Whirlpool ARC 5603/2 Fridge/freezer combination Programdiagram

Whirlpool ARC 5603/2 Fridge/freezer combination Programdiagram | Manualzz
PRODUKTBLAD
S
Rekommenderad nivå för termostaten är 3 ECO. Nedan beskrivs de
5 regleringarna för kyldelen.
För att reglera temperaturen i frysdelen, använd reglaget i
utrymmet. De gröna lamporna tänds.
A. Kyldel
1. Fläkt med antibakteriellt filter (på vissa modeller)
2. Belysning
3. Utrymme för hyllor/hylla
3a. “Dubbel plasthylla”
4. Typskylt
5. Frukt- och grönsakslåda/-lådor
6. Avdelare (på vissa modeller)
7. Uttagbar flaskhållare
8. Dörrfack
B. Frysdel
9. Överkorg (utrymme för infrysning)
10. Isbitslåda
11. Låda för förvaring av frysta livsmedel
12. Dörrfack i frysdörren för förvaring av pizza och andra frysta
livsmedel med kort lagringstid (på vissa modeller)
C. Kontrollpanel
Anmärkning:
• Rumstemperaturen, skåpets placering och hur ofta
skåpdörrarna öppnas inverkar på den invändiga
temperaturen i apparaten. Läget på termostatvredet måste
regleras med hänsyn tagen till dessa faktorer.
• Hyllornas antal och typ och utformningen på tillbehören kan
variera beroende på modell. Samtliga hyllor och fack är uttagbara.
• Apparatens tillbehör får inte maskindiskas.
Temperaturen i frysdelen kan ställas in med hjälp av knappen på
kontrollpanelen.
- För att ställa in en lägre temperatur, tryck på knappen för nivå 5 MAX.
- För att ställa in en högre temperatur, tryck på knappen för nivå 1 MIN.
Nedan beskrivs de 5 regleringarna för frysdelen, och hur
snabbinfrysning fungerar. Vid varje tryck på knappen ändras
temperaturen mellan nedan angivna nivåer:
Efter att du aktiverat funktionen snabbinfrysning, ställer frysen in sig
på nivå 3 (Eco)
Tillhörande grön kontrollampa tänds (under asteriskerna) på
kontrollpanelen.
Om apparaten kopplas bort från strömförsörjningen och sedan
återinkopplas till strömförande nät, kommer den inställda
temperaturen att finnas kvar i minnet.
BESKRIVNING AV KONTROLLPANELEN
ATT STARTA APPARATEN
När stickkontakten sätts in i eluttaget börjar kyldelen fungera
automatiskt. Samtidigt aktiveras särskilda kontrollanordningar:
• Indikatorerna på kontrollpanelen tänds och lyser i 2 sekunder
• Ljudlarmet hörs i 1 sekund.
Anmärkning:
• Om man lägger in matvaror i kylskåpet innan korrekt
förvaringstemperatur uppnåtts finns risk att matvarorna blir
förstörda.
1.
2.
FUNKTIONSBESKRIVNING
Fläkt med reglage
Reglering av temperatur i de olika avdelningarna utförs med hjälp av
reglaget i kylen. Då lampan slocknat kan du välja temperatur i
kylen.
Temperaturen i kyldelen kan ställas in med hjälp av knappen på
kontrollpanelen.
- För att ställa in en lägre temperatur, tryck på knappen för nivå 5 MAX.
- För att ställa in en högre temperatur, tryck på knappen för nivå 1 MIN.
Knapp för val av utrymme.
Grön lampa tänd betyder:
- inställning av temperatur i frysavdelningen
- inställning av temperatur i kyldelen
3.
Knapp för val av temperatur “Temperaturinställning”.
4,5,6. Lampor som visar de inställda temperaturerna.
7.
“Stand-by”-knapp.
Fläkten gör att temperaturen inuti kyldelen blir jämnare fördelad och
optimerar villkoren för livsmedelsförvaring.
Tryck på knappen (1b) för att slå på fläkten om rumstemperaturen är
högre än 27/28 °C, om det finns kondens på hyllorna eller om
luftfuktigheten är hög.
Anmärkning:
Blockera inte området där luften ska cirkulera (1a) med
livsmedel.
Fläkten fungerar ENDAST när kompressorn är i funktion.
Kom ihåg att slå av fläkten när rumstemperaturen har sjunkit
tillräckligt.
Då fläkten är igång kan du montera in det antibakteriella filtret,
som fångar och eliminerar skadliga mikroorganismer som finns i
luften.
Ta ut filtret ur lådan i frukt- och grönsakslådan (ref. 5) och sätt in det i
gallret (ref. 1c). För bästa funktion på det antibakteriella filtret, skall
du byta ut det var 6:e månad.
1. Avlägsna filtret och kassera alla dess delar (förpackning, galler och
filter).
2. Byt till ett nytt filter.
3. Anvisningar om hur bytet går till medföljer det nya filtret.
Denna typ av filter kan köpas hos vår tekniska kundservice.
Byte av glödlampa
Dra alltid ut stickkontakten ur eluttaget innan du byter glödlampa
Om den invändiga belysningen inte fungerar
1. Ta av lampskyddet: För in fingret i sidoventilationshålet (1) och
dra försiktigt ut locket genom att föra det uppåt.
2. Kontrollera glödlampan. Om nödvändigt, skruva loss den trasiga
glödlampan och byt ut den mot en ny (max 15W).
3. Montera tillbaka och sätt tillbaka lampskyddet. Låt aldrig
glödlampan vara utan lampskydd.
VÄGLEDNING TILL VAL AV FUNKTIONER
Funktioner och inställningar
Stänga av larmet - tryck på temperaturinställningsknappen och
inställningen “Frånvaro” samtidigt.
Snabbinfrysning: Denna funktion måste aktiveras innan färska
matvaror läggs in för infrysning i frysen
- Tryck flera gånger på knappen “Temperaturinställning” för att
starta funktionen: 3 gröna kontrollampor tänds samtidigt.
Funktionen kopplas automatiskt ur efter 24 timmar. Om du vill
koppla ur funktionen i förväg:
- Tryck på nytt på knappen “Temperaturinställning” kontrollamporna för val av temperatur återgår till tidigare
inställning.
Val av temperatur - Det går att välja mellan 5 olika
temperaturnivåer i kyl/frystavdelningen (nivå 1, nivå 2, nivå 3, nivå 4,
nivå 5) genom att trycka på temperaturvalsknappen. .
Funktionen stand-by/ Funktionen kylning. Gör det möjligt att slå
på apparaten eller ställa den i stand-by. Denna funktion är aktiv även
vid larm eller då fel uppstått.
• Tillstånd PÅ: Då apparaten är i stand-by och “påslagen”, tryck och
håll nere knappen “stand-by” under 3 sekunder
• Apparaten är påslagen;
• alla funktioner skall aktiveras
• STAND-BY -vänteläge: Då apparaten är påslagen, tryck och håll
nere knappen “stand-by” under 3 sekunder för att stänga av den.
• Apparaten går i stand-by om du håller kanppen “stand-by” intryckt
i 3 sekunder
• Apparaten stängs av och all effekt är avstängd
• Alla funktioner skall vara disaktiverade;
• Alla kontrollampor skall vara SLÄCKTA;
• Lyset skall vara släckt.
Anmärkning:
Genom att samtidigt trycka på “Stand-by” och
“Temperaturinställning” för att kontrollera eventuella
larmindikationer (som visas på kontrollamporna 1, 2 och 3) blockeras
funktionen “Stand-by”.
“Black-out Larm” (strömavbrott) - Om det blir strömavbrott
kontrollerar apparaten automatiskt temperaturvariationer i frysdelen.
Då strömmen kommer tillbaka, visas larmet “Black-out” om
temperaturen höjts över tillåten nivå. Detta visas genom:
- Grön kontrollampa blinkar (4, 5, 6).
- En ljudsignal hörs.
När ett “Black-out-larm” aktiveras bör anvisningarna nedan följas:
- Om matvarorna i frysen inte är djupfrysta, men fortfarande kalla
bör de flyttas över till kyldelen och förtäras inom 24 timmar.
- Om maten i frysen är djupfryst betyder det att den har frysts om
efter upptiningen som orsakades av strömavbrottet. Vi
rekommenderar att du inte förtär varor som åter frusits in,
eftersom deras näringsvärde förlorats och de kan vara hälsovådliga.
Anmärkning: “Black-out-larmet” utgör ingen garanti för att
matvarorna är av god kvalitet och säkra att förtära. Det informerar
enbart om att man måste kontrollera kvaliteten på maten som finns i
kyldelen och frysdelen. För att stänga av larmet, håll knapparna
“Temperaturinställning” och Party intryckta samtidigt till
kontrollamporna slocknar.
- Normal temperatur för frysens funktion ställs in igen och
ljudsignalen stängs av.
Andra funktionsstörningar som utvisas av indikatorer.
I samband med funktionsstörningar på apparaten börjar alla temperaturinställningsindikatorer att blinka och det hörs en ljudsignal.
Efter att samtidigt ha tryckt in knapparna “Temperaturinställning” “stand-by” (“återställning av larm”), stängs ljudlarmet av och
kontrollamporna tänds, och visar larmkod (de olika möjliga koderna visas i tabellerna nedan).
Efter att ha släppt upp knapparna (“återställ larm”), blinkar kontrollamporna tills felet åtgärdats. Då en av larmkoderna (som visas i tabellen
nedan) aktivera är inte någon inställning tillgänglig i kyl/frysavdelningen, som temperaturinställning och funktionen Party.
Dessa kan ställas in först då felet åtgärdats.
När fler än ett larmvillkor föreligger samtidigt visas larmet med den högsta prioriteten (larmkod 01)
Larmprioriteter
Larm gällande temperaturgivaren på förångaren i frysdelen
Larm gällande temperaturgivaren på förångaren i kyldelen
Larm gällande temperaturgivaren för utrymmet i kyldelen
Dörrlarm
B.O.A
01
02
03
04
05
Kodifiering på temperaturkontrollamporna
Kontrollampa 1
Kontrollampa 2
Kontrollampa 3
SLÄCKT
SLÄCKT
TÄND
SLÄCKT
TÄND
SLÄCKT
TÄND
SLÄCKT
SLÄCKT
SLÄCKT
SLÄCKT
SLÄCKT
-
När larmkoden (en kod mellan 01 och 05) har identifierats
• kan användaren eliminera orsaken till kod 04 genom att stänga dörren ordentligt.
• Larmkod 05: larmvillkoret upphör när den minimitemperatur som krävs har uppnåtts.
• Andra larmvillkor (kod 01, 02, 03): Kontakta teknisk service och uppge vilken kod som visats.
5019 637 01025
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement