MSI Optix G24C4 MONITOR Bruksanvisning

Add to My manuals
34 Pages

advertisement

MSI Optix G24C4 MONITOR Bruksanvisning | Manualzz

Optix-serien

LCD-skärm

Optix G24C4 (3BA0)

Optix G27C5 (3CA9)

Optix G32C4 (3DA6)

Optix G27C4 (3CA9)

Optix G27CQ4 (3CB0)

Optix G32CQ4 (3DB5)

ii

INNEHÅLL

Information om upphovsrätt och varumärke ������������������������������������������������������������iii

Granskning ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Teknisk support �������������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Säkerhetsinstruktioner ��������������������������������������������������������������������������������������������iv

CE-överensstämmelse ��������������������������������������������������������������������������������������������vi

FCC-B-uttalande om radiofrekvensenergi ���������������������������������������������������������������vi

WEEE-deklaration ��������������������������������������������������������������������������������������������������vii

Information om kemiska substanser ����������������������������������������������������������������������vii

Komma igång ���������������������������������������������������������������������������������1-1

Förpackningens innehåll �������������������������������������������������������������������������������������� 1-2

Installera skärmstativet ���������������������������������������������������������������������������������������� 1-3

Ställa in skärmen �������������������������������������������������������������������������������������������������1-5

Skärmöversikt ������������������������������������������������������������������������������������������������������1-6

Anslut skärmen till datorn ����������������������������������������������������������������������������������� 1-10

OSD-inställning ������������������������������������������������������������������������������2-1

Navi Key (navigeringstangent) ����������������������������������������������������������������������������� 2-2

OSD-inställning via Navi Key ������������������������������������������������������������������������������� 2-5

Bilaga ���������������������������������������������������������������������������������������������A-1

Specifikationer ������������������������������������������������������������������������������������������������������A-2

Förinställda visningslägen ������������������������������������������������������������������������������������A-4

Felsökning ������������������������������������������������������������������������������������������������������������A-6

Förord iii

ii

Förord

Information om upphovsrätt och varumärke

Copyright © Micro-Star Int’l Co�, Ltd� Med ensamrätt� MSI-logotypen är ett registrerat varumärke som ägs av Micro-Star Int’l Co�, Ltd� Alla andra märken och namn som nämns kan vara varumärken som tillhör sina respektive ägare� Ingen uttrycklig eller underförstådd garanti för korrekthet eller fullständighet ges� MSI förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta dokument utan föregående information�

Granskning

Granskning Datum

V1�0 2020/06

Teknisk support

Om det uppstår problem med din produkt och ingen lösning hittas i bruksanvisningen, kontakta platsen där du köpte produkten eller den lokala distributören� Alternativt, besök https://www�msi�com/support/ för ytterligare vägledning� iii

iv

Säkerhetsinstruktioner

Läs igenom säkerhetsinstruktionerna noggrant och ordentligt�

Alla uppmaningar och varningar på enheten eller i bruksanvisningen bör uppmärksammas�

Vänd dig endast till kvalificerad personal för service.

Behåll den medföljande användarhandboken för framtida referens�

Ha inte enheten i närheten av fukt och höga temperaturer, för att undvika risk för brand och stötar�

Placera enheten på en stadig yta före installation�

Se till att spänningen ligger inom säkerhetsbegränsningarna och har ställts in på området 100 V-240 V innan enheten ansluts till eluttaget� Ta inte bort skyddsjorden på kontakten� Enheten måste anslutas till ett skyddsjordat uttag�

Koppla alltid ifrån strömkabeln eller stäng av vägguttaget om enheten inte kommer att användas under en längre period för att minska energiförbrukningen�

Ventilationsöppningarna i höljet är till för luftbyte för att förhindra att enheten

överhettas� Täck inte över ventilationshålen�

Lämna inte enheten i ett oventilerat utrymme med en lagringstemperatur på över

60 O C eller under -20 O C, eftersom enheten kan skadas�

OBS:Högsta drifttemperatur är cirka 40 O C�

Se till att koppla ur strömkontakten när du ska rengöra enheten� Använd en mjuk trasa istället för industrikemikalier för att rengöra enheten� Häll aldrig vätska i

öppningarna� Det kan skada enheten eller ge elektriska stötar�

Förord v

iv

Förord

Placera nätsladden så att man inte kan trampa på den� Placera ingenting ovanpå nätsladden�

Håll alltid starkt magnetiska eller elektriska föremål undan från enheten�

Strömsladden eller kontakten är skadad�

Vätska har kommit in i enheten�

Enheten har utsatts för fukt�

Enheten fungerar inte bra eller så kan du inte få den att fungera enligt bruksanvisningen�

Enheten har tappats eller skadats�

Enheten har tydliga tecken på sprickor�

Grön produktegensksaper

Minskad energiförbrukning vid drift och i viloläge

Begränsad användning av hälso- och miljöskadliga ämnen

Lätt att ta isär och återvinna

Minskad användning av naturresurser genom uppmuntran till återanvändning

Förlängd produktlivslängd genom enkla uppgraderingar

Mindre mängd avfall genom inlämningspolicy

Miljöpolicy

Produkten har formgivits för att möjliggöra ordentlig återvinning och

återanvändning av delar och bör inte slängas vid slutet av produktlivslängden�

Användare bör kontakta godkänd lokal uppsamlingsplats för återvinning och deponering av produkter som nått slutet av produktlivslängden�

Besök MSI:s webbplats för att hitta en närliggande distributör för ytterligare information om återvinning�

Användare kan också nå oss på gpcontdev@msi�com för information rörande deponering, inlämning, återvinning och isärtagning av MSI-produkter� v

★ Varning! Överanvändning av skärmar kommer sannolikt att påverka synen.

★ Rekommendationer:

1� Ta 10 minuters paus för varje 30 minuters skärmtid�

2� Barn under 2 år bör inte ha någon skärmtid� Skärmtiden bör begränsas till mindre

än en timme om dagen för barn över 2 år�

vi

CE-överensstämmelse

Denna enhet uppfyller bestämmelserna i rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagar angående EMC-direktivet (2014/30/EU), lågspänningsdirektivet (2014/35/EU), ErP-direktivet (2009/125/EG) och

RoHS-direktivet (2011/65/EU).

Denna produkt har testats och anses upfylla de harmoniserande standarderna för informationsteknikutrustning publicerade i den europeiska unionens officiella tidning.

FCC-B-uttalande om radiofrekvensenergi

Denna utrustning har testats och funnits uppfylla begränsningarna för en Klass B digital enhet enligt avsnitt 15 i FCC reglerna� Dessa begränsningar

är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i heminstallationer� Denna utrustning genererar, använder och kan utsända radiofrekvensenergi och om den inte installeras och används enligt bruksanvisningen kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikationer. Det finns dock inga garantier för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation� Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio- eller TV-mottagning, vilket kan avgöras genom att utrustningen stängs av och slås på, uppmanas användaren att försöka rätta till störningarna genom ett vidta en eller fler av följande åtgärder:

■ Rikta om eller omplacera mottagarantennen.

■ Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.

■ Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till�

■ Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.

Notering 1

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av parten ansvarig för uppfyllande kan upphäva användarens behörighet att använda denna utrustning�

Notering 2

Skärmade gränssnittskablar och strömsladd, om sådan finns, måste användas för att uppfylla strålningsgränsvärdena�

Denna enhet uppfyller Del 15 av FCCs regler� Hantering gäller under följande två villkor:

1� Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och

2� Denna enhet måste acceptera all mottagen störning, inklusive störning som kan orsaka bristfällig funktion�

Förord vii

vi

Förord

WEEE-deklaration

Under Europeiska Unionens ("EU") direktiv om avfall från elektriska och elektroniska produkter, direktiv 2012/19/EU, får inte "elektrisk och elektronisk utrustning" längre kasseras som kommunalt avfall, och tillverkare av täckt elektronisk utrustning är skyldiga att ta tillbaka sådana produkter vid slutet av deras användbara livslängd�

Information om kemiska substanser

I enlighet med regelverk för kemiska substanser som t.ex. EU REACH Regulation

(Regulation EC nr. 1907/2006 från Europaparlamentet och Europarådet) tillhandahåller

MSI information om kemiska substanser på: https://www�msi�com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm�html vii

Komma igång

Detta kapitel ger information om hur man ställer in maskinvaran� Var försiktig vid anslutning av kringutrustning och när du håller i enheterna� Använd en jordansluten handledsrem för att undvika statisk elektricitet�

VIKTIGT

Illustrationerna är enbart som referens� Din skärm kan se annorlunda ut�

Använd inte vassa föremål på skärmen�

1

1-2

Förpackningens innehåll

1� Skärm

2� Stativ

3� Stativ med skruv

4� Strömadaptor och strömkabel

5� HDMI-kabel (tillval)

6� DisplayPort-kabel (tillval)

7� Snabbstartguide

8� Garantikort

* Kontakta platsen där du köpte produkten eller en lokal återförsäljare om något av föremålen är trasigt eller saknas�

* Paketets innehåll kan variera beroende på land�

Komma igång

1-3

1-2

Komma igång

Installera skärmstativet

VIKTIGT

Placera skärmen på en mjuk skyddad yta för att undvika repor på skärmpanelen�

1� Passa ihop låsen på stativet med skärmen�

2� Fäst stativet med stativskruvarna�

3� Anslut basen till stativet och dra åt basskruven för att säkra basen�

1

1-3

2

3

4� Passa ihop låsen för att sätta på VESA-skyddet�

5�

4

1-4

6�

7�

VIKTIGT

Hålen för att montera stativet kan även användas för väggmontering� Kontakta

återförsäljaren för en passande väggmonteringssats�

Komma igång

1-5

1-4

Komma igång

Ställa in skärmen

Denna skärm är konstruerad för att maximera visningskomforten med inställningsmöjligheterna�

VIKTIGT

Undvik att trycka på skärmpanelen när du ställer in den�

-5

O

20

O

1-5

1-6

Skärmöversikt

h Optix G24C4 (3BA0) / Optix G27C4 (3CA9) / Optix G32C4

(3DA6) / Optix G27C5 (3CA9)

2 3 4 5

1

6

Optix G24C4 (3BA0)

Optix G27C4 (3CA9)

Optix G32C4 (3DA6)

7 6 7

Optix G27C5 (3CA9)

Komma igång

1-7

1-6

5

6

7

1

2

3

4

Strömknapp

Strömkontakt

HDMI-port

DisplayPort

Hörlursuttag

Navi Key

Kensingtonlås

Komma igång

1-7

1-8 h Optix G27CQ4 (3CB0) / Optix G32CQ4 (3DB5)

2 3 4

1

5

6 7

Komma igång

1-9

1-8

5

6

7

1

2

3

4

Strömknapp

Strömkontakt

DisplayPort

HDMI-port

Hörlursuttag

Navi Key

Kensingtonlås

Komma igång

1-9

1-10

Anslut skärmen till datorn

1� Stäng av din dator�

2� Anslut HDMI/DisplayPort-kabeln från skärmen till din dator�

3� Koppla ihop skärmens strömadaptor och strömkabel� (Figur A)

4� Anslut strömadaptorn till skärmens strömuttag� (Figur B)

5� Anslut strömkabeln till eluttaget� (Figur C)

6� Starta skärmen� (Figur D)

7� Starta datorn så upptäcker skärmen signalen automatiskt�

B

A

C

D

Komma igång

PB

OSD-inställning

Detta kapitel behandlar väsentlig information om OSD-inställningar�

VIKTIGT

All information kan ändras utan föregående meddelande�

2

Navi Key (navigeringstangent)

Skärmen har en Navi Key (navigeringstangent), en kontroll med flera riktningar som ger dig möjlighet att navigera Skärmmenyn (OSD)�

Navi Key

2-2

Följande är standardinställningarna för Navi Key�

Navi Key

(navigeringstangent)

Snabbtangent

(När OSD-menyn är AV)

Middle Button

(Mittknapp)

OSD-huvudmeny

Grundläggande användning

(När OSD-menyn är PÅ)

■ Gå in på undermnyer

■ Bekräfta ett val eller en inställning

OSD-inställning

2-3

2-2

OSD-inställning

Navi Key

(navigeringstangent)

Up (Upp)

Down (Ned)

Left (Vänster)

Right (Höger)

Snabbtangent

(När OSD-menyn är AV)

Game Mode

(Spelläge)

Screen Assistance

(Skärmassistens)

■ Tryck på mittknappen för att bekräfta val och avsluta�

■ Tryck på upp- och nedknapparna för att justera�

■ Tryck på vänster knapp för att avbryta förhandsgrankningen och avsluta utan att verkställa lägeseffekt.

■ Tryck på mittknappen för att bekräfta val och avsluta�

■ Tryck på upp- och nedknapparna för att justera�

■ Tryck på vänster knapp för att avbryta förhandsgranskningen och avsluta�

Grundläggande användning

(När OSD-menyn är PÅ)

■ Välj funktionsmenyer och föremål

■ Låter dig justera funktionsvärden uppåt

■ Välj funktionsmenyer och föremål

■ Låter dig justera funktionsvärden nedåt�

Alarm Clock (Alarm)

Input Source

(Indatakälla)

■ Tryck på mittknappen för att bekräfta val och avsluta�

■ Tryck på upp- och nedknapparna för att välja�

■ Tryck på vänster knapp för att avbryta förhandsgranskningen och avsluta�

■ Tryck på mittknappen för att bekräfta val och avsluta�

■ Tryck på upp- och nedknapparna för att välja�

■ Tryck på vänster knapp för att avsluta�

■ Välj funktionsmenyer och föremål

■ Avsluta nuvarande meny

■ Välj funktionsmenyer och föremål

■ Gå in på undermnyer

2-3

2-4

Användare kan gå in i OSD-menyn för att själva anpassa sina Navi Keysnabbtangenter�

Fler alternativ för Snabbtangenter följer nedan�

Alternativ för Navi Key-snabbtangenter Åtgärder

Brightness

(Ljusstyrka)

■ Tryck på mittknappen för att spara värde och avsluta�

■ Tryck på upp- och nedknapparna för att justera�

■ Tryck på vänster knapp för att avbryta förhandsgranskningen och avsluta�

Refresh Rate

(Uppdat� förhållande)

■ Tryck på mittknappen för att bekräfta val och avsluta�

■ Tryck på höger knapp för att starta och vänster knapp för att stänga av funktionen�

Information on Screen

(Information på skärm)

■ Tryck på mittknappen för att bekräfta val och avsluta�

■ Tryck på höger knapp för att starta och vänster knapp för att stänga av funktionen�

OSD-inställning

2-5

2-4

OSD-inställning

OSD-inställning via Navi Key

Tryck på mittknappen på Navi Key för att starta huvudmenyn för Skärmvisning

(OSD)� Använd knapparna upp, ned, vänster, höger för att ställa in de önskade funktionsmenyerna så att det passar dina personliga prefenser� h GAMING

Menynivå 1

Game Mode

(Spelläge)

Night Vision

(Mörkervisning)

Response Time

(Svarstid)

Menynivå 2/3

User (Användare)

FPS

Racing

RTS

RPG

Beskrivning

Alla föremål kan anpassas av användare�

Alla föremål kan anpassas av användare�

Alla föremål kan anpassas av användare�

Alla föremål kan anpassas av användare�

Alla föremål kan anpassas av användare�

■ Använd upp- och nedknapparna för att välja förhandsgranskning av lägeseffekter.

■ Tryck på mittknappen för att bekräfta och tillämpa ditt typläge�

OFF (AV)

Normal

■ Denna funktion optimerar bakgrundens ljusstyrka och rekommenderas för FPS-spel�

Strong (Stark)

Strongest (Starkast)

A�I�

Normal

Fast (Snabb)

Fastest (Snabbast)

■ Användare kan anpassa Svarstid i alla lägen�

■ Svarstid gråtonas när Anti Motion Blur (Antirörelsoskärpa) är aktiverad�

2-5

2-6

Menynivå 1

Anti Motion

Blur (Antirörelsoskärpa)

Refresh Rate

(Uppdat� förhållande)

Alarm Clock

(Alarm)

Screen

Assistance

(Skärmassistens)

FreeSync

Menynivå 2/3

OFF (AV)

ON (PÅ)

Location

(Placering)

OFF (AV)

ON (PÅ)

Location

(Placering)

Överst vänster

Överst höger

Nederst vänster

Längst ned till höger

Överst vänster

Överst höger

Nederst vänster

Längst ned till höger

Beskrivning

■ När Anti Motion Blur (Anti-rörelsoskärpa) är aktiverat, kan ljusstyrkan inte aktiveras och kommer att gråtonas�

■ Svarstid gråtonas när Anti Motion Blur (Antirörelsoskärpa) är aktiverad�

■ Anti Motion Blur (Anti-rörelsoskärpa) måste ställas på OFF (Av) när FreeSync är ON

(På)�

■ Användare kan anpassa

Uppdateringsförhållande i alla lägen�

■ Standardplacering för Uppdateringförhållande

är längst upp till vänster� Placeringen kan anpassas i OSD-menyn� Tryck på mittknappen för att bekräfta och verkställa placeringen av Uppdateringsförhållande�

■ Denna skärm följer och fungerar på operativsystemets förinställda

Uppdateringsförhållande för skärmen�

■ Användare kan anpassa Alarm i alla lägen�

■ När du ställt in tiden, tryck på mittknappen för att aktivera tidtagaren�

■ Standardplacering för Alarm är längst upp till vänster� Användare kan själva välja placering�

OFF (AV)

15:00

30:00

45:00

60:00

None

(Ingen)

Icon (Ikon)

00:01~99:59

Användare kan anpassa Skärmassistens i alla lägen�

Skärmassistens har inga standardinställningar�

Position

(Löge)

Reset

(Återställ)

OFF (AV)

ON (PÅ)

■ FreeSync förebygger screen tearing�

■ DisplayPort- eller HDMI-standard är PÅ och kan anpassas till PÅ/AV i alla lägen, upplösningar, indatakällor och skärmens uppdateringshastigheter�

■ Anti Motion Blur (Anti-rörelsoskärpa) inaktiveras om FreeSync är aktiverad�

OSD-inställning

2-7

2-6

OSD-inställning h Professional (Professionell)

Menynivå 1

Pro Mode

(Proffsläge)

Eye Saver

HDCR

Anti Motion

Blur (Antirörelsoskärpa)

Image

Enhancement

(Bildförbättring)

Menynivå 2

User (Användare)

Reader (Läsare)

Cinema (Bio)

Designer

HDR

Beskrivning

Standardläge Alla föremål kan anpassas av användare�

Alla föremål kan anpassas av användare�

Alla föremål kan anpassas av användare�

Alla föremål kan anpassas av användare�

Alla föremål kan anpassas av användare�

■ Använd upp- och nedknapparna för att välja förhandsgranskning av lägeseffekter.

■ Tryck på mittknappen för att bekräfta och tillämpa ditt typläge�

OFF (AV)

ON (PÅ)

■ Eye Saver skyddar dina ögon mot blått ljus� När den är aktiverad, anpassar Eye Saver skärmens färgtemperatur till ett gulare sken�

■ Användare kan anpassa Eye Saver i alla lägen�

■ När Proffsläget är inställt på Läsare, måste Eye

Saver aktiveras�

OFF (AV)

ON (PÅ)

OFF (AV)

ON (PÅ)

OFF (AV)

Weak (Svag)

Medium

Strong (Stark)

Strongest (Starkast)

■ Användare kan anpassa HDCR i alla lägen.

■ HDCR förbättrar bildkvaliteten genom att öka bildkontrasten�

■ När HDCR är PÅ, kommer Ljusstyrka att gråtonas.

■ HDCR och Anti Motion Blur kan inte aktiveras samtidigt�

■ När Anti Motion Blur (Anti-rörelsoskärpa) är aktiverat, kan HDCR och Brightness (Ljusstyrka) inte aktiveras, och kommer att gråtonas�

■ Svarstid gråtonas när Anti Motion Blur (Antirörelsoskärpa) är aktiverad�

■ Anti Motion Blur (Anti-rörelsoskärpa) måste ställas på OFF (Av) när FreeSync är ON (På)�

■ Bildförbättring förbättrar bildens kanter för att förbättra konturskärpan�

■ Användare kan anpassa Bildförbättring i alla lägen�

2-7

2-8 h Image (Bild)

Menynivå 1

Brightness

(Ljusstyrka)

Menynivå 2/3

0-100

Beskrivning

■ Användare kan anpassa Ljusstyrka i lägena

Användare, RTS, RPG och Läsning.

■ Ljusstyrkan kommer att gråtonas när Anti Motion

Blur (Anti-rörelsoskärpa) eller HCDR är aktiverad.

■ Användare kan anpassa Kontrast i alla lägen� Contrast

(Kontrast)

Sharpness

(Skärpa)

0-100

0-5 ■ Användare kan anpassa Skärpa i alla lägen�

■ Skärpan förbättrar tydlighet och bilddetaljer�

Color

Temperature

(Färgtemperatur)

Screen Size

(Skärmstorlek)

Cool (Kall)

Normal

Warm (Varm)

Customization

(Anpassning)

R (0-

100)

G (0-

100)

B (0-

100)

Auto

4:3

16:9

■ Standardfärgtemperatur är Normal�

■ Använd upp- och nedknapparna för att välja förhandsgranskning av lägeseffekter.

■ Tryck på mittknappen för att bekräfta och tillämpa ditt typläge�

■ Användare kan anpassa Färgtemperatur i

Anpassningsläget�

■ Användare kan anpassa Skärmstorlek i alla lägen, upplösningar och uppdateringsförhållanden�

■ Standard är Auto� h Input Source (Indatakälla)

Menynivå 1

HDMI1

HDMI2

DP

Beskrivning

Användare kan anpassa Indatakälla i alla lägen� h Navi Key (navigeringstangent)

Menynivå 1

Upp / Ner

/ Vänster /

Höger

Menynivå 2

OFF (AV)

Brightness (Ljusstyrka)

Game Mode (Spelläge)

Screen Assistance (Skärmassistens)

Alarm Clock (Alarm)

Input Source (Indatakälla)

Refresh Rate (Uppdat�förhållande)

Information on Screen

(Information på skärm)

Beskrivning

■ Standardinställning för uppknappen är spelläge�

■ Standardinställning för nedknappen är

Skärmassistens�

■ Standardinställning för vänsterknappen

är Alarm�

■ Standardinställning för högerknappen är

Indatakälla�

■ Alla Navi Key-föremål kan anpassas via

OSD-menyn�

OSD-inställning

2-9

2-8

OSD-inställning h Setting (Inställning)

Menynivå 1

Language

(Språk)

Transparency

(Transparens)

OSD-Time

Out (OSDfrånkoppling)

Strömknapp

Information on Screen

(Information på skärm)

Menynivå 2

繁體中文

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

한국어

日本語

Русский

Português

简体中文

ไทย

Bahasa Indonesia

हिन्दी

Türkçe

(Fler språk kommer inom kort)

0~5

5~30 s�

Beskrivning

■ Det standardinställda språket är engelska�

■ Användare måste trycka på mittknappen för att bekräfta och verkställa Språkinställningen�

■ Språk är en självständig inställning� Användares egna språkinställningar kommer att åsidosätta standardinställningen� När användare väljer Ja på

Återställ, kommer språket inte att ändras�

Användare kan anpassa Transparens i alla lägen�

Användare kan anpassa OSD-frånkoppling i alla lägen�

OFF (AV)

Standby (Paus)

OFF (AV)

ON (PÅ)

Reset (Återställ) YES (JA)

NO (NEJ)

När den stäls på AV, kan användaren trycka på strömbrytaren för att stänga av skärmen�

När den står på Standby (Paus) kan användaren trycka på strömbrytaren för att tona av panelen och bakgrundsljuset�

■ Informationen om skärmens status kommer att visas på skärmens högra sida�

■ Användare kan aktivera eller inaktivera informationen på skärmen� Standard är AV�

Användare kan återställa till OSD-fabriksinställningar i alla lägen�

2-9

Bilaga

VIKTIGT

All information kan ändras utan föregående meddelande�

A

A-2

Specifikationer

Modell

Storlek

Välvning

Paneltyp

Upplösning

Bildformat

Ljusstyrka (cd/m2)

Kontrastförhållande

Uppdat�förhållande

Svarstid

Ingående gränssnitt

I/O

Visningsvinklar

DCI-P3/ sRGB

Ytbehandling

Visningsfärger

Strömtyp

Specifikationer adapter

Ineffekt

Uteffekt

Justering (lutning)

Kensingtonlås

VESA-montering

Mått (B x H x D)

Optix

G24C4

(3BA0)

60,96 cm

1920 x 1080 på 144Hz

Optix

G27C4

G27C5

(3CA9)

68,58 cm

Optix

G32C4

(3DA6)

81,28 cm

1500R

1920 x 1080 på 165Hz

VA

Optix

G27CQ4

(3CB0)

68,58 cm

Optix

G32CQ4

(3DB5)

81,28 cm

2560 x 1440 på 165Hz

144Hz

16:9

250 (max)

3000:1

165Hz

1 ms (MPRT)

HDMI x2, DP x1

■ HDMI x2

■ DisplayPort x1

■ Hörlursutgång x1

178°(H) , 178°(B)

90%/ 115%

Reflexskydd

1,07B (8 bitar +FRC)

Extern ström

Modell: ADPC2045 Modell: ADPC2065

100~240 V växelström, 50~60 Hz, 1,5 A

20 V

536,7 x

429,0 x

225,4 mm

2,25 A 20 V 3,25 A

-5° ~ 20°

Ja

■ Typ av platta: 100 x 100 mm

■ Skruvtyp: M4x10 mm

▶ Gängdiameter: 4 mm

▶ Gängans delning: 0,7 mm

▶ Gänglängd: 10 mm

611,5 x

457,9 x

225,4 mm

709,4 x

509,5 x

248,8 mm

611,5 x

457,9 x

225,4 mm

709,4 x

509,5 x

248,8 mm

Bilaga

A-3

A-2

Bilaga

Modell

Nettovikt

Miljö Drift

Förvaring

Optix

G24C4

(3BA0)

3,4 kg (net)/

5,0 kg

(brutto)

Optix

G27C4

G27C5

(3CA9)

5,4 kg (net)/

9,0 kg

(brutto)

Optix

G32C4

(3DA6)

6,4 kg (net)/

10,0 kg

(brutto)

Optix

G27CQ4

(3CB0)

5,4 kg (net)/

9,0 kg

(brutto)

Temperatur: 0℃ till 40℃

Fukt: 20 % till 90 %, utan kondens

Höjd: 0 ~ 5 000m

Temperatur: -20℃ till 60℃

Fukt: 10% till 90 %, utan kondens

Optix

G32CQ4

(3DB5)

6,4 kg (net)/

10,0 kg

(brutto)

A-3

A-4

Förinställda visningslägen

Optix

G24C4

Standard Resolution

HDMI DP

VGA 640x480 @60Hz

640x480 @67Hz

640x480 @72Hz

640x480 @75Hz

Dos-Mode 720x400 @70Hz

SVGA 800x600 @56Hz

800x600 @60Hz

XGA

SXGA

800x600 @72Hz

800x600 @75Hz

1024x768 @60Hz

1024x768 @70Hz

1024x768 @75Hz

1152x864 @75Hz

1280x720 @60Hz

1280x960 @60Hz

1280x1024 @60Hz

1280x1024 @75Hz

1440x900 @60Hz WXGA+

WSXGA+

Full HD

1680x1050 @60Hz

1920x1080 @60Hz

1920x1080 @100Hz

1920x1080 @120Hz

1920x1080 @144Hz

1920x1080 @165Hz

Video

Timing

Resolution

480P

576P

720P

1080P

X

X

X

X

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Optix

G27C4

G27C5

HDMI DP

V

V

V

V

V

V

V

V V

V

V

X V

V

V

V

V

Optix

G32C4

HDMI DP

V

X

V

V

Bilaga

A-5

A-4

Bilaga

Standard Resolution

VGA

640x480 @72Hz

640x480 @75Hz

Dos-Mode 720x400 @70Hz

SVGA 800x600 @56Hz

800x600 @60Hz

800x600 @72Hz

800x600 @75Hz

XGA

640x480 @60Hz

640x480 @67Hz

SXGA

1024x768 @60Hz

1024x768 @70Hz

1024x768 @75Hz

1152x864 @75Hz

1280x720 @60Hz

WXGA+

WSXGA+

Full HD

QHD

1280x960 @60Hz

1280x1024 @60Hz

1280x1024 @75Hz

1440x900 @60Hz

1680x1050 @60Hz

1920x1080 @60Hz

1920x1080 @100Hz

1920x1080 @120Hz

1920x1080 @144Hz

1920x1080 @165Hz

2560x1440 @60Hz

2560x1440 @85Hz

Video

Timing

Resolution

2560x1440 @100Hz

2560x1440 @120Hz

2560x1440 @144Hz

2560x1440 @165Hz

480P

576P

720P

1080P

HDMI

Optix

G27CQ4

DP

V

X

X

V

V

V

V

V

X

X

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

HDMI

Optix

G32CQ4

DP

V

X

X

V

A-5

A-6

Felsökning

Strömindikatorn är släckt�

■ Tryck på skärmens strömknapp igen�

■ Kontrollera att skärmens strömkabel är ordentligt ansluten�

Ingen bild�

■ Kontrollera att datorns grafikkort sitter i ordentligt.

■ Kontrollera att datorn och skärmen är anslutna till eluttag och är påslagna�

■ Kontrollera att skärmens signalkabel är ordentligt ansluten�

■ Datorn kan vara i Viloläge� Tryck på en valfri knapp för att aktivera skärmen�

Skärmbilden har inte rätt storlek eller är inte centrerad�

Se Förinställda visningslägen för att anpassa datorns inställningar så att de passar bildskärmen�

Ingen Plug & Play�

■ Kontrollera att skärmens strömkabel är ordentligt ansluten�

■ Kontrollera att skärmens signalkabel är ordentligt ansluten�

■ Kontrollera om datorn och grafikkortet är kompatibla med Plug & Play.

Ikonerna, typsnittet eller skärmen är oklara, suddiga eller har färgproblem�

■ Undvik att använda förlängningskabel för video�

■ Justera ljusstyrka och kontrast�

■ Justera RGB-färg eller tona färgtemperatur.

■ Kontrollera att skärmens signalkabel är ordentligt ansluten�

■ Kontrollera om det finns böjda stift på signalkabelns kontakt.

Skärmen flimrar eller visar vågor.

■ Ändra uppdateringsförhållandet för att passa skärmens kapacitet�

■ Uppdatera grafikkortets drivrutiner.

■ Håll skärmen borta från elektriska enheter som kan orsaka elektromagnetiska interferenser (EMI)�

Bilaga

PB

advertisement

Key Features

  • Curved Gaming display (1500R) – The best gameplay immersion
  • 165Hz Refresh Rate – Even smoother gaming experience than other gaming monitors in the industry
  • 1ms Fast Response Time – Eliminate screen tearing and choppy frame rates with 1ms response time
  • Wide Color Gamut – Game colors and details will look more realistic and refined, to push game immersion to its limits
  • AMD FreeSync™ Premium Technology - Tear free, stutter free, fluid gaming
  • Anti-Flicker and Less Blue Light – Game even longer and prevent eye strain and fatigue
  • Frameless design – Ultimate gameplay experience
  • 178° wide view angle – Share your gaming journey with close ones around you

Related manuals