Whirlpool AKP 235/05/IX Oven Korisnički vodič


Add to my manuals
13 Pages

advertisement

Whirlpool AKP 235/05/IX Oven Korisnički vodič | Manualzz

SADRÆAJ

INSTALACIJA

O O»UVANJU OKOLI©A

VAÆNE NAPOMENE

PRIJE UPORABE PEΔNICE

PRIBOR KOJI SE MOÆE NARU»ITI

BRIGA I ODRÆAVANJE

U SLU»AJU PROBLEMA

SERVIS

OPIS PROIZVODA

IZJAVA O SUKLADNOSTI

AKP 235/5

8

10

6

7

2

5

5

10

11

13

Kako bi vaπa nova peÊnica poluËila najbolje rezultate, paæljivo proËitajte upute za uporabu i saËuvajte ih za buduÊu uporabu.

2

Instalacija

Savjeti

VAÆNO: Prije instalacije ili popravka, obavezno odspojite peÊnicu iz mreænog napajanja.

Instalaciju peÊnice treba izvrπiti kvalificirani tehniËar prema uputama proizvoaËa i u skladu s lokalnim regulativama.

• Izvadite peÊnicu iz ambalaæe i uvjerite se da nije oπteÊena tijekom transporta, te da se vrata peÊnice pravilno zatvaraju. U sluËaju bilo kakvih nejasnoÊa obratite se prodavaËu ili osoblju najbliæeg servisnog centra.

• Nakon raspakiravanja peÊnice, ostavite je na postolju od stiropora kako bi sprijeËili oπteÊenja.

Savjetujemo, da prilikom instalacije peÊnice nosite zaπtitne rukavice.

PeÊnica je isporuËena dvjema ruËkama sa strane (B) za jednostavniji postupak ugradnje (slika 7).

Priprema kuhinjskog elementa za ugradnju

Ugradnja peÊnice

Kuhinjski elementi izmeu kojih se nalazi peÊnica trebaju biti otporni na toplinu

(najmanje 80 °C).

Prije ugradnje ureaja izreæite kuhinjski element i radnu povrπinu. Paæljivo uklonite ostatke obrade koji bi mogli utjecati na pravilan rad peÊnice.

• Dimenzije kuhinjskog elementa za ugradnju je prikazan na slikama 1, 2 i 3. Dimenzije peÊnice su prikazane na slici 4.

Kako bi osigurali pravilnu ventilaciju, potrebno je ostaviti otvor na dnu elementa za ugradnju.

Obratite paænju na dimenzije. Dno peÊnice nakon instalacije ne smije biti dostupno .

Tijekom instalacije pripazite da boËne stranice peÊnice ne dodiruju susjedne elemente.

• Kod peÊnica ugraenih ispod radne ploËe, ostavite barem 5 cm slobodnog prostora izmeu gornjeg ruba peÊnice i donjeg ruba radne ploËe (slika 5). Za pravilan rad ureaja, ovaj prostor se ne smije blokirati.

• Ukoliko kuhinjski element nije priËvrπÊen na zid, potrebno ga je uËvrstiti standardnim priËvrπÊivaËima (A) nabavljivim na træiπtu, pogledajte sliku 6.

ElektriËno povezivanje

Zakonskim regulativama je propisano da ureaj treba biti uzemljen.

• PrikljuËenje na mreæno napajanje treba izvesti kvalificirani tehniËar prema uputama proizvoaËa i u skladu s lokalnim regulativama.

• Osoba koja izvodi prikljuËenje na mreæno napajanje je odgovorna za ispravnost i poπtivanje sigurnosnih regulativa.

• Mreæni kabel peÊnice treba biti dovoljno dugaËak za spajanje ugraene peÊnice u zidnu utiËnicu.

• Prema sigurnosnim regulativama, mreæni kabel treba biti spojen na naËin koji omoguÊuje brzi prekid napajanja u sluËaju problema. Primjerice, treba imati prekidaË s najmanje 3 mm razmaka meu kontaktima.

• Ne koristite adaptere s viπe utiËnica kao ni produæne kabele.

• Nakon instalacije peÊnice, elektriËne komponente ne smiju biti dostupne.

3

4

PrikljuËenje peÊnice na napajanje

Provjerite da li napon oznaËen na nazivnoj ploËici odgovara mreænom naponu. Nazivna ploËica se nalazi s prednje strane peÊnice

(vidljiva je kad se otvore vrata peÊnice).

Ukoliko mreæni kabel nije dostupan, postupite na sljedeÊi naËin:

1. Uklonite dva priËvrsna vijka s pokrova kutije s prikljuËcima koji se nalazi na donjem dijelu straænjeg pokrova peÊnice.

2. Skinite pokrov kako bi imali pristup kutiji s prikljuËcima i uloæite mreæni kabel

(pogledajte tablicu) kroz otvor na dnu peÊnice.

Tablica mreænog kabela

Broj vodiËa Vrsta kabela

1N+ ~ H05 RR-F 3 X 1.5 mm 2

3. Spojite kabel u kutiju s prikljuËcima, zategnite vijke do kraja i priËvrstite kabel.

4. Vratite pokrov na mjesto tako da uloæite dvije polugice u odgovarajuÊe otvore i zategnite ih s dva vijka.

PriËvrπÊivanje peÊnice

Podignite peÊnicu dræeÊi je za ruËke sa strane (B) i uloæite je u kuhinjski element, pazeÊi da pritom ne zahvatite mreæni kabel (slika 8).

Prije priËvrπÊivanja centrirajte peÊnicu.

PeÊnica se standardno isporuËuje s umecima koji su veÊ montirani, kako bi se omoguÊilo πto lakπe postavljanje peÊnice u kuÊiπte pomoÊu isporuËenih vijaka (slika 9).

5

Savjeti za zaštitu okoliša

Odlaganje ambalaæe

Materijal ambalaæe se u potpunosti moæe reciklirati i oznaËen je simbolom .

Iz tog se razloga ambalaæa ne bi trebala odlagati zajedno s otpacima iz kuÊanstva, veÊ na naËin propisan lokalnim odredbama.

Znak na ureaju ili na priloæenim dokumentima sluæi kao podsjetnik da ovaj ureaj ne spada u ostali kuÊni otpad, te ga je potrebno zbrinuti u lokalnom reciklaæom srediπtu za elektriËne i elektroniËke ureaje.

Ureaj treba zbrinuti u skladu s lokalnim regulativama o zbrinjavanja otpada.

Detaljnije informacije o postupanju, popravku i reciklaæi ureaja potraæite u lokalnom komunalnom poduzeÊu ili prodavaonici ureaja.

Odbacivanje starih ureaja

• Ovaj ureaj je oznaËen u skladu s europskom smjernicom 2002/96/EC

WEEE (Waste Electrical and Electronic

Equipment).

Ispravnim odlaganjem isluæenog ureaja sprjeËava se negativan utjecaj na okoliπ i ljudsko zdravlje do kojeg moæe doÊi ako se odbaËenim ureajem ne bi ispravno rukovalo.

©tednja energije

PeÊnicu je potrebno pred-zagrijati samo ukoliko je to potrebno prema receptu ili uputi iz tablice primjerka Opisa proizvoda.

Koristite tamne, crne plitice za peËenje jer one dobro apsorbiraju toplinu.

Vaæne napomene

Upozorenje:

PeÊnicom ne smiju upravljati djeca i neupuÊene osobe bez nadzora.

Ne dopustite djeci igru u blizini peÊnice bez nadzora.

Dostupni dijelovi Êe uporabom postati vruÊi. Ne dopustite djeci igru oko peÊnice radi opasnosti od opeklina.

Ne koristite abrazivne sredstva za

ËiπÊenje dijelova od STAKLA, kako ih ne bi oπtetili.

• Ureaj se zagrijeva tijekom uporabe. Ne dodirujte grijuÊe elemente u peÊnici.

PeÊnica je namijenjena iskljuËivo uporabi u kuÊanstvu za kuhanje namirnica. Svaka druga uporaba je zabranjena. ProizvoaË ne preuzima odgovornost za πtetu nastalu nepravilnom uporabom.

Sve popravke i podeπavanja povjerite iskljuËivo ovlaπtenom serviseru.

PeÊnicu ne izlaæite atmosferskim utjecajima.

Na vrata ne stavljajte teπke predmete jer mogu oπtetiti unutraπnjost peÊnice i πarke.

Ne naslanjajte se na vrata.

Na ruËku vrata peÊnice ne vjeπajte niπta teπko.

Nemojte dno peÊnice prekrivati aluminijskom folijom ili drugim predmetima.

Vrata peÊnice se moraju ispravno zatvarati.

Brtve na vratima se moraju odræavati

Ëistima.

Vodu ne lijevajte izravno u toplu peÊnicu jer to moæe oπtetiti emajlirani sloj.

Prskanje voÊnih sokova iz kalupa za peËenje moæe ostaviti trajne mrlje.

PreporuËujemo da peÊnicu prije ponovne uporabe oËistite.

• Po dnu peÊnice ne vucite posude i tave kako bi sprijeËili ogrebotine povrπinskog sloja.

6

Ostaci kondenzacije nakon kuhanja mogu oπtetiti peÊnicu i obliænje kuhinjske ureaje.

PreporuËujemo da:

− podesite najniæu temperaturu;

− prekrijete namirnice;

− izvadite namirnice iz peÊnice;

− posuπite mokre dijelove kad se peÊnica ohladi.

Prednja ploËa i ruËka vrata peÊnice se zagrijavaju kad ureaj dugo radi na visokim temperaturama.

PeÊnicu nikad ne dirajte mokrim dijelovima tijela i ne rukujte njome bosonogi.

Kad peÊnicu iskljuËujete s napajanja, nikad ne povlaËite kabel.

Djecu dræite podalje od sljedeÊih dijelova jer su potencijalno opasni:

− peÊnica i kontrola, posebice tijekom rada peÊnice i neposredno nakon iskljuËenja;

− ambalaæe (vreÊica, polistirena, metalnih dijelova itd.);

− peÊnice koju namjeravate baciti.

Provjerite da elektriËni kabeli ureaja koji se koriste u blizini peÊnice ne dodiruju njene vruÊe dijelove i da se ne zaglave u vratima peÊnice.

Pojedini modeli peÊnica imaju sustav rashlaivanja zraka koji spreËava da se prednji dio peÊnice i kuÊiπte pretjerano zagriju.

Pozor: Para i dim se odvode kroz otvor smjeπten izmeu kontrolne ploËe i vrata peÊnice. Ne blokirajte ventilacijske otvore.

• Zapaljivi materijal ne stavljajte u ili blizu peÊnice jer ako sluËajno ukljuËite peÊnicu moæe doÊi do poæara.

• Kad je peÊnica zagrijana, tave i posude pridræavajte rukavicama.

• Ukoliko pri peËenju ili kuhanju kolaËa i slastica dodajete alkohol (primjerice rum, konjak, vino i sl.), obratite pozornost jer alkohol isparava na visokim temperaturama. Moæe se dogoditi da se pare koje oslobodi zapale u dodiru s elektriËnim grijaËem.

• U peÊnici ne zagrijavajte hermetiËki zatvorene posude (osim ambalaæa koje su tome namijenjene; pogledajte upute proizvoaËa) jer pritisak koji se razvija unutar posude moæe uzrokovati eksploziju i kvar peÊnice.

• Za kuhanje ne koristite posude od sintetiËkih materijala (osim ambalaæa koje su tome namijenjene; pogledajte upute proizvoaËa) jer se pri visokim temperaturama mogu rastopiti.

• Pazite na peÊnicu ako koristite puno masti ili ulja jer se mogu pregrijati i zapaliti!

• Nikad ne izvlaËite pune reπetke. Budite iznimno paæljivi.

Prije uporabe peÊnice

Izvadite sav pribor iz peÊnice i otprilike sat vremena je grijte na 200°C za uklanjanje mirisa zaπtitne masti i izolacijskih materijala. Tijekom ove radnje dræite prozor otvorenim.

Prije uporabe peÊnice uklonite:

− naljepnice na prednjoj strani i vratima, osim one s tehniËkim podacima;

− kartonske zaπtite i zaπtitni sloj plastike s kontrola prednje ploËe i drugih dijelova peÊnice;

− sve naljepnice na priboru (primjerice, ispod plitice za sakupljanje masnoÊe).

Pribor koji se može naruËiti

Pribor koji nije isporuËen s peÊnicom je moguÊe nabaviti u ovlaπtenom servisnom centru. Popis isporuËenog pribora se nalazi u posebno isporuËenom primjerku

Opisa proizvoda (pod stavkom Pribor).

Plitica za sakupljanje masnoÊe (1)

Ova plitica koristi se za sakupljanje masnoÊe i komadiÊa hrane ako je postavite ispod reπetke. Moæete je koristiti i kao posudu za peËenje mesa, piletine i ribe, s ili bez povrÊa.

Ulijte u ovu pliticu neπto vode kako biste sprijeËili prskanje masnoÊe i πirenje dima.

Plitica za peËenje (2)

Za peËenje kolaËa, slastica i pizza.

Reπetka (3)

Reπetku moæete koristiti za peËenje hrane na roπtilju ili kao oslonac plitica i ostalog posua za peËenje. MoguÊe ju je postaviti na bilo koju vodilicu peÊnice. Reπetku moæete staviti sa zakrivljenom stranom okrenutom prema gore ili dolje.

Raæanj (4)

Za detalje o uporabi raænja pogledajte opis proizvoda koji je isporuËen odvojeno.

Pribor za grill (5)

Pribor se sastoji od reπetke (5a), plitice za sakupljanje masnoÊe (5b) i jedne ili dvije ruËke (5c).

Pribor stavite na reπetku (3) i koristite s funkcijom Grill.

7

8

Briga i odræavanje

Vaæno: Ne koristite ureaje za ËiπÊenje pod tlakom vode ili na paru.

Vanjski dijelovi peÊnice

»istite ih navlaæenom krpom. Ako su jako zaprljani, dodajte nekoliko kapi deterdæenta i posuπite suhom krpom.

• Ne koristite korozivne ili abrazivne deterdæente koji mogu oπtetiti povrπinu.

U sluËaju da jedan od navedenih proizvoda doe u dodir s peÊnicom, odmah je oËistite vlaænom krpom.

Neznatne razlike u boji na prednjem dijelu ureaja rezultat su uporabe razliËitih materijala primjerice stakla, plastike i metala.

PeÊnice s aluminijskom prednjom ploËom

»istite blagim deterdæentom i mekom krpom za ËiπÊenje prozora ili krpom od mikrofibre koja ne ostavlja tragove na povrπini. Briπite vodoravnim potezima, bez pritiskanja.

• Ne koristite korozivne proizvode, grube spuævice ili krpe. Aluminijske povrπine

Ëistite suhom krpom.

Pribor

Pribor odmah po uporabi natopite u vodi i deterdæentu. Ostatke hrane moæete otkloniti Ëetkom ili spuævom.

Pozor: Prije izvoenja sljedeÊih postupaka savjetujemo koriπtenje zaπtitnih rukavica.

Paæljivo slijedite ove upute za spreËavanje povreda i oπteÊenja vrata i πarki.

Skidanje vrata peÊnice:

1. Potpuno otvorite vrata peÊnice (pogledajte sliku 1).

2. Podignite kvaËice i gurnite ih prema naprijed do kraja (pogledajte sliku 2).

3. Izvadite vrata tako da ih do pola zatvorite i povuËete prema gore (pogledajte sliku 3).

Obratite posebnu pozornost na πarke prilikom

ËiπÊenja i/ili skidanja vrata peÊnice (slika 4).

Za ponovno montiranje vrata:

1. ©arke umetnite u utore i potpuno spustite vrata.

2. Spustite obje πarke.

3. Zatvorite vrata peÊnice.

Pozor: Paæljivo slijedite ove upute za spreËavanje povreda i oπteÊenja vrata i πarki.

Promjena æarulje straænjeg dijela peÊnice

(ako postoji):

1. IskljuËite peÊnicu iz napajanja.

2. PriËekajte da se peÊnica ohladi i odvrnite pokrov æarulje ulijevo (pogledajte sliku 5).

3. Zamijenite æarulju (pogledajte napomenu).

4. Vratite pokrov æarulje.

5. Ponovno prikljuËite peÊnicu na napajanje.

Napomena: Koristite iskljuËivo æarulje snage

25 W/230 V, tip E-14, T300 °C, koje moæete nabaviti u ovlaπtenom servisu.

VAÆNO: Ne koristite peÊnicu dok ne vratite pokrov æarulje.

9

10

U sluËaju problema

PeÊnica ne radi

Provjerite ima li mreænog napajanja i da li je peÊnica ukljuËena na napajanje.

IskljuËite i ponovno ukljuËite peÊnicu kako biste provjerili da li je problem i dalje prisutan.

VAÆNO:

Provjerite je li moæda regulator peÊnice u poloæaju “0” ili na oznaci “æaruljice” .

Ako elektroniËki pokazivaË (ovisno o modelu) prikazuje poruku “STOP”, pogledajte opis proizvoda isporuËen posebno i/ili opis elektroniËkog pokazivaËa.

Ako elektroniËki pokazivaË (ovisno o modelu) prikazuje poruku “F HH”, obratite se ovlaπtenom servisu i navedite broj koji je prikazan nakon slova “F”.

Servis

Prije pozivanja servisa:

1. ProuËite natuknice u poglavlju “U sluËaju problema” i sluæeÊi se njima pokuπajte sami rijeπiti problem.

2. IskljuËite ureaj i pokuπajte ga ponovno ukljuËiti kako biste vidjeli da li problem joπ postoji.

Ukoliko problem postoji i nakon izvrπenih provjera, obratite se najbliæem ovlaπtenom servisu.

Molimo navedite:

• vrstu problema;

• toËnu vrstu i model ureaja;

• servisni broj (tj. broj iza rijeËi Service na ploËici s podacima, koja se nalazi na desnoj strani unutar peÊnice, vidljivoj kada su vrata peÊnice otvorena). Servisni broj je takoer naveden na jamstvenom listu;

• Vaπu punu adresu;

Vaπ telefonski broj.

U sluËaju da peÊnica treba popravak, obratite se ovlaπtenom serviseru moæete umanjiti sigurnost i kvalitetu ureaja.

(koji jamËi uporabu originalnih zamjenskih dijelova i pravilnu zamjenu).

Ukoliko se ne pridræavate ovih uputa,

IZJAVA O USKLA–ENOSTI

Ovaj ureaj je namijenjen za pripravu

æiveænih namirnicama i izraeni su u skladu sa smjernicom EEZ-a 89/109.

Ovaj ureaj je namijenjen iskljuËivo kuhanju u domaÊinstvima.

Svaka drukËija uporaba (primjerice, za zagrijavanje prostorije) je nepropisna i opasna.

Ovaj ureaj je dizajniran, proizveden i prodan u skladu sa:

− sigurnosnim zahtjevima smjernice

EEZ-a "Niski napon" 73/23;

− zahtjevima o zaπtiti smjernice EEZ-a

“EMC” 89/336;

− zahtjevima smjernice EEZ-a 93/68.

11

Opis proizvoda

Najviša razina

Prva razina

1.

Kontrolna ploËa

1.1. KotaËiÊ za odabir funkcije

1.2. KotaËiÊ timera

1.3. KotaËiÊ termostata

1.4. Crveni indikator termostata

2.

Ventilator za hlaenje (nije vidljiv)

3.

Gornji grijaË

4. GrijaÊi element grilla

5.

Unutarnje osvjetljenje peÊnice

6.

Ventilator

7.

Donji grijaË (nije vidljiv)

8.

Vrata peÊnice

ISPORU»ENI PRIBOR

Reπetka Plitica za sakupljanje masnoÊe

UPORABA PEΔNICE

Okrenite kotaËiÊ u poloæaj odgovarajuÊe funkcije. UkljuËi se unutarnje svjetlo peÊnice.

Okrenite kotaËiÊ termostata u smjeru kazaljke na satu na æeljenu temperaturu. Crveni indikator termostata se ukljuËi, te se iskljuËi kad peÊnica postigne odgovarajuÊu temperaturu. Na kraju kuhanja, okrenite sve kotaËiÊe u poloæaj “0”.

TIMER

Timer omoguÊuje podeπavanje vremena od 1 do 60 minuta. Za podeπavanje timera savjetujemo vam da zakrenete kotaËiÊ puni krug udesno i namjestite ga na æeljeno vrijeme. Po isteku podeπenog vremena oglasit Êe se zvuËni signal.

12

O

Funkcija

PEΔNICA

ISKLJU»ENA

ÆARULJA

-

Tablica funkcija peÊnice

Opis funkcije

STATI»KO

VENTILIRIJUΔE

UkljuËenje osvjetljenja peÊnice.

• Za peËenje mesa, ribe i peradi.

• Zagrijte peÊnicu na æeljenu temperaturu i stavite hranu Ëim se crvena æaruljica termostata iskljuËi.

• Savjetujemo peËenje na drugoj ili treÊoj razini.

• Za peËenje na maks. dvije razine.

• Tijekom peËenja zamjenjujte poloæaj posuda.

• Nije potrebno prethodno zagrijavanje peÊnice (osim za pizzu i kruh).

GRILL

TURBO GRILL

ODMRZAVANJE

• Koristite grill za peËenje manjih komada mesa (govei odresci, kebab, kobasice) i za tost.

• Zagrijte peÊnicu oko 3-5 minuta.

• Tijekom peËenja vrata peÊnice moraju biti zatvorena.

• Kako bi izbjegli prskanje masnoÊe i dim tijekom peËenja mesa, u pliticu za sakupljanje masnoÊe ulijte malo vode.

• OkreÊite meso tijekom peËenja.

• Ova funkcija je idealna za peËenje velikih komada mesa (peËena govedina, razna peËenja).

• Tijekom peËenja vrata peÊnice moraju biti zatvorena.

• Kako bi izbjegli prskanje masnoÊe i dim tijekom peËenja mesa, u pliticu za sakupljanje masnoÊe ulijte malo vode.

• OkreÊite meso tijekom peËenja.

• Idealno za odmrzavanje zamrznute hrane na sobnoj temperaturi.

• Ostavite hranu u ambalaæi kako se ne bi isuπila.

JELO

Janjetina/teletina/govedina/svinjetina

Piletina/zeËetina/patka

Puretina/guska

Riba

Punjene paprike i rajËice/peËeni krumpir

Lisnato tijesto

Pite s nadjevom

Keksi

Lazanje

Pizza/kruh

Tost

Kotleti/kobasice/kebab

Gratinirano povrÊe

1/2 pileta

Cijelo pile

PeËena govedina

PeËenke

Riba (cijela)

Funkcija

Razina

(odozdo)

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3/4

3/4

3

3

2/3

2

2/3

3

Temperatura

(ºC)

190-210

190-200

190-200

180-200

180-200

170-180

180-200

170-180

190-200

200-225

250

250

250

250

200-225

200-250

200-225

190-200

Trajanje (min.)

90-110

65-85

140-180

50-60

50-60

45-55

60-90

35-45

45-55

40-50/15-18

1,2-2,5

34-45

5-8

40-50

55-65

35-45

60-70

40-50

Napomena : Vrijeme pripreme hrane i temperature se temelje na koliËini namirnica za 4 obroka.

13

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Electric 2500 W 53 L Stainless steel
  • Convection cooking Grill
  • Built-in display LED Control type: Buttons, Rotary
  • Child lock
  • Energy efficiency class: A

Related manuals

advertisement