Indesit DSIC 3T117 C Dishwasher Användarmanual | Manualzz
DAGLIG INFORMATIONSBOK
TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN
INDESIT.
För att få fullständig assistans, registrera din maskin på
www.indesit.eu/register
SV
Du kan ladda ner säkerhetsinstruktionerna och
Användarmanualen, genom att besöka vår hemsida
docs.indesit.eu och följa instruktionerna på baksidan
av det här häftet.
Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder apparaten.
BESKRIVNING AV PRODUKTEN
MASKIN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1
2
3
4
6
5
7
10
8
9
Service:
0000 000 00000
12
11
Överkorg
Hopfällbara koppställ
Överkorgens höjdjustering
Övre spolarm
Underkorg
Mellanrum
Bestickkorg
Nedre spolarm
Filterenhet
Saltbehållare
Disk- och sköljmedelsbehållare
Typskylt
Kontrollpanel
13
KONTROLLPANEL
1
1.
2.
3.
4.
5.
2
3 4
5
67
Knapp På-Av/Återställ med kontrollampa
Programknapp
Kontrollampa för saltnivå
Kontrollampa för sköljmedelsnivå
Programnummer och fördröjningstid indikator
8
9
10
6.
7.
8.
9.
10.
Kontrollampa för tablett (Tab)
Display
Knapp för Push & Go
Knapp för fördröjd start
Knapp för START/Paus med kontrollampa/ Tablett (Tab)
1
FÖRSTA ANVÄNDNING
SALT, SKÖLJMEDEL OCH DISKMEDEL
RÅD FÖR FÖRSTA ANVÄNDNING
Efter installation, avlägsna stoppen från korgarna och de elastiska hållarna från överkorgen.
PÅFYLLNING AV SALTBEHÅLLAREN
PÅFYLLNING AV SKÖLJMEDELSBEHÅLLARE
Sköljmedel underlättar TORKNING av disken. Sköljmedelsbehållaren A
ska fyllas på när kontrollampan för SKÖLJMEDELSNIVÅ
tänds på
kontrollpanelen.
Användning av salt förhindrar KALKBELÄGGNING på disken och på maskinens funktionella komponenter.
• Det är obligatoriskt att SALTBEHÅLLAREN ALDRIG ÄR TOM.
• Det är viktigt att ställa in vattenhårdheten.
Saltbehållaren befinner sig i diskmaskinens nedre del (se PRODUKTBESKRIVNING) och den måste fyllas när kontrollampan för SALTNIVÅ
på kontrollpanelen är tänd.
1. Avlägsna underkorgen och skruva loss behållarens lock (moturs).
2. Gör detta endast den första gången: fyll saltbehållaren med vatten.
3. Sätt tratten på plats (se bild) och fyll salt
behållaren ända upp till kanten (cirka 1 kg); det
är inte ovanligt att lite vatten rinner över.
4. Ta bort tratten och torka bort eventuella saltrester från öppningen.
Kontrollera att locket är ordentligt fastskruvat, så att inget diskmedel
kan tränga in i behållaren under diskprogrammet (detta kan skada vattenavhärdaren så att den inte kan repareras).
Närhelst du behöver lägga till salt är det obligatoriskt att slutföra
proceduren före diskcykeln startar för att undvika korrosion.
INSTÄLLNING AV VATTENHÅRDHET
För att vattenavhärdaren ska kunna fungera perfekt är det nödvändigt att vattenhårdhetsinställningen grundar sig på den verkliga
vattenhårdheten hemma hos dig. Denna information kan du få från din
lokala vattenleverantör.
Fabriken anger standardvärdet för vattenhårdheten.
• Slå på maskinen genom att trycka på knappen PÅ/AV.
• Slå av maskinen genom att trycka på knappen PÅ/AV.
• Håll knappen P intryckt i 5 sekunder, tills du hör ett pipljud.
• Slå på maskinen genom att trycka på knappen PÅ/AV.
• Den aktuella nivåsiffran och saltlampan blinkar båda.
• Tryck på knappen P för att välja önskad hårdhetsnivå
(se VATTENHÅRDHETSTABELL).
Vattenhårdhetstabell
Nivå
1
Mjukt
°dH Grader,
°fH Grader,
°Clark Grader,
tysk standard
fransk standard
engelska standard
0-6
0 - 10
0-7
2
Normal
7 - 11
11 - 20
8 - 14
3
Normalt
12 - 16
21 - 29
15 - 20
4
Hårt
17 - 34
30 - 60
21 - 42
5
Mycket hårt
35 - 50
61 - 90
43 - 62
• Slå av maskinen genom att trycka på knappen PÅ/AV.
Inställningen är klar!
Så fort detta moment utförts ska man köra ett program med tom maskin.
Använd endast salt som utvecklats speciellt för diskmaskiner.Efter
att saltet hällts i maskinen släcks SALTPÅFYLLNINGSINDIKATORN.
Om saltbehållaren inte fylls kan vattenavhärdaren och värmeelementet skadas som resultat av kalkansamling.
Användning av salt rekommenderas med alla typer av diskmedel.
2
B
A
1. Öppna behållaren B genom att trycka och dra upp fliken på locket.
2. Häll försiktigt i sköljmedel tills det når referensmärket max (110 ml) på
påfyllningsöppningen - undvik spill. Om detta skulle hända ska man
omedelbart torka upp spillet med en torr trasa.
3. Tryck locket nedåt tills du hör ett låsande klickljud.
Häll ALDRIG sköljmedel direkt i maskinbotten.
JUSTERING AV SKÖLJMEDELSDOSERINGEN
Om du inte är helt tillfreds med torkresultatet kan du justera den använda sköljmedelsmängden.
• Sätt på diskmaskinen med knappen PÅ/AV.
• Stäng av den med knappen PÅ/AV.
• Tryck på knappen P tre gånger - ett pipljud avges.
• Sätt på den med knappen PÅ/AV.
• Den aktuella nivåsiffran och sköljmedelslampan blinkar.
• Tryck på knappen P för att välja sköljmedelsmängden som ska tillföras.
• Stäng av den med knappen PÅ/AV.
Inställningen är klar!
Om sköljmedelsnivån är inställd på NOLL (EKO) tillförs inget sköljmedel.
Kontrollampan för LÅG SKÖLJMEDELSNIVÅ kommer inte att tändas om
sköljmedlet tar slut. Högst 5 olika nivåer kan ställas in med denna diskmaskinsmodell. Fabriksinställningarna är specifika för varje modell. Följ
instruktionerna ovan för att se vilka som gäller för din diskmaskin.
• Om du ser blåaktiga streck på tallrikarna, ställ in ett lågt nummer (1-2).
• Om det finns vattendroppar eller kalkmärken på disken, ställ in ett
högt nummer (3-4).
PÅFYLLNING AV DISKMEDELSBEHÅLLAREN
Använd öppningsdonet C för att öppna diskmedelsbehållaren. Häll
diskmedlet i behållaren D, som ska vara torr. Häll fördiskens
diskmedel direkt i maskinbotten.
1. Se den ovanstående informationen
när det gäller rätt mängd vid dosering av diskmedel. I diskmedelsfacket
D finns det markeringar som underD
lättar doseringen.
2. Avlägsna diskmedelsrester från beC
hållarens kanter och stäng locket
med ett klick.
3. Stäng diskmedelsbehållarens lock genom att trycka på det tills spärren är
ordentligt låst.
Diskmedelsbehållaren öppnas automatiskt i rätt moment baserat på programmet.
Dersom du bruker oppvaskmiddel av typen alt-i-ett, tilråder vi deg å bruke
TABLETT knappen, fordi den tilpasser programmet slik at optimalt vaske- og
tørkeresultat alltid oppnås.
Användning av diskmedel som inte är avsett för diskmaskiner kan orsaka funktionsfel eller skador på apparaten.
SV
Torkningsfas
PROGRAMTABELL
Program
1 Eko
Tillgängliga
tillval *)
Diskprogrammets
VattenEnergivaraktighet
förbrukning (liter/
förbrukning
(h:min)**)
program)
(kWh/program)
50°
4:00
9,0
0,84
2
Intensiv,
Auto
65°
2:20 - 3:00
16,0 - 18,0
1,20 - 1,40
3
Blandat,
Auto
55°
2:10 - 2:50
14,5 - 16,0
1,05 - 1,25
4 Ömtåligt
45°
1:40
12,0
1,00
5 Snabb 30’
45°
-
0:30
9,0
0,50
6 Extra
50°
-
1:30
12,0
1,20
-
-
0:10
4,5
0,01
1:20
10,0
1,10
7 Blötläggning
8 Push&Go
50°
EKO-programmets data har mätts i laboratorium enligt Europeisk Standard EN 60436:2020.
Notering för provlaboratorium: För information om villkoren för jämförelse provningen EN, skriv till e-postadress: [email protected]
Disken behöver inte förbehandlas för något av programmen.
*) Inte alla alternativ kan användas samtidigt.
**) Värden som ges för andra program än Eko-programmet är endast vägledande. Den verkliga tiden kan variera beroende på många faktorer så som
temperatur och tryck på inloppsvatten, rumstemperatur, diskmedelsmängd, mängd och typ av disk, diskens jämvikt, ytterligare valda alternativ och
sensorkalibrering. Sensorkalibreringen kan öka diskmaskinens programtid upp till 20 min.
PROGRAMBESKRIVNING
Instruktioner för val av diskprogram.
1 EKO
6 EXTRA
Eko-programmet är lämpligt för rengöring av en normalt nedsmutsad
bordsservis. Det är det effektivaste programmet med avseende på den
kombinerade energi- och vattenförbrukningen för denna användning och
det används i överensstämmelse med EU:s lagstiftning om ekodesign.
Program för att diska mycket stora föremål i den undre korgen.
Använd diskmedel direkt i diskutrymmet istället för i diskmedelsbehållaren. Den övre korgen bör tas bort med detta program.
2 INTENSIV, AUTO
Använd för att blötlägga disk som ska diskas vid senare tillfälle. Inget
diskmedel ska användas med detta program.
Automatiskt program för väldigt smutsiga tallrikar och grytor (ska inte
användas för ömtålig disk).
7 BLÖTLÄGGNING
8 PUSH&GO
3 BLANDAT, AUTO
Disk- och torkprogram som rengör disken på kort tid utan förberedelser.
4 ÖMTÅLIGT
Anmärkningar:
Observera att snabbprogram är effektivast för lätt smutsad disk.
För att minska förbrukningen ytterligare ska man endast använda
diskmaskinen när den är full.
Automatiskt program för normalt smutsiga grytor och tallrikar.
Program för ömtåliga föremål som är känsligare för höga temperaturer,
t.ex. glas och koppar.
5 SNABB 30’
Program för halvfull maskin med lätt smutsad disk utan intorkade matrester. Har ingen torkningsfas.
3
TILLVAL OCH FUNKTIONER
TILLVAL kan väljas direkt genom att trycka på motsvarande knapp (se KONTROLLPANEL).
Om ett tillval inte är förenligt med det valda programmet se PROGRAMTABELL blinkar motsvarande lysdiod snabbt 3 gånger
och ett pipljud avges. Tillvalet aktiveras inte.
PUSH & GO
Med Push & Go-knappen aktiverar du Push&Go-programmet,
tvätt och torkning med bästa resultat på kort tid. Knappen syns
tydligt på panelen. Du behöver inte välja lämpligt program –
Push & Go-programmet gör det åt dig!
För att välja Push&Go-programmet, slå på apparaten, tryck
endast på Push&Go knappen i 3 sekunder och stäng dörren
inom 4 sekunder.
FÖRDRÖJNING
EXTRA
Med programmet EXTRA kan du tvätta stora föremål
intensivt upp till en höjd på högst 53 cm: Ugnsformar,
ugnsgaller, ugnsplåtar, galler för gasspisar, stora kastruller,
uppläggningsfat och pizzafat, spisfläktsfilter av rostfritt stål.
För att ställa in stora föremål måste du ta bort den övre korgen.
Öppna de två spärrarna till höger
och vänster och dra ut korgen.
Med den övre korgen isatt, ska
spärrarna alltid vara stängda.
Programmets start kan fördröjas i en tid från :1 till 12 timmar.
1. Tryck på knappen FÖRDRÖJNING: motsvarande ”h”-symbol visas på displayen. varje gång du trycker på knappen ökar tiden
(1 h, 2 h, osv. upp till max 12 h) från start av det valda programmet.
2. Välj program, tryck på knappen START/PAUS och stäng luckan inom 4 sekunder. Timern börjar nedräkningen.
3. När tiden har gått släcks kontrollampan ”h” och diskprogrammet startar.
För att justera fördröjningstiden och välja en kortare tidsperiod,
tryck på knappen FÖRDRÖJNING. För att radera den, tryck på
knappen upprepade gånger tills kontrollampan för vald fördröjd
start ”h” släcks.
Fördröjningsfunktionen kan inte ställas in när ett program redan har startat.
TABLETT (Tab)
Denna inställning gör att du kan optimera programmets prestanda baserat på typen av diskmedel som används.
Tryck på knappen START/PAUS (motsvarande symbol tänds)
om du använder kombidiskmedel i tablettform (sköljmedel, salt
och diskmedel i 1 dos).
Vid användning av diskmedel i pulver eller flytande form
ska detta tillval stängas av.
4
Placera disken enligt figuren så att
den nås av spolarmarnas strålar.
Använd inte diskmaskinen med borttagen övre korg med
andra program än programmet EXTRA.
När du kör programmet Extra, lägg diskmedlet direkt i
diskutrymmet och inte i diskmedelsfacket.
SV
STÄLLA IN DISKEN
ÖVERKORG
Placera ömtålig och lätt disk här: glas, koppar, tefat, låga salladsskålar.
UNDERKORG
För grytor, lock, tallrikar, salladsskålar, bestick o.s.v. Stora tallrikar och lock placeras
bäst på sidorna för att undvika kontakt med
spolarmen.
(exempel på fyllning av överkorgen)
(exempel på fyllning av underkorgen)
JUSTERA HÖJDEN PÅ ÖVERKORGEN
Höjden på överkorgen kan justeras: i högt läge
för att placera skrymmande föremål i underkorgen och i lågt läge för att utnyttja de fällbara
koppställen och skapa större utrymme uppåt
och undvika kontakt med diskgodset som placerats i underkorgen.
Överkorgen är försedd med en Justeringsmekanism för överkorgen (se bild). Lyft korgen utan
att trycka på spakarna genom att ta tag i korgens
sidor och släpp när korgen är stabil i sitt övre läge.
För att sätta tillbaka den i det nedre läget, tryck
på spakarna (A) på korgens sidor och flytta korgen nedåt.
Vi rekommenderar att du inte justerar höjden på korgen när den är full.
Höj eller sänk ALDRIG korgen bara på ena sidan.
Underkorgen har en Utrymmeszon A (i utvalda modeller med olika
siffror och positioner), ett särskilt utdragbart stöd på korgens baksida
som kan användas för att hålla stekjärn eller bakplåtar i upprätt läge så
att de tar mindre plats.
För att använda den, ta tag i det färgade handtaget och dra den uppåt
B samtidigt som du vrider den framåt. Stöden kan skjutas åt höger
och vänster för att passa till storleken på diskgodset.
A
B
FÄLLBARA KOPPSTÄLL MED JUSTERBART LÄGE
Sidokoppställningarna kan vikas in eller ut för
att optimera placerinen av kärl i korgen.
Vinglas kan placeras säkert i de vikbara koppställningarna genom att man för in glasens fot
i de motsvarande springorna.
Beroende på modell:
• för att vika ut ställningarna måste de skjutas
upp och roteras eller släppas upp från fästena
och dras ner.
• för att vika in ställningarna måste de roteras
och skjutas ner eller dras upp och knäppas
fast i fästena.
UTDRAGBAR KORG
Den övre korgen är utrustad med en
utdragbar korg som kan användas för
mindre föremål och bestick. För optimal
diskprestanda, undvik att placera skrymmande föremål precis under korgen. Korgen
är avtagbar.
Underkorgen är försedd med uppfällbara stöd som kan användas i lodrätt läge för placering av tallrikar eller i vågrätt läge (nedsänkta) för att
lättare ställa in grytor och salladsskålar.
BESTICKKORG
Denna är försedd med ett övre galler för bättre placering av besticken.
Den får endast placeras längs fram i underkorgen.
Knivar och andra redskap med vassa kanter ska placeras i bestickkorgen med spetsen vänd nedåt eller så ska de placeras vågrätt i de fällbara hållarna i överkorgen.
5
DAGLIG ANVÄNDNING
1. KONTROLLERA ANSLUTNINGEN TILL VATTENLEDNINGEN
2. SÄTT PÅ DISKMASKINEN
Maskinen slås automatiskt av när den har stått stilla under en längre
tid för att minimera elförbrukningen.
Om porslinet bara är något smutsigt, eller om det har sköljts med
vatten innan det ställdes in i diskmaskinen, kan mängden diskmedel minskas i proportion.
3. STÄLL IN DISKGODSET (se STÄLLA IN DISKEN).
ÄNDRA ETT PÅGÅENDE PROGRAM
Kontrollera att diskmaskinen är ansluten till vattenledningen och
att kranen är öppen.
Öppna dörren och tryck på knappen PÅ/AV.
4. PÅFYLLNING AV DISKMEDELSBEHÅLLAREN
5. VÄLJ PROGRAM OCH STÄLL IN LÄMPLIG CYKEL
Välj det program som är mest lämpligt för typen av diskgods och
hur smutsigt det är (se PROGRAMBESKRIVNING) genom att trycka på
knappen P.
Välj önskade tillval (se TILLVAL OCH FUNKTIONER).
6. START
Starta diskprogrammet med knappen START/Paus (lampan lyser)
och stäng luckan inom fyra sekunder. När programmet startas
hörs ett pip. Ett larm ljuder om luckan inte stängs inom fyra sekunder. Om larmet ljuder öppnar du luckan, trycker på knappen
START/Paus och stänger sedan luckan igen inom fyra sekunder.
7. PROGRAMSLUT
Diskprogrammets slut anges av ett pipljud och av att diskprogrammets nummer blinkar på displayen. Öppna luckan och slå av maskinen genom att trycka på knappen PÅ/AV.
Vänta några minuter innan disken tas ut - för att undvika brännskador. Töm korgarna och börja med underkorgen.
Om du har valt fel program kan du ändra det, under förutsättning att
det precis har börjat. Öppna luckan och håll knappen PÅ/AV intryckt
tills maskinen slås av.
Sätt på maskinen igen med hjälp av knappen PÅ/AV och välj nytt
diskprogram och eventuella önskade tillvalsfunktioner. Starta programmet genom att trycka på knappen START/Paus och stänga luckan
inom fyra sekunder.
STÄLLA IN YTTERLIGARE DISK
Öppna luckan utan att stänga av maskinen (START/Paus-lampan börjar
blinka) (varning för varm ånga!) och ställ in disken i maskinen. Tryck på
knappen START/Paus och stäng luckan inom fyra sekunder för att fortsätta programmet från den punkt där det avbröts.
OAVSIKTLIGA AVBROTT
Om luckan öppnas under diskprogrammet eller om strömmen bryts så stoppas programmet. För att fortsätta programmet från den punkt där det avbröts
ska du trycka på knappen START/Paus och stänga luckan inom fyra sekunder.
RÅD OCH TIPS
TIPS
Innan korgarna fylles ska alla matrester avlägsnas från porslinet och glasen
ska tömmas. Du behöver inte skölja diskgodset innan under rinnande
vatten.
Placera porslinet så att det hålles ordentligt på plats och inte välter; och
placera behållare med öppningen nedåt och de konkava/konvexa delarna
snett, så att vattnet kan nå alla ytorna och flöda fritt.
VARNING: lock, handtag, serveringsfat och stekjärn hindrar inte spolarmarna
från att rotera.
Placera eventuella mindre föremål i bestickkorgen.
Mycket smutsig disk och pannor ska placeras i underkorgen för i denna
avdelning spolas vattnet med större kraft och ger bättre diskprestanda.
När maskinen fyllts, kontrollera att spolarmarna kan rotera fritt.
OLÄMPLIGT DISKGODS
• Diskgods och bestick i trä.
• Ömtåliga dekorerade glas, konsthantverk och antikt porslin.
Dekorationerna på dessa är inte beständiga.
• Delar i syntetmaterial som inte kan motstå höga temperaturer.
• Diskgods i koppar och tenn.
• Diskgods som har fläckar av aska, vax, smörjmedel eller bläck.
Färg på glasdekorationer och delar i aluminium/silver kan förändras
och blekas under diskning. Vissa typer av glas (t.ex. kristallföremål) kan
även bli ogenomskinliga efter ett antal diskcykler.
SKADOR PÅ GLAS OCH PORSLIN
• Använd endast glas och porslin som garanterats som
maskindisksäkert av tillverkaren.
• Använd ett milt diskmedel som lämpar sig för glas och porslin för att
undvika vita ränder på glasföremål.
• Avlägsna glas och porslin från diskmaskinen så snart diskcykeln
avslutats.
6
TIPS FÖR ENERGIBESPARING
• När hushållets diskmaskin används enligt tillverkarens anvisningar
förbrukar diskmaskinen vid diskning av porslin vanligtvis mindre energi och vatten än vid handdiskning.
• För att maximera diskmaskinens effektivitet rekommenderas att du
startar diskprogrammet först när diskmaskinen är fulladdad. En
fullladdad diskmaskin som laddats upp till den kapacitet som anges
av tillverkaren kommer att leda till energi- och vattenbesparingar i
hemmet. Information om korrekt insättning av porslin finns i kapitlet INSÄTTNING I KORGAR.
För en halvfull maskin rekommenderas det att använda speciella
diskalternativ om de finns tillgängliga (Half load/ Zone Wash/ Multizone) (Halvfull/Zondisk/Multizon), så att du bara fyller på utvalda
korgar. Felaktig insättning eller överbelastning av diskmaskinen kan
öka resursanvändningen (såsom vatten, energi och tid, samt öka ljudnivån), vilket minskar rengörings- och torkprestandan.
• Manuell försköljning av porslin leder till ökad vatten- och energiförbrukning och rekommenderas inte.
HYGIENDISK
För att undvika lukt och avlagringar som kan samlas i diskmaskinen
ska man köra ett högtemperaturprogram minst en gång i månaden.
Använd en tesked diskmedel och kör det utan disk för att rengöra din apparat.
SV
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
RENGÖRING AV FILTERENHETEN
Rengör filterenheten regelbundet så att filtren inte igensätts och avloppsvattnet rinner ut som det ska.
Användning av diskmaskin med tilltäppta filter eller främmande
föremål i filtreringssystem eller sprayarmar kan orsaka funktionsfel på
enheten, vilket kan leda till sämre prestanda, buller eller en högre resursanvändning.
Filterenheten består av tre filter som avlägsnar matrester från diskvattnet och sen låter vattnet återcirkulera. De måste rengöras om du vill
uppnå bästa resultat för varje diskning.
Diskmaskinen får inte användas utan filter eller om filtret sitter löst.
Kontrollera filterenheten och rengör den noga vid behov under rinnande vatten med en icke-metallisk borste åtminstone en gång per månad
eller efter 30 program. Följ instruktionerna nedan:
1. Vrid det runda filtret A moturs och dra ut det (Figur 1).
2. Avlägsna det skålformade filtret B genom att trycka lätt på sidoflikarna (Figur 2).
3. Låt det rostfria platta filtret C glida ut (Figur 3).
4. Om du hittar främmande föremål (som trasigt glas, porslin, ben,
fruktfrön etc.), avlägsna dem försiktigt.
5. Kontrollera fällan och ta bort eventuella matrester. TA ALDRIG
BORT diskcykelns pumpskydd (svart del) (Figur 4).
RENGÖRING AV SPOLARMARNA
I vissa fall kan matrester fastna på spolarmarna och blockera hålen som
vattnet spolas ut genom. Det rekommenderas därför att man kontrollerar spolarmarna lite då och då och rengör dem med en liten icke-metallisk borste.
För att ta loss den övre spolarmen, vrid låsringen i plast moturs. Den övre
spolarmen ska sättas tillbaka så att sidan med flest hål är vänd uppåt.
12
B
A
A
34
Den nedre spolarmen kan tas bort genom att man trycker på sidoflikarna och drar den uppåt.
VATTENMJUKGÖRINGSSYSTEM
C
Efter rengöring av filtren, montera tillbaka filterenheten på plats på rätt
sätt detta är nödvändigt för att man ska kunna bibehålla diskmaskinens
effektivitet.
RENGÖRING AV TILLOPPSSLANGEN
Vattenmjukgöring minskar automatiskt vattenhårdheten och förhindrar följaktligen kalkförekomst på värmaren, vilket också bidrar till bättre
rengöringseffektivitet.
Detta system regenererar sig själv med salt, därför är det nödvändigt att fylla på saltbehållaren när den är tom.
Regenereringsfrekvensen beror på inställningen av vattenhårdhetsnivå
– sker regenerering en gång per 6 Eco-program med vattenhårdhetsnivån inställd till 3.
Regenereringsprocessen börjar i den sista sköljningen och slutar i torkfasen, innan programmet slutar.
• För en regenerering behövs: ~3.5 L vatten,
• Tar upp till 5 minuter extra för programmet,
• Använder under 0,005 kWh energi.
Om vattenslangarna är nya, eller om de använts under en längre tid, låt
vattnet rinna för att försäkra dig om att det är rent och fritt från föroreningar innan nödvändiga kopplingar utförs. Om denna försiktighetsåtgärd inte vidtas, skulle vatteninloppet kunna blockeras och diskmaskinen skadas.
7
FELSÖKNING
Om din diskmaskin inte fungerar ordentligt, kontrollera om problemet kan lösas genom att gå igenom följande lista. För andra fel eller
problem, kontakta auktoriserad kundservice. Kontaktinformationen finns i garantihäftet. Tillverkaren säkerställer tillgången på reservdelar
i minst 10 år efter produktionsdatum för denna apparat.
PROBLEM
MÖJLIGA ORSAKER
ÅTGÄRDER
Saltindikatorn
lyser
Saltbehållaren är tom. (Saltindikatorn kan fortsätta
att lysa under flera diskningar).
Fyll på salt i behållaren (se sidan 2 för mer information).
Justera vattnets hårdhet (se tabellen på sidan 2).
Spolglansindikatorn
lyser
Behållaren för spolglans är tom. (Spolglansindikatorn Fyll på spolglans i behållaren (se sidan 2 för mer information).
kan fortsätta att lysa under flera diskningar).
Diskmaskinen startar
inte eller lyder inte
kommandon.
Diskmaskinen töms
inte. Displayen visar: 3
och PÅ/AV-LED-lampan
blinkar snabbt.
Diskmaskinen bullrar
för mycket.
Disken blir inte
ren.
Maskinen har inte anslutits till elnätet på rätt sätt.
För in kontakten i uttaget.
Strömavbrott.
Diskmaskinen startar automatiskt när strömmen kommer tillbaka. Öppna
diskmaskinens lucka, tryck på START/Paus-knappen och stäng luckan inom 4 sek.
Diskmaskinsluckan är inte stängd.
Tryck hårt på luckan tills du hör ett "klick".
Cykeln avbryts för lucköppning för > 4 sekunder.
Tryck på START/Paus och stäng luckan inom 4 sekunder.
Den svarar inte på knapptryck. Displayen visar:
9 eller 12 och PÅ/AV-LED-lampan blinkar snabbt.
Slå av maskinen genom att trycka på knappen PÅ/AV, slå sen på den efter cirka en
minut och starta om programmet. Om problemet kvarstår, koppla ur apparaten i 1
minut och koppla sedan tillbaka den igen.
Diskprogrammet är ännu inte avslutat.
Vänta till diskprogrammet är klart.
Tömningsslangen är böjd.
Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd (se INSTALLATION).
Diskhons avloppsrör är blockerat.
Rengör diskhons avloppsrör.
Filtret är igensatt av matrester.
Rengör filtret (se RENGÖRING AV FILTERENHET).
Tallrikarna skramlar mot varandra.
Placera porslinet rätt (se STÄLLA IN DISKEN).
En överdriven mängd skum har producerats.
Diskmedlet har inte doserats rätt, eller är inte lämpligt för användning
i diskmaskin (se PÅFYLLNING AV DISKMEDELSBEHÅLLAREN) .
Starta om det aktuella programmet genom att stänga av diskmaskinen och sedan
slå på den igen, välja ett nytt program, trycka på START/Paus och stänga luckan
inom 4 sekunder. Fyll inte på något diskmedel.
Porslinet har inte placerats rätt.
Placera porslinet rätt (se STÄLLA IN DISKEN).
Spolarmarna kan inte rotera fritt, de hindras av disken. Placera porslinet rätt (se STÄLLA IN DISKEN).
Diskprogrammet är för milt.
Välj ett lämpligt diskprogram (se PROGRAMTABELL).
En överdriven mängd skum har producerats.
Diskmedlet har inte doserats rätt, eller är inte lämpligt för användning i diskmaskin
(se PÅFYLLNING AV DISKMEDELSBEHÅLLAREN).
Sköljmedelsbehållarens lock är inte ordentligt
stängt.
Kontrollera att locket till sköljmedelsbehållaren är stängt.
Filtret är smutsigt eller igensatt.
Rengör filterenheten (se SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL).
Det finns inget salt.
Fyll saltbehållaren (se PÅFYLLNING AV SALTBEHÅLLAREN).
Diskmaskinen tar inte in Inget vatten i vattentillförseln eller stängd kran.
vatten.
Displayen visar: H, 6
och PÅ/AV-LED-lampan Tilloppsslangen är böjd.
blinkar snabbt.
Silen i inloppsvattenslangen är igensatt, den
måste rengöras.
Diskmaskinen avslutar
programmet i förtid.
Displayen visar: 15 och
PÅ/AV-LED-lampan
blinkar snabbt.
Kontrollera att det finns vatten i vattentillförseln eller att kranen är öppen.
Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd (se INSTALLATION) omprogrammera
diskmaskinen och starta på nytt.
Efter kontroll och rengöring, slå på och slå av diskmaskinen och starta om ett nytt
program.
Avloppsslangen är placerad för lågt eller sugs in i
hemavloppssystemet.
Kontrollera om änden av avloppsslangen är placerad i rätt höjd (se INSTALLATION).
Kontrollera om den sugs in i hemavloppssystemet, montera luftventilen vid behov.
Luft i vattenförsörjningen.
Kontrollera vattenförsörjningen för läckor eller andra problem med luftinsläpp.
Du kan få åtkomst till policy, standarddokumentation och ytterligare produktinformation
genom att:
• Besöka vår webbsida: docs.indesit.eu
• Använda QR-koden
• Eller, genom att kontakta vår kundservice (Se telefonnumret i garantihäftet). När du kontaktar vår
kundservice, ange koderna som står på produktens typskylt.
IEC 436
Modellinformationen kan hämtas med QR-koden som finns på energietiketten. Etiketten
innehåller också modellidentifieraren som kan användas för att konsultera registerportalen
på https://eprel.ec.europa.eu (tillgänglig på vissa modeller).
8
:
400011498424
09/2020 jk - Xerox Fabriano
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement