MSI Optix MAG274R2 MONITOR Lietotāja rokasgrāmata

MSI Optix MAG274R2 MONITOR Lietotāja rokasgrāmata | Manualzz
Optix sērija
LCD monitors
Optix MAG2742 (3CA7)
Optix MAG274R2 (3CA7)
Saturs
Darba uzsākšana........................................................................................................... 3
Komplekta saturs.................................................................................................... 3
Monitora statīva uzstādīšana.................................................................................. 4
Monitora noregulēšana........................................................................................... 6
Monitora pārskats................................................................................................... 8
Monitora pievienošana datoram............................................................................ 10
Ekrāna izvēlnes iestatīšana........................................................................................ 11
Navi Key (Navigācijas taustiņš)............................................................................. 11
Karstais taustiņš.................................................................................................... 11
OSD izvēlnes................................................................................................................ 12
Gaming (Spēles).................................................................................................... 12
Professional (Profesionāls)................................................................................... 14
Image (Attēls)........................................................................................................ 15
Input Source (Ievades avots)................................................................................. 16
Navi Key (Navigācijas taustiņš)............................................................................. 16
Setting (Iestatīšana)............................................................................................... 17
Specifikācijas............................................................................................................... 19
Iepriekš iestatītie displeja režīmi............................................................................... 21
Kļūdu novēršana.......................................................................................................... 22
Drošības instrukcijas.................................................................................................. 23
TÜV Rheinland sertifikācija......................................................................................... 25
Reglamentējošie paziņojumi...................................................................................... 26
Pārskatīšana
V1.0, 2020/12
2
Saturs
Darba uzsākšana
Šajā nodaļā sniegta informācija par aparatūras uzstādīšanas procedūrām. Savienojot
ierīces, uzmanīgi turiet ierīces, un izmantojiet zemētu rokas locītavas siksnu, lai
izvairītos no statiskās elektrības.
Komplekta saturs
Monitors
Dokumentācija
Optix MAG2742 (3CA7)
Optix MAG274R2 (3CA7)
Īsā lietošanas pamācība
Reģistrācijas karte
Garantijas karte
Statīvs ar skrūvēm
Piederumi
Statīva pamatne ar skrūvēm
Strāvas vads
Strāvas adapters
Kabeļi
⚠⚠Svarīgi!
USB augšupstraumes kabelis (USB B veida augšupstraumes
pieslēgvietai) (papildu)
DisplayPort kabelis (papildu)
HDMI kabelis (papildu)
∙∙ Sazinieties ar savu iegādes vietu vai vietējo izplatītāju, ja kāds no elementiem ir
bojāts vai iztrūkst.
∙∙ Iepakojuma saturs var atšķirties dažādās valstīs.
∙∙ Komplektācijā iekļautais strāvas vads ir īpaši paredzēts šim monitoram, un to
nedrīkst lietot ar citiem produktiem.
Darba uzsākšana
3
Monitora statīva uzstādīšana
1. Atstājiet monitoru tā aizsargiepakojumā. Salāgojiet statīvu ar gropi uz monitora.
2. Pieskrūvējiet statīvu ar skrūvēm.
3. Pievienojiet statīva pamatni statīvam un pieskrūvējiet skrūvi, lai nostiprinātu statīva
pamatni.
4. Pirms monitora uzstādīšana vertikāli pārliecinieties, vai statīva komplekts ir pareizi
uzstādīts.
⚠⚠Svarīgi!
∙∙ Novietojiet monitoru uz mīkstas, aizsargātas virsmas, lai nesaskrāpētu displeja
paneli.
∙∙ Neizmantojiet nekādus asus priekšmetus uz paneļa.
∙∙ Statīva kronšteina uzstādīšanas atveres var izmantot arī piestiprināšanai pie sienas.
Sazinieties ar izplatītāju, lai saņemtu atbilstošu komplektu piestiprināšanai pie
sienas.
Optix MAG2742
2
3
1
4
Darba uzsākšana
Optix MAG274R2
2
1
3
Darba uzsākšana
5
Monitora noregulēšana
Šis monitors ir veidots tā, lai palielinātu skatīšanās komfortu, nodrošinot regulēšanas
iespējas.
⚠⚠Svarīgi!
∙∙ Regulējot monitoru, nepieskarieties displeja panelim.
∙∙ Pirms pagriežat monitoru, nolieciet to nedaudz atpakaļ.
Optix MAG2742
6
Darba uzsākšana
O
O
-5 20
Optix MAG274R2
O
O
-5 20
100mm
O
90
O
90
75
O
75
O
Darba uzsākšana
7
Monitora pārskats
2
4
3
5
1
6
8
Darba uzsākšana
7
7
8
9
10
11
11
12
1
2
3
4
Power Button (Barošanas poga)
Navi Key (Navigācijas taustiņš)
Kabeļu izvietošanas atvere
Kensington slēdzene
5
Makro taustiņš
6
DisplayPort
7
Lai aktivizētu OSD lietotni, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
HDMI pieslēgvieta
8
C-veida USB pieslēgvieta
9
Austiņu ligzda
10
11
12
Šajā pieslēgvietā tiek atbalstīts DisplayPort alternatīvais (DP Alt) režīms un
elektropiegāde līdz 5V/3A (15W). Tas ietver tikai video signālus un neatbalsta
datu pārraides funkciju.
USB 2.0 B veida augšupstraumes
pieslēgvieta
USB augšupstraumes kabelim.
⚠⚠Svarīgi!
Pārbaudiet, vai iepakojumā ir
USB augšupstraumes kabelis,
un pievienojiet to datoram un
monitoram. Kad šis kabelis ir
pievienots, monitora USB A veida
lejupstraumes pieslēgvietas ir
gatavas lietošanai.
Savienojumam
ar monitoru
Savienojumam ar
datoru
USB 2.0 A veida pieslēgvieta
Strāvas ligzda
Darba uzsākšana
9
Monitora pievienošana datoram
1. Izslēdziet datoru.
2. Savienojiet monitora video kabeli ar datoru.
3. Savienojiet monitora strāvas adapteri un strāvas kabeli. (A attēls)
4. Pievienojiet strāvas adapteri monitora strāvas ligzdai. (B attēls)
5. Pievienojiet strāvas vadu strāvas kontaktligzdai. (C attēls)
6. Ieslēdziet monitoru. (D attēls)
7. Ieslēdziet datoru, un monitors automātiski nosaka signāla avotu.
B
D
C
A
10
Darba uzsākšana
Ekrāna izvēlnes iestatīšana
Šajā nodaļā sniegta svarīga informācija par ekrāna izvēlnes iestatīšanu.
⚠⚠Svarīgi!
Visa informācija var mainīties bez iepriekšēja paziņojuma.
Navi Key (Navigācijas taustiņš)
Monitoram ir Navi Key (Navigācijas taustiņš), daudzvirzienu vadīkla, kas palīdz
pārvietoties izvēlnē On-Screen Display (OSD - ekrāna izvēlne).
Uz augšu/ Uz leju/ Pa kreisi/ Pa labi:
∙∙ Funkciju izvēlņu un vienumu atlase
∙∙ Funkciju vērtību pielāgošana
∙∙ Funkciju izvēļņu atvēršana/aizvēršana
Nospiediet pogu OK (Labi)
∙∙ Ekrāna (OSD) izvēlnes palaišana
∙∙ Apakšizvēlnes
∙∙ Atlases vai iestatījumu apstiprināšana
Karstais taustiņš
∙∙ Lietotāji var atvērt funkciju izvēlni Game Mode (Spēļu režīms), Screen Assistance
(Ekrāna palīdzība), Alarm Clock (Modinātājs) un Input Source (Ievades avots),
pārvietojot Navi Key (Navigācijas taustiņš) augšup, lejup, pa kreisi vai pa labi, kad
ekrāna izvēlne nav aktīva,
∙∙ Lietotāji var pielāgot savus karstos taustiņus, lai ievadītu citas funkciju izvēlnes.
Ekrāna izvēlnes iestatīšana
11
OSD izvēlnes
Gaming (Spēles)
1. līmeņa izvēlne
Game Mode
(Spēļu režīms)
2./3. līmeņa izvēlne
User (Lietotājs)
FPS
Racing (Sacīkstes)
RTS
RPG
Night Vision
OFF (IZSLĒGTS)
(Nakts redzamība) Normal (Normāls)
Strong (Spēcīgs)
Apraksts
∙∙ Lietotāji var pielāgot visus
vienumus.
∙∙ Izmantojiet pogas Uz augšu, Uz
leju, lai atlasītu un priekšskatītu
režīma efektus.
∙∙ Nospiediet OK pogu, lai apstiprinātu
un lietotu režīma veidu.
∙∙ Šī funkcija optimizē fona spilgtumu
un ir ieteicama FPS spēlēm.
Strongest (Spēcīgākais)
Response Time
(Atbildes laiks)
A.I.
Normal (Normāls)
Fast (Ātrs)
Fastest (Ātrākais)
12
OSD izvēlnes
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var
pielāgot Atbildes laiku.
∙∙ Atbildes laiks tiek iezīmēts pelēks,
kamēr ir iespējots MPRT.
∙∙ Atbildes laiks ir jāiestata uz Ātrs
pēc tam, kad ir atspējots MPRT.
1. līmeņa izvēlne
MPRT
2./3. līmeņa izvēlne
Apraksts
ON (IESLĒGTS)
∙∙ MPRT (kustību attēlu atbildes
reakcija) var iespējot tikai ekrāna
atsvaidzes frekvencei 85 Hz vai
lielākai.
OFF (IZSLĒGTS)
Pa kreisi
Refresh Rate
Location
(Atsvaidzināšanas (Atrašanās augšā
vieta)
intensitāte)
Pa labi
augšā
Pa kreisi
apakšā
Pa labi
apakšā
Customize
(Pielāgot)
OFF (IZSLĒGTS)
Alarm Clock
(Modinātājs)
ON (IESLĒGTS)
Location
Pa kreisi
(Atrašanās augšā
vieta)
Pa labi
augšā
Pa kreisi
apakšā
Pa labi
apakšā
∙∙ Noklusējums ir IZSLĒGTS.
∙∙ Ja MPRT ir iespējots, paneļu
atbildes laikam ir jābūt 1 ms MPRT.
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot
Atsvaidzināšanas intensitāti.
∙∙ Noklusējuma Atsvaidzināšanas
intensitāte atrašanās vieta ir
pa kreisi augšā. Ekrāna izvēlnē
atrašanās vieta ir regulējama.
Nospiediet OK pogu, lai apstiprinātu
un lietotu Atsvaidzināšanas
intensitāte Atrašanās vieta.
∙∙ Šis monitors ievēro un darbojas,
izmantojot operētājsistēmas
iepriekš iestatīto Ekrāna
atsvaidzināšanas intensitāti.
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var
pielāgot Modinātāju.
∙∙ Pēc laika iestatīšanas nospiediet
OK pogu, lai aktivizētu taimeri.
∙∙ Noklusējuma Modinātāja atrašanās
vieta ir pa kreisi augšā. Lietotāji var
izvēlēties savu atrašanās vietu.
Customize
(Pielāgot)
OFF (IZSLĒGTS)
15:00
30:00
00:01~99:59
45:00
60:00
Screen Assistance None (Nav)
(Ekrāna palīdzība) Icon
(Ikona)
Position
(Pozīcija)
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var
pielāgot Ekrāna palīdzību.
∙∙ Ekrāna palīdzība noklusējums ir
Nav.
Reset
(Atiestatīt)
OSD izvēlnes
13
1. līmeņa izvēlne
Adaptive Sync
(Adaptīvā
sinhronizācija)
2./3. līmeņa izvēlne
OFF (IZSLĒGTS)
ON (IESLĒGTS)
Pro Mode
(Profesionālais
režīms)
∙∙ MPRT tiek atspējots, ja ir iespējots
Adaptīvā sinhronizācija.
2. līmeņa izvēlne
Apraksts
Anti-Blue
(Pretzils)
∙∙ Lietotāji var pielāgot visus vienumus.
User (Lietotājs)
Movie (Filma)
Office (Birojs)
Low Blue
Light (Zems
zilās gaismas
līmenis)
∙∙ Adaptīvā sinhronizācija novērš
ekrāna pārrāvumus.
∙∙ DisplayPort vai HDMI noklusējums
ir IZSLĒGTS un to var regulēt
uz IESLĒGTS/IZSLĒGTS jebkurā
režīmā, jebkurā izšķirtspējā,
jebkurā ievades avotā un
jebkurā ekrāna atsvaidzināšanas
intensitātē.
Professional (Profesionāls)
1. līmeņa
izvēlne
Apraksts
sRGB
OFF (IZSLĒGTS)
ON (IESLĒGTS)
∙∙ Noklusējuma režīms ir Lietotājs.
∙∙ Izmantojiet pogas Uz augšu, Uz leju, lai
atlasītu un priekšskatītu režīma efektus.
∙∙ Nospiediet OK pogu, lai apstiprinātu un
lietotu režīma veidu.
∙∙ Zems zilās gaismas līmenis aizsargā
acis pret zilo gaismu. Ja šis iestatījums
ir aktivizēts, Zems zilās gaismas līmenis
pielāgo ekrāna krāsas temperatūru, lai tā
būtu dzeltenāka.
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot Zems
zilās gaismas līmenis.
HDCR
OFF (IZSLĒGTS)
ON (IESLĒGTS)
∙∙ Ja profesionālais režīms ir iestatīts uz
Pretzils, ir obligāti jāiespējo Zems zilās
gaismas līmenis.
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot HDCR.
∙∙ HDCR uzlabo attēla kvalitāti, palielinot attēlu
kontrastu.
∙∙ Ja HDCR ir iestatīts uz IESLĒGTS, Spilgtums
tiek iezīmēts pelēks.
MPRT
14
OSD izvēlnes
OFF (IZSLĒGTS)
ON (IESLĒGTS)
∙∙ Funkcijas HDCR un MPRT nevar iespējot
vienlaikus.
∙∙ Noklusējums ir IZSLĒGTS.
∙∙ MPRT (kustību attēlu atbildes reakcija) var
iespējot tikai ekrāna atsvaidzes frekvencei
85 Hz vai lielākai.
∙∙ Ja MPRT ir iespējots, paneļu atbildes laikam
ir jābūt 1 ms MPRT.
1. līmeņa
izvēlne
Image
Enhancement
(Attēla
uzlabošana)
2. līmeņa izvēlne
Apraksts
OFF (IZSLĒGTS)
∙∙ Attēla uzlabošana uzlabo attēla malas, lai
uzlabotu tā pievilcību.
Weak (Vājš)
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot Attēla
uzlabošanu.
Medium (Vidējs)
Strong (Spēcīgs)
Strongest
(Spēcīgākais)
Image (Attēls)
1. līmeņa
izvēlne
Brightness
(Spilgtums)
Contrast
(Kontrasts)
Sharpness
(Asums)
Color
Temperature
(Krāsu
temperatūra)
Screen Size
(Ekrāna izmērs)
2./3. līmeņa izvēlne
0-100
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var
pielāgot Kontrastu.
0-5
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var
pielāgot Asumu.
∙∙ Asums uzlabo attēlu dzidrumu un
detaļas.
Cool (Vēss)
Normal (Normāls)
Customization
(Pielāgošana)
R (0–100)
G (0–100)
B (0–100)
Auto (Automātiski)
4:3
16:9
∙∙ Lietotāji var regulēt Spilgtumu
režīmos Lietotājs, RTS, RPG un
Pretzils.
∙∙ Spilgtums tiek iezīmēts pelēks, ja
MPRT vai HDCR tiek iespējotas.
0-100
Warm (Silts)
Apraksts
∙∙ Krāsu temperatūras noklusējums
ir Normāls.
∙∙ Izmantojiet pogas Uz augšu, Uz
leju, lai atlasītu un priekšskatītu
režīma efektus.
∙∙ Nospiediet OK pogu, lai
apstiprinātu un lietotu režīma
veidu.
∙∙ Lietotāji var pielāgot Krāsu
temperatūru Pielāgošanas
režīmā.
∙∙ Lietotāji var regulēt Ekrāna
izmēru jebkurā režīmā, jebkurā
izšķirtspējā un jebkurā ekrāna
atsvaidzināšanas intensitātē.
∙∙ Noklusējums ir Automātiski.
OSD izvēlnes
15
Input Source (Ievades avots)
1. līmeņa
izvēlne
HDMI1
2. līmeņa
izvēlne
HDMI2
Apraksts
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot Ievades
avotu.
DP
Type C (C veids)
Auto Scan
(Automātiskā
skenēšana)
OFF (IZSLĒGTS)
ON (IESLĒGTS)
∙∙ Lietotāji var izmantot navigācijas taustiņu,
lai atlasītu ievades statusu, kā norādīts
tālāk.
• Ja “Automātiskā skenēšana” ir iestatīta
uz “IZSLĒGTS” un monitors ir jaudas
taupīšanas režīmā.
• Ja monitorā ir redzams ziņojums “No
Signal (Nav signāla)”.
Navi Key (Navigācijas taustiņš)
1. līmeņa
izvēlne
Up (Uz augšu)/
Down (Uz leju)/
Left (Pa kreisi)/
Right (Pa labi)
2. līmeņa izvēlne
Apraksts
OFF (IZSLĒGTS)
∙∙ Pogas Uz augšu noklusējums ir Spēļu
režīms.
Brightness
(Spilgtums)
Game Mode
(Spēļu režīms)
Screen
Assistance
(Ekrāna palīdzība)
Alarm Clock
(Modinātājs)
Input Source
(Ievades avots)
Refresh Rate
(Atsvaidzināšanas
intensitāte)
Info. On Screen
(Informācija
ekrānā)
16
OSD izvēlnes
∙∙ Pogas Uz leju noklusējums ir Ekrāna
palīdzība.
∙∙ Pogas Pa kreisi noklusējums ir
Modinātājs.
∙∙ Pogas Pa labi noklusējums ir Ievades
avots.
∙∙ Visus Navigācijas taustiņa vienumus var
pielāgot, izmantojot ekrāna izvēlni.
Setting (Iestatīšana)
1. līmeņa izvēlne
Language
(Valoda)
2. līmeņa izvēlne
Apraksts
English
∙∙ Lai apstiprinātu un lietotu iestatījumu
Valoda, lietotājiem jānospiež OK poga.
繁體中文
Français
Deutsch
Italiano
Español
한국어
∙∙ Valodas rūpnīcas noklusējums ir angļu.
∙∙ Valoda ir neatkarīgs iestatījums.
Lietotāja valodas iestatījums ignorē
rūpnīcas noklusējumu. Kad lietotāji
iestatījuši Atiestatīt uz Jā, valoda netiek
mainīta.
日本語
Русский
Português
简体中文
Bahasa Indonesia
Türkçe
Transparency
(Caurspīdīgums)
OSD Time Out
(Ekrāna izvēlnes
taimauts)
RGB LED
Power Button
(Barošanas poga)
(Drīz būs vairāk
valodu)
0-5
5-30s
OFF (IZSLĒGTS)
ON (IESLĒGTS)
OFF (IZSLĒGTS)
Standby
(Gaidīšanas
režīms)
Info. On Screen
(Informācija
ekrānā)
OFF (IZSLĒGTS)
ON (IESLĒGTS)
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot
Caurspīdīgumu.
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot
Ekrāna izvēlnes taimautu.
∙∙ Lietotāji var pielāgot RGB LED uz
Ieslēgts vai Izslēgts.
∙∙ Noklusējums ir IESLĒGTS.
∙∙ Ja iestatīts uz IZSLĒGTS, lietotāji var
nospiest barošanas pogu, lai izslēgtu
monitoru.
∙∙ Ja iestatīts uz Gaidstāves režīmu,
lietotāji var nospiest barošanas
pogu, lai izslēgtu paneli un
aizmugurapgaismojumu.
∙∙ Monitora statusa informācija tiek
parādīta ekrāna labajā pusē.
∙∙ Lietotāji var iespējot vai atspējot Ekrāna
informācija. Noklusējums ir IZSLĒGTS.
OSD izvēlnes
17
1. līmeņa izvēlne
HDMI CEC
2. līmeņa izvēlne
Apraksts
ON (IESLĒGTS)
∙∙ HDMI CEC (Consumer Electronics
Control) atbalsta Sony PlayStation®,
Nintendo® Switch™ un dažādas audio
vizuālās ierīces, kas ir saderīgas ar
CEC.
OFF (IZSLĒGTS)
∙∙ Noklusējums ir IZSLĒGTS.
∙∙ Ja HDMI CEC ir iestatīts uz IESLĒGTS:
• Monitors automātiski ieslēdzas, kad
tiek ieslēgta CEC ierīce.
• CEC ierīcē tiek ieslēgts enerģijas
taupības režīms, kad monitors ir
izslēgts.
Reset (Atiestatīt)
18
OSD izvēlnes
YES (JĀ)
NO (NĒ)
• Kad pievienota ierīce Sony
PlayStation® vai Nintendo® Switch™,
režīms Spēle un Profesionālais
režīms automātiski tiek pārslēgts uz
režīmu Lietotājs (noklusējuma), un
vēlāk var pielāgot lietotāja vēlamos
režīmus.
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var atiestatīt
un atjaunot sākotnējos ekrāna izvēlnes
noklusējuma iestatījumus.
Specifikācijas
Monitors
Optix MAG2742
Izmērs
27 collu
Paneļa veids
IPS
Paneļa veids
Izšķirtspēja
Attēla attiecība
Spilgtums (niti)
Spilgtums: USB C veida
elektropiegāde
Kontrasta attiecība
Atsvaidzināšanas
intensitāte
Atbildes laiks
Ievades interfeiss
I/O
Skatīšanās leņķi
DCI-P3*/ sRGB
Virsmas apstrāde
Displeja krāsas
Monitora Jaudas Opcijas
Strāvas adaptera
specifikācijas
Optix MAG274R2
Pustonis
1920 x 1080 @165Hz
16:9
300 (parasti)
∙∙ 0~69%: 5V/3A
∙∙ 70~89%: 5V/2A
∙∙ 90~100%: 5V/1A
1000:1
165Hz
1ms (MPRT)
∙∙ HDMI x2
∙∙ DP x1
∙∙ USB C veids (DP Alt režīms) x 1 (elektropiegāde līdz
5V/3A)
∙∙ Austiņu ligzda x1
∙∙ USB 2.0 B veida x 1 (datora savienojumam ar
monitoru)
∙∙ USB 2.0 A veida x 2
178°(H) , 178°(V)
94% / 132%
Pretapžilbes
1,07B (8 biti +FRC)
19,0V
3,42A
Modelis: DA-65C19
Specifikācijas
19
Monitors
Optix MAG2742
Ieejošā strāva
100~ 240Vac, 50~ 60Hz, 1,6A
Regulēšana (noliekšana)
-5° - 20°
Strāvas izvads
Regulēšana (augstums)
Regulēšana (grozīšana)
Regulēšana (pagriešana)
Kensington slēdzene
VESA stiprinājums
Izmēri (Pl x A x Dz)
Svars
Vide
19,0V
3,42A
NA
0 - 100 mm
NA
-90° - 90°
NA
Jā
Uzglabāšana
∙∙ Skrūves veids: M4 x 10 mm
• Pavediena diametrs: 4 mm
• Pavediena solis: 0,7 mm
• Pavediena garums: 10 mm
614,9 x 451,4 x 225,2 mm
4,33 kg (neto)
Specifikācijas
614,9 x 532,7 x 206,7 mm
6,05 kg (neto)
8,7 kg (bruto)
∙∙ Temperatūra: no 0℃ līdz 40℃
∙∙ Mitrums: 20% līdz 90%, nerada kondensātu
∙∙ Augstums: 0 - 5000 m
∙∙ Temperatūra: no -20°C līdz 60°C
∙∙ Mitrums: 10% līdz 90%, nerada kondensātu
* Pamatojoties uz CIE1976 testēšanas standartiem.
20
-75° - 75°
∙∙ Plāksnes veids: 100 x 100 mm
7,1 kg (bruto)
Darbības
režīms
Optix MAG274R2
Iepriekš iestatītie displeja režīmi
Standarts
Izšķirtspēja
VGA
640x480
Optix MAG2742/ Optix MAG274R2
@60Hz
SVGA
720x480
720x576
800x600
V
@75Hz
V
@60Hz
@50Hz
@56Hz
@60Hz
@72Hz
XGA
1024x768
SXGA
1280x1024
WXGA+
1440x900
WSXGA+
Full HD
1680x1050
1920x1080
@75Hz
@60Hz
480P
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
@60Hz
V
V
V
V
@75Hz
@75Hz
@60Hz
@60Hz
@60Hz
V
V
V
V
V
@165Hz
V
1080P @120Hz
V
V
V
720P
V
V
@120Hz
576P
1080P
V
DP / C veids
@70Hz
@144Hz
Video laika
izšķirtspēja
V
@67Hz
@72Hz
DOS vide
HDMI
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Iepriekš iestatītie displeja režīmi
21
Kļūdu novēršana
Barošanas gaismas diode ir izslēgta.
• Vēlreiz nospiediet monitora barošanas pogu.
• Pārbaudiet, vai monitora strāvas kabelis ir pareizi pievienots.
Nav attēla.
• Pārbaudiet, vai datora grafikas karte ir pareizi instalēta.
• Pārbaudiet, vai dators un monitors ir pieslēgti strāvas kontaktligzdām un ir
ieslēgti.
• Pārbaudiet, vai monitora signāla kabelis ir pareizi pievienots.
• Iespējams, ka dators ir gaidīšanas režīmā. Nospiediet jebkuru taustiņu, lai
aktivizētu monitoru.
Ekrāna attēls nav pareiza izmēra vai ir nepareizi centrēts.
• Skatiet iepriekš iestatītos displeja režīmus, lai iestatītu datorā tādu iestatījumu,
kas ir piemērots monitora attēlošanai.
Nav standarta Plug & Play.
• Pārbaudiet, vai monitora strāvas kabelis ir pareizi pievienots.
• Pārbaudiet, vai monitora signāla kabelis ir pareizi pievienots.
• Pārbaudiet, vai dators un grafikas karte ir saderīgi ar standartu Plug & Play.
Ikonas, fonts vai ekrāns ir izplūduši, neskaidri vai ir problēmas ar
krāsām.
• Neizmantojiet video paplašinājuma kabeļus.
• Pielāgojiet spilgtumu un kontrastu.
• Pielāgojiet RGB krāsu vai regulējiet krāsu temperatūru.
• Pārbaudiet, vai monitora signāla kabelis ir pareizi pievienots.
• Pārbaudiet, vai signāla kabeļa savienotāja ligzdas nav saliekušās.
Monitors sāk mirgot vai rāda viļņus.
• Mainiet atsvaidzināšanas intensitāti, lai tā atbilstu monitora iespējām.
• Atjauniniet grafikas kartes draiverus.
• Nenovietojiet monitoru blakus elektroierīcēm, kas var izraisīt elektromagnētiskos
traucējumus (EMI).
22
Kļūdu novēršana
Drošības instrukcijas
∙∙ Rūpīgi un pilnībā izlasiet drošības norādījumus.
∙∙ Jāievēro visi drošības pasākumi un brīdinājumi, kas norādīti uz ierīces vai lietotāja
rokasgrāmatā.
∙∙ Apkopi uzticiet kvalificētam personālam.
Barošana
∙∙ Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārliecinieties, vai strāvas spriegums ir
drošības robežās un ir pareizi noregulēts līdz 100 - 240V vērtībai.
∙∙ Ja strāvas vadam ir 3 tapu kontaktdakša, neatvienojiet aizsargzemējuma tapu no
kontaktdakšas. Ierīcei jābūt savienotai ar iezemētu strāvas kontaktligzdu.
∙∙ Apstipriniet, ka elektroenerģijas sadales sistēmai uzstādīšanas vietā jānodrošina
automātiskais slēdzis ar 120/240 V, 20 A (maksimums).
∙∙ Vienmēr atvienojiet strāvas vadu vai izslēdziet sienas kontaktligzdu, ja ierīce
noteiktu laiku netiek izmantota, lai sasniegtu nulles enerģijas patēriņu.
∙∙ Novietojiet strāvas vadu tā, lai cilvēki tam nekāptu virsū. Nenovietojiet jebkādus
priekšmetus uz strāvas vada.
∙∙ Ja ierīces komplektācijā ir adapters, izmantojiet tikai MSI nodrošināto maiņstrāvas
adapteri, kas apstiprināts lietošanai ar šo ierīci.
Baterija
Ja šī ierīce tiek piegādāta ar bateriju, ievērojiet īpašus piesardzības pasākumus.
∙∙ Ja bateriju nepareizi nomaina, pastāv sprādziena risks. Nomainiet tikai ar tāda paša
vai līdzīga tipa bateriju, kuru ieteicis ražotājs.
∙∙ Nemetiet bateriju uguni vai karstā krāsnī, kā arī neveic tā mehānisku sasišanu vai
sagriešanu, kas var radīt eksploziju.
∙∙ Centieties neatstāt bateriju pārmērīgi lielā temperatūrā vai pārmērīgi zema gaisa
spiediena vidē, kas var izraisīt sprādzienu vai uzliesmojoša šķidruma vai gāzes
noplūdi.
∙∙ Nenorijiet bateriju. Ja monētas/pogas tipa baterija tiek norīta, tas var izraisīt
smagus iekšējos apdegumus vai nāvi. Uzglabājiet jaunās un lietotās baterijas
bērniem nepieejamā vietā.
Eiropas Savienība:
Taivāna:
Baterijas, akumulatoru iepakojumus un akumulatorus nedrīkst utilizēt
nešķirotos mājsaimniecības atkritumos. Lai atgrieztu, pārstrādātu vai
apstrādātu tos saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem, izmantojiet publisku
savākšanas sistēmu.
廢電池請回收
Lai varētu labāk aizsargāt apkārtējo vidi, izmantotie akumulatori ir jāsavāc
atsevišķi pārstrādei vai speciāla veida izmešanai.
Drošības instrukcijas
23
Kalifornija, ASV:
Vide
Pogu šūnu baterija var saturēt perhlorātu, un Kalifornijā to ir īpaši
jāapstrādā vai jāutilizē.
Plašāku informāciju skatiet šeit: https://dtsc.ca.gov/perchlorate/
∙∙ Lai samazinātu ar karstumu saistīto traumu vai pārkarsušas baterijas iespējamību,
nenovietojiet ierīci uz mīkstas, nestabilas virsmas un neaizsedziet ventilācijas
atveres.
∙∙ Lietojiet ierīci tikai uz cietas, līdzenas un stabilas virsmas.
∙∙ Lai novērstu ierīces apgāšanos, nostipriniet ierīci uz galda, sienas vai fiksēta
objekta, izmantojot pretapgāšanās stiprinājumu, kas palīdz pareizi atbalstīt ierīci un
noturēt drošā vietā.
∙∙ Lai novērstu ugunsgrēka vai strāvas trieciena risku, neturiet ierīci mitrumā un
augstā temperatūrā.
∙∙ Neatstājiet ierīci nekondicionētā vidē ar uzglabāšanas temperatūru augstāku par
60℃ vai zemāku par -20℃, kas var sabojāt ierīci.
∙∙ Maksimālā darbības temperatūra ir aptuveni 40℃.
∙∙ Tīrot ierīci, izņemiet kontaktdakšu. Ierīces tīrīšanai izmantojiet mīkstu drāniņu,
nevis rūpniecisku ķīmisku vielu. Nekad nelejiet atverē šķidrumu, jo tas var sabojāt
ierīci vai izraisīt elektrošoku.
∙∙ Nekad neturiet ierīces tuvumā spēcīgus magnētiskos vai elektriskos objektus.
∙∙ Ja rodas kāda no tālāk norādītajām situācijām, lūdziet ierīci pārbaudīt servisa
personālam.
• Ir bojāts strāvas vads vai kontaktdakša.
• Ierīcē ir iekļuvis šķidrums.
• Ierīce ir tikusi pakļauta mitruma iedarbībai.
• Ierīce nedarbojas pareizi vai nevar to lietot atbilstoši lietotāja rokasgrāmatā
norādītajam.
• Ierīce ir nokritusi un bojāta.
• Ierīcei ir acīmredzami salūzusi.
24
Drošības instrukcijas
TÜV Rheinland sertifikācija
TÜV Rheinland Low Blue Light (Zema Zilās Gaismas
Līmeņa) sertifikācija
Zilā gaisma rada acu nogurumu un diskomfortu. MSI
tagad nodrošina monitorus ar TÜV Rheinland zema
zilās gaismas līmeņa sertifikāciju, lai nodrošinātu
lietotājiem acu komfortu un labsajūtu. Ievērojiet
tālāk norādītās instrukcijas, lai samazinātu ekrāna
un zilās gaismas iedarbības simptomus.
∙∙ Novietojiet ekrānu 20–28 collu (50–70 cm) attālumā no acīm un nedaudz zem acu
līmeņa.
∙∙ Ik pa brīdim apzināta acu mirkšķināšana palīdzēs samazināt acu slodzi pēc ilgstošas
skatīšanās ekrānā.
∙∙ Ik pēc 2 stundām paņemiet 20 minūšu atpūtu.
∙∙ Šo pārtraukumu laikā skatieties prom no ekrāna un vismaz 20 sekundes skatieties
uz attālākiem objektiem.
∙∙ Pārtraukumu laikā izstaipieties, lai atvieglotu ķermeņa nogurumu vai sāpes.
∙∙ Izmantojiet lasīšanas/pretzilo režīmu vai ieslēdziet zema zilās gaismas līmeņa
funkciju.
TÜV Rheinland Flicker Free (Bez mirgoņas) tehnoloģijas
sertifikācija
∙∙ TÜV Rheinland pārbaudīja šo izstrādājumu, lai
pārliecinātos, vai displejs izdala redzamas un
neredzamas mirgoņas, tādējādi radot lietotāju acu
nogurumu.
∙∙ TÜV Rheinland ir noteicis pārbaužu katalogu, kas
nosaka minimālos standartus dažādos frekvenču
diapazonos. Pārbaužu katalogs ir balstīts uz starptautiski pieejamiem standartiem
vai industrijā biežāk sastopamiem standartiem un pārsniedz šīs prasības.
∙∙ Izstrādājums ir pārbaudīts laboratorijā atbilstoši šiem kritērijiem.
∙∙ Atslēgvārds “Bez mirgoņas” apstiprina, ka ierīcei nav redzama un neredzama
mirgoņa, kas definēta šajā standartā diapazonā no 0 līdz 3000 Hz dažādos spilgtuma
iestatījumos.
∙∙ Displejs neatbalstīs Flicker Free tehnoloģiju, kad iespējota funkcija Anti Motion Blur
(Pretkustības kontūra)/MPRT. (Funkcijas Anti Motion Blur (Pretkustības kontūra)/
MPRT pieejamība atšķiras atkarībā no izstrādājumiem.)
TÜV Rheinland sertifikācija
25
Reglamentējošie paziņojumi
CE atbilstība
Šī ierīce atbilst prasībām, kas noteiktas Padomes Direktīvā par
dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz elektromagnētisko
savietojamību (2014/30/ES), Zemsprieguma Direktīvā (2014/35/ES), EP
direktīvā (2009/125/EK) un RoHS Direktīvā (Direktīvā par dažu bīstamu
vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās) (2011/65/ES).
Šis produkts ir pārbaudīts un atzīts par atbilstīgu saskaņotajiem standartiem attiecībā
uz informācijas tehnoloģiju iekārtām, kas publicēti saskaņā ar Eiropas Savienības
Oficiālā Vēstneša direktīvām.
FCC-B Radiofrekvences traucējumu paziņojums
Šis aprīkojums ir pārbaudīts un atbilst B. kategorijas digitālo ierīču
ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi
ir noteikti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem
traucējumiem dzīvojamo māju instalācijās. Šis aprīkojums rada,
izmanto un var izstarot radiofrekvences enerģiju un, ja tas netiek
uzstādīts un lietots saskaņā ar instrukciju rokasgrāmatu, tas var
radīt kaitīgus radiosakaru traucējumus. Tomēr nav nekādu garantiju, ka traucējumi
nradīsies kādā noteiktā instalācijā. Ja šī ierīce patiešām rada kaitīgus traucējumus
radio un televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot ierīci, lietotājam
jāmēģina novērst šos kaitējumus kādā no tālāk norādītajiem veidiem.
∙∙ Pagrieziet vai pārvietojiet uztverošo antenu.
∙∙ Palieliniet attālumu starp ierīci un uztvērēju.
∙∙ Pievienojiet ierīci citas elektriskās ķēdes kontaktligzdā, kurā nav pieslēgts uztvērējs.
∙∙ Problēmu atrisināšanai sazinieties ar pārdevēju vai pieredzējušu radio/televīzijas
speciālistu.
1. paziņojums
Veicot izmaiņas vai modifikācijas, ko nav pienācīgi apstiprinājušas atbildīgās iestādes,
kas atbildīgas par atbilstības noteikumu ievērošanu, var tikt atņemtas lietotāja
tiesības ekspluatēt šo ierīci.
2. paziņojums
Lai ievērotu emisijas robežvērtības, jāizmanto ekranēti saskarnes kabeļi un
maiņstrāvas vads, ja tāds ir.
Ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Lietošanai ir noteikti divi tālāk norādīti
nosacījumi:
1. šī ierīce nedrīkst radīt būtiskus traucējumus, un
2. šai ierīcei jāpieņem jebkādi saņemtie traucējumi, ieskaitot traucējumus, kas var
radīt nevēlamas darbības.
26
Reglamentējošie paziņojumi
WEEE (EEIA - elektrisko un elektronisko iekārtu
atkritumi) paziņojums
Saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) Direktīvu par elektrisko un elektronisko
iekārtu atkritumiem (Direktīva 2012/19/EK), augustā, “elektrisko un
elektronisko iekārtu” produktus vairs nevar izmest kā sadzīves atkritumus,
un aptverto elektronisko iekārtu ražotājiem ir pienākums pieņemt atpakaļ
šādus produktus to derīguma laika beigās.
Informācija par ķīmiskajām vielām
Saskaņā ar ķīmisko vielu noteikumiem, piemēram, ES REACH regulu (kas attiecas uz
ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu) (Eiropas Parlamenta
un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006), MSI sniedz informāciju par ķīmiskajām
vielām produktos vietnē:
https://storage-asset.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
Zaļā produkta raksturojums
∙∙ Samazināts enerģijas patēriņš darba un gaidstāves režīmos
∙∙ Ierobežots videi un veselībai kaitīgo vielu pielietojums
∙∙ Viegli demontējama un pārstrādājama
∙∙ Samazināta dabas resursu izmantošana, izmantojot izejvielu otrreizējo pārstrādi
∙∙ Ilgāks produkta kalpošanas laiks, ņemot vērā vienkāršu atjaunināšanas procesu
∙∙ Samazināts cieto atkritumu daudzums, īstenojot atpakaļpieņemšanas politiku.
Vides politika
∙∙ Šis produkts ir izstrādāts, lai nodrošinātu atbilstošu detaļu atkārtotu
izmantošanu un pārstrādi, un to nevajadzētu izmest kalpošanas laika
beigās.
∙∙ Lietotājiem jāsazinās ar vietējo autorizēto savākšanas punktu
otrreizējai pārstrādei un jāiznīcina nolietotie produkti.
∙∙ Apmeklējiet MSI tīmekļa vietni un atrodiet tuvumā esošu izplatītāju, lai iegūtu
papildinformāciju par otrreizējo pārstrādi.
∙∙ Lietotāji var ar mums sazināties pa e-pastu [email protected], lai iegūtu
informāciju par MSI produktu pareizu likvidēšanu, atpakaļpieņemšanu, otrreizēju
pārstrādi un izjaukšanu.
Brīdinājums.
Pārmērīga ekrānu izmantošana var ietekmēt redzi.
Ieteikumi.
1. Paņemiet 10 minūšu pārtraukumu katrās 30 ekrāna laika minūtēs.
2. Bērniem, kas jaunāki par 2 gadiem, nedrīkst izmantot ekrānu. Bērniem no 2 gadu
vecuma ekrāna laiks ir jāierobežo līdz mazāk nekā vienai stundai dienā.
Reglamentējošie paziņojumi
27
Paziņojums par autortiesībām un preču zīmēm
Autortiesības © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Visas tiesības paturētas. Izmantotais MSI
logotips ir Micro-Star Int ‘l Co., Ltd. reģistrēta preču zīme. Visas citas minētās preču
zīmes un nosaukumi var būt attiecīgo īpašnieku preču zīmes. Netiek izteikta vai
netieši norādīta garantija attiecībā uz precizitāti vai pabeigtību. MSI patur tiesības veikt
izmaiņas šajā dokumentā bez iepriekšēja brīdinājuma.
Tehniskais atbalsts
Ja rodas problēmas ar produktu un, izmantojot lietotāja rokasgrāmatu, nav iespējams
rast risinājumu, lūdzu, sazinieties ar savu iegādes vietu vai vietējo izplatītāju. Vai arī,
lūdzu, apmeklējiet https://www.msi.com/support/, lai saņemtu papildu norādījumus.
28
Reglamentējošie paziņojumi
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement