MSI PRO MP271 BUSINESS PRODUCTIVITY MONITOR Omaniku manuaal

Add to my manuals
27 Pages

advertisement

MSI PRO MP271 BUSINESS PRODUCTIVITY MONITOR Omaniku manuaal | Manualzz

PRO sari

LCD monitor

PRO MP242 (3PA1)

PRO MP242V (3PA1)

PRO MP242P (3PA1)

PRO MP271 (3PA2)

PRO MP271P (3PA2)

PRO MP271Q (3PA3)

PRO MP271QP (3PA3)

Sisukord

Algseadistused .............................................................................................................3

Pakendi sisu ........................................................................................................... 3

Kuvari toendi paigaldamine .................................................................................... 4

Kuvari seadistamine ............................................................................................... 6

Kuvari ülevaade ...................................................................................................... 8

Kuvar ühendamine arvutiga ................................................................................. 10

Ekraanimenüüs seadistamine ..................................................................................11

OSD-nupud ........................................................................................................... 11

OSD-menüüd ..............................................................................................................12

Luminance (Valgustatus) ...................................................................................... 12

Image Setup (kuva seadistamine) (kehtib pesale D-Sub VGA ja HDMI) .............. 13

Color Temp. (Värvitemperatuur) .......................................................................... 14

OSD Setup (Ekraanimenüüs seadistamine) ......................................................... 15

Extra (lisasätted) .................................................................................................. 15

Tehnilised andmed .....................................................................................................16

Eelseadistatud kuvamisrežiimid

...............................................................................20

Rikkeotsing .................................................................................................................22

Ohutuseeskirjad .........................................................................................................23

TÜV Rheinland sert.....................................................................................................24

ENERGY STAR sertifikaat ..........................................................................................24

Vastavus normidele ....................................................................................................25

Versioon

V1.0, 2021/01

2

Sisukord

Algseadistused

Selles osas on esitatud teave riistvara häälestamiseks. Seadmete ühendamisel hoidke neist ettevaatlikult kinni ja kasutage maandatud randmepaela, et vältida staatilist elektrit.

Pakendi sisu

Kuvar

Dokumentatsioon

Lisatarvikud

PRO MP242V PRO MP242 /

PRO MP242P /

PRO MP271 /

PRO MP271P

Lühijuhend

Registreerimiskaart

Garantiikaart

PRO MP271Q /

PRO MP271QP

∙ Jaland (PRO MP242 / PRO MP242V / PRO MP271 / PRO

MP271Q)

∙ Jaland ja kruvi(d) (PRO MP242P / PRO MP271P / PRO

MP271QP)

Jalandi alus Jalandi alus ja kruvi(d)

Toitejuhe

Kaablid HDMI kaabel (valikuline)

Oluline

∙ Kui mõni osa on vigastatud või puudub, võtke ühendust oma müüja või edasimüüjaga.

∙ Pakendi sisu võib varieeruda, sõltuvalt riigist.

Algseadistused

3

Kuvari toendi paigaldamine

Oluline

∙ Pange kuvar pehmele polsterdatud pinnale, et vältida kuvari paneeli vigastamist.

∙ Ärge kasutage paneeli juures teravaid esemeid.

PRO MP242 / PRO MP271 / PRO MP271Q

1. Jätke monitor pakendisse koos kaitsevahuga. Ühitage jaland monitori soonega.

Suruge jaland monitori soonde kuni see lukustub kohale.

2. Ühendage alus jalandile ja keerake aluse kruvid kinni.

3. Veenduge, et jalandi koost on nõuetekohaselt paigaldatud, enne kui panete monitori püsti.

2

1

PRO MP242V

1. Jätke monitor pakendisse koos kaitsevahuga. Ühitage jaland monitori soonega.

Suruge jaland monitori soonde kuni see lukustub kohale.

2. Suruge alust ühendamiseks vastu jalandit, kuni see lukustub kohale.

3. Veenduge, et jalandi koost on nõuetekohaselt paigaldatud, enne kui panete monitori püsti.

1 2

4

Algseadistused

PRO MP242P / PRO MP271P / PRO MP271QP

1. Jätke monitor pakendisse koos kaitsevahuga. Ühitage jalandi toend monitori soonega.

2. Keerake jalandi toendi kinnituskruvid kinni.

3. Ühendage alus toendile ja keerake aluse kruvid kinni.

4. Veenduge, et jalandi koost on nõuetekohaselt paigaldatud, enne kui panete monitori püsti.

2

1 3

Oluline

Jalandi kinnitussoont saab kasutada ka seinatoendile kinnitamiseks. Pöörduge seinatoendi komplekti kohta teabe saamiseks oma edasimüüja poole.

Algseadistused

5

Kuvari seadistamine

Kuvaril saab parandada vaatemugavust vastavalt reguleeritavatele parameetritele.

Oluline

∙ Kuvari paigaldamisel vältige kuvari paneeli puudutamist.

∙ Enne pööramist kallutage kuvarit kergelt tahapoole.

PRO MP242 / PRO MP271 / PRO MP271Q

-5 O 23 O

PRO MP242V

-3 O 21 O

6

Algseadistused

PRO MP242P / PRO MP271P / PRO MP271QP

-8 O 20 O

30 O

120mm

30 O

90 O 90 O

Algseadistused

7

Kuvari ülevaade

1

2

PRO MP242 / PRO MP242V / PRO MP242P /

PRO MP271 / PRO MP271P

VGA

4 5

PRO MP271Q / PRO MP271QP

6 8 9

4 5 5 7 9

8

Algseadistused

3

1 OSD-nupud

2 Toitenupp

3 Kensington lukk

4 Toitepesa

5

HDMI pesa

6 D-Sub VGA pesa

7 DisplayPort

8 Helisisendi pesa

9 Kõrvaklappide pesa

Algseadistused

9

Kuvar ühendamine arvutiga

1. Lülitage arvuti välja.

2. Ühendage kuvari videokaabel oma arvutiga.

3. Ühendage kuvarile toitejuhe. (Joonis A)

4. Pange toitekaabel pistikupessa. (Joonis B)

5. Lülitage kuvar sisse. (Joonis C)

6. Lülitage arvuti toide sisse ja monitor tuvastab seejärel automaatselt signaaliallika.

C

A

B

10

Algseadistused

Ekraanimenüüs seadistamine

Selles osas on esitatud oluline teave OSD häälestamise kohta.

Oluline

Seda teavet võidakse ilma eelneva teatamiseta muuta.

OSD-nupud

Monitoril on OSD-nupp, mille abil saab ekraanikuva (OSD) juhtida.

1

2

3

4

OSD-nupp

1

2

3

VOLUME

(Helivaljuse) / +

ECO / -

Kiirkasutusnupp (kui OSD on välja lülitatud)

Helivaljuse nupu aktiveerimine

Funktsiooni ECO (säästmine) aktiveerimine

OSD seadistus (kui OSD on sisse lülitatud)

AUTO (automaatne)

/SOURCE (allikas) /

EXIT (välju)

∙ Võimaldab valida välisallikast pärineva sisendi

∙ Naasmine eelmisesse menüüsse

∙ Aktiveerib funktsiooni Auto

Adjustment (Automaatseadistus), mis optimeerib sätted: horisontaalpaigutus, vertikaalpaigutus, taktsagedus ja teravus.

∙ Väljub peamenüüst OSD

Main

∙ Navigeerimine läbi funktsioonimenüüde ja

üksuste

∙ Funktsioonide väärtuste muutmine

4

MENU (menüü)/

ENTER (sisestus)

∙ Peamenüü OSD Main aktiveerimine

∙ OSD lukustamiseks / lahti lukustamiseks hoidke all menüünuppu MENU, kui monitor on välja lülitatud ja vajutage toitenuppu kui monitor on sisse lülitatud.

∙ Valiku kinnitamine

Ekraanimenüüs seadistamine

11

OSD-menüüd

Luminance (Valgustatus)

1. taseme menüü

Contrast

(Kontrastsus)

2. taseme menüü

0-100

0-100 Brightness

(Heledus)

Eco-režiim

(säästurežiim)

DCR

Standard (Tava)

Text (tekst)

Internet

Game (mäng)

Movie (film)

Sports (Spordi)

ON (SEES)

OFF (VÄLJAS)

Nimetus

∙ Ekraanikuva kontrastsuse muutmine.

See funktsioon on saadaval tavarežiimide hulgas.

∙ Ekraanikuva heleduse muutmine. See funktsioon on saadaval tavarežiimide hulgas.

∙ Standard Mode (Tavarežiim)

∙ Text Mode (Tekstirežiim)

∙ Internet Mode (Interneti režiim)

∙ Game Mode (Mängude režiim)

∙ Movie Mode (Filmirežiim)

∙ Sports Mode (Spordi režiim)

∙ DCR parandab pildikvaliteeti kujutise kontrastsuse tõstmisega.

∙ Kui DCR on aktiveeritud, siis Contrast

(kontrastsus), Brightness (heledus) ja Eco Mode (säästurežiim) pole seadistatavad ja neid ei saa valida.

∙ Kui DCR on aktiveeritud, siis Color

Temp. (Värvustemperatuur) on seadistatud sättele Warm (soe).

12

OSD-menüüd

1. taseme menüü

Overdrive

(ülekiirendus)

(Mudelitel PRO

MP242 / PRO

MP242V / PRO

MP242P / PRO

MP271 / PRO

MP271P)

2. taseme menüü

Normal (Tavaline)

Fast (Kiire)

Fastest (Ülikiire)

Nimetus

∙ Inaktiveerib ülekiirenduse reaktsiooniaja

∙ Sätte Fast (kiire) määramisel lüheneb reaktsiooniaeg ja see aitab vähendada

ähmasust kiirete mängude mängimisel.

∙ Sätte Fastest (ülikiire) määramisel lüheneb reaktsiooniaeg ja see aitab vähendada ähmasust ülikiirete mängude mängimisel.

∙ Ülekiirendusele ülikiire sätte korral võib mõjutada sihtmärgi tabamist.

Image Setup (kuva seadistamine) (kehtib pesale D-Sub

VGA ja HDMI)

PRO MP242 / PRO MP242V / PRO MP242P / PRO MP271 / PRO

MP271P

1. taseme menüü 2. taseme menüü Nimetus

Clock (kell) 0-100

Phase (faas) 0-100

∙ Seadistage kell, et vähendada vertikaaljoone müra

∙ Seadistage faas, et vähendada horisontaaljoone müra

∙ Muudab pildi asetust horisontaalsuunas H. Position

(horisontaalasend)

0-100

0-100 V. Position

(vertikaalasend)

Image Ratio

(Kuvasuhe)

Wide (Lai)

4:3

∙ Muudab pildi asetust vertikaalsuunas

∙ Kuva Aspect Ratio (kuvasuhe) valimine

OSD-menüüd

13

PRO MP271Q / PRO MP271QP

1. taseme menüü

2. taseme menüü Nimetus

Image Ratio

(Kuvasuhe)

Wide (Lai) ∙ Kuva Aspect Ratio (kuvasuhe) valimine

4:3

Overdrive

(ülekiirendus)

Normal

(Tavaline)

Fast (Kiire)

∙ Inaktiveerib ülekiirenduse reaktsiooniaja

Fastest (Ülikiire)

∙ Sätte Fast (kiire) määramisel lüheneb reaktsiooniaeg ja see aitab vähendada

ähmasust kiirete mängude mängimisel.

∙ Sätte Fastest (ülikiire) määramisel lüheneb reaktsiooniaeg ja see aitab vähendada ähmasust ülikiirete mängude mängimisel.

∙ Ülekiirendusele ülikiire sätte korral võib mõjutada sihtmärgi tabamist.

Color Temp. (Värvitemperatuur)

1. taseme menüü

Warm (soe) (6500K)

2. taseme menüü Nimetus

∙ Määrab värvitemperatuuri vaikeväärtuseks Warm (Soe)

Normal (tavaline) (7300K)

Cool (külm) (9300K)

∙ Määrab värvitemperatuuri vaikeväärtuseks Normal (Tavaline)

∙ Määrab värvitemperatuuri vaikeväärtuseks Cool (Külm)

User (Kasutaja) R (0–100)

G (0–100)

B (0–100) sRGB

Low Blue Light (Madal sinine valgus)

(valikuline)

Punase võimendatuse muutmine

Rohelise võimendatuse muutmine

Sinise võimendatuse muutmine

∙ Määrab värvitemperatuuri vaikeväärtuseks sRGB

∙ Madal sinise valguse säte kaitseb teie silmi sinise valguse eest. Kui see on aktiveeritud, siis seadistatakse ekraani värve hõõguva kollase poole.

14

OSD-menüüd

OSD Setup (Ekraanimenüüs seadistamine)

1. taseme menüü 2. taseme menüü Nimetus

H. Position

(horisontaalasend)

V. Position

(vertikaalasend)

Timeout

(Aegumine)

Language (Keel)

0-100

0-100

5-100

∙ Muudab OSD asetust horisontaalsuunas

∙ OSD vertikaalasendi seadistamine

Võimaldab seadistada OSD ooteaega

OSD keele valimine English

Español

Français

Português

Русский

简体中文

繁體中文

한국어

(Keelte valik suureneb varsti)

Extra (lisasätted)

1. taseme menüü 2. taseme menüü Nimetus

Input Select

(sisendi valik)

(Mudelitel PRO

MP242 / PRO

MP242V / PRO

MP242P / PRO

MP271 / PRO

MP271P)

Input Select

(sisendi valik)

(Mudelitele PRO

MP271Q / PRO

MP271QP)

DDC/CI

Auto (Automaatne) ∙ Videosisendi allika valimine

D-SUB

HDMI

Auto (Automaatne)

HDMI1

HDMI2

DisplayPort

ON (SEES)

OFF (VÄLJAS)

∙ DDC/CI toetuse sisse/välja lülitamine

Reset

(Lähtestamine)

YES (JAH)

NO (EI)

∙ Lähtestamine ja OSD vaikeväärtuste taastamine

Information (teave) ∙ Põhilise kuvaallika teabe näitamine

OSD-menüüd

15

Tehnilised andmed

PRO MP242 / PRO MP242V / PRO MP242P

Mudel

Suurus

PRO MP242

23,8 tollise

PRO MP242V

Paneeli tüüp

Resolutsioon

Kuvasuhe

IPS

1920 × 1080 sagedusel 75Hz

16:9

Heledus (nittides)

Kontrastsusmäär

Värskendussagedus

Reaktsiooniaeg

Sisendliides

Vaatenurgad sRGB

Pinnatöötlus

Ekraanivärvid

Kõlarid

Toite tüüp

Võimsustarve

(tüüpolukorras)

250 cd/m2 (TAVALINE)

1000:1

75Hz

5 ms

∙ HDMI pesa - 1 tk

∙ D-Sub VGA pesa - 1 tk

178° (H), 178° (V)

99,1%

Helkimisvastane

16,7 miljonit värvi

2 x 2W

Sisetoide

Sisse lülitatud olekus < 27W

Ooterežiimis < 0,5 W

Välja lülitatud olekus < 0,5 W

100~240 Vac, 50/60Hz, 1,5 A

-5° ~ 23° -3° ~ 21°

Süsteemi andmed

Seadistamine (kaldenurk)

Seadistamine (pööramine)

Seadistamine (keeramine)

Seadistamine (kõrgus)

Kensington lukk Jah

PRO MP242P

-8° ~ 20°

-30° ~ 30°

-90° ~ 90°

0 ~ 120 mm

16

Tehnilised andmed

Mudel PRO MP242 PRO MP242V PRO MP242P

VESA seinapaigaldus

Mõõtmed (L × K × S)

Mass

Keskkond

∙ Plaadi tüüp: 100 × 100 mm

∙ Kruvi tüüp: M4 × 10 mm

• Keerme läbimõõt: 4 mm

• Keerme samm: 0,7 mm

• Keerme pikkus: 10 mm

539,5 × 405,9 ×

219,7mm

3,3 kg (neto), 4,9 kg (bruto)

539,5 × 402,7 ×

205,7mm

3,07 kg (neto),

4,7 kg (bruto)

539,5 × 385,7 ×

228,9 mm

3,49 kg (neto),

6,6 kg (bruto)

Töötemperatuur ∙ Temperatuur: 0℃ kuni 40℃

∙ Niiskus: 10% kuni 85%, mittekondenseeruv

∙ Kõrgus merepinnast: 0 ~ 5000 m

Hoiustamine ∙ Temperatuur: -20℃ kuni 60℃

∙ Niiskus: 10% kuni 90%, mittekondenseeruv

Tehnilised andmed

17

PRO MP271 / PRO MP271P / PRO MP271Q / PRO MP271QP

Mudel

PRO MP271 PRO

MP271P

PRO

MP271Q

Suurus 27 tollise

Paneeli tüüp

Resolutsioon

IPS

1920 × 1080 sagedusel

60Hz

16:9

PRO

MP271QP

2560 × 1440 sagedusel

60Hz

Kuvasuhe

Heledus (nittides)

Kontrastsusmäär

Värskendussagedus

Reaktsiooniaeg

Sisendliides

Vaatenurgad sRGB

Pinnatöötlus

Ekraanivärvid

Kõlarid

Toite tüüp

Võimsustarve

(tüüpolukorras)

Süsteemi andmed

Seadistamine (kaldenurk)

Seadistamine (pööramine)

Seadistamine (keeramine)

250 cd/m2 (TAVALINE)

1000:1

60Hz

5 ms

∙ HDMI pesa - 1 tk

∙ D-Sub VGA pesa - 1 tk

300 cd/m2 (TAVALINE)

∙ HDMI pesa - 2 tk

∙ DisplayPort - 1 tk

178° (H), 178° (V)

93,1%

Helkimisvastane

126,6%

16,7 miljonit värvi

2 x 2W

Sisetoide

Sisse lülitatud olekus <

23W

Ooterežiimis < 0,5 W

Välja lülitatud olekus <

0,5 W

100~240 Vac, 50/60Hz, 1,5 A

Sisse lülitatud olekus <

35W

Ooterežiimis < 0,5 W

Välja lülitatud olekus <

0,5 W

-5° ~ 23° -5° ~ 23° -8° ~ 20°

-30° ~ 30°

-90° ~ 90°

-8° ~ 20°

-30° ~ 30°

-90° ~ 90°

18

Tehnilised andmed

Mudel

Seadistamine (kõrgus)

Kensington lukk

PRO MP271 PRO

MP271P

0 ~ 120 mm

Jah

PRO

MP271Q

PRO

MP271QP

0 ~ 120 mm

VESA seinapaigaldus

∙ Plaadi tüüp: 100 × 100 mm

∙ Kruvi tüüp: M4 × 10 mm

• Keerme läbimõõt: 4 mm

• Keerme samm: 0,7 mm

• Keerme pikkus: 10 mm

612,6 ×

456,8 ×

219,7 mm

612,6 ×

405,4 ×

228,9 mm

612,6 ×

456,8 ×

219,7 mm

Mõõtmed (L × K × S)

Mass

Keskkond

612,6 ×

405,4 ×

228,9 mm

Töötemperatuur ∙ Temperatuur: 0℃ kuni 40℃

∙ Niiskus: 10% kuni 85%, mittekondenseeruv

∙ Kõrgus merepinnast: 0 ~ 5000 m

Hoiustamine

4,2 kg

(neto), 6,2 kg (bruto)

5,3 kg

(neto), 7,3 kg (bruto)

4,8 kg

(neto), 7,1 kg (bruto)

∙ Temperatuur: -20℃ kuni 60℃

∙ Niiskus: 10% kuni 90%, mittekondenseeruv

6,0 kg

(neto), 8,2 kg (bruto)

Tehnilised andmed

19

Eelseadistatud kuvamisrežiimid

PRO MP242 / PRO MP242V / PRO MP242P / PRO MP271 / PRO

MP271P

Standardne

VGA

Dos-i režiim

SVGA

XGA

SXGA

WXGA+

WSXGA+

Täis HD

Video ajastuse resolutsioon

Resolutsioon

640x480 Sagedusel 60Hz

Sagedusel 67Hz

Sagedusel 72Hz

Sagedusel 75Hz

720x400 Sagedusel 70Hz

800x600 Sagedusel 56Hz

Sagedusel 60Hz

Sagedusel 72Hz

Sagedusel 75Hz

832×624 Sagedusel 75Hz

1024x768 Sagedusel 60Hz

Sagedusel 70Hz

Sagedusel 75Hz

1280×720 Sagedusel 60Hz

1280×960 Sagedusel 60Hz

1280x1024 Sagedusel 60Hz

Sagedusel 75Hz

1440x900 Sagedusel 60Hz

1680x1050 Sagedusel 60Hz

1920x1080 Sagedusel 60Hz

Sagedusel 75Hz

480P

576P

720P

1080P

HDMI

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

VGA

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

X

V

V

V

X

X

X

X

20

Eelseadistatud kuvamisrežiimid

PRO MP271Q / PRO MP271QP

Standardne Resolutsioon

VGA

Dos-i režiim

SVGA

XGA

SXGA

WXGA+

WSXGA+

QHD

Video ajastuse resolutsioon

640x480

720x400

800x600

Sagedusel 60Hz

Sagedusel 67Hz

Sagedusel 72Hz

Sagedusel 75Hz

Sagedusel 70Hz

Sagedusel 56Hz

Sagedusel 60Hz

Sagedusel 72Hz

Sagedusel 75Hz

1024x768 Sagedusel 60Hz

Sagedusel 70Hz

Sagedusel 75Hz

1152×864

1280×720

1280×960

Sagedusel 75Hz

Sagedusel 60Hz

Sagedusel 60Hz

1280x1024 Sagedusel 60Hz

Sagedusel 75Hz

1440x900 Sagedusel 60Hz

1680x1050 Sagedusel 60Hz

2560×1440 Sagedusel 60Hz

480P

576P

720P

1080P

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

HDMI

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

DP

V

Eelseadistatud kuvamisrežiimid

21

Rikkeotsing

Toite LED-märgutuli ei põle.

• Vajutage uuesti kuvari toitenupule.

• Kontrollige, kas kuvari toitekaabel on nõuetekohaselt ühendatud.

Pilt puudub.

• Kontrollige, kas arvuti graafikakaart on nõuetekohaselt paigaldatud.

• Kontrollige, et arvuti ja kuvar on ühendatud pistikupessa ning on sisse lülitatud.

• Veenduge, kuvari signaalikaabel on nõuetekohaselt ühendatud.

• Arvuti võib olla ooterežiimis. Kuvari aktiveerimiseks vajutage ükskõik millist nuppu.

Ekraanipildi suurus või kese pole nõuetekohaselt seadistatud.

• Juhinduge jaotisest “Eelseadistatud kuvamisrežiimid”, et määrata arvutis sobiv säte kuvari pildile.

“Plug & Play” ei tööta.

• Kontrollige, kas kuvari toitekaabel on nõuetekohaselt ühendatud.

• Veenduge, kuvari signaalikaabel on nõuetekohaselt ühendatud.

• Kontrollige, kas arvuti ja graafikakaart on ühilduv funktsiooniga “Plug & Play”.

Ikoonid, kiri või aken on hägune, laialivalguv või värvi hälbimine.

• Ärge kasutage mingeid video pikendusjuhtmeid.

• Reguleerige heledust ja kontrasti.

• Reguleerige värvi RGB-d või seadistage värvustemperatuuri.

• Veenduge, kuvari signaalikaabel on nõuetekohaselt ühendatud.

• Veenduge, et signaalikaabli liitmikul pole kontaktvardad kõverdunud.

Kuvar hakkab vilkuma või kuva lainetab.

• Muutke värskendussagedus väärtusele, mis vastab kuvari omadustele.

• Värskendage garantiikaardi draivereid.

• Hoidke kuvar eemal elektriseadmetest, mis põhjustavad elektromagnetilisi häireid

(EMI).

22

Rikkeotsing

Ohutuseeskirjad

∙ Lugege juhised hoolikalt ja põhjalikult läbi.

∙ Järgige kõiki ettevaatusabinõusid ja seadmel või kasutusjuhendis olevaid hoiatusi.

∙ Jätke hooldustoimingud väljaõppinud töötajate teha.

∙ Hoidke masinaga kaasa antud kasutusjuhend edasiseks kasutamiseks alles.

∙ Tule ja löökide eest kaitsmiseks hoidke seadet eemal niiskusest ja kõrgest temperatuurist.

∙ Pange seade kindlale siledale pinnale, enne kui hakkate seda seadistama.

∙ Enne seadme lülitamist toitevõrku veenduge, et toitepinge on nõutavas piirkonnas ja seadistatud pinge väärtusele 100 kuni 240 V. Ärge kõrvaldage pistiku küljest kaitsemaanduse kontakti. Seade tuleb ühendada maanduskontaktiga pistikupessa.

∙ Kui seadet pikemat aega ei kasutata, ühendage lahti toitejuhe lahti või lülitage pistikupesa lüliti välja, et seade ei kasutaks elektrienergiat.

∙ Seadme ventilaator tekitab õhu ringluse ja väldib seadme ülekuumenemist. Ärge katke ventilaatorit kinni.

∙ Ärge jätke seadet konditsioneerimata keskkonda, mille temperatuur on üle 60℃ või alla -20℃, milles võib seade vigastada saada.

∙ MÄRKUS. Maksimaalne töötemperatuur on ligikaudu 40℃.

∙ Seadme puhastamise ajaks võtke pistik pistikupesast välja. Kasutage seadme puhastamiseks pehmet lappi, ärge kasutage keemilisi puhastusvahendeid. Ärge laske seadme avadesse tungida mingitel vedelikel, see võib seadet vigastada või anda elektrilöögi.

∙ Paigutage toitejuhe nii, et sellele peale ei astutaks. Ärge pange toitejuhtmele mingeid esemeid.

∙ Hoidke tugeva magnetiga seadmed ja teised elektriseadmed seadmest eemal.

∙ Laske seade asjatundjal üle kontrollida, kui ilmneb mõni järgmistest olukordadest.

• Toitejuhe või -pistik on kahjustatud.

• Seadmesse on sattunud vedelikku.

• Seadmesse on sattunud niiskus.

• Seade ei tööta nõuetekohaselt ja te ei saa riket kõrvaldada kasutusjuhendi juhiste kohaselt.

• Seade on maha kukkunud ja vigastada saanud.

• Seadmel on ilmsed purunemise tunnused.

∙ Kuvari ümberkukkumise vältimiseks kinnitage kuvar lauale, seinale või muule kinnise punkti külge ümberkukkumise vastase kinnitiga, mis kuvarit nõuetekohaselt toetab ja tagab turvalise oleku.

Oluline

Veenduge, et kuvari paigalduskoha toiteahelas on kaitselüliti 120/240 V, 20 A

(maksimaalselt).

Ohutuseeskirjad

23

TÜV Rheinland sert

TÜV Rheinlandi Low Blue Light (Vähese Sinise Valguse) sert

Sinine valgus põhjustab silmade väsimust ja ebamugavust. MSI monitoridel on nüüd TÜV Rheinlandi vähese sinise valguse sert, mis tagab, et MSI monitorid on silmadele mugavad ja ei kahjusta nägemist. Järgige järgmisi nõudeid, et vähendada võimalikke sümptoome, mis on tingitud ekraani pikaajalisest vaatamisest ja sinisest valgusest.

∙ Hoidke end ekraanist 20–28 tolli (50–70 cm) kaugusel ja seadke ekraan veidi allpoole silmade tasapinda.

∙ Pärast ekraani vaatamist pikema aja jooksul pilgutage aeg-ajalt teadlikult silmi, et vähendada silmades pinget.

∙ Tehke iga kahe tunni järel paus 20 minutit.

∙ Pausi ajal vaadake ekraanist eemale ja keskendage pilk kaugele objektile vähemalt 20 sekundiks.

∙ Lõdvestage pausi ajal oma keha, et väsimuspingeid ja valu leevendada.

∙ Kasutage režiimi Reader/Anti-Blue (Lugemine /Sinise vähendamine) või lülitage sisse valikuline funktsioon Low Blue Light (Sinise valguse vähendamine).

TÜV Rheinland Flicker Free (Vilkumisvaba) vaate sert

∙ TÜV Rheinland on meie tooteid testinud, et kindlaks teha, kas kujutis ekraanil vilgub inimese silmale nähtavalt või nähtamatult ja kas see tekitab kasutajale pingeid.

∙ TÜV Rheinland on loonud testimistabeli, mis määrab ära miinimumnäitajad erinevates sageduspiirkondades. Testimistabelis on esitatud näitajad vastavalt rahvusvahelistele standarditele ja tööstusharude standarditele ning need näitajad ületavad standardite nõudeid.

∙ Toode on testitud laborites nende kriteeriumide kohaselt.

∙ Termin „vilkumisvaba“ tähendab, et ekraanikujutis ei vilgu nähtavalt ega mittenähtavalt nende standardite nõuete järgi piirkonnas 0–3000 Hz erinevatel heledustel.

∙ Ekraanipilt pole vilkumisvaba kui on aktiveeritud Anti Motion Blur/MPRT (Liikumise

ähmasuse kõrvaldamine / MPRT). (Funktsioon Anti Motion Blur/MPRT (Liikumise

ähmasuse kõrvaldamine / MPRT) on saadaval mõnedel toodetel.)

ENERGY STAR sertifikaat

ENERGY STAR on programm, mida juhivad U.S. Environmental

Protection Agency (keskkonnaagentuur EPA) ja U.S. Department of Energy (energeetikaministeerium DOE), et edendada energia säästmist. See seade on klassifitseeritud programmis ENERGY STAR energiasäästlikuks, kui kasutatakse tehasesätteid. Pildi tehasesätete muutmine või lisafunktsioonide kasutamine mõjutab energiatarbimist piirini, mis võib ületada sellele seadmele antud ENERGY STAR kvalifikatsiooni.

ENERGY STAR kohta vaadake lisateavet saidilt https://www.energystar.gov/.

24

TÜV Rheinland sert

Vastavus normidele

CE-vastavus

Seade vastab elektromagnetilise ühilduvuse direktiivi (2014/30/EL), madalpinge direktiivi (2014/35/EL), ErP direktiivi (2009/125/EÜ) ja RoHS direktiivi (2011/65/EL) nõuetele, mis on ühtlustatud liikmesriikide

õigusaktidega kooskõlas Euroopa Nõukogu direktiiviga. Seadet on katsetatud ja see on tunnistatud vastavaks infotehnoloogia seadmetele kehtivatele harmonioseeritud standarditele, mis on avaldatud Euroopa Liidu Teataja direktiivide osas.

FCC poolt välja antud teatis B klassi seadmete raadiosageduslike häirete kohta

Käesolev seade on läbinud katsetused ning tunnistatud vastavaks klassi B digitaalseadmetele esitatavatele piirangutele, vastavalt FCC reeglite 15. jaotisele. Need piirangud on ette nähtud elumajades asuvatele seadmetele piisava kaitse tagamiseks kahjulike häirete eest.

See seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui seadet ei paigaldata ja ei kasutata vastavalt kasutusjuhendile, võib see põhjustada raadiosides ohtlikke häireid. Samas puudub garantii selle kohta, et häireid ei esine teatud kasutustingimustes. Kui antud seade põhjustab häireid raadio- või telesignaali vastuvõtul, mida saab kontrollida seadmete sisse- ja väljalülitamise abil, peaks kasutaja proovima häireid kõrvaldada mõne alljärgneva meetme abil.

∙ Muutke vastuvõtuantenni suunda või asukohta.

∙ Viige seade ja vastuvõtja teineteisest kaugemale.

∙ Ühendage seade teise pistikupesasse või vooluahelasse kui vastuvõtja.

∙ Abi saamiseks võtke ühendust müüjaga või kogenud raadio/televiisori tehnikuga.

1. märkus

Igasugused muudatused, mida vastavuse eest vastutav osapool ei ole selgelt kinnitanud, võivad tühistada seadme kasutamise õiguse.

2. märkus

Emissiooninormide täitmiseks tuleb kasutada varjestatud juhtseadme ja toite kaableid.

See seade vastab FCC eeskirjade 15. jaotise nõuetele. Töötamine peab vastama kahele järgmisele tingimusele:

1. see seade ei tohi põhjustada ohtlikke häireid ning

2. see seade peab vastu võtma kõiki signaale, kaasa arvatud signaale, mis võivad põhjustada soovimatuid häireid seadme töös.

Vastavus normidele

25

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmekäitluse (WEEE) avaldus

Sellele elektroonikaseadmele kehtib alates 13. augustist 2005. aastast elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmekäitluse direktiiv 2012/19/EÜ, mis nõuab, et pärast elektri- ja elektroonikatoodete kasutusest kõrvaldamist tekkinud jäätmeid ei tohi segada olmejäätmetega ja tootja on kohustatud need jäätmed tagasi võtma.

Teave keemiliste ainete kohta

Vastavalt keemiliste ainete määrusele REACH (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) 1907/2006) annab MSI teavet seadmes sisalduvate keemiliste ainete kohta veebisaidil: https://storage-asset.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

Toote keskkonnasõbralikud omadused

∙ Ooterežiimis on seadme energiatarve madal.

∙ Seadmes on tervisele ja looduskeskkonnale ohtlikke aineid väga vähesel määral.

∙ Hõlpsalt lahtivõetav ja utiliseeritav.

∙ Loodusressursside kasutamist on vähendatud taaskasutatavate materjalide tõttu.

∙ Hõlpsalt tehtavad uuendused pikendavad tööiga.

∙ Tahkete jäätmete osakaal on vähendatud kasutusest kõrvaldatud seadme tagasivõtmise tõttu.

Keskkonnakaitse põhimõtted

∙ Seade on välja töötatud sellisena, et selle osi saab taaskasutada ja

ümber töödelda ning neid ei pea tööea lõppedes utiliseerima.

∙ Kasutajad peavad kasutusest kõrvaldatud seadme andma ümber töötlemiseks ja lõppladustamiseks kohalikku jäätmekogumispunkti.

∙ Täiendava teabe saamiseks ümbertöötlemise kohta külastage MSI veebisaiti ja tehke kindlaks lähima turustaja asukoht.

∙ Kasutajad võivad MSI toodete nõuetekohase utiliseerimise, tagastamise, ümber töötlemise ja lahti võtmise kohta täiendava teabe saamiseks saata e-kirja aadressile [email protected].

26

Vastavus normidele

Hoiatus!

Ekraani vaatamine liiga pikka aega võib kahjustada nägemist.

Soovitused:

1. Tehke iga 30 minuti järel paus pikkusega 10 minutit.

2. Lapsed, kes on nooremad kui 2 aastat, ei tohi ekraani kasutada. Lapsed, kes on vanemad kui 2 aastat, tohivad ekraani vaadata kuni üks tund päevas.

Autoriõigused ja kaubamärgid

Autoriõigus © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Kõik õigused kaitstud. Kasutatav MSI on ettevõtte Micro-Star Int’l Co, Ltd kaubamärk. Kõik teised mainitud märgid ja nimed võivad olla vastava omaniku kaubamärgid. Ei anta garantiid ega kaudseid tagatisi. MSI jätab endale õiguse teha selles dokumendis muudatusi ette teatamata.

Tehniline tugi

Kui seadmega ilmneb probleeme ja kasutusjuhendist lahendust ei leia, võtke

ühendust oma kohaliku müüjaga või edasimüüjaga. Variandina võite vaadata juhiseid saidilt https://www.msi.com/support/.

Vastavus normidele

27

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • TÜV certification display protect your eyesight and keep your eyes healthy
  • Less blue light and anti-flicker technology prevent your eyes from strain & fatigue
  • Anti-glare display not only helps you to clearly check every line & detail for your learning, but also protect your eyes
  • Perfect 27" screen size for multi-tasking and long hour using
  • Learn with a comfortable viewing position while focusing on your courses and homework
  • The MSI exclusive software Display Kit provides the most convenient tool, the proper display & color mode for you while learning with it everyday
  • Keep the flexibility for your different devices with dual sources, HDMI & D-Sub (VGA) ports
  • The standard VESA-mount supported
  • Always allows you to play audio file with built-in speakers while learning

Related manuals