MSI Optix AG321CQR MONITOR Omaniku manuaal | Manualzz
Optix seeria
LCD monitor
Optix AG321CR (3DB4)
Optix AG321CQR (3DB4)
Sisukord
Algseadistused.............................................................................................................. 3
Pakendi sisu............................................................................................................ 3
Kuvari toendi paigaldamine..................................................................................... 4
Kuvari seadistamine................................................................................................ 5
Kuvari ülevaade....................................................................................................... 6
Kuvari ühendamine arvutiga................................................................................... 9
Ekraanimenüüs seadistamine................................................................................... 11
Navi Key (Navigeerimisnupp)................................................................................ 11
Kiirklahv................................................................................................................. 11
OSD-menüüd............................................................................................................... 12
Gaming (Mängud).................................................................................................. 13
Professional (Profikasutuseks)............................................................................. 15
Image (Pilt)............................................................................................................ 16
Input Source (Sisendallikas)................................................................................. 17
PIP/PBP (valikuline).............................................................................................. 18
Navi Key (Navigeerimisnupp)................................................................................ 19
Setting (Seadistamine).......................................................................................... 19
Tehnilised andmed...................................................................................................... 21
Eelseadistatud kuvamisrežiimid................................................................................ 23
Rikkeotsing.................................................................................................................. 25
Ohutuseeskirjad.......................................................................................................... 26
TÜV Rheinland sert..................................................................................................... 27
Vastavus normidele..................................................................................................... 28
Versioon
V1.0, 2020/10
2
Sisukord
Algseadistused
Selles osas on esitatud teave riistvara häälestamiseks. Seadmete ühendamisel hoidke
neist ettevaatlikult kinni ja kasutage maandatud randmepaela, et vältida staatilist
elektrit.
Pakendi sisu
Kuvar
Optix AG321CR / AG321CQR (3DB4)
Dokumentatsioon
Garantiikaart
Lühijuhend
Registreerimiskaart
Toend ja kruvi(d)
Lisatarvikud
Toendi alus ja kruvi(d)
Toitejuhe
Toiteplokk
Kaablid
⚠⚠Oluline
DisplayPort kaabel (valikuline)
USB-üleslaadimiskaabel (valikuline)
∙∙ Kui mõni osa on vigastatud või puudub, võtke ühendust oma müüja või
edasimüüjaga.
∙∙ Pakendi sisu võib varieeruda, sõltuvalt riigist.
Algseadistused
3
Kuvari toendi paigaldamine
1. Jätke monitor pakendisse koos kaitsevahuga. Ühitage aluse lukustid kuvariga
soonega.
2. Toend kinnitumisel monitori külge kostab klõpsatus.
3. Ühendage alus toendile ja keerake aluse kruvid kinni.
4. Veenduge, et jalandi koost on nõuetekohaselt paigaldatud, enne kui panete
monitori püsti.
⚠⚠Oluline
∙∙ Pange kuvar pehmele polsterdatud pinnale, et vältida kuvari paneeli vigastamist.
∙∙ Ärge kasutage paneeli juures teravaid esemeid.
∙∙ Jalandi kinnitussoont saab kasutada ka seinatoendile kinnitamiseks. Pöörduge
seinatoendi komplekti kohta teabe saamiseks oma edasimüüja poole.
1
3
2
4
Algseadistused
Kuvari seadistamine
Kuvaril saab parandada vaatemugavust vastavalt reguleeritavatele parameetritele.
⚠⚠Oluline
∙∙ Kuvari paigaldamisel vältige kuvari paneeli puudutamist.
∙∙ Enne pööramist kallutage kuvarit kergelt tahapoole.
∙∙ Täiendav liigendusnurk 5° on ette nähtud mõnede laudade asümmeetria
kompenseerimiseks.
O
O
-5 20
90mm
5
O
5
O
O
30
O
30
Algseadistused
5
Kuvari ülevaade
AG321CR
1
2
3
USB
5
6
Algseadistused
6
7
4
DP
AUDIO
DC
8
9
10
AG321CQR
1
2
3
DC AUDIO
10
9
7
7
4
DP
USB
8
11
Algseadistused
7
1
Toite LED-märgutuli
2
Power Button (Toitenupp) / Navi Key (Navigeerimisnupp)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Pärast monitori sisse lülitamist põleb valge tuli. Kui sisendsignaal puudub,
siis süttib oranž LED-märgutuli. Kui monitor on ooterežiimis, siis põleb
oranž tuli.
Kaabli läbiviik
Kensington lukk
USB 2.0 Tüüp-B üleslaadimise port
USB üleslaadimise kaabli jaoks.
⚠⚠Oluline
Kontrollige, kas teie pakendis on USB
üleslaadimise kaabel ja ühendage see arvuti
ja kuvariga. Kui kaabel on ühendatud, siis
on kuvaril olevad USB Tüüp A üleslaadimise
pordid kasutamiseks valmis.
Arvutile
HDMI 1.4 pesa
HDMI 2.0 pesa
DisplayPort 1.2
Kõrvaklappide pesa
Toitepesa
USB 3.0 Tüüp-B üleslaadimise port
USB üleslaadimise kaabli jaoks.
⚠⚠Oluline
Kontrollige, kas teie pakendis on USB
üleslaadimise kaabel ja ühendage see arvuti
ja kuvariga. Kui kaabel on ühendatud, siis
on kuvaril olevad USB Tüüp A üleslaadimise
pordid kasutamiseks valmis.
8
Kuvarile
Algseadistused
Kuvarile
Arvutile
Kuvari ühendamine arvutiga
1. Lülitage arvuti välja.
2. Ühendage kuvari videokaabel oma arvutiga.
3. Ühendage monitori toiteplokk ja -juhe. (Joonis A)
4. Ühendage toiteplokk kuvarile toitepessa. (Joonis B)
5. Pange toitekaabel pistikupessa. (Joonis C)
6. Lülitage kuvar sisse. (Joonis D)
7. Lülitage arvuti toide sisse ja monitor tuvastab seejärel automaatselt signaaliallika.
AG321CR
D
B
C
A
Algseadistused
9
AG321CQR
D
B
C
A
10
Algseadistused
Ekraanimenüüs seadistamine
Selles osas on esitatud oluline teave OSD häälestamise kohta.
⚠⚠Oluline
Seda teavet võidakse ilma eelneva teatamiseta muuta.
Navi Key (Navigeerimisnupp)
Kuvaril on navigeerimisnupp, see on mitmesuunaline nupp, mis aitab navigeerida
ekraanimenüüs (OSD).
Üles / Alla / Vasak / Parem:
∙∙ Funktsioonimenüüde ja elementide valimine.
∙∙ Funktsioonide väärtuste muutmine
∙∙ Funktsioonimenüüdesse sisenemine ja neist väljumine
Vajutage (OK):
∙∙ Ekraanimenüü (OSD) käivitamine
∙∙ Alammenüüdesse sisenemine
∙∙ Valiku kinnitamine või seadistamine
Kiirklahv
∙∙ Kasutaja saab siseneda mängude režiimi, saab kasutada ekraaniabilist ja kella ning
avada allika menüüsid, selleks tuleb liikuda navinuppudega üles, alla, vasakule ja
paremale, sel ajal kui OSD-menüü on aktiivne.
∙∙ Kasutajad saavad kohandada funktsiooninuppe endale sobivaks, et siseneda nende
abil erinevate funktsioonide menüüdesse.
Ekraanimenüüs seadistamine
11
OSD-menüüd
AG321CR
AG321CQR
12
OSD-menüüd
Gaming (Mängud)
1. taseme menüü
Game Mode (Mängude
režiim)
2. ja 3. taseme menüü
User (Kasutaja)
FPS
Racing (Kihutamismäng)
RTS
RPG
Night Vision
(Öine vaade)
OFF (VÄLJAS)
Normal (Tavaline)
Strong (Tugev)
Strongest (Ülitugev)
Response Time
(Reaktsiooniaeg)
A.I.
Normal (Tavaline)
Fast (Kiire)
Fastest (Ülikiire)
MPRT
OFF (VÄLJAS)
ON (SEES)
Nimetus
∙∙ Kasutaja saab kõiki
elemente seadistada.
∙∙ Režiimi valimiseks ja
eelvaateks kasutage
noolnuppu "Üles" ja
"Alla".
∙∙ Režiimi tüübi
kinnitamiseks ja
valimiseks vajutage OK
nuppu.
∙∙ Selle funktsiooniga
saab optimeerida
tausta heledust ja
see on soovitatav FPS
mängudele.
∙∙ Kasutajad saavad muuta
reaktsiooniaega igas
režiimis.
∙∙ Reaktsiooniaeg
pole aktiivne, kui on
aktiveeritud MPRT.
∙∙ Reaktsiooniaeg tuleb
seadistada pärast MPRT
inaktiveerimist.
∙∙ Heledust ei saa muuta,
kui MPRT on olekus
SEES.
∙∙ Kui Screen Refresh
Rate (Ekraani
värskendussagedus)
on alla 85 Hz, siis
funktsiooni MPRT pole
võimalik aktiveerida.
∙∙ MPRT ja HDCR-i ei saa
samaaegselt aktiveerida.
∙∙ MPRT ja FreeSync-i
ei saa samaaegselt
aktiveerida.
∙∙ Reaktsiooniaeg
pole aktiivne, kui on
aktiveeritud MPRT.
∙∙ MPRT on inaktiveeritud,
kui FreeSync Premium/
Adaptive Sync (Adaptiivne
sünkroonimine) on
seatud olekusse ON
(SEES).
OSD-menüüd
13
1. taseme menüü
2. ja 3. taseme menüü
Zero Latency
OFF (VÄLJAS)
(Latensuse aeg on null) ON (SEES)
Refresh Rate
(Värskendussagedus)
Location
(Asukoht)
Vasak ülemine
Parem
ülemine
ON (SEES)
Alarm Clock
(Äratuskell)
Location
(Asukoht)
Vasak ülemine
Parem
ülemine
15:00
30:00
∙∙ Kui FreeSync on
aktiveeritud, siis on
Latensuse aeg on null
olekus SEES.
∙∙ Kasutajad saavad muuta
värskendussagedust igas
režiimis.
∙∙ See kuvar töötab
operatsioonisüsteemi
eelseadistatud ekraani
värskendussagedusel.
∙∙ Kasutajad saavad
äratuskella seadistada
igas režiimis.
∙∙ Pärast aja seadistamist
vajutage OK nuppu, et
Parem alumine
taimer aktiveerida.
Customize
∙∙ Vasak ülemine on
(Kohandamine)
äratuskella vaikeasukoht.
Kasutajad saavad valida
oma asukoha.
00:01~99:59
Vasak alumine
OFF (VÄLJAS)
∙∙ Kasutaja saab muuta
seda sätet igas režiimis,
iga allika ja resolutsiooni
ning värskendussageduse
puhul.
∙∙ Vasak ülemine on
värskendussageduse
Parem alumine
vaikeasukoht. Asukoht
Customize
on OSD menüüs
(Kohandamine)
muudetav. Oma
värskendussageduse
asukoha kinnitamiseks ja
rakendamiseks vajutage
OK nuppu.
Vasak alumine
OFF (VÄLJAS)
Nimetus
45:00
Screen Assistance
(Ekraanikuva abiline)
60:00
None (Puudub)
Icon (Ikoon)
Position
(Asukoht)
Reset
(Lähtestamine)
14
OSD-menüüd
∙∙ Kasutajad saavad
ekraanikuva abilist
seadistada igas režiimis.
∙∙ Ekraanikuva abiline on
vaikimisi Puudub.
1. taseme menüü
FreeSync Premium
2. ja 3. taseme menüü
OFF (VÄLJAS)
ON (SEES)
Nimetus
∙∙ FreeSync Premium/
Adaptive Sync (Adaptiivne
sünkroonimine) väldib
ekraanikuva rebenemist
∙∙ DisplayPort või HDMI
on vaikimisi VÄLJAS ja
seda saab lülitada SEES/
VÄLJAS igas režiimis,
iga resolutsiooni ja iga
sisendallika ning ekraani
värskendussageduse
puhul.
Professional (Profikasutuseks)
1. taseme
menüü
Pro Mode
(Profirežiim)
2. taseme menüü
User (Kasutaja)
Anti-Blue (AntiBlue kaitse)
Movie (film)
Office (Büroo)
Low Blue Light
(Madal sinine
valgus)
HDCR
sRGB
OFF (VÄLJAS)
ON (SEES)
∙∙ Kui FreeSync
Premium/ AdaptiveSync (Parendatud
vabasünkroonimine
/ Adaptiivne
sünkroonimine) on
aktiveeritud, siis on
MPRT inaktiveeritud.
Nimetus
∙∙ Vaikimisi režiim on User (Kasutaja).
∙∙ Kasutaja saab kõiki elemente seadistada.
∙∙ Režiimi valimiseks ja eelvaateks kasutage
noolnuppu "Üles" ja "Alla".
∙∙ Režiimi tüübi kinnitamiseks ja valimiseks
vajutage OK nuppu.
∙∙ Madal sinise valguse säte kaitseb teie silmi
sinise valguse eest. Kui see on aktiveeritud,
siis seadistatakse ekraani värve hõõguva
kollase poole.
∙∙ Kasutajad saavad muuta madala sinine
valguse sätet igas režiimis.
OFF (VÄLJAS)
ON (SEES)
∙∙ Kui režiimis Pro Mode (Profirežiim) on valitud
Anti-Blue, siis tuleb madal sinine valgus
kindlasti aktiveerida.
∙∙ Kasutajad saavad HDCR-t seadistada igas
režiimis.
∙∙ HDCR parandab pildikvaliteeti kujutise
kontrastsuse tõstmisega.
∙∙ Kui HDCR on olekus SEES, siis heleduse
reguleerimine inaktiveeritakse.
∙∙ HDCR ja MPRT-i ei saa samaaegselt
aktiveerida.
OSD-menüüd
15
1. taseme
menüü
MPRT
2. taseme menüü
OFF (VÄLJAS)
ON (SEES)
Nimetus
∙∙ Heledust ei saa muuta, kui MPRT on olekus
SEES.
∙∙ Kui Screen Refresh Rate (Ekraani
värskendussagedus) on alla 85 Hz, siis
funktsiooni MPRT pole võimalik aktiveerida.
∙∙ MPRT ja HDCR-i ei saa samaaegselt
aktiveerida.
∙∙ MPRT ja FreeSync-i ei saa samaaegselt
aktiveerida.
∙∙ Reaktsiooniaeg pole aktiivne, kui on
aktiveeritud MPRT.
Image
Enhancement
(Pildiväärindus)
OFF (VÄLJAS)
Weak (Nõrk)
Medium
(Keskmine)
∙∙ MPRT on inaktiveeritud, kui FreeSync
Premium/Adaptive Sync (Adaptiivne
sünkroonimine) on seatud olekusse ON
(SEES).
∙∙ Pildiväärindus parandab pildi servasid, et
parendada nende teravustegurit.
∙∙ Kasutajad saavad pildiväärindust seadistada
igas režiimis.
Strong (Tugev)
Image (Pilt)
Strongest
(Ülitugev)
1. taseme menüü
Brightness
(Heledus)
Contrast
(Kontrastsus)
Sharpness (Teravus)
16
OSD-menüüd
2. ja 3. taseme menüü
0-100
0-100
0-5
Nimetus
∙∙ Kasutajad saavad reguleerida
heledust järgmistes režiimides
Kasutaja, RTS, RPG ja Anti-Blue
(Anti-Blue kaitse).
∙∙ Heledus on inaktiveeritud, kui
on aktiveeritud MPRT või HDCR.
∙∙ Kasutajad saavad kontrastsust
seadistada igas režiimis.
∙∙ Kasutajad saavad teravust
seadistada igas režiimis.
∙∙ Teravuse muutmisega saab
parandada pildi selgust ja
detailsust.
1. taseme menüü
2. ja 3. taseme menüü
Nimetus
Warm (Soe)
∙∙ Režiimi valimiseks ja eelvaateks
kasutage noolnuppu "Üles" ja
"Alla".
Color Temperature
Cool (Külm)
(Värvustemperatuur)
Normal (Tavaline)
Customization
(Kohandamine)
Screen Size
(Ekraani suurus)
R (0–100)
G (0–100)
B (0–100)
Auto (Automaatne)
4:3
16:9
Input Source (Sisendallikas)
1. taseme menüü
HDMI1
2. taseme
menüü
HDMI2
DP
Auto Scan
(Automaatotsing)
OFF (VÄLJAS)
ON (SEES)
∙∙ Värvustemperatuuri vaikesäte
on Tavaline.
∙∙ Režiimi tüübi kinnitamiseks ja
valimiseks vajutage OK nuppu.
∙∙ Kasutajad saavad sätet
Värvustemperatuur muuta
režiimis Kohandamine.
∙∙ Ekraani suurus on
kasutajate poolt seadistatav
iga resolutsiooni ja iga
värskendussageduse puhul.
∙∙ Vaikimisi on aktiveeritud säte
Automaatne.
Nimetus
∙∙ Kasutajad saavad Sisendallikas
seadistada igas režiimis.
∙∙ Kasutaja saab navinuppudega valida Input
Source (Sisendallikas) järgmises olekus.
• Kui „Automaatotsing“ on olekus „OFF“
ja monitor on säästurežiimis;
• Kui näidatakse monitoril sõnumit
„Signaal puudub“.
OSD-menüüd
17
PIP/PBP (valikuline)
1. taseme
menüü
OFF (VÄLJAS)
PIP
2. ja 3. taseme menüü
Source
(Allikas)
PIP Size
(Pilt pildis
suurus)
Location
(Asukoht)
HDMI1
HDMI2
DP
Väike
Keskmine
Suur
Vasak ülemine
Parem ülemine
Vasak alumine
Parem alumine
Customize
(Kohandamine)
Display Switch (Kuva lüliti)
Audio Switch HDMI1
(Heli lüliti)
HDMI2
PBP (X2)
Source 1
(Allikas 1)
Source 2
(Allikas 2)
DP
HDMI1
HDMI2
DP
Display Switch (Kuva lüliti)
Audio Switch HDMI1
(Heli lüliti)
HDMI2
DP
18
OSD-menüüd
Nimetus
∙∙ PIP (Pilt pildis) võimaldab
kasutajatel ühes aknas
samaaegselt kuvada mitut
videoallikat. Ühte programmi
kuvatakse täisekraanis ja
samal ajal kuvatakse teist või
mitut programmi selle sees
olevatel akendel.
∙∙ PBP (Kõrvuti pildid) on
sarnane funktsioon, mis kuvab
kahte sisendallikat ekraanil
kõrvuti.
∙∙ PIP/PBP on vaikimisi VÄLJAS.
∙∙ Kuva lüliti võimaldab lülitada
esimese ja teise sisendallika
vahel.
∙∙ Heli lüliti, selle valimisel
aktiveeritakse säte Digitaalne.
∙∙ Kui signaali allikaid on vaid
üks, siis on Kuva lüliti ja Audio
Heli lüliti inaktiveeritud.
∙∙ Kui kuvalüliti on valitud
režiimis PBPx3 või PBPx4, siis
allikat muudetakse päripäeva.
Navi Key (Navigeerimisnupp)
1. taseme menüü
Üles / Alla /
Vasak / Parem
2. taseme menüü
Nimetus
Brightness (Heledus)
∙∙ Noolnupp "Alla" on vaikimisi Ekraanikuva
abiline.
OFF (VÄLJAS)
Game Mode
(Mängude režiim)
Screen Assistance
(Ekraanikuva abiline)
Alarm Clock
(Äratuskell)
Input Source
(Sisendallikas)
∙∙ Noolnupp "Üles" on vaikimisi Mängurežiim.
∙∙ Noolnupp "Vasak" on vaikimisi Äratuskell.
∙∙ Noolnupp "Parem" on vaikimisi
Sisendallikas.
∙∙ Kõiki navigeerimisnuppe saab seadistada
OSD menüüs.
PIP/PBP Mode (PIP/
PBP-režiim)
(valikuline)
Refresh Rate
(Värskendussagedus)
Info. On Screen
(Teave Ekraanil)
Night Vision
(Öine vaade)
Setting (Seadistamine)
1. taseme
menüü
2. taseme menüü
Nimetus
English
∙∙ Keele kinnitamiseks ja rakendamiseks
tuleb kasutajatel vajutage OK nuppu.
Language (Keel) 繁體中文
Français
Deutsch
Italiano
Español
한국어
日本語
∙∙ Keele tehaseseadistus on Inglise.
∙∙ Keel on sõltumatu säte. Kasutaja
poolt valitud keele säte alistab tehase
vaikesätte. Kui kasutajad seadistavad
Lähtestamine sättle Jah, siis sätet Keel ei
muudeta.
Русский
Português
简体中文
Bahasa Indonesia
हिन्दी
Türkçe
Transparency
(Läbipaistvus)
(Keelte valik
suureneb varsti)
0~5
∙∙ Kasutajad saavad sätet Läbipaistvus
seadistada igas režiimis.
OSD-menüüd
19
1. taseme
menüü
2. taseme menüü
Nimetus
RGB LED (RGB
LED-märgutuli)
OFF (VÄLJAS)
∙∙ Kasutajad saavad RGB LED-märgutuli
lülitada olekusse SEES või VÄLJAS.
Power Button
(Toitenupp)
OFF (VÄLJAS)
OSD Time Out
(Ekraanimenüü
välja lülitamise
aeg)
5~30
ON (SEES)
Standby
(Ooterežiim)
Info. On Screen OFF (VÄLJAS)
(Teave Ekraanil) ON (SEES)
HDMI CEC
OFF (VÄLJAS)
ON (SEES)
∙∙ Kasutajad saavad muuta sätet
Ekraanimenüü välja lülitamise aeg igas
režiimis.
∙∙ Vaikimisi on SEES.
∙∙ Kui see on OFF, saab kasutajad toitenupu
vajutamisega monitori sisse lülitada.
∙∙ Kui sätteks on määratud Standby
(Ooterežiim), siis saavad kasutajad
toitenupu vajutamisega paneeli ja
tagavalguse välja lülitada.
∙∙ Monitori tööseisundi teavet näidatakse
ekraani paremal poolel.
∙∙ Kasutaja saab Info (Teave) aktiveerida
ja inaktiveerida. Ekraanil Vaikimisi on
VÄLJAS.
∙∙ Vaikimisi on VÄLJAS.
∙∙ HDMI CEC (Consumer Electronics Control)
toetab: Sony PlayStation®, Nintendo®
Switch™ ja erinevad audio-videoseadmed,
millel on CEC-võimekus.
∙∙ Kui HDMI CEC on SEES:
• Kuvari toide lülitatakse sisse, kui CEC
seade on sisse lülitatud.
• CEC-seade lülitub säästurežiimi, kui
kuvar on välja lülitatud.
Reset
(Lähtestamine)
20
OSD-menüüd
YES (JAH)
NO (EI)
• Kui Sony PlayStation® või Nintendo®
Switch™ on ühendatud, siis, režiimid
Game (Mängud) ja Pro Mode
(Profirežiim) seatakse automaatselt
kasutajarežiimi (vaikimisi) ja neid
saab kasutaja hiljem seadistada oma
eelistuste kohaselt.
∙∙ Kasutajad saavad OSD lähtestada algsetele
sätetele igas režiimis.
Tehnilised andmed
Mudel
Optix AG321CR / AG321CQR (3DB4)
Kumerus
1500R
Suurus
Paneeli tüüp
Resolutsioon
Kuvasuhe
Heledus
Kontrastsusmäär
Värskendussagedus
Reaktsiooniaeg
31,5 tollise
VA
1920 × 1080 sagedusel 165 Hz (AG321CR)
2560 × 1440 sagedusel 165 Hz (AG321CQR)
16:9
250 nitti (Tüüp.)
4000:1 (Tüüp.) (AG321CR)
3000:1 (Tüüp.) (AG321CQR)
165Hz
1MS (MPRT)
(AG321CR)
∙∙ HDMI 1.4 pesa - 1 tk
∙∙ HDMI 2.0 pesa - 1 tk
Sisendliides
∙∙ DisplayPort 1.2 - 1 tk
∙∙ USB 2.0 Tüüp-B üleslaadimise port - 1 tk
(AG321CQR)
∙∙ HDMI 2.0 pesa - 2 tk
∙∙ DisplayPort 1.2 - 1 tk
∙∙ USB 3.0 Tüüp-B üleslaadimise port - 1 tk
(AG321CR)
I/O
Vaatenurgad
DCI-P3*/ sRGB
∙∙ Kõrvaklappide pesa - 1 tk
∙∙ USB 2.0 Tüüp-B üleslaadimise port - 1 tk
(AG321CQR)
∙∙ Kõrvaklappide pesa - 1 tk
∙∙ USB 3.0 Tüüp-B üleslaadimise port - 1 tk
178° (H), 178° (V)
120% / 95% (AG321CR)
124% / 98% (AG321CQR)
Tehnilised andmed
21
Mudel
Optix AG321CR / AG321CQR (3DB4)
Helkimisvastane töötlus, 25% (AG321CR)
Pinnatöötlus
Helkimisvastane töötlus, 40% (AG321CQR)
16,7 M (AG321CR)
Ekraanivärvid
Toiteadapteri tehnilised
adapteri andmed
1,07 B (AG321CQR)
Mudel: ADS-65HI-19A-1 19065E
Toitepesa
100~240 Vac, 50/60 Hz, 1,5 A
Seadistamine (kaldenurk)
-5° ~ 20°
Toite väljund
Seadistamine (kõrgus)
Seadistamine (pööramine)
Seadistamine (keeramine)
Kensington lukk
VESA seinapaigaldus
Mõõtmed (L × K × S)
Mass
Keskkond
Töötemperatuur
Hoiustamine
19V
0 ~ 90mm
-30° ~ 30°
-5° ~ 5°
Jah
∙∙ Plaadi tüüp: 75 × 75 mm
∙∙ Kruvi tüüp: M4 × 8 mm
• Keerme läbimõõt: 4 mm
• Keerme samm: 0,7 mm
• Keerme pikkus: 10 mm
710,0 × 465,6 × 286,9 mm
6,59 kg (neto) / 8,98 kg (bruto)
∙∙ Temperatuur: 0℃ kuni 40℃
∙∙ Niiskus: 20% kuni 90%, mittekondenseeruv
∙∙ Kõrgus merepinnast: 0 ~ 5000 m
∙∙ Temperatuur: -20℃ kuni 60℃
∙∙ Niiskus: 10% kuni 90%, mittekondenseeruv
* Põhinevad CIE1976 testimisstandarditel.
22
Tehnilised andmed
3,42A
Eelseadistatud kuvamisrežiimid
Standardne
Resolutsioon
VGA
640x480
Dos-i režiim
720x480
SVGA
800x600
720x576
Optix AG321CR (3DB4)
Sagedusel 60 Hz
Sagedusel 72Hz
Sagedusel 75Hz
Sagedusel 60 Hz
Sagedusel 50Hz
Sagedusel 56Hz
Sagedusel 60 Hz
Sagedusel 72Hz
XVGA
1024x768
SXVGA
1280x1024
WXGA+
1440x900
Täis HD
1920x1080
WSXGA+
1680x1050
Sagedusel 75Hz
Sagedusel 60 Hz
Sagedusel 70Hz
Sagedusel 75Hz
Sagedusel 60 Hz
Sagedusel 75Hz
Sagedusel 60 Hz
Sagedusel 60 Hz
Sagedusel 60 Hz
HDMI1
HDMI2
DP
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Sagedusel 120Hz V
Sagedusel 144Hz V
Video ajastuse
resolutsioon
480P
Sagedusel 165Hz X
576P
720P
1080P
1080P sagedusel 120 Hz
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Eelseadistatud kuvamisrežiimid
23
Standardne
VGA
Dos-i režiim
SVGA
Resolutsioon
640x480
Sagedusel 60 Hz
720x400
Sagedusel 70Hz
720x480
720x576
800x600
XVGA
1024x768
SXVGA
1280x720
1280x1024
WXGA+
1440x900
WSXGA+
1680x1050
Eriotstarbeline
EDID režiimile
PBP
1280x1440
Täis HD
QHD
Optix AG321CQR (3DB4)
1920x1080
2560x1440
Sagedusel 75Hz
Sagedusel 60 Hz
Sagedusel 50Hz
Sagedusel 60 Hz
Sagedusel 72Hz
Sagedusel 75Hz
Sagedusel 60 Hz
Sagedusel 75Hz
Sagedusel 50Hz
Sagedusel 60 Hz
Sagedusel 75Hz
HDMI1
HDMI2
DP
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Sagedusel 120Hz V
480P
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Sagedusel 60 Hz
V
Sagedusel 50Hz
V
V
V
Sagedusel 120Hz V
V
V
Sagedusel 120Hz V
Sagedusel 60 Hz
Sagedusel 60 Hz
V
V
Sagedusel 120Hz V
Sagedusel 165Hz X
720P
1080P sagedusel 120 Hz
2160P sagedusel 30Hz
2160P sagedusel 60Hz
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Sagedusel 60 Hz
Sagedusel 120Hz V
576P
Eelseadistatud kuvamisrežiimid
V
V
1080P
24
V
V
Sagedusel 60 Hz
Sagedusel 144Hz V
Video ajastuse
resolutsioon
V
V
V
V
V
V
V
V
V
X
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Rikkeotsing
Toite LED-märgutuli ei põle.
• Vajutage uuesti kuvari toitenupule.
• Kontrollige, kas kuvari toitekaabel on nõuetekohaselt ühendatud.
Pilt puudub.
• Kontrollige, kas arvuti graafikakaart on nõuetekohaselt paigaldatud.
• Kontrollige, et arvuti ja kuvar on ühendatud pistikupessa ning on sisse lülitatud.
• Veenduge, kuvari signaalikaabel on nõuetekohaselt ühendatud.
• Arvuti võib olla ooterežiimis. Kuvari aktiveerimiseks vajutage ükskõik millist
nuppu.
Ekraanipildi suurus või kese pole nõuetekohaselt seadistatud.
• Juhinduge jaotisest “Eelseadistatud kuvamisrežiimid”, et määrata arvutis sobiv
säte kuvari pildile.
“Plug & Play” ei tööta.
• Kontrollige, kas kuvari toitekaabel on nõuetekohaselt ühendatud.
• Veenduge, kuvari signaalikaabel on nõuetekohaselt ühendatud.
• Kontrollige, kas arvuti ja graafikakaart on ühilduv funktsiooniga “Plug & Play”.
Ikoonid, kiri või aken on hägune, laialivalguv või värvi hälbimine.
• Ärge kasutage mingeid video pikendusjuhtmeid.
• Reguleerige heledust ja kontrasti.
• Reguleerige värvi RGB-d või seadistage värvustemperatuuri.
• Veenduge, kuvari signaalikaabel on nõuetekohaselt ühendatud.
• Veenduge, et signaalikaabli liitmikul pole kontaktvardad kõverdunud.
Kuvar hakkab vilkuma või kuva lainetab.
• Muutke värskendussagedus väärtusele, mis vastab kuvari omadustele.
• Värskendage garantiikaardi draivereid.
• Hoidke kuvar eemal elektriseadmetest, mis põhjustavad elektromagnetilisi
häireid (EMI).
Rikkeotsing
25
Ohutuseeskirjad
∙∙ Lugege juhised hoolikalt ja põhjalikult läbi.
∙∙ Järgige kõiki ettevaatusabinõusid ja seadmel või kasutusjuhendis olevaid hoiatusi.
∙∙ Jätke hooldustoimingud väljaõppinud töötajate teha.
∙∙ Hoidke masinaga kaasa antud kasutusjuhend edasiseks kasutamiseks alles.
∙∙ Tule ja löökide eest kaitsmiseks hoidke seadet eemal niiskusest ja kõrgest
temperatuurist.
∙∙ Pange seade kindlale siledale pinnale, enne kui hakkate seda seadistama.
∙∙ Enne seadme lülitamist toitevõrku veenduge, et toitepinge on nõutavas piirkonnas
ja seadistatud pinge väärtusele 100 kuni 240 V. Ärge kõrvaldage pistiku küljest
kaitsemaanduse kontakti. Seade tuleb ühendada maanduskontaktiga pistikupessa.
∙∙ Kui seadet pikemat aega ei kasutata, ühendage lahti toitejuhe lahti või lülitage
pistikupesa lüliti välja, et seade ei kasutaks elektrienergiat.
∙∙ Seadme ventilaator tekitab õhu ringluse ja väldib seadme ülekuumenemist. Ärge
katke ventilaatorit kinni.
∙∙ Ärge jätke seadet konditsioneerimata keskkonda, mille temperatuur on üle 60℃ või
alla -20℃, milles võib seade vigastada saada.
∙∙ MÄRKUS. Maksimaalne töötemperatuur on ligikaudu 40℃.
∙∙ Seadme puhastamise ajaks võtke pistik pistikupesast välja. Kasutage seadme
puhastamiseks pehmet lappi, ärge kasutage keemilisi puhastusvahendeid. Ärge
laske seadme avadesse tungida mingitel vedelikel, see võib seadet vigastada või
anda elektrilöögi.
∙∙ Paigutage toitejuhe nii, et sellele peale ei astutaks. Ärge pange toitejuhtmele
mingeid esemeid.
∙∙ Hoidke tugeva magnetiga seadmed ja teised elektriseadmed seadmest eemal.
∙∙ Laske seade asjatundjal üle kontrollida, kui ilmneb mõni järgmistest olukordadest.
• Toitejuhe või -pistik on kahjustatud.
• Seadmesse on sattunud vedelikku.
• Seadmesse on sattunud niiskus.
• Seade ei tööta nõuetekohaselt ja te ei saa riket kõrvaldada kasutusjuhendi juhiste
kohaselt.
• Seade on maha kukkunud ja vigastada saanud.
• Seadmel on ilmsed purunemise tunnused.
∙∙ Kuvari ümberkukkumise vältimiseks kinnitage kuvar lauale, seinale või muule
kinnise punkti külge ümberkukkumise vastase kinnitiga, mis kuvarit nõuetekohaselt
toetab ja tagab turvalise oleku.
⚠⚠Oluline
Veenduge, et kuvari paigalduskoha toiteahelas on kaitselüliti 120/240 V, 20 A
(maksimaalselt).
26
Ohutuseeskirjad
TÜV Rheinland sert
TÜV Rheinlandi Low Blue Light (Vähese Sinise Valguse)
sert
Sinine valgus põhjustab silmade väsimust ja
ebamugavust. MSI monitoridel on nüüd TÜV
Rheinlandi vähese sinise valguse sert, mis tagab, et
MSI monitorid on silmadele mugavad ja ei kahjusta
nägemist. Järgige järgmisi nõudeid, et vähendada
võimalikke sümptoome, mis on tingitud ekraani
pikaajalisest vaatamisest ja sinisest valgusest.
∙∙ Hoidke end ekraanist 20–28 tolli (50–70 cm) kaugusel ja seadke ekraan veidi
allpoole silmade tasapinda.
∙∙ Pärast ekraani vaatamist pikema aja jooksul pilgutage aeg-ajalt teadlikult silmi, et
vähendada silmades pinget.
∙∙ Tehke iga kahe tunni järel paus 20 minutit.
∙∙ Pausi ajal vaadake ekraanist eemale ja keskendage pilk kaugele objektile vähemalt
20 sekundiks.
∙∙ Lõdvestage pausi ajal oma keha, et väsimuspingeid ja valu leevendada.
∙∙ Kasutage režiimi Reader/Anti-Blue (Lugemine /Sinise vähendamine) või lülitage
sisse valikuline funktsioon Low Blue Light (Vähese Sinise Valguse).
TÜV Rheinland Flicker Free (Vilkumisvaba) vaate sert
∙∙ TÜV Rheinland on meie tooteid testinud, et
kindlaks teha, kas kujutis ekraanil vilgub inimese
silmale nähtavalt või nähtamatult ja kas see
tekitab kasutajale pingeid.
∙∙ TÜV Rheinland on loonud testimistabeli, mis
määrab ära miinimumnäitajad erinevates
sageduspiirkondades. Testimistabelis on esitatud
näitajad vastavalt rahvusvahelistele standarditele ja tööstusharude standarditele
ning need näitajad ületavad standardite nõudeid.
∙∙ Toode on testitud laborites nende kriteeriumide kohaselt.
∙∙ Termin „Vilkumisvaba“ tähendab, et ekraanikujutis ei vilgu nähtavalt ega
mittenähtavalt nende standardite nõuete järgi piirkonnas 0–3000 Hz erinevatel
heledustel.
∙∙ Ekraanipilt pole Vilkumisvaba kui on aktiveeritud Anti Motion Blur/MPRT (Liikumise
ähmasuse kõrvaldamine / MPRT). (Funktsioon Anti Motion Blur/MPRT (Liikumise
ähmasuse kõrvaldamine / MPRT) on saadaval mõnedel toodetel.)
TÜV Rheinland sert
27
Vastavus normidele
CE-vastavus
Seade vastab elektromagnetilise ühilduvuse direktiivi (2014/30/EL),
madalpinge direktiivi (2014/35/EL), ErP direktiivi (2009/125/EÜ) ja RoHS
direktiivi (2011/65/EL) nõuetele, mis on ühtlustatud liikmesriikide
õigusaktidega kooskõlas Euroopa Nõukogu direktiiviga. Seadet on
katsetatud ja see on tunnistatud vastavaks infotehnoloogia seadmetele
kehtivatele harmonioseeritud standarditele, mis on avaldatud Euroopa Liidu Teataja
direktiivide osas.
FCC poolt välja antud teatis B klassi seadmete
raadiosageduslike häirete kohta
Käesolev seade on läbinud katsetused ning tunnistatud vastavaks
klassi B digitaalseadmetele esitatavatele piirangutele, vastavalt FCC
reeglite 15. jaotisele. Need piirangud on ette nähtud elumajades
asuvatele seadmetele piisava kaitse tagamiseks kahjulike häirete
eest. See seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku
energiat ning kui seadet ei paigaldata ja ei kasutata vastavalt kasutusjuhendile, võib
see põhjustada raadiosides ohtlikke häireid. Samas puudub garantii selle kohta, et
häireid ei esine teatud kasutustingimustes. Kui antud seade põhjustab häireid raadiovõi telesignaali vastuvõtul, mida saab kontrollida seadmete sisse- ja väljalülitamise
abil, peaks kasutaja proovima häireid kõrvaldada mõne alljärgneva meetme abil.
∙∙ Muutke vastuvõtuantenni suunda või asukohta.
∙∙ Viige seade ja vastuvõtja teineteisest kaugemale.
∙∙ Ühendage seade teise pistikupesasse või vooluahelasse kui vastuvõtja.
∙∙ Abi saamiseks võtke ühendust müüjaga või kogenud raadio/televiisori tehnikuga.
1. märkus
Igasugused muudatused, mida vastavuse eest vastutav osapool ei ole selgelt
kinnitanud, võivad tühistada seadme kasutamise õiguse.
2. märkus
Emissiooninormide täitmiseks tuleb kasutada varjestatud juhtseadme ja toite
kaableid.
See seade vastab FCC eeskirjade 15. jaotise nõuetele. Töötamine peab vastama kahele
järgmisele tingimusele:
1. see seade ei tohi põhjustada ohtlikke häireid ning
2. see seade peab vastu võtma kõiki signaale, kaasa arvatud signaale, mis võivad
põhjustada soovimatuid häireid seadme töös.
28
Vastavus normidele
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmekäitluse (WEEE)
avaldus
Sellele elektroonikaseadmele kehtib alates 13. augustist 2005. aastast
elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmekäitluse direktiiv 2012/19/EÜ, mis
nõuab, et pärast elektri- ja elektroonikatoodete kasutusest kõrvaldamist
tekkinud jäätmeid ei tohi segada olmejäätmetega ja tootja on kohustatud
need jäätmed tagasi võtma.
Teave keemiliste ainete kohta
Vastavalt keemiliste ainete määrusele REACH (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu
määrus (EÜ) 1907/2006) annab MSI teavet seadmes sisalduvate keemiliste ainete
kohta veebisaidil:
https://storage-asset.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
Toote keskkonnasõbralikud omadused
∙∙ Ooterežiimis on seadme energiatarve madal.
∙∙ Seadmes on tervisele ja looduskeskkonnale ohtlikke aineid väga vähesel määral.
∙∙ Hõlpsalt lahtivõetav ja utiliseeritav.
∙∙ Loodusressursside kasutamist on vähendatud taaskasutatavate materjalide tõttu.
∙∙ Hõlpsalt tehtavad uuendused pikendavad tööiga.
∙∙ Tahkete jäätmete osakaal on vähendatud kasutusest kõrvaldatud seadme
tagasivõtmise tõttu.
Keskkonnakaitse põhimõtted
∙∙ Seade on välja töötatud sellisena, et selle osi saab taaskasutada ja
ümber töödelda ning neid ei pea tööea lõppedes utiliseerima.
∙∙ Kasutajad peavad kasutusest kõrvaldatud seadme andma
ümber töötlemiseks ja lõppladustamiseks kohalikku
jäätmekogumispunkti.
∙∙ Täiendava teabe saamiseks ümbertöötlemise kohta külastage MSI
veebisaiti ja tehke kindlaks lähima turustaja asukoht.
∙∙ Kasutajad võivad MSI toodete nõuetekohase utiliseerimise, tagastamise, ümber
töötlemise ja lahti võtmise kohta täiendava teabe saamiseks saata e-kirja aadressile
[email protected].
Vastavus normidele
29
Hoiatus!
Ekraani vaatamine liiga pikka aega võib kahjustada nägemist.
Soovitused:
1. Tehke iga 30 minuti järel paus pikkusega 10 minutit.
2. Lapsed, kes on nooremad kui 2 aastat, ei tohi ekraani kasutada. Lapsed, kes on
vanemad kui 2 aastat, tohivad ekraani vaadata kuni üks tund päevas.
Autoriõigused ja kaubamärgid
Autoriõigus © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Kõik õigused kaitstud. Kasutatav MSI on
ettevõtte Micro-Star Int’l Co, Ltd kaubamärk. Kõik teised mainitud märgid ja nimed
võivad olla vastava omaniku kaubamärgid. Ei anta garantiid ega kaudseid tagatisi. MSI
jätab endale õiguse teha selles dokumendis muudatusi ette teatamata.
Tehniline tugi
Kui seadmega ilmneb probleeme ja kasutusjuhendist lahendust ei leia, võtke
ühendust oma kohaliku müüjaga või edasimüüjaga. Variandina võite vaadata juhiseid
saidilt https://www.msi.com/support/.
30
Vastavus normidele
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement