MSI MPG Trident AS 10th DESKTOP Brugervejledning

Add to my manuals
32 Pages

advertisement

MSI MPG Trident AS 10th DESKTOP Brugervejledning | Manualzz

Trident-serierne

Personlig computer

Trident B926

ii

Indhold

Bemærkninger vedr. copyright og varemærker .......................................................iii

Revision ..................................................................................................................iii

Opgradering og garanti ...........................................................................................iv

Anskaffelse af udskiftelige dele ...............................................................................iv

Teknisk support .......................................................................................................iv

Oplysninger om kemiske stoffer .............................................................................. v

Oplysninger om batteriet ......................................................................................... v

Sikkerhedsvejledninger ...........................................................................................vi

CE overholdelse .................................................................................................... viii

Erklæring om FCC-B radiofrekvens-interferens .................................................... viii

WEEE erklæring .................................................................................................... viii

1. Oversigt ............................................................. 1-1

Pakkens indhold ...................................................................................................

1-2

Systemoversigt .....................................................................................................

1-3

2. Sådan kommer du i gang .................................... 2-1

Tip vedrørende sikkerhed og behagelighed .........................................................

2-2

Hardware-installation ...........................................................................................

2-3

3. Systembetjening ................................................ 3-1

Energistyring ........................................................................................................

3-2

Netværksforbindelse (Windows 10) .....................................................................

3-4

Systemgendannelse (Windows 10) .....................................................................

3-7

Systemgendannelse (F3 genvejstast for gendannelse) .....................................

3-11

Forord iii

ii

Forord

Bemærkninger vedr. copyright og varemærker

Copyright © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. MSI-logoet brugt i et registreret varemærke tilhørende Micro-Star Int’l Co., Ltd. Alle andre mærker og navne der er nævnt, kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.Ingen garanti med hensyn til nøjagtighed eller fuldstændighed er udtrykt eller antydet. MSI forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette dokument uden forudgående varsel.

Revision

Revision

V2.1

Dato

2020/06 iii

iv

Opgradering og garanti

Bemærk venligst at visse komponenter, der er forudindstillet på dette produkt, kan opgraderes eller erstattes efter brugerens anmodning. For yderligere oplysninger vedrørende begrænsninger med hensyn til opgradering, se venligst specifikationerne i brugermanualen. For alle yderligere oplysninger vedrørende produktet, som brugeren har købt, kontakt venligst den lokale forhandler. Forsøg ikke at opgradere eller udskifte nogen dele af produktet, hvis du ikke er en auatoriseret forhandler eller et autoriseret servicecenter, idet dette kan annullere garantien. Det anbefales stærkt at kontakte den autoriserede forhandler eller det autoriserede servicecenter vedrørende enhver opgradering eller udskiftning.

Anskaffelse af udskiftelige dele

Vær opmærksom på, at levering af udskiftelige dele (eller kompatible dele) til produktet, som brugere har købt i bestemte lande eller områder, kan foretages af producenten inden for højst fem år efter, at produktet er ophørt med at virke, afhængigt af de officielle regulativer på det pågældende tidspunkt. Kontakt producenten via https://www.msi.com/support/ for yderligere oplysninger om anskaffelsen af reservedele.

Teknisk support

Hvis der opstår et problem med systemet, og der ikke kan findes en løsning i brugermanualen, skal du kontakte købsstedet eller forhandleren. Alternativt kan du også forsøge med følgende hjælpe-ressourcer for at få yderligere hjælp. Besøg MSI's netsted for ofte stillede spørgsmål, BIOS-opdateringer, driveropdateringer og andre oplysninger via https://www.msi.com/support/

Forord v

iv

Forord

Oplysninger om kemiske stoffer

I overensstemmelse med reglerne om kemiske stoffer, så som EU REACH forordningern (Europa-paralamentets og Rådets forordning EC Nr. 1907/2006), MSI giver oplysninger om kemiske stoffer på følgende side: https://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

Oplysninger om batteriet

EU:

Batterier, batteripakker og akkumulatorer må ikke bortskaffes som usortert husholdningsaffald. Brug venligst de offentlige indsamlingssystem til at genbrug eller behandle dem i overensstemmelse med de lokale love.

Taiwan:

For at beskytte miljøet, skal brugte batterier indsamles separat til genbrug eller særlig bortskaffelse.

California, USA:

Knapbatteriet kan indeholde perchlorat materiale og kræver særlig håndtering, når det genbruges eller bortskaffes i Californien.

For yderligere oplysninger bedes du venligst besøge: https://dtsc.ca.gov/perchlorate/ v

vi

Sikkerhedsvejledninger

Læs omhyggeligt sikkerhedsvejledningerne helt igennem.

Alle forsigtighedsforanstaltninger og advarsler i computerens brugervejledning skal overholdes.

Kontroller, at spændingen er inden for sikkerhedsmarginalen, og er indstillet korrekt til den stedlige spænding på 100-240 V, inden computeren sluttes til en stikkontakt.

Hvis ledningen leveres med et 3-benet stik, må jordforbindelsesbenet ikke tages af stikket. Computeren skal forbindes til en stikkontakt med jordforbindelse.

Du skal altid trække ledningen ud af stikkontakten, inden du isætter kort eller moduler til computeren.

For at opnå nul energiforbrug, skal du altid fjerne ledningen fra stikkontakten eller slukke for denne, hvis computeren ikke skal bruges i en given tid.

Anbring el-ledningen således, at der ikke trædes på den. Anbring ikke andre genstande ovenpå ledningen.

Hvis denne computer leveres med en adapter, skal du kun bruge den medfølgende MSI-vekselstrømsadapter, der er godkendt til brug med denne computer.

Strømklassificering

» 450 W: 100-240 V~, 50-60 Hz, 6-2,5 A (MPG Trident A)

»

650 W: 100-240 V~, 50-60 Hz, 10-5 A (MPG Trident A, MEG Trident X)

»

750 W: 100-240 V~, 50-60 Hz, 12-6 A (MEG Trident X)

Vær særlig forsigtig, hvis denne computer leveres med et batteri.

Batteriet kan eksplodere, hvis det isættes forkert. Må kun udskiftes med den samme eller en lignende type, som anbefalet af producenten.

Undgå bortskaffelse af et batteri i ild eller i en varm ovn eller mekanisk knusing eller opskæring af et batteri, hvilket kan føre til en eksplosion.

Undgå, at efterlade et batteri, der udsættes for ekstremt lavt lufttryk, kan det føre til en eksplosion eller lækage af brændbart væske eller gas.

Batterier må ikke sluges. Hvis mønt/knapcellebatteriet sluges, kan det forårsage alvorlige indre forbrændinger og kan det kan være livsfarligt. Hold nye og brugte batterier væk fra børn.

For ikke at reducere muligheden for varmerelaterede kvæstelser eller overophedning af computeren, må du ikke placere computeren på en blød, ustabil overflade eller forhindre computerens luftventilatorer.

Brug kun denne computer på en hård, flad og stabil overflade.

Computeren må ikke komme nær fugt og høje temperaturer.

Lad ikke computeren stå i omgivelser med en opbevaringstemperatur over

60 O C eller under 0 O C, da dette kan beskadige computeren.

Den maksimale arbejdstemperatur er cirka 35 O C.

Forord vii

vi

Forord

Hæld aldrig nogen form for væske i åbningerne, da det kan forårsage skade eller elektrisk stød.

Hold altid stærkt magnetiske eller elektriske ting væk fra computeren.

Skulle nogle af de følgende situationer opstå, skal computeren efterses af autoriserede servicefolk:

El-ledningen eller -stikket er blevet beskadiget.

Der er trængt væske ind i computeren.

Computeren har været udsat for fugt.

Computeren virker ikke rigtigt, eller den virker ikke i overensstemmelse med anvisningerne i brugervejledningen.

Computeren har været tabt og er beskadiget.

Computeren har tydelige tegn på beskadigelser.

Grønt produkt egenskaber

Nedsat strømforbrug under brug og standby

Begrænset brug af materialer, der skader miljøet og sundheden

Nemt at skille ad og genbruges

Nedsat brug af naturlige resurser ved tilskyndelse til genbrug

Forlænget produktlevetid via nemme opgraderinger

Nedsat affaldsproduktion via returpolitik

Miljøpolitik

Produktet er designet til genbrug af dele og må derfor ikke bortskaffes ved levetidens udløb.

Ved produktlevetidens udløb skal brugere kontakte de lokale, autoriserede steder for indsamling og genbrug.

Gå til MSI webstedet og find en distributør i nærheden med hensyn til yderligere oplysninger om genbrug.

Brugere kan også kontakte os på [email protected] for oplysninger vedrørende korrekt bortskaffelse, returnering, genbrug og afmontering af

MSI-produkter.

vii

viii

CE overholdelse

Micro-Star International CO., LTD erklærer herved, at denne enhed overholder essentielle sikkerhedskrav og andre relevante bestemmelser i det europæiske direktiv.

Erklæring om FCC-B radiofrekvensinterferens

Dette udstyr er testet og fundet at opfylde grænserne for klasse B digitalt udstyr i henhold til FCC reglernes afsnit 15. Disse grænser har til formål at skabe rimelige beskyttelse mod skadelig interferens i private installationer. Dette udstyr skaber, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, som, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan forårsage skadelig interferens med radiokommunikation. Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en given installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på radio- og fjernsynsmodtagelse, hvilket kan afgøres ved at slå udstyret til og fra, skal brugeren prøve at afhjælpe interferensen på en eller flere af følgende måder, angivet nedenfor:

■ Drej eller flyt på modtagerantennen.

■ Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.

■ Forbind udstyret til en anden kontakt i et andet kredsløb end det, modtageren er forbundet til.

■ Ret henvendelse til forhandleren eller en erfaren radio- og tv-tekniker for nærmere assistance.

Bemærkning 1

Ændringer eller modifikationer, som ikke er udtrykkeligt godkendt af parten ansvarlig for overholdelse, kan annullere brugerens ret til at bruge udstyret.

Bemærkning 2

Der skal bruges afskærmede kabler og ledning til vekselstrøm for at overholde emissionsbegrænsningerne.

Udstyret er i overensstemmelse med FCC reglerne, afsnit 15. Drift er underlagt følgende to betingelser:

1. dette udstyr må ikke forårsage skadelig interferens, og

2. dette udstyr skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusive interferens, som forårsager en uønsket virkning.

WEEE erklæring

Iht. Den Europæiske Unions (“EU”) direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr, direktiv 2012/19/EU, kan produkter af “elektrisk og elektronisk udstyr” ikke kasseres som husholdningsaffald længere, og producenterne af det pågældende elektroniske udstyr vil være forpligtet til at modtage sådanne produkter retur ved slutningen af deres levetid.

Forord

PB

Oversigt

Tillykke med købet af Trident PC. Dette system er dit bedste valg med hensyn til en PC. Den funktionsrige platform giver dig også en spændende pc-oplevelse.

1

Pakkens indhold

MEG Trident X (valgfri) MPG Trident A (valgfri) El-ledning

1-2

Brugermanual og

Startvejledning (valgfri)

Tastatur (valgfri) Mus (valgfri)

Sidepanel af hærdet glas sidepanel med låsemekanisme (valgfri)

* Du bedes venligst kontakte os, hvis nogle af delene er beskadigede eller mangler.

* Billederne er kun til reference, og pakkens indhold kan være en smule forskelligt fra billedet, afhængigt af den købte model.

Oversigt

1-3

1-2

Systemoversigt

1 2 3 4 5 6

Oversigt

22

7 8 9

10 11

12

13

14

17

20

15

16

18

21

1-3

MEG Trident X (Z490)

1 2 3 4 5 6

1-4

22

7 8 9

12

10 11

14

18

18

19

20

17

21

MPG Trident A (B460)

Oversigt

1-5

1-4

Oversigt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Indikator for drevaktivitet

Lysdioden blinker, når systemet har adgang til de interne lagerdrev.

USB 3.2 Gen 1-port (Type-C)

USB 3.2 Gen 1, SuperSpeed USB med overførselshastigheder på op til 5 Gbps til forskellige enheder, såsom lagerenheder, harddiske, videokameraer mv. Det tynde og smalle USB Type-C-stik kan tilsluttes begge veje.

USB 3.2 Gen 1-port

USB 3.2 Gen 1, SuperSpeed USB med overførselshastigheder på op til 5 Gbps til forskellige enheder, såsom lagerenheder, harddiske, videokameraer mv.

USB 2.0 -port

USB (Universal Serial Bus) porten er beregnet til tilslutning af USB enheder såsom mus, tastatur og andre USB-kompatible enheder. Den understøtter dataoverførelseshastigheder op til 480Mbit/s (Hi-Speed).

Mikrofonstik

Dette stik er til mikrofoner.

Hovedtelefonstik

Dette stik er til hovedtelefoner og højtalere.

Linje ind

Bruges til at forbinde eksterne lydudgangsenheder.

Linje ud

Bruges som stik til højtalere og hovedtelefoner.

Mikrofon

Bruges som stik til en mikrofon.

CS-ud

Center/ subwoofer ud i 5.1/ 7.1 kanaltilstand.

RS-ud

Surround-udgang på bagside med 4/5.1/7.1 kanalfunktion.

1-5

1-6

12

13

14

S/PDIF-udgang

Dette S/PDIF-stik (Sony & Philips Digital Interconnect Format) bruges til digital lydoverførsel til eksterne højtalere via et optisk fiberkabel.

Knappen Ryd CMOS

Sluk for din computer. Tryk og hold knappen Ryd CMOS nede i ca. 5-10 sekunder for at nulstille BIOS til standardværdierne.

LAN stik

Standard RJ-45 LAN stikket er beregnet til tilslutning til et lokalt områdenetværk (LAN). Du kan bruge det til at tilslutte et netværkskabel.

Gul Grøn/ Orange

15

16

17

Lysdiodefarve LED tilstand

Gul Slukket

Tændt

(fast tilstand)

Tændt (blinker)

Grøn

Orange

Slukket

Tændt

Tændt

Betingelse

LAN link er ikke etableret.

LAN link er etableret.

Computeren kommunikerer med en anden computer på LAN.

Datahastigheden 10 Mbit/sek. er valgt.

Datahastigheden 100/1000 Mbit/sek. er valgt.

Datahastigheden 2500 Mbit/sek. er valgt.

USB 3.2 Gen 2-port

USB 3.2 Gen 2, SuperSpeed USB med overførselshastigheder på op til 10 Gbps til forskellige enheder, såsom lagerenheder, harddiske, videokameraer mv.

Thunderbolt™ 3 (Type-C)-port

Thunderbolt™ 3 har en overførelseshastighed på op til 40 Gbps for hurtigere overførsler. Denne enkelte port understøtter USB 3.2 Gen 2,

PCIe, DisplayPort, 4K-skærme og op til 5 V/3 A strømforsyning til hurtig opladning.

Vigtigt

Hvis denne computer har en Intel ® CPU uden integreret grafik, understøtter

Thunderbolt™ 3-porten ikke skærmfunktion.

USB 2.0 -port

USB (Universal Serial Bus) porten er beregnet til tilslutning af USB enheder såsom mus, tastatur og andre USB-kompatible enheder. Den understøtter dataoverførelseshastigheder op til 480Mbit/s (Hi-Speed).

Oversigt

1-7

1-6

Oversigt

18

19

20

21

22

USB 3.2 Gen 1-port

USB 3.2 Gen 1, SuperSpeed USB med overførselshastigheder på op til 5 Gbps til forskellige enheder, såsom lagerenheder, harddiske, videokameraer mv.

USB 3.2 Gen 1-port (Type-C)

USB 3.2 Gen 1, SuperSpeed USB med overførselshastigheder på op til 5 Gbps til forskellige enheder, såsom lagerenheder, harddiske, videokameraer mv.

Det tynde og smalle USB Type-C-stik kan tilsluttes begge veje, og kan strømforsyne eksterne enheder med op til 5 V/3 A.

DisplayPort

DisplayPort er en standard for digital grænseflade. Dette stik bruges til tilslutning af en skærm med DisplayPort-indgang.

HDMI Ud port

HDMI’et (dvs. High-Definition Multimedia Interface) er en fulddigital lyd- og videogrænseflade, som kan transmittere ikke-komprimerede streams.

HDMI understøtter alle tv-formater, inklusive standard, udvidet eller HDvideo, plus flerkanals digital lyd via ét enkelt kabel.

Strømstik

Strøm fra dette stik leverer strøm til system.

1-7

Vigtigt

Højhastighedsenheder anbefales til USB 3.2 porte, hvorimod det anbefales at forbinde lavhastighedsenheder så som mus eller tastatur til USB 2.0 porte på bagpanelet.

h

Set fra oven

1 2

1-8

1

2

Ventilator

Ventilatoren i kabinettet bruges til luftkonvektion og til at forhindre, at udstyret overophedes. Tildæk ikke ventilatoren.

Strømknap

Tryk på strømknappen for at tænde og slukke for systemet.

Oversigt

PB

Sådan kommer du i gang

2

2-2

Tip vedrørende sikkerhed og behagelighed

Det er vigtigt at vælge et godt arbejdssted, hvis du skal arbejde med pc'en i længere tid.

1. Arbejdsstedet skal være tilstrækkeligt oplyst.

2. Vælg et rigtigt bord og en rigtig stol, og indstil begges højde, så den passer til din arbejdsstilling.

3. Når du sidder på stolen, så et ryggen og bevar en god kropsholdning. Juster stolens ryg (hvis den findes) for at støtte din ryg på en komfortabel måde.

4. Anbring dine fødder fladt og naturligt på gulvet, så knæene og albuerne befinder sig i korrekt stilling (ca 90 grader), når du arbejder.

5. Anbring dine hænder naturligt på bordet, så håndleddene understøttes.

6. Undgå at bruge pc'en på et ukomfortabelt sted (f.eks. på en seng).

7. Dette Personlig Computersystem er en elektrisk enhed. Behandl den forsigtigt, så du ikke kommer til skade.

Sådan kommer du i gang

2-3

2-2

Sådan kommer du i gang

Hardware-installation

h

Tilslutning til stikkontakten (AC) og opstart

1. Sæt strømkablet i en stikkontakt.

1

2. Tryk på tænd/sluk knappen for at tænde for systemet.

2

2-3

Vigtigt

Når du fjerner el-ledningen fra stikkontakten, skal du altid holde i ledningens stik. Træk aldrig i selve ledningen.

Systembetjening

Dette kapitel giver dig vigtige oplysninger om systemets betjening.

Vigtigt

Samtlige oplysninger kan ændres uden varsel.

Energistyring

Strømstyring af personlige computere (pc'er) og skærme har potentiale til at spare betydelige mængder elektricitet samt levere miljømæssige fordele.

For at være energieffektiv, så sluk for skærmen eller indstil din pc til dvaletilstand efter en periode med inaktivitet.

h

Strømstyring i Windows 10

■ Med Windows OS’s [Power Options] (Strømstyring) kan du kontrollere skærmens, harddiskdrevets og batteriets energistyringsfunktioner. Højreklik på [Start] , vælg [Control Panel] (Kontrolpanel) på listen og klik derefter på [System and Security] (System og sikkerhed).

3-2

Vælg [Power Options] (Strømstyring), og vælg en strømstyringsmodel, der passer til dine personlige behov. Du kan også finindstille indstillingerne ved at klikke på [Change plan settings] (Skift energisystem).

■ Menuen Nedluk computer viser funktionerne Gå til hvile (S3/S4) og Luk Ned

(S5) til hurtig og nem styring af strømmen på dit system.

h

Strømstyring via ENERGISTJERNE kvalificerede skærme (tilbehør)

Strømstyringen gør det muligt for computeren, at gå i lav-energi eller

"dvale" tilstand, efter et bestemt stykke tid uden brug. Når systemet bruges med en ekstern ENERGISTJERNE kvalificeret skærm, understøtter denne funktion og lignende strømstyringsfunktion, som findes på selve skærmen. For at udnytte disse potentielle energibesparelsesfunktioner, er strømstyringen blevet forudindstillet til at opføre sig på følgende måder, når systemet kører på vekselstrøm:

■ Slukker for skærmen efter 10 minutter

■ Går i dvale efter 30 minutter

Systembetjening

3-3

3-2

Systembetjening h

Vækning af systemet

Computeren skal kunne vågne fra energisparetilstanden ved en kommando fra enhver af følgende:

■ strømknappen,

■ netværket (Wake On LAN),

■ tastaturet.

Energispareråd:

■ Sluk for skærmen ved at trykke på LCD strømknappen efter et stykke tids inaktivitet.

■ Indstil indstillingerne i Power Options (Strømstyring) i Windows OS til optimering af pc'ens energistyring.

■ Installer energibesparelses-softwaret for at kunne styre pc'ens energiforbrug.

■ For at opnå nul energiforbrug, skal du altid fjerne el-ledningen fra stikkontakten eller slukke for denne, hvis pc'en ikke skal bruges i en given tid.

3-3

Netværksforbindelse (Windows 10)

h

Kabelforbundet netværk

1. Højreklik på [Start] listen.

og vælg [Network Connections] (Netværksforbindelser) på

2. Vælg [Ethernet] og derefter [Network and Sharing Center] (Netværk og delingscenter).

3-4

3. Vælg [Set up a new connection or network] (Opret en ny forbindelse eller et nyt netværk).

Systembetjening

3-5

3-4

Systembetjening

4. Vælg [Connect to the Internet] (Opret forbindelse til internettet), og klik på [Next]

(Næste).

5. Vælg [Broadband (PPPoE)] (Bredbånd (PPPoE)) for at forbinde ved brug af DSL eller kabel, som kræver et brugernavn eller adgangskode.

6. Indtast oplysningerne fra din internetudbyder (ISP) og klik på [Connect] (Opret forbindelse) for at oprette din LAN forbindelse.

3-5

h

Trådløst netværk

1. Gå til [Start] , klik på [Settings] (Indstillinger) og vælg [Network and Internet]

(Netværk og internet).

2. En oversigt over tilgængelige WLAN forbindelser kommer frem. Vælg en forbindelse på listen.

3. For at oprette en ny forbindelse, skal du vælge [Network and Sharing Center]

(Netværk og delingscenter).

3-6 4. Vælg [Set up a new connection or network] (Opret en ny forbindelse eller et nyt netværk).

5. Herefter skal du vælge [Manually connect to a wireless network] (Opret forbindelsen til et trådløs netværk manuelt) og klik på [Next] (Næste) for at fortsætte.

6. Indtast oplysningerne til det trådløse netværk, som du vil tilføje og klik på [Next]

(Næste) for at fortsætte.

7. En ny WLAN forbindelse er nu oprettet.

Systembetjening

3-7

3-6

Systembetjening

Systemgendannelse (Windows 10)

Mulige grunde for at benytte Systemgendannelsesfunktionen kan være:

■ Gendanner systemet til dets første status med de originale fabriksindstillinger.

■ Når der er opstået nogle fejl i operativsystemet.

■ Når der er kommet en virus i operativsystemet, så det ikke virker normalt.

■ Hvis du ønsker at installere et operativsystem med andre indbyggede sprog.

Før du bruger systemgendannelsen, skal du sikkerhedskopiere vigtige data, som du har på dit system eller andre lagringsenheder.

Hvis følgende løsning ikke kan genoprette dit system, bedes du venligst kontakte en autoriseret forhandler eller et servicecenter for yderligere assistance.

3-7

Nulstilling af denne pc

1. Gå til [Start] , klik på [Settings] (Indstillinger) og vælge [Update and security]

(Opdatering og sikkerhed).

2. Vælg [Recovery] (Genoprettelse), og klik på [Get started] (Introduktion) under

[Reset this PC] (Nulstil denne PC) for at starte systemgenoprettelsen.

3-8 3. Herefter vises skærmen [Choose an option] (Vælg en indstilling). Vælg mellem

[Keep my files] (Behold mine filer) og [Remove everything] (Fjern alt).

Nulstilling af denne pc

Behold mine filer

Kun drevet, hvorpå

Windows er installeret

Fjern alt

Alle drev

Fjern kun mine filer

Fjern filer og ryd drevet

Fjern kun mine filer

Fjern filer og ryd drevet

Systembetjening

3-9

3-8

Systembetjening h

Behold mine filer

1. Vælg [Keep my files] (Behold mine filer).

2. På skærmen [Your apps will be removed] (Dine apps fjernes) vises en liste over apps, der skal geninstalleres fra internettet eller fra en installations-disk. Klik på

[Next] (Næste) for at fortsætte.

3-9

3. På efterfølgende skærm vises de ændringer, der foretages i løbet af processen.

Klik på [Reset] (Nulstil), for at starte nulstillingen af systemet.

h

Fjern alt

1. Vælg [Remove everything] (Fjern alt).

3-10

2. Hvis du har flere harddiske, vises en skærm hvorpå du skal vælge mellem [Only the drive where Windows is installed] (Kun det drev, hvorpå Windows er installeret) og

[All drives] (Alle drev).

3. Vælg derefter mellem [Just remove my files] (Fjern kun mine filer) og [Remove files and clean the drive] (Fjern filer og ryd drevet).

4. På efterfølgende skærm vises de ændringer, der foretages i løbet af processen.

Klik på [Reset] (Nulstil), for at starte nulstillingen af systemet.

Systembetjening

3-11

3-10

Systembetjening

Systemgendannelse (F3 genvejstast for gendannelse)

h

Forholdsregler før brug af systemgendannelsesfunktionen

1. Hvis din harddisk og dit system er ramt af problemer, der ikke kan gendannes, skal du først benytte gendannelse med F3-genvejstasten fra harddisken for at udføre systemgendannelsesfunktionen.

2. Før du bruger systemgendannelsesfunktionen, bør du lave en sikkerhedskopi af de vigtige data, der er gemt på dit system, på andre lagerenheder.

h

Gendanne systemet med F3-genvejstasten

Følg instruktionerne nedenfor for at forsætte:

1. Genstart pc’en.

2. Tryk på genvejstasten F3 på tastaturet, når MSI-velkomstskærmen vises.

3. På skærmen "Choose an Option (Vælg en indstilling)", skal du trykke på

"Troubleshoot (Fejlfinding)"

4. På skærmen "Troubleshoot (Fejlfinding)", skal du trykke på "Restore MSI factory (Gendan MSI til fabriksindstillingerne)", for at nulstille systemet til standardindstillingerne.

5. På skærmen "RECOVERY SYSTEM (GENDANNELSESSYSTEM)", skal du trykke på "System Partition Recovery (Gendan system-partition)".

6. Følg skærminstruktioner for at fortsætte og udføre genoprettelsesfunktionen.

3-11

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals