Ignis AKS 681 IX Hood Program Chart | Manualzz
DE
EN
FR
NL
IT
ES
PT
EL
PL
CS
SK
HU
RU
BG
RO
SV
NO
Montage- und Gebrauchsanweisung
Instruction on mounting and use
Prescriptions de montage et mode d’emploi
Montagevoorschriften en gebruiksaanwijzingen
Istruzioni di montaggio e d'uso
Montaje y modo de empleo
Instruções para montagem e utilização
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ
Instrukcja montażu i obsługi
Návod na montáž a používání
Návod k montáži a užití
Felszerelési és használati utasítás
Инструкции по монтажу и эксплуатации
Инструкции за монтаж и употреба
INSTRUCTII DE MONTAJ SI FOLOSIRE
Monterings- och bruksanvisningar
Instrukser for montering og bruk
HU - Felszerelési és használati utasítás
Tanulmányozza az első oldalakon szereplő ábrákat is,
melyeknek betűjelei a magyarázó szövegben is megtalálhatók.
Ezen kézikönyv utasításait szigorúan be kell tartani.
Az itt feltüntetett utasítások be nem tartásából származó
bármilyen hiba, kár vagy tűzesettel kapcsolatban a gyártó
felelősséget nem vállal.
Megjegyzés: A (*) jellel jelzett alkatrészek extrák, csak
bizonyos modellekhez járnak, illetve a készülékkel nem
szállított, megvásárolandó alkatrészek.
A készüléken található jelzés megfelel az elektromos és
elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK
európai irányelvben (WEEE) foglalt előírásoknak.
A hulladékká vált termék szabályszerű elhelyezésével Ön
segít elkerülni a környezettel és az emberi egészséggel
kapcsolatos azon esetleges negatív következményeket,
amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése
egyébként okozhatna.
A terméken vagy a termékhez mellékelt dokumentumokon
feltüntetett
Figyelmeztetés
Figyelem! A készüléket mindaddig ne kösse be az elektromos
hálózatba, amíg a beszerelést teljesen be nem fejezte.
Takarítás vagy karbantartás előtt minden esetben kösse ki az
elszívót az elektromos hálózatból a villásdugó kihúzása vagy
a lakás fő biztosítékának lecsapása révén.
A készülék nem arra készült, hogy gyermekek, vagy csökkent
fizikai vagy elmebeli képességekkel rendelkező, tapasztalatok
és ismeretek híján levő emberek használják, hacsak nem a
biztonságukért felelős személy felügyelete alatt, vagy ha ez a
személy a készülék használatát megtanította.
Ügyeljenek
a kisgyermekekre, nehogy a készülékkel
játsszanak.
Az elszívót szabályosan felszerelt rács nélkül soha ne
használja!
A konyhai páraelszívót SOHA nem szabad lerakó felületnek
használni, kivéve, ha kifejezetten fel van tüntetve ez a
lehetőség.
A helyiségnek elegendő szellőzéssel kell rendelkeznie,
amennyiben a konyhai elszívót gáz és más tüzelőanyaggal
működtetett készülékekkel egyidőben használják.
Az elszívott levegőt nem szabad olyan kéménybe, füstcsőbe
vezetni, amelyet gáz vagy más tüzelőanyagok
égéstermékeinek elvezetésére használnak.
Az elszívó alatt szigorúan tilos flambírozott ételeket készíteni.
A nyílt láng használata károsítja a filtereket, tűzveszélyt
okozhat, ezért minden esetben kerülni kell.
Bő zsiradékban sütni csak ellenőrzés mellett szabad, nehogy
a túlhevült olaj vagy zsír meggyulladjon.
A füstelvezetésre vonatkozó műszaki és biztonsági
intézkedések tekintetében szigorúan be kell tartani a helyi
illetékes hatóságok előírásait.
Az elszívót gyakran kell tisztogatni, mind belülről, mind kívülről.
(LEGALÁBB HAVONTA EGYSZER, minden esetben betartva
ezen kézikönyvben kifejezetten előírt karbantartási
utasításokat.)
Az elszívó tisztántartására, valamint a filterek cseréjére és
tisztítására vonatkozó előírások be nem tartása tűzveszélyt
okoz.
A páraelszívót ne használja szabályosan beszerelt izzólámpa
nélkül, mert áramütés veszélye léphet fel.
A kézikönyvben szereplő utasítások be nem tartásából
következő kellemetlenségekért, károkért vagy tűzesetekért a
gyártó nem vállal felelosséget.
jelzés arra utal, hogy ez a termék nem kezelhető
háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket a villamos és
elektronikus
berendezések
újrahasznosítását
végző
telephelyek valamelyikén kell leadni.
Kiselejtezéskor a hulladékeltávolításra vonatkozó helyi
környezetvédelmi előírások szerint kell eljárni.
A
termék
kezelésével,
hasznosításával
és
újrahasznosításával kapcsolatos bővebb tájékoztatásért
forduljon a lakóhelye szerinti polgármesteri hivatalhoz, a
háztartási hulladékok kezelését végző társasághoz vagy
ahhoz a bolthoz, ahol a terméket vásárolta.
Használat
Az elszívót úgy tervezték, hogy kivezetett üzemmódban a
szabadba történõ kibocsátással, vagy filteres, keringtetett
üzemmódban mûködhessen.
Kivezetett üzemmód
Az elszívó rendelkezik egy B1 felső levegőkivezetéssel, és
opcióként egy B2* hátsó kivezető nyílással a pára kültérbe
történő kivezetéséhez.
Válassza ki a megfelelőt és helyezze fel a géppel adott C
karimát. A nem használt furatot feltétlen zárja le a D* dugóval.
Nota: némely modellnél a B1 luk zárt állapotú. Az elvezető
nyílás előre gyengített részétt erősen nyomja le, majd
távolítsa el a darabot.
Figyelem! Az eltávolított, gyengített rész többé vissza nem
szerelhető, így csakis abban az esetben végezze el a
műveletet, amennyiben megbizonyosodott a bekötési típus
felől.
Figyelem! Egyes modelleknél a hátsó kivezető nyílás nem
közvetlenül hozzáférhető, még akkor sem, ha (az esetleg
felszerelt) dugót eltávolítja. Ebben az esetben egy fogó és egy
kiskés segítségével távoítsa el -húzza ki- az E1 vagy E2
műanyagdarabot, amely a nyílást elzárja. Ellenőrizze, hogy
(az elszívó belsejében elhelyezett) kivezetett/keringtetett G
választókapcsoló (A) kivezetett állásban legyen.
Keringtetett üzemmód
Abban az esetben, ha nem lehetséges a főzés füstjét és
gőzeit a kültérbe kivezetni, az elszívót keringtetett
változatban is lehet üzemeltetni, amennyiben szénfiltert
38
szerelünk fel. Így a füst és pára szűrés után a vezérlőpanel
felett található elülső rácsozaton át újra a belső térbe kerül.
Ellenőrizze, hogy (az elszívó belsejében található)
kivezetett/keringtetett választókapcsoló (F) keringtetett
állásban legyen.
mechanikus működtetésű, a billentyűk és/vagy nyomógombok
és/vagy fogantyúk a világítás, valamint a szelep nyitásának és
zárásának szabályozására szolgálnak.
Karbantartás
Az elszívó motor nélküli modellek csak kivezetett változatban
működnek és külső elszívó egységhez (ez nem jár a
készülékhez) kell kötni őket.
Figyelem! Takarítás vagy karbantartás előtt minden
esetben kösse ki az elszívót az elektromos hálózatból a
villásdugó kihúzása vagy a lakás fő biztosítékának
lecsapása révén.
Felszerelés
Tisztítás
Az elszívót gyakran kell tisztítani, mind belülről, mind kívülről
(legalább olyan gyakran, mint a zsírszűrő filterek tisztítását). A
tisztításhoz használjon semleges folyékony mosószerrel
átitatott nedves ruhát. Kerülje a súrolószert tartalmazó
mosószerek használatát.
NE HASZNÁLJON ALKOHOLT!
Figyelem! Az elszívó tisztán tartására, valamint a filterek
cseréjére vonatkozó előírások be nem tartása tűzveszélyt
okoz. Ezért felhívjuk figyelmét, hogy tartsa be az utasításokat.
A helytelen karbantartás, vagy a fent említett utasítások be
nem tartása miatt a motorban esetleg bekövetkező károk vagy
tűzesetek miatt semmiféle felelősséget nem vállalunk.
A főzőkészülék felülete és a konyhai szagelszívó legalsó
része közötti minimális távolság nem lehet kisebb, mint 60cm
elektromos főzőlap, és 75cm gáz vagy vegyes tüzelésű
főzőlap esetén.
Ha a gázfőzőlap beszerelési utasításában ennél nagyobb
távolság szerepel, azt kellfigyelembe venni.
Villamos bekötés
A hálózati feszültségnek azonosnak kell lennie a konyhai
páraelszívó belsejében elhelyezett műszaki adattáblán
feltüntetett feszültséggel. Ha az elszívó rendelkezik
villásdugóval, csatlakoztassa egy hozzáférhető helyen
elhelyezett, az érvényben lévő szabványoknak megfelelő
dugaszoló aljzathoz. Ha nem rendelkezik csatlakozódugóval
(közvetlen csatlakozás a hálózathoz) vagy a dugaszoló aljzat
nem hozzáférhető, szereljen fel egy szabványos, kétpólusú
megszakítót, amely III. túláram-kategória esetén biztosítja a
hálózatról való teljes leválasztását, a telepítési szabályoknak
megfelelően.
FIGYELEM! mielőtt az elszívó áramkörét visszaköti a
hálózatba és ellenőrzi, hogy az elszívó helyesen működik-e,
mindig ellenőrizze azt is, hogy a hálózati vezeték beszerelése
szabályos-e.
Zsírszűrő filter
Visszatartja a főzésből eredő zsírrészecskéket.
Amennyiben tartórácsban van elhelyezve, a zsírszűrő a
következő típusú lehet:
A papírszűrőt havonta egyszer kell cserélni, illetve akkor, ha
felső oldala elszíneződött, és a színezés a rácson keresztül is
látható.
A szivacsszűrőt havonta egyszer langyos, szappanos vízben
el kell mosni, és 5–6 mosás után ki kell cserélni.
A fémszűrőt havonta egyszer kézzel (nem agresszív
tisztítószerrel), illetve mosogatógépben (rövid ideig, alacsony
hőfokon) el kell mosni.
Mosogatógépben történő mosáskor a fém zsírszűrő
elszíneződhet, de ez egyáltalán nem befolyásolja szűrési
jellemzőit
A zsírszűrőhöz úgy férhet hozzá, ha a P akasztókat kiakasztja
és az M vagy R2 rögzítőket kioldja.
Felszerelés
Az elszívó a falra vagy faliszekrény aljára szerelhető. Ha van,
használja a H fúrósablont, vagy illessze az elszívót a falra,
illetve a faliszekrény aljára, és ceruzával jelölje be az
elkészítendő furatokat.
Az önhodó fémszűrőnek nincs tartórácsa, ha el akarja távolítani,
húzza a P4 kiakasztó rugókat hátrafelé és engedje le a szűrőt.
Felszerelés a falra – Az elkészített furatokba helyezze be a J
tipliket, a felső furatokba tegye be a két K csavart, vegye le a
rácsot és akassza az elszívót a két csavarra, végül helyezze
be a harmadik, L csavart, és valamennyit csavarozza be.
Szénfilter (csak keringtetett változat esetén)
Magában tartja a főzésből származó kellemetlen szagokat.
A szénfilter telítődése többé vagy kevésbé hosszú idő alatt
történik meg, a tűzhely típusától és a zsírszűrő
tisztogatásának rendszerességétől függően. Mindenképpen
cserélni kell a betétet legalább négyhavonként.
NEM lehet kimosni vagy regenerálni
a következo típusok egyike lehet:
Szögletes S1, S2 vagy S3:
Felszerelés (S1 vagy S2): helyezze be a T hátsó oldalt, és
elöl akassza be U.
Felszerelés (S3): Az O gomb 90 fokos elfordításával távolítsa
el a W fedelet .
Helyezze el a matracszerű szénszűrőt az erre szolgáló helyre,
és az O gomb 90 fokos elfordításával rögzítse azt, majd zárja
Felszerelés faliszekrényre – Rögzítse az elszívót a 4 M
csavarral a faliszekrény belseje felől.
Működése
Az elszívó szíváserősség-szabályozóval és főzőlapvilágításkapcsolóval ellátott kezelőpanellel rendelkezik.
Amikor a konyhában különösen nagy a párakoncentráció,
használja a nagyobb sebességet. Javasoljuk, hogy főzés előtt
5 perccel kapcsolja be az elszívót, és a főzés befejezése után
15 percig működtesse tovább.
Mindig nyissa ki az N* páragyűjtőt.
Ha az Ön által megvásárolt készülék elektromos vagy
39
le a feldelet.
Leszereléskor járjon el ellenkező sorrendben.
Köralakú (V1-V2-V3-más modellek):
Bajonettzár: helyezze el a motorvédő rácsot lefedve középen,
ügyelve arra, hogy a szénfilteren lévő X1, X2 vagy X3 illesztő
pont illeszkedjen az Y1 vagy Y2 hivatkozási ponttal, ezután
fordítsa el az óra járásával megegyező irányban.
Leszereléskor az ellentétes irányban fordítsa el. Ha
rendelkezik Z füllel, ezt előzőleg kissé emelje meg.
Égőcsere
Bármilyen karbantartási munka megkezdése előtt szüntesse
meg az elszívó áramellátását, kösse ki a hálózatból.
Figyelem! Mielőtt a lámpákhoz érne, győződjön meg róla,
hidegek-e.
A 40 W-os égő cseréje –Csavarja ki a meghibásodott égőt,
és cserélje ki egy max. 40 W E14 ovális izzóval. Az égő
foglalatához a rács kiemelése után férhet hozzá.
Halogén izzó cseréje – Egy kis csavarhúzót vagy más
hasonló eszközt emelőként használva, emelje ki a védőlapot.
Cserélje ki a meghibásodott égőt. Kizárólag max. 20W (G4)
halogénizzót használjon, ügyeljen rá, hogy kézzel ne érjen az
égőhöz. Zárja vissza a lámpabúrát (bekattan).
Amennyiben a világítás nem működik, mielőtt a műszaki
szervízszolgálatot hívná ,ellenőrizze, hogy az égők helyesen
illeszkednek-e a foglalatba.
40
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement