Bauknecht GSFH 1780 WS Dishwasher Programdiagram

Add to My manuals
4 Pages

advertisement

Bauknecht GSFH 1780 WS Dishwasher Programdiagram | Manualzz

Brug af opvaskemaskinen

Se venligst de enkelte afsnit i brugermanualen for yderligere oplysninger.

Tænd for opvaskemaskinen

Tryk på knappen ON / OFF.

Valg, lagring og påfyldning af opvaskemiddel

(Ved den første ibrugtagning og i tilfælde af brug af en anden type opvaskemiddel)

1. Vælg det tredje program fra oven i den tilhørende tabel.

A B C

2. Tryk på Start i ca. 7 sekunder, til visningen ændres.

3. Vælg det ønskede opvaskemiddel med Start (OFF = opvaskemiddel i pulverform, 2 i 1, 3 i 1, 4 i 1) (vises på displayet).

4. Sluk og genstart maskinen. Den valgte type opvaskemiddel vises på displayet i ca. 3 sekunder efter tændingen.

Se programtabellen vedrørende dosering af opvaskemidlet i rum A og B.

Kontrollér for afspændingsmiddel

Mekanisk indikator C.

Elektrisk kontrollampe på betjeningspanelet (afhængigt af model).

Kontrollér for salt

Kun hvis modellen har blødgøringsanlæg.

Mekanisk indikator D. Elektrisk kontrollampe på betjeningspanelet

(afhængigt af model).

Se venligst vejledningen vedrørende fyldning.

Fyld kurvene

Luk lågen, og åbn for vandhanen

Vælg program

Vælg ekstrafunktioner

Tryk på START-knappen

Det sidst valgte program lyser.

Indstil det ønskede program (med den tilhørende knap eller drejeknap).

Kontrollampen tænder.

Om nødvendigt (hvis de findes).

Den tilhørende kontrollampe tænder.

Det valgte program gemmes derefter (også i tilfælde af strømafbrydelse).

“Ændring af igangværende program”

Hold START-knappen nede i 2 sek, til kontrollampen for Start slukker.

Vælg derefter et nyt program, og tryk igen på START-knappen.

Sluk for opvaskemaskinen

- Åbn udelukkende lågen, hvis det er nødvendigt (Pas på: udslip af damp).

- Hvis der slukkes for maskinen under et vaskeprogram, starter den der, hvor den blev afbrudt, når der tændes for maskinen igen.

Sluk først for opvaskemaskinen, når START-knappen slukker: tryk på knappen ON / OFF. Alle kontrollamperne slukker.

Luk for vandhanen, tøm kurvene

Advarsel: der forekommer udslip af varm damp, når lågen åbnes!

Start tømningen af opvaskemaskinen fra den nederste kurv.

BK/II/B/DK

Vejledning i fyldning af opvaskemaskinen

Øverste kurv:

Multifunktionsstativ (A):

1)

Afhængigt af positionen: for eksempel lange køkkenredskaber, kopper og glas.

Tre mulige positioner.

Servicestativer (B):

Afhængigt af positionen: for eksempel tallerkener, kopper og langstilkede glas.

Drejbart glasstativ (C):

2)

Afhængigt af positionen: for eksempel små glas eller langstilkede glas.

Lange køkkenredskaber (for eksempel stegegafler og knive) skal anbringes med den spidse ende vendende ind mod apparatet.

Halvfyldt:

Fyldning af øverste kurv (se beskrivelsen af yderligere funktioner).

Anbring bestikkurven (D) i den øverste kurv.

Ændring af kurvens lodrette højde

(også når kurven er fyldt):

Lavt placeret kurv: træk ud i kurvens to håndtag (E), og sænk kurven.

Højt placeret kurv: træk opad i de

to håndtag (E), til kurven smækker på plads (Fabriksindstilling).

Kurvens sider skal anbringes i samme højde.

Udtagning af den øverste kurv så der kan vaskes større tallerkener eller kogegrej i den nederste kurv:

Skyd lukkemekanismerne (F) for enden af kurvens højre og venstre rulleguide til side, og træk den øverste kurv ud.

Når den øverste kurv sidder på plads skal lukkemekanismerne altid være lukkede.

Nederste kurv:

Afhængigt af modellen med sammenklappelige eller faste tallerkenstativer (G).

Halvfyldt:

Fyldning af nederste kurv (se beskrivelsen af yderligere funktioner).

Giver kraftigere spuling. Særlig velegnet til tallerkener og gryder.

afhængigt af modellen

Lukket position

F F

Åben position

Bestikkurv (J) eller (H):

Nogle modeller er forsynet med en indsats (I) til placering i bestikkurven, så bestikket holdes adskilt.

Bestikkurv (D), afhængigt af model, til apparater med funktionen halvfyldt.

Bestik, der kan forvolde skade, skal anbringes i kurven med den spidse ende nedad.

Brug udelukkende service, der kan tåle vask i opvaskemaskine. Vask ikke service i maskinen, der ikke er velegnet til vask i opvaskemaskine, som for eksempel service af træ og aluminium, køkkenredskaber af plast, tin, service med dekorationer (uglasserede), sølvbestik.

Rekvireres hos forhandleren:

1)

Multifunktionsstativ (A) - N. Serie AMH 369.

2)

Drejbart glasstativ (C) - N. Serie WGH 1000.

BK/III/DK

Fejlfindingsoversigt...

Hvis opvaskemaskinen skulle udvise funktionsfejl, bedes man kontrollere følgende, før man henvender sig til serviceafdelingen

(* se desuden det tilsvarende afsnit i brugervejledningen).

Problem Årsag Løsning

Opvaskemaskinen fungerer ikke

• Manglende vandtilførsel.

• Åbn for vandhanen.

• Der er ikke tilstrækkeligt vand i maskinen.

• Der er ingen strøm.

• Programmeret programstart valgt.

• Utilstrækkeligt afspændingsmiddel.

• Rengør filteret i vandhanen.

• Kontrollér, om vandtilførselsslangen er knækket sammen.

• Sæt stikket i stikkontakten.

• Tryk på START-knappen.

• Luk lågen.

• Kontrollér sikringen.

• Stil eventuelt programstarten på “0”.

• Øg doseringen *.

Servicet er ikke helt tørt

Servicet er ikke helt rent

Sandede og grynede rester

Misfarvning af plastdele

• Resterende vand i servicet.

• Filtrene sidder ikke korrekt.

• Anbring servicet skråtstillet.

• Vandstrålerne rammer ikke servicets overflade.

• Utilstrækkeligt opvaskemiddel.

• Valg af utilstrækkeligt program.

• Spulearmene er blokerede.

• Spulearmenes dyser er blokerede.

• Opvaskemidlet er ikke velegnet/er for gammelt.

• Placér servicet, så tingene ikke berører hinanden.

Anbring servicet med bunden opad.

• Anvend den mængde opvaskemiddel, der anbefales af producenten.

• Vælg et vaskeprogram med større intensitet.

• Spulearmene skal kunne dreje uhindret.

• Fjern de fremmedlegemer, der blokerer vandtilførslen *.

• Anvend opvaskemidler af god kvalitet.

• Tilstoppede filtre.

• Kontrollér filtrene regelmæssigt/rengør dem eventuelt *.

• Anbring filtrene korrekt, og spænd dem fast *.

• Tomatsaft/gulerodssaft,...

• Afhængigt af materialet kan der anvendes et opvaskemiddel med højere blegningseffekt.

Servicet er plettet

• kan fjernes

• kan ikke fjernes

Matte/glansløse glas

• Striber på service/glas.

• Striber/pletter på glas.

• Rester af salt på service/glas.

• Utilstrækkelig blødgøring af vandet, kalkpletter.

• Ikke velegnede til vask i opvaskemaskine.

• Øg doseringen af afspændingsmiddel *.

• Mindsk doseringen af afspændingsmiddel *.

• Luk saltbeholderens låg korrekt *.

• Ændr vælgerpositionen for vandets hårdhedsgrad, tilsæt om nødvendigt salt *.

• Vask kun egnede glas.

Rustpletter på bestik • Er ikke af rustfrit stål.

• Vask kun egnet bestik.

Identifikation af maskinfejl

• Kontrollampen for START blinker.

• Indikator F... (afhængigt af model).

• Kontrollér om filterenheden er tilstoppet, og om vandtilførslen er afbrudt (om nødvendigt rengøres filtrene *). Start atter programmet. Hold knappen

START nede i 2 sekunder, til kontrollampen for

START slukker. Vælg programmet igen, og tryk på

START-knappen.

Hvis fejlen ikke er forsvundet, efter at man har foretaget ovenstående kontroller, skal man slukke for maskinen og lukke for vandhanen og derefter kontakte serviceafdelingen (se garantien).

Inden man kontakter serviceafdelingen, skal man have følgende oplysninger parat:

• Fejltypen.

• Type og model opvaskemaskine.

• Servicenummeret, dvs. det nummer på klæbemærkaten fra serviceafdelingen, der er placeret indvendigt til højre på lågen.

BK/IV/DK

Det anbefales at læse monteringsvejledningen og brugervejledningen, før opvaskemaskinen tages i brug!

GSFH 1780

Oversigt

DK

Programvælger

Ekstrafunktioner

3)

Display for opvasketid og angivelser af fejl

Angiver i timer den resterende tid før programstart. Den slukker ved programstart og viser den resterende tid i timer og minutter.

“F....” fejlkoder til serviceafdelingen

ON / OFF-knap

Knap for “Udskudt start”

Det er muligt at programmere en udskydelse af programstarten med 1 - 24 timer. For hvert tryk på knappen går timeren for forsinket programstart en time frem. Efter 24 tryk starter timeren forfra fra

00. Tryk herefter på Start-knappen. Opvasken starter efter den indstillede tid.

Startknap

Kontrollampen lyser under drift.

Den blinker, hvis der opstår en fejl. Den slukker, når programmet er færdigt.

Indikatorer

Påfyld salt

Saltet skal altid tilsættes umiddelbart før start af en opvaskecyklus.

Tilsæt afspændingsmiddel

Knap for “Halvfyldt”

Til “Halvfyldt” kan man anvende enten øverste og nederste kurv. Vælg program, og tryk derefter på knappen “Halvfyldt”. Kontrollampen tænder, og den slukker, når programmet er færdigt.

Funktionen “Halvfyldt” kan anvendes sammen med programmer mærket med *.

Anti-bakterielt skyl

4) 5)

Denne funktion tilføjer et anti-bakterielt skyl efter vaskecyklussen for at sikre en yderligere mindskning af bakterier. Kontrollampen lyser, når funktionen er aktiv.

Hvis temperaturen ikke holdes konstant under den antibakterielle skyllecyklus (f.eks. pga. åbning af lågen), begynder kontrollampen at blinke for at angive, at den anti-bakterielle virkning ikke kan garanteres.

Programtabel

Programmer Anbefalet fyldning

SensorIntensiv

5)

SensorNormal

5) (*)

60-70°C

40-55°C

Automatisk program anbefalet til meget tilsmudset service med tørre eller fastbrændte madrester, f.eks. gryder og pander.

Automatisk program anbefalet til daglig brug til service uden tørre eller fastbrændte madrester

(ikke til EN 50242).

Opvaskemiddel

2)

A B

Forbrug

3)

Liter kWh Minutter

X

X

X

X

16-23 1,10-2,00 100-150

13-16 0,80-1,05 60-130

Forvask koldt Service, der skal vaskes senere.

5,0 0,02 10

Glasvask 40°C Let tilsmudset, særlig velegnet til glas og kopper.

X 13,0 0,90 97

Quickvask 40°C Let tilsmudset uden indtørrede madrester.

X 13,0 0,70 30

Økovask

1) 5) 6) (*) 50°C Normalt tilsmudset.

X X 16,0 1,05 195

1)

2)

3)

Referenceprogram for dataene på etiketten med forbrugsdata EN 50242;

Se afsnittet “Brug af opvaskemaskinen”.

Dataene for programmerne er værdier målt i laboratoriet i overensstemmelse med standarden EN 50242. I praksis kan der forekomme variationer eller spring i tid i forhold til en anden fyldning, ekstrafunktioner, justering af sensoren (kun for sensorstyrede programmer), andre temperaturer eller hårdhedsgrader af vandet eller en anden forsyningsspænding.

4)

5)

6)

Effektiviteten af det anti-bakterielle skyl er kontrolleret af Institut

Pasteur de Lille (Frankrig) på basis af standard NF

EN 13697 af november, 2001.

Disse programmer kan anvendes sammen med ekstrafunktionen

“anti-bakterielt skyl”.

Energispareprogram med forlænget tørring.

Meddelelse til testlaboratorierne:

For mere detaljerede oplysninger om forholdene under den sammenlignende test EN/Standardfyldning kan man henvende sig på følgende adresse:

[email protected]”.

5019 496 01527

(Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer)

BK/I/B/DK

advertisement

Related manuals

advertisement