Schaudt EBL 226 C +OVP Bedienungsanleitung

Add to My manuals
64 Pages

advertisement

Schaudt EBL 226 C +OVP Bedienungsanleitung | Manualzz

Bedieningshandleiding

R

Elektroblok EBL 226 C +OVP

Inhoudsopgave

1

1.1

1.2

2

4

4.1

4.2

5

3

3.1

3.2

3.3

3.4

Veiligheidsaanwijzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betekenis van de veiligheidsaanwijzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Algemene veiligheidsaanwijzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Systeem in- en uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Batterij vervangen

Storingen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Systeem stilleggen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gebruiksdoel en functie in detail

Batterijfuncties

Extra functies

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bijlage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

9

10

10

4

5

3

3

7

11

2

2

2

3

E

Schaudt GmbH, Elektrotechnik und Apparatebau, Planckstraße 8, 88677 Markdorf, Germany, Tel. +49 7544 9577-0, Fax +49 7544 9577-29, www.schaudt--gmbh.de

811.573 BA / NL Stand: 30.09.2009

2

Bedieningshandleiding Elektroblok EBL 226 C +OVP

1 Veiligheidsaanwijzingen

1.1 Betekenis van de veiligheidsaanwijzingen

Y

GEVAAR!

Het niet-naleven van dit symbool kan tot gevaren voor lijf en leven leiden.

Y

WAARSCHUWING!

Het niet-naleven van dit symbool kan tot letsels van personen leiden.

Y

PAS OP!

Het niet-naleven van dit symbool kan tot schade aan het apparaat of aan aangesloten verbruikers leiden.

1.2 Algemene veiligheidsaanwijzingen

Het toestel is volgens de stand van de techniek en de erkende veiligheidstechnische voorschriften gebouwd. Toch kunnen personen verwond of kan het apparaat beschadigd worden wanneer de veiligheidsaanwijzingen in deze bedieningshandleiding niet in acht genomen worden.

Het toestel uitsluitend in een technisch perfecte staat gebruiken.

Storingen, die de veiligheid van personen of van het apparaat in gevaar brengen, onmiddellijk voor vakpersoneel laten verhelpen

Y

GEVAAR!

230-V-netspanning geleidende onderdelen.

Levensgevaar door elektrische schok of brand:

F

F

F

Geen onderhouds- of reparatiewerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.

Het apparaat bij schade aan de kabels of de behuizing ervan niet meer in bedrijf nemen en loskoppelen van de netspanning.

Geen vloeistof in eht apparaat brengen.

Y

WAARSCHUWING!

Hete componenten!

Brandletsels:

F

F

F

F

F

F

Defecte zekeringen alleen vervangen wanneer het systeem niet meer onder stroom staat.

Defecte zekeringen alleen vervangen wanneer de oorzaak van de storing bekend en verholpen is.

Zekeringen niet overbruggen of repareren.

Uitsluitend originele zekeringen met de waarden gebruiken die op het apparaat aangegeven zijn.

Delen van het apparaat kunnen warm worden. Niet aanraken.

Geen warmtegevoelige voorwerpen in de buurt van het toestel opbergen (bijv. temperatuurgevoelige kleding, als het toestel in de kledingkast is ingebouwd).

Stand: 30.09.2009

811.573 BA / NL

Bedieningshandleiding Elektroblok EBL 226 C +OVP

2 Inleiding

Deze bedieningshandleiding bevat belangrijke aanwijzingen voor een zeker bedrijf van apparaten van de firma Schaudt. De aangegeven veiligheidsaanwijzingen moeten absoluut gelezen en gevolgd worden.

De bedieningshandleiding altijd in het voertuig meenemen. Alle veiligheidsbepalingen ook aan andere gebruikers doorgeven.

3 Bediening

De bediening van het elektroblok gebeurt uitsluitend via de aangesloten stuur- en schakeltafel DT ... / LT ... .

Voor het dagelijks gebruik is aan het elektroblok EBL 226 C +OVP geen bediening vereist.

Alleen bij het wisselen van het batterijtype (lood-zuur resp. lood-gel) resp. bij de eerste ingebruikname of bij het achteraf monteren van toebehoren moeten eenmalig instellingen worden ingesteld (zie hiervoor hoofdstuk 3.2 en montagehandleiding EBL 226 C +OVP).

3.1 Systeem in- en utischakelen

Y

PAS OP!

Verkeerde instellingen aan het elektroblok!

Beschadiging van aangesloten toestellen. Daarom voor inbedrijfname:

F

F

Controleer of de woonruimtebatterij aangesloten is.

Controleren dat de batterij-keuzeschakelaar (afb. 1, pos. 1) afhankelijk van de gebruikte batterij in de juiste stand staat.

12-V-hoofdschakelaar

(op stuur- en schakeltafel DT/LT ...)

F

Controleren of de AES-zekering (afb. 4, pos. 2) alleen geplaatst is, als een AES-koelkast aangesloten is. Anders kan de accu in de woonruimte diep worden ontladen. Accuschade is niet uit te sluiten.

³ Accu-scheiding op de stuur- en schakeltafel DT/LT ... uitschakelen (zie de bedieningshandleiding van de bijhorende stuur- en schakeltafel).

³ Na het uitschakelen van de accu-scheiding of het vervangen van de accu: 12-V-De hoofdschakelaar op de stuur- en schakeltafel DT/LT ...

kort inschakelen, om de verbruiker in bedrijf te nemen.

Mit dem 12-V-hoofdschakelaar (zie bedieningshandleiding van de betrokken stuur- en schakeltafel) worden alle verbruikers en de stuur- en schakeltafel in- en uitgeschakeld.

Uitzondering gemaakt voor:

F

F

F

F

F

Zijmarkeringslichten

Verwarming trapje

Vorstbeschermingsventiel

AES-/compressor-koelkast

811.573 BA / NL Stand: 30.09.2009

3

4

Bedieningshandleiding Elektroblok EBL 226 C +OVP

Traptredeschakelaar

F

Koelkast-sturing

F

F

Afvalwatertank-verwarming

Voortentlamp

Zie voor andere informatie de bedieningshandleiding van de stuur- en schakeltafel DT/LT ... .

De voeding voor de traptrede wordt beveiligd door een zelfherstellende zekering. Dat is de reden dat de traptredeschakelaar maar kort bediend mag worden.

Y

PAS OP!

Een te lang bedienen van de traptredeschakelaar leidt tot een te hoge stroom!

De zelfherstellende zekering kan aanspreken:

F de traptredeschakelaar slechts kort bedienen.

³ Als de zelfherstellende zekering schakelde, moet er voor het opnieuw bedienen van de traptredeschakelaar ca. 1 min worden gewacht, zodat de zekering zich kan herstellen.

Gebruik met solarregelaar

Y

PAS OP!

Ontbrekende bufferfunctie van de batterij!

Beschadiging van aangesloten toestellen:

F

Solarregelaar niet zonder aangesloten batterij in gebruik nemen.

3.2 Batterij vervangen

Batterij vervangen

Y

PAS OP!

Gebruik van verkeerde batterijtypen of verkeerd gelegde batterijen!

Beschadiging van de accu of aan het caravanlaadsysteem aangesloten toestellen:

F

F

F

Batterijen alleen door daarvoor geschoold vakpersoneel laten vervangen.

De aanwijzingen van de fabrikant van de batterij naleven.

Het elektroblok uitsluitend gebruiken voor aansluiting op 12 V-boordnetten met heroplaadbare 6-cels loodgel- of loodzuur-accu’s. Geen niet voorziene accutypes gebruiken.

Y

Y

Er mogen in het normale geval uitsluitend batterijen van hetzelfde type en van gelijke capaciteit gebruikt worden, evenals de door de fabrikant ingebouwde batterij.

Er kan worden gewisseld van loodzuur-batterijen naar loodgel-batterijen.

Er kan niet worden gewisseld van loodgel-batterijen naar loodzuur-batterijen. De voertuigfabrikant geeft hierover informatie.

³ De accu van het elektroblok elektrisch scheiden, daartoe de accu-scheiding op de controle- en schakeltafel DT/LT ... activeren (zie ook hoofdstuk 3.4).

³ Stekker ”+ Zonnecel” van de zonne-laadregelaar aftrekken.

³ Elektroblok van de netspanning (230V AC) loskoppelen.

³ De batterij vervangen.

³ Na het vervangen van de batterij nog een keer controleren, welk batterijtype er werd gebruikt.

Stand: 30.09.2009

811.573 BA / NL

Bedieningshandleiding Elektroblok EBL 226 C +OVP

Y

GEVAAR!

Verkeerde instelling van de batterij-keuzeschakelaar!

Explosiegevaar door knalgasontwikkeling:

F

Batterijkeuzeschakelaar in de juiste positie zetten.

Y

PAS OP!

Verkeerde instelling van de batterij-keuzeschakelaar!

Beschadiging van de batterij.

F

Batterijkeuzeschakelaar in de juiste positie zetten.

³ Het elektroblok van het net halen, voordat de accu-keuzeschakelaar wordt omgeschakeld.

1

R

Inbedrijfstelling van het systeem

Foto 1 Batterij-keuzeschakelaar

³ De accu keuzeschakelaar (afb. 1, pos 1) met een dun voorwerp (bijv. balpenpunt) in de juiste positie zetten:

F

F loodgel-batterij: accu-keuzeschakelaar op ”loodgel” zetten.

loodzuur-batterij: accu-keuzeschakelaar op ”loodzuur” zetten.

³ Stekker ”+ Zonnecel” van de zonnelaadregelaar insteken.

³ Systeem volgens hoofdstuk 3.1 in gebruik nemen.

3.3 Storingen

Platte steekzekeringen

Zelfherstellende zekeringen

De meeste storingen in het energieverzorgingssysteem worden veroorzaakt door een defecte zekering.

Het volgend werkgebied is via een zelfherstellende zekering beschermd:

F

Uitgang traptrede

Als hier een storing voorkomt, dan mag de traptrede gedurende ca. 1 min.

niet bediend worden. Binnen deze tijd herstelt deze zekering zich zelfstandig.

Wanneer u een storing niet zelf met behulp van de volgende tabel kunt verhelpen, dan wendt u zich tot onze klantenservice.

Als dat niet mogelijk is, bijv. omdat u zich in het buitenland bevindt, kan ook een vakhandelaar het elektroblok repareren. In dat geval mag niet vergeten worden dat de garantie bij onvakkundig uitgevoerde reparaties vervalt en dat de firma Schaudt GmbH niet aansprakelijk is voor de schade die daardoor ontstaat.

811.573 BA / NL Stand: 30.09.2009

5

6

Bedieningshandleiding Elektroblok EBL 226 C +OVP

Storing

De woonruimte-accu wordt bij 230-V-bedrijf niet geladen (accuspanning voortdurend beneden

Mogelijke oorzaak

Geen netspanning

Oplossing

Zekeringautomaat in het voertuig inschakelen

Netspanning laten controleren

Klantenservice raadplegen

Klantenservice raadplegen De woonruimte-accu wordt bij 230-V-bedrijf overgeladen (accuspanning voortdurend boven 14,5 V)

De starter-accu wordt bij

230-V-bedrijf niet geladen

(accuspanning voortdurend beneden

Elektroblok defect

Elektroblok defect

Geen netspanning

De accu in de woonruimte l d ( j beneden 13,0 V) j i

Geen spanning op de D+ ingang

Elektroblok defect

Lichtmachine defect De accu in de woonruimte wordt tijdens het rijden overladen (accuspanning voortdurend boven

14,3 V)

De koelkast werkt niet j j

Elektroblok defect

Lichtmachine defect

Zonnelading werkt niet

(netvoeding en motor uit)

12 V voeding in woonruimte werkt niet

Geen spanningstoevoer naar de koelkast

Elektroblok defect

Koelkast defect

Zonne-paneel deels in de schaduw of afgedekt

(sneeuw of vuil)

Solarlaadregelaar niet ingestoken

Zekeringen en kabels laten controleren

Klantenservice raadplegen

Koelkast laten controleren

Zonne-paneel volledig in de zon brengen resp.

zuiveren.

Solarlaadregelaar insteken

Zekering of kabels defect Zekeringen en kabels laten controleren

Solarlaadregelaar defect Solar-laadregelaar laten controleren

12 V hoofdschakelaar voor woonruimte-accu uitgeschakeld

12 V hoofdschakelaar voor woonruimte-accu inschakelen

Accu-scheiding aan de stuur en schakeltafel

DT/LT ... actief

Accu-scheiding aan de stuur en schakeltafel

DT/LT ... uitschakelen

Zekering of kabels defect Zekeringen en kabels laten controleren

Elektroblok defect

Elektroblok defect

Klantenservice raadplegen

Klantenservice raadplegen Geen bediening van het elektroblok over de stuuren schakeltafel DT/LT ...

mogelijk.

Zekeringautomaat in het voertuig inschakelen

Netspanning laten controleren

Klantenservice raadplegen

Lichtmachine laten controleren

Zekeringen en kabels laten controleren

Klantenservice raadplegen

Lichtmachine laten controleren

Stand: 30.09.2009

811.573 BA / NL

Bedieningshandleiding Elektroblok EBL 226 C +OVP

Y

Als door te hoge omgevingstemperatuur of onvoldoende ventilatie het toestel warm wordt, wordt de laadstroom automatisch verlaagd. Een oververhitting van het toestel moet echter beslist worden vermeden.

Y

Als de uitschakelautomaat van de accubewaking aanspreekt, de woonruimte-accu volledig laden.

3.4 Systeem stilleggen

Stillegging tot

6 maanden

De woonruimtebatterij van het 12-V-boordnetwerk ontkoppelen

Stillegging van meer dan

6 laanden

Y

PAS OP!

Complete ontlading!

Beschadiging van de woonruimtebatterij:

F

Woonruimte-accu voor en na stillegging volledig laden. (Voertuig met een 80 Ah-batterij ten minste 24 uur en met een 160 Ah-accu tot 24 uur aansluiten op het net.)

Y

PAS OP!

Overschrijding toegestane ingangsspanning!

Beschadiging aangesloten verbruiker:

F

F een eventueel aangesloten solar-laadregelaar van de firma Schaudt niet gebruiken zonder batterij.

Als de batterij vervangen of uitgebouwd wordt, eerst de stekker ”+ solaire cel” van de solar-laadregelaar trekken.

³ De woonruimte-accu voor de stillegging compleet laden.

De woonruimtebatterij is dan tegen een complete ontlading beschermd. Dit geldt alleen wanneer de batterij intact is. De aanwijzingen van de fabrikant van de batterij naleven. Het stilgelegde systeem heeft ca. 4 Ah per maand nodig.

Wanneer de mobilhome langere tijd niet gebruikt wordt (bijvoorbeeld winterpauze) dan moet de woonruimtebatterij van het 12-V-borodnetwerk ontkoppeld worden. Het systeem heeft daarvoor een batterij-ontkoppelinrichting die de woonruimtebatterij elektrisch compleet van het voertuig ontkoppelt. De accu-scheiding wordt aan de stuur- en schakeltafel DT/LT ... geactiveerd

(zie de bedieningshandleiding van de stuur- en schakeltafel DT/LT ...).

³ 12-V-Hoofdschakelaar op de stuur- en schakeltafel DT/LT ... uitschakelen.

³ De accu-scheiding aan de stuur- en schakeltafel DT/LT ... activeren (zie de bedieningshandleiding van de stuur- en schakeltafel DT/LT ...).

Y

De accu in de woonruimte kan ook via de interne laadmodule, een extra accu-laadapparaat, de zonne-laadregelaar en de generator worden geladen, als de accu-scheiding actief is.

³ De woonruimte-accu voor de stillegging compleet laden.

³ Stekker ”+ solaire cel” van de solar-laadregelaar trekken.

³ De aansluitingsklemmen van de batterijpolen afnemen.

Y

Het accu-alarm is niet meer actief.

Y

Wanneer de woonruimte-accu via de accu-scheiding van het elektroblok gescheiden wordt, dan opent bij bepaalde combiverwarmingen het vorstbeschermingsventiel. Bij geopend vorstveiligheidsventiel worden de boiler en de watertank geleegd. Voor meer informatie, zie de bedieningshandleiding van de combiverwarming.

811.573 BA / NL Stand: 30.09.2009

7

8

Bedieningshandleiding Elektroblok EBL 226 C +OVP

Overspanningsbescher ming OVP

4 Gebruiksdoel en werking in detail

Y

Dit toestel is uitsluitend bestemd voor de inbouw in een voertuig.

Het elektroblok EBL 226 C +OVP is het centrake voedingsapparaat voor alle

12-V-verbruikers in de elektrische installatie aan boord van een mobilhome resp. caravan. Het bevindt zich normaal gezien binnen een kast of bergruimte en is voor het vervangen van zekeringen toegankelijk aan de voorzijde.

Het elektroblok is geschikt voor toepassingen, waarbij het gevaar voor overspanningen bijzonder groot is. Dit kunnen bijv. blikseminslagen zijn op het openbare net, generatorbedrijf, slechte elektrische installaties of reizen naar verre landen.

Hiertoe is in het elektroblok intern een overspanningsbescherming tussen de netaansluiting en de laadmodule opgenomen.

Zijmarkeringslichten

Controle- en

Solarregelaar

LR ...

(toebehoor)

Elektroblok

EBL 226 C +OVP

230 V AC

R

Extra-lader

LAS ...

(toebehoor)

Componenten

Apparaten van het systeem

-+

Starterbatterij

-+

Woonruimtebatterij

Verlichting

Pomp

Verwarming etc.

12-V-verbruiker

Foto 2 Energieverzorgingssysteem aan boord

Het elektroblok EBL 226 C +OVP bevat:

F

F

Overspanningsbescherming OVP een laadmodule voor de lading van aangesloten batterijen

F

F de complete 12-V-verdeling de beveiliging van 12-V-stroomcircuits

F

F een accu-bewakingsmodule verdere stuur- en bewakingsfuncties

Voor het bedrijf moet een stuur- en schakeltafel DT ... of LT ... aangesloten zijn. Deze apparaten sturen de elektrische functies van het woongedeelte in de mobilhome inclusief accessoires.

Aansluitmogelijkheden voor een extra accu-lader en een zonne-regelaar zijn voorhanden.

Stand: 30.09.2009

811.573 BA / NL

Veiligheidsschakelingen

Netaansluiting

Stroombelastbaarheid

Bedieningshandleiding Elektroblok EBL 226 C +OVP

Platte steekzekeringen voor motorvoertuigen beveiligen de verschillende stroomcircuits. Uitzonderingen zijn de traptrede en het vorstbeschermingsventiel.

F

F

Te hoge temperatuur

Overbelasting

F

Kortsluiting

230 V wisselspanning ± 10 %, 47 tot 63 Hz sinusvormig, beschermingsklasse I

12-V-uitgangen mogen maximaal met 90% van de nominale stroom van de bijbehorende zekering worden belast (zie ook blokschakelschema of plaatje).

4.1

Geschikte batterijen

Batterijlading tijdens het rijden

Accu-scheiding

Batterij-keuzeschakelaar

Accubewaking met automatische uitschakeling

Batterijfuncties

6-cels loodzuur- of loodgel-batterijen vanaf 55 Ah

Gelijktijdig laden van de startaccu en de woonruimte-accu door de generator

Parallelschakeling van de accu’s via een scheidingsrelais

De accu-scheiding (activering vanaf de stuur- en schakeltafel DT/LT ... koppelt de volgende aansluitingen los van de woonruimte-accu:

F

Alle 12-V-verbruikers

F het vorstbeschermingsventiel

Daardoor wordt een trage ontlading van de woonruimte-accu door ruststroom tijdens het niet gebruiken van het voertuig vermeden (ontlading met ca. 4 Ah per maand).

De accu’s kunnen verder door het elektrobok, door de generator, door een extra laadapparaat of door een zonne-regelaar worden geladen, ook als de accu-scheiding actief is.

Door de omschakelmogelijkheid met de batterij-keuzeschakelaar wordt de optimale lading van de beide batterijtypen loodgel of loodzuur gegarandeerd.

De accubewaking van de stuur- en schakeltafel DT/LT ... met dynamische spanningsdrempel controleert de accu in de woonruimte voortdurend. Bij kleine ontladingsstromen wordt ”vroeger” uitgeschakeld dan bij grote stromen. Zo wordt een verbeterde bescherming tegen complete ontlading geboden. De controle gebeurt ook in uitgeschakelde staat. Onder 12,0 V wordt, afhankelijk van de stroomafname, een waarschuwing getoond.

Daalt de spanning van de woonruimtebatterij verder en wordt de waarde van

10,5 V onderschreden, dan schakelt een batterijmeter onmiddellijk alle

12-V-verbruikers uit. Ook het controle- en displaypaneel schakelt zichzelf uit.

Alleen het vorstbeschermingsventiel wordt verder met stroom verzorgd zodat het gesloten blijft. Voor de uitschakeling worden alle schakelstatussen en de waarde van de batterijcapaciteit opgeslagen en na de inschakeling weer tot stand gebracht.

811.573 BA / NL Stand: 30.09.2009

9

Bedieningshandleiding Elektroblok EBL 226 C +OVP

Wanneer door overbelasting of onvoldoede geladen woonruimtebatterij de spanning zover gedaald is dat de automatische uitschakeling geactiveerd is, dan moeten verbruikers, die niet nodig zijn, absoluut uitgeschakeld worden.

Soms kan nu de 12-V-voeding kortstondig weer in bedrijf genomen worden.

Daartoe de 12-V-Hoofdschakelaar op de stuur- en schakeltafel DT/LT ... uitschakelen.

Wanneer de batterijspanning onder 11,0 V blijft kan de 12-V-voeding niet opnieuw ingeschakeld worden.

De woonruimte-accu zo snel mogelijk volledig laden. Zie voor meer informatie ’Accuspanningen” in de de bedieningshandleiding van de bijhorende stuur- en schakeltafel DT/LT ... .

4.2

Omschakelautomaat voor AES/compressorkoelkast

Zekering traptrede

Batterijlading door zonnelaadregelaar

Voortentlamp

Tankverwarming

Zijmarkeringslichten

Extra functies

Dit relais voedt de AES-/compressorkoelkast met stroom vanuit de startaccu, als de voertuigmotor loopt en de aansluiting D+ spanning voert. Een

AES-/compressor-koelkast wordt gevoed door de accu in de woonruimte, als de motor van het voertuig uitgeschakeld is.

De uitgang ”Traptrede” is gezekerd met een zelfherstellende zekering (15 A).

In geval van een fout, bijv. bij overstroom, onderbreekt de zelfherstellende zekering de betrokken stroomkring.

Na het herstellen van de storing herstelt de zekering zich na ca. 1 minuut vanzelf.

Maximaal toegelaten laadstroom 14 A, beveiligd met 15 A

Afhankelijk van de gebruikte zonne-laadregelaar wordt de accu in de woonruimte of de accu in de woonruimte en de startaccu geladen.

De voeding van de voortentverlichting wordt automatisch onderbroken van zodra de motor loopt (de aansluiting D+ voert in dit geval spanning). De voortentverlichting kan ook bij uitgeschakelde 12-V-voeding in bedrijf worden genomen.

De tankverwarming wordt via de stuur- en schakeltafel DT/LT ... ingeschakeld. De tankverwarming kan ook bij uitgeschakelde 12-V-voeding in bedrijf worden genomen.

Via het ingebouwde relais worden de zijverlichtingslampen ingeschakeld. Ze worden gevoed vanuit de startaccu. Het relais wordt via klem 58 aangestuurd.

5

Reiniging

Onderhoud

Het elektroblok is onderhoudsvrij.

Het elektroblok met een zachte, lichtjes bevochtigde doek en met een zacht reinigingsproduct reinigen. In geen geval spiritus, verdunner of dergelijke gebruiken. Er mogen geen vloeistoffen in het inwendige van het elektroblok binnendringen.

10

E Nadruk, vertaling en reproductie van deze documentatie, ook gedeeltelijk, is zonder schriftelijke toestemming verboden.

Stand: 30.09.2009

811.573 BA / NL

Bedieningshandleiding Elektroblok EBL 226 C +OVP

Bijlage

Fabrikant

Adres

A EG-conformiteitverklaring

Hiermee bevestigt de firma Schaudt GmbH dat de constructie van het elektroblok EBL 226 C +OVP aan de volgende geldige bepalingen voldoet:

EG-laagspanningsrichtlijn

73/23/EEG zoals gewijzigd op 22.07.93

Richtlijn over elektromagnetische comptabiliteit

89/336/EG met richtlijn 92/31/EG

Het origineel van de EG-conformiteitverklaring is beschikbaar en kan op elk gewenst ogenblik geraadpleegd worden.

Schaudt GmbH, Elektrotechnik & Apparatebau

Planckstraße 8

88677 Markdorf

Germany

B Speciale uitrusting/toebehoor

Schakeltafel

Extra-laadapparaat

Zonnelaadregelaar

Schaudt schakeltafel DT ... / LT ... (vereist voor het gebruik)

Schaudt accu-laadapparaat LAS ... met max. 14 A laadstroom, incl. passende aansluitkabel (MNL).

Schaudt zonne-laadregelaar type LR ... voor zonnemodule met een totale stroom van 14 A met 3-polige aansluitstekker incl. aansluitkabel

C Klantendienst

Klantendienst-adres Schaudt GmbH, Elektrotechnik & Apparatebau

Planckstraße 8

D-88677 Markdorf

Het toestel insturen

Tel.: +49 7544 9577-16 e-mail: [email protected]

Openingsuren Ma tot Do

Vr

Een defect toestel terugsturen:

8 tot 12, 13 tot 16 uur

8 tot 12 uur

³ Het ingevulde foutenrapport meesturen, zie bijlage D.

³ Vrij naar de ontvanger sturen.

811.573 BA / NL Stand: 30.09.2009

11

Bedieningshandleiding Elektroblok EBL 226 C +OVP

D Foutenrapport

In geval van schade het defecte toestel samen met het ingevulde foutenrapport naar de fabrikant sturen.

Toesteltype: _______________________

Artikel-nr.:

Voertuig:

_______________________

Fabrikant:

Type:

_______________________

_______________________

Eigen constructie?

Ombouw?

Ja Nee -

Ja

-

Nee

-

Het gaat om het volgende defect (aankruisen aub):

Elektrische verbruikers werken niet -- welke?

(absoluut aangeven)

In- resp. uitschakelen niet mogelijk

Continu fout

Fout slechts tijdelijk/loszittend contact

Overige opmerkingen:

12

E Technische gegevens

Netaansluiting

Stroomverbruik

Ruststroom uit

Woonruimte-accu

Belasting D+

230V wisselspanning ± 10 %, 47 tot 63 Hz sinusvormig, beschermingsklasse I

1,9 A

Naargelang de stuur- en de schakeltafel: ca. 5 -- 20 mA, plus het verbruik van de stuurelektronica van de koelkast

Meting ca. 10 min na de scheiding van het net:

F

F

F

F

F zonder netaansluiting

Accuspanning 12,6 V

Accuscheiding niet actief

Verlichting stuur- en schakeltafel uit

12-V-hoofdschakelaar uit

Belasting van de D+ uitgang van de generator door het elektroblok ca. 1 mA zonder stroomopnale vanaf het D+ steunpunt

Stroombelastbaarheid 12-V-uitgangen Er mag maximaal 90 % van de nominale stroom van de bijhorende zekering afgenomen worden.

Stand: 30.09.2009

811.573 BA / NL

Bedieningshandleiding Elektroblok EBL 226 C +OVP

Accu-lading woonruimte-accu bij netaansluiting

Accu-lading startaccu bij netaansluiting

Uitgang vorstbeschermingsventiel max. 0,1 A

D+ steunpunt max 1 A

Laadkarakteristiek

Laadgrafiek-Spanning

Laadstroom

IUoU

14,3 V

18 A over het volledige netspanningsbied, elektronisch begrensd, onder aftrek van de laadstroom van de voertuig-accu

Spanning voor houdlading

Vernieuwde laadcyclus,

Omschakeling op hoofdladen

13,8 V met automatische omschakeling bij accu-spanning beneden 13,8 V met enkele seconden vertraging

U

Laad

V

Hoofdladen

I

Voll-laden

Uo

Onderhoudslad en

U

14,3

13,8

4 h bij lood-zuur-batterij

16 h bij lood-gel batterij

Tijd

Voorbeeld laadspanningsverloop met elektroblok EBL 226 C +OVP

I

Foto 3

Hoofdlading met maximale laadstroom 18 A, elektronisch begrensd, tot laadsluit-spanning. Begin lading ook bij diep ontladen accu’s.

Uo Automatische overschakeling op volledig-laden met constant 14,3 V.

De duur van de volledige-laad-fase richt zich naar de soort accu en wordt ingesteld op het apparaat.

U Automatische overschakeling op onderhoudslading met constant

13,8 V. In de onderhoudslaad-fase staat een constante spanning ter beschikking aan de uitgang van de laadmodule.

Begin van een nieuwe laadcyclus door omschakeling op hoofdladen, als de accuspanning bij belasting langer dan 5 seconden onder de 13,8 V gaat.

Begin lading ook bij diep ontladen accu’s. De interne laadmodule kan ook zonder woonruimte-accu worden gebruikt.

Bij netbedrijf wordt de startaccu mee geladen (met een maximale laadstroom van 6 A).

Accu-lading door zonne-laadregelaar

Batterijlading tijdens het rijden

Batterijmeter

Maximaal toegelaten laadstroom 14 A, beveiligd met 15 A

Gelijktijdige lading van de woonruimte-accu door de generator

Parallelschakeling van de accu’s via een scheidingsrelais

Uitschakelspanning

Min.-accuspanning voor

Inschakeling via de

12-V-hoofdschakelaar op de stuur- en schakeltafel ca. 10,5 V ca. 11,0 V

811.573 BA / NL Stand: 30.09.2009

13

F

Bedieningshandleiding Elektroblok EBL 226 C +OVP

Opbouw

1 2 3 4 5 6 7 8

R

17 16 15 14 13 12

Foto 4 Opbouw elektroblok EBL 226 C +OVP (front)

1 Omschakelaar zuur/gel-accu

2 Zekering AES-koelkast

3 Platte steekzekeringen

4 Zelfherstellende zekering traptrede (intern)

5 Aansluitblok zonneregelaar (meetsignalen)

6 Aansluiting stuur- en schakeltafel DT ... / LT ...

7 netaansluiting

8 Aansluitblok koelkastvoeding D+,

Accusensor/stuurleidingen

9 Aansluiting stuur- en schakeltafel DT ... / LT ...

11 10 9

10 Aansluitblok licht, KS-sturing, D+, TV

Zijverlichting, tankverwarming

11 Aansluitblok voortentverlichting, pomp, verwarming, lamp

12 Aansluitblok zonneregelaar (voeding)

13 Aansluitblok kolekast, traptrede

14 Aansluitblok extra lader

15 Aansluitblok koelkastvoeding

16 Behuizing

17 Montagelussen

Starter--

+ --

Woonr.--

+

Foto 5 Opbouw elektroblok EBL 226 C +OVP (achterzijde)

1 Aansluiting woonruimte-accu

2 Aansluiting massa

14

Stand: 30.09.2009

3 2 1

3 Aansluiting startaccu

811.573 BA / NL

G

OVP

Net 230 V

~

50 Hz

Koude-apparaatdoos

230 V AC

MNL-Bussokkel 3-voudig

Blok 4

+WB

+SB

Minus

Signaal

WB

Signaal

SB

Solarmodule

Lumberg MSFQ/0 4-voudig

Blok 7

Lumberg MSFQ/0 10-voudig op bedieningstafel Block 8

Signaal solar SB

Signaal solar WB

Tankverwarming

D+

Vorstbeschermingsventiel

Pomp nc nc nc nc

Belangrijk:

De zekering wordt alleen bij

AES-koelkast gebruikt !

Bedieningshandleiding Elektroblok EBL 226 C +OVP

Blokschakelschema/aansluitingsschema

MNL-Bussokkel 15-voudig deel 2

Blok 6

+ Zijmarkeringslichten

-- Zijmarkeringslichten

+ Reserve

-- Reserve

Ingang

Zijmarkeringslichten

HS-relais 1

60 A

HS-relais 2

60 A

Traptrede

Traptrede

D+ versterker

Module

HS 100

Tankverwarm ing

Koelkast omschakelaar

Lood-gel

Lood-zuur accu

Voortentlamp

10A/max. 20A

Molex Minifit SR 2-voudig

Blok 1

+ extra laadapparaat

Min extra laadapparaat

Accu-schei dingsrelais

Min woonruimte-accu moet extern met de min van de startaccu verbonden zijn

E20-3F -- schroefklem

+ starteraccu

+ Woonruimte-accu

Min woonruimte-accu

MNL-Bussokkel 4-voudig

Blok 9

D+ (ag)* ingang

D+ ingang

+Voeler woonruimtebatterij

Minus voeler woonruimtebatterij

* active ground

Lumberg MSFQ/0 12-voudig op bedieningstafel Block 10

Minus voeler woonruimtebatterij

+ starteraccu

Shunt batterij

Shunt verbruiker

+Voeler woonruimtebatterij

Netcontrole

HS relais 1 Aan

HS relais 1 Uit

HS relais 2 Aan

HS relais 2 Uit

+ verlichting

Min verlichting

Molex Minifit SR 4-voudig

Blok 2

+ traptrede

+ koelkast

Min traptrede

Min koelkast

Molex Minifit SR 3-voudig

Blok 3

Min startaccu voor koelkast nc

+ Startaccu voor koelkast

MNL-Bussokkel 9-voudig

Blok 5

+ Voortentlamp

-- Voortentlamp

+ Verwarming

-- Verwarming

+ Pomp

Geschakelde min pomp

+ Lamp 1

-- Lamp 1

Vorstbeschermingsventiel

MNL-Bussokkel 15-voudig deel 1

Blok 6

+ Lamp 2

-- Lamp 2

Koelkast control

D + Base

+ Lamp 3

-- Lamp 3

+ Tankverwarming

-- Tankverwarming

+ TV

-- TV

Geleiderplaat KPL EBL 226

811.573 BA / NL Stand: 30.09.2009

15

Bedieningshandleiding Elektroblok EBL 226 C +OVP

(lege pagina)

16

Stand: 30.09.2009

811.573 BA / NL

Instruction Manual

R

Electrobloc EBL 226 C +OVP

Table of contents

1

1.1

1.2

2

4

4.1

4.2

5

3

3.1

3.2

3.3

3.4

Safety Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Meaning of safety symbols

General safety information

Introduction

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Switching System on/off . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Changing the Battery

System Faults

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Closing down the System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Application and Functions in Detail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Battery Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Additional Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Maintenance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

9

10

10

4

5

3

3

7

2

2

2

3

Appendix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

E

Schaudt GmbH, Elektrotechnik und Apparatebau, Planckstraße 8, 88677 Markdorf, Germany, Tel. +49 7544 9577-0, Fax +49 7544 9577-29, www.schaudt--gmbh.de

811.573 BA / EN Date: 30.09.2009

2

Instruction Manual Electrobloc EBL 226 C +OVP

1 Safety Information

1.1 Meaning of safety symbols

Y

DANGER!

Failure to heed this warning may result in death or serious injury.

Y

WARNING!

Failure to heed this warning may result in personal injuries.

Y

ATTENTION!

Failure to heed this warning may result in damage to the device or connected consumers.

1.2 General safety information

The device is state-of-the-art and complies with approved safety regulations.

Nonetheless, personal injuries or damage to the device may occur if the safety instructions contained herein are not followed.

Ensure that the device is in perfect working order before use.

Any technical faults which may have an adverse effect on personal safety or device safety must be rectified immediately by qualified personnel.

Y

DANGER!

230 V mains voltage carrying parts.

Danger of death due to electric shock or fire:

F

F

F

Do not carry out maintenance or repair work on the device.

If cables or the device housing are damaged, no longer use the device and isolate from the power supply.

Ensure that no liquids enter the device.

Y

WARNING!

Hot components!

Burns:

F

F

F

F

F

F

Only replace blown fuses when the device is completely de-energised.

Only replace blown fuses once the cause of the fault has been identified and rectified.

Never bypass or repair fuses.

Only use original fuses rated as specified on the device.

Device parts can become hot during operation. Do not touch.

Never store heat sensitive objects close to the device (e.g. temperature sensitive clothes if the device has been installed in a wardrobe).

Date: 30.09.2009

811.573 BA / EN

Instruction Manual Electrobloc EBL 226 C +OVP

2 Introduction

This instruction manual contains important information on the safe operation of equipment supplied by Schaudt. Read and always follow the safety instructions.

The instruction manual should be kept in the vehicle at all times. Ensure that other users are made aware of the safety regulations.

3 Operation

The electronic block is operated exclusively through the connected control and switching board IT ... / LT ... .

Operation of the Electrobloc EBL 226 C +OVP is not required for daily use.

Settings only have to be configured once if the battery type is changed (lead acid or lead gel), during initial start-up or when retrofitting accessories (see chapt. 3.2 and assembly instructions EBL 226 C +OVP).

3.1 Switching system on/off

12V main switch

(on DT/LT ... control and switch panel)

Y

ATTENTION!

Incorrect settings on the electronic block!

Connected devices may be damaged. Therefore, prior to initial start-up:

F

F

Ensure the living area battery is connected.

Ensure that the battery selector switch (Fig. 1, Pos. 1) is set to the correct position for the inserted battery.

F

Make sure the AES fuse (Fig. 4, Pos. 2) is only used when the AES refrigerator is connected. Otherwise, the living area battery may be totally discharged. Damage to the battery is possible.

³ Disable battery isolator on the DT/LT ... control and switch panel (see operating instructions of the relevant control and switch panel).

³ After enabling the battery cut-off switch or after changing batteries:

12-Briefly turn on the 12V main switch on the DT/LT ... control and switch panel to start up the consumers.

Use the 12 V main switch (see instruction manual of relevant control and switch panel) to switch on/off all the consumers and the control and switch panel.

Excluded are:

F

F

F

F

Side marking lights

Heater

Step

Frost protection valve

F

AES/compressor refrigerator

811.573 BA / EN Date: 30.09.2009

3

4

Instruction Manual Electrobloc EBL 226 C +OVP

Step switch

F

Refrigerator control

F

F

Wastewater tank heating

Awning light

For further information, see the instruction manual of the DT/LT ... control and switch panel .

The supply to the step is protected by a self-resetting fuse. This is why the step switch may only be activated briefly.

Y

ATTENTION!

Activating the step switch too long results in too high a current!

Self-resetting fuse can activate:

F

Only press the step switch briefly.

³ If the self-resetting fuse has triggered, it needs about one minute to reset before the step switch can be pressed again.

Operation with solar regulator

Y

ATTENTION!

No battery buffer function!

Damage to connected devices:

F

Do not operate solar regulator without battery connected.

3.2 Changing the battery

Y

ATTENTION!

Use of incorrect battery types or incorrectly rated batteries.

Damage to the battery or devices connected to the electronic block:

F

F

F

Batteries should only be changed by qualified personnel.

Follow the instructions of the battery manufacturer.

Only connect the electronic block to 12 V power supplies with rechargeable 6-cell lead gel or lead acid batteries. Do not use any unintended battery types.

Changing the battery

Y

Only batteries of the same type and capacity as those installed by the manufacturer should normally be used.

Y

It is possible to swap lead acid batteries with lead gel batteries. Changing from lead gel batteries to lead acid batteries is not possible without overhead. Contact the vehicle manufacturer for more information.

³ Electrically disconnect the battery from the Electrobloc. To do this, enable the battery isolation on the DT/LT ... control and switch panel (see also section 3.4).

³ Remove ”+ solar cell” connector on the solar charge regulator.

³ Isolate Electrobloc from the mains voltage (230V AC).

³ Replace battery.

³ After changing the battery, recheck which type of battery has been inserted.

Date: 30.09.2009

811.573 BA / EN

Instruction Manual Electrobloc EBL 226 C +OVP

Y

DANGER!

Incorrect setting of the battery selector switch.

Risk of explosion due to build up of explosive gases:

F

Set the battery selector switch to the correct position.

Y

ATTENTION!

Incorrect setting of the battery selector switch.

Damage to the battery.

F

Set the battery selector switch to the correct position.

³ Disconnect the electronic block from the mains before adjusting the battery selector switch.

1

R

Starting up the System

Fig. 1 Battery selector switch

³ Set the battery selector switch (Fig. 1, Pos. 1) to the correct position using a thin object (such as a ballpoint pen):

F

F

Lead gel battery: Set the battery selector switch to ”Lead gel”.

Lead acid battery: Set battery selector switch to ”Lead gel”.

³ Insert ”+ solar cell” connector on the solar charge regulator.

³ Start up the system as described in section 3.1.

3.3 System Faults

Flat vehicle fuses

Self-resetting fuses

A fault in the power supply system is usually caused by a blown fuse.

The following is protected with a self-resetting fuse:

F

Exit step

If a fault has occurred here, the step switch must not be pressed for about one minute. This fuse resets automatically during this period.

Please contact our customer service department if you are unable to rectify the fault using the following table.

If this is not possible, e.g. if you are abroad, you can have the electronic bloc repaired at a specialist workshop. Please note that the warranty will become void if incorrect repair work is carried out. Schaudt GmbH shall not accept liability for any damages resulting from such repairs.

811.573 BA / EN Date: 30.09.2009

5

6

Instruction Manual Electrobloc EBL 226 C +OVP

Fault

Living area battery is not g ti (b tt g operation (battery voltage constantly below 13 3 V)

Living area battery is overcharged during 230 V operation (battery voltage constantly above 14.5 V)

Starter battery is not charged during 230 V operation (battery voltage constantly below 13.0 V)

Possible cause

No mains voltage

Remedy

Switch on the automatic fuse in the vehicle

Have the mains voltage checked

Defective electronic block Contact the customer service department

Defective electronic block Contact the customer service department

Living area battery is not h g y d d i bil operation (battery voltage below 13.0 V)

Switch on the automatic fuse in the vehicle

Have the mains voltage checked

Defective electronic block Contact the customer service department

Defective alternator

No voltage on D+ input

Check the alternator

Check fuses and wiring

Defective electronic block Contact the customer service department

Defective alternator Check the alternator The living area battery is overcharged during mobile operation (battery voltage constantly above

14.3 V)

The refrigerator does not g

Solar charger does not work (power supply and

No power supply to the refrigerator

Check fuse and wiring

Defective electronic block Contact the customer service department

Defective refrigerator Check the refrigerator

Solar panel in (partial) shade or covered (snow or dirt)

Move solar panel out of shade or clean.

Solar charge regulator not plugged in

Plug in solar charge regulator

12V supply does not work g

Solar charge regulator defective

12V main switch for the g switched off y

Enable battery isolator on the DT/LT switch panel control and

Check solar charge regulator

12V main switch for the g switched on y

Disable battery isolator on the DT/LT switch panel control and

Operation of the

Electrobloc not possible via DT/LT ... control and switch panel

Defective electronic block Contact the customer service department

Defective electronic block Contact the customer service department

Date: 30.09.2009

811.573 BA / EN

Instruction Manual Electrobloc EBL 226 C +OVP

Y

If the device becomes too hot due to excessive ambient temperature or lack of ventilation, the charging current is automatically reduced. Nevertheless, always prevent the device from overheating.

Y

If the automatic shutdown mechanism of the battery monitor is triggered, fully charge the living area battery.

3.4 Closing down the System

Y

ATTENTION!

Total discharge.

Damage to the living area battery:

F

Fully charge the living area battery before and after closing down the system. (Connect a vehicle with an 80 Ah battery and a vehicle with a

160 Ah battery to the mains for at least 12 and 24 hours respectively).

Shutdown of system up to 6 months

Disconnect the living area battery from the

12 V power supply

Shutdown period longer than 6 months

Y

ATTENTION!

Permitted input voltages exceeded.

Damage to connected consumers:

F

F

Do not operate any connected Schaudt solar charge regulator without battery.

If the battery is going to be changed or removed, first remove ”+ solar cell” connector on the solar charge regulator.

³ Fully charge the living area battery before closing down the system.

The living area battery is then protected against total discharge. This only applies if the battery is intact. Follow the instructions of the battery manufacturer. The shut down system requires approx. 4 Ah per month.

Disconnect the living area battery from the 12 V power supply if you are not going to use the motorhome for a longer period (during the winter for example). For this, the system has a battery cut-off mechanism that isolates the living area battery from the vehicle. The battery cut-off is enabled on the

DT/LT ... control and switch panel (see operating manual of DT/LT ... control and switch panel).

³ Switch off the main switch on the DT/LT ... control and switch panel.

³ Enable the battery cut-off on the DT/LT ... control and switch panel (see operating manual of DT/LT ... control and switch panel).

Y

The living area battery can also be charged using the internal charger module, an auxiliary battery charging unit, the solar charge regulator and the alternator when the battery cut-off switch is switched off.

³ Fully charge the living area battery before closing down the system.

³ Remove the ”+ solar cell” connector on the solar charge regulator.

³ Remove the clamps from the battery poles.

Y

The battery alarm is no longer active.

Y

The frost protection valve opens for certain heater systems when the living area battery is isolated from the Electroblock via the battery cut-off.

The boiler and water tank empty when the frost protection valve is open.

For more information, see the instruction manual of the heater system.

811.573 BA / EN Date: 30.09.2009

7

8

Instruction Manual Electrobloc EBL 226 C +OVP

Overvoltage protection

OVP

4 Application and Functions in Detail

Y

This device is intended solely for installation in a vehicle.

The EBL 226 C +OVP Electroblock is the central energy supply device for all

12 V consumers in the electrical system on board the motorhome/caravan. It is normally located inside a cupboard or storage area and is accessible from the front for fuse changes.

The electronic block is suitable for applications in which the risk of overvoltage is especially high. For example, lightning strikes in the public mains network, generator operation, poor electronic installations or trips to foreign countries.

For this, overvoltage protection is fitted in the electronic block between the mains connection and the charge module.

Side marking lights Solar regulator

LR ...

(accessory)

Control and

Electrobloc

EBL 226 C +OVP

230 V AC

Modules

System devices

R

-+

Starter battery

-+

Living area battery

Additional charger

LAS ...

(accessory)

Lighting

Pump

Heater etc.

12V consumers

Fig. 2 On-board power supply system

The EBL 226 C +OVP Electroblock contains:

F

Overvoltage protection OVP

F

F

F

F a charge module for charging all connected batteries the complete 12 V distribution the fuses for the 12 V circuits

A battery monitor module

F

Other control and monitoring functions

A DT or LT ... control and switch panel must be connected for operation.

These devices control the electrical functions in the vehicle’s living area, including accessories.

There are connections for an additional battery charger and a solar charge regulator.

Date: 30.09.2009

811.573 BA / EN

Instruction Manual Electrobloc EBL 226 C +OVP

Protective circuits

Mains connection

Current-carrying capacity

Flat vehicle fuses protect the various circuits. Exceptions here are the step and the frost protection valve.

F

F

F

Excess temperature

Overload

Short circuit

230 V AC ± 10 %, 47 to 63 Hz sinusoidal, protection class I

12 V outputs may be loaded with max. 90% of the rated current of the respective fuse (see also assembly instructions or front panel).

4.1

Suitable batteries

Battery charging during mobile operation

Battery isolation

Battery selector switch

Battery monitor with automatic disconnect

Battery functions

6-cell lead acid or lead gel batteries, 55 Ah and above

Simultaneous charging of the starter battery and the living area battery via the alternator, parallel connection of the batteries via a cut-off relay the battery cut-off (enabled on the DT/LT ... control and switch panel) isolates the following connections from the living area battery:

F

F all 12 V consumers the frost protection valve

This prevents slow discharge of the living area battery by the standby current during shutdown of the vehicle (discharge with approx. 4 Ah in month).

The batteries can still be charged using the Electrobloc, the alternator, an auxiliary charging unit or the solar charge regulator, even when the battery cut-off switch is switched off.

The switching option provided by the battery selector switch ensures optimum charging of the two battery types, lead gel and lead acid.

The battery monitor of the DT/LT ... control and switch panel constantly monitors the living area battery with dynamic voltage threshold. Lower discharge currents cut off ”earlier” than with larger currents. This provides improved total discharge protection. Monitoring is also performed in the switched-off state. A warning message is displayed below 12.0 V (,depending on current drain).

If the voltage of the living area battery sinks further, falling below 10.5 V, the battery monitor immediately switches off all 12 V consumers. The control and switch panel also switches itself off. Only the frost protection valve continues to be powered (so it stays closed). Before switch-off, all switch states are the value of the battery capacity are stored and restored after power-on.

811.573 BA / EN Date: 30.09.2009

9

Instruction Manual Electrobloc EBL 226 C +OVP

If an overload or an insufficiently charged living area battery causes the voltage to fall so low that the automatic disconnector is triggered, any non-essential consumers should be switched off.

If need be, the 12 V supply can begin operation for a short time. To do this, switch on the 12 V main switch on the DT/LT ... control and switch panel.

However, if the battery voltage remains below 11.0 V, the 12 V power supply can not be turned back on.

Fully charge the living area battery as soon as possible. For further information, see ”Battery voltages” in the instruction manual of the relevant DT/LT ...

control and switch panel .

4.2

Automatic switch function for

AES/compressor refrigerator

Step fuse

Battery charging with solar charging regulator

Awning light

Tank heater

Side marking lights

Additional functions

This relay supplies the AES/compressor refrigerator with power from the starter battery when the vehicle engine is running and the D+ connection is live. An AES/compressor refrigerator is powered by the living area battery when the vehicle engine is not running.

The step output is protected by a self-resetting 15A fuse.

If a fault occurs, such as overcurrent, the self-resetting fuse interrupts the relevant circuit.

After rectification of the fault, the fuse automatically resets after approx. 1 minute.

Maximum permitted charge current 14 A, protected with 15 A

Depending on the solar charge regulator used, either only the living area battery is charged or the living area battery and the starter battery.

The power supply to the awning light is automatically interrupted as soon as the engine is started and the D+ connection is live. The awning light can still be used even if the 12 V power supply is switched off.

The tank heater is enabled via the DT/LT ... control and switch panel. The tank heater can still be used even if the 12 V power supply is switched off.

The side marking lights are switch on via the integrated relay. They are powered from the start battery. The relay is activated via terminal 58.

5

Cleaning

Maintenance

The Electrobloc requires no maintenance.

Clean the electronic block with a soft, slightly damp cloth and mild detergent.

Never use spirit, thinners or similar substances. Do not allow liquids to enter the electronic block.

10

E No part of this manual may be reproduced, translated or copied without express written permission.

Date: 30.09.2009

811.573 BA / EN

Appendix

Instruction Manual Electrobloc EBL 226 C +OVP

Manufacturer

Address

A EC Declaration of Conformity

Schaudt GmbH hereby confirms that the design of electronic block EBL 226

C +OVP complies with the following relevant regulations:

EC-Low Voltage Directive

73/23/EEC as amended on 22.07.93

Directive on electromagnetic compatibility

89/336/EEC with amendment 92/31/EEC

The original EC Declaration of Conformity is available for reference at any time.

Schaudt GmbH, Elektrotechnik & Apparatebau

Planckstraße 8

88677 Markdorf

Germany

B Special fittings/accessories

Switch panel

Additional charger

Solar charge regulator

Schaudt DT .../LT ... switch panel (required for operation)

Schaudt battery charger LAS ... with max. 14 A charge currency, including suitable connection cable (MNL).

Schaudt Solar-charge regulator type LR ... for solar modules with an overall currency of 14 A with 3-pole connection plug and connection cable

C Customer service

Customer service address

Schaudt GmbH, Elektrotechnik & Apparatebau

Planckstraße 8

D-88677 Markdorf

Send in the device tel.: +49 7544 9577-16 e--mail: [email protected]

Office hours Mon to Thurs 08.00 -- 12.00, 13.00 -- 16.00

Fri 08.00 -- 12.00

Returning a defective device:

³ Fill in and enclose the fault report, see Appendix D.

³ Send it to the addressee (free of charge).

811.573 BA / EN Date: 30.09.2009

11

Instruction Manual Electrobloc EBL 226 C +OVP

D Fault report

In the event of damage, please return the defective device together with the completed fault report to the manufacturer.

Device type: _______________________

Article no.:

Vehicle:

_______________________

Manufacturer: _______________________

Model:

Own installation?

Upgrade?

_______________________

Yes

Yes

-

-

No

No

-

-

Following fault has occurred (please tick):

Electrical consumers do not work -- which?

(please specify below)

Switching on and off not possible

-

Persistent fault

Intermittent fault/loose contact

Other remarks:

12

E Technical data

Mains connection

Current consumption

Standby current from

Living area battery

D+ loading

230 V AC ± 10%, 47 to 63 Hz sinusoidal, protection class I

1.9 A

Depending on the control and switch panel: approx. 5 -- 20 mA, plus consumption of controller electronics of refrigerator

Measurement approx. 10 minutes after disconnection from the mains:

F

F

F

F

F not connected to mains

12.6 V battery voltage

Battery isolation not enabled

Control and switch panel lighting off

12V main switch off

Loading of the D+ output of the alternator by the Electroblock approx. 1 mA without current consumption on D+ point

Current-carrying capacity

12V outputs A maximum of 90% of the nominal current of the relevant fuse may be drawn.

Date: 30.09.2009

811.573 BA / EN

Instruction Manual Electrobloc EBL 226 C +OVP

Battery charging, living area battery with mains connection

Frost ventilation valve output

D+ point

Characteristic charging curve

Final charging voltage

Charge current

Voltage for float charge

New charge cycle,

Switchover to main charging

Solar

Main charge

I

Full charge

Uo

14,3

13,8

4 h with lead acid

16 h with lead gel max. 0.1 A max 1 A

IUoU

14.3 V

18 A in the entire mains voltage range, electronically limited, minus the charge current into the vehicle battery

13.8 V with automatic switchover with battery voltage below 13.8 V with a few seconds delay

Float charge

U

I

Fig. 3

Time

Example of the charge voltage curve with Electroblock EBL 226 C +OVP

Main charge with maximum 18 A charging current, electronically limited, up to final charging voltage. Start of charge also for totally discharged batteries.

Uo Automatic changeover to full charge with constant 14.3 V. The duration of the fully charge phase depends on the type of battery and can be adjusted at the device:

U Automatic changeover to trickle charge with constant 13.8V. In the trickle charge phase, the voltage at the output of the charging module is constant.

Start of a new charging cycle by switching over to main charge, if the battery voltage falls below 13.8 V for more than 5 seconds when loaded. Start of charge also for totally discharged batteries. The internal charge module can also be operated without living area battery.

For mains operation, the starter battery is also charged (with maximum charge current of 6 A).

Battery charging, starter battery with mains connection

Battery charging via solar charge regulator

Battery charging during mobile operation

Battery monitor

Maximum permitted charge current 14 A, protected with 15 A

Simultaneous loading of living area battery by alternator

Batteries connected in parallel via a cut-off relay

Cut-off voltage approx. 10.5 V

Minimum battery voltage for approx. 11.0 V switch-on via the

12 V main switch on the control and switch panel:

811.573 BA / EN Date: 30.09.2009

13

F

Instruction Manual Electrobloc EBL 226 C +OVP

Design

1 2 3 4 5 6 7 8

R

17 16 15 14 13 12

Fig. 4 Design, Electroblock EBL 226 C +OVP (front)

1 Selector switch acid/gel battery

2 AES refrigerator fuse

3 Flat vehicle fuses

4 Self resetting step fuse (internal)

5 Connection block solar regulator (measurement signal)

6 Connector, DT .../LT ... control and switch panel

7 Mains connector

8 Connector block, refrigerator supply D+,

Battery sensor/control lines

9 Connector, DT .../LT ... control and switch panel

11 10 9

10 Connector block, light, refrigerator control, D+,

TV, Side marking lights, tank heater

11 Connection block, awning light, pump, heater, light

12 Connection block, solar regulator (supply)

13 Connection block, refrigerator, step

14 Connection block, additional charger

15 Connection block, refrigerator supply

16 Housing

17 Assembly flaps

+ -+

Fig. 5 Design, electronic block EBL 226 C +OVP (rear)

1 Connection, living area battery

2 Connection, earth

14

Date: 30.09.2009

3 2 1

3 Connection, starter battery

811.573 BA / EN

Instruction Manual Electrobloc EBL 226 C +OVP

G Block diagram/connection diagram

Important!

OVP

Mains 230V~ 50Hz socket

230V AC

MNL socket cap 3 x

Block 6 refrigerator!

+LAB

+SB

Negat.

Signal LAB

Signal SB

SB = starter battery

3

2

1

Solar module

Lumberg MSFQ/0 4 x

Block 7

Lumberg MSFQ/0 10 x at block 8 control panel

Signal Solar SB

Signal Solar WB

Tank heater

D+

Frost protection valve

Pump nc nc nc nc

9

10

2

5

8

3

1

4

6

7

1

2

3

4

LAB = living area battery

3

2

1

1

2

3

4

6

7

3

1

4

2

5

8

9

10

The fuse is only used for the AES

A1

A2

A7

A9

A30

15A

R

MNL--- Socket 15 x Part 2

Block 6

+ Side marking lamps

--- --- Side marking lamps

Input

+ Spare

--- --- Spare

Side marking lamps

2

13

3

10

1

A8

B

LAS 1218--- --- 5

14,3V--- --- 18A

A24 A9

A7

2

A

13

3

10

1

E

A

E

A

B

MS relay 1

60A

MS relay 2

60A

C

Switching stage

Switching stage

10A

5A

PolySwitch

AES

***

A6

A5

S 1218--- --- 2

Shunt

Module

HS 100

Tank heater

5A

D

5A

60A

15A

A17

A16

Switch between lead gel/lead acid battery

D+ Booster

Refrigerator

15A

Awning light

10A/max. 20A

7,5A

10A

2A

10A

7,5A

10A

C

B

D

25A

A

2

1

Molex Minifit SR 2 x

Block 1

2

1

+ Auxiliary charging unit

Negative auxiliary charging

A1

A2

Battery cutoff relay

The negative pole of the living area battery must be connected externally to the negative pole of the starter battery.

A21

A3

3

2

1

4

MNL--- --- Socket 4 x

Block 9

1

4

2A

3

2

2A

E20--- --- 3F --- --- screw terminal

60A

60A

+SB

+ LAB

Negative LAB *

D+* base

D+ input

+ LAB sensor

Negative LAB sensor

4

3

12

9

5

2

6

10

1

8

11

7

Lumberg MSFQ/0 12x at block 10 control panel

8

11

7

+ SB

Shunt battery

* active ground

Negative sensor LAB

6

10

5

2

1

4

3

12

9

Shunt consumer

+ LAB sensor

Mains indicator

MS relay 1 On

MS relay 1 Off

MS relay 2 On

MS relay 2 Off

+ Lighting

Negative lighting

Molex Minifit SR 4 x

Block 2

4

3

1

3

4

3

+ Step

+ Refrigerator

1 1 Negative step

2 2 Negative refrigerator

2

Molex Minifit SR 3 x

Block 3

2 Negative SB refrigerator

1

3 nc

20A

+SB refrigerator

8

5

MNL--- --- Socket 9 x

Block 5

8 + Awning light

5 --- --- Awning light

9

7

15

4

9

15

4

7

+ Heater

--- --- Heater

6 6 + Pump

1 1 Negative pump (switched)

3 3

2

+ Light1

2 --- --- Light1

1

4

6

11

4 Frost protection valve heater system

MNL--- Socket 15 x Part 1

Block 6

6

11

+ Light2

--- --- Light2

2

+ Refrigerator control

9

8

9

8

D+ base

+ Light 3

--- --- Light 3

3

14

7

12

5

14

7

12

5

+ Tank heater

--- --- Tank heater

+TV

--- --- T V

Circuit board KPL EBL 226

811.573 BA / EN Date: 30.09.2009

15

Instruction Manual Electrobloc EBL 226 C +OVP

(blank page)

16

Date: 30.09.2009

811.573 BA / EN

Bedienungsanleitung

R

Elektroblock EBL 226 C +OVP

Inhaltsverzeichnis

1

1.1

1.2

2

4

4.1

4.2

5

3

3.1

3.2

3.3

3.4

Sicherheitshinweise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bedeutung der Sicherheitshinweise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Allgemeine Sicherheitshinweise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bedienung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

System ein- und ausschalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Batteriewechsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betriebsstörungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

System stilllegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Verwendungszweck und Funktionen im Einzelnen

Batteriefunktionen

Zusatzfunktionen

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wartung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anhang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

9

10

10

4

5

3

3

7

11

2

2

2

3

E

Schaudt GmbH, Elektrotechnik und Apparatebau, Planckstraße 8, 88677 Markdorf, Germany, Tel. +49 7544 9577-0, Fax +49 7544 9577-29, www.schaudt--gmbh.de

811.573 BA / DE Stand: 30.09.2009

2

Bedienungsanleitung Elektroblock EBL 226 C +OVP

1 Sicherheitshinweise

1.1 Bedeutung der Sicherheitshinweise

Y

GEFAHR!

Die Nichtbeachtung dieses Zeichens kann zur Gefährdung von Leib und

Leben führen.

Y

WARNUNG!

Die Nichtbeachtung dieses Zeichens kann zu Verletzungen von Personen führen.

Y

ACHTUNG!

Die Nichtbeachtung dieses Zeichens kann zu Schäden am Gerät oder an angeschlossenen Verbrauchern führen.

1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

Das Gerät ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch können Personen verletzt werden oder kann das Gerät beschädigt werden, wenn die Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung nicht beachtet werden.

Das Gerät nur in technisch einwandfreiem Zustand benutzen.

Störungen, die die Sicherheit von Personen oder des Geräts beeinträchtigen, sofort von Fachpersonal beheben lassen.

Y

GEFAHR!

230-V-Netzspannung führende Teile.

Lebensgefahr durch elektrischen Schlag oder Brand:

F

F

F

Keine Wartungs- oder Reparaturarbeiten am Gerät vornehmen.

Gerät bei Beschädigungen an Kabeln oder am Gehäuse des Geräts nicht mehr in Betrieb nehmen und von der Netzspannung trennen.

Keine Flüssigkeit in das Gerät bringen.

Y

WARNUNG!

Heiße Bauteile!

Verbrennungen:

F

F

F

F

F

F

Defekte Sicherungen nur auswechseln, wenn das Gerät stromlos ist.

Defekte Sicherungen nur auswechseln, wenn die Fehlerursache bekannt und beseitigt ist.

Sicherungen nicht überbrücken oder reparieren.

Nur Originalsicherungen mit den Werten verwenden, die auf dem Gerät angegeben sind.

Geräteteile können im Betrieb heiß werden. Nicht berühren.

Keine wärmeempfindlichen Gegenstände in der Nähe des Geräts lagern (z. B. temperaturempfindliche Kleidungsstücke, wenn das Gerät im Kleiderschrank eingebaut ist).

Stand: 30.09.2009

811.573 BA / DE

Bedienungsanleitung Elektroblock EBL 226 C +OVP

2 Einleitung

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Hinweise zum sicheren Betrieb von Geräten der Firma Schaudt. Lesen und befolgen Sie unbedingt die angegebenen Sicherheitshinweise.

Die Bedienungsanleitung im Fahrzeug immer mitführen. Alle Sicherheitsbestimmungen auch an andere Benutzer weitergeben.

3 Bedienung

Die Bedienung des Elektroblocks erfolgt ausschließlich über die angeschlossene Kontroll- und Schalttafel DT ... / LT ... .

Für den täglichen Betrieb ist am Elektroblock EBL 226 C +OVP keine Bedienung erforderlich.

Nur bei einem Wechsel des Batterietyps (Blei-Säure bzw. Blei-Gel) bzw. im

Rahmen der Erstinbetriebnahme oder bei Nachrüstungen mit Zubehör müssen einmalig Einstellungen vorgenommen werden (siehe hierzu Kap. 3.2

und Montageanleitung EBL 226 C +OVP).

3.1 System ein- und ausschalten

12-V-Hauptschalter

(auf Kontroll- und

Schalttafel DT/LT ...)

Y

ACHTUNG!

Falsche Einstellungen am Elektroblock!

Beschädigung von angeschlossenen Geräten. Deshalb vor einer Inbetriebnahme:

F

F

Sicherstellen, dass die Wohnraumbatterie angeschlossen ist.

Sicherstellen, dass der Batterie-Wahlschalter (Bild 1, Pos. 1) je nach eingesetzter Batterie in der richtigen Stellung steht.

F

Sicherstellen, das die AES-Sicherung (Bild 4, Pos. 2) nur eingesetzt ist, wenn ein AES-Kühlschrank angeschlossen ist. Die Wohnraumbatterie kann sonst tiefentladen werden. Batterieschäden sind nicht auszuschließen.

³ Batterie-Trennung an Kontroll- und Schalttafel DT/LT ... deaktivieren

(siehe Bedienungsanleitung der zugehörigen Kontroll- und Schalttafel).

³ Nach dem Deaktivieren der Batterie-Trennung oder nach einem Batteriewechsel: 12-V-Hauptschalter an der Kontroll- und Schalttafel DT/LT ...

kurz einschalten, um die Verbraucher in Betrieb zu nehmen.

Mit dem 12-V-Hauptschalter (siehe Bedienungsanleitung der zugehörigen

Kontroll- und Schalttafel) werden alle Verbraucher und die Kontroll- und

Schalttafel eingeschaltet und ausgeschaltet.

Ausgenommen sind:

F

Seitenmarkierungsleuchten

F

F

F

F

Heizung

Trittstufe

Frostschutzventil

AES-/Kompressor-Kühlschrank

811.573 BA / DE Stand: 30.09.2009

3

4

Bedienungsanleitung Elektroblock EBL 226 C +OVP

Trittstufenschalter

F

F

Kühlschrank-Steuerung

Abwassertank-Heizung

F

Vorzeltleuchte

Für weitere Informationen siehe Bedienungsanleitung der Kontroll- und

Schalttafel DT/LT ... .

Die Versorgung für die Trittstufe wird durch eine selbstrückstellende Sicherung abgesichert. Deswegen darf der Trittstufenschalter nur kurz betätigt werden.

Y

ACHTUNG!

Zu lange Betätigung des Trittstufenschalters führt zu einem hohen Strom!

Selbstrückstellende Sicherung kann ansprechen:

F

Den Trittstufenschalter nur kurz betätigen.

³ Hat die selbstrückstellende Sicherung ausgelöst, muss vor einer erneuten Betätigung des Trittstufenschalters ca. 1 min gewartet werden, damit sich die Sicherung zurücksetzen kann.

Betrieb mit Solarregler

Y

ACHTUNG!

Fehlende Pufferfunktion der Batterie!

Beschädigung von angeschlossenen Geräten:

F

Solarregler nicht ohne angeschlossene Batterie in Betrieb nehmen.

3.2 Batteriewechsel

Y

ACHTUNG!

Einsatz falscher Batterietypen oder falsch ausgelegter Batterien!

Beschädigung der Batterie oder am Elektroblock angeschlossener Geräte:

F

Batterien nur von dafür ausgebildetem Fachpersonal wechseln lassen.

Batteriewechsel

F

F

Hinweise des Batterieherstellers beachten.

Den Elektroblock ausschließlich zum Anschluss an 12-V-Bordnetze mit aufladbaren 6-zelligen Blei-Gel- oder Blei-Säure-Batterien verwenden. Keine nicht vorgesehenen Batterietypen einsetzen.

Y

Es sollten normalerweise nur Batterien desselben Typs und von gleicher

Kapazität verwendet werden, wie die vom Hersteller eingebaute Batterie.

Y

Ein Wechsel von Blei-Säure-Batterien auf Blei-Gel-Batterien ist möglich.

Ein Wechsel von Blei-Gel-Batterien auf Blei-Säure-Batterien ist nicht ohne weiteres möglich. Der Fahrzeughersteller gibt hierzu Auskunft.

³ Batterie vom Elektroblock elektrisch trennen, dazu die Batterie-Trennung an der Kontroll- und Schalttafel DT/LT ... aktivieren (siehe auch Kap. 3.4).

³ Stecker ”+ Solarzelle” am Solar-Laderegler abziehen.

³ Elektroblock von der Netzspannung (230V AC) trennen.

³ Batterie ersetzen.

³ Nach Batteriewechsel nochmals sicherstellen, welcher Batterietyp eingesetzt wurde.

Stand: 30.09.2009

811.573 BA / DE

Bedienungsanleitung Elektroblock EBL 226 C +OVP

Y

GEFAHR!

Falsche Einstellung des Batterie-Wahlschalters!

Explosionsgefahr durch Knallgasentwicklung:

F

Batteriewahlschalter in die richtige Position stellen.

Y

ACHTUNG!

Falsche Einstellung des Batterie-Wahlschalters!

Batteriebeschädigung.

F

Batteriewahlschalter in die richtige Position stellen.

³ Den Elektroblock vom Netz trennen, bevor der Batterie-Wahlschalter umgeschaltet wird.

1

R

Inbetriebnahme des Systems

Bild 1 Batterie-Wahlschalter

³ Den Batterie-Wahlschalter (Bild 1, Pos. 1) mit einem dünnen Gegenstand

(z. B. Kugelschreibermine) in die entsprechende Position bringen:

F

F

Blei-Gel-Batterie: Batterie-Wahlschalter auf “Lead-Gel” (Blei-Gel) stellen.

Blei-Säure-Batterie: Batterie-Wahlschalter auf “Lead-Acid” (Blei-

Säure) stellen.

³ Stecker ”+ Solarzelle” am Solar-Laderegler einstecken.

³ System gemäß Kap. 3.1 in Betrieb nehmen.

3.3 Betriebsstörungen

Kfz-Flachstecksicherungen

Selbstrückstellende

Sicherungen

In den meisten Fällen einer Störung im Energieversorgungssystem ist eine defekte Sicherung die Ursache.

Folgender Funktionsbereich ist über eine selbstrückstellende Sicherung geschützt:

F

Ausgang Trittstufe

Liegt hier eine Störung vor, darf die Trittstufe für die Zeitdauer von ca. 1 min.

nicht betätigt werden. In dieser Zeit setzt sich diese Sicherung selbstständig zurück.

Wenn Sie eine Störung nicht selbst anhand der nachfolgenden Tabelle beheben können, wenden Sie sich an unsere Kundendienstadresse.

Wenn das nicht möglich ist, z. B. bei einem Auslandsaufenthalt, kann auch eine Fachwerkstatt den Elektroblock reparieren. In diesem Fall ist zu beachten, dass die Gewährleistung bei unsachgemäß ausgeführten Reparaturen erlischt und Firma Schaudt GmbH nicht für die dadurch entstandenen Folgeschäden haftet.

811.573 BA / DE Stand: 30.09.2009

5

6

Bedienungsanleitung Elektroblock EBL 226 C +OVP

Störung

Wohnraumbatterie wird bei 230-V-Betrieb nicht l d (B tt i

Mögliche Ursache keine Netzspannung

Abhilfe

Sicherungsautomat im

Fahrzeug einschalten

Netzspannung prüfen las sen

Kundendienst aufsuchen

Kundendienst aufsuchen Wohnraumbatterie wird bei 230-V-Betrieb überladen (Batteriespannung ständig über 14,5 V)

Starterbatterie wird bei

230-V-Betrieb nicht geladen (Batteriespannung ständig unter 13,0 V)

Wohnraumbatterie wird im

13,0 V) g

(Batteriespannung unter

Elektroblock defekt

Elektroblock defekt

Elektroblock defekt

Lichtmaschine defekt keine Spannung an D+

Eingang

Elektroblock defekt

Lichtmaschine defekt

Sicherungsautomat im

Fahrzeug einschalten

Netzspannung prüfen lassen

Kundendienst aufsuchen

Lichtmaschine prüfen lassen

Sicherungen und Verkabelung prüfen lassen

Kundendienst aufsuchen

Lichtmaschine prüfen lassen

Wohnraumbatterie wird im

Fahrbetrieb überladen

(Batteriespannung ständig

über 14,3 V)

Kühlschrank funktioniert im Fahrbetrieb nicht

Solarladung funktioniert nicht (Netzversorgung und

Motor sind aus)

12 V Versorgung im

Wohnraum funktioniert nicht

Keine Bedienung des

Elektroblocks über die

Kontroll- und Schalttafel

DT/LT ... möglich.

keine Spannungszuführung zum Kühlschrank

Elektroblock defekt

Kühlschrank defekt

Solar-Panel im

(Teil-)Schatten oder abgedeckt (Schnee oder

Schmutz)

Sicherung und Verkabelung prüfen lassen

Kundendienst aufsuchen

Kühlschrank prüfen lassen

Solar-Panel vollständig in die Sonne bringen bzw.

säubern.

Solar Laderegler nicht ein gesteckt

Solar Laderegler einstek ken

Sicherung oder Verkabelung defekt

Sicherung und Verkabe lung prüfen lassen

Solar-Laderegler defekt

12 V Hauptschalter für g schaltet

Solar-Laderegler prüfen lassen

12 V Hauptschalter für

Wohnraumbatterie einschalten

Batterie-Trennung an Kontroll und Schalttafel

DT/LT ... aktiviert

Batterie-Trennung an Kontroll und Schalttafel

DT/LT ... deaktivieren

Sicherung oder Verkabelung defekt

Sicherung und Verkabe lung prüfen lassen

Elektroblock defekt

Elektroblock defekt

Kundendienst aufsuchen

Kundendienst aufsuchen

Stand: 30.09.2009

811.573 BA / DE

Bedienungsanleitung Elektroblock EBL 226 C +OVP

Y

Wenn durch zu hohe Umgebungstemperatur oder mangelnde Belüftung das Gerät zu heiß wird, wird der Ladestrom automatisch reduziert. Eine

Überhitzung des Geräts dennoch unbedingt vermeiden.

Y

Wenn die Abschaltautomatik des Batteriewächters anspricht, die Wohnraumbatterie vollständig laden.

3.4 System stilllegen

Y

ACHTUNG!

Tiefentladung!

Beschädigung der Wohnraumbatterie:

F

F

Wohnraumbatterie vor und nach Stilllegung voll laden. (Fahrzeug bei einer 80-Ah-Batterie mindestens 12 Stunden und bei einer 160-Ah-

Batterie bis zu 24 Stunden an das Netz anschließen.

Y

ACHTUNG!

Überschreitung zulässiger Eingangsspannungen!

Beschädigung angeschlossener Verbraucher:

Einen ggf. angeschlossenen Solar-Laderegler der Firma Schaudt nicht ohne Batterie betreiben.

Stilllegung bis zu 6 Monaten

Wohnraumbatterie vom

12-V-Bordnetz trennen

Stilllegung von mehr als

6 Monaten

F

Wenn die Batterie gewechselt oder ausgebaut wird, vorher den Stekker ”+ Solarzelle” am Solar-Laderegler abziehen.

³ Die Wohnraumbatterie vor der Stilllegung vollständig laden.

Die Wohnraumbatterie ist dann vor einer Tiefentladung geschützt. Dies gilt nur, wenn die Batterie intakt ist. Hinweise des Batterieherstellers beachten.

Das stillgelegte System benötigt ca. 4 Ah pro Monat.

Wenn das Reisemobil längere Zeit nicht benutzt wird (z. B. Winterpause), die Wohnraumbatterie vom 12-V-Bordnetz trennen. Das System hat dazu eine Batterie-Trennungseinrichtung, die die Wohnraumbatterie elektrisch vollständig vom Fahrzeug trennt. Die Batterie-Trennung wird an der Kontrollund Schalttafel DT/LT ... aktiviert (s. Bedienungsanleitung der Kontroll- und

Schalttafel DT/LT ...).

³ 12-V-Hauptschalter an der Kontroll- und Schalttafel DT/LT ... ausschalten.

³ Batterie-Trennung an der Kontroll- und Schalttafel DT/LT ... aktivieren

(siehe Bedienungsanleitung der Kontroll- und Schalttafel DT/LT ...).

Y

Die Wohnraumbatterie kann auch dann über das interne Lademodul, ein zusätzliches Batterie-Ladegerät, den Solar-Laderegler und die Lichtmaschine geladen werden, wenn die Batterie-Trennung aktiviert ist.

³ Die Wohnraumbatterie vor der Stilllegung vollständig laden.

³ Am Solar-Laderegler den Stecker ”+ Solarzelle” abziehen.

³ Die Anschlussklemmen von den Batteriepolen abnehmen.

Y

Der Batteriealarm ist nicht mehr aktiv.

Y

Wenn die Wohnraumbatterie über die Batterie-Trennung vom Elektroblock getrennt wird, öffnet bei bestimmten Kombiheizungen das Frostschutzventil. Bei geöffnetem Frostschutzventil entleert sich der Boiler und der Wassertank. Für weitere Informationen siehe Bedienungsanleitung der Kombiheizung.

811.573 BA / DE Stand: 30.09.2009

7

8

Bedienungsanleitung Elektroblock EBL 226 C +OVP

Überspannungsschutz

OVP

4 Verwendungszweck und Funktionen im Einzelnen

Y

Dieses Gerät ist ausschließlich zum Einbau in ein Fahrzeug bestimmt.

Der Elektroblock EBL 226 C +OVP ist das zentrale Energieversorgungsgerät für alle 12-V-Verbraucher in der elektrischen Anlage an Bord des Reisemobils bzw. Caravans. Er befindet sich normalerweise innerhalb eines

Schranks oder Stauraums und ist für einen Sicherungswechsel an der Frontseite zugänglich.

Der Elektroblock ist für Anwendungsfälle geeignet, bei denen die Gefahr von

Überspannungen besonders groß ist. Dies können z. B. Blitzeinschläge ins

öffentliche Netz sein, Generatorbetrieb, schlechte Elektroinstallationen oder

Reisen in ferne Länder.

Dazu ist im Elektroblock intern ein Überspannungsschutz zwischen den

Netzanschluss und das Lademodul geschaltet.

Seitenmarkierungsleuchten

Kontroll- und

Solarregler

LR ...

(Zubehör)

Elektroblock

EBL 226 C +OVP

230 V AC

R

Zusatz-Lader

LAS ...

(Zubehör)

Baugruppen

Geräte des Systems

-+

Starterbatterie

-+

Wohnraumbatterie

Beleuchtung

Pumpe

Heizung etc.

12-V-Verbraucher

Bild 2 Energieversorgungssystem an Bord

Der Elektroblock EBL 226 C +OVP enthält:

F

F

Überspannungsschutz OVP ein Lademodul zur Ladung aller angeschlossenen Batterien

F

F die komplette 12-V-Verteilung die Absicherung der 12-V-Stromkreise

F

F ein Batteriewächtermodul weitere Steuerfunktionen und Überwachungsfunktionen

Für den Betrieb muss eine Kontroll- und Schalttafel DT ... oder LT ... angeschlossen sein. Diese Geräte steuern die elektrischen Funktionen des

Wohnbereichs im Reisemobil einschließlich des Zubehörs.

Anschlussmöglichkeiten sind für ein zusätzliches Batterie-Ladegerät und einen Solar-Laderegler vorhanden.

Stand: 30.09.2009

811.573 BA / DE

Bedienungsanleitung Elektroblock EBL 226 C +OVP

Schutzschaltungen

Netzanschluss

Strombelastbarkeit

Kfz-Flachstecksicherungen sichern die verschiedenen Stromkreise ab. Ausgenommen sind die Trittstufe und das Frostschutzventil.

F

F

F

Übertemperatur

Überlast

Kurzschluss

230 V Wechselspannung ± 10 %, 47 bis 63 Hz sinusförmig, Schutzklasse I

12-V-Ausgänge dürfen maximal mit 90% des Nennstroms der zugehörigen

Sicherung belastet werden (siehe auch Montageanleitung oder Frontplatte).

4.1

Geeignete Batterien

Batterie-Ladung während der Fahrt

Batterie-Trennung

Batterie-Wahlschalter

Batteriewächter mit

Abschaltautomatik

Batteriefunktionen

6-zellige Blei-Säure- oder Blei-Gel-Batterien ab 55 Ah

Gleichzeitige Ladung der Starterbatterie und der Wohnraumbatterie durch die Lichtmaschine Parallelschaltung der Batterien über ein Trennrelais

Die Batterie-Trennung (Aktivierung an der Kontroll- und Schalttafel DT/LT ...

trennt folgende Anschlüsse von der Wohnraumbatterie:

F

F alle 12-V-Verbraucher das Frostschutzventil

Dadurch wird eine langsame Entladung der Wohnraumbatterie durch Ruheströme während der Stilllegung des Fahrzeugs vermieden (Entladung lediglich mit ca. 4 Ah im Monat).

Die Batterien können weiterhin vom Elektroblock, von der Lichtmaschine, von einem Zusatzladegerät oder vom Solar-Laderegler geladen werden, auch wenn die Batterie-Trennung aktiviert ist.

Durch die Umschaltmöglichkeit mit dem Batterie-Wahlschalter wird die optimale Ladung der beiden Batterietypen Blei-Gel oder Blei-Säure sichergestellt.

Der Batteriewächter der Kontroll- und Schalttafel DT/LT ... mit dynamischer

Spannungsschwelle überprüft die Wohnraumbatterie ständig. Bei kleinen

Entladungsströmen wird “früher” abgeschaltet als bei großen Strömen. Somit ist ein verbesserter Tiefentladungsschutz gegeben. Die Überwachung erfolgt auch im ausgeschalteten Zustand. Unterhalb 12,0 V wird, je nach

Stromentnahme, eine Warnmeldung angezeigt.

Sinkt die Spannung der Wohnraumbatterie weiter und werden 10,5 V unterschritten, schaltet der Batteriewächter sofort alle 12-V-Verbraucher ab. Auch die Kontroll- und Anzeigetafel selbst schaltet sich aus. Nur das Frostschutzventil wird weiterhin mit Strom versorgt, damit es geschlossen bleibt. Vor der

Abschaltung werden alle Schaltzustände und der Wert der Batteriekapazität gespeichert und nach dem Einschalten wieder hergestellt.

811.573 BA / DE Stand: 30.09.2009

9

Bedienungsanleitung Elektroblock EBL 226 C +OVP

Wenn durch Überlastung oder ungenügend geladene Wohnraumbatterie die

Spannung so weit abgesunken ist, dass die Abschaltautomatik ausgelöst hat, sollten nicht unbedingt benötigte Verbraucher abgeschaltet werden.

Unter Umständen kann nun die 12-V-Versorgung für kurze Zeit wieder in Betrieb genommen werden. Dazu den 12-V-Hauptschalter auf der Kontroll- und

Schalttafel DT/LT ... einschalten.

Wenn die Batteriespannung jedoch unter 11,0 V bleibt, kann die 12-V-Versorgung nicht wieder eingeschaltet werden.

Die Wohnraumbatterie auf jeden Fall so schnell wie möglich wieder vollständig laden. Für weitere Informationen siehe Interpretation ”Batteriespannungen” in der Bedienungsanleitung der zugehörigen Kontroll- und Schalttafel

DT/LT ... .

4.2

Umschaltautomatik für

AES/Kompressor-Kühlschrank

Sicherung Trittstufe

Batterie-Ladung durch

Solar-Laderegler

Vorzeltleuchte

Tankheizung

Seitenmarkierungsleuchten

Zusatzfunktionen

Dieses Relais versorgt den AES-/Kompressorkühlschrank mit Strom aus der

Starterbatterie, wenn der Fahrzeugmotor läuft und der Anschluss D+ Spannung führt. Ein AES-/Kompressor-Kühlschrank wird von der Wohnraumbatterie versorgt, wenn der Fahrzeugmotor abgestellt ist.

Der Ausgang ”Trittstufe” ist mit einer selbstrückstellenden Sicherung (15 A) abgesichert.

Im Fehlerfall, z. B. bei Überstrom, unterbricht die selbst rückstellende Sicherung den entsprechenden Stromkreis.

Nach Beseitigung des Fehlers stellt sich die Sicherung nach ca. 1 Minute von selbst wieder zurück.

Maximal zulässiger Ladestrom 14 A, abgesichert mit 15 A

Abhängig von dem verwendeten Solar-Laderegler wird entweder nur die

Wohnraumbatterie oder die Wohnraumbatterie und die Starterbatterie geladen.

Die Stromversorgung der Vorzeltleuchte wird automatisch unterbrochen, sobald der Motor läuft (der Anschluss D+ führt in diesem Fall Spannung). Die

Vorzeltleuchte kann auch bei ausgeschalteter 12-V-Versorgung in Betrieb genommen werden.

Die Tankheizung wird über die Kontroll- und Schalttafel DT/LT ... eingeschaltet. Die Tankheizung kann auch bei ausgeschalteter 12-V-Versorgung in

Betrieb genommen werden.

Über das eingebaute Relais werden die Seitenmarkierungsleuchten eingeschaltet. Sie werden aus der Starterbatterie versorgt. Das Relais wird

über Klemme 58 angesteuert.

5

Reinigung

E

Wartung

Der Elektroblock ist wartungsfrei.

Elektroblock mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch und mit einem milden Reinigungsmittel reinigen. Auf keinen Fall Spiritus, Verdünner oder

Ähnliches benutzen. Es dürfen keine Flüssigkeiten in das Innere des Elektroblocks dringen.

Nachdruck, Übersetzung und Vervielfältigung dieser Dokumentation, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung nicht gestattet.

10

Stand: 30.09.2009

811.573 BA / DE

Bedienungsanleitung Elektroblock EBL 226 C +OVP

Anhang

Hersteller

Anschrift

A EG-Konformitätserklärung

Hiermit bestätigt die Firma Schaudt GmbH, dass die Bauart des Elektroblocks EBL 226 C +OVP den folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:

EG-Niederspannungsrichtlinie

73/23/EWG i. d. F. der Änderung vom 22.07.1993

Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit

89/336/EWG mit Änderung 92/31/EWG

Das Original der EG-Konformitätserklärung liegt vor und kann jederzeit eingesehen werden.

Schaudt GmbH, Elektrotechnik & Apparatebau

Planckstraße 8

88677 Markdorf

Germany

Schalttafel

Zusatz-Ladegerät

B Sonderausstattung/Zubehör

Schaudt Schalttafel DT ... / LT ... (zum Betrieb erforderlich)

Solar-Laderegler

Schaudt Batterie-Ladegerät LAS ... mit max. 14 A Ladestrom, incl. passendem Anschlusskabel (MNL).

Schaudt Solar-Laderegler Typ LR ... für Solarmodule mit einem Gesamtstrom von 14 A mit 3-poligem Anschluss-Strecker und Anschlusskabel

C Kundendienst

Kundendienst-Adresse Schaudt GmbH, Elektrotechnik & Apparatebau

Planckstraße 8

D-88677 Markdorf

Gerät einsenden

Tel.: +49 7544 9577-16 E-Mail: [email protected]

Öffnungszeiten Mo bis Do

Fr

8 bis 12, 13 bis 16 Uhr

8 bis 12 Uhr

Rückversand eines defekten Geräts:

³ Ausgefülltes Fehlerprotokoll beilegen, siehe Anhang D

³ Frei an Empfänger senden.

811.573 BA / DE Stand: 30.09.2009

11

Bedienungsanleitung Elektroblock EBL 226 C +OVP

D Fehlerprotokoll

Im Schadensfall bitte defektes Gerät zusammen mit dem ausgefüllten Fehlerprotokoll zum Hersteller schicken.

Gerätetyp:

Artikel-Nr.:

Fahrzeug:

_______________________

_______________________

Hersteller:

Typ:

Eigenbau?

Nachrüstung?

_______________________

_______________________

Ja Nein -

Ja Nein -

Folgender Defekt liegt vor (bitte ankreuzen):

Elektrische Verbraucher ohne Funktion -- welche?

(bitte unten angeben)

Ein- bzw. Ausschalten nicht möglich

-

Dauerfehler

Fehler nur zeitweise/Wackelkontakt

Sonstige Bemerkungen:

12

E Technische Daten

Netzanschluss

Stromaufnahme

Ruhestrom aus

Wohnraumbatterie

Belastung D+

230 V Wechselspannung ± 10 %, 47 bis 63 Hz sinusförmig, Schutzklasse I

1,9 A

Je nach Kontroll- und Schalttafel: ca. 5 -- 20 mA, zuzüglich Verbrauch der

Steuerelektronik des Kühlschranks

Messung ca. 10 min nach Netztrennung:

F

F

F

F

F ohne Netzanschluss

Batteriespannung 12,6 V

Batterietrennung nicht aktiviert

Beleuchtung Kontroll- und Schalttafel aus

12-V-Hauptschalter aus

Belastung des D+ Ausgangs der Lichtmaschine durch den Elektroblock ca. 1 mA ohne Stromaufnahme am D+ Stützpunkt

Strombelastbarkeit 12-V-Ausgänge Es darf maximal 90 % des Nennstroms der zugehörigen Sicherung entnommen werden.

Stand: 30.09.2009

811.573 BA / DE

Bedienungsanleitung Elektroblock EBL 226 C +OVP

Batterie-Ladung Wohnraumbatterie bei Netzanschluss

Ausgang Frostschutzventil

D+ Stützpunkt

Ladekennlinie

Ladeschluss-Spannung

Ladestrom max. 0,1 A max 1 A

IUoU

14,3 V

18 A im gesamten Netzspannungsbereich, elektronisch begrenzt, abzüglich des

Ladestroms in die Fahrzeug-Batterie

Spannung für Erhaltungsladung 13,8 V mit automatischer Umschaltung

Erneuter Ladezyklus,

Umschaltung auf Hauptladen bei Batterie-Spannung unter 13,8 V mit einigen Sekunden Verzögerung

U

Lade

V

Hauptladen

I

Voll-Laden

Uo

Erhaltungsaden

U

14,3

13,8

4 h bei Blei-Säure

16 h bei Blei-Gel

I

Bild 3

Zeit

Beispiel für den Ladespannungsverlauf mit dem Elektroblock EBL 226 C +OVP

Hauptladung mit maximalem Ladestrom 18 A, elektronisch begrenzt, bis zur Ladeschluss-Spannung. Ladebeginn auch bei tiefentladenen

Batterien.

Uo Automatische Umschaltung auf Voll-Laden mit konstant 14,3 V. Die

Dauer der Voll-Lade-Phase richtet sich nach der Batterieart und wird am Gerät eingestellt.

U Automatische Umschaltung auf Erhaltungsladen mit konstant 13,8 V. In der Erhaltungslade-Phase steht eine konstante Spannung am Ausgang des Lademoduls an.

Beginn eines neuen Ladezyklus durch Umschaltung auf Hauptladen, wenn die Batteriespannung bei Belastung länger als 5 Sekunden unter 13,8 V absinkt. Ladebeginn auch bei tiefentladenen Batterien. Das interne Lademodul kann auch ohne Wohnraumbatterie betrieben werden.

Bei Netzbetrieb wird die Starterbatterie mitgeladen (mit einem maximalen

Ladestrom von 6 A).

Batterie-Ladung Starterbatterie bei Netzanschluss

Batterie-Ladung durch

Solar-Laderegler

Batterie-Ladung während der Fahrt

Batteriewächter

Maximal zulässiger Ladestrom 14 A, abgesichert mit 15 A

Gleichzeitige Ladung der Wohnraumbatterie durch die Lichtmaschine

Parallelschaltung der Batterien über ein Trennrelais

Abschaltspannung ca. 10,5 V

Mindest-Batteriespannung für ca. 11,0 V

Einschaltung über den

12-V-Hauptschalter an der

Kontroll- und Schalttafel

811.573 BA / DE Stand: 30.09.2009

13

F

Bedienungsanleitung Elektroblock EBL 226 C +OVP

Aufbau

1 2 3 4 5 6 7 8

R

17 16 15 14 13 12 11

Bild 4 Aufbau Elektroblock EBL 226 C +OVP (Front)

1 Umschalter Säure/Gel-Batterie

2 Sicherung AES-Kühlschrank

3 Kfz-Flachstecksicherungen

4 Selbstrückstellende Sicherung Trittstufe (intern)

5 Anschlussblock Solarregler (Messsignale)

6 Anschluss Kontroll- und Schalttafel DT ... / LT ...

7 Netzanschluss

8 Anschlussblock Kühlschrankversorgung D+,

Batteriefühler/Steuerleitungen

9 Anschluss Kontroll- und Schalttafel DT ... / LT ...

10 9

10 Anschlussblock Licht, KS-Steuerung, D+, TV

Seitenmarkierungsleuchten, Tankheizung

11 Anschlussblock Vorzeltleuchte, Pumpe, Heizung,

Licht

12 Anschlussblock Solarregler (Versorgung)

13 Anschlussblock Kühlschrank, Trittstufe

14 Anschlussblock Zusatzlader

15 Anschlussblock Kühlschrankversorgung

16 Gehäuse

17 Montagelaschen

Starter--

+ --

Wohnr.--

+

Bild 5 Aufbau Elektroblock EBL 226 C +OVP (Rückseite)

1 Anschluss Wohnraumbatterie

2 Anschluss Masse

14

Stand: 30.09.2009

3 2 1

3 Anschluss Starterbatterie

811.573 BA / DE

G

Bedienungsanleitung Elektroblock EBL 226 C +OVP

Blockschaltbild/Anschlussplan

OVP

811.573 BA / DE Stand: 30.09.2009

15

Bedienungsanleitung Elektroblock EBL 226 C +OVP

(Leerseite)

16

Stand: 30.09.2009

811.573 BA / DE

Instructions de service

R

Bloc électrique EBL 226 C +OVP

Sommaire

1

1.1

1.2

2

4

4.1

4.2

5

3

3.1

3.2

3.3

3.4

Consignes de sécurité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Signification des consignes de sécurité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Consignes de sécurité générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Utilisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mise en et hors service du système . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Changement de la batterie

Défauts de fonctionnement

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Arrêt du système . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Usage et fonctions détaillés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fonctions de la batterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fonctions supplémentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Maintenance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

9

10

10

4

5

3

3

7

Annexe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

2

2

2

3

E

Schaudt GmbH, Elektrotechnik und Apparatebau, Planckstraße 8, 88677 Markdorf, Allemagne, Tel. +49 7544 9577-0, Fax +49 7544 9577-29, www.schaudt--gmbh.de

811.573 BA / FR Situation en : 30.09.2009

2

Instructions de service Bloc électrique EBL 226 C +OVP

1 Consignes de sécurité

1.1 Signification des consignes de sécurité

Y

DANGER !

Le non-respect de ce symbole peut mettre en danger la santé et la vie des personnes.

Y

AVERTISSEMENT !

Le non-respect de ce symbole peut entraîner des lésions corporelles.

Y

ATTENTION !

Le non-respect de ce symbole peut endommager l’appareil ou les consommateurs raccordés.

1.2 Consignes de sécurité générales

L’appareil est construit selon l’état de la technique et les règles techniques de sécurité reconnues. Malgré cela, des personnes peuvent être blessées ou l’appareil peut être endommagé si les consignes de sécurité données dans le présent manuel d’utilisation ne sont pas respectées.

Utiliser l’appareil uniquement dans un état technique irréprochable.

Les défauts qui affectent la sécurité des personnes et de l’appareil doivent

être éliminés immédiatement par le personnel spécialisé.

Y

DANGER !

230V pièces sous tension.

Danger de mort par choc électrique ou incendie :

F

F

F

Ne pas entreprendre de travaux de maintenance ou de réparation sur l’appareil.

Si les câbles ou le boîtier sont endommagés, interrompre le fonctionnement de l’appareil et le séparer du secteur.

Aucun liquide ne doit pénétrer à l’intérieur de l’appareil.

Y

AVERTISSEMENT !

Composants brûlants !

Brûlures :

F

F

F

F

F

F

Ne remplacer les fusibles déclenchés que lorsque l’appareil est hors tension.

Ne remplacer les fusibles déclenchés que lorsque la cause du défaut a été identifiée et éliminée.

Ne jamais court-circuiter ou réparer les fusibles.

Utiliser uniquement des fusibles d’origine avec les valeurs indiquées sur l’appareil.

Certaines pièces de l’appareil peuvent devenir très chaudes pendant le fonctionnement. Ne pas les toucher.

Ne pas entreposer d’objets sensibles à la chaleur à proximité de l’appareil (par ex. des vêtements au tissu sensible à la chaleur, si l’appareil est monté dans une penderie).

Situation en : 30.09.2009

811.573 BA / FR

Instructions de service Bloc électrique EBL 226 C +OVP

2 Introduction

Ces instructions de service contiennent des instructions importantes pour une exploitation sûre des appareils de la société Schaudt. Lisez et respectez impérativement les consignes de sécurité indiquées.

Les instructions de service doivent être conservées dans le véhicule. Remettre également les dispositions de sécurité aux autres utilisateurs.

3 Opération

La mise au point du bloc électrique s’effectue exclusivement à partir du panneau de contrôle et de commande DT ... / LT ... raccordé .

L’utilisation courante ne requiert aucune mise au point spécifique du bloc

électrique EBL 226 C +OVP.

Seul un changement du type de batterie (plomb gel ou plomb acide), la première mise en service ou l’installation de nouveaux composants nécessitent de nouveaux réglages (voir à ce sujet le chap. 3.2 et le manuel de montage

EBL 226 C +OVP).

12V interrupteur principal

(sur le tableau de commande et de contrôle DT/LT ...)

3.1 Mettre le système en et hors service

Y

ATTENTION !

Réglages incorrects sur le bloc électrique !

Détérioration d’appareils raccordés. Pour cette raison, avant une mise en service :

F

F

S’assurer que la batterie de l’espace habitable est raccordée.

S’assurer que le commutateur de la batterie (ill. 1, pos. 1) se trouve dans la bonne position, selon la batterie utilisée.

F

S’assurer que le fusible AES (illustration 4, pos. 2) n’est utilisé que lorsqu’un réfrigérateur AES est raccordé. La batterie de l’espace habitable risquerait sinon de se décharger. Des dommages sur la batterie pourraient survenir.

³ Désactiver l’interrupteur-séparateur de batterie au niveau du tableau de commande et de contrôle DT/LT ... (voir les instructions de service du tableau de commande et de contrôle correspondant).

³ Après la désactivation de l’interrupteur-séparateur de batterie ou à la suite d’un changement de batterie : 12Mettre brièvement en marche l’interrupteur principal 12 V sur le panneau de contrôle et de commande

DT/LT, afin de mettre les consommateurs en service.

L’interrupteur principal 12 V (voir le manuel d’utilisation du panneau de contrôle et de commande correspondant) permet d’allumer et d’éteindre tous les consommateurs ainsi que le panneau de contrôle et de commande luimême.

A l’exception de :

F

Feux de délimitation latéraux

F

F

Chauffage

Marchepied

F

F

Valve antigel

Réfrigérateur AES/à compression

811.573 BA / FR Situation en : 30.09.2009

3

4

Instructions de service Bloc électrique EBL 226 C +OVP

Commutateur de marchepied

F

F

Commande du réfrigérateur

Chauffage de réservoir d’eaux usées

F

Eclairage auvent

Pour de plus amples informations, voir le manuel d’utilisation du panneau de contrôle et de commande DT/LT... .

L’alimentation pour le marchepied est sécurisée par un fusible à retour automatique. C’est pourquoi le commutateur de marchepied ne doit être actionné que brièvement.

Y

ATTENTION !

Un actionnement trop long du commutateur de marchepied entraîne une intensité trop élevée !

Le fusible à retour automatique peut se déclencher :

F n’actionner que brièvement le commutateur du marchepied.

³ Si le fusible à retour automatique s’est déclenché, il faut attendre environ

1 minute avant un nouvel actionnement du commutateur de marchepied afin que le fusible se réinitialise.

Fonctionnement avec régulateur solaire

Y

ATTENTION !

Absence de fonction tampon de la batterie !

Détérioration d’appareils raccordés :

F ne pas mettre le régulateur solaire en service sans avoir raccordé une batterie.

3.2 Changement de la batterie

Changement de la batterie

Y

ATTENTION !

Utilisation d’un type de batterie inapproprié ou montage incorrect des batteries !

Endommagement de la batterie ou des appareils raccordés au bloc électrique :

F

F

Les batteries doivent être changées uniquement par un personnel spécialisé ayant reçu une formation adéquate.

Respecter les indications du fabricant de la batterie.

Y

F

Utiliser le bloc électrique exclusivement pour le raccordement aux réseaux de bord 12 V avec des batteries rechargeables plomb acide ou plomb gel, 6 cellules. Ne pas utiliser de types de batterie inappropriés.

Il est vivement recommandé d’utiliser uniquement des batteries de même type et de même capacité que la batterie montée par le fabricant.

Y

Il est possible de remplacer les batteries plomb acide par des batteries plomb gel. Il n’est possible de simplement remplacer les batteries plomb acide par des batteries plomb gel. Pour obtenir plus d’informations à ce sujet, veuillez vous adresser au fabricant du véhicule.

³ Activer la mise hors circuit de la batterie sur le panneau de contrôle et de commande DT/LT afin de séparer la batterie du secteur (voir également le chap. 3.4).

³ Débrancher le connecteur ”Cellule solaire +” sur le régulateur de charge solaire.

³ Séparer le bloc électrique de la tension secteur (230 V CA).

³ Remplacer la batterie.

³ Une fois le changement effectué, recontrôler que le type de batterie correct a été monté.

Situation en : 30.09.2009

811.573 BA / FR

Instructions de service Bloc électrique EBL 226 C +OVP

Y

DANGER !

Positionnement erroné du commutateur de batterie !

Risque d’explosion par propagation de gaz oxhydrique :

F

Positionner correctement le commutateur de batterie.

Y

ATTENTION !

Positionnement erroné du commutateur de batterie !

Endommagement de la batterie.

F

Positionner correctement le commutateur de batterie.

³ Séparer le bloc électrique du secteur avant de commuter le commutateur de la batterie.

1

R

Mise en service du système

Illustration 1 Commutateur de batterie

³ Placer le commutateur de batterie (ill. 1, pos. 1) sur la position appropriée

à l’aide d’un objet fin (par ex. un stylo-bille) :

F

F

Batterie plomb gel : placer le commutateur de la batterie sur ”Lead-

Gel” (plomb gel).

Batterie plomb acide : placer le commutateur de la batterie sur ”Lead-

Acid” (plomb acide).

³ Enficher le connecteur ”Cellule solaire +” sur le régulateur de charge solaire.

³ Mettre le système en marche en respectant les directives du chap. 3.1.

3.3 Défauts de fonctionnement

Fusibles enfichables plats de voiture

Dans la majorité des cas, la cause d’un défaut dans le système d’alimentation en énergie est un fusible défectueux.

Fusibles

à auto-réinitialisation

Un fusible à auto-réinitialisation protège les zones fonctionnelles suivantes :

F

Sortie marchepied

S’il y a un défaut ici, le marchepied ne doit plus être actionné pendant une durée d’env. 1 min. Pendant cette période, le fusible se réinitialise automatiquement.

Si vous ne pouvez remédier vous-même à une panne à l’aide du tableau suivant, adressez-vous à notre service après-vente.

Si cela n’est pas possible, par ex. lors d’un séjour à l’étranger, un atelier spécialisé est également habilité à réparer le bloc électrique. Dans ce cas, il faut prendre en compte que la garantie est supprimée si des réparations sont effectuées de manière incorrecte et que la société Schaudt GmbH n’est pas responsable des dommages en résultant.

811.573 BA / FR Situation en : 30.09.2009

5

6

Instructions de service Bloc électrique EBL 226 C +OVP

Défaut

La batterie de l’espace habitable ne se charge pas en mode 230 V

(tension de la batterie toujours inférieure à 13 3 V)

La batterie de l’espace habitable se surcharge en mode 230 V (tension de la batterie constamment supérieure à

14,5 V) g charge pas en mode 230 V (tension de la batterie toujours inférieure à

13,0 V) i fé i à

Bloc électrique défectueux

Bloc électrique défectueux

Pas de tension du secteur

La batterie de l’espace habitable ne

(t i

13,0 V) g p d l b tt i i fé i y g

Cause possible

Pas de tension du secteur

Bloc électrique défectueux

Génératrice électrique défectueuse

Pas de tension à l’entrée D+

Bloc électrique défectueux

Génératrice électrique défectueuse La batterie de l’espace habitable se surcharge en mode voyage (tension de la batterie constamment supérieure à 14.3 V)

Le réfrigérateur ne fonctionne pas en y g

La charge solaire ne fonctionne pas

(l’alimentation secteur et le moteur sont éteints) )

Pas d’alimentation en tension du réfrigérateur

Bloc électrique défectueux

Réfrigérateur défectueux

Panneau solaire dans l’ombre

(partielle) ou recouvert (neige ou salissures) g pas branché p

12V alimentation de l espace p

Impossible d’utiliser le bloc électrique

à partir du panneau de contrôle et de commande DT/LT ...

Solutions

Mettre en marche le disjoncteur automatique dans le véhicule

S’adresser au service après-vente

S’adresser au service après-vente j automatique dans le véhicule

Faire contrôler la tension du secteur

S’adresser au service après-vente

Faire contrôler la génératrice

électrique

Faire contrôler les fusibles et le câblage

S’adresser au service après-vente

Faire contrôler la génératrice

électrique

Faire contrôler les fusibles et le câblage

S’adresser au service après-vente

Faire contrôler le réfrigérateur

Disposer le panneau solaire complètement au soleil ou le nettoyer.

Régulateur de panneau solaire défectueux

12V interrupteur principal pour la batterie de l’espace habitable a été mis hors service

Interrupteur-séparateur de batterie activé sur le tableau de commande et de contrôle DT/LT...

Bloc électrique défectueux

Bloc électrique défectueux

Brancher le régulateur de panneau solaire

Faire contrôler les fusibles et le câblage

Faire contrôler le régulateur de panneau solaire

12V interrupteur principal pour la p mis en service

Désactiver l’interrupteur-séparateur de batterie sur le tableau de commande et de contrôle DT/LT...

Faire contrôler les fusibles et le câblage

S’adresser au service après-vente

S’adresser au service après-vente

Y

Lorsque l’appareil devient trop chaud en raison d’une température ambiante trop élevée ou d’un manque d’aération, le courant de charge est automatiquement réduit. Toutefois, éviter absolument une surchauffe de l’appareil.

Y

Lorsque le dispositif d’arrêt automatique du contrôleur de niveau batterie est activé, charger complètement la batterie de l’espace habitable.

Situation en : 30.09.2009

811.573 BA / FR

Instructions de service Bloc électrique EBL 226 C +OVP

3.4 Arrêt du système

Y

ATTENTION !

Décharge totale !

Endommagement de la batterie d’espace habitable :

Arrêt jusqu’à 6 mois.

Séparation de la batterie de l’espace habitable du réseau de bord 12 V

Arrêt de plus de 6 mois

F

Charger complètement la batterie de l’espace habitable avant et après l’arrêt (connecter le véhicule au réseau pendant au moins 12 heures pour une batterie de 80 Ah et pendant au moins 24 heures pour une batterie de 160 Ah).

Y

ATTENTION !

Dépassement des tensions d’entrée admissibles !

Endommagement de consommateurs raccordés :

F

F

Ne pas utiliser un régulateur de charge solaire raccordé de la Sté.

Schaudt sans batterie.

Pour remplacer ou démonter la batterie, retirer au préalable la prise

”+cellule solaire” au niveau du régulateur de panneau solaire.

³ Charger complètement la batterie de l’espace habitable avant l’arrêt.

La batterie de l’espace habitable est alors protégée contre une décharge durable. Ceci n’est valable que pour une batterie intacte. Respecter les indications du fabricant de la batterie. Le système immobilisé nécessite environ 4

Ah par mois.

Lorsque le camping-car n’est pas utilisé pendant une période prolongée

(parex. en hiver), séparer la batterie de l’espace habitable du réseau de bord

12 V. Le système dispose pour ce faire d’un dispositif interrupteur-séparateur de batterie qui sépare totalement la batterie de l’espace habitable du véhicule. L’interrupteur-séparateur de batterie est activé sur le tableau de commande et de contrôle DL/LT... (voir les instructions de service du tableau de commande et de contrôle DL/LT...).

³ Couper l’interrupteur principal du panneau de contrôle et de commande

DT/ LT ...

³ Activer l’interrupteur-séparateur de batterie sur le tableau de commande et de contrôle DL/LT... (voir les instructions de service du tableau de commande et de contrôle DL/LT...).

Y

Il est toujours possible de charger la batterie de l’espace habitable à l’aide du module de charge interne, d’un chargeur supplémentaire, du régulateur de panneau solaire ou de la génératrice électrique, lorsque l’interrupteur-séparateur de batterie est activé.

³ Charger complètement la batterie de l’espace habitable avant l’arrêt.

³ Débrancher le connecteur ”+cellule solaire” au niveau du régulateur de charge solaire.

³ Déconnecter les bornes de raccordement des pôles de la batterie.

Y

L’alarme de batterie n’est plus active !

Y

Lorsque la batterie d’espace habitable est séparée par l’interrupteurséparateur du bloc électrique, la valve antigel s’ouvre avec des chauffages combinés définis. Le ballon et le réservoir d’eau se vident lorsque la vanne antigel est ouverte. Pour de plus amples informations, voir le manuel d’utilisation du chauffage combiné.

811.573 BA / FR Situation en : 30.09.2009

7

8

Instructions de service Bloc électrique EBL 226 C +OVP

Protection OVP contre les surtensions

4 Usage et fonctions détaillés

Y

Cet appareil est destiné uniquement au montage dans un véhicule.

Le bloc électrique EBL 226 C +OVP est l’appareil d’alimentation en énergie central pour tous les consommateurs 12 V dans l’installation électrique à bord du camping-car ou de la caravane. Il se trouve normalement dans une armoire ou un espace de rangement et est accessible par le côté antérieur pour un changement de fusible.

Il a été approprié pour les cas d’application pour lesquels le risque de surtensions est particulièrement élevé. Il peut s’agir par ex. de coups de foudre dans le réseau public, le fonctionnement en générateur, des mauvaises installations électriques ou des voyages dans des pays lointains.

Une protection contre les surtensions est à cette fin commutée entre la connexion secteur et le module de charge,

Feux de délimitation latéraux Régulateur solaire

LR ...

(accessoire).

Panneau de contrôle-

Bloc électrique

EBL 226 bC +OVP

230 V CA

Modules

Appareils du système

R

-+

Batterie de démarrage

-+

Batterie de l’espace habitable

Chargeur supplémentaire

LAS ...

(accessoire).

Eclairage

Pompe

Chauffage etc.

12V consommateurs

Illustration 2 Système d’alimentation en énergie à bord

Le bloc électrique EBL 226 C +OVP contient :

F

Protection OVP contre les surtensions

F

Un module de charge destiné à la charge de toutes les batteries raccordées

F

F

F

La distribution complète 12 V

La protection des circuits 12 V

Un module de surveillance de la batterie

F

D’autres fonctions de commande et de surveillance

Le fonctionnement requiert le raccordement d’un panneau de contrôle et de commande DT ... ou LT ... . Ces appareils règlent les fonctions électriques de l’espace habitable dans le camping-car, y compris les accessoires.

Il existe des possibilités de raccordement pour un chargeur de batterie supplémentaire et un régulateur de panneau solaire.

Situation en : 30.09.2009

811.573 BA / FR

Circuits de protection

Raccordement réseau

Intensité maximale admissible

Instructions de service Bloc électrique EBL 226 C +OVP

Les fusibles à raccord plat d’automobile protègent les différents circuits de courant. Le marchepied et la vanne antigel n’en font pas partie.

F

F

F

Surchauffe

Surcharge

Court-circuit

Courant alternatif 230 V ± 10 %, 47 à 63 Hz sinusoïdal, classe de sécurité I

L’intensité maximale présente aux sorties 12 V ne doit pas dépasser 90 % du courant nominal du fusible correspondant (voir également les instructions de service ou la plaque avant).

4.1

Batteries adaptées

Charge de la batterie pendant le voyage

Séparer la batterie du réseau

Commutateur de batterie

Contrôleur de batterie avec dispositif d’arrêt automatique

Fonctions de la batterie

Batteries plomb acide ou plomb gel, 6 cellules, à partir de 55 Ah

Charge simultanée de la batterie de démarrage et de la batterie de l’espace habitable par la génératrice électrique, montage en parallèle des batteries via un relais de découplage

L’interrupteur-séparateur de batterie (activation sur le tableau de commande et de contrôle DT/LT ... sépare les raccords suivants de la batterie d’espace habitable :

F tous les consommateurs 12 V.

F la valve antigel

Une décharge plus lente de la batterie d’espace habitable par des courants courants de repos est ainsi évitée pendant l’arrêt du véhicule (décharge seulement avec env. 4 Ah par mois).

Il est toujours possible de charger les batteries à l’aide du bloc, de la génératrice électrique, d’un chargeur supplémentaire ou du régulateur de panneau solaire, même lorsque l’interrupteur-séparateur de batterie est

éteint.

La possibilité de commutation avec le commutateur de la batterie permet de garantir le chargement optimal des deux types de batteries plomb gel ou plomb acide.

Le contrôleur de batterie du tableau de commande et de contrôle DT/LT ...

contrôle en permanence la batterie d’espace habitable avec un seuil de tension dynamique. Pour les petits courants de décharge, la mise hors service est effectuée ”plus tôt” qu’avec des courants puissants. La protection contre la décharge totale est ainsi améliorée. La surveillance est aussi effectuée dans un état hors service. En dessous de 12,0 V, un message d’avertissement est affiché en fonction du courant prélevé.

Si la tension continue de tomber et les 10,5 V sont franchis, le contrôleur de batterie coupe immédiatement tous les consommateurs 12 V. Le panneau de contrôle et de commande s’arrête également de manière autonome.

Seule la vanne antigel continue d’être alimentée en électricité pour rester fermée. Avant la mise hors service, tous les états de commutation et la valeur de la capacité de la batterie est enregistrée et restaurée après la mise en service.

811.573 BA / FR Situation en : 30.09.2009

9

Instructions de service Bloc électrique EBL 226 C +OVP

Lorsque, en raison d’une surcharge ou lorsque la batterie de l’espace habitable était insuffisamment chargée, la tension a tellement chuté qu’elle a déclenché le dispositif d’arrêt automatique, il faut éteindre les consommateurs qui ne sont pas absolument nécessaires.

L’alimentation 12 V peut alors éventuellement être brièvement remise en marche. Enclencher l’interrupteur principal 12 V du panneau de contrôle et de commande DT/ LT ...

Toutefois, si la tension de batterie reste inférieure à 11,0 V, l’alimentation 12

V ne peut plus être remise en marche.

La batterie de l’espace habitable doit en tout cas être rechargée aussi rapidement que possible. Pour de plus amples informations, voir le manuel d’utilisation du panneau de contrôle et de commande DT/LT... .

4.2

Dispositif de commutation automatique pour réfrigérateur AES/à compression

Fusible marchepied

Charge de la batterie par le régulateur de charge solaire

Eclairage auvent

Chauffage de réservoir

Feux de délimitation latéraux

Fonctions supplémentaires

Ce relais alimente le réfrigérateur AES/à compression en courant de la batterie de démarrage lorsque le moteur du véhicule est en marche et que le raccord D+ est sous tension. Un réfrigérateur AES / à compresseur est alimenté par la batterie de l’espace habitable lorsque le moteur du véhicule est

éteint.

La sortie ”Marchepied” est protégée par un fusible à retour automatique

(15A).

En cas de défaillance, p. ex. en cas de surintensité, le fusible à retour automatique coupe le circuit correspondant.

Après élimination de l’erreur, le fusible se remet automatiquement en place au bout d’1 minute environ.

Courant de charge maximum autorisé14 A, protégé par un fusible de 15 A

Selon le régulateur de panneau solaire utilisé, soit seule la batterie d’espace habitable est chargée soit la batterie d’espace habitable et la batterie de démarrage.

L’alimentation de l’éclairage d’auvent est automatiquement interrompue dès que le moteur est en marche (le raccordement D+ est dans ce cas sous tension). L’éclairage d’auvent peut aussi fonctionner quand l’alimentation 12 V est arrêtée.

Le chauffage du réservoir est mis en service au moyen du tableau de commande et de contrôle DT/LT ... Le chauffage de réservoir peut aussi fonctionner quand l’alimentation 12 V est arrêtée.

Les feux de délimitation latéraux sont allumée au moyen du relais intégré. Ils sont alimentés par la batterie de démarrage. Le relais est piloté via la borne

58.

5

Nettoyage

E

Entretien

Le bloc électrique ne nécessite pas d’entretien.

Nettoyer le bloc électrique avec un torchon doux, légèrement humidifié et avec un détergent doux. Ne jamais utiliser d’éthanol, de diluant ou de produit semblable. Aucun liquide ne doit pénétrer à l’intérieur du bloc électrique.

La réimpression, la traduction et la reproduction de cette documentation, y compris sous forme d’extrait, sont interdites sans autorisation écrite expresse.

10

Situation en : 30.09.2009

811.573 BA / FR

Instructions de service Bloc électrique EBL 226 C +OVP

Annexe

Fabricant

Adresse

A Déclaration de conformité CE

La société Schaudt GmbH déclare que la construction du bloc électrique

EBL 226 C +OVP est conforme aux dispositions suivantes :

Directive basse tension CE

73/23/CEE dans la version de la révision du 22.07.93

Directive sur la compatibilité électromagnétique

89/336/CEE avec révision 92/31/CEE

La déclaration de conformité originale CE est disponible et peut être consultée à tout moment.

Schaudt GmbH, Elektrotechnik & Apparatebau

Planckstraße 8

88677 Markdorf

Allemagne

B Equipements en option/accessoires

Panneau de commande Panneau de commande DT ... / LT ... de Schaudt (nécessaire pour le fonctionnement)

Chargeur complémentaire

Régulateur de charge solaire

Chargeur de batterie Schaudt - LAS ... avec intensité de charge max. 14 A, incl. le câble de connexion correspondant (MNL).

Régulateur de charge solaire Schaudt type LR ... pour les modules solaires avec une intensité totale de 14 A avec connecteur de connexion à 3-pôles et câble de raccordement

C Service après-vente

Adresse du service après-vente

Schaudt GmbH, Elektrotechnik & Apparatebau

Planckstraße 8

D-88677 Markdorf

Tél. : +49 7544 9577-16 Courriel : [email protected]

Envoyer l’appareil

Horaires d’ouverture Du lundi au jeudi 8 à 12 heures, 13 à 16 heures le vendredi 8 à 12 heures

Renvoi d’un appareil défectueux :

³ Joindre un rapport d’erreur rempli, cf. annexe D

³ Envoyer franco de port.

811.573 BA / FR Situation en : 30.09.2009

11

Instructions de service Bloc électrique EBL 226 C +OVP

D Rapport d’erreur

En cas de dommage, veuillez renvoyer l’appareil avec le rapport d’erreur rempli au fabricant.

Type d’appareil : _______________________

No. d’article : _______________________

Véhicule : Fabricant : _______________________

Type : _______________________

Réalisation personnelle ?

Rééquipement ?

Oui

Oui

-

-

Non

Non

-

-

Le défaut suivant apparaît (veuillez cocher) :

Consommateurs électriques ne fonctionnent pas -- lesquels ?

(à indiquer ci-dessous)

Mise en ou hors service impossible

-

Panne permanente

Panne intermittente/Faux contact

Autres remarques :

E Caractéristiques techniques

Raccordement réseau

Consommation de courant

Courant de repos de

Batterie de l’espace habitable

Charge D+

Courant alternatif ± 10 %, 47 à 63 Hz sinusoïdal, classe de sécurité I

1.9 A

Selon panneau de contrôle et de commande : env. 5 à 20 mA et consommation de l’électronique de commande du réfrigérateur

Mesure env. 10 min. après la séparation du secteur :

F

F

F

F

F sans raccordement électrique

Tension de la batterie 12,6 V

Séparation de batterie pas activée

Eclairage tableau de commande et de contrôle éteint

12V interrupteur principal est désactivé

Charge à la sortie D+ de la génératrice due au bloc électrique env. 1 mA sans absorption de courant au point support D+

Intensité maximale admissible

12V sorties Le courant prélevé ne doit pas dépasser 90% du courant nominal du fusible correspondant.

12

Situation en : 30.09.2009

811.573 BA / FR

Instructions de service Bloc électrique EBL 226 C +OVP

Chargement de la batterie d’espace habitable en cas de raccordement électrique au secteur

Sortie vanne antigel

D+ Point support max. 0,1 A max 1 A

Caractéristique de ligne

Tension finale de charge

Courant de charge

IUoU

14,3 V

18 A sur la gamme de tension de secteur, limité électroniquement, moins le courant de charge de la batterie du véhicule

Tension pour la charge de maintien 13,8 V avec commutation automatique

Cycle de charge renouvelé pour une tension de batterie inf. à 13,8 V

Commutation en charge principale avec un délai de quelques secondes

U

Charge

V

Charge principale

I

Charge intégrale-

Uo

Charge de maintien

U

14,3

13,8

4 h pour plomb acide-

16 h pour plomb gel-

I

Durée

Illustration 3 Exemple de courbe de tension de charge pour le bloc électrique EBL 226 C +OVP

Charge principale avec un courant maximal de charge de 18 A, limité

électroniquement, jusqu’à la tension finale de charge. Commencement de la charge également avec des batteries complètement déchargées.

Uo Commutation automatique sur la charge intégrale avec une tension constante de 14,3 V. La durée de la phase de charge intégrale dépend du type de batterie et est à régler sur l’appareil.

U Commutation automatique en charge de maintien avec une tension constante de 13,8 V. Lors d’une phase de charge de maintien, la sortie du module de charge produit une tension constante.

Commencement d’un nouveau cycle de charge provoqué par la commutation en charge principale lorsque la tension de la batterie sollicitée est inférieure à 13,8 V pendant plus de 5 sec. Commencement de la charge

également avec des batteries complètement déchargées. Le module de charge interne peut également fonctionner sans la batterie de l’espace habitable.

En cas de fonctionnement sur secteur, la charge s’effectue également pour la batterie de démarrage (avec un courant de charge maximal de 6 A).

Chargement de la batterie de démarreur en cas de raccordement

électrique au secteur

Chargement de la batterie par régulateur de panneau solaire

Charge de la batterie pendant le voyage

Contrôleur de niveau batterie

Courant de charge maximum autorisé14 A, protégé par un fusible de 15 A

Charge simultanée de la batterie de l’espace habitable par la génératrice

Montage parallèle des batteries via un relais de séparation

Tension de mise hors service

Tension de batterie minimale

Mise en service via le

12-V-sectionneur général sur le panneau de contrôle et de commande env. 10,5 V env. 11,0 V

811.573 BA / FR Situation en : 30.09.2009

13

F

Instructions de service Bloc électrique EBL 226 C +OVP

1

Montage

2 3 4 5 6 7 8

R

17 16 15 14 13 12

Illustration 4 Montage Bloc électrique EBL 226 C +OVP (avant)

1 Commutateur batterie acide-gel

2 Fusible du réfrigérateur AES

3 Fusibles enfichables plats automobile

4 Fusible à retour automatique marchepied (int.)

5 Bloc de raccordement régulateur solaire (signaux de mesure)

6 Raccordement du panneau de contrôle et de commande DT ... / LT ...

7 raccordement réseau

8 Bloc de raccordement alimentation du réfrigérateur D+, sonde de batterie/conduites de comm.

9 Raccordement du panneau de contrôle et de commande DT ... / LT ...

11 10 9

10 Bloc de raccordement lumière, commande KS,

D+, TV, feux de délimitation latéraux, chauffage du réservoir

11 Bloc de raccordement éclairage d#auvent, pompe, chauffage

Lumière

12 Bloc de raccordement régulateur solaire (alimentation)

13 Bloc de raccordement réfrigérateur, marchepied

14 Bloc de raccordement chargeur supplémentaire

15 Bloc de raccordement alimentation réfrigérateur

16 Boîtier

17 Pattes de montage

+ -+

Illustration 5 Montage Bloc électrique EBL 226 C +OVP (arrière)

1 Raccordement batterie de l’espace habitable

2 Raccordement masse

14

Situation en : 30.09.2009

3 2 1

3 Raccordement batterie de démarrage

811.573 BA / FR

G

+BEH

+BD

Négatif

Signal BEH

Signal SB

Important !

Le fusible est à utiliser exclusivement pour le réfrigérateur AES.

Instructions de service Bloc électrique EBL 226 C +OVP

Diagramme synoptique/plan de raccordement

OVP

Secteur 230 V ~ 50 Hz

Prise appareils froids

230V AC

MNL--- culot à douilles 3 x

Bloc 4

Solaire modul

Lumberg MSFQ/0 4 x

Bloc 7

Lumberg MSFQ/0 10 x au panneau de commande bloc 8

Signal Solaire SB

Signal Solaire BEH

Chauffage du réservoir

D+

Valve antigel

Pompe nc nc nc nc

MNL--- culot à douilles15 xPartie2

Bloc 6

+ Lampes de gabarit latérales

--- Lampes de gabarit latérales

+ Spare

--- Spare

Entrée

Lampes de gabarit latérales

BEH = Batterie de l’espace habitable

BD = Batterie de démarrage

Relais IP 1

60A

Relais IP 2

60A

Etage de

Etage de

Module

Commutateur batterie plomb gel/plomb acide

Amplificateur D+

Chauffage du réservoir

Réfrigérateur

Eclairage auvent

10A/max. 20A

Molex Minifit SR 2 x

Bloc 1

+ Chargeur supplémentaire

Négatif Chargeur supplémentaire

Batterie à relais de

Négatif batterie espace habitable doit être relié extérieurement

à négatif batterie de démarrag

E20------ 3F ------ Borne à vis

+ BD

+ BEH

MNL--- culot à douilles4 x

Bloc 9

Entrée D+*

Négatif

BEH

Entrée D+

+ Capteur BEH

Négatif capteur BEH

Lumberg MSFQ/0 12 x au panneau de commande bloc 10

* active ground

Négatif capteur BEH

+ BD

Shunt batterie

Shunt consommateur

+ Capteuer BEH

Contrôle secteur

Relais IP 1 allumé

Relais IP 1 éteint

Relais IP 2 allumé

Relais IP 2 éteint

+ Eclairage

Négatif éclairage

Molex Minifit SR 4 x

Bloc 2

+ Marchepied

+ Réfrigérateur

Négatif marchepied

Négatif réfrigérateur

Molex Minifit SR 3 x

Bloc 3

Négatif BD pour réfrigérateur nc

+ BD pour réfrigérateur

MNL--- culot à douilles9 x

Bloc 5

+ Eclairage auvent

------ Eclairage auvent

+ Chauffage

------ Chauffage

+ Pompe

Négatif pompe commuté

+ Lumière 1

------ Lumière 1

1

Valve antigel

MNL--- culot à douilles15 xPartie1

Bloc 6

+ Lumière 2

2

+ Commande de réfrigérateur

Borne D+

+ Lumière 3

3

+ Chauffage du réservoir

+ TV

Plaquette de circuit imprimé KPL EBL 226

811.573 BA / FR Situation en : 30.09.2009

15

Instructions de service Bloc électrique EBL 226 C +OVP

(Page vide)

16

Situation en : 30.09.2009

811.573 BA / FR

advertisement

Key Features

  • Advanced battery management system for optimal battery performance and lifespan
  • Comprehensive protection against overcharging, overvoltage, and short circuits
  • Integrated AES function for connecting an AES refrigerator
  • User-friendly interface for easy monitoring and control
  • Compact and lightweight design for easy installation
  • Durable construction for long-lasting performance

Related manuals

Frequently Answers and Questions

What is the main purpose of the Schaudt EBL 226 C +OVP?
The Schaudt EBL 226 C +OVP is designed to manage and protect your RV's electrical system, including batteries, charging, and power distribution.
What are the benefits of using the Schaudt EBL 226 C +OVP?
The Schaudt EBL 226 C +OVP provides several benefits, including improved battery performance and lifespan, comprehensive electrical protection, and convenient features like AES refrigerator integration.
Is the Schaudt EBL 226 C +OVP easy to install?
Yes, the Schaudt EBL 226 C +OVP is designed for easy installation with its compact size and user-friendly design.

advertisement