MSI Optix G24C6P MONITOR Lietotāja rokasgrāmata

MSI Optix G24C6P MONITOR Lietotāja rokasgrāmata | Manualzz
Optix sērija
LCD monitors
Optix G24C6 (3BA0)
Optix G24C6P (3BA0)
Optix G27C6 (3CA9)
Optix G27C6P (3CA9)
Saturs
Darba uzsākšana........................................................................................................... 3
Komplekta saturs.................................................................................................... 3
Monitora statīva uzstādīšana (Optix G24C6 / Optix G27C6).................................... 4
Monitora statīva uzstādīšana (Optix G24C6P / Optix G27C6P)................................ 5
Monitora noregulēšana........................................................................................... 6
Monitora pārskats................................................................................................... 7
Monitora pievienošana datoram............................................................................ 10
Ekrāna izvēlnes iestatīšana........................................................................................ 11
Navi Key (Navigācijas taustiņš)............................................................................. 11
Karstais taustiņš.................................................................................................... 11
OSD izvēlnes................................................................................................................ 12
Gaming (Spēles).................................................................................................... 12
Professional (Profesionāls)................................................................................... 14
Image (Attēls)........................................................................................................ 15
Input Source (Ievades avots)................................................................................. 16
Navi Key (Navigācijas taustiņš)............................................................................. 16
Setting (Iestatīšana)............................................................................................... 17
Specifikācijas............................................................................................................... 18
Iepriekš iestatītie displeja režīmi............................................................................... 20
Kļūdu novēršana.......................................................................................................... 21
Drošības instrukcijas.................................................................................................. 22
Reglamentējošie paziņojumi...................................................................................... 23
Pārskatīšana
V1.0, 2020/10
2
Saturs
Darba uzsākšana
Šajā nodaļā sniegta informācija par aparatūras uzstādīšanas procedūrām. Savienojot
ierīces, uzmanīgi turiet ierīces, un izmantojiet zemētu rokas locītavas siksnu, lai
izvairītos no statiskās elektrības.
Komplekta saturs
Monitors
Optix G24C6 / Optix G24C6P / Optix G27C6 / Optix G27C6P
Dokumentācija
Garantijas karte
Īsā lietošanas pamācība
Reģistrācijas karte
Statīvs ar skrūvēm
Piederumi
Statīva pamatne ar skrūvēm
Strāvas vads
Strāvas adapters
Kabeļi
⚠⚠Svarīgi!
HDMI kabelis (papildu)
DisplayPort kabelis (papildu)
∙∙ Sazinieties ar savu iegādes vietu vai vietējo izplatītāju, ja kāds no elementiem ir
bojāts vai iztrūkst.
∙∙ Iepakojuma saturs var atšķirties dažādās valstīs.
Darba uzsākšana
3
Monitora statīva uzstādīšana (Optix G24C6 / Optix
G27C6)
1. Atstājiet monitoru tā aizsargiepakojumā. Salāgojiet skavu ar gropi uz monitora.
2. Pieskrūvējiet statīva kronšteinu ar skrūvēm.
3. Pievienojiet pamatni statīvam un pieskrūvējiet pamatskrūvi, lai nostiprinātu
pamatni.
4. Novietojiet fiksatorus, lai uzliktu statīva pārsegu.
5. Pirms monitora uzstādīšana vertikāli pārliecinieties, vai statīva komplekts ir pareizi
uzstādīts.
2
1
4
4
Darba uzsākšana
3
Monitora statīva uzstādīšana (Optix G24C6P / Optix
G27C6P)
1. Atstājiet monitoru tā aizsargiepakojumā. Salāgojiet skavu ar gropi uz monitora.
2. Pieskrūvējiet statīva kronšteinu ar skrūvēm.
3. Pievienojiet pamatni statīvam un pieskrūvējiet pamatskrūvi, lai nostiprinātu
pamatni.
4. Pirms monitora uzstādīšana vertikāli pārliecinieties, vai statīva komplekts ir pareizi
uzstādīts.
2
3
1
⚠⚠Svarīgi!
∙∙ Novietojiet monitoru uz mīkstas, aizsargātas virsmas, lai nesaskrāpētu displeja
paneli.
∙∙ Neizmantojiet nekādus asus priekšmetus uz paneļa.
∙∙ Statīva kronšteina uzstādīšanas atveres var izmantot arī piestiprināšanai pie sienas.
Sazinieties ar izplatītāju, lai saņemtu atbilstošu komplektu piestiprināšanai pie
sienas.
Darba uzsākšana
5
Monitora noregulēšana
Šis monitors ir veidots tā, lai palielinātu skatīšanās komfortu, nodrošinot regulēšanas
iespējas.
⚠⚠Svarīgi!
∙∙ Regulējot monitoru, nepieskarieties displeja panelim.
Optix G24C6 / Optix G27C6
O
O
-5 20
Optix G24C6P / Optix G27C6P
O
130mm
6
Darba uzsākšana
O
-5 20
Monitora pārskats
Optix G24C6 / Optix G27C6
1
2
3
4
5
5
6
7
Darba uzsākšana
7
Optix G24C6P / Optix G27C6P
1
2
3
4
8
Darba uzsākšana
5
5
6
7
1
Power Button (Barošanas poga)
2
Navi Key (Navigācijas taustiņš)
3
Kensington slēdzene
4
Strāvas ligzda
5
HDMI pieslēgvieta
6
DisplayPort
7
Austiņu ligzda
Darba uzsākšana
9
Monitora pievienošana datoram
1. Izslēdziet datoru.
2. Savienojiet monitora video kabeli ar datoru.
3. Savienojiet monitora strāvas adapteri un strāvas kabeli. (A attēls)
4. Pievienojiet strāvas adapteri monitora strāvas ligzdai. (B attēls)
5. Pievienojiet strāvas vadu strāvas kontaktligzdai. (C attēls)
6. Ieslēdziet monitoru. (D attēls)
7. Ieslēdziet datoru, un monitors automātiski nosaka signāla avotu.
B
D
C
A
10
Darba uzsākšana
Ekrāna izvēlnes iestatīšana
Šajā nodaļā sniegta svarīga informācija par ekrāna izvēlnes iestatīšanu.
⚠⚠Svarīgi!
Visa informācija var mainīties bez iepriekšēja paziņojuma.
Navi Key (Navigācijas taustiņš)
Monitoram ir Navi Key (Navigācijas taustiņš), daudzvirzienu vadīkla, kas palīdz
pārvietoties izvēlnē On-Screen Display (OSD - ekrāna izvēlne).
Uz augšu/ Uz leju/ Pa kreisi/ Pa labi:
∙∙ Funkciju izvēlņu un vienumu atlase
∙∙ Funkciju vērtību pielāgošana
∙∙ Funkciju izvēļņu atvēršana/aizvēršana
Nospiediet pogu OK (Labi)
∙∙ Ekrāna (OSD) izvēlnes palaišana
∙∙ Apakšizvēlnes
∙∙ Atlases vai iestatījumu apstiprināšana
Karstais taustiņš
∙∙ Lietotāji var atvērt funkciju izvēlni Game Mode (Spēļu režīms), Screen Assistance
(Ekrāna palīdzība), Alarm Clock (Modinātājs) un Input Source (Ievades avots),
pārvietojot navigācijas taustiņu augšup, lejup, pa kreisi vai pa labi, kad ekrāna
izvēlne nav aktīva,
∙∙ Lietotāji var pielāgot savus karstos taustiņus, lai ievadītu citas funkciju izvēlnes.
Ekrāna izvēlnes iestatīšana
11
OSD izvēlnes
Gaming (Spēles)
1. līmeņa izvēlne
Game Mode
(Spēļu režīms)
2./3. līmeņa izvēlne
User (Lietotājs)
FPS
Racing (Sacīkstes)
RTS
RPG
Night Vision
OFF (IZSLĒGTS)
(Nakts redzamība)
Normal (Normāls)
Strong (Spēcīgs)
Apraksts
∙∙ Lietotāji var pielāgot visus
vienumus.
∙∙ Izmantojiet pogas Uz augšu, Uz
leju, lai atlasītu un priekšskatītu
režīma efektus.
∙∙ Nospiediet OK pogu, lai apstiprinātu
un lietotu režīma veidu.
∙∙ Šī funkcija optimizē fona spilgtumu
un ir ieteicama FPS spēlēm.
Strongest (Spēcīgākais)
Response Time
(Atbildes laiks)
A.I.
Normal (Normāls)
Fast (Ātrs)
Fastest (Ātrākais)
12
OSD izvēlnes
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var
pielāgot Atbildes laiku.
∙∙ Atbildes laiks tiek iezīmēts pelēks,
kamēr ir iespējots Pretkustības
kontūras.
1. līmeņa izvēlne
MPRT
2./3. līmeņa izvēlne
OFF (IZSLĒGTS)
ON (IESLĒGTS)
Pa kreisi
Refresh Rate
Location
(Atsvaidzināšanas (Atrašanās augšā
intensitāte)
vieta)
Pa labi
augšā
Pa kreisi
apakšā
Pa labi
apakšā
OFF (IZSLĒGTS)
Alarm Clock
(Modinātājs)
ON (IESLĒGTS)
Location
Pa kreisi
(Atrašanās augšā
vieta)
Pa labi
augšā
Pa kreisi
apakšā
Pa labi
apakšā
Apraksts
∙∙ Ja MPRT ir aktivizēts, Spilgtumu
nevar iespējot un tie tiek iezīmēti
pelēki.
∙∙ Funkcijas MPRT un HDCR nevar
iespējot vienlaikus.
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot
Atsvaidzināšanas intensitāti.
∙∙ Noklusējuma Atsvaidzināšanas
intensitāte atrašanās vieta ir
pa kreisi augšā. Ekrāna izvēlnē
atrašanās vieta ir regulējama.
Nospiediet OK pogu, lai apstiprinātu
un lietotu Atsvaidzināšanas
intensitāte Atrašanās vieta.
∙∙ Šis monitors ievēro un darbojas,
izmantojot operētājsistēmas
iepriekš iestatīto Ekrāna
atsvaidzināšanas intensitāti.
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var
pielāgot Modinātāju.
∙∙ Pēc laika iestatīšanas nospiediet
OK pogu, lai aktivizētu taimeri.
∙∙ Noklusējuma Modinātāja atrašanās
vieta ir pa kreisi augšā. Lietotāji var
izvēlēties savu atrašanās vietu.
OFF (IZSLĒGTS)
15:00
30:00
00:01~99:59
45:00
60:00
Screen Assistance None (Nav)
(Ekrāna palīdzība)
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var
pielāgot Ekrāna palīdzību.
∙∙ Ekrāna palīdzība noklusējums ir
Nav.
OSD izvēlnes
13
1. līmeņa izvēlne
FreeSync
Premium
2./3. līmeņa izvēlne
OFF (IZSLĒGTS)
ON (IESLĒGTS)
Apraksts
∙∙ FreeSync Premium novērš ekrāna
pārrāvumus
∙∙ DisplayPort vai HDMI noklusējums
ir IZSLĒGTS un to var regulēt
uz IESLĒGTS/IZSLĒGTS jebkurā
režīmā, jebkurā izšķirtspējā,
jebkurā ievades avotā un
jebkurā ekrāna atsvaidzināšanas
intensitātē.
∙∙ Pretkustības kontūras tiek
atspējots, ja ir iespējots FreeSync
Premium.
Professional (Profesionāls)
1. līmeņa
izvēlne
Pro Mode
(Profesionālais
režīms)
2. līmeņa izvēlne
User (Lietotājs)
Reader (Lasītājs)
Cinema (Kino)
Designer
(Noformētājs)
Eye Saver
OFF (IZSLĒGTS)
(Acu saudzētājs) ON (IESLĒGTS)
Apraksts
∙∙ Noklusējuma režīms ir User (Lietotājs).
∙∙ Lietotāji var pielāgot visus vienumus.
∙∙ Izmantojiet pogas Uz augšu, Uz leju, lai
atlasītu un priekšskatītu režīma efektus.
∙∙ Nospiediet OK pogu, lai apstiprinātu un
lietotu režīma veidu.
∙∙ Acu saudzētājs aizsargā acis pret zilo
gaismu. Ja šis iestatījums ir aktivizēts,
Acu saudzētājs pielāgo ekrāna krāsas
temperatūru, lai tā būtu dzeltenāka.
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot Acu
saudzētāju.
HDCR
OFF (IZSLĒGTS)
ON (IESLĒGTS)
Anti Motion Blur OFF (IZSLĒGTS)
(Pretkustības
ON (IESLĒGTS)
kontūras)
14
OSD izvēlnes
∙∙ Ja Profesionālais režīms ir iestatīts uz
Lasītājs, ir obligāti jāiespējo Acu saudzētājs.
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot HDCR.
∙∙ HDCR uzlabo attēla kvalitāti, palielinot attēlu
kontrastu.
∙∙ Ja HDCR ir iestatīts uz IESLĒGTS, Spilgtums
tiek iezīmēts pelēks.
∙∙ HDCR un Pretkustības kontūras nevar
iespējot vienlaicīgi.
∙∙ Ja Pretkustības kontūras ir aktivizēts, HDCR
un Spilgtumu nevar iespējot un tie tiek
iezīmēti pelēki.
∙∙ Atbildes laiks tiek iezīmēts pelēks, kamēr ir
iespējots Pretkustības kontūras.
∙∙ Pretkustības kontūras ir jāatspējo, kamēr
iestatījums FreeSync Premium ir iestatīts uz
ON (IESLĒGTS).
1. līmeņa
izvēlne
Image
Enhancement
(Attēla
uzlabošana)
2. līmeņa izvēlne
Apraksts
OFF (IZSLĒGTS)
∙∙ Attēla uzlabošana uzlabo attēla malas, lai
uzlabotu tā pievilcību.
Weak (Vājš)
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot Attēla
uzlabošanu.
Medium (Vidējs)
Strong (Spēcīgs)
Strongest
(Spēcīgākais)
Image (Attēls)
1. līmeņa
izvēlne
Brightness
(Spilgtums)
Contrast
(Kontrasts)
Sharpness
(Asums)
Color
Temperature
(Krāsu
temperatūra)
Screen Size
(Ekrāna izmērs)
2./3. līmeņa izvēlne
0-100
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var
pielāgot Kontrastu.
0-5
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var
pielāgot Asumu.
∙∙ Asums uzlabo attēlu dzidrumu un
detaļas.
Cool (Vēss)
Normal (Normāls)
Customization
(Pielāgošana)
R (0–100)
G (0–100)
B (0–100)
Auto (Automātiski)
4:3
16:9
∙∙ Lietotāji var regulēt Spilgtumu
režīmos Lietotājs, RTS, RPG un
Lasītājs.
∙∙ Spilgtums tiek iezīmēts pelēks, ja
Pretkustības kontūras vai HDCR
tiek iespējotas.
0-100
Warm (Silts)
Apraksts
∙∙ Krāsu temperatūras noklusējums
ir Normāls.
∙∙ Izmantojiet pogas Uz augšu, Uz
leju, lai atlasītu un priekšskatītu
režīma efektus.
∙∙ Nospiediet OK pogu, lai
apstiprinātu un lietotu režīma
veidu.
∙∙ Lietotāji var pielāgot Krāsu
temperatūru Pielāgošanas
režīmā.
∙∙ Lietotāji var regulēt Ekrāna
izmēru jebkurā režīmā, jebkurā
izšķirtspējā un jebkurā ekrāna
atsvaidzināšanas intensitātē.
∙∙ Noklusējums ir Automātiski.
OSD izvēlnes
15
Input Source (Ievades avots)
1. līmeņa
izvēlne
HDMI1
2. līmeņa
izvēlne
HDMI2
DP
Auto Scan
(Automātiskā
skenēšana)
ON (IESLĒGTS)
OFF (IZSLĒGTS)
Apraksts
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot Ievades
avotu.
∙∙ Lietotāji var izmantot navigācijas taustiņu,
lai atlasītu ievades statusu, kā norādīts
tālāk.
• Ja “Auto Scan” (Automātiskā skenēšana)
ir iestatīta uz “OFF” (IZSLĒGTS) un
monitors ir jaudas taupīšanas režīmā.
• Ja monitorā ir redzams ziņojums “Nav
signāla”.
∙∙ Noklusējums ir IESLĒGTS.
Navi Key (Navigācijas taustiņš)
1. līmeņa
izvēlne
Up (Uz augšu)/
Down (Uz leju)/
Left (Pa kreisi)/
Right (Pa labi)
2. līmeņa izvēlne
OFF (IZSLĒGTS)
Brightness
(Spilgtums)
Game Mode
(Spēļu režīms)
Screen
Assistance
(Ekrāna palīdzība)
Alarm Clock
(Modinātājs)
Input Source
(Ievades avots)
Refresh Rate
(Atsvaidzināšanas
intensitāte)
Information on
Screen (Ekrāna
informācija)
16
OSD izvēlnes
Apraksts
∙∙ Pogas Uz augšu noklusējums ir Spēļu
režīms.
∙∙ Pogas Uz leju noklusējums ir Ekrāna
palīdzība.
∙∙ Pogas Pa kreisi noklusējums ir
Modinātājs.
∙∙ Pogas Pa labi noklusējums ir Ievades
avots.
∙∙ Visus Navigācijas taustiņa vienumus var
pielāgot, izmantojot ekrāna izvēlni.
Setting (Iestatīšana)
1. līmeņa
izvēlne
Language
(Valoda)
2. līmeņa izvēlne
Apraksts
English
∙∙ Lai apstiprinātu un lietotu iestatījumu
Valoda, lietotājiem jānospiež OK poga.
繁體中文
Français
Deutsch
Italiano
Español
∙∙ Valodas rūpnīcas noklusējums ir angļu.
∙∙ Valoda ir neatkarīgs iestatījums. Lietotāja
valodas iestatījums ignorē rūpnīcas
noklusējumu. Kad lietotāji iestatījuši
Atiestatīt uz Jā, valoda netiek mainīta.
한국어
日本語
Русский
Português
简体中文
ไทย
Bahasa Indonesia
हिन्दी
Türkçe
(Drīz būs vairāk
valodu)
Transparency
0-5
(Caurspīdīgums)
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot
Caurspīdīgumu.
Power Button
(Barošanas
poga)
OFF (IZSLĒGTS)
∙∙ Ja iestatīts uz OFF (IZSLĒGTS), lietotāji
var nospiest barošanas pogu, lai izslēgtu
monitoru.
Information on
Screen (Ekrāna
informācija)
OFF (IZSLĒGTS)
OSD Time Out
5-30s
(Ekrāna izvēlnes
taimauts)
Standby
(Gaidīšanas
režīms)
ON (IESLĒGTS)
Reset (Atiestatīt) YES (JĀ)
NO (NĒ)
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot Ekrāna
izvēlnes taimautu.
∙∙ Ja iestatīts uz gaidstāves režīmu, lietotāji
var nospiest barošanas pogu, lai izslēgtu
paneli un aizmugurapgaismojumu.
∙∙ Monitora statusa informācija tiek parādīta
ekrāna labajā pusē.
∙∙ Lietotāji var iespējot vai atspējot Ekrāna
informācija. Noklusējums ir IZSLĒGTS.
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var atiestatīt
un atjaunot sākotnējos ekrāna izvēlnes
noklusējuma iestatījumus.
OSD izvēlnes
17
Specifikācijas
Modelis
Izmērs
Liekums
Paneļa veids
Izšķirtspēja
Attēla attiecība
Spilgtums (niti)
Kontrasta attiecība
Atsvaidzināšanas
intensitāte
Atbildes laiks
Ievades interfeiss
I/O
Skatīšanās leņķi
DCI-P3*/ sRGB
Optix
G24C6P
(3BA0)
24 collu
1500R
VA
1920 x 1080 @144Hz
16:9
3000:1
144Hz
∙∙ HDMI x 2
∙∙ DP x 1
∙∙ Austiņu ligzda x 1
178°(H) , 178°(V)
92% /
115,5%
92% /
115,5%
Ārējais strāvas adapteris
Strāvas izvads
ADPC2045
100~ 240Vac, 50~ 60Hz, 1,5A
20V
2,25A
-5° - 20°
Kensington slēdzene
Jā
Specifikācijas
90% / 113%
16,7M (8 biti)
Regulēšana (noliekšana)
Regulēšana (augstums)
1920 x 1080 @165Hz
1ms (MPRT)
Barošanas veids
Ieejošā strāva
27 collu
Optix
G27C6P
(3CA9)
165Hz
Pretapžilbes
Adaptera modelis
Optix
G27C6
(3CA9)
250 (parasti)
Virsmas apstrāde
Displeja krāsas
18
Optix
G24C6
(3BA0)
Nē
-5° - 20°
0 - 130mm
90% / 113%
Optix
G24C6
(3BA0)
Modelis
Optix
G24C6P
(3BA0)
Optix
G27C6
(3CA9)
∙∙ Plāksnes veids: 100 x 100 mm
VESA stiprinājums
Optix
G27C6P
(3CA9)
∙∙ Skrūves veids: M4 x 10 mm
• Pavediena diametrs: 4 mm
• Pavediena solis: 0,7 mm
• Pavediena garums: 10 mm
Izmēri (Pl x A x Dz)
3,4 kg /
5 kg
Svars
Vide
536,7 x
416,33 x
219,6 mm
Darbības
režīms
Uzglabāšana
536,7 x 538,3 611,5 x 445,9 611,5 x 567,1
x 231,2 mm x 219,6 mm x 266,52 mm
4,5kg /
6,8kg
4,53 kg /
6,7 kg
∙∙ Temperatūra: no 0℃ līdz 40℃
5,7kg /
8,2kg
∙∙ Mitrums: 20% līdz 90%, nerada kondensātu
∙∙ Augstums: 0 - 5000 m
∙∙ Temperatūra: no -20℃ līdz 60℃
∙∙ Mitrums: 10% līdz 90%, nerada kondensātu
* Pamatojoties uz CIE1976 testēšanas standartiem.
Specifikācijas
19
Iepriekš iestatītie displeja režīmi
Standarts
Izšķirtspēja
VGA
640x480 @60Hz
640x480 @67Hz
640x480 @72Hz
DOS vide
SVGA
640x480 @75Hz
720x480 @60Hz
720x576 @50Hz
800x600 @56Hz
800x600 @60Hz
800x600 @72Hz
XGA
SXGA
WXGA+
WSXGA+
Full HD
800x600 @75Hz
1024x768 @60Hz
1024x768 @70Hz
1024x768 @75Hz
1280x1024 @60Hz
1280x1024 @75Hz
1440x900 @60Hz
1680x1050 @60Hz
1920x1080 @60Hz
1920x1080 @120Hz
1920x1080 @144Hz
Video laika
izšķirtspēja
Optix G27C6 (3CA9)
Optix G24C6P (3BA0)
Optix G27C6P (3CA9)
V
V
HDMI / DP
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
HDMI / DP
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
1920x1080 @165Hz
X
DP
576P
V
V
1080P
V
480P
720P
1080P @120Hz
20
Optix G24C6 (3BA0)
Iepriekš iestatītie displeja režīmi
V
V
V
V
V
V
V
Kļūdu novēršana
Barošanas gaismas diode ir izslēgta.
• Vēlreiz nospiediet monitora barošanas pogu.
• Pārbaudiet, vai monitora strāvas kabelis ir pareizi pievienots.
Nav attēla.
• Pārbaudiet, vai datora grafikas karte ir pareizi instalēta.
• Pārbaudiet, vai dators un monitors ir pieslēgti strāvas kontaktligzdām un ir
ieslēgti.
• Pārbaudiet, vai monitora signāla kabelis ir pareizi pievienots.
• Iespējams, ka dators ir gaidīšanas režīmā. Nospiediet jebkuru taustiņu, lai
aktivizētu monitoru.
Ekrāna attēls nav pareiza izmēra vai ir nepareizi centrēts.
• Skatiet iepriekš iestatītos displeja režīmus, lai iestatītu datorā tādu iestatījumu,
kas ir piemērots monitora attēlošanai.
Nav standarta Plug & Play.
• Pārbaudiet, vai monitora strāvas kabelis ir pareizi pievienots.
• Pārbaudiet, vai monitora signāla kabelis ir pareizi pievienots.
• Pārbaudiet, vai dators un grafikas karte ir saderīgi ar standartu Plug & Play.
Ikonas, fonts vai ekrāns ir izplūduši, neskaidri vai ir problēmas ar
krāsām.
• Neizmantojiet video paplašinājuma kabeļus.
• Pielāgojiet spilgtumu un kontrastu.
• Pielāgojiet RGB krāsu vai regulējiet krāsu temperatūru.
• Pārbaudiet, vai monitora signāla kabelis ir pareizi pievienots.
• Pārbaudiet, vai signāla kabeļa savienotāja ligzdas nav saliekušās.
Monitors sāk mirgot vai rāda viļņus.
• Mainiet atsvaidzināšanas intensitāti, lai tā atbilstu monitora iespējām.
• Atjauniniet grafikas kartes draiverus.
• Nenovietojiet monitoru blakus elektroierīcēm, kas var izraisīt elektromagnētiskos
traucējumus (EMI).
Kļūdu novēršana
21
Drošības instrukcijas
∙∙ Rūpīgi un pilnībā izlasiet drošības norādījumus.
∙∙ Jāievēro visi drošības pasākumi un brīdinājumi, kas norādīti uz ierīces vai lietotāja
rokasgrāmatā.
∙∙ Apkopi uzticiet kvalificētam personālam.
∙∙ Saglabājiet iepakojumā iekļauto lietotāja rokasgrāmatu turpmākai atsaucei.
∙∙ Lai novērstu ugunsgrēka vai strāvas trieciena risku, neturiet ierīci mitrumā un
augstā temperatūrā.
∙∙ Pirms ierīces uzstādīšanas novietojiet to uz drošas plakanas virsmas.
∙∙ Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārliecinieties, vai strāvas spriegums
ir drošības robežās un ir pareizi noregulēts līdz 100 - 240V vērtībai. Neatspējojiet
kontaktdakšas aizsargzemējuma kontaktu. Ierīcei jābūt savienotai ar iezemētu
strāvas kontaktligzdu.
∙∙ Vienmēr atvienojiet strāvas vadu vai izslēdziet sienas kontaktligzdu, ja ierīce
noteiktu laiku netiek izmantota, lai sasniegtu nulles enerģijas patēriņu.
∙∙ Ierīces ventilatoru izmanto gaisa konvekcijai un ierīces pārkaršanas novēršanai.
Nenosedziet ventilatoru.
∙∙ Neatstājiet ierīci nekondicionētā vidē ar uzglabāšanas temperatūru augstāku par
60℃ vai zemāku par -20℃, kas var sabojāt ierīci.
∙∙ PIEZĪME. Maksimālā darbības temperatūra ir aptuveni 40℃.
∙∙ Tīrot ierīci, izņemiet kontaktdakšu. Ierīces tīrīšanai izmantojiet mīkstu drāniņu, nevis
rūpniecisku ķīmisku vielu. Nekad nelejiet atverē šķidrumu, jo tas var sabojāt ierīci
vai izraisīt elektrošoku.
∙∙ Novietojiet strāvas vadu tā, lai cilvēki tam nekāptu virsū. Nenovietojiet jebkādus
priekšmetus uz strāvas vada.
∙∙ Nekad neturiet ierīces tuvumā spēcīgus magnētiskos vai elektriskos objektus.
∙∙ Ja rodas kāda no tālāk norādītajām situācijām, lūdziet ierīci pārbaudīt servisa
personālam.
• Ir bojāts strāvas vads vai kontaktdakša.
• Ierīcē ir iekļuvis šķidrums.
• Ierīce ir tikusi pakļauta mitruma iedarbībai.
• Ierīce nedarbojas labi vai arī to nevar izmantot atbilstoši lietotāja rokasgrāmatai.
• Ierīce ir nokritusi un bojāta.
• Ierīcei ir acīmredzami salūzusi.
∙∙ Lai novērstu monitora apgāšanos, nostipriniet monitoru uz galda, sienas vai
fiksēta objekta, izmantojot pretapgāšanās stiprinājumu, kas palīdz pareizi atbalstīt
monitoru un noturēt drošā vietā.
⚠⚠Svarīgi!
Apstipriniet, ka elektroenerģijas sadales sistēmai uzstādīšanas vietā jānodrošina
automātiskais slēdzis ar 120/240 V, 20 A (maksimums).
22
Drošības instrukcijas
Reglamentējošie paziņojumi
CE atbilstība
Šī ierīce atbilst prasībām, kas noteiktas Padomes Direktīvā par
dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz elektromagnētisko
savietojamību (2014/30/ES), Zemsprieguma Direktīvā (2014/35/ES), EP
direktīvā (2009/125/EK) un RoHS Direktīvā (Direktīvā par dažu bīstamu
vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās) (2011/65/ES).
Šis produkts ir pārbaudīts un atzīts par atbilstīgu saskaņotajiem standartiem attiecībā
uz informācijas tehnoloģiju iekārtām, kas publicēti saskaņā ar Eiropas Savienības
Oficiālā Vēstneša direktīvām.
FCC-B Radiofrekvences traucējumu paziņojums
Šis aprīkojums ir pārbaudīts un atbilst B. kategorijas digitālo ierīču
ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi
ir noteikti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem
traucējumiem dzīvojamo māju instalācijās. Šis aprīkojums rada,
izmanto un var izstarot radiofrekvences enerģiju un, ja tas netiek
uzstādīts un lietots saskaņā ar instrukciju rokasgrāmatu, tas var
radīt kaitīgus radiosakaru traucējumus. Tomēr nav nekādu garantiju, ka traucējumi
nradīsies kādā noteiktā instalācijā. Ja šī ierīce patiešām rada kaitīgus traucējumus
radio un televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot ierīci, lietotājam
jāmēģina novērst šos kaitējumus kādā no tālāk norādītajiem veidiem.
∙∙ Pagrieziet vai pārvietojiet uztverošo antenu.
∙∙ Palieliniet attālumu starp ierīci un uztvērēju.
∙∙ Pievienojiet ierīci citas elektriskās ķēdes kontaktligzdā, kurā nav pieslēgts uztvērējs.
∙∙ Problēmu atrisināšanai sazinieties ar pārdevēju vai pieredzējušu radio/televīzijas
speciālistu.
1. paziņojums
Veicot izmaiņas vai modifikācijas, ko nav pienācīgi apstiprinājušas atbildīgās iestādes,
kas atbildīgas par atbilstības noteikumu ievērošanu, var tikt atņemtas lietotāja
tiesības ekspluatēt šo ierīci.
2. paziņojums
Lai ievērotu emisijas robežvērtības, jāizmanto ekranēti saskarnes kabeļi un
maiņstrāvas vads, ja tāds ir.
Ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Lietošanai ir noteikti divi tālāk norādīti
nosacījumi:
1. šī ierīce nedrīkst radīt būtiskus traucējumus, un
2. šai ierīcei jāpieņem jebkādi saņemtie traucējumi, ieskaitot traucējumus, kas var
radīt nevēlamas darbības.
Reglamentējošie paziņojumi
23
WEEE (EEIA - elektrisko un elektronisko iekārtu
atkritumi) paziņojums
Saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) Direktīvu par elektrisko un elektronisko
iekārtu atkritumiem (Direktīva 2012/19/EK), augustā, “elektrisko un
elektronisko iekārtu” produktus vairs nevar izmest kā sadzīves atkritumus,
un aptverto elektronisko iekārtu ražotājiem ir pienākums pieņemt atpakaļ
šādus produktus to derīguma laika beigās.
Informācija par ķīmiskajām vielām
Saskaņā ar ķīmisko vielu noteikumiem, piemēram, ES REACH regulu (kas attiecas uz
ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu) (Eiropas Parlamenta
un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006), MSI sniedz informāciju par ķīmiskajām
vielām produktos vietnē:
https://storage-asset.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
Zaļā produkta raksturojums
∙∙ Samazināts enerģijas patēriņš darba un gaidstāves režīmos
∙∙ Ierobežots videi un veselībai kaitīgo vielu pielietojums
∙∙ Viegli demontējama un pārstrādājama
∙∙ Samazināta dabas resursu izmantošana, izmantojot izejvielu otrreizējo pārstrādi
∙∙ Ilgāks produkta kalpošanas laiks, ņemot vērā vienkāršu atjaunināšanas procesu
∙∙ Samazināts cieto atkritumu daudzums, īstenojot atpakaļpieņemšanas politiku.
Vides politika
∙∙ Šis produkts ir izstrādāts, lai nodrošinātu atbilstošu detaļu atkārtotu
izmantošanu un pārstrādi, un to nevajadzētu izmest kalpošanas laika
beigās.
∙∙ Lietotājiem jāsazinās ar vietējo autorizēto savākšanas punktu
otrreizējai pārstrādei un jāiznīcina nolietotie produkti.
∙∙ Apmeklējiet MSI tīmekļa vietni un atrodiet tuvumā esošu izplatītāju, lai iegūtu
papildinformāciju par otrreizējo pārstrādi.
∙∙ Lietotāji var ar mums sazināties pa e-pastu [email protected], lai iegūtu
informāciju par MSI produktu pareizu likvidēšanu, atpakaļpieņemšanu, otrreizēju
pārstrādi un izjaukšanu.
Brīdinājums.
Pārmērīga ekrānu izmantošana var ietekmēt redzi.
Ieteikumi.
1. Paņemiet 10 minūšu pārtraukumu katrās 30 ekrāna laika minūtēs.
2. Bērniem, kas jaunāki par 2 gadiem, nedrīkst izmantot ekrānu. Bērniem no 2 gadu
vecuma ekrāna laiks ir jāierobežo līdz mazāk nekā vienai stundai dienā.
24
Reglamentējošie paziņojumi
Paziņojums par autortiesībām un preču zīmēm
Autortiesības © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Visas tiesības paturētas. Izmantotais MSI
logotips ir Micro-Star Int ‘l Co., Ltd. reģistrēta preču zīme. Visas citas minētās preču
zīmes un nosaukumi var būt attiecīgo īpašnieku preču zīmes. Netiek izteikta vai
netieši norādīta garantija attiecībā uz precizitāti vai pabeigtību. MSI patur tiesības veikt
izmaiņas šajā dokumentā bez iepriekšēja brīdinājuma.
Tehniskais atbalsts
Ja rodas problēmas ar produktu un, izmantojot lietotāja rokasgrāmatu, nav iespējams
rast risinājumu, lūdzu, sazinieties ar savu iegādes vietu vai vietējo izplatītāju. Vai arī,
lūdzu, apmeklējiet https://www.msi.com/support/, lai saņemtu papildu norādījumus.
Reglamentējošie paziņojumi
25
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement