MSI Optix G241V MONITOR Bruksanvisning

MSI Optix G241V MONITOR Bruksanvisning | Manualzz
Optix-serien
LCD-skärm
Optix G241V (3BA7)
Optix G241V E2 (3BA7)
INNEHÅLL
Information om upphovsrätt och varumärke������������������������������������������������������������iii
Granskning��������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Teknisk support�������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Säkerhetsinstruktioner��������������������������������������������������������������������������������������������iv
CE-överensstämmelse��������������������������������������������������������������������������������������������vi
FCC-B-uttalande om radiofrekvensenergi���������������������������������������������������������������vi
WEEE-deklaration��������������������������������������������������������������������������������������������������vii
Information om kemiska substanser����������������������������������������������������������������������vii
Komma igång���������������������������������������������������������������������������������1-1
Förpackningens innehåll�������������������������������������������������������������������������������������� 1-2
Installera skärmstativet���������������������������������������������������������������������������������������� 1-3
Ställa in skärmen ������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-5
Skärmöversikt������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1-6
Anslut skärmen till datorn������������������������������������������������������������������������������������� 1-8
OSD-inställning������������������������������������������������������������������������������2-1
Navi Key (navigeringstangent)����������������������������������������������������������������������������� 2-2
ii
OSD-inställning via Navi Key������������������������������������������������������������������������������� 2-5
Bilaga���������������������������������������������������������������������������������������������A-1
Specifikationer������������������������������������������������������������������������������������������������������A-2
Förinställda visningslägen������������������������������������������������������������������������������������A-3
Felsökning������������������������������������������������������������������������������������������������������������A-4
Förord
Information om upphovsrätt och varumärke
Copyright © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Med ensamrätt. MSI-logotypen är ett registrerat
varumärke som ägs av Micro-Star Int’l Co., Ltd. Alla andra märken och namn som
nämns kan vara varumärken som tillhör sina respektive ägare. Ingen uttrycklig eller
underförstådd garanti för korrekthet eller fullständighet ges. MSI förbehåller sig rätten
att göra ändringar i detta dokument utan föregående information.
Granskning
Granskning
V1.1
Datum
2020/11
Teknisk support
Om det uppstår problem med din produkt och ingen lösning hittas i bruksanvisningen,
kontakta platsen där du köpte produkten eller den lokala distributören. Alternativt, besök
https://www.msi.com/support/ för ytterligare vägledning.
iii
Säkerhetsinstruktioner
◙◙
◙◙
◙◙
Läs igenom säkerhetsinstruktionerna noggrant och ordentligt.
Alla uppmaningar och varningar på enheten eller i bruksanvisningen bör
uppmärksammas.
Vänd dig endast till kvalificerad personal för service.
Behåll den medföljande användarhandboken för framtida referens.
Ha inte enheten i närheten av fukt och höga temperaturer, för att undvika risk för
brand och stötar.
Placera enheten på en stadig yta före installation.
◙◙
iv
◙◙
Se till att spänningen ligger inom säkerhetsbegränsningarna och har ställts
in på området 100 V-240 V innan enheten ansluts till eluttaget. Ta inte bort
skyddsjorden på kontakten. Enheten måste anslutas till ett skyddsjordat
uttag.
Koppla alltid ifrån strömkabeln eller stäng av vägguttaget om enheten
inte kommer att användas under en längre period för att minska
energiförbrukningen.
Ventilationsöppningarna i höljet är till för luftbyte för att förhindra att enheten
överhettas. Täck inte över ventilationshålen.
Lämna inte enheten i ett oventilerat utrymme med en lagringstemperatur på
över 60OC eller under -20OC, eftersom enheten kan skadas.
OBS: Högsta drifttemperatur är cirka 40OC.
Se till att koppla ur strömkontakten när du ska rengöra enheten. Använd en
mjuk trasa istället för industrikemikalier för att rengöra enheten. Häll aldrig
vätska i öppningarna. Det kan skada enheten eller ge elektriska stötar.
Förord
Placera nätsladden så att man inte kan trampa på den. Placera ingenting
ovanpå nätsladden.
Håll alltid starkt magnetiska eller elektriska föremål undan från enheten.
Om någon av följande situationer uppstår, låt servicepersonal kontrollera
enheten:
◙◙ Strömsladden eller kontakten är skadad.
◙◙ Vätska har kommit in i enheten.
◙◙ Enheten har utsatts för fukt.
◙◙ Enheten fungerar inte bra eller så kan du inte få den att fungera enligt
bruksanvisningen.
◙◙ Enheten har tappats eller skadats.
◙◙ Enheten har tydliga tecken på sprickor.
Grön produktegensksaper
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Minskad energiförbrukning vid drift och i viloläge
Begränsad användning av hälso- och miljöskadliga ämnen
Lätt att ta isär och återvinna
Minskad användning av naturresurser genom uppmuntran till
återanvändning
Förlängd produktlivslängd genom enkla uppgraderingar
Mindre mängd avfall genom inlämningspolicy
Miljöpolicy
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Produkten har formgivits för att möjliggöra ordentlig återvinning
och återanvändning av delar och bör inte slängas vid slutet av
produktlivslängden.
Användare bör kontakta godkänd lokal uppsamlingsplats för återvinning
och deponering av produkter som nått slutet av produktlivslängden.
Besök MSI:s webbplats för att hitta en närliggande distributör för ytterligare
information om återvinning.
Användare kan också nå oss på [email protected] för information
rörande deponering, inlämning, återvinning och isärtagning av MSIprodukter.
★ Varning! Överanvändning av skärmar kommer sannolikt att påverka synen.
★ Rekommendationer:
1. Ta 10 minuters paus för varje 30 minuters skärmtid.
2. Barn under 2 år bör inte ha någon skärmtid. Skärmtiden bör begränsas till

mindre än en timme om dagen för barn över 2 år.
v
CE-överensstämmelse
Denna enhet uppfyller bestämmelserna i rådets direktiv om tillnärmning
av medlemsstaternas lagar angående EMC-direktivet (2014/30/EU),
lågspänningsdirektivet (2014/35/EU), ErP-direktivet (2009/125/EG) och
RoHS-direktivet (2011/65/EU). Denna produkt har testats och anses
upfylla de harmoniserande standarderna för informationsteknikutrustning publicerade
i den europeiska unionens officiella tidning.
FCC-B-uttalande om radiofrekvensenergi
Denna utrustning har testats och funnits uppfylla begränsningarna
för en Klass B digital enhet enligt avsnitt 15 i FCC reglerna. Dessa
begränsningar är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar
i heminstallationer. Denna utrustning genererar, använder och kan
utsända radiofrekvensenergi och om den inte installeras och används
enligt bruksanvisningen kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikationer.
Det finns dock inga garantier för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation.
Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio- eller TV-mottagning, vilket
kan avgöras genom att utrustningen stängs av och slås på, uppmanas användaren att
försöka rätta till störningarna genom ett vidta en eller fler av följande åtgärder:
vi
■■ Rikta om eller omplacera mottagarantennen.
■■ Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
■■ Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är
ansluten till.
■■ Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.
Notering 1
Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av parten ansvarig för
uppfyllande kan upphäva användarens behörighet att använda denna utrustning.
Notering 2
Skärmade gränssnittskablar och strömsladd, om sådan finns, måste användas för att
uppfylla strålningsgränsvärdena.
Denna enhet uppfyller Del 15 av FCCs regler. Hantering gäller under följande två villkor:
1. Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och
2. Denna enhet måste acceptera all mottagen störning, inklusive störning som kan
orsaka bristfällig funktion.
Förord
WEEE-deklaration
Under Europeiska Unionens ("EU") direktiv om avfall från elektriska och
elektroniska produkter, direktiv 2012/19/EU, som träder i kraft 13 augusti,
2005, får inte "elektrisk och elektronisk utrustning" längre kasseras som
kommunalt avfall, och tillverkare av täckt elektronisk utrustning är skyldiga
att ta tillbaka sådana produkter vid slutet av deras användbara livslängd.
Information om kemiska substanser
I enlighet med regelverk för kemiska substanser som t.ex. EU REACH Regulation
(Regulation EC nr. 1907/2006 från Europaparlamentet och Europarådet) tillhandahåller
MSI information om kemiska substanser på:
https://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
vii
1
Komma igång
Detta kapitel ger information om hur man ställer in maskinvaran. Var försiktig
vid anslutning av kringutrustning och när du håller i enheterna. Använd en
jordansluten handledsrem för att undvika statisk elektricitet.
VIKTIGT
•
•
Illustrationerna är enbart som referens. Din skärm kan se annorlunda ut.
Använd inte vassa föremål på skärmen.
Förpackningens innehåll
1. Skärm
2. Stativ
3. Stativ med skruv
4. Stativskruvar x 4
5. VESA-skydd
6. Strömadaptor och strömkabel
7. HDMI-kabel (tillval)
8. DisplayPort-kabel (tillval)
9. Snabbstartguide
10.Garantikort
* Kontakta platsen där du köpte produkten eller en lokal återförsäljare om något av
föremålen är trasigt eller saknas.
* Paketets innehåll kan variera beroende på land.
1-2
Komma igång
Installera skärmstativet
VIKTIGT
Placera skärmen på en mjuk skyddad yta för att undvika repor på skärmpanelen.
1. Passa ihop låsen på stativet med skärmen.
2. Fäst stativet med stativskruvarna.
3. Anslut basen till stativet och dra åt basskruven för att säkra basen.
1
1-3
2
3
4. Passa ihop låsen för att sätta på VESA-skyddet.
5.
4
6.
7.
VIKTIGT
1-4
Hålen för att montera stativet kan även användas för väggmontering. Kontakta
återförsäljaren för en passande väggmonteringssats.
Komma igång
Ställa in skärmen
Denna skärm är konstruerad för att maximera visningskomforten med
inställningsmöjligheterna.
VIKTIGT
Undvik att trycka på skärmpanelen när du ställer in den.
O
O
-5 20
1-5
Skärmöversikt
1
2
3
4
5
1-6
6
7
Komma igång
1
Strömknapp
2
Strömkontakt
3
DisplayPort
4
HDMI-port
5
Hörlursuttag
6
Navi Key
7
Kensingtonlås
1-7
Anslut skärmen till datorn
1. Stäng av din dator.
2. Anslut HDMI/DisplayPort-kabeln från skärmen till din dator.
3. Koppla ihop skärmens strömadaptor och strömkabel. (Figur A)
4. Anslut strömadaptorn till skärmens strömuttag. (Figur B)
5. Anslut strömkabeln till eluttaget. (Figur C)
6. Starta skärmen. (Figur D)
7. Starta datorn så upptäcker skärmen signalen automatiskt.
B
C
1-8
A
D
2
OSD-inställning
Detta kapitel behandlar väsentlig information om OSD-inställningar.
VIKTIGT
All information kan ändras utan föregående meddelande.
Navi Key (navigeringstangent)
Skärmen har en Navi Key (navigeringstangent), en kontroll med flera riktningar som
ger dig möjlighet att navigera Skärmmenyn (OSD).
Navi Key
2-2
Följande är standardinställningarna för Navi Key.
Snabbtangent
Navi Key
(navigerings- (När OSD-menyn är AV)
tangent)
Middle Button
(Mittknapp)
OSD-huvudmeny
Grundläggande
användning
(När OSD-menyn är PÅ)
■■ Gå in på undermnyer
■■ Bekräfta ett val eller en
inställning
OSD-inställning
Snabbtangent
Navi Key
(navigerings- (När OSD-menyn är AV)
tangent)
Grundläggande
användning
(När OSD-menyn är PÅ)
Up (Upp)
Game Mode
(Spelläge)
■■ Tryck på mittknappen ■■ Välj funktionsmenyer
för att bekräfta val och
och föremål
avsluta.
■■ Låter dig justera
■■ Tryck på upp- och
funktionsvärden uppåt
nedknapparna för att
justera.
■■ Tryck på vänster
knapp för att avbryta
förhandsgrankningen
och avsluta utan att
verkställa lägeseffekt.
Down (Ned)
Screen Assistance
(Skärmassistens)
■■ Tryck på mittknappen ■■ Välj funktionsmenyer
för att bekräfta val och
och föremål
avsluta.
■■ Låter dig justera
■■ Tryck på upp- och
funktionsvärden nedåt.
nedknapparna för att
justera.
■■ Tryck på vänster
knapp för att avbryta
förhandsgranskningen
och avsluta.
Left (Vänster)
Alarm Clock (Alarm)
■■ Tryck på mittknappen ■■ Välj funktionsmenyer
för att bekräfta val och
och föremål
avsluta.
■■ Avsluta nuvarande
■■ Tryck på upp- och
meny
nedknapparna för att
välja.
■■ Tryck på vänster
knapp för att avbryta
förhandsgranskningen
och avsluta.
Right (Höger)
Input Source
(Indatakälla)
■■ Tryck på mittknappen ■■ Välj funktionsmenyer
för att bekräfta val och
och föremål
avsluta.
■■ Gå in på undermnyer
■■ Tryck på upp- och
nedknapparna för att
välja.
■■ Tryck på vänster
knapp för att avsluta.
2-3
Användare kan gå in i OSD-menyn för att själva anpassa sina Navi Keysnabbtangenter. Fler alternativ för Snabbtangenter följer nedan.
2-4
Alternativ för Navi Key
(navigeringstangent)-snabbtangenter
Åtgärder
Brightness
(Ljusstyrka)
■■ Tryck på mittknappen för att spara värde och
avsluta.
■■ Tryck på upp- och nedknapparna för att justera.
■■ Tryck på vänster knapp för att avbryta
förhandsgranskningen och avsluta.
Refresh Rate
(Uppdat.
förhållande)
■■ Tryck på mittknappen för att bekräfta val och
avsluta.
■■ Tryck på höger knapp för att starta och vänster
knapp för att stänga av funktionen.
Information
on Screen
(Information
på skärm)
■■ Tryck på mittknappen för att bekräfta val och
avsluta.
■■ Tryck på höger knapp för att starta och vänster
knapp för att stänga av funktionen.
OSD-inställning
OSD-inställning via Navi Key
Tryck på mittknappen på Navi Key för att starta huvudmenyn för Skärmvisning
(OSD). Använd knapparna upp, ned, vänster, höger för att ställa in de önskade
funktionsmenyerna så att det passar dina personliga prefenser.
2-5
hh GAMING
Menynivå 1
Menynivå 2/3
Beskrivning
Game Mode
(Spelläge)
User (Användare)
Alla föremål kan anpassas av användare.
FPS
Alla föremål kan anpassas av användare.
Racing
Alla föremål kan anpassas av användare.
RTS
Alla föremål kan anpassas av användare.
RPG
Alla föremål kan anpassas av användare.
■■ Använd upp- och nedknapparna för att välja förhandsgranskning av
lägeseffekter.
■■ Tryck på mittknappen för att bekräfta och tillämpa ditt typläge.
Night Vision
(Mörkervisning)
OFF (AV)
Normal
Strong (Stark)
■■ Denna funktion optimerar bakgrundens
ljusstyrka och rekommenderas för FPSspel.
Strongest (Starkast)
A.I.
Response Time
(Svarstid)
Normal
Fast (Snabb)
Fastest (Snabbast)
■■ Användare kan anpassa Svarstid i alla
lägen.
■■ Svarstid gråtonas när Anti Motion Blur
(Anti-rörelsoskärpa) är aktiverad.
Menynivå 1
Menynivå 2/3
Refresh Rate
(Uppdat.
förhållande)
Location
(Placering)
OFF (AV)
ON (PÅ)
Alarm Clock
(Alarm)
Beskrivning
Överst vänster ■■ Användare kan anpassa
Uppdateringsförhållande i alla lägen.
Överst höger
■■ Standardplacering för
Nederst
Uppdateringförhållande är längst upp
vänster
till vänster. Placeringen kan anpassas i
OSD-menyn. Tryck på mittknappen för
Längst ned till
att bekräfta och verkställa placeringen av
höger
Uppdateringsförhållande.
■■ Denna skärm följer och fungerar
på operativsystemets förinställda
Uppdateringsförhållande för skärmen.
Location
(Placering)
Överst vänster ■■ Användare kan anpassa Alarm i alla lägen.
■■ När du ställt in tiden, tryck på mittknappen
Överst höger
för att aktivera tidtagaren.
Nederst
■■ Standardplacering för Alarm är längst upp
vänster
till vänster. Användare kan själva välja
Längst ned till
placering.
höger
OFF (AV)
15:00
00:01~99:59
30:00
45:00
2-6
60:00
Screen
Assistance
(Skärmassistens)
FreeSync
None
(Ingen)
■■ Användare kan anpassa Skärmassistens i
alla lägen.
■■ Skärmassistens har inga
standardinställningar.
Icon (Ikon)
■■ FreeSync förebygger screen tearing.
■■ DisplayPort- eller HDMI-standard är AV
och kan anpassas till PÅ/AV i alla lägen,
upplösningar, indatakällor och skärmens
uppdateringshastigheter.
■■ Anti Motion Blur (Anti-rörelsoskärpa)
inaktiveras om FreeSync är aktiverad.
OFF (AV)
ON (PÅ)
hh Professional (Professionell)
Menynivå 1
Menynivå 2
Beskrivning
Pro Mode
(Proffsläge)
User (Användare)
Standardläge Alla föremål kan anpassas av användare.
Reader (Läsare)
Alla föremål kan anpassas av användare.
Cinema (Bio)
Alla föremål kan anpassas av användare.
Designer
Alla föremål kan anpassas av användare.
■■ Använd upp- och nedknapparna för att välja förhandsgranskning av
lägeseffekter.
■■ Tryck på mittknappen för att bekräfta och tillämpa ditt typläge.
OSD-inställning
Menynivå 1
Menynivå 2
Eye Saver
OFF (AV)
ON (PÅ)
HDCR
OFF (AV)
ON (PÅ)
Image
Enhancement
(Bildförbättring)
OFF (AV)
Weak (Svag)
Medium
Beskrivning
■■ Eye Saver skyddar dina ögon mot blått ljus. När
den är aktiverad, anpassar Eye Saver skärmens
färgtemperatur till ett gulare sken.
■■ Användare kan anpassa Eye Saver i alla lägen.
■■ När Proffsläget är inställt på Läsare, måste Eye
Saver aktiveras.
■■ Användare kan anpassa HDCR i alla lägen.
■■ HDCR förbättrar bildkvaliteten genom att öka
bildkontrasten.
■■ När HDCR är PÅ, kommer Ljusstyrka att gråtonas.
■■ HDCR och Anti Motion Blur kan inte aktiveras
samtidigt.
■■ Bildförbättring förbättrar bildens kanter för att
förbättra konturskärpan.
■■ Användare kan anpassa Bildförbättring i alla lägen.
Strong (Stark)
Strongest (Starkast)
hh Image (Bild)
Menynivå 1
Menynivå 2/3
Beskrivning
Brightness
(Ljusstyrka)
0-100
■■ Användare kan anpassa Ljusstyrka i lägena
Användare, RTS, RPG och Läsning.
■■ Ljusstyrkan kommer att gråtonas när Anti
Motion Blur (Anti-rörelsoskärpa) eller HCDR
är aktiverad.
Contrast
(Kontrast)
0-100
■■ Användare kan anpassa Kontrast i alla lägen.
Sharpness
(Skärpa)
0-5
■■ Användare kan anpassa Skärpa i alla lägen.
■■ Skärpan förbättrar tydlighet och bilddetaljer.
Color
Temperature
(Färgtemperatur)
Cool (Kall)
Screen Size
(Skärmstorlek)
Auto
■■ Standardfärgtemperatur är Normal.
■■ Använd upp- och nedknapparna för att välja
förhandsgranskning av lägeseffekter.
Warm (Varm)
■■ Tryck på mittknappen för att bekräfta och
Customization R (0-100)
tillämpa ditt typläge.
(Anpassning) G (0-100) ■■ Användare kan anpassa Färgtemperatur i
Anpassningsläget.
B (0-100)
Normal
4:3
16:9
■■ Användare kan anpassa Skärmstorlek
i alla lägen, upplösningar och
uppdateringsförhållanden.
■■ Standard är Auto.
2-7
hh Input Source (Indatakälla)
Menynivå 1
Menynivå 2/3
HDMI
Beskrivning
Användare kan anpassa Indatakälla i alla lägen.
DP
hh Navi Key (navigeringstangent)
Menynivå 1
Menynivå 2
Beskrivning
Upp / Ner /
Vänster / Höger
OFF (AV)
■■ Standardinställning för uppknappen är
spelläge.
■■ Standardinställning för nedknappen är
Skärmassistens.
■■ Standardinställning för vänsterknappen är
Alarm.
■■ Standardinställning för högerknappen är
Indatakälla.
■■ Alla Navi Key-föremål kan anpassas via OSDmenyn.
Brightness (Ljusstyrka)
Game Mode (Spelläge)
Screen Assistance
(Skärmassistens)
Alarm Clock (Alarm)
Input Source
(Indatakälla)
Refresh Rate (Uppdat.
förhållande)
Information on Screen
(Information på skärm)
2-8
hh Setting (Inställning)
Menynivå 1
Menynivå 2
Language (Språk) 繁體中文
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
한국어
Beskrivning
■■ Det standardinställda språket är engelska.
■■ Användare måste trycka på mittknappen för
att bekräfta och verkställa Språkinställningen.
■■ Språk är en självständig inställning.
Användares egna språkinställningar kommer
att åsidosätta standardinställningen. När
användare väljer Ja på Återställ, kommer
språket inte att ändras.
日本語
Русский
Português
简体中文
ไทย
Bahasa Indonesia
हिन्दी
Türkçe
(Fler språk kommer inom
kort)
Transparency
(Transparens)
0~5
Användare kan anpassa Transparens i alla
lägen.
OSD-inställning
Menynivå 1
Menynivå 2
Beskrivning
OSD-Time
Out (OSDfrånkoppling)
5~30 s.
Användare kan anpassa OSD-frånkoppling i alla
lägen.
Power Button
(Strömknapp)
OFF (AV)
■■ När den står på OFF (Av) är skärmen helt
avstängd.
■■ Står den på Standby (Paus) är bara panelen
och bakgrundsbelysningen avstängd, men
skärmen kan fortfarande aktiveras med OSdetektering,för att undvika uppdatering av
skrivbordsikoner och skärm.
Information
on Screen
(Information på
skärm)
Reset (Återställ)
Standby (Paus)
OFF (AV)
ON (PÅ)
YES (JA)
NO (NEJ)
■■ Informationen om skärmens status kommer
att visas på skärmens högra sida.
■■ Användare kan aktivera eller inaktivera
informationen på skärmen. Standard är AV.
Användare kan återställa till OSDfabriksinställningar i alla lägen.
2-9
A
Bilaga
VIKTIGT
All information kan ändras utan föregående meddelande.
Specifikationer
Modell
Optix G241V (3BA7)
Optix G241V E2 (3BA7)
Storlek
60,96 cm
Välvning
I/T
Paneltyp
IPS
Upplösning
1920 x 1080 på 75 Hz
Bildformat
16:9
Ljusstyrka (cd/m2)
250 (norm.)
Kontrastförhållande
1000:1
Refresh Rate (Uppdat.
förhållande)
75Hz
Response Time (Svarstid)
4ms (GTG) (Optix G241V)
1ms (MPRT) (Optix G241V E2)
A-2
Ingående gränssnitt
HDMI x1, DP x1
I/O
■■ HDMI x1
■■ DisplayPort x1
■■ Hörlursutgång x1
Visningsvinklar
178°(H) , 178°(B)
DCI-P3/ sRGB
81,2%/ 102,4%
Ytbehandling
Reflexskydd
Visningsfärger
16,7M
Strömtyp
Extern ström
Specifikationer adapter
Modell: ADPC2045
Ineffekt
100~240 V växelström, 50~60 Hz, 1,5A
Uteffekt
20V, 2,25A
Justering (lutning)
-5° ~ 20°
Kensingtonlås
Ja
VESA-montering
■■ Typ av platta: 100 x 100 mm
■■ Skruvtyp: M4x10 mm
▶▶ Gängdiameter: 4 mm
▶▶ Gängans delning: 0,7 mm
▶▶ Gänglängd: 10 mm
Mått (B x H x D)
540,3 x 422,6 x 219,6 mm
Vikt
Miljö
3,3 kg (netto)/5,0 kg (brutto)
Drift
Temperatur: 0℃ till 40℃
Fukt: 20 % till 90 %, utan kondens
Höjd: 0 ~ 5 000m
Förvaring
Temperatur: -20℃ till 60℃
Fukt: 10% till 90 %, utan kondens
Bilaga
Förinställda visningslägen
Optix G241V (3BA7)
Optix G241V E2 (3BA7)
Standard
Upplösning
HDMI
DP
VGA
640x480 på 60 Hz
V
V
640x480 på 67 Hz
V
V
640x480 på 72 Hz
V
V
640x480 på 75 Hz
V
V
640x350 på 70 Hz
V
V
720x400P på 70 Hz
V
V
800x600 på 56 Hz
V
V
800x600 på 60 Hz
V
V
800x600 på 72 Hz
V
V
800x600 på 75 Hz
V
V
1024x768 på 60 Hz
V
V
1024x768 på 70 Hz
V
V
1024x768 på 75 Hz
V
V
1152x864 på 75 Hz
V
V
1280x720 på 60 Hz
V
V
1280x960 på 60 Hz
V
V
1280x1024 på 60 Hz
V
V
1280x1024 på 75 Hz
V
V
WXGA+
1440x900 på 60 Hz
V
V
WSXGA+
1680x1050 på 60 Hz
V
V
Full HD
1920x1080 på 60 Hz
V
V
1920x1080 på 75 Hz
V
V
480P på 60 Hz
V
576P på 50 Hz
V
720P på 50 Hz
V
1080P på 50 Hz
V
1080P på 60 Hz
V
DOS
SVGA
XGA
SXGA
Videotid upplösning
A-3
Felsökning
Strömindikatorn är släckt.
■■ Tryck på skärmens strömknapp igen.
■■ Kontrollera att skärmens strömkabel är ordentligt ansluten.
Ingen bild.
■■
■■
■■
■■
Kontrollera att datorns grafikkort sitter i ordentligt.
Kontrollera att datorn och skärmen är anslutna till eluttag och är påslagna.
Kontrollera att skärmens signalkabel är ordentligt ansluten.
Datorn kan vara i Viloläge. Tryck på en valfri knapp för att aktivera
skärmen.
Skärmbilden har inte rätt storlek eller är inte centrerad.
Se Förinställda visningslägen för att anpassa datorns inställningar så att de passar
bildskärmen.
Ingen Plug & Play.
A-4
■■ Kontrollera att skärmens strömkabel är ordentligt ansluten.
■■ Kontrollera att skärmens signalkabel är ordentligt ansluten.
■■ Kontrollera om datorn och grafikkortet är kompatibla med Plug & Play.
Ikonerna, typsnittet eller skärmen är oklara, suddiga eller har
färgproblem.
■■
■■
■■
■■
■■
Undvik att använda förlängningskabel för video.
Justera ljusstyrka och kontrast.
Justera RGB-färg eller tona färgtemperatur.
Kontrollera att skärmens signalkabel är ordentligt ansluten.
Kontrollera om det finns böjda stift på signalkabelns kontakt.
Skärmen flimrar eller visar vågor.
■■ Ändra uppdateringsförhållandet för att passa skärmens kapacitet.
■■ Uppdatera grafikkortets drivrutiner.
■■ Håll skärmen borta från elektriska enheter som kan orsaka
elektromagnetiska interferenser (EMI).
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement