MSI Optix MAG274 MONITOR Brugervejledning

Add to My manuals
30 Pages

advertisement

MSI Optix MAG274 MONITOR Brugervejledning | Manualzz

Optix-serien

LCD-skjerm

Optix MAG274 (3CA7)

Optix MAG274R (3CA7)

ii

Innhold

Merknad om opphavsrett og varemerker ����������������������������������������������������������������iii

Revisjon ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Teknisk støtte ����������������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Sikkerhetsinstrukser ������������������������������������������������������������������������������������������������iv

CE-samsvar ������������������������������������������������������������������������������������������������������������vi

FCC-B radiofrekvens interferens-erklæring ������������������������������������������������������������vi

WEEE-erklæring ����������������������������������������������������������������������������������������������������vii

Informasjon om kjemiske stoffer ����������������������������������������������������������������������������vii

Komme i gang ��������������������������������������������������������������������������������1-1

Pakkens innhold ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-2

Installere skjermstativet ���������������������������������������������������������������������������������������� 1-3

Justere skjermen ������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-5

Skjermoversikt ������������������������������������������������������������������������������������������������������1-6

Koble skjermen til PC-en �������������������������������������������������������������������������������������� 1-8

OSD-oppsett �����������������������������������������������������������������������������������2-1

Navi Key (Navi-tast) ��������������������������������������������������������������������������������������������� 2-2

Skjermoppsett via Navi-tast ��������������������������������������������������������������������������������� 2-5

Vedlegg������������������������������������������������������������������������������������������A-1

Spesifikasjoner �����������������������������������������������������������������������������������������������������A-2

Forhåndsinnstilte visningsmoduser ����������������������������������������������������������������������A-3

Feilsøking �������������������������������������������������������������������������������������������������������������A-4

Forord iii

ii

Forord

Merknad om opphavsrett og varemerker

Copyright © Micro-Star Int'l Co�, Ltd� Med enerett� MSI-logoen som brukes er et registrert varemerke for Micro-Star Int'l Co�, Ltd� Alle andre merker og navn som er nevnt, kan være varemerker med sine egne eiere� Ingen garanti for nøyaktighet eller fullstendighet er uttrykt eller underforstått� MSI forbeholder seg retten til å gjøre endringer i dette dokumentet uten forvarsel�

Revisjon

Revisjon

V1�0

Dato

2020/04

Teknisk støtte

Hvis det oppstår et problem med produktet og du ikke finner løsningen i bruksanvisningen, kan du kontakte kjøpsstedet eller din lokale distributør� Eventuelt besøker du https://www�msi�com/support/ for ytterligere veiledning� iii

iv

Sikkerhetsinstrukser

Les sikkerhetsinstruksjonene nøye og grundig�

Alle forsiktighetsregler og advarsler på enheten eller i brukerveiledningen skal bemerkes�

Overlat vedlikehold kun til kvalifisert personell.

Behold bruksanvisningen som følger med i pakken for framtidig bruk�

For å unngå fare for brann eller støt må enheten holdes borte fra fuktighet og høy temperatur�

Legg enheten på et underlag med god støtte før oppsett�

Kontroller at strømspenningen er innenfor sikkerhetsområdet og er justert riktig til en verdi av 100–240 V før du kobler enheten til strømkontakten� Ikke deaktiver den beskyttende jordkontakten i støpslet� Enheten må være koplet til en jordet stikkontakt�

Koble alltid strømledningen fra stikkontakten, eller slå av strømmen til stikkontakten, hvis enheten skal stå ubrukt en stund for å unngå forbruk av strøm�

Ventilatoren på enheten brukes for luftkonveksjon og for å unngå at enheten overopphetes� Ikke dekk til viften�

Ikke la enheten stå i et miljø uten luftsirkulering med en lagringstemperatur over

60 O C eller under -20 O C, da dette kan skade enheten�

MERK: Maksimal brukstemperatur er omtrent 40 O C�

Når du skal rengjøre enheten, må du ta ut støpselet� Bruk en myk klut, og ikke industrielle kjemikalier, til å rengjøre enheten� Hell aldri væske i åpninger, siden dette kan føre til skader på enheten eller forårsake elektriske støt�

Forord v

iv

Forord

Legg strømledningen slik at ingen uforvarende kan tråkke på den� Ikke plasser noe på strømkabelen�

Hold alltid gjenstander med sterke magnetfelt eller elektrisk effekt borte fra enheten�

Hvis noen av følgende situasjoner oppstår, må enheten undersøkes av servicepersonale:

Strømledningen eller støpslet er skadet�

Væske har kommet inn i enheten�

Enheten har vært utsatt for fuktighet�

Enheten virker ikke bra eller du får ikke brukt den i henhold til bruksanvisningen�

Enheten har falt og er skadet�

Enheten viser tydelige tegn på brudd�

Miljøvennlige egenskaper ved produktet

Redusert energiforbruk under bruk og standby

Begrenset bruk av stoffer som er farlige for miljøet og helsen

Enkel å demontere og resirkulere

Redusert bruk av naturlige ressurser ved oppmuntring av resirkulering

Forlenget produktlevetid gjennom enkle oppgraderinger

Mindre søppel gjennom tilbakeleveringspolicy

Miljøvernpolicy

Produktet er designet for å gjøre det mulig å gjenbruke delene og gjøre resirkulering mulig, og bør ikke kastes ved slutten av levetiden�

Brukere bør kontakte sin lokale renovasjonsanlegg for resirkulering og kasting av deres produkter ved slutten av levetiden�

Besøk MSI-websiden og finn en distributør i nærheten for mer informasjon om resirkulering�

Brukere kan også nå oss på gpcontdev@msi�com for informasjon om riktig deponering, retur, resirkulering og demontering av MSI-produkter� v

★ Advarsel! Overbruk av skjermer vil trolig påvirke synet.

★ Anbefalinger:

1� Ta en 10-minutters pause for hvert 30 minutt med skjermtid�

2� Barn under 2 år skal ikke få skjermtid� For barn over 2 år bør skjermtiden være begrenset til mindre enn én time per dag�

vi

CE-samsvar

Denne enheten er i samsvar med kravene fastsatt i rådsdirektiv om tilnærming av lover i medlemslandene relatert til direktivene om

Elektromagnetisk kompatibilitet (2014/30/EU), Lavspenning (2014/35/EU),

Økodesign og energimerking (2009/125/EF) og Farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (2011/65/EU)� Dette produktet er testet og funnet å overholde de harmoniserte standarder for IT-utstyr som er utgitt under Direktiver i Den europeiske unions tidende�

FCC-B radiofrekvens interferenserklæring

Dette utstyret har blitt testet og er funnet å etterkomme grensene for en digital enhet i klasse B i henhold til kapittel 15 i FCC-reglene� Disse kravene skal gi rimelig beskyttelse mot skadelige forstyrrelser for utstyr som er installert i boliger� Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvent energi og kan, hvis det ikke installeres og brukes i henhold til bruksanvisningen, forårsake skadelig interferens i radiokommunikasjoner�

Det gis imidlertid ingen garanti for at det ikke vil oppstå forstyrrelser i enkelte installasjoner� Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens på radio- eller TVmottak, som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, anbefales at brukeren forsøker å avhjelpe interferensen ved et av tiltakene nedenfor:

■ Stille inn eller flytte mottakerantennen.

■ Øk avstand mellom utstyret og mottaker�

■ Koble utstyret til en kontakt på en annen kurs enn den mottakeren er koplet til på�

■ Spørre forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker om hjelp�

Melding 1

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for samsvar kan føre til at brukerens rett til å betjene utstyret annuleres�

Melding 2

Skjermede grensesnittkabler og vekselstrømledning, hvis noen, må brukes i samsvar med utstrålingsgrensene�

Dette utstyret samsvarer med del 15 i FCC-kravene� Driften er underlagt to betingelser:

1� denne enheten får ikke forårsake skadelig interferens, og

2� denne enheten må akseptere all mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift�

Forord vii

vi

Forord

WEEE-erklæring

Under den europeiske unions («EU»s) direktiv om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr, direktiv 2012/19/EU, som trådde i kraft 13� august 2005, kan produkter av typen «elektrisk og elektronisk utstyr» ikke lenger kastes som kommunalt avfall, og produsenter av dekket elektronisk utstyr vil være forpliktet til å ta tilbake slike produkter på slutten av levetiden�

Informasjon om kjemiske stoffer

I overensstemmelse med reguleringer om kjemiske stoffer, som EU REACHreguleringen (EF-regulering nr� 1907/2006 til det europeiske parlamentet og rådet), gir

MSI informasjon om kjemiske stoffer i produkter på: https://www�msi�com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm�html vii

1

Komme i gang

Dette kapitlet gir deg informasjon om prosedyrer for maskinvareoppsett� Når du kopler til andre enheter, må du vær forsiktig når du holder enhetene og bruke en jordet håndleddsstropp for å unngå statisk elektrisitet�

VIKTIG

Illustrasjonene er kun ment som referanse� Skjermen kan variere i utseende�

Ikke bruk skarpe gjenstander på skjermen�

1-2

Pakkens innhold

1� Skjerm

2� Støtte

3� Stativbase med skrue

4� Strømadapter og strømledning

5� HDMI-kabel (valgfritt)

6� DisplayPort-kabel (valgfritt)

7� USB-oppstrømskabel (for å bruke USB-portene på skjermen)

8� Hurtigstartveiledning

9� Garantikort

* Kontakt kjøpsstedet eller din lokale distributør hvis noen av elementene er skadet eller mangler�

* Pakkens innhold kan variere fra land til land�

Komme i gang

1-3

1-2

Komme i gang

Installere skjermstativet

VIKTIG

Plasser skjermen på en myk, beskyttet overflate for å unngå riper på skjermen.

h Optix MAG274 (3CA7)

1� Sett låsene på stativet på linje med skjermen�

2� Stram til stativet med stativskruene�

3� Koble basen til stativet, og stram baseskruen for å sikre basen�

1

2

1-3

3

VIKTIG

Hullene for montering av stativet kan også brukes til veggmontering� Ta kontakt med forhandleren for riktig veggmonteringssett�

h Optix MAG274R (3CA7)

1� Sett låsene på stativet på linje med skjermen�

2� Stram til stativet med stativskruene�

3� Koble basen til stativet, og stram baseskruen for å sikre basen�

1

1-4

2

3

VIKTIG

Hullene for montering av stativet kan også brukes til veggmontering� Ta kontakt med forhandleren for riktig veggmonteringssett�

Komme i gang

1-5

1-4

Komme i gang

Justere skjermen

Denne skjermen er designet for maksimal visningskomfort med justeringsfunksjoner�

VIKTIG

Unngå å berøre skjermpanelet når du justerer skjermen� h Optix MAG274 (3CA7)

-5

O

20

O h Optix MAG274R (3CA7)

-5

O

20

O

100mm

90 O 90 O 75

O

75

O

VIKTIG

Vipp skjermen bakover før du dreier den�

1-5

1-6

Skjermoversikt

2

1

3 4 5 6 7 8

9 10

Komme i gang

1-7

1-6

Komme i gang

1

2

3

4

Strømknapp

DisplayPort

HDMI-port

USB-C-port

Denne porten kan samtidig sende videosignal og strøm opptil PD 5 V / 3

A� Den støtter ikke dataoverføring�

Hodetelefon-kontakt 5

6 USB 2�0 Type B-oppstrømsport

Den brukes med USBoppstrømskabelen�

VIKTIG

Se etter USB-oppstrømskabelen i pakken, og koble den til PCen og skjermen� Når denne kabelen er tilkoblet, er USB type

A-nedstrømsportene på skjermen klar til bruk�

7

8

USB 2�0 Type A-port

Strømkontakt

9 Navi-tast

10 Kensington-lås

Til PC

Til skjerm

1-7

1-8

Koble skjermen til PC-en

1� Slå av datamaskinen�

2� Koble HDMI-/DisplayPort-kabelen fra skjermen til datamaskinen�

3� Monter skjermens strømadapter og strømkabel (figur A).

4� Koble strømadapteren til strømkontakten på skjermen (figur B).

5� Sett strømledningen inn i stikkontakten (figur C).

6� Slå på skjermen (figur D).

7� Slå på datamaskinen, så oppdager skjermen signalkilden automatisk�

B

C

A

D

Komme i gang

PB

OSD-oppsett

Dette kapitlet gir deg viktig informasjon om oppsett på skjermmenyene�

VIKTIG

All informasjon kan endres uten forvarsel�

2

Navi Key (Navi-tast)

Skjermen har en Navi-tast, en fler-retningskontroll som hjelper deg med å navigere på skjermmenyen (OSD)�

Navi-tast

2-2

Navi-tastens standardinnstillingene er som følger�

Navi Key

(Navi-tast)

Midtknapp

Hurtigtast

(Når skjermmenyen er AV)

Hoved-skjermmeny

Grunnleggende betjening

(Når skjermmenyen er PÅ)

■ Gå inn i undermenyer

■ Bekrefte et valg eller en innstilling

OSD-oppsett

2-3

2-2

OSD-oppsett

Navi Key

(Navi-tast)

Opp

Ned

Venstre

Høyre

Hurtigtast

(Når skjermmenyen er AV)

Game Mode

(Spillmodus)

■ Trykk Midtknappen for å bekrefte valget og gå ut�

■ Trykk Opp- og

Ned-knappene for

å justere�

■ Trykk Venstreknappen for

å avbryte forhåndsvisning og avslutte uten å bruke moduseffekt.

Screen Assistance

(Skjermhjelp)

Alarm Clock

(Alarmklokke)

■ Trykk Midtknappen for å bekrefte valget og gå ut�

■ Trykk Opp- og

Ned-knappene for

å justere�

■ Trykk Venstreknappen for

å avbryte forhåndsvisning og avslutte�

■ Trykk Midtknappen for å bekrefte valget og gå ut�

■ Trykk Opp- og

Ned-knappene for

å velge�

■ Trykk Venstreknappen for

å avbryte forhåndsvisning og avslutte�

Input Source

(Inngangskilde)

■ Trykk Midtknappen for å bekrefte valget og gå ut�

■ Trykk Opp- og

Ned-knappene for

å velge�

■ Trykk Venstreknappen for å avslutte�

Grunnleggende betjening

(Når skjermmenyen er PÅ)

■ Velge funksjonsmenyer og elementer

■ Justere funksjonsverdier oppover

■ Velge funksjonsmenyer og elementer

■ Justere funksjonsverdier nedover

■ Velge funksjonsmenyer og elementer

■ Avslutte gjeldende meny

■ Velge funksjonsmenyer og elementer

■ Gå inn i undermenyer

2-3

2-4

Brukere kan gå inn i skjermmenyen for å tilpasse sine egne Navi-hurtigtaster�

Flere hurtigtastalternativer står nedenfor�

Navi-hurtigtastalternativer

Brightness

(Lysstyrke)

Betjening

■ Trykk Midt-knappen for å lagre verdien og gå ut�

■ Trykk Opp- og Ned-knappene for å justere�

■ Trykk Venstre-knappen for å avbryte forhåndsvisning og avslutte�

Refresh Rate

(Oppdateringsfrekv�)

■ Trykk Midt-knappen for å bekrefte valget og gå ut�

■ Trykk høyre knapp for å slå på og venstre knapp for å slå av funksjonen�

Information on

Screen (Informasjon på skjerm)

■ Trykk Midt-knappen for å bekrefte valget og gå ut�

■ Trykk høyre knapp for å slå på og venstre knapp for å slå av funksjonen�

OSD-oppsett

2-5

2-4

OSD-oppsett

Skjermoppsett via Navi-tast

Trykk Midt-knappen på Navi-tasten for å starte hovedmenyen på skjermen� Bruk knappene Opp, Ned, Venstre og Høyre til å stille inn de ønskede funksjonsmenyene til dine egne preferanser� h

GAMING (SPILL)

1� nivås meny

Game Mode

(Spillmodus)

Night Vision

(Mørkesyn)

Response Time

(Responstid)

2�/3� nivås meny

User (Bruker)

FPS

Racing (Bilspill)

RTS

RPG

Beskrivelse

Alle elementer kan justeres av brukerne�

Alle elementer kan justeres av brukerne�

Alle elementer kan justeres av brukerne�

Alle elementer kan justeres av brukerne�

Alle elementer kan justeres av brukerne�

■ Bruk Opp- og Ned-knappene for å velge og forhåndsvise moduseffekter.

■ Trykk Midt-knappen for å bekrefte og bruke modustypen�

OFF (AV)

Normal

Strong (Sterk)

Strongest (Sterkest)

■ Denne funksjonen optimaliser bakgrunnslysstyrken og anbefales for skytespill�

A�I�

Normal

Fast (Rask)

Fastest (Raskest)

■ Brukere kan justere Responstid i alle moduser�

■ Responstid blir gråtonet når Antibevegelsesvibrering er aktivert�

■ Responstiden må settes til Rask når

Antibevegelsesvibrering er deaktivert�

2-5

2-6

1� nivås meny

Anti Motion

Blur (Antibevegelsesvibrering)

2�/3� nivås meny

(OFF) (AV)

(ON) (PÅ)

Refresh Rate

(Oppdateringsfrekv�)

Location

(Plassering)

Oppe til venstre

Oppe til høyre

Nede til venstre

Nede til høyre

Customize

(Definer)

OFF (AV)

ON (PÅ)

Alarm Clock

(Alarmklokke)

Beskrivelse

■ Når Anti-bevegelsesvibrering er aktivert, kan ikke HDCR og Lysstyrke aktiveres, og de blir gråtonet�

■ Responstid blir gråtonet når Antibevegelsesvibrering er aktivert�

■ Antibevegelsesvibrering må være satt til

AV når FreeSync Premium er satt til PÅ�

■ Brukere kan justere

Oppdateringsfrekvens i alle moduser�

■ Standard oppdateringsfrekvensplassering er oppe til venstre� Plasseringen kan justeres i skjermmenyen� Trykk

Midt-knappen for å bekrefte og bruke oppdateringsfrekvensplassering�

■ Denne skjermen følger og kjører med operativsystemets forhåndsdefinerte skjermoppdateringsfrekvens�

Screen Assistance

(Skjermhjelp)

FreeSync Premium

Location

(Plassering)

Oppe til venstre

Oppe til høyre

Nede til venstre

Nede til høyre

Customize

(Definer)

OFF (AV)

15:00

30:00

45:00

60:00

None

(Ingen)

Icon (Ikon)

00:01–99:59

Position

(Plassering)

Reset

(Tilbakestill)

(OFF) (AV)

(ON) (PÅ)

■ Brukere kan justere Alarmklokke i alle moduser�

■ Når tiden er stilt in, trykker du Midtknappen for å aktivere tidtakeren�

■ Standard Alarmklokkeplassering er Oppe til venstre� Brukere kan velge plassering selv�

■ Brukere kan justere Skjermhjelp i alle moduser�

■ Standard for Skjermhjelp er Ingen�

■ FreeSync Premium forhindrer skjermrivning

■ DisplayPort eller HDMI er som standard satt til PÅ og kan slås PÅ/AV ved alle moduser, oppløsninger, inngangskilder og skjermoppdateringsfrekvenser�

■ Antibevegelsesvibrering blir deaktivert hvis FreeSync Premium er aktivert�

OSD-oppsett

2-7

2-6

OSD-oppsett h

Professional (Profesjonell)

1� nivås meny

Pro Mode

(Pro-modus)

Eye Saver

(Øyesparing)

HDCR

2� nivås meny

User (Bruker)

Reader (Leser)

Cinema (Film)

Beskrivelse

Standardmodus� Alle elementer kan justeres av brukerne�

Alle elementer kan justeres av brukerne�

Alle elementer kan justeres av brukerne�

Designer Alle elementer kan justeres av brukerne�

■ Bruk Opp- og Ned-knappene for å velge og forhåndsvise moduseffekter.

■ Trykk Midt-knappen for å bekrefte og bruke modustypen�

(OFF) (AV)

(ON) (PÅ)

(OFF) (AV)

(ON) (PÅ)

■ Øyesparing beskytter øynene mot blått lys�

Når Øyesparing er aktivert, justeres skjermens fargetemperatur til en mer gul tone�

■ Brukere kan justere Øyesparing i alle moduser�

■ Når Pro-modus er satt til Leser, må Øyesparing aktiveres�

■ Brukere kan justere HDCR i alle moduser�

■ HDCR forbedrer bildekvaliteten ved å øke kontrasten i bilder�

■ Når HDCR er PÅ, blir Lysstyrke gråtonet�

■ HDCR og Anti-bevegelsesvibrering kan ikke aktiveres samtidig�

Anti Motion

Blur (Antibevegelsesvibrering)

(OFF) (AV)

(ON) (PÅ)

Image Enhancement

(Bildeforbedring)

OFF (AV)

Weak (Svak)

Medium (Middels)

Strong (Sterk)

Strongest (Sterkest)

■ Når Anti-bevegelsesvibrering er aktivert, kan ikke HDCR og Lysstyrke aktiveres, og de blir gråtonet�

■ Responstid blir gråtonet når Antibevegelsesvibrering er aktivert�

■ Antibevegelsesvibrering må være satt til AV når

FreeSync Premium er satt til P�

■ Bildeforbedring forbedrer bildekanter for å forbedre konturskarpheten�

■ Brukere kan justere Bildeforbedring i alle moduser�

2-7

2-8 h

Image (Bilde)

1� nivås meny

Brightness

(Lysstyrke)

2�/3� nivås meny

0–100

Beskrivelse

■ Brukere kan justere Lysstyrke i modusene

Bruker, RTS, RPG og Leser�

■ Lysstyrke blir gråtonet når Antibevegelsesvibrering eller HDCR er aktivert�

■ Brukere kan justere Kontrast i alle moduser� Contrast

(Kontrast)

Sharpness

(Skarphet)

0–100

0-5 ■ Brukere kan justere Skarphet i alle moduser�

■ Skarphet forbedrer klarhet og detaljer i bilder�

Color

Temperature

(Fargetemperatur)

Cool (Kjølig)

Normal

Warm (Varm)

Customization

(Tilpassing)

R (0–100)

G (0–100)

B (0–100)

■ Standard fargetemperatur er Normal�

■ Bruk Opp- og Ned-knappene for å velge og forhåndsvise moduseffekter.

■ Trykk Midt-knappen for å bekrefte og bruke modustypen�

■ Brukere kan justere Fargetemperatur i

Tilpassingsmodus�

Screen Size

(Skjermstørrelse)

Auto

4:3

16:9

■ Brukere kan justere Skjermstørrelse i alle moduser, oppløsninger og skjermoppdateringsfrekvenser�

■ Standard er Auto� h

Input Source (Inngangskilde)

1� nivås meny 2�/3� nivås meny

HDMI1

HDMI2

DP

Type C

Auto Scan

(Auto-skanning)

(OFF) (AV)

(ON) (PÅ)

Beskrivelse

Brukere kan justere Inngangskilde i alle moduser�

Brukere kan trykke «Navi-tasten» og velge innngandskilden i følgende tilstand:

■ Når «Auto-skanning» er satt til «AV» og skjermen er i strømsparing�

■ Når «Ikke signal»-meldingen vises på skjermen�

OSD-oppsett

2-9

2-8

OSD-oppsett h

Navi Key (Navi-tast)

1� nivås meny 2� nivås meny

Opp/ Ned/

Venstre/ Høyre

OFF (AV)

Brightness

(Lysstyrke)

Game Mode

(Spillmodus)

Screen Assistance

(Skjermhjelp)

Alarm Clock

(Alarmklokke)

Input Source

(Inngangskilde)

Refresh Rate

(Oppdateringsfrekv�)

Information on

Screen (Informasjon på skjerm)

Beskrivelse

■ Opp-knappen er som standard Spillmodus�

■ Ned-knappen er som standard Skjermhjelp�

■ Standard for Venstre-knappen er Alarmklokke�

■ Standard for Høyre-knappen er Inngangskilde�

■ Alle delene av Navi-tasten kan justeres via skjermmenyen� h

Setting (Innstilling)

1� nivås meny 2� nivås meny

Language (Språk) 繁體中文

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

한국어

日本語

Русский

Português

简体中文

ไทย

Bahasa Indonesia

हिन्दी

Türkçe

(Flere språk kommer snart)

0–5 Transparency

(Gjennomsiktighet)

OSD Time Out

(Tidsavbrudd for skjermmenyene)

RGB LED

5~30 s

(OFF) (AV)

(ON) (PÅ)

Power Button

(Strømknapp)

OFF (AV)

Standby

(Ventemodus)

Beskrivelse

■ Standard språk er engelsk�

■ Brukere må trykke Midt-knappen for å bekrefte og bruke valgt språk�

■ Språk er en uavhengig innstilling� Brukernes egen språkinnstilling overstyrer fabrikkstandard�

Når brukere setter Tilbakestill til Ja, vil ikke språket endres�

Brukere kan justere Gjennomsiktighet i alle moduser�

Brukere kan justere tidsavbrudd for skjermmenyene i alle moduser�

Brukere kan sette RGB-LED til På eller Av�

Standard er P�

* Støttes ikke for Optix MAG274 (3CA7)

Når det er satt til AV, kan strømknappen brukes til å lukke skjermen�

Når den er satt til Ventemodus, kan brukere trykke strømknappen for å slå av panelet og baklyset�

2-9

2-10

1� nivås meny

Information on Screen

(Informasjon på skjerm)

2� nivås meny

(OFF) (AV)

(ON) (PÅ)

Reset (Tilbakestill) YES (JA)

NO (NEI)

Beskrivelse

■ Informasjon om status til skjermen vises på høyre side av skjermen�

■ Brukeren kan aktivere eller deaktivere informasjon på skjerm� Standard er AV�

Brukere kan tilbakestille og gjenopprette innstillingene til original skjermmenystandard i alle moduser�

OSD-oppsett

PB

Vedlegg

VIKTIG

All informasjon kan endres uten forvarsel�

A

A-2

Spesifikasjoner

Modell

Størrelse

Kurvatur

Paneltype

Oppløsning

Sideforhold

Lysstyrke (nits)

Kontrastforhold

Refresh Rate

(Oppdateringsfrekv�)

Response Time

(Responstid)

Inngangsgrensesnitt

I/U

Betraktningsvinkler

DCI-P3/sRGB

Overflatebehandling

Visningsfarger

Strømtype

Adapter-spes�

Strømforbruk (typisk�)

Strøminngang

Justering (vipping)

Justering (høyde)

Justering (svinging)

Justering (dreiing)

Kensington-lås

VESA-montering

Optix MAG274

(3CA7)

Optix MAG274R

27 inch

Flat

IPS

1920 x 1080 ved 144Hz

16:9

300 (maks�)

1000:1

144 Hz

(3CA7)

1 ms (MPRT)

HDMI x 2, DP x 1, USB-C x 1

■ HDMI x 2

■ DisplayPort x1

■ USB-C x1

■ USB 2�0 Type A x 2

■ USB 2�0 Type B x1

■ Hodetelefonutgang x 1

178° (H) , 178° (V)

95% / 132%

Antirefleks

1,07 mrd� (8 biter + FRC)

Ekstern strømadapter (Asian Power Devices Inc�,)

Modell: DA-65C19

65W

100–240 V vekselstrøm, 50–60 Hz, 1,6A maks�

-5°–20°

IA

IA

0 ~ 100mm

-75°–75°

-90°–90° IA

Ja

■ Platetype: 100 x 100 mm

■ Skruetype: M4x10 mm

▶ Tråddiameter: 4 mm

▶ Gjengestigning: 0,7 mm

▶ Gjengelengde: 10 mm

Vedlegg

A-3

A-2

Vedlegg

Modell

Mål (B x H x D)

Nettovekt

Optix MAG274

(3CA7)

614,9 × 451,4 × 225,2 mm

4,33 kg (netto) / 7,1 kg (brutto)

Optix MAG274R

(3CA7)

614,9 × 532,7 × 206,7 mm

6,05 kg (netto) / 8,7 kg (brutto)

Omgivelser Drift

Lagring

Temperatur: 0 til 40 °C

Fuktighet: 20 til 90 %, ikke-kondenserende

Høyde: 0 ~ 5000 m

Temperatur: -20 til 60 °C

Fuktighet: 10 til 90 %, ikke-kondenserende

Forhåndsinnstilte visningsmoduser

Standard Oppløsning

Optix MAG274

(3CA7)

HDMI DP/Type C

VGA 640 x 480 ved 60Hz V

640 x 480 ved 67Hz V

Dos-modus

SVGA

XGA

SXGA

WXGA+

WSXGA+

Full HD

Videotimingoppløsning

640 x 480 ved 72Hz

640 x 480 ved 75Hz

720x480 ved 60Hz

720x576 ved 50Hz

800 x 600 ved 56Hz

800 x 600 ved 60Hz

800 x 600 ved 72Hz

800 x 600 ved 75Hz

1024 x 768 ved 60Hz

1024 x 768 ved 70Hz

1024 x 768 ved 75Hz

1280 x 1024 ved 60Hz

1280 x 1024 ved 75Hz

1440 x 900 ved 60Hz

1680 x 1050 ved 60Hz

1920 x 1080 ved 60Hz

1920 x 1080 ved

120Hz

1920 x 1080 ved

144Hz

480P

576P

720P

1080P

1080P ved 120Hz

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Optix MAG274R

(3CA7)

HDMI DP/Type C

A-3

A-4

Feilsøking

Strøm-LED-lampen er slått av�

■ Trykk skjermens strømknapp på nytt�

■ Kontroller at skjermens strømkabel er riktig tilkoblet�

Intet bilde�

■ Kontroller at datamaskinens skjermkort er riktig installert�

■ Kontroller datamaskinen og skjermen er koblet til stikkontakt og slått på�

■ Kontroller at skjermens signalkabel er riktig tilkoblet�

■ Systemet kan være i ventemodus� Trykk en tast for å aktivere skjermen�

Skjermbildet er ikke riktig størrelse eller sentrert�

Se Forhåndsinnstilte skjermmoduser for å stille inn datamaskinen til en innstilling som passer til skjermen�

Ingen Plug and Play�

■ Kontroller at skjermens strømkabel er riktig tilkoblet�

■ Kontroller at skjermens signalkabel er riktig tilkoblet�

■ Kontroller at datamaskinen og skjermkortet er Plug and Play-kompatible�

Ikonene, skrifttypen eller skjermen er utydelige, uklare eller har fargeproblemer�

■ Unngå å bruke videoforlengelseskabler�

■ Juster lysstyrke og kontrast�

■ Kontroller at skjermens signalkabel er riktig tilkoblet�

Juster RGB-farger eller fargetemperatur�

Se etter bøyde pinner på kontakten til signalkabelen�

Skjermen begynner å blinke eller viser bølger�

■ Endre oppdateringsfrekvensen for å samsvare med skjermens egenskaper�

■ Oppdater driverne til skjermkortet�

■ Hold skjermen borte fra elektriske enheter som kan forårsake elektromagnetisk interferens (EMI)�

Vedlegg

PB

advertisement

Key Features

  • 68.6cm (27") Full HD 1920 x 1080 IPS
  • 1ms, 16:9, 300cd/m², 1000:1
  • USB, HDMI, DisplayPort

Related manuals