MSI Optix G241V MONITOR Ръководство за работа

MSI Optix G241V MONITOR Ръководство за работа | Manualzz
Серия Optix
LCD монитор
Optix G241V (3BA7)
Optix G241V E2 (3BA7)
Съдържание
Съобщение за авторски права и търговски марки���������������������������������������������iii
Редакция����������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Техническа поддръжка�����������������������������������������������������������������������������������������iii
Инструкции за безопасност����������������������������������������������������������������������������������iv
CE съвместимост��������������������������������������������������������������������������������������������������vi
Изявление на ФКК относно радиочестотните смущения�����������������������������������vi
Изявление относно изхвърлянето на отпадъци от електронно и електрическо
оборудване�����������������������������������������������������������������������������������������������������������vii
Информация за химични субстанции�����������������������������������������������������������������vii
Начало�������������������������������������������������������������������������������������������1-1
Съдържание на пакета�������������������������������������������������������������������������������������� 1-2
Инсталиране на стойката на монитора������������������������������������������������������������ 1-3
Настройка на монитора ������������������������������������������������������������������������������������ 1-5
Общ преглед на монитора��������������������������������������������������������������������������������� 1-6
Свързване на монитора към компютър������������������������������������������������������������ 1-8
Настройка на екранното меню��������������������������������������������������2-1
ii
Navi Key (Клавиш Navi)�������������������������������������������������������������������������������������� 2-2
Настройка на екранното меню чрез клавиша Navi������������������������������������������ 2-5
Приложение���������������������������������������������������������������������������������A-1
Технически характеристики�������������������������������������������������������������������������������A-2
Готови режими на дисплея��������������������������������������������������������������������������������A-3
Отстраняване на неизправности����������������������������������������������������������������������A-4
Предговор
Съобщение за авторски права и търговски
марки
Авторско право © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Всички права запазени. Използваното
лого на MSI е регистрирана търговска марка на Micro-Star Int’l Co., Ltd. Всички
други споменати марки и имена може да са търговски марки на съответните им
собственици. Няма гаранции за точността или пълнотата - нито изрични, нито
подразбиращи се. MSI си запазва правото да прави промени в този документ без
предизвестие.
Редакция
Редакция
В. 1.1
Дата
2020/11
Техническа поддръжка
Ако има проблем с Вашия продукт и не можете да намерите решение
в това ръководство, моля свържете се с мястото, от което сте закупили
оборудването, или с местния дистрибутор. Можете също така да посетите
https://www.msi.com/support/ за допълнителни напътствия.
iii
Инструкции за безопасност
◙◙
◙◙
◙◙
Прочетете внимателно и задълбочено тези инструкции за безопасност.
Всички предупреждения на устройството или в ръководството на
потребителя трябва да се спазват.
Оставете обслужването и ремонта на квалифициран персонал.
Запазете ръководството на потребителя, предоставено заедно с продукта,
за бъдещи справки.
За да предотвратите пожар или токов удар, дръжте това устройство далеч от
влага и висока температура.
Поставете устройството на стабилна, равна повърхност преди да го
монтирате.
◙◙
iv
◙◙
Уверете се, че напрежението е в рамките на безопасното и че е
настроено правилно на стойност 100~240V преди включване на
устройството в електрически контакт. Не махайте предпазителя на
заземяването от контакта. Устройството да се включва само в заземен
електрически контакт.
Винаги изваждайте захранващия кабел или изключвайте контакта, ако
няма да използвате устройството известно време, за да постигнете
нулева консумация на енергия.
Вентилаторът на устройството се използва за въздушна конвекция и да се
предотврати прегряване на устройството. Не покривайте вентилатора.
Не оставяйте устройството в неконтролирана среда с температура на
съхранение над 60OC или под -20OC, което може да повреди устройството.
ЗАБЕЛЕЖКА: Максималната работна температура е около 40OC.
При почистване на устройството, уврете се, че сте изключили контакта.
Използвайте по-скоро мека кърпа отколкото промишлен почистващ препарат,
за да почистите устройството. Никога не изливайте течност в отвора. Това
може да доведе до повреда на устройството или до токов удар.
Предговор
Поставете захранващия кабел там където няма риск той да бъде настъпен.
Не поставяйте предмети върху захранващия кабел.
Винаги дръжте силни магнити или електрически обекти далеч от устройството.
В случай на някоя от следните ситуации, устройството трябва да се провери
от сервизен персонал:
◙◙ Захранващият кабел или щепселът е повреден.
◙◙ Течност е проникнала вътре в устройството.
◙◙ Устройството е било изложено на влага.
◙◙ Устройството не работи добре или не можете да го накарате да работи
като следвате инструкциите в ръководството на потребителя.
◙◙ Устройството е било изпуснато и повредено.
◙◙ Има очевидни признаци, че устройството е счупено.
Характеристики на екологичен продукт
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Намалена консумация на енергия по време на работа и в режим на
готовност.
Ограничена употреба на вещества, вредни за околната среда и здравето.
Лесно демонтиране и може да се рециклира.
Намалено използване на природни ресурси чрез насърчаване на
рециклирането.
Удължен живот на продукта благодарение на лесно надграждане.
Намалено количество твърди отпадъци, благодарение на политиката за
обратно приемане.
Политика за опазване на околната среда
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Продуктът е създаден, така че да е възможно частите му да бъдат
използвани повторно и да се рециклират. Те не трябва да се изхвърлят
след края на живота на продукта.
Потребителите трябва да се свържат с оторизирано пункт за събиране
на отпадъци при рециклиране или изхвърляне на излезли от употреба
продукти.
Посетете уеб сайта на MSI и открийте най-близкия до Вас дистрибутор,
за да получите повече информация относно рециклирането.
Потребителите могат също да се свържат с нас на имейл
[email protected], когато искат да получат информация за правилното
изхвърляне, връщане обратно, рециклиране и демонтиране на продукти
на MSI.
★ Предупреждение! Прекалената употреба на екрани може да окаже влияние
върху зрението Ви.
★ Препоръки:
1. Правете 10-минутна почивка на всеки 30 минути екранно време.
2. Деца под 2-годишна възраст не трябва да имат достъп до екрани. Екранното
време за деца над 2-годишна възраст трябва да се ограничи до по-малко от
един час на ден.
v
CE съвместимост
Това устройство изпълнява изискванията на Директива на Съвета
за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно
електромагнитната съвместимост (2014/30/ЕС), Съоръжения за
ниско напрежение (2014/35/ЕС), Директива за енергийно-свързани
продукти (2009/125/ЕО) и Директивата за ограничението на опасните вещества
(2011/65/ЕС). Този продукт е тестван и отговаря на хармонизираните стандарти за
информационно технологично оборудване съгласно директивите в официалния
журнал на ЕС.
Изявление на ФКК относно
радиочестотните смущения
vi
Това устройство е тествано и отговаря на ограниченията за цифрово устройство
"Class B", съгласно част 15 от правилника на ФКК. Целта на тези критерии е да
осигурят приемлива защита срещу вредни интерференции в жилищни инсталации.
Това устройство генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия
и ако не бъде инсталирано и използвано съгласно инструкциите, може да
предизвика вредни смущения в радиовръзките. Все пак, няма гаранция, че при
някоя конкретна инсталация няма да се появи интерференция. Ако устройството
причинява вредни смущения в радио- и телевизионното приемане, които могат да
се определят чрез включване и изключване на устройството, потребителят може
да се опита да коригира смущенията по един или повече от начините, посочени
по-долу:
■■ Да преориентира или премести антената на приемника.
■■ Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
■■ Включете оборудването в контакт от електрическата верига, който е
различен от веригата, към която е включен приемникът.
■■ Свържете се с дистрибутора или с опитен радио/телевизионен техник
за помощ.
Бележка 1
Промените или модификациите, които не са одобрени изрично от страната,
отговаряща за съвместимостта, могат да отнемат правата на потребителя да
използва това оборудване.
Бележка 2
Екранираните кабели и захранващият кабел за променлив ток, ако има такива,
трябва да са в рамките на ограниченията за емисии.
Устройството е в съответствие с раздел 15 от Правилата на ФКК. Работата му е
обект на следните две условия:
1. Устройството да не причинява вредна интерференция.
2. Устройството да приема всякаква интерференция, включително и такава,
която може да причини нежелано действие.
Предговор
Изявление относно изхвърлянето
на отпадъци от електронно и
електрическо оборудване
Съгласно Директива 2012/19/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета относно
отпадъци от електрическо и електронно оборудване, която влиза в сила на 13
август 2005 г., продукти на "електрическо и електронно оборудване" вече не
може да се изхвърлят като битови отпадъци и производителите на включеното
електронно оборудване ще бъдат задължени да приемат обратно такива продукти
в края на живота им.
Информация за химични субстанции
В съответствие със законите за химичните субстанции, като например регламента
EU REACH (Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета),
MSI предоставя информация за химичните субстанции в продукти:
https://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
vii
1
Начало
Тази глава предоставя информация за процедурите по настройка на
хардуера. Когато свързвате устройства, внимавайте как ги държите.
Използвайте заземената каишка за ръка, за да избегнете статично
електричество.
ВАЖНО
•
•
Илюстрациите са само за справка. Външният вид на Вашия монитор
може да варира.
Не използвайте остри предмети върху монитора.
Съдържание на пакета
1. Монитор
2. Стойка
3. Основа на стойка с болт
4. Болтове за стойката х 4
5. VESA капак
6. Токов адаптер и захранващ кабел
7. HDMI кабел (като опция)
8. DisplayPort кабел (като опция)
9. Ръководство за бърз старт
10. Гаранционна карта
* Свържете се с мястото на покупка или с местния дистрибутор, ако някои от
елементите са повредени или липсват.
* Съдържанието на пакета може да варира според държавата.
1-2
Начало
Инсталиране на стойката на монитора
ВАЖНО
Поставете монитора върху мека, защитена повърхност, за да избегнете
надраскване на панела на дисплея.
1. Подравнете всички ключалки на стойката към монитора.
2. Прикрепете стойката с болтовете за стойката.
3. Свържете основата към стойката и затегнете болтовете на основата, за да
закрепите основата.
1
1-3
2
3
4. Подравнете ключалките, за да поставите капака VESA.
5.
4
6.
7.
ВАЖНО
1-4
Отворите за инсталиране на стойката може да се използват като стойка за стена.
Свържете се с Вашия търговец за подходящ комплект за стенен монтаж.
Начало
Настройка на монитора
Този монитор е проектиран за максимален комфорт при гледане, благодарение
на възможностите за настройка.
ВАЖНО
Избягвайте да докосвате панела, когато настройвате монитора.
O
O
-5 20
1-5
Общ преглед на монитора
1
2
3
4
5
1-6
6
7
Начало
1
Power Button (Бутон за захранване)
2
Жак за захранване
3
DisplayPort
4
HDMI порт
5
Вход за слушалки
6
Клавиш Navi
7
Kensington заключване
1-7
Свързване на монитора към компютър
1. Изключете компютъра си.
2. Свържете HDMI/DisplayPort кабела от монитора към компютъра.
3. Монтирайте токовия адаптер и захранващия кабел на монитора (Фигура А).
4. Свържете токовия адаптер към контакта на монитора (Фигура B).
5. Включете захранващия кабел в електрическата мрежа (Фигура C).
6. Включете монитора (Фигура D).
7. Включете компютъра, след което мониторът автоматично ще открие
източника на сигнал.
B
C
1-8
А
D
2
Настройка на
екранното меню
Тази глава съдържа важна информация за настройката на екранното
меню.
ВАЖНО
Цялата информация е обект на промяна без предизвестие.
Navi Key (Клавиш Navi)
Мониторът е снабден с клавиш Navi, многопосочно управление, което спомага
при навигация в екранното меню.
Клавиш Navi
2-2
Настройките по подразбиране на клавиша Navi са както следва:
Navi Key
(Клавиш
Navi)
Бърз клавиш
Основни операции
(Когато екранното меню е ИЗКЛ.)
(Когато екранното меню е
ВКЛ.)
Среден
бутон
Основно меню на екранното меню
■■ За влизане в подменюта
■■ Потвърждение на избор
или настройка
Настройка на екранното меню
Navi Key
(Клавиш
Navi)
Бърз клавиш
Основни операции
(Когато екранното меню е ИЗКЛ.)
(Когато екранното меню е
ВКЛ.)
Нагоре
Game Mode
(Режим за игри)
■■ Натиснете
■■ Избор на функционални
средния бутон за
менюта и елементи.
потвърждение и
■■ Позволява настройка
изход.
нагоре в стойностите на
■■ Натиснете бутони
функциите
нагоре и надолу
за настройка.
■■ Натиснете
бутон наляво,
за да отмените
визуализацията и
да излезете.
Надолу
Screen Assistance
(Помощ за екрана)
■■ Натиснете
■■ Избор на функционални
средния бутон за
менюта и елементи.
потвърждение и
■■ Позволява настройка
изход.
надолу в стойностите на
■■ Натиснете бутони
функциите
нагоре и надолу
за настройка.
■■ Натиснете левия
бутон за отказ на
визуализацията и
изход.
Наляво
Alarm Clock
(Будилник)
■■ Натиснете
■■ Избор на функционални
средния бутон за
менюта и елементи.
потвърждение и
■■ Изход от текущото меню
изход.
■■ Натиснете
бутоните нагоре и
надолу за избор.
■■ Натиснете левия
бутон за отказ на
визуализацията и
изход.
Надясно
Input Source
(Източник на входен
сигнал)
■■ Натиснете
■■ Избор на функционални
средния бутон за
менюта и елементи.
потвърждение и
■■ За влизане в подменюта
изход.
■■ Натиснете
бутоните нагоре и
надолу за избор.
■■ Натиснете бутона
наляво за изход.
2-3
Потребителите може да влязат в екранното меню за персонализиране на
бързите клавиши на клавиша Navi. Още опции за бързи клавиши са налични
по-долу.
2-4
Опции на бързите клавиши на Navi Key
(Клавиш Navi)
Операции
Brightness
(Яркост)
■■ Натиснете средния бутон за запис на
стойността и изход.
■■ Натиснете бутони нагоре и надолу за
настройка.
■■ Натиснете левия бутон за отказ на
визуализацията и изход.
Refresh Rate
(Скорост на
опресняване)
■■ Натиснете средния бутон за потвърждение
и изход.
■■ Натиснете десния бутон за включване
и левия бутон за изключване на тази
функция.
Information
on Screen
(Информация
на екрана)
■■ Натиснете средния бутон за потвърждение
и изход.
■■ Натиснете десния бутон за включване
и левия бутон за изключване на тази
функция.
Настройка на екранното меню
Настройка на екранното меню чрез
клавиша Navi
Натиснете средния бутон на клавиша Navi за стартиране на основното меню на екранното
меню. Използвайте бутоните нагоре, надолу, наляво и надясно, за да настроите желаните
функционални менюта, за да отговарят на личните Ви предпочитания.
2-5
hh GAMING (ИГРИ)
Меню от първо
ниво
Game Mode
(Режим за игри)
Night Vision
(Нощен режим)
Response Time
(Време за
реакция)
Меню от второ/трето ниво
Описание
User (Потребител)
Всички елементи може да се настройват от
потребителите.
Всички елементи може да се настройват от
потребителите.
Racing (Състезание)
Всички елементи може да се настройват от
потребителите.
RTS
Всички елементи може да се настройват от
потребителите.
RPG
Всички елементи може да се настройват от
потребителите.
■■ Използвайте бутон нагоре или надолу, за да изберете и визуализирате ефектите
на режимите.
■■ Натиснете средния бутон а потвърждение и приложете своя тип режим.
OFF (ИЗКЛ.)
■■ Тази функция оптимизира яркостта на
фона и се препоръчва за FPS игри.
Normal (Нормално)
FPS
Strong (Силно)
Strongest (Най-силно)
A.I. (Изкуствен интелект)
Normal (Нормално)
Fast (Бързо)
Fastest (Най-бързо)
■■ Потребителите може да настройват
Време за реакция във всеки режим.
■■ Функцията Време за реакция става сива,
когато е разрешена функцията Против
размазване от движение.
Меню от първо
ниво
Refresh Rate
(Скорост на
опресняване)
Меню от второ/трето ниво
Описание
Location
(Местоположение)
■■ Потребителите може да настройват
Скорост на опресняване във всеки режим.
■■ Местоположение на скорост на
опресняване по подразбиране е Ляво
горе. Местоположението може да се
регулира в екранното меню. Натиснете
средния бутон а потвърждение и
приложете Вашето Местоположение на
скорост на опресняване.
■■ Този монитор следва и работи с готовата
настройка Скорост на опресняване на
екрана на операционната система.
■■ Потребителите може да настройват
Будилник във всеки режим.
■■ След настройка на часа, натиснете
средния бутон за активиране на таймера.
■■ Местоположение на будилник
по подразбиране е Ляво горе.
Потребителите може да изберат своето
собствено местоположение.
OFF (ИЗКЛ.)
ON (ВКЛ.)
Alarm Clock
(Будилник)
Location
(Местоположение)
Ляво горе
Дясно горе
Ляво долу
Дясно долу
Ляво горе
Дясно горе
Ляво долу
Дясно долу
OFF (ИЗКЛ.)
15:00
30:00
45:00
60:00
00:01~99:59
Screen Assistance None (Няма)
(Помощ за екрана)
Icon (Икона)
■■ Потребителите може да настройват
Помощ на екрана във всеки режим.
■■ Настройката по подразбиране на Помощ
на екрана е Няма.
FreeSync
■■ FreeSync предотвратява разкъсване на
екрана
■■ Настройката по подразбиране на
DisplayPort или HDMI е ИЗКЛ. и може
да се регулира на ВКЛ./ИЗКЛ. във
всеки режим, при всяка разделителна
способност и скорост на опресняване на
екрана
■■ Функцията Против размазване от
движение ще бъде забранена, ако е
разрешена функцията FreeSync.
2-6
(OFF) (ИЗКЛ.)
(ON) (ВКЛ.)
hh Professional (Професионален режим)
Меню от 1-во
ниво
Pro Mode
(Професионален
режим)
Меню от второ ниво
Описание
User (Потребител)
Reader (Читател)
Режим по подразбиране. Всички елементи може да се
настройват от потребителите.
Всички елементи може да се настройват от потребителите.
Cinema (Кино)
Всички елементи може да се настройват от потребителите.
Designer (Дизайнер)
Всички елементи може да се настройват от потребителите.
■■ Използвайте бутон нагоре или надолу, за да изберете и визуализирате ефектите
на режимите.
■■ Натиснете средния бутон а потвърждение и приложете своя тип режим.
Настройка на екранното меню
Меню от 1-во
ниво
Eye Saver
(Защита на очите)
Меню от второ ниво
(OFF) (ИЗКЛ.)
(ON) (ВКЛ.)
HDCR
(OFF) (ИЗКЛ.)
(ON) (ВКЛ.)
Image Enhancement
(Подобрение на
изображението)
OFF (ИЗКЛ.)
Weak (Слабо)
Medium (Средно)
Описание
■■ Защита на очите защитава очите Ви от синята светлина.
Когато е разрешена, функцията Защита на очите
регулира температурата на екрана до по-жълт цвят.
■■ Потребителите може да настройват Защита на очите във
всеки режим.
■■ Когато е Професионален режим е Читател,
задължително се разрешава Защита на очите.
■■ Потребителите може да настройват HDCR във всеки
режим.
■■ HDCR подобрява качеството на изображението като
увеличава контраста на изображенията.
■■ Когато HDCR е ВКЛ., функцията Яркост ще е сива.
■■ HDCR и Против размазване от движение не може да са
разрешени едновременно.
■■ Подобрение на изображението подобрява ръбовете на
изображението, за да подобри остротата.
■■ Потребителите може да настройват Подобрение на
изображението във всеки режим.
Strong (Силно)
Strongest (Най-силно)
hh Image (Образ)
Меню от 1-во
ниво
Brightness
(Яркост)
Contrast
(Контраст)
Sharpness
(Рязкост)
Color
Temperature
(Цветова
температура)
Screen Size
(Размер на
екрана)
Меню от второ/трето ниво
0-100
Описание
■■ Потребителите може да регулират Яркост в
режими Потребител, RTS, RPG и Читател.
■■ Функцията Яркост става сива, когато е
разрешен режим Против размазване от
движение или HDCR.
0-100
■■ Потребителите може да настройват
Контраст във всеки режим.
0-5
■■ Потребителите може да настройват Яркост
във всеки режим.
■■ Разкост подобрява яснотата и детайлите на
изображенията.
Cool (Студени цветове)
■■ Функцията Цветова температура по
подразбиране е Нормална.
Normal (Нормално)
■■ Използвайте бутон нагоре или надолу, за
Warm (Топли цветове)
да изберете и визуализирате ефектите на
Customization
R (0-100)
режимите.
(Персонализиране)
G (0-100) ■■ Натиснете средния бутон а потвърждение и
приложете своя тип режим.
B (0-100) ■■ Потребителите може да регулират Цветова
температура в Режим за персонализиране.
Auto (Авт.)
■■ Потребителите може да регулират Размер
на екрана във всеки режим, при всяка
4:3
разделителна способност и при всяка
скорост на опресняване.
16:9
■■ Настройката по подразбиране е Авт.
2-7
hh Input Source (Източник на входен сигнал)
Меню от 1-во
ниво
Меню от второ/трето ниво
Описание
HDMI
Потребителите може да настройват Източник на
воден сигнал във всеки режим.
DP
hh Navi Key (Клавиш Navi)
Меню от първо
ниво
Нагоре/ Надолу/
Наляво/ Надясно
2-8
Меню от второ ниво
Описание
OFF (ИЗКЛ.)
Brightness (Яркост)
Game Mode (Режим за игри)
Screen Assistance
(Помощ за екрана)
Alarm Clock (Будилник)
Input Source
(Източник на входен сигнал)
Refresh Rate
(Скорост на опресняване)
Information on Screen
(Информация на екрана)
■■ Настройката по подразбиране на бутона нагоре е
Режим за игри.
■■ Настройката по подразбиране на бутона надолу е
Помощ за екрана.
■■ Настройката по подразбиране на бутона наляво е
Будилник.
■■ Настройката по подразбиране на бутона надясно е
Източник на входен сигнал.
■■ Всички елементи на клавиша Navi може да се
регулират чрез екранното меню.
hh Настройка
Меню от 1-во
ниво
Language (Език)
Transparency
(Прозрачност)
OSD Time Out
(Таймаут на
екранното меню)
Меню от второ
ниво
繁體中文
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
한국어
日本語
Русский
Português
简体中文
ไทย
Bahasa Indonesia
हिन्दी
Türkçe
(Скоро ще бъдат
налични още езици)
0~5
5~30s
Описание
■■ Фабричната настройка по подразбиране на Език е
Английски.
■■ Потребителите може да натиснат средния бутон, за да
потвърдят и приложат настройката Език.
■■ Език е независима настройка. Настройката за езика на
потребителите ще замести фабричната настройка по
подразбиране. Когато потребителите зададат Нулиране да
бъде Да, Език няма да се промени.
Потребителите може да настройват Прозрачност във всеки
режим.
Потребителите може да настройват Таймаут на екранното
меню във всеки режим.
Настройка на екранното меню
Меню от 1-во
ниво
Power Button
(Бутон за
захранване)
Меню от второ
ниво
OFF (ИЗКЛ.)
Standby (в
готовност)
Information
on Screen
(Информация на
екрана)
(OFF)
(ИЗКЛ.)
(ON) (ВКЛ.)
Reset (Нулиране)
YES (ДА)
NO (НЕ)
Описание
■■ Когато е зададено ИЗКЛ., мониторът ще бъде изключен
напълно.
■■ При задаване на В готовност, само панелът и подсветката
ще са изключение, но мониторът все още може да се
активира при откриване на операционна система, като се
избягва опресняване на иконите на работния плот и на
екрана.
■■ Информацията за състоянието на монитора ще бъде
показана отдясно на екрана.
■■ Потребителите може да разрешат или забранят
Информация на екрана. Настройката по подразбиране е
ИЗКЛ.
Потребителите може да нулират и възстановят настройките
на оригиналната Настройка по на екранното меню във всеки
режим.
2-9
А
Приложение
ВАЖНО
Цялата информация е обект на промяна без предизвестие.
Технически характеристики
Модел
Optix G241V (3BA7)
Размер
Optix G241V E2 (3BA7)
24 inch
Извивка
Тип панел
Разделителна способност
Пропорции
Яркост (нитове)
Контрастно съотношение
Refresh Rate
(Скорост на опресняване)
Response Time
(Време за реакция)
Няма
IPS
1920 x 1080 при 75Hz
16:9
250 (станд.)
1000:1
75Hz
4ms (GTG) (Optix G241V)
1ms (MPRT) (Optix G241V E2)
HDMI x1, DP x1
■■ HDMI x1
■■ DisplayPort x1
■■ Изход за слушалки x1
178°(х.) , 178°(в.)
Ъгли на гледане
81,2%/ 102,4%
DCI-P3/ sRGB
Повърхностна обработка Против отблясъци
16,7M
Цветове на екрана
Външно захранване
Тип захранване
Модел: ADPC2045
Технически
характеристики на
адаптера
100~240Vac, 50~60Hz, 1,5A
Вход за захранването
Входен интерфейс
I/O
A-2
Изход за захранване
20V, 2,25A
Регулиране (наклон)
-5° ~ 20°
Kensington заключване
Да
VESA монтаж
Размери (Ш x В x Д)
■■ Тип платка: 100 x 100 mm
■■ Тип болт: M4x10 mm
▶▶ Диаметър на резбата: 4 mm
▶▶ Стъпка на резбата: 0,7 mm
▶▶ Дължина на стъпката: 10 mm
540,3 x 422,6 x 219,6 mm
Тегло
3,3 kg (нето) / 5,0 kg (бруто)
Среда
Работна
Температура: От 0°C до 40°C
Влажност: 20% до 90% без кондензация
Памет
Надморска височина: 0 ~ 5000m
Температура: От -20°C до 60°C
Влажност: 10% до 90% без кондензация
Приложение
Готови режими на дисплея
Optix G241V (3BA7)
Стандарт
Разделителна
способност
HDMI
DP
VGA
640x480 при 60Hz
V
V
640x480 при 67Hz
V
V
640x480 при 72Hz
V
V
640x480 при 75Hz
V
V
640x350 при 70Hz
V
V
720x400 при 70Hz
V
V
800x600 при 56Hz
V
V
800x600 при 60Hz
V
V
800x600 при 72Hz
V
V
800x600 при 75Hz
V
V
1024x768 при 60Hz
V
V
1024x768 при 70Hz
V
V
1024x768 при 75Hz
V
V
1152x864 при 75Hz
V
V
1280x720 при 60Hz
V
V
1280x960 при 60Hz
V
V
1280x1024 при 60Hz
V
V
1280x1024 при 75Hz
V
V
WXGA+
1440x900 при 60Hz
V
V
WSXGA+
1680x1050 при 60Hz
V
V
Full HD
1920x1080 при 60Hz
V
V
1920x1080 при 75Hz
V
V
480P при 60Hz
V
576P при 50Hz
V
720P при 50Hz
V
1080P при 50Hz
V
1080P при 60Hz
V
DOS
SVGA
XGA
SXGA
Разделителна
способност на
видеотайминг
Optix G241V E2 (3BA7)
A-3
Отстраняване на неизправности
LED индикаторът е изключен.
■■ Натиснете бутона на захранването на монитора отново.
■■ Проверете дали захранващият кабел на монитора е свързан правилно.
Няма картина.
■■ Проверете дали видеокартата на компютъра е инсталирана правилно.
■■ Проверете дали компютърът и мониторът са свързани към
електрическата мрежа и включени.
■■ Проверете дали сигналният кабел на монитора е свързан правилно.
■■ Компютърът може да е в режим В готовност. Натиснете произволен
клавиш, за да активирате монитора.
Изображението на екрана не е с правилната големина или не е
центрирано.
Вижте Preset Display Modes (Готови режими на дисплея) за задаване на
компютърна настройка, подходяща за показване на монитора.
A-4
Няма Plug & Play.
■■ Проверете дали захранващият кабел на монитора е свързан правилно.
■■ Проверете дали сигналният кабел на монитора е свързан правилно.
■■ Проверете дали компютърът и видеокартата са съвместими с Plug &
Play.
Иконите, шрифтовете или екраните са неясни, размазани и имат
проблеми с цветовете.
■■ Избягвайте използване на удължително кабели за видео.
■■ Настройте яркостта и контрастта.
■■ Регулирайте RGB цветовете или направете фина настройка на
температурата.
■■ Проверете дали сигналният кабел на монитора е свързан правилно.
■■ Проверете за огънати щифтове на конектора на сигналния кабел.
Мониторът започва да мига и се виждат черти.
■■ Променете скоростта на опресняване, за да отговаря на възможностите
на Вашия монитор.
■■ Актуализирайте драйверите за Вашата видеокарта.
■■ Дръжте монитора далеч от електрически устройства, които може да
причинят електромагнитна интерференция (EMI).
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement