MSI Creator PS321QR CONTENT CREATION MONITOR Brugervejledning

MSI Creator PS321QR CONTENT CREATION MONITOR Brugervejledning | Manualzz
Creator-serien
LCD-skærm
Creator PS321QR (3DA8)
Creator PS321URV (3DA9)
Indhold
Ophavsret og varemærker��������������������������������������������������������������������������������������iii
Revision������������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Teknisk support�������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Sikkerhedsvejledninger�������������������������������������������������������������������������������������������iv
CE overholdelse������������������������������������������������������������������������������������������������������vi
Erklæring om FCC-B radiofrekvens-interferens������������������������������������������������������vi
WEEE erklæring�����������������������������������������������������������������������������������������������������vii
Oplysninger om kemiske stoffer�����������������������������������������������������������������������������vii
Sådan kommer du i gang��������������������������������������������������������������1-1
Pakkens indhold��������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-2
Opstilling af skærmen������������������������������������������������������������������������������������������ 1-3
Montering af skærmhætten (ekstraudstyr)����������������������������������������������������������� 1-6
Justering af skærmen������������������������������������������������������������������������������������������� 1-7
Overblik over skærmen���������������������������������������������������������������������������������������� 1-8
Tilslutning af skærmen til en pc�������������������������������������������������������������������������� 1-11
ii
OSD opsætning�����������������������������������������������������������������������������2-1
Navi Key (Navigationstast)����������������������������������������������������������������������������������� 2-2
Indstilling af skærmmenuen med navigationsknappen���������������������������������������� 2-5
Tillæg���������������������������������������������������������������������������������������������A-1
Specifikationer������������������������������������������������������������������������������������������������������A-2
Forudindstillede skærmfunktioner������������������������������������������������������������������������A-4
Fejlfinding�������������������������������������������������������������������������������������������������������������A-5
Forord
Ophavsret og varemærker
Copyright © Micro-Star Int'l Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Det anvendte MSIlogo er et registreret varemærke tilhørende Micro-Star Int'l Co., Ltd. Alle andre nævnte
mærker og navne kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. Der er
ingen garanti med hensyn til nøjagtighed eller fuldstændighed, hvad enten udtrykt eller
underforstået. MSI forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette dokument uden
forudgående varsel.
Revision
Revisions
V1.0
Dato
2020/04
Teknisk support
Hvis der opstår et problem med systemet, og der ikke kan findes en løsning i
brugervejledningen, skal du kontakte købsstedet eller forhandleren. Eller du kan gå på
https://www.msi.com/support/ for yderligere vejledning.
iii
Sikkerhedsvejledninger
◙◙
◙◙
◙◙
Læs omhyggeligt sikkerhedsvejledningerne helt igennem.
Alle forsigtighedsforanstaltninger og advarsler i enhedens brugervejledning
skal overholdes.
Al servicering må kun udføres af kvalificeret personale.
Behold den medfølgende brugermanual til senere reference.
For at undgå fare for brand eller stød, skal denne enhed holdes væk fra fugtighed
og høj temperatur.
Læg denne enhed på en fast, flad overflade, inden den stilles op.
iv
◙◙
◙◙
Kontroller, at spændingen er inden for sikkerhedsmarginalen, og er indstillet
korrekt til den stedlige spænding på 100-240 V, inden enheden sluttes til
en stikkontakt. Deaktiver ikke stikkets beskyttende jordforbindelsesben.
Enheden skal forbindes til en stikkontakt med jordforbindelse.
For at undgå yderligere energiforbrug, skal du altid trække stikket ud af
stikkontakten eller sluk stikkontakten, hvis enheden ikke skal bruges i en
given tid.
Ventilatoren i kabinettet bruges til luftkonvektion og til at forhindre, at enheden
overophedes. Tildæk ikke ventilatoren.
Lad ikke enheden stå i omgivelser med en opbevaringstemperatur over 60OC eller
under -20OC, da dette kan beskadige enheden.
BEMÆRK: Den maksimale arbejdstemperatur er cirka 40OC.
Sørg for, at trække stikket ud af stikkontakten, inden enheden rengøres. Rengør
enheden med en blød klud, i stedet for industrielt kemikalier. Hæld aldrig nogen
former for væske i åbningerne, da det kan beskadige enheden, eller give elektrisk
stød.
Forord
Anbring el-ledningen således, at der ikke trædes på den. Anbring ikke andre
genstande ovenpå ledningen.
Hold altid stærke magnetiske eller elektriske genstande væk fra enheden.
Skulle nogle af de følgende situationer opstå, skal enheden efterses af autoriserede
servicefolk:
◙◙ El-ledningen eller -stikket er blevet beskadiget.
◙◙ Der er trængt væske ind i enheden.
◙◙ Enheden har været udsat for fugt.
◙◙ Enheden virker ikke rigtigt, eller den virker ikke i overensstemmelse med
anvisningerne i brugervejledningen.
◙◙ Enheden har været tabt og er beskadiget.
◙◙ Enheden har tydelige tegn på beskadigelser.
Grønt produkt egenskaber
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Nedsat strømforbrug under brug og standby
Begrænset brug af materialer, der skader miljøet og sundheden
Nemt at skille ad og genbruges
Nedsat brug af naturlige resurser ved tilskyndelse til genbrug
Forlænget produktlevetid via nemme opgraderinger
Nedsat affaldsproduktion via returpolitik
Miljøpolitik
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Produktet er designet til genbrug af dele og må derfor ikke bortskaffes ved
levetidens udløb.
Ved produktlevetidens udløb skal brugere kontakte de lokale, autoriserede
steder for indsamling og genbrug.
Gå til MSI webstedet og find en distributør i nærheden med hensyn til
yderligere oplysninger om genbrug.
Brugere kan også kontakte os på [email protected] for oplysninger
vedrørende korrekt bortskaffelse, returnering, genbrug og afmontering af
MSI-produkter.
★ Advarsel! Overanvendelse af skærme påvirker sandsynligvis synet.
★ Anbefalinger:
1. Tag en 10 minutters pause fra skærmen hver halve time.
2. Børn under 2 år må ikke have nogen skærmtid. For børn i alderen 2 år og derover,
skal skærmtiden begrænses til mindre end en time om dagen.
v
CE overholdelse
Denne enhed opfylder kravene i Rådets direktiv om harmonisering af
medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet (2014/30/
EU), lavspændingsdirektivet (2014/35/EU), ErP-direktivet (2009/125/EC)
og RoHS-direktivet (2011/65/EU). Dette produkt er blevet testet og fundet
at overholde de harmoniserede standarder for IT-udstyr, der er offentliggjort i Den
Europæiske Unions Tidende.
Erklæring om FCC-B radiofrekvensinterferens
Dette udstyr er testet og fundet at opfylde grænserne for klasse B
digitalt udstyr i henhold til FCC reglernes afsnit 15. Disse grænser har til formål at
skabe rimelige beskyttelse mod skadelig interferens i private installationer. Dette udstyr
skaber, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, som, hvis det ikke installeres og
bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan forårsage skadelig interferens
med radiokommunikation. Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke vil opstå
interferens i en given installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på
radio- og fjernsynsmodtagelse, hvilket kan afgøres ved at slå udstyret til og fra, skal
brugeren prøve at afhjælpe interferensen på en eller flere af følgende måder, angivet
nedenfor:
vi
■■ Drej eller flyt på modtagerantennen.
■■ Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.
■■ Forbind udstyret til en anden kontakt i et andet kredsløb end det, modtageren
er forbundet til.
■■ Ret henvendelse til forhandleren eller en erfaren radio- og tv-tekniker for
nærmere assistance.
Bemærkning 1
Ændringer eller modifikationer, som ikke er udtrykkeligt godkendt af parten ansvarlig for
overholdelse, kan annullere brugerens ret til at bruge udstyret.
Bemærkning 2
Der skal bruges afskærmede kabler og ledning til vekselstrøm for at overholde
emissionsbegrænsningerne.
Udstyret er i overensstemmelse med FCC reglerne, afsnit 15. Drift er underlagt følgende
to betingelser:
1. dette udstyr må ikke forårsage skadelig interferens, og
2. dette udstyr skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusive interferens, som
forårsager en uønsket virkning.
Forord
WEEE erklæring
Iht. Den Europæiske Unions ("EU") direktiv om affald af elektrisk og
elektronisk udstyr, direktiv 2012/19/EU, som træder i kraft den 13. august
2005, kan produkter af "elektrisk og elektronisk udstyr" ikke kasseres
som husholdningsaffald længere, og producenterne af det pågældende
elektroniske udstyr vil være forpligtet til at modtage sådanne produkter retur
ved slutningen af ​​deres levetid.
Oplysninger om kemiske stoffer
I overensstemmelse med reglerne om kemiske stoffer, så som EU REACH forordningern
(Europa-paralamentets og Rådets forordning EC Nr. 1907/2006), MSI giver oplysninger
om kemiske stoffer på følgende side:
https://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
vii
1
Sådan kommer du i
gang
Dette kapitel indeholder yderligere oplysninger vedrørende
installationsprocedurer for hardware. Når andre enheder forbindes, skal du
holde enhederne forsigtigt og bruge en jordforbundet strop om håndleddet for
at undgå statisk elektricitet.
VIGTIGT
Alle billederne i dette afsnit er kun til reference. Din skærm kan se anderledes
ud.
Pakkens indhold
1. Skærm
2. Stativ
3. Stativfod med skrue
4. Skruer til vægmontering x 4
5. Skruer til stativ x 4
6. El-ledning
7. HDMI-kabel
8. DisplayPort-kabel
9. USB Upstream-kabel (til USB-portene på skærmen)
10.Startvejledning
11.Garantibevis
12.Ledningsrør
13.Farvekalibrering fabriksrapport
14.Skærmhætte (ekstraudstyr)
1-2
* Kontakt dit købssted eller din lokale distributør, hvis noget af varerne er beskadiget
eller mangler.
* Pakkens indhold kan variere fra land til land.
Sådan kommer du i gang
Opstilling af skærmen
VIGTIGT
•
Stil skærmen på en blød, beskyttet overflade, så den ikke ridses.
•
Undgå at trykke på skærmen, når stativet sættes på.
1-3
1. Sæt låsene på stativet mod skærmen.
2. Stram stativet med skruerne.
3. Sæt foden på stativet, og stram fodskruen for at fastgøre foden.
1
2
1-4
3
VIGTIGT
Hullerne til montering af stativet kan også bruges til et vægophæng. Kontakt venligst
din forhandler vedrørende et vægophæng.
Sådan kommer du i gang
4. Juster stativets vinkel. Juster låsene for at sætte VESA-dækslet på.
4
1-5
Montering af skærmhætten (ekstraudstyr)
1. Fold hætten ud og sæt den på skærmen.
2. Den magnetiske hætte sætter sig automatisk fast på skærmen.
1-6
Sådan kommer du i gang
Justering af skærmen
Skærmen er designet til, at maksimere din komfort med dens justeringsegenskaber.
VIGTIGT
•
•
Brug ikke skarpe genstande på skærmen.
Undgå at, røre på selve skærmen, når du justerer skærmen.
O
O
-5 20
100mm
1-7
35
O
35
O
Overblik over skærmen
1
13
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
1-8
15
16
17
Sådan kommer du i gang
1
Strømstik
2
HDMI 2.0 Port
3
DisplayPort 1.4 HBR2
4
USB-C-port
5
USB 3.2 Gen1 Type B Upstreamport
Denne port kan sende et videosignal og forsyne strøm op til 5 V/3 A på
samme tid. Den understøtter ikke dataoverføring.
Til USB Upstream-kabel.
VIGTIGT
Find USB Upstream-kablet i pakken,
og forbind det til pc'en og skærmen.
Når dette kabel forbindes, er USB
Type A Downstream-portene på
skærmen klar til brug.
6
USB 3.2 Gen1 Type A-port
7
Y-type lydstik
Til skærm
Til pc
1-9
VIGTIGT
Y-type lydkablet er ekstraudstyr,
og det forbindes mellem pc'en og
skærmen. Når dette kabel forbindes,
er lydstikkene på skærmen klar til
brug.
8
Kortlæser
9
USB 3.2 Gen1 Type A-port
10
USB 3.2 Gen1 Type A-port
11
Mikrofonstik
Til skærm
Denne port understøtter Quick Charge up til 18 W.
Til pc
12
Hovedtelefonstik
13
Navigationstast
14
Kensington lås
15
Makro-knap
16
Strømknap
17
Ledningsrør
Lås skærmen fast til en fast genstand med en kabelås (ekstraudstyr).
Til at åbne skærmmenuen Creator.
VIGTIGT
1-10
•
Opladningsfunktionen virker ikke på nogen af portene, når produktet er på
strømsparefunktionen.
Sådan kommer du i gang
Tilslutning af skærmen til en pc
1. Sluk for din computer.
2. Forbind HDMI/DisplayPort-kablet fra skærmen til din computer.
3. Forbind strømkablet til skærmens strømstik. (Figur A)
4. Slut ledningen til stikkontakten. (Figur B)
5. Tænd skærmen. (Figur C)
6. Tænd for computeren, og derefter for skærmen, hvorefter den automatisk
regisrerer signalet.
A
B
1-11
C
1-12
2
OSD opsætning
Dette kapitel giver dig vigtige oplysninger om skærmindstillingerne.
VIGTIGT
Samtlige oplysninger kan ændres uden varsel.
Navi Key (Navigationstast)
Skærmen er udstyret med en navigationstast, som er en flerretningstast, der bruges til
at navigere i skærmmenuen.
Navigationstast
2-2
Navigationsknappens standardindstillinger er som følger.
Navi Key
(Navigationstast)
Hot Key (Genvejsknap)
(Når skærmmenuen er lukket)
Hovedmenu
Midterknappen
Basal anvendelse
(Når skærmmenuen
er åben)
■■ Bekræft af et valg
eller en indstilling
OSD opsætning
Navi Key
(Navigationstast)
Hot Key (Genvejsknap)
(Når skærmmenuen er lukket)
Pro Mode (Pro-tilstand)
■■ Tryk på
■■ Valg af
midterknappen for, at
funktionsmenuer og
bekræfte valg og for
punkter
at afslutte.
■■ Forøger eller
■■ Tryk på op- og
Forøger en
ned-knapperne for at
funktionsværdi
justere.
■■ Tryk på venstre
knap for at annullere
forhåndsvisningen
og afslutte, uden
at anvende
ændringerne.
Design Assistance
(Designhjælp)
■■ Tryk på
■■ Valg af
midterknappen for, at
funktionsmenuer og
bekræfte valg og for
punkter
at afslutte.
■■ Forøger eller
■■ Tryk på op- og
Forøger en
ned-knapperne for at
funktionsværdi
justere.
■■ Tryk på venstre
knap for at annullere
forhåndsvisningen
og afslutte.
Op
Ned
Alarm Clock
(Alarmklok)
■■ Tryk på
■■ Afslutter den aktuelle
midterknappen for, at
menu
bekræfte valg og for ■■ Reducerer en
at afslutte.
funktionsværdi
■■ Tryk på op- og
ned-knapperne for at
vælge.
■■ Tryk på venstre
knap for at annullere
forhåndsvisningen
og afslutte.
Input Source
(Indgangskilde)
■■ Tryk på
■■ Åbning af
midterknappen for, at
undermenuer
bekræfte valg og for ■■ Forøger en
at afslutte.
funktionsværdi
■■ Tryk på op- og
ned-knapperne for at
vælge.
■■ Tryk på venstre knap
for, at afslutte.
Venstre
Højre
Basal anvendelse
(Når skærmmenuen
er åben)
2-3
Brugere kan åbne skærmmenuen for, at tilpasse deres egne genvejsknapper. Der er
flere genvejsindstillinger nedenfor.
2-4
Indstillinger for genvejsknapperne
Handlinger
Brightness
(Lysstyrke)
■■ Tryk på venstre knap for, at skrue ned for
funktionsværdier.
■■ Tryk på højre knap for, at skrue op for
funktionsværdier.
■■ Tryk på midterknappen for, at gemme en værdi og
derefter afslutte.
PIP/PBP
■■ Tryk på op- og ned-knapperne for at justere.
■■ Tryk på midterknappen for, at bekræfte valg og for
at afslutte.
■■ Tryk på venstre knap for at annullere
forhåndsvisningen og afslutte.
Zoom In
(Zoom ind)
■■ Tryk på op- og ned-knapperne for at justere.
■■ Tryk på midterknappen for, at gemme en værdi og
derefter afslutte.
Information
on Screen
(Oplysninger
på skærmen)
■■ Tryk på Venstre- og Højre-knapperne for at
justere.
■■ Tryk på midterknappen for, at gemme en værdi og
derefter afslutte.
OSD opsætning
Indstilling af skærmmenuen med
navigationsknappen
Tryk på midterknappen på navigationsknappen for, at åbne hovedmenuen i
skærmmenuen. Brug op, ned, venstre og højre knap til, at indstille funktionsmenuerne
efter eget ønske.
2-5
hh Professional (Professionel)
1. niveau i menuen
2. og 3. niveau i menuen
Beskrivelse
Pro Mode
(Pro-tilstand)
User (Bruger)
■■ Brugerfunktionen er standardfunktionen for
produktforsendelse, og alle punktene kan
justeres på denne funktion.
■■ Funktionerne Adobe RGB, sRGB, Display
P3 og DICOM er almindelige farvefunktioner,
hvis underpunkter er skrevet med gråt,
når følgende funktioner er valgt: Contrast
(Kontrast)/Gray Level (Gråt niveau)/Low
Blue Light (Lavt blå lys)/Gamma/Saturation
(Farvemætning)/Hue (Farvetone)).
■■ Farvetemperatur skrives med grå på
DICOM-funktionen.
Adobe RGB
Display P3
sRGB
Movie (Film)
Office (Kontor)
Black-White (Sort/hvid)
DICOM
Anti-Blue (Anti-Blå)
Response Time
(Responstid)
Anti Motion Blur
(Anti-bevæg.sløring)
(Kun på PS321QR)
Normal
Fast (Hurtig)
Fastest (Hurtigst)
■■ Brugere kan justere responstiden på alle
funktionerne.
■■ Når anti-bevægelsessløring slås til, kan
Lysstyrke ikke slås til, og punktet kan ikke
vælges.
■■ Responstid bliver grå, når Antibevægelsessløring slås til.
■■ Anti-bevægelsessløring skal slås fra, Pro når
FreeSync Premium Pro slås til.
1. niveau i menuen
2. og 3. niveau i menuen
Beskrivelse
Refresh Rate (Opdat.
hastighed)
ON (TIL)
OFF (FRA)
Location
(Placering)
■■ Brugerne kan justere
opdateringshastigheden på alle
funktionerne.
■■ Som standard er opdateringshastigheden
placeret for oven til venstre. Denne
placeringen kan justeres i skærmmenuen.
Tryk på midterknappen for, at
bekræfte og anvende placeringen af
opdateringshastigheden.
■■ Denne skærm følger og fungerer på
operativsystemets forudindstillede
skærmopdateringshastighed.
■■ Brugerne kan justere alarmklokken på alle
funktionerne.
■■ Når du har indstillet tiden, skal du trykke på
midterknappen for at aktivere timeren.
Venstre foroven
Højre foroven
Venstre
forneden
Højre forneden
Customize
(Tilpas)
Alarm Clock
(Alarmklok)
OFF (FRA)
15:00
30:00
45:00
Design Assistance
(Designhjælp)
60:00
OFF (FRA)
Assistance Color
(Hjælpefarve)
Ruler (Lineal): Center
■■ Brugerne kan justere Designhjælp på alle
funktionerne.
■■ Designhjælp er som standard slået fra.
Ruler (Lineal): Edge (Kant)
Scale (Skala)
Reference Line
(Referencelinje)
Grid (Feltvisning)
2-6
Rule of Thirds
(Det gyldne snit)
3D Motion Sickness
Assistance
(3D-bevægelsessygehjælp)
FreeSync Premium
Pro
■■ FreeSync Premium Pro forhindrer
forstyrrelser på skærmen
■■ Som standard er DisplayPort eller
HDMI slået til, og den kan slås til/fra
på alle funktioner, på alle opløsninger,
på alle indgangskilder og på alle
skærmopdateringshastigheder
■■ Anti-bevægelsessløring/PIP/PBP/Zoom slås
fra, når FreeSync Premium Pro slås til.
hh Image (Billede)
1. niveau i menuen
Brightness (Lysstyrke)
2. og 3. niveau i menuen
0-100
Contrast (Kontrast)
0-100
Beskrivelse
■■ Standard er 75 til forsendelsesindstilling.
■■ Lysstyrken skrives med grå, når
nedenstående funktioner implementeres:
1. Lokal dæmpning var slået til.
2. HDR-indhold modtaget.
■■ Standard er 50 til forsendelsesindstilling.
■■ Lysstyrken skrives med grå, når
nedenstående funktioner implementeres:
1. På den almindelige farvefunktion
(Adobe RGB, sRGB, Display P3 og
DICOM) er kontrast skrevet med grå.
2. HDR-indhold modtaget.
OSD opsætning
1. niveau i menuen
2. og 3. niveau i menuen
Sharpness (Skarphed) 0-5
Beskrivelse
■■ Brugerne kan justere skarpheden på alle
funktionerne.
■■ Skarpheden forbedrer billedets klarhed
og detaljer.
Gray Level
(Grå niveau)
0-20
Image Enhancement
(Billedforbedring)
OFF (FRA)
■■ Standardindstillingen er 10 på
forsendelsesindstillingen, hvilket kan
justeres manuelt af slutbrugeren,
medmindre andet er angivet.
■■ På den almindelige farvefunktion: Adobe
RGB, sRGB, Display P3 og DICOM og
Gray Level (Gråt niveau) er skrevet med
grå.
■■ Billedforbedringen forstærker
billedkanterne, så billedet bliver skarpere.
■■ Brugerne kan justere billedforbedringen
på alle funktionerne.
Weak (Svag)
Medium
Strong (Stærk)
Strongest (Stærkeste)
Low Blue Light
(Lavt blåt lys)
Local Dimming
(Lokal dæmpning)
Color Temperature
(Farvetemperatur)
Standard
5000K
5500K
6500K
7500K
9300K
10000K
Customization
(Tilpasning)
■■ Lavt blåt lys beskytter dine øjne mod blåt
lys. Når Lavt blåt lys slås til, justerer den
skærmens farvetemperatur til en gulere
tone.
■■ Brugere kan justere Lavt blåt lys på alle
funktionerne.
■■ Når Pro-funktionen indstilles til Anti-blå,
skal Lavt blåt lys slås til.
■■ Er som standard slået fra på
forsendelsesindstillingen, men slutbruger
kan justere funktionen efter eget ønske.
■■ Hvis denne funktion slås til, skrives
Lysstyrke med grå.
■■ Hvis Lokal dæmpning slås til,
påvirkes synligheden af miniskærmmenuen. (Oplysninger om skærm/
opdateringsfrekvens/synlighed/vækkeur/
designhjælp)
■■ Som standard står farvetemperaturen på
normal.
■■ Brug op eller ned-knappen til, at vælge og
forhåndsvise funktionseffekterne.
■■ Tryk på midterknappen for, at bekræfte
og anvende din funktionstype.
■■ Brugerne kan justere farvetemperaturen
på tilpasningsfunktionen.
R (0-100)
G (0-100)
B (0-100)
Gamma
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
■■ Standardindstillingen er 2.2 på
forsendelsesindstillingen, men slutbruger
kan justere funktionen efter eget ønske,
medmindre andet er angivet.
■■ På den almindelige farvefunktion: Adobe
RGB, sRGB, Display P3 og DICOM og
Gamma er skrevet med grå.
2-7
1. niveau i menuen
Saturation
(Farvemætning)
Hue (Farvetone)
Zoom In (Zoom ind)
2. og 3. niveau i menuen
R
0-100
G
0-100
B.
0-100
C
0-100
M
0-100
Y
0-100
R
0-100
G
0-100
B.
0-100
C
0-100
M
0-100
Y
0-100
ON (TIL)
OFF (FRA)
Location
(Placering)
2-8
Screen Size
(Skærmstørrelse)
Center
Beskrivelse
■■ Standardindstillingen er 50 på alle
farvemætningspunkterne, men slutbruger
kan justere funktionerne efter eget ønske,
medmindre andet er angivet.
■■ Standardindstillingen er 0 på Sort/hvidfunktionen.
■■ På den almindelige farvefunktion: Adobe
RGB, sRGB, Display P3 og DICOM og
Farvemætning er skrevet med grå.
■■ Standardindstillingen er 50 på alle
farvetonepunkterne, men slutbruger kan
justere funktionerne efter eget ønske,
medmindre andet er angivet.
■■ På den almindelige farvefunktion: Adobe
RGB, sRGB, Display P3 og DICOM og
Farvetone er skrevet med grå.
■■ Er som standard slået fra på
forsendelsesindstillingen, men slutbruger
kan justere zoomfunktionen efter eget
ønske.
ForovenVenstre
ForovenHøjre
FornedenVenstre
FornedenHøjre
Auto
4:3
16:9
■■ Brugerne kan justere skærmstørrelsen på
alle funktionerne, alle opløsningerne og
alle skærmopdateringshastighederne.
■■ Standardindstillingen er Auto.
1:1
hh Input Source (Indgangskilde)
1. niveau i menuen
HDMI1
HDMI2
2. og 3. niveau i menuen
Beskrivelse
Brugerne kan justere indgangskilden på
alle funktionerne.
DP
Type C
Auto-scan
Brugeren kan trykke på
navigationsknappen, og derefter vælg
indgangskilden nedenfor:
■■ Når "Auto-scan" stilles på "FRA" og
skærmen er på energisparefunktionen.
■■ Når beskeden "Intet signal" vises på
skærmen.
OSD opsætning
hh PIP/PBP
1. niveau i
menuen
2. niveau i menuen
OFF (FRA)
PIP
Source (Kilde)
PIP Size (PIPstørrelse)
Location (Placering)
Display Switch
(Skærmskift)
Audio Switch
(Lydskift)
PBP
Beskrivelse
■■ Er som standard slået fra på
forsendelsesindstillingen, men slutbruger kan
justere funktionen efter eget ønske, medmindre
andet er angivet.
■■ Hvis brugeren vælger Lydskift, ændres Lydkilden
til Digital.
■■ Denne funktion skrives med grå, hvis HDR-indhold
modtages.
■■ Automatisk registrering af indgangskilden er kun
mulig på hovedfunktionen.
Source 1 (Kilde 1)
Source 2 (Kilde 2)
Display Switch
(Skærmskift)
Audio Switch
(Lydskift)
hh Navi Key (Navigationstast)
1. niveau i
menuen
2. niveau i menuen
Beskrivelse
Op
OFF (FRA)
Ned
Brightness
(Lysstyrke)
■■ Som standard er op-knappen indstillet til Protilstand.
■■ Som standard er ned-knappen indstillet til
Designhjælp.
■■ Som standard er venstre-knappen indstillet til
alarmklok.
■■ Som standard er højre-knappen indstillet til
indgangskilde.
■■ Alle navigationsknappens punkter kan indstilles i
skærmmenuen.
Venstre
Højre
Pro Mode
(Pro-tilstand)
Design Assistance
(Designhjælp)
Alarm Clock
(Alarmklok)
Input Source
(Indgangskilde)
PIP/PBP Mode
(PIP/PBP-tilstand)
Zoom In (Zoom ind)
Information on
Screen (Oplysninger
på skærmen)
2-9
hh Setting (Indstilling)
1. niveau i menuen
2. niveau i menuen
Beskrivelse
Language (Sprog)
繁體中文
■■ Standardsproget er engelsk.
■■ Brugerne skal trykke på midterknappen for, at
bekræfte og anvende sprogindstillingen.
■■ Sproget kan indstilles af brugeren. Brugernes
egen sprogindstilling overskrives af
fabriksindstillingen. Når brugerne vælger ja til
nulstilling, ændres sproget ikke.
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
한국어
日本語
Русский
Português
简体中文
ไทย
Bahasa Indonesia
हिन्दी
Türkçe
2-10
(Der kommer snart
flere sprog)
Transparency
(Gennemsigtighed)
0~5
■■ Brugerne kan justere gennemsigtigheden på
alle funktionerne.
OSD Time Out
(Menuens tidsudløb)
5~30
■■ Brugere kan justere menuens tidsudløb på alle
funktionerne.
Audio Source
(Lydkilde)
Analog
■■ Som standard er lydkilden indstillet til digital.
Brugerne kan justere lydkilden på alle
funktionerne.
Digital
RGB LED
Power Button
(Strømknap)
■■ Brugerne kan slå RGB LED til og fra.
■■ Er som standard slået til.
OFF (FRA)
■■ Når dette punkt slås fra, kan brugerne trykke
på tænd/sluk-knappen for at lukke skærmen.
Standby
■■ Når dette punkt stilles på Standby, kan
brugere trykke på tænd/sluk-knappen, for at
slukke skærmen og baggrundsbelysning.
Quick Charger
■■ Brugeren kan aktivere eller deaktivere Quick
Charger.
■■ Er som standard slået fra.
Information on
Screen (Oplysninger
på skærmen)
■■ Er som standard slået fra på
forsendelsesindstillingen.
■■ Vis flere oplysninger om skærmen til højre, når
punktet slås til.
Reset (Nulstil)
YES (JA)
NO (NEJ)
■■ Brugerne kan nulstille og gendanne
indstillinger til standardindstillingerne på alle
funktionerne.
A
Tillæg
VIGTIGT
Samtlige oplysninger kan ændres uden varsel.
Specifikationer
A-2
Model
Creator PS321QR (3DA8)
Størrelse
32 inch
Skærmtype
IPS
Opløsning
2560 x 1440 @165Hz
Billedforhold
16:9
Lysstyrke (nits)
400 (VESA-certificeret skærm HDR™ 600)
Kontrastforhold
1000:1
Opdat.hastighed
165Hz
60Hz
Responstid
MPRT 1ms
4ms (OD)
Indgangsgrænseflade
■■ HDMI port 2.0 x2
■■ DisplayPort 1.4 HBR2 x1
■■ USB-C x1
USB port
■■ USB 3.2 Gen1 Type A-port x2
■■ USB 3.2 Gen1 Type A-port med Quick Charger x1
■■ USB 3.2 Gen1 Type B Upstream-port x1
Lydgrænseflade
■■ Mikrofonstik x1
■■ Hovedtelefonstik x 1
■■ Kombinationslydstik x1
Lokal dæmpning
■■ 16 Zone
Synsvinkler
178° (H), 178° (V)
sRGB/Display P3 *
98%/95%
Overfladebehandling
Anti-skær
Skærmfarver
1,07 B (8 bit +FRC)
Strømtype
Intern strøm
Strømforbrug (typisk)
Tændt < 60W
Standby < 0,5 W
Systemvurdering
Slukket < 0,5 W
100~240 V AC, 50~60 Hz, 2A
Justering (tilt)
-5° ~ 20°
Justering (drejning)
-30° ~ 30°
Justering (højde)
0 ~ 100mm
Kensington lås
Ja
VESA-ophæng
Pladetype: 100 x 100 mm
Skruetype: M4 x 10 mm
Gevinddiameter: 4mm
Gevindstigning: 0,7mm
Gevindlængde: 10mm
Creator PS321URV (3DA9)
3840 x 2160 @60Hz
■■ 8 Zone
Tillæg
Model
Creator PS321QR (3DA8)
Mål (B x D x H)
817,1 x 260,4 x 400,7mm
Vægt
8,2kg (18,08 pund)
Omgivende
Drift
Creator PS321URV (3DA9)
Temperatur: 0°C til 40°C
Fugtighed: 20% til 90 %, ikke-kondenserende
Lager
Højde: 0 ~ 5000 m
Temperatur: -20°C til 60°C
Fugtighed: 10 % til 90 %, ikke-kondenserende
* Baseret på CIE1976-teststandarderne.
A-3
Forudindstillede skærmfunktioner
Creator PS321QR (3DA8)
Creator PS321URV (3DA9)
HDMI 1 / 2
DP
HDMI 1 / 2
DP
Type C
640 x 480 på 60Hz
V
V
V
V
V
640 x 480 på 67Hz
V
V
V
V
V
640 x 480 på 72Hz
V
V
V
V
V
640 x 480 på 75Hz
V
V
V
V
V
Dosfunktion
720 x 480 på 60Hz
V
V
V
V
V
720 x 576 på 50Hz
V
V
V
V
V
SVGA
800 x 600 på 56Hz
V
V
V
V
V
V
800 x 600 på 60Hz
V
V
V
V
V
V
800 x 600 på 72Hz
V
V
V
V
V
V
800 x 600 på 75Hz
V
V
V
V
V
V
1024 x 768 på 60Hz
V
V
V
V
V
V
1024 x 768 på 70Hz
V
V
V
V
V
V
1024 x 768 på 75Hz
V
V
V
V
V
V
SXGA
1280 x 1024 på 60Hz
V
V
V
V
V
V
WXGA+
1440 x 900 på 60Hz
V
V
V
V
V
V
WSXGA+
1680 x 1050 på 60Hz
V
V
V
V
V
V
Fuld HD
1920 x 1080 på 60Hz
V
V
V
V
V
V
1920 x 1080 på 120Hz
V
V
V
2560 x 1440 på 60Hz
V
V
V
V
V
V
2560 x 1440 på 100Hz
V
V
V
2560 x 1440 på 120Hz
V
V
V
1920 x 1080 på 144Hz
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
1080P
V
V
V
V
V
V
1080P på 120Hz
V
V
V
2160P
V
V
V
V
V
V
Standard
VGA
XGA
A-4
WQHD
Opløsning
1920 x 1080 på 165Hz
UHD
Type C
3840 × 2160 på 30Hz
3840 × 2160 på 60Hz
480P
Video
timing
576P
opløsninger
720P
Tillæg
Fejlfinding
Strømindikatoren lyser ikke.
■■ Tryk på tænd/sluk-knappen igen.
■■ Sørg for, at skærme strømkabel er korrekt tilsluttet.
Intet billede.
■■ Sørg for, at computerens grafikkort er sat korrekt i.
■■ Sørg for, at computeren og skærmen er sluttet til stikkontakterne og er
tændt.
■■ Sørg for, at skærmens signalkabel er korrekt tilsluttet.
■■ Computeren er muligvis på standby. Tryk på en vilkårlig tast for, at aktivere
skærmen.
Skærmbilledet har ikke de rigtige mål, eller er ikke i midten.
Se afsnittet Forudindstillede skærmfunktioner for, at indstille computeren til en
indstilling, der passer til skærmbilledet, der skal vises.
Ingen Plug & Play.
■■ Sørg for, at skærme strømkabel er korrekt tilsluttet.
■■ Sørg for, at skærmens signalkabel er korrekt tilsluttet.
■■ Sørg for, at computeren og grafikkortet er kompatibel med Plug & Play.
Ikonerne, skrifttypen eller skærmen er utydelige, sløret eller har
farveproblemer.
■■
■■
■■
■■
■■
Undgå, at bruge videoforlængerkabler.
Juster lysstyrken og kontrasten.
Juster RGB-farverne eller indstil farvetemperaturen.
Sørg for, at skærmens signalkabel er korrekt tilsluttet.
Se, om stikbenene på signalkablet er bøjede.
Skærmen begynder at blinke eller viser bølger.
■■ Skift opdateringshastigheden, så den passer til skærmens funktioner.
■■ Opdater driverne til dit grafikkort.
■■ Hold skærmen væk fra elektriske apparater, som kan forårsage
elektromagnetisk interferens (EMI).
A-5
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement