MSI Optix MAG273R MONITOR Ръководство за работа

Add to my manuals
32 Pages

advertisement

MSI Optix MAG273R MONITOR Ръководство за работа | Manualzz

Серия Optix

LCD монитор

Optix MAG273 (3CB6)

Optix MAG273R (3CB6)

ii

Съдържание

Съобщение за авторски права и търговски марки ���������������������������������������������iii

Редакция ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Техническа поддръжка ������������������������������������������������������������������������������������������iii

Инструкции за безопасност ����������������������������������������������������������������������������������iv

CE съвместимост ��������������������������������������������������������������������������������������������������vi

Изявление на ФКК относно радиочестотните смущения �����������������������������������vi

Изявление относно изхвърлянето на отпадъци от електронно и електрическо оборудване �����������������������������������������������������������������������������������������������������������vii

Информация за химични субстанции �����������������������������������������������������������������vii

Начало ������������������������������������������������������������������������������������������� 1-1

Съдържание на пакета �������������������������������������������������������������������������������������� 1-2

Инсталиране на стойката на монитора ������������������������������������������������������������ 1-3

Настройка на монитора ������������������������������������������������������������������������������������� 1-5

Общ преглед на монитора ��������������������������������������������������������������������������������� 1-6

Свързване на монитора към компютър ������������������������������������������������������������ 1-8

Настройка на екранното меню �������������������������������������������������� 2-1

Navi Key ( Клавиш Navi ) �������������������������������������������������������������������������������������� 2-2

Настройка на екранното меню чрез клавиша Navi ������������������������������������������ 2-5

Приложение ��������������������������������������������������������������������������������� A-1

Технически характеристики �������������������������������������������������������������������������������A-2

Готови режими на дисплея ��������������������������������������������������������������������������������A-4

Отстраняване на неизправности ����������������������������������������������������������������������A-5

Предговор iii

ii

Предговор

Съобщение за авторски права и търговски марки

Авторско право © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Всички права запазени. Използваното лого на MSI е регистрирана търговска марка на Micro-Star Int’l Co., Ltd. Всички други споменати марки и имена може да са търговски марки на съответните им собственици. Няма гаранции за точността или пълнотата - нито изрични, нито подразбиращи се. MSI си запазва правото да прави промени в този документ без предизвестие.

Редакция

Редакция

В. 1.0

Дата

2020/02

Техническа поддръжка

Ако има проблем с Вашия продукт и не можете да намерите решение в това ръководство, моля свържете се с мястото, от което сте закупили оборудването, или с местния дистрибутор. Можете също така да посетите https://www.msi.com/support/ за допълнителни напътствия.

iii

iv

Инструкции за безопасност

Прочетете внимателно и задълбочено тези инструкции за безопасност.

Всички предупреждения на устройството или в ръководството на потребителя трябва да се спазват.

Оставете обслужването и ремонта на квалифициран персонал.

Запазете ръководството на потребителя, предоставено заедно с продукта, за бъдещи справки.

За да предотвратите пожар или токов удар, дръжте това устройство далеч от влага и висока температура.

Поставете устройството на стабилна, равна повърхност преди да го монтирате.

Уверете се, че напрежението е в рамките на безопасното и че е настроено правилно на стойност 100~240V преди включване на устройството в електрически контакт. Не махайте предпазителя на заземяването от контакта. Устройството да се включва само в заземен електрически контакт.

Винаги изваждайте захранващия кабел или изключвайте контакта, ако няма да използвате устройството известно време, за да постигнете нулева консумация на енергия.

Вентилаторът на устройството се използва за въздушна конвекция и да се предотврати прегряване на устройството. Не покривайте вентилатора.

Не оставяйте устройството в неконтролирана среда с температура на съхранение над 60 O C или под -20 O C, което може да повреди устройството.

ЗАБЕЛЕЖКА: Максималната работна температура е около 40 O C�

При почистване на устройството, уврете се, че сте изключили контакта.

Използвайте по-скоро мека кърпа отколкото промишлен почистващ препарат, за да почистите устройството. Никога не изливайте течност в отвора. Това може да доведе до повреда на устройството или до токов удар.

Поставете захранващия кабел там където няма риск той да бъде настъпен.

Не поставяйте предмети върху захранващия кабел.

Предговор v

iv

Предговор

Винаги дръжте силни магнити или електрически обекти далеч от устройството.

В случай на някоя от следните ситуации, устройството трябва да се провери от сервизен персонал:

Захранващият кабел или щепселът е повреден.

Течност е проникнала вътре в устройството.

Устройството е било изложено на влага.

Устройството не работи добре или не можете да го накарате да работи като следвате инструкциите в ръководството на потребителя.

Устройството е било изпуснато и повредено.

Има очевидни признаци, че устройството е счупено.

Характеристики на екологичен продукт

Намалена консумация на енергия по време на работа и в режим на готовност.

Ограничена употреба на вещества, вредни за околната среда и здравето.

Лесно демонтиране и може да се рециклира.

Намалено използване на природни ресурси чрез насърчаване на рециклирането.

Удължен живот на продукта благодарение на лесно надграждане.

Намалено количество твърди отпадъци, благодарение на политиката за обратно приемане.

Политика за опазване на околната среда

Продуктът е създаден, така че да е възможно частите му да бъдат използвани повторно и да се рециклират. Те не трябва да се изхвърлят след края на живота на продукта.

Потребителите трябва да се свържат с оторизирано пункт за събиране на отпадъци при рециклиране или изхвърляне на излезли от употреба продукти.

Посетете уеб сайта на MSI и открийте най-близкия до Вас дистрибутор, за да получите повече информация относно рециклирането.

Потребителите могат също да се свържат с нас на имейл [email protected], когато искат да получат информация за правилното изхвърляне, връщане обратно, рециклиране и демонтиране на продукти на MSI.

v

★ Предупреждение! Прекалената употреба на екрани може да окаже влияние върху зрението Ви.

★ Препоръки:

1� Правете 10-минутна почивка на всеки 30 минути екранно време.

2� Деца под 2-годишна възраст не трябва да имат достъп до екрани.

Екранното време за деца над 2-годишна възраст трябва да се ограничи до по-малко от един час на ден.

vi

CE съвместимост

Това устройство изпълнява изискванията на Директива на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно електромагнитната съвместимост (2014/30/ЕС), Съоръжения за ниско напрежение (2014/35/ЕС), Директива за енергийносвързани продукти (2009/125/ЕО) и Директивата за ограничението на опасните вещества (2011/65/ЕС).

Този продукт е тестван и отговаря на хармонизираните стандарти за информационно технологично оборудване съгласно директивите в официалния журнал на ЕС.

Изявление на ФКК относно радиочестотните смущения

Това устройство е тествано и отговаря на ограниченията за цифрово устройство "Class B", съгласно част 15 от правилника на ФКК. Целта на тези критерии е да осигурят приемлива защита срещу вредни интерференции в жилищни инсталации. Това устройство генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не бъде инсталирано и използвано съгласно инструкциите, може да предизвика вредни смущения в радиовръзките. Все пак, няма гаранция, че при някоя конкретна инсталация няма да се появи интерференция. Ако устройството причинява вредни смущения в радио- и телевизионното приемане, които могат да се определят чрез включване и изключване на устройството, потребителят може да се опита да коригира смущенията по един или повече от начините, посочени по-долу:

■ Да преориентира или премести антената на приемника.

■ Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.

■ Включете оборудването в контакт от електрическата верига, който е различен от веригата, към която е включен приемникът.

■ Свържете се с дистрибутора или с опитен радио/телевизионен техник за помощ.

Бележка 1

Промените или модификациите, които не са одобрени изрично от страната, отговаряща за съвместимостта, могат да отнемат правата на потребителя да използва това оборудване.

Бележка 2

Екранираните кабели и захранващият кабел за променлив ток, ако има такива, трябва да са в рамките на ограниченията за емисии.

Устройството е в съответствие с раздел 15 от Правилата на ФКК. Работата му е обект на следните две условия:

1� Устройството да не причинява вредна интерференция.

2� Устройството да приема всякаква интерференция, включително и такава, която може да причини нежелано действие.

Предговор vii

vi

Предговор

Изявление относно изхвърлянето на отпадъци от електронно и електрическо оборудване

Съгласно Директива 2002/96/ЕО на Европейския Парламент ("EC") и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване, която влиза в сила на

13 август 2005 г., продукти на "електрическо и електронно оборудване" вече не може да се изхвърлят като битови отпадъци и производителите на включеното електронно оборудване ще бъдат задължени да приемат обратно такива продукти в края на живота им.

Информация за химични субстанции

В съответствие със законите за химичните субстанции, като например регламента EU

REACH (Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета), MSI предоставя информация за химичните субстанции в продукти: https://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

vii

Начало

Тази глава предоставя информация за процедурите по настройка на хардуера. Когато свързвате устройства, внимавайте как ги държите.

Използвайте заземената каишка за ръка, за да избегнете статично електричество.

ВАЖНО

Илюстрациите са само за справка. Външният вид на Вашия монитор може да варира.

Не използвайте остри предмети върху монитора.

1

1-2

Съдържание на пакета

1� Монитор

2� Стойка

3� Основа на стойка с болт

4� Токов адаптер и захранващ кабел

5� HDMI кабел (като опция)

6� USB upstream кабел (разрешава USB портовете на монитора)

7� Ръководство за бърз старт

8� Гаранционна карта

* Свържете се с мястото на покупка или с местния дистрибутор, ако някои от елементите са повредени или липсват.

* Съдържанието на пакета може да варира според държавата.

Начало

1-3

1-2

Начало

Инсталиране на стойката на монитора

Optix MAG273 (3CB6)

ВАЖНО

Поставете монитора върху мека, защитена повърхност, за да избегнете надраскване на панела на дисплея.

Отворите за инсталиране на стойката може да се използват като стойка за стена.

Свържете се с Вашия търговец за подходящ комплект за стенен монтаж.

1� Напаснете стойката към монитора.

2� Натиснете ключалката надолу, за да заключите стойката на място.

3� Свържете основата към стойката и затегнете болтовете на основата, за да закрепите основата.

4� Поставете капака правилно и затегнете винтовете, за да закрепите капака.

1 3

1-3

4

2

1-4

Optix MAG273R (3CB6)

ВАЖНО

Поставете монитора върху мека, защитена повърхност, за да избегнете надраскване на панела на дисплея.

Отворите за инсталиране на стойката може да се използват като стойка за стена.

Свържете се с Вашия търговец за подходящ комплект за стенен монтаж.

1� Напаснете стойката към монитора.

2� Натиснете ключалката надолу, за да заключите стойката на място.

3� Свържете основата към стойката и затегнете болтовете на основата, за да закрепите основата.

1

2

3

Начало

1-5

1-4

Начало

Настройка на монитора

Този монитор е проектиран за максимален комфорт при гледане, благодарение на възможностите за настройка, като наклон и въртене.

ВАЖНО

Избягвайте да докосвате панела, когато настройвате монитора.

Optix MAG273 (3CB6)

-5

O

20

O

1-5

Optix MAG273R (3CB6)

-5

O

20

O

130mm

Общ преглед на монитора

3 4 5 6 7 8 9

1-6

1

2

1 Бутон за захранване

2 Клавиш Navi

3 Kensington заключване

4 Жак за захранване

10

Начало

1-7

1-6

Начало

5

Порт USB 2.0 Type-B Upstream

За USB Upstream кабел.

ВАЖНО

Проверете пакета на USB Upstream кабела и го свържете към компютъра и монитора. Когато този кабел е свързан, портовете USB Type A Downstream на монитора ще са готови за употреба.

6 Порт USB Type-A Downstream

7 DisplayPort

8

HDMI порт

9 Вход за слушалки

10

Клавиш MSI Macro

За активиране на екранно меню за игри.

Към компютър

Към монитор

1-7

1-8

Свързване на монитора към компютър

1� Изключете компютъра си.

2� Свържете HDMI/DisplayPort кабела от монитора към компютъра.

3� Монтирайте токовия адаптер и захранващия кабел на монитора. (Фигура А)

4� Свържете токовия адаптер към контакта на монитора. (Фигура B)

5� Включете захранващия кабел в електрическата мрежа. (Фигура C)

6� Включете монитора. (Фигура D)

7� Включете компютъра, след което мониторът автоматично ще открие източника на сигнал.

B

А

C

D

Начало

PB

Настройка на екранното меню

Тази глава съдържа важна информация за настройката на екранното меню.

ВАЖНО

Цялата информация е обект на промяна без предизвестие.

2

Navi Key

(

Клавиш Navi

)

Мониторът е снабден с клавиш Navi, многопосочно управление, което спомага при навигация в екранното меню.

Клавиш Navi

2-2

Настройките по подразбиране на клавиша Navi са както следва:

Клавиш

Navi

Среден бутон

Бърз клавиш

(Когато екранното меню е ИЗКЛ�)

Основно меню на екранното меню

Основни операции

(Когато екранното меню е ВКЛ�)

■ За влизане в подменюта

■ Потвърждение на избор или настройка

Настройка на екранното меню

2-3

2-2

Настройка на екранното меню

Клавиш

Navi

Нагоре

Надолу

Наляво

Надясно

Бърз клавиш

(Когато екранното меню е ИЗКЛ�)

Game Mode (Режим за игри)

■ Натиснете средния бутон за потвърждение и изход.

■ Натиснете бутони нагоре и надолу за настройка.

■ Натиснете бутон наляво, за да отмените визуализацията и да излезете.

Screen Assistance

(Помощ за екрана)

Alarm Clock (Будилник)

■ Натиснете средния бутон за потвърждение и изход.

■ Натиснете бутони нагоре и надолу за настройка.

■ Натиснете левия бутон за отказ на визуализацията и изход.

■ Натиснете средния бутон за потвърждение и изход.

■ Натиснете бутоните нагоре и надолу за избор.

■ Натиснете левия бутон за отказ на визуализацията и изход.

Input Source (Източник на входен сигнал)

■ Натиснете средния бутон за потвърждение и изход.

■ Натиснете бутоните нагоре и надолу за избор.

■ Натиснете бутона наляво за изход.

Основни операции

(Когато екранното меню е ВКЛ�)

■ Избор на функционални менюта и елементи.

■ Позволява настройка нагоре в стойностите на функциите

■ Избор на функционални менюта и елементи.

■ Позволява настройка надолу в стойностите на функциите

■ Избор на функционални менюта и елементи.

■ Изход от текущото меню

■ Избор на функционални менюта и елементи.

■ За влизане в подменюта

2-3

2-4

Потребителите може да влязат в екранното меню за персонализиране на бързите клавиши на клавиша Navi. Още опции за бързи клавиши са налични по-долу.

Операции Опции на бързите клавиши на клавиша Navi

Brightness

(Яркост)

■ Натиснете средния бутон за запис на стойността и изход.

■ Натиснете бутони нагоре и надолу за настройка.

■ Натиснете левия бутон за отказ на визуализацията и изход.

Refresh Rate

(Скорост на опресняване)

■ Натиснете средния бутон за потвърждение и изход.

■ Натиснете десния бутон за включване и левия бутон за изключване на Скорост на опресняване.

Information on Screen

(Информация на екрана)

■ Натиснете средния бутон за потвърждение и изход.

■ Натиснете десния бутон за включване и левия бутон за изключване на тази функция.

Настройка на екранното меню

2-5

2-4

Настройка на екранното меню

Настройка на екранното меню чрез клавиша Navi

Натиснете средния бутон на клавиша Navi за стартиране на основното меню на екранното меню. Използвайте бутоните нагоре, надолу, наляво и надясно, за да настроите желаните функционални менюта, за да отговарят на личните Ви предпочитания.

h Gaming (Игри)

Меню от 1-во ниво Меню от второ/трето ниво

Game Mode

(Режим за игри)

User (Потребител)

FPS

Описание

Всички елементи може да се настройват от потребителите.

Всички елементи може да се настройват от потребителите.

Racing (Състезание)

RTS

Всички елементи може да се настройват от потребителите.

Всички елементи може да се настройват от потребителите.

RPG Всички елементи може да се настройват от потребителите.

■ Използвайте бутон нагоре или надолу, за да изберете и визуализирате ефектите на режимите.

Night Vision

(Нощен режим)

Response Time

(Време за реакция)

■ Натиснете средния бутон а потвърждение и приложете своя тип режим.

OFF (ИЗКЛ.)

Normal (Нормално)

Тази функция оптимизира яркостта на фона и се препоръчва за FPS игри.

Strong (Силно)

Strongest (Най-силно)

A.I. (Изкуствен интелект)

Normal (Нормално)

Fast (Бързо)

Fastest (Най-бързо)

■ Потребителите може да настройват

Време за реакция във всеки режим.

■ Функцията се препоръчва за FPS и състезания.

■ Когато функцията Против размазване от движение е включена, Време за отговор не може да се разреши и ще бъде сива.

2-5

2-6

Меню от 1-во ниво Меню от второ/трето ниво

Anti Motion Blur

(Против размазване от движение)

Refresh Rate

(Скорост на опресняване)

Alarm Clock

(Будилник)

Screen Assistance

(Помощ за екрана)

(OFF) (ИЗКЛ.)

(ON) (ВКЛ.)

Location

(Местоположение)

OFF (ИЗКЛ.)

ON (ВКЛ.)

Ляво горе

Дясно горе

Ляво долу

Дясно долу

Customize

(Персонализиране)

Location

(Местоположение)

Ляво горе

Дясно горе

Ляво долу

Дясно долу

Customize

(Персонализиране)

00:01~99:59 15:00

30:00

45:00

60:00

None (Няма)

Icon (Икона)

Position (Позиция)

Reset (Нулиране)

Описание

■ Яркост не може да се регулира, когато

Против размазване от движение е

ВКЛ.

■ Когато Скорост на опресняване на екрана е по-ниска от 75HZ, функцията

Против размазване от движение не може да се разреши.

■ Функцията се препоръчва за кино, FPS и състезания.

■ Против размазване от движение и HDCR не може да се активират едновременно.

■ Против размазване от движение и

FreeSync не може да се активират едновременно.

■ Потребителите може да настройват

Скорост на опресняване във всеки режим.

■ Местоположение на скорост на опресняване по подразбиране е Ляво горе. Местоположението може да се регулира в екранното меню. Натиснете средния бутон а потвърждение и приложете Вашето

Местоположение на скорост на опресняване.

■ Този монитор следва и работи с готовата настройка Скорост на опресняване на екрана на операционната система.

■ Потребителите може да настройват

Будилник във всеки режим.

■ След настройка на часа, натиснете средния бутон за активиране на таймера.

■ Местоположение на будилник по подразбиране е Ляво горе.

Потребителите може да изберат своето собствено местоположение.

■ Потребителите може да настройват

Помощ на екрана във всеки режим.

■ Настройката по подразбиране на

Помощ на екрана е Няма.

■ Когато е зададено Нулиране, иконата ще бъде нулирана в центъра.

■ Докато е зададена Позиция, екранното меню ще бъде затворено и ще показва само " Икона " на дисплея за настройка на Позиция, докато не натиснете средния бутон, за да излезете и ще се появи екранното меню.

Настройка на екранното меню

2-7

2-6

Настройка на екранното меню

Меню от 1-во ниво Меню от второ/трето ниво

FreeSync

(OFF) (ИЗКЛ.)

(ON) (ВКЛ.)

Описание

■ Настройката по подразбиране е ИЗКЛ.

FreeSync е обединен превключвател, ако HDMI е ИЗКЛ., всеки източник на входен сигнал също ще бъде изключен.

■ Само DisplayPort може да позволи

G-SYNC съвместим режим за NVIDIA графична карта.

■ Разрешаването на FreeSync ще повлияе на Против размазване от движение.

h

Professional (Професионален режим)

Меню от 1-во ниво Меню от второ ниво Описание

Pro Mode

(Професионален режим)

User (Потребител)

Reader (Читател)

Режим по подразбиране. Всички елементи може да се настройват от потребителите.

Всички елементи може да се настройват от потребителите.

Cinema (Кино)

Designer (Дизайнер)

Всички елементи може да се настройват от потребителите.

Всички елементи може да се настройват от потребителите.

Eye Saver

(Защита на очите)

HDCR

HDR Всички елементи може да се настройват от потребителите.

■ Използвайте бутон нагоре или надолу, за да изберете и визуализирате ефектите на режимите.

■ Натиснете средния бутон а потвърждение и приложете своя тип режим.

(OFF) (ИЗКЛ.)

(ON) (ВКЛ.)

(OFF) (ИЗКЛ.)

(ON) (ВКЛ.)

■ Защита на очите защитава очите Ви от синята светлина. Когато е разрешена, функцията

Защита на очите регулира температурата на екрана до по-жълт цвят.

■ Потребителите може да настройват Защита на очите във всеки режим.

■ Когато е Професионален режим е Читател, задължително се разрешава Защита на очите.

■ Потребителите може да настройват HDCR във всеки режим.

■ HDCR подобрява качеството на изображението като увеличава контраста на изображенията.

■ Когато HDCR е ВКЛ., функцията Яркост ще е сива.

■ HDCR и Против размазване от движение не може да са разрешени едновременно.

2-7

2-8

Anti Motion

Blur (Против размазване от движение)

(OFF) (ИЗКЛ.)

(ON) (ВКЛ.)

Image Enhancement

(Подобрение на изображението)

OFF (ИЗКЛ.)

Weak (Слабо)

Medium (Средно)

Strong (Силно)

Strongest (Най-силно)

■ Яркост не може да се регулира, когато Против размазване от движение е ВКЛ.

■ Когато Screen Скорост на опресняване на екрана е по-ниска от 75HZ, функцията Против размазване от движение не може да се разреши.

■ Функцията се препоръчва за кино, FPS и състезания.

■ Против размазване от движение и HDCR не може да се активират едновременно.

■ Против размазване от движение и FreeSync не може да се активират едновременно.

■ Подобрение на изображението подобрява ръбовете на изображението, за да подобри остротата.

■ Потребителите може да настройват

Подобрение на изображението във всеки режим.

h Image (Образ)

Меню от 1-во ниво Меню от второ/трето ниво

Brightness (Яркост) 0-100

Contrast (Контраст) 0-100

Sharpness

(Рязкост)

Color Temperature

(Цветова температура)

Screen Size

(Размер на екрана)

0-5

Cool (Студени цветове)

Normal (Нормално)

Warm (Топли цветове)

Customization

(Персонализиране)

R (0-100)

G (0-100)

B (0-100)

Auto (Авт.)

4:3

16:9

Описание

■ Потребителите може да регулират

Яркост в режими Потребител, RTS,

RPG и Читател.

■ Функцията Яркост става сива, когато е разрешен режим Против размазване от движение и HDCR.

■ Потребителите може да настройват

Контраст във всеки режим.

■ Потребителите може да настройват

Яркост във всеки режим.

■ Разкост подобрява яснотата и детайлите на изображенията.

■ Функцията Цветова температура по подразбиране е Нормална.

■ Използвайте бутон нагоре или надолу, за да изберете и визуализирате ефектите на режимите.

■ Натиснете средния бутон а потвърждение и приложете своя тип режим.

■ Потребителите може да регулират

Цветова температура в Режим за персонализиране.

■ Потребителите може да регулират

Размер на екрана във всеки режим, при всяка разделителна способност и при всяка скорост на опресняване.

Настройка на екранното меню

2-9

2-8

Настройка на екранното меню h Input Source (Източник на входен сигнал)

Меню от 1-во ниво Описание

HDMI1

HDMI2

Потребителите може да настройват Източник на воден сигнал във всеки режим.

DP h Navi Key (Клавиш Navi)

Меню от 1-во ниво Меню от второ ниво

Нагоре OFF (ИЗКЛ.)

Надолу

Наляво

Надясно

Brightness (Яркост)

Game Mode (Режим за игри)

Screen Assistance (Помощ за екрана)

Alarm Clock (Будилник)

Input Source

(Източник на входен сигнал)

Refresh Rate

(Скорост на опресняване)

Information on Screen

(Информация на екрана)

Описание

■ Настройката по подразбиране на бутона нагоре е Режим за игри.

■ Настройката по подразбиране на бутона надолу е Помощ за екрана.

■ Настройката по подразбиране на бутона наляво е Будилник.

■ Настройката по подразбиране на бутона надясно е Източник на входен сигнал.

■ Всички елементи на клавиша

Navi може да се регулират чрез екранното меню. h Setting (Настройка)

Меню от 1-во ниво Меню от второ ниво Описание

Language (Език) 繁體中文

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

한국어

■ Фабричната настройка по подразбиране на Език е Английски.

■ Потребителите може да натиснат средния бутон, за да потвърдят и приложат настройката Език.

■ Език е независима настройка. Настройката за езика на потребителите ще замести фабричната настройка по подразбиране. Когато потребителите зададат Нулиране да бъде Да,

Език няма да се промени.

日本語

Русский

Transparency

(Прозрачност)

Português

简体中文

ไทย

Bahasa Indonesia

हिन्दी

Türkçe

(Скоро ще бъдат налични още езици)

0~5 Потребителите може да настройват Прозрачност във всеки режим.

2-9

2-10

OSD Time Out

(Таймаут на екранното меню)

RGB LED

Power Button

(Бутон за захранване)

Information on Screen

(Информация на екрана)

Reset (Нулиране)

5-30s Потребителите може да настройват Таймаут на екранното меню във всеки режим.

OFF (ИЗКЛ.)

Потребителите може да регулират RGB LED на Вкл. или Изкл.

ON (ВКЛ.)

OFF (ИЗКЛ.) Когато е зададено ИЗКЛ., потребителите може да натиснат бутона на захранването, за да затворят монитора.

Standby (в готовност) Когато е зададен режим В готовност, потребителите може да натиснат бутона на захранването, за да настроят панела и подсветката.

OFF (ИЗКЛ.)

ON (ВКЛ.)

YES (ДА)

NO (НЕ)

■ Информацията за състоянието на монитора ще бъде показана отдясно на екрана.

■ Потребителите може да разрешат или забранят

Информация на екрана. Настройката по подразбиране е ИЗКЛ.

Потребителите може да нулират и възстановят настройките на оригиналната Настройка по на екранното меню във всеки режим.

Настройка на екранното меню

PB

Приложение

ВАЖНО

Цялата информация е обект на промяна без предизвестие.

А

A-2

Технически характеристики

Модел

Размер

Извивка

Тип панел

Разделителна способност

Пропорции

Яркост (нитове)

Контрастно съотношение

Скорост на опресняване

Време за реакция

Входен интерфейс

I/O

Ъгли на гледане sRGB / DCI-P3*

Повърхностна обработка

Цветове на екрана

Тип захранване

Технически характеристики на адаптера

Вход за захранването

Изход за захранване

Регулиране (наклон)

Регулиране (Височина)

Kensington заключване

VESA монтаж

Размери (Ш x Д x В)

Нетно тегло

Optix MAG273 (3CB6)

27 инча

Плосък

IPS

1920 x 1080

16:9

250

1000:1

144Hz

139%/ 98%

Против отблясъци

1,07 милиарда

Външен токов адаптер

Optix MAG273R (3CB6)

1ms (MPRT)

■ HDMI порт x2

■ DisplayPort x1

■ HDMI порт x2

■ DisplayPort x1

■ USB 2.0 Type A x2 (задна страна)

■ USB 2.0 Type B x1 (задна страна за PC към монитор)

■ Жак за слушалки x1

178°(х.) , 178°(в.)

Модел: SOY-1200500/ SUN-1200500

100~240Vac, 50~60Hz, 1,7A

12V, 5A

-5° ~ 20°

Не

Да

-5° ~ 20°

130mm

■ Тип платка: 100 x 100mm

■ Тип болт: M4 x 10mm

▶ Диаметър на резбата: 4mm

▶ Стъпка на резбата: 0,7mm

▶ Дължина на стъпката: 10mm

616,8 x 228,63 x 447 mm 616,8 x 266,5 x 551,4 mm

5,15 kg (11,33 lb) 6,14 kg (13,51 lb)

Приложение

A-3

A-2

Приложение

Модел

Среда Работна

Памет

Optix MAG273 (3CB6) Optix MAG273R (3CB6)

Температура: От 0°C до 40°C

Влажност: 20% до 90% без кондензация

Надморска височина: 0 ~ 2000m

Температура: От -20°C до 60°C

Влажност: 10% до 90% без кондензация

* Въз основа на тестови стандарти CIE1976.

A-3

A-4

Готови режими на дисплея

Стандарт

VGA

Dos режим

SVGA

XGA

SXGA

WXGA+

WSXGA+

Full HD

Разделителна способност на видеотайминг

Разделителна способност

640x480 при 60Hz

640x480 при 67Hz

640x480 при 72Hz

640x480 при 75Hz

720x480 при 60Hz

800x600 при 56Hz

800x600 при 60Hz

800x600 при 72Hz

800x600 при 75Hz

1024x768 при 60Hz

1024x768 при 70Hz

1024x768 при 75Hz

1280x1024 при 60Hz

1280x1024 при 75Hz V

1280x1024 при 120Hz V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Optix MAG273 (3CB6)/ Optix MAG273R (3CB6)

HDMI1 HDMI2 DP

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

1440x900 при 60Hz

1440x900 при 120Hz

1680x1050 при 60Hz

1680x1050 при 120Hz V

1920x1080 при 60Hz V

1920x1080 при 120Hz V

1920x1080 при 144Hz V

480P

576P

V

V

V

V

V

720P

1080i

1080P

1080P при 120Hz

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Приложение

A-5

A-4

Приложение

Отстраняване на неизправности

LED индикаторът е изключен�

■ Натиснете бутона на захранването на монитора отново.

■ Проверете дали захранващият кабел на монитора е свързан правилно.

Няма картина�

■ Проверете дали видеокартата на компютъра е инсталирана правилно.

■ Проверете дали компютърът и мониторът са свързани към електрическата мрежа и включени.

■ Проверете дали сигналният кабел на монитора е свързан правилно.

■ Компютърът може да е в режим В готовност. Натиснете произволен клавиш, за да активирате монитора.

Изображението на екрана не е с правилната големина или не е центрирано�

Вижте Готови режими на дисплея за задаване на компютърна настройка, подходяща за показване на монитора.

Няма Plug & Play�

■ Проверете дали захранващият кабел на монитора е свързан правилно.

■ Проверете дали сигналният кабел на монитора е свързан правилно.

■ Проверете дали компютърът и видеокартата са съвместими с Plug &

Play.

Иконите, шрифтовете или екраните са неясни, размазани и имат проблеми с цветовете�

■ Избягвайте използване на удължително кабели за видео.

■ Настройте яркостта и контрастта.

■ Регулирайте RGB цветовете или направете фина настройка на температурата.

■ Проверете дали сигналният кабел на монитора е свързан правилно.

■ Проверете за огънати щифтове на конектора на сигналния кабел.

Мониторът започва да мига и се виждат черти�

■ Променете скоростта на опресняване, за да отговаря на възможностите на Вашия монитор.

■ Актуализирайте драйверите за Вашата видеокарта.

■ Дръжте монитора далеч от електрически устройства, които може да причинят електромагнитна интерференция (EMI).

A-5

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • 68.6cm (27") Full HD 1920 x 1080 IPS
  • 1ms, 16:9, 250cd/m², 1000:1
  • USB, HDMI, DisplayPort

Related manuals