HP ENVY 13-ay0000 x360 Convertible Laptop PC series Instrukcja obsługi

Add to My manuals
79 Pages

advertisement

HP ENVY 13-ay0000 x360 Convertible Laptop PC series Instrukcja obsługi | Manualzz

Instrukcja obsługi

© Copyright 2020 HP Development Company,

L.P.

Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela i używanym przez firmę HP

Inc. w ramach licencji. Intel, Celeron i Pentium są znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej podmiotów zależnych w Stanach

Zjednoczonych lub innych krajach. Windows jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft

Corporation, zarejestrowanym w Stanach

Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Miracast® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Wi-Fi Alliance.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia.

Jedyne warunki gwarancji na produkty i usługi firmy HP są ujęte w odpowiednich informacjach o gwarancji towarzyszących tym produktom i usługom. Żadne z podanych tu informacji nie powinny być uznawane za jakiekolwiek gwarancje dodatkowe. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub wydawnicze ani pominięcia, jakie mogą wystąpić w tekście.

Wydanie pierwsze, marzec 2020

Numer katalogowy dokumentu: L84349-241

Uwagi dotyczące produktu

Niniejsza instrukcja zawiera opis funkcji, w które wyposażona jest większość produktów.

Niektóre z funkcji mogą być niedostępne w konkretnym komputerze.

Nie wszystkie funkcje są dostępne we wszystkich edycjach lub wersjach systemu

Windows. Aby możliwe było wykorzystanie wszystkich funkcji systemu Windows, może być konieczna aktualizacja komputera, użycie zakupionych oddzielnie urządzeń sprzętowych, sterowników, oprogramowania lub aktualizacji systemu BIOS. System Windows 10 jest aktualizowany automatycznie, a funkcja ta jest zawsze włączona. Instalacja aktualizacji może wiązać się z pobieraniem opłat przez dostawców usług internetowych. Mogą być również określane dodatkowe wymagania w tym zakresie. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie http://www.microsoft.com

.

Aby uzyskać dostęp do najnowszej instrukcji obsługi, przejdź do http://www.hp.com/ support , a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w celu znalezienia swojego produktu. Następnie wybierz pozycję

Instrukcje obsługi.

Warunki użytkowania oprogramowania

Instalowanie, kopiowanie lub pobieranie preinstalowanego na tym komputerze oprogramowania bądź używanie go w jakikolwiek inny sposób oznacza wyrażenie zgody na objęcie zobowiązaniami wynikającymi z postanowień Umowy

Licencyjnej Użytkownika Oprogramowania HP

(EULA). Jeżeli użytkownik nie akceptuje warunków licencji, jedynym rozwiązaniem jest zwrócenie całego nieużywanego produktu

(sprzętu i oprogramowania) sprzedawcy w ciągu 14 dni od daty zakupu w celu odzyskania pełnej kwoty wydanej na jego zakup zgodnie z zasadami zwrotu pieniędzy.

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub zażądania zwrotu pełnej kwoty wydanej na zakup komputera należy skontaktować się ze sprzedawcą.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE!

Aby zmniejszyć ryzyko oparzeń lub przegrzania komputera, nie należy umieszczać go bezpośrednio na kolanach ani blokować otworów wentylacyjnych. Należy używać komputera tylko na twardej, płaskiej powierzchni. Nie należy dopuszczać, aby przepływ powietrza został zablokowany przez inną twardą powierzchnię, na przykład przez znajdującą się obok opcjonalną drukarkę, lub miękką powierzchnię, na przykład przez poduszki, koce czy ubranie. Nie należy także dopuszczać, aby pracujący zasilacz prądu przemiennego dotykał skóry lub miękkiej powierzchni, na przykład poduszek, koców czy ubrania. Komputer i zasilacz prądu przemiennego są zgodne z limitem temperatury powierzchni dostępnych dla użytkownika, określonym przez obowiązujące standardy bezpieczeństwa.

iii

iv Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Ustawienie konfiguracji procesora (tylko wybrane modele)

WAŻNE: Wybrane modele produktów są skonfigurowane z procesorem z serii Intel® Pentium® N35xx/N37xx lub Celeron® N28xx/N29xx/N30xx/N31xx oraz systemem operacyjnym Windows®. Jeśli komputer jest tak skonfigurowany, nie zmieniaj ustawienia konfiguracji procesora w pliku msconfig.exe z 4 lub 2

procesorów na 1 procesor. Jeśli tak zrobisz, komputer nie uruchomi się ponownie. W celu przywrócenia oryginalnych ustawień konieczne będzie przywrócenie ustawień fabrycznych.

v

vi Ustawienie konfiguracji procesora (tylko wybrane modele)

Spis treści

1 Rozpoczęcie pracy ......................................................................................................................................... 1

Najlepsze praktyki ................................................................................................................................................. 1

Więcej zasobów HP ................................................................................................................................................ 2

2 Poznawanie komputera .................................................................................................................................. 3

Wyświetlanie listy elementów sprzętowych ......................................................................................................... 3

Wyświetlanie listy oprogramowania ..................................................................................................................... 3

Prawa strona .......................................................................................................................................................... 3

Lewa strona ............................................................................................................................................................ 4

Wyświetlacz ........................................................................................................................................................... 5

Tryb niskiego poziomu światła niebieskiego (tylko wybrane produkty) ........................................... 5

Obszar klawiatury .................................................................................................................................................. 6

Płytka dotykowa TouchPad ................................................................................................................. 7

Ustawienia płytki dotykowej TouchPad ............................................................................ 7

Wskaźniki ............................................................................................................................................. 8

Przycisk zasilania i czytnik linii papilarnych ....................................................................................... 9

Klawisze specjalne ............................................................................................................................ 10

Klawisze czynności ............................................................................................................................ 11

Spód ..................................................................................................................................................................... 13

Etykiety ................................................................................................................................................................ 13

3 Podłączanie do sieci ..................................................................................................................................... 15

Podłączanie do sieci bezprzewodowej ................................................................................................................ 15

Korzystanie z elementów sterujących komunikacją bezprzewodową ............................................. 15

Klawisz trybu samolotowego ......................................................................................... 15

Elementy sterujące systemu operacyjnego ................................................................... 15

Łączenie z siecią WLAN ..................................................................................................................... 16

Korzystanie z modułu HP Mobile Broadband (tylko wybrane produkty) ......................................... 16

Korzystanie z urządzenia GPS (tylko wybrane produkty) ................................................................ 17

Korzystanie z urządzeń bezprzewodowych Bluetooth (tylko wybrane produkty) .......................... 17

Podłączanie urządzeń Bluetooth .................................................................................... 17

Łączenie z siecią przewodową — LAN (tylko wybrane produkty) ...................................................................... 18

4 Korzystanie z funkcji rozrywkowych ............................................................................................................. 19

Korzystanie z kamery .......................................................................................................................................... 19

Korzystanie z funkcji audio .................................................................................................................................. 19

vii

viii

Podłączanie głośników ..................................................................................................................... 19

Podłączanie słuchawek ..................................................................................................................... 19

Podłączanie mikrofonu ..................................................................................................................... 20

Podłączanie zestawów słuchawkowych ........................................................................................... 20

Korzystanie z ustawień dźwięku ....................................................................................................... 20

Korzystanie z wideo ............................................................................................................................................. 20

Stany wyświetlania ........................................................................................................................... 21

Wykrywanie bezprzewodowych wyświetlaczy zgodnych ze standardem Miracast i nawiązywanie połączenia z nimi (tylko wybrane produkty) ........................................................... 21

Przesyłanie danych .............................................................................................................................................. 21

Podłączanie urządzeń do portu USB Type-C (tylko wybrane produkty) .......................................... 22

5 Nawigacja po ekranie ................................................................................................................................... 23

Korzystanie z gestów na płytce dotykowej touchpad i ekranie dotykowym ...................................................... 23

Stuknięcie .......................................................................................................................................... 23

Zbliżanie/rozsuwanie dwóch palców w celu zmiany powiększenia ................................................. 24

Przesunięcie dwoma palcami (dotyczy płytki dotykowej TouchPad i płytki dotykowej

Precision TouchPad) .......................................................................................................................... 24

Naciśnięcie dwoma palcami (dotyczy płytki dotykowej TouchPad i płytki dotykowej Precision

TouchPad) .......................................................................................................................................... 24

Naciśnięcie trzema palcami (dotyczy płytki dotykowej i precyzyjnej płytki dotykowej) ................. 25

Naciśnięcie czterema palcami (dotyczy płytki dotykowej TouchPad i płytki dotykowej

Precision TouchPad) .......................................................................................................................... 25

Przesunięcie trzema palcami (dotyczy płytki dotykowej TouchPad i płytki dotykowej

Precision TouchPad) .......................................................................................................................... 25

Przesunięcie czterema palcami (precyzyjna płytka dotykowa) ....................................................... 27

Przesunięcie jednym palcem (ekran dotykowy) ............................................................................... 27

Korzystanie z opcjonalnej klawiatury lub myszy ................................................................................................ 27

Korzystanie z klawiatury ekranowej (tylko wybrane modele) ........................................................................... 27

6 Zarządzanie zasilaniem ................................................................................................................................ 28

Korzystanie z trybów uśpienia i hibernacji .......................................................................................................... 28

Inicjowanie i opuszczanie trybu uśpienia ......................................................................................... 28

Inicjowanie i opuszczanie trybu hibernacji (tylko wybrane produkty) ............................................. 29

Wyłączanie komputera ........................................................................................................................................ 29

Korzystanie z ikony zasilania i opcji zasilania ..................................................................................................... 30

Praca na zasilaniu z baterii .................................................................................................................................. 30

Korzystanie z funkcji HP Fast Charge (tylko wybrane produkty) ..................................................... 30

Wyświetlanie poziomu naładowania baterii ..................................................................................... 31

Wyszukiwanie informacji o baterii w programie HP Support Assistant (tylko wybrane produkty) ........................................................................................................................................... 31

Oszczędzanie energii baterii ............................................................................................................. 31

Identyfikowanie niskich poziomów naładowania baterii ................................................................. 31

Rozwiązywanie problemu niskiego poziomu naładowania baterii .................................................. 32

Rozwiązanie problemu niskiego poziomu naładowania baterii w sytuacji, gdy dostępne jest zewnętrzne źródło zasilania ................................................................... 32

Rozwiązanie problemu niskiego poziomu naładowania baterii w sytuacji, gdy nie jest dostępne żadne źródło zasilania ............................................................................. 32

Rozwiązanie problemu niskiego poziomu naładowania baterii w sytuacji, gdy komputer nie może wyjść ze stanu hibernacji ............................................................... 32

Bateria fabrycznie zaplombowana ................................................................................................... 32

Korzystanie z zewnętrznego źródła zasilania .................................................................................................... 33

7 Konserwacja komputera ............................................................................................................................... 34

Zwiększanie wydajności ...................................................................................................................................... 34

Korzystanie z programu Defragmentator dysków ........................................................................... 34

Korzystanie z programu Oczyszczanie dysku .................................................................................. 34

Korzystanie z oprogramowania HP 3D DriveGuard (tylko wybrane produkty) ................................ 34

Określanie stanu HP 3D DriveGuard ............................................................................... 35

Aktualizowanie programów i sterowników ......................................................................................................... 35

Aktualizowanie w systemie Windows 10 .......................................................................................... 35

Aktualizowanie w systemie Windows 10 S ....................................................................................... 35

Czyszczenie komputera ....................................................................................................................................... 36

Korzystanie z aplikacji HP Easy Clean (tylko wybrane produkty) ..................................................... 36

Usuwanie kurzu i zanieczyszczeń z komputerów bez aplikacji HP Easy Clean ................................ 37

Pielęgnacja okleiny drewnianej (tylko wybrane produkty) .............................................................. 37

Podróżowanie z komputerem lub transport sprzętu .......................................................................................... 38

8 Ochrona komputera i zawartych w nim informacji .......................................................................................... 39

Korzystanie z haseł .............................................................................................................................................. 39

Ustawianie haseł w systemie Windows ............................................................................................ 39

Ustawianie haseł narzędzia Setup Utility (BIOS) .............................................................................. 40

Korzystanie z funkcji Windows Hello (tylko wybrane modele) ........................................................................... 41

Korzystanie z oprogramowania ochrony internetowej ....................................................................................... 41

Korzystanie z oprogramowania antywirusowego ............................................................................ 41

Korzystanie z oprogramowania zapory ............................................................................................ 42

Instalowanie aktualizacji oprogramowania ........................................................................................................ 42

Korzystanie z urządzenia HP jako usługi (tylko wybrane produkty) .................................................................. 42

Zabezpieczanie sieci bezprzewodowej ............................................................................................................... 42

Tworzenie zapasowej kopii danych i aplikacji ..................................................................................................... 43

Korzystanie z opcjonalnej linki zabezpieczającej (tylko wybrane produkty) ..................................................... 43

ix

x

9 Korzystanie z narzędzia Setup Utility (BIOS) .................................................................................................. 44

Uruchamianie narzędzia Setup Utility (BIOS) ...................................................................................................... 44

Aktualizacja narzędzia Setup Utility (BIOS) ........................................................................................................ 44

Sprawdzanie wersji BIOS ................................................................................................................... 44

Pobieranie aktualizacji systemu BIOS ............................................................................................... 45

10 Korzystanie z narzędzia HP PC Hardware Diagnostics .................................................................................... 47

Korzystanie z narzędzia HP PC Hardware Diagnostics dla systemu Windows (tylko wybrane produkty) ......... 47

Pobieranie narzędzia HP PC Hardware Diagnostics dla systemu Windows ..................................... 48

Pobieranie najnowszej wersji narzędzia HP PC Hardware Diagnostics dla systemu

Windows .......................................................................................................................... 48

Pobieranie narzędzia HP Hardware Diagnostics dla systemu Windows według nazwy lub numeru produktu (dotyczy wybranych produktów) ..................................... 48

Instalowanie narzędzia HP PC Hardware Diagnostics dla systemu Windows .................................. 49

Korzystanie z narzędzia HP PC Hardware Diagnostics UEFI ............................................................................... 49

Uruchamianie narzędzia HP PC Hardware Diagnostics UEFI (Diagnostyka sprzętu) ....................... 49

Pobieranie narzędzia HP PC Hardware Diagnostics UEFI na napęd flash USB ................................. 50

Pobieranie najnowszej wersji narzędzia HP PC Hardware Diagnostics UEFI ................. 50

Pobieranie narzędzia HP PC Hardware Diagnostics UEFI według nazwy lub numeru produktu (dotyczy wybranych produktów) ...................................................... 50

Korzystanie z ustawień funkcji Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI (dotyczy wybranych produktów) .......................................................................................................................................................... 50

Pobieranie narzędzia Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI .................................................... 51

Pobieranie najnowszej wersji narzędzia Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI .... 51

Pobieranie narzędzia Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI według nazwy lub numeru produktu ...................................................................................................... 51

Dostosowywanie ustawień funkcji Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI ............................... 51

11 Tworzenie kopii zapasowych, przywracanie i odzyskiwanie danych ............................................................... 53

Wykonywanie kopii zapasowej informacji i tworzenie nośnika odzyskiwania danych ...................................... 53

Używanie narzędzi systemu Windows .............................................................................................. 53

Używanie narzędzia HP Cloud Recovery Download Tool do tworzenia nośnika odzyskiwania danych (tylko wybrane produkty) ..................................................................................................... 54

Przywracanie i odzyskiwanie danych .................................................................................................................. 54

Przywracanie, resetowanie i odświeżanie za pomocą narzędzi systemu Windows ........................ 54

Odzyskiwanie z nośników HP Recovery ............................................................................................ 54

Zmiana kolejności rozruchu komputera ........................................................................................... 54

Korzystanie z rozwiązania HP Sure Recover (tylko wybrane produkty) .......................................... 55

12 Dane techniczne ........................................................................................................................................ 56

Zasilanie ............................................................................................................................................................... 56

Środowisko pracy ................................................................................................................................................ 57

13 Wyładowania elektrostatyczne ................................................................................................................... 58

14 Ułatwienia dostępu .................................................................................................................................... 59

HP i ułatwienia dostępu ....................................................................................................................................... 59

Znajdowanie potrzebnych narzędzi .................................................................................................. 59

Zaangażowanie firmy HP .................................................................................................................. 59

International Association of Accessibility Professionals (IAAP) ....................................................... 60

Wyszukiwanie najlepszej technologii ułatwień dostępu .................................................................. 60

Ocena własnych potrzeb ................................................................................................. 60

Ułatwienia dostępu w produktach firmy HP ................................................................... 60

Standardy i ustawodawstwo ............................................................................................................................... 61

Standardy .......................................................................................................................................... 61

Mandat 376 — EN 301 549 ............................................................................................ 61

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) ................................................................ 61

Ustawodawstwo i przepisy ............................................................................................................... 62

Przydatne zasoby i łącza dotyczące ułatwień dostępu ...................................................................................... 62

Organizacje ........................................................................................................................................ 62

Instytucje edukacyjne ....................................................................................................................... 62

Inne zasoby dotyczące niepełnosprawności .................................................................................... 63

Łącza firmy HP ................................................................................................................................... 63

Kontakt z pomocą techniczną ............................................................................................................................. 63

Indeks ............................................................................................................................................................ 64

xi

xii

1 Rozpoczęcie pracy

Ten komputer to zaawansowane narzędzie zaprojektowane z myślą o podniesieniu jakości pracy i rozrywki.

Przeczytaj ten rozdział, aby poznać najlepsze praktyki po zakończeniu konfiguracji komputera i jego ciekawe możliwości oraz dowiedzieć się, skąd można uzyskać dodatkowe zasoby HP.

Najlepsze praktyki

W celu najlepszego wykorzystania swojego zakupu zalecamy wykonanie następujących czynności po skonfigurowaniu i zarejestrowaniu komputera:

● Wykonaj kopię zapasową dysku twardego, tworząc nośnik odzyskiwania danych. Zobacz

Tworzenie kopii zapasowych, przywracanie i odzyskiwanie danych na stronie 53

.

● Podłącz komputer do sieci przewodowej lub bezprzewodowej (jeśli jest niepodłączony). Zobacz szczegóły w rozdziale

Podłączanie do sieci na stronie 15 .

● Zapoznaj się ze sprzętem i oprogramowaniem komputera. Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziałach

Poznawanie komputera na stronie 3

i

Korzystanie z funkcji rozrywkowych na stronie 19 .

Zaktualizuj lub kup oprogramowanie antywirusowe. Zobacz Korzystanie z oprogramowania antywirusowego na stronie 41 .

Najlepsze praktyki 1

Więcej zasobów HP

Aby znaleźć szczegółowe informacje o produkcie, porady dotyczące obsługi itd., skorzystaj z tej tabeli.

Tabela 1-1 Dodatkowe informacje

Źródło informacji Zawartość

Instrukcja instalacji

Pomoc techniczna HP

Aby uzyskać pomoc, przejdź na stronę http://www.hp.com/support i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby znaleźć swój produkt.

Bezpieczeństwo i komfort pracy

Aby uzyskać dostęp do tego podręcznika:

▲ Wpisz wyrażenie dokumentacja HP w polu wyszukiwania na pasku zadań, a następnie wybierz opcję Dokumentacja HP.

— lub —

▲ Przejdź na stronę http://www.hp.com/ergo .

WAŻNE: Aby uzyskać dostęp do najnowszej wersji instrukcji obsługi, potrzebne jest połączenie z

Internetem.

Uregulowania prawne, przepisy bezpieczeństwa i wymagania środowiskowe

Aby uzyskać dostęp do tego dokumentu:

▲ Wpisz wyrażenie dokumentacja HP w polu wyszukiwania na pasku zadań, a następnie wybierz opcję Dokumentacja HP.

● Omówienie konfiguracji i funkcji komputera

● Czat online z pracownikiem technicznym HP

● Numery telefonów pomocy technicznej HP

● Filmy wideo dotyczące wymiany części (tylko wybrane produkty)

● Przewodniki dotyczące obsługi serwisowej i konserwacji

● Lokalizacje centrów serwisowych HP

Prawidłowe przygotowanie stanowiska pracy

● Wskazówki dotyczące prawidłowej postawy oraz nawyków pracy, które zwiększają wygodę i zmniejszają zagrożenie dla zdrowia

Informacje dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego i mechanicznego

Ważne informacje prawne, w tym dotyczące prawidłowej utylizacji baterii, jeśli są konieczne

Ograniczona gwarancja*

Aby uzyskać dostęp do tego dokumentu:

▲ Wpisz wyrażenie dokumentacja HP w polu wyszukiwania na pasku zadań, a następnie wybierz opcję Dokumentacja HP.

— lub —

▲ Przejdź na stronę http://www.hp.com/go/ orderdocuments .

WAŻNE: Aby uzyskać dostęp do najnowszej wersji instrukcji obsługi, potrzebne jest połączenie z

Internetem.

● Informacje o gwarancji dotyczące konkretnego modelu komputera

* Do urządzenia jest dołączona Ograniczona gwarancja HP. Znajduje się ona razem z instrukcjami obsługi w urządzeniu i/lub na płycie

CD lub DVD dostarczonej wraz z urządzeniem. W niektórych krajach lub regionach gwarancja może być dostarczana przez firmę HP w wersji drukowanej. Tam, gdzie gwarancja nie jest dołączona w postaci papierowej, można zamówić jej kopię na stronie http://www.hp.com/go/orderdocuments . W sprawie produktów zakupionych w regionie Azji i Pacyfiku można napisać do firmy HP na adres POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Należy podać nazwę produktu oraz swoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres korespondencyjny.

2 Rozdział 1 Rozpoczęcie pracy

2 Poznawanie komputera

Komputer składa się z elementów najwyższej jakości. W tym rozdziale zawarto informacje o elementach komputera, ich lokalizacji i sposobie działania.

Wyświetlanie listy elementów sprzętowych

Aby wyświetlić listę elementów sprzętowych komputera:

▲ Należy wpisać wyrażenie menedżer urządzeń w polu wyszukiwania paska zadań, a następnie wybrać aplikację Menedżer urządzeń.

Zostanie wyświetlona lista wszystkich urządzeń zainstalowanych w komputerze.

Informacje na temat składników sprzętowych systemu oraz numer wersji systemu BIOS można uzyskać po naciśnięciu kombinacji klawiszy fn + esc (tylko wybrane produkty).

Wyświetlanie listy oprogramowania

Oprogramowanie może się różnić w zależności od urządzenia.

Aby wyświetlić listę programów zainstalowanych na komputerze:

▲ Prawym przyciskiem myszy kliknij przycisk Start, a następnie wybierz opcję Aplikacje i funkcje.

Prawa strona

Tabela 2-1 Elementy z prawej strony wraz z opisami

Element

(1) Czytnik kart pamięci

Opis

Umożliwia odczytanie opcjonalnych kart pamięci służących do przechowywania, udostępniania i uzyskiwania dostępu do informacji oraz do zarządzania nimi.

Aby włożyć kartę:

1.

Trzymając kartę etykietą do góry, skieruj ją złączem w stronę komputera.

2.

Włóż kartę do czytnika kart pamięci, a następnie wciśnij ją, aż zostanie w nim prawidłowo osadzona.

Wyświetlanie listy elementów sprzętowych 3

Tabela 2-1 Elementy z prawej strony wraz z opisami (ciąg dalszy)

Element Opis

(2)

(3)

(4) port USB SuperSpeed z obsługą funkcji HP

Sleep and Charge

Aby wyjąć kartę:

▲ Wciśnij kartę do środka, a następnie wyjmij ją z czytnika kart pamięci.

Umożliwia podłączanie urządzeń USB, przesył danych z dużą szybkością, a także, nawet w przypadku wyłączenia komputera, ładowanie większości urządzeń, takich jak telefon komórkowy, aparat, opaska typu activity tracker lub zegarek typu smartwatch.

Zasilacz prądu przemiennego i wskaźnik baterii ● Biały: zasilacz prądu przemiennego jest podłączony, a bateria jest w pełni naładowana.

● Pulsujący w kolorze białym (tylko wybrane produkty): zasilacz prądu przemiennego jest odłączony, a bateria osiągnęła niski poziom naładowania.

● Pomarańczowy: zasilacz prądu przemiennego jest podłączony, a bateria jest ładowana.

● Nie świeci: bateria nie jest ładowana.

Złącze zasilania Umożliwia podłączenie zasilacza prądu przemiennego.

Lewa strona

Tabela 2-2 Elementy z lewej strony wraz z opisami

Element

(1) Gniazdo wyjściowe audio (słuchawkowe)/ wejściowe audio (mikrofonowe) typu „combo jack”

Opis

Umożliwia podłączenie opcjonalnych głośników stereo ze wzmacniaczem, słuchawek nausznych, dousznych, zestawu słuchawkowego lub kabla audio telewizora. Umożliwia także podłączenie opcjonalnego mikrofonu zestawu słuchawkowego.

To gniazdo nie obsługuje opcjonalnych niezależnych mikrofonów.

4 Rozdział 2 Poznawanie komputera

Tabela 2-2 Elementy z lewej strony wraz z opisami (ciąg dalszy)

Element Opis

(2)

(3)

Port USB SuperSpeed

Port USB Type-C z obsługą funkcji HP Sleep and

Charge

OSTRZEŻENIE!

Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia słuchu, przed założeniem słuchawek nausznych, dousznych lub zestawu słuchawkowego należy odpowiednio dostosować poziom głośności. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa, zobacz Uregulowania prawne, przepisy bezpieczeństwa i wymagania środowiskowe.

Aby uzyskać dostęp do tego podręcznika:

▲ Wpisz wyrażenie dokumentacja HP w polu wyszukiwania na pasku zadań, a następnie wybierz opcję

Dokumentacja HP.

UWAGA: Gdy do gniazda słuchawek podłączone jest urządzenie, głośniki komputera są wyłączone.

Pozwala na podłączenie urządzeń USB, takich jak telefon komórkowy, kamera, opaska typu activity tracker lub zegarek typu smartwatch, a także na przesył danych z dużą prędkością.

Pozwala na podłączenie zasilacza prądu przemiennego ze złączem USB Type-C na potrzeby zasilania komputera i w razie potrzeby ładowania baterii komputera.

— i —

Pozwala na podłączenie urządzenia USB wyposażonego w złącze Type-C, takiego jak telefon komórkowy, aparat, opaska typu activity tracker lub zegarek typu smartwatch oraz na przesył danych.

— i —

Pozwala na podłączenie urządzenia wyświetlającego wyposażonego w złącze USB Type-C, zapewniając wyjście

DisplayPort.

UWAGA: Komputer obsługuje kilka różnych trybów wyświetlania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz rozdział

Stany wyświetlania na stronie 21 .

UWAGA: W tym celu mogą być potrzebne przewody lub adaptery (do nabycia oddzielnie).

Wyświetlacz

Tryb niskiego poziomu światła niebieskiego (tylko wybrane produkty)

Wyświetlacz komputera jest dostarczany z fabryki w trybie niskiego poziomu światła niebieskiego w celu poprawy komfortu i bezpieczeństwa oczu. Ponadto tryb światła niebieskiego automatycznie reguluje emisję światła niebieskiego podczas korzystania z komputera w nocy lub czytania.

OSTRZEŻENIE!

Aby zmniejszyć ryzyko odniesienia poważnych szkód zdrowotnych, zapoznaj się z dokumentem Bezpieczeństwo i komfort pracy. Opisano w nim poprawną konfigurację stanowiska pracy, właściwą postawę oraz właściwe nawyki pracy mające wpływ na zdrowie użytkowników komputerów.

Ponadto dokument Bezpieczeństwo i komfort pracy zawiera istotne informacje na temat bezpieczeństwa elektrycznego i mechanicznego. Dokument Bezpieczeństwo i komfort pracy jest również dostępny w

Internecie, pod adresem http://www.hp.com/ergo .

Wyświetlacz 5

Tabela 2-3 Elementy wyświetlacza i ich opisy

Element Opis

(1) Anteny WLAN* (2) Wysyłają i odbierają sygnały w bezprzewodowych sieciach lokalnych

(WLAN).

Umożliwiają nagrywanie dźwięku.

(2)

(3)

Mikrofony wewnętrzne

Kamera Pozwala prowadzić rozmowy wideo, nagrywać materiały wideo i

robić zdjęcia. Aby korzystać z kamery, patrz Korzystanie z kamery na stronie 19

. Niektóre kamery umożliwiają logowanie do systemu

Windows na podstawie rozpoznawania twarzy zamiast podawania hasła. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz rozdział

Korzystanie z funkcji Windows Hello (tylko wybrane modele) na stronie 41

.

UWAGA: Funkcje kamer zależą od zainstalowanego w urządzeniu sprzętu i oprogramowania kamer.

Świeci: kamera jest używana.

(4) Wskaźnik kamery

* Anteny nie są widoczne z zewnątrz komputera. Aby zapewnić optymalną transmisję, należy pozostawić wolną przestrzeń w pobliżu anten.

Informacje o normach dotyczących komunikacji bezprzewodowej można znaleźć w dokumencie Uregulowania prawne, przepisy bezpieczeństwa i wymagania środowiskowe w rozdziale dotyczącym danego kraju lub regionu.

Aby uzyskać dostęp do tego podręcznika:

▲ Wpisz wyrażenie dokumentacja HP w polu wyszukiwania na pasku zadań, a następnie wybierz opcję Dokumentacja HP.

Obszar klawiatury

Klawiatury mogą się różnić w zależności od języka.

6 Rozdział 2 Poznawanie komputera

Płytka dotykowa TouchPad

Ustawienia płytki dotykowej TouchPad

Aby dostosować ustawienia i gesty płytki dotykowej lub wyłączyć płytkę dotykową:

1.

Wpisz tekst ustawienia płytki dotykowej TouchPad w polu wyszukiwania paska zadań, a następnie naciśnij klawisz enter .

2.

Wybierz ustawienie.

Aby włączyć płytkę dotykową TouchPad:

1.

Wpisz tekst ustawienia płytki dotykowej TouchPad w polu wyszukiwania paska zadań, a następnie naciśnij klawisz enter .

2.

Za pomocą myszy zewnętrznej kliknij przycisk Płytki dotykowej.

— lub —

▲ Naciśnij kilkakrotnie klawisz Tab , aż do momentu umieszczenia wskaźnika na przycisku Płytki

dotykowej. Następnie naciśnij spację , aby wybrać przycisk.

Tabela 2-4 Elementy płytki dotykowej TouchPad wraz z opisami

Element Opis

(1)

(2)

(3)

Obszar płytki dotykowej TouchPad

Lewy przycisk płytki dotykowej TouchPad

Prawy przycisk płytki dotykowej TouchPad

Odczytuje gesty wykonywane palcami w celu przesuwania wskaźnika lub aktywowania elementów widocznych na ekranie.

UWAGA: Aby uzyskać więcej informacji, zobacz rozdział

Korzystanie z gestów na płytce dotykowej touchpad i ekranie dotykowym na stronie 23 .

Pełni te same funkcje co lewy przycisk myszy zewnętrznej.

Pełni te same funkcje co prawy przycisk myszy zewnętrznej.

Obszar klawiatury 7

Wskaźniki

(3)

(4)

(5)

Tabela 2-5 Wskaźniki wraz z opisami

Element

(1) Wskaźnik caps lock

(2) Wskaźnik wyciszenia

Wskaźnik wyciszenia mikrofonu

Wskaźnik prywatności kamery

Wskaźnik zasilania

Opis

Świeci: tryb caps lock jest włączony, co umożliwia pisanie wielkimi literami.

● Świeci: dźwięk w komputerze jest wyłączony.

● Nie świeci: dźwięk w komputerze jest włączony.

● Świeci: mikrofon jest wyłączony.

● Nie świeci: mikrofon jest włączony.

● Świeci: kamera jest wyłączona.

● Nie świeci: kamera jest włączona.

● Świeci: komputer jest włączony.

● Miganie (tylko wybrane produkty): komputer znajduje się w stanie uśpienia, który jest trybem oszczędzania energii.

Komputer wyłącza zasilanie wyświetlacza i innych nieużywanych elementów.

● Nie świeci: w zależności od modelu komputera: komputer jest wyłączony, w trybie hibernacji lub uśpiony. Hibernacja to tryb oszczędzania energii, podczas którego zużywana jest najmniejsza ilość energii.

8 Rozdział 2 Poznawanie komputera

Przycisk zasilania i czytnik linii papilarnych

Tabela 2-6 Przycisk zasilania i czytnik linii papilarnych wraz z opisami

Element Opis

(1)

(2)

Czytnik linii papilarnych

Przycisk zasilania

Umożliwia logowanie do systemu Windows na podstawie rozpoznania linii papilarnych, a nie podania hasła.

▲ Dotknij palcem czytnika linii papilarnych. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie

Korzystanie z funkcji

Windows Hello (tylko wybrane modele) na stronie 41 .

WAŻNE: Aby zapobiec problemom z logowaniem się przy użyciu linii papilarnych, pamiętaj, aby zarejestrować linie papilarne z każdej strony palca.

● Gdy komputer jest wyłączony, naciśnij przycisk, aby go włączyć.

● Gdy komputer jest włączony, krótko naciśnij przycisk, aby uruchomić tryb uśpienia.

● Gdy komputer znajduje się w stanie uśpienia, krótko naciśnij przycisk, aby wyjść z trybu uśpienia (tylko wybrane produkty).

● Gdy komputer jest w trybie hibernacji, krótko naciśnij przycisk, aby wyjść z tego trybu.

WAŻNE: Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku zasilania spowoduje utratę niezapisanych informacji.

Gdy komputer nie odpowiada i nie można użyć standardowej procedury zamykania systemu, naciśnięcie przycisku zasilania i przytrzymanie go przez co najmniej 10 sekund umożliwia wyłączenie komputera.

Aby dowiedzieć się więcej o ustawieniach zasilania, należy zapoznać się z opcjami zasilania:

Obszar klawiatury 9

Tabela 2-6 Przycisk zasilania i czytnik linii papilarnych wraz z opisami (ciąg dalszy)

Element Opis

▲ Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Zasilanie a następnie wybierz pozycję Opcje zasilania.

,

Klawisze specjalne

Tabela 2-7 Klawisze specjalne wraz z opisami

Element

(1) Klawisz esc

(2)

(3)

Klawisz fn

Klawisz systemu Windows

(4) Klawisze czynności

(5) Czytnik linii papilarnych

Opis

Wyświetla informacje o systemie (po naciśnięciu razem z klawiszem fn ).

Wciśnięty wraz z innym klawiszem służy do uruchamiania często używanych funkcji systemowych.

Otwiera menu Start.

UWAGA: Ponowne naciśnięcie klawisza Windows powoduje zamknięcie menu Start.

Wykonuj często używane funkcje systemu zgodnie z symbolami na klawiszach funkcyjnych od f1 do f12 . Klawisze czynności mogą się różnić w zależności od komputera.

Zobacz Klawisze czynności na stronie 11

.

Umożliwia logowanie do systemu Windows na podstawie rozpoznania linii papilarnych, a nie podania hasła.

▲ Dotknij palcem czytnika linii papilarnych. Szczegółowe

informacje można znaleźć na stronie Korzystanie z funkcji

Windows Hello (tylko wybrane modele) na stronie 41

.

WAŻNE: Aby zapobiec problemom z logowaniem się przy użyciu linii papilarnych, pamiętaj, aby zarejestrować linie papilarne z każdej strony palca.

10 Rozdział 2 Poznawanie komputera

Tabela 2-7 Klawisze specjalne wraz z opisami (ciąg dalszy)

Element

(6) Przełącznik prywatności kamery

(7) Przycisk zasilania

Opis

Umożliwia włączanie i wyłączanie kamery.

UWAGA: Aby uzyskać więcej informacji, zobacz rozdział

Korzystanie z kamery na stronie 19

.

● Gdy komputer jest wyłączony, naciśnij przycisk, aby go włączyć.

● Gdy komputer jest włączony, krótko naciśnij przycisk, aby uruchomić tryb uśpienia.

● Gdy komputer znajduje się w stanie uśpienia, krótko naciśnij przycisk, aby wyjść z trybu uśpienia (tylko wybrane produkty).

● Gdy komputer jest w trybie hibernacji, krótko naciśnij przycisk, aby wyjść z tego trybu.

WAŻNE: Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku zasilania spowoduje utratę niezapisanych informacji.

Gdy komputer nie odpowiada i nie można użyć standardowej procedury zamykania systemu, naciśnięcie przycisku zasilania i przytrzymanie go przez co najmniej 10 sekund umożliwia wyłączenie komputera.

Aby dowiedzieć się więcej o ustawieniach zasilania, należy zapoznać się z opcjami zasilania:

▲ Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Zasilanie a następnie wybierz pozycję Opcje zasilania.

,

Klawisze czynności

Klawisze czynności powodują wykonywanie często używanych funkcji systemu zgodnie z symbolami na klawiszach funkcyjnych od f1 do f12 . Klawisze czynności mogą się różnić w zależności od komputera.

▲ Aby użyć klawisza czynności, naciśnij i przytrzymaj go.

Tabela 2-8 Klawisze czynności wraz z opisami

Ikona Opis

Osoby spoglądające na ekran z boku nie widzą zawartości ekranu. W razie potrzeby można zmniejszyć lub zwiększyć jasność w otoczeniu dobrze oświetlonym lub ciemniejszym. Aby wyłączyć filtr prywatności, należy ponownie nacisnąć skrót klawiaturowy.

Obszar klawiatury 11

Tabela 2-8 Klawisze czynności wraz z opisami (ciąg dalszy)

Ikona Opis

Naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza powoduje stopniowe zmniejszanie jasności obrazu.

Naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza powoduje stopniowe zwiększanie jasności obrazu.

Otwiera stronę internetową „Uzyskiwanie pomocy w systemie Windows 10”.

Włącza lub wyłącza podświetlenie klawiatury. W wybranych produktach można dostosować jasność podświetlenia klawiatury. Naciskaj klawisz, aby zmienić jasność od dużej (przy pierwszym uruchomieniu komputera) przez małą aż do wyłączenia. Po dostosowaniu jasności podświetlenie będzie powracać do wcześniejszego ustawienia przy każdym uruchomieniu komputera. Podświetlenie klawiatury wyłącza się po

30 sekundach braku aktywności. Aby ponownie włączyć podświetlenie klawiatury, naciśnij dowolny klawisz lub płytkę dotykową TouchPad (tylko wybrane produkty). W celu oszczędzania energii baterii należy wyłączyć tę funkcję.

Odtwarza poprzedni utwór z płyty audio CD lub poprzednią sekcję z dysku DVD lub Blu-ray.

Powoduje rozpoczęcie, wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania płyty audio CD, dysku DVD lub Blu-ray.

Powoduje odtwarzanie następnego utworu z płyty audio CD lub następnej sekcji z dysku DVD lub Blu-ray.

Zmniejsza stopniowo głośność dźwięku po naciśnięciu i przytrzymaniu klawisza.

Zwiększa stopniowo głośność dźwięku po naciśnięciu i przytrzymaniu klawisza.

Wycisza lub przywraca dźwięk głośnika.

Wycisza mikrofon.

Otwiera aplikację HP Command Center. Ta aplikacja umożliwia regulację temperatury i preferencji dotyczących chłodzenia na komputerze.

12 Rozdział 2 Poznawanie komputera

Spód

Tabela 2-9 Elementy na spodzie wraz z opisami

Element

(1) Otwór wentylacyjny

(2) Głośniki (2)

Opis

Umożliwia przepływ powietrza chłodzącego wewnętrzne części komputera.

UWAGA: Wentylator komputera jest włączany automatycznie w celu chłodzenia elementów wewnętrznych i ich ochrony przed przegrzaniem.

Włączanie i wyłączanie się wewnętrznego wentylatora podczas zwykłej pracy jest zjawiskiem normalnym.

Odtwarzają dźwięk.

Etykiety

Etykiety umieszczone na komputerze zawierają informacje, które mogą być potrzebne podczas podróży zagranicznych lub rozwiązywania problemów z systemem. Etykieta może być papierowa lub nadrukowana na produkcie.

WAŻNE: Poszukaj etykiet opisanych w tej sekcji w następujących miejscach: na spodzie komputera, wewnątrz wnęki baterii, pod pokrywą serwisową, z tyłu wyświetlacza lub w dolnej części podpórki tabletu.

● Etykieta serwisowa — zawiera ważne informacje służące do identyfikacji komputera. Dział pomocy technicznej może poprosić o podanie numeru seryjnego, numeru produktu lub numeru modelu. Przed skontaktowaniem się z pomocą techniczną należy znaleźć te informacje.

Etykieta serwisowa będzie podobna do jednego z poniższych przykładów. Należy skorzystać z ilustracji, która najdokładniej odzwierciedla wygląd etykiety na posiadanym komputerze.

Spód 13

Tabela 2-10 Elementy na etykiecie serwisowej

Element

(1) Nazwa produktu HP

(2) Numer modelu

(3) Numer produktu

(4) Numer seryjny

(5) Okres gwarancji

Tabela 2-11 Elementy na etykiecie serwisowej

Element

(1) Nazwa produktu HP

(2) Numer produktu

(3) Numer seryjny

(4) Okres gwarancji

● Etykiety dotyczące zgodności z przepisami — zawierają informacje o zgodności komputera z obowiązującymi przepisami.

● Etykiety certyfikatów urządzeń bezprzewodowych — zawierają informacje o opcjonalnych urządzeniach bezprzewodowych oraz atesty krajów lub regionów, w których urządzenia zostały dopuszczone do użytku.

14 Rozdział 2 Poznawanie komputera

3 Podłączanie do sieci

Komputer możesz zabierać ze sobą wszędzie. Jednak nawet w domu możesz odkrywać świat i uzyskiwać dostęp do informacji zamieszczonych w milionach witryn internetowych. Wystarczy mieć komputer i połączenie z siecią przewodową lub bezprzewodową. Ten rozdział zawiera przydatne informacje o komunikowaniu się ze światem.

Podłączanie do sieci bezprzewodowej

Komputer może być wyposażony w co najmniej jedno z następujących urządzeń bezprzewodowych:

● Urządzenie WLAN — łączy komputer z lokalnymi sieciami bezprzewodowymi (znanymi jako sieci Wi-Fi, sieci bezprzewodowe LAN lub sieci WLAN) w siedzibie firmy, w domu i w miejscach publicznych, takich jak lotniska, restauracje, kawiarnie, hotele czy uniwersytety. W sieci WLAN przenośne urządzenie bezprzewodowe łączy się z bezprzewodowym routerem lub punktem dostępu bezprzewodowego.

● Moduł HP Mobile Broadband — zapewnia łączność bezprzewodową przez bezprzewodową sieć rozległą

(WWAN) o znacznie większym zasięgu. Operatorzy sieci komórkowych instalują stacje bazowe (podobne do masztów telefonii komórkowej) na dużych obszarach geograficznych, zapewniając tym samym zasięg w całych województwach, regionach lub nawet krajach.

● Urządzenie Bluetooth® — tworzy bezprzewodową sieć prywatną (PAN) umożliwiającą nawiązywanie połączeń z innymi urządzeniami z obsługą technologii Bluetooth, takimi jak komputery, telefony, drukarki, zestawy słuchawkowe, głośniki i aparaty fotograficzne. W sieci PAN każde urządzenie komunikuje się bezpośrednio z innymi urządzeniami. Odległość między nimi musi być dość niewielka — zwykle do 10 metrów (około 33 stóp).

Korzystanie z elementów sterujących komunikacją bezprzewodową

Sterowanie urządzeniami bezprzewodowymi komputera umożliwiają następujące elementy:

● przycisk trybu samolotowego (nazywany również przyciskiem komunikacji bezprzewodowej lub klawiszem komunikacji bezprzewodowej),

● ustawienia systemu operacyjnego.

Klawisz trybu samolotowego

Komputer może być wyposażony w klawisz trybu samolotowego, jedno lub więcej urządzeń bezprzewodowych oraz jeden lub dwa wskaźniki komunikacji bezprzewodowej. Wszystkie urządzenia bezprzewodowe w komputerze są fabrycznie włączone.

Wskaźnik komunikacji bezprzewodowej określa ogólny stan zasilania urządzeń bezprzewodowych, a nie stan poszczególnych urządzeń.

Elementy sterujące systemu operacyjnego

Centrum sieci i udostępniania umożliwia skonfigurowanie połączenia lub sieci, nawiązanie połączenia z siecią, a także diagnozowanie i usuwanie problemów z siecią.

Korzystanie z elementów sterujących systemu operacyjnego:

▲ Na pasku zadań kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę stanu sieci, a następnie wybierz opcję Otwórz

ustawienia sieci i Internetu.

Podłączanie do sieci bezprzewodowej 15

— lub —

▲ Na pasku zadań wybierz ikonę stanu sieci, a następnie wybierz opcję Ustawienia sieci i Internetu.

Łączenie z siecią WLAN

UWAGA: Aby móc skonfigurować dostęp do Internetu w swoim domu, należy najpierw założyć konto u dostawcy usług internetowych (ISP). Skontaktuj się z lokalnym dostawcą usług internetowych, aby kupić usługę dostępu do Internetu i modem. Dostawca pomoże skonfigurować modem, zainstalować kabel łączący router bezprzewodowy z modemem i przetestować usługę dostępu do Internetu.

Aby połączyć się z siecią WLAN, wykonaj następujące czynności:

1.

Upewnij się, że urządzenie WLAN jest włączone.

2.

Na pasku zadań wybierz ikonę stanu sieci, a następnie połącz się z jedną z dostępnych sieci.

Jeżeli sieć WLAN jest zabezpieczona, zostanie wyświetlone żądanie podania kodu zabezpieczającego.

Wprowadź kod, a następnie wybierz przycisk Dalej, aby nawiązać połączenie.

UWAGA: Jeśli na liście nie ma żadnej sieci WLAN, znajdujesz się poza zasięgiem routera bezprzewodowego lub punktu dostępu bezprzewodowego.

UWAGA: Jeśli bezprzewodowa sieć lokalna, z którą chcesz się połączyć, jest niewidoczna:

1.

Na pasku zadań kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę stanu sieci, a następnie wybierz opcję

Otwórz ustawienia sieci i Internetu.

— lub —

Na pasku zadań wybierz ikonę stanu sieci, a następnie wybierz opcję Ustawienia sieci i Internetu.

2.

W sekcji Zmień ustawienia sieci wybierz opcję Centrum sieci i udostępniania.

3.

Wybierz opcję Skonfiguruj nowe połączenie lub nową sieć.

Zostanie wyświetlona lista opcji umożliwiająca ręczne wyszukanie sieci i połączenie z nią lub utworzenie nowego połączenia sieciowego.

3.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć nawiązywanie połączenia.

Po nawiązaniu połączenia kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę stanu sieci po prawej stronie paska zadań, aby sprawdzić nazwę sieci i stan połączenia.

UWAGA: Zasięg (odległość, na jaką przesyłane są sygnały połączenia bezprzewodowego) zależy od rodzaju sieci WLAN, producenta routera oraz zakłóceń powodowanych przez inne urządzenia elektroniczne i przeszkody, takie jak ściany i podłogi.

Korzystanie z modułu HP Mobile Broadband (tylko wybrane produkty)

Ten komputer, wyposażony w moduł HP Mobile Broadband, obsługuje mobilne połączenia szerokopasmowe.

Używanie komputera w sieciach telefonii komórkowej umożliwia nawiązywanie połączeń z Internetem, wysyłanie wiadomości e-mail i łączenie się z siecią korporacyjną bez korzystania z publicznych punktów dostępu Wi-Fi.

Aktywacja usługi szerokopasmowej może wymagać podania numeru IMEI modułu HP Mobile Broadband, numeru MEID tego modułu lub obu tych numerów. Numer może być nadrukowany na etykiecie na dole komputera, we wnęce baterii, pod pokrywą serwisową albo z tyłu wyświetlacza.

— lub —

16 Rozdział 3 Podłączanie do sieci

1.

Na pasku zadań wybierz ikonę stanu sieci.

2.

Wybierz pozycję Ustawienia sieci i Internetu.

3.

W sekcji Sieć i Internet wybierz pozycję Sieć komórkowa, a następnie wybierz pozycję Opcje

zaawansowane.

Niektóry operatorzy wymagają korzystania z kart SIM. Karta SIM zawiera podstawowe informacje o użytkowniku, takie jak PIN (osobisty numer identyfikacyjny), a także informacje o sieci. Niektóre komputery mają zainstalowaną fabrycznie kartę SIM. Jeśli karta SIM nie została zainstalowana fabrycznie, może być dołączona do dokumentacji modułu HP Mobile Broadband dostarczonej z komputerem lub dostarczona oddzielnie przez operatora sieci komórkowej.

Wiadomości na temat modułu HP Mobile Broadband i sposobu aktywacji usługi u wybranego operatora sieci komórkowej można znaleźć w informacjach o module HP Mobile Broadband dołączonych do komputera.

Korzystanie z urządzenia GPS (tylko wybrane produkty)

Komputer może być wyposażony w urządzenie GPS (Global Positioning System). Satelity systemu GPS dostarczają informacje o położeniu, prędkości i kierunku poruszania się do urządzeń wyposażonych w urządzenie GPS.

Aby można było włączyć połączenie GPS, muszą być włączone usługi lokalizacji w ustawieniu Lokalizacja.

▲ Wpisz lokalizacja w polu wyszukiwania paska zadań, a następnie wybierz opcję Ustawienia

prywatności lokalizacji.

Korzystanie z urządzeń bezprzewodowych Bluetooth (tylko wybrane produkty)

Urządzenie Bluetooth umożliwia komunikację bezprzewodową o małym zasięgu, która zastępuje fizyczne połączenia przewodowe łączące zazwyczaj urządzenia elektroniczne, takie jak:

● komputery (biurkowe, przenośne);

● telefony (komórkowe, bezprzewodowe, smartfony);

● urządzenia do przetwarzania obrazu (drukarka, aparat);

● urządzenia audio (słuchawki, głośniki);

● mysz;

● zewnętrzna klawiatura numeryczna.

Podłączanie urządzeń Bluetooth

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia Bluetooth należy nawiązać połączenie Bluetooth.

1.

Wpisz bluetooth w polu wyszukiwania paska zadań, a następnie wybierz opcję Ustawienia Bluetooth

i innych urządzeń.

2.

Włącz komunikację Bluetooth, jeśli nie jest jeszcze włączona.

3.

Wybierz Dodaj urządzenie Bluetooth lub inne, a następnie w oknie dialogowym Dodaj urządzenie wybierz pozycję Bluetooth.

4.

Wybierz sterownik z listy, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Podłączanie do sieci bezprzewodowej 17

UWAGA: Jeśli urządzenie wymaga potwierdzenia, wyświetlany jest kod parowania. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie dodawanego urządzenia, aby potwierdzić, że kod na urządzeniu odpowiada kodowi parowania. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji dostarczonej wraz z urządzeniem.

UWAGA: Jeśli urządzenie nie jest wyświetlane na liście, sprawdź, czy włączona jest w nim funkcja Bluetooth.

W przypadku niektórych urządzeń mogą występować dodatkowe wymagania; więcej informacji można znaleźć w dokumentacji dostarczonej wraz z urządzeniem.

Łączenie z siecią przewodową — LAN (tylko wybrane produkty)

Jeśli chcesz podłączyć komputer bezpośrednio do routera w swoim domu (zamiast pracować bezprzewodowo) lub jeśli chcesz połączyć się z istniejącą siecią w swoim biurze, użyj połączenia w sieci LAN.

Połączenie z siecią LAN wymaga kabla RJ-45 (kabla sieciowego) i gniazda sieciowego bądź też opcjonalnego urządzenia dokowania lub portu rozszerzeń, jeśli komputer nie jest wyposażony w gniazdo RJ-45.

Aby podłączyć kabel sieciowy, wykonaj następujące czynności:

1.

Podłącz kabel sieciowy do gniazda sieciowego w komputerze (1).

2.

Podłącz drugi koniec kabla sieciowego do ściennego gniazda sieciowego (2) lub routera.

UWAGA: Jeżeli kabel sieciowy jest wyposażony w układ przeciwzakłóceniowy (3), który zapobiega interferencjom z sygnałem telewizyjnym i radiowym, należy podłączyć koniec z tym układem do komputera.

18 Rozdział 3 Podłączanie do sieci

4 Korzystanie z funkcji rozrywkowych

Używaj swojego komputera HP jako centrum rozrywki, aby udzielać się towarzysko dzięki kamerze, słuchać muzyki i zarządzać nią, a także pobierać i oglądać filmy. Aby komputer był jeszcze lepszym centrum rozrywki, podłącz do niego urządzenia zewnętrzne, takie jak monitor, projektor, telewizor, głośniki lub słuchawki.

Korzystanie z kamery

Komputer jest wyposażony w co najmniej jedną kamerę umożliwiającą kontakt z innymi osobami w celach służbowych lub prywatnych. Kamery mogą być skierowane ku przodowi, tyłowi lub otwierane. Aby ustalić, w

jaką kamerę lub kamery wyposażono urządzenie, zobacz sekcję Poznawanie komputera na stronie 3

.

Większość kamer pozwala korzystać z wideorozmów, nagrywać materiał wideo i robić zdjęcia. Niektóre obsługują również wysoką rozdzielczość (HD), aplikacje do gier albo oprogramowanie do rozpoznawania twarzy, takie jak Windows Hello. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z oprogramowania

Windows Hello, zobacz Ochrona komputera i zawartych w nim informacji na stronie 39 .

W wybranych produktach można też zwiększyć prywatność poprzez wyłączenie kamery. Kamera jest domyślnie włączona. Aby wyłączyć kamerę, naciśnij przycisk prywatności kamery. Zaświeci się wskaźnik prywatności kamery. Aby włączyć kamerę, naciśnij ponownie przycisk.

Aby skorzystać z kamery, w polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz aparat , a następnie z listy aplikacji wybierz pozycję Aparat.

Korzystanie z funkcji audio

Można pobierać muzykę i słuchać jej, przesyłać strumieniowo treści audio (łącznie z audycjami radiowymi) z

Internetu, nagrywać dźwięk oraz miksować dźwięk i obraz wideo w celu tworzenia multimediów. Ponadto możesz odtwarzać muzyczne dyski CD za pomocą samego komputera (tylko wybrane produkty) lub po podłączeniu do niego zewnętrznego napędu optycznego. Aby zwiększyć przyjemność ze słuchania muzyki, podłącz zewnętrzne urządzenia audio, takie jak głośniki lub słuchawki.

Podłączanie głośników

Do komputera można podłączyć głośniki przewodowe, używając do tego portu USB lub połączonego wyjścia audio (słuchawkowego)/wejścia audio (mikrofonowego) w komputerze lub stacji dokowania.

Aby podłączyć głośniki bezprzewodowe do komputera, postępuj zgodnie z instrukcjami producenta urządzenia. Przed podłączeniem głośników zmniejsz poziom głośności.

Podłączanie słuchawek

OSTRZEŻENIE!

Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia słuchu, przed założeniem słuchawek nausznych, dousznych lub zestawu słuchawkowego należy obniżyć poziom głośności. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa, zobacz Uregulowania prawne, przepisy bezpieczeństwa i wymagania środowiskowe.

Aby uzyskać dostęp do tego dokumentu:

▲ Wpisz wyrażenie dokumentacja HP w polu wyszukiwania na pasku zadań, a następnie wybierz opcję

Dokumentacja HP.

Korzystanie z kamery 19

Słuchawki przewodowe można podłączyć do gniazda typu combo jack (wyjście audio słuchawkowe/wejście audio mikrofonowe) w komputerze.

Aby podłączyć słuchawki bezprzewodowe do komputera, postępuj zgodnie z instrukcją producenta urządzenia.

Podłączanie mikrofonu

Aby nagrać dźwięk, podłącz mikrofon do gniazda mikrofonowego komputera. Aby uzyskać najlepsze rezultaty nagrywania, mów bezpośrednio do mikrofonu i nagrywaj dźwięk przy ustawieniu bez szumu otoczenia.

Podłączanie zestawów słuchawkowych

OSTRZEŻENIE!

Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia słuchu, przed założeniem słuchawek nausznych, dousznych lub zestawu słuchawkowego należy obniżyć poziom głośności. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa, zobacz Uregulowania prawne, przepisy bezpieczeństwa i wymagania środowiskowe.

Aby uzyskać dostęp do tego dokumentu:

▲ Wpisz wyrażenie dokumentacja HP w polu wyszukiwania na pasku zadań, a następnie wybierz opcję

Dokumentacja HP.

Słuchawki połączone z mikrofonem są nazywane zestawem słuchawkowym. Do połączonego wyjścia audio

(słuchawkowego)/wejścia audio (mikrofonowego) w komputerze można podłączać przewodowe zestawy słuchawkowe.

Aby podłączyć bezprzewodowe zestawy słuchawkowe do komputera, postępuj zgodnie z instrukcjami producenta urządzenia.

Korzystanie z ustawień dźwięku

Ustawienia dźwięku służą do ustawiania głośności systemu, zmiany dźwięków systemu i zarządzania urządzeniami audio.

Aby wyświetlić lub zmienić ustawienia dźwięku:

▲ Wpisz panel sterowania w polu wyszukiwania na pasku zadań, wybierz Panel sterowania, wybierz

Sprzęt i dźwięk, a następnie wybierz Dźwięk.

Komputer może być wyposażony w rozszerzony system dźwięku Bang & Olufsen, B&O lub innego dostawcy.

Dzięki temu komputer może posiadać zaawansowane funkcje audio, którymi steruje się z poziomu panelu sterowania dźwiękiem właściwego dla danego systemu audio.

W panelu sterowania dźwiękiem można przeglądać ustawienia audio i sterować nimi.

▲ Wpisz panel sterowania w polu wyszukiwania na pasku zadań, wybierz Panel sterowania, wybierz

Sprzęt i dźwięk, a następnie wybierz panel sterowania dźwiękiem właściwy dla posiadanego systemu.

Korzystanie z wideo

Twój komputer to zaawansowane urządzenie wideo, które umożliwia oglądanie przesyłanego strumieniowo wideo z ulubionych witryn internetowych, a także pobieranie wideo i filmów do obejrzenia na komputerze bez konieczności uzyskiwania dostępu do sieci.

Aby zwiększyć przyjemność oglądania, użyj jednego z portów wideo komputera do podłączenia zewnętrznego monitora, projektora lub telewizora.

20 Rozdział 4 Korzystanie z funkcji rozrywkowych

WAŻNE: Upewnij się, że urządzenie zewnętrzne jest podłączone do odpowiedniego portu komputera przy użyciu prawidłowego kabla. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta urządzenia.

W celu uzyskania informacji na temat korzystania z funkcji portu USB Type-C przejdź na stronę http://www.hp.com/support i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby znaleźć swój produkt.

Stany wyświetlania

Komputer może działać w jednym z czterech stanów wyświetlania. Aby przełączać się między tymi stanami wyświetlania, naciśnij klawisz systemu Windows + p :

Wbudowany wyświetlacz: wyświetla obraz tylko na ekranie komputera.

Zdublowane urządzenie wyświetlające: wyświetla obraz jednocześnie na komputerze i urządzeniu zewnętrznym.

Pulpit rozszerzony: wyświetla rozszerzony obraz jednocześnie na komputerze i urządzeniu zewnętrznym.

Wyświetlacz cyfrowy: wyświetla obraz tylko na ekranie urządzenia zewnętrznego.

Każde naciśnięcie klawisza systemu Windows + p powoduje zmianę stanu wyświetlania.

Wykrywanie bezprzewodowych wyświetlaczy zgodnych ze standardem Miracast i nawiązywanie połączenia z nimi (tylko wybrane produkty)

Aby wykryć bezprzewodowy wyświetlacz zgodny ze standardem Miracast® i nawiązać z nim połączenie bez wychodzenia z bieżących aplikacji, należy wykonać poniższe czynności.

Aby otworzyć wyświetlacz Miracast:

▲ Wpisz wyrażenie drugiego w polu wyszukiwania paska zadań i wybierz opcję Użyj drugiego ekranu.

Następnie wybierz opcję Nawiąż połączenie z wyświetlaczem bezprzewodowym i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Przesyłanie danych

Komputer to zaawansowane urządzenie multimedialne, które umożliwia przesyłanie zdjęć, materiałów wideo i filmów z urządzeń USB w celu wyświetlenia ich na ekranie.

Aby zwiększyć przyjemność z oglądania, użyj jednego z portów USB Type-C komputera w celu podłączenia urządzenia USB, takiego jak telefon komórkowy, aparat, opaska typu activity tracker lub zegarek typu smartwatch, i przesyłania plików do komputera.

WAŻNE: Upewnij się, że urządzenie zewnętrzne jest podłączone do odpowiedniego portu komputera przy użyciu prawidłowego kabla. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta urządzenia.

W celu uzyskania informacji na temat korzystania z funkcji portu USB Type-C przejdź na stronę http://www.hp.com/support i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby znaleźć swój produkt.

Przesyłanie danych 21

Podłączanie urządzeń do portu USB Type-C (tylko wybrane produkty)

UWAGA: Do podłączenia urządzenia USB Type-C do komputera potrzebny jest zakupiony osobno kabel USB

Type-C.

1.

Podłącz jeden koniec kabla USB Type-C do portu USB Type-C w komputerze.

2.

Podłącz drugi koniec kabla do urządzenia zewnętrznego.

22 Rozdział 4 Korzystanie z funkcji rozrywkowych

5 Nawigacja po ekranie

W zależności od modelu komputera po ekranie komputera można się poruszać na jeden lub więcej z poniższych sposobów:

● wykonując gesty dotykowe bezpośrednio na ekranie komputera;

● wykonując gesty dotykowe na płytce dotykowej TouchPad;

● korzystając z opcjonalnej myszy lub klawiatury (zakupionych osobno);

● korzystając z klawiatury ekranowej;

● korzystając z drążka wskazującego.

Korzystanie z gestów na płytce dotykowej touchpad i ekranie dotykowym

Płytka dotykowa TouchPad ułatwia nawigację po ekranie komputera i sterowanie wskaźnikiem myszy przy użyciu prostych gestów dotykowych. Lewego i prawego przycisku płytki dotykowej TouchPad można używać w taki sam sposób, jak odpowiadających im przycisków myszy zewnętrznej. Aby nawigować, korzystając z ekranu dotykowego (dotyczy tylko wybranych produktów), należy dotykać ekranu, stosując gesty opisane w niniejszym rozdziale.

Aby dostosować gesty oraz wyświetlić materiał wideo pokazujący sposób ich działania, wpisz panel sterowania w polu wyszukiwania na pasku zadań, wybierz Panel sterowania, a następnie wybierz Sprzęt i

dźwięk. W sekcji Urządzenia i drukarki kliknij pozycję Mysz.

Niektóre modele są wyposażone w płytkę dotykową Precision TouchPad, która zapewnia większą funkcjonalność gestów dotykowych. Aby sprawdzić, czy monitor jest wyposażony w precyzyjną płytkę dotykową, i uzyskać dodatkowe informacje, wybierz kolejno opcje Start, Ustawienia, Urządzenia, a następnie wybierz pozycję Płytka dotykowa.

UWAGA: Jeżeli nie stwierdzono inaczej, gesty dotykowe można wykonywać zarówno na płytce dotykowej

TouchPad, jak i na ekranie dotykowym.

Stuknięcie

Wskaż element na ekranie, a następnie stuknij jednym palcem w obszarze płytki dotykowej TouchPad lub na ekranie dotykowym, aby go wybrać. Dotknij elementu dwukrotnie, aby go otworzyć.

Korzystanie z gestów na płytce dotykowej touchpad i ekranie dotykowym 23

Zbliżanie/rozsuwanie dwóch palców w celu zmiany powiększenia

Gesty zbliżania i rozsuwania palców umożliwiają zmniejszanie lub powiększanie obrazów oraz tekstu.

● W celu zmniejszenia elementu umieść na ekranie dotykowym lub na obszarze płytki dotykowej

TouchPad dwa rozsunięte palce i przysuń je do siebie.

● W celu powiększenia elementu umieść dwa złączone palce na obszarze płytki dotykowej TouchPad lub ekranie dotykowym i rozsuń je.

Przesunięcie dwoma palcami (dotyczy płytki dotykowej TouchPad i płytki dotykowej Precision TouchPad)

Umieść lekko rozsunięte dwa palce w strefie płytki dotykowej TouchPad, a następnie przesuń je w górę, w dół, w lewo lub w prawo, aby przesunąć stronę lub obraz w górę, w dół lub na boki.

Naciśnięcie dwoma palcami (dotyczy płytki dotykowej TouchPad i płytki dotykowej

Precision TouchPad)

Naciśnij dwoma palcami w obszarze płytki dotykowej TouchPad, aby otworzyć menu opcji wybranego obiektu.

UWAGA: Naciśnięcie dwoma palcami powoduje wykonanie tej samej funkcji, co kliknięcie prawym przyciskiem myszy.

24 Rozdział 5 Nawigacja po ekranie

Naciśnięcie trzema palcami (dotyczy płytki dotykowej i precyzyjnej płytki dotykowej)

Domyślnie naciśnięcie trzema palcami powoduje otwarcie pola wyszukiwania w systemie Windows. Naciśnij trzema palcami w obszarze płytki dotykowej, aby wykonać ten gest.

Aby zmienić funkcję tego gestu na precyzyjnej płytce dotykowej, wybierz kolejno opcje Start, Ustawienia,

Urządzenia, a następnie wybierz pozycję Płytka dotykowa. W obszarze Gesty trzema palcami w polu

Naciśnięcia, wybierz żądane ustawienie gestu.

Naciśnięcie czterema palcami (dotyczy płytki dotykowej TouchPad i płytki dotykowej Precision TouchPad)

Domyślnie gest naciśnięcia czterema palcami powoduje wyświetlenie centrum akcji. Naciśnij czterema palcami w obszarze płytki dotykowej TouchPad, aby wykonać ten gest.

Aby zmienić funkcję tego gestu na precyzyjnej płytce dotykowej, wybierz kolejno opcje Start, Ustawienia,

Urządzenia, a następnie wybierz pozycję Płytka dotykowa. W obszarze Gesty czterema palcami, w polu

Naciśnięcia wybierz żądane ustawienie gestu.

Przesunięcie trzema palcami (dotyczy płytki dotykowej TouchPad i płytki dotykowej Precision TouchPad)

Domyślnie gest przesunięcia trzema palcami powoduje przełączanie się między otwartymi aplikacjami a pulpitem.

● Przeciągnij trzy palce od siebie, aby wyświetlić wszystkie otwarte okna.

● Przeciągnij trzy palce do siebie, aby wyświetlić pulpit.

● Przeciągnij trzy palce w lewo lub w prawo, aby przełączać się między otwartymi oknami.

Korzystanie z gestów na płytce dotykowej touchpad i ekranie dotykowym 25

Aby zmienić funkcję tego gestu na precyzyjnej płytce dotykowej, wybierz kolejno opcje Start, Ustawienia,

Urządzenia, a następnie wybierz pozycję Płytka dotykowa. W obszarze Gesty trzema palcami, w polu

Przesunięcia wybierz żądane ustawienie gestu.

26 Rozdział 5 Nawigacja po ekranie

Przesunięcie czterema palcami (precyzyjna płytka dotykowa)

Domyślnie gest przesunięcia czterema palcami powoduje przełączanie się między otwartymi pulpitami.

● Przeciągnij czterema palcami od siebie, aby wyświetlić wszystkie otwarte okna.

● Przeciągnij czterema palcami do siebie, aby wyświetlić pulpit.

● Przeciągnij czterema palcami w lewo lub w prawo, aby przełączać się między pulpitami.

Aby zmienić funkcję tego gestu, wybierz kolejno opcje Start, Ustawienia, Urządzenia, a następnie wybierz pozycję Płytka dotykowa. W obszarze Gesty czterema palcami, w polu Przesunięcia, wybierz żądane ustawienie gestu.

Przesunięcie jednym palcem (ekran dotykowy)

Użyj gestu przesunięcia jednym palcem, aby przesuwać lub przewijać listy i strony oraz przenieść obiekt.

● Aby przewinąć zawartość ekranu, lekko przesuń jednym palcem po ekranie w wybranym kierunku.

● Aby przesunąć obiekt, naciśnij i przytrzymaj palec na obiekcie, a następnie przeciągnij palec, aby przesunąć obiekt.

Korzystanie z opcjonalnej klawiatury lub myszy

Przy użyciu opcjonalnej klawiatury lub myszy można pisać, zaznaczać elementy, przewijać i wykonywać te same funkcje co za pomocą gestów dotykowych. Klawiatura umożliwia także użycie klawiszy czynności i skrótów klawiaturowych w celu wykonania określonych funkcji.

Korzystanie z klawiatury ekranowej (tylko wybrane modele)

1.

Aby wyświetlić klawiaturę ekranową, wybierz ikonę klawiatury w obszarze powiadomień po prawej stronie paska zadań.

2.

Zacznij pisać.

UWAGA: Nad klawiaturą ekranową mogą być wyświetlane sugerowane słowa. Dotknij żądane słowo, aby je wybrać.

UWAGA: Klawisze czynności i skróty klawiaturowe nie są wyświetlane ani nie działają na klawiaturze ekranowej.

Korzystanie z opcjonalnej klawiatury lub myszy 27

6 Zarządzanie zasilaniem

Komputer może pracować na zasilaniu bateryjnym oraz ze źródła zewnętrznego. Gdy komputer jest zasilany z baterii i nie jest podłączone zewnętrzne źródło zasilania, które mogłoby ją ładować, ważne jest monitorowanie poziomu naładowania i oszczędzanie baterii.

Niektóre z funkcji zarządzania zasilaniem wymienionych w tej instrukcji mogą nie być dostępne we wszystkich modelach komputera.

Korzystanie z trybów uśpienia i hibernacji

WAŻNE: W stanie uśpienia komputera występuje szereg dobrze znanych luk w zabezpieczeniach. Aby uniemożliwić nieupoważnionym użytkownikom uzyskanie dostępu do danych na komputerze, w tym również danych zaszyfrowanych, HP zaleca, by zawsze korzystać z hibernacji zamiast uśpienia, gdy pozostawiasz komputer bez opieki. Jest to szczególnie ważne w przypadku podróżowania z komputerem.

WAŻNE: Aby zmniejszyć ryzyko obniżenia jakości dźwięku i obrazu wideo, utraty możliwości odtwarzania dźwięku lub obrazu wideo albo utraty informacji, nie należy inicjować stanu uśpienia podczas odczytu z dysku lub karty zewnętrznej ani podczas zapisu na te nośniki.

System Windows korzysta z dwóch stanów oszczędzania energii: uśpienia i hibernacji.

● Stan uśpienia — stan uśpienia jest inicjowany automatycznie po okresie braku aktywności. Stan pracy jest wtedy zapisywany w pamięci, co pozwala na bardzo szybkie jej wznowienie. Stan uśpienia można zainicjować także ręcznie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz rozdział

Inicjowanie i opuszczanie trybu uśpienia na stronie 28

.

● Stan hibernacji — tryb hibernacji jest inicjowany automatycznie, gdy bateria osiągnie krytyczny poziom naładowania lub komputer był w stanie uśpienia przez dłuższy czas. W trybie hibernacji praca jest zapisywana w pliku hibernacji, a komputer zostaje wyłączony. Stan hibernacji można zainicjować także

ręcznie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz rozdział Inicjowanie i opuszczanie trybu hibernacji (tylko wybrane produkty) na stronie 29

.

Inicjowanie i opuszczanie trybu uśpienia

Tryb uśpienia można zainicjować w następujący sposób:

● Wybierz kolejno przycisk Start, ikonę Zasilanie i opcję Uśpij.

● Zamknij pokrywę (tylko wybrane produkty).

● Naciśnij klawisz skrótu przełączania w tryb uśpienia (tylko wybrane produkty); na przykład fn + f1 lub fn

+ f12 .

● Naciśnij krótko przycisk zasilania (tylko wybrane produkty).

Tryb uśpienia można wyłączyć w następujący sposób:

● Naciśnij krótko przycisk zasilania;

● Jeśli komputer jest zamknięty, podnieś pokrywę (tylko wybrane produkty);

● Naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze (tylko wybrane produkty);

● Dotknij płytki dotykowej TouchPad (tylko wybrane produkty).

28 Rozdział 6 Zarządzanie zasilaniem

Po wyjściu komputera z uśpienia przywracany jest poprzedni stan ekranu.

UWAGA: Jeśli ustawiono funkcję wprowadzania hasła podczas wychodzenia ze stanu uśpienia, przed przywróceniem ekranu do poprzedniego stanu konieczne jest wpisanie hasła systemu Windows.

Inicjowanie i opuszczanie trybu hibernacji (tylko wybrane produkty)

Opcje zasilania umożliwiają włączenie hibernacji inicjowanej przez użytkownika oraz zmianę innych ustawień zasilania i limitów czasu.

1.

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Zasilanie , a następnie wybierz pozycję Opcje zasilania.

2.

W lewym okienku wybierz opcję Wybierz działanie przycisków zasilania (sformułowanie zależy od produktu).

3.

W zależności od produktu tryb hibernacji w przypadku zasilania z baterii lub zewnętrznego źródła zasilania można włączyć w następujący sposób:

Przycisk zasilania — w sekcji Ustawienia przycisku zasilania, przycisku uśpienia i pokrywy

(sformułowanie zależy od produktu) wybierz pozycję Po naciśnięciu przycisku zasilania:, a następnie wybierz opcję Hibernacja.

Przycisk uśpienia (tylko wybrane modele) — w sekcji Ustawienia przycisku zasilania, przycisku

uśpienia i pokrywy (sformułowanie zależy od produktu) wybierz pozycję Po naciśnięciu przycisku

uśpienia:, a następnie wybierz opcję Hibernacja.

Pokrywa (tylko wybrane modele) — w obszarze Ustawienia przycisku zasilania, przycisku

uśpienia i pokrywy (nazwa może się różnić w zależności od produktu) wybierz opcję Po

zamknięciu pokrywy, a następnie wybierz opcję Hibernacja.

Menu zasilania — wybierz opcję Zmień ustawienia, które są obecnie niedostępne, a następnie w sekcji Ustawienia zamykania zaznacz pole wyboru Hibernacja.

Dostęp do menu zasilania można uzyskać, naciskając przycisk Start.

4.

Wybierz opcję Zapisz zmiany.

▲ Aby zainicjować tryb hibernacji, należy użyć metody włączonej w kroku 3.

▲ Aby wyjść z trybu hibernacji, naciśnij krótko przycisk zasilania.

UWAGA: Jeśli ustawiono funkcję wprowadzania hasła podczas wychodzenia ze stanu hibernacji, przed przywróceniem ekranu do poprzedniego stanu konieczne jest wpisanie hasła systemu Windows.

Wyłączanie komputera

WAŻNE: Wyłączenie komputera powoduje utratę niezapisanych danych. Przed wyłączeniem komputera należy zapisać pracę.

Polecenie wyłączenia komputera zamyka wszystkie otwarte programy, w tym system operacyjny, a następnie wyłącza wyświetlacz i komputer.

Jeśli komputer przez dłuższy czas nie będzie używany lub podłączany do zewnętrznego zasilania, należy go wyłączyć.

Zalecaną metodą jest użycie polecenia Zamknij systemu Windows.

UWAGA: Jeśli komputer znajduje się w stanie uśpienia lub hibernacji, należy najpierw wyjść z tego stanu, naciskając krótko przycisk zasilania.

Wyłączanie komputera 29

1.

Zapisz pracę i zamknij wszystkie otwarte programy.

2.

Wybierz przycisk Start, wybierz ikonę Zasilanie, a następnie wybierz polecenie Zamknij.

Jeżeli system nie odpowiada i nie można wyłączyć komputera przy użyciu powyższej procedury zamykania, należy użyć następujących procedur awaryjnych, stosując je w poniższej kolejności:

● Naciśnij klawisze ctrl + alt + delete , wybierz ikonę Zasilanie, a następnie wybierz polecenie Zamknij.

● Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej 10 sekund.

● Jeśli komputer jest wyposażony w baterię z możliwością wymiany przez użytkownika (tylko wybrane produkty), odłącz komputer od zewnętrznego źródła zasilania, a następnie wyjmij baterię.

Korzystanie z ikony zasilania i opcji zasilania

Ikona zasilania znajduje się na pasku zadań systemu Windows. Ikona zasilania pozwala na szybki dostęp do ustawień zasilania i sprawdzenie poziomu naładowania baterii.

● Aby wyświetlić wartość procentową naładowania baterii, należy umieścić wskaźnik myszy nad ikoną

Zasilanie .

● Aby użyć opcji zasilania, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Zasilanie , a następnie wybierz pozycję Opcje zasilania.

Ikona zasilania przybiera odmienną formę, wskazując, czy komputer jest zasilany z baterii, czy ze źródła zewnętrznego. Jeżeli poziom naładowania baterii osiągnie niską lub krytycznie niską wartość, umieszczenie wskaźnika myszy nad ikoną powoduje wyświetlanie odpowiedniego komunikatu.

Praca na zasilaniu z baterii

OSTRZEŻENIE!

Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia problemów związanych z bezpieczeństwem, należy używać wyłącznie baterii dostarczonej wraz z komputerem, zamiennej baterii dostarczonej przez firmę HP lub zgodnej baterii zakupionej w firmie HP.

Niepodłączony do zewnętrznego źródła zasilania komputer z włożoną naładowaną baterią jest zasilany z baterii. Gdy komputer jest wyłączony i niepodłączony do zewnętrznego źródła zasilania, bateria w komputerze powoli się rozładowuje. Gdy poziom naładowania baterii osiągnie niską lub krytycznie niską wartość, komputer wyświetla odpowiedni komunikat.

Czas pracy baterii komputera może być różny w zależności od ustawień zarządzania energią, programów zainstalowanych na komputerze, jasności ekranu, rodzaju urządzeń zewnętrznych podłączonych do komputera i innych czynników.

UWAGA: Wybrane produkty komputerowe mają możliwość przełączania pomiędzy kartami graficznymi w celu oszczędzania baterii.

Korzystanie z funkcji HP Fast Charge (tylko wybrane produkty)

Funkcja HP Fast Charge umożliwia szybkie ładowanie baterii komputera. Czas ładowania może różnić się w zakresie ±10%. Gdy pozostały poziom naładowania baterii mieści się w zakresie od 0 do 50%, bateria będzie ładowana do 50% pełnej pojemności w nie więcej niż 30 do 45 minut, w zależności od modelu komputera.

30 Rozdział 6 Zarządzanie zasilaniem

Aby użyć funkcji HP Fast Charge, wyłącz komputer, a następnie podłącz zasilacz prądu przemiennego do komputera i zewnętrznego źródła zasilania.

Wyświetlanie poziomu naładowania baterii

Aby wyświetlić wartość procentową naładowania baterii, należy umieścić wskaźnik myszy nad ikoną

Zasilanie .

Wyszukiwanie informacji o baterii w programie HP Support Assistant (tylko wybrane produkty)

Uzyskiwanie dostępu do informacji o baterii:

1.

Wpisz wyrażenie support w polu wyszukiwania paska zadań, a następnie wybierz aplikację HP

Support Assistant.

— lub —

Wybierz ikonę znaku zapytania znajdującą się na pasku zadań.

2.

Wybierz pozycję Troubleshooting and fixes (Rozwiązywanie problemów i poprawki), wybierz kartę

Diagnostics (Diagnostyka), a następnie wybierz narzędzie HP Battery Check. Jeśli narzędzie HP Battery

Check wyświetli komunikat informujący o konieczności wymiany baterii, skontaktuj się z pomocą techniczną.

W programie HP Support Assistant są dostępne następujące narzędzia i informacje związane z baterią:

● Narzędzie Battery Check firmy HP

● Informacje dotyczące typów baterii, danych technicznych, czasu eksploatacji i pojemności

Oszczędzanie energii baterii

Aby oszczędzić energię baterii i wydłużyć czas pracy na baterii:

● Zmniejsz jasność wyświetlacza.

● Wyłącz urządzenia bezprzewodowe, jeśli z nich nie korzystasz.

● Odłącz nieużywane urządzenia zewnętrzne, które nie są podłączone do zewnętrznego źródła zasilania, np. dysk twardy podłączony do portu USB.

● Zatrzymaj, wyłącz lub wyjmij nieużywane karty zewnętrzne.

● W przypadku dłuższej przerwy w pracy zainicjuj tryb uśpienia albo wyłącz komputer.

Identyfikowanie niskich poziomów naładowania baterii

Kiedy bateria będąca jedynym źródłem zasilania komputera osiąga niski lub krytyczny poziom naładowania:

● Wskaźnik baterii (tylko wybrane produkty) informuje o wystąpieniu niskiego lub krytycznego poziomu naładowania baterii.

— lub —

● Na ikonie zasilania naładowania baterii.

wyświetlane jest powiadomienie o niskim lub krytycznym poziomie

Praca na zasilaniu z baterii 31

UWAGA: Dodatkowe informacje na temat ikony zasilania znajdują się w części

Korzystanie z ikony zasilania i opcji zasilania na stronie 30 .

W przypadku krytycznego poziomu naładowania baterii podejmowane są następujące działania:

● Jeżeli wyłączono hibernację, a komputer jest włączony lub znajduje się w stanie uśpienia, komputer pozostanie przez krótki czas w stanie uśpienia, a następnie zostanie wyłączony. Wszystkie niezapisane dane zostaną utracone.

● Jeżeli włączono hibernację, a komputer jest włączony lub znajduje się w stanie uśpienia, nastąpi uruchomienie hibernacji.

Rozwiązywanie problemu niskiego poziomu naładowania baterii

Rozwiązanie problemu niskiego poziomu naładowania baterii w sytuacji, gdy dostępne jest zewnętrzne źródło zasilania

Podłącz jedno z następujących urządzeń do komputera i zewnętrznego źródła zasilania:

● zasilacz prądu przemiennego

● opcjonalna stacja dokowania lub karta rozszerzeń

● opcjonalny zasilacz zakupiony jako akcesorium w firmie HP

Rozwiązanie problemu niskiego poziomu naładowania baterii w sytuacji, gdy nie jest dostępne żadne źródło zasilania

Zapisz pracę i wyłącz komputer.

Rozwiązanie problemu niskiego poziomu naładowania baterii w sytuacji, gdy komputer nie może wyjść ze stanu hibernacji

1.

Podłącz zasilacz prądu przemiennego do komputera i zewnętrznego źródła zasilania.

2.

Wyjdź ze stanu hibernacji, naciskając przycisk zasilania.

Bateria fabrycznie zaplombowana

W celu sprawdzenia stanu baterii i ustalenia, czy nie występuje problem z utrzymaniem jej ładunku, należy uruchamiać narzędzie Battery Check firmy HP w aplikacji HP Support Assistant (tylko wybrane produkty).

1.

Wpisz wyrażenie support w polu wyszukiwania paska zadań, a następnie wybierz aplikację HP

Support Assistant.

— lub —

Wybierz ikonę znaku zapytania znajdującą się na pasku zadań.

2.

Wybierz pozycję Troubleshooting and fixes (Rozwiązywanie problemów i poprawki), wybierz kartę

Diagnostics (Diagnostyka), a następnie wybierz narzędzie HP Battery Check. Jeśli narzędzie HP Battery

Check wyświetli komunikat informujący o konieczności wymiany baterii, skontaktuj się z pomocą techniczną.

W przypadku tego produktu nie ma możliwości łatwej wymiany baterii przez użytkownika. Wymiana baterii przez użytkownika może spowodować unieważnienie gwarancji. Jeśli bateria zbyt szybko się rozładowuje, należy skontaktować się z pomocą techniczną.

32 Rozdział 6 Zarządzanie zasilaniem

Korzystanie z zewnętrznego źródła zasilania

Informacje na temat podłączania zewnętrznego źródła zasilania znajdują się w arkuszu Instrukcja konfiguracji dołączonym do komputera.

Komputer nie korzysta z zasilania bateryjnego, gdy jest podłączony do zewnętrznego źródła zasilania za pośrednictwem zatwierdzonego zasilacza prądu przemiennego lub opcjonalnej stacji dokowania albo karty rozszerzeń.

OSTRZEŻENIE!

Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia problemów związanych z bezpieczeństwem, należy używać wyłącznie zasilacza prądu przemiennego, który został dostarczony wraz z komputerem, bądź zasilacza zamiennego lub zgodnego dostarczonego przez HP.

OSTRZEŻENIE!

Baterii komputera nie należy ładować na pokładzie samolotu.

Komputer należy podłączać do zewnętrznego źródła zasilania prądem w następujących okolicznościach:

● podczas ładowania lub kalibrowania baterii,

● podczas instalowania lub aktualizowania oprogramowania systemowego,

● podczas aktualizowania systemu BIOS,

● podczas zapisywania informacji na dysku (tylko wybrane produkty),

● podczas korzystania z aplikacji Defragmentator dysków na komputerach z wewnętrznymi dyskami twardymi,

● podczas tworzenia lub odzyskiwania kopii zapasowych.

Po podłączeniu komputera do zewnętrznego źródła zasilania:

● rozpoczyna się ładowanie baterii,

● Ikona zasilania zmienia wygląd.

Po odłączeniu zewnętrznego źródła zasilania:

● komputer przełącza się na zasilanie z baterii,

● Ikona zasilania zmienia wygląd.

Korzystanie z zewnętrznego źródła zasilania 33

7 Konserwacja komputera

Regularna konserwacja zapewnia optymalne działanie komputera. W tym rozdziale wyjaśniono sposoby korzystania z narzędzi, takich jak Defragmentator dysków i Oczyszczanie dysku. Ponadto zawiera on instrukcje dotyczące aktualizacji programów i sterowników, opis czynności wykonywanych przy czyszczeniu komputera oraz wskazówki dotyczące podróżowania z komputerem bądź jego transportu.

Zwiększanie wydajności

Dzięki regularnej konserwacji oraz użyciu takich narzędzi jak Defragmentator dysków i Oczyszczanie dysku można poprawić wydajność komputera.

Korzystanie z programu Defragmentator dysków

Firma HP zaleca korzystanie z programu Defragmentator dysków do defragmentacji dysku twardego co najmniej raz w miesiącu.

UWAGA: Dyski półprzewodnikowe (SSD) nie wymagają uruchamiania Defragmentatora dysków.

Uruchamianie Defragmentatora dysków:

1.

Podłącz komputer do zasilania.

2.

Wpisz defragmentacja w polu wyszukiwania paska zadań, a następnie wybierz opcję

Defragmentacja i optymalizacja dysków.

3.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Więcej informacji można znaleźć w Pomocy programu Defragmentator dysków.

Korzystanie z programu Oczyszczanie dysku

Program Oczyszczanie dysku służy do przeszukiwania dysku twardego pod kątem niepotrzebnych plików, które można bezpiecznie usunąć w celu zwolnienia miejsca i zwiększenia wydajności pracy komputera.

Aby uruchomić program Oczyszczanie dysku:

1.

Wpisz wyrażenie dysk w polu wyszukiwania paska zadań, a następnie wybierz opcję Oczyszczanie

dysku.

2.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Korzystanie z oprogramowania HP 3D DriveGuard (tylko wybrane produkty)

Funkcja HP 3D DriveGuard chroni dysk twardy, parkując głowice i wstrzymując obsługę żądań danych w następujących sytuacjach:

● Upuszczenie komputera.

● Przenoszenie komputera z zamkniętym wyświetlaczem, gdy komputer jest uruchomiony i zasilany z baterii.

Wkrótce po wystąpieniu jednego z tych zdarzeń funkcja HP 3D DriveGuard przywraca normalne działanie dysku twardego.

34 Rozdział 7 Konserwacja komputera

UWAGA: Program HP 3D DriveGuard chroni wyłącznie wewnętrzne dyski twarde. Dysk zainstalowany w opcjonalnym urządzeniu dokującym lub podłączony przez port USB nie jest chroniony przez program HP 3D

DriveGuard.

UWAGA: Ponieważ dyski półprzewodnikowe (SSD) nie zawierają części ruchomych, system HP 3D

DriveGuard nie jest potrzebny w przypadku takich dysków.

Określanie stanu HP 3D DriveGuard

Wskaźnik dysku twardego komputera zmienia kolor, aby poinformować, że dysk znajdujący się we wnęce podstawowego dysku twardego lub we wnęce dodatkowego dysku twardego (tylko wybrane produkty) jest zaparkowany.

Aktualizowanie programów i sterowników

HP zaleca także regularne aktualizowanie programów i sterowników. Aktualizacje mogą rozwiązać problemy i wprowadzić nowe funkcje i opcje do komputera. Na przykład starsze podzespoły graficzne mogą nie działać dobrze z najnowszymi grami. Bez najnowszego sterownika nie można w pełni korzystać z możliwości sprzętu.

Aby zaktualizować programy i sterowniki, wybierz jedną z następujących metod:

Aktualizowanie w systemie Windows 10 na stronie 35

Aktualizowanie w systemie Windows 10 S na stronie 35

Aktualizowanie w systemie Windows 10

Aby zaktualizować programy i sterowniki:

1.

Wpisz wyrażenie support w polu wyszukiwania paska zadań, a następnie wybierz aplikację HP

Support Assistant.

— lub —

Wybierz ikonę znaku zapytania znajdującą się na pasku zadań.

2.

Wybierz opcję Mój komputer przenośny, a następie wybierz kartę Aktualizacje i opcję Sprawdź

dostępność aktualizacji i wiadomości.

3.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Aktualizowanie w systemie Windows 10 S

Aby zaktualizować programy:

1.

Wybierz Start, a następnie wybierz opcję Microsoft Store.

2.

Wybierz obraz profilu konta obok pola wyszukiwania, a następnie wybierz opcję Pobieranie

i aktualizacje.

3.

Na stronie Pobieranie i aktualizacje wybierz żądane aktualizacje i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Aby zaktualizować sterowniki:

1.

Wpisz ustawienia usługi Windows Update w polu wyszukiwania na pasku zadań, a następnie wybierz pozycję Ustawienia usługi Windows Update.

2.

Wybierz opcję Sprawdź, czy są aktualizacje.

Aktualizowanie programów i sterowników 35

UWAGA: Jeśli system Windows nie może znaleźć nowych sterowników, przejdź do witryny internetowej producenta urządzenia i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Czyszczenie komputera

Regularne czyszczenie komputera zapewnia usunięcie kurzu, zanieczyszczeń i szkodliwych bakterii. Poniższe informacje są istotne podczas czyszczenia większości powierzchni komputera. W przypadku komputerów z

okleiną drewnianą należy zapoznać się z rozdziałem Pielęgnacja okleiny drewnianej (tylko wybrane produkty) na stronie 37

.

Korzystanie z aplikacji HP Easy Clean (tylko wybrane produkty)

Aplikacja HP Easy Clean pozwala uniknąć przypadkowego wprowadzania danych podczas czyszczenia powierzchni komputera za pomocą ściereczek bakteriobójczych. To oprogramowanie wyłącza na określony czas urządzenia, takie jak klawiatura, ekran dotykowy i płytka dotykowa, co umożliwia wyczyszczenie wszystkich powierzchni komputera.

1.

Uruchom aplikację HP Easy Clean w jeden z następujących sposobów:

● Wybierz menu Start, a następnie wybierz pozycję HP Easy Clean.

— lub —

● Wybierz ikonę HP Easy Clean na pasku zadań.

— lub —

● Wybierz przycisk Start, a następnie wybierz kafelek HP Easy Clean.

2.

Po wyłączeniu urządzeń na krótki czas bezpiecznie zdezynfekuj za pomocą ściereczek bakteriobójczych wszystkie odsłonięte powierzchnie komputera, w tym klawiaturę, wyświetlacz, płytkę dotykową i obudowę. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi korzystania ze ściereczek.

WAŻNE: Jeśli nie ma pewności, czy dany środek czyszczący jest bezpieczny dla komputera, należy sprawdzić skład produktu, aby upewnić się, że nie zawiera on następujących substancji:

● alkohol,

● aceton,

● chlorek amonu,

● chlorek metylowy,

● węglowodory,

● dowolne materiały na bazie ropy naftowej, takie jak benzen lub rozcieńczalnik.

UWAGA: Komputer powinien pozostać otwarty aż do całkowitego wyschnięcia.

3.

Gdy powierzchnia jest sucha: a.

Podłącz zasilanie sieciowe.

b.

Podłącz wszystkie zasilane urządzenia zewnętrzne.

c.

Włącz komputer.

36 Rozdział 7 Konserwacja komputera

Usuwanie kurzu i zanieczyszczeń z komputerów bez aplikacji HP Easy Clean

Jeśli aplikacja HP Easy Clean nie jest preinstalowana na komputerze, wykonaj następujące czynności:

1.

Wyłącz komputer w celu uniknięcia porażenia elektrycznego lub uszkodzenia elementów.

a.

Odłącz zasilanie sieciowe.

b.

Odłącz wszystkie zasilane urządzenia zewnętrzne.

2.

Wytrzyj zewnętrzne powierzchnie komputera miękką, zwilżoną ściereczką, jeśli trzeba usunąć zabrudzenia.

● Powinna to być sucha ściereczka z mikrofibry lub irchy (beztłuszczowa i antystatyczna) albo antystatyczna ściereczka myjąca.

● Ściereczka powinna być wilgotna, ale nie mokra. Kropelki wody dostające się do wentylacji lub innych otworów obudowy mogą spowodować uszkodzenie.

● Nie należy używać materiałów włóknistych, takich jak ręczniki papierowe, które mogą porysować powierzchnię komputera. W rysach może się z czasem gromadzić kurz i środki czyszczące.

3.

Przed rozpoczęciem korzystania z komputera lub jego dodatkowym czyszczeniem za pomocą ściereczek bakteriobójczych zaczekaj, aż komputer wyschnie.

4.

Po zakończeniu czyszczenia i wyschnięciu powierzchni: a.

Podłącz zasilanie sieciowe.

b.

Podłącz wszystkie zasilane urządzenia zewnętrzne.

c.

Włącz komputer.

Pielęgnacja okleiny drewnianej (tylko wybrane produkty)

Produkt może być pokryty wysokiej jakości okleiną drewnianą. Podobnie jak w przypadku innych produktów z drewna, prawidłowa pielęgnacja i utrzymanie mają kluczowe znaczenie dla długiego czasu użytkowania. Ze względu na właściwości naturalnego drewna można zauważyć unikatowe różnice w strukturze słojów lub subtelne różnice w kolorze, które są normalne.

● Drewno należy czyścić suchą, antystatyczną ściereczką z mikrofibry lub irchy.

● Nie używać środków czyszczących zawierających substancje takie jak amoniak, chlor, aceton, terpentynę lub produkty na bazie nafty.

● Nie narażać drewna na długotrwałe działanie światła słonecznego lub wilgoci.

● W przypadku zamoczenia drewna należy je osuszyć, używając chłonnej, niestrzępiącej się ściereczki.

● Unikać kontaktu z substancjami, które mogą zabarwić lub odbarwić drewno.

● Unikać kontaktu z ostrymi przedmiotami oraz chropowatymi powierzchniami, które mogą zarysować drewno.

Czyszczenie komputera 37

Podróżowanie z komputerem lub transport sprzętu

Jeśli musisz podróżować z komputerem lub go transportować, postępuj zgodnie z poniższymi poradami dotyczącymi zabezpieczania sprzętu.

● Przygotowanie komputera do podróży lub transportu:

– Utwórz kopię zapasową danych na zewnętrznym dysku.

– Wyjmij wszystkie dyski optyczne i nośniki zewnętrzne, takie jak karty pamięci.

– Wyłącz wszystkie urządzenia zewnętrzne, a następnie odłącz je.

– Wyłącz komputer.

● Należy utworzyć kopię zapasową danych. Kopię zapasową i komputer należy przechowywać oddzielnie.

● Podczas podróży samolotem należy zabrać komputer na pokład jako bagaż podręczny, a nie nadawać go wraz z resztą bagażu.

WAŻNE: Należy unikać umieszczania napędów w pobliżu urządzeń wytwarzających pole magnetyczne.

Urządzenia zabezpieczające wytwarzające pole magnetyczne to między innymi bramki na lotniskach i ręczne czujniki. Stosowane na lotniskach taśmy transportowe i inne podobne urządzenia bezpieczeństwa sprawdzające bagaż podręczny korzystają z promieni Roentgena, które są nieszkodliwe dla napędów.

● Jeśli planujesz używanie komputera podczas lotu, posłuchaj informacji przekazywanych przed odlotem dotyczących tego, kiedy możesz używać sprzętu. Możliwość używania komputera podczas lotu zależy od wewnętrznych przepisów poszczególnych linii lotniczych.

● Jeżeli zaistnieje konieczność przesłania komputera lub napędu pocztą, należy włożyć go do odpowiedniego opakowania zabezpieczającego i opatrzyć opakowanie napisem informującym o konieczności delikatnego obchodzenia się z przesyłką: „OSTROŻNIE – DELIKATNE URZĄDZENIE”.

● W niektórych środowiskach używanie urządzeń bezprzewodowych może podlegać ograniczeniom. Takie ograniczenia mogą obowiązywać na pokładach samolotów, w szpitalach, w pobliżu materiałów wybuchowych i w miejscach niebezpiecznych. W razie braku pewności co do możliwości używania urządzenia bezprzewodowego w komputerze przed włączeniem komputera należy zapytać o pozwolenie.

● Przy podróżach zagranicznych należy uwzględnić poniższe wskazówki:

– Należy zapoznać się z prawem celnym związanym z komputerami każdego z krajów i regionów, przez które planujesz podróżować.

– Należy sprawdzić wymagania dotyczące kabla zasilającego i adaptera w każdej z lokalizacji, w której jest planowane korzystanie z komputera. Napięcie, częstotliwość i typy wtyczek mogą się różnić.

OSTRZEŻENIE!

Ze względu na ryzyko porażenia prądem, wywołania pożaru lub uszkodzenia sprzętu nie wolno zasilać komputera za pomocą zestawu konwersji napięcia przeznaczonego do urządzeń domowych.

38 Rozdział 7 Konserwacja komputera

8 Ochrona komputera i zawartych w nim informacji

Zabezpieczenia są niezbędne w celu ochrony poufności, integralności i dostępności przetwarzanych informacji. Standardowe funkcje zabezpieczeń dostępne w systemie operacyjnym Windows, aplikacjach HP, narzędziu Setup Utility (BIOS) oraz oprogramowaniu innych firm umożliwiają ochronę komputera przed różnorodnymi zagrożeniami, takimi jak wirusy czy robaki i inne rodzaje niebezpiecznego kodu.

UWAGA: Niektóre z funkcji zabezpieczeń wymienionych w tym rozdziale mogą nie być dostępne w danym komputerze.

Korzystanie z haseł

Hasło to grupa znaków wybrana do zabezpieczenia danych komputerowych i transakcji internetowych.

Istnieje kilka rodzajów haseł, które można ustawić. Przykładowo, przy pierwszej konfiguracji komputera pojawia się propozycja utworzenia hasła użytkownika, które zabezpiecza komputer. Dodatkowe hasła można ustawić w systemie Windows lub narzędziu Setup Utility (BIOS) firmy HP preinstalowanym na komputerze.

Tego samego hasła można używać zarówno dla funkcji programu Setup Utility (BIOS), jak i dla funkcji zabezpieczeń systemu Windows.

Aby tworzyć i zapisywać hasła, skorzystaj z następujących wskazówek:

● Aby zmniejszyć ryzyko utraty dostępu do komputera, należy zapisać wszystkie hasła i przechowywać je w bezpiecznym miejscu z dala od komputera. Haseł nie należy zapisywać w pliku na komputerze.

● Podczas tworzenia haseł należy stosować się do wymagań określonych przez program.

● Hasła należy zmieniać co najmniej raz na 3 miesiące.

● Idealne hasło jest długie, składa się z liter, znaków przestankowych, symboli i cyfr.

● Przed wysłaniem komputera do naprawy należy wykonać kopie zapasowe poufnych plików oraz usunąć te pliki z urządzenia, a także usunąć wszystkie ustawienia haseł.

Aby uzyskać więcej informacji na temat haseł systemu Windows (na przykład haseł wygaszacza ekranu):

▲ Wpisz support w polu wyszukiwania paska zadań, a następnie wybierz aplikację HP Support

Assistant.

— lub —

Wybierz ikonę znaku zapytania znajdującą się na pasku zadań.

Ustawianie haseł w systemie Windows

Tabela 8-1 Rodzaje haseł systemu Windows i ich funkcje

Hasło

Hasło użytkownika

Hasło administratora

Funkcja

Chroni dostęp do konta użytkownika systemu Windows.

Blokuje dostęp do zawartości komputera dostępnej dla administratora.

Korzystanie z haseł 39

Tabela 8-1 Rodzaje haseł systemu Windows i ich funkcje (ciąg dalszy)

Hasło Funkcja

UWAGA: Hasła tego nie można użyć do uzyskania dostępu do zawartości narzędzia Setup Utility (BIOS).

Ustawianie haseł narzędzia Setup Utility (BIOS)

Tabela 8-2 Rodzaje haseł BIOS i ich funkcje

Hasło Funkcja

Hasło administratora

Hasło uruchomieniowe

● Należy je wprowadzać przy każdym uruchomieniu narzędzia

Setup Utility (BIOS).

● Jeśli zapomnisz hasła administratora, nie będzie możliwe uzyskanie dostępu do narzędzia Setup Utility (BIOS).

● Po ustawieniu hasła jego wprowadzanie jest konieczne przy każdym włączeniu lub ponownym uruchomieniu komputera.

● W przypadku zapomnienia hasła uruchomieniowego nie jest możliwe włączenie komputera ani jego ponowne uruchomienie.

Aby ustawić, zmienić lub usunąć hasło administratora lub hasło uruchomieniowe w narzędziu Setup Utility

(BIOS):

WAŻNE: Podczas wprowadzania zmian w narzędziu Setup Utility (BIOS) należy zachowywać szczególną ostrożność. Błędy mogą uniemożliwić normalną pracę komputera.

1.

Uruchom narzędzie Setup Utility (BIOS):

● Komputery i tablety z klawiaturą:

▲ Włącz lub ponownie uruchom komputer, szybko naciśnij klawisz esc , a następnie klawisz f10 .

● Tablety bez klawiatury:

1.

Włącz lub uruchom ponownie tablet, a następnie szybko naciśnij i przytrzymaj przycisk zwiększania głośności.

— lub —

Włącz lub uruchom ponownie tablet, a następnie szybko naciśnij i przytrzymaj przycisk zmniejszania głośności.

— lub —

Włącz lub uruchom ponownie tablet, a następnie szybko naciśnij i przytrzymaj przycisk

Windows.

2.

Naciśnij przycisk f10.

2.

Wybierz opcję Security (Zabezpieczenia) i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Aby zapisać zmiany, wybierz opcję Exit (Wyjdź), wybierz opcję Save Changes and Exit (Zapisz zmiany i zakończ), a następnie wybierz opcję Yes (Tak).

40 Rozdział 8 Ochrona komputera i zawartych w nim informacji

UWAGA: Jeśli do podświetlania wybranej pozycji używasz klawiszy strzałek, po dokonaniu wyboru naciśnij klawisz enter .

Zmiany zostaną zastosowane po ponownym uruchomieniu komputera.

Korzystanie z funkcji Windows Hello (tylko wybrane modele)

W urządzeniach wyposażonych w czytnik linii papilarnych lub kamerę podczerwieni oprogramowanie

Windows Hello umożliwi zarejestrowanie odcisku palca, twarzy i ustawienie kodu PIN. Po zarejestrowaniu do zalogowania w systemie Windows można wykorzystać czytnik linii papilarnych, rozpoznawanie twarzy lub kod PIN.

Konfiguracja funkcji Windows Hello:

1.

Wybierz przycisk Start, a następnie wybierz kolejno opcje Ustawienia, Konta oraz Opcje logowania.

2.

Aby dodać hasło, wybierz opcję Hasło, a następnie opcję Dodaj.

3.

W sekcji Odcisk palca Windows Hello lub Twarz Windows Hello wybierz pozycję Ustaw.

4.

Wybierz opcję Rozpocznij, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zarejestrować swoje linie papilarne lub identyfikator twarzy i ustawić kod PIN.

WAŻNE: Aby zapobiec problemom z logowaniem na podstawie linii papilarnych, upewnij się podczas rejestrowania linii papilarnych, że czytnik linii papilarnych zarejestrował wszystkie strony palca.

UWAGA: Długość kodu PIN nie jest ograniczona. Domyślne ustawienie to tylko cyfry. Aby wpisać znaki alfabetyczne lub specjalnie, zaznacz pole wyboru Użyj liter i symboli.

Korzystanie z oprogramowania ochrony internetowej

Korzystanie z komputera w celu wysyłania i odbierania poczty e-mail oraz uzyskiwania dostępu do sieci lokalnej i Internetu naraża komputer na ataki wirusów komputerowych i inne zagrożenia. W celu ochrony komputera w komputerze zainstalowana może być próbna wersja oprogramowania zabezpieczającego, które zawiera pakiet antywirusowy oraz zaporę. Aby oprogramowanie antywirusowe skutecznie chroniło komputer przed nowo odkrywanymi wirusami i innymi zagrożeniami, należy je regularnie aktualizować. Zaleca się aktualizację z wersji próbnej do wersji pełnej lub zakupienie innego wybranego oprogramowania, aby zapewnić pełną ochronę komputera.

Korzystanie z oprogramowania antywirusowego

Wirusy komputerowe mogą zablokować programy, pakiety narzędziowe lub system operacyjny, a także powodować ich nieprawidłowe działanie. Oprogramowanie antywirusowe może wykryć większość wirusów, usunąć je i, w większości przypadków, naprawić spowodowane przez nie uszkodzenia.

Aby oprogramowanie antywirusowe skutecznie chroniło komputer przed nowo odkrywanymi wirusami, należy je regularnie aktualizować.

Na komputerze może być preinstalowany program antywirusowy. Zaleca się używanie wybranego programu antywirusowego, aby zapewnić pełną ochronę komputera.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wirusów komputerowych, wpisz support w polu wyszukiwania paska zadań, a następnie wybierz aplikację HP Support Assistant.

— lub —

Wybierz ikonę znaku zapytania znajdującą się na pasku zadań.

Korzystanie z funkcji Windows Hello (tylko wybrane modele) 41

Korzystanie z oprogramowania zapory

Zapory służą do zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi do systemu lub sieci. Funkcję zapory może pełnić program zainstalowany na komputerze i/lub w sieci bądź rozwiązanie łączące sprzęt i oprogramowanie.

Dostępne są dwa rodzaje zapór:

● Zapory oparte na hoście — oprogramowanie chroni jedynie komputer, na którym jest zainstalowane.

● Zapory sieciowe — instalowane między modemem DSL lub kablowym użytkownika a siecią domową i mające za zadanie ochronę wszystkich komputerów w sieci.

Gdy w systemie jest zainstalowana zapora, wszystkie wysyłane i odbierane dane są monitorowane i sprawdzane według określonych przez użytkownika kryteriów bezpieczeństwa. Wszystkie dane, które nie spełniają tych kryteriów, są blokowane.

Instalowanie aktualizacji oprogramowania

Oprogramowanie HP, system Windows i programy innych firm, które są zainstalowane na komputerze należy regularnie aktualizować w celu rozwiązywania problemów z bezpieczeństwem i podnoszenia wydajności oprogramowania.

WAŻNE: Firma Microsoft wysyła alerty dotyczące aktualizacji systemu Windows, które mogą obejmować aktualizacje zabezpieczeń. Aby chronić komputer przed próbami naruszenia zabezpieczeń i wirusami komputerowymi, należy instalować wszystkie aktualizacje firmy Microsoft natychmiast po otrzymaniu alertu.

Aktualizacje te można zainstalować automatycznie.

Aby wyświetlić lub zmienić ustawienia:

1.

Wybierz przycisk Start, a następnie kliknij kolejno opcje Ustawienia oraz Aktualizacja i zabezpieczenia.

2.

Wybierz opcję Windows Update, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

3.

Aby zaplanować czas rozpoczęcia instalacji aktualizacji, wybierz Opcje zaawansowane, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Korzystanie z urządzenia HP jako usługi (tylko wybrane produkty)

HP DaaS jest opartym na chmurze rozwiązaniem IT umożliwiającym firmom efektywne zarządzanie swoimi zasobami oraz ich ochronę. Usługa HP DaaS chroni urządzenia przed złośliwymi programami i innymi atakami, monitoruje stan urządzeń i pozwala skrócić czas poświęcany na rozwiązywanie problemów z urządzeniami i z zabezpieczeniami. Oprogramowanie można szybko pobrać i zainstalować, co jest znacznie bardziej ekonomicznym rozwiązaniem w porównaniu z tradycyjnymi metodami wdrożeń w siedzibie klienta.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.hptouchpointmanager.com/ .

Zabezpieczanie sieci bezprzewodowej

Podczas konfigurowania sieci WLAN lub uzyskiwania dostępu do istniejącej sieci WLAN należy zawsze włączać funkcje zabezpieczeń, które pozwolą chronić sieć przed nieautoryzowanym dostępem. Sieci bezprzewodowe w miejscach publicznych (tzw. hotspoty), np. w kawiarniach i na lotniskach, często nie zapewniają żadnych zabezpieczeń.

42 Rozdział 8 Ochrona komputera i zawartych w nim informacji

Tworzenie zapasowej kopii danych i aplikacji

Należy regularnie tworzyć kopie zapasowe oprogramowania i danych, aby chronić je przed całkowitą utratą w przypadku ataku wirusowego lub awarii oprogramowania bądź sprzętu.

Korzystanie z opcjonalnej linki zabezpieczającej (tylko wybrane produkty)

Linka zabezpieczająca (zakupiona osobno) utrudnia kradzież komputera, ale nie gwarantuje jego pełnego bezpieczeństwa. Aby podłączyć linkę zabezpieczającą do komputera, postępuj zgodnie z instrukcjami producenta urządzenia.

Tworzenie zapasowej kopii danych i aplikacji 43

9 Korzystanie z narzędzia Setup Utility (BIOS)

Narzędzie Setup Utility lub system BIOS (Basic Input/Output System) kontroluje komunikację między wszystkimi urządzeniami wejściowymi i wyjściowymi komputera (takimi jak napędy dysków, wyświetlacz, klawiatura, mysz i drukarka). Narzędzie Setup Utility (BIOS) zawiera ustawienia dla rodzajów zainstalowanych urządzeń peryferyjnych, sekwencji startowej i ilości zainstalowanej pamięci systemowej i rozszerzonej.

UWAGA: Aby uruchomić narzędzie Setup Utility na komputerze konwertowalnym, musi być on w trybie komputera przenośnego i należy użyć klawiatury podłączonej do komputera przenośnego.

Uruchamianie narzędzia Setup Utility (BIOS)

WAŻNE: Podczas wprowadzania zmian w narzędziu Setup Utility (BIOS) należy zachowywać szczególną ostrożność. Błędy mogą uniemożliwić normalną pracę komputera.

▲ Włącz lub uruchom ponownie komputer i szybko naciśnij klawisz f10 .

— lub —

Włącz lub ponownie uruchom komputer, szybko naciśnij klawisz esc , a następnie naciśnij klawisz f10 , gdy wyświetlane jest menu Start.

Aktualizacja narzędzia Setup Utility (BIOS)

Zaktualizowane wersje narzędzia Setup Utility (BIOS) mogą być dostępne w witrynie internetowej HP.

Większość aktualizacji systemu BIOS dostępnych na stronie internetowej firmy HP jest spakowana w skompresowanych plikach o nazwie SoftPaq.

Niektóre pakiety do pobrania zawierają plik o nazwie Readme.txt, w którym znajdują się informacje dotyczące instalowania oprogramowania oraz rozwiązywania związanych z nim problemów.

Sprawdzanie wersji BIOS

Aby ustalić, czy konieczna jest aktualizacja narzędzia Setup Utility (BIOS), należy najpierw określić wersję systemu BIOS na komputerze.

Aby wyświetlić informację o wersji systemu BIOS (określanej też jako data pamięci ROM i BIOS systemu), użyj jednej z poniższych opcji.

● HP Support Assistant

1.

Wpisz support w polu wyszukiwania paska zadań, a następnie wybierz aplikację HP Support

Assistant.

— lub —

Wybierz ikonę znaku zapytania znajdującą się na pasku zadań.

2.

Wybierz opcję Mój komputer przenośny, a następnie wybierz opcję Specyfikacje.

● Setup Utility (BIOS)

44 Rozdział 9 Korzystanie z narzędzia Setup Utility (BIOS)

1.

Uruchom narzędzie Setup Utility (BIOS) (zobacz

Uruchamianie narzędzia Setup Utility (BIOS) na stronie 44 ).

2.

Wybierz pozycję Main (Główne), a następnie zanotuj wersję systemu BIOS.

3.

Wybierz opcję Exit (Wyjście), wybierz jedną z opcji, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

● W systemie Windows naciśnij ctrl + alt + s .

Informacje na temat dostępności nowszych wersji BIOS zawiera część Pobieranie aktualizacji systemu BIOS na stronie 45 .

Pobieranie aktualizacji systemu BIOS

WAŻNE: Aby zapobiec uszkodzeniu komputera lub nieprawidłowemu zainstalowaniu aktualizacji systemu

BIOS, należy ją pobierać i instalować tylko wtedy, gdy komputer jest podłączony do niezawodnego zewnętrznego źródła zasilania prądem przemiennym za pomocą zasilacza. Aktualizacji systemu BIOS nie należy pobierać ani instalować, jeśli komputer jest zasilany z baterii, znajduje się w opcjonalnym urządzeniu dokowania lub jest podłączony do opcjonalnego źródła zasilania. Podczas pobierania i instalacji należy przestrzegać następujących zasad:

● Nie wolno odłączać zasilania od komputera przez odłączenie kabla zasilającego od gniazdka sieci elektrycznej.

● Nie wolno wyłączać komputera ani wprowadzać go w tryb uśpienia.

● Nie wolno wkładać, wyjmować, podłączać ani odłączać żadnych urządzeń, kabli czy przewodów.

UWAGA: Jeśli komputer jest podłączony do sieci, przed zainstalowaniem jakichkolwiek aktualizacji oprogramowania (a zwłaszcza aktualizacji systemu BIOS) zalecane jest skonsultowanie się z administratorem sieci.

1.

Wpisz support w polu wyszukiwania paska zadań, a następnie wybierz aplikację HP Support

Assistant.

— lub —

Wybierz ikonę znaku zapytania znajdującą się na pasku zadań.

2.

Wybierz opcję Updates (Aktualizacje), a następnie wybierz polecenie Check for updates and messages

(Sprawdź aktualizacje i wiadomości).

3.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

4.

Na stronie pobierania wykonaj następujące czynności: a.

Odszukaj najnowszą aktualizację systemu BIOS i porównaj ją z wersją systemu BIOS obecnie zainstalowaną na komputerze. Jeśli aktualizacja jest nowsza niż obecnie używana wersja systemu

BIOS, zanotuj datę, nazwę lub inny identyfikator. Ta informacja może być później potrzebna do zlokalizowania pliku aktualizacji po jego pobraniu na dysk twardy.

b.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby pobrać wybrany plik na dysk twardy.

Zanotuj ścieżkę lokalizacji na dysku twardym, do której jest pobierana aktualizacja systemu BIOS.

Informacja ta będzie potrzebna w celu uzyskania dostępu do aktualizacji przed jej zainstalowaniem.

Aktualizacja narzędzia Setup Utility (BIOS) 45

Procedury instalacji systemu BIOS są różne. Należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie po ukończeniu pobierania. Jeśli nie zostały wyświetlone żadne instrukcje, wykonaj następujące czynności:

1.

Wpisz eksplorator w polu wyszukiwania paska zadań, a następnie wybierz pozycję Eksplorator

plików.

2.

Wybierz oznaczenie dysku twardego. Oznaczenie dysku twardego to zwykle „Dysk lokalny (C:)”.

3.

Korzystając z zanotowanej wcześniej ścieżki dysku twardego, otwórz folder zawierający pobraną aktualizację.

4.

Kliknij dwukrotnie plik z rozszerzeniem exe (np. nazwapliku.exe).

Rozpocznie się proces instalacji systemu BIOS.

5.

W celu ukończenia instalacji postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

UWAGA: Po wyświetleniu na ekranie komunikatu o pomyślnym ukończeniu instalacji pobrany plik można usunąć z dysku twardego.

46 Rozdział 9 Korzystanie z narzędzia Setup Utility (BIOS)

10 Korzystanie z narzędzia HP PC Hardware

Diagnostics

Korzystanie z narzędzia HP PC Hardware Diagnostics dla systemu Windows (tylko wybrane produkty)

Narzędzie HP PC Hardware Diagnostics dla systemu Windows to narzędzie systemu Windows, które pozwala na przeprowadzenie testów diagnostycznych w celu określenia, czy sprzęt działa prawidłowo. Narzędzie działa w systemie operacyjnym Windows i diagnozuje awarie sprzętowe.

Jeśli narzędzie HP PC Hardware Diagnostics dla systemu Windows nie jest zainstalowane na komputerze, należy najpierw pobrać je i zainstalować. Aby pobrać narzędzie HP PC Hardware Diagnostics dla systemu

Windows, patrz Pobieranie narzędzia HP PC Hardware Diagnostics dla systemu Windows na stronie 48 .

Po zainstalowaniu narzędzia HP PC Hardware Diagnostics dla systemu Windows wykonaj następujące czynności, aby uzyskać do niego dostęp z poziomu narzędzia Pomoc i obsługa techniczna HP lub HP Support

Assistant.

1.

Aby uzyskać dostęp do narzędzia HP PC Hardware Diagnostics dla systemu Windows z poziomu narzędzia Pomoc i obsługa techniczna HP: a.

Wybierz przycisk Start, a następnie wybierz opcję Pomoc i obsługa techniczna HP.

b.

Wybierz HP PC Hardware Diagnostics dla systemu Windows.

— lub —

Aby uzyskać dostęp do programu HP PC Hardware Diagnostics dla systemu Windows z programu HP

Support Assistant: a.

Wpisz wyrażenie support w polu wyszukiwania paska zadań, a następnie wybierz aplikację HP

Support Assistant.

— lub —

Wybierz ikonę znaku zapytania znajdującą się na pasku zadań.

b.

Wybierz Rozwiązywanie problemów i poprawki.

c.

Wybierz opcję Diagnostyka, a następnie wybierz pozycję HP PC Hardware Diagnostics dla

systemu Windows.

2.

Po otwarciu narzędzia wybierz typ testu diagnostycznego, który chcesz uruchomić, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

UWAGA: Aby przerwać test diagnostyczny, wybierz opcję Cancel (Anuluj).

Gdy narzędzie HP PC Hardware Diagnostics dla systemu Windows wykrywa awarię, która wymaga wymiany sprzętu, generowany jest 24-cyfrowy kod identyfikacyjny awarii. Na ekranie wyświetlona jest jedna z następujących opcji:

Korzystanie z narzędzia HP PC Hardware Diagnostics dla systemu Windows (tylko wybrane produkty) 47

● Wyświetlane jest łącze do identyfikatora awarii. Wybierz łącze, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

● Wyświetlane są instrukcje dotyczące dzwonienia do działu pomocy technicznej. Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami.

Pobieranie narzędzia HP PC Hardware Diagnostics dla systemu Windows

● Instrukcje dotyczące pobierania narzędzia HP PC Hardware Diagnostics dla systemu Windows są dostępne wyłącznie w języku angielskim.

● Należy użyć komputera z systemem Windows, aby pobrać narzędzie, ponieważ dostępne są wyłącznie pliki .exe.

Pobieranie najnowszej wersji narzędzia HP PC Hardware Diagnostics dla systemu Windows

Aby pobrać narzędzie HP PC Hardware Diagnostics dla systemu Windows, wykonaj następujące czynności:

1.

Przejdź na stronę http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags . Zostanie wyświetlona strona główna narzędzia HP PC Diagnostics.

2.

Wybierz Download HP Diagnostics Windows (Pobierz HP Diagnostics Windows), a nastepnie wybierz lokalizacje w swoim komputerze lub dysk przenosny USB.

Narzędzie zostanie pobrane do wybranej lokalizacji.

— lub —

Aby pobrać narzędzie HP PC Hardware Diagnostics dla systemu Windows w Sklepie Microsoft, można wykonać następujące czynności:

1.

Wybierz aplikację Microsoft na pulpicie lub przejdź do Sklepu Microsoft w polu wyszukiwania na pasku zadań.

2.

Wprowadź HP PC Hardware Diagnostics Windows w polu wyszukiwania w Sklepie Microsoft.

3.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Narzędzie zostanie pobrane do wybranej lokalizacji.

Pobieranie narzędzia HP Hardware Diagnostics dla systemu Windows według nazwy lub numeru produktu (dotyczy wybranych produktów)

UWAGA: W przypadku niektórych produktów może być konieczne pobranie oprogramowania na napęd flash

USB, posługując się nazwą lub numerem produktu.

Aby pobrać narzędzie HP PC Hardware Diagnostics dla systemu Windows przy użyciu nazwy lub numeru produktu, wykonaj następujące czynności:

1.

Przejdź na stronę http://www.hp.com/support .

2.

Wybierz opcję Get software and drivers (Pobierz oprogramowanie i sterowniki), wybierz typ produktu, a następnie wprowadź nazwę lub numer produktu w wyświetlonym polu wyszukiwania.

3.

W sekcji Diagnostyka wybierz Pobierz, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami, aby wybrać wersję narzędzia diagnostycznego odpowiednią dla danego systemu Windows i pobrać ją na komputer lub napęd flash USB.

Narzędzie zostanie pobrane do wybranej lokalizacji.

48 Rozdział 10 Korzystanie z narzędzia HP PC Hardware Diagnostics

Instalowanie narzędzia HP PC Hardware Diagnostics dla systemu Windows

Aby zainstalować narzędzie HP PC Hardware Diagnostics dla systemu Windows, wykonaj następujące czynności:

▲ Przejdź do folderu na komputerze lub napędzie flash USB, w którym znajduje się pobrany plik .exe, kliknij dwukrotnie plik .exe, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Korzystanie z narzędzia HP PC Hardware Diagnostics UEFI

UWAGA: W przypadku komputerów z systemem Windows 10 S należy użyć komputera z systemem

Windows i napędu flash USB, aby pobrać i utworzyć środowisko wsparcia HP UEFI, ponieważ dostarczane są

wyłącznie pliki .exe. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Pobieranie narzędzia HP PC Hardware Diagnostics

UEFI na napęd flash USB na stronie 50 .

Narzędzie HP PC Hardware Diagnostics UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) umożliwia przeprowadzenie testów diagnostycznych w celu określenia, czy sprzęt działa prawidłowo. Narzędzie działa poza systemem operacyjnym, aby oddzielić awarie sprzętu od problemów, które mogą być spowodowane przez system operacyjny lub inne składniki oprogramowania.

Jeśli uruchomienie systemu Windows na komputerze nie powiedzie się, narzędzie HP PC Hardware

Diagnostics UEFI umożliwi zdiagnozowanie problemów sprzętowych.

Gdy narzędzie HP PC Hardware Diagnostics UEFI wykrywa awarię, która wymaga wymiany sprzętu, generowany jest 24-cyfrowy kod identyfikacyjny awarii. Aby uzyskać pomoc w rozwiązaniu problemu:

▲ Wybierz opcję Kontakt z firmą HP, zaakceptuj oświadczenie HP o ochronie prywatności, a następnie użyj urządzenia przenośnego, aby zeskanować kod identyfikacyjny awarii wyświetlany na następnym ekranie. Wyświetlana jest strona działu obsługi klienta HP — centrum serwisowego, na której automatycznie wypełniono pola identyfikatora awarii i numeru produktu. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

— lub —

Skontaktuj się z pomocą techniczną i podaj kod identyfikacyjny awarii.

UWAGA: Aby rozpocząć diagnostykę na komputerze konwertowalnym, musi on być w trybie komputera przenośnego i należy użyć dołączanej klawiatury.

UWAGA: Jeżeli chcesz przerwać test diagnostyczny, naciśnij klawisz esc .

Uruchamianie narzędzia HP PC Hardware Diagnostics UEFI (Diagnostyka sprzętu)

Aby uruchomić narzędzie HP PC Hardware Diagnostics UEFI, wykonaj następujące czynności:

1.

Włącz lub uruchom ponownie komputer i szybko naciśnij klawisz esc .

2.

Naciśnij klawisz f2 .

System BIOS wyszukuje narzędzia diagnostyczne w trzech miejscach, w następującej kolejności: a.

Dołączony napęd flash USB

Korzystanie z narzędzia HP PC Hardware Diagnostics UEFI 49

UWAGA: Aby pobrać narzędzie HP PC Hardware Diagnostics UEFI na napęd flash USB, zobacz

Pobieranie najnowszej wersji narzędzia HP PC Hardware Diagnostics UEFI na stronie 50 .

b.

Dysk twardy c.

BIOS

3.

Po otwarciu narzędzia diagnostycznego wybierz język, typ testu diagnostycznego, który chcesz uruchomić, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Pobieranie narzędzia HP PC Hardware Diagnostics UEFI na napęd flash USB

Pobranie narzędzia HP PC Hardware Diagnostics UEFI na napęd flash USB może być przydatne w następujących sytuacjach:

● Narzędzie HP PC Hardware Diagnostics UEFI nie znajduje się we wstępnie zainstalowanym obrazie.

● Narzędzie HP PC Hardware Diagnostics UEFI nie znajduje się na partycji HP Tool.

● Dysk twardy jest uszkodzony.

UWAGA: Instrukcje dotyczące pobierania narzędzia HP PC Hardware Diagnostics UEFI są dostępne wyłącznie w języku angielskim. Aby pobrać i utworzyć środowisko wsparcia HP UEFI, należy skorzystać z komputera z systemem Windows, ponieważ dostępne są wyłącznie pliki .exe.

Pobieranie najnowszej wersji narzędzia HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Aby pobrać najnowsze narzędzie HP PC Hardware Diagnostics UEFI na napęd USB:

1.

Przejdź na stronę http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags . Zostanie wyświetlona strona główna narzędzia HP PC Diagnostics.

2.

Wybierz opcję Pobierz HP Diagnostics UEFI, a następnie kliknij przycisk Uruchom.

Pobieranie narzędzia HP PC Hardware Diagnostics UEFI według nazwy lub numeru produktu

(dotyczy wybranych produktów)

UWAGA: W przypadku niektórych produktów może być konieczne pobranie oprogramowania na napęd flash

USB, posługując się nazwą lub numerem produktu.

Aby pobrać narzędzie HP PC Hardware Diagnostics UEFI, posługując się nazwą lub numerem produktu

(dotyczy wybranych produktów) na napęd flash USB:

1.

Przejdź na stronę http://www.hp.com/support .

2.

Wprowadź nazwę lub numer produktu, wybierz swój komputer, a następnie wybierz system operacyjny.

3.

W sekcji Diagnostyka postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wybrać i pobrać żądaną wersję narzędzia Diagnostics UEFI.

Korzystanie z ustawień funkcji Remote HP PC Hardware

Diagnostics UEFI (dotyczy wybranych produktów)

Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI jest funkcją oprogramowania układowego (BIOS), w ramach której narzędzie HP PC Hardware Diagnostics UEFI jest pobierane na komputer. Przeprowadza ono diagnostykę komputera, a następnie może przesłać wyniki na wstępnie skonfigurowany serwer. Aby uzyskać więcej informacji o funkcji Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI, przejdź na stronę http://www.hp.com/go/ techcenter/pcdiags , a następnie wybierz opcję Uzyskaj więcej informacji.

50 Rozdział 10 Korzystanie z narzędzia HP PC Hardware Diagnostics

Pobieranie narzędzia Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI

UWAGA: Narzędzie Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI jest także dostępne jako oprogramowanie

SoftPaq, które można pobrać z serwera.

Pobieranie najnowszej wersji narzędzia Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Aby pobrać najnowszą wersję narzędzia Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI, wykonaj następujące czynności:

1.

Przejdź na stronę http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags . Zostanie wyświetlona strona główna narzędzia HP PC Diagnostics.

2.

Wybierz opcję Pobierz Remote Diagnostics, a następnie kliknij przycisk Uruchom.

Pobieranie narzędzia Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI według nazwy lub numeru produktu

UWAGA: W przypadku niektórych produktów może być konieczne pobranie oprogramowania, posługując się nazwą lub numerem produktu.

Aby pobrać narzędzie Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI przy użyciu nazwy lub numeru produktu, wykonaj następujące czynności:

1.

Przejdź na stronę http://www.hp.com/support .

2.

Wybierz opcję Get software and drivers (Pobierz oprogramowanie i sterowniki), wybierz typ produktu, wprowadź nazwę lub numer produktu w wyświetlonym polu wyszukiwania, wybierz swój komputer, a następnie system operacyjny.

3.

W sekcji Diagnostyka postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wybrać i pobrać żądaną wersję narzędzia Zdalne UEFI.

Dostosowywanie ustawień funkcji Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Funkcję Remote HP PC Hardware Diagnostics w programie Computer Setup (Konfiguracja komputera) (w systemie BIOS) można dostosować do własnych potrzeb w następujący sposób:

● Ustalić harmonogram wykonywania diagnostyki nienadzorowanej. Można również uruchomić diagnostykę natychmiast, w trybie interaktywnym, wybierając opcję Execute Remote HP PC Hardware

Diagnostics (Wykonaj zdalną diagnostykę narzędziem HP PC Hardware Diagnostics).

● Ustawić lokalizację do pobierania narzędzi diagnostycznych. Funkcja ta zapewnia dostęp do narzędzi z poziomu witryny HP lub wstępnie skonfigurowanego serwera. Do przeprowadzania diagnostyki zdalnej komputer nie wymaga tradycyjnego urządzenia pamięci masowej (takiego jak dysk twardy czy napęd flash USB).

● Ustawić lokalizację do przechowywania wyników testów. Można także określić nazwę użytkownika i hasło na potrzeby przesyłania danych.

● Wyświetlić informacje o stanie poprzednio uruchamianej diagnostyki.

Aby dostosować narzędzie HP PC Hardware Diagnostics UEFI, wykonaj następujące czynności:

1.

Włącz lub uruchom ponownie komputer i po wyświetleniu logo HP naciśnij klawisz f10 , aby uruchomić program Computer Setup.

2.

Wybierz opcję Advanced (Zaawansowane), a następnie opcję Settings (Ustawienia).

Korzystanie z ustawień funkcji Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI (dotyczy wybranych produktów) 51

3.

Dokonaj wyboru ustawień.

4.

Wybierz opcję Main (Główne), a następnie opcję Save Changes and Exit (Zapisz zmiany i wyjdź), aby zapisać ustawienia.

Zmiany zaczną obowiązywać po ponownym uruchomieniu komputera.

52 Rozdział 10 Korzystanie z narzędzia HP PC Hardware Diagnostics

11 Tworzenie kopii zapasowych, przywracanie i odzyskiwanie danych

Ten rozdział zawiera informacje na temat następujących procesów, będących standardowymi procedurami dotyczącymi większości produktów:

Tworzenie kopii zapasowej danych osobistych — do utworzenia kopii zapasowych informacji osobistych można użyć narzędzi systemu Windows (patrz

Używanie narzędzi systemu Windows na stronie 53 ).

Tworzenie punktu przywracania — do utworzenia punktu przywracania można użyć narzędzi systemu

Windows (patrz Używanie narzędzi systemu Windows na stronie 53

).

Tworzenie nośnika odzyskiwania danych (tylko wybrane produkty) — do utworzenia nośnika odzyskiwania danych można użyć narzędzia HP Cloud Recovery Download Tool (tylko wybrane produkty) (patrz

Używanie narzędzia HP Cloud Recovery Download Tool do tworzenia nośnika odzyskiwania danych (tylko wybrane produkty) na stronie 54 ).

Przywracanie i odzyskiwanie danych — system Windows oferuje kilka opcji przywracania danych z kopii zapasowej, odświeżania komputera oraz resetowania komputera do oryginalnego stanu (patrz

Używanie narzędzi systemu Windows na stronie 53

).

WAŻNE: Bateria tabletu musi być naładowana w co najmniej 70% przed rozpoczęciem wykonywania procedur odzyskiwania na tablecie.

WAŻNE: W przypadku tabletu z odłączaną klawiaturą przed rozpoczęciem procesu odzyskiwania podłącz tablet do klawiatury.

Wykonywanie kopii zapasowej informacji i tworzenie nośnika odzyskiwania danych

Używanie narzędzi systemu Windows

WAŻNE: Jedynie system Windows pozwala na tworzenie kopii zapasowych informacji osobistych. Aby uniknąć utraty danych, zaplanuj regularne tworzenie kopii zapasowych.

Do wykonywania kopii zapasowych informacji osobistych oraz tworzenia punktów przywracania systemu i nośnika odzyskiwania danych można użyć narzędzi systemu Windows.

UWAGA: Jeśli dostępna pamięć masowa nie przekracza 32 GB, funkcja Przywracanie systemu firmy

Microsoft jest domyślnie wyłączona.

Więcej informacji oraz instrukcje postępowania można znaleźć w aplikacji Uzyskaj pomoc.

1.

Wybierz przycisk Start, a następnie wybierz aplikację Uzyskaj pomoc.

2.

Wprowadź zadanie, które chcesz wykonać.

UWAGA: Do uzyskania dostępu do aplikacji Uzyskaj pomoc potrzebne jest połączenie z Internetem.

Wykonywanie kopii zapasowej informacji i tworzenie nośnika odzyskiwania danych 53

Używanie narzędzia HP Cloud Recovery Download Tool do tworzenia nośnika odzyskiwania danych (tylko wybrane produkty)

Można użyć narzędzia HP Cloud Recovery Download Tool, aby utworzyć nośnik HP Recovery na rozruchowym napędzie flash USB.

Szczegóły można znaleźć w następującej lokalizacji:

▲ Przejdź do strony http://www.hp.com/support , wyszukaj pozycję HP Cloud Recovery, a następnie wybierz wynik pasujący do rodzaju posiadanego komputera.

UWAGA: Jeśli nie możesz samodzielnie utworzyć nośnika odzyskiwania danych, skontaktuj się z pomocą techniczną, aby otrzymać dyski do odzyskiwania. Przejdź na stronę http://www.hp.com/support , wybierz odpowiedni kraj/region i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Przywracanie i odzyskiwanie danych

Przywracanie, resetowanie i odświeżanie za pomocą narzędzi systemu Windows

System Windows oferuje kilka opcji przywracania danych, resetowania oraz odświeżania komputera.

Odpowiednie instrukcje można znaleźć w części

Używanie narzędzi systemu Windows na stronie 53 .

Odzyskiwanie z nośników HP Recovery

Możesz skorzystać z nośnika odzyskiwania danych HP do odzyskania oryginalnego systemu operacyjnego i zainstalowanych fabrycznie programów. W wybranych produktach można go utworzyć na rozruchowym napędzie flash USB za pomocą narzędzia HP Cloud Recovery Download Tool. Odpowiednie instrukcje można znaleźć w części

Używanie narzędzia HP Cloud Recovery Download Tool do tworzenia nośnika odzyskiwania danych (tylko wybrane produkty) na stronie 54

.

UWAGA: Jeśli nie możesz samodzielnie utworzyć nośnika odzyskiwania danych, skontaktuj się z pomocą techniczną, aby otrzymać dysk do odzyskiwania. Przejdź na stronę http://www.hp.com/support , wybierz odpowiedni kraj/region i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Aby odzyskać system:

▲ Włóż nośnik HP Recovery i uruchom ponownie komputer.

Zmiana kolejności rozruchu komputera

Jeżeli komputer nie uruchomi nośnika HP Recovery, należy zmienić kolejność rozruchu komputera. Jest to kolejność urządzeń na liście w systemie BIOS, według której komputer szuka informacji o rozruchu. Na pierwszej pozycji można ustawić napęd optyczny lub napęd flash USB w zależności od lokalizacji nośnika HP

Recovery.

Aby zmienić kolejność rozruchu:

WAŻNE: W przypadku tabletu z odłączaną klawiaturą przed wykonaniem tych czynności podłącz tablet do klawiatury.

1.

Włóż nośnik HP Recovery.

2.

Wejdź do menu Uruchamiania systemu.

W przypadku komputerów lub tabletów z podłączoną klawiaturą:

▲ Włącz lub ponownie uruchom komputer lub tablet, szybko naciśnij klawisz esc , a następnie naciśnij klawisz f9 , aby wyświetlić opcje rozruchu.

54 Rozdział 11 Tworzenie kopii zapasowych, przywracanie i odzyskiwanie danych

W przypadku tabletów bez klawiatury:

▲ Włącz lub uruchom ponownie tablet, szybko naciśnij i przytrzymaj przycisk zwiększania głośności, a następnie wybierz klawisz f9,

— lub —

Włącz lub uruchom ponownie tablet, szybko naciśnij i przytrzymaj przycisk zmniejszania głośności, a następnie wybierz klawisz f9.

3.

Wybierz napęd optyczny lub napęd flash USB, z którego chcesz uruchomić komputer, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Korzystanie z rozwiązania HP Sure Recover (tylko wybrane produkty)

Wybrane modele komputerów są wyposażone w funkcję HP Sure Recover, rozwiązanie do odzyskiwania systemu operacyjnego komputera wbudowane w sprzęt i oprogramowanie układowe. Funkcja HP Sure

Recover może w pełni przywrócić obraz systemu operacyjnego komputera HP bez zainstalowanego oprogramowania do odzyskiwania.

Korzystając z rozwiązania HP Sure Recover, administrator lub użytkownik może przywrócić system i zainstalować:

● najnowszą wersję systemu operacyjnego,

● sterowniki urządzeń właściwe dla danej platformy,

● aplikacje — w przypadku obrazu niestandardowego.

Aby uzyskać dostęp do najnowszej dokumentacji dotyczącej rozwiązania HP Sure Recover, przejdź do strony http://www.hp.com/support . Wybierz opcję Znajdź swój produkt, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Przywracanie i odzyskiwanie danych 55

12 Dane techniczne

Zasilanie

Informacje dotyczące zasilania zawarte w tej części mogą być przydatne w przypadku podróży zagranicznych.

Komputer jest zasilany prądem stałym, który może być dostarczany ze źródła prądu przemiennego lub stałego. Wymagane parametry źródła prądu przemiennego to 100–240 V, 50–60 Hz. Choć komputer może być zasilany z samodzielnego źródła prądu stałego, powinien być zasilany tylko za pomocą zasilacza prądu przemiennego lub źródła prądu stałego dostarczonego i zatwierdzonego przez firmę HP do użytku z tym komputerem.

Komputer może być zasilany prądem stałym o co najmniej jednej z następujących specyfikacji. Robocze napięcie i prąd zależą od platformy. Napięcie robocze i prąd roboczy komputera są podane na etykiecie zgodności z przepisami.

Tabela 12-1 Specyfikacja zasilania prądem stałym

Zasilanie

Napięcie robocze i prąd roboczy

Wartość znamionowa

5 V prądu stałego, 2 A / 12 V prądu stałego, 3 A / 15 V prądu stałego, 3 A — 45 W USB-C

5 V prądu stałego, 3 A / 9 V prądu stałego, 3 A / 12 V prądu stałego, 3,75 A / 15 V prądu stałego,

3 A — 45 W USB-C

5 V prądu stałego, 3 A / 9 V prądu stałego, 3 A / 10 V prądu stałego, 3,75 A / 12 V prądu stałego,

3,75 A / 15 V prądu stałego, 3 A / 20 V prądu stałego, 2,25 A — 45 W USB-C

5 V prądu stałego, 3 A / 9 V prądu stałego, 3 A / 12 V prądu stałego, 5 A / 15 V prądu stałego,

4,33 A / 20 V prądu stałego, 3,25 A — 65 W USB-C

5 V prądu stałego, 3 A / 9 V prądu stałego, 3 A / 10 V prądu stałego, 5 A / 12 V prądu stałego, 5 A /

15 V prądu stałego, 4,33 A / 20 V prądu stałego, 3,25 A — 65 W USB-C

5 V prądu stałego, 3 A / 9 V prądu stałego, 3 A / 10 V prądu stałego, 5 A / 12 V prądu stałego, 5 A /

15 V prądu stałego, 5 A / 20 V prądu stałego, 4,5 A — 90 W USB-C

19,5 V prądu stałego, 2,31 A — 45 W

19,5 V prądu stałego, 3,33 A — 65 W

19,5 V prądu stałego, 4,62 A — 90 W

19,5 V prądu stałego, 6,15 A — 120 W

19,5 V prądu stałego, 6,9 A — 135 W

19,5 V prądu stałego, 7,70 A — 150 W

19,5 V prądu stałego, 10,3 A — 200 W

19,5 V prądu stałego, 11,8 A — 230 W

19,5 V prądu stałego, 16,92 A — 330 W

Wtyczka prądu stałego zewnętrznego zasilacza HP (tylko wybrane produkty)

56 Rozdział 12 Dane techniczne

UWAGA: To urządzenie przeznaczone jest do współpracy z systemami zasilania urządzeń IT stosowanymi w Norwegii z napięciem międzyfazowym o wartości skutecznej nie większej niż 240 V rms.

Środowisko pracy

Tabela 12-2 Specyfikacja środowiska pracy

Czynnik Jednostki metryczne

Temperatura

W trakcie pracy

Przechowywanie i transport od 5°C do 35°C od -20°C do 60°C

Wilgotność względna (bez kondensacji)

W trakcie pracy od 10% do 90%

Przechowywanie i transport od 5% do 95%

Maksymalna wysokość nad poziomem morza (przy ciśnieniu atmosferycznym)

W trakcie pracy

Przechowywanie i transport od -15 m do 3048 m od -15 m do 12 192 m

Jednostki brytyjskie od 41°F do 95°F od -4°F do 140°F od 10% do 90% od 5% do 95% od -50 ft do 10 000 ft od -50 ft do 40 000 ft

Środowisko pracy 57

13 Wyładowania elektrostatyczne

Wyładowanie elektrostatyczne polega na uwolnieniu ładunków elektrostatycznych w chwili zetknięcia się dwóch obiektów — dzieje się tak na przykład, gdy po przejściu przez dywan dotknie się metalowej gałki drzwi.

Wyładowanie ładunków elektrostatycznych z palców lub innych przewodników elektrostatycznych może spowodować uszkodzenie elementów elektronicznych.

WAŻNE: Aby zapobiec uszkodzeniu komputera i napędu oraz utracie danych, należy stosować następujące środki ostrożności:

● Jeśli instrukcje usuwania lub instalacji zalecają odłączenie komputera, należy najpierw upewnić się, że jest on prawidłowo uziemiony.

● Należy przechowywać elementy w opakowaniach zabezpieczonych elektrostatycznie do chwili, gdy gotowe jest wszystko, co potrzebne do ich zainstalowania.

● Należy unikać dotykania styków, przewodów i układów elektrycznych. Należy zredukować obsługę elementów elektronicznych do minimum.

● Należy używać narzędzi niemagnetycznych.

● Przed dotknięciem elementów należy odprowadzić ładunki elektrostatyczne, dotykając niemalowanej powierzchni metalowej.

● Po wyjęciu elementu z komputera należy go umieścić w opakowaniu zabezpieczonym przed wyładowaniami elektrostatycznymi.

58 Rozdział 13 Wyładowania elektrostatyczne

14 Ułatwienia dostępu

HP i ułatwienia dostępu

Firma HP pracuje nad tym, aby w tkankę firmy wplatać różnorodność, integrację oraz równoważenie życia zawodowego i prywatnego, i znajduje to odzwierciedlenie we wszystkich jej działaniach. Firma HP dąży do stworzenia środowiska przyjaznego dla wszystkich, którego celem jest udostępnianie ludziom na całym świecie potęgi technologii.

Znajdowanie potrzebnych narzędzi

Technologia może wydobyć Twój potencjał. Technologie ułatwień dostępu usuwają bariery i dają niezależność

— w domu, w pracy i w społeczeństwie. Technologie ułatwień dostępu pomagają zwiększyć, utrzymać i poprawić możliwości funkcjonalne technologii elektronicznych i IT. Aby uzyskać więcej informacji, patrz

Wyszukiwanie najlepszej technologii ułatwień dostępu na stronie 60 .

Zaangażowanie firmy HP

Firma HP angażuje się w dostarczanie produktów i usług dostępnych dla osób niepełnosprawnych. To zaangażowanie służy zwiększeniu różnorodności w firmie oraz udostępnieniu wszystkim korzyści, jakie daje technologia.

Firma HP projektuje, wytwarza oraz sprzedaje produkty i usługi dostępne dla wszystkich, w tym również dla osób niepełnosprawnych, które mogą z nich korzystać niezależnie lub z użyciem urządzeń pomocniczych.

Aby to osiągnąć, zasady dotyczące ułatwień dostępu obejmują siedem głównych celów, będących dla firmy

HP drogowskazem przy wykonywaniu zadań. Oczekujemy, że wszyscy menedżerowie i pracownicy firmy HP będą popierać i wdrażać niniejsze cele, stosownie od zajmowanego stanowiska i zakresu obowiązków:

● Rozwój świadomości problemów związanych z dostępnością w ramach firmy HP oraz szkolenie pracowników zapoznające ich z projektowaniem, wytwarzaniem i sprzedażą produktów oraz usług dostępnych dla wszystkich.

● Przygotowanie zaleceń dotyczących dostępności produktów i usług oraz utrzymywanie zespołów odpowiedzialnych za ich wdrażanie, gdy jest to uzasadnione ze względów konkurencyjnych, technicznych i ekonomicznych.

● Zaangażowanie osób niepełnosprawnych w proces przygotowywania zaleceń dotyczących dostępności, a także w projektowanie i testowanie produktów oraz usług.

● Udokumentowanie funkcji ułatwień dostępu oraz publikowanie informacji o produktach i usługach firmy

HP w łatwo dostępnej formie.

● Nawiązanie kontaktu z czołowymi dostawcami technologii i rozwiązań związanych z ułatwieniami dostępu.

● Prowadzenie wewnętrznych i zewnętrznych badań oraz prac rozwijających technologie ułatwień dostępu mające zastosowanie w produktach i usługach firmy HP.

● Pomoc i wkład w przygotowywanie standardów branżowych i zaleceń dotyczących dostępności.

HP i ułatwienia dostępu 59

International Association of Accessibility Professionals (IAAP)

IAAP jest organizacją non-profit, mającą na celu wspieranie rozwoju osób zajmujących się zawodowo ułatwieniami dostępu dzięki spotkaniom, kształceniu i certyfikacji. Jej celem jest pomoc specjalistom w rozwoju osobistym i zawodowym oraz umożliwienie organizacjom integracji ułatwień dostępu z ich produktami i infrastrukturą.

Firma HP jest członkiem-założycielem, a jej celem jest współpraca z innymi organizacjami w działaniach na rzecz rozwoju ułatwień dostępu. Zaangażowanie firmy HP służy realizacji jej celów w zakresie ułatwień dostępu: projektowaniu, wytwarzaniu i sprzedaży produktów oraz usług, które mogą być efektywnie wykorzystywane przez osoby niepełnosprawne.

IAAP pomaga w rozwoju osób zajmujących się tą tematyką dzięki nawiązywaniu kontaktów przez pracowników, studentów i organizacje, co ułatwia wzajemne przekazywanie wiedzy. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przejdź na stronę http://www.accessibilityassociation.org

i przyłącz się do naszej społeczności internetowej, zamów biuletyny informacyjne oraz poznaj możliwości uzyskania członkostwa.

Wyszukiwanie najlepszej technologii ułatwień dostępu

Każdy człowiek, w tym osoby niepełnosprawne lub w starszym wieku, powinien mieć możliwość komunikowania się, wyrażania swoich opinii i łączenia się ze światem przy użyciu technologii. Firma HP dąży do zwiększenia świadomości kwestii związanych z ułatwieniami dostępu zarówno wewnątrz firmy, jak i wśród naszych klientów oraz partnerów. Niezależnie od tego, czy są to łatwo czytelne duże czcionki, rozpoznawanie głosu niewymagające użycia rąk czy też inna technologia ułatwień dostępu w konkretnej sytuacji, szeroka paleta takich technologii sprawia, że produkty firmy HP są łatwiejsze w użyciu. Jak dokonać wyboru?

Ocena własnych potrzeb

Technologia może uwolnić Twój potencjał. Technologie ułatwień dostępu usuwają bariery i dają niezależność

— w domu, w pracy i w społeczeństwie. Technologie ułatwień dostępu (AT) pomagają zwiększyć, utrzymać i poprawić możliwości funkcjonalne technologii elektronicznych i IT.

Możesz wybierać spośród wielu produktów z ułatwieniami dostępu. Ocena technologii ułatwień dostępu powinna umożliwić Ci analizę przydatności wielu produktów, odpowiedzieć na pytania i ułatwić wybór najlepszego rozwiązania. Osoby zajmujące się zawodowo oceną technologii ułatwień dostępu pochodzą z rozmaitych środowisk. Są wśród nich certyfikowani fizjoterapeuci, specjaliści od terapii zajęciowej, zaburzeń mowy i znawcy wielu innych dziedzin. Inne osoby, nieposiadające certyfikatów ani licencji, również mogą dostarczyć przydatnych informacji. Możesz zapytać o ich doświadczenie, wiedzę i opłaty, aby określić, czy spełniają Twoje wymagania.

Ułatwienia dostępu w produktach firmy HP

Poniższe łącza zawierają informacje na temat funkcji i technologii ułatwień dostępu w różnych produktach firmy HP, jeśli ma to zastosowanie. Zasoby te pomogą w wyborze konkretnych funkcji technologii ułatwień dostępu oraz produktów najbardziej przydatnych w Twojej sytuacji.

● HP Elite x3 — opcje ułatwień dostępu (Windows 10 Mobile)

● Komputery HP — opcje ułatwień dostępu systemu Windows 7

● Komputery HP — opcje ułatwień dostępu systemu Windows 8

● Komputery HP — opcje ułatwień dostępu systemu Windows 10

● Tablety HP Slate 7 — włączanie funkcji ułatwień dostępu w tablecie HP (Android 4.1/Jelly Bean)

● Komputery HP SlateBook — włączanie funkcji ułatwień dostępu (Android 4.3, 4.2/Jelly Bean)

60 Rozdział 14 Ułatwienia dostępu

● Komputery HP Chromebook — włączanie funkcji ułatwień dostępu w komputerze HP Chromebook lub

Chromebox (Chrome OS)

● Sklep HP — urządzenia peryferyjne dla produktów firmy HP

Jeśli potrzebne jest dodatkowe wsparcie w zakresie funkcji ułatwień dostępu w produktach firmy HP, można

skorzystać z sekcji Kontakt z pomocą techniczną na stronie 63

.

Dodatkowe łącza do zewnętrznych partnerów i dostawców, którzy mogą udzielić dalszych informacji:

● Informacje o ułatwieniach dostępu w produktach firmy Microsoft (Windows 7, Windows 8, Windows 10,

Microsoft Office)

● Informacje o ułatwieniach dostępu w produktach firmy Google (Android, Chrome, aplikacje Google)

● Technologie ułatwień dostępu posortowane według rodzaju niepełnosprawności

● Assistive Technology Industry Association (ATIA)

Standardy i ustawodawstwo

Standardy

Sekcja 508 standardu FAR (Federal Acquisition Regulation) została utworzona przez US Access Board w celu określenia wymogów dotyczących dostępu do technologii informatycznych i komunikacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami fizycznymi, sensorycznymi lub psychicznymi. Standardy opisują kryteria techniczne dla poszczególnych typów technologii, jak również wymagania dotyczące wydajności, skupiając się na funkcjonalności opisywanych produktów. Konkretne kryteria dotyczą aplikacji oraz systemów operacyjnych, informacji i aplikacji internetowych, komputerów, urządzeń telekomunikacyjnych, produktów wideo i multimedialnych oraz produktów zamkniętych stanowiących całość.

Mandat 376 — EN 301 549

Standard EN 301 549 został utworzony przez Unię Europejską na podstawie Mandatu 376 i dotyczy zestawu narzędziowego online do zamówień publicznych produktów informacyjno-komunikacyjnych. Standard umożliwia określenie wymagań dotyczących produktów i usług informacyjno-komunikacyjnych, wraz z opisem procedur testowych i metodologii oceny dla każdego wymagania dotyczącego ułatwień dostępu.

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)

Dokumenty zawarte w Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), będące efektem działalności grupy iWeb

Accessibility Initiative (WAI) powstałej w ramach W3C, służą pomocą projektantom i deweloperom tworzącym witryny bardziej odpowiadające potrzebom osób niepełnosprawnych lub podlegających ograniczeniom związanym z wiekiem. Dokumenty WCAG dotyczą ułatwień dostępu dla szerokiego zakresu zawartości (tekst, obrazy, audio i wideo) oraz aplikacji sieci Web. Zalecenia WCAG podlegają precyzyjnym testom, są łatwe do zrozumienia i pozostawiają deweloperom miejsce na innowacje. Standard WCAG 2.0 został również zatwierdzony jako ISO IEC 40500:2012 .

Standard WCAG zwraca szczególną uwagę na bariery dostępu do sieci Web napotykane przez osoby z niesprawnościami wzroku, słuchu, fizycznymi, psychicznymi i neurologicznymi oraz przez korzystające z sieci

Web osoby starsze, które potrzebują ułatwień dostępu. Standard WCAG 2.0 zawiera charakterystyki dostępnej zawartości:

Dostrzegalność (na przykład przedstawienie rozwiązań alternatywnych, tekst zamiast obrazów, podpisy zamiast audio, dostosowanie prezentacji lub kontrast kolorów)

Dostępność (biorąc pod uwagę dostęp z klawiatury, kontrast kolorów, czas wprowadzania danych wejściowych, unikanie wywoływania ataków padaczki oraz nawigację)

Standardy i ustawodawstwo 61

Zrozumiałość (uwzględniając czytelność, przewidywalność i pomoc przy wprowadzaniu danych)

Niezawodność (na przykład dzięki zapewnieniu zgodności z technologiami ułatwień dostępu)

Ustawodawstwo i przepisy

Dostępność technologii informacyjnych i informacji jest coraz istotniejszym zagadnieniem dla ustawodawstwa. Dostępne poniżej łącza stanowią źródło informacji o kluczowych aktach prawnych, przepisach i normach.

● Stany Zjednoczone

● Kanada

● Europa

● Australia

● Cały świat

Przydatne zasoby i łącza dotyczące ułatwień dostępu

Następujące organizacje mogą stanowić dobre źródło informacji o ograniczeniach związanych z niepełnosprawnością i podeszłym wiekiem.

UWAGA: Nie jest to wyczerpująca lista. Poniższe organizacje podano wyłącznie w celach informacyjnych.

Firma HP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje lub kontakty, na które można natrafić w

Internecie. Obecność na tej liście nie oznacza udzielenia poparcia przez firmę HP.

Organizacje

● American Association of People with Disabilities (AAPD)

● The Association of Assistive Technology Act Programs (ATAP)

● Hearing Loss Association of America (HLAA)

● Information Technology Technical Assistance and Training Center (ITTATC)

● Lighthouse International

● National Association of the Deaf

● National Federation of the Blind

● Rehabilitation Engineering & Assistive Technology Society of North America (RESNA)

● Telecommunications for the Deaf and Hard of Hearing, Inc. (TDI)

● W3C Web Accessibility Initiative (WAI)

Instytucje edukacyjne

● California State University, Northridge, Center on Disabilities (CSUN)

● University of Wisconsin — Madison, Trace Center

● University of Minnesota — Computer Accommodations Program

62 Rozdział 14 Ułatwienia dostępu

Inne zasoby dotyczące niepełnosprawności

● ADA (Americans with Disabilities Act) Technical Assistance Program

● Międzynarodowa Organizacja Pracy — Inicjatywa Global Business and Disability Network

● EnableMart

● European Disability Forum

● Job Accommodation Network

● Microsoft Enable

Łącza firmy HP

Nasz formularz kontaktowy

Bezpieczeństwo i komfort pracy — przewodnik firmy HP

Sprzedaż dla sektora publicznego w firmie HP

Kontakt z pomocą techniczną

UWAGA: Pomoc techniczna jest dostępna tylko w języku angielskim.

● Klienci niesłyszący lub słabosłyszący mogą zgłaszać swoje pytania dotyczące pomocy technicznej lub ułatwień dostępu w produktach firmy HP w następujący sposób:

– Użyj urządzenia TRS/VRS/WebCapTel, aby skontaktować się z działem pomocy pod numerem (877)

656-7058 od poniedziałku do piątku, od godziny 06:00 do 21:00 czasu górskiego.

● Klienci z innymi niesprawnościami lub ograniczeniami związanymi z podeszłym wiekiem mogą zgłaszać swoje pytania dotyczące pomocy technicznej lub ułatwień dostępu w produktach firmy HP, używając następujących opcji:

– Zadzwoń pod numer (888) 259-5707 od poniedziałku do piątku, od godziny 06:00 do 21:00 czasu górskiego.

– Uzupełnij formularz kontaktowy przeznaczony dla osób niepełnosprawnych lub z ograniczeniami związanymi z podeszłym wiekiem .

Kontakt z pomocą techniczną 63

Indeks

A aktualizacje oprogramowania,

instalacja 42

aktualizowanie programów i

sterowników 35

anteny WLAN, położenie 6

audio 19 głośniki 19

mikrofony 20

regulowanie głośności 12

słuchawki 19

ustawienia dźwięku 20 zestawy słuchawkowe 20

B bateria

fabrycznie zaplombowana 32

niskie poziomy naładowania

baterii 31 oszczędzanie energii 31 rozładowanie 31

rozwiązywanie problemu niskiego poziomu naładowania baterii

32

wyszukiwanie informacji 31 bateria, wyszukiwanie informacji 31

bateria fabrycznie zaplombowana

32

BIOS

aktualizowanie 44 określanie wersji 44

pobieranie uaktualnienia 45

uruchamianie narzędzia Setup

Utility 44

C

czyszczenie komputera 36, 37

czytnik linii papilarnych, położenie

9, 10

D dźwięk. Patrz audio

E elementy

lewa strona 4

obszar klawiatury 6

prawa strona 3

spód 13

wyświetlacz 5

elementy na spodzie 13

elementy sterujące komunikacją bezprzewodową

przycisk 15 system operacyjny 15

elementy sterujące systemu

operacyjnego 15

elementy wyświetlacza 5

elementy z lewej strony 4

elementy z prawej strony 3

etykieta certyfikatu urządzenia

bezprzewodowego 14 etykieta urządzenia Bluetooth 14 etykieta urządzenia WLAN 14

etykiety

Bluetooth 14

certyfikat urządzenia

bezprzewodowego 14

numer seryjny 13 serwis 13

WLAN 14 zgodność z przepisami 14

etykiety serwisowe, położenie 13

G gest dotknięcia czterema palcami

płytki dotykowej TouchPad 25

gest naciśnięcia dwoma palcami na

płytce dotykowej TouchPad 24

gest naciśnięcia trzema palcami na

płytce dotykowej 25

gest przesunięcia dwoma palcami na

płytce dotykowej TouchPad 24

gest przesunięcia jednym palcem na

ekranie dotykowym 27

gest przesunięcia trzema palcami na

płytce dotykowej TouchPad 25, 27

gest stuknięcia na płytce dotykowej

TouchPad i ekranie dotykowym 23

gesty na ekranie dotykowym

przesunięcie jednym palcem 27

gesty na płytce dotykowej

dotknięcie czterema palcami 25

naciśnięcie dwoma palcami 24

naciśnięcie trzema palcami 25

przesunięcie dwoma palcami 24

przesunięcie trzema palcami 25,

27

gesty na płytce dotykowej TouchPad i ekranie dotykowym

stuknięcie 23

zbliżanie/rozsuwanie dwóch palców w celu zmiany

powiększenia 24

gesty na precyzyjnej płytce dotykowej TouchPad

dotknięcie czterema palcami 25

naciśnięcie dwoma palcami 24

naciśnięcie trzema palcami 25

przesunięcie dwoma palcami 24

przesunięcie trzema palcami 25,

27

gest zbliżania/rozsuwania dwóch palców w celu zmiany powiększenia na płytce dotykowej TouchPad i

ekranie dotykowym 24

głośniki

podłączanie 19

położenie 13

głośność

regulowanie 12 wyciszanie 12

gniazda

czytnik kart pamięci 3

wyjście audio (słuchawkowe)/

wejście audio (mikrofonowe) 4

GPS 17

H hasła

Setup Utility (BIOS) 40

Windows 39

64 Indeks

hasła narzędzia Setup Utility (BIOS)

40

hasła systemu Windows 39

hibernacja inicjowana, gdy poziom

naładowania jest krytyczny 32

inicjowanie 29 opuszczanie 29

HP 3D DriveGuard 34

HP Easy Clean

korzystanie 36

HP Fast Charge 30

HP Mobile Broadband

numer IMEI 16 numer MEID 16 włączanie 16

HP Recovery Manager rozwiązywanie problemów z

rozruchem 54

HP Sure Recover 55

HP Touchpoint Manager 42

I informacje o zgodności z przepisami etykieta zgodności z przepisami

14

etykiety certyfikatów urządzeń

bezprzewodowych 14

inicjowanie stanów uśpienia i

hibernacji 28

instalowanie opcjonalna linka

zabezpieczająca 43

International Association of

Accessibility Professionals 60

K kamera

korzystanie 19

położenie 6

klawiatura i opcjonalna mysz

korzystanie 27

klawisz czynności następnego

utworu 12 klawisz czynności odtwarzania 12 klawisz czynności pauzy 12

klawisz czynności podświetlenia

klawiatury 12

klawisz czynności Uzyskaj pomoc w

systemie Windows 10 12

klawisz czynności wyciszania

głośności 12

klawisz czynności wyciszenia

mikrofonu 12

klawisze

czynności 10 esc 10 fn 10

Windows 10

klawisze czynności

filtr prywatności 11

głośność głośników 12 jasność obrazu 12

korzystanie 11

następna ścieżka 12 odtwórz 12 pauza 12 podświetlenie klawiatury 12

położenie 10, 11

pomoc 12 wyciszanie głośności 12 wyciszenie mikrofonu 12

klawisze czynności głośności

głośników 12

klawisze czynności zmiany jasności

obrazu 12

klawisz esc, położenie 10

klawisz filtra prywatności 11

klawisz filtra prywatności,

położenie 11

klawisz fn, położenie 10

klawisz systemu Windows,

położenie 10

klawisz trybu samolotowego 15

kolejność rozruchu, zmiana 54

konserwacja aktualizowanie programów i

sterowników 35

Defragmentator dysków 34

Oczyszczanie dysku 34

kopia zapasowa danych i aplikacji

43

kopie zapasowe 53 kopie zapasowe, tworzenie 53

korzystanie z haseł 39

korzystanie z ikony zasilania 30

korzystanie z klawiatury i opcjonalnej

myszy 27

korzystanie z płytki dotykowej

TouchPad 23

krytyczny poziom naładowania

baterii 32

L linka zabezpieczająca, mocowanie

43

Ł

łączenie z publiczną siecią WLAN 16

łączenie z siecią LAN 18

łączenie z siecią WLAN 16

łączenie z siecią WLAN

przedsiębiorstwa 16

M

mikrofon, podłączanie 20

mikrofony wewnętrzne, położenie 6

Miracast 21

mobilne połączenie szerokopasmowe

numer IMEI 16 numer MEID 16 włączanie 16

N

najlepsze praktyki 1

narzędzia systemu Windows,

używanie 53

Narzędzie HP PC Hardware

Diagnostics (Diagnostyka sprzętu) dla systemu Windows

instalowanie 49

pobieranie 48

Narzędzie HP PC Hardware

Diagnostics dla systemu Windows

korzystanie 47

Narzędzie HP PC Hardware

Diagnostics UEFI (Diagnostyka sprzętu)

korzystanie 49

pobieranie 50

uruchamianie 49

nazwa i numer produktu, komputer

13

niski poziom naładowania baterii

31

nośnik HP Recovery

odzyskiwanie 54

Indeks 65

nośnik odzyskiwania danych tworzenie za pomocą narzędzia

HP Cloud Recovery Download

Tool 54

tworzenie za pomocą narzędzi

systemu Windows 53

numer IMEI 16 numer MEID 16

numer seryjny, komputer 13

O obsługa klienta, ułatwienia

dostępu 63

Obszar płytki dotykowej TouchPad,

położenie 7

odciski palca, rejestrowanie 41

odzyskiwanie 53

dyski 54 napęd flash USB 54 nośnik 54 partycja HP Recovery 54

oprogramowanie

Defragmentator dysków 34

Oczyszczanie dysku 34

wyświetlanie listy 3

oprogramowanie antywirusowe,

używanie 41

oprogramowanie ochrony

internetowej, używanie 41

oprogramowanie zapory 42

otwory wentylacyjne, położenie 13

P

pielęgnacja komputera 36

pielęgnacja okleiny drewnianej 37

płytka dotykowa TouchPad

korzystanie 23

ustawienia 7

podłączanie do sieci 15

podłączanie do sieci

bezprzewodowej 15

podróżowanie z komputerem 14,

38

port USB SuperSpeed, położenie 5

port USB SuperSpeed z obsługą funkcji HP Sleep and Charge,

położenie 4

port USB Type-C, podłączanie 22

port USB Type-C z obsługą funkcji HP

Sleep and Charge, położenie 5

porty

Port USB SuperSpeed 5

port USB SuperSpeed z obsługą

funkcji HP Sleep and Charge 4

USB Type-C z obsługą funkcji HP

Sleep and Charge 5

USB typu C 22

poziom naładowania baterii 31

precyzyjna płytka dotykowa

TouchPad

korzystanie 23

program Defragmentator dysków

34 program Oczyszczanie dysku 34

przełącznik prywatności kamery,

położenie 11

przesyłanie danych 21 przesył danych 21

przyciski lewy przycisk płytki dotykowej

TouchPad 7

prawy przycisk płytki dotykowej

TouchPad 7

zasilanie 11

przyciski płytki dotykowej TouchPad

położenie 7

przycisk komunikacji

bezprzewodowej 15

przycisk zasilania, położenie 9, 11

przywracanie 53

punkt przywracania systemu,

tworzenie 53

S sieć bezprzewodowa,

zabezpieczanie 42

sieć bezprzewodowa (WLAN) łączenie z publiczną siecią

WLAN 16

łączenie z siecią WLAN

przedsiębiorstwa 16 podłączanie 16 zasięg 16

sieć przewodowa (LAN) 18

skróty klawiaturowe, używanie 10

słuchawki, podłączanie 19

sprzęt, wyświetlanie listy

elementów 3

standardy i ustawodawstwo,

ułatwienia dostępu 61

Standardy ułatwień dostępu w Sekcji

508 61

stan uśpienia

inicjowanie 28 opuszczanie 28

system nie odpowiada 29

Ś

środowisko pracy 57

T technologie ułatwień dostępu

cel 59

wyszukiwanie 60

transport komputera 38

tryb samolotowy 15

tryby uśpienia i hibernacji,

inicjowanie 28

U

ułatwienia dostępu 59

ułatwienia dostępu wymagają

oceny 60

urządzenia o wysokiej rozdzielczości,

podłączanie 21

urządzenie Bluetooth 17

Urządzenie Bluetooth 15

Urządzenie HP jako usługa (HP

Daas) 42

Urządzenie WLAN 14

urządzenie WWAN 16

ustawienia dźwięku, korzystanie 20

Ustawienia funkcji Remote HP PC

Hardware Diagnostics UEFI

dostosowanie 51

korzystanie 50

ustawienia zasilania, korzystanie

30

W wideo

USB typu C 22

wyświetlacze bezprzewodowe

21

wideo, korzystanie 20

Windows

kopia zapasowa 53 nośnik odzyskiwania danych 53 punkt przywracania systemu 53

Windows Hello 19

korzystanie 41

66 Indeks

wskaźnik caps lock, położenie 8

wskaźniki

caps lock 8

kamera 6

wyciszanie 8

zasilacz prądu przemiennego i

bateria 4

zasilanie 8, 9

wskaźniki zasilania, położenie 8

wskaźnik kamery, położenie 6

wskaźnik komunikacji

bezprzewodowej 15

wskaźnik wyciszenia, położenie 8

wskaźnik zasilacza prądu przemiennego i baterii, położenie

4

wyładowania elektrostatyczne 58

wyłączanie komputera 29

Z zainstalowane oprogramowanie

wyświetlanie listy 3

zamykanie 29

zarządzanie zasilaniem 28

Zasady dotyczące ułatwień dostępu

obowiązujące w firmie HP 59

zasilanie 56

bateria 30

zewnętrzne 33

zasilanie z baterii 30

zasoby, ułatwienia dostępu 62

zasoby HP 2

zestawy słuchawkowe,

podłączanie 20

zewnętrzne źródło zasilania,

korzystanie 33

złącza

zasilanie 4

złącze jack typu combo (wyjście audio na słuchawki/wejście audio na

mikrofon), położenie 4

złącze zasilania

położenie 4

Indeks 67

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents