MSI Optix MAG274 MONITOR Instrukcja obsługi

MSI Optix MAG274 MONITOR Instrukcja obsługi | Manualzz
Seria Optix
Monitor LCD
Optix MAG274 (3CA7)
Optix MAG274R (3CA7)
Spis treści
Prawa autorskie i informacje na temat znaków towarowych�����������������������������������iii
Wersja���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Pomoc techniczna���������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Instrukcje bezpieczeństwa��������������������������������������������������������������������������������������iv
Zgodność z CE��������������������������������������������������������������������������������������������������������vi
Oświadczenie FCC-B o zakłóceniach częstotliwości radiowych�����������������������������vi
Oświadczenie WEEE���������������������������������������������������������������������������������������������vii
Informacje o substancjach chemicznych����������������������������������������������������������������vii
Wprowadzenie�������������������������������������������������������������������������������1-1
Zawartość opakowania���������������������������������������������������������������������������������������� 1-2
Instalacja podstawy monitora������������������������������������������������������������������������������� 1-3
Regulacja monitora ��������������������������������������������������������������������������������������������� 1-5
Omówienie monitora�������������������������������������������������������������������������������������������� 1-6
Podłączanie monitora do komputera�������������������������������������������������������������������� 1-8
Konfiguracja w menu OSD�����������������������������������������������������������2-1
Navi Key (Przycisk nawigacyjny)������������������������������������������������������������������������� 2-2
ii
Konfiguracja w menu OSD za pomocą przycisku nawigacyjnego����������������������� 2-5
Dodatek�����������������������������������������������������������������������������������������A-1
Dane techniczne��������������������������������������������������������������������������������������������������A-2
Wstępnie ustawione tryby wyświetlania���������������������������������������������������������������A-3
Rozwiązywanie problemów����������������������������������������������������������������������������������A-4
Wstęp
Prawa autorskie i informacje na temat znaków
towarowych
Copyright © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Logo MSI to
zastrzeżony znak towarowy firmy Micro-Star Int’l Co., Ltd. Wszystkie pozostałe
wspomniane znaki i nazwy mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
Firma nie udziela żadnych gwarancji, wyrażonych ani dorozumianych, odnośnie
dokładności lub kompletności. Firma MSI zastrzega sobie prawo do wprowadzania
zmian w niniejszym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.
Wersja
Wersja
V1.0
Data
2020/04
Pomoc techniczna
Po wystąpieniu problemu z produktem i nieuzyskaniu rozwiązania z podręcznika
użytkownika należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z lokalnym dystrybutorem.
W celu uzyskania dalszych wskazówek można także przejść na stronę
https://www.msi.com/support/.
iii
Instrukcje bezpieczeństwa
◙◙
◙◙
◙◙
Przeczytaj starannie i gruntownie instrukcje bezpieczeństwa.
Należy stosować się do wszystkich przestróg i ostrzeżeń umieszczonych na
urządzeniu lub w podręczniku użytkownika.
Czynności serwisowe mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowane osoby.
Należy zachować podręcznik użytkownika dostarczony w opakowaniu do
wykorzystania w przyszłości.
Urządzenie należy przechowywać z dala od wilgoci i nie narażać go na działanie
wysokiej temperatury, aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem.
Przed wykonaniem ustawień urządzenie należy umieścić na stabilnej płaskiej
powierzchni.
iv
◙◙
◙◙
Przed podłączeniem urządzenia do gniazda zasilania należy upewnić się,
że napięcie zasilające jest w bezpiecznych granicach i zostało prawidłowo
ustalone w przedziale 100~240 V. Nie należy usuwać z wtyczki bolca
uziemienia. Urządzenie musi być podłączone do uziemionego gniazda
zasilania.
Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy zawsze
odłączyć przewód zasilający lub wyłączyć zasilanie gniazda ściennego, aby
zapewnić zerowe zużycie energii.
Wentylator na urządzeniu jest używany do konwekcji powietrza i zabezpiecza
produkt przed przegrzaniem. Wentylatora nie należy przykrywać.
Nie należy pozostawiać urządzenia w miejscu bez wentylacji przy temperaturze
przechowywania powyżej 60OC lub poniżej -20OC, ponieważ może to uszkodzić
urządzenie.
UWAGA: Maksymalna temperatura działania wynosi około 40°C.
Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy odłączyć wtyczkę
zasilającą. Do czyszczenia urządzenia należy raczej używać miękkiej szmatki,
a nie przemysłowych środków chemicznych. Nigdy nie należy wlewać płynów do
otworów w obudowie, ponieważ może to uszkodzić urządzenie lub spowodować
porażenie prądem elektrycznym.
Wstęp
Przewód zasilający należy tak poprowadzić, aby nikt przypadkiem na niego nie
nadepnął i nie potknął się o niego. Nie należy stawiać niczego na przewodzie
zasilającym.
W pobliżu urządzenia nie mogą znajdować się obiekty o silnym polu magnetycznym
lub elektrycznym.
W razie wystąpienia którejkolwiek z poniższych sytuacji urządzenie powinno
zostać sprawdzone przez personel serwisu:
◙◙ Przewód zasilający lub wtyczka uległy uszkodzeniu.
◙◙ Do wnętrza urządzenia dostał się płyn.
◙◙ Urządzenie zostało poddane działaniu wilgoci.
◙◙ Urządzenie nie działa poprawnie lub nie można go uruchomić zgodnie z
podręcznikiem użytkownika.
◙◙ Urządzenie zostało upuszczone i uszkodzone.
◙◙ Urządzenie ma wyraźne oznaki uszkodzenia.
Energooszczędność produktu
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Zmniejszone zużycie energii podczas używania i w trybie wstrzymania
Ograniczone użycie substancji szkodliwych dla środowiska i dla zdrowia
Łatwy demontaż i recykling
Zmniejszone zużycie zasobów naturalnych poprzez zachęcanie do recyklingu
Zwiększona żywotność produktu, poprzez łatwe aktualizacje
Zmniejszona ilość trwałych odpadów, dzięki polityce zwrotów
Polityka ochrony środowiska
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Produkt został zaprojektowany tak, aby umożliwić wielokrotne użycie części i
właściwe przetwarzanie, dlatego też nie należy go wyrzucać po zakończeniu
żywotności.
Użytkownicy powinni skontaktować się z lokalnym autoryzowanym punktem
zbiórki do celów recyklingu i usuwania zużytych produktów.
W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących przetwarzania należy
przejść do witryny firmy MSI i zlokalizować najbliższego dystrybutora.
Informacje dotyczące prawidłowej utylizacji, zwrotu, przetwarzania i
demontażu produktów firmy MSI użytkownicy mogą też uzyskać pod adresem
[email protected].
★ Ostrzeżenie! Zbyt długie korzystanie z monitora może wpływać na wzrok.
★ Zalecenia:
1. Co 30 minut pracy przed monitorem należy robić 10-minutowe przerwy.
2. Dzieci w wieku poniżej 2 lat nie powinny korzystać z monitora. W przypadku
dzieci w wieku co najmniej 2 lat czas spędzony przed monitorem powinien być
ograniczony do mniej niż jednej godziny dziennie.
v
Zgodność z CE
Urządzenie to spełnia wymogi dyrektywy Rady w sprawie zbliżenia
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności
elektromagnetycznej (2014/30/UE), dyrektywy niskonapięciowej (2014/35/
UE), dyrektywy ErP (2009/125/WE) i dyrektywy RoHS (2011/65/UE).
Urządzenie to zostało poddane testom, które wykazały jego zgodność z normami
zharmonizowanymi dla urządzeń technologii informacyjnej opublikowanymi w
dyrektywach w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Oświadczenie FCC-B o
zakłóceniach częstotliwości
radiowych
vi
Urządzenie to zostało poddane testom, które stwierdziły, że jest zgodne z ograniczeniami
wyznaczonymi dla urządzeń cyfrowych klasy B w części 15 przepisów FCC. Ograniczenia
te zostały wyznaczone, aby zapewniać odpowiednie zabezpieczenie przed szkodliwymi
zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie generuje, wykorzystuje oraz może
wytwarzać energię częstotliwości radiowej i, jeśli nie będzie zainstalowane i używane
ściśle według zaleceń instrukcji, może powodować zakłócenia komunikacji radiowej.
Jednakże, nie gwarantuje się, że nie wystąpią zakłócenia w określonej instalacji.
Jeśli więc urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji,
których przyczynę można potwierdzić wyłączając i włączając urządzenie, użytkownik
może spróbować wyeliminować zakłócenie przez zastosowanie co najmniej jednego z
wymienionych poniżej sposobów:
■■ Obrócenie lub przemieszczenie anteny odbiorczej.
■■ Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
■■ Podłączenie urządzenia do gniazdka zasilającego znajdującego się w
innym obwodzie elektrycznym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik
telewizyjny lub radiowy.
■■ Konsultacja z dostawcą lub doświadczonym technikiem RTV w celu uzyskania
pomocy.
Uwaga 1
Zmiany i modyfikacje bez odpowiedniej, specjalnej akceptacji jednostek
odpowiedzialnych za zgodność mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania
z urządzenia.
Uwaga 2
Dla zachowania zgodności z limitami emisji należy używać wyłącznie ekranowanych
kabli i przewodów prądu zmiennego.
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega dwóm
następującym warunkom:
1. to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i
2. to urządzenie musi być odporne na odbierane zakłócenia, w tym na zakłócenia,
które mogą spowodować jego niepożądane działanie.
Wstęp
Oświadczenie WEEE
Na mocy unijnej dyrektywy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
2012/19/UE, obowiązującej od 13 sierpnia 2005 roku, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny nie może być utylizowany jako część odpadów
komunalnych. W związku z tym producenci takiego sprzętu mają obowiązek
go odbierać po zakończeniu okresu eksploatacji.
Informacje o substancjach chemicznych
Zgodnie z przepisami dotyczącymi substancji chemicznych, takimi jak przepisy UE
REACH (Przepisy WE Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy), MSI
udostępnia informacje o substancjach chemicznych pod adresem:
https://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
vii
1
Wprowadzenie
W rozdziale tym zawarto informacje dotyczące procedur konfiguracji
sprzętowej. Podczas podłączania urządzeń należy trzymać je ostrożnie, a
także założyć na nadgarstek uziemiony pasek w celu uniknięcia wystąpienia
elektryczności statycznej.
WAŻNE
•
•
Ilustracje mają wyłącznie charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd
monitora może odbiegać od przedstawionego.
Monitor należy chronić przed kontaktem z ostrymi przedmiotami.
Zawartość opakowania
1. Monitor
2. Wspornik
3. Podstawa ze śrubą
4. Zasilacz i przewód zasilający
5. Kabel HDMI (opcjonalny)
6. Kabel DisplayPort (opcjonalny)
7. Kabel USB typu upstream (do uaktywnienia portów USB w monitorze)
8. Instrukcja szybkiego uruchomienia
9. Karta gwarancyjna
* Jeśli jakikolwiek element jest uszkodzony lub go brakuje, należy skontaktować się ze
sprzedawcą lub z lokalnym dystrybutorem.
* Zawartość opakowania może różnić się w zależności od kraju.
1-2
Wprowadzenie
Instalacja podstawy monitora
WAŻNE
Monitor należy położyć na miękkiej, zabezpieczonej powierzchni, aby uniknąć
porysowania panelu wyświetlacza.
hh Optix MAG274 (3CA7)
1. Dopasuj zaczepy podstawy do monitora.
2. Przykręć podstawę za pomocą śrub podstawy.
3. Połącz podstawę ze wspornikiem i przykręć śrubę w celu zabezpieczenia podstawy.
1
1-3
2
3
WAŻNE
Otwory do mocowania stojaka można również wykorzystać do mocowania
naściennego. W celu uzyskania informacji o właściwym zestawie do montażu
naściennego należy skontaktować się z dystrybutorem.
hh Optix MAG274R (3CA7)
1. Dopasuj zaczepy podstawy do monitora.
2. Przykręć podstawę za pomocą śrub podstawy.
3. Połącz podstawę ze wspornikiem i przykręć śrubę w celu zabezpieczenia podstawy.
1
2
1-4
3
WAŻNE
Otwory do mocowania stojaka można również wykorzystać do mocowania
naściennego. W celu uzyskania informacji o właściwym zestawie do montażu
naściennego należy skontaktować się z dystrybutorem.
Wprowadzenie
Regulacja monitora
Funkcje regulacji tego monitora mają na celu zmaksymalizowanie komfortu patrzenia.
WAŻNE
Podczas regulacji monitora nie należy dotykać panelu wyświetlacza.
hh Optix MAG274 (3CA7)
O
O
-5 20
1-5
hh Optix MAG274R (3CA7)
O
O
-5 20
100mm
O
90
O
90
75
O
75
O
WAŻNE
Przed skorzystaniem z funkcji pivot monitor należy przechylić do tyłu.
Omówienie monitora
1
2
3
4
5
6
7
8
1-6
9
10
Wprowadzenie
1
Przycisk zasilania
2
DisplayPort
3
Port HDMI
4
Port USB-C
5
Gniazdo słuchawek
6
Port USB 2.0 typu B upstream
Port ten obsługuje jednoczesne wysyłanie sygnału wideo i zasilanie o
maks. parametrach PD 5 V/3 A. Nie zapewnia funkcji transmisji danych.
Do kabla USB typu upstream.
WAŻNE
Wyjęty z opakowania kabel USB
typu upstream należy podłączyć
do komputera i monitora. Po jego
podłączeniu będzie można zacząć
korzystać z portów USB typu A
downstream w monitorze.
7
Port USB 2.0 typu A
8
Gniazdo zasilania
9
Przycisk nawigacyjny
10
Blokada Kensington
1-7
Do komputera
Do monitora
Podłączanie monitora do komputera
1. Wyłącz komputer.
2. Podłącz kabel HDMI/DisplayPort do monitora i do komputera.
3. Podłącz przewód zasilający do zasilacza monitora. (Rysunek A)
4. Podłącz zasilacz do gniazda zasilania monitora. (Rysunek B)
5. Podłącz przewód zasilający do gniazda elektrycznego. (Rysunek C)
6. Włącz monitor. (Rysunek D)
7. Włącz komputer, po czym monitor automatycznie wykryje źródło sygnału.
B
C
1-8
A
D
2
Konfiguracja w
menu OSD
W tym rozdziale zawarto informacje na temat konfiguracji za pomocą menu
OSD.
WAŻNE
Wszystkie dane podlegają zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Navi Key (Przycisk nawigacyjny)
Monitor wyposażony jest w przycisk nawigacyjny, wielokierunkowy element
sterowania pomagający w nawigacji w menu ekranowym OSD.
Przycisk nawigacyjny
2-2
Poniżej przedstawiono domyślne ustawienia przycisku nawigacyjnego.
Navi Key
Przycisk skrótu
(Przycisk
(gdy menu OSD jest wyłączone)
nawigacyjny)
Podstawowe operacje
Środkowy
przycisk
■■ Przechodzenie do podmenu
■■ Potwierdzanie wyboru lub
ustawienia
Główne menu OSD
(gdy menu OSD jest
włączone)
Konfiguracja w menu OSD
Navi Key
Przycisk skrótu
(Przycisk
(gdy menu OSD jest wyłączone)
nawigacyjny)
Podstawowe operacje
(gdy menu OSD jest
włączone)
W górę
Game Mode
(Tryb Gry)
■■ Naciśnij środkowy ■■ Wybór menu i elementów
przycisk, aby
funkcji
potwierdzić wybór ■■ Zwiększanie wartości
i wyjść.
dostosowywanej funkcji
■■ Naciśnij przycisk w
górę lub w dół, aby
dostosować.
■■ Naciśnij przycisk
w lewo, aby
anulować podgląd
i wyjść bez
zastosowania
efektu trybu.
W dół
Screen Assistance
(Wsparcie ekranowe)
■■ Naciśnij środkowy ■■ Wybór menu i elementów
przycisk, aby
funkcji
potwierdzić wybór ■■ Zmniejszanie wartości
i wyjść.
dostosowywanej funkcji
■■ Naciśnij przycisk w
górę lub w dół, aby
dostosować.
■■ Naciśnij przycisk
w lewo, aby
anulować podgląd
i wyjść.
W lewo
Alarm Clock (Budzik)
■■ Naciśnij środkowy ■■ Wybór menu i elementów
przycisk, aby
funkcji
potwierdzić wybór ■■ Wyjście z aktualnie
i wyjść.
wyświetlonego menu
■■ Naciśnij przycisk w
górę lub w dół, aby
wybrać.
■■ Naciśnij przycisk
w lewo, aby
anulować podgląd
i wyjść.
W prawo
Input Source
(Źródło sygnału)
■■ Naciśnij środkowy ■■ Wybór menu i elementów
przycisk, aby
funkcji
potwierdzić wybór ■■ Przechodzenie do podmenu
i wyjść.
■■ Naciśnij przycisk w
górę lub w dół, aby
wybrać.
■■ Naciśnij przycisk w
lewo, aby wyjść.
2-3
Przyciski skrótów przypisane do przycisku nawigacyjnego można dostosować w menu
OSD.
Poniżej przedstawiono dodatkowe przyciski skrótów.
2-4
Przyciski skrótów dla przycisku
nawigacyjnego
Czynności
Brightness
(Jasność)
■■ Naciśnij środkowy przycisk, aby zapisać wartość
i wyjść.
■■ Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby
dostosować.
■■ Naciśnij przycisk w lewo, aby anulować podgląd
i wyjść.
Refresh
Rate (Częst.
odświeżania)
■■ Naciśnij środkowy przycisk, aby potwierdzić
wybór i wyjść.
■■ Naciśnij przycisk w prawo, aby włączyć lub
przycisk w lewo, aby wyłączyć tę funkcję.
Information
on Screen
(Informacje na
ekranie)
■■ Naciśnij środkowy przycisk, aby potwierdzić
wybór i wyjść.
■■ Naciśnij przycisk w prawo, aby włączyć lub
przycisk w lewo, aby wyłączyć tę funkcję.
Konfiguracja w menu OSD
Konfiguracja w menu OSD za pomocą
przycisku nawigacyjnego
Naciśnij środkowy przycisk przycisku nawigacyjnego, aby wyświetlić główne menu
ekranowe (OSD). Za pomocą przycisku w górę, w dół, w lewo lub w prawo dostosuj
żądane menu funkcji do własnych preferencji.
2-5
hh GAMING (GRY)
1. poziom menu 2./3. poziom menu
Opis
Game Mode
(Tryb Gry)
User (Użytkownika)
Można dostosować wszystkie elementy.
FPS
Można dostosować wszystkie elementy.
Racing (Wyścigi)
Można dostosować wszystkie elementy.
RTS
Można dostosować wszystkie elementy.
RPG
Można dostosować wszystkie elementy.
■■ Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby wybrać i wyświetlić podgląd efektów
trybu.
■■ Naciśnij środkowy przycisk, aby potwierdzić i zastosować typ trybu.
Night Vision
(Widzenie w
ciemnościach)
OFF (WYŁ.)
Normal (Normalna)
■■ Funkcja ta optymalizuje jasność tła i jest
zalecana podczas grania w gry FPS.
Strong (Mocna)
Strongest (Najmocniejsza)
A.I.
Response Time
(Czas
odpowiedzi)
Normal (Normalna)
Fast (Szybki)
Fastest (Najszybszy)
■■ Pozycję Czas odpowiedzi można dostosować
w każdym trybie.
■■ Po włączeniu funkcji Korekcja rozmycia
ruchu pozycja Czas odpowiedzi zostanie
wyszarzona.
■■ Po wyłączeniu funkcji Korekcja rozmycia
ruchu należy ustawić dla pozycji Czas
odpowiedzi opcję Szybki.
1. poziom menu 2./3. poziom menu
Opis
Anti Motion Blur
(Kor. rozm.
ruchu)
■■ Po włączeniu funkcji Korekcja rozmycia
ruchu nie będzie można włączyć pozycji
HDCR i Jasność, które zostaną wówczas
wyszarzone.
■■ Po włączeniu funkcji Korekcja rozmycia
ruchu pozycja Czas odpowiedzi zostanie
wyszarzona.
■■ Po ustawieniu dla funkcji FreeSync Premium
opcji WŁ. należy ustawić dla funkcji Korekcja
rozmycia ruchu opcję WYŁ.
(OFF) (WYŁ.)
(ON) (WŁ.)
Refresh Rate
(Częst.
odświeżania)
Location
Górny lewy
■■ Pozycję Częstotliwość odświeżania można
(Lokalizacja) Górny prawy
dostosować w każdym trybie.
■■ Domyślna lokalizacja pozycji Częstotliwość
Dolny lewy
odświeżania to Górny lewy. Lokalizację
można ustawić w menu OSD. Naciśnij
Dolny prawy
środkowy przycisk, aby potwierdzić i
Customize
zastosować lokalizację pozycji Częstotliwość
(Dostosuj)
odświeżania.
OFF (WYŁ.)
■■ Monitor ten działa zgodnie z częstotliwością
odświeżania ekranu ustawioną w systemie
ON (Włączona)
operacyjnym.
Alarm Clock
(Budzik)
Location
Górny lewy
■■ Pozycję Budzik można dostosować w
(Lokalizacja) Górny prawy
każdym trybie.
■■ Po ustawieniu czasu naciśnij środkowy
Dolny lewy
przycisk, aby uaktywnić timer.
Dolny prawy ■■ Domyślna lokalizacja pozycji Budzik to Górny
lewy. Użytkownik może wybrać preferowaną
Customize
lokalizację.
(Dostosuj)
2-6
OFF (WYŁ.)
15:00
00:01-99:59
30:00
45:00
60:00
Screen
Assistance
(Wsparcie
ekranowe)
None (Brak)
Icon (Ikona)
Position
(Pozycja)
■■ Pozycję Wsparcie ekranowe można
dostosować w każdym trybie.
■■ Ustawienie domyślne pozycji Wsparcie
ekranowe to Brak.
Reset
(Resetuj)
FreeSync
Premium
(OFF) (WYŁ.)
(ON) (WŁ.)
■■ Funkcja FreeSync Premium zapobiega
rozchodzeniu się obrazu.
■■ W przypadku sygnału DisplayPort lub HDMI
funkcja jest domyślnie włączona i można
ją włączać/wyłączać w każdym trybie, przy
dowolnej rozdzielczości, źródle sygnału i
częstotliwości odświeżania ekranu.
■■ Po włączeniu funkcji FreeSync Premium
funkcja Korekcja rozmycia ruchu zostanie
wyłączona.
Konfiguracja w menu OSD
hh Professional (Zaawansowane)
1. poziom menu 2. poziom menu
Opis
Pro Mode
(Tryb Pro)
User (Użytkownika)
Tryb domyślny. Można dostosować wszystkie
elementy.
Reader (Czytnik)
Można dostosować wszystkie elementy.
Cinema (Kino)
Można dostosować wszystkie elementy.
Designer
(Projektant)
Można dostosować wszystkie elementy.
■■ Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby wybrać i wyświetlić podgląd
efektów trybu.
■■ Naciśnij środkowy przycisk, aby potwierdzić i zastosować typ trybu.
Eye Saver
(Ochrona
wzroku)
HDCR
(OFF) (WYŁ.)
(ON) (WŁ.)
(OFF) (WYŁ.)
(ON) (WŁ.)
Anti Motion Blur
(Kor. rozm.
ruchu)
Image
Enhancement
(Poprawa
obrazu)
(OFF) (WYŁ.)
(ON) (WŁ.)
OFF (WYŁ.)
Weak (Słaba)
Medium (Średni)
Strong (Mocna)
Strongest
(Najmocniejsza)
■■ Funkcja Ochrona wzroku chroni oczy przed
działaniem światła niebieskiego. Po włączeniu
funkcja Ochrona wzroku ustawia bardziej żółtawą
temperaturę barwową obrazu.
■■ Pozycję Ochrona wzroku można dostosować w
każdym trybie.
■■ Po ustawieniu dla pozycji Tryb Pro opcji Czytnik
wymagane będzie włączenie funkcji Ochrona
wzroku.
■■ Pozycję HDCR można dostosować w każdym
trybie.
■■ Funkcja HDCR zwiększa jakość obrazu poprzez
wzmocnienie jego kontrastu.
■■ Po włączeniu funkcji HDCR pozycja Jasność
zostanie wyszarzona.
■■ Nie można włączyć jednocześnie funkcji HDCR i
Korekcja rozmycia ruchu.
■■ Po włączeniu funkcji Korekcja rozmycia ruchu nie
będzie można włączyć pozycji HDCR i Jasność,
które zostaną wówczas wyszarzone.
■■ Po włączeniu funkcji Korekcja rozmycia ruchu
pozycja Czas odpowiedzi zostanie wyszarzona.
■■ Po ustawieniu dla funkcji FreeSync Premium opcji
WŁ. należy ustawić dla funkcji Korekcja rozmycia
ruchu opcję WYŁ.
■■ Pozycja Poprawa obrazu koryguje krawędzie
obrazu w celu ich wyostrzenia.
■■ Pozycję Poprawa obrazu można dostosować w
każdym trybie.
2-7
hh Image (Obraz)
1.
poziom 2./3. poziom menu
menu
Opis
Brightness
(Jasność)
0-100
■■ Pozycję Jasność można dostosować w trybie
Użytkownika, RTS, RPG i Czytnik.
■■ Po włączeniu funkcji Korekcja rozmycia
ruchu lub HDCR pozycja Jasność zostanie
wyszarzona.
Contrast
(Kontrast)
0-100
■■ Pozycję Kontrast można dostosować w
każdym trybie.
Sharpness
(Ostrość)
0-5
■■ Pozycję Ostrość można dostosować w
każdym trybie.
■■ Pozycja Ostrość poprawia wyrazistość i
szczegółowość obrazu.
Color
Temperature
(Temperatura
barwowa)
Cool (Zimna)
Normal (Normalna)
Warm (Ciepła)
Customization
(Niestandardowa)
2-8
Screen Size
(Rozmiar
ekranu)
■■ Ustawienie domyślne pozycji Temperatura
barwowa to Normalna.
■■ Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby
wybrać i wyświetlić podgląd efektów trybu.
R (0-100) ■■ Naciśnij środkowy przycisk, aby potwierdzić i
zastosować typ trybu.
G (0-100)
B (0-100) ■■ Pozycję Temperatura barwowa można
dostosować w trybie Niestandardowa.
Auto (Automatyczny)
4:3
16:9
■■ Pozycję Rozmiar ekranu można
dostosować w każdym trybie, przy dowolnej
rozdzielczości i częstotliwości odświeżania
ekranu.
■■ Ustawienie domyślne to Automatyczny.
hh Input Source (Źródło sygnału)
1. poziom menu
2./3. poziom menu
HDMI1
Opis
Pozycję Źródło sygnału można dostosować w
każdym trybie.
HDMI2
DP
Type C (Typu C)
Auto Scan
(Autoskanowanie)
(OFF) (WYŁ.)
(ON) (WŁ.)
W poniższych przypadkach można nacisnąć
„przycisk nawigacyjny”, a następnie wybrać źródło
sygnału:
■■ Gdy dla pozycji „Auto Scan” (Autoskanowanie)
ustawiona została opcja „OFF” (WYŁ.), a monitor
jest w trybie oszczędzania energii.
■■ Gdy na ekranie monitora widoczny jest
komunikat „No Signal” (Brak sygnału).
Konfiguracja w menu OSD
hh Navi Key (Przycisk nawigacyjny)
1. poziom menu 2. poziom menu
W górę/W dół/W OFF (WYŁ.)
lewo/W prawo
Brightness (Jasność)
Game Mode
(Tryb Gry)
Screen Assistance
(Wsparcie ekranowe)
Alarm Clock (Budzik)
Input Source
(Źródło sygnału)
Refresh Rate
(Częst. odświeżania)
Information on
Screen (Informacje
na ekranie)
Opis
■■ Ustawieniem domyślnym dla przycisku w górę jest
Tryb Gry.
■■ Ustawieniem domyślnym dla przycisku w dół jest
Wsparcie ekranowe.
■■ Ustawieniem domyślnym dla przycisku w lewo jest
Budzik.
■■ Ustawieniem domyślnym dla przycisku w prawo
jest Źródło sygnału.
■■ Wszystkie ustawienia przycisku nawigacyjnego
można dostosować w menu OSD.
hh Setting (Ustawienia)
1. poziom menu 2. poziom menu
Language (Język) 繁體中文
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
한국어
日本語
Русский
Opis
■■ Domyślnym językiem fabrycznym jest angielski.
■■ Aby potwierdzić i zastosować ustawienie języka,
należy nacisnąć środkowy przycisk.
■■ Pozycja Język jest ustawieniem niezależnym.
Wybrane przez użytkownika ustawienie języka
ma priorytet względem domyślnych ustawień
fabrycznych. Po wybraniu dla pozycji Resetuj
opcji Tak ustawienie Język nie zostanie
zmienione.
Português
简体中文
ไทย
Bahasa Indonesia
हिन्दी
Türkçe
(Wkrótce dostępnych
będzie więcej języków)
Transparency
0-5
(Przezroczystość)
OSD Time Out
5~30s
(Czas
wyświetlania
menu OSD)
Podświetlenie
(OFF) (WYŁ.)
LED RGB
(ON) (WŁ.)
Pozycję Przezroczystość można dostosować w
każdym trybie.
Pozycję Czas wyświetlania menu OSD można
dostosować w każdym trybie.
Pozycję Podświetlenie LED RGB można włączyć lub
wyłączyć.
Ustawienie domyślne to WŁ.
* Brak obsługi w przypadku modeli Optix MAG274
(3CA7)
2-9
1. poziom menu
Power Button
(Przycisk
zasilania)
Information
on Screen
(Informacje na
ekranie)
Reset (Resetuj)
2. poziom menu
OFF (WYŁ.)
Standby (Tryb
oczekiwania)
(OFF) (WYŁ.)
(ON) (WŁ.)
YES (TAK)
NO (NIE)
2-10
Opis
Po ustawieniu opcji OFF (WYŁ.) naciśnięcie
przycisku zasilania spowoduje wyłączenie monitora.
Po ustawieniu opcji Standby (Tryb oczekiwania)
naciśnięcie przycisku zasilania spowoduje
wygaszenie panelu i podświetlenia.
■■ Informacje o stanie monitora są wyświetlane po
prawej stronie ekranu.
■■ Funkcję Informacje na ekranie można włączyć lub
wyłączyć. Ustawienie domyślne to WYŁ.
Pozycję Resetuj, która umożliwia przywrócenie
początkowych ustawień domyślnych menu OSD,
można zastosować w każdym trybie.
A
Dodatek
WAŻNE
Wszystkie dane podlegają zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Dane techniczne
Model
Rozmiar
Krzywizna
Typ panelu
Rozdzielczość
Współczynnik proporcji
Jasność (nity)
Współczynnik kontrastu
Częst. odświeżania
Czas odpowiedzi
Interfejs wejściowy
Złącza We/Wy
Kąty widzenia
DCI-P3/sRGB
Wykończenie powierzchni
Kolory wyświetlacza
Typ zasilania
Specyfikacje zasilacza
A-2
Optix MAG274
(3CA7)
27 inch
Płaski
IPS
1920 x 1080 przy 144 Hz
16:9
300 (maks.)
1000:1
144Hz
1 ms (MPRT)
HDMI x2, DP x1, USB-C x1
■■
■■
■■
■■
■■
■■
HDMI x2
DisplayPort x1
USB-C x1
USB 2.0 typu A x2
USB 2.0 typu B x1
Wyjście słuchawek x1
178° (w poziomie), 178° (w pionie)
95% / 132%
Antyrefleksyjne
1,07 mld (8 bitów + FRC)
Zewnętrzny zasilacz (Asian Power Devices Inc., )
Model: DA-65C19
Zużycie energii (typowe)
Moc wejściowa
Optix MAG274R
(3CA7)
65 W
100~240 VAC, 50~60 Hz, maks. 1,6 A
Regulacja (nachylenie)
-5°~20°
Regulacja (wysokość)
Nd.
0~100mm
Regulacja (obrót)
Nd.
-75°~75°
Regulacja (pivot)
Nd.
Blokada Kensington
Montaż VESA
-90°~90°
Tak
■■ Typ płytki: 100 x 100 mm
■■ Typ śruby: M4 x 10 mm
▶▶ Średnica gwintu: 4 mm
▶▶ Skok gwintu: 0,7 mm
▶▶ Długość gwintu: 10 mm
Dodatek
Model
Optix MAG274
Optix MAG274R
(3CA7)
614,9 x 451,4 x 225,2 mm
(3CA7)
614,9 x 532,7 x 206,7 mm
4,33 kg (netto)/7,1 kg (brutto)
6,05 kg (netto)/8,7 kg (brutto)
Wymiary (S x W x G)
Waga netto
Warunki
otoczenia
Działanie
Temperatura: od 0℃ do 40℃
Wilgotność: od 20% do 90%, bez kondensacji
Wysokość: 0~5000m
Temperatura: od -20°C do 60°C
Przechowywanie
Wilgotność: od 10% do 90%, bez kondensacji
Wstępnie ustawione tryby wyświetlania
Optix MAG274
Standard
Rozdzielczość
HDMI
VGA
Optix MAG274R
(3CA7)
(3CA7)
DP/typu C
HDMI
640 x 480 przy 60Hz
V
640 x 480 przy 67Hz
V
640 x 480 przy 72Hz
V
640 x 480 przy 75Hz
V
720 x 480 przy 60Hz
V
720 x 576 przy 50Hz
V
800 x 600 przy 56Hz
V
800 x 600 przy 60Hz
V
800 x 600 przy 72Hz
V
800 x 600 przy 75Hz
V
1024 x 768 przy 60Hz
V
1024 x 768 przy 70Hz
V
1024 x 768 przy 75Hz
V
1280 x 1024 przy 60Hz
V
1280 x 1024 przy 75Hz
V
WXGA+
1440 x 900 przy 60Hz
V
WSXGA+
1680 x 1050 przy 60Hz
V
Full HD
1920 x 1080 przy 60Hz
V
1920 x 1080 przy 120Hz
V
1920 x 1080 przy 144Hz
V
Tryb DOS
SVGA
XGA
SXGA
Rozdzielczość 480P
sygnału wideo 576P
V
720P
V
1080P
V
1080P przy 120Hz
V
V
DP/typu C
A-3
Rozwiązywanie problemów
Dioda LED zasilania jest wyłączona.
■■ Naciśnij ponownie przycisk zasilania monitora.
■■ Sprawdź, czy kabel zasilający monitora został podłączony w prawidłowy
sposób.
Brak obrazu.
■■ Sprawdź, czy karta graficzna komputera została poprawnie zainstalowana.
■■ Sprawdź, czy komputer i monitor są podłączone do gniazd elektrycznych i
czy są włączone.
■■ Sprawdź, czy kabel sygnałowy monitora został podłączony w prawidłowy
sposób.
■■ Komputer może być w trybie oczekiwania. Naciśnij dowolny przycisk, aby
uaktywnić monitor.
Obraz nie ma poprawnego rozmiaru lub nie jest wyśrodkowany na
ekranie.
A-4
Zapoznaj się z częścią Wstępnie ustawione tryby wyświetlania, aby wybrać na
komputerze ustawienie odpowiednie dla monitora.
Brak obsługi Plug & Play.
■■ Sprawdź, czy kabel zasilający monitora został podłączony w prawidłowy
sposób.
■■ Sprawdź, czy kabel sygnałowy monitora został podłączony w prawidłowy
sposób.
■■ Sprawdź, czy komputer i karta graficzna są zgodne z Plug & Play.
Ikony, czcionki lub obrazy są niewyraźne, rozmyte albo występują
problemy z kolorami.
■■
■■
■■
■■
Nie korzystaj z przedłużaczy kabli wideo.
Dostosuj jasność i kontrast.
Dostosuj kolory RGB lub ustaw temperaturę barwową.
Sprawdź, czy kabel sygnałowy monitora został podłączony w prawidłowy
sposób.
■■ Sprawdź, czy styki złącza kabla sygnałowego nie są wygięte.
Monitor zaczyna migotać lub pojawiają się fale.
■■ Zmień częstotliwość odświeżania na odpowiednią dla monitora.
■■ Zaktualizuj sterowniki karty graficznej.
■■ Ustaw monitor z dala od urządzeń elektrycznych, które mogą powodować
zakłócenia elektromagnetyczne (EMI).
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement