MSI Optix MAG342CQR MONITOR Instrukcja obsługi

MSI Optix MAG342CQR MONITOR Instrukcja obsługi | Manualzz
Seria Optix
Monitor LCD
Optix MAG342CQR (3DB6)
Optix MAG342CQRV (3DB6)
Spis treści
Prawa autorskie i informacje na temat znaków towarowych�����������������������������������iii
Wersja���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Pomoc techniczna���������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Instrukcje bezpieczeństwa��������������������������������������������������������������������������������������iv
Zgodność z CE��������������������������������������������������������������������������������������������������������vi
Oświadczenie FCC-B o zakłóceniach częstotliwości radiowych�����������������������������vi
Oświadczenie WEEE���������������������������������������������������������������������������������������������vii
Informacje o substancjach chemicznych����������������������������������������������������������������vii
Wprowadzenie�������������������������������������������������������������������������������1-1
Zawartość opakowania���������������������������������������������������������������������������������������� 1-2
Instalacja podstawy monitora������������������������������������������������������������������������������� 1-3
Regulacja monitora���������������������������������������������������������������������������������������������� 1-4
Przegląd monitora������������������������������������������������������������������������������������������������ 1-5
Podłączanie monitora do komputera�������������������������������������������������������������������� 1-7
Konfiguracja w menu OSD�����������������������������������������������������������2-1
Przycisk menu OSD��������������������������������������������������������������������������������������������� 2-2
ii
Menu OSD konfiguracji���������������������������������������������������������������������������������������� 2-4
Dodatek�����������������������������������������������������������������������������������������A-1
Dane techniczne��������������������������������������������������������������������������������������������������A-2
Wstępnie ustawione tryby wyświetlania���������������������������������������������������������������A-4
Rozwiązywanie problemów����������������������������������������������������������������������������������A-6
Wstęp
Prawa autorskie i informacje na temat znaków
towarowych
Copyright © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Logo MSI to
zastrzeżony znak towarowy firmy Micro-Star Int’l Co., Ltd. Wszystkie pozostałe
wspomniane znaki i nazwy mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
Firma nie udziela żadnych gwarancji, wyrażonych ani dorozumianych, odnośnie
dokładności lub kompletności. Firma MSI zastrzega sobie prawo do wprowadzania
zmian w niniejszym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.
Wersja
Wersja
V1.0
Data
2020/07
Pomoc techniczna
Po wystąpieniu problemu z produktem i nieuzyskaniu rozwiązania z podręcznika
użytkownika należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z lokalnym dystrybutorem. W
celu uzyskania dalszych wskazówek można także przejść na stronę
https://www.msi.com/support/.
iii
Instrukcje bezpieczeństwa
◙◙
◙◙
◙◙
Przeczytaj starannie i gruntownie instrukcje bezpieczeństwa.
Należy stosować się do wszystkich przestróg i ostrzeżeń umieszczonych na
urządzeniu lub w podręczniku użytkownika.
Czynności serwisowe mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowane osoby.
Należy zachować podręcznik użytkownika dostarczony w opakowaniu do
wykorzystania w przyszłości.
Urządzenie należy przechowywać z dala od wilgoci i nie narażać go na działanie
wysokiej temperatury, aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem.
Przed wykonaniem ustawień urządzenie należy umieścić na stabilnej płaskiej
powierzchni.
iv
◙◙
◙◙
Przed podłączeniem urządzenia do gniazda zasilania należy upewnić się,
że napięcie zasilające jest w bezpiecznych granicach i zostało prawidłowo
ustalone w przedziale 100~240 V. Nie należy usuwać z wtyczki bolca
uziemienia. Urządzenie musi być podłączone do uziemionego gniazda
zasilania.
Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy zawsze
odłączyć przewód zasilający lub wyłączyć zasilanie gniazda ściennego, aby
zapewnić zerowe zużycie energii.
Wentylator na urządzeniu jest używany do konwekcji powietrza i zabezpiecza
produkt przed przegrzaniem. Wentylatora nie należy przykrywać.
Nie należy pozostawiać urządzenia w miejscu bez wentylacji przy temperaturze
przechowywania powyżej 60℃ lub poniżej -20℃, ponieważ może to uszkodzić
urządzenie.
UWAGA: Maksymalna temperature działania wynosi około 40℃.
Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy odłączyć wtyczkę
zasilającą. Do czyszczenia urządzenia należy raczej używać miękkiej szmatki,
a nie przemysłowych środków chemicznych. Nigdy nie należy wlewać płynów do
otworów w obudowie, ponieważ może to uszkodzić urządzenie lub spowodować
porażenie prądem elektrycznym.
Wstęp
Przewód zasilający należy tak poprowadzić, aby nikt przypadkiem na niego nie
nadepnął i nie potknął się o niego. Nie należy stawiać niczego na przewodzie
zasilającym.
W pobliżu urządzenia nie mogą znajdować się obiekty o silnym polu magnetycznym
lub elektrycznym.
W razie wystąpienia którejkolwiek z poniższych sytuacji urządzenie powinno
zostać sprawdzone przez personel serwisu:
◙◙ Przewód zasilający lub wtyczka uległy uszkodzeniu.
◙◙ Do wnętrza urządzenia dostał się płyn.
◙◙ Urządzenie zostało poddane działaniu wilgoci.
◙◙ Urządzenie nie działa poprawnie lub nie można go uruchomić zgodnie z
podręcznikiem użytkownika.
◙◙ Urządzenie zostało upuszczone i uszkodzone.
◙◙ Urządzenie ma wyraźne oznaki uszkodzenia.
Energooszczędność produktu
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Zmniejszone zużycie energii podczas używania i w trybie wstrzymania
Ograniczone użycie substancji szkodliwych dla środowiska i dla zdrowia
Łatwy demontaż i recykling
Zmniejszone zużycie zasobów naturalnych poprzez zachęcanie do recyklingu
Zwiększona żywotność produktu, poprzez łatwe aktualizacje
Zmniejszona ilość trwałych odpadów, dzięki polityce zwrotów
Polityka ochrony środowiska
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Produkt został zaprojektowany tak, aby umożliwić wielokrotne użycie części i
właściwe przetwarzanie, dlatego też nie należy go wyrzucać po zakończeniu
żywotności.
Użytkownicy powinni skontaktować się z lokalnym autoryzowanym punktem
zbiórki do celów recyklingu i usuwania zużytych produktów.
W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących przetwarzania należy
przejść do witryny firmy MSI i zlokalizować najbliższego dystrybutora.
Informacje dotyczące prawidłowej utylizacji, zwrotu, przetwarzania i
demontażu produktów firmy MSI użytkownicy mogą też uzyskać pod adresem
[email protected].
★ Ostrzeżenie! Zbyt długie korzystanie z monitora może wpływać na wzrok.
★ Zalecenia:
1. Co 30 minut pracy przed monitorem należy robić 10-minutowe przerwy.
2. Dzieci w wieku poniżej 2 lat nie powinny korzystać z monitora. W przypadku
dzieci w wieku co najmniej 2 lat czas spędzony przed monitorem powinien być
ograniczony do mniej niż jednej godziny dziennie.
v
Zgodność z CE
Urządzenie to spełnia wymogi dyrektywy Rady w sprawie zbliżenia
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności
elektromagnetycznej (2014/30/UE), dyrektywy niskonapięciowej (2014/35/
UE), dyrektywy ErP (2009/125/WE) i dyrektywy RoHS (2011/65/UE).
Urządzenie to zostało poddane testom, które wykazały jego zgodność z normami
zharmonizowanymi dla urządzeń technologii informacyjnej opublikowanymi w
dyrektywach w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Oświadczenie FCC-B o zakłóceniach
częstotliwości radiowych
Urządzenie to zostało poddane testom, które stwierdziły, że jest zgodne z ograniczeniami
wyznaczonymi dla urządzeń cyfrowych klasy B w części 15 przepisów FCC. Ograniczenia
te zostały wyznaczone, aby zapewniać odpowiednie zabezpieczenie przed szkodliwymi
zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie generuje, wykorzystuje oraz może
wytwarzać energię częstotliwości radiowej i, jeśli nie będzie zainstalowane i używane
ściśle według zaleceń instrukcji, może powodować zakłócenia komunikacji radiowej.
Jednakże, nie gwarantuje się, że nie wystąpią zakłócenia w określonej instalacji.
Jeśli więc urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji,
których przyczynę można potwierdzić wyłączając i włączając urządzenie, użytkownik
może spróbować wyeliminować zakłócenie przez zastosowanie co najmniej jednego z
wymienionych poniżej sposobów:
vi
■■ Obrócenie lub przemieszczenie anteny odbiorczej.
■■ Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
■■ Podłączenie urządzenia do gniazdka zasilającego znajdującego się w
innym obwodzie elektrycznym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik
telewizyjny lub radiowy.
■■ Konsultacja z dostawcą lub doświadczonym technikiem RTV w celu uzyskania
pomocy.
Uwaga 1
Zmiany i modyfikacje bez odpowiedniej, specjalnej akceptacji jednostek
odpowiedzialnych za zgodność mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania
z urządzenia.
Uwaga 2
Dla zachowania zgodności z limitami emisji należy używać wyłącznie ekranowanych
kabli i przewodów prądu zmiennego.
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega dwóm
następującym warunkom:
1. to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i
2. to urządzenie musi być odporne na odbierane zakłócenia, w tym na zakłócenia,
które mogą spowodować jego niepożądane działanie.
Wstęp
Oświadczenie WEEE
Na mocy unijnej dyrektywy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
2012/19/UE, obowiązującej od 13 sierpnia 2005 roku, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny nie może być utylizowany jako część odpadów
komunalnych. W związku z tym producenci takiego sprzętu mają obowiązek
go odbierać po zakończeniu okresu eksploatacji.
Informacje o substancjach chemicznych
Zgodnie z przepisami dotyczącymi substancji chemicznych, takimi jak przepisy UE
REACH (Przepisy WE Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy), MSI
udostępnia informacje o substancjach chemicznych pod adresem:
https://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
vii
1
Wprowadzenie
W rozdziale tym zawarto informacje dotyczące procedur konfiguracji
sprzętowej. Podczas podłączania urządzeń należy trzymać je ostrożnie, a
także założyć na nadgarstek uziemiony pasek w celu uniknięcia wystąpienia
elektryczności statycznej.
WAŻNE
•
•
Ilustracje mają wyłącznie charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd
monitora może odbiegać od przedstawionego.
Monitor należy chronić przed kontaktem z ostrymi przedmiotami.
Zawartość opakowania
1. Monitor
2. Wspornik
3. Podstawa ze śrubą
4. Śruby podstawy x4
5. Zasilacz i przewód zasilający
6. Kabel HDMI (opcjonalny)
7. Kabel DisplayPort (opcjonalny)
8. Instrukcja szybkiego uruchomienia
9. Karta gwarancyjna
10.Karta rejestracyjna
* Jeśli jakikolwiek element jest uszkodzony lub go brakuje, należy skontaktować się ze
sprzedawcą lub z lokalnym dystrybutorem.
* Zawartość opakowania może różnić się w zależności od kraju.
1-2
Wprowadzenie
Instalacja podstawy monitora
WAŻNE
Monitor należy położyć na miękkiej, zabezpieczonej powierzchni, aby uniknąć
porysowania panelu wyświetlacza.
Otwory do mocowania stojaka można również wykorzystać do mocowania
naściennego. W celu uzyskania informacji o właściwym zestawie do montażu
naściennego należy skontaktować się z dystrybutorem.
1. Dopasuj zaczepy podstawy do monitora.
2. Połączeniu wspornika z monitorem towarzyszy dźwięk kliknięcia.
3. Połącz podstawę ze wspornikiem i przykręć śrubę w celu zabezpieczenia podstawy.
1
1-3
2
3
Regulacja monitora
Funkcje regulacji tego monitora mają na celu zmaksymalizowanie komfortu patrzenia.
WAŻNE
•
•
Podczas regulacji monitora nie należy dotykać panelu wyświetlacza.
Pivot wsteczny 5° służy do korekty nierówności poziomej niektórych tabel.
O
O
-5 20
90mm
1-4
5
O
5
O
30
O
30
O
Wprowadzenie
Przegląd monitora
1
2
M
3
4
E
5
6
1-5
7
8
9
10
11
1
Przycisk menu
2
Przycisk wyboru
3
Przycisk wyboru
4
Przycisk Enter
5
Przycisk zasilania
6
Wskaźnik LED
White (Biały): On (Włączona)
Orange (Pomarańczowy): Standby (Tryb oczekiwania)
7
Port HDMI 1.4 (opcjonalny)
Port HDMI 2.0 (opcjonalny)
1-6
8
DisplayPort 1.2 (opcjonalny)
9
Gniazdo słuchawek
DisplayPort 1.4 (opcjonalny)
10
Gniazdo zasilania
11
Blokada Kensington
Wprowadzenie
Podłączanie monitora do komputera
1. Wyłącz komputer.
2. Podłącz kabel HDMI/DisplayPort do monitora i do komputera.
3. Podłącz przewód zasilający do zasilacza monitora. (Rysunek A)
4. Podłącz zasilacz do gniazda zasilania monitora. (Rysunek B)
5. Podłącz przewód zasilający do gniazda elektrycznego. (Rysunek C)
6. Włącz monitor. (Rysunek D)
7. Włącz komputer, po czym monitor automatycznie wykryje źródło sygnału.
B
C
A
D
1-7
2
Konfiguracja w menu
OSD
W tym rozdziale zawarto informacje na temat konfiguracji za pomocą menu
OSD.
WAŻNE
Wszystkie dane podlegają zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Przycisk menu OSD
Monitor jest wyposażony w zestaw przycisków menu OSD, służących do obsługi
menu ekranowego (OSD).
M
2-2
E
Konfiguracja w menu OSD
Poniższe przyciski menu OSD działają jak przyciski skrótów do szybkich ustawień bez
otwierania menu OSD.
Przycisk menu OSD Funkcja
Game Mode (Tryb Gry)
Podstawowe operacje
■■ Naciśnij przycisk
ustawienia.
■■ Naciśnij przycisk
■■ Naciśnij przycisk
wyjść.
Screen Assistance
(Wsparcie ekranowe)
■■ Naciśnij przycisk
ustawienia.
■■ Naciśnij przycisk
Input Source
(Źródło sygnału)
lub
, aby wybrać.
E , aby potwierdzić i
, aby przejść do tego
lub
, aby wybrać.
■■ Naciśnij przycisk
wyjść.
E , aby potwierdzić i
■■ Naciśnij przycisk
ustawienia.
E , aby przejść do tego
■■ Naciśnij przycisk
E
, aby przejść do tego
■■ Naciśnij przycisk
wyjść.
lub
, aby wybrać.
E , aby potwierdzić i
2-3
Menu OSD konfiguracji
Naciśnij przycisk M, aby wyświetlić główne menu ekranowe (OSD). Na ekranie menu
OSD użyj przycisku M, ,
lub E , aby dostosować żądaną funkcję do własnych
preferencji.
Poniżej opisano działanie przycisków menu OSD.
Przycisk menu OSD
M
Podstawowe operacje
■■ Wyjście z aktualnie wyświetlonego menu
■■ Wybór menu i elementów funkcji
■■ Zwiększanie wartości dostosowywanej funkcji
■■ Wybór menu i elementów funkcji
■■ Zmniejszanie wartości dostosowywanej funkcji
2-4
E
■■ Przechodzenie do podmenu
■■ Potwierdzanie wyboru lub ustawienia
Konfiguracja w menu OSD
Optix MAG342CQR
Optix MAG342CQRV
2-5
hh Gaming (GRY)
1. poziom menu
2./3. poziom menu
Opis
Game Mode
(Tryb Gry)
User (Użytkownika)
Tryb użytkownika.
FPS
Tryb gier FPS (ang. First person shooter).
Racing (Wyścigi)
Tryb gier wyścigowych.
RTS
Tryb gier strategicznych.
RPG
Tryb gier RPG.
1. poziom menu
2./3. poziom menu
Opis
Night Vision
(Widzenie w
ciemnościach)
OFF (WYŁ.)
■■ Funkcja ta optymalizuje jasność tła i jest
zalecana podczas grania w gry FPS.
Normal (Normalna)
Strong (Mocna)
Strongest (Najmocniejsza)
A.I.
Response Time
(Czas odpowiedzi)
Normal (Normalna)
Fast (Szybki)
■■ Pozycję Czas odpowiedzi można dostosować
w każdym trybie.
Fastest (Najszybszy)
Anti Motion Blur
(Kor. rozm. ruchu)
(OFF) (WYŁ.)
(ON) (WŁ.)
Zero Latency
(Brak opóźnienia)
(OFF) (WYŁ.)
(ON) (WŁ.)
2-6
Refresh Rate
(Częst. odświeżania)
Location
(Lokalizacja)
OFF (WYŁ.)
ON (WŁ.)
Górny lewy
Górny prawy
Dolny lewy
Dolny prawy
Customize
(Dostosuj)
■■ Po włączeniu funkcji Korekcja rozmycia ruchu
nie można dostosować jasności.
■■ Gdy ustawiona zostanie częstotliwość
odświeżania ekranu mniejsza niż 85 Hz,
nie będzie można włączyć funkcji Korekcja
rozmycia ruchu.
■■ Po włączeniu funkcji Korekcja rozmycia ruchu
nie będzie można włączyć pozycji HDCR, która
zostanie wówczas wyszarzona.
■■ Funkcja ta jest zalecana podczas grania w gry
kinowe, FPS i wyścigi.
■■ Pozycję tę można dostosować w każdym trybie,
przy dowolnym źródle sygnału, rozdzielczości i
częstotliwości odświeżania ekranu.
■■ Po włączeniu funkcji FreeSync należy także
włączyć pozycję Brak opóźnienia.
■■ Pozycję Częstotliwość odświeżania można
dostosować w każdym trybie.
■■ Domyślna lokalizacja pozycji Częstotliwość
odświeżania to Górny lewy. Lokalizację można
ustawić w menu OSD.
■■ Customize (Dostosuj): Naciśnij przycisk
, aby przejść w górę; przycisk
w lewo; przycisk
M
, aby przejść
, aby przejść w prawo;
E , aby przejść w dół; naciśnij
przyciski M +
, aby zapisać ustawienie i
przycisk
Alarm Clock (Budzik)
Location
(Lokalizacja)
Górny lewy
Górny prawy
Dolny lewy
Dolny prawy
OFF (WYŁ.)
15:00
30:00
45:00
Customize
(Dostosuj)
00:01-99:59
wyjść.
■■ Pozycję Budzik można dostosować w każdym
trybie.
■■ Domyślna lokalizacja pozycji Budzik to Górny
lewy. Użytkownik może wybrać preferowaną
lokalizację.
■■ Customize (Dostosuj): Naciśnij przycisk
, aby przejść w górę; przycisk
w lewo; przycisk
M
, aby przejść
, aby przejść w prawo;
E , aby przejść w dół; naciśnij
przyciski M +
, aby zapisać ustawienie i
przycisk
wyjść.
60:00
Screen Assistance
(Wsparcie ekranowe)
None (Brak)
Icon (Ikona)
Position
(Pozycja)
Reset
(Resetuj)
■■ Pozycję Wsparcie ekranowe można
dostosować w każdym trybie.
■■ Położenie: Naciśnij przycisk
górę; przycisk
M, aby przejść w
, aby przejść w lewo; przycisk
E , aby
M + , aby
, aby przejść w prawo; przycisk
przejść w dół; naciśnij przyciski
zapisać ustawienie i wyjść.
Konfiguracja w menu OSD
1. poziom menu
2./3. poziom menu
Adaptive-Sync
Opis
■■ Funkcja Adaptive-Sync zapobiega
rozchodzeniu się obrazu.
■■ W przypadku sygnału DisplayPort lub HDMI
funkcja jest domyślnie wyłączona i można
ją włączać/wyłączać w każdym trybie, przy
dowolnej rozdzielczości, źródle sygnału i
częstotliwości odświeżania ekranu.
■■ Po włączeniu funkcji Adaptive-Sync funkcja
Korekcja rozmycia ruchu zostanie wyłączona.
(OFF) (WYŁ.)
(ON) (WŁ.)
hh Professional (Zaawansowane)
1. poziom menu 2. poziom menu
Opis
Pro Mode
(Tryb Pro)
■■ Ustawieniem domyślnym pozycji Tryb Pro jest tryb
Użytkownika.
■■ Można dostosować wszystkie elementy.
User (Użytkownika)
Reader (Czytnik)
Cinema (Kino)
Designer
(Projektant)
sRGB
Eye Saver
(Ochrona
wzroku)
HDCR
(OFF) (WYŁ.)
(ON) (WŁ.)
(OFF) (WYŁ.)
(ON) (WŁ.)
Anti Motion Blur
(Kor. rozm.
ruchu)
Image
Enhancement
(Poprawa
obrazu)
(OFF) (WYŁ.)
(ON) (WŁ.)
OFF (WYŁ.)
Weak (Słaba)
Medium (Średni)
Strong (Mocna)
Strongest
(Najmocniejsza)
■■ Funkcja Ochrona wzroku chroni oczy przed
działaniem światła niebieskiego. Po włączeniu
funkcja Ochrona wzroku ustawia bardziej żółtawą
temperaturę barwową obrazu.
■■ Pozycję Ochrona wzroku można dostosować w
każdym trybie.
■■ Po ustawieniu dla pozycji Tryb Pro opcji Czytnik
wymagane będzie włączenie funkcji Ochrona
wzroku.
■■ Pozycję HDCR można dostosować w każdym
trybie.
■■ Funkcja HDCR zwiększa jakość obrazu poprzez
wzmocnienie jego kontrastu.
■■ Po włączeniu funkcji HDCR pozycja Jasność
zostanie wyszarzona.
■■ Po włączeniu funkcji Korekcja rozmycia ruchu nie
można dostosować jasności.
■■ Gdy ustawiona zostanie częstotliwość odświeżania
ekranu mniejsza niż 85 Hz, nie będzie można
włączyć funkcji Korekcja rozmycia ruchu.
■■ Po włączeniu funkcji Korekcja rozmycia ruchu
nie będzie można włączyć pozycji HDCR, która
zostanie wówczas wyszarzona.
■■ Funkcja ta jest zalecana podczas grania w gry
kinowe, FPS i wyścigi.
■■ Pozycja Poprawa obrazu koryguje krawędzie
obrazu w celu ich wyostrzenia.
■■ Pozycję Poprawa obrazu można dostosować w
każdym trybie.
2-7
hh Image (Obraz)
1. poziom menu 2./3. poziom menu
Opis
Brightness
(Jasność)
0-100
■■ Pozycję Jasność można dostosować w
trybie Użytkownika, RTS, RPG i Czytnik.
Contrast
(Kontrast)
0-100
■■ Pozycję Kontrast można dostosować w
każdym trybie.
Sharpness
(Ostrość)
0-5
■■ Pozycję Ostrość można dostosować w
każdym trybie.
■■ Pozycja Ostrość poprawia wyrazistość i
szczegółowość obrazu.
Color
Temperature
(Temperatura
barwowa)
Cool (Zimna)
■■ Ustawienie domyślne pozycji Temperatura
barwowa to Normalna.
■■ Pozycję Temperatura barwowa można
dostosować w trybie Niestandardowa.
Normal (Normalna)
Warm (Ciepła)
Customization
R (0-100)
(Niestandardowa) G (0-100)
B (0-100)
Screen Size
Auto (Automatyczny)
(Rozmiar ekranu) 1:1
4:3
■■ Pozycję Rozmiar ekranu można
dostosować w każdym trybie, przy
dowolnej rozdzielczości i częstotliwości
odświeżania ekranu.
16:9
2-8
21:9
hh Input Source (Źródło sygnału)
1. poziom menu
Opis
HDMI1
Pozycję Źródło sygnału można dostosować w każdym trybie.
HDMI2
DP
Konfiguracja w menu OSD
hh PIP/PBP
1. poziom menu
2./3. poziom menu
OFF (WYŁ.)
PIP
Source
(Źródło)
DP
HDMI1
HDMI2
PIP Size
(Rozmiar
PIP)
Mały
Location
(Lokalizacja)
Górny lewy
Średni
Duży
Górny prawy
Dolny lewy
Dolny prawy
Customize
(Dostosuj)
Display Switch
(Przełączanie obrazu)
Audio Switch
(Przełączanie audio)
PBP (X2)
Source 1
(Źródło 1)
DP
HDMI1
Opis
■■ Funkcja PIP (ang. Picture in Picture)
umożliwia jednoczesne wyświetlenie kilku
źródeł wideo na jednym ekranie. W tym
samym czasie można wyświetlić jeden
program na pełnym ekranie i jeden lub
kilka innych w dodatkowych oknach.
■■ PBP (ang. Picture by Picture) to podobna
funkcja, która umożliwia wyświetlenie
na ekranie dwóch źródeł sygnału obok
siebie.
■■ Funkcja PIP/PBP jest domyślnie
wyłączona.
■■ Pozycja Przełączanie obrazu umożliwia
przełączanie między głównym i
dodatkowym źródłem sygnału.
■■ Pozycja Przełączanie dźwięku umożliwia
przełączanie między cyfrowym dźwiękiem
głównego i dodatkowego źródła sygnału.
■■ Customize (Dostosuj): Naciśnij przycisk
M, aby przejść w górę; przycisk , aby
przejść w lewo; przycisk
, aby przejść
w prawo; przycisk E , aby przejść w dół;
naciśnij przyciski M +
, aby zapisać
ustawienie i wyjść.
HDMI2
Source 2
(Źródło 2)
DP
HDMI1
HDMI2
Display Switch
(Przełączanie obrazu)
Audio Switch (Przełączanie audio)
hh Navi Key (Przycisk nawigacyjny)
1. poziom menu
2. poziom menu
Opis
W lewo
OFF (WYŁ.)
W prawo
Brightness (Jasność)
Enter
Game Mode (Tryb Gry)
■■ Ustawieniem domyślnym dla
przycisku w lewo jest Tryb Gry.
■■ Ustawieniem domyślnym dla
przycisku w prawo jest Wsparcie
ekranowe.
■■ Ustawieniem domyślnym dla
przycisku Enter jest Źródło
sygnału.
Screen Assistance (Wsparcie ekranowe)
Alarm Clock (Budzik)
Input Source (Źródło sygnału)
PIP/PBP Mode (Tryb PIP/PBP)
Refresh Rate (Częst. odświeżania)
Night Vision (Widzenie w ciemnościach)
Information on Screen
(Informacje na ekranie)
2-9
hh Setting (Ustawienia)
1. poziom menu
2. poziom menu
Opis
Language (Język)
繁體中文
■■ Domyślnym językiem fabrycznym jest angielski.
■■ Aby potwierdzić i zastosować ustawienie języka,
należy nacisnąć środkowy przycisk.
■■ Pozycja Język jest ustawieniem niezależnym.
Wybrane przez użytkownika ustawienie języka ma
priorytet względem domyślnych ustawień fabrycznych.
Po wybraniu dla pozycji Resetuj opcji Tak ustawienie
Język nie zostanie zmienione.
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
한국어
日本語
Русский
Português
简体中文
ไทย
Bahasa Indonesia
हिन्दी
Türkçe
(Wkrótce dostępnych
będzie więcej języków)
2-10
Transparency
(Przezroczystość)
0-5
Pozycję Przezroczystość można dostosować w każdym
trybie.
OSD Time Out
(Czas
wyświetlania
menu OSD)
5-30
Pozycję Czas wyświetlania menu OSD można
dostosować w każdym trybie.
RGB LED
(Podświetlenie
LED RGB)
Red (Czerwony)
■■ Ustawieniem domyślnym pozycji RGB LED
(Podświetlenie LED RGB) jest tryb Tęcza.
■■ Podgląd funkcji RGB można sprawdzić w każdym
trybie.
Green (Zielony)
Blue (Niebieski)
White (Biały)
Breathing
(Oddychające)
Marquee (Neon)
Rainbow (Tęcza)
OFF (WYŁ.)
Power Button
(Przycisk
zasilania)
Information
on Screen
(Informacje na
ekranie)
Reset (Resetuj)
OFF (WYŁ.)
Standby (Tryb
oczekiwania)
(OFF) (WYŁ.)
(ON) (WŁ.)
YES (TAK)
NO (NIE)
■■ Ustawienie opcji WYŁ. powoduje całkowite wyłączenie
monitora.
■■ Po ustawieniu opcji Tryb oczekiwania wyłączany
będzie tylko panel i podświetlenie, a monitor będzie
mógł zostać uaktywniony przez funkcję wykrywania
systemu operacyjnego, która zapobiega odświeżaniu
ikon na pulpicie i ekranu.
■■ Informacje o stanie monitora są wyświetlane po prawej
stronie ekranu.
■■ Funkcję Informacje na ekranie można włączyć lub
wyłączyć. Ustawienie domyślne to WYŁ.
Pozycję Resetuj, która umożliwia przywrócenie
początkowych ustawień domyślnych menu OSD, można
zastosować w każdym trybie.
A
Dodatek
WAŻNE
Wszystkie dane podlegają zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Dane techniczne
A-2
Model
Optix MAG342CQR (3DB6)
Rozmiar
34 inch
Optix MAG342CQRV (3DB6)
Krzywizna
1500R
Typ panelu
VA
Rozdzielczość
3440 x 1440 przy 144 Hz
Współczynnik proporcji
21:9
Jasność (nity)
300 nitów (typowa)
250 nitów (typowa)
Współczynnik kontrastu
4000:1 (typowa)
3000:1 (typowa)
Częst. odświeżania
144Hz
100Hz
Czas odpowiedzi
■■ 1 ms (MPRT)
■■ 4 ms (GTG)
■■ 14 ms
■■ 1 ms (MPRT)
■■ 4 ms (GTG)
■■ 16 ms
Interfejs wejściowy
■■ HDMI 2.0 x2
■■ DisplayPort 1.4 x1
■■ HDMI 2.0 x1
■■ HDMI 1.4 x1
■■ DisplayPort 1.2 x1
Złącza We/Wy
■■ HDMI 2.0 x2
■■ DisplayPort 1.4 x1
■■ Wyjście słuchawek x1
■■
■■
■■
■■
Kąty widzenia
178° (w poziomie), 178° (w pionie)
DCI-P3/sRGB
89%/ 112%
Wykończenie powierzchni
Antyrefleksyjne
Kolory wyświetlacza
1,07 mld
Typ zasilania
Zasilanie zewnętrzne
Specyfikacje zasilacza
Model: ADS-65HI-19A-1 19065E
Moc wejściowa
100~240 VAC, 50~60 Hz, 1,5 A
Moc wyjściowa
19 V, 3,42 A
Regulacja (nachylenie)
-5°~20°
Regulacja (wysokość)
0~90mm
Regulacja (obrót)
-30°~30°
Regulacja (pivot)
-5°~5°
Blokada Kensington
Tak
Montaż VESA
■■ Typ płytki: 75 x 75 mm
■■ Typ śruby: M4 x 10 mm
▶▶ Średnica gwintu: 7 mm
▶▶ Skok gwintu: 7,9 mm
▶▶ Długość gwintu: 35 mm
Wymiary (S x W x G)
808,6 x 270,0 x 514,2 mm
Waga
6,8 kg (netto)/9,3 kg (brutto)
3440 x 1440 przy 100 Hz
HDMI 2.0 x1
HDMI 1.4 x1
DisplayPort 1.2 x1
Wyjście słuchawek x1
16,7 mln
Dodatek
Model
Warunki
otoczenia
Optix MAG342CQR (3DB6)
Działanie
Optix MAG342CQRV (3DB6)
Temperatura: od 0℃ do 40℃
Wilgotność: od 10% do 85%, bez kondensacji
Wysokość: 0~5000m
Przechowywanie Temperatura: od -20°C do 60°C
Wilgotność: od 5% do 95%, bez kondensacji
A-3
Wstępnie ustawione tryby wyświetlania
Standard
Rozdzielczość
HDMI1
HDMI2
DP
VGA
640 x 480 przy 60Hz
V
V
V
640 x 480 przy 75Hz
V
V
V
720 x 400 przy 70Hz
V
V
V
720 x 480 przy 60 Hz
V
V
V
720 x 576 przy 50 Hz
V
V
V
800 x 600 przy 60Hz
V
V
V
800 x 600 przy 72Hz
V
V
V
800 x 600 przy 75Hz
V
V
V
1024 x 768 przy 60Hz
V
V
V
1024 x 768 przy 75Hz
V
V
V
1280 x 720 przy 50Hz
V
V
V
1280 x 1024 przy 60Hz
V
V
V
1280 x 1024 przy 75Hz
V
V
V
1280 x 1024 przy 100Hz
V
V
V
1440 x 900 przy 60Hz
V
V
V
1440 x 900 przy 100Hz
V
V
V
1680 x 1050 przy 60Hz
V
V
V
1680 x 1050 przy 100Hz
V
V
V
1920 x 1080 przy 50Hz
V
V
V
1920 x 1080 przy 60Hz
V
V
V
1920 x 1080 przy 100Hz
V
V
V
2560 x 1440 przy 60Hz
V
V
V
2560 x 1440 przy 100Hz
V
V
V
3440 x 1440 przy 50Hz
V
V
V
3440 x 1440 przy 60Hz
V
V
V
3440 x 1440 przy 100Hz
V
V
V
480P
V
V
V
576P
V
V
V
720P
V
V
V
1080P
V
V
V
V
V
Tryb DOS
SVGA
XVGA
SXVGA
A-4
WXGA+
WSXGA+
Full HD
QHD
WQHD
Optix MAG342CQR (3DB6)
3440 x 1440 przy 144Hz
Rozdzielczość sygnału
wideo
V
1080P przy 120Hz
Specjalny EDID dla PBP 1720 x 1440 przy 60Hz
V
V
Dodatek
Standard
Rozdzielczość
HDMI1
HDMI2
DP
VGA
640 x 480 przy 60Hz
V
V
V
640 x 480 przy 75Hz
V
V
V
720 x 400 przy 70Hz
V
V
V
720 x 480 przy 60 Hz
V
V
V
720 x 576 przy 50 Hz
V
V
V
800 x 600 przy 60Hz
V
V
V
800 x 600 przy 72Hz
V
V
V
800 x 600 przy 75Hz
V
V
V
1024 x 768 przy 60Hz
V
V
V
1024 x 768 przy 75Hz
V
V
V
1280 x 720 przy 50Hz
V
V
V
1280 x 1024 przy 60Hz
V
V
V
1280 x 1024 przy 75Hz
V
V
V
1280 x 1024 przy 100Hz V
V
V
1440 x 900 przy 60Hz
V
V
V
1440 x 900 przy 100Hz
V
V
V
1680 x 1050 przy 60Hz
V
V
V
1680 x 1050 przy 100Hz V
V
V
1920 x 1080 przy 50Hz
V
V
V
1920 x 1080 przy 60Hz
Tryb DOS
SVGA
XVGA
SXVGA
WXGA+
WSXGA+
Full HD
QHD
Optix MAG342CQRV (3DB6)
V
V
V
1920 x 1080 przy 100Hz V
V
V
2560 x 1440 przy 60Hz
V
V
V
V
V
2560 x 1440 przy 100Hz
WQHD
3440 x 1440 przy 50Hz
V
V
V
3440 x 1440 przy 60Hz
V
V
V
V
V
3440 x 1440 przy 100Hz
Rozdzielczość sygnału
wideo
Specjalny EDID dla PBP
480P
V
V
V
576P
V
V
V
720P
V
V
V
1080P
V
V
V
1720 x 1440 przy 60Hz
V
V
V
A-5
Rozwiązywanie problemów
Dioda LED zasilania jest wyłączona.
■■ Naciśnij ponownie przycisk zasilania monitora.
■■ Sprawdź, czy kabel zasilający monitora został podłączony w prawidłowy
sposób.
Brak obrazu.
■■ Sprawdź, czy karta graficzna komputera została poprawnie zainstalowana.
■■ Sprawdź, czy komputer i monitor są podłączone do gniazd elektrycznych i
czy są włączone.
■■ Sprawdź, czy kabel sygnałowy monitora został podłączony w prawidłowy
sposób.
■■ Komputer może być w trybie oczekiwania. Naciśnij dowolny przycisk, aby
uaktywnić monitor.
Obraz nie ma poprawnego rozmiaru lub nie jest wyśrodkowany na
ekranie.
A-6
Zapoznaj się z częścią Wstępnie ustawione tryby wyświetlania, aby wybrać na
komputerze ustawienie odpowiednie dla monitora.
Brak obsługi Plug & Play.
■■ Sprawdź, czy kabel zasilający monitora został podłączony w prawidłowy
sposób.
■■ Sprawdź, czy kabel sygnałowy monitora został podłączony w prawidłowy
sposób.
■■ Sprawdź, czy komputer i karta graficzna są zgodne z Plug & Play.
Ikony, czcionki lub obrazy są niewyraźne, rozmyte albo występują
problemy z kolorami.
■■
■■
■■
■■
Nie korzystaj z przedłużaczy kabli wideo.
Dostosuj jasność i kontrast.
Dostosuj kolory RGB lub ustaw temperaturę barwową.
Sprawdź, czy kabel sygnałowy monitora został podłączony w prawidłowy
sposób.
■■ Sprawdź, czy styki złącza kabla sygnałowego nie są wygięte.
Monitor zaczyna migotać lub pojawiają się fale.
■■ Zmień częstotliwość odświeżania na odpowiednią dla monitora.
■■ Zaktualizuj sterowniki karty graficznej.
■■ Ustaw monitor z dala od urządzeń elektrycznych, które mogą powodować
zakłócenia elektromagnetyczne (EMI).
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement