Avent SCD610/00 Avent Wideoniania cyfrowa Instrukcja obsługi

Avent SCD610/00 Avent Wideoniania cyfrowa Instrukcja obsługi | Manualzz
SCD610
SCD609
Spis treści
1 Wstęp 2 Ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa Pola elektromagnetyczne (EMF) Recykling 3 Opis Odbiornik Nadajnik 4 Czynności wstępne Ładowanie odbiornika Konfiguracja nadajnika Montaż nadajnika na ścianie 4
5
6
6
7
7
8
9
9
10
10
5 Korzystanie z elektronicznej niani 12
Zasięg działania 6 Menu Powiększanie i przesuwanie Aktywacja głosem Regulacja jasności Dodawanie/usuwanie kamer Zmiana języka Resetuj 12
13
13
13
14
14
15
15
7 Optymalizacja żywotności
akumulatora w odbiorniku 16
8 Gwarancja i serwis 17
9 Często zadawane pytania 18
PL
3
1 Wstęp
Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów
firmy Philips AVENT! Aby w pełni skorzystać z
obsługi świadczonej przez firmę Philips AVENT,
należy zarejestrować zakupiony produkt na
stronie www.philips.com/AVENT.
Podstawowym celem firmy Philips AVENT
jest tworzenie niezawodnych urządzeń, które
ułatwiają życie rodzicom. Elektroniczna niania
Philips AVENT zapewnia rodzicom całodobową
pomoc, dając im gwarancję, że zawsze wyraźnie
usłyszą swoje dziecko.
Niniejsza instrukcja obsługi jest przeznaczona do
modeli SCD610 i SCD609.
• SCD610
Odbiornik
Nadajnik
4
PL
•
SCD609
Nadajnik
2 Ważne
informacje
dotyczące
bezpieczeństwa
Przed pierwszym użyciem elektronicznej niani
zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi i
zachowaj ją na wypadek konieczności użycia w
przyszłości.
•
•
•
•
Ostrzeżenie
•• Aby zapobiec groźbie uduszenia się przewodem
zasilającym, nadajnik i przewód zasilający powinny
znajdować się poza zasięgiem dziecka, w odległości co
najmniej 1 metra. Nie należy korzystać z przedłużaczy.
Uwaga: ryzyko wybuchu, porażenia prądem,
zwarcia lub wycieku
• Urządzenia nie należy narażać na kontakt
z kapiącą lub rozlaną wodą. Zabronione
jest także ustawianie na nim jakichkolwiek
przedmiotów wypełnionych płynami, np.
wazonów.
• Przed podłączeniem elektronicznej niani
do sieci elektrycznej należy sprawdzić,
czy napięcie podane na zasilaczach
elektronicznej niani jest zgodne z
napięciem w sieci elektrycznej.
• Jeśli urządzenie jest podłączone do
gniazdka elektrycznego za pomocą wtyczki,
musi ona być łatwo dostępna.
• Nadajnik należy podłączyć do sieci,
korzystając z dołączonego zasilacza.
• Odbiornik należy ładować, korzystając z
dołączonego zasilacza.
• Nie należy otwierać obudowy nadajnika ani
odbiornika (nie dotyczy komory baterii),
gdyż grozi to porażeniem prądem.
• Przed włożeniem lub wymianą
akumulatorów (zestawu akumulatorów)
należy zadbać o to, aby ręce były suche.
•
•
W przypadku odbiornika należy
używać tylko zestawu akumulatorów
dostarczonego wraz z elektroniczną nianią.
Zestaw akumulatorów należy ładować
w sposób opisany w niniejszej instrukcji
obsługi.
Aby uniknąć zagrożenia wybuchem,
należy stosować akumulatory zamienne
odpowiedniego typu.
Zużyte akumulatory należy utylizować
zgodnie ze wskazówkami zawartymi w
instrukcji obsługi urządzenia.
Aby uniknąć wybuchu lub wycieku z baterii,
które mogą spowodować uszkodzenie
elektronicznej niani oraz oparzenia i
podrażnienia skóry i oczu:
• nie należy ponownie ładować zwykłych
baterii;
• baterie należy wkładać, stosując się do
oznaczeń polaryzacji (+/-);
• należy wyjąć baterie, jeśli urządzenie
nie będzie używane przez ponad 30
dni;
• należy chronić akumulator przed
działaniem wysokich temperatur,
których źródłem są światło słoneczne,
ogień itp.;
Aby zapobiec nagrzewaniu się akumulatora
i emisji toksycznych materiałów, wodoru
bądź tlenu, nie należy:
• przeładowywać akumulatorów,
• dokonywać zwarć,
• ładować w odwrotny sposób,
• uszkadzać baterii.
W przypadku uszkodzenia baterii lub
wycieku elektrolitu należy założyć rękawice
ochronne chroniące skórę.
Nadzór osób dorosłych
• Elektroniczna niania służy jedynie jako
pomoc w opiece. Nie powinna ona
zastępować odpowiedzialnego nadzoru
osoby dorosłej.
• Nie wolno wkładać nadajnika do łóżeczka
lub kojca dziecka.
PL
5
•
•
•
Aby zapobiec przegrzaniu elektronicznej
niani, nie należy przykrywać jej ręcznikiem,
kocem ani innymi przedmiotami.
Jeśli elektroniczna niania jest podłączona
do gniazdka elektrycznego, należy zadbać o
łatwy dostęp do niego.
W trosce o bezpieczeństwo dziecka
nie należy pozwalać mu na zabawę
elektroniczną nianią.
Zasady przechowywania
• Elektronicznej niani należy używać (i
przechowywać ją) w temperaturze od
10°C do 35°C. Elektroniczną nianię należy
przechowywać w miejscu nienarażonym
na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych.
Wymiana
• W przypadku konieczności wymiany
zasilaczy należy użyć zasilaczy takiego
samego typu, jak wskazane w niniejszej
instrukcji obsługi.
• W przypadku konieczności wymiany
akumulatora należy skontaktować się z
działem obsługi klienta.
Pola elektromagnetyczne
(EMF)
Niniejsze urządzenie firmy Philips AVENT
spełnia wszystkie normy dotyczące pól
elektromagnetycznych (EMF). Bezpieczna
obsługa i korzystanie z urządzenia, zgodnie z
zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi,
zapewnia bezpieczne użytkowanie urządzenia,
według obecnego stanu wiedzy naukowej.
6
PL
Recykling
To urządzenie zostało zaprojektowane
i wykonane z materiałów oraz komponentów
wysokiej jakości, które nadają się do ponownego
wykorzystania.
Jeśli produkt został opatrzony symbolem
przekreślonego pojemnika na odpady, oznacza
to, że podlega on postanowieniom dyrektywy
europejskiej 2002/96/WE.
Nigdy nie należy wyrzucać tego produktu
wraz z innymi odpadami pochodzącymi
z gospodarstwa domowego. Należy zapoznać
się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji
sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Prawidłowa utylizacja starych produktów
pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu
środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.
Produkt zawiera baterie opisane w treści
dyrektywy 2006/66/WE, których nie
można zutylizować z pozostałymi odpadami
domowymi.
Jeśli do produktu jest przytwierdzony symbol
przekreślonego Pb, oznacza to, że baterie
spełniają warunki określone w dyrektywie
dotyczącej ołowiu:
Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami
dotyczącymi utylizacji baterii. Prawidłowa
utylizacja baterii pomaga zapobiegać
zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz
utracie zdrowia.
3 Opis
+ [W GÓRĘ]
- [W DÓŁ]
[W LEWO]
[W PRAWO]
i
Odbiornik
j Głośnik
k Wyświetlacz
Wskaźnik siły sygnału
Wskaźnik naładowania akumulatora
Wskaźnik niskiego poziomu
naładowania akumulatora
a
l Antena
b
d
a
Menu
•
Wyłącznik
Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub
wyłączyć odbiornik
Złącze dostarczonego w zestawie zasilacza
sieciowego
• Wejście: 100–240 V AC
• Wyjście: 6,0 V DC, 500 mA
• Numer modelu: Wielka Brytania — SSW1920UK-2; inne kraje europejskie — SSW1920EU-2
Stany Zjednoczone i Kanada — 1920US-2
Australia i Nowa Zelandia — SSW-1920AU-2
Meksyk — SSW-1920MX-2
b Stojak
c Przycisk aktywacji głosem
• Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub
wyłączyć funkcję aktywacji głosem
Więcej szczegółów można znaleźć na stronie 13.
d Złącze dostarczonego w zestawie
zasilacza prądu stałego
e Wskaźnik włączenia/wyłączenia zasilania
• Miga na czerwono: niski poziom
naładowania akumulatora.
• Miga na zielono: akumulator jest w
trybie ładowania.
• Świeci na zielono: urządzenie działa.
f Wskaźnik aktywacji głosem
g Wskaźniki poziomu hałasu
• Wskazuje poziom hałasu w pokoju
dziecka
h Przycisk
PL
7
Nadajnik
h
a Antena
b Wskaźnik zasilania
• Świeci na zielono: nadajnik jest
włączony
c
Wyłącznik
Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub
wyłączyć nadajnik
• Naciśnij krótko, aby sparować
odbiornik, kiedy nadajnik jest włączony
•
d Mikrofon
e Stojak
f Obiektyw
g Złącze dostarczonego w zestawie
zasilacza prądu stałego
h Montaż naścienny
i Śruby do montażu na ścianie
8
PL
Złącze dostarczonego w zestawie zasilacza
sieciowego
• Wejście: 100–240 V AC
• Wyjście: 6,0 V DC, 500 mA
• Numer modelu: Wielka Brytania — SSW1920UK-2; inne kraje europejskie — SSW1920EU-2
Stany Zjednoczone i Kanada — 1920US-2
Australia i Nowa Zelandia — SSW-1920AU-2
Meksyk — SSW-1920MX-2
4 Czynności
wstępne
2
Włóż akumulator.
Ładowanie odbiornika
Uwaga
•• Przed włożeniem lub wymianą akumulatora upewnij się,
że ręce oraz urządzenie są suche.
Wykonaj następujące czynności, aby naładować
akumulator przed pierwszym użyciem
odbiornika lub gdy jego wskaźnik sygnalizuje
niski poziom naładowania.
»» Na wyświetlaczu miga symbol pustego
akumulatora, a wskaźnik włączenia/
wyłączenia akumulatora na odbiorniku miga
na czerwono.
Uwaga
•• Jeśli akumulator jest całkowicie wyczerpany, odbiornik
wyłącza się automatycznie.
•• Numer modelu akumulatora to BL-5C, 1050 mAh.
1
Aby zdjąć pokrywę komory akumulatora,
przesuń ją w prawo.
3
4
Umieść pokrywę na miejscu.
Włóż wtyczkę do gniazda w odbiorniku i
podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego.
»» Wskaźnik włączenia/wyłączenia
akumulatora na odbiorniku zacznie
migać na zielono.
»» Po całkowitym naładowaniu
akumulatora wskaźnik naładowania
akumulatora zacznie świecić na zielono.
Uwaga
•• Przy pierwszym ładowaniu akumulatora odbiornika lub
po długim czasie jego nieużywania wyłącz odbiornik i
ładuj akumulator w trybie ciągłym przez przynajmniej
8 godzin.
•• Po pierwszym naładowaniu akumulatora odbiornika
czas jego pracy będzie krótszy niż 7 godzin. Akumulator
osiąga pełną pojemność dopiero po trzykrotnym
naładowaniu i rozładowaniu.
•• Akumulator stopniowo rozładowuje się, nawet gdy
odbiornik jest wyłączony.
PL
9
Wskazówka
4
•• Zwykle ładowanie trwa 5 godzin, jednak ładowanie
Włóż wtyczkę do gniazda w nadajniku i
podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego.
akumulatora włączonego odbiornika trwa dłużej. Aby
skrócić czas ładowania, wyłącz odbiornik.
•• Po całkowitym naładowaniu akumulatora odbiornik
może być używany w trybie aktywacji głosem przez
około 7 godzin bez podłączenia do sieci. Jeśli stale
włączony jest podgląd wideo, czas bezprzewodowego
używania odbiornika wynosi około 5 godzin.
Konfiguracja nadajnika
Przestroga
5
•• Nadajnik powinien znajdować się poza zasięgiem
dziecka. Nigdy nie umieszczaj nadajnika w łóżeczku lub
kojcu dla dziecka.
6
Uwaga
1
2
3
Ustaw nadajnik w odległości co najmniej 1
metra od dziecka.
Ustaw nadajnik na stabilnej powierzchni.
Nadajnik można także zamontować na
dostarczonym wsporniku ściennym. Więcej
informacji na ten temat można znaleźć w
następnej części.
Wyreguluj położenie nadajnika tak, aby jak
najlepiej widzieć dziecko.
•• Ustaw nadajnik w miarę wysoko, aby uzyskać dobry
widok na łóżeczko lub kojec dla dziecka.
Montaż nadajnika na ścianie
Przestroga
•• W przypadku montażu nadajnika na ścianie poprowadź
jego przewód tak, aby był przymocowany do ściany i nie
był dostępny dla dziecka.
1
2
3
10
PL
Więcej informacji na ten temat znajduje się
w części „Zasięg działania” poniżej.
Wskazówka
•• W przypadku korzystania z urządzeń
bezprzewodowych, kuchenki mikrofalowej lub systemu
DECT i występowania zakłóceń w działaniu odbiornika
lub nadajnika należy odsunąć odbiornik od źródła
zakłóceń aż do ich ustąpienia.
Ustaw odbiornik w zasięgu działania
nadajnika. Pamiętaj, że odbiornik powinien
znajdować się w odległości co najmniej
1,5 metra od nadajnika, aby uniknąć efektu
akustycznego sprzężenia zwrotnego.
Użyj papierowego szablonu, aby zaznaczyć
pozycje trzech śrub służących do montażu
nadajnika na ścianie.
Wywierć otwory w trzech miejscach.
Włóż kołki do ściany.
4
Przykręć wspornik ścienny.
5
Umieść nadajnik we wsporniku ściennym.
6
7
Umieść przewód w uchwycie wspornika
ściennego.
Wyreguluj położenie nadajnika tak, aby jak
najlepiej widzieć dziecko.
PL
11
5 Korzystanie z
elektronicznej
niani
Aby obserwować dziecko:
1
Naciśnij przycisk na odbiorniku/nadajniku.
»» Odbiornik/nadajnik włączy się, a
wszystkie wskaźniki na urządzeniu
krótko zaświecą.
»» Na wyświetlaczu pojawi się na krótko
logo Philips AVENT.
»» Jeśli połączenie nie zostanie nawiązane,
wskaźnik [NOT LINKED!CAM1 OUT
OF RANGE] zacznie migać na ekranie.
Odbiornik od czasu do czasu emituje
sygnał dźwiękowy.
Uwaga
•• CAM1 oznacza kamerę domyślną.
12
PL
Wskazówka
•• Ustanowienie połączenie między nadajnikiem i
odbiornikiem trwa około 15 sekund.
miga, zanim akumulator
zostanie całkowicie rozładowany.
•• Symbol akumulatora
Zasięg działania
Na wolnym powietrzu elektroniczna niania
ma zasięg do 150 metrów. W zależności od
otoczenia i innych czynników zakłócających,
zasięg urządzenia może się różnić.
Konstrukcja niani pozwala na jej w pełni
sprawne funkcjonowanie w zasięgu do
150 metrów, wystarczającym w przypadku
większości gospodarstw domowych.
Rzeczywisty zasięg działania i jakość połączenia
zależą od liczby przeszkód między nadajnikiem i
odbiornikiem, takich jak ściany czy budynki.
6 Menu
1
2
3
4
Naciśnij przycisk menu na odbiorniku.
»» Zostanie wyświetlone menu.
Naciskaj przyciski +/-, aby przechodzić
w górę lub w dół menu albo podmenu.
Naciskaj przyciski / , aby przechodzić w
lewo lub w prawo w obrębie menu albo
podmenu.
Aby potwierdzić, naciśnij środkowy przycisk
lub .
Aby zakończyć, naciśnij przycisk .
Powiększanie i przesuwanie
1
2
Naciśnij przycisk menu.
Wybierz w menu opcję [ZOOM & PAN],
aby powiększać i pomniejszać widok oraz
przesuwać widok.
Opcja menu
[ZOOM+]
[PAN]
[ZOOM-]
Opis
Powiększanie widoku
Przesuwanie widoku
w celu wyregulowania
ostrości
Pomniejszanie widoku
Aktywacja głosem
20 sekund braku aktywności. Zegar jest
zerowany w następujących przypadkach:
• Głośność dźwięku przekracza ustawiony
poziom aktywacji głosem
• Naciśnięto jeden przycisk na odbiorniku
(menu, +, -, , ).
Włączanie aktywacji głosem
Naciśnij przycisk z boku odbiornika. Wskaźnik
aktywacji głosem zacznie powoli migać.
Zmiana czułości aktywacji głosem
1
2
Naciśnij przycisk menu na odbiorniku.
Wybierz ustawienie [VOICE ACTIVATION
SENSITIVITY] dla nadajnika.
Opcja menu
[HIGH]
[MID]
[LOW]
Opis
Wysoka czułość aktywacji
głosem
Średni poziom aktywacji
głosem
Niska czułość aktywacji
głosem
Uwaga
•• Kiedy funkcja aktywacji głosem jest aktywna, opcja
LOOP ALL CAMs w oknie dialogowym CAM jest
niedostępna.
•• Kiedy opcja LOOP ALL CAMs jest aktywna, funkcja
VOICE ACTIVATION jest niedostępna. Po naciśnięciu
przycisku VOX zostanie wyświetlony ekran informacji.
Jeśli opcja [VOICE ACTIVATION
SENSITIVITY] jest ustawiona na wyższy
poziom, urządzenie wyłapuje delikatniejsze
dźwięki.
Aktywacja głosem
Gdy włączony jest tryb aktywacji głosem,
wyświetlacz włącza się tylko w przypadku
wykrycia dźwięku przez nadajnik Dopóki
nadajnik nie wykrywa żadnego dźwięku,
wyświetlacz pozostaje wyłączony, aby
oszczędzać energię.
Po naciśnięciu dowolnego przycisku lub
wykryciu dźwięku następuje aktywacja nadajnika,
który zostaje ponownie wyłączony po upływie
PL
13
Regulacja jasności
1
2
3
Naciśnij przycisk menu na odbiorniku.
Wybierz opcję [ADJUST BRIGHTNESS].
Naciśnij przyciski +/-, aby dostosować
jasność wyświetlacza.
Dodawanie/usuwanie kamer
Dodawanie nowej kamery
Z odbiornikiem można sparować maksymalnie
4 kamery. Menu zawiera 4 pozycje o nazwach
od CAM1 do CAM4. Ustawienie domyślne to
CAM1. Można wybrać dowolną pozycję z listy,
aby przypisać kamerę. O przypisaniu kamery do
pozycji na liście decyduje użytkownik.
Uwaga
•• Nową kamerę można sparować tylko w przypadku, gdy
na liście znajduje się pusta pozycja.
1
2
4
Usuwanie kamery
1
2
Wybieranie innych kamer
Jeśli na liście sparowanych kamer wyświetlanych
jest kilka kamer, możliwe jest przełączanie
między różnymi kamerami.
1
nie można sparować ponownie z inną pozycją.
3
14
Wybierz opcję [ADD CAM].
»» Ekran informacji będzie wskazywać,
że odbiornik wyszukuje nową kamerę.
Zostanie wyświetlony monit o krótkie
naciśnięcie przycisku na włączonym
nadajniku.
PL
Naciśnij przycisk lub , aby wyświetlić
pasek identyfikacyjny kamery wskazujący,
która kamera jest aktualnie połączona z
odbiornikiem.
Uwaga
•• Jeśli na liście sparowanych kamer znajduje się tylko
jedna kamera, naciśnięcie przycisku lub nie
spowoduje wyświetlenia paska identyfikacyjnego
kamery.
Uwaga
•• Sparowanej kamery, która została przypisana do pozycji,
Na liście sparowanych kamer wybierz
kamerę do usunięcia.
»» Zostanie wyświetlone okno dialogowe
[DELETE CAM1 FROM LIST?].
Naciśnij przycisk lub przycisk menu, aby
potwierdzić, albo naciśnij przycisk , aby
powrócić.
Na przykład podświetlenie i wybranie opcji
„CAM1 DELETE” spowoduje usunięcie kamery
CAM1.
Naciśnij przycisk menu na odbiorniku.
Wybierz opcję [ADD/DEL CAM].
»» Zostanie wyświetlona lista
sparowanych kamer.
Naciśnij krótko (poniżej jednej sekundy)
przycisk na nadajniku.
»» Na ekranie informacji zostanie
wyświetlone potwierdzenie
pomyślnego sparowania.
2
Za pomocą przycisków i poruszaj się
po tym pasku, aby wybrać inne kamery z
listy. Odbiornik podejmie próbę nawiązania
połączenia z kamerą.
»» Po wybraniu ikony kamery jej kolor
zmieni się na pomarańczowy.
Przełączanie wszystkich kamer w pętli
Przejdź na kartę LOOP ALL, aby sprawdzić
obraz ze wszystkich sparowanych kamer.
Uwaga
•• Kiedy funkcja VOICE ACTIVATION jest aktywna, nie
można wybrać funkcji LOOP ALL.
Po włączeniu funkcji LOOP ALL ikona
zmieni
kolor na pomarańczowy. Zobaczysz widoki ze
wszystkich kamer jeden po drugim. Inne kamery,
z których nie ma widoku, zostaną wyświetlone
jako ikona
lub
(bez nawiasu) itp.
Można również zobaczyć, ile kamer zostało
ustawionych i widok z której kamery będzie
wyświetlany jako następny.
Na przykład:
1
2
3
Ikona
wskazuje, że widok z kamery nr
1 jest wyświetlany przez 20 sekund.
Ikona
wskazuje, że widok z kamery nr
2 jest wyświetlany przez 20 sekund.
Widok z kolejnej kamery zostanie
wyświetlony, jeśli sparowano więcej kamer.
Zmiana języka
1
2
Naciśnij przycisk menu na odbiorniku
Wybierz opcję [LANGUAGE], aby określić
żądany język.
Opcja menu
GB
FR
Opis
Polski
Francuski
Resetuj
Aby zresetować odbiornik:
1
2
3
Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby
wyłączyć odbiornik.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk - na
odbiorniku.
Przytrzymując naciśnięty przycisk -, włącz
odbiornik.
»» Odbiornik zostanie zresetowany.
PL
15
7 Optymalizacja
żywotności
akumulatora w
odbiorniku
•
•
•
•
16
Akumulator w odbiorniku należy ładować,
kiedy pojawia się ikona niskiego poziomu
naładowania. Przed ponownym użyciem w
pełni naładuj odbiornik, ponieważ całkowite
rozładowanie akumulatora może obniżyć
jego żywotność.
Wyjmij zestaw akumulatorów z odbiornika,
jeśli nie zamierzasz korzystać z niego przez
tydzień lub dłużej.
Zawsze w pełni naładuj odbiornik po długiej
przerwie w użytkowaniu.
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek
problemów z ładowaniem akumulatora
można skontaktować się ze sprzedawcą lub
centrum serwisowym firmy Philips.
PL
8 Gwarancja i
serwis
W razie konieczności naprawy, jakichkolwiek
pytań lub problemów prosimy odwiedzić stronę
internetową firmy Philips AVENT, dostępną
pod adresem www.philips.com/AVENT
welcome lub skontaktować się z Centrum
Obsługi Klienta firmy Philips w swoim kraju.
Numer telefonu do Centrum Obsługi Klienta
firmy Philips znajduje się w ulotce gwarancyjnej.
Jeśli w Twoim kraju nie ma Centrum Obsługi
Klienta firmy Philips, odwiedź sprzedawcę
produktów firmy Philips.
PL
17
9 Często zadawane pytania
Jeśli niniejsza część instrukcji nie zawiera rozwiązania napotkanego problemu, skorzystaj z pomocy na
stronie www.philips.com/AVENT lub skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta firmy Philips w Twoim
kraju.
Problemy
Nadajnik/odbiornik nie włącza
się.
Możliwe przyczyny
Urządzenie nie jest podłączone
do zasilania.
Akumulator rozładowany.
Nadajnik nie włącza się.
Urządzenie nie jest podłączone
do zasilania.
Urządzenia znajdują się poza
zasięgiem.
Rozwiązania
Podłącz urządzenie do źródła
zasilania.
Wymień akumulator i upewnij się,
że został prawidłowo włożony.
Podłącz urządzenie do źródła
zasilania.
Zmniejsz odległość między urządzeniami (patrz „Zasięg działania”).
Nadajnik i odbiornik są zbyt
oddalone od siebie.
Nadajnik jest wyłączony.
Urządzenia znajdują się poza
zasięgiem.
Przesuń odbiornik na odległość co
najmniej 1,5 metra od nadajnika.
Włącz nadajnik.
Zmniejsz odległość między urządzeniami.
Nie można nawiązać
połączenia. Odbiornik emituje
sygnał dźwiękowy i miga
komunikat „NOT LINKED!
CAMx OUT OF RANGE”.
Pojawiają się zakłócenia.
Słychać tylko przerywane
dźwięki.
Odbiornik odbiera sygnały z
innych urządzeń lub elektronicznych niań.
Z odbiornika nie wydobywają
się żadne dźwięki.
Zasięg urządzeń jest mniejszy
niż 150 metrów.
18
PL
Odsuń odbiornik od innych urządzeń bezprzewodowych wykorzystujących częstotliwość 2,4 GHz,
np. telefonów.
Głośność odbiornika jest zbyt
Zwiększ poziom głośności
niska lub odbiornik jest wyciszony. zestawu.
Urządzenia znajdują się poza
Zmniejsz odległość między urzązasięgiem.
dzeniami.
Włączono funkcję automatycznej Po włączeniu tej funkcji obraz jest
aktywacji głosem.
wyświetlany tylko w przypadku
wykrycia dźwięku przez nadajnik.
Dopóki nadajnik nie wykrywa
żadnego dźwięku, wyświetlacz pozostaje wyłączony, aby oszczędzać
energię.
Ustawiono zbyt niską czułość
Zwiększ czułość aktywacji głosem.
aktywacji głosem.
Na zasięg mogą wpływać
Zmniejsz odległość między urząprzeszkody z otoczenia.
dzeniami.
Wskaźnik akumulatora
odbiornika miga na czerwono.
Akumulator odbiornika szybko
się rozładowuje.
Czy mój nadajnik jest zabezpieczony przed podsłuchiwaniem?
Z odbiornika słychać inne
dźwięki.
Ładowanie akumulatora
odbiornika zajmuje dużo czasu.
Elektroniczna niania emituje
wysokie dźwięki.
Odbiornik emituje sygnał
dźwiękowy.
Wyświetlacz miga.
Akumulator odbiornika jest
niemal rozładowany.
Głośność jest zbyt duża i
urządzenie zużywa więcej prądu.
Wyświetlacz pozostaje włączony
przez cały czas i urządzenie
zużywa więcej energii.
Odbiornik znajduje się zbyt
daleko od dziecka
Ustawiono zbyt wysoką czułość
aktywacji głosem.
Nadajnik znajduje się blisko
innego źródła dźwięku.
Urządzenie zostało użyte po raz
pierwszy lub po długim okresie
nieużywania.
Odbiornik jest włączony podczas
ładowania
Urządzenia mogą znajdować się
zbyt blisko siebie.
Być może ustawiono zbyt wysoki
poziom głośności odbiornika.
Urządzenia znajdują się poza
zasięgiem.
Odbiornik odbiera sygnały z
innych urządzeń lub elektronicznych niań.
Naładuj akumulator.
Zmniejsz głośność.
Włącz funkcję automatycznej
aktywacji głosem, aby wydłużyć
czas pracy.
Zastosowana w nadajniku cyfrowa
technologia 2,4 GHz chroni przed
podsłuchiwaniem.
Umieść nadajnik bliżej dziecka
(minimalna odległość dzieląca
dziecko i nadajnik powinna
wynosić 1 metr).
Zmniejsz czułość aktywacji głosem.
Odsuń nadajnik od źródła
dźwięku.
Urządzenie musi być ładowane
przez co najmniej 8 godzin.
Wyłącz odbiornik na czas
ładowania.
Przesuń odbiornik na odległość co
najmniej 1,5 metra od nadajnika.
Zmniejsz poziom głośności
odbiornika.
Zmniejsz odległość między urządzeniami.
Odsuń odbiornik od innych urządzeń bezprzewodowych wykorzystujących częstotliwość 2,4 GHz,
np. telefonów.
Akumulator odbiornika może być Naładuj akumulator.
prawie rozładowany.
Urządzenia znajdują się prawie
Zmniejsz odległość między urząpoza zasięgiem.
dzeniami.
Odbiornik odbiera sygnały z
Odsuń odbiornik od innych urząinnych urządzeń lub elektronicz- dzeń bezprzewodowych wykorzynych niań.
stujących częstotliwość 2,4 GHz,
np. telefonów.
Akumulator odbiornika może być Naładuj akumulator.
prawie rozładowany.
PL
19
Mimo że świeci się wskaźnik
zasilania, na wyświetlaczu nie
widać żadnego obrazu.
Obraz na wyświetlaczu nie jest
wyraźny.
Obraz noktowizyjny na
wyświetlaczu nie jest wyraźny.
Po podłączeniu odbiornika do
zasilania nie rozpoczyna się
ładowanie jego akumulatora.
Dioda LED obrazu
noktowizyjnego jest ciągle
włączona, nawet jeśli otoczenie
jest wystarczająco jasne.
Odbiornik może działać w trybie Naciśnij ponownie przycisk autoautomatycznej aktywacji głosem. matycznej aktywacji głosem, aby
włączyć wyświetlacz.
Być może ustawiono zbyt
Regulacja jasności wyświetlacza.
małą lub zbyt dużą jasność
wyświetlacza.
Być może nadajnik znajduje się w Sprawdź, czy nadajnik znajduje się
zbyt dużej odległości od dziecka. w odległości od 1 do 1,5 metra
od dziecka.
Być może okres eksploatacji
Wymień akumulator.
akumulatora dobiegł końca.
Czujnik światła nadajnika
(znajdujący się na górze
obudowy w pobliżu anteny)
został zablokowany i nie odbiera
światła otoczenia.
Wskazówka
•• Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez
powiadomienia.
20
PL
Zmień położenie nadajnika lub
pozostaw w dotychczasowym
miejscu. Nie będzie to miało wpływu na wyświetlany obraz.
www.philips.com/AVENT
Philips Consumer Lifestyle BV
Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Netherlands
Trademarks owned by the Philips Group.
©2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved
4213.355.5039.1
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement