MSI MPG Trident AS 10th DESKTOP Bruksanvisning

MSI MPG Trident AS 10th DESKTOP Bruksanvisning | Manualzz
Trident-serie
Persondator
Trident B926
INNEHÅLL
Meddelande om copyright och varumärke��������������������������������������������������������������iii
Granskning��������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Uppgradering och garanti����������������������������������������������������������������������������������������iv
Förvärv av utbytbara delar��������������������������������������������������������������������������������������iv
Teknisk support�������������������������������������������������������������������������������������������������������iv
Information om kemiska substanser����������������������������������������������������������������������� v
Batteriinformation���������������������������������������������������������������������������������������������������� v
Säkerhetsinstruktioner��������������������������������������������������������������������������������������������vi
CE-överensstämmelse������������������������������������������������������������������������������������������ viii
FCC-B-uttalande om radiofrekvensenergi������������������������������������������������������������� viii
WEEE-deklaration������������������������������������������������������������������������������������������������� viii
1. Översikt�������������������������������������������������������������� 1-1
Förpackningens innehåll�������������������������������������������������������������������������������������� 1-2
Systemöversikt����������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-3
2. Komma igång����������������������������������������������������� 2-1
ii
Tips om säkerhet och bekvämlighet��������������������������������������������������������������������� 2-2
Hårdvaruinställning���������������������������������������������������������������������������������������������� 2-3
3. Systemhantering������������������������������������������������ 3-1
Energisparfunktioner�������������������������������������������������������������������������������������������� 3-2
Nätverksanslutning (Windows 10)������������������������������������������������������������������������ 3-4
Systemåterställning (Windows 10)����������������������������������������������������������������������� 3-7
Systemåterställning (Återställning med snabbtangent F3)�������������������������������� 3-11
Förord
Meddelande om copyright och
varumärke
Copyright © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Alla rättigheter förbehållna. MSI-logotypen
som används är ett registrerat varumärke som tillhör Micro-Star Int’l Co., Ltd. Alla
andra märken och namn som benämns, kan vara varumärken som tillhör respektive
ägare. Ingen garanti om noggrannhet eller fullständighet uttrycks eller underförstås.
MSI förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta dokument utan föregående
meddelande.
Granskning
Granskning
V2.1
Datum
2020/06
iii
Uppgradering och garanti
Observera att vissa komponenter som är förinstallerade kan uppgraderas eller bytas
ut på användarens begäran. För att få veta mer om uppgraderingsbegränsningar
se specifikationen i bruksanvisningen. För ytterligare information om den köpta
produkten kontakta din lokala återförsäljare. Försök inte att uppgradera eller byta ut
någon komponent i produkten såvida inte du är en auktoriserad återförsäljare eller
servicecenter eftersom det kan göra att garantin blir ogiltig. Det rekommenderas
starkt att du kontaktar den auktoriserade återförsäljaren eller servicecenter för alla
uppgraderingar eller bytesservice.
Förvärv av utbytbara delar
Notera att begäran om reservdelar (eller kompatibla delar) till produkten som köpts av
användare i vissa länder eller territorier kan uppfyllas av tillverkaren upp till 5 år som
mest efter att produkten slutat tillverkas, beroende på allmänna bestämmelser som
uttalats vid den tidpunkten. Kontakta tillverkaren via https://www.msi.com/support/ för
detaljerad information om begäran av reservdelar.
Teknisk support
iv
Om det uppstår problem med ditt system och ingen lösning hittas i bruksanvisningen,
kontakta platsen där du köpte produkten eller den lokala distributören. Alternativt,
försök med följande hjälpresurser för ytterligare vägledning. Besök MSI webbsida för
teknisk guide, BIOS-uppdateringar, drivrutiner och annan information via
https://www.msi.com/support/
Förord
Information om kemiska substanser
I enlighet med regelverk för kemiska substanser som t.ex. EU REACH Regulation
(Regulation EC nr. 1907/2006 från Europaparlamentet och Europarådet)
tillhandahåller MSI information om kemiska substanser på:
https://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
Batteriinformation
EU:
Batterier, batteripaket och ackumulatorer får inte kastas i
hushållssoporna. Lämna in dem på närmaste återvinningscentral
enligt gällande miljölagstiftning.
Taiwan:
För bättre miljöskydd bör förbrukade batterier samlas in separat
för återvinning eller speciell kassering.
Kalifornien, USA:
Knappcellsbatteriet kan innehålla perkloratmaterial och måste hanteras på ett
speciellt sätt vid kassering i Kalifornien.
För mer information, besök:
https://dtsc.ca.gov/perchlorate/
v
Säkerhetsinstruktioner
◙◙
◙◙
Läs igenom säkerhetsinstruktionerna noggrant och ordentligt.
Alla uppmaningar och varningar på datorn eller i bruksanvisningen ska följas.
◙◙
Se till att spänningen ligger inom säkerhetsbegränsningarna och har ställts in
på värdet 100-240 V innan datorn ansluts till eluttaget.
Om elsladden har en trestiftskontakt, ska det skyddande jordstiftet inte
inaktiveras från kontakten. Datorn måste anslutas till ett jordat eluttag.
Dra alltid ut växelströmskabeln innan några expansionskort eller moduler
installeras på datorn.
Koppla alltid ifrån växelströmkabeln eller stäng av vägguttaget om datorn
inte kommer att användas under en längre period, för att stänga av
energiförbrukningen.
Placera nätsladden så att man inte kan trampa på den. Placera ingenting
ovanpå nätsladden.
Om datorn har en adapter, använd enbart den medföljande
växelströmsadaptern från MSI, som är godkänd för användning tillsammans
med datorn.
Märkeffekt
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
vi
»»
»»
»»
450 W: 100-240 V~, 50-60 Hz, 6-2,5 A (MPG Trident A)
650 W: 100-240 V~, 50-60 Hz, 10-5 A (MPG Trident A, MEG Trident X)
750 W: 100-240 V~, 50-60 Hz, 12-6 A (MEG Trident X)
Vidta speciella försiktighetsåtgärder om datorn har ett batteri.
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Explosionsrisk förekommer om batteriet inte sätts i korrekt. Ersätt endast med
samma eller likvärdig sort som rekommenderas av tillverkaren.
Undvik att kassera batterier i eld eller en varm ugn, att krossa det mekaniskt
eller skära av ett batteria batteri, vilket kan orsaka en explosion.
Undvi att lämna ett batteri i miljö med extremt hög temperatur eller extremt
lågt lufttryck, som kan orsaka en explosion eller att lättantändlig vätska eller
gas läcker ut.
Förtär inte ett batteri. Om man sväljer mynt-/knappcellsbatteri, kan det
orsaka allvarliga invärtes frätskador, och kan leda till döden. Förvara nya och
använda batterier utom räckhåll för barn.
För att minska möjligheten till värmerelaterade skador eller överhetting av
datorn,ska den inte placeras på mjuk, ostadig yta eller datorns ventilation
hindras.
Använd datorn enbart på en hård, plan och stabil yta.
Förord
◙◙
◙◙
◙◙
Ha inte datorn i miljöer med fuktighet och höga temperaturer.
Lämna inte datorn i ett oventilerat utrymme med en lagringstemperatur på
över 60 OC eller under 0 OC, eftersom datorn kan skadas.
Högsta drifttemperatur är cirka 35 OC.
Häll aldrig vätska i öppningarna. Det kan skada utrustningen eller ge elektriska
stötar.
Ha aldrig starkt magnetiska eller elektriska föremål i närgete av datorn.
Om någon av följande situationer uppstår, låt servicepersonal kontrollera datorn:
◙◙ Strömsladden eller kontakten är skadad.
◙◙ Vätska har kommit in i datorn.
◙◙ Datorn har utsatts för fukt.
◙◙ Datorn fungerar inte bra eller så kan du inte få den att fungera enligt
bruksanvisningen.
◙◙ Datorn har tappats eller skadats.
◙◙ Datorn har tydliga tecken på sprickor.
Grön produktegensksaper
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Minskad energiförbrukning vid drift och i viloläge
Begränsad användning av hälso- och miljöskadliga ämnen
Lätt att ta isär och återvinna
Minskad användning av naturresurser genom uppmuntran till återanvändning
Förlängd produktlivslängd genom enkla uppgraderingar
Mindre mängd avfall genom inlämningspolicy
Miljöpolicy
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Produkten har formgivits för att möjliggöra ordentlig återvinning och
återanvändning av delar och bör inte slängas vid slutet av produktlivslängden.
Användare bör kontakta godkänd lokal uppsamlingsplats för återvinning och
deponering av produkter som nått slutet av produktlivslängden.
Besök MSI:s webbplats för att hitta en närliggande distributör för ytterligare
information om återvinning.
Användare kan också nå oss på [email protected] för information rörande
deponering, inlämning, återvinning och isärtagning av MSI-produkter.
vii
CE-överensstämmelse
Micro-Star International CO., LTD tillkännager härmed att denna
apparat uppfyller de väsentliga säkerhetskraven och andra relevanta
bestämmelser i EU-direktivet.
FCC-B-uttalande om
radiofrekvensenergi
Denna utrustning har testats och funnits uppfylla begränsningarna
för en Klass B digital enhet enligt avsnitt 15 i FCC reglerna. Dessa begränsningar
är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i heminstallationer. Denna
utrustning genererar, använder och kan utsända radiofrekvensenergi och om den inte
installeras och används enligt bruksanvisningen kan den orsaka skadliga störningar
på radiokommunikationer. Det finns dock inga garantier för att störningar inte kommer
att uppstå i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på
radio- eller TV-mottagning, vilket kan avgöras genom att utrustningen stängs av och
slås på, uppmanas användaren att försöka rätta till störningarna genom ett vidta en
eller fler av följande åtgärder:
viii
■■ Rikta om eller omplacera mottagarantennen.
■■ Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
■■ Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är
ansluten till.
■■ Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.
Notering 1
Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av parten ansvarig för
uppfyllande kan upphäva användarens behörighet att använda denna utrustning.
Notering 2
Skärmade gränssnittskablar och strömsladd, om sådan finns, måste användas för att
uppfylla strålningsgränsvärdena.
Denna enhet uppfyller Del 15 av FCCs regler. Hantering gäller under följande två
villkor:
1. Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och
2. Denna enhet måste acceptera all mottagen störning, inklusive störning som kan
orsaka bristfällig funktion.
WEEE-deklaration
Under Europeiska Unionens (”EU”) direktiv om avfall från elektriska och
elektroniska produkter, direktiv 2012/19/EU, får inte ”elektrisk och elektronisk
utrustning” längre kasseras som kommunalt avfall, och tillverkare av täckt
elektronisk utrustning är skyldiga att ta tillbaka sådana produkter vid slutet
av deras användbara livslängd.
1
Översikt
Grattis till köpet av Trident persondator. Detta system är det bästa
datorvalet. Funktionerna i den förpackade plattformen ger dig en spännande
datorupplevelse.
Förpackningens innehåll
MEG Trident X (tillval)
MPG Trident A (tillval)
Strömsladd
Bruksanvisning och
snabbguide (tillval)
Tangentbord (tillval)
Mus (tillval)
1-2
Sidopanel av härdat glas
med låsmekanism (tillval)
* Kontakta oss omedelbart om någon av ovanstående artiklar är skadade eller saknas.
* Bilderna är enbart avsedda som referens, och innehållet i din förpackning kan skilja
sig något beroende på vilken modell du köpt.
Översikt
Systemöversikt
1
2
3
4
5
6
9
7
8
10
11
12
13
1-3
15
14
16
17
18
20
22
MEG Trident X (Z490)
21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
10
11
1-4
14
18
18
20
17
22
MPG Trident A (B460)
19
21
Översikt
1
Enhetsaktivitetsindikator
2
USB 3.2 Gen 1-port (Type-C)
3
USB 3.2 Gen 1-port
4
USB 2.0 Portar
5
Mikrofonuttag
6
Hörlursuttag
7
Linje in
8
Linjeutgång
9
Mik
Lysdioden blinkar när systemet ansluter till interna lagringsenheterna.
USB 3.2 Gen 1, SuperSpeed USB:n levererar upp till 5 Gbps
höghastighets dataöverföring för olika enheter, som t. ex.
lagringsenheter, hårddiskar videokameror osv. Den tunna och smidiga
USB Type-C-kontakten har en vändbar kontakt.
USB 3.2 Gen 1, SuperSpeed USB:n levererar upp till 5 Gbps
höghastighets dataöverföring för olika enheter, som t. ex.
lagringsenheter, hårddiskar videokameror osv.
USB-porten (Universal Serial Bus) är till för anslutning av USB-enheter
såsom tangentbord, mus och andra USB-kompatibla enheter. Den stöder
upp till 480Mbit/s (Hi-Speed) dataöverföringshastighet.
Denna kontakt är till för mikrofoner.
Detta är en kontakt för hörlurar eller högtalare.
Används för att ansluta externa ljudutmatningsenheter.
Används som en anslutning för högtalare eller hörlur.
Används som en kontakt för en mikrofon.
10
CS-utgång
11
RS-utgång
Center/ Subwoofer ut i 5.1/ 7.1 kanalläge.
Rear-Surround Out i 4/ 5.1/ 7.1 kanalläge
1-5
12
S/PDIF-Out
13
Rensa CMOS-knapp
14
LAN uttag
S/PDIF-kontakterna (Sony- och Philips Digital Interconnect Format) för
digital ljudöverföring till externa högtalare via optisk fiberkabel.
Stäng av din dator. Tryck och håll knappen Clear CMOS (Rensa CMOS)
intryckt i ca 5-10 sekunder för att återställa BIOS till standardvärden.
Standard RJ-45 LAN uttaget är till för anslutning till det lokala nätverket
(Local Area Network/LAN). Du kan ansluta en nätverkskabel till det.
Gul
Grön / Orange

Lysdiodfärg
LED Status
Förhållande
Gul
Av
LAN länk är inte etablerad.
På (stationärt
tillstånd)
LAN länk är etablerad.
På (blinkar)
Datorn kommunicerar med en annan dator i LAN.
Av
10 Mbit/ sek datahastighet är valt.
På
100/1000 Mbit/ sek datahastighet är valt.
På
2500 Mbit/ sek datahastighet är valt.
Grön
1-6
Orange
15
USB 3.2 Gen 2-port
16
Thunderbolt™ 3-port (Type-C)
USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps SuperSpeed USB:n levererar höghastighets
dataöverföring för olika enheter, som t. ex. lagringsenheter, hårddiskar
videokameror osv.
Thunderbolt™ 3 ger fantastisk 40 Gb/s för snabbare överföringar. Med en
enda port stödjer den skärmar med USB 3.2 Gen 2, PCIe, DisplayPort, 4K,
och upp till 5 V/3 A strömförsörjning för snabb laddning.
Viktigt
Om datorn har en Intel® CPU utan integrerad grafik, kommer Thunderbolt™
3-porten inte att stödj skärmfunktionen.
17
USB 2.0 Portar
USB-porten (Universal Serial Bus) är till för anslutning av USB-enheter
såsom tangentbord, mus och andra USB-kompatibla enheter. Den stöder
upp till 480Mbit/s (Hi-Speed) dataöverföringshastighet.
Översikt
18
USB 3.2 Gen 1-port
19
USB 3.2 Gen 1-port (Type-C)
USB 3.2 Gen 1, SuperSpeed USB:n levererar upp till 5 Gbps
höghastighets dataöverföring för olika enheter, som t. ex.
lagringsenheter, hårddiskar videokameror osv.
USB 3.2 Gen 1, SuperSpeed USB:n levererar upp till 5 Gbps höghastighets
dataöverföring för olika enheter, som t. ex. lagringsenheter, hårddiskar
videokameror osv.
Den tunna och smidiga USB Type-C-kontakten har en vändbar kontakt
och upp till 5 V/3 A strömförsörjning till externa enheter.
20
DisplayPort
21
HDMI-utgång
22
DisplayPort är en digital standard för skärmgränssnitt. Denna kontakt
används för att ansluta en monitor med DisplayPort-ingångar.
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) är ett okomprimerat
alldigitalt ljud-/videogränssnitt som kan sända okomprimerade strömmar.
HDMI stödjer alla TV-format, inklusive standard, förbättrad eller
högdefinitionsvideo, plus flerkanaligt digitalt ljud i en enda kabel.
Strömkontakt
Ström som levereras genom detta uttag förser systemet med ström.
Viktigt
Höghastighetsenheter rekommenderas för USB 3.2-portar medan
låghastighetsenheter, såsom mus eller tangentbord föreslås anslutas till USB
2.0-portarna på baksidan.
1-7
hh Uppifrån
1
2

1-8
1
Fläkt
2
Strömknapp
Ventilationsöppningarna i höljet är till för luftbyte för att förhindra att
utrustningen överhettas. Täck inte över ventilationshålen.
Tryck på strömknappen för att starta eller stänga av systemet
2
Komma igång
Tips om säkerhet och bekvämlighet
Det är viktigt att välja en bra arbetsplats om du skall arbeta med datorn under en
längre tid.
1. Arbetsplatsen bör vara tillräckligt upplyst.
2. Välj lämpligt bord och stol och justera höjden så att den passar din
arbetsställning.
3. När du sitter på en stol, sitt rakt och har en god hållning Justera stolens ryggstöd
(om möjligt) för att stödja ryggen på ett bekvämt sätt.
4. Sätt fötterna jämnt och naturligt på golvet så att knän och armbågar har rätt
position (ungefär 90 grader) vid arbete.
5. Lägg händerna på bordet på ett naturligt sätt så att handlederna har stöd.
6. Undvik att använda datorn på obekväma platser (såsom i sängen).
7. Persondatorsystemet är en elektrisk enhet. Hantera den försiktigt för att undvika
personskador.
2-2
Komma igång
Hårdvaruinställning
hh Anslutning av växelström (AC) och påslagning
1. Anslut strömsladden för systemet i det elektriska uttaget.
1
2
2-3
2. Tryck på strömknappen för att starta systemet.
Viktigt
Håll alltid i själva kontakten när strömsladden dras ur. Dra aldrig direkt i kabeln.
3
Systemhantering
Detta kapitel behandlar väsentlig information om systemhantering.
Viktigt
All information kan ändras utan föregående meddelande.
Energisparfunktioner
Energisparfunktioner för persondatorer (PC) och monitorer har potentialen att spara
betydelsefulla mängder av elektricitet samtidigt som det ger miljöfördelar.
För att bli energieffektiv bör du stänga av skärmen eller ställa in dator att gå in i
viloläge efter en period med inaktivitet.
hh Energihantering i Windows 10
■■ [Power Options] (Energialternativ) i Windows OS låter dig kontrollera
energihanteringsfunktionen för din skärm, hårddisken och batteriet. Högerklicka
på [Start] (Starta)
, välj [Control Panel] (kontrollpanel) från listan och klicka
sedan på [System and Security] (system och säkerhet).
3-2
Välj [Power Options] (energialternativ) och välj sedan ett energischema som
uppfyller dina personliga behov. Du kan även finjustera inställningarna genom
att klicka på [Change plan settings] (Ändra schemainställningar).
■■ Menyn Shut Down Computer (Stäng av datorn) ger alternativ till Sleep (Viloläge)
(S3/S4) och Shut Down (Stäng av) (S5) för snabb och enkel hantering av
systemets ström.
hh Strömhantering genom ENERGY STAR kvalificerade
monitorer (tillval)
Strömhanteringsfunktionen låter datorn initiera ett lågenergieller "vilo" -läge efter en period av inaktivitet av användaren. Vid
användning med en extern ENERGY STAR kvalificerad monitor
stöder också denna funktion liknande strömhanteringsfunktioner
hos monitorn. Utnyttja dessa potentiella energibesparingar,
energibesparingsfunktionen har förinställts för att uppträda på följande sätt när systemet
arbetar med strömanslutning:
■■ Stänger av skärmen efter 10 minuter
■■ Initierar vila efter 30 minuter
Systemhantering
hh Väcka systemet
Datorn kommer att kunna väckas från energisparläge genom att svara på ett
kommando från något av följande:
■■ strömbrytaren,
■■ nätvekret (Vaknar vid LAN),
■■ musen,
■■ tangentbordet.
Energispartips:
■■ Stäng av monitorn genom att trycka på LCD strömbrytaren efter en period med
inaktivitet.
■■ Justera inställningarna i [Power Options] (Energialternativ) under Windows för
att optimera din dators energihantering.
■■ Installera energisparprogram för att hantera din dators energiförbrukning.
■■ Ta alltid ut nätkabeln eller stäng av vägguttaget om datorn inte kommer att
användas under en längre period för att minska energiförbrukningen.
3-3
Nätverksanslutning (Windows 10)
hh Trådbundet nätverk
1. Högerklicka på [Start] (Starta)
(Nätverksanslutningar) ur listan.
och välj [Network Connections]
2. Välj [Ethernet] och därefter [Network and Sharing Center] (Nätverk och
delningscenter).
3-4

3. Välj [Set up a new connection or network] (skapa en ny anslutning eller nätverk).

Systemhantering
4. Välj [Connect to the Internet] (anslut till internet) och klicka på [Next] (nästa).
5. Välj [Broadband (PPPoE)] (Bredbandsanslutning (PPPoE)) för att ansluta med DSL
eller kabel som kräver ett användarnamn och ett lösenord.

6. Ange den information du fått av Internetleverantören (ISP) och klicka på [Connect]
(Anslut) för göra en LAN-anslutning.
3-5

hh Trådlöst nätverk
1. Gå till [Start] (Starta)
, klicka på [Settings] (inställningar) och välj [Network and
Internet] (nätverk och internet).
2. En lista med tillgängliga WLAN-anslutningar öppnas. Välj en anslutning från listan.
3. För att etablera en ny anslutning välj [Network and Sharing Center] (nätverks- och
delningscenter).

3-6
4. Välj [Set up a new connection or network] (skapa en ny anslutning eller nätverk).
5. Välj sedan [Manually connect to a wireless network] (Anslut till ett trådlöst nätverk
manuellt) och klicka på [Next] (Nästa) för att fortsätta.
6. Ange information för det trådlösa nätverk du vill lägga till och klicka på [Next] (Nästa)
för att fortsätta.

7. En ny WLAN-anslutning har gjorts.
Systemhantering
Systemåterställning (Windows 10)
Syftet med att använda systemåterställningsfunktionen kan vara:
■■ Återställ systemet till de ursprungliga inställningarna med vilken datorn
levererades.
■■ När fel har inträffat i operativsystemet du använder.
■■ När operativsystemet påverkas av virus och inte fungerar normalt.
■■ När du vill installera OS med andra inbyggda språk.
Innan du använder systemåterställningsfunktionen, säkerhetskopiera viktiga data på
hårddisken till andra lagringsenheter.
Om följande lösning inte återställer ditt system, kontakta en auktoriserad återförsäljare
eller servicecenter för ytterligare hjälp.
3-7
Återställa datorn
1. Gå till [Start] (Starta)
, klicka på [Settings] (inställningar) och välj [Update and
security] (uppdatera och säkerhet).
2. Välj [Recovery] (återställning) och klicka på [Get started] (komma igång) under
[Reset this PC] (återställ denna dator) för att starta systemåterställning.
3-8

3. Skärmen [Choose an option] (välj ett alternativ) kommer att visas. Välj mellan [Keep
my files] (behåll mina filer) och [Remove everything] (ta bort allt).
Behåll mina filer
Återställa
datorn
Ta bort allt
Endast den enhet där
Windows är installerat
Alla enheter
Ta bara bort mina filer
Ta bort filer och rensa enheten
Ta bara bort mina filer
Ta bort filer och rensa enheten
Systemhantering
hh Behåll mina filer
1. Välj [Keep my files] (behåll mina filer).
2. Skärmen [Your apps will be removed] (dina program kommer att tas bort) visar en
lista över de program som kommer att behöva installeras om från webben eller
installationsskivorna. Klicka på [Next] (Nästa) för att fortsätta.
3-9
3. Nästa skärm kommer att visa ändringarna som görs under processen. Klicka på
[Reset] (återställ) för att starta systemåterställning.
hh Ta bort allt
1. Välj [Remove everything] (ta bort allt).
2. Om du har flera hårddiskar, kommer en skärm att visas och uppmana dig att välja
mellan [Only the drive where Windows is installed] (endast den enhet där Windows
är installerat) och [All drives] (alla enheter).
3. Välj därefter mellan [Just remove my files] (ta bara bort mina filer) och [Remove files
and clean the drive] (ta bort filer och rensa enheten).
3-10
4. Nästa skärm kommer att visa ändringarna som görs under processen. Klicka på
[Reset] (återställ) för att starta systemåterställning.
Systemhantering
Systemåterställning (Återställning
med snabbtangent F3)
hh Försiktighetsåtgärder vid användning av
systemåterställningsfunktionen
1. Om din hårddisk och ditt system påträffar problem som inte kan åtgärdas,
utför först återställning från hårddisken via F3-tangenten när du ska utföra
systemåterställningen.
2. Innan du använder systemåterställningsfunktionen, backa upp de data du sparat på
din systemdrivenhet på andra lagringsenheter.
hh Återställa systemet med F3-tangenten
Följ anvisningarna nedan för att fortsätta:
1. Starta om datorn.
2.
Tryck på omgående på snabbtangenten F3 på tangentbordet när MSI-hälsningen
visas på skärmen.
3.
På "Choose an Option (Välj ett alternativ)" trycker du på "Troubleshoot
(Felsökning)".
4.
På "Troubleshoot (Felsökningsskärmen)" trycker du på "Restore MSI factory
(Återställa MSI factory)" för att återställa systemet till standardinställningarna.
5.
På "RECOVERY SYSTEM (ÅTERHÄMTNINGSSYSTEM-SKÄRMEN)” trycker du
på "System Partition Recovery (Systempartition återhämtning)".
6.
Följ instruktionerna på skärmen för att fortsätta och fullfölja återställningsfunktionen.
3-11
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement