MSI Creator PS321QR CONTENT CREATION MONITOR Bruksanvisning

MSI Creator PS321QR CONTENT CREATION MONITOR Bruksanvisning | Manualzz
Creator-serien
LCD-skärm
Creator PS321QR (3DA8)
Creator PS321URV (3DA9)
INNEHÅLL
Information om upphovsrätt och varumärke������������������������������������������������������������iii
Granskning��������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Teknisk support�������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Säkerhetsinstruktioner��������������������������������������������������������������������������������������������iv
CE-överensstämmelse��������������������������������������������������������������������������������������������vi
FCC-B-uttalande om radiofrekvensenergi���������������������������������������������������������������vi
WEEE-deklaration��������������������������������������������������������������������������������������������������vii
Information om kemiska substanser����������������������������������������������������������������������vii
Komma igång���������������������������������������������������������������������������������1-1
Förpackningens innehåll�������������������������������������������������������������������������������������� 1-2
Installera skärmstativet���������������������������������������������������������������������������������������� 1-3
Montera bildskärmshuven (tillval)������������������������������������������������������������������������� 1-6
Ställa in skärmen�������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-7
Skärmöversikt������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1-8
Anslut skärmen till datorn����������������������������������������������������������������������������������� 1-11
ii
OSD-inställning������������������������������������������������������������������������������2-1
Navi Key (navigeringstangent)����������������������������������������������������������������������������� 2-2
OSD-inställning via Navi Key������������������������������������������������������������������������������� 2-5
Bilaga���������������������������������������������������������������������������������������������A-1
Specifikationer������������������������������������������������������������������������������������������������������A-2
Förinställda visningslägen������������������������������������������������������������������������������������A-4
Felsökning������������������������������������������������������������������������������������������������������������A-5
Förord
Information om upphovsrätt och varumärke
Copyright © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Med ensamrätt. MSI-logotypen är ett registrerat
varumärke som ägs av Micro-Star Int’l Co., Ltd. Alla andra märken och namn som
nämns kan vara varumärken som tillhör sina respektive ägare. Ingen uttrycklig eller
underförstådd garanti för korrekthet eller fullständighet ges. MSI förbehåller sig rätten
att göra ändringar i detta dokument utan föregående information.
Granskning
Granskning
V1.0
Datum
2020/04
Teknisk support
Om det uppstår problem med din produkt och ingen lösning hittas i bruksanvisningen,
kontakta platsen där du köpte produkten eller den lokala distributören. Alternativt, besök
https://www.msi.com/support/ för ytterligare vägledning.
iii
Säkerhetsinstruktioner
◙◙
◙◙
◙◙
Läs igenom säkerhetsinstruktionerna noggrant och ordentligt.
Alla uppmaningar och varningar på enheten eller i bruksanvisningen bör
uppmärksammas.
Vänd dig endast till kvalificerad personal för service.
Behåll den medföljande användarhandboken för framtida referens.
Ha inte enheten i närheten av fukt och höga temperaturer, för att undvika risk för
brand och stötar.
Placera enheten på en stadig yta före installation.
iv
◙◙
◙◙
Se till att spänningen ligger inom säkerhetsbegränsningarna och har ställts
in på området 100 V-240 V innan enheten ansluts till eluttaget. Ta inte bort
skyddsjorden på kontakten. Enheten måste anslutas till ett skyddsjordat uttag.
Koppla alltid ifrån strömkabeln eller stäng av vägguttaget om enheten
inte kommer att användas under en längre period för att minska
energiförbrukningen.
Ventilationsöppningarna i höljet är till för luftbyte för att förhindra att enheten
överhettas. Täck inte över ventilationshålen.
Lämna inte enheten i ett oventilerat utrymme med en lagringstemperatur på över
60OC eller under -20OC, eftersom enheten kan skadas.
OBS:Högsta drifttemperatur är cirka 40OC.
Se till att koppla ur strömkontakten när du ska rengöra enheten. Använd en mjuk
trasa istället för industrikemikalier för att rengöra enheten. Häll aldrig vätska i
öppningarna. Det kan skada enheten eller ge elektriska stötar.
Förord
Placera nätsladden så att man inte kan trampa på den. Placera ingenting ovanpå
nätsladden.
Håll alltid starkt magnetiska eller elektriska föremål undan från enheten.
Om någon av följande situationer uppstår, låt servicepersonal kontrollera enheten:
◙◙ Strömsladden eller kontakten är skadad.
◙◙ Vätska har kommit in i enheten.
◙◙ Enheten har utsatts för fukt.
◙◙ Enheten fungerar inte bra eller så kan du inte få den att fungera enligt
bruksanvisningen.
◙◙ Enheten har tappats eller skadats.
◙◙ Enheten har tydliga tecken på sprickor.
Grön produktegensksaper
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Minskad energiförbrukning vid drift och i viloläge
Begränsad användning av hälso- och miljöskadliga ämnen
Lätt att ta isär och återvinna
Minskad användning av naturresurser genom uppmuntran till återanvändning
Förlängd produktlivslängd genom enkla uppgraderingar
Mindre mängd avfall genom inlämningspolicy
Miljöpolicy
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Produkten har formgivits för att möjliggöra ordentlig återvinning och
återanvändning av delar och bör inte slängas vid slutet av produktlivslängden.
Användare bör kontakta godkänd lokal uppsamlingsplats för återvinning och
deponering av produkter som nått slutet av produktlivslängden.
Besök MSI:s webbplats för att hitta en närliggande distributör för ytterligare
information om återvinning.
Användare kan också nå oss på [email protected] för information rörande
deponering, inlämning, återvinning och isärtagning av MSI-produkter.
★ Varning! Överanvändning av skärmar kommer sannolikt att påverka synen.
★ Rekommendationer:
1. Ta 10 minuters paus för varje 30 minuters skärmtid.
2. Barn under 2 år bör inte ha någon skärmtid. Skärmtiden bör begränsas till mindre

än en timme om dagen för barn över 2 år.
v
CE-överensstämmelse
Denna enhet uppfyller bestämmelserna i rådets direktiv om tillnärmning
av medlemsstaternas lagar angående EMC-direktivet (2014/30/EU),
lågspänningsdirektivet (2014/35/EU), ErP-direktivet (2009/125/EG) och
RoHS-direktivet (2011/65/EU). Denna produkt har testats och anses
upfylla de harmoniserande standarderna för informationsteknikutrustning publicerade
i den europeiska unionens officiella tidning.
FCC-B-uttalande om
radiofrekvensenergi
Denna utrustning har testats och funnits uppfylla begränsningarna
för en Klass B digital enhet enligt avsnitt 15 i FCC reglerna. Dessa begränsningar
är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i heminstallationer. Denna
utrustning genererar, använder och kan utsända radiofrekvensenergi och om den inte
installeras och används enligt bruksanvisningen kan den orsaka skadliga störningar på
radiokommunikationer. Det finns dock inga garantier för att störningar inte kommer att
uppstå i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radioeller TV-mottagning, vilket kan avgöras genom att utrustningen stängs av och slås på,
uppmanas användaren att försöka rätta till störningarna genom ett vidta en eller fler av
följande åtgärder:
vi
■■ Rikta om eller omplacera mottagarantennen.
■■ Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
■■ Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är
ansluten till.
■■ Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.
Notering 1
Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av parten ansvarig för
uppfyllande kan upphäva användarens behörighet att använda denna utrustning.
Notering 2
Skärmade gränssnittskablar och strömsladd, om sådan finns, måste användas för att
uppfylla strålningsgränsvärdena.
Denna enhet uppfyller Del 15 av FCCs regler. Hantering gäller under följande två villkor:
1. Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och
2. Denna enhet måste acceptera all mottagen störning, inklusive störning som kan
orsaka bristfällig funktion.
Förord
WEEE-deklaration
Under Europeiska Unionens ("EU") direktiv om avfall från elektriska och
elektroniska produkter, direktiv 2012/19/EU, som träder i kraft 13 augusti,
2005, får inte "elektrisk och elektronisk utrustning" längre kasseras som
kommunalt avfall, och tillverkare av täckt elektronisk utrustning är skyldiga
att ta tillbaka sådana produkter vid slutet av deras användbara livslängd.
Information om kemiska substanser
I enlighet med regelverk för kemiska substanser som t.ex. EU REACH Regulation
(Regulation EC nr. 1907/2006 från Europaparlamentet och Europarådet) tillhandahåller
MSI information om kemiska substanser på:
https://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
vii
1
Komma igång
Detta kapitel ger information om hur man ställer in maskinvaran. Var försiktig
vid anslutning av kringutrustning och när du håller i enheterna. Använd en
jordansluten handledsrem för att undvika statisk elektricitet.
VIKTIGT
Illustrationerna är enbart som referens. Din skärm kan se annorlunda ut.
Förpackningens innehåll
1. Skärm
2. Stativ
3. Stativ med skruv
4. Väggmonteringsskruvar x 4
5. Stativskruvar x 4
6. Strömsladd
7. HDMI-kabel
8. DisplayPort-kabel
9. USB-uppströmskabel (för att aktivera USB-portarna på skärmen)
10.Snabbstartguide
11.Garantikort
12.Sladdhylsa
13.Färgkalibrering, fabriksrapport
14.Bildskärmshuv (tillval)
1-2 * Kontakta platsen där du köpte produkten eller en lokal återförsäljare om något av
föremålen är trasigt eller saknas.
* Paketets innehåll kan variera beroende på land.
Komma igång
Installera skärmstativet
VIKTIGT
•
Placera skärmen på en mjuk skyddad yta för att undvika repor på skärmpanelen.
•
Undvik att trycka på skärmen när skärmstativet monteras.
1-3
1. Passa ihop låsen på stativet med skärmen.
2. Fäst stativet med stativskruvarna.
3. Anslut basen till stativet och dra åt basskruven för att säkra basen.
1
2
1-4
3

VIKTIGT
Hålen för att montera stativet kan även användas för väggmontering. Kontakta
återförsäljaren för en passande väggmonteringssats.
Komma igång
4. Justera stativets vinkel. Passa ihop låsen för att sätta på VESA-skyddet.
4
1-5

Montera bildskärmshuven (tillval)
1. Vik ut och passa in huven på bildskärmen.
2. Den magnetiska huven fäster automatiskt på bildskärmen.
1-6
Komma igång
Ställa in skärmen
Denna skärm är konstruerad för att maximera visningskomforten med
inställningsmöjligheterna.
VIKTIGT
•
•
Använd inte vassa föremål på skärmen.
Undvik att trycka på skärmpanelen när du ställer in den.
O
O
-5 20
100mm
1-7
35
O
35
O
Skärmöversikt

1
13
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
1-8
15
16
17
Komma igång
1
Strömkontakt
2
HDMI 2.0-port
3
DisplayPort 1.4 HBR2
4
USB-C-port
5
USB3.2 Gen1 Type-Buppströmsport
Porten kan samtidigt skicka videosignal och effektström upp till 5V/3A.
Den har inte stöd för dataöverföringsfunktion.

För USB-uppströmskabel.
VIKTIGT
Kontrollera förpackningen för USBuppströmskabeln och anslut den
till datorn och skärmen. När denna
kabel är ansluten, är USB Type
A-nedströmsportarna på skärmen
redo för användning.
6
USB3.2 Gen1 Type-A-port
7
Y-typ ljuduttag
Till skärm
Till dator
VIKTIGT
Ljudkabeln av Y-typ (tillval) kan
anslutas till datorn och skärmen.
När denna kabel är ansluten, är
ljuduttagen på skärmen redo att
användas.
8
Kortläsare
9
USB3.2 Gen1 Type-A-port
10
USB3.2 Gen1 Type-A-port
11
Mikrofonuttag

Till skärm
Porten har stöd för snabbladdning upp till 18 W.
Till dator
1-9
12
Hörlursuttag
13
Navi Key
14
Kensingtonlås
15
Makroknapp
16
Strömknapp
17
Sladdhylsa
Fäst skärmen i ett fast föremål med en säkerhetskabel (tillval).
För att aktivera Creator bildskärmsvisning (OSD).
VIKTIGT
1-10
•
För alla USB-portar stöds inte laddningsfunktionen i energisparläge.
Komma igång
Anslut skärmen till datorn
1. Stäng av din dator.
2. Anslut HDMI/DisplayPort-kabeln från skärmen till din dator.
3. Anslut strömsladden till skärmens strömuttag. (Figur A)
4. Anslut strömkabeln till eluttaget. (Figur B)
5. Starta skärmen. (Figur C)
6. Starta datorn så upptäcker skärmen signalen automatiskt.
A
B
1-11
C

1-12
2
OSD-inställning
Detta kapitel behandlar väsentlig information om OSD-inställningar.
VIKTIGT
All information kan ändras utan föregående meddelande.
Navi Key (navigeringstangent)
Skärmen har en Navi Key (navigeringstangent), en kontroll med flera riktningar som
ger dig möjlighet att navigera Skärmmenyn (OSD).
Navi Key
2-2

Följande är standardinställningarna för Navi Key.
Navi Key
Snabbtangent
(När OSD-menyn är AV)
OSD-huvudmeny
Middle Button
(Mittknapp)
Grundläggande
användning
(När OSD-menyn är
PÅ)
■■ Bekräfta ett val eller
en inställning
OSD-inställning
Snabbtangent
Navi Key
(När OSD-menyn är AV)
(När OSD-menyn är
PÅ)
Pro Mode (Proffsläge)
■■ Tryck på mittknappen ■■ Välj funktionsmenyer
för att bekräfta val och
och föremål
avsluta.
■■ Gör det möjligt
■■ Tryck på upp- och
att justera
nedknapparna för att
funktionsvärden upp
justera.
eller ned
■■ Tryck på vänster
knapp för att avbryta
förhandsgrankningen
och avsluta utan att
verkställa lägeseffekt.
Design Assistance
(Designhjälp)
■■ Tryck på mittknappen ■■ Välj funktionsmenyer
för att bekräfta val och
och föremål
avsluta.
■■ Gör det möjligt
■■ Tryck på upp- och
att justera
nedknapparna för att
funktionsvärden upp
justera.
eller ned
■■ Tryck på vänster
knapp för att avbryta
förhandsgranskningen
och avsluta.
Up (Upp)
Down (Ned)
Alarm Clock (Alarm)
■■ Tryck på mittknappen ■■ Avsluta nuvarande
för att bekräfta val och
meny
avsluta.
■■ Låter dig justera
■■ Tryck på upp- och
funktionsvärden
nedknapparna för att
nedåt.
välja.
■■ Tryck på vänster
knapp för att avbryta
förhandsgranskningen
och avsluta.
Input Source
(Indatakälla)
■■ Tryck på mittknappen ■■ Gå in på undermnyer
för att bekräfta val och ■■ Låter dig justera
avsluta.
funktionsvärden
■■ Tryck på upp- och
uppåt
nedknapparna för att
välja.
■■ Tryck på vänster
knapp för att avsluta.
Left (Vänster)
Right (Höger)
Grundläggande
användning
2-3
Användare kan gå in i OSD-menyn för att själva anpassa sina Navi Keysnabbtangenter. Fler alternativ för Snabbtangenter följer nedan.
Alternativ för Navi Keysnabbtangenter
Åtgärder
Brightness
(Ljusstyrka)
■■ Tryck på den vänstra knappen för att justera ned
funktionsvärden.
■■ Tryck på den högra knappen för att justera upp
funktionsvärden.
■■ Tryck på mittknappen för att spara värde och
avsluta.
PIP/PBP
■■ Tryck på upp- och nedknapparna för att justera.
■■ Tryck på mittknappen för att bekräfta val och
avsluta.
■■ Tryck på vänster knapp för att avbryta
förhandsgranskningen och avsluta.
Zoom In
(Zooma in)
■■ Tryck på upp- och nedknapparna för att justera.
■■ Tryck på mittknappen för att spara värde och
avsluta.
Information
On Screen
(Information på
skärm)
■■ Tryck på vänster och höger knapp för att justera.
■■ Tryck på mittknappen för att spara värde och
avsluta.
2-4
OSD-inställning
OSD-inställning via Navi Key
Tryck på mittknappen på Navi Key för att starta huvudmenyn för Skärmvisning
(OSD). Använd knapparna upp, ned, vänster, höger för att ställa in de önskade
funktionsmenyerna så att det passar dina personliga prefenser.
2-5
hh Professional (Professionell)
Menynivå 1
Menynivå 2/3
Beskrivning
Pro Mode
(Proffsläge)
User (Användare)
■■ Användarläget är standardläge för
produktleverans och alla kommandon
kan justeras flexibelt i detta läge.
■■ Adobe RGB-, sRGB-, Display P3- och
DICOM-lägen är normala färglägen
som nedanstående kommandon måste
gråtona när läget väljs: Kontrast/ Gråton/
Lågt blåljus/ Gamma/ Mättnad/ Ton).
■■ Färgtemperatur gråtonas i DICOM-läge.
Adobe RGB
Display P3
sRGB
Movie (Film)
Office
Black-White (Svart-vit)
DICOM
Blåljusskydd
Response Time
(Svarstid)
Normal
Fast (Snabb)
■■ Användare kan anpassa Svarstid i alla
lägen.
Fastest (Snabbast)
Anti Motion Blur
(Anti-rörelsoskärpa)
(endast för
PS321QR)
■■ När Anti Motion Blur (Anti-rörelsoskärpa)
är aktiverat, kan ljusstyrkan inte aktiveras
och kommer att gråtonas.
■■ Svarstid gråtonas när Anti Motion Blur
(Anti-rörelsoskärpa) är aktiverad.
■■ Anti Motion Blur (Anti-rörelsoskärpa)
måste ställas på OFF (Av) när FreeSync
Premium Pro är ON (På).
Menynivå 1
Menynivå 2/3
Beskrivning
Refresh Rate
(Uppdat.förhållande)
ON (PÅ)
■■ Användare kan anpassa
Uppdateringsförhållande i alla lägen.
■■ Standardplacering för
Uppdateringförhållande är längst upp
till vänster. Placeringen kan anpassas i
OSD-menyn. Tryck på mittknappen för
att bekräfta och verkställa placeringen av
Uppdateringsförhållande.
■■ Denna skärm följer och fungerar
på operativsystemets förinställda
Uppdateringsförhållande för skärmen.
OFF (AV)
Location
Överst vänster
(Placering) Överst höger
Nederst vänster
Längst ned till
höger
Customize
(Anpassa)
Alarm Clock (Alarm)
OFF (AV)
15:00
30:00
45:00
■■ Användare kan anpassa Alarm i alla
lägen.
■■ När du ställt in tiden, tryck på
mittknappen för att aktivera tidtagaren.
60:00
Design Assistance
(Designhjälp)
OFF (AV)
Assistance Color (Assistansfärg)
Ruler: Center (Linjal: Center)
Ruler: Edge (Linjal: Kant)
2-6
■■ Användare kan anpassa Design
Assistance (Designassistans) i alla lägen.
■■ Standard för Design Assistance
(Designassistans) är AV.
Scale (Skala)
Reference Line (Referenslinje)
Grid (Rutnät)
Rule of Thirds
(Tredelningsregeln)
3D Motion Sickness
Assistance (Assistans mot
3D rörelsesjuka)
FreeSync Premium
Pro
■■ FreeSync Premium Pro förebygger
screen tearing
■■ DisplayPort- eller HDMI-standard är PÅ
och kan anpassas till PÅ/AV i alla lägen,
upplösningar, indatakällor och skärmens
uppdateringshastigheter.
■■ Anti Motion Blur (Anti-rörelsoskärpa)
inaktiveras om FreeSync Premium Pro är
aktiverad.
hh Image (Bild)
Menynivå 1
Menynivå 2/3
Beskrivning
Brightness
(Ljusstyrka)
0-100
■■ Standard är 75 för leveransinställning.
■■ Ljusstyrka gråtonas under
implementering av nedanstående
kommandon:
1. Lokal dimning var På.
2. HDR-innehåll mottaget.
OSD-inställning
Menynivå 1
Menynivå 2/3
Beskrivning
Contrast (Kontrast)
0-100
■■ Standard är 50 för leveransinställning.
■■ Ljusstyrka gråtonas under
implementering av nedanstående
kommandon:
1. I normalt färgläge (Adobe RGB,
sRGB, Display P3 och DICOM) som
kontrasten gråtonades.
2. HDR-innehåll mottaget.
Sharpness (Skärpa)
0-5
■■ Användare kan anpassa Skärpa i alla
lägen.
■■ Skärpan förbättrar tydlighet och
bilddetaljer.
Gray Level (Gråton)
0-20
■■ Standardinställningen för transport
är 10, som kan justeras manuellt
av slutanvändaren, om inget annat
specificeras.
■■ I normalt färgläge: Adobe RGB, sRGB,
Display P3 och DICOM som Gråton
gråtonades.
Image Enhancement OFF (AV)
(Bildförbättring)
Weak (Svag)
Medium
Strong (Stark)
■■ Bildförbättring förbättrar bildens kanter
för att förbättra konturskärpan.
■■ Användare kan anpassa Bildförbättring
i alla lägen.
Strongest (Starkast)
Low Blue Light (Lågt
blåljus)
■■ Lågt blåljus skyddar dina ögon mot
blått ljus. När det är aktiverat anpassar
Lågt blåljus skärmens färgtemperatur
till ett gulare sken.
■■ Användaren kan justera Lågt blåljus i
alla lägen.
■■ När Pro Mode (Proffsläge) är inställt på
Anti-Blue (Blåljusskydd), måste Low
Blue Light (Lågt blåljus) aktiveras.
Local Dimming
(Lokal dimning)
■■ Standardinställningen för transport
är AV, slutanvändaren kan justera
flexibiliteten i alla lägen.
■■ När denna funktione ställts på PÅ, så
gråtonas Ljusstyrka.
■■ Genom att aktivera Local Dimming
(Lokal dimning) påverkas minsta
OSD-synlighet. (Information on Screen
/ Refresh Rate / visibility / Alarm Clock
/ Design Assistance) (Information
på skärm/Uppdateringshastighet/
synlighet/Alarm/Designassistans)
2-7
Menynivå 1
Menynivå 2/3
Color Temperature
(Färgtemperatur)
Standard
Beskrivning
5 000K
5 500K
6 500K
7 500K
9 300K
10 000K
Customization
(Anpassning)
R (0-100)
■■ Standardfärgtemperatur är Normal.
■■ Använd upp- och nedknapparna
för att välja förhandsgranskning av
lägeseffekter.
■■ Tryck på mittknappen för att bekräfta
och tillämpa ditt typläge.
■■ Användare kan anpassa
Färgtemperatur i Anpassningsläget.
G (0-100)
B (0-100)
Gamma
1.8
■■ Standardinställningen för transport
är 2.2, slutanvändaren kan justera
flexibiliteten, om inget annat
specificeras.
■■ I normalt färgläge: Adobe RGB, sRGB,
Display P3 och DICOM som Gamma
gråtonade.
2.0
2.2
2.4
2.6
Saturation (Mättnad)
2-8
Hue (Ton)
Zoom In (Zooma in)
R
0-100
G
0-100
B
0-100
C
0-100
M
0-100
Y
0-100
R
0-100
G
0-100
B
0-100
C
0-100
M
0-100
Y
0-100
ON (PÅ)
OFF (AV)
Location
(Placering)
Center
■■ Standardinställningen för transport
för alla mättnadskommandorn är
50, slutanvändaren kan justera
flexibiliteten, om inget annat
specificeras.
■■ Standard är 0 för Svart-vit-läge enbart.
■■ I normalt färgläge: Adobe RGB, sRGB,
Display P3 och DICOM som Mättnad
gråtonade.
■■ Standardinställningen för transport
för alla Tonkommandon är 50,
slutanvändaren kan justera
flexibiliteten, om inget annat
specificeras.
■■ I normalt färgläge: Adobe RGB, sRGB,
Display P3 och DICOM som Nyans
gråtonade.
■■ Standardinställningen för transport är
AV, slutanvändaren kan justera Zooma
in i alla lägen.
Upp-Vänster
Upp-Höger
Ner-Vänster
Ner-Höger
Screen Size
(Skärmstorlek)
Auto
4:3
16:9
1:1
■■ Användare kan anpassa Skärmstorlek
i alla lägen, upplösningar och
uppdateringsförhållanden.
■■ Standard är Auto.
OSD-inställning
hh Input Source (Indatakälla)
Menynivå 1
Menynivå 2/3
HDMI1
Beskrivning
Användare kan anpassa Indatakälla i alla
lägen.
HDMI2
DP
Type-C
Auto Scan
(Automatisk sökning)
Användaren kan trycka på tagenten
“Navi Key” (Navigering) och välja
inmatningskälla med nedanstående
status:
■■ När “Auto Scan” (Automatisk sökning)
står på "OFF" och skärmen är i
energisparläge.
■■ När meddelanderutan "No Signal"
(Ingen signal) visas på skärmen.
hh PIP/PBP
Menynivå 1
OFF (AV)
Menynivå 2
Beskrivning
■■ Standardinställningen för transport är AV,
slutanvändaren kan justera flexibiliteten, om inget
annat specificeras.
PIP Size (PIP-storlek) ■■ När ljudväxlingsfunktionen implementeras ändras
ljudkällan till Digital.
Location (Placering)
■■ Denna funktion gråtonas när HDR-innehåll tas
Display Switch
emot.
(Skärmväxling)
■■ Indatakällans automatiska identifieringsfunktion i
Audio Switch
Huvudkälla enbart.
(Ljudväxling)
PIP
Source (Källa)
PBP
Source 1 (Källa 3)
Source 2 (Källa 3)
Display Switch
(Skärmväxling)
Audio Switch
(Ljudväxling)
2-9
hh Navi Key (navigeringstangent)
Menynivå 1
Menynivå 2
Beskrivning
Up (Upp)
OFF (AV)
Down (Ned)
Brightness (Ljusstyrka)
Left (Vänster)
Pro Mode (Proffsläge)
Right (Höger)
Design Assistance
(Designhjälp)
■■ Standardinställning för uppknapp är Pro-läge.
■■ Standardinställning för nedknappen är Design
Assistance (Designassistans).
■■ Standardinställning för vänsterknappen är Alarm.
■■ Standardinställning för högerknappen är
Indatakälla.
■■ Alla Navi Key-föremål kan anpassas via OSDmenyn.
Alarm Clock (Alarm)
Input Source
(Indatakälla)
PIP/PBP Mode (läge)
Zoom In (Zooma in)
Information On Screen
(Information på skärm)
hh Setting (Inställning)
2-10
Menynivå 1
Menynivå 2
Beskrivning
Language
(Språk)
繁體中文
■■ Det standardinställda språket är engelska.
■■ Användare måste trycka på mittknappen för att
bekräfta och verkställa Språkinställningen.
■■ Språk är en självständig inställning. Användares
egna språkinställningar kommer att åsidosätta
standardinställningen. När användare väljer Ja på
Återställ, kommer språket inte att ändras.
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
한국어
日本語
Русский
Português
简体中文
ไทย
Bahasa Indonesia
हिन्दी
Türkçe
(Fler språk kommer
inom kort)
Transparency
(Transparens)
0~5
■■ Användare kan anpassa Transparens i alla lägen.
OSD-inställning
Menynivå 1
Menynivå 2
Beskrivning
OSD-Time
Out (OSDfrånkoppling)
5~30
■■ Användare kan anpassa OSD-frånkoppling i alla
lägen.
Audio Source
(Ljudkälla)
Analog
■■ Standardinställningen för Ljudkälla är Digital.
Användare kan anpassa Ljudkälla i alla lägen.
Digital
RGB-LED (RGBindikator)
Strömknapp
■■ Användare kan anpassa RGB-indikator till på eller
av.
■■ Standard är PÅ.
OFF (AV)
■■ När den stäls på AV, kan användaren trycka på
strömbrytaren för att stänga av skärmen.
Standby (Paus)
■■ När den står på Standby (Paus) kan användaren
trycka på strömbrytaren för att tona av panelen
och bakgrundsljuset.
Quick Charger
(Snabbladdare)
■■ Användare kan aktivera eller inaktivera
snabbladdaren.
■■ Standard är AV.
Information
On Screen
(Information på
skärm)
■■ Standard är AV för leveransinställning.
■■ Visa mer skärmdetaljinformation på höger sida när
funktionen sätts PÅ.
Reset (Återställ)
YES (JA)
NO (NEJ)
■■ Användare kan återställa till OSDfabriksinställningar i alla lägen.
2-11
A
Bilaga
VIKTIGT
All information kan ändras utan föregående meddelande.
Specifikationer
Modell
Creator PS321QR (3DA8)
Storlek
81,28 cm
Paneltyp
IPS
Upplösning
2560 x 1440 på 165Hz
Bildformat
16:9
Ljusstyrka (cd/m2)
400 (VESA Certified DisplayHDR™ 600)
Kontrastförhållande
1000:1
Refresh Rate (Uppdat.
förhållande)
Response Time (Svarstid)
165Hz
60Hz
MPRT 1 ms
4 ms (OD)
Ingående gränssnitt
■■ HDMI-port 2.0 x2
■■ DisplayPort 1.4 HBR2 x1
■■ USB-C x1
USB-port
■■ USB3.2 Gen1 Type A Port x2
■■ USB3.2 Gen1 Type-A-port (Snabbladdare) x1
■■ USB3.2 Gen1 Type-B-uppströmsport x1
Ljudgränssnitt
■■ Mikrofonuttag x1
■■ Hörlursuttag x1
■■ Kombinerat ljuduttag x1
A-2
Local Dimming (Lokal dimning) ■■ 16 zioner
Visningsvinklar
178°(H) , 178°(B)
sRGB/Display P3 *
98% / 95%
Ytbehandling
Reflexskydd
Visningsfärger
1,07B (8 bitar +FRC)
Strömtyp
Intern ström
Strömförbrukning (vanlig)
Starta<60 W
Creator PS321URV (3DA9)
3840 x 2160 på 60Hz
■■ 8 zioner
Paus<0,5 W
Systembehörighet
Stänga av<0,5 W
100~240 V växelström, 50~60 Hz, 2A
Justering (lutning)
-5° ~ 20°
Justering (vridning)
-30° ~ 30°
Justering (höjd)
0 ~ 100mm
Kensingtonlås
Ja
VESA-montering
Typ av platta: 100 x 100 mm
Skruvtyp: M4 x 10 mm
Gängdiameter: 4 mm
Gängans delning: 0,7 mm
Gänglängd: 10 mm
Bilaga
Modell
Creator PS321QR (3DA8)
Mått (B x D x H)
817,1 x 260,4 x 400,7 mm
Vikt
8,2kg (18,08 lb)
Miljö
Drift
Creator PS321URV (3DA9)
Tempertur: 0℃ till 40℃
Fukt: 20 % till 90 %, utan kondens
Förvaring
Höjd: 0 ~ 5 000m
Tempertur: -20℃ till 60℃
Fukt: 10% till 90 %, utan kondens
* Baserad på CIE1976 teststandarder .
A-3
Förinställda visningslägen
Creator PS321QR (3DA8)
Creator PS321URV (3DA9)
HDMI 1/ 2
DP
HDMI 1/ 2
DP
Type-C
640x480 på 60 Hz
V
V
V
V
V
640x480 på 67 Hz
V
V
V
V
V
640x480 på 72 Hz
V
V
V
V
V
640x480 på 75 Hz
V
V
V
V
V
720x480 på 60 Hz
V
V
V
V
V
720x576 på 50 Hz
V
V
V
V
V
800x600 på 56 Hz
V
V
V
V
V
V
800x600 på 60 Hz
V
V
V
V
V
V
800x600 på 72 Hz
V
V
V
V
V
V
800x600 på 75 Hz
V
V
V
V
V
V
1024x768 på 60 Hz
V
V
V
V
V
V
1024x768 på 70 Hz
V
V
V
V
V
V
1024x768 på 75 Hz
V
V
V
V
V
V
SXGA
1280x1024 på 60 Hz
V
V
V
V
V
V
WXGA+
1440x900 på 60 Hz
V
V
V
V
V
V
WSXGA+
1680x1050 på 60 Hz
V
V
V
V
V
V
Full HD
1920x1080 på 60 Hz
V
V
V
V
V
V
1920x1080 på 120Hz
V
V
V
2560x1440 på 60Hz
V
V
V
V
V
V
2560x1440 på 100
Hz
V
V
V
2560x1440 på 120
Hz
V
V
V
1920x1080 på 144
Hz
V
V
V
V
V
V
V
V
Standard
VGA
Dos-läge
SVGA
XGA
A-4
WQHD
Upplösning
1920x1080 på 165
Hz
UHD
Video
Tidsinställning
Upplösning
Type-C
3840 x 2160 på
30 Hz
3840 x 2160 på
60 Hz
V
V
V
V
V
V
480P
V
V
V
V
V
V
576P
V
V
V
V
V
V
720P
V
V
V
V
V
V
1080P
V
V
V
V
V
V
1080P på 120 Hz
V
V
V
2160P
V
V
V
V
V
V
Bilaga
Felsökning
Strömindikatorn är släckt.
■■ Tryck på skärmens strömknapp igen.
■■ Kontrollera att skärmens strömkabel är ordentligt ansluten.
Ingen bild.
■■
■■
■■
■■
Kontrollera att datorns grafikkort sitter i ordentligt.
Kontrollera att datorn och skärmen är anslutna till eluttag och är påslagna.
Kontrollera att skärmens signalkabel är ordentligt ansluten.
Datorn kan vara i Viloläge. Tryck på en valfri knapp för att aktivera skärmen.
Skärmbilden har inte rätt storlek eller är inte centrerad.
Se Förinställda visningslägen för att anpassa datorns inställningar så att de passar
bildskärmen.
Ingen Plug & Play.
■■ Kontrollera att skärmens strömkabel är ordentligt ansluten.
■■ Kontrollera att skärmens signalkabel är ordentligt ansluten.
■■ Kontrollera om datorn och grafikkortet är kompatibla med Plug & Play.
Ikonerna, typsnittet eller skärmen är oklara, suddiga eller har
färgproblem.
■■
■■
■■
■■
■■
Undvik att använda förlängningskabel för video.
Justera ljusstyrka och kontrast.
Justera RGB-färg eller tona färgtemperatur.
Kontrollera att skärmens signalkabel är ordentligt ansluten.
Kontrollera om det finns böjda stift på signalkabelns kontakt.
Skärmen flimrar eller visar vågor.
■■ Ändra uppdateringsförhållandet för att passa skärmens kapacitet.
■■ Uppdatera grafikkortets drivrutiner.
■■ Håll skärmen borta från elektriska enheter som kan orsaka elektromagnetiska
interferenser (EMI).
A-5
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement