MSI Optix MAG272CR monitor Savininko vadovas

MSI Optix MAG272CR monitor Savininko vadovas | Manualzz
Optix serija
Skystųjų kristalų monitorius
Optix MAG272C (3CA5)
Optix MAG272 (3CA7)
Optix MAG272CR (3CA5)
Optix MAG272R (3CA7)
Optix MAG272CQP (3CA6)
Optix MAG272QP (3CA8)
Optix MAG272CQR (3CA6)
Optix MAG272QR (3CA8)
Optix MAG272CRX (3CA0)
Turinys
Autorių teisės ir prekių ženklai��������������������������������������������������������������������������������iii
Peržiūrėtas ir pataisytas leidimas����������������������������������������������������������������������������iii
Techninė pagalba����������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Saugos taisyklės�����������������������������������������������������������������������������������������������������iv
CE atitiktis���������������������������������������������������������������������������������������������������������������vi
Pareiškimas dėl FKK-B radijo dažnių trikdžių���������������������������������������������������������vi
WEEE Pareiškimas������������������������������������������������������������������������������������������������vii
Informacija apie chemines medžiagas�������������������������������������������������������������������vii
Trumpasis žinynas������������������������������������������������������������������������1-1
Pakuotės turinys��������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-2
Monitoriaus stovo montavimas����������������������������������������������������������������������������� 1-3
Monitoriaus sureguliavimas ��������������������������������������������������������������������������������� 1-8
Monitoriaus apžvalga����������������������������������������������������������������������������������������� 1-10
Kaip prijungti monitorių prie kompiuterio������������������������������������������������������������ 1-16
OSD sąranka����������������������������������������������������������������������������������2-1
ii
Naršymo klavišas������������������������������������������������������������������������������������������������� 2-2
OSD sąranga naudojant naršymo klavišą������������������������������������������������������������ 2-5
Priedas������������������������������������������������������������������������������������������A-1
MAG 272C serijos specifikacijos��������������������������������������������������������������������������A-2
MAG 272C serijos nustatytieji ekrano režimai�����������������������������������������������������A-3
MAG 272 serijos specifikacijos����������������������������������������������������������������������������A-5
MAG 272 serijos nustatytieji ekrano režimai��������������������������������������������������������A-6
Trikčių šalinimas���������������������������������������������������������������������������������������������������A-8
Pratarmė
Autorių teisės ir prekių ženklai
Autorių teisės © „Micro-Star Int’l Co., Ltd.“ Visos teisės saugomos. Naudojamas MSI
logotipas yra „Micro-Star Int’l Co., Ltd.“ prekės ženklas. Visi kiti paminėti ženklai ir
pavadinimai gali būti jų atitinkamų savininkų prekių ženklai. Jokia garantija tikslumo
ar išsamumo atžvilgiu neformuluojama ir netaikoma. MSI pasilieka teisę keisti šį
dokumentą be išankstinio pranešimo.
Peržiūrėtas ir pataisytas leidimas
Peržiūrėtas ir pataisytas leidimas
V1.0
Data
2020/11.
Techninė pagalba
Jei kiltų problemų dėl gaminio, o naudojimo instrukcijoje nerandate tinkamo
sprendimo, kreipkitės į parduotuvę arba artimiausią atstovą. Arba, prireikus
papildomos pagalbos, apsilankykite tinklavietėje https://www.msi.com/support/.
iii
Saugos taisyklės
◙◙
◙◙
◙◙
Atidžiai ir iki galo perskaitykite saugos nuorodas.
Atkreipkite dėmesį į visus įspėjimus ir atsargumo nurodymus, esančius ant
įrenginio arba minimus naudojimo instrukcijoje.
Techninės priežiūros darbus patikėkite tik kvalifikuotiems specialistams.
Saugokite kartu su pakuote pristatytą naudojimo instrukciją, kad prireikus
galėtumėte ja pasinaudoti.
Saugokite šį įrenginį nuo drėgmės ir aukštos temperatūros, kad išvengtumėte
gaisro ar elektros smūgio pavojaus.
iv
Prieš surinkdami paguldykite šį įrenginį ant tvirto plokščio paviršiaus.
◙◙
◙◙
Prieš prijungdami įrenginį prie elektros lizdo įsitikinkite, ar maitinimo įtampa
yra tinkamai sureguliuota ir atitinka 100–240 V vertę. Neatjunkite apsauginio
įžeminimo kaiščio nuo kištuko. Įrenginys privalo būti prijungtas prie įžeminto
elektros lizdo.
Visada atjunkite maitinimo laidą arba išjunkite sieninį elektros lizdą, jeigu
įrenginį ilgesniam laikui paliekate be priežiūros, kad nebūtų eikvojama
elektros energija.
Ant įrenginio esantis ventiliatorius naudojamas orui varinėti ir įrenginiui vėsinti,
kad jis neperkaistų. Neuždenkite ventiliatoriaus.
Nelaikykite įrenginio nevėdinamoje patalpoje, kai sandėliavimo temperatūra yra
aukštesnė nei 60OC arba žemesnė nei -20OC, nes įrenginys gali būti sugadintas.
PASTABA. Maksimali darbo aplinkos temperatūra yra maždaug 40OC.
Prieš valydami įrenginį, ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo. Įrenginį
valykite minkšta šluoste – nenaudokite pramoninių cheminių valymo medžiagų.
Niekada nepilkite į angas jokių skysčių, nes jie gali sugadinti įrenginį arba sukelti
elektros smūgį.
Pratarmė
Padėkite maitinimo laidą taip, kad žmonės ant jo negalėtų užminti. Nieko
nedėkite ant maitinimo laido.
Stiprų magnetinį lauką sukeliančius arba elektrinius prietaisus visada laikykite
atokiai nuo įrenginio.
Atiduokite įrenginį patikrinti techninės priežiūros darbuotojui toliau nurodytais
atvejais:
◙◙ Maitinimo laidas arba kištukas yra pažeistas.
◙◙ Į įrenginį pateko skysčio.
◙◙ Įrenginys buvo paveiktas drėgmės.
◙◙ Įrenginys veikia netinkamai arba neveikia taip, kaip nurodyta naudojimo
instrukcijoje.
◙◙ Įrenginys buvo numestas ir sugadintas.
◙◙ Įrenginys akivaizdžiai sudaužytas.
Žalio produkto savybės
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Mažina elektros energijos sunaudojimą naudojimo ir budėjimo metu
Ribotas kiekis aplinkai ir sveikatai pavojingų medžiagų naudojimas
Lengvai išardomas ir perdirbamas
Sumažintas natūralių resursų panaudojimas skatinant perdirbimą
Pratęstas produkto eksploatacijos laikas paprastų atnaujinimų dėka
Sumažintas kietųjų atliekų atsiradimas taikant atidavimo atgal nuostatas
Aplinkos apsaugos politika
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Produktas buvo sukurtas su galimybe tinkamai panaudoti iš naujo dalis ir
perdirbti ir turi būti išmetamas pasibaigus jo eksploatacijos laikui.
Vartotojai turi susisiekti su vietiniu atliekų surinkimo punktu dėl savo
pasibaigusios eksploatacijos gaminių perdirbimo ir likvidavimo.
Apsilankykite MSI tinklavietėje ir susisiekite su artimiausiu platintoju, jei
reikia daugiau informacijos apie perdirbimą.
Naudotojai taip pat gali rašyti mums adresu [email protected], jei reikia
informacijos, kaip tinkamai išmesti, grąžinti, atiduoti į surinkimo ir perdirbimo
punktus ar išardyti senus MSI gaminius.
★ Įspėjimas! Per ilgai žiūrint į ekraną, gali suprastėti regėjimas.
★ Rekomendacijos
1. Jei privalote ilgai žiūrėti į ekraną, darykite 10 minučių pertraukas kas 30 minučių.
2. Vaikams iki 2 metų nereikėtų žiūrėti į ekraną. 2 metų amžiaus ir vyresni vaikai
turėtų žiūrėti į ekraną ne ilgiau nei vieną valandą per dieną.
v
CE atitiktis
Šis įrenginys atitinka reikalavimus, išdėstytus Tarybos direktyvoje dėl
valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu,
suderinimo (2014/30/ES), Žemos įtampos prietaisų direktyvoje (2014/35/
ES), Europos Parlamento Direktyvoje (2009/125/EB) ir RoHS direktyvoje
(2011/65/ES). Šis gaminys yra patikrintas ir atitinka darniuosius informacinių
technologijų įrangos standartus, paskelbtus Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
Pareiškimas dėl FKK-B radijo dažnių trikdžių
Šis įrenginys yra išbandytas ir atitinka B klasės skaitmeniniams
aparatams nustatytus apribojimus pagal Federalinės komunikacijų
komisijos (FKK) taisyklių 15 dalį. Šie apribojimai turi užtikrinti
pagrįstą apsaugą nuo žalingų trukdžių gyvenamojoje aplinkoje. Ši
įranga generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnių energiją,
todėl gali sukelti žalingus radijo ryšiui trikdžius, jei sumontuota ir
naudojama ne pagal šį naudojimo vadovą. Tačiau negarantuojama, kad tam tikras
įdiegimas nesukels trukdžių. Jei ši įranga trikdo radijo ar televizijos signalo gavimą, tai
nustatysite įjungdami ir išjungdami įrangą, rekomenduojame pašalinti trukdžius vienu
iš toliau išvardintų būdų:
vi
■■ kitaip nukreipkite arba perstatykite priėmimo anteną;
■■ padidinkite atstumą tarp įrenginio ir imtuvo;
■■ įjunkite įrenginį į elektros lizdą kitoje elektros grandinėje nei ta, prie kurios
yra prijungtas imtuvas;
■■ pasikonsultuokite su atstovu arba patyrusiu radijo/televizijos įrangos meistru.
1 pastaba
Keitimai arba modifikacijos, kurių aiškiai nepatvirtino šalys, atsakingos už atitiktį, gali
atšaukti teisę dirbti su įranga.
2 pastaba
Norint atitikti emisijos ribas, jei tokių yra, reikia naudoti ekranuotus sąsajos ir
kintamosios srovės laidus.
Šis įrenginys atitinka FKK taisyklių 15 dalį. Veikimas priklauso nuo šių dviejų sąlygų:
1. šis prietaisas gali nesukelti trukdžių ir
2. šis įrenginys turi priimti bet kokius gaunamus trikdžius, tame tarpe ir galinčius
sukelti nepageidaujamą veikimą.
Pratarmė
WEEE Pareiškimas
Pagal 2005 m. rugpjūčio 13 d. įsigaliojusią Europos Sąjungos (ES)
Direktyvą 2012/19/ES dėl elektrinių ir elektroninių prietaisų, „elektrinių
ir elektroninių prietaisų“ gaminių daugiau nebegalima išmesti kaip
komunalinių atliekų, o elektroninių prietaisų, kuriems taikoma ši direktyva,
gamintojai yra įpareigoti priimti tuos gaminius pasibaigus jų gyvavimo
laikui.
Informacija apie chemines medžiagas
Laikydamasi cheminių medžiagų reglamentų, kaip antai ES REACH reglamento
(Europos Parlamento ir Tarybos reglamento EB Nr. 1907/2006) reikalavimų, MSI
pateikia informaciją apie chemines medžiagas gaminiuose:
https://storage-asset.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
vii
1
Trumpasis žinynas
Šiame skyriuje aprašomos aparatinės įrangos sąrankos procedūros.
Prijungdami įrenginius laikykite juos atsargiai ir naudokite įžemintą riešo raištį
apsaugai nuo statinio elektros krūvio.
SVARU!
•
•
Paveikslėliai tėra informacinio pobūdžio. Jūsų įsigyto monitoriaus išvaizda
gali skirtis.
Montuodami ir naudodami monitorių, nenaudokite jokių aštrių daiktų.
Pakuotės turinys
1. Monitorius
2. Stovas
3. Stovo pagrindas su varžtu
4. Maitinimo kabelis (MAG272C / MAG272CR / MAG272CQP /
MAG272CQR / MAG272CRX)
5. Maitinimo adapteris ir maitinimo kabelis (MAG272 / MAG272R /
MAG272QP / MAG272QR)
6. HDMI kabelis (pasirenkamas)
7. Kabelis „DisplayPort“ (pasirenkamas)
8. USB signalų siuntimo kabelis (monitoriaus USB prievadams naudoti)
9. Trumpasis vadovas
10.Garantijos kortelė
1-2
* Jei kurio nors iš nurodytų elementų nėra arba jis yra pažeistas, kreipkitės į pardavėją
arba artimiausią atstovą.
* Skirtingose šalyse pakuotės turinys gali skirtis.
Trumpasis žinynas
Monitoriaus stovo montavimas
SVARU!
Paguldykite monitorių ant minkšto apsaugoto paviršiaus, kad nesubraižytumėte ekrano
plokštės.
hh MAG272C
1. Sulygiuokite stovo skląsčius su monitoriumi.
2. Priveržkite stovą varžtais stovui montuoti.
3. Prijunkite pagrindą prie stovo ir pritvirtinkite pagrindą, priverždami pagrindo varžtu.
1
1-3
2
3
4. Sulygiuokite skląsčius, kad uždėtumėte „VESA“ dangtelį ir užfiksuokite varžtais.
5.
4
1-4
6.
7.
SVARU!
Skyles stovui montuoti taip pat galima naudoti monitoriui prie sienos tvirtinti. Kreipkitės
į prekybos atstovą, kad įsigytumėte tinkamą sieninio laikiklio komplektą.
Trumpasis žinynas
hh MAG272CR/ MAG272CQP/ MAG272CQR/ MAG272CRX
1. Sulygiuokite stovo skląsčius su monitoriumi.
2. Priveržkite stovą varžtais stovui montuoti.
3. Prijunkite pagrindą prie stovo ir pritvirtinkite pagrindą, priverždami pagrindo
varžtu.
1
2
1-5
3
SVARU!
Skyles stovui montuoti taip pat galima naudoti monitoriui prie sienos tvirtinti. Kreipkitės
į prekybos atstovą, kad įsigytumėte tinkamą sieninio laikiklio komplektą.
hh MAG272
1. Sulygiuokite stovo skląsčius su monitoriumi.
2. Priveržkite stovą varžtais stovui montuoti.
3. Prijunkite pagrindą prie stovo ir pritvirtinkite pagrindą, priverždami pagrindo varžtu.
1
2
1-6
3
SVARU!
Skyles stovui montuoti taip pat galima naudoti monitoriui prie sienos tvirtinti. Kreipkitės
į prekybos atstovą, kad įsigytumėte tinkamą sieninio laikiklio komplektą.
Trumpasis žinynas
hh MAG272R/ MAG272QP/ MAG272QR
1. Sulygiuokite stovo skląsčius su monitoriumi.
2. Priveržkite stovą varžtais stovui montuoti.
3. Prijunkite pagrindą prie stovo ir pritvirtinkite pagrindą, priverždami pagrindo varžtu.
1
2
1-7
3
SVARU!
Skyles stovui montuoti taip pat galima naudoti monitoriui prie sienos tvirtinti. Kreipkitės
į prekybos atstovą, kad įsigytumėte tinkamą sieninio laikiklio komplektą.
Monitoriaus sureguliavimas
Į šio reguliuojamo monitoriaus ekraną patogu žiūrėti, nes jį galima pakreipti ir pakelti.
SVARU!
Reguliuojami monitorių stenkitės neliesti ekrano plokštės.
hh MAG272C
O
O
-5 20
1-8
hh MAG272CR/ MAG272CQP/ MAG272CQR/ MAG272CRX
O
O
-5 20
130mm
Trumpasis žinynas
hh MAG272
O
O
-5 20
hh MAG272R/ MAG272QP/ MAG272QR
O
O
-5 20
1-9
100mm
O
90
O
90
SVARU!
Pakreipkite monitorių atgal prieš jį sukdami.
75
O
75
O
Monitoriaus apžvalga
hh MAG272C/ MAG272CR/ MAG272CQP/ MAG272CQR
1
2
3
4
5
7
6
1-10
9
10
8
Trumpasis žinynas
1
Įjungimo mygtukas
2
Maitinimo lizdas
3
„DisplayPort“ prievadas
4
HDMI prievadas
5
C tipo USB prievadas
6
Lizdas ausinėms
7
A tipo USB 2.0 prievadas (MAG272C/ MAG272CR)
8
B tipo USB 2.0 signalų siuntimo prievadas(MAG272C / MAG272CR)
Šis prievadas gali vienu metu ir siųsti vaizdo signalus, ir tiekti iki PD 5 V /
3 A galios energiją. Jis neturi duomenų perdavimo funkcijos.
1 kartos A tipo USB 3.2 prievadas (MAG272CQP/ MAG272CQR)
1 kartos B tipo USB 3.2 signalų siuntimo prievadas (MAG272CQP/
MAG272CQR)
Skirtas USB signalų siuntimo kabeliui
prijungti.
SVARU!
Išimkite iš pakuotės USB signalų siuntimo
kabelį ir sujunkite juo kompiuterį su
monitoriumi. Prijungę kabelį, galėsite
naudotis monitoriaus A tipo USB
duomenų gavimo prievadais.
9
10
Naršymo klavišas
„Kensington“ užraktas
Į monitorių
Į kompiuterį
1-11
hh MAG272CRX
1
2
3
4
5
6
7
1-12
9
10
8
Trumpasis žinynas
1
Įjungimo mygtukas
2
Maitinimo lizdas
3
HDMI prievadas
4
„DisplayPort“ prievadas
5
C tipo USB prievadas
6
Lizdas ausinėms
7
1 kartos A tipo USB 3.2 prievadas
8
1 kartos B tipo USB 3.2 signalų
siuntimo prievadas
Šis prievadas gali vienu metu ir siųsti vaizdo signalus, ir tiekti iki PD 5 V /
3 A galios energiją. Jis neturi duomenų perdavimo funkcijos.
Skirtas USB signalų siuntimo kabeliui
prijungti.
1-13
Į monitorių
SVARU!
Išimkite iš pakuotės USB signalų siuntimo
kabelį ir sujunkite juo kompiuterį su
monitoriumi. Prijungę kabelį, galėsite
naudotis monitoriaus A tipo USB
duomenų gavimo prievadais.
9
10
Naršymo klavišas
„Kensington“ užraktas
Į kompiuterį
hh MAG272/ MAG272R/ MAG272QP/ MAG272QR
1
2
3
4
5
6
7
8
1-14
9
10
Trumpasis žinynas
1
Įjungimo mygtukas
2
„DisplayPort“ prievadas
3
HDMI prievadas
4
C tipo USB prievadas
5
Lizdas ausinėms
6
B tipo USB 2.0 signalų siuntimo prievadas
Šis prievadas gali vienu metu ir siųsti vaizdo signalus, ir tiekti iki PD 5 V /
3 A galios energiją. Jis neturi duomenų perdavimo funkcijos.
Skirtas USB signalų siuntimo
kabeliui prijungti.
SVARU!
Išimkite iš pakuotės USB signalų
siuntimo kabelį ir sujunkite
juo kompiuterį su monitoriumi.
Prijungę kabelį, galėsite naudotis
monitoriaus A tipo USB duomenų
gavimo prievadais.
7
A tipo USB 2.0 prievadas
8
Maitinimo lizdas
9
Naršymo klavišas
10
„Kensington“ užraktas
Į monitorių
1-15
Į kompiuterį
Kaip prijungti monitorių prie kompiuterio
hh MAG272C/ MAG272CR/ MAG272CQP/ MAG272CQR/
MAG272CRX
1. Išjunkite kompiuterį.
2. Prijunkite monitorių prie kompiuterio vaizdo kabeliu.
3. Prijunkite maitinimo laidą prie monitoriaus maitinimo lizdo. (A paveikslėlis)
4. Įjunkite maitinimo laidą į elektros lizdą. (B paveikslėlis)
5. Įjunkite monitorių. (C paveikslėlis)
6. Įjunkite kompiuterį ir monitorius automatiškai aptiks signalų šaltinį.
A
B
1-16
C
Trumpasis žinynas
hh MAG272/ MAG272R/ MAG272QP/ MAG272QR
1. Išjunkite kompiuterį.
2. Prijunkite monitorių prie kompiuterio vaizdo kabeliu.
3. Sujunkite monitoriaus maitinimo adapterį ir maitinimo kabelį. (A pav.)
4. Prijunkite maitinimo adapterį prie monitoriaus maitinimo lizdo. (B pav.)
5. Įjunkite maitinimo laidą į elektros lizdą. (C pav.)
6. Įjunkite monitorių ir kompiuterį. (D pav.)
7. Įjunkite kompiuterį ir monitorius automatiškai aptiks signalų šaltinį.
B
C
1-17
A
D
2
OSD sąranka
Šiame skyriuje pateikiama svarbiausia informacija apie OSD sąranką.
SVARU!
Bet kokia informacija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo.
Naršymo klavišas
Monitorius turi naršymo klavišą – daugiakryptį valdiklį, kuris leidžia naršyti ekraniniame
(OSD) meniu.
Naršymo klavišas
2-2
Toliau pateikiamos naršymo klavišo numatytosios nuostatos.
Naršymo
klavišas
Spartusis klavišas
Pagrindiniai veiksmai
(Kai OSD meniu yra išjungtas)
(Kai OSD meniu yra įjungtas)
Vidurinis
mygtukas
Pagrindinis OSD meniu
■■ Papildomų meniu
atidarymas
■■ Pasirinkimo arba nuostatos
patvirtinimas
OSD sąranka
Naršymo
klavišas
Spartusis klavišas
(Kai OSD meniu yra išjungtas)
Pagrindiniai veiksmai
(Kai OSD meniu yra įjungtas)
Aukštyn
Game Mode
(Žaidimo režimas)
■■ Paspauskite
vidurinį mygtuką,
kad patvirtintumėte
pasirinkimą ir
uždarytumėte meniu.
■■ Norėdami sureguliuoti,
spauskite mygtuką su
rodykle žemyn arba
aukštyn.
■■ Norėdami atšaukti
peržiūrą ir uždaryti
meniu nepritaikę
jokio režimo efekto,
paspauskite mygtuką
su rodykle kairėn.
■■ Funkcijų meniu ir elementų
pasirinkimas
■■ Leidžia nustatyti aukštesnes
funkcijų vertes
Žemyn
Screen Assistance
(Ekrano pagalba)
■■ Paspauskite
vidurinį mygtuką,
kad patvirtintumėte
pasirinkimą ir
uždarytumėte meniu.
■■ Norėdami sureguliuoti,
spauskite mygtuką su
rodykle žemyn arba
aukštyn.
■■ Norėdami atšaukti
peržiūrą, paspauskite
mygtuką su rodykle
kairėn.
■■ Funkcijų meniu ir elementų
pasirinkimas
■■ Leidžia nustatyti žemesnes
funkcijų vertes
2-3
Kairėn
Alarm Clock
(Žadintuvas)
■■ Paspauskite
vidurinį mygtuką,
kad patvirtintumėte
pasirinkimą ir
uždarytumėte meniu.
■■ Norėdami pasirinkti,
spauskite mygtuką su
rodykle žemyn arba
aukštyn.
■■ Norėdami atšaukti
peržiūrą, paspauskite
mygtuką su rodykle
kairėn.
■■ Funkcijų meniu ir elementų
pasirinkimas
■■ Rodomo meniu uždarymas
Dešinėn
Input Source
(Įvesties šaltinis)
■■ Paspauskite
vidurinį mygtuką,
kad patvirtintumėte
pasirinkimą ir
uždarytumėte meniu.
■■ Norėdami pasirinkti,
spauskite mygtuką su
rodykle žemyn arba
aukštyn.
■■ Norėdami uždaryti ,
paspauskite mygtuką
su rodykle kairėn.
■■ Funkcijų meniu ir elementų
pasirinkimas
■■ Papildomų meniu
atidarymas
Naudotojai gali atidaryti OSD meniu ir patys suprogramuoti savus naršymo
sparčiuosius klavišus.
Toliau pateikiama daugiau sparčiųjų klavišų parinkčių.
2-4
Naršymo sparčiųjų klavišų parinktys
Veiksmai
Brightness
(Šviesumas)
■■ Paspauskite vidurinį mygtuką, kad
patvirtintumėte vertę ir uždarytumėte meniu.
■■ Norėdami sureguliuoti, spauskite mygtuką su
rodykle žemyn arba aukštyn.
■■ Norėdami atšaukti peržiūrą, paspauskite
mygtuką su rodykle kairėn.
Refresh Rate
(Atnaujinimo
dažnis)
■■ Paspauskite vidurinį mygtuką, kad
patvirtintumėte pasirinkimą ir uždarytumėte
meniu.
■■ Paspauskite mygtuką su rodykle dešinėn, jei
norite įjungti šią funkciją, arba mygtuką su
rodykle kairėn, kad ją išjungtumėte.
Information
of Screen
(Ekrane
rodoma
informacija)
■■ Paspauskite vidurinį mygtuką, kad
patvirtintumėte pasirinkimą ir uždarytumėte
meniu.
■■ Paspauskite mygtuką su rodykle dešinėn, jei
norite įjungti šią funkciją, arba mygtuką su
rodykle kairėn, kad ją išjungtumėte.
OSD sąranka
OSD sąranga naudojant naršymo klavišą
Paspauskite vidurinį naršymo klavišo mygtuką, jei norite atidaryti pagrindinį ekraninį
(OSD) meniu. Spausdami rodyklinius mygtukus aukštyn, žemyn, kairėn ir dešinėn
sureguliuokite pageidaujamų funkcijų meniu pagal savo asmenines reikmes.
2-5
hh GAMING (Žaidimas)
1-o lygio meniu
2-o / 3-io lygio meniu
Aprašas
Game Mode
(Žaidimo režimas)
User (Naudotojo nustatytas)
Naudotojas gali pats sureguliuoti visus elementus.
FPS
Naudotojas gali pats sureguliuoti visus elementus.
Racing (Lenktynės)
Naudotojas gali pats sureguliuoti visus elementus.
RTS
Naudotojas gali pats sureguliuoti visus elementus.
RPG
Naudotojas gali pats sureguliuoti visus elementus.
■■ Spausdami rodyklinius mygtukus aukštyn arba žemyn pasirinkite ir peržiūrėkite
režimų efektus.
■■ Paspauskite vidurinį mygtuką, kad nustatytas režimas būtų patvirtintas ir
pritaikytas.
Night Vision
(Naktinis
regėjimas)
OFF (Išjungti)
Normal (Normalus)
■■ Ši funkcija optimizuota foninį apšvietimą ir yra
rekomenduojama žaidžiant FPS žaidimus.
Strong (Intensyvus)
Strongest (Intensyviausias)
A.I.
Response Time
(Reakcijos laikas)
Normal (Normalus)
Fast (Greitas)
Fastest (Greičiausias)
■■ Naudotojas gali nustatyti reakcijos laiką
veikiant bet kuriam režimui.
■■ Reakcijos laiko parinktis bus pilka ir neveiks,
jei bus įjungta Vaizdo suliejimo dėl judesio
mažinimo funkcija.
■■ Išjungus Vaizdo suliejimo dėl judesio
mažinimo funkciją, reikia pasirinkti reakcijos
laiko nuostatą Greitas.
1-o lygio meniu
2-o / 3-io lygio meniu
Anti Motion Blur
(Vaizdo suliejimo
dėl judesio
mažinimas)
Refresh Rate
(Atnaujinimo
dažnis)
(Išjungti)
(Įjungti)
Location
(Vieta)
Viršuje,
kairėje
Viršuje,
dešinėje
Apačioje,
kairėje
Apačioje,
dešinėje
OFF (Išjungti)
Aprašas
■■ Jei įjungta Vaizdo suliejimo dėl judesio
mažinimo funkcija, parinktys HDCR ir
Šviesumas neveiks ir bus pilkos spalvos.
■■ Reakcijos laiko parinktis bus pilka ir neveiks,
jei bus įjungta Vaizdo suliejimo dėl judesio
mažinimo funkcija.
■■ Jei Adaptyvusis sinchronizavimas yra Įjungtas,
Vaizdo suliejimo dėl judesio mažinimo funkciją
reikia išjungti pasirenkant nuostatą Išjungti.
■■ Naudotojas gali nustatyti atnaujinimo dažnį
veikiant bet kuriam režimui.
■■ Numatytoji atnaujinimo dažnio rodymo vieta
yra viršuje, kairėje. Padėtį galima nustatyti
OSD meniu. Paspauskite vidurinį mygtuką,
kad atnaujinimo dažnio vieta būtų patvirtinta
ir nustatyta.
■■ Šis monitorius naudoja ir veikia operacinės
sistemos iš anksto nustatytu ekrano
atnaujinimo dažniu.
ON (Įjungti)
Alarm Clock
(Žadintuvas)
Location
(Vieta)
Viršuje,
kairėje
Viršuje,
dešinėje
2-6
Apačioje,
kairėje
■■ Naudotojas gali nustatyti žadintuvą veikiant bet
kuriam režimui.
■■ Nustatę laiką, paspauskite vidurinį mygtuką,
kad laikmatis pradėtų veikti.
■■ Numatytoji žadintuvo rodymo vieta yra viršuje,
kairėje. Naudotojas gali pats pasirinkti vietą.
Apačioje,
dešinėje
OFF (Išjungti)
15:00
00:01~99:59
30:00
45:00
60:00
Screen
Assistance
(Ekrano pagalba)
None
(Jokios)
Icon
(Piktograma)
■■ Naudotojas gali nustatyti ekrano pagalbos
funkciją veikiant bet kuriam režimui.
■■ Numatytoji ekrano pagalbos funkcijos nuostata
yra Jokios.
Position
(Padėtis)
Reset
(Atkurti)
FreeSync
(Išjungti)
(Įjungti)
■■ „FreeSync“ neleidžia iškraipyti vaizdo ekrane.
■■ Numatytoji nuostatos „DisplayPort“ arba HDMI
parinktis yra Įjungti ir ją galima Įjungti / Išjungti
esant bet kokiam režimui, bet kokiam įvesties
šaltiniui ir bet kokiam ekrano atnaujinimo
dažniui.
■■ Jei FreeSync bus įjungtas, funkcija Vaizdo
suliejimo dėl judesio mažinimas neveiks.
OSD sąranka
hh Professional (Profesionalusis nustatymas)
1-o lygio meniu
2-to lygio meniu
Pro Mode
(Profesionalo
režimas)
User
Numatytasis režimas. Naudotojas gali pats
(Naudotojo nustatytas) sureguliuoti visus elementus.
Aprašas
Reader (Skaitytojas)
Naudotojas gali pats sureguliuoti visus elementus.
Cinema (Kinas)
Naudotojas gali pats sureguliuoti visus elementus.
Designer (Dizaineris)
Naudotojas gali pats sureguliuoti visus elementus.
HDR
Naudotojas gali pats sureguliuoti visus elementus.
■■ Spausdami rodyklinius mygtukus aukštyn arba žemyn pasirinkite ir
peržiūrėkite režimų efektus.
■■ Paspauskite vidurinį mygtuką, kad nustatytas režimas būtų patvirtintas ir
pritaikytas.
Eye Saver
(Regėjimą
tausojantis
režimas)
HDCR
(Išjungti)
(Įjungti)
(Išjungti)
(Įjungti)
Anti Motion Blur
(Vaizdo suliejimo
dėl judesio
mažinimas)
Image
Enhancement
(vaizdo
tobulinimas)
(Išjungti)
(Įjungti)
OFF (Išjungti)
Weak (Silpnas)
Medium (Vidutinis)
Strong (Intensyvus)
Strongest
(Intensyviausias)
■■ Regėjimą tausojantis režimas saugo akis
nuo mėlynos spalvos apšvietimo. Įjungus
Regėjimą tausojantį režimą, nustatoma šiltesnė
(geltonesnė) ekrano spalvų temperatūra.
■■ Naudotojas gali nustatyti regėjimą tausojantį
režimą veikiant bet kuriam režimui.
■■ Pasirinkus Profesionalo režimo nuostatą
Skaitytojas, privaloma įjungti Regėjimą tausojantį
režimą.
■■ Naudotojas gali nustatyti HDCR veikiant bet
kuriam režimui.
■■ HDCR funkcija gerina vaizdo kokybę didindama
vaizdų kontrastingumą.
■■ Kai HDCR yra Įjungta, Šviesumo funkcija bus
pilka ir neveiks.
■■ Vienu metu HDCR ir Vaizdo suliejimo dėl judesio
mažinimo funkcijų naudoti negalima.
■■ Jei įjungta Vaizdo suliejimo dėl judesio mažinimo
funkcija, parinktys HDCR ir Šviesumas neveiks ir
bus pilkos spalvos.
■■ Reakcijos laiko parinktis bus pilka ir neveiks, jei
bus įjungta Vaizdo suliejimo dėl judesio mažinimo
funkcija.
■■ Jei Adaptyvusis sinchronizavimas yra Įjungtas,
Vaizdo suliejimo dėl judesio mažinimo funkciją
reikia išjungti pasirenkant nuostatą Išjungti.
■■ Funkcija vaizdo tobulinimas koreguoja vaizdų
pakraščius, kad jie būtų ryškesni.
■■ Naudotojas gali nustatyti vaizdo tobulinimo
funkciją veikiant bet kuriam režimui.
2-7
hh Image (Vaizdas)
2-8
1-o lygio meniu 2-o / 3-io lygio meniu
Aprašas
Brightness
(Šviesumas)
0-100
■■ Naudotojas gali reguliuoti Šviesumą esant
Naudotojo, RTS, RPG ir Skaitytojo režimams.
■■ Šviesumo funkcija bus pilka ir neveiks, jei
įjungsite Vaizdo suliejimo dėl judesio mažinimo
arba HDCR funckiją.
Contrast
(Kontrastas)
0-100
■■ Naudotojas gali nustatyti kontrastą veikiant bet
kuriam režimui.
Sharpness
(Ryškumas)
0-5
■■ Naudotojas gali nustatyti ryškumą veikiant bet
kuriam režimui.
■■ Ryškumas gerina vaizdų ryškumą ir išryškina
detales.
Color
Temperature
(Spalvų
temperatūra)
Cool (Šalta)
Screen Size
(Ekrano
formatas)
Auto (Automatinis)
■■ Numatytoji Spalvų temperatūros nuostata yra
Normali.
■■ Spausdami rodyklinius mygtukus aukštyn arba
Warm (Šilta)
žemyn pasirinkite ir peržiūrėkite režimų efektus.
Custamization R (0-100)
■■ Paspauskite vidurinį mygtuką, kad nustatytas
(Pritaikymas) G (0-100)
režimas būtų patvirtintas ir pritaikytas.
B (0-100) ■■ Naudotojas gali reguliuoti Spalvų temperatūrą
veikiant Pritaikymo režimui.
Normal (Normalus)
4:3
16:9
■■ Naudotojas gali nustatyti ekrano formatą esant
bet kokiam režimui, bet kokiai skiriamajai gebai
ir bet kokiam ekrano atnaujinimo dažniui.
■■ Numatytoji nuostata yra Automatinis.
hh Input Source (Įvesties šaltinis)
1-o lygio meniu 2-o / 3-io lygio meniu
Aprašas
HDMI1
Naudotojas gali nustatyti įvesties šaltinį veikiant bet
kuriam režimui.
HDMI2
DP
Type C (C tipas)
hh Navi Key (Naršymo klavišas)
1-o lygio meniu
2-to lygio meniu
Aukštyn /
Žemyn / Kairėn /
Dešinėn
OFF (Išjungti)
Aprašas
■■ Numatytoji rodyklinio mygtuko
aukštyn parinktis yra žaidimų
režimas.
Game Mode (Žaidimo režimas)
■■ Numatytoji rodyklinio mygtuko
Screen Assistance (Ekrano pagalba)
žemyn parinktis yra Ekrano
Alarm Clock (Žadintuvas)
pagalba.
■■ Numatytoji rodyklinio mygtuko
Input Source (Įvesties šaltinis)
kairėn parinktis yra Žadintuvas.
Refresh Rate (Atnaujinimo dažnis)
■■ Numatytoji rodyklinio mygtuko
Information of Screen
dešinėn parinktis yra Įvesties
(Ekrane rodoma informacija)
šaltinis.
■■ Visus naršymo klavišo elementus
galima perprogramuoti atidarius
OSD meniu.
Brightness (Šviesumas)
OSD sąranka
hh Setting (Nuostata)
1-o lygio meniu
2-to lygio meniu
Aprašas
Kalba
繁體中文
■■ Numatytoji Kalbos nuostata yra Anglų.
■■ Naudotojas privalo paspausti vidurinį mygtuką, kad
patvirtintų Kalbos nuostatą.
■■ Kalba yra atskira nuostata. Naudotojo nustatyta
kalba pakeis gamyklos nuostatą. Jei naudotojas
nustatys funkcijos Atkurti parinktį Taip, Kalba nebus
pakeista.
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
한국어
日本語
Русский
Português
简体中文
ไทย
Bahasa Indonesia
हिन्दी
Türkçe
(Netrukus bus
daugiau kalbų)
Transparency
(Skaidrumas)
0~5
Naudotojas gali nustatyti skaidrumą veikiant bet kuriam
režimui.
OSD Time Out
(OSD rodymo
trukmė)
5–30 s
Naudotojas gali nustatyti OSD rodymo trukmę veikiant
bet kuriam režimui.
RGB LED
(RGB šviesos
diodai)
(Išjungti)
Naudotojas gali nustatyti dvi RGB šviesos diodų
nuostatas – Įjungti arba Išjungti.
(Įjungti)
Numatytoji nuostata yra Įjungti.
* Nepalaikoma modeliuose MAG272C, MAG272CQP,
MAG272, MAG272QP
Information
of Screen
(Ekrane rodoma
informacija)
Reset (Atkurti)
(Išjungti)
(Įjungti)
YES (TAIP)
NO (Ne)
■■ Informacija apie monitoriaus būseną bus rodoma
dešinėje ekrano pusėje.
■■ Naudotojas funkciją Ekrane rodoma informacija gali
įjungti arba išjungti. Numatytoji nuostata yra Išjungti.
Naudotojas gali pasirinkti atkūrimo funkciją ir atkurti
numatytąsias OSD nuostatas esant bet kokiam
režimui.
2-9
A
Priedas
SVARU!
Bet kokia informacija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo.
MAG 272C serijos specifikacijos
Modelis
MAG272C
MAG272CR
MAG272CQP/
MAG272CRX
(3CA5)
(3CA5)
MAG272CQR
(3CA0)
(3CA6)
Dydis
68,58 cm
Kreivis
1500R
Plokštės tipas
VA
Skiriamoji geba
1920 x 1080, 165Hz
2560 x 1440,
165Hz
Kraštinių santykis
16:9
Šviesumas (nitais)
300 (maks.)
Kontrastingumo santykis
3000:1
Atnaujinimo dažnis
165Hz
Reakcijos laikas
A-2
HDMI x 2, DP x 1
■■
■■
■■
■■
■■
■■
HDMI x 2
„DisplayPort“ prievadas x 1
C tipo USB x 1
A tipo USB 2.0 x 2
B tipo USB 2.0 x 1
Ausinių išvestis x 1
Regėjimo kampai
Apsauga nuo atspindžių
Ekrano spalvos
1,07 B (8 bitai +FRC)
Maitinimo tipas
Vidinis maitinimas
Prietaisui veikiant: <66 W
Prietaisui veikiant: <90 W
Prietaisui veikiant budėjimo režimu:
<0,5 W
Prietaisui veikiant budėjimo
režimu: <0,5 W
Prietaisui neveikiant: <0,5 W
Prietaisui neveikiant: <0,5 W
100–240 V kintamoji srovė, 50–60 Hz, 1,5 A
Reguliavimas (pakreipimas)
Reguliavimas (aukščio
nustatymas)
-5° ~ 20°
Netaikoma
„Kensington“ užraktas
„VESA“ stovas
Matmenys (P x A x G)
Bendrasis svoris
HDMI x 2
„DisplayPort“ prievadas x 1
C tipo USB x 1
1 kartos A tipo USB 3.2 x 2
1 kartos B tipo USB 3.2 x 1
Ausinių išvestis x 1
90%/ 115%
Paviršiaus danga
Sistemos klasė
■■
■■
■■
■■
■■
■■
178°(H), 178°(V)
DCI-P3 / sRGB
Energijos sunaudojimas
(tipinis)
240Hz
1 ms (MPRT)
Įvesties sąsaja
I/O
1920 x 1080,
240Hz
0 × 130mm
Taip
■■ Plokštės tipas: 100 × 100 mm
■■ Varžtų rūšis: M4 x 10 mm
▶▶ Sriegio skersmuo: 4 mm
▶▶ Sriegio žingsnis: 0,7 mm
▶▶ Sriegio ilgis: 10 mm
611,5 × 455 × 267 mm
611,5 × 560 × 267 mm
5,4 kg (grynasis) /
9,0 kg (bendrasis)
5,9 kg (grynasis) / 13,1 kg (bendrasis)
Priedas
Modelis
MAG272C
MAG272CR
MAG272CQP/
MAG272CRX
(3CA5)
(3CA5)
MAG272CQR
(3CA0)
(3CA6)
Aplinkosauga Eksploatuojant
Temperatūra: nuo 0℃ iki 40℃
Drėgnumas: nuo 20% iki 90 %, be kondensacijos
Aukštis virš jūros lygio: 0 × 5 000 m
Saugojimo
sąlygos
Temperatūra: nuo -20°C iki 60°C
Drėgnumas: nuo 10 % iki 90 %, be kondensacijos
MAG 272C serijos nustatytieji ekrano režimai
Standartinis
Skiriamoji geba
MAG272C
(3CA5)
HDMI
VGA
DP /
C tipo
MAG272CR
(3CA5)
HDMI
DP /
C tipo
MAG272CQP/
MAG272CQR
(3CA6)
HDMI
640 × 480, 60Hz
V
640 × 480, 67Hz
V
640 × 480, 72Hz
V
640 × 480, 75Hz
V
720 x 480, 60 Hz
V
720 x 576, 50Hz
V
800 × 600, 56Hz
V
800 × 600, 60Hz
V
800 × 600, 72Hz
V
800 × 600, 75Hz
V
1024 × 768, 60Hz
V
1024 × 768, 70Hz
V
1024 × 768, 75Hz
V
1280 × 1024, 60 Hz
V
1280 × 1024, 75Hz
V
WXGA+
1440 × 900, 60 Hz
V
WSXGA+
1680 × 1050, 60 Hz
V
Full HD
1920 × 1080, 60 Hz
V
1920 × 1080, 120Hz
V
1920 × 1080, 144Hz
V
1920 × 1080, 165Hz
V
Dos režimas
SVGA
XGA
SXGA
1920 × 1080, 240Hz
DP /
C tipo
MAG272CRX
(3CA0)
DP /
C tipo
HDMI
A-3
V
Standartinis
Skiriamoji geba
MAG272C
(3CA5)
WQHD
MAG272CQR
(3CA6)
DP /
C tipo
2560 × 1440, 60Hz
V
V
2560 × 1440, 120Hz
V
2560 × 1440, 144Hz
V
HDMI
DP /
C tipo
MAG272CQP/
HDMI
HDMI
DP /
C tipo
MAG272CR
(3CA5)
V
2560 × 1440, 165Hz
A-4
V
480P
Vaizdo įrašų
sinchronizavimo
576P
skiriamoji geba
720P
V
1080i
V
1080P
V
1080P, 120 Hz
V
V
V
1440P
V
1440P, 120 Hz
V
MAG272CRX
(3CA0)
HDMI
DP /
C tipo
Priedas
MAG 272 serijos specifikacijos
Modelis
MAG272
(3CA7)
MAG272R
(3CA7)
Dydis
MAG272QP
MAG272QR
(3CA8)
68,58 cm
Kreivis
Netaikoma
Plokštės tipas
VA
Skiriamoji geba
1920 x 1080,
165Hz
2560 x 1440, 165Hz
Kraštinių santykis
16:9
Šviesumas (nitais)
300 (maks.)
Kontrastingumo santykis
3000:1
Atnaujinimo dažnis
165Hz
Reakcijos laikas
1 ms (MPRT)
Įvesties sąsaja
I/O
HDMI x 2, DP x 1
■■
■■
■■
■■
■■
■■
HDMI x 2
„DisplayPort“ prievadas x 1
C tipo USB x 1
A tipo USB 2.0 x 2
B tipo USB 2.0 x 1
Ausinių išvestis x 1
Regėjimo kampai
DCI-P3/ sRGB
A-5
178°(H), 178°(V)
95,4% / 122,9%
Paviršiaus danga
95,6% / 123,7%
Apsauga nuo atspindžių
Ekrano spalvos
1,07 B (8 bitai +FRC)
Maitinimo tipas
Išorinis maitinimo blokas
Energijos sunaudojimas (tipinis)
Maitinimas
65 W
100–240 V kintamoji srovė, 50–60 Hz, maks. 1,6 A
Reguliavimas (pakreipimas)
-5° ~ 20°
Reguliavimas
(aukščio nustatymas)
Netaikoma
0 × 100mm
Reguliavimas (pavertimas)
Netaikoma
-75° ~ 75°
Reguliavimas (pasukimas)
Netaikoma
„Kensington“ užraktas
-90° ~ 90°
Taip
„VESA“ stovas
■■ Plokštės tipas: 100 × 100 mm
■■ Varžtų rūšis: M4 x 10 mm
▶▶ Sriegio skersmuo: 4 mm
▶▶ Sriegio žingsnis: 0,7 mm
▶▶ Sriegio ilgis: 10 mm
Matmenys (P x A x G)
614,9 × 451,4 ×
225,2 mm
614,9 × 532,7 × 206,7 mm
Bendrasis svoris
4,33 kg
(grynasis) / 7,1
kg (bendrasis)
6,05 kg (grynasis) / 8,7 kg (bendrasis)
Modelis
MAG272
(3CA7)
Aplinkosauga Eksploatuojant
MAG272R
(3CA7)
MAG272QP
MAG272QR
(3CA8)
Temperatūra: nuo 0℃ iki 40℃
Drėgnumas: nuo 20% iki 90 %, be kondensacijos
Aukštis virš jūros lygio: 0 × 5 000 m
Saugojimo sąlygos
Temperatūra: nuo -20°C iki 60°C
Drėgnumas: nuo 10 % iki 90 %, be kondensacijos
MAG 272 serijos nustatytieji ekrano režimai
Standartinis
MAG272
(3CA7)
Skiriamoji geba
HDMI
VGA
A-6
DP /
C tipo
MAG272R
(3CA7)
HDMI
640 × 480, 60Hz
V
640 × 480, 67Hz
V
640 × 480, 72Hz
V
640 × 480, 75Hz
V
720 × 480, 60 Hz
V
720 × 576, 50 Hz
V
800 × 600, 56Hz
V
800 × 600, 60Hz
V
800 × 600, 72Hz
V
800 × 600, 75Hz
V
1024 × 768, 60Hz
V
1024 × 768, 70Hz
V
1024 × 768, 75Hz
V
1280 × 1024, 60 Hz
V
1280 × 1024, 75Hz
V
WXGA+
1440 × 900, 60 Hz
V
WSXGA+
1680 × 1050, 60 Hz
V
Full HD
1920 × 1080, 60 Hz
V
Dos režimas
SVGA
XGA
SXGA
1920 × 1080, 120Hz
WQHD
MAG272QP
MAG272QR
(3CA8)
DP /
C tipo
HDMI
V
V
1920 × 1080, 144Hz
V
V
V
V
1920 × 1080, 165Hz
V
V
V
V
V
2560 × 1440, 60Hz
V
2560 × 1440, 120Hz
V
2560 × 1440, 144Hz
V
2560 × 1440, 165Hz
DP /
C tipo
V
V
V
Priedas
Standartinis
Skiriamoji geba
MAG272
(3CA7)
DP /
C tipo
1440P
V
V
1440P, 120 Hz
V
480P
Vaizdo įrašų
sinchronizavimo
576P
skiriamoji geba
720P
DP /
C tipo
MAG272QP
MAG272QR
(3CA8)
HDMI
HDMI
DP /
C tipo
MAG272R
(3CA7)
HDMI
V
V
V
1080P
V
1080P, 120 Hz
V
A-7
Trikčių šalinimas
Nešviečia kontrolinė maitinimo lemputė.
■■ Dar kartą paspauskite monitoriaus maitinimo mygtuką.
■■ Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas monitoriaus maitinimo kabelis.
Nėra vaizdo.
■■ Patikrinkite, ar tinkamai įdiegta kompiuterio vaizdo plokštė.
■■ Patikrinkite, ar kompiuteris ir monitorius prijungti pire elektros lizdų, ir ar jie
yra įjungti.
■■ Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas monitoriaus signalų perdavimo kabelis.
■■ Galbūt kompiuteris veikia budėjimo režimu. Norėdami pažadinti monitorių,
paspauskite bet kurį mygtuką.
Ekrano vaizdas netinkamo dydžio arba netinkamai sucentruotas.
Žr. skyrių „Iš anksto nustatyti ekrano režimai“, kad nustatytumėte reikiamą nuostatą
ir monitorius tinkamai rodytų vaizdą.
A-8
Neveikia funkcija „Plug & Play“.
■■ Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas monitoriaus maitinimo kabelis.
■■ Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas monitoriaus signalų perdavimo kabelis.
■■ Patikrinkite, ar kompiuteris ir vaizdo plokštė turi funkciją „Plug & Play“.
Neryškios, išsilieję arba netinkamų spalvų piktogramos, šriftas arba
ekranas.
■■
■■
■■
■■
■■
Stenkitės nenaudoti jokių vaizdo signalų perdavimo ilginamųjų kabelių.
Sureguliuokite šviesumą ir kontrastingumą.
Sureguliuokite RGB spalvas arba pakoreguokite spalvų temperatūrą.
Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas monitoriaus signalų perdavimo kabelis.
Patikrinkite, ar nesulankstyti signalų perdavimo kabelio jungties kontaktai.
Monitorius pradeda mirgėti arba banguoti.
■■ Pakeiskite atnaujinimo dažnį, kad jis atitiktų jūsų kompiuterio technines
savybes.
■■ Atnaujinkite vaizdo plokštės tvarkykles.
■■ Patraukite monitorių atokiau nuo elektros prietaisų, kurių gali kelti
elektromagnetinių trukdžių (EMT).
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement