MSI Optix G272 MONITOR Lietotāja rokasgrāmata

MSI Optix G272 MONITOR Lietotāja rokasgrāmata | Manualzz
Optix sērija
LCD monitors
Optix G242 (3BA4)
Optix G242P (3BA4)
Optix G272 (3CB5)
Optix G272P (3CB5)
Saturs
Darba uzsākšana........................................................................................................... 3
Komplekta saturs.................................................................................................... 3
Monitora statīva uzstādīšana.................................................................................. 4
Monitora noregulēšana........................................................................................... 6
Monitora pārskats................................................................................................... 8
Monitora pievienošana datoram............................................................................ 11
Ekrāna izvēlnes iestatīšana........................................................................................ 13
Navi Key (Navigācijas taustiņš)............................................................................. 13
Karstais taustiņš.................................................................................................... 14
OSD izvēlnes................................................................................................................ 15
Gaming (Spēles).................................................................................................... 15
Professional (Profesionāls)................................................................................... 17
Image (Attēls)........................................................................................................ 18
Input Source (Ievades avots)................................................................................. 19
Navi Key (Navigācijas taustiņš)............................................................................. 19
Setting (Iestatīšana)............................................................................................... 20
Specifikācijas............................................................................................................... 21
Iepriekš iestatītie displeja režīmi............................................................................... 23
Kļūdu novēršana.......................................................................................................... 26
Drošības instrukcijas.................................................................................................. 27
Reglamentējošie paziņojumi...................................................................................... 29
Pārskatīšana
V1.0, 2020/11
2
Saturs
Darba uzsākšana
Šajā nodaļā sniegta informācija par aparatūras uzstādīšanas procedūrām. Savienojot
ierīces, uzmanīgi turiet ierīces, un izmantojiet zemētu rokas locītavas siksnu, lai
izvairītos no statiskās elektrības.
Komplekta saturs
Monitors
Dokumentācija
Optix G242 (3BA4)
Optix G242P (3BA4)
Optix G272 (3CB5)
Optix G272P (3CB5)
Īsā lietošanas pamācība
Reģistrācijas karte
Garantijas karte
Statīvs ar skrūvēm
Piederumi
Kabeļi
⚠⚠Svarīgi!
Statīva pamatne ar skrūvēm
Statīva pārsegs
Strāvas vads
Strāvas adapters
HDMI kabelis (papildu)
∙∙ Sazinieties ar savu iegādes vietu vai vietējo izplatītāju, ja kāds no elementiem ir
bojāts vai iztrūkst.
∙∙ Iepakojuma saturs var atšķirties dažādās valstīs.
Darba uzsākšana
3
Monitora statīva uzstādīšana
⚠⚠Svarīgi!
∙∙ Novietojiet monitoru uz mīkstas, aizsargātas virsmas, lai nesaskrāpētu displeja
paneli.
∙∙ Neizmantojiet nekādus asus priekšmetus uz paneļa.
∙∙ Statīva kronšteina uzstādīšanas atveres var izmantot arī piestiprināšanai pie sienas.
Sazinieties ar izplatītāju, lai saņemtu atbilstošu komplektu piestiprināšanai pie
sienas.
Optix G242P/ Optix G272P
1. Atstājiet monitoru tā aizsargiepakojumā. Salāgojiet statīvu ar gropi uz monitora.
2. Pieskrūvējiet statīvu ar skrūvēm.
3. Pievienojiet statīva pamatni statīvam un pieskrūvējiet skrūvi, lai nostiprinātu statīva
pamatni.
4. Pirms monitora uzstādīšana vertikāli pārliecinieties, vai statīva komplekts ir pareizi
uzstādīts.
2
1
4
Darba uzsākšana
3
Optix G242/ Optix G272
1. Atstājiet monitoru tā aizsargiepakojumā. Salāgojiet statīvu ar gropi uz monitora.
Pieskrūvējiet statīvu ar skrūvēm.
2. Pievienojiet statīva pamatni statīvam un pieskrūvējiet skrūvi, lai nostiprinātu statīva
pamatni.
3. Novietojiet fiksatorus, lai uzliktu statīva pārsegu.
4. Pirms monitora uzstādīšana vertikāli pārliecinieties, vai statīva komplekts ir pareizi
uzstādīts.
1
2
3
Darba uzsākšana
5
Monitora noregulēšana
Šis monitors ir veidots tā, lai palielinātu skatīšanās komfortu, nodrošinot regulēšanas
iespējas.
⚠⚠Svarīgi!
∙∙ Regulējot monitoru, nepieskarieties displeja panelim.
∙∙ Pirms pagriežat monitoru, nolieciet to nedaudz atpakaļ.
Optix G242P/ Optix G272P
-5 20
O
O
130mm
90
O
90
O
45
6
Darba uzsākšana
O
45
O
Optix G242/ Optix G272
O
O
-5 20
Darba uzsākšana
7
Monitora pārskats
Optix G242P/ Optix G272P
1
2
5
8
Darba uzsākšana
4
3
6
6
7
8
Optix G242/ Optix G272
1
4
2
5
6
6
7
8
Darba uzsākšana
9
1
2
3
4
5
6
7
8
10
Power Button (Barošanas poga)
Navi Key (Navigācijas taustiņš)
Kabeļu izvietošanas atvere
Kensington slēdzene
Strāvas ligzda
HDMI 1.4 pieslēgvieta
DisplayPort
Austiņu ligzda
Darba uzsākšana
Monitora pievienošana datoram
1. Izslēdziet datoru.
2. Savienojiet monitora video kabeli ar datoru.
3. Savienojiet monitora strāvas adapteri un strāvas kabeli. (A attēls)
4. Pievienojiet strāvas adapteri monitora strāvas ligzdai. (B attēls)
5. Pievienojiet strāvas vadu strāvas kontaktligzdai. (C attēls)
6. Ieslēdziet monitoru. (D attēls)
7. Ieslēdziet datoru, un monitors automātiski nosaka signāla avotu.
Optix G242P/ Optix G272P
D
B
C
A
Darba uzsākšana
11
Optix G242/ Optix G272
D
B
C
A
12
Darba uzsākšana
Ekrāna izvēlnes iestatīšana
Šajā nodaļā sniegta svarīga informācija par ekrāna izvēlnes iestatīšanu.
⚠⚠Svarīgi!
Visa informācija var mainīties bez iepriekšēja paziņojuma.
Navi Key (Navigācijas taustiņš)
Monitoram ir navigācijas taustiņš, daudzvirzienu vadīkla, kas palīdz pārvietoties
izvēlnē On-Screen Display (OSD - ekrāna izvēlne).
Optix G242P/ Optix G272P
Ekrāna izvēlnes iestatīšana
13
Optix G242/ Optix G272
Uz augšu/ Uz leju/ Pa kreisi/ Pa labi:
∙∙ Funkciju izvēlņu un vienumu atlase
∙∙ Funkciju vērtību pielāgošana
∙∙ Funkciju izvēļņu atvēršana/aizvēršana
Nospiediet pogu OK (Labi)
∙∙ Ekrāna (OSD) izvēlnes palaišana
∙∙ Apakšizvēlnes
∙∙ Atlases vai iestatījumu apstiprināšana
Karstais taustiņš
∙∙ Lietotāji var atvērt funkciju izvēlni Game Mode (Spēļu režīms), Screen Assistance
(Ekrāna palīdzība), Alarm Clock (Modinātājs) un Input Source (Ievades avots),
pārvietojot Navi Key (Navigācijas taustiņš) augšup, lejup, pa kreisi vai pa labi, kad
ekrāna izvēlne nav aktīva,
∙∙ Lietotāji var pielāgot savus karstos taustiņus, lai ievadītu citas funkciju izvēlnes.
14
Ekrāna izvēlnes iestatīšana
OSD izvēlnes
Gaming (Spēles)
1. līmeņa izvēlne
2./3. līmeņa izvēlne
Game Mode (Spēļu User (Lietotājs)
režīms)
FPS
Racing (Sacīkstes)
RTS
RPG
Night Vision
OFF (IZSLĒGTS)
(Nakts redzamība) Normal (Normāls)
Strong (Spēcīgs)
Apraksts
∙∙ Lietotāji var pielāgot visus
vienumus.
∙∙ Izmantojiet pogas Uz augšu, Uz
leju, lai atlasītu un priekšskatītu
režīma efektus.
∙∙ Nospiediet OK pogu, lai
apstiprinātu un lietotu režīma
veidu.
∙∙ Šī funkcija optimizē fona spilgtumu
un ir ieteicama FPS spēlēm.
Strongest (Spēcīgākais)
Response Time
(Atbildes laiks)
A.I.
Normal (Normāls)
Fast (Ātrs)
Fastest (Ātrākais)
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var
pielāgot Atbildes laiku.
∙∙ Atbildes laiks tiek iezīmēts pelēks,
kamēr ir iespējots Pretkustības
kontūras.
∙∙ Atbildes laiks ir jāiestata uz
Ātrs pēc tam, kad ir atspējots
Pretkustības kontūrasn.
OSD izvēlnes
15
1. līmeņa izvēlne
Anti Motion Blur
(Pretkustības
kontūras)
2./3. līmeņa izvēlne
OFF (IZSLĒGTS)
ON (IESLĒGTS)
Refresh Rate
Location
(Atsvaidzināšanas (Atrašanās
intensitāte)
vieta)
Pa kreisi
augšā
Pa labi
augšā
Pa kreisi
apakšā
Pa labi
apakšā
OFF (IZSLĒGTS)
ON (IESLĒGTS)
Alarm Clock
(Modinātājs)
Location
(Atrašanās
vieta)
Pa kreisi
augšā
Pa labi
augšā
Pa kreisi
apakšā
Pa labi
apakšā
OFF (IZSLĒGTS)
15:00
30:00
Apraksts
∙∙ Ja Pretkustības kontūras ir
aktivizēts, HDCR un Spilgtumu
nevar iespējot un tie tiek iezīmēti
pelēki.
∙∙ Atbildes laiks tiek iezīmēts pelēks,
kamēr ir iespējots Pretkustības
kontūras.
∙∙ Pretkustības kontūras ir jāatspējo,
kamēr iestatījums Adaptīvā
sinhronizācija ir iestatīts uz
IESLĒGTS.
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var
pielāgot Atsvaidzināšanas
intensitāti.
∙∙ Noklusējuma Atsvaidzināšanas
intensitāte atrašanās vieta
ir pa kreisi augšā. Ekrāna
izvēlnē atrašanās vieta ir
regulējama. Nospiediet OK
pogu, lai apstiprinātu un lietotu
Atsvaidzināšanas intensitāte
Atrašanās vieta.
∙∙ Šis monitors ievēro un darbojas,
izmantojot operētājsistēmas
iepriekš iestatīto Ekrāna
atsvaidzināšanas intensitāti.
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var
pielāgot Modinātāju.
∙∙ Pēc laika iestatīšanas nospiediet
OK pogu, lai aktivizētu taimeri.
∙∙ Noklusējuma Modinātāja
atrašanās vieta ir pa kreisi augšā.
Lietotāji var izvēlēties savu
atrašanās vietu.
00:01~99:59
45:00
60:00
Screen Assistance None (Nav)
(Ekrāna palīdzība)
16
OSD izvēlnes
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var
pielāgot Ekrāna palīdzību.
∙∙ Ekrāna palīdzība noklusējums ir
Nav.
1. līmeņa izvēlne
Adaptive Sync
(Adaptīvā
sinhronizācija)
2./3. līmeņa izvēlne
OFF (IZSLĒGTS)
ON (IESLĒGTS)
Professional (Profesionāls)
1. līmeņa
izvēlne
Pro Mode
(Profesionālais
režīms)
Eye Saver (Acu
saudzētājs)
Apraksts
∙∙ Adaptīvā sinhronizācija novērš
ekrāna pārrāvumus.
∙∙ DisplayPort vai HDMI noklusējums
ir IZSLĒGTS un to var regulēt
uz IESLĒGTS/IZSLĒGTS jebkurā
režīmā, jebkurā izšķirtspējā,
jebkurā ievades avotā un
jebkurā ekrāna atsvaidzināšanas
intensitātē.
∙∙ Pretkustības kontūras tiek
atspējotas, ja ir iespējots Adaptīvā
sinhronizācija.
2. līmeņa izvēlne
Apraksts
Reader (Lasītājs)
∙∙ Lietotāji var pielāgot visus vienumus.
User (Lietotājs)
Cinema (Kino)
Designer
(Noformētājs)
OFF (IZSLĒGTS)
ON (IESLĒGTS)
∙∙ Noklusējuma režīms ir Lietotājs.
∙∙ Izmantojiet pogas Uz augšu, Uz leju, lai
atlasītu un priekšskatītu režīma efektus.
∙∙ Nospiediet OK pogu, lai apstiprinātu un
lietotu režīma veidu.
∙∙ Acu saudzētājs aizsargā acis pret zilo
gaismu. Ja šis iestatījums ir aktivizēts,
Acu saudzētājs pielāgo ekrāna krāsas
temperatūru, lai tā būtu dzeltenāka.
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot Acu
saudzētāju.
HDCR
OFF (IZSLĒGTS)
ON (IESLĒGTS)
∙∙ Ja Profesionālais režīms ir iestatīts uz
Lasītājs, ir obligāti jāiespējo Acu saudzētājs.
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot HDCR.
∙∙ HDCR uzlabo attēla kvalitāti, palielinot attēlu
kontrastu.
∙∙ Ja HDCR ir iestatīts uz IESLĒGTS, Spilgtums
tiek iezīmēts pelēks.
Anti Motion Blur OFF (IZSLĒGTS)
(Pretkustības
ON (IESLĒGTS)
kontūras)
∙∙ HDCR un Pretkustības kontūras nevar
iespējot vienlaicīgi.
∙∙ Ja Pretkustības kontūras ir aktivizēts, HDCR
un Spilgtumu nevar iespējot un tie tiek
iezīmēti pelēki.
∙∙ Atbildes laiks tiek iezīmēts pelēks, kamēr ir
iespējots Pretkustības kontūras.
∙∙ Pretkustības kontūras ir jāatspējo, kamēr
iestatījums Adaptīvā sinhronizācija ir
iestatīts uz IESLĒGTS.
OSD izvēlnes
17
1. līmeņa
izvēlne
Image
Enhancement
(Attēla
uzlabošana)
2. līmeņa izvēlne
Apraksts
OFF (IZSLĒGTS)
∙∙ Attēla uzlabošana uzlabo attēla malas, lai
uzlabotu tā pievilcību.
Weak (Vājš)
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot Attēla
uzlabošanu.
Medium (Vidējs)
Strong (Spēcīgs)
Strongest
(Spēcīgākais)
Image (Attēls)
1. līmeņa
izvēlne
Brightness
(Spilgtums)
Contrast
(Kontrasts)
Sharpness
(Asums)
Color
Temperature
(Krāsu
temperatūra)
Screen Size
(Ekrāna izmērs)
18
OSD izvēlnes
2./3. līmeņa izvēlne
0-100
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var
pielāgot Kontrastu.
0-5
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var
pielāgot Asumu.
∙∙ Asums uzlabo attēlu dzidrumu un
detaļas.
Cool (Vēss)
Normal (Normāls)
Customization
(Pielāgošana)
R (0–100)
G (0–100)
B (0–100)
Auto (Automātiski)
4:3
16:9
∙∙ Lietotāji var regulēt Spilgtumu
režīmos Lietotājs, RTS, RPG un
Lasītājs.
∙∙ Spilgtums tiek iezīmēts pelēks, ja
Pretkustības kontūras vai HDCR
tiek iespējotas.
0-100
Warm (Silts)
Apraksts
∙∙ Krāsu temperatūras noklusējums
ir Normāls.
∙∙ Izmantojiet pogas Uz augšu, Uz
leju, lai atlasītu un priekšskatītu
režīma efektus.
∙∙ Nospiediet OK pogu, lai
apstiprinātu un lietotu režīma
veidu.
∙∙ Lietotāji var pielāgot Krāsu
temperatūru Pielāgošanas
režīmā.
∙∙ Lietotāji var regulēt Ekrāna
izmēru jebkurā režīmā, jebkurā
izšķirtspējā un jebkurā ekrāna
atsvaidzināšanas intensitātē.
∙∙ Noklusējums ir Automātiski.
Input Source (Ievades avots)
1. līmeņa
izvēlne
HDMI1
2. līmeņa
izvēlne
HDMI2
DP
Auto Scan
(Automātiskā
skenēšana)
OFF (IZSLĒGTS)
ON (IESLĒGTS)
Apraksts
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot Ievades
avotu.
∙∙ Lietotāji var izmantot navigācijas taustiņu,
lai atlasītu ievades statusu, kā norādīts
tālāk.
• Ja “Automātiskā skenēšana” ir iestatīta
uz “IZSLĒGTS” un monitors ir jaudas
taupīšanas režīmā.
• Ja monitorā ir redzams ziņojums “No
Signal (Nav signāla)”.
Navi Key (Navigācijas taustiņš)
1. līmeņa
izvēlne
Up (Uz augšu)/
Down (Uz leju)/
Left (Pa kreisi)/
Right (Pa labi)
2. līmeņa izvēlne
Apraksts
OFF (IZSLĒGTS)
∙∙ Pogas Uz augšu noklusējums ir Spēļu
režīms.
Brightness
(Spilgtums)
Game Mode
(Spēļu režīms)
Screen
Assistance
(Ekrāna palīdzība)
Alarm Clock
(Modinātājs)
∙∙ Pogas Uz leju noklusējums ir Ekrāna
palīdzība.
∙∙ Pogas Pa kreisi noklusējums ir
Modinātājs.
∙∙ Pogas Pa labi noklusējums ir Ievades
avots.
∙∙ Visus Navigācijas taustiņa vienumus var
pielāgot, izmantojot ekrāna izvēlni.
Input Source
(Ievades avots)
Refresh Rate
(Atsvaidzināšanas
intensitāte)
Information on
Screen (Ekrāna
informācija)
OSD izvēlnes
19
Setting (Iestatīšana)
1. līmeņa izvēlne
Language
(Valoda)
2. līmeņa izvēlne
Apraksts
English
∙∙ Lai apstiprinātu un lietotu iestatījumu
Valoda, lietotājiem jānospiež OK poga.
繁體中文
Français
Deutsch
Italiano
Español
한국어
∙∙ Valodas rūpnīcas noklusējums ir angļu.
∙∙ Valoda ir neatkarīgs iestatījums.
Lietotāja valodas iestatījums ignorē
rūpnīcas noklusējumu. Kad lietotāji
iestatījuši Atiestatīt uz Jā, valoda netiek
mainīta.
日本語
Русский
Português
简体中文
Bahasa Indonesia
Türkçe
Transparency
(Caurspīdīgums)
OSD Time Out
(Ekrāna izvēlnes
taimauts)
Power Button
(Barošanas poga)
(Drīz būs vairāk
valodu)
0-5
5-30s
OFF (IZSLĒGTS)
Standby
(Gaidīšanas
režīms)
20
Information on
Screen (Ekrāna
informācija)
OFF (IZSLĒGTS)
Reset (Atiestatīt)
YES (JĀ)
OSD izvēlnes
ON (IESLĒGTS)
NO (NĒ)
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot
Caurspīdīgumu.
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot
Ekrāna izvēlnes taimautu.
∙∙ Ja iestatīts uz IZSLĒGTS, lietotāji var
nospiest barošanas pogu, lai izslēgtu
monitoru.
∙∙ Ja iestatīts uz Gaidstāves režīmu,
lietotāji var nospiest barošanas
pogu, lai izslēgtu paneli un
aizmugurapgaismojumu.
∙∙ Monitora statusa informācija tiek
parādīta ekrāna labajā pusē.
∙∙ Lietotāji var iespējot vai atspējot Ekrāna
informācija. Noklusējums ir IZSLĒGTS.
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var atiestatīt
un atjaunot sākotnējos ekrāna izvēlnes
noklusējuma iestatījumus.
Specifikācijas
Modelis
Izmērs
Liekums
Paneļa veids
Izšķirtspēja
Attēla attiecība
Spilgtums (niti)
Kontrasta attiecība
Atsvaidzināšanas
intensitāte
Atbildes laiks
Ievades interfeiss
I/O
Skatīšanās leņķi
DCI-P3*/ sRGB
Virsmas apstrāde
Displeja krāsas
Monitora Jaudas Opcijas
Strāvas adaptera
specifikācijas
Optix G242/ Optix G242P/ Optix G272/ Optix G272P
23,8 collu (Optix G242/ Optix G242P)
27 collu (Optix G272/ Optix G272P)
N/A
IPS
1920 x 1080 @144Hz
16:9
250 (parasti)
1000:1
144Hz
1ms (MPRT)
∙∙ HDMI 1.4 pieslēgvieta x2
∙∙ DisplayPort x1
∙∙ HDMI 1.4 pieslēgvieta x2
∙∙ DisplayPort x1
∙∙ Austiņu ligzda x1
178°(H) , 178°(V)
95%/ 128% (Optix G242/ Optix G242P)
92%/ 120% (Optix G272/ Optix G272P)
Pretapžilbes
16.7M
20V
2,25A
Modelis: ADPC2045
Ieejošā strāva
100~ 240Vac, 50~ 60Hz, 1,5A
Regulēšana (noliekšana)
-5° - 20°
Strāvas izvads
Regulēšana (augstums)
20V
2,25A
0 ~ 130mm (Optix G242P/ Optix G272P)
Specifikācijas
21
Modelis
Optix G242/ Optix G242P/ Optix G272/ Optix G272P
Regulēšana (pagriešana)
-90° ~ 90° (Optix G242P/ Optix G272P)
Regulēšana (grozīšana)
Kensington slēdzene
VESA stiprinājums
-45° ~ 45° (Optix G242P/ Optix G272P)
Jā
∙∙ Plāksnes veids: 100 x 100 mm
∙∙ Skrūves veids: M4 x 10 mm
• Pavediena diametrs: 4 mm
• Pavediena solis: 0,7 mm
• Pavediena garums: 10 mm
Izmēri (Pl x A x Dz)
540,3 x 514,3 x 233,7 mm (Optix G242P)
612,5 x 444,3 x 228,2 mm (Optix G272)
612,5 x 403,6 x 233,7 mm (Optix G272P)
3,33 kg (neto) / 5,0 kg (bruto) (Optix G242)
5,36 kg (neto) / 7,66 kg (bruto) (Optix G242P)
Svars
Vide
540,3 x 411,6 x 228,2 mm (Optix G242)
4,33 kg (neto) / 6,63 kg (bruto) (Optix G272)
6,40 kg (neto) / 8,80 kg (bruto) (Optix G272P)
Darbības
režīms
Uzglabāšana
∙∙ Temperatūra: no 0℃ līdz 40℃
∙∙ Mitrums: 20% līdz 90%, nerada kondensātu
∙∙ Augstums: 0 - 5000 m
∙∙ Temperatūra: no -20℃ līdz 60℃
∙∙ Mitrums: 10% līdz 90%, nerada kondensātu
* Pamatojoties uz CIE1976 testēšanas standartiem.
22
Specifikācijas
Iepriekš iestatītie displeja režīmi
Standarts
Izšķirtspēja
VGA
640x480
Optix G242/ Optix G242P
@60Hz
@67Hz
@72Hz
SVGA
720x400
800x600
@75Hz
@70Hz
@56Hz
@60Hz
@72Hz
XGA
SXGA
1024x768
1152x864
1280x720
1280x960
1280x1024
WXGA+
1440x900
DOS
640x350
WSXGA+
Full HD
Režīms
480P
576P
1680x1050
720x400
1920x1080
Video laika
izšķirtspēja
640x480P
720x480P
1440x480P
720x576P
1440x576P
@75Hz
@60Hz
@70Hz
@75Hz
@75Hz
@60Hz
@60Hz
@60Hz
@75Hz
@60Hz
@60Hz
@70Hz
@70Hz
@60Hz
@144Hz
HDMI
DP
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Optix G242/ Optix G242P
@60Hz
@50Hz
HDMI
DP
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Iepriekš iestatītie displeja režīmi
23
Režīms
720P
1080P
Video laika
izšķirtspēja
1280x720P
1920x1080P
Optix G242/ Optix G242P
@50Hz
@50Hz
@60Hz
@120Hz
Standarts
Izšķirtspēja
VGA
640x480
SVGA
800x600
@60Hz
@67Hz
@75Hz
@70Hz
@56Hz
@60Hz
@72Hz
XGA
SXGA
1024x768
1152x864
1280x720
1280x960
1280x1024
WXGA+
1440x900
DOS
640x350
WSXGA+
Full HD
24
1680x1050
720x400
1920x1080
DP
V
V
V
V
V
V
V
V
Optix G272/ Optix G272P
@72Hz
720x400
HDMI
@75Hz
@60Hz
@70Hz
@75Hz
@75Hz
@60Hz
@60Hz
@60Hz
@75Hz
@60Hz
@60Hz
@70Hz
@70Hz
@60Hz
@144Hz
Iepriekš iestatītie displeja režīmi
HDMI
DP
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Režīms
480P
576P
1080P
Video laika
izšķirtspēja
640x480P
720x480P
1440x480P
1440x576P
1920x1080P
Optix G272/ Optix G272P
@60Hz
@50Hz
@60Hz
@120Hz
HDMI
DP
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Iepriekš iestatītie displeja režīmi
25
Kļūdu novēršana
Barošanas gaismas diode ir izslēgta.
• Vēlreiz nospiediet monitora barošanas pogu.
• Pārbaudiet, vai monitora strāvas kabelis ir pareizi pievienots.
Nav attēla.
• Pārbaudiet, vai datora grafikas karte ir pareizi instalēta.
• Pārbaudiet, vai dators un monitors ir pieslēgti strāvas kontaktligzdām un ir
ieslēgti.
• Pārbaudiet, vai monitora signāla kabelis ir pareizi pievienots.
• Iespējams, ka dators ir gaidīšanas režīmā. Nospiediet jebkuru taustiņu, lai
aktivizētu monitoru.
Ekrāna attēls nav pareiza izmēra vai ir nepareizi centrēts.
• Skatiet iepriekš iestatītos displeja režīmus, lai iestatītu datorā tādu iestatījumu,
kas ir piemērots monitora attēlošanai.
Nav standarta Plug & Play.
• Pārbaudiet, vai monitora strāvas kabelis ir pareizi pievienots.
• Pārbaudiet, vai monitora signāla kabelis ir pareizi pievienots.
• Pārbaudiet, vai dators un grafikas karte ir saderīgi ar standartu Plug & Play.
Ikonas, fonts vai ekrāns ir izplūduši, neskaidri vai ir problēmas ar
krāsām.
• Neizmantojiet video paplašinājuma kabeļus.
• Pielāgojiet spilgtumu un kontrastu.
• Pielāgojiet RGB krāsu vai regulējiet krāsu temperatūru.
• Pārbaudiet, vai monitora signāla kabelis ir pareizi pievienots.
• Pārbaudiet, vai signāla kabeļa savienotāja ligzdas nav saliekušās.
Monitors sāk mirgot vai rāda viļņus.
• Mainiet atsvaidzināšanas intensitāti, lai tā atbilstu monitora iespējām.
• Atjauniniet grafikas kartes draiverus.
• Nenovietojiet monitoru blakus elektroierīcēm, kas var izraisīt elektromagnētiskos
traucējumus (EMI).
26
Kļūdu novēršana
Drošības instrukcijas
∙∙ Rūpīgi un pilnībā izlasiet drošības norādījumus.
∙∙ Jāievēro visi drošības pasākumi un brīdinājumi, kas norādīti uz ierīces vai lietotāja
rokasgrāmatā.
∙∙ Apkopi uzticiet kvalificētam personālam.
Barošana
∙∙ Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārliecinieties, vai strāvas spriegums ir
drošības robežās un ir pareizi noregulēts līdz 100 - 240V vērtībai.
∙∙ Ja strāvas vadam ir 3 tapu kontaktdakša, neatvienojiet aizsargzemējuma tapu no
kontaktdakšas. Ierīcei jābūt savienotai ar iezemētu strāvas kontaktligzdu.
∙∙ Apstipriniet, ka elektroenerģijas sadales sistēmai uzstādīšanas vietā jānodrošina
automātiskais slēdzis ar 120/240 V, 20 A (maksimums).
∙∙ Vienmēr atvienojiet strāvas vadu vai izslēdziet sienas kontaktligzdu, ja ierīce
noteiktu laiku netiek izmantota, lai sasniegtu nulles enerģijas patēriņu.
∙∙ Novietojiet strāvas vadu tā, lai cilvēki tam nekāptu virsū. Nenovietojiet jebkādus
priekšmetus uz strāvas vada.
∙∙ Ja ierīces komplektācijā ir adapters, izmantojiet tikai MSI nodrošināto maiņstrāvas
adapteri, kas apstiprināts lietošanai ar šo ierīci.
Baterija
Ja šī ierīce tiek piegādāta ar bateriju, ievērojiet īpašus piesardzības pasākumus.
∙∙ Ja bateriju nepareizi nomaina, pastāv sprādziena risks. Nomainiet tikai ar tāda paša
vai līdzīga tipa bateriju, kuru ieteicis ražotājs.
∙∙ Nemetiet bateriju uguni vai karstā krāsnī, kā arī neveic tā mehānisku sasišanu vai
sagriešanu, kas var radīt eksploziju.
∙∙ Centieties neatstāt bateriju pārmērīgi lielā temperatūrā vai pārmērīgi zema gaisa
spiediena vidē, kas var izraisīt sprādzienu vai uzliesmojoša šķidruma vai gāzes
noplūdi.
∙∙ Nenorijiet bateriju. Ja monētas/pogas tipa baterija tiek norīta, tas var izraisīt
smagus iekšējos apdegumus vai nāvi. Uzglabājiet jaunās un lietotās baterijas
bērniem nepieejamā vietā.
Eiropas Savienība:
Taivāna:
Baterijas, akumulatoru iepakojumus un akumulatorus nedrīkst utilizēt
nešķirotos mājsaimniecības atkritumos. Lai atgrieztu, pārstrādātu vai
apstrādātu tos saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem, izmantojiet publisku
savākšanas sistēmu.
廢電池請回收
Lai varētu labāk aizsargāt apkārtējo vidi, izmantotie akumulatori ir jāsavāc
atsevišķi pārstrādei vai speciāla veida izmešanai.
Drošības instrukcijas
27
Kalifornija, ASV:
Vide
Pogu šūnu baterija var saturēt perhlorātu, un Kalifornijā to ir īpaši
jāapstrādā vai jāutilizē.
Plašāku informāciju skatiet šeit: https://dtsc.ca.gov/perchlorate/
∙∙ Lai samazinātu ar karstumu saistīto traumu vai pārkarsušas baterijas iespējamību,
nenovietojiet ierīci uz mīkstas, nestabilas virsmas un neaizsedziet ventilācijas
atveres.
∙∙ Lietojiet ierīci tikai uz cietas, līdzenas un stabilas virsmas.
∙∙ Lai novērstu ierīces apgāšanos, nostipriniet ierīci uz galda, sienas vai fiksēta
objekta, izmantojot pretapgāšanās stiprinājumu, kas palīdz pareizi atbalstīt ierīci un
noturēt drošā vietā.
∙∙ Lai novērstu ugunsgrēka vai strāvas trieciena risku, neturiet ierīci mitrumā un
augstā temperatūrā.
∙∙ Neatstājiet ierīci nekondicionētā vidē ar uzglabāšanas temperatūru augstāku par
60℃ vai zemāku par -20℃, kas var sabojāt ierīci.
∙∙ Maksimālā darbības temperatūra ir aptuveni 40℃.
∙∙ Tīrot ierīci, izņemiet kontaktdakšu. Ierīces tīrīšanai izmantojiet mīkstu drāniņu,
nevis rūpniecisku ķīmisku vielu. Nekad nelejiet atverē šķidrumu, jo tas var sabojāt
ierīci vai izraisīt elektrošoku.
∙∙ Nekad neturiet ierīces tuvumā spēcīgus magnētiskos vai elektriskos objektus.
∙∙ Ja rodas kāda no tālāk norādītajām situācijām, lūdziet ierīci pārbaudīt servisa
personālam.
• Ir bojāts strāvas vads vai kontaktdakša.
• Ierīcē ir iekļuvis šķidrums.
• Ierīce ir tikusi pakļauta mitruma iedarbībai.
• Ierīce nedarbojas pareizi vai nevar to lietot atbilstoši lietotāja rokasgrāmatā
norādītajam.
• Ierīce ir nokritusi un bojāta.
• Ierīcei ir acīmredzami salūzusi.
28
Drošības instrukcijas
Reglamentējošie paziņojumi
CE atbilstība
Šī ierīce atbilst prasībām, kas noteiktas Padomes Direktīvā par
dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz elektromagnētisko
savietojamību (2014/30/ES), Zemsprieguma Direktīvā (2014/35/ES), EP
direktīvā (2009/125/EK) un RoHS Direktīvā (Direktīvā par dažu bīstamu
vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās) (2011/65/ES).
Šis produkts ir pārbaudīts un atzīts par atbilstīgu saskaņotajiem standartiem attiecībā
uz informācijas tehnoloģiju iekārtām, kas publicēti saskaņā ar Eiropas Savienības
Oficiālā Vēstneša direktīvām.
FCC-B Radiofrekvences traucējumu paziņojums
Šis aprīkojums ir pārbaudīts un atbilst B. kategorijas digitālo ierīču
ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi
ir noteikti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem
traucējumiem dzīvojamo māju instalācijās. Šis aprīkojums rada,
izmanto un var izstarot radiofrekvences enerģiju un, ja tas netiek
uzstādīts un lietots saskaņā ar instrukciju rokasgrāmatu, tas var
radīt kaitīgus radiosakaru traucējumus. Tomēr nav nekādu garantiju, ka traucējumi
nradīsies kādā noteiktā instalācijā. Ja šī ierīce patiešām rada kaitīgus traucējumus
radio un televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot ierīci, lietotājam
jāmēģina novērst šos kaitējumus kādā no tālāk norādītajiem veidiem.
∙∙ Pagrieziet vai pārvietojiet uztverošo antenu.
∙∙ Palieliniet attālumu starp ierīci un uztvērēju.
∙∙ Pievienojiet ierīci citas elektriskās ķēdes kontaktligzdā, kurā nav pieslēgts uztvērējs.
∙∙ Problēmu atrisināšanai sazinieties ar pārdevēju vai pieredzējušu radio/televīzijas
speciālistu.
1. paziņojums
Veicot izmaiņas vai modifikācijas, ko nav pienācīgi apstiprinājušas atbildīgās iestādes,
kas atbildīgas par atbilstības noteikumu ievērošanu, var tikt atņemtas lietotāja
tiesības ekspluatēt šo ierīci.
2. paziņojums
Lai ievērotu emisijas robežvērtības, jāizmanto ekranēti saskarnes kabeļi un
maiņstrāvas vads, ja tāds ir.
Ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Lietošanai ir noteikti divi tālāk norādīti
nosacījumi:
1. šī ierīce nedrīkst radīt būtiskus traucējumus, un
2. šai ierīcei jāpieņem jebkādi saņemtie traucējumi, ieskaitot traucējumus, kas var
radīt nevēlamas darbības.
Reglamentējošie paziņojumi
29
WEEE (EEIA - elektrisko un elektronisko iekārtu
atkritumi) paziņojums
Saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) Direktīvu par elektrisko un elektronisko
iekārtu atkritumiem (Direktīva 2012/19/EK), augustā, “elektrisko un
elektronisko iekārtu” produktus vairs nevar izmest kā sadzīves atkritumus,
un aptverto elektronisko iekārtu ražotājiem ir pienākums pieņemt atpakaļ
šādus produktus to derīguma laika beigās.
Informācija par ķīmiskajām vielām
Saskaņā ar ķīmisko vielu noteikumiem, piemēram, ES REACH regulu (kas attiecas uz
ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu) (Eiropas Parlamenta
un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006), MSI sniedz informāciju par ķīmiskajām
vielām produktos vietnē:
https://storage-asset.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
Zaļā produkta raksturojums
∙∙ Samazināts enerģijas patēriņš darba un gaidstāves režīmos
∙∙ Ierobežots videi un veselībai kaitīgo vielu pielietojums
∙∙ Viegli demontējama un pārstrādājama
∙∙ Samazināta dabas resursu izmantošana, izmantojot izejvielu otrreizējo pārstrādi
∙∙ Ilgāks produkta kalpošanas laiks, ņemot vērā vienkāršu atjaunināšanas procesu
∙∙ Samazināts cieto atkritumu daudzums, īstenojot atpakaļpieņemšanas politiku.
Vides politika
∙∙ Šis produkts ir izstrādāts, lai nodrošinātu atbilstošu detaļu atkārtotu
izmantošanu un pārstrādi, un to nevajadzētu izmest kalpošanas laika
beigās.
∙∙ Lietotājiem jāsazinās ar vietējo autorizēto savākšanas punktu
otrreizējai pārstrādei un jāiznīcina nolietotie produkti.
∙∙ Apmeklējiet MSI tīmekļa vietni un atrodiet tuvumā esošu izplatītāju, lai iegūtu
papildinformāciju par otrreizējo pārstrādi.
∙∙ Lietotāji var ar mums sazināties pa e-pastu [email protected], lai iegūtu
informāciju par MSI produktu pareizu likvidēšanu, atpakaļpieņemšanu, otrreizēju
pārstrādi un izjaukšanu.
Brīdinājums.
Pārmērīga ekrānu izmantošana var ietekmēt redzi.
Ieteikumi.
1. Paņemiet 10 minūšu pārtraukumu katrās 30 ekrāna laika minūtēs.
2. Bērniem, kas jaunāki par 2 gadiem, nedrīkst izmantot ekrānu. Bērniem no 2 gadu
vecuma ekrāna laiks ir jāierobežo līdz mazāk nekā vienai stundai dienā.
30
Reglamentējošie paziņojumi
Paziņojums par autortiesībām un preču zīmēm
Autortiesības © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Visas tiesības paturētas. Izmantotais MSI
logotips ir Micro-Star Int ‘l Co., Ltd. reģistrēta preču zīme. Visas citas minētās preču
zīmes un nosaukumi var būt attiecīgo īpašnieku preču zīmes. Netiek izteikta vai
netieši norādīta garantija attiecībā uz precizitāti vai pabeigtību. MSI patur tiesības veikt
izmaiņas šajā dokumentā bez iepriekšēja brīdinājuma.
Tehniskais atbalsts
Ja rodas problēmas ar produktu un, izmantojot lietotāja rokasgrāmatu, nav iespējams
rast risinājumu, lūdzu, sazinieties ar savu iegādes vietu vai vietējo izplatītāju. Vai arī,
lūdzu, apmeklējiet https://www.msi.com/support/, lai saņemtu papildu norādījumus.
Reglamentējošie paziņojumi
31
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement