MSI Optix G241V MONITOR Brugervejledning

MSI Optix G241V MONITOR Brugervejledning | Manualzz
Optix-serien
LCD-skærm
Optix G241V (3BA7)
Optix G241V E2 (3BA7)
Indhold
Ophavsret og varemærker��������������������������������������������������������������������������������������iii
Revision������������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Teknisk support�������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Sikkerhedsvejledninger�������������������������������������������������������������������������������������������iv
CE overholdelse������������������������������������������������������������������������������������������������������vi
Erklæring om FCC-B radiofrekvens-interferens������������������������������������������������������vi
WEEE erklæring�����������������������������������������������������������������������������������������������������vii
Oplysninger om kemiske stoffer�����������������������������������������������������������������������������vii
Sådan kommer du i gang��������������������������������������������������������������1-1
Pakkens indhold��������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-2
Opstilling af skærmen������������������������������������������������������������������������������������������ 1-3
Justering af skærmen ������������������������������������������������������������������������������������������ 1-5
Overblik over skærmen���������������������������������������������������������������������������������������� 1-6
Tilslutning af skærmen til en pc���������������������������������������������������������������������������� 1-8
OSD opsætning�����������������������������������������������������������������������������2-1
Navi Key (Navigationstast)����������������������������������������������������������������������������������� 2-2
ii
Indstilling af skærmmenuen med navigationsknappen���������������������������������������� 2-5
Tillæg��������������������������������������������������������������������������������������������� A.1
Specifikationer������������������������������������������������������������������������������������������������������A.2
Forudindstillede skærmfunktioner������������������������������������������������������������������������A.3
Fejlfinding�������������������������������������������������������������������������������������������������������������A.4
Forord
Ophavsret og varemærker
Copyright © Micro-Star Int'l Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Det anvendte MSIlogo er et registreret varemærke tilhørende Micro-Star Int'l Co., Ltd. Alle andre nævnte
mærker og navne kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. Der er
ingen garanti med hensyn til nøjagtighed eller fuldstændighed, hvad enten udtrykt eller
underforstået. MSI forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette dokument uden
forudgående varsel.
Revision
Revisions
V1.1
Dato
2020/11
Teknisk support
Hvis der opstår et problem med systemet, og der ikke kan findes en løsning i
brugervejledningen, skal du kontakte købsstedet eller forhandleren. Eller du kan gå på
https://www.msi.com/support/ for yderligere vejledning.
iii
Sikkerhedsvejledninger
◙◙
◙◙
◙◙
Læs omhyggeligt sikkerhedsvejledningerne helt igennem.
Alle forsigtighedsforanstaltninger og advarsler i enhedens brugervejledning
skal overholdes.
Al servicering må kun udføres af kvalificeret personale.
Behold den medfølgende brugermanual til senere reference.
For at undgå fare for brand eller stød, skal denne enhed holdes væk fra fugtighed
og høj temperatur.
Læg denne enhed på en fast, flad overflade, inden den stilles op.
iv
◙◙
◙◙
Kontroller, at spændingen er inden for sikkerhedsmarginalen, og er indstillet
korrekt til den stedlige spænding på 100-240 V, inden enheden sluttes til
en stikkontakt. Deaktiver ikke stikkets beskyttende jordforbindelsesben.
Enheden skal forbindes til en stikkontakt med jordforbindelse.
For at undgå yderligere energiforbrug, skal du altid trække stikket ud af
stikkontakten eller sluk stikkontakten, hvis enheden ikke skal bruges i en
given tid.
Ventilatoren i kabinettet bruges til luftkonvektion og til at forhindre, at enheden
overophedes. Tildæk ikke ventilatoren.
Lad ikke enheden stå i omgivelser med en opbevaringstemperatur over 60OC eller
under -20OC, da dette kan beskadige enheden.
BEMÆRK: Den maksimale arbejdstemperatur er cirka 40OC.
Sørg for, at trække stikket ud af stikkontakten, inden enheden rengøres. Rengør
enheden med en blød klud, i stedet for industrielt kemikalier. Hæld aldrig nogen
former for væske i åbningerne, da det kan beskadige enheden, eller give elektrisk
stød.
Forord
Anbring el-ledningen således, at der ikke trædes på den. Anbring ikke andre
genstande ovenpå ledningen.
Hold altid stærke magnetiske eller elektriske genstande væk fra enheden.
Skulle nogle af de følgende situationer opstå, skal enheden efterses af autoriserede
servicefolk:
◙◙ El-ledningen eller -stikket er blevet beskadiget.
◙◙ Der er trængt væske ind i enheden.
◙◙ Enheden har været udsat for fugt.
◙◙ Enheden virker ikke rigtigt, eller den virker ikke i overensstemmelse med
anvisningerne i brugervejledningen.
◙◙ Enheden har været tabt og er beskadiget.
◙◙ Enheden har tydelige tegn på beskadigelser.
Grønt produkt egenskaber
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Nedsat strømforbrug under brug og standby
Begrænset brug af materialer, der skader miljøet og sundheden
Nemt at skille ad og genbruges
Nedsat brug af naturlige resurser ved tilskyndelse til genbrug
Forlænget produktlevetid via nemme opgraderinger
Nedsat affaldsproduktion via returpolitik
Miljøpolitik
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Produktet er designet til genbrug af dele og må derfor ikke bortskaffes ved
levetidens udløb.
Ved produktlevetidens udløb skal brugere kontakte de lokale, autoriserede
steder for indsamling og genbrug.
Gå til MSI webstedet og find en distributør i nærheden med hensyn til
yderligere oplysninger om genbrug.
Brugere kan også kontakte os på [email protected] for oplysninger
vedrørende korrekt bortskaffelse, returnering, genbrug og afmontering af
MSI-produkter.
★ Advarsel! Overanvendelse af skærme påvirker sandsynligvis synet.
★ Anbefalinger:
1. Tag en 10 minutters pause fra skærmen hver halve time.
2. Børn under 2 år må ikke have nogen skærmtid. For børn i alderen 2 år og derover,
skal skærmtiden begrænses til mindre end en time om dagen.
v
CE overholdelse
Denne enhed opfylder kravene i Rådets direktiv om harmonisering af
medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet (2014/30/
EU), lavspændingsdirektivet (2014/35/EU), ErP-direktivet (2009/125/EC)
og RoHS-direktivet (2011/65/EU). Dette produkt er blevet testet og fundet
at overholde de harmoniserede standarder for IT-udstyr, der er offentliggjort i Den
Europæiske Unions Tidende.
Erklæring om FCC-B radiofrekvensinterferens
Dette udstyr er testet og fundet at opfylde grænserne for klasse B
digitalt udstyr i henhold til FCC reglernes afsnit 15. Disse grænser
har til formål at skabe rimelige beskyttelse mod skadelig interferens
i private installationer. Dette udstyr skaber, bruger og kan udstråle
radiofrekvensenergi, som, hvis det ikke installeres og bruges i
overensstemmelse med instruktionerne, kan forårsage skadelig interferens med
radiokommunikation. Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens
i en given installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på radio- og
fjernsynsmodtagelse, hvilket kan afgøres ved at slå udstyret til og fra, skal brugeren
prøve at afhjælpe interferensen på en eller flere af følgende måder, angivet nedenfor:
vi
■■ Drej eller flyt på modtagerantennen.
■■ Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.
■■ Forbind udstyret til en anden kontakt i et andet kredsløb end det, modtageren
er forbundet til.
■■ Ret henvendelse til forhandleren eller en erfaren radio- og tv-tekniker for
nærmere assistance.
Bemærkning 1
Ændringer eller modifikationer, som ikke er udtrykkeligt godkendt af parten ansvarlig for
overholdelse, kan annullere brugerens ret til at bruge udstyret.
Bemærkning 2
Der skal bruges afskærmede kabler og ledning til vekselstrøm for at overholde
emissionsbegrænsningerne.
Udstyret er i overensstemmelse med FCC reglerne, afsnit 15. Drift er underlagt følgende
to betingelser:
1. dette udstyr må ikke forårsage skadelig interferens, og
2. dette udstyr skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusive interferens, som
forårsager en uønsket virkning.
Forord
WEEE erklæring
Iht. Den Europæiske Unions ("EU") direktiv om affald af elektrisk og
elektronisk udstyr, direktiv 2012/19/EU, som træder i kraft den 13. august
2005, kan produkter af "elektrisk og elektronisk udstyr" ikke kasseres
som husholdningsaffald længere, og producenterne af det pågældende
elektroniske udstyr vil være forpligtet til at modtage sådanne produkter retur
ved slutningen af ​​deres levetid.
Oplysninger om kemiske stoffer
I overensstemmelse med reglerne om kemiske stoffer, så som EU REACH forordningern
(Europa-paralamentets og Rådets forordning EC Nr. 1907/2006), MSI giver oplysninger
om kemiske stoffer på følgende side:
https://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
vii
1
Sådan kommer du i
gang
Dette kapitel indeholder yderligere oplysninger vedrørende
installationsprocedurer for hardware. Når andre enheder forbindes, skal du
holde enhederne forsigtigt og bruge en jordforbundet strop om håndleddet for
at undgå statisk elektricitet.
VIGTIGT
•
•
Alle billederne i dette afsnit er kun til reference. Din skærm kan se anderledes
ud.
Brug ikke skarpe genstande på skærmen.
Pakkens indhold
1. Skærm
2. Fod
3. Stativfod med skrue
4. Skruer til stativ x 4
5. VESA-beslag
6. Strømadapter og ledning
7. HDMI-kabel (valgfrit)
8. DisplayPort-kabel (valgfrit)
9. Startvejledning
10.Garantibevis
* Kontakt dit købssted eller din lokale distributør, hvis noget af varerne er beskadiget
eller mangler.
* Pakkens indhold kan variere fra land til land.
1-2
Sådan kommer du i gang
Opstilling af skærmen
VIGTIGT
Stil skærmen på en blød, beskyttet overflade, så den ikke ridses.
1. Sæt låsene på stativet mod skærmen.
2. Stram stativet med skruerne.
3. Sæt foden på stativet, og stram fodskruen for at fastgøre foden.
1
1-3
2
3
4. Juster låsene for at sætte VESA-dækslet på.
5.
4
6.
7.
VIGTIGT
1-4
Hullerne til montering af stativet kan også bruges til et vægophæng. Kontakt venligst
din forhandler vedrørende et vægophæng.
Sådan kommer du i gang
Justering af skærmen
Skærmen er designet til, at maksimere din komfort med dens justeringsegenskaber.
VIGTIGT
Undgå at, røre på selve skærmen, når du justerer skærmen.
O
O
-5 20
1-5
Overblik over skærmen
1
2
3
4
5
1-6
6
7
Sådan kommer du i gang
1
Strømknap
2
Strømstik
3
DisplayPort
4
HDMI Port
5
Hovedtelefonstik
6
Navigationstast
7
Kensingtonlås
1-7
Tilslutning af skærmen til en pc
1. Sluk for din computer.
2. Forbind HDMI/DisplayPort-kablet fra skærmen til din computer.
3. Saml skærmens strømadapter og ledningen (figur A)
4. Tilslut strømadapteren til skærmens strømstik (figur B)
5. Sæt ledningen i stikkontakten (figur C)
6. Tænd skærmen (figur D)
7. Tænd for computeren, og derefter for skærmen, hvorefter den automatisk
regisrerer signalet.
B
C
1-8
A
D
2
OSD opsætning
Dette kapitel giver dig vigtige oplysninger om skærmindstillingerne.
VIGTIGT
Samtlige oplysninger kan ændres uden varsel.
Navi Key (Navigationstast)
Skærmen er udstyret med en navigationstast, som er en flerretningstast, der bruges til
at navigere i skærmmenuen.
Navigationstast
2-2
Navigationsknappens standardindstillinger er som følger.
Navi Key
Hot Key (Genvejsknap)
(Navigationstast) (Når skærmmenuen er lukket)
Basal anvendelse
Midterknappen
■■ Åbning af undermenuer
■■ Bekræft af et valg eller
en indstilling
Hovedmenu
(Når skærmmenuen er
åben)
OSD opsætning
Navi Key
Hot Key (Genvejsknap)
(Navigationstast) (Når skærmmenuen er lukket)
Basal anvendelse
(Når skærmmenuen er
åben)
Op
Game Mode
(Spilfunktion)
■■ Tryk på
■■ Valg af funktionsmenuer
midterknappen for,
og punkter
at bekræfte valg
■■ Forøger en
og for at afslutte.
funktionsværdi
■■ Tryk på op- og
ned-knapperne for
at justere.
■■ Tryk på venstre
knap for at
annullere
forhåndsvisningen
og afslutte, uden
at anvende
ændringerne.
Ned
Screen Assistance
(Skærmhjælp)
■■ Tryk på
■■ Valg af funktionsmenuer
midterknappen for,
og punkter
at bekræfte valg
■■ Reducerer en
og for at afslutte.
funktionsværdi
■■ Tryk på op- og
ned-knapperne for
at justere.
■■ Tryk på venstre
knap for at
annullere
forhåndsvisningen
og afslutte.
Venstre
Alarm Clock
(Alarmklok)
■■ Tryk på
■■ Valg af funktionsmenuer
midterknappen for,
og punkter
at bekræfte valg
■■ Afslutter den aktuelle
og for at afslutte.
menu
■■ Tryk på op- og
ned-knapperne for
at vælge.
■■ Tryk på venstre
knap for at
annullere
forhåndsvisningen
og afslutte.
Højre
Input Source
(Indgangskilde)
■■ Tryk på
■■ Valg af funktionsmenuer
midterknappen for,
og punkter
at bekræfte valg
■■ Åbning af undermenuer
og for at afslutte.
■■ Tryk på op- og
ned-knapperne for
at vælge.
■■ Tryk på venstre
knap for, at
afslutte.
2-3
Brugere kan åbne skærmmenuen for, at tilpasse deres egne genvejsknapper.
Der er flere genvejsindstillinger nedenfor.
2-4
Indstillinger for genvejsknapperne
Handlinger
Brightness
(Lysstyrke)
■■ Tryk på midterknappen for, at gemme en værdi
og derefter afslutte.
■■ Tryk på op- og ned-knapperne for at justere.
■■ Tryk på venstre knap for at annullere
forhåndsvisningen og afslutte.
Refresh
Rate (Opdat.
hastighed)
■■ Tryk på midterknappen for, at bekræfte valg og
for at afslutte.
■■ Tryk på højre knap for at slå denne funktion til,
og på venstre knap for at slå den fra.
Information
on Screen
(Oplysninger
på skærmen)
■■ Tryk på midterknappen for, at bekræfte valg og
for at afslutte.
■■ Tryk på højre knap for at slå denne funktion til,
og på venstre knap for at slå den fra.
OSD opsætning
Indstilling af skærmmenuen med
navigationsknappen
Tryk på midterknappen på navigationsknappen for, at åbne hovedmenuen i
skærmmenuen. Brug op, ned, venstre og højre knap til, at indstille funktionsmenuerne
efter eget ønske.
2-5
hh GAMING (SPIL)
1. niveau i
menuen
2. og 3. niveau i menuen
Beskrivelse
Game Mode
(Spilfunktion)
User (Bruger)
Alle punkterne kan justeres af brugerne.
FPS
Alle punkterne kan justeres af brugerne.
Racing (Racerspil)
Alle punkterne kan justeres af brugerne.
RTS
Alle punkterne kan justeres af brugerne.
RPG
Alle punkterne kan justeres af brugerne.
■■ Brug op eller ned-knappen til, at vælge og forhåndsvise funktionseffekterne.
■■ Tryk på midterknappen for, at bekræfte og anvende din funktionstype.
Night Vision
(Natsyn)
OFF (FRA)
Normal
■■ Denne funktion optimerer baggrundslysstyrken
og anbefales til FPS-spil.
Strong (Stærk)
Strongest (Stærkeste)
A.I. (Kunstig intelligens)
Response Time
(Responstid)
Normal
Fast (Hurtig)
Fastest (Hurtigst)
■■ Brugere kan justere responstiden på alle
funktionerne.
■■ Responstid bliver grå, når Antibevægelsessløring slås til.
1. niveau i
menuen
2. og 3. niveau i menuen
Beskrivelse
Refresh Rate
(Opdat.hastighed)
Location
(Placering)
■■ Brugerne kan justere opdateringshastigheden på
alle funktionerne.
■■ Som standard er opdateringshastigheden
placeret for oven til venstre. Denne placeringen
kan justeres i skærmmenuen. Tryk på
midterknappen for, at bekræfte og anvende
placeringen af opdateringshastigheden.
■■ Denne skærm følger og fungerer på
operativsystemets forudindstillede
skærmopdateringshastighed.
Venstre
foroven
Højre foroven
Venstre
forneden
Højre
forneden
OFF (FRA)
ON (TIL)
Alarm Clock
(Alarmklok)
Location
(Placering)
Venstre
foroven
Højre foroven
Venstre
forneden
Højre
forneden
■■ Brugerne kan justere alarmklokken på alle
funktionerne.
■■ Når du har indstillet tiden, skal du trykke på
midterknappen for at aktivere timeren.
■■ Som standard er alarmklokken placeret for
oven til venstre. Brugerne kan selv vælge den
ønskede placering.
OFF (FRA)
15:00
00:01~99:59
30:00
45:00
2-6
60:00
Screen
Assistance
(Skærmhjælp)
FreeSync
None (Ingen)
■■ Brugerne kan justere skærmhjælpen på alle
funktionerne.
■■ Som standard er skærmhjælpen slået fra.
Icon (Ikon)
■■ FreeSync forhindrer forstyrrelser på skærmen
■■ Som standard er DisplayPort eller HDMI slået
fra, og den kan slås til/fra på alle funktioner, på
alle opløsninger, på alle indgangskilder og på
alle skærmopdateringshastigheder
■■ Anti-bevægelsessløring slås fra, når FreeSync
slås til.
(OFF) (FRA)
(ON) (TIL)
hh Professional (Professionel)
1. niveau i
menuen
2. niveau i menuen
Beskrivelse
Pro Mode
(Pro-tilstand)
User (Bruger)
Standardfunktion. Alle punkterne kan justeres af brugerne.
Reader (Læser)
Alle punkterne kan justeres af brugerne.
Cinema (Biograf)
Alle punkterne kan justeres af brugerne.
Designer
Alle punkterne kan justeres af brugerne.
■■ Brug op eller ned-knappen til, at vælge og forhåndsvise funktionseffekterne.
■■ Tryk på midterknappen for, at bekræfte og anvende din funktionstype.
OSD opsætning
1. niveau i
menuen
2. niveau i menuen
Eye Saver
(Øjenskåner)
(OFF) (FRA)
(ON) (TIL)
HDCR
(OFF) (FRA)
(ON) (TIL)
Image
Enhancement
(Billedforbedring)
OFF (FRA)
Beskrivelse
■■ Øjenskåneren beskytter dine øjne mod blåt lys.
Når øjenskåneren slås til, justerer den skærmens
farvetemperatur til en gulere tone.
■■ Brugerne kan justere øjenskåneren på alle
funktionerne.
■■ Når Pro-tilstand indstilles til Læser, skal øjenskåneren
slås til.
■■ Brugerne kan justere HDCR på alle funktionerne.
■■ HDCR forbedrer billedkvaliteten ved, at forøge
billedkontrasten.
■■ Når HDCR slå TIL, er det ikke muligt at justere
lysstyrken.
■■ HDCR og anti-bevægelsessløring kan ikke slås til på
samme tid.
■■ Billedforbedringen forstærker billedkanterne, så billedet
bliver skarpere.
■■ Brugerne kan justere billedforbedringen på alle
funktionerne.
Weak (Svag)
Medium
Strong (Stærk)
Strongest (Stærkeste)
hh Image (Billede)
1. niveau i
menuen
Brightness
(Lysstyrke)
2. og 3. niveau i menuen
Contrast (Kontrast)
0-100
Sharpness
(Skarphed)
0-5
Color Temperature
(Farvetemperatur)
Cool (Kold)
Normal
Warm (Varm)
Customization
(Tilpasning)
Screen Size
(Skærmstørrelse)
0-100
Auto
4:3
16:9
Beskrivelse
■■ Brugere kan justere lysstyrken på funktionerne
Bruger, RTS, RPG og Læser.
■■ Lysstyrken kan ikke justeres, når antibevægelsessløring eller HDCR slås til.
■■ Brugerne kan justere kontrasten på alle
funktionerne.
■■ Brugerne kan justere skarpheden på alle
funktionerne.
■■ Skarpheden forbedrer billedets klarhed og
detaljer.
■■ Som standard står farvetemperaturen på normal.
■■ Brug op eller ned-knappen til, at vælge og
forhåndsvise funktionseffekterne.
■■ Tryk på midterknappen for, at bekræfte og
R (0-100)
anvende din funktionstype.
G (0-100) ■■ Brugerne kan justere farvetemperaturen på
tilpasningsfunktionen.
B (0-100)
■■ Brugerne kan justere skærmstørrelsen på
alle funktionerne, alle opløsningerne og alle
skærmopdateringshastighederne.
■■ Standardindstillingen er Auto.
hh Input Source (Indgangskilde)
1. niveau i
menuen
HDMI
DP
2. og 3. niveau i
menuen
Beskrivelse
Brugerne kan justere indgangskilden på alle funktionerne.
2-7
hh Navi Key (Navigationstast)
1. niveau i
menuen
2. niveau i menuen
Beskrivelse
Op/ Ned/ Venstre/
Højre
OFF (FRA)
■■ Som standard er op-knappen indstillet til
spilfunktionen.
■■ Som standard er ned-knappen indstillet til
skærmhjælp.
■■ Som standard er venstre-knappen indstillet til
alarmklok.
■■ Som standard er højre-knappen indstillet til
indgangskilde.
■■ Alle navigationsknappens punkter kan indstilles i
skærmmenuen.
Brightness (Lysstyrke)
Game Mode
(Spilfunktion)
Screen Assistance
(Skærmhjælp)
Alarm Clock
(Alarmklok)
Input Source
(Indgangskilde)
Refresh Rate
(Opdat.hastighed)
Information on Screen
(Oplysninger på
skærmen)
hh Setting (Indstilling)
1. niveau i menuen
Language (Sprog)
2-8
Transparency
(Gennemsigtighed)
OSD Time Out
(Menuens tidsudløb)
Power Button
(Strømknap)
Information on
Screen
(Oplysninger på
skærmen)
Reset
(Tilbagestil)
2. niveau i menuen
繁體中文
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
한국어
日本語
Русский
Português
简体中文
ไทย
Bahasa Indonesia
हिन्दी
Türkçe
(Der kommer snart
flere sprog)
0~5
5-30 sek.
OFF (FRA)
Standby
(OFF) (FRA)
(ON) (TIL)
YES (JA)
NO (NEJ)
Beskrivelse
■■ Standardsproget er engelsk.
■■ Brugerne skal trykke på midterknappen for, at bekræfte
og anvende sprogindstillingen.
■■ Sproget kan indstilles af brugeren. Brugernes egen
sprogindstilling overskrives af fabriksindstillingen. Når
brugerne vælger ja til nulstilling, ændres sproget ikke.
Brugerne kan justere gennemsigtigheden på alle
funktionerne.
Brugere kan justere menuens tidsudløb på alle
funktionerne.
■■ Når denne slås fra, slukkes skærmen helt.
■■ Når den sættes på standby, slukkes kun panelet og
baggrundslyset, men skærmen kan stadig tændes med
OS-detektion, så skrivebordsikonerne og skærmen
ikke vilkårligt opdateres.
■■ Oplysningerne om skærmstatus vises på højre side af
skærmen.
■■ Brugerne kan aktivere og deaktivere oplysningerne på
skærmen, Er som standard slået fra.
Brugerne kan nulstille og gendanne indstillinger til
standardindstillingerne på alle funktionerne.
A
Tillæg
VIGTIGT
Samtlige oplysninger kan ændres uden varsel.
Specifikationer
Model
Optix G241V (3BA7)
Størrelse
Optix G241V E2 (3BA7)
24 inch
Krumning
Skærmtype
Opløsning
Billedforhold
Lysstyrke (nits)
Kontrastforhold
Refresh Rate
(Opdat.hastighed)
Response Time
(Responstid)
Indgangsgrænseflade
I/O
A.2
Synsvinkler
DCI-P3/ sRGB
Overfladebehandling
Skærmfarver
Strømtype
Adapter-spec.
Strømindgang
Strømudgang
Justering (tilt)
Kensingtonlås
VESA-ophæng
Mål (B x H x D)
Vægt
Omgivende
Drift
Ikke relevant
IPS
1920 x 1080 på 75Hz
16:9
250 (Typ.)
1000:1
75Hz
4ms (GTG) (Optix G241V)
1ms (MPRT) (Optix G241V E2)
HDMI x1, DP x1
■■ HDMI x1
■■ DisplayPort x1
■■ Hovedtelefonudgang x1
178° (H), 178° (V)
81,2%/ 102,4%
Anti-skær
16,7 M
Ekstern strøm
Model: ADPC2045
100~240 V AC, 50~60 Hz, 1,5 A
20V, 2,25A
-5° ~ 20°
Ja
■■ Pladetype: 100 x 100 mm
■■ Skruetype: M4 x 10 mm
▶▶ Gevinddiameter: 4 mm
▶▶ Gevindstigning: 0,7 mm
▶▶ Gevindlængde: 10 mm
540,3 x 422,6 x 219,6 mm
3,3 kg (net) / 5,0 kg (brutto)
Temperatur: 0°C til 40°C
Fugtighed: 20% til 90 %, ikke-kondenserende
Lager
Højde: 0 ~ 5000 m
Temperatur: -20°C til 60°C
Fugtighed: 10 % til 90 %, ikke-kondenserende
Tillæg
Forudindstillede skærmfunktioner
Optix G241V (3BA7)
Optix G241V E2 (3BA7)
Standard
Opløsning
HDMI
DP
VGA
640 x 480 på 60Hz
V
V
640 x 480 på 67Hz
V
V
640 x 480 på 72Hz
V
V
640 x 480 på 75Hz
V
V
640 x 350 på 70Hz
V
V
720 x 400 på 70Hz
V
V
800 x 600 på 56Hz
V
V
800 x 600 på 60Hz
V
V
800 x 600 på 72Hz
V
V
800 x 600 på 75Hz
V
V
1024 x 768 på 60Hz
V
V
1024 x 768 på 70Hz
V
V
1024 x 768 på 75Hz
V
V
1152 x 864 på 75Hz
V
V
1280 x 720 på 60Hz
V
V
1280 x 960 på 60Hz
V
V
1280 x 1024 på 60Hz
V
V
1280 x 1024 på 75Hz
V
V
WXGA+
1440 x 900 på 60Hz
V
V
WSXGA+
1680 x 1050 på 60Hz
V
V
Fuld HD
1920 x 1080 på 60Hz
V
V
1920 x 1080 på 75Hz
V
V
DOS
SVGA
XGA
SXGA
Videotimingopløsninger 480P på 60Hz
V
576P på 50Hz
V
720P på 50Hz
V
1080P på 50Hz
V
1080P på 60Hz
V
A.3
Fejlfinding
Strømindikatoren lyser ikke.
■■ Tryk på tænd/sluk-knappen igen.
■■ Sørg for, at skærme strømkabel er korrekt tilsluttet.
Intet billede.
■■ Sørg for, at computerens grafikkort er sat korrekt i.
■■ Sørg for, at computeren og skærmen er sluttet til stikkontakterne og er
tændt.
■■ Sørg for, at skærmens signalkabel er korrekt tilsluttet.
■■ Computeren er muligvis på standby. Tryk på en vilkårlig tast for, at aktivere
skærmen.
Skærmbilledet har ikke de rigtige mål, eller er ikke i midten.
Se afsnittet Forudindstillede skærmfunktioner for, at indstille computeren til en
indstilling, der passer til skærmbilledet, der skal vises.
A.4
Ingen Plug & Play.
■■ Sørg for, at skærme strømkabel er korrekt tilsluttet.
■■ Sørg for, at skærmens signalkabel er korrekt tilsluttet.
■■ Sørg for, at computeren og grafikkortet er kompatibel med Plug & Play.
Ikonerne, skrifttypen eller skærmen er utydelige, sløret eller har
farveproblemer.
■■
■■
■■
■■
■■
Undgå, at bruge videoforlængerkabler.
Juster lysstyrken og kontrasten.
Juster RGB-farverne eller indstil farvetemperaturen.
Sørg for, at skærmens signalkabel er korrekt tilsluttet.
Se, om stikbenene på signalkablet er bøjede.
Skærmen begynder at blinke eller viser bølger.
■■ Skift opdateringshastigheden, så den passer til skærmens funktioner.
■■ Opdater driverne til dit grafikkort.
■■ Hold skærmen væk fra elektriske apparater, som kan forårsage
elektromagnetisk interferens (EMI).
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement