HP TouchSmart 300-1100 Desktop PC series Instrukcja obsługi

Add to My manuals
12 Pages

advertisement

HP TouchSmart 300-1100 Desktop PC series Instrukcja obsługi | Manualzz

Ograniczona gwarancja i pomoc techniczna

Gwarancja

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania

Informacje o wsparciu i bezpieczeństwie

Ważne jest, aby przed skontaktowaniem się z Centrum Obsługi Klienta HP przygotować następujące informacje.

Zapisanie przydatnych w przyszłości informacji o produkcie zajmie tylko chwilę.

Pierwsze cztery pozycje na liście (Numer modelu, Numer produktu, Numer seryjny i Wersja kompilacji oprogramowania) można wyświetlić naciskając na klawiaturze jednocześnie klawisze Ctrl+Alt+S.

Numer modelu: _____________________________________________________________________

Numer systemu (produktu): ____________________________________________________________

Numer seryjny: ______________________________________________________________________

Wersja kompilacji oprogramowania: ___________________________________________________

System operacyjny: __________________________________________________________________

Data zakupu: _______________________________________________________________________

Spis treści

Ograniczona gwarancja na sprzęt................................................................................................................................... 4

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA........................................................................................ 9

Informacje dotyczące pomocy ........................................................................................................................................10

Informacje dotyczące bezpieczeństwa............................................................................................................................. 11

iii

Ograniczona gwarancja na sprzęt

Polska

Produkt firmy HP Okres trwania

Sprzęt 2-letnia ograniczona gwarancja usługi gwarancyjne dla tego samego numeru modelu produktu zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej

Ograniczonej gwarancji. Niniejsza Ograniczona gwarancja podlega wszystkim mającym zastosowanie przepisom i uregulowaniom, w tym przepisom i uregulowaniom obowiązującym na terenie Stanów Zjednoczonych i innym przepisom krajowym dotyczącym eksportu i improtu.

Warunki ogólne

W niniejszej Ograniczonej gwarancji na sprzęt HP klient otrzymuje bezpośrednie prawa ograniczonej gwarancji udzielone przez firmę Hewlett-Packard (producenta).

Obszerny opis praw wynikających z ograniczonej gwarancji znajduje się w witrynie firmy HP w sieci Web.

Dodatkowo klient posiada inne uprawnienia wynikające z obowiązujących lokalnych przepisów prawa lub specjalnej pisemnej umowy z firmą HP.

Zgodnie z Globalnym Programem Ograniczonej Gwarancji

HP, produkty zakupione w określonym kraju/regionie, w którym firma HP lub dostawcy usług tej firmy świadczą usługi gwarancyjne dla tego samego numeru modelu produktu mogą być przesyłane do innego kraju/regionu bez utraty tej gwarancji. Warunki gwarancji, dostępność usług oraz czas reakcji na zgłoszenie mogą różnić się w zależności od kraju/regionu. Standardowy czas reakcji na zgłoszenie może zmieniać się w zależności od dostępności części zamiennych na rynkach lokalnych. W takich przypadkach autoryzowany dostawca usług firmy HP przekaże klientowi szczegółowe informacje na ten temat.

FIRMA HP NIE UDZIELA INNYCH WYRAŹNYCH

GWARANCJI ANI WARUNKÓW W FORMIE PISEMNEJ

LUB USTNEJ. FIRMA HP WYRAŹNIE WYŁĄCZA WSZELKIE

INNE GWARANCJE I WARUNKI NIEUWZGLĘDNIONE

W NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI.

W ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ LOKALNE

PRZEPISY PRAWA JURYSDYKCJI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ

POZA STANAMI ZJEDNOCZONYMI FIRMA HP WYŁĄCZA

WSZELKIE GWARANCJE LUB WARUNKI DOROZUMIANE,

W TYM DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI

HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

DLA WSZYSTKICH TRANSAKCJI PRZEPROWADZONYCH W

STANACH ZJEDNOCZONYCH WSZELKIE DOROZUMIANE

GWARANCJE LUB WARUNKI SPRZEDAŻY, DOTYCZĄCE

ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, WARTOŚCI HANDLOWEJ

LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU SĄ

OGRANICZONE DO OKRESU TRWANIA GWARANCJI

BEZPOŚREDNIEJ PODANEGO POWYŻEJ. NIEKTÓRE

STANY LUB KRAJE/REGIONY NIE DOPUSZCZAJĄ

OGRANICZENIA OKRESU OBOWIĄZYWANIA

GWARANCJI DOROZUMIANEJ ANI WYŁĄCZENIA LUB

OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY

PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW

POWSZECHNEGO UŻYTKU. W TAKICH STANACH LUB

KRAJACH/REGIONACH NIEKTÓRE WYŁĄCZENIA LUB

OGRANICZENIA NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ

GWARANCJI MOGĄ NIE OBOWIĄZYWAĆ.

WARUNKI OGRANICZONEJ GWARANCJI ZAWARTE

W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU, Z WYJĄTKIEM

WARUNKÓW DOPUSZCZONYCH PRZEPISAMI PRAWA,

NIE POWODUJĄ WYŁĄCZENIA, OGRANICZENIA ANI

MODYFIKACJI PRAW USTAWOWYCH DOTYCZĄCYCH

SPRZEDAŻY TEGO PRODUKTU, ALE STANOWIĄ

UZUPEŁNIENIE TYCH PRAW.

Firma HP nie odpowiada za opłaty lub cła naliczone w związku z przesyłką produktów. Transport produktów może podlegać przepisom eksportowym Stanów

Zjednoczonych lub innych krajów.

Niniejsza Ograniczona gwarancja dotyczy tylko produktów sprzętowych marek HP i Compaq (określanych w niniejszej

Ograniczonej gwarancji wspólną nazwą „Produkty sprzętowe HP”) sprzedawanych lub przekazywanych w dzierżawę przez firmę Hewlett-Packard Company, jej oddziały, firmy stowarzyszone, autoryzowanych sprzedawców lub dystrybutorów w krajach/regionach na całym świecie (określanych w niniejszej Ograniczonej gwarancji wspólną nazwą „HP”) razem z niniejszą

Ograniczoną gwarancją. Zakres pojęcia „Produkt sprzętowy HP” ogranicza się do składników sprzętowych i wymaganego oprogramowania firmowego. Pojęcie

„Produkt sprzętowy HP” NIE uwzględnia żadnych aplikacji ani programów, produktów firm innych niż HP, bądź urządzeń peryferyjnych marek innych niż HP. Wszystkie produkty firm innych niż HP lub urządzenia peryferyjne marek innych niż HP, nienależące do grupy Produktów sprzętowych HP — takie jak podsystemy pamięci masowej, monitory, drukarki i inne urządzenia peryferyjne — są dostarczane w stanie „TAK JAK JEST” bez gwarancji firmy HP.

Producenci, dostawcy i wydawcy produktów marek innych niż HP mogą dostarczać klientowi gwarancje dotyczące własnych produktów.

Niniejsza Ograniczona gwarancja obowiązuje we wszystkich krajach/regionach i może być egzekwowana w dowolnym kraju/regionie działania firmy HP lub przez autoryzowanych dostawców usług tej firmy świadczących

Firma HP gwarantuje, że Produkty sprzętowe HP zakupione lub nabyte w celu dzierżawy w firmie HP używane zgodnie z przeznaczeniem są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych w okresie obowiązywania Ograniczonej gwarancji. Okres obowiązywania Ograniczonej gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu lub nabycia w celu

4

dzierżawy produktu w firmie HP lub w dniu zakończenia prac instalacyjnych wykonywanych przez firmę HP.

Dowód sprzedaży lub dowód dostarczenia z datą zakupu lub rozpoczęcia dzierżawy produktu stanowi dowód zakupu lub rozpoczęcia okresu dzierżawy. Do uzyskania usługi gwarancyjnej może być wymagane okazanie dowodu zakupu lub rozpoczęcia dzierżawy. Klient ma prawo żądać usługi gwarancyjnej dotyczącej sprzętu na podstawie warunków zawartych w niniejszym dokumencie, jeśli naprawa Produktu sprzętowego HP zostanie przeprowadzona w okresie obowiązywania

Ograniczonej gwarancji.

O ile nie określono inaczej oraz jeśli jest to dopuszczone przez lokalne przepisy prawa, nowe Produkty sprzętowe

HP mogą być produkowane przy użyciu nowych materiał albo nowych i używanych materiałów równorzędnych pod względem wydajności i niezawodności. Firma HP może naprawić lub wymienić Produkty sprzętowe HP (a) na nowe lub używane produkty, bądź części równorzędne pod względem wydajności i niezawodności lub (b) produkty równorzędne w stosunku do produktów oryginalnych wycofanych z produkcji. Gwarantuje się, że części zamienne są wolne od wad materiałowych lub produkcyjnych w okresie 90 (dziewięćdziesięciu) dni lub do końca okresu obowiązywania Ograniczonej gwarancji na Produkt sprzętowy HP zawierający wymieniane lub zainstalowane części, w zależności od tego, który okres jest dłuższy.

Firma HP według własnego uznania naprawi lub wymieni składniki lub produkt sprzętowy z wykazaną wadą materiałową lub produkcyjną w okresie obowiązywania

Ograniczonej gwarancji. Wszystkie składniki produktów sprzętowych usunięte na podstawie Ograniczonej gwarancji stają się własnością firmy HP. W przypadku wystąpienia nieoczekiwanej awarii Produktu sprzętowego HP firma

HP może według własnego uznania (a) dostarczyć produkt firmy identyczny lub równoważny pod względem wydajności lub (b) zamiast wymiany sprzętu dokonać zwrotu w wysokości ceny zakupu lub opłat za dzierżawę

(bez odsetek, jeśli ma to zastosowanie). Jest to wyłączny sposób postępowania z wadliwymi produktami.

Wyłączenia

Firma HP nie gwarantuje nieprzerwanego i wolnego od błędów działania tego produktu. Firma HP nie odpowiada za szkody wynikające z postępowania niezgodnego z instrukcją przeznaczoną dla Produktu sprzętowego HP.

Niniejsza Ograniczona gwarancja nie dotyczy części i materiałów eksploatacyjnych i nie obejmuje produktów, z których został usunięty numer seryjny lub które zostały uszkodzone lub uległy awarii (a) w wyniku wypadku, użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem, błędnego zastosowania, zanieczyszczenia, niewłaściwej lub niewystarczającej konserwacji albo kalibracji bądź innych przyczyn zewnętrznych; (b) na skutek działania w warunkach użytkowania niespełniających parametrów podanych w dokumentacji użytkownika dostarczonej z produktem; (c) w wyniku działania oprogramowania, interfejsów, części lub materiałów eksploatacyjnych niedostarczonych przez firmę HP; (d) na skutek nieodpowiedniego przygotowania środowiska pracy;

(e) w wyniku działania wirusa; (f) z powodu utraty lub uszkodzenia w transporcie lub (g) w wyniku modyfikacji lub serwisowania przeprowadzonego przez podmiot inny niż

(i) firma HP, (ii) autoryzowany dostawca usług firmy HP, albo (iii) w wyniku samodzielnej instalacji materiałów eksploatacyjnych lub części niezatwierdzonych przez firmę

HP dla tego produktu w kraju/regionie z dostępnymi usługami serwisowymi.

ABY ZAPOBIEC AWARII, USZKODZENIU LUB

UTRACIE DANYCH, NALEŻY OKRESOWO

WYKONYWAĆ KOPIE DANYCH ZAPISANYCH

NA DYSKU TWARDYM LUB NA INNYCH

URZĄDZENIACH PAMIĘCI MASOWEJ. PRZED

DOSTARCZENIEM URZĄDZENIA DO SERWISU

NALEŻY WYKONAĆ KOPIĘ ZAPASOWĄ DANYCH

ORAZ USUNĄĆ WSZELKIE INFORMACJE POUFNE

I OSOBISTE. FIRMA HP NIE ODPOWIADA ZA

USZKODZENIE LUB UTRATĘ PROGRAMÓW,

DANYCH LUB WYMIENNYCH NOŚNIKÓW DANYCH.

FIRMA HP NIE ODPOWIADA ZA PRZYWRÓCENIE

LUB PONOWNĄ INSTALACJĘ PROGRAMÓW LUB

DANYCH INNYCH NIŻ OPROGRAMOWANIE

ZAINSTALOWANE PRZEZ FIRMĘ HP PODCZAS

PROCESU PRODUKCJI. W PRZYPADKU URZĄDZEŃ

PRZEKAZANYCH DO SERWISOWANIA MOŻE

NASTĄPIĆ USUNIĘCIE DANYCH Z DYSKU

TWARDEGO ORAZ PRZYWRÓCENIE PROGRAMÓW

DO ICH STANU ORYGINALNEGO.

Wyłączny sposób postępowania

W ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ LOKALNE PRZEPISY

PRAWA NINIEJSZE WARUNKI STANOWIĄ CAŁKOWITĄ

I WYŁĄCZNĄ UMOWĘ GWARANCYJNĄ ZAWARTĄ

MIĘDZY KLIENTEM A FIRMĄ HP ODNOŚNIE

ZAKUPIONEGO LUB DZIERŻAWIONEGO PRODUKTU

SPRZĘTOWEGO HP. NINIEJSZE WARUNKI ZASTĘPUJĄ

WSZELKIE WCZEŚNIEJSZE UMOWY I OŚWIADCZENIA —

W TYM OŚWIADCZENIA WYSTĘPUJĄCE W

DOKUMENTACH I PORADACH DOTYCZĄCYCH

SPRZEDAŻY PRODUKTÓW FIRMY HP PRZEKAZANYCH

KLIENTOWI PRZEZ PRACOWNIKA LUB PRZEDSTAWICIELA

FIRMY HP — KTÓRE MOGŁY ZOSTAĆ ZAWARTE

W ZWIĄZKU Z ZAKUPEM LUB DZIERŻAW PRODUKTU

SPRZĘTOWEGO HP. Żadna ze zmian warunków niniejszej

Ograniczonej gwarancji nie będzie obowiązywała do momentu przedstawienia jej w formie pisemnej i podpisania przez uprawnionego przedstawiciela firmy HP.

5

HP informuje, że na podstawie umowy sprzedaży mogą Państwu przysługiwać wobec sprzedawcy ustawowe prawa niezależne w stosunku do udzielanej, ograniczonej gwarancji HP.

Gwarancja HP nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Ograniczenie odpowiedzialności

JEŚLI PRODUKT SPRZĘTOWY HP NIE DZIAŁA

W SPOSÓB GWARANTOWANY WE WCZEŚNIEJSZEJ

CZĘŚCI DOKUMENTU, MAKSYMALNY ZAKRES

ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY HP JEST NA PODSTAWIE

NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI WYRAŹNIE

OGRANICZONY DO MNIEJSZEJ Z NASTĘPUJĄCYCH

KWOT: CENY ZAKUPU PRODUKTU LUB KOSZTU

NAPRAWY LUB WYMIANY SKŁADNIKÓW SPRZĘTOWYCH,

KTÓRE SĄ WADLIWE W WARUNKACH NORMALNEGO

UŻYTKOWANIA.

Z WYJĄTKIEM SYTUACJI OPISANEJ POWYŻEJ, FIRMA

HP W ŻADNYM WYPADKU NIE BĘDZIE PONOSIĆ

ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY

SPOWODOWANE PRZEZ PRODUKT LUB AWARIĘ SPRZĘTU,

W TYM SZKODY DOTYCZĄCE UTRACONYCH ZYSKÓW

LUB OSZCZĘDNOŚCI ALBO SZKODY NADZWYCZAJNE,

PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE. FIRMA HP NIE PONOSI

ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ROSZCZENIA ZGŁOSZONE

PRZEZ OSOBY TRZECIE ANI ZA ROSZCZENIA WOBEC

OSÓB TRZECICH ZGŁOSZONE PRZEZ KLIENTA.

NINIEJSZE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

OBOWIĄZUJE W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA SZKÓD

LUB ROSZCZEŃ NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ

OGRANICZONEJ GWARANCJI LUB PRAWA O

ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA CZYNY NIEDOZWOLONE

(W TYM PRAWA DOTYCZĄCEGO ZANIEDBAŃ I

BEZPOŚREDNIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRODUKT),

ROSZCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY LUB INNYCH

RODZAJÓW ROSZCZEŃ. NINIEJSZE OGRANICZENIE

ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE PODLEGA ZRZECZENIU

SIĘ ANI WYŁĄCZENIU PRZEZ JAKĄKOLWIEK OSOBĘ.

NINIEJSZE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

BĘDZIE OBOWIĄZYWAĆ, NAWET JEŚLI FIRMA HP

LUB JEJ AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL ZOSTAŁ

POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA

TYCH SZKÓD. NINIEJSZE OGRANICZENIE

ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE ODNOSI SIĘ JEDNAK

ROSZCZEŃ ZWIĄZANYCH Z OBRAŻENIAMI CIAŁA.

NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA PRZYZNAJE

KLIENTOWI OKREŚLONE UPRAWNIENIA. KLIENT

MOŻE TAKŻE UZYSKAĆ INNE UPRAWNIENIA, KTÓRE

WYNIKAJĄ Z PRZEPISÓW PRAWA WŁAŚCIWEGO

DLA KRAJU/REGIONU. W CELU UZYSKANIA PEŁNEGO

ORZECZNICTWA PRAW KLIENT POWINIEN ZAPOZNAĆ

SIĘ Z PRAWEM OBOWIĄZUJĄCYM W DANYM

KRAJU/REGIONIE.

Okres obowiązywania

Ograniczonej gwarancji

Okres obowiązywania ograniczonej gwarancji na Produkty sprzętowe HP to określony, stały okres rozpoczynający się w dniu zakupu. Data znajdująca się na dowodzie sprzedaży jest datą zakupu, chyba że firma HP lub jej autoryzowany przedstawiciel przekaże w formie pisemnej inne ustalenia.

Typy usług gwarancyjnych

Aby umożliwić firmie HP jak najlepsze świadczenie pomocy technicznej i serwisowej w okresie obowiązywania

Ograniczonej gwarancji, klient może w razie potrzeby zostać poproszony przez pracownika firmy HP o sprawdzenie konfiguracji, zainstalowanie najnowszego oprogramowania firmowego, zainstalowanie poprawek programów, uruchomienie narzędzi diagnostycznych firmy

HP lub skorzystanie z usługi pomocy zdalnej firmy HP.

Firma HP zachęca użytkowników do używania dostępnych technologii wsparcia udostępnianych przez firmę HP.

Nieskorzystanie z dostępnych kanałów pomocy zdalnej może spowodować powstanie dodatkowych kosztów wynikających ze zwiększenia wymagać dotyczących zasobów pomocy technicznej. Poniżej przedstawiono typy usług gwarancyjnych, które obowiązują dla zakupionego

Produktu sprzętowego HP.

Usługa gwarancyjna w punkcie serwisowym

Usługę dotyczącą sprzętu w czasie obowiązywania gwarancji można uzyskać, dostarczając komputer do autoryzowanego sprzedawcy usług firmy HP.

Usługa gwarancyjna samodzielnej naprawy u klienta

Ograniczona gwarancja firmy HP, w zależności od dostępności we właściwym kraju/regionie, może obejmować usługę gwarancyjną samodzielnej naprawy.

W odpowiednich przypadkach firma HP określi według własnego uznania, czy metoda samodzielnej naprawy u klienta jest odpowiednią metodą świadczenia usługi gwarancyjnej. W takim przypadku firma HP dostarczy zatwierdzone części zamienne bezpośrednio do klienta w ramach usługi gwarancyjnej obejmującej Produkt sprzętowy HP. Pozwoli to znacznie skrócić czas naprawy.

Jeśli po skontaktowaniu się z firmą HP w wyniku diagnostyki awarii okaże się, że problem można rozwiązać w ten sposób, do klienta zostaną wysłane odpowiednie części.

Po otrzymaniu należy wymienić wadliwą część zgodnie z dostarczonymi instrukcjami i dokumentacją. Jeśli jest wymagana dalsza pomoc, należy skontaktować się

6

z Centrum Pomocy Technicznej HP, w którym można uzyskać telefoniczną pomoc technika. W przypadku, gdy część zamienna musi zostać zwrócona do firmy HP, należy ją wysłać do firmy HP w wyznaczonym czasie, zwykle w ciągu piętnastu (15) dni. Wadliwą część należy zwrócić razem z dokumentacją w dostarczonym opakowaniu transportowym.

Brak zwrotu wadliwego produktu może spowodować naliczenie przez firmę HP opłaty za wymianę. W przypadku opcji samodzielnej naprawy u klienta firma HP opłaci wszystkie koszty wysyłki i załatwi formalności związane z firmą kurierską. Jeśli samodzielna naprawa u klienta dotyczy zakupionego produktu, należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi określonego Produktu sprzętowego firmy HP. Informacje dotyczące tej usługi gwarancyjnej można także uzyskać w witrynie firmy HP w sieci Web pod adresem: http://www.hp.com/support

Usługa gwarancyjna za pośrednictwem poczty

Ograniczona gwarancja firmy HP może obejmować usługi gwarancyjne za pośrednictwem poczty. W celu naprawy gwarancyjnej należy wysłać posiadany Produkt sprzętowy

HP do autoryzowanego serwisu, spełniając wymienione warunki świadczenia usługi gwarancyjnej za pośrednictwem poczty. Należy przedtem opłacić wszystkie koszty wysyłki, podatki lub opłaty celne związane z transportem produktu do i z serwisu. Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za zapewnienie właściwego opakowania chroniącego produkt przed uszkodzeniem w czasie transportu do miejsca położenia serwisu.

Dodatkowo użytkownik odpowiedzialny jest za ubezpieczenie wszystkich wysyłanych produktów a także ponosić będzie ryzyko związane z utratą produktu w czasie transportu. Naprawiony produkt zostanie użytkownikowi zwrócony przez firmę HP a także pokryje wszelkie koszty logistyczne a także koszty ubezpieczenia związane z odesłaniem produktu do użytkownika.

Usługa gwarancyjna z odbiorem i dostawą u klienta

Ograniczona gwarancja firmy może obejmować usługę gwarancyjną z odbiorem i dostawą u klienta. Zgodnie z warunkami usługi gwarancyjnej z odbiorem i dostawą u klienta, firma HP odbierze wadliwe urządzenie od klienta, naprawi to urządzenie, a następnie dostarczy je ponownie w to samo miejsce. Firma HP opłaci wszystkie związane z tym koszty naprawy, transportu i ubezpieczenia.

Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za zapewnienie właściwego opakowania chroniącego produkt sprzętowy przed uszkodzeniem w czasie transportu do miejsca położenia serwisu.

Opcje serwisu

Firma HP oferuje szeroką gamę usług wsparcia i serwisu dla zakupionych produktów. Niektóre opcje wsparcia i produkty mogą być jednak niedostępne w niektórych krajach/regionach. Informacje na temat dostępności opcji serwisu znajdują się w witrynie firmy HP w sieci Web pod adresem: http://www.hp.com/support

Ograniczone gwarancje na opcje i oprogramowanie

Warunki Ograniczonej gwarancji dla większości elementów opcjonalnych marki HP (Opcje HP) są określone w Ograniczonej gwarancji dotyczącej Opcji HP i znajdują się w opakowaniu zawierającym Opcję HP. Jeśli Opcja HP jest zainstalowana w Produkcie sprzętowym HP, firma HP może świadczyć usługi gwarancyjne w okresie podanym w dokumentach gwarancyjnych (Okres Ograniczonej gwarancji na Opcję HP) dostarczonych z Opcją HP lub przez pozostały okres obowiązywania gwarancji na Produkt sprzętowy HP, w którym jest zainstalowana Opcja HP, w zależności od tego, który okres jest dłuższy. Okres ten nie może jednak być dłuższy niż 3 (trzy) lata od daty zakupu Opcji HP. Okres obowiązywania Ograniczonej gwarancji na Opcję HP rozpoczyna się w dniu zakupu opcji w firmie HP lub u jej autoryzowanego sprzedawcy. Dowód sprzedaży lub dowód dostarczenia z datą zakupu Opcji

HP wyznacza dzień rozpoczęcia okresu obowiązywania gwarancji. Więcej informacji znajduje się w dokumencie

Ograniczona gwarancja na Opcję HP. Opcje firm innych niż HP są dostarczane w stanie „TAK JAK JEST”. Jednak producenci i dostawcy produktów marek innych niż

HP mogą zapewniać odpowiednie gwarancje bezpośrednio klientowi.

Z WYJĄTKIEM USTALEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W LICENCJI

UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA LUB INNEJ

UMOWIE LICENCYJNEJ ALBO INNYCH PRZEPISÓW

PRAWA LOKALNEGO OPROGRAMOWANIE, W TYM

PROGRAMY TYPU FREEWARE (OKREŚLONE PONIŻEJ), LUB

ZAINSTALOWANY FABRYCZNIE SYSTEM OPERACYJNY, SĄ

DOSTARCZANE W STANIE „TAK JAK JEST” ZE WSZYSTKIMI

POTENCJALNYMI USTERKAMI. FIRMA HP NINIEJSZYM NIE

UDZIELA ŻADNYCH WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH

LUB OKREŚLONYCH PRZEPISAMI GWARANCJI,

W TYM DOTYCZĄCYCH PRAW WŁASNOŚCI, BRAKU

NARUSZEŃ PRAW OSÓB TRZECICH, GWARANCJI I

WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH WARTOŚCI HANDLOWEJ,

PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I BRAKU

WIRUSÓW. Ponieważ istnieją kraje/jurysdykcje, które nie pozwalają na wyłączenie gwarancji dorozumianych lub na zastosowanie ograniczeń okresu ich obowiązywania, powyższe wyłączenie odpowiedzialności może nie dotyczyć użytkownika. FIRMA HP I JEJ DOSTAWCY,

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ

STOSOWNE PRZEPISY, W ŻADNYM WYPADKU NIE SĄ

7

ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY

SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, POŚREDNIE LUB

WYNIKOWE (W SZCZEGÓLNOŚCI ZA UTRATĘ

ZYSKÓW LUB INFORMACJI POUFNYCH, PRZERWĘ

W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, OBRAŻENIA

CIAŁA, UTRATĘ PRYWATNOŚCI LUB INNE STRATY

SPOWODOWANE PRZEZ UŻYCIE LUB NIEMOŻNOŚĆ

UŻYCIA OPROGRAMOWANIA), NAWET JEŚLI FIRMA

HP (LUB JEJ DOSTAWCA) ZOSTAŁA POWIADOMIONA

O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD ORAZ

JEŚLI WYBRANY SPOSÓB POSTĘPOWANIA NIE ODNIÓSŁ

SKUTKU. Ponieważ niektóre kraje/jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne, powyższe ograniczenia i wyłączenia mogą nie dotyczyć użytkownika.

Zobowiązania gwarancyjne firmy HP dotyczą tylko oprogramowania sprzedawanego przez firmę HP pod marką HP. Warunki te zostały określone w odpowiedniej licencji użytkownika lub umowie licencyjnej dostarczonej z oprogramowaniem. Jeśli w ciągu trzydziestu (30) dni klient stwierdzi wadę materiałową lub produkcyjną nośnika wymiennego, na którym firma HP rozpowszechnia oprogramowanie, jedynym sposobem postępowania w takim wypadku jest zwrot tego nośnika do firmy HP w celu wymiany. Informacje na temat pustych nośników taśmowych znajdują się w witrynie sieci Web pod adresem: http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/

TechSupport/Document.jsp?objectID=lpg50101

Użytkownik sprzętu firm innych niż HP musi skontaktować się z działem obsługi gwarancyjnej odpowiedniej firmy w celu uzyskania wsparcia gwarancyjnego.

Wstępna organizacja ograniczonego wsparcia technicznego w zakresie dołączonego oprogramowania

Ograniczone wsparcie techniczne w zakresie oprogramowania dostępne jest przez dziewięćdziesiąt

(90) dni od daty zakupu lub dzierżawy. Dowód sprzedaży lub dowód dostarczenia produktu z datą zakupu lub rozpoczęcia dzierżawy stanowi dowód zakupu lub rozpoczęcia okresu dzierżawy. Do uzyskania prawa do ograniczonego wsparcia technicznego w zakresie oprogramowania może być wymagane okazanie dowodu zakupu lub rozpoczęcia dzierżawy.

Ograniczone wsparcie techniczne w zakresie oprogramowania dostępne jest jedynie w przypadku oprogramowania zainstalowanego wstępnie na komputerze przez HP.

Ograniczone wsparcie techniczne w zakresie oprogramowania składa się z następujących usług:

• Pomoc w ponownej instalacji wstępnie zainstalowanego systemu operacyjnego.

• Pomoc w odinstalowaniu i ponownej instalacji wszelkiego wstępnie zainstalowanego oprogramowania.

• Wyjaśnienie komunikatów o błędach związanych z systemem operacyjnym i wstępnie zainstalowanym oprogramowaniem.

Pomoc w korzystaniu z oprogramowania HP znaleźć można na stronie internetowej HP pod adresem http://www.hp.com/support Pomoc w korzystaniu z oprogramowania utworzonego przez strony trzecie znaleźć można w działach Pomocy dostępnych przez internet, dołączonych do oprogramowania, ewentualnie skorzystać można z informacji znajdujących się na stronie internetowej producenta, jeśli są one dostępne.

Istnieje możliwość skorzystania z płatnych usług wsparcia technicznego w zakresie oprogramowania.

Systemy operacyjne i aplikacje typu freeware

Firma HP nie świadczy usług pomocy technicznej dotyczącej oprogramowania innych firm opartego na licencji publicznej, takich jak systemy operacyjne Linux lub oprogramowanie przeznaczone dla tych systemów („freeware”). Pomoc techniczna dotycząca oprogramowania typu freeware dostarczonego z Produktami sprzętowymi HP jest świadczona przez producenta tego oprogramowania.

Więcej informacji znajduje się w materiałach informacyjnych systemu operacyjnego lub oprogramowania typu freeware dostarczonego z Produktem sprzętowym HP.

8

Kontakt z firmą HP

Jeśli produkt zacznie działać nieprawidłowo w okresie obowiązywania Ograniczonej gwarancji, a zalecenia znajdujące się w dokumentacji produktu nie umożliwią rozwiązania problemu, można uzyskać pomoc w następujący sposób:

• Należy znaleźć najbliższe biuro wsparcia firmy

HP za pośrednictwem witryny Web: http://www.hp.com/support

• Należy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem produktów firmy HP oraz autoryzowanym dostawcą usług. Przed skontaktowaniem się z firmą HP należy przygotować następujące informacje:

• Numer seryjny produktu, nazwa i numer modelu produktu

Wyświetlane komunikaty o błędach

• Opcje dodatkowe

System operacyjny

• Sprzęt lub oprogramowanie innych firm

Szczegółowe pytania

Jak sprawdzić uprawnienia związane z gwarancją i pomocą techniczną

W celu uzyskania informacji dotyczących gwarancji, serwisu, pomocy technicznej oraz aktualizacji produktów należy odwiedzić stronę http://www.hp.com/support

UMOWA LICENCYJNA

UŻYTKOWNIKA

OPROGRAMOWANIA

INSTALACJA, KOPIOWANIE, ŚCIĄGANIE

LUB WSZELKIEGO RODZAJU KORZYSTANIE

Z OPROGRAMOWANIA PRODUKTU WSTĘPNIE

ZAINSTALOWANEGO NA KOMPUTERZE

RÓWNOZNACZNE JEST ZE ZGODA NA

PRZESTRZEGANIE REGULAMINU FIRMY HP

EULA. W RAZIE BRAKU ZGODY NA WARUNKI

REGULAMINU UŻYTKOWNIK POWINIEN

W CIĄGU 14 DNI ZWRÓCIĆ CAŁY PRODUKT

W STANIE NIEUŻYWANYM (W TYM SPRZĘT

I OPROGRAMOWANIE), ABY MIEĆ PRAWO

DO ZWROTU PIENIĘDZY PODLEGAJĄCEGO

PRZEPISOM W ZAKRESIE ZWROTU PIENIĘDZY

OBOWIĄZUJĄCYM W MIEJSCU ZAKUPU

PRODUKTU. W celu uzyskania dodatkowych informacji a także uzyskania zwrotu pieniędzy za zakup komputera skontaktować należy się z lokalnym punktem sprzedaży (sprzedawcą).

9

Informacje dotyczące pomocy

Nie zapomnij zarejestrować produktu!

Komputer może zostać zarejestrowany w Centrum pomocy i obsługi technicznej.

Kliknij przycisk Start ® systemu

Windows , kliknij polecenie Pomoc i obsługa techniczna , a następnie kliknij polecenie Kontakt z obsługą techniczną .

Uzyskiwanie pomocy

Aby uzyskać pomoc, należy wykonać następujące czynności:

1 Poszukaj w ulotce opisującej instalację i w dokumentacji produktu informacji mogących stanowić pomoc podczas instalacji i użytkowania komputera.

2 Skorzystaj z pomocy dotyczącej problemów ze sprzętem i oprogramowaniem dostępnej w Centrum pomocy i obsługi technicznej. Kliknij przycisk Start , a następnie kliknij polecenie Pomoc i obsługa techniczna .

W Centrum pomocy i obsługi technicznej są dostępne następujące informacje dotyczące rozwiązywania problemów:

• Łącze umożliwiające rejestrację komputera

Informacje o systemie, w tym numer produktu

(komputera), numer modelu i numer seryjny

• Obsługa techniczna za pośrednictwem poczty e-mail

Usługa HP Real Time Chat umożliwiającą kontakt z wykwalifikowanymi specjalistami

• Numery telefonów obsługi technicznej

Łącze do Podręcznika użytkownika komputera

3 Jeżeli sądzisz, że wystąpił problem ze sprzętem, przed skontaktowaniem się z Centrum Obsługi Klienta uruchom narzędzia diagnostyki sprzętu zainstalowane fabrycznie na komputerze. Kliknij przycisk Start , kliknij kolejno polecenia Wszystkie programy , Pomoc i narzędzia dla komputera PC , a następnie kliknij polecenie Narzędzia diagnostyki sprzętu .

4 Aby uzyskać pomoc w trybie online, przejdź do witryny

Centrum Obsługi Klienta firmy HP w sieci Web: http://www.hp.com/cposupport/loc/ regional.html

5 Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się ze sprzedawcą komputera lub z Centrum Obsługi Klienta firmy HP:

(+48) 801 800 235

Biuro firmy HP

Polska

Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. ul. Szturmowa 2A

02-678 Warszawa wpisana do rejestru przedsiebiorcow w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydzial Gospodarczy pod numerem KRS 0000016370

Pomoc techniczna dotycząca oprogramowania

Aby uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące oprogramowania, skontaktuj się z dostawcą oprogramowania lub odwiedź jego witrynę w sieci Web, dostępną pod odpowiednim adresem:

CyberLink http://www.cyberlink.com

Brakujące elementy

Po zakupie komputera sprawdź zawartość jego obudowy.

Jeżeli brakuje jakichkolwiek elementów, w ciągu 30 dni od zakupu możesz skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy HP w celu wymiany. Po upłynięciu tego okresu mogą zostać naliczone opłaty za te elementy.

10

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Dodatkowe informacje znaleźć można w dokumencie

Informacje dotyczące przepisów i bezpieczeństwa znajdującym się w folderze Podręczników użytkownika.

Kliknij przycisk Start , pozycję Wszystkie programy , a następnie kliknij pozycję Podręczniki użytkownika .

OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem lub uszkodzenia sprzętu:

Nie należy używać wtyczki kabla zasilającego pozbawionej uziemienia.

Wtyczka z uziemieniem jest bardzo ważnym zabezpieczeniem.

• Wtyczkę kabla zasilającego włożyć należy do uziemionego gniazda, do którego możliwy jest zawsze łatwy dostęp.

• Aby odłączyć sprzęt od zasilania, należy wyciągnąć wtyczkę kabla zasilającego z gniazda elektrycznego. Aby zapobiec narażeniu na promieniowanie lasera, nie wolno otwierać obudowy napędów CD lub DVD.

OSTRZEŻENIE: Komputer może być ciężki; należy postępować zgodnie z procedurami dotyczącymi podnoszenia podczas transportowania komputera.

OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko odniesienia poważnych obrażeń, należy zapoznać się z przewodnikiem Bezpieczeństwo i wygoda pracy.

Podręcznik ten znaleźć można na stronie internetowej http://www.hp.com/ergo.

11

© Copyright 2008–2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Informacje zamieszczone w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Printed in xxxxx

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement