Whirlpool WRUC 3C32 Dishwasher Användarmanual | Manualzz
SV
DAGLIG
INFORMATIONSBOK
TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT
FRÅN WHIRLPOOL.
För att få fullständig assistans, registrera din maskin på
www.whirlpool.eu/register
Du kan ladda ner säkerhetsinstruktionerna och
Användarmanualen, genom att besöka vår hemsida docs.whirlpool.eu och följa instruktionerna på
baksidan av det här häftet.
Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder apparaten.
BESKRIVNING AV PRODUKTEN
MASKIN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1
7
2
8
3
4
5
9
6
11
10
Överkorg
Hopfällbara koppställ
Överkorgens höjdjustering
Övre spolarm
Underkorg
Bestickkorg
Nedre spolarm
Filterenhet
Saltbehållare
Disk- och sköljmedelsdispensrar
Typskylt
Kontrollpanel
Service:
0000 000 00000
12
KONTROLLPANEL
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2
3
Knapp På-Av/Återställ med kontrollampa
Programväljarknapp med kontrollampa
Knapp Multizone med kontrollampa / Knapplås
Kontrollampa för Eko-program
Kontrollampa för knapplås
Display
Programnummer och lampa för återstående tid
4 5
6
7
8 9 10 11
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
12
13
14
Kontrollampa för tablett (Tab)
Kontrollampa för stängd vattenkran
Kontrollampa för sköljmedelsnivå
Kontrollampa för saltnivå
Knapp Steri Skölj med kontrollampa / Tablett (Tab)
Fördröjningsknapp med kontrollampa
Knapp för Start/Paus med kontrollampa / Töm
1
FÖRSTA ANVÄNDNING
SALT, GLANSMEDEL OCH DISKMEDEL
RÅD FÖR FÖRSTA ANVÄNDNING
Efter installation, avlägsna stoppen från korgarna och de elastiska hållarna från överkorgen.
PÅFYLLNING AV SALTBEHÅLLAREN
PÅFYLLNING AV SKÖLJMEDELSBEHÅLLARE
Sköljmedel underlättar TORKNING av disken. Sköljmedelsbehållaren A
ska fyllas på när kontrollampan för SKÖLJMEDELSNIVÅ
tänds på
kontrollpanelen.
Användning av salt förhindrar KALKBELÄGGNING på disken och på maskinens funktionella komponenter.
• Det är obligatoriskt att SALTBEHÅLLAREN ALDRIG ÄR TOM.
• Det är viktigt att ställa in vattenhårdheten.
Saltbehållaren befinner sig i diskmaskinens nedre del (se PRODUKTBESKRIVNING) och den måste fyllas när kontrollampan för SALTNIVÅ
på kontrollpanelen är tänd.
1. Avlägsna underkorgen och skruva loss behållarens lock (moturs).
2. Gör detta endast den första gången: fyll
saltbehållaren med vatten.
3. Sätt tratten på plats (se bild) och fyll salt
behållaren ända upp till kanten (cirka 1 kg);
det är inte ovanligt att lite vatten rinner över.
4. Ta bort tratten och torka bort eventuella saltrester från öppningen.
Kontrollera att locket är ordentligt fastskruvat, så att inget diskmedel
kan tränga in i behållaren under diskprogrammet (detta kan skada vattenavhärdaren så att den inte kan repareras).
Närhelst du behöver lägga till salt är det obligatoriskt att slutföra
proceduren före diskcykeln startar för att undvika korrosion.
INSTÄLLNING AV VATTENHÅRDHET
För att vattenavhärdaren ska kunna fungera perfekt är det nödvändigt att vattenhårdhetsinställningen grundar sig på den verkliga
vattenhårdheten hemma hos dig. Denna information kan du få från din
lokala vattenleverantör.
Fabriken anger standardvärdet för vattenhårdheten.
• Slå på maskinen genom att trycka på knappen PÅ/AV.
• Slå av maskinen genom att trycka på knappen PÅ/AV.
• Håll knappen START/PAUS intryckt i 5 sekunder, tills du hör ett pipljud.
• Slå på maskinen genom att trycka på knappen PÅ/AV.
• Den aktuella nivåsiffran och saltlampan blinkar båda.
• Tryck på knappen P för att välja önskad hårdhetsnivå
Vattenhårdhetstabell
Nivå
1
Mjukt
°dH Grader,
°fH Grader,
°Clark Grader,
tysk standard
fransk standard
engelska standard
0-6
0 - 10
0-7
2
Normal
7 - 11
11 - 20
8 - 14
3
Normalt
12 - 16
21 - 29
15 - 20
4
Hårt
17 - 34
30 - 60
21 - 42
5
Mycket hårt
35 - 50
61 - 90
43 - 62
(se VATTENHÅRDHETSTABELL).
• Slå av maskinen genom att trycka på knappen PÅ/AV.
Inställningen är klar!
Så fort detta moment utförts ska man köra ett program med tom maskin.
Använd endast salt som utvecklats speciellt för diskmaskiner.Efter
att saltet hällts i maskinen släcks SALTPÅFYLLNINGSINDIKATORN.
Om saltbehållaren inte fylls kan vattenavhärdaren och värmeelementet skadas som resultat av kalkansamling.
Användning av salt rekommenderas med alla typer av diskmedel.
2
B
A
1. Öppna behållaren B genom att trycka och dra upp fliken på locket.
2. Häll försiktigt i sköljmedel tills det når referensmärket max (110 ml) på
påfyllningsöppningen - undvik spill. Om detta skulle hända ska man
omedelbart torka upp spillet med en torr trasa.
3. Tryck locket nedåt tills du hör ett låsande klickljud.
Häll ALDRIG sköljmedel direkt i maskinbotten.
JUSTERING AV SKÖLJMEDELSDOSERINGEN
Om du inte är helt tillfreds med torkresultatet kan du justera den använda sköljmedelsmängden.
• Sätt på diskmaskinen med knappen PÅ/AV.
• Stäng av den med knappen PÅ/AV.
• Tryck på knappen START/PAUS tre gånger - ett pipljud avges.
• Sätt på den med knappen PÅ/AV.
• Den aktuella nivåsiffran och sköljmedelslampan blinkar.
• Tryck på knappen P för att välja sköljmedelsmängden som ska tillföras.
• Stäng av den med knappen PÅ/AV.
Inställningen är klar!
Om sköljmedelsnivån är inställd på 1 (EKO) tillförs inget sköljmedel.
Kontrollampan för LÅG SKÖLJMEDELSNIVÅ kommer inte att tändas om
sköljmedlet tar slut. Högst 5 olika nivåer kan ställas in med denna diskmaskinsmodell. Fabriksinställningarna är specifika för varje modell. Följ
instruktionerna ovan för att se vilka som gäller för din diskmaskin.
• Om du ser blåaktiga streck på tallrikarna, ställ in ett lågt nummer (2-3).
• Om det finns vattendroppar eller kalkmärken på disken, ställ in ett
högt nummer (4-5).
PÅFYLLNING AV DISKMEDELSBEHÅLLAREN
Använd öppningsdonet A för att Använd öppningsdonet C för att
öppna diskmedelsbehållaren. Häll diskmedlet i behållaren D, som
ska vara torr. Häll fördiskens diskmedel direkt i maskinbotten.
1. Se den ovanstående informationen när
det gäller rätt mängd vid dosering av
diskmedel. I diskmedelsfacket D finns
det markeringar som underlättar doD
seringen.
C
2. Avlägsna diskmedelsrester från behållarens kanter och stäng locket med ett
klick.
3. Stäng diskmedelsbehållarens lock genom
att trycka på det tills spärren är ordentligt
låst.
Diskmedelsbehållaren öppnas automatiskt i rätt moment baserat på programmet. Om allt-i-ett diskmedel används, rekommenderar vi att man
använder knappen TABLETT, för den ställer in programmet så att man
alltid uppnår bästa disk- och torkresultat.
Användning av diskmedel som inte är avsett för diskmaskiner kan orsaka funktionsfel eller skador på apparaten.
SV
NaturalDry
Torkningsfas
PROGRAMTABELL
Diskcykeltid
(tim:min)*
Vattenförbrukning
(l/cykel)
Energiförbrukning
(kWh/cykel)
50°
3:10
9,5
0,83
50-60°
1:25 - 3:00
7,0 - 14,0
0,90 - 1,40
3. Intensiv
65°
2:50
16,0
1,60
4. Snabb disk&tork
50°
1:25
11,5
1,10
5. Kristall
45°
1:40
11,5
1,20
6. Snabb 30’
50°
0:30
9,0
0,50
7. Tyst
50°
3:30
15,0
1,15
0:12
4,5
0,01
Program
1. Eko
2. 6th Sense®
8. Fördisk
-
-
-
Tillgängliga
alternativ *)
-
-
EKO-programmets data har mätts i laboratorium enligt Europeisk Standard EN 60436:2020.
Notering för provlaboratorium: För information om villkoren för jämförelse provningen EN, skriv till e-postadress: [email protected]
Disken behöver inte förbehandlas för något av programmen.
*) Inte alla alternativ kan användas samtidigt.
**) Värden som ges för andra program än Eco-programmet är endast vägledande. Den verkliga tiden kan variera beroende på många faktorer så som
temperatur och tryck på inloppsvatten, rumstemperatur, diskmedelsmängd, mängd och typ av disk, diskens jämvikt, ytterligare valda alternativ och
sensorkalibrering. Sensorkalibreringen kan öka diskmaskinens programtid upp till 20 min.
PROGRAMBESKRIVNING
Instruktioner för programval.
1 EKO
Eko-programmet är lämpligt för rengöring av en normalt nedsmutsad
bordsservis. Det är det effektivaste programmet med avseende på den
kombinerade energi- och vattenförbrukningen för denna användning och
det används i överensstämmelse med EU:s lagstiftning om ekodesign.
2 6th SENSE®
För normalsmutsig disk med intorkade matrester. Funktionen känner
av nedsmutsningsgraden och anpassar programmet på motsvarande
sätt. När sensorn känner av nedsmutsningsgraden visas en animation i
displayen och programtiden uppdateras.
3 INTENSIV
5 KRISTALL
Program för ömtåliga föremål som är känsligare för höga temperaturer,
t.ex. glas och koppar.
6 SNABB 30’
Program som kan benyttes for halv last og mindre skitne tallerkener uten
tørre matrester. Har ingen torkningsfas.
7 TYST
Lämpar sig för användning av maskinen på natten. Optimal prestanda
garanteras.
8 FÖRDISK
Använd för att blötlägga disk som ska diskas vid senare tillfälle. Inget
diskmedel ska användas med detta program.
Rekommenderat program för mycket smutsig disk, särskilt lämpligt för
stekpannor och kastruller (får ej användas för ömtåliga föremål).
4 SNABB DISK&TORK
Normalt smutsig disk. Vardagsprogram som garanterar bra diskresultat
på kort tid.
Anmärkningar:
Observera att programmet Snabb 30’ är avsett för lätt smutsade kärl.
3
ALTERNATIV OCH FUNKTIONER
ALTERNATIV kan väljas direkt genom att trycka på motsvarande knapp (se kontrollpanel).
Om ett alternativ inte är förenligt med det valda programmet (se programtabellen), blinkar den motsvarande LED-lampan
snabbt 3 gånger och pipsignaler hörs. Alternativet aktiveras inte.
MULTIZONE
Om det inte finns mycket disk som ska diskas kan man köra en
halvtomt program för att spara vatten, ström och diskmedel.
Välj ett program och tryck sedan på knappen MULTIZONE:
Kontrollampan över knappen tänds och symbolen för den
valda korgen visas på displayen. Maskinen är standardinställd
på att diska i alla korgar.
Tryck på knappen flera gånger om du bara vill att innehållet i
ena korgen ska diskas:
visas på displayen (bara underkorgen)
visas på displayen (bara överkorgen)
visas på displayen (tillvalet är AV och apparaten diskar
innehållet i alla korgar).
Kom ihåg att bara använda antingen över- eller underkorgen
och att minska diskmedelsmängden i proportion.
Använd diskmedel direkt i diskutrymmet istället för
i diskmedelsbehållaren om den övre korgen avlägsnats.
KNAPPLÅS
Ett långvarigt tryck (i 3 sekunder) på knappen MULTIZONE
aktiverar funktionen KNAPPLÅS. Funktionen KNAPPLÅS
blockerar kontrollpanelen med undantag för knappen PÅ/AV.
För att avaktivera KNAPPLÅS, tryck långvarigt igen.
VATTENKRAN STÄNGD - Larm
Blinkar när vatten inte tas in eller kranen är stängd.
STERI SKÖLJ
Det här alternativet kan användas för att sanitetsskölja disken.
Temperaturen på den sista sköljningen höjs och antibakteriellt
diskmedel läggs till för det valda programmet.
Välj diskprogrammet och tryck på knappen STERI SKÖLJ.
Kontrollampan tänds. Avaktivera funktionen genom att
trycka på samma knapp igen. Perfekt för att diska porslin och
nappflaskor. Diskmaskinsluckan ska hållas stängd under hela
programmet för att bakteriereducering ska kunna garanteras.
Om luckan öppnas börjar kontrollampan att blinka.
VARNING: Porslin och tallrikar kan vara extremt varma i
slutet av programmet.
TABLETT (Tab)
Denna inställning gör att du kan optimera programmets
prestanda baserat på typen av diskmedel som används.
Tryck på knappen STERI SKÖLJ i 3 sekunder (och motsvarande symbol tänds) om du använder kombidiskmedel i
tablettform (sköljmedel, salt och diskmedel i 1 dos).
Vid användning av diskmedel i pulver eller flytande form
ska detta tillval stängas av.
4
FÖRDRÖJNING
Programmets start kan fördröjas i en tid från 0:30 till 24 timmar.
1. Välj programmet och eventuella tillval. Tryck på
fördröjningsknappen (flera gånger) för att senarelägga
programstarten. Programstarten kan senareläggas med
mellan 0:30 och 24 timmar. Varje tryck på knappen fördröjer
starten med: 0:30 om fördröjningstiden är mindre än 4
timmar, 1:00 om fördröjningstiden är mindre än 12 timmar
och 4 timmar om fördröjningstiden är mer än 12 timmar.
Om 24 timmar har uppnåtts och man fortsätter att trycka
på knappen avaktiveras den fördröjda starten.
2. Tryck på START/PAUS-knappen: timern börjar nedräkningen;
3. När tiden har gått släcks kontrollampan och programmet
startar automatiskt.
Om knappen START/PAUS tr ycks in på nytt medan
nedräkningen pågår raderas tillvalet FÖRDRÖJNING och det
valda programmet startar automatiskt.
Fördröjningsfunktionen kan inte ställas in när ett program
redan har startat.
TÖM
För att stoppa och radera det pågående programmet kan funktionen TÖM användas. Om man trycker länge på knappen
START/PAUS aktiveras funktionen TÖM. Det aktiva programmet
stoppas och vattnet i diskmaskinen töms ut.
NaturalDry
NaturalDry är ett fläkttorkningssystem där luckan öppnas
automatiskt efter/under torkning för att optimera torkningsprestandan. Luckan öppnas vid den temperatur som är säker för dina
köksmöbler. Dörren kommer därför inte att öppnas när STERI SKÖLJ
är igång.
Ett specialutformat ångskydd i form av en skyddsfolie medföljer
diskmaskinen (beroende på modelltyp - kan det vara nödvändigt
att köpa den). Information om hur du monterar skyddsfolien finns
i INSTALLATIONSANVISNINGAR.
NaturalDry-funktionen kan inaktiveras på följande sätt:
• För att INAKTIVERA: Koppla på, stäng sedan av. Håll P -knappen
intryckt i 5 sek., när de 5 sek. är till ända kommer diskmaskinen att
avge ett kort pip. Koppla på maskinen, displayen visar „oOF”.
• För att AKTIVERA: Koppla på, stäng sedan av maskinen. Håll P -knappen
intryckt i 5 sek., när de 5 sek. är till ända kommer diskmaskinen att
avge ett kort pip. Koppla på maskinen, displayen visar „oOn”.
SV
STÄLLA IN DISKGODSET
ÖVERKORG
Placera ömtålig och lätt disk
här: glas, koppar, tefat, låga salladsskålar.
UNDERKORG
För grytor, lock, tallrikar, salladsskålar, bestick o.s.v. Stora tallrikar och
lock placeras bäst på sidorna för att undvika kontakt med spolarmen.
Underkorgen är försedd med uppfällbara stöd som kan användas i lodrätt läge för placering av tallrikar eller i vågrätt läge (nedsänkta) för att
lättare ställa in grytor och salladsskålar.
(exempel på fyllning av överkorgen)
JUSTERA HÖJDEN PÅ ÖVERKORGEN
Höjden på överkorgen kan justeras: i högt läge för att placera skrymmande
föremål i underkorgen och i lågt läge för att utnyttja de fällbara koppställen
och skapa större utrymme uppåt och undvika kontakt med diskgodset
som placerats i underkorgen.
Överkorgen är försedd med en Justeringsmekanism för överkorgen (se bild). Lyft korgen
utan att trycka på spakarna genom att ta tag i
korgens sidor och släpp när korgen är stabil i
sitt övre läge.
För att sätta tillbaka den i det nedre läget, tryck
på spakarna (A) på korgens sidor och flytta
korgen nedåt.
Vi rekommenderar att du inte justerar höjden
på korgen när den är full.
Höj eller sänk ALDRIG korgen bara på ena sidan.
VIKBARA KOPPSTÄLLNINGAR MED JUSTERBAR
POSITION
Sidokoppställningarna kan vikas in
eller ut för att optimera placerinen
av kärl i korgen.
Vinglas kan placeras säkert i de vikbara
koppställningarna genom att man
för in glasens fot i de motsvarande
springorna.
Beroende på modell:
– för att vika ut ställningarna måste
de skjutas upp och roteras eller
släppas upp från fästena och dras
ner.
– för att vika in ställningarna måste
de roteras och skjutas ner eller
dras upp och knäppas fast i
fästena.
(exempel på fyllning av underkorgen)
BESTICKKORG
Denna är försedd med ett övre galler för bättre placering av besticken.
Den får endast placeras längs fram i underkorgen.
Knivar och andra redskap med vassa kanter ska placeras i bestickkorgen med spetsen vänd nedåt eller så ska de placeras vågrätt i
de fällbara hållarna i överkorgen.
5
DAGLIG ANVÄNDNING
1.
KONTROLLERA ANSLUTNINGEN TILL VATTENLEDNINGEN
Kontrollera att diskmaskinen är ansluten till vattenledningen och
att kranen är öppen.
2.
SÄTT PÅ DISKMASKINEN
Tryck på knappen PÅ/AV.
3.
STÄLL IN DISKGODSET (se STÄLLA IN DISKEN).
4.
PÅFYLLNING AV DISKMEDELSBEHÅLLAREN
5.
VÄLJ PROGRAM OCH STÄLL IN LÄMPLIG CYKEL
Välj det program som är mest lämpligt för typen av diskgods och
hur smutsigt det är (se PROGRAMBESKRIVNING) genom att trycka på
knappen P. Välj önskade tillval (se TILLVAL OCH FUNKTIONER).
6.
START
Starta diskprogrammet genom att trycka på knappen START/PAUS.
När programmet startas hörs ett pip.
7.
PROGRAMSLUT
Slutet på tvättcykeln indikeras av pip och genom blinkning av tvättcykelindikatorn på panelen. Öppna luckan och slå av maskinen
genom att trycka på knappen PÅ/AV.
Vänta några minuter innan disken tas ut - för att undvika brännskador. Töm korgarna och börja med underkorgen.
Maskinen slås automatiskt av när den har stått stilla under en längre
tid för att minimera elförbrukningen.
Om porslinet bara är något smutsigt, eller om det har sköljts med
vatten innan det ställdes in i diskmaskinen, kan mängden diskmedel minskas i proportion.
MODIFIERA ETT PÅGÅENDE PROGRAM
Om man valt fel program kan man ändra det, under förutsättning att det
precis har börjat: Håll knappen PÅ/AV intryckt tills maskinen stängs av.
Sätt på maskinen igen med hjälp av knappen PÅ/AV och välj nytt
diskprogram och eventuella önskade tillval. Starta programmet genom
att genom att trycka på knappen START/PAUS.
STÄLL IN EXTRA DISK
Utan att stänga av maskinen, öppna luckan (se upp för HET ånga!) och
sätt in disken i diskmaskinen. Stäng luckan och tryck på knappen
START/PAUS. Programmet fortsätter från punkten som det avbröts på.
AVBROTT AV MISSTAG
Om luckan öppnas under diskprogrammet, eller om strömmen bryts, så stoppar programmet. Efter att luckan har stängts eller efter att strömförsörjningen har återställts startar man programmet igen från där det avbröts
genom att trycka på knappen START/PAUS.
För att avaktivera DEMO-LÄGET måste följande åtgärder utföras i följd
utan pauser. Sätt PÅ maskinen och stäng AV den igen.
Tryck på FÖRDRÖJNING-knappen tills signalen hörs. Sätt på maskinen
igen. “dOF”-indikatorn blinkar och stängs sedan AV.
RÅD OCH TIPS
TIPS
Innan korgarna fylles ska alla matrester avlägsnas från porslinet och glasen
ska tömmas. Du behöver inte skölja diskgodset innan under rinnande
vatten.
Placera porslinet så att det hålles ordentligt på plats och inte välter; och
placera behållare med öppningen nedåt och de konkava/konvexa delarna
snett, så att vattnet kan nå alla ytorna och flöda fritt.
VARNING: lock, handtag, serveringsfat och stekjärn hindrar inte spolarmarna
från att rotera.
Placera eventuella mindre föremål i bestickkorgen.
Mycket smutsig disk och pannor ska placeras i underkorgen för i denna
avdelning spolas vattnet med större kraft och ger bättre diskprestanda.
När maskinen fyllts, kontrollera att spolarmarna kan rotera fritt.
OLÄMPLIGT DISKGODS
• Diskgods och bestick i trä.
• Ömtåliga dekorerade glas, konsthantverk och antikt porslin.
Dekorationerna på dessa är inte beständiga.
• Delar i syntetmaterial som inte kan motstå höga temperaturer.
• Diskgods i koppar och tenn.
• Diskgods som har fläckar av aska, vax, smörjmedel eller bläck.
Färg på glasdekorationer och delar i aluminium/silver kan förändras
och blekas under diskning. Vissa typer av glas (t.ex. kristallföremål) kan
även bli ogenomskinliga efter ett antal diskcykler.
SKADOR PÅ GLAS OCH PORSLIN
• Använd endast glas och porslin som garanterats som
maskindisksäkert av tillverkaren.
• Använd ett milt diskmedel som lämpar sig för glas och porslin för att
undvika vita ränder på glasföremål.
• Avlägsna glas och porslin från diskmaskinen så snart diskcykeln
avslutats.
6
TIPS FÖR ENERGIBESPARING
• När hushållets diskmaskin används enligt tillverkarens anvisningar
förbrukar diskmaskinen vid diskning av porslin vanligtvis mindre energi och vatten än vid handdiskning.
• För att maximera diskmaskinens effektivitet rekommenderas att du
startar diskprogrammet först när diskmaskinen är fulladdad. En
fullladdad diskmaskin som laddats upp till den kapacitet som anges
av tillverkaren kommer att leda till energi- och vattenbesparingar i
hemmet. Information om korrekt insättning av porslin finns i kapitlet INSÄTTNING I KORGAR.
För en halvfull maskin rekommenderas det att använda speciella
diskalternativ om de finns tillgängliga (Half load/ Zone Wash/ Multizone) (Halvfull/Zondisk/Multizon), så att du bara fyller på utvalda
korgar. Felaktig insättning eller överbelastning av diskmaskinen kan
öka resursanvändningen (såsom vatten, energi och tid, samt öka ljudnivån), vilket minskar rengörings- och torkprestandan.
• Manuell försköljning av porslin leder till ökad vatten- och energiförbrukning och rekommenderas inte.
HYGIENDISK
För att undvika lukt och avlagringar som kan samlas i diskmaskinen
ska man köra ett högtemperaturprogram minst en gång i månaden.
Använd en tesked diskmedel och kör det utan disk för att rengöra din apparat.
SV
SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL
RENGÖRING AV FILTERENHETEN
Rengör filterenheten regelbundet så att filtren inte igensätts och avloppsvattnet rinner ut som det ska.
Användning av diskmaskin med tilltäppta filter eller främmande
föremål i filtreringssystem eller sprayarmar kan orsaka funktionsfel på
enheten, vilket kan leda till sämre prestanda, buller eller en högre resursanvändning.
Filterenheten består av tre filter som avlägsnar matrester från diskvattnet och sen låter vattnet återcirkulera. De måste rengöras om du vill
uppnå bästa resultat för varje diskning.
Diskmaskinen får inte användas utan filter eller om filtret sitter löst.
Kontrollera filterenheten och rengör den noga vid behov under rinnande vatten med en icke-metallisk borste åtminstone en gång per månad
eller efter 30 program. Följ instruktionerna nedan:
1. Vrid det runda filtret A moturs och dra ut det (Figur 1).
2. Avlägsna det skålformade filtret B genom att trycka lätt på sidoflikarna (Figur 2).
3. Låt det rostfria platta filtret C glida ut (Figur 3).
4. Om du hittar främmande föremål (som trasigt glas, porslin, ben,
fruktfrön etc.), avlägsna dem försiktigt.
5. Kontrollera fällan och ta bort eventuella matrester. TA ALDRIG
BORT diskcykelns pumpskydd (svart del) (Figur 4).
1
RENGÖRING AV SPOLARMARNA
I vissa fall kan matrester fastna på spolarmarna och blockera hålen som
vattnet spolas ut genom. Det rekommenderas därför att man kontrollerar spolarmarna lite då och då och rengör dem med en liten icke-metallisk borste.
För att ta loss den övre spolarmen, vrid låsringen i plast moturs. Den övre
spolarmen ska sättas tillbaka så att sidan med flest hål är vänd uppåt.
2
B
A
A
Den nedre spolarmen kan tas bort genom att man trycker på sidoflikarna och drar den uppåt.
VATTENMJUKGÖRINGSSYSTEM
C
3
4
Efter rengöring av filtren, montera tillbaka filterenheten på plats på rätt
sätt detta är nödvändigt för att man ska kunna bibehålla diskmaskinens
effektivitet.
Vattenmjukgöring minskar automatiskt vattenhårdheten och förhindrar följaktligen kalkförekomst på värmaren, vilket också bidrar till bättre
rengöringseffektivitet.
Detta system regenererar sig själv med salt, därför är det nödvändigt att fylla på saltbehållaren när den är tom.
Regenereringsfrekvensen beror på inställningen av vattenhårdhetsnivå
- sker regenerering en gång per 6 Eco-program med vattenhårdhetsnivån inställd till 3.
Regenereringsprocessen börjar i den sista sköljningen och slutar i torkfasen, innan programmet slutar.
• För en regenerering behövs: ~3.5 L vatten,
• Tar upp till 5 minuter extra för programmet,
• Använder under 0,005 kWh energi.
RENGÖRING AV TILLOPPSSLANGEN
Om vattenslangarna är nya, eller om de använts under en längre tid, låt
vattnet rinna för att försäkra dig om att det är rent och fritt från föroreningar innan nödvändiga kopplingar utförs. Om denna försiktighetsåtgärd inte vidtas, skulle vatteninloppet kunna blockeras och diskmaskinen skadas.
7
FELSÖKNING
Om din diskmaskin inte fungerar ordentligt, kontrollera om problemet kan lösas genom att gå igenom följande lista. För andra fel eller
problem, kontakta auktoriserad kundservice. Kontaktinformationen finns i garantihäftet. Tillverkaren säkerställer tillgången på reservdelar
i minst 10 år efter produktionsdatum för denna apparat.
PROBLEM
Saltindikatorn
lyser
MÖJLIGA ORSAKER
ÅTGÄRDER
Saltbehållaren är tom. (Saltindikatorn kan fortsätta att lysa under flera diskningar).
Fyll på salt i behållaren (se sidan 2 för mer information).
Justera vattnets hårdhet (se tabellen på sidan 2).
Spolglansindikatorn Behållaren för spolglans är tom. (Spolglansindikatorn kan fortsätta att lysa under flera diskningar).
lyser
Diskmaskinen startar
inte eller lyder inte
kommandon.
Fyll på spolglans i behållaren (se sidan 2 för mer information).
Maskinen har inte anslutits till elnätet på rätt sätt. För in kontakten i uttaget.
Av säkerhetsskäl startar inte diskmaskinen automatiskt när strömmen återvänder.
Strömavbrott.
Tryck på Start/Paus-knappen för att återuppta programmet.
Diskmaskinsluckan är inte stängd. NaturalDryTryck hårt på luckan tills du hör ett "klick".
-stiftet är inte indraget.
Cykeln avbryts för lucköppning för > 4 sekunder. Stäng luckan och tryck på knappen START/PAUS.
Den svarar inte på knapptryck. Displayen visar:
F9 eller F12 och både PÅ/AV- och START/Paus-LED-lamporna blinkar snabbt.
Slå av maskinen genom att trycka på knappen PÅ/AV, slå sen på den efter cirka
en minut och starta om programmet. Om problemet kvarstår, koppla ur apparaten i 1 minut och koppla sedan tillbaka den igen.
Diskmaskinen
töms inte.
Den svarar inte på
knapptryck. Displayen
visar: F3 och både
PÅ/AV- och START/
Paus-LED-lamporna
blinkar snabbt.
Diskprogrammet är ännu inte avslutat.
Vänta till diskprogrammet är klart.
Tömningsslangen är böjd.
Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd (se Installation).
Diskhons avloppsrör är blockerat.
Rengör diskhons avloppsrör.
Filtret är igensatt av matrester
Rengör filtret (se RENGÖRING AV FILTERENHET).
Diskmaskinen bullrar
för mycket.
Tallrikarna skramlar mot varandra.
Placera porslinet rätt (se STÄLLA IN DISKEN).
En överdriven mängd skum har producerats.
Diskmedlet har inte doserats rätt, eller är inte lämpligt för användning i
diskmaskin (se PÅFYLLNING AV DISKMEDELSBEHÅLLAREN). Återställ diskmaskinen genom att trycka på knappen TÖM (se TILLVAL OCH FUNKTIONER) och kör
ett nytt program utan diskmedel.
Porslinet har inte placerats rätt.
Placera porslinet rätt (se STÄLLA IN DISKEN).
Spolarmarna kan inte rotera fritt, de hindras av
disken.
Placera porslinet rätt (se STÄLLA IN DISKEN).
Disken blir inte ren.
Diskprogrammet är för milt.
En överdriven mängd skum har producerats.
Diskmaskinen tar inte
in vatten. Den svarar
inte på knapptryck.
Displayen visar:
F6
och både PÅ/AV- och
START/Paus-LED-lamporna blinkar snabbt.
Välj ett lämpligt diskprogram (se PROGRAMTABELL).
Diskmedlet har inte doserats rätt, eller är inte lämpligt för användning i diskmaskin (se PÅFYLLNING AV DISKMEDELSBEHÅLLAREN).
Sköljmedelsbehållarens lock är inte ordentligt
stängt.
Kontrollera att locket till sköljmedelsbehållaren är stängt.
Filtret är smutsigt eller igensatt.
Rengör filterenheten (se SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL).
Det finns inget salt.
Fyll saltbehållaren (se PÅFYLLNING AV SALTBEHÅLLAREN).
Inget vatten i vattentillförseln eller stängd kran. Kontrollera att det finns vatten i vattentillförseln eller att kranen är öppen.
Tilloppsslangen är böjd.
Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd (se Installation) omprogrammera
diskmaskinen och starta på nytt.
Silen i inloppsvattenslangen är igensatt, den
måste rengöras.
Efter kontroll och rengöring, slå på och slå av diskmaskinen och starta om ett
nytt program.
Diskmaskinen avslutar
Avloppsslangen är placerad för lågt eller sugs
programmet i förtid.
in i hemavloppssystemet.
Displayen visar: F15
och både PÅ/AV- och
START/Paus-LED-lam- Luft i vattenförsörjningen.
porna blinkar snabbt.
Kontrollera om änden av avloppsslangen är placerad i rätt höjd (se INSTALLATION).Kontrollera om den sugs in i hemavloppssystemet, montera luftventilen
vid behov.
Kontrollera vattenförsörjningen för läckor eller andra problem med luftinsläpp.
Du kan få åtkomst till policy, standarddokumentation och ytterligare
produktinformation genom att:
•
Besöka vår webbsida docs‌.‌whirlpool‌.‌eu
•
Använda QR-koden
•
Eller, genom att kontakta vår kundservice (Se telefonnumret i garantihäftet).
När du kontaktar vår kundservice, ange koderna som står på produktens typskylt.
Modellinformationen kan hämtas med QR-koden som finns på energietiketten.
Etiketten innehåller också modellidentifieraren som kan användas för att konsultera
registerportalen på https://eprel.ec.europa.eu (tillgänglig på vissa modeller).
8
IEC 436
:
400011463001B
09/2020 ks - Xerox Fabriano
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement