MSI Optix MAG273R MONITOR Instrukcja obsługi

MSI Optix MAG273R MONITOR Instrukcja obsługi | Manualzz
Seria Optix
Monitor LCD
Optix MAG273 (3CB6)
Optix MAG273R (3CB6)
Spis treści
Prawa autorskie i informacje na temat znaków towarowych�����������������������������������iii
Wersja���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Pomoc techniczna���������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Instrukcje bezpieczeństwa��������������������������������������������������������������������������������������iv
Zgodność z CE��������������������������������������������������������������������������������������������������������vi
Oświadczenie FCC-B o zakłóceniach częstotliwości radiowych�����������������������������vi
Oświadczenie WEEE���������������������������������������������������������������������������������������������vii
Informacje o substancjach chemicznych����������������������������������������������������������������vii
Wprowadzenie�������������������������������������������������������������������������������1-1
Zawartość opakowania���������������������������������������������������������������������������������������� 1-2
Instalacja podstawy monitora������������������������������������������������������������������������������� 1-3
Regulacja monitora���������������������������������������������������������������������������������������������� 1-5
Omówienie monitora�������������������������������������������������������������������������������������������� 1-6
Podłączanie monitora do komputera�������������������������������������������������������������������� 1-8
Konfiguracja w menu OSD�����������������������������������������������������������2-1
Navi Key (Przycisk nawigacyjny)������������������������������������������������������������������������� 2-2
ii
Konfiguracja w menu OSD za pomocą przycisku nawigacyjnego����������������������� 2-5
Dodatek�����������������������������������������������������������������������������������������A-1
Dane techniczne��������������������������������������������������������������������������������������������������A-2
Wstępnie ustawione tryby wyświetlania���������������������������������������������������������������A-4
Rozwiązywanie problemów����������������������������������������������������������������������������������A-5
Wstęp
Prawa autorskie i informacje na temat znaków
towarowych
Copyright © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Logo MSI to
zastrzeżony znak towarowy firmy Micro-Star Int’l Co., Ltd. Wszystkie pozostałe
wspomniane znaki i nazwy mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
Firma nie udziela żadnych gwarancji, wyrażonych ani dorozumianych, odnośnie
dokładności lub kompletności. Firma MSI zastrzega sobie prawo do wprowadzania
zmian w niniejszym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.
Wersja
Wersja
V1.0
Data
2020/02
Pomoc techniczna
Po wystąpieniu problemu z produktem i nieuzyskaniu rozwiązania z podręcznika
użytkownika należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z lokalnym dystrybutorem.
W celu uzyskania dalszych wskazówek można także przejść na stronę
https://www.msi.com/support/.
iii
Instrukcje bezpieczeństwa
◙◙
◙◙
◙◙
Przeczytaj starannie i gruntownie instrukcje bezpieczeństwa.
Należy stosować się do wszystkich przestróg i ostrzeżeń umieszczonych na
urządzeniu lub w podręczniku użytkownika.
Czynności serwisowe mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowane osoby.
Należy zachować podręcznik użytkownika dostarczony w opakowaniu do
wykorzystania w przyszłości.
Urządzenie należy przechowywać z dala od wilgoci i nie narażać go na działanie
wysokiej temperatury, aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem.
Przed wykonaniem ustawień urządzenie należy umieścić na stabilnej płaskiej
powierzchni.
◙◙
iv
◙◙
Przed podłączeniem urządzenia do gniazda zasilania należy upewnić się,
że napięcie zasilające jest w bezpiecznych granicach i zostało prawidłowo
ustalone w przedziale 100~240 V. Nie należy usuwać z wtyczki bolca
uziemienia. Urządzenie musi być podłączone do uziemionego gniazda
zasilania.
Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy zawsze
odłączyć przewód zasilający lub wyłączyć zasilanie gniazda ściennego, aby
zapewnić zerowe zużycie energii.
Wentylator na urządzeniu jest używany do konwekcji powietrza i zabezpiecza
produkt przed przegrzaniem. Wentylatora nie należy przykrywać.
Nie należy pozostawiać urządzenia w miejscu bez wentylacji przy temperaturze
przechowywania powyżej 60OC lub poniżej -20OC, ponieważ może to uszkodzić
urządzenie.
UWAGA: Maksymalna temperatura działania wynosi około 40°C.
Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy odłączyć wtyczkę
zasilającą. Do czyszczenia urządzenia należy raczej używać miękkiej szmatki, a
nie przemysłowych środków chemicznych. Nigdy nie należy wlewać płynów do
otworów w obudowie, ponieważ może to uszkodzić urządzenie lub spowodować
porażenie prądem elektrycznym.
Wstęp
Przewód zasilający należy tak poprowadzić, aby nikt przypadkiem na niego nie
nadepnął i nie potknął się o niego. Nie należy stawiać niczego na przewodzie
zasilającym.
W pobliżu urządzenia nie mogą znajdować się obiekty o silnym polu
magnetycznym lub elektrycznym.
W razie wystąpienia którejkolwiek z poniższych sytuacji urządzenie powinno
zostać sprawdzone przez personel serwisu:
◙◙ Przewód zasilający lub wtyczka uległy uszkodzeniu.
◙◙ Do wnętrza urządzenia dostał się płyn.
◙◙ Urządzenie zostało poddane działaniu wilgoci.
◙◙ Urządzenie nie działa poprawnie lub nie można go uruchomić zgodnie z
podręcznikiem użytkownika.
◙◙ Urządzenie zostało upuszczone i uszkodzone.
◙◙ Urządzenie ma wyraźne oznaki uszkodzenia.
Energooszczędność produktu
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Zmniejszone zużycie energii podczas używania i w trybie wstrzymania
Ograniczone użycie substancji szkodliwych dla środowiska i dla zdrowia
Łatwy demontaż i recykling
Zmniejszone zużycie zasobów naturalnych poprzez zachęcanie do
recyklingu
Zwiększona żywotność produktu, poprzez łatwe aktualizacje
Zmniejszona ilość trwałych odpadów, dzięki polityce zwrotów
Polityka ochrony środowiska
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Produkt został zaprojektowany tak, aby umożliwić wielokrotne użycie części i
właściwe przetwarzanie, dlatego też nie należy go wyrzucać po zakończeniu
żywotności.
Użytkownicy powinni skontaktować się z lokalnym autoryzowanym punktem
zbiórki do celów recyklingu i usuwania zużytych produktów.
W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących przetwarzania należy
przejść do witryny firmy MSI i zlokalizować najbliższego dystrybutora.
Informacje dotyczące prawidłowej utylizacji, zwrotu, przetwarzania i
demontażu produktów firmy MSI użytkownicy mogą też uzyskać pod
adresem [email protected].
★ Ostrzeżenie! Zbyt długie korzystanie z monitora może wpływać na wzrok.
★ Zalecenia:
1. Co 30 minut pracy przed monitorem należy robić 10-minutowe przerwy.
2. Dzieci w wieku poniżej 2 lat nie powinny korzystać z monitora. W przypadku
dzieci w wieku co najmniej 2 lat czas spędzony przed monitorem powinien być
ograniczony do mniej niż jednej godziny dziennie.
v
Zgodność z CE
Urządzenie to spełnia wymogi dyrektywy Rady w sprawie zbliżenia
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do
kompatybilności elektromagnetycznej (2014/30/UE), dyrektywy
niskonapięciowej (2014/35/UE), dyrektywy ErP (2009/125/WE) i
dyrektywy RoHS (2011/65/UE). Urządzenie to zostało poddane testom, które wykazały
jego zgodność z normami zharmonizowanymi dla urządzeń technologii informacyjnej
opublikowanymi w dyrektywach w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Oświadczenie FCC-B o
zakłóceniach częstotliwości
radiowych
vi
Urządzenie to zostało poddane testom, które stwierdziły, że jest zgodne z
ograniczeniami wyznaczonymi dla urządzeń cyfrowych klasy B w części 15
przepisów FCC. Ograniczenia te zostały wyznaczone, aby zapewniać odpowiednie
zabezpieczenie przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.
Urządzenie generuje, wykorzystuje oraz może wytwarzać energię częstotliwości
radiowej i, jeśli nie będzie zainstalowane i używane ściśle według zaleceń instrukcji,
może powodować zakłócenia komunikacji radiowej. Jednakże, nie gwarantuje się,
że nie wystąpią zakłócenia w określonej instalacji. Jeśli więc urządzenie powoduje
szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, których przyczynę można
potwierdzić wyłączając i włączając urządzenie, użytkownik może spróbować
wyeliminować zakłócenie przez zastosowanie co najmniej jednego z wymienionych
poniżej sposobów:
■■ Obrócenie lub przemieszczenie anteny odbiorczej.
■■ Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
■■ Podłączenie urządzenia do gniazdka zasilającego znajdującego się w
innym obwodzie elektrycznym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik
telewizyjny lub radiowy.
■■ Konsultacja z dostawcą lub doświadczonym technikiem RTV w celu
uzyskania pomocy.
Uwaga 1
Zmiany i modyfikacje bez odpowiedniej, specjalnej akceptacji jednostek
odpowiedzialnych za zgodność mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z
urządzenia.
Uwaga 2
Dla zachowania zgodności z limitami emisji należy używać wyłącznie ekranowanych
kabli i przewodów prądu zmiennego.
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega
dwóm następującym warunkom:
1. to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i
2. to urządzenie musi być odporne na odbierane zakłócenia, w tym na zakłócenia,
które mogą spowodować jego niepożądane działanie.
Wstęp
Oświadczenie WEEE
Z mocy unijnej dyrektywy o zużytym sprzęcie elektronicznym i
elektronicznym 2002/96/WE, obowiązującej od 13 sierpnia 2005 roku,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być utylizowany jako
część odpadów komunalnych. W związku z tym producenci takiego sprzętu
mają obowiązek go odbierać po zakończeniu okresu eksploatacji.
Informacje o substancjach chemicznych
Zgodnie z przepisami dotyczącymi substancji chemicznych, takimi jak przepisy UE
REACH (Przepisy WE Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy), MSI
udostępnia informacje o substancjach chemicznych pod adresem:
https://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
vii
1
Wprowadzenie
W rozdziale tym zawarto informacje dotyczące procedur konfiguracji
sprzętowej. Podczas podłączania urządzeń należy trzymać je ostrożnie, a
także założyć na nadgarstek uziemiony pasek w celu uniknięcia wystąpienia
elektryczności statycznej.
WAŻNE
•
•
Ilustracje mają wyłącznie charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd
monitora może odbiegać od przedstawionego.
Monitor należy chronić przed kontaktem z ostrymi przedmiotami.
Zawartość opakowania
1. Monitor
2. Wspornik
3. Podstawa ze śrubą
4. Zasilacz i przewód zasilający
5. Kabel HDMI (opcjonalny)
6. Kabel USB typu upstream (do uaktywnienia portów USB w monitorze)
7. Instrukcja szybkiego uruchomienia
8. Karta gwarancyjna
* Jeśli jakikolwiek element jest uszkodzony lub go brakuje, należy skontaktować się ze
sprzedawcą lub z lokalnym dystrybutorem.
* Zawartość opakowania może różnić się w zależności od kraju.
1-2
Wprowadzenie
Instalacja podstawy monitora
Optix MAG273 (3CB6)
WAŻNE
Monitor należy położyć na miękkiej, zabezpieczonej powierzchni, aby uniknąć
porysowania panelu wyświetlacza.
Otwory do mocowania stojaka można również wykorzystać do mocowania
naściennego. W celu uzyskania informacji o właściwym zestawie do montażu
naściennego należy skontaktować się z dystrybutorem.
1. Przymocuj wspornik do monitora.
2. Przesuń zaczep w dół w celu zabezpieczenia wspornika.
3. Połącz podstawę ze wspornikiem i przykręć śrubę w celu zabezpieczenia podstawy.
4. Załóż prawidłowo osłonę i przykręć śruby, aby ją zabezpieczyć.
1
3
1-3
4
2
Optix MAG273R (3CB6)
WAŻNE
Monitor należy położyć na miękkiej, zabezpieczonej powierzchni, aby uniknąć
porysowania panelu wyświetlacza.
Otwory do mocowania stojaka można również wykorzystać do mocowania
naściennego. W celu uzyskania informacji o właściwym zestawie do montażu
naściennego należy skontaktować się z dystrybutorem.
1. Przymocuj wspornik do monitora.
2. Przesuń zaczep w dół w celu zabezpieczenia wspornika.
3. Połącz podstawę ze wspornikiem i przykręć śrubę w celu zabezpieczenia
podstawy.
1
1-4
2
3
Wprowadzenie
Regulacja monitora
Funkcje regulacji tego monitora, takie jak nachylenie, zmiana wysokości i obracanie,
mają na celu zmaksymalizowanie komfortu patrzenia.
WAŻNE
Podczas regulacji monitora nie należy dotykać panelu wyświetlacza.
Optix MAG273 (3CB6)
O
O
-5 20
1-5
Optix MAG273R (3CB6)
O
O
-5 20
130mm
Omówienie monitora
3
1-6
4
5
6
7
8
9
2
1
1
Przycisk zasilania
2
Przycisk nawigacyjny
3
Blokada Kensington
4
Gniazdo zasilania
10
Wprowadzenie
5
Port USB 2.0 typu - B upstream
Do kabla USB typu upstream.
WAŻNE
Wyjęty z opakowania kabel USB typu
upstream należy podłączyć do komputera
i monitora. Po jego podłączeniu będzie
można zacząć korzystać z portów USB typu
A downstream w monitorze.
6
Port USB typu - A downstream
7
DisplayPort
8
Port HDMI
9
Gniazdo słuchawek
10
Przycisk makr MSI
Uaktywnianie menu OSD do gier.
Do komputera
Do monitora
1-7
Podłączanie monitora do komputera
1. Wyłącz komputer.
2. Podłącz kabel HDMI/DisplayPort do monitora i do komputera.
3. Podłącz przewód zasilający do zasilacza monitora. (Rysunek A)
4. Podłącz zasilacz do gniazda zasilania monitora. (Rysunek B)
5. Podłącz przewód zasilający do gniazda elektrycznego. (Rysunek C)
6. Włącz monitor. (Rysunek D)
7. Włącz komputer, po czym monitor automatycznie wykryje źródło sygnału.
B
C
1-8
A
D
2
Konfiguracja w menu
OSD
W tym rozdziale zawarto informacje na temat konfiguracji za pomocą menu
OSD.
WAŻNE
Wszystkie dane podlegają zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Navi Key (Przycisk nawigacyjny)
Monitor wyposażony jest w przycisk nawigacyjny, wielokierunkowy element
sterowania pomagający w nawigacji w menu ekranowym OSD.
Przycisk nawigacyjny
2-2
Poniżej przedstawiono domyślne ustawienia przycisku nawigacyjnego.
Przycisk
nawigacyjny
Przycisk skrótu
Podstawowe operacje
(gdy menu OSD jest wyłączone)
(gdy menu OSD jest włączone)
Środkowy
przycisk
Główne menu OSD
■■ Przechodzenie do podmenu
■■ Potwierdzanie wyboru lub
ustawienia
Konfiguracja w menu OSD
Przycisk
nawigacyjny
Przycisk skrótu
(gdy menu OSD jest wyłączone)
(gdy menu OSD jest włączone)
W górę
Game Mode (Tryb Gry)
■■ Naciśnij środkowy
przycisk, aby
potwierdzić wybór i
wyjść.
■■ Naciśnij przycisk w
górę lub w dół, aby
dostosować.
■■ Naciśnij przycisk w
lewo, aby anulować
podgląd i wyjść bez
zastosowania efektu
trybu.
■■ Wybór menu i elementów
funkcji
■■ Zwiększanie wartości
dostosowywanej funkcji
W dół
Screen Assistance
(Wsparcie ekranowe)
■■ Naciśnij środkowy
przycisk, aby
potwierdzić wybór i
wyjść.
■■ Naciśnij przycisk w
górę lub w dół, aby
dostosować.
■■ Naciśnij przycisk w
lewo, aby anulować
podgląd i wyjść.
■■ Wybór menu i elementów
funkcji
■■ Zmniejszanie wartości
dostosowywanej funkcji
W lewo
Alarm Clock (Budzik)
■■ Naciśnij środkowy
przycisk, aby
potwierdzić wybór i
wyjść.
■■ Naciśnij przycisk w
górę lub w dół, aby
wybrać.
■■ Naciśnij przycisk w
lewo, aby anulować
podgląd i wyjść.
■■ Wybór menu i elementów
funkcji
■■ Wyjście z aktualnie
wyświetlonego menu
■■ Naciśnij środkowy
przycisk, aby
potwierdzić wybór i
wyjść.
■■ Naciśnij przycisk w
górę lub w dół, aby
wybrać.
■■ Naciśnij przycisk w
lewo, aby wyjść.
■■ Wybór menu i elementów
funkcji
■■ Przechodzenie do podmenu
W prawo
Input Source
(Źródło sygnału)
Podstawowe operacje
2-3
Przyciski skrótów przypisane do przycisku nawigacyjnego można dostosować w menu
OSD. Poniżej przedstawiono dodatkowe przyciski skrótów.
2-4
Przyciski skrótów dla przycisku
nawigacyjnego
Czynności
Brightness
(Jasność)
■■ Naciśnij środkowy przycisk, aby zapisać wartość
i wyjść.
■■ Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby
dostosować.
■■ Naciśnij przycisk w lewo, aby anulować podgląd
i wyjść.
Refresh
Rate (Częst.
odświeżania)
■■ Naciśnij środkowy przycisk, aby potwierdzić wybór
i wyjść.
■■ Naciśnij przycisk w prawo, aby włączyć
lub przycisk w lewo, aby wyłączyć pozycję
Częstotliwość odświeżania.
Information
on Screen
(Informacje na
ekranie)
■■ Naciśnij środkowy przycisk, aby potwierdzić wybór
i wyjść.
■■ Naciśnij przycisk w prawo, aby włączyć lub
przycisk w lewo, aby wyłączyć tę funkcję.
Konfiguracja w menu OSD
Konfiguracja w menu OSD za pomocą
przycisku nawigacyjnego
Naciśnij środkowy przycisk przycisku nawigacyjnego, aby wyświetlić główne menu
ekranowe (OSD). Za pomocą przycisku w górę, w dół, w lewo lub w prawo dostosuj
żądane menu funkcji do własnych preferencji.
2-5
hh Gaming (GRY)
1. poziom menu
2./3. poziom menu
Opis
Game Mode
(Tryb Gry)
User (Użytkownika)
Można dostosować wszystkie elementy.
FPS
Można dostosować wszystkie elementy.
Racing (Wyścigi)
RTS
Można dostosować wszystkie elementy.
Można dostosować wszystkie elementy.
RPG
Można dostosować wszystkie elementy.
Night Vision
(Widzenie w
ciemnościach)
Response Time
(Czas odpowiedzi)
■■ Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby wybrać i wyświetlić podgląd efektów
trybu.
■■ Naciśnij środkowy przycisk, aby potwierdzić i zastosować typ trybu.
OFF (WYŁ.)
Funkcja ta optymalizuje jasność tła i jest zalecana
podczas grania w gry FPS.
Normal (Normalna)
Strong (Mocna)
Strongest (Najmocniejsza)
A.I.
Normal (Normalna)
■■ Pozycję Czas odpowiedzi można dostosować w
każdym trybie.
Fast (Szybki)
■■ Funkcja ta jest zalecana podczas grania w gry
Fastest (Najszybszy)
FPS i wyścigi.
■■ Po włączeniu funkcji Korekcja rozmycia ruchu
pozycja Czas odpowiedzi zostanie wyszarzona.
1. poziom menu
Anti Motion Blur
(Kor. rozm. ruchu)
2./3. poziom menu
(OFF) (WYŁ.)
(ON) (WŁ.)
Refresh
Rate (Częst.
odświeżania)
Location
(Lokalizacja)
Górny lewy
Górny prawy
Dolny lewy
Dolny prawy
Customize
(Dostosuj)
(OFF) (WYŁ.)
(ON) (WŁ.)
Alarm Clock
(Budzik)
Location
(Lokalizacja)
Górny lewy
Górny prawy
Dolny lewy
Dolny prawy
2-6
Screen Assistance
(Wsparcie
ekranowe)
15:00
30:00
45:00
60:00
None (Brak)
Customize
(Dostosuj)
00:01-99:59
Icon (Ikona)
Position (Pozycja)
Reset (Resetuj)
FreeSync
(OFF) (WYŁ.)
(ON) (WŁ.)
Opis
■■ Po włączeniu funkcji Korekcja rozmycia ruchu
nie można dostosować jasności.
■■ Gdy ustawiona zostanie częstotliwość
odświeżania ekranu mniejsza niż 75 Hz,
nie będzie można włączyć funkcji Korekcja
rozmycia ruchu.
■■ Funkcja ta jest zalecana podczas grania w gry
kinowe, FPS i wyścigi.
■■ Funkcji Korekcja rozmycia ruchu i HDCR nie
można włączyć jednocześnie.
■■ Funkcji Korekcja rozmycia ruchu i FreeSync nie
można włączyć jednocześnie.
■■ Pozycję Częstotliwość odświeżania można
dostosować w każdym trybie.
■■ Domyślna lokalizacja pozycji Częstotliwość
odświeżania to Górny lewy. Lokalizację można
ustawić w menu OSD. Naciśnij środkowy
przycisk, aby potwierdzić i zastosować
lokalizację pozycji Częstotliwość odświeżania.
■■ Monitor ten działa zgodnie z częstotliwością
odświeżania ekranu ustawioną w systemie
operacyjnym.
■■ Pozycję Budzik można dostosować w każdym
trybie.
■■ Po ustawieniu czasu naciśnij środkowy
przycisk, aby uaktywnić timer.
■■ Domyślna lokalizacja pozycji Budzik to Górny
lewy. Użytkownik może wybrać preferowaną
lokalizację.
■■ Pozycję Wsparcie ekranowe można
dostosować w każdym trybie.
■■ Ustawienie domyślne pozycji Wsparcie
ekranowe to Brak.
■■ Po ustawieniu opcji Resetuj przywrócone
zostanie środkowe położenie Ikony.
■■ Po ustawieniu opcji Położenie menu OSD
zostanie zamknięte, a na ekranie pozostanie
tylko „Ikona”. Należy dostosować jej położenie,
a następnie nacisnąć środkowy przycisk w celu
zakończenia i ponownego wyświetlenia menu
OSD.
■■ Ustawienie domyślne to WYŁ. Przełącznik
funkcji FreeSync jest przełącznikiem wspólnym.
Po ustawieniu dla pozycji HDMI opcji WYŁ.
dla każdego źródła sygnału także ustawiona
zostanie opcja WYŁ..
■■ Wyłącznie DisplayPort może włączyć
kompatybilność G-SYNC dla karty graficznej
NVIDIA.
■■ Włączenie funkcji FreeSync ma wpływ na
funkcję Korekcja rozmycia ruchu.
Konfiguracja w menu OSD
hh Professional (Zaawansowane)
1. poziom menu
2. poziom menu
Opis
Pro Mode
(Tryb Pro)
User (Użytkownika)
Tryb domyślny. Można dostosować wszystkie elementy.
Reader (Czytnik)
Można dostosować wszystkie elementy.
Cinema (Kino)
Można dostosować wszystkie elementy.
Designer (Projektant)
Można dostosować wszystkie elementy.
HDR
Można dostosować wszystkie elementy.
■■ Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby wybrać i wyświetlić podgląd efektów
trybu.
■■ Naciśnij środkowy przycisk, aby potwierdzić i zastosować typ trybu.
Eye Saver
(Ochrona wzroku)
(OFF) (WYŁ.)
(ON) (WŁ.)
HDCR
(OFF) (WYŁ.)
(ON) (WŁ.)
Anti Motion Blur
(Kor. rozm. ruchu)
(OFF) (WYŁ.)
(ON) (WŁ.)
Image
Enhancement
(Poprawa obrazu)
OFF (WYŁ.)
Weak (Słaba)
Medium (Średni)
Strong (Mocna)
Strongest
(Najmocniejsza)
■■ Funkcja Ochrona wzroku chroni oczy przed
działaniem światła niebieskiego. Po włączeniu
funkcja Ochrona wzroku ustawia bardziej żółtawą
temperaturę barwową obrazu.
■■ Pozycję Ochrona wzroku można dostosować w
każdym trybie.
■■ Po ustawieniu dla pozycji Tryb Pro opcji Czytnik
wymagane będzie włączenie funkcji Ochrona
wzroku.
■■ Pozycję HDCR można dostosować w każdym trybie.
■■ Funkcja HDCR zwiększa jakość obrazu poprzez
wzmocnienie jego kontrastu.
■■ Po WŁĄCZENIU funkcji HDCR pozycja Jasność
zostanie wyszarzona.
■■ Nie można włączyć jednocześnie funkcji HDCR i
Korekcja rozmycia ruchu.
■■ Po WŁĄCZENIU funkcji Korekcja rozmycia ruchu nie
można dostosować jasności.
■■ Gdy ustawiona zostanie częstotliwość odświeżania
ekranu mniejsza niż 75 Hz, nie będzie można
włączyć funkcji Anti Motion Blur (Korekcja rozmycia
ruchu).
■■ Funkcja ta jest zalecana podczas grania w gry
kinowe, FPS i wyścigi.
■■ Funkcji Korekcja rozmycia ruchu i HDCR nie można
włączyć jednocześnie.
■■ Funkcji Korekcja rozmycia ruchu i FreeSync nie
można włączyć jednocześnie.
■■ Pozycja Poprawa obrazu koryguje krawędzie obrazu
w celu ich wyostrzenia.
■■ Pozycję Poprawa obrazu można dostosować w
każdym trybie.
2-7
hh Image (Obraz)
1. poziom menu
2./3. poziom menu
Opis
Brightness
(Jasność)
0-100
■■ Pozycję Jasność można dostosować w trybie
Użytkownika, RTS, RPG i Czytnik.
■■ Po włączeniu funkcji Anti Motion Blur (Korekcja
rozmycia ruchu) i HDCR pozycja Brightness
(Jasność) zostanie wyszarzona.
Contrast
(Kontrast)
0-100
■■ Pozycję Kontrast można dostosować w każdym
trybie.
Sharpness
(Ostrość)
0-5
■■ Pozycję Ostrość można dostosować w każdym
trybie.
■■ Pozycja Ostrość poprawia wyrazistość i
szczegółowość obrazu.
Color
Temperature
(Temperatura
barwowa)
Cool (Zimna)
■■ Ustawienie domyślne pozycji Temperatura
barwowa to Normalna.
■■ Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby wybrać i
wyświetlić podgląd efektów trybu.
■■ Naciśnij środkowy przycisk, aby potwierdzić i
zastosować typ trybu.
■■ Pozycję Temperatura barwowa można
dostosować w trybie Niestandardowa.
Normal (Normalna)
Warm (Ciepła)
Customization
(Niestandardowa)
R (0-100)
G (0-100)
B (0-100)
Screen Size
Auto (Automatyczny)
(Rozmiar ekranu)
4:3
16:9
2-8
■■ Pozycję Rozmiar ekranu można dostosować w
każdym trybie, przy dowolnej rozdzielczości i
częstotliwości odświeżania ekranu.
hh Input Source (Źródło sygnału)
1. poziom menu
Opis
HDMI1
Pozycję Źródło sygnału można dostosować w każdym trybie.
HDMI2
DP
hh Przycisk nawigacyjny
1. poziom menu
2. poziom menu
Opis
W górę
OFF (Wyłączona)
W dół
Brightness (Jasność)
W lewo
Game Mode (Tryb Gry)
■■ Ustawieniem domyślnym dla przycisku w górę jest
Tryb Gry.
■■ Ustawieniem domyślnym dla przycisku w dół jest
Wsparcie ekranowe.
■■ Ustawieniem domyślnym dla przycisku w lewo jest
Budzik.
■■ Ustawieniem domyślnym dla przycisku w prawo jest
Źródło sygnału.
■■ Wszystkie ustawienia przycisku nawigacyjnego
można dostosować w menu OSD.
W prawo
Screen Assistance
(Wsparcie ekranowe)
Alarm Clock (Budzik)
Input Source
(Źródło sygnału)
Refresh Rate
(Częst. odświeżania)
Information on Screen
(Informacje na ekranie)
Konfiguracja w menu OSD
hh Setting (Ustawienia)
1. poziom menu
2. poziom menu
Language (Język) 繁體中文
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
한국어
日本語
Opis
■■ Domyślnym językiem fabrycznym jest
angielski.
■■ Aby potwierdzić i zastosować ustawienie
języka, należy nacisnąć środkowy przycisk.
■■ Pozycja Język jest ustawieniem niezależnym.
Wybrane przez użytkownika ustawienie języka
ma priorytet względem domyślnych ustawień
fabrycznych. Po wybraniu dla pozycji Resetuj
opcji Tak ustawienie Język nie zostanie
zmienione.
Русский
Português
简体中文
ไทย
Bahasa Indonesia
हिन्दी
Türkçe
(Wkrótce dostępnych
będzie więcej języków)
Transparency
0-5
(Przezroczystość)
Pozycję Przezroczystość można dostosować w
każdym trybie.
OSD Time
Out (Czas
wyświetlania
menu OSD)
Pozycję Czas wyświetlania menu OSD można
dostosować w każdym trybie.
RGB LED
(Podświetlenie
LED RGB)
Power Button
(Przycisk
zasilania)
Information
on Screen
(Informacje na
ekranie)
Reset (Resetuj)
5-30s
OFF (WYŁ.)
Pozycję Podświetlenie LED RGB można włączyć
lub wyłączyć.
ON (WŁ.)
OFF (WYŁ.)
Po ustawieniu opcji WYŁ. naciśnięcie przycisku
zasilania spowoduje wyłączenie monitora.
Standby (Tryb
oczekiwania)
Po ustawieniu opcji Tryb oczekiwania naciśnięcie
przycisku zasilania spowoduje wygaszenie
panelu i podświetlenia.
OFF (WYŁ.)
ON (WŁ.)
YES (TAK)
NO (NIE)
■■ Informacje o stanie monitora są wyświetlane
po prawej stronie ekranu.
■■ Funkcję Informacje na ekranie można włączyć
lub wyłączyć. Ustawienie domyślne to WYŁ.
Pozycję Resetuj, która umożliwia przywrócenie
początkowych ustawień domyślnych menu OSD,
można zastosować w każdym trybie.
2-9
A
Dodatek
WAŻNE
Wszystkie dane podlegają zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Dane techniczne
A-2
Model
Optix MAG273 (3CB6)
Rozmiar
27 cali
Optix MAG273R (3CB6)
Krzywizna
Płaski
Typ panelu
IPS
Rozdzielczość
1920 x 1080
Współczynnik proporcji
16:9
Jasność (nity)
250
Współczynnik kontrastu
1000:1
Częst. odświeżania
144Hz
Czas odpowiedzi
1 ms (MPRT)
Interfejs wejściowy
■■ Port HDMI x2
■■ DisplayPort x1
Złącza We/Wy
■■
■■
■■
■■
■■
Kąty widzenia
178° (w poziomie), 178° (w pionie)
sRGB/DCI-P3*
139%/ 98%
Wykończenie powierzchni
Antyrefleksyjne
Kolory wyświetlacza
1,07 mld
Typ zasilania
Zewnętrzny zasilacz
Specyfikacje zasilacza
Model: SOY-1200500/ SUN-1200500
Moc wejściowa
100~240 VAC, 50~60 Hz, 1,7A
Moc wyjściowa
12V, 5A
Regulacja (nachylenie)
-5°~20°
-5°~20°
Regulacja (wysokość)
NIE
130mm
Blokada Kensington
Tak
Montaż VESA
■■ Typ płytki: 100 x 100 mm
■■ Typ śruby: M4 x 10 mm
▶▶ Średnica gwintu: 4mm
▶▶ Skok gwintu: 0,7mm
▶▶ Długość gwintu: 10 mm
Wymiary (S x G x W)
616,8 x 228,63 x 447 mm
616,8 x 266,5 x 551,4 mm
Waga netto
5,15 kg (11,33 funta)
6,14 kg (13,51 funta)
Port HDMI x2
DisplayPort x1
USB 2.0 typu A x2 (z tyłu)
USB 2.0 typu B x1 (z tyłu, z komputera do monitora)
Gniazdo słuchawek x1
Dodatek
Model
Warunki
otoczenia
Optix MAG273 (3CB6)
Działanie
Optix MAG273R (3CB6)
Temperatura: od 0℃ do 40℃
Wilgotność: od 20% do 90%, bez kondensacji
Wysokość: 0~2000m
Przechowywanie Temperatura: od -20°C do 60°C
Wilgotność: od 10% do 90%, bez kondensacji
* W oparciu o standardy testowe CIE1976.
A-3
Wstępnie ustawione tryby wyświetlania
Standard
Rozdzielczość
VGA
Optix MAG273 (3CB6)/ Optix MAG273R (3CB6)
HDMI1
HDMI2
DP
640 x 480 przy 60Hz
V
V
V
640 x 480 przy 67Hz
V
V
V
640 x 480 przy 72Hz
V
V
V
640 x 480 przy 75Hz
V
V
V
Tryb DOS
720 x 480 przy 60 Hz
V
V
V
SVGA
800 x 600 przy 56Hz
V
V
V
800 x 600 przy 60Hz
V
V
V
800 x 600 przy 72Hz
V
V
V
800 x 600 przy 75Hz
V
V
V
1024 x 768 przy 60Hz
V
V
V
1024 x 768 przy 70Hz
V
V
V
1024 x 768 przy 75Hz
V
V
V
1280 x 1024 przy 60Hz
V
V
V
1280 x 1024 przy 75Hz
V
V
V
1280 x 1024 przy 120Hz
V
V
V
1440 x 900 przy 60Hz
V
V
V
1440 x 900 przy 120Hz
V
V
V
1680 x 1050 przy 60Hz
V
V
V
1680 x 1050 przy 120Hz
V
V
V
1920 x 1080 przy 60Hz
V
V
V
1920 x 1080 przy 120Hz
V
V
V
1920 x 1080 przy 144Hz
V
V
V
480P
V
V
V
576P
V
V
V
720P
V
V
V
1080i
V
V
V
1080P
V
V
V
1080P przy 120Hz
V
V
V
XGA
SXGA
A-4
WXGA+
WSXGA+
Full HD
Rozdzielczość
sygnału wideo
Dodatek
Rozwiązywanie problemów
Dioda LED zasilania jest wyłączona.
■■ Naciśnij ponownie przycisk zasilania monitora.
■■ Sprawdź, czy kabel zasilający monitora został podłączony w prawidłowy
sposób.
Brak obrazu.
■■ Sprawdź, czy karta graficzna komputera została poprawnie zainstalowana.
■■ Sprawdź, czy komputer i monitor są podłączone do gniazd elektrycznych i
czy są włączone.
■■ Sprawdź, czy kabel sygnałowy monitora został podłączony w prawidłowy
sposób.
■■ Komputer może być w trybie oczekiwania. Naciśnij dowolny przycisk, aby
uaktywnić monitor.
Obraz nie ma poprawnego rozmiaru lub nie jest wyśrodkowany na
ekranie.
Zapoznaj się z częścią Wstępnie ustawione tryby wyświetlania, aby wybrać na
komputerze ustawienie odpowiednie dla monitora.
Brak obsługi Plug & Play.
■■ Sprawdź, czy kabel zasilający monitora został podłączony w prawidłowy
sposób.
■■ Sprawdź, czy kabel sygnałowy monitora został podłączony w prawidłowy
sposób.
■■ Sprawdź, czy komputer i karta graficzna są zgodne z Plug & Play.
Ikony, czcionki lub obrazy są niewyraźne, rozmyte albo występują
problemy z kolorami.
■■
■■
■■
■■
Nie korzystaj z przedłużaczy kabli wideo.
Dostosuj jasność i kontrast.
Dostosuj kolory RGB lub ustaw temperaturę barwową.
Sprawdź, czy kabel sygnałowy monitora został podłączony w prawidłowy
sposób.
■■ Sprawdź, czy styki złącza kabla sygnałowego nie są wygięte.
Monitor zaczyna migotać lub pojawiają się fale.
■■ Zmień częstotliwość odświeżania na odpowiednią dla monitora.
■■ Zaktualizuj sterowniki karty graficznej.
■■ Ustaw monitor z dala od urządzeń elektrycznych, które mogą powodować
zakłócenia elektromagnetyczne (EMI).
A-5
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement