิวเตอรจะยั
์ งอย ่ ู ใน
่
่
้
้
ู
ู
ียข
สถานะสลีป ในช่วงสันๆ จากนั น ระบบจะปิดเครองและจะส
ญเส อ้ มลใดๆ ทียังไม่ม ีการบั นทึกไว้
ื
●
ู ดใช ้งาน และคอมพ ิวเตอรเปิ
ู่
เนต
หากสถานะไฮเบอรเนตถ
กเปิ
์
์
์ ดอยห
่ ู ร ืออย ่ ู ในสถานะสลีป คอมพ ิวเตอรจะเข้
์ าสสถานะไฮเบอร
การแก้ ไขปญหาระดับแบตเตอรเหล
ี่ ื อน้อย
การแก้ ไขปญหาระดับแบตเตอรเหล
ไฟภายนอกพรอ้ มใช้งาน
ี่ ื อน้อยเม่ อกระแส
ื
เช่อมต่
ไฟภายนอก:
ื ออปุ กรณ ์อย่างใดอย่างหนึ่งดั งต่อไปนี้เข้ากั บคอมพ ิวเตอรและกระแส
์
●
อะแดปเตอร AC
์
●
่ นตั วเลือก
แท่นวางหร ืออปุ กรณ ์ต่อขยายทีเป็
●
้ ื นอปุ กรณ ์เสร ิมจาก HP
่ อเป็
อะแดปเตอร ์ ไฟฟ้ าตั วเลือกทีซ
การทํางานโดยใช ้พลั งงานแบตเตอร ่ ี
33
การแก้ ไขปญหาระดับแบตเตอรเหล
ี่ ื อน้อยเม่ อไม
ื ม
่ แ
ี หลง่ พลังงานที่ ใช้งานได้
ุ และปิดระบบคอมพ ิวเตอร ์
บั นทึกงานของคณ
การแก้ ไขปญหาระดับแบตเตอรเหล
ี่ ื อน้อยเม่ อคอมพ
ื
ิวเตอร ์ ไมส
่ ามารถออกจากสถานะไฮเบอรเนต
์
1.
เช่อมต่
ไฟภายนอก
ื ออะแดปเตอร AC
์ เข้ากับคอมพ ิวเตอรและกระแส
์
2.
ุ ด/ปิด
ออกจากสถานะไฮเบอรเนต
์ โดยกดป่ มเปิ
การทำงานโดยใช้แหล่งจ่ายไฟ AC
ู ่ โปสเตอร คำแนะนำการติดตั้ง
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ AC โปรดดที
ที่ ให้ ไว้ ในกล่องคอมพ ิวเตอร ์
์
่ ี ่อเช
่ านการรับรอง
คอมพ ิวเตอรจะไม่
ใช ้พลั งงานแบตเตอรเม
ื อคอมพ ิวเตอรเข้
์
ื ่อมต่
์ ากับแหล่งจ่ายไฟ AC โดยใช ้อะแดปเตอร AC
์ ทีผ่
่ นตั วเลือก
แล้ว หร ือแท่นวาง/อปุ กรณ ์ต่อขยายทีเป็
่
้ ึ ให้ ใช ้อะแดปเตอร AC
คำเตือน! เพ่อลดปญหาด้
านความปลอดภั ยทีอาจเกิ
ดขน
ื
์ ที่ ได้รบ
ั มาพร ้อมกับคอมพ ิวเตอร อะแดปเตอร
์
์
่
้
่
่
่
้
AC ทีเปลียนทดแทนจาก HP หร ืออะแดปเตอร AC
HP เท่านั น
ึ อจาก
ื
์ ที ใช ้งานร่วมกั นได้ซงซ
เช่อมต่
ื อคอมพ ิวเตอรเข้
์ ากั บแหล่งจ่ายไฟ AC ภายใต้สภาวะดั งต่อไปนี้:
คำเตือน!
อย่าชาร์จแบตเตอรี่คอมพิวเตอร์ขณะที่คุณกำลังโดยสารเครื่องบิน
●
เมื่อคุณกำลังชาร์จหรือปรับเทียบแบตเตอรี่
●
เมื่อคุณกำลังติดตั้งหรือปรับเปลี่ยนซอฟต์แวร์ระบบ
●
เม่อเข
ื ียนข้อมลู ลงบนแผ่นดิสก ์(เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่กำหนดไว้เท่านั้น)
●
่ ีฮารดไดรฟ์
่ื
เม่อเร
ภายในเครอง
ื ียกใช ้ตั วจั ดเร ียงข้อมลู บนดิสก ์บนคอมพ ิวเตอรที์ ม
์
●
เมื่อดำเนินการสำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูล
ุ เช่อมต่
เม่อค
ื อคอมพ ิวเตอรเข้
ื ณ
์ ากับแหล่งจ่ายไฟ AC:
●
่ ี มชาร
่ิ
แบตเตอรจะเร
จไฟ
์
●
้ึ
่ิ น
ความสว่างของจอภาพจะเพมข
●
ไอคอนม ิเตอรพลั
์ งงาน
ม ีลั กษณะเปลี่ยนไป
ุ ตั ดการเช่อมต่
เม่อค
ื อแหล่งจ่ายไฟ AC:
ื ณ
●
่ยนไป ใช ้พลั งงานจากแบตเตอร ่ ี
คอมพ ิวเตอรจะเปลี
์
●
ความสว่างของหน้าจอจะลดลงโดยอั ตโนมั ตเิ พ่อช่
ื วยประหยัดอายกุ ารใช ้งานแบตเตอร ่ ี
●
34
ไอคอนม ิเตอรพลั
์ งงาน
บท 6 การจั ดการพลั งงาน
ม ีลั กษณะเปลี่ยนไป
การแก้ ไขปญหาปญหาเกี่ยวกับพลังงาน
ทดสอบอะแดปเตอร AC
งต่อไปนี้เม่อเช
ื อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ AC:
์ หากคอมพ ิวเตอรแสดงอาการดั
์
ื ่อมต่
●
คอมพ ิวเตอร ์ ไม่เปิด
●
จอแสดงผลไม่เปิด
●
ไฟแสดงสถานะเปิด/ปิดไม่ตดิ สว่าง
วิธ ีการทดสอบอะแดปเตอร AC:
์
1.
่ื
ปิดเครองคอมพ
ิวเตอร ์
2.
้ เส ียบปลักสายไฟเข้
๊
เช่อมต่
และจากนั น
ากับเต้าเส ียบ AC
ื ออะแดปเตอร AC
์ เข้ากับคอมพ ิวเตอรและสายไฟ
์
3.
่ื
เปิดเครองคอมพ
ิวเตอร ์
●
หากไฟสถานะเปิด/ปิดสว่าง แสดงว่าอะแดปเตอร AC
์ ทำงานอย่างเหมาะสม
●
่อมต่
หากไฟเปิดปิดยังคง ดับอย ่ ู ให้ตรวจสอบการเช่อมต่
ื อจากอะแดปเตอร AC
ื อจากสาย
์ ไปยังคอมพ ิวเตอร และการเช
์
่
่
่
ไฟ ไปทีเต้าเส ียบ AC เพอให้
ื อแน่นหนาดี
ื แน่ ใจว่าการเชอมต่
●
หากเช่อมต่
ื อแน่นแล้ว แต่ ไฟสถานะเปิด/ปิดยังคงดับอย ่ ู แสดงว่าอะแดปเตอร AC
์ ทำงานไม่ถูกต้องและควรเปลี่ยน
ติดต่อฝ่ายสนับสนุนสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับอะแดปเตอร์ไฟฟ้า AC สำหรับเปลี่ยนทดแทน
่ ื (การปิดใช้งาน) คอมพิวเตอร ์
การปิดเครอง
่อปิ
่ื
ู
ุ แล้ว
ข้อควรระวัง: ข้อมลู ที่ ไม่ ได้บันทึกไว้จะสญหายเม
แน่ ใจว่าได้บันทึกงานของคณ
ื ดเครองคอมพ
ิวเตอร โปรดตรวจสอบให้
์
่ื
ก่อนปิดเครองคอมพ
ิวเตอร ์
คำสั่งปิดเครื่องจะปิดโปรแกรมทั้งหมดที่เปิดอยู่ รวมถึงระบบปฏิบัตกิ าร แล้วปิดจอแสดงผลและคอมพ ิวเตอร ์
่ื
ปิดเครองคอมพ
สภาวะดั งต่อไปนี้:
ิวเตอรภายใต้
์
●
่ื
ุ ต้องการเข้าถึงส ่วนประกอบภายในเครองคอมพ
เม่อค
ื ณ
ิวเตอร ์
●
่ ไม่ ได้เช่อมต่
ุ เช่อมต่
เม่อค
ภายนอกที
ื ออปุ กรณ ์ฮารดแวร
ื อกับพอรต์ USB หร ือวิด ี โอ
ื ณ
์
์
●
เม่อคอมพ
ได้ ใช ้งานและไม่ ได้เช่อมต่
ื อกั บแหล่งจ่ายไฟภายนอกเป็ นเวลานาน
ื
ิวเตอรจะไม่
์
่ื
ุ จะสามารถปิดเครองคอมพ
ุ ด/ปิดได้ แต่ขั้นตอนที่แนะนำคือ ให้ใช้คำสั่งปิดเครื่องใน Windows
แม้วา่ คณ
ิวเตอร โ์ ดยใช ้ป่ มเปิ
ุ จะต้องออกจากสถานะสลีปหร ือไฮเบอรเนตเส
ียก่อนด้วยการ
หมายเหตุ: หากคอมพ ิวเตอรอย
์ ่ ู ในสถานะสลีปหร ือไฮเบอรเนต
์ คณ
์
่ ่ มเปิ
ุ ด/ปิดเพ ียงสนๆ
ั้
กดทีป
1.
่ ดไว้
ุ และปิดโปรแกรมทั ง้ หมดทีเปิ
บั นทึกงานของคณ
2.
่
่ น เลือกไอคอน พลังงาน และจากนั น
้ เลือก ปิ ดเครือง
เลือกป่ มุ เริมต้
่ ื (การปิดใช ้งาน) คอมพ ิวเตอร ์
การปิดเครอง
35
้ ตอนดั งกล่าวข้างต้น ให้ลองทำตามขั้นตอนการปิด
ุ ไม่สามารถปิดคอมพ ิวเตอรด้์ วยขัน
หากคอมพ ิวเตอร ์ ไม่ตอบสนอง และคณ
เครื่องฉุกเฉินตามลำดับที่ให้ไว้:
36
●
่
้ เลือก ปิ ดเครือง
กด ctrl+alt+delete เลือกไอคอน พลังงาน และจากนั น
●
ุ ด/ปิดค้างไว้อย่างน้อย 5 วินาที
กดป่ มเปิ
●
๊
ถอดปลั กคอมพ
งจ่ายไฟภายนอก
ิวเตอรออกจากแหล่
์
บท 6 การจั ดการพลั งงาน
7
การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ของคุณ
เป็นสิ่งสำคัญที่คุณควรทำการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำเพื่อดูแลให้เครื่องของคุณอยู่ในสภาพเหมาะสมสำหรับการใช้
่ ื ือ เช่น Disk Defragmenter (ตั วจั ดเร ียงข้อมลู บนดิสก ์) และ Disk Cleanup (การล้าง
งาน บทนี้อธ ิบายเกี่ยวกั บวิธ ีการใช ้เครองม
ข้อมลู บนดิสก ์) และยังมีคำแนะนำสำหรับการอัพเดตโปรแกรมและไดรเวอร์ขั้นตอนในการทำความสะอาดคอมพิวเตอร์และเคล็ด
ลับสำหรับการเดินทางโดยนำ (หร ือจั ดส ่ง) คอมพ ิวเตอร ์ ไปด้วย
การปรบ
ั ปรุงประสิทธภ
ิ าพ
คุณสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณให้ดีขึ้นโดยดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องเป็นประจำด้วยเครื่องมือ
ต่างๆ เช่น Disk Defragmenter (ตั วจั ดเร ียงข้อมลู บนดิสก ์) และ Disk Cleanup (การล้างข้อมลู บนดิสก ์)
การ ใช้ตัวจัดเรย
ี งขอ
้ มูลบนดิสก ์
ุ อย่างน้อยเดือนละ
HP ขอแนะนำให้ใช้ Disk Defragmenter (ตั วจั ดเร ียงข้อมลู บนดิสก ์) เพ่อจั
ของคณ
ื ดเร ียงข้อมลู บนฮารดไดรฟ์
์
้
ครัง
หมายเหตุ: ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้งาน Disk Defragmenter (ตั วจั ดเร ียงข้อมลู บนดิสก ์) บนไดรฟ์ solid-state
การเร ียกใช ้ Disk Defragmenter (ตั วจั ดเร ียงข้อมลู บนดิสก ์):
1.
เช่อมต่
ื อคอมพ ิวเตอรเข้
์ ากั บแหล่งจ่ายไฟ AC
2.
้ เลือก จัดเรียงข้อมูล และปรับไดรฟ์ ของคุณให้ เหมาะสมที่สด
ุ
พ ิมพ จั
์ ดเรียงข้อมูล ในกล่องค้นหาแถบงาน และจากนั น
3.
ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดวิู ธ ี ใช ้ซอฟต ์แวร Disk
Defragmenter (ตั วจั ดเร ียงข้อมลู บนดิสก ์)
์
การ ใช้ Disk Cleanup (การล้างขอ
้ มูลบนดิสก)์
่ิ
ใช ้ Disk Cleanup (การล้างข้อมลู บนดิสก ์) เพื่อค้นหาไฟล์ที่ไม่จำเป็นซึ่งคุณสามารถลบได้อย่างปลอดภัยบนฮาร์ดไดรฟ์ เพ่อเพ
ื ม
่ สก ์และช่วยให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
้ ื ดิ
พนที
การเร ียกใช ้ Disk Cleanup (การล้างข้อมลู บนดิสก ์):
1.
้ เลือก เพิ่มพื้นที่ดิสก์โดยลบไฟล์ที่ไม่จำเป็น หร ือ ถอนการติ ดตั้ง
พ ิมพ ดิ
์ สก์ ในกล่องค้นหาแถบงาน และจากนั น
โปรแกรมเพื่อเพิ่มพื้นที่ดิ สก์
2.
ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
การ ใช้ HP 3D DriveGuard (มเี ฉพาะบางรุน
่ เทา่ น้ัน)
HP 3D DriveGuard จะปกป้องฮาร์ดไดรฟ์ด้วยการหยุดการทำงานของไดรฟ์และระงับคำขอข้อมูลภายใต้สภาวะดังต่อไปนี้:
●
คุณทำคอมพิวเตอร์หล่น
●
คุณย้ายคอมพิวเตอร์ในขณะที่จอแสดงผลปิดอยู่และคอมพิวเตอร์กำลังใช้พลังงานจากแบตเตอรี่
การปรับปรงุ ประส ิทธ ิภาพ
37
้ิ ดุ หนึ่งในเหตกุ ารณ ์เหล่านี้ HP 3D DriveGuard จะปรับฮาร์ดไดรฟ์ให้กลับสู่การทำงานตาม
้
ภายในช่วงเวลาอั นสันหลั
งจากทีส่ นส
ปกติ
้ ที่ ได้รบ
หมายเหตุ: เฉพาะฮารดไดรฟ์
ภายในเท่านั น
์
ั การปกป้ องโดย HP 3D DriveGuard ฮาร์ดไดรฟ์ที่ติดตั้งไว้ในอุปกรณ์สำหรับ
่
่
การเชอมต่
ื อเสร ิมหร ือเชอมต่
ื อเข้ากั บพอรต์ USB จะไม่ ได้รบ
ั การปกป้ องโดย HP 3D DriveGuard
่ ี ่ อนไหวได้ ดั งนั น
้ิ ่วนทเคลื
้ จึงไม่จำเป็นต้องใช้ HP 3D DriveGuard
หมายเหตุ: เนื่องจาก Solid-State Drive (SSDs) ไม่ม ีชนส
สำหรับไดร์ฟเหล่านี้
่ ธ ี ใช ้ซอฟต ์แวร 3D
ู วิ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดที
์ DriveGuard ของ HP
การระบุสถานะของ HP 3D DriveGuard
่ยนส ีเพ่อแสดงว่
่ ี ่ ู ในช่องใส ่ฮารดไดรฟ์
ไฟแสดงสถานะฮารดไดรฟ์
บนคอมพ ิวเตอรจะเปลี
าไดรฟ์ทอย
หลั กและ/หร ือไดรฟ์ ในช่องใส ่
์
์
ื
์
้ ) หยุดทำงาน หากต้องการระบวุ า่ ในขณะนี้ไดรฟ์ได้รับการปกป้องหรือหยุดทำงานอยู่หรือไม่
ุ ่ เท่านั น
ฮารดไดรฟ์
รอง (ม ีเฉพาะบางรน
์
่
่ ท
้ ื การแจ้
้ ให้ดไอคอนบนเดสก
ู
นั น
งเตือนทีอย
์ทอป Windows ในพนที
่ ู างด้านขวาสดุ ของทาสก ์บาร ์
การอัพเดตโปรแกรมและไดรเวอร ์
HP ขอแนะนำให้คุณอัพเดตโปรแกรมและไดรเวอร์ของคุณเป็นประจำอยู่เสมอ การอั พเดตสามารถแก้ ไขปญหาต่างๆ ได้ รวมทั้งนำ
ุ สมบั ตแิ ละตั วเลือกใหม่ๆ สำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ ตั วอย่างเช่น ส่วนประกอบกราฟิกรุ่นที่เก่ากว่าอาจทำงานร่วมกับ
เข้าคณ
ุ ่ ล่าสดุ คณ
ุ ก ็อาจจะใช ้ประโยชน ์จากอปุ กรณ ์ของคณ
ุ ได้ ไม่เต็มประส ิทธ ิภาพ
ซอฟต ์แวรเกมใหม่
ลา่ สดุ ได้ ไม่ดน
์
ี ั ก หากไม่ม ี ไดรเวอรร์ น
ไปที่ http://www.hp.com/support เพ่อดาวน
ื
์โหลดโปรแกรมและไดรเวอรเวอร
์ ชั์ นล่าสดุ จาก HP นอกจากนี้ ลงทะเบ ียนเพ่อื
่
ขอรับการแจ้งเตือนโดยอั ตโนมั ตเิ มอม
ื ีอั พเดตให้เลือกใช ้งาน
ุ ต้องการอั พเดตโปรแกรมและไดรเวอรของค
ุ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้:
หากคณ
ณ
์
1.
้ เลือกโปรแกรม HP Support Assistant
พ ิมพ สนั
์ บสนุน ในกล่องค้นหาแถบงาน และจากนั น
- หร ือ คลิกที่ไอคอนเครื่องหมายคำถามในแถบงาน
2.
้ เลือก ตรวจสอบสำหรับอัพเดตและข้อความ
เลือก พีซข
ี องฉั น เลือกแท็บ อัพเดต และจากนั น
3.
ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
การทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ของคุณ
ใช้ผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้เพื่อทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างปลอดภัย:
38
●
ู ดุ 0.3 เปอรเซ
ไดเมทธ ิลเบนซ ินแอมโมเนียมคลอไรด ์ความเข้มข้นสงส
์ ็นต ์ (ตั วอย่างเช่น ผ้าเช็ดทำความสะอาดแบบใช้แล้วทิ้ง
่
่
ซงม
ึ ีอยด่ ู ว้ ยกันหลายยีห้อ)
●
น้ำยาทำความสะอาดกระจกที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
●
น้ำผสมสบู่อย่างอ่อน
●
ผ้าเช ็ดไมโครไฟเบอรสะอาดแห้
งหร ือผ้าชามั วร (ผ้าที่ไม่มีไฟฟ้าสถิตและไม่มีน้ำมัน)
์
์
●
ผ้าเช ็ดที่ ไม่ม ี ไฟฟ้ าสถิต
ุ
บท 7 การบํารงุ รักษาคอมพ ิวเตอรของค
ณ
์
ข้อควรระวัง: หลีกเลี่ยงตัวทำละลายสำหรับน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์รุนแรงซึ่งอาจทำให้คอมพิวเตอร์ได้รับความเสียหาย
ุ ไม่แน่ ใจว่า ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดนั้นปลอดภัยสำหรับคอมพิวเตอร์หรือไม่ ให้ตรวจสอบส ่วนประกอบของ
อย่างถาวรได้ หากคณ
่
ผลิตภั ณฑ ์เพอให้
ื แน่ ใจว่าไม่ม ีส ่วนผสมตา่ ง ๆ เช่น แอลกอฮอล ์ อะซ ิ โตน แอมโมเนียมคลอไรด ์เมธ ิลีนคลอไรด ์และไฮโดรคารบอน
์
ในผลิตภั ณฑ ์
่ ี ีเส ้นใย เช่น กระดาษเช ็ดหน้า อาจทำให้คอมพิวเตอร์เกิดรอยขูดขีด เม่อใช
ุ ม
วั สดท
ื ้เป็ นเวลานาน อนุภาคฝุ่นและน้ำยาทำความสะอาด
อาจตกค้างอย ่ ู ในรอยขดู ข ีดได้
ขั้นตอนการทำความสะอาด
ทำตามขั้นตอนในส่วนนี้เพื่อทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างปลอดภัย
คำเตือน! เพ่อป้
ื องกั นไฟฟ้ าช ็อตหร ือเกิดความเส ียหายตอ่ ส ่วนประกอบตา่ งๆ อย่าพยายามทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ของคุณ
่
ขณะเปิดเครอง
ื
1.
ปิดใช ้คอมพ ิวเตอร ์
2.
ตั ดการเช่อมต่
ื อจากแหล่งจ่ายไฟ AC
3.
่ ีกระแส ไฟทั ง้ หมด
ตั ดการเช่อมต่
ื อจากอปุ กรณ ์ภายนอกทีม
ข้อควรระวัง: เพ่อป้
ื องกันความเส ียหายตอ่ ส ่วนประกอบภายใน อย่าพ่นน้ำยาทำความสะอาดหรือของเหลวโดยตรงที่พื้นผิว
คอมพ ิวเตอร ์ ใดๆ น้ำยาที่หยดลงบนพื้นผิวสามารถทำให้ส่วนประกอบภายในเสียหายถาวรได้
การทำความสะอาดจอแสดงผล
ู แน่ ใจว่า จอแส
ใช้ผ้านุ่มไม่มีเศษเส้นใยชุบน้ำยาทำความสะอาดกระจกที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เช็ดจอแสดงผลเบาๆ ตรวจดให้
่
้
ุ
ดงผลนั นแห้งดีแล้วก่อนทีคณจะปิดคอมพ ิวเตอร ์
การทำความสะอาดด้านข้างหรือฝาปิด
หากต้องการทำความสะอาดด้านข้างและฝาปิด ให้ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์นุ่มหรือผ้าชามัวร์ชุบน้ำยาทำความสะอาดหนึ่งในรายการที่มี
การแสดงไว้กอ่ นหน้า หรือใช้แผ่นเช็ดทำความสะอาดที่ใช้แล้วทิ้งซึ่งได้รับการรับรองแล้ว
ุ
หมายเหตุ: เมื่อทำความสะอาดฝาปิดของคอมพิวเตอร์ให้เช ็ดเป็ นวงกลมเพ่อช่
ื วยขจั ดฝ่ นและเศษตะกอน
การทำความสะอาดทัชแพด คียบอร
์ ด์ หรอื เมาส ์ (เฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น)
่ี
่ ื ดฝ
ู ่น
ุ
คำเตือน! เพ่อลดความเส
ยงในการเกิ
ดไฟฟ้ าช ็อตหร ือความเส ียหายตอ่ ส ่วนประกอบภายใน อย่าใช ้อปุ กรณ ์เสร ิมจากเครองด
ื
ทำความสะอาดคีย์บอร์ด เครื่องดูดฝุ่นอาจทำให้มีเศษตะกอนจากข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านสะสมอยู่บนพื้นผิวคีย์บอร์ด
ุ
ข้อควรระวัง: เพ่อป้
ื องกันความเส ียหายตอ่ ส ่วนประกอบภายใน อย่าให้ของเหลวหยดระหว่างป่ มกด
●
์
หากต้องการทำความสะอาดทัชแพด คียบอร
์ ดหร
์ ือเมาส ให้ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์นุ่มหรือผ้าชามัวร์ชุบน้ำยาทำความสะอาดหนึ่ง
่
ในรายการทีม ีการแสดงไว้กอ่ นหน้า หรือใช้แผ่นเช็ดทำความสะอาดที่ใช้แล้วทิ้งซึ่งได้รับการรับรองแล้ว
●
่ ีหลอดฉีดพ่นลม
ุ
ุ เส ้นใย และอนุภาคเล็กๆ ออกจากคียบอร
เพ่อป้
ดขัดและเพ่อขจั
ื องกันป่ มกดติ
ื ดฝ่ น
์ ด์ ให้ ใช ้ตั วเป่ าลมทีม
ุ
การทําความสะอาดคอมพ ิวเตอรของค
ณ
์
39
การเดินทางโดยนำคอมพิวเตอร์ไปด้วยหรือการจัดส่งคอมพิวเตอร์ของ
คุณ
หากคุณจำเป็นต้องเดินทางโดยนำคอมพิวเตอร์ไปด้วยหรือต้องจัดส่งคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อ
ุ
ความปลอดภั ยในอปุ กรณ ์ของคณ
●
เตรียมคอมพิวเตอร์ให้พร้อมสำหรับการเดินทางหรือขนส่ง
◦
สำรองข้อมูลของคุณลงในไดรฟ์ภายนอก
◦
่ื
ถอดดิสก ์และการดส
ง้ หมดออก เช่น การ์ดหน่วยความจำ
์ อภายนอกทั
◦
้ ตั ดการเช่อมต่
ปิดใช ้อปุ กรณ ์ภายนอกทั ง้ หมด และจากนั น
ื อ
◦
ปิดคอมพ ิวเตอร ์
●
เก็บข้อมูลสำรองไว้กับตัว แยกเก็บข้อมูลสำรองจากคอมพิวเตอร์
●
่ ื ิน ให้ถอื คอมพ ิวเตอรข์ นเคร
่ื
่ อของ
้ึ
เม่อเดิ
องเป็
นกระเป๋ าถือ อย่าเช ็คอินคอมพ ิวเตอรพร
ื นทางโดยเครองบ
์ ้อมกับสัมภาระทีเหลื
ุ
คณ
่ ีสนามแม่เหล็กรวมถึงเครองตรวจ
่ื
ั ผั สกั บสนามแม่เหล็ก อปุ กรณ ์รักษาความปลอดภั ยทีม
ข้อควรระวัง: อย่าให้ ไดรฟ์สม
่ื
ความปลอดภั ยในสนามบ ินโดยให้เดินผ่าน และเครองตรวจความปลอดภั
ยตามตั ว สายพานลำเลียงในสนามบินและอุปกรณ์
่
่
่
่ื
้
รักษาความปลอดภั ยทีคล้ายคลึงกันซงใช
องจะใช
เรย
เหล็กและไม่เป็ นอั นตราย
ึ ้ตรวจสอบกระเป๋ าถือขนเคร
์ แทนแม่
้เครองเอกซ
ึ
ื
์
กับไดรฟ์
●
่ ื ิน ให้ฟงประกาศบนเครองที
่ ื จะแจ้
่
่ ณ
ุ ต้องการใช ้คอมพ ิวเตอรขณะโดยสารเคร
ุ จะได้รบ
หากคณ
องบ
งให้ทราบว่าเม่อใดที
ค
์
ื
ั อ
่
้
ุ
ู
ุ
นญาตให้ ใช ้คอมพ ิวเตอร์ การใช ้คอมพ ิวเตอรขณะโดยสารเคร
องบ
ก่ ับดลพ ินิจของแต่ละสายการบ ิน
์
ื ินจะขนอย
ึ
●
่
ุ ต้องการขนส ่งคอมพ ิวเตอรหร
ุ ั ณฑ ์ห่อหมุ้ ทีเหมาะสม
หากคณ
และติดป้ายกำกับว่า “FRAGILE” (แตกหั ก
์ ือไดรฟ์ ให้ ใช ้บรรจภ
ง่าย)
●
อาจมีการจำกัดการใช้อุปกรณ์ไร้สายในบางสภาพแวดล้อม ข้อจำกัดดังกล่าวอาจมีผลบังคับใช้ในขณะโดยสารเครื่องบิน ในโรง
่ ีผล
่ี
่
ุ สามารถระเบ
ุ ม ีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายทีม
พยาบาล เม่ออย
ดอั นตราย หากคณ
ื ่ ู ใกล้กับวั ตถท
ิดได้ และในบร ิเวณทีอาจเกิ
ุ าตใช ้งานคอมพ ิวเตอรของค
ุ ก่อนที่
บังคับใช้สำหรับการใช้งานอุปกรณ์ไร้สายในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ตดิ ต่อเพ่อขออน
ญ
ณ
ื
์
่
จะเปิดเครอง
ื
●
หากคุณกำลังเดินทางไปต่างประเทศ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้
◦
ตรวจสอบข้อบังคับของศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์สำหรับแต่ละประเทศหรือภูมิภาคในแผนการเดินทางของ
ุ
คณ
◦
ตรวจสอบข้อกำหนดเกี่ยวกับสายไฟและอะแดปเตอร์สำหรับแต่ละพื้นที่ที่คุณต้องการใช้คอมพิวเตอร์แรงดั นไฟ
๊
ความถี่ และรปู แบบของปลั กอาจแตกต่
างกัน
่ี
คำเตือน! เพ่อลดความเส
ยงจากไฟฟ้
าช ็อต การเกิดไฟ ไหม้ ความเส ียหายตอ่ อปุ กรณ ์ อย่าพยายามจ่ายกำลังไฟไปยัง
ื
คอมพิวเตอร์ด้วยชุดอุปกรณ์แปลงแรงดันไฟที่มีจำหน่ายสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป
40
ุ
บท 7 การบํารงุ รักษาคอมพ ิวเตอรของค
ณ
์
8
การรก
อ
ั ษาความปลอดภัยคอมพิวเตอรและข
์
้ มูล
ของคุณ
ความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งจำเป็นในการปกป้องเพื่อรักษาความลับ ความสมบรู ณ ์ และความพร้อมใช้งานสำหรับ
่
ุ โซลชัู นด้านความปลอดภั ยมาตรฐานทีมาพร
ข้อมลู ของคณ
้อมระบบปฏิบัตกิ าร Windows, แอพพลิเคชันของ HP, Setup Utility
่ ี างๆ เช่น ไวรัส
่
ุ ให้ปลอดภั ยจากความเสยงต่
(BIOS) และซอฟต ์แวรของผ
ผ้ ู ลิตรายอืน สามารถช่วยปกป้ องคอมพ ิวเตอรของค
ณ
์
์
่ นอั นตรายชนิดอื่นๆ ได้
หนอนไวรัส และรหั สทีเป็
สิ่งสำคัญ:
่ ไุ ว้ ในบทนี้อาจไม่ม ีอย ่ ู ในคอมพ ิวเตอรของค
ุ ลั กษณะด้านความปลอดภั ยบางอย่างทีระบ
ุ
คณ
ณ
์
การใช้รหัสผา่ น
รหัสผ่านเป็นกลุ่มตัวอักษรที่คุณเลือกใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของคุณและช่วยปกป้องการทำ
้
ุ ตั ง้ ค่าคอมพ ิวเตอรของค
ุ เป็ นครังแรก
ธรุ กรรมทางออนไลน ์ สามารถตั ง้ ค่ารหั สผ่านได้หลายชนิด ตั วอย่างเช่น เม่อค
ณ
ระบบจะขอ
ื ณ
์
่
่
ุ สร ้างรหั สผ่านผ ้ ู ใช ้เพอรั
ุ สามารถตั ง้ ค่ารหั สผ่านเพมเติ
ให้คณ
ณ
ื กษาความปลอดภั ยคอมพ ิวเตอรของค
์
ิ มได้ ใน Windows หร ือใน
่ ึ ีการติดตั ง้ ไว้ลว่ งหน้าในคอมพ ิวเตอรของค
ุ
HP Setup Utility (BIOS) ซงม
ณ
์
ุ ลั กษณะด้านความ
อาจเป็นประโยชน์สำหรับคุณถ้าใช้รหัสผ่านเดียวกันสำหรับคุณลักษณะ Setup Utility (BIOS) และคณ
ปลอดภั ยของ Windows
หากต้องการสร ้างและบั นทึกรหั สผ่าน ให้ ใช ้เคล็ดลั บดั งต่อไปนี้:
●
่ี
่ ปลอดภั
่
ู อกจนไม่สามารถเข้าใช ้คอมพ ิวเตอร ์ ได้ ให้บันทึกรหั สผ่านแต่ละชดุ และเก็บไว้ ในทีที
เพ่อลดความเส
ยงในการถ
กล็
ย
ื
ห่างจากคอมพ ิวเตอร อย่
์ าเก็บรหั สผ่านไว้ ในไฟล ์บนคอมพ ิวเตอร ์
●
เม่อสร
ื ้างรหั สผ่าน ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของโปรแกรม
●
ุ อย่างน้อยทกุ 3 เดือน
เปลี่ยนรหั สผ่านของคณ
●
่
่ื
รหั สผ่านทีเหมาะสมที
ส่ ดุ ต้องยาวและประกอบตั วอั กษร เครองหมายวรรคตอน
สัญลั กษณ ์ และตั วเลข
●
่ ณ
่ นความลั บ และลบการตั ง้ ค่ารหั สผ่านทั ง้ หมด
ุ จะส ่งคอมพ ิวเตอร ์ ไปเข้ารับบร ิการ ให้สำรองไฟล์ของคุณ ลบไฟล ์ทีเป็
ก่อนทีค
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสผ่าน Windows เช่น รหั สผ่านโปรแกรมรักษาหน้าจอ:
▲
้ เลือกโปรแกรม HP Support Assistant
พ ิมพ สนั
์ บสนุน ในกล่องค้นหาแถบงาน และจากนั น
– หร ือ –
คลิกที่ไอคอนเครื่องหมายคำถามในแถบงาน
การต้ังรหัสผา่ น Windows
รหัสผ่าน
ฟงก์ชน
ั
รหั สผ่านผ ้ ู ใช ้
ป้ องกันการเข้าถึงบั ญช ีผ ้ ู ใช ้ Windows
รหั สผ่านของผด้ ู ูแลระบบ
ป้ องกันการเข้าถึงเนื้อหาคอมพ ิวเตอร ์ ในระดั บผด้ ู ูแลระบบ
การใช ้รหั สผ่าน
41
รหัสผ่าน
ฟงก์ชน
ั
หมายเหตุ:
(BIOS)
ไม่สามารถใช ้รหั สผ่านนี้เพ่อเข้
ื าถึงเนื้อหาของ Setup Utility
การต้ังรหัสผา่ นใน Setup Utility (BIOS)
รหัสผ่าน
ฟงก์ชน
ั
รหั สผ่านของผด้ ู ูแลระบบ
●
่ ณเข้าถึง Setup Utility (BIOS)
้ คุ
จะต้องป้ อนรหั สผ่านทุกครังที
●
หากคุณลืมรหั สผ่านผด้ ู ูแลระบบ คุณจะไม่สามารถเข้าถึง Setup Utility
(BIOS) ได้
●
่ ณเปิดเครองหร
่ื
้ คุ
จะต้องป้ อนรหั สผ่านแต่ละครังที
ือร ีสตารท์
คอมพ ิวเตอรหร
์ ือออกจากสถานะไฮเบอรเนต
์
●
่ ื คุณจะไม่สามารถเปิดเครองหร
่ื
หากคุณลืมรหั สผ่านเปิดเครอง
ือร ีสตารท์
คอมพ ิวเตอรหร
เนต
์ ือออกจากสถานะไฮเบอร ์
รหัสผ่านสำหรับเปิดเครื่อง
หากต้องการตั ง้ ค่า เปลี่ยนแปลง หรือลบรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือรหัสผ่านสำหรับเปิดเครื่องใน Setup Utility (BIOS):
ข้อควรระวัง: ทำการเปลี่ยนแปลงใน Setup Utility (BIOS) ด้วยความระมั ดระวั งเป็ นอย่างยิง่ ข้อผ ิดพลาดต่างๆ อาจทำให้
คอมพิวเตอร์ทำงานได้ไม่ถูกต้อง
่ ิ ้งาน Setup Utility คอมพ ิวเตอรของค
ุ จะต้องอย ่ ู ในโหมดโน้ตบกุ ๊ และคณ
ุ จะต้องใช ้คียบอร
หมายเหตุ: หากต้องการเรมใช
ณ
์
์ ดที
์ ่
ุ คียบอร
ติดตั ง้ เข้าไว้กับโน้ตบกุ ๊ ของคณ
าจอเม่อแสดงผลในโหมดแท็
บเล็ตไม่สามารถเข้าถึง Setup Utility ได้
์ ดบนหน้
์
ื
1.
่ ิ ้งาน Setup Utility (BIOS):
เรมใช
●
คอมพ ิวเตอรหร
์ ือแท็บเล็ตพร ้อมคียบอร
์ ด:
์
▲
●
้ กด f10
เปิดใช ้งานหร ือร ีสตารทคอมพ
์
ิวเตอร กด
์ esc อย่างรวดเร ็ว และจากนั น
แท็บเล็ตที่ ไม่ม ีคียบอร
์ ด:
์
1.
้ กดป่ มลดระดั
ุ
เปิดใช ้งานหร ือร ีสตารทแท็
บเส ียงเร ็วๆ ค้างไว้
์ บเล็ต และจากนั น
- หร ือ ้ กดป่ มุ Windows เร ็วๆ ค้างไว้
เปิดใช ้งานหร ือร ีสตารทแท็
์ บเล็ต และจากนั น
2.
2.
แตะที่ f10
้ ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
เลือก ความปลอดภัย และจากนั น
การเปลี่ยนแปลงของคุณจะมีผลเมื่อคอมพิวเตอร์เริ่มทำงานอีกครั้ง
การใช้ตัวอา่ นลายน้ิวมอ
ื (เฉพาะผลิตภัณฑบ์ างรุน
่ เทา่ น้ัน)
่ ดตั ง้ ไว้ ในตั วในผลิตภั ณฑ ์บางรน
้ ือทีติ
้
ุ ่ เท่านั น
จะสามารถใช ้งานตั วอ่านลายนิวม
42
ุ
บท 8 การรักษาความปลอดภั ยคอมพ ิวเตอรและข้
อมลู ของคณ
์
้ ือ คณ
้ ืออย่าง
้ ลงทะเบ ียนลายนิวม
ุ จะต้องตั ง้ ค่าบั ญช ีผ ้ ู ใช ้และรหั สผ่านบนคอมพ ิวเตอร และจากนั
หากต้องการใช ้ตั วอ่านลายนิวม
น
์
่
้
น้อยหนึงนิวโดยใช ้ซอฟต ์แวร HP
์ SimplePass
้ ือโดยใช ้ HP SimplePass:
หากต้องการลงทะเบ ียนลายนิวม
1.
้
้ ือเพ่อเปิ
ปดนิวบนเซ
วม
็นเซอรลายนิ
์
ื ดใช้ HP SimplePass
2.
้ ึ ให้เลือก เริมต้
่ นใช้งาน
เม่อหน้
าจอต้อนรับของ HP SimplePass แสดงขน
ื
3.
้ ี านขวาเหนือเซ ็นเซอร์
้ ด้
ุ ปดนิวช
HP SimplePass จะแสดงข้อความให้คณ
4.
้ิ
้ ่อเสร
ปดนิว้ 3 ครังเพ
ื
็จสนการลงทะเบ
ียน
่ ่ยวข้องในภาพประกอบ
้ึ
้ ือทีเกี
หากการลงทะเบียนเป็นที่สำเร็จ วงกลมส ีเข ียวจะปรากฏขนบนนิ
วม
5.
ทำขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 ซ้ำอีกครั้งเพื่อลงทะเบียนลายนิ้วมือเพิ่มเติม
การใช้ซอฟตแ
ก
์ วรระบบร
์
ั ษาความปลอดภัยทางอินเทอรเน
์ ็ต
ุ ในการเข้าถึงอีเมล เคร ือข่าย หร ืออินเทอรเน็
เม่อใช
ณ
ื ้คอมพ ิวเตอรของค
์
์ ต อาจทำให้คอมพิวเตอร์ติดไวรัสคอมพิวเตอร์สปายแวร ์
ู กุ คามออนไลน ์อื่นๆ ได้ เพ่อช่
ุ อาจม ีการติดตั ง้ ซอฟแวรระบบรั
และการถกค
ณ
กษาความปลอดภั ยทาง
ื วยปกป้ องคอมพ ิวเตอรของค
์
์
่
ุ ่ ทดลองใช ้งานทีม ีคณ
ุ ลั กษณะป้ องกั นไวรัสและไฟรวอลล
ุ ในการป้ องกันไวรัสอย่างต่อ
อินเทอรเน็
ณ
์ ตรน
์
์ ไว้แล้วในคอมพ ิวเตอรของค
์
่ ี านความปลอดภั ยอื่นๆ คณ
่ งค้
่ ิ นพบและความเสยงด้
ุ ต้องหมั ่นปรับปรงุ ซอฟต ์แวรระบบรั
เนื่องสำหรับไวรัสชนิดใหม่ๆ ทีเพ
กษาความ
์
้
่
ุ ขอแนะนำให้คุณอัพเกรดซอฟต์แวร์ระบบรักษาความปลอดภัยรุ่นทดลองใช้งาน หร ือซอซอฟต
ปลอดภั ยของคณ
ื
์แวรที์ ต้องการเพ่อื
ุ อย่างเต็มที่
ป้ องกั นคอมพ ิวเตอรของค
ณ
์
การ ใช้ซอฟตแ
์ วรป์ ้ องกันไวรสั
ไวรัสคอมพ ิวเตอรสามารถปิ
ดการใช ้งานโปรแกรม ยทู ลิ ติ ้ ี หร ือระบบปฏิบัตกิ ารได้ หรือทำให้โปรแกรมเหล่านี้ทำงานผิดปกติ
์
่ ี ดจากไวรัส
ซอฟต ์แวรป้์ องกันไวรัสสามารถตรวจหาไวรัส โดยส ่วนใหญ ่ ได้ กำจัดไวรัส รวมทั ง้ ซ่อมแซมความเส ียหายทเกิ
่ งค้
่ ิ นพบ คณ
ุ ต้องหมั ่นปรับปรงุ ซอฟต ์แวรป้์ องกันไวรัสของคณ
ุ
ในการป้องกันไวรัสอย่างต่อเนื่องสำหรับไวรัสชนิดใหม่ๆ ทีเพ
ุ ขอแนะนำให้คุณใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสที่ต้องการเพื่อ
อาจม ีการติดตั ง้ โปรแกรมป้ องกั นไวรัส ไว้แล้วในคอมพ ิวเตอรของค
ณ
์
่
ุ
ปกป้ องคอมพ ิวเตอรของค
ณอย่างเต็มที
์
้ เลือกโปรแกรม HP
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวรัสคอมพิวเตอร์ให้พ ิมพ สนั
์ บสนุน ในกล่องค้นหาแถบงาน และจากนั น
Support Assistant
– หร ือ –
คลิกที่ไอคอนเครื่องหมายคำถามในแถบงาน
การ ใช้ซอฟตแ
์ วร ์ ไฟร วอลล
์
์
ุ าต ไฟรวอลล
ไฟรวอลล
์
์ ได้รบ
ั การออกแบบเป็ นพ ิเศษเพ่อป้
ื องกั นการเข้าถึงระบบหร ือเคร ือข่ายโดยไม่ ได้รบ
ั อนญ
์
์อาจเป็ นซอฟต ์แวรที์ ่
ุ ติดตั ง้ ไว้บนคอมพ ิวเตอรและ/หร
คณ
และซอฟต
์
ือเคร ือข่าย หร ืออาจรวมกันทั ง้ ฮารดแวร
์
์
์แวร ์
่
ม ี ไฟรวอลล
อกใช ้ ได้:
์
์สองชนิดทีสามารถเลื
●
่
่ ดตั ง้
ไฟรวอลล
องเฉพาะคอมพ ิวเตอรที์ ติ
์
์บนโฮสต ์—คือซอฟต ์แวรที์ ปกป้
●
ไฟรวอลล
องคอมพ ิวเตอรท์ กุ
์
์บนเคร ือข่าย—ติดตั ง้ ไว้ระหว่างโมเด็ม DSL หร ือเคเบ ิลโมเด็มกับเคร ือข่ายภายในบ้าน เพ่อปกป้
ื
่ื
เครองบนเคร
ือข่าย
การใช ้ซอฟต ์แวรระบบรั
กษาความปลอดภั ยทางอินเทอรเน็
์
์ ต
43
ู
เม่อติ
ื ดตั ง้ ไฟรวอลล
์
์ ไว้บนระบบ ข้อมลู ทั ง้ หมดทีส่ ่งไปยังและจากระบบจะถกตรวจสอบและเปร
ียบเทียบกับเกณฑ ์ด้านความปลอดภั ย
่
้
ู
ู
ที่ผู้ใช้กำหนด ข้อมลใดๆ ที ไม่เป็ นไปตามเกณฑ ์จะถกปิดกั น
การติดต้ังอัพเดตซอฟตแ
์ วร ์
่
่ นๆ ที่ติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณควรได้รับการอัพเดตเป็นประจำ เพ่อแก้
ซอฟต ์แวรของ
ไข
์ HP, Windows และบคุ คลทีสามอื
ื
้
ุ
ิทธ
ปญหาความปลอดภั ยและปรับปรงประส ิภาพของซอฟต ์แวร ์ ให้ดขี น
ึ
่ึ
ข้อควรระวัง: Microsoft จะม ีการส ่งการเตอื นเกี่ยวกับอั พเดตของ Windows ซงอาจรวมถึ
งอั พเดตความปลอดภั ย หากต้องการ
่ี ณ
้
้
ุ ได้รบ
ปกป้ องคอมพ ิวเตอรจากการละเม
์
ิดความปลอดภั ยและไวรัสคอมพ ิวเตอร ให้
์ ตดิ ตั งอั พเดตทั งหมดจาก Microsoft ทั นทีทค
ั
การเตือน
ุ สามารถติดตั ง้ อั พเดตเหล่านี้ โดยอั ตโนมั ต ิ
คณ
ู ือเปลี่ยนแปลงการตั ง้ ค่า:
หากต้องการดหร
1.
่ น เลือก การตั้งค่า และจากนั น
้ เลือก อัพเดตและความปลอดภัย
เลือกป่ มุ เริมต้
2.
้ ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
เลือก Windows Update และจากนั น
3.
้ ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
หากต้องการจัดตารางเวลาสำหรับการติดตั้งอัพเดต ให้เลือก ตัวเลื อกขั้นสูง และจากนั น
การใช้ HP Touchpoint Manager (เฉพาะผลิตภัณฑบ์ างรุน
่ เทา่ น้ั น)
่ ึ วยให้สามารถจั ดการธรุ กิจและรักษาความปลอดภั ยส ินทรพ
HP Touchpoint Manager เป็ นโซลชัู นไอทีบนคลาวด ์ซงช่
ั ยของบร
์
ิษั ท
ได้อย่างม ีประส ิทธ ิภาพ HP Touchpoint Manager ช่วยปกป้ องอปุ กรณ ์จากมั ลแวร และการโจมตี
อ่ นๆ
์
ื ตรวจสอบสถานะการทำงาน
ุ สามารถลดระยะเวลาในการแก้ ไขปญหาอปุ กรณ ์ของผ ้ ู ใช ้และปญหาด้านความปลอดภัย คณ
ุ สามารถ
ของอปุ กรณ ์ และช่วยให้คณ
่
่
่
่
ุ ทีคมุ้ ค่าอย่างมากเมอเที
ดาวน ์โหลดและติดตั ง้ ซอฟต ์แวร ์ ได้อย่างรวดเร ็ว ซงเป็
ึ นการลงทน
ื ยบกับโซลชัู นทีพัฒนาเองโดยองค ์กรแบบ
้
ดั งเดิม
การป้องกันเครอื ขา่ ยไรส้ ายของคุณ
่ ีอย ่ ู ให้เปิดใช ้งานคณ
ุ ติดตั ง้ WLAN หร ือเข้าถึง WLAN ทีม
ุ สมบั ตริ ะบบการรักษาความปลอดภั ยเสมอ เพ่อปกป้
เม่อค
องเคร ือข่าย
ื ณ
ื
่
้
ุ
ุ
ของคณจากการเข้าถึงโดยไม่ ได้รบ
ั อนญาต WLAN ในพนที
ื สาธารณะ (ฮอตสปอต) เช่น ร ้านกาแฟ และสนามบ ิน อาจไม่ม ีการรักษา
ความปลอดภั ยใดๆ
การสำรองข้อมูลแอพพลิเคชันซอฟต์แวร์และข้อมูล
ู
สำรองข้อมูลแอพพลิเคชันซอฟต์แวร์และข้อมูลของคุณอยู่เสมอ เพ่อปกป้
องไม่ ให้สญหายหร
ื
ือเส ียหายอยา่ งถาวรจากการโจมตีของ
ไวรัส หร ือซอฟต ์แวรหร
ล้์ มเหลว
์ ือฮารดแวร
์
การใช้สายล็อกที่เป็นอุปกรณเ์ สรม
ิ
่ึ
้ื
สายล็อกซงจะต้
องซอแยกต่
างหากได้รบ
องคอมพ ิวเตอร แต่
ั การออกแบบมาเพ่อปกป้
ื
์ อาจไม่สามารถป้ องกันการใช ้งานคอมพ ิวเตอร ์
่
่
่
ู
ในทางทีผ ิดหร ือการถกขโมยได้
สายล็อกเป็ นหนึ่งในหลายวิธ ีทีควรใช
ชัู นด้านความปลอดภั ยทีสมบ
รู ณ ์แบบ
้เพ่อเป็
ื นส ่วนหน่งของโซล
ึ
่
่
่
่
ุ
เพอช่
องจากขโมยได้อย่างเต็มทีทีสด
ื วยเพมการปกป้
ิ
่
ุ อาจม ีรปู ลั กษณ ์ทีแตกต่
ช่องเส ียบสายลอ็ กบนคอมพ ิวเตอรของค
ณ
างไปจากภาพประกอบในส ่วนน้เล็
์
ี กน้อย
44
ุ
บท 8 การรักษาความปลอดภั ยคอมพ ิวเตอรและข้
อมลู ของคณ
์
1.
่ ี องการรักษาความปลอดภั ย
ุ ต้
พันสายล็อกไว้รอบๆ วั ตถท
2.
ุ แจ (1) ไว้ ในตั วล็อกสายเคเบ ิล (2)
สอดกญ
3.
ุ แจ
สอดตั วล็อกสายเคเบ ิลไว้ ในช่องเส ียบสายลอ็ กบนคอมพ ิวเตอร (3)
์ แล้วล็อกตั วล็อกสายเคเบ ิลโดยใช ้กญ
4.
่ ปลอดภั
่
ุ แจออกและเก็บไว้ ในทีที
ถอดกญ
ย
่ นอปุ กรณ ์เสร ิม
การใช ้สายล็อกทีเป็
45
9
การใช้ Setup Utility (BIOS)
่ื
Setup Utility หร ือ Basic Input/Output System (BIOS) ควบคมุ การติดต่อสอสารระหว่
างอปุ กรณ ์อินพตุ และเอาท ์พตุ ทั ง้ หมด
่ื
์
ในระบบ (เช่น ดิสก ์ ไดรฟ์, จอแสดงผล, แป้ นพ ิมพ,์ เมาส และเคร
องพ
ิมพ)์ Setup Utility (BIOS) ประกอบด้วยการตั้งค่าสำหรับ
่
้
อปุ กรณ ์ประเภทต่างๆ ทีม ีการติดตั ง ลำดับการเริ่มต้นของคอมพิวเตอร์ระบบ และหน่วยความจำส่วนเพิ่ม
่ ิ น Setup Utility สำหรับคอมพิวเตอร์ที่แปลงสภาพได้ คอมพ ิวเตอรของค
ุ จะต้องอย ่ ู ในโหมด
หมายเหตุ: เม่อต้
ณ
ื องการเรมต้
์
่ ่อมต่
ุ จะต้องใช ้คียบอร
ุ คียบอร
โน้ตบกุ ๊ และคณ
าจอเม่อแสดงผลในโหมดแท็
บเล็ตไม่สามารถเข้าถึง
ื อกั บโน้ตบกุ ๊ ของคณ
์ ดที
์ เช
์ ดบนหน้
์
ื
Setup Utility ได้
่ิ ้ น Setup Utility (BIOS)
การเรมต
ข้อควรระวัง: ทำการเปลี่ยนแปลงใน Setup Utility (BIOS) ด้วยความระมั ดระวั งเป็ นอย่างยิง่ ข้อผ ิดพลาดต่างๆ อาจทำให้
คอมพิวเตอร์ทำงานได้ไม่ถูกต้อง
่ ิ น Setup Utility สำหรับคอมพิวเตอร์ที่แปลงสภาพได้ คอมพ ิวเตอรของค
ุ จะต้องอย ่ ู ในโหมด
หมายเหตุ: เม่อต้
ณ
ื องการเรมต้
์
่
่
่
ุ จะต้องใช ้คียบอร
ุ คียบอร
โน้ตบกุ ๊ และคณ
าจอเมอแสดงผลในโหมดแท็
บเล็ตไม่สามารถเข้าถึง
ื อกั บโน้ตบกุ ๊ ของคณ
์ ดที
์ เชอมต่
์ ดบนหน้
์
ื
Setup Utility ได้
●
คอมพ ิวเตอรหร
์ ือแท็บเล็ตพร ้อมคียบอร
์ ด:
์
▲
●
้ กด f10
เปิดใช ้งานหร ือร ีสตารทคอมพ
์
ิวเตอร กด
์ esc อย่างรวดเร ็ว และจากนั น
แท็บเล็ตที่ ไม่ม ีคียบอร
์ ด:
์
1.
้ กดป่ มลดระดั
ุ
เปิดใช ้งานหร ือร ีสตารทแท็
บเส ียงเร ็วๆ ค้างไว้
์ บเล็ต และจากนั น
- หร ือ ้ กดป่ มุ Windows เร ็วๆ ค้างไว้
เปิดใช ้งานหร ือร ีสตารทแท็
์ บเล็ต และจากนั น
2.
แตะที่ f10
การอัพเดต Setup Utility (BIOS)
อาจมีเวอร์ชันที่อัพเดตสำหรับ Setup Utility (BIOS) ให้เลือกใช ้งานบนเว็บไซต ์ของ HP
่ ียกว่า SoftPaqs
การอั พเดต BIOS ส ่วนใหญบ่ นเว็บไซต ์ของ HP บรรจอุ ย ่ ู ในไฟล ์บ ีบอั ดทีเร
่ ึ ีข้อมลู เกี่ยวกับการติดตั ง้ และแก้ ไขปญหาเกี่ยวกับไฟล ์ดั งกล่าว
่ ่อว่
แพ ็คเกจดาวน ์โหลดบางชดุ ม ี ไฟล ์ทีช
ื า Readme.txt ซงม
การระบุเวอรชั์ นของ BIOS
ในการตรวจสอบว่า คุณจำเป็นต้องอัพเดต Setup Utility (BIOS) หร ือไม่ ก่อนอื่นให้ระบเุ วอรชั์ นของ BIOS บนคอมพ ิวเตอรของ
์
ุ
คณ
46
บท 9 การใช ้ Setup Utility (BIOS)
่ ึ งเป็ นทีร่ จัู ้ กกั นในช่อของ
หากต้องการแสดงข้อมลู เวอรชั์ นของ BIOS (ซงยั
ROM date (วั นที่ ROM) และ System BIOS (BIOS
ื
ระบบ)):
1.
้ เลือกโปรแกรม HP Support Assistant
พ ิมพ สนั
์ บสนุน ในกล่องค้นหาแถบงาน และจากนั น
– หร ือ –
คลิกที่ไอคอนเครื่องหมายคำถามในแถบงาน
2.
้ เลือก ข้อมูลจำเพาะ
เลือก พีซข
ี องฉั น และจากนั น
– หร ือ –
▲
ใช ้ Setup Utility (BIOS)
ในการใช ้ Setup Utility (BIOS):
1.
่ ิ น Setup Utility (BIOS) (ดที
่ ิ น Setup Utility (BIOS) ในหน้า 46)
ู ่ การเรมต้
เรมต้
2.
้ บั นทึกเวอรชั์ น BIOS ของคณ
ุ
เลือก รายการหลัก เลือก ข้อมลู ระบบ และจากนั น
3.
้ ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
เลือก ออก เลือก ไม่ และจากนั น
ู ่ การดาวน ์โหลดอั พเดต BIOS ในหน้า 47
หากต้องการตรวจสอบ BIOS เวอรชั์ นล่าสดุ ให้ดที
การดาวน ์ โหลดอัพเดต BIOS
ข้อควรระวัง: เพื่อป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์ได้รับความเสียหายหรือการติดตั้งไม่สำเร็จ ให้ดาวน ์โหลดและติดตั ง้ อั พเดต BIOS
่ี
่ ่อถื
เฉพาะในกรณีทคอมพ
ื อกั บแหล่งจ่ายไฟภายนอกทีเช
ื อได้ โดยใช ้อะแดปเตอร AC
ิวเตอรเช
์ ่อมต่
์ อย่าดาวน ์โหลดหร ือติดตั ง้ อั พเดต
่
BIOS ในขณะที่คอมพิวเตอร์กำลังทำงานด้วยพลังงานจากแบตเตอรี่ หร ือเชอมต่
ื อเข้ากับชดุ เช่อมต่
ื ออปุ กรณ ์ หร ือเช่อมต่
ื อกับแหล่ง
่ นอปุ กรณ ์เสร ิม ระหว่างการดาวน ์โหลดและติดตั ง้ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้:
จ่ายไฟทีเป็
●
๊
ห้ามตั ดการเช่อมต่
าเส ียบ AC
ื อกระแส ไฟฟ้ าจากคอมพ ิวเตอรด้์ วยการถอดปลั กสายไฟออกจากเต้
●
่ื
ห้ามปิดเครองคอมพ
ิวเตอรหร
์ ือเข้าส ู่ โหมดสลีป
●
ห้ามเส ียบ ถอด เช่อมต่
ื อ หร ือตั ดการเช่อมต่
ื ออปุ กรณ ์ สายเคเบ ิล หร ือสายไฟ ใดๆ
ุ เข้ากั บเคร ือข่าย ให้ปรึกษาผู้ดูแลระบบเครือข่ายก่อนที่จะทำการติดตั้งอัพเดต
หมายเหตุ: หากม ีการเช่อมต่
ณ
ื อคอมพ ิวเตอรของค
์
่ พเดต BIOS ของระบบ
ซอฟต ์แวร โดยเฉพาะอย่
างยิงอั
์
1.
้ เลือกโปรแกรม HP Support Assistant
พ ิมพ สนั
์ บสนุน ในกล่องค้นหาแถบงาน และจากนั น
– หร ือ –
คลิกที่ไอคอนเครื่องหมายคำถามในแถบงาน
2.
้ คลิกที่ ตรวจหาอัพเดตและข้อความ
คลิกที่ อัพเดต และจากนั น
3.
่ ณ
ุ ต้องการดาวน ์โหลด
ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อระบุคอมพิวเตอร์ของคุณและเข้าถึงอัพเดต BIOS ทีค
4.
้ ตอนต่อไปนี้:
ทีส่ ่วนการดาวน ์โหลด ให้ปฏิบัตต
ิ ามขัน
การอั พเดต Setup Utility (BIOS)
47
a.
่ ดตั ง้ อยบ่ ู นคอมพ ิวเตอรของค
ุ ในปจจบุ ั น
ระบอุ ั พเดต BIOS ที่ ใหม่ลา่ สดุ และเปร ียบเทียบกับเวอรชั์ นของ BIOS ทีติ
ณ
์
่
่
่
ุ
ุ
ุ
หากอั พเดตดั งกล่าวใหม่กว่าเวอรชั์ น BIOS ของคณ ให้บันทึกวั นที ชอื หร ือตั วระบอนๆ
ื คณอาจต้องใช ้ข้อมลู นี้เพ่อื
่
ุ แล้ว
ค้นหาอั พเดตในภายหลั ง หลั งจากทีม ีการดาวน ์โหลดไปยังฮารดไดรฟ์
ของคณ
์
b.
ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดาวน์โหลดการเลือกของคุณไปยังฮาร์ดไดรฟ์
่ ึ ีการดาวน ์โหลดการอั พเดต BIOS มาไว้ คณ
ุ จะต้องเข้าถึง
บันทึกเส้นทางไปยังตำแหน่งที่ตั้งบนฮาร์ดไดรฟ์ของคุณ ซงม
่
่
้
ุ พร ้อมทีจะติดตั ง้ อั พเดต
เส ้นทางนี เมอค
ื ณ
้ ตอนการติดตั ง้ BIOS จะแตกต่างกั นไป ปฏิบัติตามคำแนะนำที่แสดงบนหน้าจอหลังจากที่การดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ หากไม่ม ี
ขัน
คำแนะนำปรากฏขึ้น ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
1.
้ เลือก File Explorer
พ ิมพ ไฟล์
ในกล่องค้นหาแถบงาน และจากนั น
์
2.
่ ่อฮาร
่ ื (C:)
ุ โดยปกติแล้วช่อฮาร
ดั บเบ ิลคลิกทีช
ดไดรฟ์
ของคณ
ดไดรฟ์
คอื ดิสก ์ ในเครอง
ื
ื
์
์
3.
่ี ณ
่ ีอั พเดตอย ่ ู
ุ บั นทึกไว้กอ่ นหน้านี้ เพ่อเปิ
ใช ้เส ้นทางในฮารดไดรฟ์
ทค
์
ื ดโฟลเดอรที์ ม
4.
่ ีนามสกลุ .exe (เช่น filename.exe)
ดั บเบ ิลคลิกที่ ไฟล ์ทีม
้ึ
่ ิ นขน
การติดตั ง้ BIOS จะเรมต้
5.
ทำการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ
่ อความบนหน้าจอรายงานว่าการติดตั ง้ เสร ็จสมบรู ณ ์ คณ
่ กดาวน
ุ จะสามารถลบไฟล ์ทีถ
ู
หมายเหตุ: หลั งจากทีข้
์โหลดออกจากฮารด์
ุ
ไดรฟ์ของคณ
การซิงโครไนซ ์แท็บเล็ตและคียบอร
์ ด์ (มเี ฉพาะบางรุน
่ เทา่ น้ัน)
ุ เช่อมต่
สำหรับแท็บเล็ตพร้อมคีย์บอร์ดที่ถอดออกได้ เม่อค
Utility
ื อแท็บเล็ตเข้ากับคียบอร
ื ณ
์ ดและร
์
ีสตารทคอมพ
์
ิวเตอร Setup
์
่
(BIOS) จะตรวจสอบเพอด
ื วู่ า จะต้องทำการซิงโครไนซ์เฟิร์มแวร์คอนโทรลเลอร์ที่ฝังตัวไว้บนคีย์บอร์ดหรือไม่ หากต้องทำการซิงโคร
้ ึ หากการซ ิงโครไนซหย
้ ึ นเวลา 10 วินาทีกอ่ นที่
่ ิ นขน
ไนซ การซ
์
ิงโครไนซจะเร
์ มต้
์ ดุ ชะงัก จะปรากฏหน้าจอแสดงผลการแจ้งเตือนขนเป็
แท็บเล็ตจะรีสตาร์ทและทำการซิงโครไนซ์อีกครั้ง
หมายเหตุ: เฟิร์มแวร์คอนโทรลเลอร์ที่ฝังตัวไว้จะทำการซิงโครไนซ์เฉพาะหากแบตเตอรี่แท็บเล็ตหรือคีย์บอร์ดมีประจุไฟที่ชาร์จ
้ หร ือหากม ีการเช่อมต่
ุ เข้ากั บแหล่งจ่ายไฟ AC
ล้วอยม่ ู ากกว่า 50% เท่านั น
ื อแท็บเล็ตของคณ
48
บท 9 การใช ้ Setup Utility (BIOS)
10 การ ใช้ HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
HP PC Hardware Diagnostics คือ Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) ที่ช่วยให้คุณสามารถทำการทดสอบเพื่อ
การวินิจฉัยปัญหาเพื่อระบุว่าฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ทำงานตามปกติหรือไม่ เครื่องมือนี้จะทำงานนอกระบบปฏิบัติการเพื่อแยก
่ มเหลวจากปญหาทีอาจเกิ
่
ฮารดแวร
ที์ ล้
ดจากระบบปฏิบัตกิ ารหร ือส ่วนประกอบของซอฟต ์แวรอื์ ่ น
์
่
่ ิ น BIOS บนคอมพ ิวเตอรที์ แปลงสภาพได้
ุ ต้องอย ่ ู ในโหมดโน้ตบกุ ๊ และคณ
ุ
หมายเหตุ: หากต้องการเรมต้
คอมพ ิวเตอรของค
ณ
์
่
่ อมต่
่
ุ คียบอร
ต้องใช ้คียบอร
าจอทีแสดงในโหมดแท็
บเล็ตไม่สามารถเข้าถึง BIOS ได้
ื อกั บแท็บเล็ตของคณ
์ ดที
์ เช
์ ดบนหน้
์
การเรม่ ิ HP PC Hardware Diagnostics UEFI
1.
่ ิ ้งาน BIOS:
เรมใช
●
คอมพ ิวเตอรหร
์ ือแท็บเล็ตพร ้อมคียบอร
์ ด:
์
▲
●
้ กด esc อย่างรวดเร ็ว
เปิดใช ้งานหร ือร ีสตารทคอมพ
น
์
ิวเตอร จากนั
์
แท็บเล็ตที่ ไม่ม ีคียบอร
์ ด:
์
▲
้ กดป่ มลดระดั
ุ
เปิดใช ้งานหร ือร ีสตารทแท็
บเส ียงเร ็วๆ ค้างไว้
์ บเล็ต และจากนั น
- หร ือ ้ กดป่ มุ Windows เร ็วๆ ค้างไว้
เปิดใช ้งานหร ือร ีสตารทแท็
์ บเล็ต และจากนั น
2.
กดหร ือแตะที่ f2
BIOS จะค้นหาตำแหน่งสำหรับเครื่องมือการวินิจฉัยสามตำแหน่งตามลำดับต่อไปนี้:
a.
่ ีการเช่อมต่
ไดรฟ์ USB ทีม
ื อแล้ว
่ ื ือ HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) ลงในไดรฟ์ USB ให้ดที
ู ่ การ
หมายเหตุ: หากต้องการดาวน ์โหลดเครองม
ดาวน ์โหลด HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) ลงในอปุ กรณ ์ USB ในหน้า 49
3.
b.
ฮารดไดรฟ์
์
c.
BIOS
่ ื ือการวินจิ ฉั ย ให้เลือกชนิดการทดสอบเพ่อการวิ
่ ณ
้ ปฏิบัติตามคำ
ุ ต้องการเร ียกใช ้งาน และจากนั น
เม่อเปิ
นจิ ฉั ยทีค
ื ดใช ้เครองม
ื
แนะนำบนหน้าจอ บนแท็บเล็ต ให้กดปุ่มปรับเสียงให้ต่ำลง เพ่อหย
นจิ ฉั ย
ื ดุ การทดสอบเพ่อการวิ
ื
่ ีคียบอร
ุ ต้องการหยดุ การทดสอบเพ่อการวิ
หมายเหตุ: หากคณ
นจิ ฉั ยบนคอมพ ิวเตอรหร
ื
์ ือแท็บเล็ตทีม
์ ด์ ให้กด esc
การดาวน ์ โหลด HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) ลงในอุปกรณ ์
USB
การดาวน ์โหลด HP PC Hardware Diagnostics ลงในอปุ กรณ ์ USB ม ี ให้เลือก 2 ตั วเลือกได้แก่
การดาวน ์โหลด HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) ลงในอปุ กรณ ์ USB
49
ุ :
ดาวน์ โหลด UEFI เวอร ์ชันล่าสด
1.
้ึ
ให้ ไปที่ http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags จะม ีการแสดงหน้าหลั กของ HP PC Diagnostics ขน
2.
่ งก ์ดาวน์ โหลด และเลือก เรียกใช้งาน
ในส ่วนของ HP PC Hardware Diagnostics ให้คลิกทีลิ
ดาวน์ โหลด UEFI เวอร ์ชันใดๆ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจง:
1.
้ึ
้ เลือกประเทศของคณ
ุ จะม ีการแสดงหน้าเพจบร ิการจาก HP ขน
ไปที่ http://www.hp.com/support และจากนั น
2.
คลิกที่ ไดร ์เวอร ์และดาวน์ โหลด
3.
ป้ อนช่อผลิ
ื ตภั ณฑ ์ ในช่องข้อความ แล้วคลิก ไป
– หร ือ –
ุ โดยอั ตโนมั ต ิ
คลิก ค้ นหาตอนนี้ เพ่อให้
ื HP ตรวจหาผลิตภั ณฑ ์ของคณ
50
4.
้ เลือกระบบปฏิบัตกิ ารของคณ
ุ และจากนั น
ุ
เลือกคอมพ ิวเตอรของค
ณ
์
5.
่ ณ
ุ ต้องการ
ในส ่วน การวินิจฉั ย ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเลือกและดาวน์โหลด UEFI เวอรชั์ นทีค
บท 10 การใช ้ HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
11 การสำรอง คืนคา่ และกู้คืนขอ
้ มูล
้
เนื้อหาในบทนีจะแสดงข้
อมลู เกี่ยวกับกระบวนการดั งต่อไปนี้ ข้อมูลในบทนี้จะเกี่ยวกับขั้นตอนมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์โดยส่วน
ใหญ่
●
การสร้างสื่อการกู้คืนระบบและการสำรองข้อมูล
●
การคืนค่าและการกคู้ น
ื ระบบ
ู ่ โปรแกรม HP Support Assistant
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดที
▲
้ เลือกโปรแกรม HP Support Assistant
พ ิมพ สนั
์ บสนุน ในกล่องค้นหาแถบงาน และจากนั น
‒ หร ือ –
คลิกที่ไอคอนเครื่องหมายคำถามในแถบงาน
่ี
่ จแล้
สิ่งสำคัญ: หากคุณจะดำเนินการขั้นตอนการกู้คืนบนแท็บเล็ต แบตเตอรของแท็
บเล็ตจะต้องม ีพลั งงานทีชาร
์ วเหลืออย ่ ู 70%
่ ณ
่ิ
ุ จะเรมกระบวนการก
เป็ นอย่างน้อยก่อนทีค
คู้ น
ื
สิ่งสำคัญ:
กคู้ น
ื ใดๆ
่
่ิ
สำหรับแท็บเล็ตที่มาพร้อมคีย์บอร์ดแบบถอดออกได้ ให้เช่อมต่
มกระบวนการ
ื อคียบอร
์ ดเข้
์ ากับฐานคียบอร
์ ดก่
์ อนทีจะเร
การสร้างสื่อการกู้คืนระบบและการสำรองข้อมูล
วิธีการสร้างสื่อการกู้คืนและสำรองข้อมูลดังต่อไปนี้มีให้เลือกใช้งานได้เฉพาะในบางรุ่นเท่านั้น เลือกวิธีที่มีให้เลือกใช้งานสำหรับรุ่น
ุ
คอมพ ิวเตอรของค
ณ
์
●
่ื
้
้ ตอนนีจะ
ใช ้ HP Recovery Manager ในการสร ้างสอการก
คู้ น
ื จาก HP หลังจากที่คุณตั้งค่าคอมพิวเตอร์เป็นที่สำเร็จแล้ว ขัน
เป็นการสร้างการสำรองข้อมูลสำหรับพาร์ติชัน HP Recovery บนคอมพ ิวเตอร สามารถใช้การสำรองข้อมูลในการติดตั้งระบบ
์
่
่
้
้
ปฏิบัตกิ ารดั งเดิมอีกครัง ในกรณีทฮาร
เกิดความเส ียหายหร ือม ีการเปลียนฮารดไดรฟ์
ทดแทน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ
ี ดไดรฟ์
์
์
่ื
่ื
้ ) ในหน้า 51 สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัว
ู ่ การสร ้างสอการก
ุ ่ เท่านั น
การสร ้างสอการก
คู้ น
คู้ น
ื ให้ดที
ื จาก HP (ม ีเฉพาะบางรน
่ื
่ ื ือ Windows ในหน้า 52
่
ู ่ การใช ้เครองม
เลือกการกคู้ น
อกใช ้งานได้ โดยการใช ้สอการก
คู้ น
ื ทีสามารถเลื
ื ให้ดที
●
่ ื ือ Windows ในการสร้างจุดคืนค่าระบบและสร้างการสำรองข้อมูลส่วนบุคคล
ใช ้เครองม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดด ู การกคู้ น
ื โดยใช ้ HP Recovery Manager ในหน้า 53
หมายเหตุ: หากอปุ กรณ ์จั ดเก็บข้อมลู ม ีขนาด 32 กิกะไบต ์ หร ือน้อยกว่า จะม ีการปิดใช ้งาน Microsoft System Restore
่ิ น
ตามค่าเรมต้
่
ู้คืนจาก HP (มเี ฉพาะบางรุน
การสร ้างสือการก
่ เทา่ น้ัน)
่ น ให้เลือก File Explorer และ
หากเป็ นไป ได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีพาร์ติชันสำหรับการกู้คืนและ Windows อย ่ ู จากเมนู เริมต้
้ เลือก พีซน
จากนั น
ี ้ี
●
หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่แสดงพาร์ติชันสำหรับ Windows และการกคู้ น
ื คุณสามารถขอสื่อการกู้คืนสำหรับระบบของคุณ
ุ ดสม
ู ดุ รายนาม หมายเลขโทรศัพท ์ทั ว่ โลก ที่ ให้มาพร ้อมกับคอมพ ิวเตอร ค
ุ ยังสามารถค้นหาข้อมลู
จากฝ่ ายการสนั บสนน
์ ณ
่ื
การสร ้างสอการก
คู้ น
ื ระบบและการสํารองข้อมลู
51
ุ และปฏิบัติตามคำ
ติดต่อได้จากเว็บไซต ์ของ HP ไปที่ http://www.hp.com/support เลือกประเทศหร ือภมู ิภาคของคณ
แนะนำบนหน้าจอ
่ ื ือ Windows ในการสร้างจุดคืนค่าระบบและสร้างการสำรองข้อมูลส่วนบุคคลได้ ดที
่ ื ือ
ุ สามารถใช ้เครองม
ู ่ การใช ้เครองม
คณ
Windows ในหน้า 52
●
ุ สามารถใช ้ HP Recovery Manager เพ่อื
หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่แสดงพาร์ติชันสำหรับ Windows และการกคู้ น
ื คณ
่
ื
สร้างสื่อการกู้คืนหลังจากที่คุณตั้งค่าคอมพิวเตอร์เป็นที่สำเร็จแล้ว สามารถใช ้สอการก
คู้ น
ื จาก HP ในการดำเนินการกู้คืนระบบ
่ ีการติด
้
้
ู
ียหาย
หากฮารดไดรฟ์
เกิดความเส
การกค้ น
์
ื ระบบเป็ นการติดตั งระบบปฏิบัตกิ ารตั วดั งเดิมและโปรแกรมซอฟต ์แวรที์ ม
่
้ กำหนดการตั้งค่าสำหรับโปรแกรมเหล่านั้น ยังสามารถใช ้สอการก
ื
ตั ง้ มาจากโรงงานอีกครัง้ และจากนั น
คู้ น
ื จาก HP ในการปรับ
่
่
ู
ู
ุ
แต่งระบบหร ือกค้ น
ทดแทน
ื ภาพข้อมลจากโรงงานในกรณีทคี ณเปลียนฮารดไดรฟ์
์
◦
่ื
่ ื ือการกคู้ น
้ ใช ้งานเครองม
จะสามารถสร ้างสอการก
คู้ น
ื ได้เพ ียงชดุ เดียวเท่านั น
ื เหล่านี้ด้วยความระมั ดระวั งและเก็บไว้ ใน
่
ทีปลอดภั
ย
◦
HP Recovery Manager จะทำการตรวจสอบคอมพิวเตอร์และระบุความจุที่ต้องการของแหล่งบรรจุสำหรับสื่อ
◦
่
ุ จะต้องม ี ไดรฟ์แบบออปติคอลทีสามารถเข
หากต้องการสร ้างแผ่นดิสก ์การกคู้ น
ณ
์
ียนข้อมลู บนแผ่น
ื คอมพ ิวเตอรของค
่ น DVD-R, DVD+R, DVD-R DL หร ือ DVD+R DL
ุ จะต้องใช ้เฉพาะแผ่นดิสก ์เปล่าคณ
ุ ภาพสงที
ู เป็
ดิสก ์ดีวดี ี ได้ และคณ
้ ห้ามใช้แผ่นดิสก์แบบเขียนซ้ำได้ เช่น แผ่น CD±RW, DVD±RW, DVD±RW แบบดั บเบ ิลเลเยอร หร
เท่านั น
์ ือ BD-RE
(บลูเรย์แบบเขียนซ้ำได้) เนื่องจากแผ่นดิสก ์ดั งกล่าวไม่สามารถใช ้งานร่วมกันได้กับซอฟต ์แวร HP
์ Recovery Manager
่ ีคณ
ุ สามารถใช ้แฟลชไดรฟ์ USB เปล่าทีม
ุ ภาพสงแทนได้
ู
หร ือคณ
ดว้ ยเช่นกัน
◦
่
ุ ไม่ม ี ไดรฟ์แบบออปติคอลในตั วทีสามารถเข
ุ ต้องการ
หากคอมพ ิวเตอรของค
ณ
์
ียนข้อมลู ลงบนแผ่นดิสก ์ดีวดี ี ได้ แต่คณ
่
้
่
ู
ุ
ื
สร ้างสอการกค้ น
างหาก) เพอสร
ื
ื ้างแผ่นดิสก ์การก ู้
ื เป็ นดีวดี ี คณสามารถใช ้ ไดรฟ์แบบออปติคอลภายนอก (ซอแยกต่
่
ุ ใช ้ ไดรฟ์แบบออปติคอลภายนอก จะต้องเชอมต่
คืน หากคณ
ื อไดรฟ์ โดยตรงเข้ากับพอรต์ USB บนคอมพ ิวเตอร ไม่
์
่
่
ุ
ุ
ื
สามารถเชอมต่
ื อไดรฟ์เข้ากั บพอรต์ USB บนอปกรณ ์ภายนอก เช่น ฮับ USB ได้ หากคณไม่สามารถสร ้างสอดีวดี ดี ว้ ย
ู ดุ รายนาม หมายเลขโทรศัพท ์
ตนเอง คุณสามารถขอรับแผ่นดิสก์การกู้คืนสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณได้จาก HP ดสม
่
่
ุ
ู
ทั วโลก ที ให้มาพร ้อมกับคอมพ ิวเตอร ค
์ ณยังสามารถค้นหาข้อมลติดต่อได้จากเว็บไซต ์ของ HP ไปที่
ุ และปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
http://www.hp.com/support เลือกประเทศหร ือภมู ิภาคของคณ
◦
่ื
่ ณ
่ ิ นสร ้างสอการก
ุ จะเรมต้
ตรวจสอบให้แน่ ใจว่า ม ีการเช่อมต่
คู้ น
ื อคอมพ ิวเตอรเข้
์ ากับแหล่งจ่ายไฟ AC ก่อนทีค
ื
◦
่
กระบวนการสร ้างอาจใช ้เวลาหนึ่งชัวโมงหร
ือมากกว่า ห้ามรบกวนกระบวนการสร ้างดั งกล่าว
◦
่ื
้ิ
่ ณ
ุ สามารถออกจากโปรแกรมก่อนทีค
ุ จะเสร ็จสนการสร
หากจำเป็น คณ
คู้ น
้างสอการก
ื แบบดีวดี ท
ี ั ง้ หมด HP Recovery
่ ณ
่ ิ นใช ้งาน HP
้ อไปทีค
ุ เรมต้
Manager จะทำการเขียนข้อมูลบนแผ่นดิสก์ดีวีดีแผ่นปัจจุบันจนเสร็จสิ้น ในครังต่
Recovery Manager คุณจะได้รับข้อความพร้อมต์ให้ดำเนินการต่อ
่ื
วิธ ีสร ้างสอการก
คู้ น
ื ระบบของ HP:
สิ่งสำคัญ:
เหล่านี้
่
่ ิ นขัน
้ ตอน
สำหรับแท็บเล็ตที่มาพร้อมคีย์บอร์ดแบบถอดออกได้ ให้เช่อมต่
มต้
ื อคียบอร
์ ดเข้
์ ากับฐานคียบอร
์ ดก่
์ อนทีจะเร
1.
้ เลือก HP Recovery Manager
พ ิมพ กู
้ น
ื ในกล่องค้นหาแถบงาน และจากนั น
์ ค
2.
่
้ ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
ู้คืน และจากนั น
เลือก สร้างสือการก
หากคุณจำเป็นต้องกู้คืนระบบ โปรดด ู การกคู้ น
ื โดยใช ้ HP Recovery Manager ในหน้า 53
่ื
อ
การใช้เครองม
ื Windows
่ื
่ ื ือ Windows
ุ สามารถสร ้างสอการก
คณ
คู้ น
ื จดุ คืนค่าระบบ และสร้างการสำรองข้อมูลส่วนบุคคล โดยใช ้เครองม
52
บท 11 การสํารอง คืนค่า และกคู้ น
ื ข้อมลู
หมายเหตุ: หากอปุ กรณ ์จั ดเก็บข้อมลู ม ีขนาด 32 กิกะไบต ์ หร ือน้อยกว่า จะม ีการปิดใช ้งาน Microsoft System Restore ตามค่า
่ิ น
เรมต้
่ ิ นใช ้งาน
ู ่ โปรแกรมเรมต้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและขั้นตอน ให้ดที
▲
่ น และจากนั น
่ นใช้งาน
้ เลือกโปรแกรม เริมต้
เลือกป่ มุ เริมต้
การคืนคา่ และการกู้คืน
่ี
่
ุ มากทีส่ ดุ
มีตัวเลือกมากมายสำหรับการกู้คืนระบบของคุณ เลือกวิธ ีทีเหมาะสมกั
บสถานการณ ์และระดั บความเชยวชาญของค
ณ
สิ่งสำคัญ:
●
Windows นำเสนอตัวเลือกต่างๆ สำหรับการคืนค่าจากการสำรองข้อมูล การร ีเฟรชคอมพ ิวเตอร และการร
์
ีเซ ็ตคอมพ ิวเตอร ์
่
่
้
ู
กลั บไปยังสถานะดั งเดิม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดที โปรแกรมเรมต้
ิ นใช ้งาน
▲
●
อาจสามารถเลือกใช้ได้เพียงบางวิธีสำหรับผลิตภัณฑ์บางรุ่น
่ น และจากนั น
่ นใช้งาน
้ เลือกโปรแกรม เริมต้
เลือกป่ มุ เริมต้
หากคุณต้องทำการแก้ไขปัญหาในโปรแกรมหรือไดรเวอร์ที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้า ให้ ใช ้ตั วเลือก ติดตั ง้ ไดรเวอรและ/หร
์
ือ
่
้
้
้
โปรแกรมอีกครัง ของ HP Recovery Manager เพอติ
ื ดตั งโปรแกรมหร ือไดรเวอรแต่
์ ละรายการใหม่อกี ครัง
▲
พ ิมพ กู
้ น
ื ในกล่องค้นหาแถบงาน เลือก HP Recovery Manager เลือก ติ ดตั้งไดรเวอร ์และ/หรือโปรแกรมอี ก
์ ค
้ ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
ครัง้ และจากนั น
●
ุ ต้องการกคู้ น
ุ สามารถเลือกตั วเลือก การกคู้ น
หากคณ
ั Windows กลั บเป็ นเนื้อหาดั ง้ เดิมจากโรงงาน คณ
ื พารติ์ ชน
ื ระบบ จาก
่
้ ) หร ือใช ้สอการก
ุ ่ เท่านั น
ื
พารติ์ ชน
คู้ น
ั HP Recovery (ม ีเฉพาะบางรน
ื จาก HP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดด ู การกคู้ น
ื โดยใช ้
่
่
่
ู
ู
ุ
ู
ื
ื
HP Recovery Manager ในหน้า 53 หากคณยังไม่ม ีการสร ้างสอการก
ค้ น
ค้ น
ื ให้ดที การสร ้างสอการก
ื จาก HP (ม ีเฉพาะ
้ ) ในหน้า 51
ุ ่ เท่านั น
บางรน
●
ุ ่ หากคณ
ุ ต้องการกคู้ น
ุ ม ีการเปลี่ยน
ในผลิตภั ณฑ ์บางรน
ั เดิมจากโรงงานและเนื้อหาของคอมพ ิวเตอร หร
ื พารติ์ ชน
์ ือ หากคณ
่
้
ุ สามารถใช ้ตั วเลือก การร ีเซ ็ตค่าดั งเดิม ของสอการก
ื
ฮารดไดรฟ์
ทดแทน คณ
คู้ น
์
ื จาก HP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดด ู การก ู้
คืนโดยใช ้ HP Recovery Manager ในหน้า 53
●
ุ ่ หากคุณต้องการนำพาร์ติชันการกู้คืนออกเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างบนฮาร์ดไดรฟ์ HP Recovery Manager
ในผลิตภั ณฑ ์บางรน
นำเสนอตัวเลือก นำพาร์ติชันการกู้คืนออก
้ ) ในหน้า 55
ุ ่ เท่านั น
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดด ู การนำพาร์ติชัน HP Recovery ออก (ม ีเฉพาะบางรน
การกู้คืนโดยใช้ HP Recovery Manager
่ื
ุ สามารถกคู้ น
ซอฟต ์แวร HP
คู้ น
์ Recovery Manager ช่วยให้คณ
ื คอมพ ิวเตอร ์ ให้กลั บเป็ นสถานะดั ง้ เดิมจากโรงงาน โดยใช ้สอการก
ื
่
่
้
ุ
ุ
ุ
ุ
จาก HP ทีคณม ีการสร ้างไว้ หร ือทีคณได้รบ
ั HP Recovery (ม ีเฉพาะบางรน
ั จาก HP หร ือโดยใช ้พารติ์ ชน
่ เท่านั น) หากคณยังไม่ม ี
่ื
่ื
้ ) ในหน้า 51
ู ่ การสร ้างสอการก
ุ ่ เท่านั น
การสร ้างสอการก
คู้ น
คู้ น
ื ให้ดที
ื จาก HP (ม ีเฉพาะบางรน
่ ี่คุณต้องทราบก่อนที่คุณจะเรมต
่ิ ้ นใช้งาน
สิงท
●
่ ีการติดตั ง้ มาจากโรงงานเท่านั น
้ สำหรับซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้ให้มาพร้อม
HP Recovery Manager จะกคู้ น
ื เฉพาะซอฟต ์แวรที์ ม
่ื ผ
่
่ ผ้ ู ลิต
้
้
ุ จะต้องดาวน ์โหลดซอฟต ์แวรจากเว็
กั บคอมพ ิวเตอรเคร
คณ
บไซต ์ของผผ้ ู ลิต หร ือติดตั ง้ ซอฟต ์แวรอี์ กครังจากส
อที
์ องนี
ื
์
ให้มา
การคืนค่าและการกคู้ น
ื
53
สิ่งสำคัญ:
ควรใช ้การกคู้ น
ื ผ่าน HP Recovery Manager เป็ นทางเลือกสดุ ท้ายในการแก้ ไขปญหาของคอมพ ิวเตอร์
●
่ื
่ื
ุ ยังไม่ม ีการสร ้างสอการก
ู ่ การ
จะต้องใช ้สอการก
คู้ น
คู้ น
ื HP หากฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ทำงานล้มเหลว หากคณ
ื ให้ดที
่
้
ุ ่ เท่านั น) ในหน้า 51
ื
สร ้างสอการก
คู้ น
ื จาก HP (ม ีเฉพาะบางรน
●
่ื
้ ) หากคณ
ุ จะต้องใช ้สอการก
ุ ่ เท่านั น
ุ ยังไม่ม ีการ
หากต้องการใช ้ตั วเลือก การร ีเซ ็ตค่าดั ง้ เดิม คณ
คู้ น
ื จาก HP (ม ีเฉพาะบางรน
่
่
่
้
ู
ู
ู
ุ
ื
ื
สร ้างสอการกค้ น
่ เท่านั น) ในหน้า 51
ื ให้ดที การสร ้างสอการกค้ น
ื จาก HP (ม ีเฉพาะบางรน
●
่ื
ุ สามารถ
หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่อนุญาตให้ทำการสร้างสื่อการกู้คืนจาก HP หร ือหากสอการก
คู้ น
ื จาก HP ไม่ทำงาน คณ
ู ดุ รายนาม หมายเลขโทรศัพท ์ทั ว่ โลก ที่ ให้มาพร ้อมกับ
ขอรับสื่อการกู้คืนสำหรับระบบของคุณจากฝ่ายสนับสนุน ดสม
ุ ยังสามารถค้นหาข้อมลู ติดต่อได้จากเว็บไซต ์ของ HP ไปที่ http://www.hp.com/support เลือกประเทศ
คอมพ ิวเตอร ค
์ ณ
ุ และปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
หร ือภมู ิภาคของคณ
่ ิ นการกคู้ น
สิ่งสำคัญ: HP Recovery Manager จะไม่ทำการสำรองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยอัตโนมัติ ก่อนเรมต้
ื ให้ทำการ
สำรองข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณต้องการใช้
่ื
ุ สามารถเลือกหนึ่งในตั วเลือกการกคู้ น
การใช ้สอการก
คู้ น
ื HP คณ
ื ดั งต่อไปนี้:
หมายเหตุ: จะมีการแสดงเฉพาะตัวเลือกที่สามารถเลือกใช้งานสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณเท่านั้นเมื่อคุณเริ่มต้นกระบวนการกู้
คืน
●
้ กำหนดการตั้งค่าโปรแกรมที่ได้รับการติดตั้งมาจาก
การกคู้ น
ื ระบบ—ติดตั ง้ ระบบปฏิบัตกิ ารดั ง้ เดิมอีกครัง้ และจากนั น
โรงงาน
●
การร ีเซ ็ตค่าดั ง้ เดิม—คืนค่าคอมพ ิวเตอรกลั
์ บไปยังสถานะดั ง้ เดิมจากโรงงาน โดยการลบข้อมลู ทั ง้ หมดออกจากฮารดไดรฟ์
์
้
้
และสร ้างพารติ์ ชน
ั ใหม่อกี ครัง จากนั น ทำการติดตั้งระบบปฏิบัติการดั้งเดิมและซอฟต์แวร์ที่มีการติดตั้งมาจากโรงงานอีกครั้ง
้ ) จะอนญ
้
ุ ่ เท่านั น
ุ าตเฉพาะการกคู้ น
พารติ์ ชน
ั HP Recovery (ม ีเฉพาะบางรน
ื ระบบเท่านั น
การใช้พารต์ ิ ชน
ั HP Recovery (มเี ฉพาะบางรุน
่ เทา่ น้ั น)
พารติ์ ชน
ั HP Recovery จะช่วยให้คุณสามารถดำเนินการกู้คืนระบบโดยไม่ต้องใช้แผ่นดิสก์หรือแฟลชไดรฟ์ USB สำหรับการกู้คืน
จะสามารถใช้การกู้คืนชนิดนี้เฉพาะเมื่อฮาร์ดไดรฟ์ยังคงทำงานอยู่เท่านั้น
่ ิ นใช ้งาน HP Recovery Manager จากพารติ์ ชน
หากต้องการเรมต้
ั HP Recovery:
่
่ ิ นขัน
้ ตอน
สิ่งสำคัญ: สำหรับแท็บเล็ตที่มาพร้อมคีย์บอร์ดแบบถอดออกได้ ให้เช่อมต่
มต้
ื อคียบอร
์ ดเข้
์ ากับฐานคียบอร
์ ดก่
์ อนทีจะเร
้ )
ุ ่ เท่านั น
เหล่านี้ (ม ีเฉพาะบางรน
1.
้ เลือก HP Recovery Environment
พ ิมพ กู
้ น
ื ในกล่องค้นหาแถบงาน เลือก Recovery Manager และจากนั น
์ ค
- หร ือ ่ ณ
ุ กด
สำหรับคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตที่มีคีย์บอร์ด ให้กด f11 ในที่ขณะคอมพิวเตอร์กำลังบูต หร ือกด f11 ค้างไว้ ในขณะทีค
ุ ด/ปิด
ป่ มเปิ
สำหรับแท็บเล็ตที่ไม่มีคีย์บอร์ด:
้ กดปุ่มปรับเสียงให้ต่ำลงเร็วๆ ค้างไว้ จากนั น
้ เลือก f11
เปิดใช ้งานหร ือร ีสตารทแท็
์ บเล็ต และจากนั น
- หร ือ -
54
บท 11 การสํารอง คืนค่า และกคู้ น
ื ข้อมลู
้ กดป่ มุ Windows เร ็วๆ ค้างไว้ จากนั น
้ เลือก f11
เปิดใช ้งานหร ือร ีสตารทแท็
์ บเล็ต และจากนั น
2.
ู ั วเลือกการบตู
เลือก แก้ ไขปญหา จากเมนต
3.
เลือก Recovery Manager และจากนั้นจึงปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
่ ื HP Recovery เพ่ ือกู้คืน
การ ใช้สอ
่ ื คู้ น
่ี
ุ สามารถใช ้สอก
ุ ไม่ม ีพารติ์ ชน
คณ
ณ
ั HP Recovery
ื ระบบของ HP ในการกคู้ น
ื ระบบเดิม โดยสามารถใช ้วิธ ีนี้ ในกรณีทระบบของค
หรือฮาร์ดไดรฟ์ทำงานไม่ถูกต้อง
1.
หากเป็ นไป ได้ ให้สำรองไฟล์ส่วนบุคคลทั้งหมดไว้
2.
่ื
้ ร ีสตารทคอมพ
ใส ่สอการก
คู้ น
์
ิวเตอร ์
ื จาก HP และจากนั น
หมายเหตุ: หากคอมพ ิวเตอร ์ ไม่ร ีสตารทโดยอั
ตโนมั ต ิ ใน HP Recovery Manager ให้เปลี่ยนแปลงลำดับการบูตของ
์
ู การเปลี่ยนแปลงลำดับการบูตของคอมพิวเตอร์ในหน้า 55
คอมพ ิวเตอร โปรดด
์
3.
ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
การเปลี่ยนแปลงลำดับการบูตของคอมพิวเตอร์
หากคอมพ ิวเตอร ์ ไม่ร ีสตารทใน
์ HP Recovery Manager คุณสามารถเปลี่ยนแปลงลำดับการบูตของคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นลำดับ
่
ุ
ู
ุ สามารถเปลี่ยนแปลงตั วเลือกเป็ น
ของอปกรณ ์ทีแสดงอย ่ ใน BIOS ที่คอมพิวเตอร์จะใช้ในการค้นหาข้อมูลสำหรับเริ่มต้นระบบ คณ
ไดรฟ์แบบออปติคอลหร ือแฟลชไดรฟ์ USB ได้
วิธีการเปลี่ยนแปลงลำดับการบูต:
สิ่งสำคัญ:
เหล่านี้
่
่ ิ นขัน
้ ตอน
สำหรับแท็บเล็ตที่มาพร้อมคีย์บอร์ดแบบถอดออกได้ ให้เช่อมต่
มต้
ื อคียบอร
์ ดเข้
์ ากับฐานคียบอร
์ ดก่
์ อนทีจะเร
1.
่ื
ใส ่สอการก
คู้ น
ื HP
2.
การเข้าถึง BIOS:
สำหรับคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตพร้อมคีย์บอร์ด:
▲
้ กด f9 เพ่อแสดงตั
เปิดใช ้งานหร ือร ีสตารทคอมพ
วเลือกการบตู
์
ิวเตอรหร
์ ือแท็บเล็ต กด esc อย่างรวดเร ็ว และจากนั น
ื
สำหรับแท็บเล็ตที่ไม่มีคีย์บอร์ด:
▲
้ กดปุ่มปรับเสียงให้ต่ำลงเร็วๆ ค้างไว้ จากนั น
้ เลือก f9
เปิดใช ้งานหร ือร ีสตารทแท็
์ บเล็ต และจากนั น
- หร ือ ้ กดป่ มุ Windows เร ็วๆ ค้างไว้ จากนั น
้ เลือก f9
เปิดใช ้งานหร ือร ีสตารทแท็
์ บเล็ต และจากนั น
3.
่ ณ
ุ ต้องการใช ้ ในการบตู
เลือกไดรฟ์แบบออปติคอลหร ืออแฟลชไดรฟ์ USB ทีค
4.
ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
การนำพาร์ติชัน HP Recovery ออก (มเี ฉพาะบางรุน
่ เทา่ น้ั น)
้ ื ว่่ างในฮารดไดรฟ์
่ ิ นที
ซอฟต ์แวร HP
ได้
์ Recovery Manager จะช่วยให้คุณสามารถนำพาร์ติชัน HP Recovery ออกเพ่อเพ
ื มพ
์
การคืนค่าและการกคู้ น
ื
55
่ื
สิ่งสำคัญ: หลังจากที่คุณนำพาร์ติชัน HP Recovery ออกแล้ว คุณจะไม่สามารถดำเนินการกู้คืนระบบ หร ือสร ้างสอการก
คู้ น
ื ของ
่
่
ู ่ การสร ้างสอการก
ื
ื
HP จากพารติ์ ชน
คู้ น
คู้ น
ั HP Recovery ให้สร ้างสอการก
ื จาก HP ก่อนที่คุณจะนำพาร์ติชันการกู้คืนออก ให้ดที
ื จาก
้
ุ ่ เท่านั น) ในหน้า 51
HP (ม ีเฉพาะบางรน
หมายเหตุ: จะสามารถเลือกใช ้งานตั วเลือก การนำพาร์ติชันการกู้คืนออก เฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนฟังก์ชันนี้เท่านั้น
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อนำพาร์ติชัน HP Recovery ออก:
56
1.
้ เลือก HP Recovery Manager
พ ิมพ กู
้ น
ื ในกล่องค้นหาแถบงาน และจากนั น
์ ค
2.
เลือก นำพาร์ติชันการกู้คืนออก และปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
บท 11 การสํารอง คืนค่า และกคู้ น
ื ข้อมลู
12 ข้อกำหนดเฉพาะ
กำลังไฟฟ้าเข้า
ข้อมูลกำลังไฟในหัวข้อนี้อาจมีประโยชน์หากคุณวางแผนจะเดินทางไปต่างประเทศโดยนำคอมพิวเตอร์ไปด้วย
่ึ
่ ิกัด
คอมพิวเตอร์ทำงานโดยใช้กำลังไฟ DC ซงอาจได้
รบ
ั การจ่ายไฟจากแหล่งไฟฟ้ า AC หร ือ DC แหล่งไฟฟ้ า AC จะต้องจ่ายไฟทีพ
100–240 V, 50–60 Hz แม้วา่ คอมพ ิวเตอรจะได้
์ รบ
ั การจ่ายไฟจากแหล่งไฟฟ้ า DC แบบสแตนด ์อะโลน แต่ควรได้รบ
ั การจ่ายไฟ โดย
่ ื ้เท่านั น
้
ใช ้เฉพาะอะแดปเตอร AC
์ หร ือแหล่งไฟฟ้ า DC ที่ ได้รบ
ั การจั ดหาให้และอนุมัตจิ าก HP เพ่อใช
ื ้งานกับคอมพ ิวเตอรเคร
์ องนี
คอมพิวเตอร์สามารถทำงานโดยใช้กำลังไฟ DC ภายใต้ข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้ แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าสำหรับการใช้งานอาจ
แตกต่างกันไปตามแพลตฟอรม์ จะมีการแสดงข้อมูลแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณไว้ที่ป้ายระบุข้อ
กำหนด
กำลังไฟฟ้าเข้า
พิกัดกำลังจ่าย
แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าสำหรับการใช้งาน
19.5 V dc ที่ 2.31 A – 45 W
19.5 V dc ที่ 3.33 A – 65 W
19.5 V dc ที่ 4.62 A – 90 W
19.5 V dc ที่ 6.15 A – 120 W
19.5 V dc ที่ 7.69 A – 150 W
ปลั ก๊ DC ของแหล่งจ่ายไฟ HP ภายนอก
หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบขึ้นสำหรับระบบไฟฟ้างาน IT ในประเทศนอรเวย
์ ด้์ วยแรงดั นไฟฟ้ าเฟสต่อเฟสโดยไม่
เกิน 240 V rms
สภาพแวดล้อมการทำงาน
ปจจัย
เมตริก
สหรัฐอเมริกา
ขณะใช ้งาน
5°C ถึง 35°C
41°F ถึง 95°F
ขณะไม่ ได้ ใช ้งาน
-20°C ถึง 60°C
-4°F ถึง 140°F
ขณะใช ้งาน
10% ถึง 90%
10% ถึง 90%
ขณะไม่ ได้ ใช ้งาน
5% ถึง 95%
5% ถึง 95%
อุณหภูมิ
้ มพัทธ ์ (ไม่ควบแน่น)
ความชืนสั
กําลั งไฟฟ้ าเข้า
57
ระดั บความสูงสูงสุด (ไม่ม ีความดั น)
58
ขณะใช ้งาน
-15 ม.ถึง 3,048 ม.
-50 ฟุต - 10,000 ฟุต
ขณะไม่ ได้ ใช ้งาน
-15 ม.ถึง 12,192 ม.
-50 ฟุตถึง 40,000 ฟุต
บท 12 ข้อกําหนดเฉพาะ
13 การคายประจุไฟฟ้าสถิต
่ ณ
้ิ มผั สกัน เช่น ไฟฟ้ าช ็อตทีค
ุ รสู ้ ึกไดเ้ ม่อค
ุ เดินบนพรมและ
การคายประจไุ ฟฟ้ าสถิตเป็ นการปล่อยประจไุ ฟฟ้ าสถิตเม่อวั
ื ตถสุ องชนสั
ื ณ
่ นโลหะ
ู ิดประตที
ู เป็
แตะลกบ
การคายประจุไฟฟ้าสถิตจากนิ้วมือหรือตัวนำไฟฟ้าสถิตอื่นๆ อาจทำให้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ได้รับความเสียหาย
ู
ียหายตอ่ ไดรฟ์ หร ือข้อมลู สญหาย
เพ่อป้
ให้ปฏิบัตต
ื องกันความเส ียหายตอ่ คอมพ ิวเตอร ความเส
์
ิ ามข้อควรระวั งต่อไปนี้:
●
ู อง
หากคำแนะนำในการถอดหรือติดตั้งแจ้งให้คุณถอดปลั๊กคอมพิวเตอร์ให้ตรวจสอบก่อนว่าม ีการต่อสายดินอย่างถกต้
●
เก็บชิ้นส่วนไว้ในหีบห่อบรรจุที่ปลอดภัยจากไฟฟ้าสถิตจนกว่าคุณจะพร้อมสำหรับการติดตั้ง
●
่
้ิ ่วนอเิ ล็กทรอนิกส ์ ให้นอ้ ยทีส่ ดุ เท่าทีจะเป็
หลีกเลี่ยงการสัมผั สพ ิน บั ดกร ี และวงจร จั บชนส
นไป ได้
●
่ ื ือที่ ไม่ ใช่แม่เหล็ก
ใช ้เครองม
●
่
่ อนย้ายชนส
่ นผ
้ ื ิวโลหะที่ ไม่ ได้ทาส ี
้ิ ่วน ให้คายประจไุ ฟฟ้ าสถิตด้วยการแตะทีพ
ก่อนทีจะเคลื
●
่
่
้ิ ่วนออก ให้วางไว้ ในทีเก็บที
ุ ถอดชนส
หากคณ
ปลอดภั
ยจากไฟฟ้ าสถิต
59
14 การเขา้ ถึง
HP ได้ออกแบบ ผลิต ตลอดจนทำตลาดผลิตภัณฑ์และบริการซึ่งทุกคนรวมทั้งผู้พิการสามารถใช้ได้ ไม่วา่ จะเป็ นแบบแยกเดี่ยวหร ือ
อุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่มีความเหมาะสม
รองรับเทคโนโลยีอำนวยความสะดวก
ผลิตภั ณฑ ์ของ HP สนับสนุนเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกบนระบบปฏิบัติการที่มีความหลากหลาย และคุณสามารถกำหนดค่า
่ ึ บ่ ู นอปุ กรณ ์ของคณ
่ิ
ุ สมบั ตกิ ารค้นหาซงอย
ุ เพ่อค้
ให้ใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมได้ ใช ้คณ
ื นหาข้อมลู เพม
เติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของสิ่งอำนวยความสะดวก
ู า
หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เฉพาะที่มีเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก โปรดติดต่อฝ่ ายบร ิการลกค้
สำหรับสินค้านั้นๆ
การติดต่อฝ่ายบรก
ิ ารลูกค้า
ุ ม ีปญหากับผ
เราได้ทำการปรับแต่งระบบการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการอย่างสม่ำเสมอ และยินดีรบ
ั ข้อเสนอแนะจากผ ้ ู ใช ้ หากคณ
่
่
ุ
ุ
ลิตภั ณฑ ์หร ือต้องการแจ้งเกียวกั บคณสมบั ตคิ วามสะดวกในการใช ้งานที ได้ ให้ความช่วยเหลือคณ โปรดติดต่อบร ิษั ทที่ +1 (888)
ู
ุ หหนวกหร
ู
259-5707 จั นทรถึ์ งศกุ ร เวลา
6:00 น. ถึง 21:00 น. ตามเวลาแถบภเขาของอเมร
์
ิกาเหนือ หากคณ
ือม ีความพ ิการทาง
ู
ุ
ุ
หและใช ้ TRS VRS/WebCapTel โปรดติดต่อเราหากคณต้องการบร ิการสนั บสนนด้านเทคนิค หรือมีคำถามเกี่ยวกับความสะดวกใน
ู
การใช ้งาน โดยโทร +1 (877) 656-7058 จั นทรถึ์ งศกุ ร เวลา
6:00 น. ถึง 21:00 น. ตามเวลาแถบภเขาของอเมร
์
ิกาเหนือ
้
ุ จะเป็ นภาษาอั งกฤษเท่านั น
หมายเหตุ: บร ิการสนั บสนน
60
บท 14 การเข้าถึง
ดัชนี
แฟลชไดรฟ์ USB 55
โดยใช ้สอ่ ื HP Recovery 52
่ ีการย่อขนาดให้เล็ก
การกคู้ น
ื ภาพข้อมลู ทีม
ลง 54
การกคู้ น
ื ระบบ 53
ู
การกค้ น
ื ระบบดั ง้ เดิม 53
การคายประจไุ ฟฟ้ าสถิต 59
การค้นหาข้อมลู
B
BIOS
การดาวน ์โหลดอั พเดต 47
การระบเุ วอรชั์ น 46
การอั พเดต 46
่ ิ น Setup Utility 46
การเรมต้
G
GPS
20
H
HDMI การกำหนดค่าเสียง 25
HP 3D DriveGuard 37
่
HP Apps Store, การเข้าเยียมชม
1
HP DataPass 20
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
การใช ้ 49
HP Recovery Manager
การแก้ ไขปญหาการบตู 55
่ ิ นใช ้งาน 54
เรมต้
HP Touchpoint Manager 44
M
Miracast
26
W
Windows
จดุ คืนค่าระบบ 51, 52
ก
กระแส ไฟ AC ภายนอก, การใช ้ 34
กล้อง 3D, การระบ ุ 8
การกคู้ น
ื
HP Recovery Manager 53
iแผ่นดิสก ์ 55
ระบบ 53
สอ่ ื 55
่ ิ นใช ้งาน 54
เรมต้
แผ่นดิสก ์ 52
ุ
แผ่นดิสก ์ที่ ได้รบ
52
ั การสนั บสนน
ซอฟต ์แวร ์ 4
ฮารดแวร
์
์ 4
การจั ดการพลั งงาน 30
การจั ดส ่งคอมพ ิวเตอร ์ 40
ู กษาคอมพ ิวเตอรของค
ุ
การดแลรั
ณ
38
์
่
้
การตั งค่าการป้ องกั นด้วยรหั สผ่านเมอกลั
ื บ
มาทำงานอีกครั้ง 31
การตั ง้ ค่าพลั งงาน, การใช ้ 31
การตั ง้ ค่าเส ียง, การใช ้ 23
การติดตั ง้
่ นอปุ กรณ ์เสร ิม 44
สายล็อกทีเป็
การทดสอบอะแดปเตอร AC
35
์
การทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ของคุณ
38
การบำรุงรักษา
Disk Cleanup (การล้างข้อมลู บน
ดิสก ์) 37
Disk Defragmenter (ตั วจั ดเร ียงข้อมลู
บนดิสก ์) 37
HP 3D DriveGuard 37
การอั พเดตโปรแกรมและไดรเวอร ์ 38
การปิดคอมพ ิวเตอร ์ 35
การสำรองซอฟต์แวร์และข้อมูล 44
การอั พเดตโปรแกรมและไดรเวอร ์ 38
การเข้าถึง 60
การเช่อมต่
ื อ WLAN 19
การเช่อมต่
ื อ WLAN ขององค ์กร 19
่
การเชอมต่
ื อ WLAN สาธารณะ 19
การเดินทางโดยนำคอมพิวเตอร์ไปด้วย
16, 40
่ ิ นโหมดสลีปและไฮเบอรเนต
การเรมต้
30
์
การใช ้กระแส ไฟ AC ภายนอก 34
การใช ้การตั ง้ ค่าพลั งงาน 31
การใช ้การตั ง้ ค่าม ิเตอรพลั
์ งงาน 31
การใช ้การตั ง้ ค่าเส ียง 23
่ นอปุ กรณ ์
การใช ้คียบอร
ที์ เป็
์ ดและเมาส
์
เสร ิม 29
การใช ้ทั ชแพด 27
การใช ้รหั สผ่าน 41
การด์ SIM
การใส ่ 16
การ์ดหน่วยความจำ, การระบ ุ 7
กำลังไฟฟ้าเข้า 57
กคู้ น
ื
ตั วเลือก 53
ข
ข้อมลู ระเบ ียบข้อบั งคั บ
ป้ ายระบกุ ารรับรองอปุ กรณ ์ไร ้สาย 16
ป้ายระบุข้อกำหนด 16
ข้อมูลสำรอง 51
ข้อมลู เกี่ยวกั บแบตเตอร,่ ี การค้นหา 32
ค
่ นอปุ กรณ ์เสร ิม
คียบอร
ที์ เป็
์ ดและเมาส
์
การใช ้ 29
เคร ือข่ายไร ้สาย (WLAN)
การเช่อมต่
ื อ 19
่
การเชอมต่
ื อ WLAN ขององค ์กร 19
การเช่อมต่
ื อ WLAN สาธารณะ 19
ระยะการทำงาน 19
เคร ือข่ายไร ้สาย, การป้ องกั น 44
่ ื ือ Windows
เครองม
การใช ้ 52
จ
จดุ คืนค่าระบบ
การสร ้าง 52
จดุ คืนค่าระบบ, การสร ้าง
51
ดั ชนี
61
แจ็ค
RJ-45 (เคร ือข่าย) 5
ู
สัญญาณเส ียงออก (หฟง)/สั
ญญาณ
เส ียงเขา้ (ไมโครโฟน) 5
เคร ือข่าย 5
แจ็ค RJ-45 (เคร ือข่าย), การระบ ุ 5
ู
แจ็คสัญญาณเส ียงออก (หฟง)/สั
ญญาณ
เส ียงเขา้ (ไมโครโฟน), การระบ ุ 5
แจ็คเคร ือข่าย, การระบ ุ 5
ซอฟต ์แวรความปลอดภั
ยทางอินเทอรเน็
์
์ ต,
การใช ้ 43
ซอฟต ์แวรป้์ องกั นไวรัส, การใช ้ 43
ซอฟต ์แวร ์ ไฟรวอลล
์
์ 43
ซ ีเร ียลนั มเบอร ์ 15
ซ ีเร ียลนั มเบอร,์ คอมพ ิวเตอร ์ 15
ด
ด้านล่าง
ต
ฉ
ฉลาก
Bluetooth 16
WLAN 16
ข้อกำหนด 16
ซ ีเร ียลนั มเบอร ์ 15
บร ิการ 15
ใบรับรองอปุ กรณ ์ไร ้สาย 16
ฉลาก Bluetooth 16
ฉลาก WLAN 16
ฉลากบร ิการ การค้นหา 15
ช
ช่อและหมายเลขผลิ
ตภั ณฑ ์, คอมพ ิวเตอร ์
ื
15
ู การเช่อมต่
ชดุ หฟง,
ื อ
23
ช่องเส ียบ
SIM 5
ตัวอ่านการ์ดหน่วยความจำ 7
สายล็อก 6
ช่องเส ียบ SIM, รจัู ้ ก 5
ช่องเส ียบสายลอ็ ก, การระบ ุ 6
ตัวอ่านการ์ดหน่วยความจำ, การระบ ุ 7
้ ือ
ตั วอ่านลายนิวม
การใช ้ 42
ท
ทั ชแพด
การใช ้ 27
ป่ มุ 11
น
่ ี ทส่ ี ดุ
แนวทางปฏิบัตท
ิ ดี
ซอฟต ์แวร ์
Disk Cleanup (การล้างข้อมลู บน
ดิสก ์) 37
Disk Defragmenter (ตั วจั ดเร ียงข้อมลู
บนดิสก ์) 37
HP 3D DriveGuard 37
ซอฟต ์แวร Disk
Cleanup (การล้างข้อมลู บน
์
ดิสก ์) 37
ซอฟต ์แวร Disk
Defragmenter (ตั วจั ด
์
เร ียงข้อมลู บนดิสก ์) 37
ดั ชนี
1
บ
บรอดแบนด ์ ไร ้สาย
การเปิดใช ้งาน 20
หมายเลข IMEI 20
หมายเลข MEID 20
บรอดแบนด ์ ไร ้สายของ HP
การเปิดใช ้งาน 20
หมายเลข IMEI 20
หมายเลข MEID 20
แบตเตอร ่ ี
การคงรักษาพลั งงาน 33
การคายประจ ุ 33
การค้นหาข้อมลู 32
่ ี อน
การแก้ ไขปญหาระดั บแบตเตอรเหลื
อ้ ย 33, 34
ตราประทั บจากโรงงาน 32
่ ี อน้อย 33
ระดั บแบตเตอรเหลื
ซ
62
16
ป
่ื
ปิดเครอง
35
ป่ มุ
ทั ชแพดขวา
11
ทั ชแพดซ ้าย 11
ระดั บเส ียง 7
เปิด/ปิด 6
ป่ มุ Windows, การระบ ุ 5
ุ บระดั บเส ียง, การระบ ุ 7
ป่ มปรั
ุ ด/ปิด, รจัู ้ ก 6
ป่ มเปิ
ุ ด/ปิดอปุ กรณ ์ไร ้สาย 18
ป่ มเปิ
ป้ ายระบกุ ารรับรองอปุ กรณ ์ไร ้สาย
แป้ น
esc 13
fn 13
Windows 13
การดำเนินการ 13
่ ื ิน 14
โหมดเครองบ
แป้ น esc, การระบ ุ 13
แป้ น fn, การระบ ุ 13
แป้ น Windows, การระบ ุ 13
แป้นการดำเนินการ 13
การระบ ุ 13
่ ื ิน 14, 19
แป้ นโหมดเครองบ
ผ
16
ุ , การกคู้ น
แผ่นดิสก ์ที่ ได้รบ
ั การสนั บสนน
ื
52
พ
พลั งงาน
AC 34
แบตเตอร ่ ี 32
พลั งงานแบตเตอร ่ ี 32
พอรต์
HDMI 5, 24
Miracast 26
USB 2.0 7
USB 3.0 5
พอรต์ HDMI
การระบ ุ 5
การเช่อมต่
ื อ 24
พอรต์ USB 2.0, การระบ ุ 7
พอรต์ USB 3.0, การระบ ุ 5
พารติ์ ชน
ั HP Recovery
การกคู้ น
54
ื
การนำออก 55
พารติ์ ชน
ั การกคู้ น
ื
การนำออก 55
่
้
พนที
ชแพด, การระบ ุ 11
ื ของทั
ฟ
ไฟสถานะ RJ-45 (เคร ือข่าย), การระบ ุ 5
ไฟแสดงสถานะ
caps lock 12
ปิดเส ียง 12
สถานะ RJ-45 (เคร ือข่าย) 5
่ี 6
อะแดปเตอร AC/แบตเตอร
์
ฮารดไดรฟ์
7
์
ไฟแสดงสถานะ caps lock, การระบ ุ 12
ไฟแสดงสถานะปิดเส ียง, การระบ ุ 12
ไฟแสดงสถานะอปุ กรณ ์ไร ้สาย 18
ไฟแสดงสถานะฮารดไดรฟ์
7
์
ไฟแสดงสถานะเว็บแคม, รจัู ้ ก 8
ล
ภ
่ ีการย่อขนาดให้เล็กลง, การ
ภาพข้อมลู ทีม
สร ้าง 53
ม
ม ิเตอรพลั
์ งงาน, การใช ้ 31
เมาส,์ ภายนอก
การตั้งค่าการกำหนดลักษณะ
ไมโครโฟน, การเช่อมต่
ื อ 23
ไมโครโฟนภายใน, การระบ ุ 8
รปู แบบการสัมผั สบนทั ชแพดเพ่อแตะโดยใช
้
ื
้
2 นิว 28
รปู แบบการสัมผั สบนทั ชแพดและหน้าจอ
สัมผั ส
การย่อ/ขยาย โดยใช ้สองนิว้ 27
การแตะ 27
รปู แบบการสัมผั สบนทั ชแพดและหน้าจอ
สัมผั สเพ่อย่
ื อขยาย โดยใช ้สองนิว้ 27
รปู แบบการสัมผั สบนหน้าจอสัมผั ส
การเลื่อนโดยใช ้หนึ่งนิว้ 28
่ งนิวบนหน้
้
้
รปู แบบการเลื่อนด้วยนิวหนึ
าจอ
สัมผั ส 28
รปู แบบการแตะบนทั ชแพดและหน้าจอ
สัมผั ส 27
้ ือ, การลงทะเบ ียน 42
ลายนิวม
ลำดับการบูต
การเปลี่ยนแปลง 55
ลำโพง
การเช่อมต่
ื อ 22
ลำโพง, การระบ ุ 15
ว
27
ร
รหั สผ่าน
Setup Utility (BIOS) 42
Windows 41
รหั สผ่าน Setup Utility (BIOS) 42
รหั สผ่าน Windows 41
่ ี งขัน
้ วิกฤต 33
ระดั บแบตเตอรถึ
่ ี อน้อย 33
ระดั บแบตเตอรเหลื
ระบบเส ียง 24
ระบบไม่ตอบสนอง 35
รปู แบบการสัมผั สบนทั ชแพด
้
เลื่อนหน้าโดยใช ้นิวสองนิ
ว้ 28
้
แตะโดยใช ้ 2 นิว 28
รปู แบบการสัมผั สบนทั ชแพดเพ่อเลื
ื ่ อนหน้า
้
โดยใช ้นิวสองนิ
ว้ 28
วีด ี โอ 24
เว็บแคม
การระบ ุ 8
การใช ้ 22
ส
สภาพแวดล้อมการทำงาน 57
สวิตชจอแสดงผลภายใน,
รจัู ้ ก 8
์
้
สายล็อก, การติดตั ง 44
สอ่ ื HP Recovery
การกคู้ น
55
ื
่
ื
สอการก
คู้ น
ื
การสร ้าง 51
่
ื
สอการก
คู้ น
ื จาก HP
การสร ้าง 51
่
ื คู้ น
สอก
ื ระบบ
การสร ้างโดยใช ้ HP Recovery
Manager 52
ส ่วนควบคุมไร ้สาย
ป่ มุ 18
ระบบปฏิบัตกิ าร 18
ส ่วนประกอบ 8
ด้านขวา 5
ด้านซ ้าย 6
ด้านบน 11
ด้านล่าง 15
เสาอากาศ WLAN, การระบ ุ 8
เสาอากาศ WWAN, การระบ ุ 8
ห
หมายเลข IMEI 20
หมายเลข MEID 20
หั วต่อ, สายไฟ 6
หั วต่อสายไฟ, การระบ ุ 6
ู การเช่อมต่
หฟง,
ื อ 23
แหล่งข้อมลู จาก HP 2
โหมดสลีป
การออก 30
่ ิ น 30
การเรมต้
โหมดสลีปและไฮเบอรเนต
์
่
การเรมต้
ิ น 30
่
โหมดเครองบ
ื ิน 19
อ
อะแดปเตอร AC,
์ การทดสอบ 35
่ี 6
อะแดปเตอร AC/แบตเตอร
์
อั พเดตซอฟต ์แวร,์ การติดตั ง้ 44
อปุ กรณ ์ Bluetooth 18, 20
อปุ กรณ ์ WLAN 16
อปุ กรณ ์ WWAN 20
ู การเช่อมต่
อปุ กรณ ์ความละเอียดสง,
ื อ
26
24,
ฮ
ไฮเบอรเนต
์
การออก 30
่ ิ น 30
การเรมต้
่ี ง
่ ิ าสถานะนี้เม่อระดั
จะเรมเข้
บแบตเตอรถึ
ื
้ วิกฤต
ขัน
33
ดั ชนี
63

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement