Avent SCF639/05 Avent Nádoba na skladovanie jedla Údaje o produkte

Add to My manuals
2 Pages

advertisement

Avent SCF639/05 Avent Nádoba na skladovanie jedla Údaje o produkte | Manualzz

Philips Avent

Nádoba na skladovanie jedla

Štandardné

Ideálne na skladovanie jedla doma i vonku

S nepriepustným vekom

Skladujte a podávajte zdravé detské výživy s naším novým pohárom na usklad ň ovanie jedla. Pohár Philips Avent sta č í sterilizova ť a je znova pripravený na použitie doma i na cestách.

Maximálne pohodlie

• Tento produkt neobsahuje BPA

• Ľ ahko sa používa a č istí

• Pre použitie v chladni č ke a mrazni č ke

SCF639/05

Nádoba na skladovanie jedla

Štandardné

Technické údaje

SCF639/05

Hlavné prvky

Hmotnos ť a rozmery

• Rozmery balenia pre maloobchod: 80 x 80 x 200 mm (Š x H x V)

Vývojové stupne

• Fáza: 6 mesiacov +

Č o je sú č as ť ou balenia

• Veká: 5 pcs

• Nádoby na skladovanie s objemom 240 ml/8 oz: 5

(opätovne použite ľ né) pcs

Pre použitie v chladni č ke a mrazni č ke

Pre maximálnu flexibilitu.

Ľ ahko sa používa a č istí

Dá sa bezpe č ne použi ť v ohrieva č i fliaš, mikrovlnke, umýva č ke riadu i sterilizátore.

Bez obsahu BPA

Tento produkt neobsahuje BPA

Dátum vydania

2021-04-12

Verzia: 8.0.1

© 2021 Koninklijke Philips N.V.

Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke

Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

EAN: 08 71010 36718 48 www.philips.com

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement