3 6 9 - Velleman
SOL18
SOLAR-POWERED LI-ION BATTERY PACK
LI-ION BATTERIJPACK OP ZONNE-ENERGIE
BLOC-ACCU LI-ION À ÉNERGIE SOLAIRE
LI-ION SOLAR-AKKUPACK
PACK DE BATERÍAS LI-ION CON ENERGÍA SOLAR
PACK DE BATERIAS LI-ON A ENERGIA
USER MANUAL
GEBRUIKERSHANDLEIDING
NOTICE D’EMPLOI
MANUAL DEL USUARIO
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUAL DO UTILIZADOR
3
6
9
12
15
18
SOL18
Rev. 02
bottom view – onderaanzicht – vue de bas – vista
desde abajo – Ansicht von unten – vista inferior
Figure 1
1 charger output
2 status LED
3 charger input
1 laaduitgang
2 statusled
3 laadingang
1 sortie de charge
2 DEL d’état
3 entrée de charge
1 salida de carga
2 LED de estado
3 entrada de carga
1 Lade-Ausgang
2 Status-LED
3 Lade-Eingang
1 saída de carga
2 LED - estado
3 entrada de carga
22/02/2010
2
©Velleman nv®
SOL18
Rev. 02
USER MANUAL
1. Introduction
To all residents of the European Union
Important environmental information about this product
This symbol on the device or the package indicates that
disposal of the device after its lifecycle could harm the
environment. Do not dispose of the unit (or batteries) as
unsorted municipal waste; it should be taken to a
specialized company for recycling. This device should be
returned to your distributor or to a local recycling service.
Respect the local environmental rules.
If in doubt, contact your local waste disposal authorities.
Thank you for choosing Velleman! Please read the manual thoroughly
before bringing this device into service. If the device was damaged in
transit, don't install or use it and contact your dealer.
2. Safety Instructions
Keep the device away from children and unauthorised users.
Keep this device away from rain, moisture, splashing and
dripping liquids
3. General Guidelines
Refer to the Velleman® Service and Quality Warranty on the last
pages of this manual.
• Protect this device from shocks and abuse. Avoid brute force when
operating the device.
• Protect the device against extreme heat and dust.
• Familiarise yourself with the functions of the device before actually
using it.
• All modifications of the device are forbidden for safety reasons.
Damage caused by user modifications to the device is not covered
by the warranty.
• Using the device in an unauthorised way will void the warranty.
• Damage caused by disregard of certain guidelines in this manual is
not covered by the warranty and the dealer will not accept
responsibility for any ensuing defects or problems.
• There are no user-serviceable parts inside the device. Refer to an
authorized dealer for service and/or spare parts.
22/02/2010
3
©Velleman nv®
SOL18
•
Rev. 02
Avoid scratches on the solar panel as this will lower the efficiency.
4. Features
•
•
•
•
easy to install
perfect for camping or any place without an electrical outlet
ideal for charging your mobile phone, MP3, mini disc, GPS, etc.
comes with: USB charging cable, PSU and plugs for Sony
Ericsson, Nokia (2x), Samsung and mini USB.
5. Overview
Refer to the illustration on page 2 of this manual.
6. Operation
•
Charge the internal battery of the charger prior to use. This can
be done in 3 ways:
o place the charger with the solar panel facing the sun. The
status LED [2] turns GREEN (the more sunlight, the brighter
the LED).
o plug the included USB cable in a powered USB slot of a PC
and plug the other end into the charger input [3]. The status
LED [2] turns green. When fully charged, the green status
LED [2] turns off.
o plug the included USB cable in the included AC adaptor and
plug the other end into the charger input [3]. Plug the AC
adaptor into the mains. The status LED [2] turns green.
When fully charged, the green status LED [2] turns off.
Note: when using the charger input [3], do not overcharge! Unplug
the input connector as soon as the green LED turns off.
• Connect the included male-female cable to the charger output
[1] and connect a mobile phone or other digital device to the
other end. Use the appropriate adaptor plug (5 types included).
• The connected electronic device can be used during charging.
• The charger has a short circuit protection. When a short circuit is
detected, the charger switches off. Remove the short-circuited
load and wait for ±10s for the charger to resume operation.
7. Batteries
•
•
This charger contains an internal rechargeable battery. When the
device is end-of-life, this battery has to be removed.
Break open the housing. Make sure to use sufficient protection to
avoid injury.
22/02/2010
4
©Velleman nv®
SOL18
•
Rev. 02
Cut off the battery leads and dispose of the battery in accordance
with local regulations.
WARNING:
Do not puncture or throw the battery in fire as it
might explode. Keep the battery away from
children.
8. Technical Specification
monocrystalline silicon solar panel
5.0V/60mA
high capacity built in polymer battery
1350mAh
output voltage
5.5V
output current
360-800mA
charging times
full sunlight conditions
12~15h
poor sunlight conditions
20~25h
PSU
3 ~ 5h
dimensions
120 x 70 x 15mm
weight (without connectors or cables)
60g
Use this device with original accessories only. Velleman nv
cannot be held responsible in the event of damage or injury
resulted from (incorrect) use of this device.
For more info concerning this product and the latest version
of this user manual, please visit our website
www.velleman.eu.
The information in this manual is subject to change without
prior notice.
© COPYRIGHT NOTICE
The copyright to this manual is owned by Velleman nv. All worldwide rights
reserved. This manual is copyrighted. No part of this manual may be copied,
reproduced, translated or reduced to any electronic medium or otherwise without the
prior written consent of the copyright holder.
22/02/2010
5
©Velleman nv®
SOL18
GEBRUIKERSHANDLEIDING
1.
Rev. 02
Inleiding
Aan alle ingezetenen van de Europese Unie
Belangrijke milieu-informatie betreffende dit product
Dit symbool op het toestel of de verpakking geeft aan
dat, als het na zijn levenscyclus wordt weggeworpen, dit
toestel schade kan toebrengen aan het milieu. Gooi dit
toestel (en eventuele batterijen) niet bij het gewone
huishoudelijke afval; het moet bij een gespecialiseerd
bedrijf terechtkomen voor recyclage. U moet dit toestel
naar uw verdeler of naar een lokaal recyclagepunt brengen.
Respecteer de plaatselijke milieuwetgeving.
Hebt u vragen, contacteer dan de plaatselijke autoriteiten
betreffende de verwijdering.
Dank u voor uw aankoop! Lees deze handleiding grondig voor u het
toestel in gebruik neemt. Werd het toestel beschadigd tijdens het
transport, installeer het dan niet en raadpleeg uw dealer.
2.
Veiligheidsinstructies
Houd buiten het bereik van kinderen en onbevoegden.
Bescherm tegen regen, vochtigheid en opspattende
vloeistoffen.
3.
Algemene richtlijnen
®
Raadpleeg de Velleman service- en kwaliteitsgarantie
achteraan deze handleiding.
• Bescherm dit toestel tegen schokken. Vermijd brute kracht
tijdens de bediening.
• Bescherm tegen extreme temperaturen en stof.
• Leer eerst de functies van het toestel kennen voor u het gaat
gebruiken.
• Om veiligheidsredenen mag u geen wijzigingen aanbrengen.
• De garantie geldt niet voor schade door het negeren van
bepaalde richtlijnen in deze handleiding en uw dealer zal de
verantwoordelijkheid afwijzen voor defecten of problemen die
hier rechtstreeks verband mee houden.
• Gebruik het toestel enkel waarvoor het gemaakt is. Bij
onoordeelkundig gebruik vervalt de garantie.
22/02/2010
6
©Velleman nv®
SOL18
•
•
•
4.
•
•
•
•
5.
Rev. 02
Schade door wijzigingen die de gebruiker heeft aangebracht valt
niet onder de garantie.
U mag geen onderdelen vervangen. Bestel eventuele
reserveonderdelen bij uw dealer.
Vermijd krassen op het zonnepaneel.
Eigenschappen
gemakkelijk te installeren
perfect voor gebruik op de camping of daar waar geen
stopcontact beschikbaar is
de ideale lader voor uw gsm, mp3-speler, mini disc, gps…
geleverd met USB-kabel, voeding en stekkers voor Sony
Ericsson, Nokia (2x), Samsung en mini-USB
De accu
Raadpleeg de figuur op pagina 2 van deze handleiding.
6.
Gebruik
•
Laad de interne batterij voor gebruik:
o Richt het zonnepaneel naar de zon. De statusled [2] licht
groen op (hoe meer zonlicht, des te helderder brandt de led).
o Steek de meegeleverde USB-kabel in een gevoede USB-poort
van een pc. Steek de andere stekker in de laadingang [3]. De
statusled [2] licht groen op. Van zodra de batterij geladen is,
zal de statusled [2] doven.
o Steek de meegeleverde USB-kabel in de meegeleverde
voeding en steek de andere stekker in de laadingang [3].
Koppel de voeding aan het lichtnet. De statusled [2] licht
groen op. Van zodra de batterij geladen is, zal de statusled
[2] doven.
Opmerking: U mag bij gebruik van de laadingang de batterij nooit
overbelasten. Ontkoppel de stekker van zodra de batterij
geladen is.
• Koppel de meegeleverde mannelijk-vrouwelijk kabel aan de
laaduitgang [1] en sluit uw gsm of ander toestel aan de andere
gepaste stekker.
• U kunt het aangesloten toestel gebruik terwijl het oplaadt.
• Deze lader is kortsluitbeveiligd. Bij kortsluiting zal deze
automatisch uitschakelen. Verwijder de aangesloten last en wacht
± 10 seconden alvorens de lader opnieuw te gebruiken.
22/02/2010
7
©Velleman nv®
SOL18
7.
•
8.
Rev. 02
De batterij
Deze lader bevat een oplaadbare batterij. Na de levenscyclus van
de lader moet u de batterij verwijderen. Open voorzichtig de
behuizing en snijdt de kabeltjes door. Breng de batterij naar een
recyclagepunt.
LET OP: Doorboor de batterij niet en gooi ze nooit in
het vuur. Houd ze buiten het bereik van kinderen.
Technische specificaties
zonnepaneel in monokristallijn silicium
5,0 V/60 mA
krachtige ingebouwde Lipo-batterij
1350 mAh
uitgangspanning
5,5 V
uitgangstroom
360 ~ 800 mA
laadduur
vol zonlicht
12 ~ 15 u
zwak zonlicht
20 ~ 25 u
voeding
3~5u
afmetingen
120 x 70 x 15 mm
gewicht zonder stekkers of kabels
60 g
Gebruik dit toestel enkel met originele accessoires. Velleman
nv is niet aansprakelijk voor schade of kwetsuren bij
(verkeerd) gebruik van dit toestel.
Voor meer informatie omtrent dit product en de meest
recente versie van deze handleiding, zie www.velleman.eu.
De informatie in deze handleiding kan te allen tijde worden
gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.
© AUTEURSRECHT
Velleman nv heeft het auteursrecht voor deze handleiding. Alle wereldwijde
rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om deze handleiding of gedeelten ervan
over te nemen, te kopiëren, te vertalen, te bewerken en op te slaan op een
elektronisch medium zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
rechthebbende.
22/02/2010
8
©Velleman nv®
SOL18
NOTICE D’EMPLOI
1.
Rev. 02
Introduction
Aux résidents de l'Union européenne
Des informations environnementales importantes concernant
ce produit
Ce symbole sur l'appareil ou l'emballage indique que
l’élimination d’un appareil en fin de vie peut polluer
l'environnement. Ne pas jeter un appareil électrique ou
électronique (et des piles éventuelles) parmi les déchets
municipaux non sujets au tri sélectif ; une déchèterie
traitera l’appareil en question. Renvoyer les équipements
usagés à votre fournisseur ou à un service de recyclage local. Il
convient de respecter la réglementation locale relative à la protection
de l’environnement.
En cas de questions, contacter les autorités locales pour
élimination.
Nous vous remercions de votre achat ! Lire la présente notice
attentivement avant la mise en service de l’appareil. Si l’appareil a
été endommagé pendant le transport, ne pas l’installer et consulter
votre revendeur.
2.
Consignes de sécurité
Garder hors de la portée des enfants et des personnes non
autorisées.
Protéger contre la pluie, l’humidité et les projections d’eau.
3.
Directives générales
®
Se référer à la Garantie de service et de qualité Velleman en fin
de notice.
• Protéger contre les chocs et le traiter avec circonspection pendant
l’opération.
• Tenir à l’écart de la poussière et des températures extrêmes.
• Se familiariser avec le fonctionnement avant l’emploi.
• Toute modification est interdite pour des raisons de sécurité.
• Les dommages occasionnés par des modifications par le client ne
tombent pas sous la garantie.
• N’utiliser qu’à sa fonction prévue. Un usage impropre annule
d'office la garantie.
22/02/2010
9
©Velleman nv®
SOL18
•
•
•
4.
•
•
•
•
5.
Rev. 02
La garantie ne s’applique pas aux dommages survenus en
négligeant certaines directives de cette notice et votre revendeur
déclinera toute responsabilité pour les problèmes et les défauts
qui en résultent.
Il n’y a aucune pièce maintenable par l’utilisateur. Commander
des pièces de rechange éventuelles chez votre revendeur.
Protéger la surface du panneau solaire contre les rayures.
Caractéristiques
facile à installer
parfait pour utilisation sur le terrain de camping ou dans un
endroit sans prise de courant
le chargeur idéal pour votre téléphone portable, lecteur MP3,
GPS…
livré avec câble USB, alimentation et fiches pour Sony Ericsson,
Nokia (2x), Samsung et mini USB.
Description
Se référer à l’illustration à la page 2 de cette notice.
6.
Emploi
•
Charger la pile interne du chargeur :
o Aligner les cellules vers le soleil. La DEL d’état [2] s’allume en
vert (plus la luminosité est forte, plus la DEL brillera.
o Insérer le câble USB inclus dans un port USB alimenté de
votre ordinateur. Insérer l’autre fiche dans la prise de charge
[3]. La DEL d’état [2] s’allume en vert et s’éteint lorsque la
pile est entièrement rechargée.
o Insérer le câble USB inclus dans l’alimentation incluse. Insérer
l’autre fiche dans la prise de charge [3]. La DEL d’état [2]
s’allume en vert et s’éteint lorsque la pile est entièrement
rechargée.
Remarque : Ne pas surcharger en utilisant la prise de charge [3] !
Retirer la fiche dès que la DEL s’éteint.
• Insérer le câble mâle-femelle dans la sortie de charge [1].
Insérer l’autre fiche (choisir la fiche dédiée à l’appareil) dans
l’appareil à recharger.
• L’appareil peut être utilisé pendant sa recharge.
• Ce chargeur est muni d’un dispositif de protection et se désactive
automatiquement lors d’un court-circuit. Retirer la charge et
patienter ± 10 secondes avant de continuer le chargement.
22/02/2010
10
©Velleman nv®
SOL18
7.
•
8.
Rev. 02
La pile interne
Ce chargeur intègre une pile rechargeable. Retirer cette pile du
chargeur en fin de vie. Ouvrir le boîtier avec précaution et
sectionner les câbles. Renvoyer la pile à un service de recyclage
local.
ATTENTION : Ne pas percer la pile et ne jamais la
jeter au feu. Garder la pile hors de la portée des
enfants.
Spécifications techniques
panneau solaire en silice monocristallin
5,0 V/60 mA
pile Lipo haute capacité
1350 mAh
tension de sortie
5,5 V
courant de sortie
360 ~ 800 mA
délai de charge
bon ensoleillement
12 ~ 15 u
faible ensoleillement
20 ~ 25 u
alimentation
3~5u
dimensions
120 x 70 x 15 mm
poids sans fiches ni câbles
60 g
N’employer cet appareil qu’avec des accessoires d’origine. SA
Velleman ne sera aucunement responsable de dommages ou
lésions survenus à un usage (incorrect) de cet appareil.
Pour plus d’information concernant cet article et la version la
plus récente de cette notice, visitez notre site web
www.velleman.eu.
Toutes les informations présentées dans cette notice peuvent
être modifiées sans notification préalable.
© DROITS D’AUTEUR
SA Velleman est l’ayant droit des droits d’auteur pour cette notice.
Tous droits mondiaux réservés. Toute reproduction, traduction, copie ou diffusion,
intégrale ou partielle, du contenu de cette notice par quelque procédé ou sur tout
support électronique que se soit est interdite sans l’accord préalable écrit de l’ayant
droit.
22/02/2010
11
©Velleman nv®
SOL18
MANUAL DEL USUARIO
1.
Rev. 02
Introducción
A los ciudadanos de la Unión Europea
Importantes informaciones sobre el medio ambiente
concerniente a este producto
Este símbolo en este aparato o el embalaje indica que, si
tira las muestras inservibles, podrían dañar el medio
ambiente. No tire este aparato (ni las pilas, si las hubiera)
en la basura doméstica; debe ir a una empresa
especializada en reciclaje. Devuelva este aparato a su
distribuidor o a la unidad de reciclaje local. Respete las
leyes locales en relación con el medio ambiente.
Si tiene dudas, contacte con las autoridades locales para
residuos.
¡Gracias por haber comprado el SOL18! Lea atentamente las
instrucciones del manual antes de usarlo. Si el aparato ha sufrido
algún daño en el transporte no lo instale y póngase en contacto con
su distribuidor.
2.
Instrucciones de seguridad
Mantenga el aparato lejos del alcance de personas no
capacitadas y niños.
No exponga este equipo a lluvia, humedad, temperaturas
extremas, polvo ni a ningún tipo de salpicadura o goteo.
3.
Normas generales
®
Véase la Garantía de servicio y calidad Velleman al final de este
manual del usuario.
• No agite el aparato. Evite usar excesiva fuerza durante el manejo
y la instalación.
• No exponga este aparato a polvo, humedad y temperaturas
extremas.
• Familiarícese con el funcionamiento del aparato antes de
utilizarlo.
• Por razones de seguridad, las modificaciones no autorizadas del
aparato están prohibidas.
• Utilice sólo el aparato para las aplicaciones descritas en este
manual. Su uso incorrecto anula la garantía completamente.
22/02/2010
12
©Velleman nv®
SOL18
•
•
•
4.
•
•
•
•
5.
Rev. 02
Los daños causados por descuido de las instrucciones de
seguridad de este manual invalidarán su garantía y su
distribuidor no será responsable de ningún daño u otros
problemas resultantes.
El usuario no habrá de efectuar el mantenimiento de ninguna
pieza. Contacte con su distribuidor si necesita piezas de
recambio.
Proteja la superficie de la placa solar contra los rayos.
Características
fácil de instalar
apto para utilizar en el camping o cualquier lugar sin enchufe
el cargador ideal para su móvil, lector MP3, mini disc, GPS, etc.
Se entrega con cable USB, adaptador de red y conectores para
Sony Ericsson, Nokia (2x), Samsung y mini USB.
Descripción
Véase la figura en la página 2 de este manual del usuario.
6.
Uso
•
Cargue la pila interna del cargador:
o Apunte las células al sol. El LED de estado [2] se ilumina
(verde) (cuanto más la luminosidad sea fuerte, más brillará el
LED.
o Introduzca el cable USB incl. en un puerto USB alimentado
por el ordenador. Introduzca el otro conector en la entrada de
carga [3]. El LED de estado [2] se ilumina (verde) y se
apaga si la batería está completamente recargada.
o Introduzca el cable USB incl. en el adaptador de red incl.
Introduzca el otro conector en la entrada de carga [3]. El LED
de estado [2] se ilumina (verde) y se apaga si la batería está
completamente recargada.
Nota: ¡No sobrecargue al utilizar la entrada de carga [3]! Quite el
conector en cuanto el LED se apague.
• Introduzca el cable macho-hembra en la salida de carga [1].
Introduzca el otro conector (seleccione el conector adecuado para
el aparato) en el aparato que quiere recargar.
• Es posible utilizar el aparato durante la recarga.
• Este cargador está equipado con un sistema de protección y se
desactiva automáticamente si hay un cortocircuito de protection.
Quite la carga y espere ± 10 segundos antes de continuar la
carga.
22/02/2010
13
©Velleman nv®
SOL18
7.
•
8.
Rev. 02
La pila interna
Este cargador incluye una batería recargable. Saque esta batería
del cargador después de su vida útil. Abra la caja
cuidadosamente y corte los cables. Devuelva la batería a la
unidad de reciclaje local.
¡OJO!: Nunca perfore baterías y nunca las eche al
fuego. Mantenga las pilas lejos del alcance de
niños.
Especificaciones
placa solar de silicio monocristalino
5,0 V/60 mA
batería de polímero de alta calidad
1350 mAh
tensión de salida
5,5 V
corriente de salida
360 ~ 800 mA
tiempo de carga
mucha luz solar
12 ~ 15 u
poca luz solar
20 ~ 25 u
adaptador de red
3~5u
dimensiones
120 x 70 x 15 mm
peso sin conectores ni cables
60 g
Utilice este aparato sólo con los accesorios originales.
Velleman NV no será responsable de daños ni lesiones
causados por un uso (indebido) de este aparato.
Para más información sobre este producto y la versión más
reciente de este manual del usuario, visite nuestra página
www.velleman.eu.
Se pueden modificar las especificaciones y el contenido de
este manual sin previo aviso.
© DERECHOS DE AUTOR
Velleman NV dispone de los derechos de autor para este manual del usuario.
Todos los derechos mundiales reservados. Está estrictamente prohibido reproducir,
traducir, copiar, editar y guardar este manual del usuario o partes de ello sin previo
permiso escrito del derecho habiente.
22/02/2010
14
©Velleman nv®
SOL18
BEDIENUNGSANLEITUNG
1.
Rev. 02
Einführung
An alle Einwohner der Europäischen Union
Wichtige Umweltinformationen über dieses Produkt
Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung
zeigt an, dass die Entsorgung dieses Produktes nach
seinem Lebenszyklus der Umwelt Schaden zufügen kann.
Entsorgen Sie die Einheit (oder verwendeten Batterien)
nicht als unsortiertes Hausmüll; die Einheit oder
verwendeten Batterien müssen von einer spezialisierten
Firma zwecks Recycling entsorgt werden. Diese Einheit
muss an den Händler oder ein örtliches Recycling-Unternehmen
retourniert werden. Respektieren Sie die örtlichen
Umweltvorschriften. Falls Zweifel bestehen, wenden Sie sich für
Entsorgungsrichtlinien an Ihre örtliche Behörde.
Wir bedanken uns für den Kauf des SOL18! Lesen Sie diese
Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch. Überprüfen
Sie, ob Transportschäden vorliegen. Sollte dies der Fall sein, verwenden
Sie das Gerät nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler.
2.
Sicherheitshinweise
Halten Sie Kinder und Unbefugte vom Gerät fern.
Schützen Sie das Gerät vor Regen und Feuchte, Staub und
extremen Temperaturen. Setzen Sie das Gerät keiner
Flüssigkeit wie z.B. Tropf- oder Spritzwasser, aus.
3.
Allgemeine Richtlinien
Siehe Velleman® Service- und Qualitätsgarantie am Ende dieser
Bedienungsanleitung.
• Vermeiden Sie Erschütterungen. Vermeiden Sie rohe Gewalt
während der Installation und Bedienung des Gerätes.
• Schützen Sie das Gerät vor extreme Temperaturen, Staub und
Feuchte.
• Nehmen Sie das Gerät erst in Betrieb, nachdem Sie sich mit
seinen Funktionen vertraut gemacht haben.
• Eigenmächtige Veränderungen sind aus Sicherheitsgründen
verboten.
• Verwenden Sie das Gerät nur für Anwendungen beschrieben in
dieser Bedienungsanleitung sonst kann dies zu Schäden am
Produkt führen und erlischt der Garantieanspruch.
22/02/2010
15
©Velleman nv®
SOL18
•
•
4.
•
•
•
•
5.
Rev. 02
Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für daraus
resultierende Folgeschäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.
Vermeiden Sie Kratzer auf der Solarzellenplatte.
Eigenschaften
einfach zu installieren
eignet sich für Camping oder überall wo es keine Steckdose gibt
das ideale Ladegerät für Handy, MP3, Mini Disc, GPS, usw.
Lieferung mit USB-Kabel, Netzteil und Steckern für Sony
Ericsson, Nokia (2x), Samsung und Mini-USB
Umschreibung
Siehe Abbildung, Seite Error! Bookmark not defined. dieser
Bedienungsanleitung.
6.
Anwendung
•
Laden Sie die interne Batterie vor Gebrauch:
o Richten Sie die Solarzellenplatte auf die Sonne. Die StatusLED [2] leuchtet grün (je mehr Sonnenlicht, desto mehr
brennt die LED).
o Stecken Sie das mitgelieferte USB-Kabel in einem mit Strom
versorgten USB-Port des PC. Stecken Sie den anderen Stecker
in den Lade-Eingang [3]. Die Status-LED [2] leuchtet grün.
Sobald die Batterie geladen ist, erlischt die Status-LED [2].
o Stecken Sie das mitgelieferte USB-kabel in das mitgelieferte
Netzteil und stecken Sie den anderen Stecker in den LadeEingang [3]. Verbinden Sie das Netzteil mit dem Netz. Die
Status-LED [2] leuchtet grün. Sobald die Batterie geladen ist,
erlischt die Status-LED [2].
Bemerkung: Überlasten Sie die Batterie nie wenn Sie den LadeEingang verwenden. Trennen Siel den Stecker sobald die
Batterie geladen ist.
• Verbinden Sie das mitgelieferte Kabel (Buchse/Stecker) mit dem
Lade-Ausgang [1] und verbinden Sie das Handy oder ein anderes
Gerät mit dem geeigneten Stecker.
• Sie können das angeschlossene Gerät verwenden während Sie es
laden.
• Dieses Ladegerät ist kurzschlussgeschützt. Bei Kurzschluss
schaltet es automatisch aus. Trennen Sie die angeschlossene Last
und warten Sie ± 10 Sekunden ehe Sie das Ladegerät wieder
verwenden.
22/02/2010
16
©Velleman nv®
SOL18
7.
•
8.
Rev. 02
Die Batterie
Das Gerät verfügt über eine aufladbare Batterie. Trennen Sie
diese nach dem Lebensende des Gerätes. Öffnen Sie das Gehäuse
vorsichtig und schneiden Sie die Kabel durch. Retournieren Sie
die Batterie an ein örtliches Recycling-Unternehmen.
ACHTUNG: Durchbohren Sie die Batterie nicht und
werfen Sie diese nie ins Feuer. Halten Sie die
Batterien von Kindern fern.
Technische Daten
Solarzellenplatte aus monokristallinem
Silicium
5,0 V/60 mA
leistungsstarker Polymer-Akku
1350 mAh
Ausgangspannung
5,5 V
Ausgangstrom
360 ~ 800 mA
Ladezeit
volles Sonnenlicht
12 ~ 15 Std.
schwaches Sonnenlicht
20 ~ 25 Std.
Netzteil
3 ~ 5 Std.
Abmessungen
120 x 70 x 15 mm
Gewicht ohne Stecker oder Kabel
60 g
Verwenden Sie dieses Gerät nur mit originellen Zubehörteilen.
Velleman NV übernimmt keine Haftung für Schaden oder
Verletzungen bei (falscher) Anwendung dieses Gerätes.
Für mehr Informationen zu diesem Produkt und die neueste
Version dieser Bedienungsanleitung, siehe www.velleman.eu.
Alle Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
© URHEBERRECHT
Velleman NV besitzt das Urheberrecht für diese Bedienungsanleitung.
Alle weltweiten Rechte vorbehalten. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung des
Urhebers ist es nicht gestattet, diese Bedienungsanleitung ganz oder in Teilen zu
reproduzieren, zu kopieren, zu übersetzen, zu bearbeiten oder zu speichern.
22/02/2010
17
©Velleman nv®
SOL18
MANUAL DO UTILIZADOR
1.
Rev. 02
Introdução
Aos cidadãos da União Europeia
Importantes informações sobre o ambiente no que respeira a
este produto.
Este símbolo no aparelho ou na embalagem indica que,
enquanto desperdícios, podem causar danos no meio
ambiente. Não deite o aparelho (nem as pilhas se as
houver) no lixo doméstico; dirija-se a uma empresa
especializada em reciclagem. Devolva o aparelho ao seu
distribuidor ou ao posto de reciclagem local. Respeite as
leis locais relativas ao meio ambiente.
Em caso de dúvidas, contacte com as autoridades locais para
os resíduos
Obrigada por ter adquirido o SOL18! Leia atentamente as instruções
do manual antes de o usar. Caso o aparelho tenha sofrido algum
dano durante o transporte não o instale e entre em contacto com o
seu distribuidor.
2.
Instruções de segurança
Mantenha o aparelho fora do alcance de pessoas não
capacitadas e crianças.
Não exponha o aparelho à chuva, humidade,
temperaturas extremas, pó ou qualquer tipo de salpicos.
3.
Normas gerais
®
Ver a Garantía de serviço e qualidade Velleman na parte final
deste manual do utilizador.
• Não agite o aparelho. Evite usar força excessiva durante o
manuseamento e a utilização.
• Não exponha o aparelho ao pó, humidade e temperaturas
extremas.
• Familiarize-se com o funcionamento do aparelho antes de o
utilizar.
• Por razões de segurança, as modificações não autorizadas do
aparelho estão proíbidas.
• Utilize o aparelho apenas para a aplicações descritas neste
manual. O uso incorrecto anula a garantia completamente.
22/02/2010
18
©Velleman nv®
SOL18
•
•
•
4.
•
•
•
•
5.
Rev. 02
Os danos causados por descuido das instruções de segurança referidas
neste manual anulam a garantia e o seu distribuidor não será
responsável por qualquer dano e outros problemas resultantes.
utilizador não deverá proceder à manutenção de qualquer uma
das peças. Contacte com o seu distribuidor caso necessite de
peças de substituição.
Proteja a superficie do painel solar contra os riscos.
Características
fácil de instalar
apropriado para usar no camping ou qualquer local sem fichas de
electricidade.
é o carregador ideal para o seu telemóvel , leitor MP3, mini disc,
GPS, etc.
inclui cabo USB, adaptador de rede e adaptadores para Sony
Ericsson, Nokia (2x), Samsung e mini USB.
Descrição
Ver a figura da página 2 deste manual do utilizador.
6.
Utilização
•
Carregar a bateria interna do carregador:
o Aponte as células em direcção ao sol. O LED de estado [2]
acende-se (verde) (quanto mais forte for a luminosidade,
mais brilhará o LED.
o Introduza o cabo USB incluido na porta USB alimentada pelo
computador. Introduza o outro conector na entrada de carga
[3]. O LED de estado [2] acende-se (verde) e apaga-se
quando a bateria estiver totalmente carregada.
o Introduza o cabo USB incl. no adaptador de rede incl.
Introduza o outro conector na entrada de carga [3]. O LED de
estado [2] acende-se (verde) e apaga-se quando a bateria
estiver completamente carregada.
Nota: Não sobrecarregue ao utilizar a entrada de carga [3]!Retire o
conector logo que o LED se apague.
• Introduza o cabo macho-fêmea na saída de carga [1]. Introduza
o outro conector (seleccione o conector adequado para o
aparelho) no aparelho que pretende carregar.
• É possível utilizar o aparelho enquanto está a carregar.
• Este carregador está equipado com um sistema de protecção e
desliga-se automáticamente em caso de curto-circuito. Retire da
carga e espere ± 10 segundos antes de continuara carregar.
22/02/2010
19
©Velleman nv®
SOL18
7.
•
8.
Rev. 02
A pilha interna
Este carregador inclui uma bateria recarregável. Retire a bateria
do carregador no final da sua vida útil. Abra a caixa
cuidadosamente e corte os cabos. Entregue a bateria num posto
de reciclagem local.
Atenção!: Nunca perfure as pilhas nem as coloque no
fogo. Mantenha as pilhas fora do alcance das
crianças.
Especificações
painel solar de silício monocristalino
5,0 V/60 mA
bateria de polímero de alta qualidade
1350 mAh
tensão de saída
5,5 V
corrente de saída
360 ~ 800 mA
tempo de carga
muita luz solar
12 ~ 15 u
pouca luz solar
20 ~ 25 u
adaptador de rede
3~5u
dimensões
120 x 70 x 15 mm
peso sem conectores nem cabos
60 g
Utilize este aparelho apenas com acessórios originais. A
Velleman NV não será responsável por quaisquer danos ou
lesões causados pelo uso (indevido) do aparelho.
Para más información sobre este producto e para consultar
a versão mais recente deste manual do utilizador, visite
nuestra página www.velleman.eu.
Podem alterar-se as especificações e o conteúdo deste
manual sem aviso prévio.
© DIREITOS DE AUTOR
A Velleman NV detem os direitos de autor sobre este manual do utilizador.
Todos os direitos mundiais reservados. Está estrictamente proíbido reproduzir,
traduzir, copiar, editar e guardar este manual do utilizador ou partes do mesmo sem
aviso prévio por escrito por parte da detentora dos direitos.
22/02/2010
20
©Velleman nv®
- flaws resulting from fire, water damage,
lightning, accident, natural disaster, etc.
…;
- flaws caused deliberately, negligently or
resulting from improper handling,
negligent maintenance, abusive use or use
contrary to the manufacturer’s
instructions;
- damage caused by a commercial,
professional or collective use of the article
(the warranty validity will be reduced to
six (6) months when the article is used
professionally);
- damage resulting from an inappropriate
packing and shipping of the article;
- all damage caused by modification,
repair or alteration performed by a third
party without written permission by
Velleman®.
General Warranty Conditions
• Articles to be repaired must be delivered
Concerning Consumer Products (for
to your Velleman® dealer, solidly packed
EU):
(preferably in the original packaging), and
• All consumer products are subject to a
be completed with the original receipt of
24-month warranty on production flaws
purchase and a clear flaw description.
and defective material as from the original • Hint: In order to save on cost and time,
date of purchase.
please reread the manual and check if the
• Velleman® can decide to replace an
flaw is caused by obvious causes prior to
article with an equivalent article, or to
presenting the article for repair. Note that
refund the retail value totally or partially
returning a non-defective article can also
when the complaint is valid and a free
involve handling costs.
repair or replacement of the article is
• Repairs occurring after warranty
impossible, or if the expenses are out of
expiration are subject to shipping costs.
proportion.
• The above conditions are without
You will be delivered a replacing article or prejudice to all commercial warranties.
a refund at the value of 100% of the
The above enumeration is subject to
purchase price in case of a flaw occurred
in the first year after the date of purchase modification according to the article
and delivery, or a replacing article at 50% (see article’s manual).
Velleman® Service and Quality
Warranty
Velleman® has over 35 years of
experience in the electronics world and
distributes its products in more than 85
countries.
All our products fulfil strict quality
requirements and legal stipulations in the
EU. In order to ensure the quality, our
products regularly go through an extra
quality check, both by an internal quality
department and by specialized external
organisations. If, all precautionary
measures notwithstanding, problems
should occur, please make appeal to our
warranty (see guarantee conditions).
of the purchase price or a refund at the
value of 50% of the retail value in case of
a flaw occurred in the second year after
the date of purchase and delivery.
• Not covered by warranty:
- all direct or indirect damage caused after
delivery to the article (e.g. by oxidation,
shocks, falls, dust, dirt, humidity...), and
by the article, as well as its contents (e.g.
data loss), compensation for loss of
profits;
- frequently replaced consumable goods,
parts or accessories such as batteries,
lamps, rubber parts, drive belts...
(unlimited list);
Velleman® service- en
kwaliteitsgarantie
Velleman® heeft ruim 35 jaar ervaring in
de elektronicawereld en verdeelt in meer
dan 85 landen.
Al onze producten beantwoorden aan
strikte kwaliteitseisen en aan de wettelijke
bepalingen geldig in de EU. Om de
kwaliteit te waarborgen,
ondergaan onze producten op regelmatige
tijdstippen een extra kwaliteitscontrole,
zowel door onze eigen kwaliteitsafdeling
als door externe gespecialiseerde
organisaties. Mocht er ondanks deze
voorzorgen toch een probleem optreden,
dan kunt u steeds een beroep doen op
onze waarborg (zie
waarborgvoorwaarden).
Algemene waarborgvoorwaarden
consumentengoederen (voor
Europese Unie):
• Op alle consumentengoederen geldt een
garantieperiode van 24 maanden op
productie- en materiaalfouten en dit vanaf
de oorspronkelijke aankoopdatum.
• Indien de klacht gegrond is en een gratis
reparatie of vervanging van een artikel
onmogelijk is of indien de kosten hiervoor
buiten verhouding zijn, kan Velleman®
beslissen het desbetreffende artikel te
vervangen door een gelijkwaardig artikel
of de aankoopsom van het artikel
gedeeltelijk of volledig terug te betalen. In
dat geval krijgt u een vervangend product
of terugbetaling ter waarde van 100% van
de aankoopsom bij ontdekking van een
gebrek tot één jaar na aankoop en
levering, of een vervangend product tegen
50% van de kostprijs of terugbetaling van
50 % bij ontdekking na één jaar tot 2
jaar.
• Valt niet onder waarborg:
- alle rechtstreekse of onrechtstreekse
schade na de levering veroorzaakt aan het
toestel (bv. door oxidatie, schokken, val,
stof, vuil, vocht...), en door het toestel,
alsook zijn inhoud (bv. verlies van data),
vergoeding voor eventuele winstderving.
- verbruiksgoederen, onderdelen of
hulpstukken die regelmatig dienen te
worden vervangen, zoals bv. batterijen,
lampen, rubberen onderdelen,
aandrijfriemen... (onbeperkte lijst).
- defecten ten gevolge van brand,
waterschade, bliksem, ongevallen,
natuurrampen, enz.
- defecten veroorzaakt door opzet,
nalatigheid of door een onoordeelkundige
behandeling, slecht onderhoud of
abnormaal gebruik of gebruik van het
toestel strijdig met de voorschriften van
de fabrikant.
- schade ten gevolge van een
commercieel, professioneel of collectief
gebruik van het apparaat (bij
professioneel gebruik wordt de
garantieperiode herleid tot 6 maand).
- schade veroorzaakt door onvoldoende
bescherming bij transport van het
apparaat.
- alle schade door wijzigingen, reparaties
of modificaties uitgevoerd door derden
zonder toestemming van Velleman®.
• Toestellen dienen ter reparatie
aangeboden te worden bij uw Velleman®verdeler. Het toestel dient vergezeld te
zijn van het oorspronkelijke
aankoopbewijs. Zorg voor een degelijke
verpakking (bij voorkeur de originele
verpakking) en voeg een duidelijke
foutomschrijving bij.
• Tip: alvorens het toestel voor reparatie
aan te bieden, kijk nog eens na of er geen
voor de hand liggende reden is waarom
het toestel niet naar behoren werkt (zie
handleiding). Op deze wijze kunt u kosten
en tijd besparen. Denk eraan dat er ook
voor niet-defecte toestellen een kost voor
controle aangerekend kan worden.
• Bij reparaties buiten de waarborgperiode
zullen transportkosten aangerekend
worden.
• Elke commerciële garantie laat deze
rechten onverminderd.
Bovenstaande opsomming kan
eventueel aangepast worden
naargelang de aard van het product
(zie handleiding van het betreffende
product).
Garantie de service et de qualité
Velleman®
Velleman® jouit d’une expérience de plus
de 35 ans dans le monde de l’électronique
avec une distribution dans plus de 85
pays.
Tous nos produits répondent à des
exigences de qualité rigoureuses et à des
dispositions légales en vigueur dans l’UE.
Afin de garantir la qualité, nous
soumettons régulièrement nos produits à
des contrôles de qualité supplémentaires,
tant par notre propre service qualité que
par un service qualité externe. Dans le cas
improbable d’un défaut malgré toutes les
précautions, il est possible d’invoquer
notre garantie (voir les conditions de
garantie).
Conditions générales concernant la
garantie sur les produits grand public
(pour l’UE) :
• tout produit grand public est garanti 24
mois contre tout vice de production ou de
matériaux à dater du jour d’acquisition
effective ;
• si la plainte est justifiée et que la
réparation ou le remplacement d’un article
est jugé impossible, ou lorsque les coûts
s’avèrent disproportionnés, Velleman®
s’autorise à remplacer ledit article par un
article équivalent ou à rembourser la
totalité ou une partie du prix d’achat. Le
cas échéant, il vous sera consenti un
article de remplacement ou le
remboursement complet du prix d’achat
lors d’un défaut dans un délai de 1 an
après l’achat et la livraison, ou un article
de remplacement moyennant 50% du prix
d’achat ou le remboursement de 50% du
prix d’achat lors d’un défaut après 1 à 2
ans.
• sont par conséquent exclus :
- tout dommage direct ou indirect survenu
à l’article après livraison (p.ex. dommage
lié à l’oxydation, choc, chute, poussière,
sable, impureté…) et provoqué par
l’appareil, ainsi que son contenu (p.ex.
perte de données) et une indemnisation
éventuelle pour perte de revenus ;
- tout bien de consommation ou
accessoire, ou pièce qui nécessite un
remplacement régulier comme p.ex. piles,
ampoules, pièces en caoutchouc,
courroies… (liste illimitée) ;
- tout dommage qui résulte d’un incendie,
de la foudre, d’un accident, d’une
catastrophe naturelle, etc. ;
- out dommage provoqué par une
négligence, volontaire ou non, une
utilisation ou un entretien incorrects, ou
une utilisation de l’appareil contraire aux
prescriptions du fabricant ;
- tout dommage à cause d’une utilisation
commerciale, professionnelle ou collective
de l’appareil (la période de garantie sera
réduite à 6 mois lors d’une utilisation
professionnelle) ;
- tout dommage à l’appareil qui résulte
d’une utilisation incorrecte ou différente
que celle pour laquelle il a été initialement
prévu comme décrit dans la notice ;
- tout dommage engendré par un retour
de l’appareil emballé dans un
conditionnement non ou insuffisamment
protégé.
- toute réparation ou modification
effectuée par une tierce personne sans
l’autorisation explicite de SA Velleman® ;
- frais de transport de et vers Velleman®
si l’appareil n’est plus couvert sous la
garantie.
• toute réparation sera fournie par
l’endroit de l’achat. L’appareil doit
nécessairement être accompagné du bon
d’achat d’origine et être dûment
conditionné (de préférence dans
l’emballage d’origine avec mention du
défaut) ;
• tuyau : il est conseillé de consulter la
notice et de contrôler câbles, piles, etc.
avant de retourner l’appareil. Un appareil
retourné jugé défectueux qui s’avère en
bon état de marche pourra faire l’objet
d’une note de frais à charge du
consommateur ;
• une réparation effectuée en-dehors de la
période de garantie fera l’objet de frais de
transport ;
• toute garantie commerciale ne porte pas
atteinte aux conditions susmentionnées.
La liste susmentionnée peut être
sujette à une complémentation selon
le type de l’article et être mentionnée
dans la notice d’emploi.
Garantía de servicio y calidad
Velleman®
Velleman® disfruta de una experiencia de
más de 35 años en el mundo de la
electrónica con una distribución en más de
85 países.
Todos nuestros productos responden a
normas de calidad rigurosas y
disposiciones legales vigentes en la UE.
Para garantizar la calidad, sometimos
nuestros productos regularmente a
controles de calidad adicionales, tanto por
nuestro propio servicio de calidad como
por un servicio de calidad externo. En el
caso improbable de que surgieran
problemas a pesar de todas las
precauciones, es posible apelar a nuestra
garantía (véase las condiciones de
garantía).
- daños causados por un uso incorrecto o
un uso ajeno al que est está previsto el
producto inicialmente como está descrito
Condiciones generales referentes a la en el manual del usuario ;
- daños causados por una protección
garantía sobre productos de venta al
insuficiente al transportar el aparato.
público (para la Unión Europea):
- daños causados por reparaciones o
• Todos los productos de venta al público
modificaciones efectuadas por una tercera
tienen un período de garantía de 24
persona sin la autorización explicita de SA
meses contra errores de producción o
Velleman® ;
errores en materiales desde la adquisición - se calcula gastos de transporte de y a
original;
Velleman® si el aparato ya no está
• Si la queja está fundada y si la
cubierto por la garantía.
reparación o la sustitución de un artículo
• Cualquier reparación se efectuará por el
es imposible, o si los gastos son
lugar de compra. Devuelva el aparato con
desproporcionados, Velleman® autoriza
la factura de compra original y
reemplazar el artículo por un artículo
transpórtelo en un embalaje sólido
equivalente o reembolsar la totalidad o
(preferentemente el embalaje original).
una parte del precio de compra. En este
Incluya también una buena descripción del
caso, recibirá un artículo de recambio o el defecto ;
reembolso completo del precio de compra • Consejo: Lea el manual del usuario y
al descubrir un defecto hasta un año
controle los cables, las pilas, etc. antes de
después de la compra y la entrega, o un
devolver el aparato. Si no se encuentra un
artículo de recambio al 50% del precio de defecto en el artículo los gastos podrían
compra o la sustitución de un 50% del
correr a cargo del cliente;
precio de compra al descubrir un defecto
• Los gastos de transporte correrán a
después de 1 a 2 años.
carga del cliente para una reparación
• Por consiguiente, están excluidos
efectuada fuera del periode de garantía.
entre otras cosas:
• Cualquier gesto comercial no disminuye
- todos los daños causados directamente o estos derechos.
indirectamente al aparato y su contenido
La lista previamente mencionada
después de la entrega (p.ej. por
puede ser adaptada según el tipo de
oxidación, choques, caída,...) y causados
artículo (véase el manual del usuario
por el aparato, al igual que el contenido
del artículo en cuestión)
(p.ej. pérdida de datos) y una
indemnización eventual para falta de
ganancias;
Velleman® Service- und
- partes o accesorios que deban ser
Qualitätsgarantie
reemplazados regularmente, como por
Velleman® hat gut 35 Jahre Erfahrung in
ejemplo baterías, lámparas, partes de
der Elektronikwelt und vertreibt seine
goma, ... (lista ilimitada)
Produkte in über 85 Ländern.
- defectos causados por un incendio,
Alle Produkte entsprechen den strengen
daños causados por el agua, rayos,
Qualitätsforderungen und gesetzlichen
accidentes, catástrofes naturales, etc. ;
Anforderungen in der EU. Um die Qualität
- defectos causados a conciencia ,
zu gewährleisten werden unsere Produkte
descuido o por malos tratos, un
regelmäßig einer zusätzlichen
mantenimiento inapropiado o un uso
Qualitätskontrolle unterworfen, sowohl
anormal del aparato contrario a las
von unserer eigenen Qualitätsabteilung als
instrucciones del fabricante;
auch von externen spezialisierten
- daños causados por un uso comercial,
Organisationen. Sollten, trotz aller
profesional o colectivo del aparato (el
Vorsichtsmaßnahmen, Probleme auftreten,
período de garantía se reducirá a 6 meses
nehmen Sie bitte die Garantie in Anspruch
con uso profesional) ;
(siehe Garantiebedingungen).
Allgemeine Garantiebedingungen in
Bezug auf Konsumgüter (für die
Europäische Union):
• Alle Produkte haben für Material- oder
Herstellungsfehler eine Garantieperiode
von 24 Monaten ab Verkaufsdatum.
• Wenn die Klage berechtigt ist und falls
eine kostenlose Reparatur oder ein
Austausch des Gerätes unmöglicht ist,
oder wenn die Kosten dafür
unverhältnismäßig sind, kann Velleman®
sich darüber entscheiden, dieses Produkt
durch ein gleiches Produkt zu ersetzen
oder die Kaufsumme ganz oder teilweise
zurückzuzahlen. In diesem Fall erhalten
Sie ein Ersatzprodukt oder eine
Rückzahlung im Werte von 100% der
Kaufsumme im Falle eines Defektes bis zu
1 Jahr nach Kauf oder Lieferung, oder Sie
bekommen ein Ersatzprodukt im Werte
von 50% der Kaufsumme oder eine
Rückzahlung im Werte von 50 % im Falle
eines Defektes im zweiten Jahr.
• Von der Garantie ausgeschlossen
sind:
- alle direkten oder indirekten Schäden,
die nach Lieferung am Gerät und durch
das Gerät verursacht werden (z.B.
Oxidation, Stöße, Fall, Staub, Schmutz,
Feuchtigkeit, ...), sowie auch der Inhalt
(z.B. Datenverlust), Entschädigung für
eventuellen Gewinnausfall.
- Verbrauchsgüter, Teile oder
Zubehörteile, die regelmäßig
ausgewechselt werden, wie z.B. Batterien,
Lampen, Gummiteile, Treibriemen, usw.
(unbeschränkte Liste).
- Schäden verursacht durch
Brandschaden, Wasserschaden, Blitz,
Unfälle, Naturkatastrophen, usw.
- Schäden verursacht durch absichtliche,
nachlässige oder unsachgemäße
Anwendung, schlechte Wartung,
zweckentfremdete Anwendung oder
Nichtbeachtung von Benutzerhinweisen in
der Bedienungsanleitung.
- Schäden infolge einer kommerziellen,
professionellen oder kollektiven
Anwendung des Gerätes (bei gewerblicher
Anwendung wird die Garantieperiode auf 6
Monate zurückgeführt).
- Schäden verursacht durch eine
unsachgemäße Verpackung und
unsachgemäßen Transport des Gerätes.
- alle Schäden verursacht durch
unautorisierte Änderungen, Reparaturen
oder Modifikationen, die von einem Dritten
ohne Erlaubnis von Velleman®
vorgenommen werden.
• Im Fall einer Reparatur, wenden Sie sich
an Ihren Velleman®-Verteiler. Legen Sie
das Produkt ordnungsgemäß verpackt
(vorzugsweise die Originalverpackung)
und mit dem Original-Kaufbeleg vor.
Fügen Sie eine deutliche
Fehlerumschreibung hinzu.
• Hinweis: Um Kosten und Zeit zu sparen,
lesen Sie die Bedienungsanleitung
nochmals und überprüfen Sie, ob es
keinen auf de Hand liegenden Grund gibt,
ehe Sie das Gerät zur Reparatur
zurückschicken. Stellt sich bei der
Überprüfung des Geräts heraus, dass kein
Geräteschaden vorliegt, könnte dem
Kunden eine Untersuchungspauschale
berechnet.
• Für Reparaturen nach Ablauf der
Garantiefrist werden Transportkosten
berechnet.
• Jede kommerzielle Garantie lässt diese
Rechte unberührt.
Die oben stehende Aufzählung kann
eventuell angepasst werden gemäß
der Art des Produktes (siehe
Bedienungsanleitung des Gerätes).
Garantia de serviço e de qualidade
Velleman®
Velleman® tem uma experiência de mais
de 35 anos no mundo da electrónica com
uma distribuição em mais de 85 países.
Todos os nossos produtos respondem a
exigências rigorosas e a disposições legais
em vigor na UE. Para garantir a qualidade,
submetemos regularmente os nossos
produtos a controles de qualidade
suplementares, com o nosso próprio
serviço qualidade como um serviço de
qualidade externo. No caso improvável de
um defeito mesmo com as nossas
precauções, é possível invocar a nossa
garantia. (ver as condições de garantia).
Condições gerais com respeito a
garantia sobre os produtos grande
público (para a UE):
• qualquer produto grande público é
garantido 24 mês contra qualquer vício de
produção ou materiais a partir da data de
aquisição efectiva;
• no caso da reclamação ser justificada e
que a reparação ou substituição de um
artigo é impossível, ou quando os custo
são desproporcionados, Velleman®
autoriza-se a substituir o dito artigo por
um artigo equivalente ou a devolver a
totalidade ou parte do preço de compra.
Em outro caso, será consentido um artigo
de substituição ou devolução completa do
preço de compra no caso de um defeito no
prazo de 1 ano depois da data de compra
e entrega, ou um artigo de substituição
pagando o valor de 50% do preço de
compra ou devolução de 50% do preço de
compra para defeitos depois de 1 a 2
anos.
• estão por consequência excluídos :
- todos os danos directos ou indirectos
depois da entrega do artigo (p.ex. danos
ligados a oxidação, choques, quedas,
poeiras, areias, impurezas…) e provocado
pelo aparelho, como o seu conteúdo (p.ex.
perca de dados) e uma indemnização
eventual por perca de receitas ;
- todos os bens de consumo ou
acessórios, ou peças que necessitam uma
substituição regular e normal como p.ex.
pilhas, lâmpadas, peças em borracha,
correias… (lista ilimitada) ;
- todos os danos que resultem de um
incêndio, raios, de um acidente, de una
catastrophe natural, etc. ;
- danos provocados por negligencia,
voluntária ou não, uma utilização ou
manutenção incorrecta, ou uma utilização
do aparelho contrária as prescrições do
fabricante ;
- todos os danos por causa de uma
utilização comercial, profissional ou
colectiva do aparelho ( o período de
garantia será reduzido a 6 meses para
uma utilização profissional);
- todos os danos no aparelho resultando
de uma utilização incorrecta ou diferente
daquela inicialmente prevista e descrita no
manual de utilização ;
- todos os danos depois de uma devolução
não embalada ou mal protegida ao nível
do acondicionamento.
- todas as reparações ou modificações
efectuadas por terceiros sem a
autorização de SA Velleman® ;
- despesas de transporte de e para
Velleman® se o aparelho não estiver
coberto pela garantia.
• qualquer reparação será fornecida pelo
local de compra. O aparelho será
obrigatoriamente acompanhado do talão
ou factura de origem e bem acondicionado
(de
preferência dentro da embalagem de
origem com indicação do defeito ou
avaria) ;
• dica : aconselha-mos a consulta do
manual e controlar cabos, pilhas, etc.
antes de
devolver o aparelho. Um aparelho
devolvido que estiver em bom estado será
cobrado despesas a cargo do consumidor ;
• uma reparação efectuada fora da
garantia, será cobrado despesas de
transporte ;
• qualquer garantia comercial não
prevalece as condições aqui mencionadas.
A lista pode ser sujeita a um
complemento conforme o tipo de
artigo e estar mencionada no manual
de utilização.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising