MSI Creator PS321QR CONTENT CREATION MONITOR Brugervejledning

MSI Creator PS321QR CONTENT CREATION MONITOR Brugervejledning | Manualzz
Creator-serien
LCD-skjerm
Creator PS321QR (3DA8)
Creator PS321URV (3DA9)
Innhold
Merknad om opphavsrett og varemerker����������������������������������������������������������������iii
Revisjon������������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Teknisk støtte����������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Sikkerhetsinstrukser������������������������������������������������������������������������������������������������iv
CE-samsvar������������������������������������������������������������������������������������������������������������vi
FCC-B radiofrekvens interferens-erklæring������������������������������������������������������������vi
WEEE-erklæring����������������������������������������������������������������������������������������������������vii
Informasjon om kjemiske stoffer����������������������������������������������������������������������������vii
Komme i gang��������������������������������������������������������������������������������1-1
Pakkens innhold��������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-2
Installere skjermstativet���������������������������������������������������������������������������������������� 1-3
Installere skjermhetten (valgfritt)�������������������������������������������������������������������������� 1-6
Justere skjermen�������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-7
Skjermoversikt������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1-8
Koble skjermen til PC-en������������������������������������������������������������������������������������ 1-11
ii
OSD-oppsett�����������������������������������������������������������������������������������2-1
Navi Key (Navi-tast)��������������������������������������������������������������������������������������������� 2-2
Skjermoppsett via Navi-tast��������������������������������������������������������������������������������� 2-5
Vedlegg�����������������������������������������������������������������������������������������A-1
Spesifikasjoner�����������������������������������������������������������������������������������������������������A-2
Forhåndsinnstilte visningsmoduser����������������������������������������������������������������������A-4
Feilsøking�������������������������������������������������������������������������������������������������������������A-5
Forord
Merknad om opphavsrett og varemerker
Copyright © Micro-Star Int'l Co., Ltd. Med enerett. MSI-logoen som brukes er et registrert
varemerke for Micro-Star Int'l Co., Ltd. Alle andre merker og navn som er nevnt, kan
være varemerker med sine egne eiere. Ingen garanti for nøyaktighet eller fullstendighet
er uttrykt eller underforstått. MSI forbeholder seg retten til å gjøre endringer i dette
dokumentet uten forvarsel.
Revisjon
Revisjon
V1.0
Dato
2020/04
Teknisk støtte
Hvis det oppstår et problem med produktet og du ikke finner løsningen i bruksanvisningen,
kan du kontakte kjøpsstedet eller din lokale distributør. Eventuelt besøker du
https://www.msi.com/support/ for ytterligere veiledning.
iii
Sikkerhetsinstrukser
◙◙
◙◙
◙◙
Les sikkerhetsinstruksjonene nøye og grundig.
Alle forsiktighetsregler og advarsler på enheten eller i brukerveiledningen skal
bemerkes.
Overlat vedlikehold kun til kvalifisert personell.
Behold bruksanvisningen som følger med i pakken for framtidig bruk.
For å unngå fare for brann eller støt må enheten holdes borte fra fuktighet og høy
temperatur.
Legg enheten på et underlag med god støtte før oppsett.
iv
◙◙
◙◙
Kontroller at strømspenningen er innenfor sikkerhetsområdet og er justert
riktig til en verdi av 100–240 V før du kobler enheten til strømkontakten. Ikke
deaktiver den beskyttende jordkontakten i støpslet. Enheten må være koplet
til en jordet stikkontakt.
Koble alltid strømledningen fra stikkontakten, eller slå av strømmen til
stikkontakten, hvis enheten skal stå ubrukt en stund for å unngå forbruk av
strøm.
Ventilatoren på enheten brukes for luftkonveksjon og for å unngå at enheten
overopphetes. Ikke dekk til viften.
Ikke la enheten stå i et miljø uten luftsirkulering med en lagringstemperatur over
60OC eller under -20OC, da dette kan skade enheten.
MERK: Maksimal brukstemperatur er omtrent 40 OC.
Når du skal rengjøre enheten, må du ta ut støpselet. Bruk en myk klut, og ikke
industrielle kjemikalier, til å rengjøre enheten. Hell aldri væske i åpninger, siden
dette kan føre til skader på enheten eller forårsake elektriske støt.
Forord
Legg strømledningen slik at ingen uforvarende kan tråkke på den. Ikke plasser
noe på strømkabelen.
Hold alltid gjenstander med sterke magnetfelt eller elektrisk effekt borte fra
enheten.
Hvis noen av følgende situasjoner oppstår, må enheten undersøkes av
servicepersonale:
◙◙ Strømledningen eller støpslet er skadet.
◙◙ Væske har kommet inn i enheten.
◙◙ Enheten har vært utsatt for fuktighet.
◙◙ Enheten virker ikke bra eller du får ikke brukt den i henhold til bruksanvisningen.
◙◙ Enheten har falt og er skadet.
◙◙ Enheten viser tydelige tegn på brudd.
Miljøvennlige egenskaper ved produktet
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Redusert energiforbruk under bruk og standby
Begrenset bruk av stoffer som er farlige for miljøet og helsen
Enkel å demontere og resirkulere
Redusert bruk av naturlige ressurser ved oppmuntring av resirkulering
Forlenget produktlevetid gjennom enkle oppgraderinger
Mindre søppel gjennom tilbakeleveringspolicy
Miljøvernpolicy
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Produktet er designet for å gjøre det mulig å gjenbruke delene og gjøre
resirkulering mulig, og bør ikke kastes ved slutten av levetiden.
Brukere bør kontakte sin lokale renovasjonsanlegg for resirkulering og kasting
av deres produkter ved slutten av levetiden.
Besøk MSI-websiden og finn en distributør i nærheten for mer informasjon
om resirkulering.
Brukere kan også nå oss på [email protected] for informasjon om riktig
deponering, retur, resirkulering og demontering av MSI-produkter.
★ Advarsel! Overbruk av skjermer vil trolig påvirke synet.
★ Anbefalinger:
1. Ta en 10-minutters pause for hvert 30 minutt med skjermtid.
2. Barn under 2 år skal ikke få skjermtid. For barn over 2 år bør skjermtiden være
begrenset til mindre enn én time per dag.
v
CE-samsvar
Denne enheten er i samsvar med kravene fastsatt i rådsdirektiv
om tilnærming av lover i medlemslandene relatert til direktivene om
Elektromagnetisk kompatibilitet (2014/30/EU), Lavspenning (2014/35/EU),
Økodesign og energimerking (2009/125/EF) og Farlige stoffer i elektrisk
og elektronisk utstyr (2011/65/EU). Dette produktet er testet og funnet å overholde de
harmoniserte standarder for IT-utstyr som er utgitt under Direktiver i Den europeiske
unions tidende.
FCC-B radiofrekvens interferenserklæring
Dette utstyret har blitt testet og er funnet å etterkomme grensene for en digital enhet i
klasse B i henhold til kapittel 15 i FCC-reglene. Disse kravene skal gi rimelig beskyttelse
mot skadelige forstyrrelser for utstyr som er installert i boliger. Dette utstyret genererer,
bruker og kan utstråle radiofrekvent energi og kan, hvis det ikke installeres og brukes
i henhold til bruksanvisningen, forårsake skadelig interferens i radiokommunikasjoner.
Det gis imidlertid ingen garanti for at det ikke vil oppstå forstyrrelser i enkelte
installasjoner. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens på radio- eller TVmottak, som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, anbefales at brukeren forsøker å
avhjelpe interferensen ved et av tiltakene nedenfor:
vi
■■ Stille inn eller flytte mottakerantennen.
■■ Øk avstand mellom utstyret og mottaker.
■■ Koble utstyret til en kontakt på en annen kurs enn den mottakeren er koplet
til på.
■■ Spørre forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker om hjelp.
Melding 1
Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er
ansvarlig for samsvar kan føre til at brukerens rett til å betjene utstyret annuleres.
Melding 2
Skjermede grensesnittkabler og vekselstrømledning, hvis noen, må brukes i samsvar
med utstrålingsgrensene.
Dette utstyret samsvarer med del 15 i FCC-kravene. Driften er underlagt to betingelser:
1. denne enheten får ikke forårsake skadelig interferens, og
2. denne enheten må akseptere all mottatt interferens, inkludert interferens som kan
forårsake uønsket drift.
Forord
WEEE-erklæring
Under den europeiske unions («EU»s) direktiv om avfall fra elektrisk og
elektronisk utstyr, direktiv 2012/19/EU, som trådde i kraft 13. august 2005,
kan produkter av typen «elektrisk og elektronisk utstyr» ikke lenger kastes
som kommunalt avfall, og produsenter av dekket elektronisk utstyr vil være
forpliktet til å ta tilbake slike produkter på slutten av levetiden.
Informasjon om kjemiske stoffer
I overensstemmelse med reguleringer om kjemiske stoffer, som EU REACHreguleringen (EF-regulering nr. 1907/2006 til det europeiske parlamentet og rådet), gir
MSI informasjon om kjemiske stoffer i produkter på:
https://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
vii
1
Komme i gang
Dette kapitlet gir deg informasjon om prosedyrer for maskinvareoppsett. Når
du kopler til andre enheter, må du vær forsiktig når du holder enhetene og
bruke en jordet håndleddsstropp for å unngå statisk elektrisitet.
VIKTIG
Illustrasjonene er kun ment som referanse. Skjermen kan variere i utseende.
Pakkens innhold
1. Skjerm
2. Støtte
3. Stativbase med skrue
4. Veggmonteringsskruer x 4
5. Stativskruer x 4
6. Strømledning
7. HDMI-kabel
8. DisplayPort-kabel
9. USB-oppstrømskabel (for å bruke USB-portene på skjermen)
10.Hurtigstartveiledning
11.Garantikort
12.Ledningshylse
13.Fargekalbreringsfabrikkrapport
14.Skjermhette (valgfri)
1-2
* Kontakt kjøpsstedet eller din lokale distributør hvis noen av elementene er skadet
eller mangler.
* Pakkens innhold kan variere fra land til land.
Komme i gang
Installere skjermstativet
VIKTIG
•
Plasser skjermen på en myk, beskyttet overflate for å unngå riper på skjermen.
•
Unngå å trykke skjermen når du installerer skjermstativet.
1-3
1. Sett låsene på stativet på linje med skjermen.
2. Stram til stativet med stativskruene.
3. Koble basen til stativet, og stram baseskruen for å sikre basen.
1
2
1-4
3
VIKTIG
Hullene for montering av stativet kan også brukes til veggmontering. Ta kontakt med
forhandleren for riktig veggmonteringssett.
Komme i gang
4. Juster vinkelen til stativet. Sett låsene på linje for å plassere VESA-dekselet.
4
1-5
Installere skjermhetten (valgfritt)
1. Brett ut og sett hetten på linje med skjermen.
2. Den magnetiske hetten festes automatisk til skjermen.
1-6
Komme i gang
Justere skjermen
Denne skjermen er designet for maksimal visningskomfort med justeringsfunksjoner.
VIKTIG
•
•
Ikke bruk skarpe gjenstander på skjermen.
Unngå å berøre skjermpanelet når du justerer skjermen.
O
O
-5 20
100mm
1-7
35
O
35
O
Skjermoversikt
1
13
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
1-8
15
16
17
Komme i gang
1
Strømkontakt
2
HDMI 2.0-port
3
DisplayPort 1.4 HBR2
4
USB-C-port
5
USB 3.2 gen. 1 Type
B-oppstrømsport
Denne porten kan samtidig sende videosignal og strøm opptil 5 V / 3 A.
Den støtter ikke dataoverføring.
Den brukes med USBoppstrømskabelen.
VIKTIG
Se etter USB-oppstrømskabelen
i pakken, og koble den til PCen og skjermen. Når denne
kabelen er tilkoblet, er USB type
A-nedstrømsportene på skjermen
klar til bruk.
6
USB 3.2 gen. 1 Type A-port
7
Y-type-lydkontaktene
Til skjerm
Til PC
1-9
VIKTIG
Den valgfri Y-type-lydkabelen kan
koble PC-en og skjermen sammen.
Når denne kabelen er tilkoblet, er
lydkontaktene på skjermen klar til
bruk.
8
Kortleser
9
USB 3.2 gen. 1 Type A-port
10
USB 3.2 gen. 1 Type A-port
11
Mikrofon-kontakt
Til skjerm
Denne porten støtter hurtiglading opptil 18 W.
Til PC
12
Hodetelefon-kontakt
13
Navi-tast
14
Kensington-lås
15
Makroknapp
16
Strømknapp
17
Ledningshylse
Fest skjermen til en fastmontert gjenstand med en valgfri
sikkerhetskabel.
Aktiverer Creator-skjermmenyen.
VIKTIG
1-10
•
USB-portene lader ikke i strømsparingsmodus.
Komme i gang
Koble skjermen til PC-en
1. Slå av datamaskinen.
2. Koble HDMI-/DisplayPort-kabelen fra skjermen til datamaskinen.
3. Koble strømkabelen til strømkontakten på skjermen. (Figur A)
4. Sett strømledningen inn i stikkontakten. (Figur B)
5. Slå på skjermen. (Figur C)
6. Slå på datamaskinen, så oppdager skjermen signalkilden automatisk.
A
B
1-11
C
1-12
2
OSD-oppsett
Dette kapitlet gir deg viktig informasjon om oppsett på
skjermmenyene.
VIKTIG
All informasjon kan endres uten forvarsel.
Navi Key (Navi-tast)
Skjermen har en Navi-tast, en fler-retningskontroll som hjelper deg med å navigere på
skjermmenyen (OSD).
Navi-tast
2-2
Navi-tastens standardinnstillingene er som følger.
Navi Key
(Navi-tast)
Hurtigtast
(Når skjermmenyen er AV)
Hoved-skjermmeny
Midtknapp
Grunnleggende betjening
(Når skjermmenyen er
PÅ)
■■ Bekrefte et valg eller en
innstilling
OSD-oppsett
Navi Key
(Navi-tast)
Hurtigtast
(Når skjermmenyen er AV)
(Når skjermmenyen er
PÅ)
Pro Mode (Pro-modus)
■■ Trykk Midt-knappen
for å bekrefte valget
og gå ut.
■■ Trykk Opp- og
Ned-knappene for å
justere.
■■ Trykk Venstreknappen for
å avbryte
forhåndsvisning og
avslutte uten å bruke
moduseffekt.
■■ Velge funksjonsmenyer
og elementer
■■ Justere funksjonsverdier
oppover eller nedover
Design Assistance
(Designhjelp)
■■ Trykk Midt-knappen
for å bekrefte valget
og gå ut.
■■ Trykk Opp- og
Ned-knappene for å
justere.
■■ Trykk Venstreknappen for
å avbryte
forhåndsvisning og
avslutte.
■■ Velge funksjonsmenyer
og elementer
■■ Justere funksjonsverdier
oppover eller nedover
Alarm Clock
(Alarmklokke)
■■ Trykk Midt-knappen
for å bekrefte valget
og gå ut.
■■ Trykk Opp- og
Ned-knappene for å
velge.
■■ Trykk Venstreknappen for
å avbryte
forhåndsvisning og
avslutte.
■■ Avslutte gjeldende meny
■■ Justere funksjonsverdier
nedover
Input Source
(Inngangskilde)
■■ Trykk Midt-knappen
for å bekrefte valget
og gå ut.
■■ Trykk Opp- og
Ned-knappene for å
velge.
■■ Trykk Venstreknappen for å
avslutte.
■■ Gå inn i undermenyer
■■ Justere funksjonsverdier
oppover
Opp
Ned
Venstre
Høyre
Grunnleggende betjening
2-3
Brukere kan gå inn i skjermmenyen for å tilpasse sine egne Navi-hurtigtaster. Flere
hurtigtastalternativer står nedenfor.
2-4
Navi-hurtigtastalternativer
Betjening
Brightness
(Lysstyrke)
■■ Trykk venstre knapp for å justere funksjonsverdier
nedover.
■■ Trykk høyre knapp for å justere funksjonsverdier
oppover.
■■ Trykk Midt-knappen for å lagre verdien og gå ut.
PIP/PBP
■■ Trykk Opp- og Ned-knappene for å justere.
■■ Trykk Midt-knappen for å bekrefte valget og gå ut.
■■ Trykk Venstre-knappen for å avbryte
forhåndsvisning og avslutte.
Zoom In
(Zoom inn)
■■ Trykk Opp- og Ned-knappene for å justere.
■■ Trykk Midt-knappen for å lagre verdien og gå ut.
Information
On Screen
(Informasjon
på skjerm)
■■ Trykk Venstre- og Høyre-knappene for å justere.
■■ Trykk Midt-knappen for å lagre verdien og gå ut.
OSD-oppsett
Skjermoppsett via Navi-tast
Trykk Midt-knappen på Navi-tasten for å starte hovedmenyen på skjermen. Bruk
knappene Opp, Ned, Venstre og Høyre til å stille inn de ønskede funksjonsmenyene til
dine egne preferanser.
hh Professional (Profesjonell)
2-5
1. nivås meny
2./3. nivås meny
Beskrivelse
Pro Mode
(Pro-modus)
User (Bruker)
■■ Brukermodus er standardmodus når
produktet leveres. Alle elementer kan
justeres i denne modusen.
■■ Modusene Adobe RGB, sRGB,
Display P3 og DICOM er vanlige
fargemoduser, der elementene
under grålegges mens modusen
er valgt: Contrast (Kontrast) / Gray
Level (Grånivå) / Low Blue Light
(Lavt blått lys) / Color Temperature
(Fargetemperatur) / Gamma /
Saturation (Metning) / Hue (Nyanse)).
■■ Color Temperature (Fargetemperatur)
grålegges i DICOM-modus.
■■ Brukere kan justere Responstid i alle
moduser.
Adobe RGB
Display P3
sRGB
Movie (Film)
Office (Kontor)
Black-White (Svart-hvitt)
DICOM
Anti-Blue (Antiblå)
Response Time
(Responstid)
Anti Motion Blur
(Antibevegelsesvibrering)
(kun for PS321QR)
Normal
Fast (Rask)
Fastest (Raskest)
■■ Når Anti-bevegelsesvibrering er
aktivert, kan ikke Lydsstyrke aktiveres
og det er gråtonet.
■■ Responstid blir gråtonet når Antibevegelsesvibrering er aktivert.
■■ Antibevegelsesvibrering må være satt
til AV når FreeSync Premium Pro er
satt til PÅ.
1. nivås meny
2./3. nivås meny
Beskrivelse
Refresh Rate
(Oppdateringsfrekv.)
ON (PÅ)
OFF (AV)
Location
(Plassering)
■■ Brukere kan justere
Oppdateringsfrekvens i alle moduser.
■■ Standard
oppdateringsfrekvensplassering er
oppe til venstre. Plasseringen kan
justeres i skjermmenyen. Trykk
Midt-knappen for å bekrefte og bruke
oppdateringsfrekvensplassering.
■■ Denne skjermen følger og kjører med
operativsystemets forhåndsdefinerte
skjermoppdateringsfrekvens.
■■ Brukere kan justere Alarmklokke i alle
moduser.
■■ Når tiden er stilt in, trykker du Midtknappen for å aktivere tidtakeren.
Oppe til
venstre
Oppe til høyre
Nede til
venstre
Nede til høyre
Customize
(Definer)
Alarm Clock
(Alarmklokke)
OFF (AV)
15:00
30:00
45:00
60:00
Design Assistance
(Designhjelp)
OFF (AV)
Assistance Color
(Hjelpefarge)
Ruler (Linjal): Center (Midt)
■■ Brukere kan justere Designhjelp i alle
moduser.
■■ Som standard er Designhjelp AV.
Ruler (Linjal): Edge (Kant)
Scale (Skala)
Reference Line
(Referanselinje)
Grid (Rutenett)
2-6
Rule of Thirds
(Tredjedelsregelen)
3D Motion Sickness
Assistance
(Assistanse for 3D-reisesyke)
FreeSync Premium
Pro
■■ FreeSync Premium Pro forhindrer
skjermrivning
■■ DisplayPort eller HDMI er som
standard satt til PÅ og kan
slås PÅ/AV ved alle moduser,
oppløsninger, inngangskilder og
skjermoppdateringsfrekvenser.
■■ Antibevegelsesvibrering / PIP / PBP /
Zoom inn blir deaktivert hvis FreeSync
Premium Pro er aktivert.
hh Image (Bilde)
1. nivås meny
Brightness (Lysstyrke)
2./3. nivås meny
0–100
Beskrivelse
■■ Standard er 75 ved utsendelse.
■■ Brightness (Lysstyrke) grålegges når
elementene under implementeres:
1. Local Dimming (Lokal dimming) er på.
2. HDR-innhold mottas.
OSD-oppsett
1. nivås meny
Contrast (Kontrast)
2./3. nivås meny
0–100
Sharpness (Skarphet)
0-5
Gray Level (Grånivå)
0-20
Image Enhancement
(Bildeforbedring)
OFF (AV)
Beskrivelse
■■ Standard er 50 ved utsendelse.
■■ Brightness (Lysstyrke) grålegges når
elementene under implementeres:
1. I vanlig fargemodus (Adobe RGB,
sRGB, Display P3 og DICOM) er
kontrast grålagt.
2. HDR-innhold mottas.
■■ Brukere kan justere Skarphet i alle
moduser.
■■ Skarphet forbedrer klarhet og detaljer i
bilder.
■■ Standard er 10 ved utsendelse. Dette
kan justeres manuelt av sluttbruker, med
mindre annet er spesifisert.
■■ I vanlig fargemodus: Adobe RGB, sRGB,
Display P3 og DICOM er Gray Level
(Grånivå) grålagt.
■■ Bildeforbedring forbedrer bildekanter for å
forbedre konturskarpheten.
■■ Brukere kan justere Bildeforbedring i alle
moduser.
Weak (Svak)
Medium (Middels)
Strong (Sterk)
Strongest (Sterkest)
Low Blue Light
(Lavt blått lys)
Local Dimming (Lokal
dimming)
Color Temperature
(Fargetemperatur)
Standard
5000K
5500K
6500K
7500K
9300K
10000K
Customization
(Tilpassing)
R (0–100)
G (0–100)
B (0–100)
■■ Low Blue Light (Lavt blått lys) beskytter
øynene mot blått lys. Når Low Blue
Light (Lavt blått lys) er aktivert, justeres
skjermens fargetemperatur til en mer gul
tone.
■■ Brukere kan justere Low Blue Light (Lavt
blått lys) i alle moduser.
■■ Når Pro-modus er satt til Anti-Blue
(Antiblå), må Low Blue Light (Lavt blått
lys) aktiveres.
■■ Standard er OFF (Av) ved forsendelse.
Sluttbruker kan justere dette i alle
moduser.
■■ Når funksjonen er satt til ON (På), blir
Brightness (Lysstyrke) grålagt.
■■ Aktiveres Local Dimming (Lokal
dimming), påvirkes synligheten til miniskjermmenyen. (Information on Screen
(Informasjon på skjerm) / Refresh Rate
/ Visibility (Synlighet) / Alarm Clock
(Alarmklokke) / Design Assistance
(Designhjelp))
■■ Standard fargetemperatur er Normal.
■■ Bruk Opp- og Ned-knappene for å velge
og forhåndsvise moduseffekter.
■■ Trykk Midt-knappen for å bekrefte og
bruke modustypen.
■■ Brukere kan justere Fargetemperatur i
Tilpassingsmodus.
2-7
1. nivås meny
Gamma
2./3. nivås meny
1.8
Beskrivelse
■■ Standard er 2.2 ved forsendelse.
Sluttbruker kan justere dette med mindre
annet er spesifisert.
■■ I vanlig fargemodus: Adobe RGB, sRGB,
Display P3 og DICOM er Gamma grålagt.
2.0
2.2
2.4
2.6
Saturation (Metning)
Hue (Nyanse)
Zoom In (Zoom inn)
R
0–100
G
0–100
B
0–100
C
0–100
M
0–100
Y
0–100
R
0–100
G
0–100
B
0–100
C
0–100
M
0–100
Y
0–100
ON (PÅ)
OFF (AV)
Location
(Plassering)
2-8
Midt
■■ Standard er 50 ved forsendelse for
alle Saturation (Metning)-elementer.
Sluttbruker kan justere disse med mindre
annet er spesifisert.
■■ Standard er 0 for Black-White (Svart/
hvitt)-modus.
■■ I vanlig fargemodus: Adobe RGB, sRGB,
Display P3 og DICOM er Saturation
(Metning) grålagt.
■■ Standard er 50 ved forsendelse for alle
Hue (Nyanse)-elementer. Sluttbruker
kan justere disse med mindre annet er
spesifisert.
■■ I vanlig fargemodus: Adobe RGB, sRGB,
Display P3 og DICOM er Hue (Nyanse)
grålagt.
■■ Standard er OFF (Av) ved forsendelse.
Sluttbruker kan justere Zoom In (Zoom
inn).
Oppe venstre
Oppe høyre
Nede venstre
Nede høyre
Screen Size
(Skjermstørrelse)
Auto
4:3
16:9
■■ Brukere kan justere Skjermstørrelse
i alle moduser, oppløsninger og
skjermoppdateringsfrekvenser.
■■ Standard er Auto.
1:1
hh Input Source (Inngangskilde)
1. nivås meny
HDMI1
HDMI2
2./3. nivås meny
Beskrivelse
Brukere kan justere Inngangskilde i alle
moduser.
DP
Type C
Auto Scan
(Auto-skanning)
Brukere kan trykke «Navi-tasten» og
velge innngandskilden i følgende tilstand:
■■ Når «Auto-skanning» er satt til «AV»
og skjermen er i strømsparing.
■■ Når «Ikke signal»-meldingen vises på
skjermen.
OSD-oppsett
hh PIP/PBP
1. nivås meny
OFF (AV)
PIP
PBP
2. nivås meny
Source (Kilde)
PIP Size
(PIP-størrelse)
Location (Plassering)
Display Switch
(Skjermveksling)
Audio Switch
(Lydveksling)
Source 1 (Kilde 1)
Source 2 (Kilde 2)
Display Switch
(Skjermveksling)
Audio Switch
(Lydveksling)
Beskrivelse
■■ Standard er OFF (Av) ved forsendelse. Sluttbruker
kan justere dette med mindre annet er spesifisert.
■■ Når Audio Switch (Lydveksling) er aktivert, endres
Audio Source (Lydkilde) til Digital.
■■ Denne funksjonen grålegges når HDR-innhold
mottas.
■■ Automatisk oppdagelse av inngangskilde fungerer
bare for Main (Hoved)-kilde.
hh Navi Key (Navi-tast)
1. nivås meny
Opp
Ned
Venstre
Høyre
2. nivås meny
OFF (AV)
Brightness
(Lysstyrke)
Pro Mode
(Pro-modus)
Design Assistance
(Designhjelp)
Alarm Clock
(Alarmklokke)
Input Source
(Inngangskilde)
PIP/PBP Mode
(PIP-/PBP-modus)
Zoom in (Zoom inn)
Information On
Screen (Informasjon
på skjerm)
Beskrivelse
■■ Opp-knappen er som standard Pro-modus.
■■ Ned-knappen er som standard Design Assistance
(Designhjelp).
■■ Standard for Venstre-knappen er Alarmklokke.
■■ Standard for Høyre-knappen er Inngangskilde.
■■ Alle delene av Navi-tasten kan justeres via
skjermmenyen.
2-9
hh Setting (Innstilling)
1. nivås meny
2. nivås meny
Beskrivelse
Language (Språk)
繁體中文
■■ Standard språk er engelsk.
■■ Brukere må trykke Midt-knappen for å bekrefte
og bruke valgt språk.
■■ Språk er en uavhengig innstilling. Brukernes
egen språkinnstilling overstyrer fabrikkstandard.
Når brukere setter Tilbakestill til Ja, vil ikke
språket endres.
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
한국어
日本語
Русский
Português
简体中文
ไทย
Bahasa Indonesia
हिन्दी
Türkçe
2-10
(Flere språk kommer
snart)
Transparency
0–5
(Gjennomsiktighet)
■■ Brukere kan justere Gjennomsiktighet i alle
moduser.
OSD Time Out
(Tidsavbrudd for
skjermmenyene)
5–30
■■ Brukere kan justere tidsavbrudd for
skjermmenyene i alle moduser.
Audio Source
(Lydkilde)
Analog
■■ Lydkilde er satt til Digital som standard. Brukere
kan justere Lydkilde i alle moduser.
Digital
RGB LED
Power Button
(Strømknapp)
■■ Brukere kan sette RGB-LED til På eller Av.
■■ Standard er PÅ.
OFF (AV)
■■ Når det er satt til AV, kan strømknappen brukes
til å lukke skjermen.
Standby
(Ventemodus)
■■ Når den er satt til Ventemodus, kan brukere
trykke strømknappen for å slå av panelet og
baklyset.
Quick Charger
(Hurtiglading)
■■ Brukeren kan aktivere eller deaktivere
Hurtiglading.
■■ Standard er AV.
Information
On Screen
(Informasjon på
skjerm)
■■ Standard er OFF (Av) ved utsendelse
■■ Vis mer informasjon om skjermen på høyre side
når dette er ON (På).
Reset (Tilbakestill) YES (JA)
NO (NEI)
■■ Brukere kan tilbakestille og gjenopprette
innstillingene til original skjermmenystandard i
alle moduser.
A
Vedlegg
VIKTIG
All informasjon kan endres uten forvarsel.
Spesifikasjoner
A-2
Modell
Creator PS321QR (3DA8)
Størrelse
32 tommers
Paneltype
IPS
Oppløsning
2560 x 1440 ved 165Hz
Sideforhold
16:9
Lysstyrke (nits)
400 (VESA-sertifisert DisplayHDR™ 600)
Kontrastforhold
1000:1
Oppdateringsfrekv.
165Hz
60Hz
Responstid
MPRT 1 ms
4 ms (OD)
Inngangsgrensesnitt
■■ HDMI-port 2.0 x2
■■ DisplayPort 1.4 HBR2 x1
■■ USB-C x1
USB-port
■■ USB 3.2 gen. 1 Type A-port x2
■■ USB 3.2 gen. 1 Type A med Hurtiglading x1
■■ USB 3.2 gen. 1 Type B-oppstrømsport x1
Lydgrensesnitt
■■ Mikrofon-kontakt x1
■■ Hodetelefonkontakt x 1
■■ Kombi-lydkontakt x1
Lokal dimming
■■ 16 soner
Betraktningsvinkler
178° (H) , 178° (V)
sRGB / Display P3 *
98% / 95%
Overflatebehandling
Antirefleks
Visningsfarger
1,07 mrd. (8 biter + FRC)
Strømtype
Intern strøm
Strømforbruk (typisk.)
Strøm på < 60W
Creator PS321URV (3DA9)
3840 x 2160 ved 60Hz
■■ 8 soner
Ventemodus < 0,5 W
Systemklassifisering
Avslått < 0,5 W
100–240 V vekselstrøm, 50–60Hz, 2A
Justering (vipping)
-5°–20°
Justering (svinging)
-30°–30°
Justering (høyde)
0 ~ 100mm
Kensington-lås
Ja
VESA-montering
Platetype: 100 x 100 mm
Skruetype: M4 x 10 mm
Tråddiameter: 4mm
Gjengestigning: 0,7mm
Gjengelengde: 10mm
Vedlegg
Modell
Creator PS321QR (3DA8)
Mål (B x D x H)
817,1 × 260,4 × 400,7mm
Vekt
8,2kg (18,08lb)
Omgivelser
Drift
Creator PS321URV (3DA9)
Temperatur: 0 til 40°C
Fuktighet: 20 til 90 %, ikke-kondenserende
Lagring
Høyde: 0 ~ 5000 m
Temperatur: -20 til 60°C
Fuktighet: 10 til 90 %, ikke-kondenserende
*Basert på CIE1976-teststandarder.
A-3
Forhåndsinnstilte visningsmoduser
Creator PS321QR (3DA8)
Creator PS321URV (3DA9)
HDMI 1 / 2
DP
HDMI 1 / 2
DP
640 x 480 ved 60Hz
V
V
V
V
V
640 x 480 ved 67Hz
V
V
V
V
V
640 x 480 ved 72Hz
V
V
V
V
V
640 x 480 ved 75Hz
V
V
V
V
V
Dos-modus 720 x 480 ved 60Hz
V
V
V
V
V
Standard
VGA
SVGA
XGA
A-4
Oppløsning
Type C
Type C
720 x 576 ved 50Hz
V
V
V
V
V
800 x 600 ved 56Hz
V
V
V
V
V
V
800 x 600 ved 60Hz
V
V
V
V
V
V
800 x 600 ved 72Hz
V
V
V
V
V
V
800 x 600 ved 75Hz
V
V
V
V
V
V
1024 x 768 ved 60Hz
V
V
V
V
V
V
1024 x 768 ved 70Hz
V
V
V
V
V
V
V
1024 x 768 ved 75Hz
V
V
V
V
V
SXGA
1280 x 1024 ved 60Hz
V
V
V
V
V
V
WXGA+
1440 x 900 ved 60Hz
V
V
V
V
V
V
WSXGA+
1680 x 1050 ved 60Hz
V
V
V
V
V
V
Full HD
1920 x 1080 ved 60Hz
V
V
V
V
V
V
1920 x 1080 ved 120Hz
V
V
V
2560 x 1440 ved 60Hz
V
V
V
V
V
V
2560 x 1440 ved 100Hz
V
V
V
2560 x 1440 ved 120Hz
V
V
V
1920 x 1080 ved 144Hz
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
WQHD
1920 x 1080 ved 165Hz
UHD
3840 x 2160 ved 30Hz
3840 x 2160 ved 60Hz
480P
Video
Timing
576P
Oppløsning
720P
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
1080P
V
V
V
V
V
V
1080P ved 120Hz
V
V
V
2160P
V
V
V
V
V
V
Vedlegg
Feilsøking
Strøm-LED-lampen er slått av.
■■ Trykk skjermens strømknapp på nytt.
■■ Kontroller at skjermens strømkabel er riktig tilkoblet.
Intet bilde.
■■
■■
■■
■■
Kontroller at datamaskinens skjermkort er riktig installert.
Kontroller datamaskinen og skjermen er koblet til stikkontakt og slått på.
Kontroller at skjermens signalkabel er riktig tilkoblet.
Systemet kan være i ventemodus. Trykk en tast for å aktivere skjermen.
Skjermbildet er ikke riktig størrelse eller sentrert.
Se Forhåndsinnstilte skjermmoduser for å stille inn datamaskinen til en innstilling
som passer til skjermen.
Ingen Plug and Play.
■■ Kontroller at skjermens strømkabel er riktig tilkoblet.
■■ Kontroller at skjermens signalkabel er riktig tilkoblet.
■■ Kontroller at datamaskinen og skjermkortet er Plug and Play-kompatible.
Ikonene, skrifttypen eller skjermen er utydelige, uklare eller har
fargeproblemer.
■■
■■
■■
■■
■■
Unngå å bruke videoforlengelseskabler.
Juster lysstyrke og kontrast.
Juster RGB-farger eller fargetemperatur.
Kontroller at skjermens signalkabel er riktig tilkoblet.
Se etter bøyde pinner på kontakten til signalkabelen.
Skjermen begynner å blinke eller viser bølger.
■■ Endre oppdateringsfrekvensen for å samsvare med skjermens egenskaper.
■■ Oppdater driverne til skjermkortet.
■■ Hold skjermen borte fra elektriske enheter som kan forårsake
elektromagnetisk interferens (EMI).
A-5
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement