MSI Oculux NXG253R MONITOR Savininko vadovas

Add to My manuals
27 Pages

advertisement

MSI Oculux NXG253R MONITOR Savininko vadovas | Manualzz

Oculux serija

Skystųjų kristalų monitorius

Oculux NXG253R (3BB0)

Naudotojo vadovas

Turinys

Trumpasis žinynas

.......................................................................................................3

Pakuotės turinys ..................................................................................................... 3

Monitoriaus stovo montavimas .............................................................................. 4

Monitoriaus sureguliavimas ................................................................................... 5

Monitoriaus apžvalga .............................................................................................. 6

Kaip prijungti monitorių prie kompiuterio ............................................................. 8

OSD sąranka

.................................................................................................................9

Navi Key (Naršymo klavišas) .................................................................................. 9

Spartusis klavišas ................................................................................................... 9

Įvairūs OSD meniu

......................................................................................................10

Gaming (Žaidimas) ................................................................................................ 10

G-Sync® Processor (Procesorius „G-SYNC®“) ..................................................... 12

Image (Vaizdas) ..................................................................................................... 13

Input Source (Įvesties šaltinis) ............................................................................. 14

Navi Key (Naršymo klavišas) ................................................................................ 15

Setting (Nuostata) ................................................................................................. 16

Specifikacijos

..............................................................................................................18

Iš anksto nustatyti ekrano režimai

............................................................................20

Trikčių šalinimas

........................................................................................................21

Saugos taisyklės

.........................................................................................................22

„TÜV Rheinland“ sertifikatas

.....................................................................................24

Pranešimai apie reglamentavimą

.............................................................................25

Peržiūrėtas ir pataisytas leidimas

V1.0, 2021/03

2

Turinys

Trumpasis žinynas

Šiame skyriuje aprašomos aparatinės įrangos sąrankos procedūros. Prijungdami įrenginius laikykite juos atsargiai ir naudokite įžemintą riešo raištį apsaugai nuo statinio elektros krūvio.

Pakuotės turinys

Monitorius

Dokumentai

Priedai

Oculux NXG253R (3BB0)

Trumpasis vadovas

Registracijos kortelė

Garantijos kortelė

Stovo su varžtu(-ais)

Guminis varžto kaištis(-čiai)

Pagrindas su varžtu

Sieninio laikiklio varžtu(-ais)

Maitinimo kabelis

Maitinimo adapteris

HDMI kabelis (pasirenkamas)

Kabelis „DisplayPort“ (pasirenkamas)

Kabeliai

USB signalų siuntimo kabelis (B tipo USB signalų siuntimo prievadui) (pasirenkamas)

Svarbi informacija

∙ Jei kurio nors iš nurodytų elementų nėra arba jis yra pažeistas, kreipkitės į pardavėją arba artimiausią atstovą.

∙ Skirtingose šalyse pakuotės turinys gali skirtis.

∙ Pridedamas maitinimo kabelis skirtas tik šiam monitoriui ir jo negalima naudoti su kitais prietaisais.

Trumpasis žinynas

3

Monitoriaus stovo montavimas

1. Nenuimkite nuo monitoriaus apsauginių, iš putplasčio pagamintų pakavimo dalių.

Sulygiuokite stovo laikiklį su monitoriaus grioveliu.

2. Priveržkite stovo laikiklį varžtais. Įkiškite guminius varžtų kaiščius.

3. Prijunkite pagrindą prie stovo ir pritvirtinkite pagrindą, priverždami pagrindo varžtu.

4. Prieš nustatydami monitorių į vertikalią padėtį, įsitikinkite, kad stovas yra tinkamai sumontuotas.

2

1 3

Svarbi informacija

∙ Paguldykite monitorių ant minkšto apsaugoto paviršiaus, kad nesubraižytumėte ekrano plokštės.

∙ Montuodami ir naudodami plokštę, nenaudokite jokių aštrių daiktų.

∙ Griovelį stovo laikikliui montuoti taip pat galima naudoti monitoriui prie sienos tvirtinti. Kreipkitės į prekybos atstovą, kad įsigytumėte tinkamą sieninio laikiklio komplektą.

4

Turinys

Monitoriaus sureguliavimas

Į šio reguliuojamo monitoriaus ekraną patogu žiūrėti.

Svarbi informacija

∙ Reguliuojami monitorių stenkitės neliesti ekrano plokštės.

∙ Šiek tiek pakreipkite monitorių atgal prieš jį sukdami.

-5

O

20

O

130mm

90

O

90

O

45

O

45

O

Turinys

5

Monitoriaus apžvalga

1

2 3

6

Turinys

4 4 5 6 7 8

9

9

9

1 Power Button (Įjungimo mygtukas)

2 Navi Key (Naršymo klavišas)

3 „Kensington“ užraktas

4

HDMI prievadas

5 „DisplayPort“ prievadas

6 Lizdas ausinėms

7

8

9

Maitinimo lizdas

1 kartos B tipo USB 3.2 signalų siuntimo prievadas

Skirtas USB signalų siuntimo kabeliui prijungti.

Svarbi informacija

Išimkite iš pakuotės USB signalų siuntimo kabelį ir sujunkite juo kompiuterį su monitoriumi. Prijungę kabelį, galėsite naudotis monitoriaus A tipo USB duomenų gavimo prievadais.

Į monitorių

Į kompiuterį

1 kartos A tipo USB 3.2 prievadas

Turinys

7

Kaip prijungti monitorių prie kompiuterio

1. Išjunkite kompiuterį.

2. Prijunkite monitorių prie kompiuterio vaizdo kabeliu.

3. Sujunkite monitoriaus maitinimo adapterį ir maitinimo kabelį. (A paveikslėlis)

4. Prijunkite maitinimo adapterį prie monitoriaus maitinimo lizdo. (B paveikslėlis)

5. Įjunkite maitinimo laidą į elektros lizdą. (C paveikslėlis)

6. Įjunkite monitorių. (D paveikslėlis)

7. Įjunkite kompiuterį ir monitorius automatiškai aptiks signalų šaltinį.

D

B

A

C

8

Turinys

OSD sąranka

Šiame skyriuje pateikiama svarbiausia informacija apie OSD sąranką.

Svarbi informacija

Bet kokia informacija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo.

Navi Key (Naršymo klavišas)

Monitorius turi Navi Key (Naršymo klavišas) – daugiakryptį valdiklį, kuris leidžia naršyti ekraniniame (OSD) meniu.

Up (Aukštyn) / Down (žemyn) / Left (kairėn) / Right (dešinėn):

∙ Funkcijų meniu ir elementų pasirinkimas

∙ Funkcijų verčių reguliavimas

∙ Funkcijų meniu atidarymas / uždarymas

Paspaudus OK (Gerai):

∙ įjungiamas virtualusis ekranas (OSD)

∙ Papildomų meniu atidarymas

∙ Pasirinkimo arba nuostatos patvirtinimas

Spartusis klavišas

∙ Įjungę OSD meniu, spausdami Navi Key (Naršymo klavišas) Up (Aukštyn), Down

(žemyn), Left (kairėn) arba Right (dešinėn), naudotojai gali įjungti funkcijų „Game

Mode“ (Žaidimo režimas), „Screen Assistance“ (Ekrano pagalba), „Alarm Clock“

(Žadintuvas) ir „Input Source“ (Įvesties šaltinis) meniu.

∙ Vartotojai gali suprogramuoti savo sparčiuosius klavišus skirtingų funkcijų meniu įjungti.

OSD sąranka

9

Įvairūs OSD meniu

Gaming (Žaidimas)

1-o lygio meniu

Mode (Režimas)

Dark Boost

(Tamsių spalvų koregavimas)

Response Time

(Reakcijos laikas)

2-to / 3-čio lygio meniu

User (Naudotojo nustatytas)

FPS

Racing (Lenktynės)

RTS

RPG sRGB

Anti-Blue (Mėlynos spalvos

šalinimas)

OFF (Išjungti)

Normal (Normalus)

Strong (Intensyvus)

Strongest (Intensyviausias)

Normal (Normalus)

Fast (Greitas)

Fastest (Greičiausias)

Aprašas

∙ Naudotojas gali pats sureguliuoti visus elementus.

∙ Spausdami rodyklinius mygtukus aukštyn arba žemyn pasirinkite ir peržiūrėkite režimų efektus.

∙ Paspauskite OK mygtuką, kad nustatytas režimas būtų patvirtintas ir pritaikytas.

∙ Ši funkcija optimizuota foninį apšvietimą ir yra rekomenduojama žaidžiant FPS žaidimus.

∙ Naudotojas gali nustatyti reakcijos laiką veikiant bet kuriam režimui.

∙ Reakcijos laiko parinktis bus pilka ir neveiks, jei bus įjungta Vaizdo suliejimo dėl judesio mažinimo funkcija.

10

Įvairūs OSD meniu

1-o lygio meniu

Refresh Rate

(Atnaujinimo dažnis)

2-to / 3-čio lygio meniu

Location

(Vieta)

Left Top (Viršuje, kairėje)

Right Top

(Viršuje, dešinėje)

Left Bottom

(Apačioje, kairėje)

Right Bottom

(Apačioje, dešinėje)

Aprašas

∙ Naudotojas gali nustatyti atnaujinimo dažnį veikiant bet kuriam režimui.

∙ Numatytoji atnaujinimo dažnio rodymo vieta yra viršuje, kairėje. Padėtį galima nustatyti OSD meniu. Paspauskite OK mygtuką, kad atnaujinimo dažnio vieta būtų patvirtinta ir nustatyta.

∙ Šis monitorius naudoja ir veikia operacinės sistemos iš anksto nustatytu ekrano atnaujinimo dažniu.

Customize

(Pritaikyti)

OFF (Išjungti)

Alarm Clock

(Žadintuvas)

Screen Assistance

(Ekrano pagalba)

ON (Įjungti)

Location

(Vieta)

Left Top (Viršuje, kairėje)

Right Top

(Viršuje, dešinėje)

∙ Naudotojas gali nustatyti žadintuvą veikiant bet kuriam režimui.

∙ Nustatę laiką, paspauskite OK mygtuką, kad laikmatis pradėtų veikti.

∙ Numatytoji žadintuvo rodymo vieta yra viršuje, kairėje. Naudotojas gali pats pasirinkti vietą.

Left Bottom

(Apačioje, kairėje)

Right Bottom

(Apačioje, dešinėje)

Customize

(Pritaikyti)

OFF (Išjungti)

15:00 00:01-99:59

30:00

45:00

60:00

None (Jokios) ∙ Naudotojas gali nustatyti ekrano pagalbos funkciją veikiant bet kuriam režimui.

Position (Padėtis)

Reset (Atkurti)

Įvairūs OSD meniu

11

G-Sync® Processor (Procesorius „G-SYNC®“)

1-o lygio meniu

G-SYNC Esports

NVIDIA Reflex

(„NVIDIA“ delsos analizatorius)

(OFF)(Išjungta)

(ON)(Įjungta)

NVIDIA ULMB

ULMB Pulse Width

(ULMB impulso plotis)

2-to / 3-čio lygio meniu

OFF (Išjungti)

ON (Įjungti)

Aprašas

∙ Ši funkcija įjungia arba išjungia režimą

„G-SYNC Esports“.

∙ Prieš įjungdami „G-SYNC“, naudotojai prie „G-SYNC“ monitoriaus „DisplayPort“ laidu privalo prijungti „G-SYNC“ tinkamą vaizdo plokštę. Įsitikinkite, kad NVIDIA valdymo skydelyje yra pažymėta parinktis

„Įjungti G-SYNC“.

PC + Display Latency

(Kompiuterio + ekrano delsa)

(OFF)(Išjungta) (ON)(Įjungta)

Monitoring

Sensitivity

(Jautrumo stebėjimas)

Low (Žemas)

Medium

(Vidutinis)

∙ Ši funkcija įjungia arba išjungia „NVIDIA“ delsos analizatorių.

∙ „NVIDIA“ delsos analizatorių gali sumažinti sistemos delsą žaidžiant rungtyninius žaidimus.

∙ Su „NVIDIA“ delsos analizatorių susijusias nuostatas galima nustatyti papildomame meniu.

∙ Delsos analizatorius veikia tik su USB prievadu.

Show Rectangle (Rodyti stačiakampį)

(OFF)(Išjungta) (ON)(Įjungta)

Rectangle

Present

(Stačiakampis naudojamas)

High

(Aukštas)

Centered

(Centre)

Right

Handed

(Dešinėje)

Left Handed

(Kairėje)

Rectangle Location

(Stačiakampio vieta)

Rectangle Size (Stačiakampio dydis)

OFF (Išjungti)

ON (Įjungti)

10-100

∙ Ši funkcija leidžia įjungti arba išjungti

„NVIDIA Ultra Low Motion Blur“ (ULMB)

(Itin mažo judesių susiliejimo) rodymo režimą.

∙ „NVIDIA ULMB“ galima įjungti tik tada, kai „G-SYNC“ yra išjungtas ir nustatytas

144 Hz arba 240 Hz atnaujinimo dažnis.

∙ Šią funkciją galima reguliuoti, kai „NVIDIA

ULMB“ yra įjungta.

∙ Naudotojai gali reguliuoti apšvietimo blykčiojimo dažnį.

12

Įvairūs OSD meniu

1-o lygio meniu

SDR Variable BL

(SDR kintamasis

BL)

2-to / 3-čio lygio meniu

OFF (Išjungti)

ON (Įjungti)

Aprašas

∙ Ši funkcija yra programinės įrangos vietinio pritemdymo sprendimas.

∙ Elementas bus pilkas, jei HDR funkcija bus įjungta naudojant „Windows 10 OS“.

∙ Elementas bus išjungtas, tada pilkas, jei bus įjungtas režimas „G-SYNC Esports“.

HDR Variable BL

(HDR kintamasis

BL)

OFF (Išjungti)

ON (Įjungti)

∙ Ši funkcija yra programinės įrangos vietinio pritemdymo sprendimas.

∙ Elementas bus išjungtas, tada pilkas, jei bus įjungtas režimas „G-SYNC Esports“.

Variable BL Mode

(Kintamojo BL režimas)

Mode 0 (Režimas 0)

Mode 1 (Režimas 1)

Mode 2 (Režimas 2)

Image (Vaizdas)

1-o lygio meniu 2-to / 3-čio lygio meniu

Peak white

(nits)

(Didžiausias baltos spalvos lygis (nitais))

Contrast

(Kontrastas)

40-450

0-100

Color

Temperature

(Spalvų temperatūra)

Cool (Šalta)

Normal (Normalus)

Warm (Šilta)

Customization

(Pritaikymas)

R (0-100)

G (0-100)

B (0-100)

∙ Ši funkcija naudojama kintamojo BL režimui pasirinkti.

Aprašas

∙ Naudotojai gali reguliuoti

Didžiausią baltos spalvos lygį esant kuriam režimui.

∙ Naudotojas gali nustatyti kontrastą veikiant bet kuriam režimui.

∙ Spausdami rodyklinius mygtukus aukštyn arba žemyn pasirinkite ir peržiūrėkite režimų efektus.

∙ Paspauskite OK mygtuką, kad nustatytas režimas būtų patvirtintas ir pritaikytas.

∙ Naudotojas gali reguliuoti Spalvų temperatūrą veikiant Pritaikymo režimui.

Įvairūs OSD meniu

13

1-o lygio meniu 2-to / 3-čio lygio meniu

Gamma (Spalvų gama)

1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

DP YCbCR sRGB

OFF (Išjungti)

ON (Įjungti)

HDMI YCbCR sRGB

Screen Size

(Ekrano formatas)

Low Blue

Light (Žemas mėlynos

šviesos lygis)

OFF (Išjungti)

ON (Įjungti)

Auto (Automatinis)

Full Screen (Visas ekranas)

OFF (Išjungti)

ON (Įjungti)

Aprašas

∙ Naudotojai gali reguliuoti Gama esant kuriam režimui.

∙ Numatytoji „DP YCbCR sRGB“ nuostata yra ĮJUNGTA esant

„DisplayPort“ įvesčiai.

∙ Numatytoji „HDMI YCbCR sRGB“ nuostata yra IŠJUNGTA esant

HDMI įvesčiai.

∙ Naudotojas gali nustatyti ekrano formatą esant bet kokiam režimui, bet kokiai skiriamajai gebai ir bet kokiam ekrano atnaujinimo dažniui.

∙ Režimas „Žemas mėlynos

šviesos lygis“ saugo akis nuo mėlynos spalvos apšvietimo.

Įjungus režimą „Žemas mėlynos

šviesos lygis“, nustatoma geltonesnė ekrano spalvų temperatūra.

∙ Naudotojas gali nustatyti režimą

„Žemas mėlynos šviesos lygis“ veikiant bet kuriam režimui.

∙ Nustačius „Mėlynos spalvos

šalinimas“, privaloma įjungti

„Žemas mėlynos šviesos lygis“.

Input Source (Įvesties šaltinis)

1-o lygio meniu 2-to lygio meniu Aprašas

DP

HDMI1

HDMI2

Auto Scan

(Automatinė paieška)

OFF (Išjungti)

ON (Įjungti)

∙ Naudotojas gali nustatyti įvesties šaltinį veikiant bet kuriam režimui.

∙ Naudodami kryptinį mygtuką, naudotojai gali pasirinkite „Įvesties šaltinį“, esant toliau nurodytai būsenai:

• Kai „Automatinė paieška“ yra „Išjungta“ ir monitorius veikia energijos taupymo režimu;

• Kai monitoriaus ekrane rodomas pranešimo langas „No Signal (Nėra signalo)“.

14

Įvairūs OSD meniu

Navi Key (Naršymo klavišas)

1-o lygio meniu 2-to lygio meniu Aprašas

Up (Aukštyn)/

Down (žemyn)/

Left (kairėn)/

Right (dešinėn)

OFF (Išjungti)

Peak white (nits)

(Didžiausias baltos spalvos lygis (nitais))

Mode (Režimas)

Screen

Assistance

(Ekrano pagalba)

Alarm Clock

(Žadintuvas)

∙ Numatytoji rodyklinio mygtuko aukštyn parinktis yra žaidimų režimas.

∙ Esant numatytajai nuostatai, rodyklės žemyn mygtukas skirtas „Ekrano pagalba“.

∙ Numatytoji rodyklinio mygtuko kairėn parinktis yra Žadintuvas.

∙ Numatytoji rodyklinio mygtuko dešinėn parinktis yra Įvesties šaltinis.

∙ Visus naršymo klavišo elementus galima perprogramuoti atidarius OSD meniu.

Input Source

(Įvesties šaltinis)

Refresh Rate

(Atnaujinimo dažnis)

Info. On Screen

(Informacija

Ekrane)

Dark Boost

(Tamsių spalvų koregavimas)

Įvairūs OSD meniu

15

Setting (Nuostata)

1-o lygio meniu 2-to lygio meniu Aprašas

Language

(Kalba)

繁體中文

English

Français

Numatytoji Kalbos nuostata yra Anglų.

Naudotojas privalo paspausti OK mygtuką, kad patvirtintų Kalbos nuostatą.

Deutsch

Italiano

∙ Kalba yra atskira nuostata. Naudotojo nustatyta kalba pakeis gamyklos nuostatą.

Jei naudotojas nustatys funkcijos Atkurti parinktį Taip, Kalba nebus pakeista.

Español

한국어

日本語

Русский

Português

简体中文

ไทย

Bahasa Indonesia

भारतीय हिन्दी

Türkçe

Tiếng Việt

বাংলা

Dansk

Dutch

Suomi

Norsk

Język Polski

Svenska

Čeština

Magyar

Slovenčina

(Netrukus bus daugiau kalbų)

16

Įvairūs OSD meniu

1-o lygio meniu 2-to lygio meniu Aprašas

Deep Sleep

(Gilusis miegas)

OFF (Išjungti)

ON (Įjungti)

∙ Ši funkcija nustato įvesties šaltinį veikti gilaus miego režimu.

0-5 Transparency

(Skaidrumas)

OSD Time Out

(OSD rodymo trukmė)

RGB LED

5–30 s

OFF (Išjungti)

ON (Įjungti)

∙ Naudotojas gali nustatyti skaidrumą veikiant bet kuriam režimui.

∙ Naudotojas gali nustatyti OSD rodymo trukmę veikiant bet kuriam režimui.

∙ Naudotojas gali nustatyti dvi RGB šviesos diodų nuostatas – Įjungti arba Išjungti.

Info. On Screen

(Informacija

Ekrane)

Reset (Atkurti)

OFF (Išjungti)

ON (Įjungti)

YES (TAIP)

NO (NE)

Informacija apie monitoriaus būseną bus rodoma dešinėje ekrano pusėje.

Naudotojas funkciją Ekrane rodoma informacija gali įjungti arba išjungti.

∙ Naudotojas gali pasirinkti atkūrimo funkciją ir atkurti numatytąsias OSD nuostatas esant bet kokiam režimui.

Įvairūs OSD meniu

17

Specifikacijos

Modelis

Dydis

Kreivis

Plokštės tipas

Skiriamoji geba

Kraštinių santykis

Šviesumas (nitais)

Kontrastingumo santykis

Atnaujinimo dažnis

Reakcijos laikas

I/O

Regėjimo kampai

DCI-P3 / sRGB

Paviršiaus danga

Ekrano spalvos

Maitinimo tipas

Adapterio modelis

Maitinimas

Galia

Reguliavimas (pakreipimas)

Reguliavimas (pasukimas)

Oculux NXG253R (3BB0)

24,5 col.

Plokščia

Sparčioji IPS

1920 x 1080 (FHD)

16:9

400

1000:1

360Hz

∙ ULMB: 1 ms

∙ GtG: 1 ms

∙ HDMI x 2 (iki 240 Hz)

∙ DisplayPort x 1 (iki 360 Hz)

∙ 1 kartos A tipo USB 3.2 prievadas x 3

∙ 1 kartos B tipo USB 3.2 signalų siuntimo prievadas x 1

∙ Ausinių lizdas x 1

178°(H), 178°(V)

84,09% / 109,63%

Apsauga nuo atspindžių

1,07 mln.

Išorinis adapteris

ADPC2090

100–240 V kintamoji srovė, 50–60 Hz, 1,5 A

20V 4,5A

-5° - 20°

-45° - 45°

18

Specifikacijos

Modelis

Reguliavimas (aukščio nustatymas)

Reguliavimas (pasukimas)

„Kensington“ užraktas

„VESA“ stovas

Matmenys (P x G x A)

Svoris

Aplinkosauga

Oculux NXG253R (3BB0)

0 – 130mm

-90° - 90°

Taip

Plokštės tipas: 100 × 100 mm

560,1 × 233,7 × 399,3 mm

6,47 kg (grynasis)

9,02 kg (bendrasis)

Eksploatuojant

Temperatūra: nuo 0°C iki 40°C

Drėgnumas: nuo 20 % iki 90 %, be kondensacijos

Aukštis virš jūros lygio: 0 – 5000m

Saugojimo sąlygos

Temperatūra: nuo -20°C iki 60°C

Drėgnumas: nuo 10 % iki 90 %, be kondensacijos

* Atsižvelgiant į CIE1976 bandymų standartus.

Specifikacijos

19

Iš anksto nustatyti ekrano režimai

Oculux NXG253R (3BB0)

Standartinis Skiriamoji geba

HDMI DP

Full HD 1920×1080 Esant 60Hz V V

1920×1080 Esant 120Hz

1920×1080 Esant 144Hz

1920×1080 Esant 240Hz

1920×1080 Esant 300Hz

1920×1080 Esant 360Hz

Vaizdo įrašų sinchronizavimo skiriamoji geba

720P

1080P

1080P Esant 120Hz

V

V

X

V

V

X

X

V

X

X

V

X

V

V

V

V

20

Iš anksto nustatyti ekrano režimai

Trikčių šalinimas

Nešviečia kontrolinė maitinimo lemputė.

• Dar kartą paspauskite monitoriaus maitinimo mygtuką.

• Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas monitoriaus maitinimo kabelis.

Nėra vaizdo.

• Patikrinkite, ar tinkamai įdiegta kompiuterio vaizdo plokštė.

• Patikrinkite, ar kompiuteris ir monitorius prijungti pire elektros lizdų, ir ar jie yra įjungti.

• Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas monitoriaus signalų perdavimo kabelis.

• Galbūt kompiuteris veikia budėjimo režimu. Norėdami pažadinti monitorių, paspauskite bet kurį mygtuką.

Ekrano vaizdas netinkamo dydžio arba netinkamai sucentruotas.

• Žr. skyrių „Iš anksto nustatyti ekrano režimai“, kad nustatytumėte reikiamą nuostatą ir monitorius tinkamai rodytų vaizdą.

Neveikia funkcija „Plug & Play“.

• Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas monitoriaus maitinimo kabelis.

• Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas monitoriaus signalų perdavimo kabelis.

• Patikrinkite, ar kompiuteris ir vaizdo plokštė turi funkciją „Plug & Play“.

Neryškios, išsilieję arba netinkamų spalvų piktogramos, šriftas arba ekranas.

• Stenkitės nenaudoti jokių vaizdo signalų perdavimo ilginamųjų kabelių.

• Sureguliuokite šviesumą ir kontrastingumą.

• Sureguliuokite RGB spalvas arba pakoreguokite spalvų temperatūrą.

• Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas monitoriaus signalų perdavimo kabelis.

• Patikrinkite, ar nesulankstyti signalų perdavimo kabelio jungties kontaktai.

Monitorius pradeda mirgėti arba banguoti.

• Pakeiskite atnaujinimo dažnį, kad jis atitiktų jūsų kompiuterio technines savybes.

• Atnaujinkite vaizdo plokštės tvarkykles.

• Patraukite monitorių atokiau nuo elektros prietaisų, kurių gali kelti elektromagnetinių trukdžių (EMT).

Trikčių šalinimas

21

Saugos taisyklės

∙ Atidžiai ir iki galo perskaitykite saugos nuorodas.

∙ Atkreipkite dėmesį į visus įspėjimus ir atsargumo nurodymus, esančius ant įrenginio arba minimus naudojimo instrukcijoje.

∙ Techninės priežiūros darbus patikėkite tik kvalifikuotiems specialistams.

Maitinimas

∙ Prieš prijungdami įrenginį prie elektros lizdo įsitikinkite, ar maitinimo įtampa yra tinkamai sureguliuota ir atitinka 100–240 V vertę.

∙ Jei maitinimo kabelis turi 3 kontaktų kištuką, neatjunkite apsauginio įžeminimo kontakto. Įrenginys privalo būti prijungtas prie įžeminto elektros lizdo.

∙ Įsitikinkite, kad įrengimo vietoje esančioje elektros energijos paskirstymo sistemoje yra 120 / 240 V, 20 A (maks.) grandinės pertraukiklis.

∙ Visada atjunkite maitinimo laidą arba išjunkite sieninį elektros lizdą, jeigu įrenginį ilgesniam laikui paliekate be priežiūros, kad nebūtų eikvojama elektros energija.

∙ Padėkite maitinimo laidą taip, kad žmonės ant jo negalėtų užminti. Nieko nedėkite ant maitinimo laido.

∙ Jei šis prietaisas yra su adapteriu, naudokite tik MSI pateiktąjį kintamosios srovės adapterį, patvirtintą naudoti su šiuo įrenginiu.

Akumuliatorius

Jei šis prietaisas yra su baterija, laikykitės specialių atsargumo priemonių.

∙ Netinkamai pakeitus bateriją, kyla sprogimo pavojus. Keiskite tik tokia pat arba gamintojo rekomenduojamo tipo baterija.

∙ Nemeskite baterijos į ugnį ar karštą orkaitę ir nesuspauskite jos mechaniškai bei nepjaustykite, antraip ji gali sprogti..

∙ Saugokite bateriją nuo ypač aukštos temperatūros arba itin žemo oro slėgio, antraip ji gali sprogti arba gali ištekėti degus skystis, arba gali įvykti dujų nuotėkis.

∙ Neprarykite baterijos. Nurijus monetos / sagos formos bateriją, galima patirti sunkių vidinių nudegimų ir mirti. Laikykite naujas ir senas baterijas vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Europos Sąjunga:

Baterijos, baterijų blokai ir akumuliatoriai negali būti išmetami su nerūšiuojamomis komunalinėmis atliekomis. Naudokite viešąją surinkimo sistemą, skirtą jiems surinkti, perdirbti ar tvarkyti pagal vietos taisykles.

Taivanas:

廢電池請回收

Siekiant užtikrinti geresnę aplinkos apsaugą nebenaudojamas baterijos privaloma surinkti ir atiduoti į specialius atliekų surinkimo ir perdirbimo punktus.

22

Saugos taisyklės

Kalifornija, JAV:

Apvaliuose plokščiuose elementuose gali būti perchlorato, todėl

Kalifornijoje juos perdirbant ar išmetant taikomi specialūs tvarkymo reikalavimai.

Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite interneto svetainėje: https://dtsc.ca.gov/perchlorate/

Aplinkosauga

∙ Norėdami sumažinti su karščiu susijusius susižalojimus arba prietaiso perkaitimo galimybę, nestatykite jo ant minkšto, netvirto paviršiaus ir neužkimškite jo ventiliacijos angų.

∙ Šį prietaisą dėkite tik ant kieto, plokščio, tvirto paviršiaus.

∙ Norėdami, kad prietaisas nenuvirstų, pritvirtinkite jį prie stalo, sienos ar fiksuoto daikto, naudodami apsauginį fiksatorių, kuris tinkamai ir saugiai laiko prietaisą.

∙ Saugokite šį įrenginį nuo drėgmės ir aukštos temperatūros, kad išvengtumėte gaisro ar elektros smūgio pavojaus.

∙ Nelaikykite įrenginio nevėdinamoje patalpoje, kai sandėliavimo temperatūra yra aukštesnė nei 60℃ arba žemesnė nei -20℃, nes įrenginys gali būti sugadintas.

∙ Maksimali darbo aplinkos temperatūra yra maždaug 40℃.

∙ Prieš valydami įrenginį, ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo. Įrenginį valykite minkšta šluoste – nenaudokite pramoninių cheminių valymo medžiagų.

Niekada nepilkite į angas jokių skysčių, nes jie gali sugadinti įrenginį arba sukelti elektros smūgį.

∙ Stiprų magnetinį lauką sukeliančius arba elektrinius prietaisus visada laikykite atokiai nuo įrenginio.

∙ Atiduokite įrenginį patikrinti techninės priežiūros darbuotojui toliau nurodytais atvejais:

• Maitinimo laidas arba kištukas yra pažeistas.

• Į įrenginį pateko skysčio.

• Įrenginys buvo paveiktas drėgmės.

• Prietaisas veikia netinkamai arba neveikia taip, kaip nurodyta naudojimo instrukcijoje.

• Įrenginys buvo numestas ir sugadintas.

• Įrenginys akivaizdžiai sudaužytas.

Saugos taisyklės

23

„TÜV Rheinland“ sertifikatas

TÜV Rheinland Low Blue Light (Žemas mėlynos šviesos lygis) sertifikatas

Patvirtina, kad mėlyna šviesa vargina akis ir sukelia diskomfortą. Dabar „MSI“ siūlo „TÜV Rheinland

Low Blue Light (Žemas mėlynos šviesos lygis)“ sertifikatus turinčius monitorius, kad būtų užtikrinti vartotojų akių komfortas ir gerovė. Vykdykite toliau pateiktus nurodymus, kad sumažintumėte ekrano ir mėlynos šviesos ilgalaikio poveikio simptomus.

∙ Nustatykite ekraną 20–28 colių (50–70 cm) atstumu nuo akių ir šiek tiek žemiau akių lygio.

∙ Retkarčiais sąmoningai sumirksėkite, kad, ilgai sėdėjus priešais ekraną, sumažėtų akių įtampa.

∙ Darykite 20 minučių trukmės pertraukas kas 2 valandas.

∙ Pertraukų metu atitraukite akis nuo ekrano ir bent 20 sekundžių pažiūrėkite į toli esantį daiktą.

∙ Pertraukų metu atlikite raumenų tempimo pratimus, kad sumažėtų kūno nuovargis ar skausmas.

∙ Naudokite „Reader / Anti-Blue“ režimą arba įjunkite papildomą „Low Blue Light“ funkciją.

TÜV Rheinland Flicker Free (Nemirgantis) sertifikatas

∙ Kompanija „TÜV Rheinland“ išbandė šį gaminį, norėdama įsitikinti, ar ekranas skleidžia žmogaus akiai matomą ir nematomą mirgėjimą ir dėl to vargina naudotojų akis.

∙ „TÜV Rheinland“ sudarė bandymų katalogą, kuriame nustatomi būtiniausi standartai esant įvairiems dažnių diapazonams. Bandymų katalogas yra pagrįstas tarptautiniu mastu taikomais arba pramonėje įprastais standartais ir viršija šiuos reikalavimus.

∙ Šis gaminys buvo išbandytas laboratorijoje, atsižvelgiant šiuos kriterijus.

∙ Raktinis žodis „Nemirgantis“ patvirtina, kad prietaisas neturi matomo ir nematomo mirgėjimo, apibrėžto šiame standarte, 0–3 000 Hz diapazone esant įvairioms ryškumo nuostatoms.

∙ Ekrane nepalaikys „Flicker Free“ (Nemirgėjimo) funkcijos, jei bus įjungta funkcija

„Anti Motion Blur“ (Vaizdo suliejimo dėl judesio mažinimas) / MPRT. (Funkcijų

„Anti Motion Blur“ (Vaizdo suliejimo dėl judesio mažinimas) / MPRT prieinamumas priklauso nuo gaminio.)

24

„TÜV Rheinland“ sertifikatas

Pranešimai apie reglamentavimą

CE atitiktis

Šis įrenginys atitinka reikalavimus, išdėstytus Tarybos direktyvoje dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo (2014/30/ES), Žemos įtampos prietaisų direktyvoje (2014/35/ES), Europos Parlamento Direktyvoje (2009/125/

EB) ir RoHS direktyvoje (2011/65/ES). Šis gaminys yra patikrintas ir atitinka darniuosius informacinių technologijų įrangos standartus, paskelbtus Europos

Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Pareiškimas dėl FKK-B radijo dažnių trikdžių

Šis įrenginys yra išbandytas ir atitinka B klasės skaitmeniniams aparatams nustatytus apribojimus pagal Federalinės komunikacijų komisijos (FKK) taisyklių 15 dalį. Šie apribojimai turi užtikrinti pagrįstą apsaugą nuo žalingų trukdžių gyvenamojoje aplinkoje. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnių energiją, todėl gali sukelti žalingus radijo ryšiui trikdžius, jei sumontuota ir naudojama ne pagal šį naudojimo vadovą. Tačiau negarantuojama, kad tam tikras įdiegimas nesukels trukdžių. Jei ši įranga trikdo radijo ar televizijos signalo gavimą, tai nustatysite įjungdami ir išjungdami įrangą, rekomenduojame pašalinti trukdžius vienu iš toliau išvardintų būdų:

∙ kitaip nukreipkite arba perstatykite priėmimo anteną.

∙ padidinkite atstumą tarp įrenginio ir imtuvo.

∙ įjunkite įrenginį į elektros lizdą kitoje elektros grandinėje nei ta, prie kurios yra prijungtas imtuvas.

∙ pasikonsultuokite su atstovu arba patyrusiu radijo/televizijos įrangos meistru.

1 pastaba

Keitimai arba modifikacijos, kurių aiškiai nepatvirtino šalys, atsakingos už atitiktį, gali atšaukti teisę dirbti su įranga.

2 pastaba

Norint atitikti emisijos ribas, jei tokių yra, reikia naudoti ekranuotus sąsajos ir kintamosios srovės laidus.

Šis įrenginys atitinka FKK taisyklių 15 dalį. Veikimas priklauso nuo šių dviejų sąlygų:

1. šis prietaisas gali nesukelti trukdžių ir

2. šis įrenginys turi priimti bet kokius gaunamus trikdžius, tame tarpe ir galinčius sukelti nepageidaujamą veikimą.

Pranešimai apie reglamentavimą

25

WEEE Pareiškimas

Europos Sąjungos (ES) Direktyvą 2012/19/ES dėl elektrinių ir elektroninių prietaisų, „elektrinių ir elektroninių prietaisų“ gaminių daugiau nebegalima išmesti kaip komunalinių atliekų, o elektroninių prietaisų, kuriems taikoma

ši direktyva, gamintojai yra įpareigoti priimti tuos gaminius pasibaigus jų gyvavimo laikui.

Informacija apie chemines medžiagas

Laikydamasi cheminių medžiagų reglamentų, kaip antai ES REACH reglamento

(Europos Parlamento ir Tarybos reglamento EB Nr. 1907/2006) reikalavimų, MSI pateikia informaciją apie chemines medžiagas gaminiuose: https://storage-asset.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

Žalio produkto savybės

∙ Mažina elektros energijos sunaudojimą naudojimo ir budėjimo metu

∙ Ribotas kiekis aplinkai ir sveikatai pavojingų medžiagų naudojimas

∙ Lengvai išardomas ir perdirbamas

∙ Sumažintas natūralių resursų panaudojimas skatinant perdirbimą

∙ Pratęstas produkto eksploatacijos laikas paprastų atnaujinimų dėka

∙ Sumažintas kietųjų atliekų atsiradimas taikant atidavimo atgal nuostatas

Aplinkos apsaugos politika

∙ Produktas buvo sukurtas su galimybe tinkamai panaudoti iš naujo dalis ir perdirbti ir turi būti išmetamas pasibaigus jo eksploatacijos laikui.

∙ Vartotojai turi susisiekti su vietiniu atliekų surinkimo punktu dėl savo pasibaigusios eksploatacijos gaminių perdirbimo ir likvidavimo.

∙ Apsilankykite MSI tinklavietėje ir susisiekite su artimiausiu platintoju, jei reikia daugiau informacijos apie perdirbimą.

∙ Naudotojai taip pat gali rašyti mums adresu [email protected], jei reikia informacijos, kaip tinkamai išmesti, grąžinti, atiduoti į surinkimo ir perdirbimo punktus ar išardyti senus MSI gaminius.

Įspėjimas!

Per ilgai žiūrint į ekraną, gali suprastėti regėjimas.

Rekomendacijos:

1. Jei privalote ilgai žiūrėti į ekraną, darykite 10 minučių pertraukas kas 30 minučių.

2. Vaikams iki 2 metų nereikėtų žiūrėti į ekraną. 2 metų amžiaus ir vyresni vaikai turėtų žiūrėti į ekraną ne ilgiau nei vieną valandą per dieną.

26

Pranešimai apie reglamentavimą

Autorių teisės ir prekių ženklai

Autorių teisės © „Micro-Star Int’l Co., Ltd.“ Visos teisės saugomos. Naudojamas MSI logotipas yra „Micro-Star Int’l Co., Ltd.“ prekės ženklas. Visi kiti paminėti ženklai ir pavadinimai gali būti jų atitinkamų savininkų prekių ženklai. Jokia garantija tikslumo ar išsamumo atžvilgiu neformuluojama ir netaikoma. MSI pasilieka teisę keisti šį dokumentą be išankstinio pranešimo.

Techninė pagalba

Jei kiltų problemų dėl gaminio, o naudojimo instrukcijoje nerandate tinkamo sprendimo, kreipkitės į parduotuvę arba artimiausią atstovą. Arba, prireikus papildomos pagalbos, apsilankykite tinklavietėje https://www.msi.com/support/.

Pranešimai apie reglamentavimą

27

advertisement

Key Features

  • NVIDIA G-SYNC – Prevent screen tearing or stuttering, producing ultra-smooth lag-free gameplay
  • Rapid IPS – Provides 1ms GTG fast response time, optimizes screen colors and brightness
  • 360Hz Extremely High Refresh Rate – Respond faster with smoother frames
  • 1ms GTG Response Time – Eliminate screen tearing and choppy frame rates
  • NVIDIA Reflex Latency Analyzer – Give an accurate measurement of system latency
  • ULMB (Ultra Low Motion Blur) – Silky-smooth and crystal-clear moving objects
  • Adjustable Stand – Easily change the position of the monitor for maximum ergonomics
  • Wide Color Gamut – Game colors and details will look more realistic and refined
  • Frameless Design – Enjoy the ultimate gaming experience with super narrow bezels
  • Anti-Flicker and Less Blue Light – Game even longer and prevent eye strain and fatigue

Related manuals